MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah"

Transkript

1 NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají, a tìm, kteøí žijí v nedostatku dùležitých informací 3/ Modlitby pomáhající k záchranì vlastní duše pro ateisty, kteøí zapírají existenci Boha 4/ Modlitby tìm, kteøí chtìjí pomoci druhým 5/ Modlitby tìm, kteøí chtìjí pomáhat Pannì Marii v zeslabování síly satana 6/ Modlitby tìm, kteøí chtìjí pomáhat Ježíšovi zachraòovat duše 7/ Modlitby na zeslabení èi odstranìní pohrom, které jsou slíbeny svìtu 8/ Jiné modlitby 9/ Co žádá Bùh a Panna Marie prostøednictvím svých poselství na jaké úmysly se máme modlit 10/ Vysvìtlení nìkolika dùležitých pravd Úvodem Co mì vlastnì zaujalo, když jsem dìlal výbìr modliteb, povzdechù pro tento sešit. Dlouhé roky jsem mìl velké otazníky ve svém srdci ohlednì posmrtného osudu tìch, kteøí knìze ani nevidìli, nikdy se nemodlili, nevalné hodnoty považovali za cenné, opravdovou lásku nepoznali a jejich nadìje konèila u svého žaludku. Ani ti mi nedali klid, vzbuzovali ve mne lítost, kteøí chovali v sobì nesprávný obraz o Bohu, mìli ho za nìkoho jiného, za ménìcenného, za horšího než je, neboli nevidìli v Bohu nekoneènì milujícího, starostlivého Otce, atp. Takových jedincù je stále víc kolem nás, je jich mnohem víc, než tìch, kteøí se modlí dennì a nejménì jedenkrát týdnì se zúèastòují bohoslužeb. Lámal jsem si hlavu, kdo a jak by byl schopen pøitisknout k sobì tuto vìtší èást lidstva, pomoci jim? Následující texty z tohoto hlediska mì uklidnily. Snad i katecheti, uèitelé náboženství, køes ané, modlící se èlenové rodin se budou nechat inspirovat, jak lze vykroèit vstøíc tomuto svìtu s úmyslem pomáhat. Líbí se mi tedy, že Pán myslí na ty, kterým nikdy nebylo vysvìtleno, že existuje Bùh, kdo je Bùh, že po našem tìlesném životì budeme žít dál duchovnì. I to se mi líbí, že i zdaøilé povídání mùže nést krásné ovoce, pøitom dotyèný nemusí být vyškolený vedoucí, uèitel, aby dokázal odevzdat základy pro víru, aby pøesvìdèil prùmìrnou, ještì ne zlotøilou duši, aby i ona pochopila tajemství své existence, aby byla schopna na sobì pracovat a byla ochotná komunikovat s Bohem v zájmu zachránit se. V mých oèích to je obdivuhodné. Podívejme se, co se skrývá za sbírkou modliteb a za tìmi myšlenkami, ke kterým jsou nìkteré modlitby pøipojeny. Poselství s oznaèenými daty jejich pøedávání, jsou jenom èásteèné výòatky z pùvodních širších textù. Jejich úplné znìní je možno pøeèíst na internetu, na stránkách to znamená že texty jsou tam èesky i slovensky, anebo na Stálý shon po pøedmìtech luxusu - vás drží ve svém zajetí, protože je dáváte nad blahobyt vašich rodin. Dìti moje, mezitím, co honíte tyto prázdné sny, èasem pomalu pøijdete na to, že jste zùstali bez pokrmu. Tyto hodnoty a neužiteèné vìci vám nebudou naplòovat vaše žaludky a vaše prázdné duše, ovšem krmit je musíte. Jejich nakrmení mùžete docílit pouze modlitbou a to zejména skupinovou modlitbou Není jednoduché modlit se? - Modlit se není jednoduché pro mnoho mých dìtí, hlavnì pro ty, kteøí opakují stále dlouhé modlitby, protože se jim zdají být nudné. Jestli se opravdu tak modlíte a bojujete, tak si sednìte a v klidu zkuste vytvoøit spojení se mnou. Jednoduše myslete na mùj život, který jsem žil kdysi na Zemi, vybavujte si, pøipomínejte si dobu mnou strávenou na Zemi a myslete na uèení mé Lásky, které jsem vám všem pøedal. To tak staèí. Nechte svou duši, aby se uklidnila a já pøi vašem rozjímání budu sedìt ve vaší blízkosti. S každým z vás jednotlivì pùjdu na procházku. Jsem pøi vás pøítomen v každé minutì dne, a pøitom je lhostejné, co

