MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah"

Transkript

1 NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají, a tìm, kteøí žijí v nedostatku dùležitých informací 3/ Modlitby pomáhající k záchranì vlastní duše pro ateisty, kteøí zapírají existenci Boha 4/ Modlitby tìm, kteøí chtìjí pomoci druhým 5/ Modlitby tìm, kteøí chtìjí pomáhat Pannì Marii v zeslabování síly satana 6/ Modlitby tìm, kteøí chtìjí pomáhat Ježíšovi zachraòovat duše 7/ Modlitby na zeslabení èi odstranìní pohrom, které jsou slíbeny svìtu 8/ Jiné modlitby 9/ Co žádá Bùh a Panna Marie prostøednictvím svých poselství na jaké úmysly se máme modlit 10/ Vysvìtlení nìkolika dùležitých pravd Úvodem Co mì vlastnì zaujalo, když jsem dìlal výbìr modliteb, povzdechù pro tento sešit. Dlouhé roky jsem mìl velké otazníky ve svém srdci ohlednì posmrtného osudu tìch, kteøí knìze ani nevidìli, nikdy se nemodlili, nevalné hodnoty považovali za cenné, opravdovou lásku nepoznali a jejich nadìje konèila u svého žaludku. Ani ti mi nedali klid, vzbuzovali ve mne lítost, kteøí chovali v sobì nesprávný obraz o Bohu, mìli ho za nìkoho jiného, za ménìcenného, za horšího než je, neboli nevidìli v Bohu nekoneènì milujícího, starostlivého Otce, atp. Takových jedincù je stále víc kolem nás, je jich mnohem víc, než tìch, kteøí se modlí dennì a nejménì jedenkrát týdnì se zúèastòují bohoslužeb. Lámal jsem si hlavu, kdo a jak by byl schopen pøitisknout k sobì tuto vìtší èást lidstva, pomoci jim? Následující texty z tohoto hlediska mì uklidnily. Snad i katecheti, uèitelé náboženství, køes ané, modlící se èlenové rodin se budou nechat inspirovat, jak lze vykroèit vstøíc tomuto svìtu s úmyslem pomáhat. Líbí se mi tedy, že Pán myslí na ty, kterým nikdy nebylo vysvìtleno, že existuje Bùh, kdo je Bùh, že po našem tìlesném životì budeme žít dál duchovnì. I to se mi líbí, že i zdaøilé povídání mùže nést krásné ovoce, pøitom dotyèný nemusí být vyškolený vedoucí, uèitel, aby dokázal odevzdat základy pro víru, aby pøesvìdèil prùmìrnou, ještì ne zlotøilou duši, aby i ona pochopila tajemství své existence, aby byla schopna na sobì pracovat a byla ochotná komunikovat s Bohem v zájmu zachránit se. V mých oèích to je obdivuhodné. Podívejme se, co se skrývá za sbírkou modliteb a za tìmi myšlenkami, ke kterým jsou nìkteré modlitby pøipojeny. Poselství s oznaèenými daty jejich pøedávání, jsou jenom èásteèné výòatky z pùvodních širších textù. Jejich úplné znìní je možno pøeèíst na internetu, na stránkách to znamená že texty jsou tam èesky i slovensky, anebo na Stálý shon po pøedmìtech luxusu - vás drží ve svém zajetí, protože je dáváte nad blahobyt vašich rodin. Dìti moje, mezitím, co honíte tyto prázdné sny, èasem pomalu pøijdete na to, že jste zùstali bez pokrmu. Tyto hodnoty a neužiteèné vìci vám nebudou naplòovat vaše žaludky a vaše prázdné duše, ovšem krmit je musíte. Jejich nakrmení mùžete docílit pouze modlitbou a to zejména skupinovou modlitbou Není jednoduché modlit se? - Modlit se není jednoduché pro mnoho mých dìtí, hlavnì pro ty, kteøí opakují stále dlouhé modlitby, protože se jim zdají být nudné. Jestli se opravdu tak modlíte a bojujete, tak si sednìte a v klidu zkuste vytvoøit spojení se mnou. Jednoduše myslete na mùj život, který jsem žil kdysi na Zemi, vybavujte si, pøipomínejte si dobu mnou strávenou na Zemi a myslete na uèení mé Lásky, které jsem vám všem pøedal. To tak staèí. Nechte svou duši, aby se uklidnila a já pøi vašem rozjímání budu sedìt ve vaší blízkosti. S každým z vás jednotlivì pùjdu na procházku. Jsem pøi vás pøítomen v každé minutì dne, a pøitom je lhostejné, co