2 právì dìláte. Nikdy nejsem daleko od vás. Nezapomínejte, že ve vašem životì já jsem vaší berlou. Opøete se o Mne. Upøímnì žádejte mou oporu a Já uslyším vaše volání, pokud budou v souladu s Mou Svatou Vùlí. Ovšem kdykoliv mì budete žádat o laskavost, abyste se mohli spoléhat na svoje svìtské pøebytky, to vám nikdy neposkytnu. Nikdy bych vás nemohl podarovat nìèím, o èem bych vìdìl, že by bylo na škodu vaší duše. Moje dary vám dávám proto, aby vám pomohly se pøiblížit k Mému Svatému Srdci, protože až se to stane, potom již nic jiného nebudete potøebovat. Váš Milující a oddaný Spasitel, Ježíš Kristus 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 1/1 È. MODLITBY (VIZ TAKÉ 6/3) Rùženec Božského Milosrdenství Mùžeme se ho modlit na tradièním rùženci. V dodatku se modlíme jedenkrát Otèenáš, jedenkrát Zdrávas a Vìøím v Boha. Na velká zrnka se modlíme Vìèný Otèe, obìtuji Ti Tìlo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána, Ježíše Krista, na smír za høíchy naše i celého svìta. Na malá zrnka se modlíme Pro Jeho bolestné utrpení buï milosrdný k nám i k celému svìtu. Na ukonèení opakujeme tøikrát Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým svìtem. Amen. Jestli každý den odpoledne ve tøi hodiny se pomodlíte Rùženec Božského Milosrdenství, tak ve chvíli vašeho úmrtí zakroèím ve váš prospìch a ukáži vám Své Milosrdenství bez ohledu na to, jak velicí høíšníci jste. To vám øíkám proto, že vás mám rád, ne proto abych vás strašil, ale proto, že i pro vaše rodiny musíte hlásat platnou pravdu. 1/2 ÈÍSLO MODLITBY (VIZ TAKÉ 7/1 A 5/1) Modlitba svatého rùžence Rùženec zaèínáme vyznáním víry: Vìøím v Boha. Následuje Otèe náš, pak tøikrát Zdrávas, Maria; po jménu Ježíš se postupnì vkládají slova: 1.v kterého vìøíme; 2. v kterého doufáme; 2. kterého milujeme Sláva Otci. Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Pánì, deseti zdrávasù a z chvalozpìvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se pøidávají rùžencová tajemství. Mezi desátky rùžence se modli Fatimská prosba. Souèástí rùžence jsou tyto modlitby a texty Znamení køíže Než zaèneme modlitbu rùžence, pokøižujeme se. (Neboli dáváme si znamení køíže.) Pøi tomto úkonu øíkáme: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ámen". Totéž dìláme až konèíme modlitbu rùžence. Vìøím v Boha(Apoštolské vyznání víry) Vìøím v Boha, Otce všemohoucího, Stvoøitele nebe i zemì. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se poèal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpìl pod Ponciem Pilátem, ukøižován umøel i pohøben jest; sestoupil do pekel, tøetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud pøijde soudit živé i mrtvé. Vìøím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, spoleèenství svatých, odpuštìní høíchù, vzkøíšení tìla a život vìèný. Ámen. Otèe náš(modlitba Pánì) Otèe náš, jenž jsi na nebesích, posvì se jméno tvé. Pøiï království tvé. Buï vùle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkùm. A neuveï nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Ámen. Sláva Otci(Chvála Nejsvìtìjší Trojice) Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na poèátku, i nyní, i vždycky a na vìky vìkù. Ámen. Zdrávas, Maria(Zdrávas nebo Pozdravení andìlské) Zdrávas, Maria, milostí plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás høíšné nyní i v hodinu smrti naší. Ámen. V rùžencových tajemstvích za slovem Ježíš" vkládáme pøíslušné tajemství. Napøíklad: Zdrávas, Maria, milostí plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého poèala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás høíšné nyní i v hodinu smrti naší. Ámen. (Toto opakujeme desetkrát.) Fatimská prosba Pane Ježíši, odpus nám naše høíchy, uchraò nás pekelného ohnì, pøiveï do nebe všechny duše, zvláštì ty, které tvého milosrdenství nejvíce potøebují. Zdrávas, Královno(Salve, Regina)

3 Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a nadìje naše, buï zdráva! K tobì voláme, vyhnaní synové Evy, k tobì vzdycháme lkajíce a plaèíce v tomto slzavém údolí. A proto orodovnice naše, obra k nám své milosrdné oèi a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó pøívìtivá, ó pøesladká Panno Maria!(Touto modlitbou, po chvále Nejsvìtìjší Trojice, mùžeme ukonèit modlitbu slavného rùžence.) Modlitba po rùženci Oroduj za nás, Královno posvátného rùžence, aby nám Kristus dal úèast na svých zaslíbeních. Rùžencová tajemství Tajemství radostného rùžence- 1/ Kterého jsi z Ducha svatého poèala; 2/ S kterým jsi Alžbìtu navštívila; 3/ Kterého jsi v Betlémì porodila; 4/ Kterého jsi v chrámì obìtovala; 5/ Kterého jsi v chrámì nalezla. Tajemství bolestného rùžence- 1/ Který se pro nás krví potil; 2/ Který byl pro nás bièován; 3/ Který byl pro nás trním korunován; 4/ Který pro nás nesl tìžký køíž; 5/ Který byl pro nás ukøižován. Tajemství slavného rùžence- 1/ Který z mrtvých vstal; 2/ Který na nebe vstoupil; 3/ Který Ducha svatého seslal; 4/ Který tì, Panno, do nebe vzal; 5/ Který tì, Panno, v nebi korunoval. 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají, a tìm, kteøí žijí v nedostatku dùležitých informací 2/1 ÈÍSLO MODLITBY Pøijmout božský pùvod tìchto poselství - Milé dìti, nezapomínejte, že mùj vstøícný pøíchod do svìta vede pouze moje vášnivá láska, abych touto cestou komunikoval s vámi. To není proto, aby vás šokoval, nebo jen aby na vás udìlal nìjaký dojem. Popøípadì pro vyvolání odporu èi diskuse. Smyslem je, aby pomohl v záchranì každé duše, a to pøedevším mladé generaci, která neprojevuje žádný zájem o víru, protože jsou tak zamìstnáni svým vlastním životem, ve kterém pro Boha zbývá málo místa. Protože k nim mluvím jazykem, kterému rozumí, doufám, že se mi podaøí upoutat pozornost na ty události, které jsou ve vývoji. Oni jsou v nejvìtším nebezpeèí ve vaší spoleènosti, dìti moje. Je existenènì dùležité, abych je zastihl jak rychle je to jen možné. Mùj Otec žádá o zvýšenou pozornost tìch, kteøí poprvé ètou tato poselství: vy musíte pozornì pøeèíst každé poselství. Potom se modlete k Duchu Svatému pro milost, abyste byli schopni rozpoznat, že tato poselství mají božský pùvod. Otevøte svá srdce, abyste mohli pøijmout má slova. Proci ujte mì ve své duši, pøitom mì proste o následovné: Ježíši, jestli toto je opravdu božského pùvodu (Ty mluvíš k nám), prosím Tì, naplò moje srdce znamením své lásky, abych Tì mohl uznat tím, èím jsi. Nedovol, aby mì oklamaly lži. Ukaž mi radìji tvé milosrdenství tím, že otevøeš moje oèi pro pravdu a na cestu tvého Ráje." 2/2 ÈÍSLO MODLITBY Jak mì máte žádat, abych vám pomohl vyøešit vaše starosti - Tolik mých dìtí se modlí na rùzné úmysly. Vyslechnu každou prosbu jednotlivì. Ovšem když se modlíte za záležitosti pro vás tak dùležité, musíte pustit své obavy - nemìjte strach. Strach nepochází ode Mne. Ten pochází od satana, aby vás mohl trápit. Nedovedete to pochopit? Když se nìèeho bojíte, o èem si myslíte že vládne vaším životem, tak