2 právì dìláte. Nikdy nejsem daleko od vás. Nezapomínejte, že ve vašem životì já jsem vaší berlou. Opøete se o Mne. Upøímnì žádejte mou oporu a Já uslyším vaše volání, pokud budou v souladu s Mou Svatou Vùlí. Ovšem kdykoliv mì budete žádat o laskavost, abyste se mohli spoléhat na svoje svìtské pøebytky, to vám nikdy neposkytnu. Nikdy bych vás nemohl podarovat nìèím, o èem bych vìdìl, že by bylo na škodu vaší duše. Moje dary vám dávám proto, aby vám pomohly se pøiblížit k Mému Svatému Srdci, protože až se to stane, potom již nic jiného nebudete potøebovat. Váš Milující a oddaný Spasitel, Ježíš Kristus 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 1/1 È. MODLITBY (VIZ TAKÉ 6/3) Rùženec Božského Milosrdenství Mùžeme se ho modlit na tradièním rùženci. V dodatku se modlíme jedenkrát Otèenáš, jedenkrát Zdrávas a Vìøím v Boha. Na velká zrnka se modlíme Vìèný Otèe, obìtuji Ti Tìlo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána, Ježíše Krista, na smír za høíchy naše i celého svìta. Na malá zrnka se modlíme Pro Jeho bolestné utrpení buï milosrdný k nám i k celému svìtu. Na ukonèení opakujeme tøikrát Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým svìtem. Amen. Jestli každý den odpoledne ve tøi hodiny se pomodlíte Rùženec Božského Milosrdenství, tak ve chvíli vašeho úmrtí zakroèím ve váš prospìch a ukáži vám Své Milosrdenství bez ohledu na to, jak velicí høíšníci jste. To vám øíkám proto, že vás mám rád, ne proto abych vás strašil, ale proto, že i pro vaše rodiny musíte hlásat platnou pravdu. 1/2 ÈÍSLO MODLITBY (VIZ TAKÉ 7/1 A 5/1) Modlitba svatého rùžence Rùženec zaèínáme vyznáním víry: Vìøím v Boha. Následuje Otèe náš, pak tøikrát Zdrávas, Maria; po jménu Ježíš se postupnì vkládají slova: 1.v kterého vìøíme; 2. v kterého doufáme; 2. kterého milujeme Sláva Otci. Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Pánì, deseti zdrávasù a z chvalozpìvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se pøidávají rùžencová tajemství. Mezi desátky rùžence se modli Fatimská prosba. Souèástí rùžence jsou tyto modlitby a texty Znamení køíže Než zaèneme modlitbu rùžence, pokøižujeme se. (Neboli dáváme si znamení køíže.) Pøi tomto úkonu øíkáme: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ámen". Totéž dìláme až konèíme modlitbu rùžence. Vìøím v Boha(Apoštolské vyznání víry) Vìøím v Boha, Otce všemohoucího, Stvoøitele nebe i zemì. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se poèal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpìl pod Ponciem Pilátem, ukøižován umøel i pohøben jest; sestoupil do pekel, tøetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud pøijde soudit živé i mrtvé. Vìøím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, spoleèenství svatých, odpuštìní høíchù, vzkøíšení tìla a život vìèný. Ámen. Otèe náš(modlitba Pánì) Otèe náš, jenž jsi na nebesích, posvì se jméno tvé. Pøiï království tvé. Buï vùle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkùm. A neuveï nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Ámen. Sláva Otci(Chvála Nejsvìtìjší Trojice) Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na poèátku, i nyní, i vždycky a na vìky vìkù. Ámen. Zdrávas, Maria(Zdrávas nebo Pozdravení andìlské) Zdrávas, Maria, milostí plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás høíšné nyní i v hodinu smrti naší. Ámen. V rùžencových tajemstvích za slovem Ježíš" vkládáme pøíslušné tajemství. Napøíklad: Zdrávas, Maria, milostí plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého poèala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás høíšné nyní i v hodinu smrti naší. Ámen. (Toto opakujeme desetkrát.) Fatimská prosba Pane Ježíši, odpus nám naše høíchy, uchraò nás pekelného ohnì, pøiveï do nebe všechny duše, zvláštì ty, které tvého milosrdenství nejvíce potøebují. Zdrávas, Královno(Salve, Regina)

3 Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a nadìje naše, buï zdráva! K tobì voláme, vyhnaní synové Evy, k tobì vzdycháme lkajíce a plaèíce v tomto slzavém údolí. A proto orodovnice naše, obra k nám své milosrdné oèi a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó pøívìtivá, ó pøesladká Panno Maria!(Touto modlitbou, po chvále Nejsvìtìjší Trojice, mùžeme ukonèit modlitbu slavného rùžence.) Modlitba po rùženci Oroduj za nás, Královno posvátného rùžence, aby nám Kristus dal úèast na svých zaslíbeních. Rùžencová tajemství Tajemství radostného rùžence- 1/ Kterého jsi z Ducha svatého poèala; 2/ S kterým jsi Alžbìtu navštívila; 3/ Kterého jsi v Betlémì porodila; 4/ Kterého jsi v chrámì obìtovala; 5/ Kterého jsi v chrámì nalezla. Tajemství bolestného rùžence- 1/ Který se pro nás krví potil; 2/ Který byl pro nás bièován; 3/ Který byl pro nás trním korunován; 4/ Který pro nás nesl tìžký køíž; 5/ Který byl pro nás ukøižován. Tajemství slavného rùžence- 1/ Který z mrtvých vstal; 2/ Který na nebe vstoupil; 3/ Který Ducha svatého seslal; 4/ Který tì, Panno, do nebe vzal; 5/ Který tì, Panno, v nebi korunoval. 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají, a tìm, kteøí žijí v nedostatku dùležitých informací 2/1 ÈÍSLO MODLITBY Pøijmout božský pùvod tìchto poselství - Milé dìti, nezapomínejte, že mùj vstøícný pøíchod do svìta vede pouze moje vášnivá láska, abych touto cestou komunikoval s vámi. To není proto, aby vás šokoval, nebo jen aby na vás udìlal nìjaký dojem. Popøípadì pro vyvolání odporu èi diskuse. Smyslem je, aby pomohl v záchranì každé duše, a to pøedevším mladé generaci, která neprojevuje žádný zájem o víru, protože jsou tak zamìstnáni svým vlastním životem, ve kterém pro Boha zbývá málo místa. Protože k nim mluvím jazykem, kterému rozumí, doufám, že se mi podaøí upoutat pozornost na ty události, které jsou ve vývoji. Oni jsou v nejvìtším nebezpeèí ve vaší spoleènosti, dìti moje. Je existenènì dùležité, abych je zastihl jak rychle je to jen možné. Mùj Otec žádá o zvýšenou pozornost tìch, kteøí poprvé ètou tato poselství: vy musíte pozornì pøeèíst každé poselství. Potom se modlete k Duchu Svatému pro milost, abyste byli schopni rozpoznat, že tato poselství mají božský pùvod. Otevøte svá srdce, abyste mohli pøijmout má slova. Proci ujte mì ve své duši, pøitom mì proste o následovné: Ježíši, jestli toto je opravdu božského pùvodu (Ty mluvíš k nám), prosím Tì, naplò moje srdce znamením své lásky, abych Tì mohl uznat tím, èím jsi. Nedovol, aby mì oklamaly lži. Ukaž mi radìji tvé milosrdenství tím, že otevøeš moje oèi pro pravdu a na cestu tvého Ráje." 2/2 ÈÍSLO MODLITBY Jak mì máte žádat, abych vám pomohl vyøešit vaše starosti - Tolik mých dìtí se modlí na rùzné úmysly. Vyslechnu každou prosbu jednotlivì. Ovšem když se modlíte za záležitosti pro vás tak dùležité, musíte pustit své obavy - nemìjte strach. Strach nepochází ode Mne. Ten pochází od satana, aby vás mohl trápit. Nedovedete to pochopit? Když se nìèeho bojíte, o èem si myslíte že vládne vaším životem, tak èím víc se bojíte, tím víc se hromadí problémy. Jenom když budete usebranìjší a øeknete mi: Ježíši, dávám ti s plnou dùvìrou své obavy v této otázce, a myslím si, a jsou tvoje, abys je vyøešil podle své Nejsvìtìjší vùle." 2/3 ÈÍSLO MODLITBY Modlitba za okamžité odpuštìní Milovaná dcero, snaž se, aby co nejvíc lidí vìdìlo jaká poselství dávám, protože doba velkého varování je témìø zde. Øekni tìm duším, kteøí odmítnou modlit se, aby odložili svou pýchu, nelibost a aby se obrátili nyní ke mne s prosbou o odpuštìni. A je vám známo, že pøíliš mnoho duší nepøežije tuto událost, která je již na prahu. Mnozí z tìchto duší jsou jednoduše líní, zatímco v hloubi své duše vìøí v Boha, ve Vìèného Otce, pøesto si myslí, že až nìkdy v budoucnu se budou zabývat svým duchovním životem. Ovšem tehdy již bude pozdì. Øekni svìtu, že tato událost je zachrání. Mnozí budou projevovat svou lítost v prùbìhu této mystické události. Budou prožívat palèivý pocit, podobný jaký mají duše v oèistci. Umožní jim nahlédnout tam, èím musí projít ty duše, které nejsou úplnì èisté, než jim bude dovoleno zahlédnout slavné svìtlo Nebeského království. èistì jenom tím, že pøijmou fakt, že tato událost mùže nastat, pøežijí to. Obra te se ke mne a øíkejte: Prosím, veï mì ke svìtlu tvé ohromné pravdy a k tvé dobrotì a odpus mi moje høíchy", a já vám okamžitì odpustím. Tìsnì po velkém varování budete poci ovat velký mír a radost ve své duši. 2/4 ÈÍSLO MODLITBY Pro otevøené srdce pøed pravdou - Nejnutnìjší je modlitba, dìti, a jste kdekoliv, a máte jakékoliv náboženství èi názory. Sjednocujte se, a modlete se k Duchu Svatému, abyste mìli jasno v této dobì. Satan dìlá vše pro to, abyste se toèili zády Mne, vašemu milovanému Spasiteli. Nedejte na ty pochybnosti a obavy, které vám vsazuje do vašich duší. On bude používat lži k tomu, aby mì bránil v tom, abych svým Božským Svìtlem mohl naplòoval vaše duše. Mám vás tak rád, moje dìti, že vás budu volat i nadále, nezávisle na tom, zda mì odmítnete, nebo se mi budete toèit zády. Budu to dìlat pomocí Ducha Svatého. Za tento dar se modlete následovné: Ó, Ježíši, pokrop mì svou cennou Krví, rozlévej na mne Ducha Svatého, abych rozpoznal, že tato slova pochází od Tebe. Uèiò mì v duchu pokorným. Pøijmi milosrdnì mou prosbu a otevøi mé srdce pøed Pravdou." Odpovím i nejzarytìjším duším, když se budou modlit tuto modlitbu.