èím víc se bojíte, tím víc se hromadí problémy. Jenom když budete usebranìjší a øeknete mi: Ježíši, dávám ti s plnou dùvìrou své obavy v této otázce, a myslím si, a jsou tvoje, abys je vyøešil podle své Nejsvìtìjší vùle." 2/3 ÈÍSLO MODLITBY Modlitba za okamžité odpuštìní Milovaná dcero, snaž se, aby co nejvíc lidí vìdìlo jaká poselství dávám, protože doba velkého varování je témìø zde. Øekni tìm duším, kteøí odmítnou modlit se, aby odložili svou pýchu, nelibost a aby se obrátili nyní ke mne s prosbou o odpuštìni. A je vám známo, že pøíliš mnoho duší nepøežije tuto událost, která je již na prahu. Mnozí z tìchto duší jsou jednoduše líní, zatímco v hloubi své duše vìøí v Boha, ve Vìèného Otce, pøesto si myslí, že až nìkdy v budoucnu se budou zabývat svým duchovním životem. Ovšem tehdy již bude pozdì. Øekni svìtu, že tato událost je zachrání. Mnozí budou projevovat svou lítost v prùbìhu této mystické události. Budou prožívat palèivý pocit, podobný jaký mají duše v oèistci. Umožní jim nahlédnout tam, èím musí projít ty duše, které nejsou úplnì èisté, než jim bude dovoleno zahlédnout slavné svìtlo Nebeského království. èistì jenom tím, že pøijmou fakt, že tato událost mùže nastat, pøežijí to. Obra te se ke mne a øíkejte: Prosím, veï mì ke svìtlu tvé ohromné pravdy a k tvé dobrotì a odpus mi moje høíchy", a já vám okamžitì odpustím. Tìsnì po velkém varování budete poci ovat velký mír a radost ve své duši. 2/4 ÈÍSLO MODLITBY Pro otevøené srdce pøed pravdou - Nejnutnìjší je modlitba, dìti, a jste kdekoliv, a máte jakékoliv náboženství èi názory. Sjednocujte se, a modlete se k Duchu Svatému, abyste mìli jasno v této dobì. Satan dìlá vše pro to, abyste se toèili zády Mne, vašemu milovanému Spasiteli. Nedejte na ty pochybnosti a obavy, které vám vsazuje do vašich duší. On bude používat lži k tomu, aby mì bránil v tom, abych svým Božským Svìtlem mohl naplòoval vaše duše. Mám vás tak rád, moje dìti, že vás budu volat i nadále, nezávisle na tom, zda mì odmítnete, nebo se mi budete toèit zády. Budu to dìlat pomocí Ducha Svatého. Za tento dar se modlete následovné: Ó, Ježíši, pokrop mì svou cennou Krví, rozlévej na mne Ducha Svatého, abych rozpoznal, že tato slova pochází od Tebe. Uèiò mì v duchu pokorným. Pøijmi milosrdnì mou prosbu a otevøi mé srdce pøed Pravdou." Odpovím i nejzarytìjším duším, když se budou modlit tuto modlitbu.

4 2/5 ÈÍSLO MODLITBY - a pøece to není modlitba, nýbrž nìco kouzelného - sleduj Dnes veèer jsem pøišel proto, abych poskytl potìchu tìm høíšníkùm, kteøí si myslí, že nejsou hodni toho, aby mohli stát pøede Mnou. Mluvím k tìm potrápeným duším, kteøí si myslí, že jejich høíchy jsou až tak odporné, že je nelze odpustit. Jak velký omyl z vaší strany! Nevíte, že není høíchu na svìtì, který bych Já neumìl odpustit? Proè se tak bojíte? Nevíte, že i nejtìžší høích, jako vražda je odpustitelný? Každý høích lze odpustit a bude odpuštìn, jestli høíšníci projevují upøímnou lítost. Já èekám. Otevøte mi svá srdce. Dùvìøujte ve mne. Možná, já jsem váš jediný opravdový pøítel, kterému mùžete svìøit všechno; mne nedokáže nic pohoršit. Høích je skutkový jev, který patøí k životu. Velice málo duší dokáže zùstat delší dobu ve stavu milosti, vèetnì vybraných duši. A vás nikdy neodradí závažnost vašeho høíchu, abyste se z nìho upøímnì vyzpovídali. Jestli se mì bojíte a i nadále se mi toèíte zády, tak se budete stále víc vzdalovat ode mne. Ovšem k tomu, abych vám mohl odpustit, musíte mì poprosit o odpuštìní. Jestli hledáte odpuštìní, nejdøív