4 2/5 ÈÍSLO MODLITBY - a pøece to není modlitba, nýbrž nìco kouzelného - sleduj Dnes veèer jsem pøišel proto, abych poskytl potìchu tìm høíšníkùm, kteøí si myslí, že nejsou hodni toho, aby mohli stát pøede Mnou. Mluvím k tìm potrápeným duším, kteøí si myslí, že jejich høíchy jsou až tak odporné, že je nelze odpustit. Jak velký omyl z vaší strany! Nevíte, že není høíchu na svìtì, který bych Já neumìl odpustit? Proè se tak bojíte? Nevíte, že i nejtìžší høích, jako vražda je odpustitelný? Každý høích lze odpustit a bude odpuštìn, jestli høíšníci projevují upøímnou lítost. Já èekám. Otevøte mi svá srdce. Dùvìøujte ve mne. Možná, já jsem váš jediný opravdový pøítel, kterému mùžete svìøit všechno; mne nedokáže nic pohoršit. Høích je skutkový jev, který patøí k životu. Velice málo duší dokáže zùstat delší dobu ve stavu milosti, vèetnì vybraných duši. A vás nikdy neodradí závažnost vašeho høíchu, abyste se z nìho upøímnì vyzpovídali. Jestli se mì bojíte a i nadále se mi toèíte zády, tak se budete stále víc vzdalovat ode mne. Ovšem k tomu, abych vám mohl odpustit, musíte mì poprosit o odpuštìní. Jestli hledáte odpuštìní, nejdøív musíte být pokorní, protože bez pokory není upøímná lítost høíchù. Vy mì nemusíte bezprostøednì znát k tomu, abyste mì mohli mít rádi, dìti moje. Prostøednictvím dobrých skutkù, vzájemnou láskou, když jste k sobì milí, když jste k druhým velkodušní, potvrzujete svou lásku vùèi mne, aniž byste si byli toho vìdomi. Podobnì, když za každý svùj špatný èin projevujete upøímnou lítost, prostøednictvím vašeho pokorného srdce potvrzujete, že mì máte rádi. Co si myslíte, jak jinak byste se mohli dostat do blízkosti mého Srdce? Nikdy se nesmíte bát se ke mne pøibližovat. Já nikdy nejsem daleko od vás. Pøicházejte ke mne, protože jen tak mohu krmit vaše duše, a dávat vám ten mír, po kterém tolik toužíte. Váš milovaný Ježíš. 3/ Modlitby pomáhající k záchranì vlastní duše pro ateisty, kteøí zapírají existenci Boha 3/1 ÈÍSLO MODLITBY Ateistùm øíkám toto - Jste neschopní si všimnout, že moje Slova a Proroctví, které vám již dávno prorokovali, by mohli být pravdivé? Otevøete své oèi a øíkejte mi následovné: Bože, jestli ty jsi pravda, ukaž mi známku tvé lásky. Otevøi mé srdce, abys mì mohl vést. Jestli existuješ, dovol, abych cítil tvou lásku, abych mohl vidìt pravdu. Nyní se za mne modli." Nyní, když se k vám obracím pøi poslední pøíležitosti, vám øíkám: Láska není dílo lidské. 3/2 ÈÍSLO MODLITBY Ti, kteøí odmítnou pravdu mého slibu - Mé Srdce se chvìje od obav a od smutku, myslím-li na ty mé dìti, kteøí odmítnou pravdu mých slibù. Ještì jednou vám øíkám, obra te se ke mne a mluvte se mnou. Poproste mì, abych pøišel opìt do vašeho srdce. Pøizpùsobím se vaší duši. To vám slibuji, i tìm nejtvrdším duším. Staèí øíci pouze jediné slovo. Poproste mì, abych vám ukázal svou pøítomnost s následujícími slovy: Ježíši, cítím se ztracený. Otevøi mé srdce, abych pøijal Tvou lásku, ukaž mi pravdu, abych i já se mohl zachránit." Má slova o Velkém varování" nejsou výhrùžky. Tato událost je známá již od mé smrti na køíži. Proè si myslíte, že se to nemùže stát? Pøeètìte si pravdu v Písmu Svatém aby to každý pochopil. 4/ Modlitby tìm, kteøí chtìjí pomoci druhým 4/1 ÈÍSLO MODLITBY Modlitby za záchranu - Každé mé dítì, i kdyby to dìlali jen z lásky ke svým rodinám, musí se probrat k poznání podrazu, jestli chtìjí jeden druhého zachránit. Má Láska i nadále je bude vést, jestli se nyní obrátí ke mne. Nikdy se nesmí bát obrácení, øíkaje následovné: Ó, Pane, veï mì do tvé øíše, chraò mì pøed tmou, která vládne v mé duši. Poslechni mì nyní a dej prostøednictvím Tvé dobroty a Tvého Svatého Srdce, aby svìtlo a ochrana Tvé lásky mì prozaøovali." 5/ Modlitby tìm, kteøí chtìjí pomáhat Pannì Marii v zeslabování síly satana 5/1 ÈÍSLO MODLITBY (VIZ TAKÉ 1/2) - Modlitba svatého rùžence Prosím tì, popros moje dìti, aby od dnešního dne se modlili každý den modlitbu svatého rùžence, aby jak jejich rodiny, tak i jejich spoleèenství byli ochránìni. Rùženec je nejsilnìjší zbraò proti úkladùm ïábla, kterými chce všechno znièit co se jen dá, v tìchto posledních dnech, které mu ještì zbývají. Nikdy nepodceòujte lži, které zasazuje do mysli lidí, proto, aby mé dìti odvádìl od pravdy. Bude velice mnoho tìch, kteøí jsou pod jeho vlivem, kteøí budou kolem sebe kopat a bojovat, až se støetnou s pravdou milosrdenství mého Syna. Modlitbou rùžence mùžete zachránit duše pøed tìmi lži. Jejich srdce se mùže otevøít a skuteènì otevøe se, jestli vìnujete èas modlitbì rùžence. Modlete se, aby mé dìti otevøeli svá srdce pøed pravdou. I za to se modlete, aby mé dìti mìli dostatek síly na to, aby pøijali milost mého Syna Satan ztrácí svou moc, když se modlí rùženec - Mùj Syn, Ježíš si vybral tebe, dítì mé, jako nejdùležitìjšího posla tìchto èasù, aby se zachránili duše. Øekni lidem, aby se modlili mùj Nejsvìtìjší Rùženec, ba i nekatolíkùm to øíkej, protože to je nejsilnìjší zbraò proti podvodníkovi, který sténá v bolestech, když se modlí tato modlitba. Modlí-li se rùženec, satanova moc zeslábne. Èím víc mých dìtí se modlí rùženec, tím víc duší lze zachránit. Vaše modlitby k vaší požehnané Matce zraòují èerta, který se pokoøí a ztrácí svou moc, když se modlí mùj

5 rùženec. Tato zbraò je mi dána. Tak mohu zachraòovat ztracené duše, než s koneènou platností rozšlapu satanovu hlavu. Nikdy nepodceòujte moc rùžence, protože jediná skupina, jejíž èlenové pravidelnì se modlí svatý rùženec, mùže zachraòovat celý národ. Øekni svým dìtem, aby byli opatrní a nezanedbávali modlitbu, protože jestli to uèiní, zcela se otevøou pøed podvodníkem, který líbezným, šarmantním zpùsobem je zaplete do svých sítí a povede je nebezpeènými stezkami ke tmì. Pomáhejte mým dìtem ke svìtlu tím, že vaší oddaností šíøíte mùj Svatý Rùženec. Vaše milující Matka, Marie, Královna Míru 6/ Modlitby tìm, kteøí chtìjí pomáhat Ježíšovi zachraòovat duše 6/1 ÈÍSLO MODLITBY Za ty, kteøí vámi viditelnì pohrdají - Budou takoví lidé, kteøí vámi viditelnì pohrdají, ovšem vnitønì vám budou závidìt vaši víru. Mnozí z tìch, kteøí vás sledují, budou cítit vnitøní dunící prázdnotu, což je zpùsobeno nedostatkem víry. Dìti moje, modlitba je ta, která mi pomáhá v tom, abych tyto duše mohl zachraòovat. Øíkejte za nì následující modlitbu: (mùžete øíkat i jména) Milovaný Pane, s otevøenou náruèí tì prosím, pøijmi do svého nìžného náruèí mého bratra-sestru. (jméno) Skrze Tvou Svatou Krev žehnej mu-jí a dej mu ty potøebné milosti, skrze které získá Ducha Tvé Lásky, a aby byl úèastníkem vìèné blaženosti." Když se pyšnì chlubí, že jsou idealisté èi ateisté, zeptejte se jich, zda tak budou cítit na úplném konci své pozemské dráhy? Potom jim dejte následující radu: na své smrtelné posteli nezapomínejte na modlitbu Božského milosrdenství, a to ani tehdy, když budete i nadále nejistí." Modlete se k mé milované Matce a sem poèítám každého køes ana i Svatý Rùženec, protože tato modlitba plná síly zeslabuje satanovu vládu nad mými dìtmi. 6/2 ÈÍSLO MODLITBY Modlitba za obrácení ostatních - S ohledem na ty vìøící lidi po svìtì, kteøí mají slabou víru, máte obrovskou zodpovìdnost, kteøí máte silnou víru. Vy se musíte modlit modlitbu za obrácení druhých. Naléhavì Tì prosím pro Tvém milosrdenství, Ježíši, svou drahou krví pokrop vlažné duše, aby se mohli obrátit." Øíkejte tuto modlitbu za ty, o kterých si myslíte, že na tuto prosbu jsou nejvíc odkázáni. 6/3 ÈÍSLO MODLITBY (VIZ TAKÉ 1/1) - Rùženec božského milosrdenství 7/ Modlitby na zeslabení èi odstranìní pohrom, které jsou slíbeny svìtu 7/1 = 1/2 = 5/1 Modlitba svatého rùžence 7/2 ÈÍSLO MODLITBY Proti globálním kontrolám - Drahá má dcero, jak bych byl rád, kdyby mé dìti, zvláštì ti, kteøí trpí v Evropì kvùli útlaku, kdyby se jednoduše obrátili o pomoc k mému Otci. Zloèinná skupina, na kterou se èas od èasu odvolávám, nyní zkouší provést bližší pokus, jak by mohla držet pod kontrolou mé chudé dìti v této èásti svìta. Jim, kteøí jsou nevinní pìšáci (šachové figurky) neúprosného plánu pøi zavedení svìtové mìny penìžní, aby mohli držet pod kontrolou celou Evropu, nyní se musí tvrdì modlit a prosit o pomoc všemohoucího Otce. Dìti moje, nikdy nesvolujte tomuto pronásledování, které se øídí za zavøenými dveømi. Modlete se za zmírnìní okolností. Volejte mého Otce mým jménem, jménem milovaného Syna, Ježíše Krista, aby odstranil tuto krizi a øíkejte následovné: Bože, Otèe, prosím Tì jménem Tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, zastav tuto hrùzu na kontrolu tvých dìtí. Prosím Tì ochraòuj každé své dítì v tìchto hrozných èasech, aby nacházeli mír a dùstojnost, aby mohli žít život zbavený od zlého." Dcero moje, modlitba umí skoncovat tìmi neblahými plány. Bùh, Vìèný Otec, jak jsem již øekl, potrestá ty, kteøí jsou zodpovìdní za tyto zlovolné plány, pokud se nevrátí k víøe ve svého Všemohoucího Stvoøitele. Dùvìøujte ve mne. Dùvìøujte v mého Vìèného Otce, aby pronásledování bylo zastaveno, než ten opravdový plán na kontrolu, zraòování a likvidaci duší vyjde najevo. Váš milovaný Spasitel, Ježíš Kristus 8/ Jiné modlitby 8/1 ÈÍSLO MODLITBY - Vlastní modlitba Nyní se uklidnìte, dìti moje. Pøijmìte moje slova. Žijte svùj život tak, jak to od vás oèekávám. Svoje rodiny dávejte pøedevším na první místo. Kvùli mne je nikdy nesmíte zanedbávat. Nyní se modlete s tichou dùvìrou a buïte si jisti, že na pøíkaz mého Vìèného Otce moje proroctví se budou naplòovat. Tyto (události) dle zjištìní mého Otce se naplòují v dokonale vhodném èase. 8/2 ÈÍSLO MODLITBY Modlitba pro uniknutí pøed høíchem pýchy - Dcero moje, potøebuji modlitby všech vìøících, aby mohli zachránit duše zlých lidí. Ó, Ježíši, pomoz mi, abych se vyhýbal høíchu pýchy, když mluvím Tvým jménem. Odpus mi, jestli kdykoliv kohokoliv ponižuji Tvým Jménem. Pomoz mi uslyšet, Ježíši, když mluví Tvùj hlas, a naplò mì svým Svatým Duchem, abych rozlišil pravdu Tvého