musíte být pokorní, protože bez pokory není upøímná lítost høíchù. Vy mì nemusíte bezprostøednì znát k tomu, abyste mì mohli mít rádi, dìti moje. Prostøednictvím dobrých skutkù, vzájemnou láskou, když jste k sobì milí, když jste k druhým velkodušní, potvrzujete svou lásku vùèi mne, aniž byste si byli toho vìdomi. Podobnì, když za každý svùj špatný èin projevujete upøímnou lítost, prostøednictvím vašeho pokorného srdce potvrzujete, že mì máte rádi. Co si myslíte, jak jinak byste se mohli dostat do blízkosti mého Srdce? Nikdy se nesmíte bát se ke mne pøibližovat. Já nikdy nejsem daleko od vás. Pøicházejte ke mne, protože jen tak mohu krmit vaše duše, a dávat vám ten mír, po kterém tolik toužíte. Váš milovaný Ježíš. 3/ Modlitby pomáhající k záchranì vlastní duše pro ateisty, kteøí zapírají existenci Boha 3/1 ÈÍSLO MODLITBY Ateistùm øíkám toto - Jste neschopní si všimnout, že moje Slova a Proroctví, které vám již dávno prorokovali, by mohli být pravdivé? Otevøete své oèi a øíkejte mi následovné: Bože, jestli ty jsi pravda, ukaž mi známku tvé lásky. Otevøi mé srdce, abys mì mohl vést. Jestli existuješ, dovol, abych cítil tvou lásku, abych mohl vidìt pravdu. Nyní se za mne modli." Nyní, když se k vám obracím pøi poslední pøíležitosti, vám øíkám: Láska není dílo lidské. 3/2 ÈÍSLO MODLITBY Ti, kteøí odmítnou pravdu mého slibu - Mé Srdce se chvìje od obav a od smutku, myslím-li na ty mé dìti, kteøí odmítnou pravdu mých slibù. Ještì jednou vám øíkám, obra te se ke mne a mluvte se mnou. Poproste mì, abych pøišel opìt do vašeho srdce. Pøizpùsobím se vaší duši. To vám slibuji, i tìm nejtvrdším duším. Staèí øíci pouze jediné slovo. Poproste mì, abych vám ukázal svou pøítomnost s následujícími slovy: Ježíši, cítím se ztracený. Otevøi mé srdce, abych pøijal Tvou lásku, ukaž mi pravdu, abych i já se mohl zachránit." Má slova o Velkém varování" nejsou výhrùžky. Tato událost je známá již od mé smrti na køíži. Proè si myslíte, že se to nemùže stát? Pøeètìte si pravdu v Písmu Svatém aby to každý pochopil. 4/ Modlitby tìm, kteøí chtìjí pomoci druhým 4/1 ÈÍSLO MODLITBY Modlitby za záchranu - Každé mé dítì, i kdyby to dìlali jen z lásky ke svým rodinám, musí se probrat k poznání podrazu, jestli chtìjí jeden druhého zachránit. Má Láska i nadále je bude vést, jestli se nyní obrátí ke mne. Nikdy se nesmí bát obrácení, øíkaje následovné: Ó, Pane, veï mì do tvé øíše, chraò mì pøed tmou, která vládne v mé duši. Poslechni mì nyní a dej prostøednictvím Tvé dobroty a Tvého Svatého Srdce, aby svìtlo a ochrana Tvé lásky mì prozaøovali." 5/ Modlitby tìm, kteøí chtìjí pomáhat Pannì Marii v zeslabování síly satana 5/1 ÈÍSLO MODLITBY (VIZ TAKÉ 1/2) - Modlitba svatého rùžence Prosím tì, popros moje dìti, aby od dnešního dne se modlili každý den modlitbu svatého rùžence, aby jak jejich rodiny, tak i jejich spoleèenství byli ochránìni. Rùženec je nejsilnìjší zbraò proti úkladùm ïábla, kterými chce všechno znièit co se jen dá, v tìchto posledních dnech, které mu ještì zbývají. Nikdy nepodceòujte lži, které zasazuje do mysli lidí, proto, aby mé dìti odvádìl od pravdy. Bude velice mnoho tìch, kteøí jsou pod jeho vlivem, kteøí budou kolem sebe kopat a bojovat, až se støetnou s pravdou milosrdenství mého Syna. Modlitbou rùžence mùžete zachránit duše pøed tìmi lži. Jejich srdce se mùže otevøít a skuteènì otevøe se, jestli vìnujete èas modlitbì rùžence. Modlete se, aby mé dìti otevøeli svá srdce pøed pravdou. I za to se modlete, aby mé dìti mìli dostatek síly na to, aby