6 Slova, když voláš lidstvo." Amen. Zastavte satana tak, jak jsem vám již øekl. Modlitba a zasvìcení se Neposkvrnìnému Srdci mojí Požehnané Matky bude vaší zbraní. 9/ Co žádá Bùh a Panna Marie prostøednictvím svých poselství na jaké úmysly se máme modlit Jestli ještì pøed Velkým varováním" budete hledat odpuštìní vašich høíchù, tak se musíte modlit i za jiné. Oni potøebují, aby byli silní. Modlete se za každé boží dítì. Mého milovaného Syna dennì urážejí. Høíchy lidí ho muèí. Od dob jeho ukøižování ještì nikdy netrpìl tak, jako nyní. Modlete se: za obrácení všude; [] za pokoru [] ke mne (k Ježíši) za vedení [] za pomoc Ducha Svatého [] za ty, kteøí vám zpùsobili bolest [] abyste našli ochranu pøed èertem [] protože musíte být na pozoru [] za papeže Benedikta, protože je obklopen nepøáteli mého Otce [] za ty knìze, jejichž víra ve Mne a v mého Otce nekolísá [] za svou vlastní duši a za duše nevìøících [] za ty, kteøí nevìdí odkud pøišli a kam míøí [] za to, aby se zmìnilo vaše vnímání života posmrtného a váš pøístup k posmrtnému životu [] aby sílila vaše víra [] za ochranu mých prorokù a za mé svaté služebníky, které jsem poslal proto, aby vás vedli [] Proste: za vedení Ducha Svatého [] za milost rozlišování [] Vìèného Otce, aby již nyní skoncoval s hrùznými èiny globálních skupin, a proste ho, aby v dobì Velkého varování zachránil jejich duše [] abych prostøednictvím svého Svatého Srdce na vás rozlil svou Lásku a bìhem krátké doby budete jinak cítit [] 10/ Vysvìtlení nìkolika dùležitých pravd Dìti moje, prosím vás, souhlaste s tím, aby vás Velké varování" mohlo všechny zachránit. Pøijmìte, že tento zázrak zachrání mnoho milionù lidí, kteøí by se jinak ztratili. Tìm, kteøí nechtìjí mìnit svùj život, øíkám toto: oni volí satanùv dùm. Bez modlitby nemají žádnou šanci, žádnou nadìji, protože oni ztratí klíè k novému zemskému Ráji. Místo toho budou hoøet v ohni pekla. Dìti moje, prosím vás, pomozte jim tak, že jim vyložíte pravdu. Jestli vás nebudou chtít poslouchat, modlete se za záchranu jejich duší, protože to je vše, co pro nì mùžete dìlat Milovaná dcero, modlitba a vìrnost ke mne je jako voda, která se podává žíznivému èlovìku. Jestli se vám nedostává vody, tak žízníte dál a nakonec z nedostatku vody umøete. Všem, kteøí mì znají a mají mì rádi, øíkám toto: Musíte pochopit jednu vìc: jestli nebudete i nadále brát k sobì mé Tìlo a nemodlíte se ke mne, ztratíte i touhu po mne. Bez té touhy se budete vzdalovat ode Mne až tam, když vaše hlava se otoèí ode mne kvùli pokušením k høíchùm, které sází do vaší duše satan. Když už nejsem opravdovì pøítomný ve vašem životì, tehdy již nejste moje dìti. Buïte opatrní v každém èase. Modlitba vás ochrání od høíchu. Vaše vìrnost ke mne možná bude pøitahovat podvodníka, který se vám èasto bude posmívat. A pøeci, jestli vaše vìrnost ke mne nebude pravidelná, budete se toulat svìtem bez cíle Je nutné si pamatovat jedno podstatné uèení ve spojitosti s Velkým varováním". Tuto skvìlou událost musí doprovázet modlitba, když ne jenom že všichni uvidíte své høíchy tak, jak já je vidím, ale také pochopíte pravdu o budoucím životì. Bohužel, následnì mnozí opìt upadnou zpìt do høíchù. Nyní nastal èas, abyste tomu pøedešli tím, že každý den svého života se budete modlit Rùženec božského milosrdenství. Zvyknete-li se modlit tuto všemohoucí modlitbu, tak dospìjete na takovou úroveò víry a obrácení, která se pak pøežene po celé zemi Všem tìm, kteøí se posmívají tìmto proroctvím, nyní dávejte pozor. Jen se dostaòte pod moc této globální moci, a budete ztraceni. Budete potøebovat pevnou víru, abyste to pøežili. Modlete se, modlete se všichni Rùženec božského milosrdenství a Nejsvìtìjší rùženec každý den jak èasto jen mùžete, abyste zmírnili pùsobení tohoto èertovského plánu plného nástrah. Modlete se i za ty duše, které se ztratí ve všeobecných pøírodních pohromách, které jsou již na prahu a které budou dílem ruky Boha Otce. Potøebují vaše modlitby. Prosím, berte si k srdci moje prosby ohlednì modliteb, a modlitby budou vyslyšeny Dìti moje, pýcha je taková vlastnost, která se nejvíc pøíèí v oèích mého Otce, vùèi které projevuje svou nejvìtší nelibost. Více ho bolí to, když høíchy pýchy posednou svaté a horlivé duše, které pak nejsou ochotni pøijímat Pravdy jeho Svatého Slova, které jsou dávány skrze jeho posly dnešnímu svìtu. Tito musí prosit o dar rozlišování, který dostávají skrze sílu Ducha Svatého jen lidé s pokornou duší, lidé, kteøí mají èisté srdce bez pýchy a arogance. Vaše milovaná Matka, Matka Blahoslavenství Smilstvo, pornografie a prostituce, ty jsou smrtelné høíchy - Mluvím o smilstvu, kterého jste spoluúèastníky, a které tento svìt tak lehce pøijímá, jako napøíklad sledování pornografických filmù, prostituce a sexuální zneužití.

7 Dùležitost pokory - Pokora je pojem, který moje dìti jinak nepochopí, než skrze moje uèení. Mnoho mých následovníkù pochopilo smysl toho, ovšem zmátl je obsah. Pokora není nic jiného než upøímnost. To znamená, že mým jménem dùstojnì snášejí zkoušky, útrapy, výzvy a nadávky. Moje rada je následovná: pøedstavte si, že jste malé dìti, jednoduché nevinné dìti, kteøí tento svìt (který jako dospìlí jste mìli pøíležitost poznat) neznáte. Vaše modlitby pokaždé mi pøedkládejte s dìtským srdcem a dìtským pohledem. Vaše modlitby a vaše øeè nech jsou jednoduché. Neoèekávám od vás abyste mi odøíkali všechny modlitby dané tomuto svìtu. Dívejte se na nebe a všechny vaše myšlenky, vaše utrpení podìlte se mnou. To všechno mi odevzdejte. Dostanete bohatou odmìnu, jestli snášíte pro mne utrpení a smutky vašeho života. Možná, že to ještì nevíte, ale jestli to dìláte vìdomì, mùžete zachránit mnoho duší, pøipravujete jim tak cestu do Nebeského království. To je skuteènost se kterou budete obeznámeni až budete v Nebi, a kde za to dostanete mùj velkorysý dar. Když bráníte svou víru, neztrácejte trpìlivost Jestli chcete být pokorní, pøijímejte události, které se odvíjí ve vašem okolí tak jak jsou, i v tom pøípadì, že pro vás budou pøíliš bolestivé. Vždy projevujte svou dùstojnost, i když ve vaší pøítomnosti se tupí mé jméno. Rùznì se braòte, chcete-li, tehdy vaše obrana mùže být i vášnivá, ovšem nikdy nedopus te, aby viník odcházel pokoøen. Trpìlivì vysvìtlujte pravdy mého uèení. Neztrácejte vládu nad sebou a neprojevujte pøed nimi bázeò. Buïte vytrvalí. Braòte se, ale pouze využitím mého uèení. Nebojte se vyslovit pravdu. Nezamìòujte pokoru se zbabìlostí. Mám následovníky, kteøí chápou opravdový smysl pokory, ovšem, když se hanobí mé jméno, hluboce mlèí. Ano, osobu jako takovou, nikdy neodsuzujte. Neodsuzujte toho, kdo se mi posmívá, nebo kdo zesmìšòuje mou Matku èi mého Otce, ale necouvejte pøed bránìním své víry. Smutek je dar Boží - Jestli mì budete oslovovat jako dítì, mìjte na zøeteli: budu vás vést i když se vás zmocní smutek, jen mìjte otevøené oèi a obracejte se ke mne s plnou dùvìrou. Neobracejte se, milé dìti, jestli váš smutek se vám bude zdát nesnesitelný a myslete na to, že smutek je dar Boží a není to nic jiného, než žehnání. Oèista pøichází skrze smutek a utrpení. Odevzdejte mi svá utrpení. Budete-li tak konat, zpùsobujete mi úlevu v pašijových bolestech, protože je znovu a znovu prožívám, když vidím hrùzy svìta. Dìti moje, tato moje uèení nejsou nová - snad vám spíš nikdo nepøipomínal jednoduchou pravdu.

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z 11.1.2011) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015 I ChlaPSKE I I zpytovani I svedomi v na základì manželského slibu Já... odevzdávám se Tobì KDO JSEM JÁ? Vnímám, že mì Bùh pøijímá právì takového, jaký jsem? A jaký vlastnì jsem? Jak stojím pøed Bohem?

Více

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH Pùvod zla 29. Pùvod zla Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proè existuje zlo. Vidí, jak zlo pùsobí, jaké pøináší strašné následky - utrpení a zkázu -

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.) Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.) Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha

Více

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO 1J 2J 3J Ju Zj PRVNÍ LIST JANÙV (1J) Kapitola 1 (1JAN) =Vstupní slovo 1,1-4= 1:Co bylo od poèátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oèi vidìli,

Více

ZDARMA K ROZEBRÁNÍ. Ježíš Kristus. varuje lidstvo. Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství

ZDARMA K ROZEBRÁNÍ. Ježíš Kristus. varuje lidstvo. Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství ZDARMA K ROZEBRÁNÍ http://jezis kristus varovanie.webnode.sk http://www.varovani.org Ježíš Kristus varuje lidstvo Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství

Více

Postup veèerní. S výbìrem z oktoichu

Postup veèerní. S výbìrem z oktoichu Postup veèerní S výbìrem z oktoichu Veèerní pro sobotu a nedìli veèer Pøi slu bì veèerní nutno mít na pamìti, e bohoslu ba se vztahuje nikoliv k uplynulému ale k nastávajícímu dni. V liturgickém ivotì

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18.

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18. FARNÍ MÌSÍÈNÍK www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie 8. 6. 2008 10. nedìle v mezidobí Èíslo: 7 Roèník: 13 Kalendáø Celý mìsíc èerven

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Karel Sabina: HROBNÍK

Karel Sabina: HROBNÍK Karel Sabina: HROBNÍK I Byl to krásný den letní; uprostøed oblohy skvìlo se slunce polední, oudolí a hory støíbrnou záøí svou posívajíc; i tøpytily se kraje vùkolní, jako by po luzích èeských zlaté bylo

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA NA KONCI 7. ROÈNÍKU Zdenìk Vojtíšek Na konci 7. roèníku Dingiru se ètenáøi doèkali nepøíjemného pøekvapení: poslední èíslo roku 2004 vychází s více než mìsíèním zpoždìním hluboko v roce 2005. Nezbývá,

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31.

Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31. Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání Prohlašujeme, že poselství obsažená v této knize se nemají chápat jako slova řečená Pannou Marií bezprostředně

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE

C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE OLOMOUC 1999 Vychází se souhlasem vyšších øeholních pøedstavených MATICE CYRILOMETODÌJSKÁ s. r. o. ISBN 80-7266-005-5 2 Mé sestøe 4 Janì

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza,

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza, Èíslo 5/XVI kvìten 2009 Proti dobrovolnému daru Maj - miesi¹c Maryi Maj - dla wielu najpiêkniejszy wizerunkiem Najœwiêtszej Maryi i czcili poleona Bonaparte. Pius VII nabo eñmiesi¹c roku - to w Koœciele

Více

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!...

Více

Richard David Bach. Racek

Richard David Bach. Racek Richard David Bach Racek I. Rozednilo se a svìží slunce zlatì pableskovalo po mírnì zvlnìném moøi. Míli od bøehu èeøila vodu rybáøská loï a vzduchem se nesl køik svolávající hejno k snídani. Nakonec se

Více