pøijali milost mého Syna Satan ztrácí svou moc, když se modlí rùženec - Mùj Syn, Ježíš si vybral tebe, dítì mé, jako nejdùležitìjšího posla tìchto èasù, aby se zachránili duše. Øekni lidem, aby se modlili mùj Nejsvìtìjší Rùženec, ba i nekatolíkùm to øíkej, protože to je nejsilnìjší zbraò proti podvodníkovi, který sténá v bolestech, když se modlí tato modlitba. Modlí-li se rùženec, satanova moc zeslábne. Èím víc mých dìtí se modlí rùženec, tím víc duší lze zachránit. Vaše modlitby k vaší požehnané Matce zraòují èerta, který se pokoøí a ztrácí svou moc, když se modlí mùj

5 rùženec. Tato zbraò je mi dána. Tak mohu zachraòovat ztracené duše, než s koneènou platností rozšlapu satanovu hlavu. Nikdy nepodceòujte moc rùžence, protože jediná skupina, jejíž èlenové pravidelnì se modlí svatý rùženec, mùže zachraòovat celý národ. Øekni svým dìtem, aby byli opatrní a nezanedbávali modlitbu, protože jestli to uèiní, zcela se otevøou pøed podvodníkem, který líbezným, šarmantním zpùsobem je zaplete do svých sítí a povede je nebezpeènými stezkami ke tmì. Pomáhejte mým dìtem ke svìtlu tím, že vaší oddaností šíøíte mùj Svatý Rùženec. Vaše milující Matka, Marie, Královna Míru 6/ Modlitby tìm, kteøí chtìjí pomáhat Ježíšovi zachraòovat duše 6/1 ÈÍSLO MODLITBY Za ty, kteøí vámi viditelnì pohrdají - Budou takoví lidé, kteøí vámi viditelnì pohrdají, ovšem vnitønì vám budou závidìt vaši víru. Mnozí z tìch, kteøí vás sledují, budou cítit vnitøní dunící prázdnotu, což je zpùsobeno nedostatkem víry. Dìti moje, modlitba je ta, která mi pomáhá v tom, abych tyto duše mohl zachraòovat. Øíkejte za nì následující modlitbu: (mùžete øíkat i jména) Milovaný Pane, s otevøenou náruèí tì prosím, pøijmi do svého nìžného náruèí mého bratra-sestru. (jméno) Skrze Tvou Svatou Krev žehnej mu-jí a dej mu ty potøebné milosti, skrze které získá Ducha Tvé Lásky, a aby byl úèastníkem vìèné blaženosti." Když se pyšnì chlubí, že jsou idealisté èi ateisté, zeptejte se jich, zda tak budou cítit na úplném konci své pozemské dráhy? Potom jim dejte následující radu: na své smrtelné posteli nezapomínejte na modlitbu Božského milosrdenství, a to ani tehdy, když budete i nadále nejistí." Modlete se k mé milované Matce a sem poèítám každého køes ana i Svatý Rùženec, protože tato modlitba plná síly zeslabuje satanovu vládu nad mými dìtmi. 6/2 ÈÍSLO MODLITBY Modlitba za obrácení ostatních - S ohledem na ty vìøící lidi po svìtì, kteøí mají slabou víru, máte obrovskou zodpovìdnost, kteøí máte silnou víru. Vy se musíte modlit modlitbu za obrácení druhých. Naléhavì Tì prosím pro Tvém milosrdenství, Ježíši, svou drahou krví pokrop vlažné duše, aby se mohli obrátit." Øíkejte tuto modlitbu za ty, o kterých si myslíte, že na tuto prosbu jsou nejvíc odkázáni. 6/3 ÈÍSLO MODLITBY (VIZ TAKÉ 1/1) - Rùženec božského milosrdenství 7/ Modlitby na zeslabení èi odstranìní pohrom, které jsou slíbeny svìtu 7/1 = 1/2 = 5/1 Modlitba svatého rùžence 7/2 ÈÍSLO MODLITBY Proti globálním kontrolám - Drahá má dcero, jak bych byl rád, kdyby mé dìti, zvláštì ti, kteøí trpí v Evropì kvùli útlaku, kdyby se jednoduše obrátili o pomoc k mému Otci. Zloèinná skupina, na kterou se èas od èasu odvolávám, nyní zkouší provést bližší pokus, jak by mohla držet pod kontrolou mé chudé dìti v této èásti svìta. Jim, kteøí jsou nevinní pìšáci (šachové figurky) neúprosného plánu pøi zavedení svìtové mìny penìžní, aby mohli držet pod kontrolou celou Evropu, nyní se musí tvrdì modlit a prosit o pomoc všemohoucího Otce. Dìti moje, nikdy nesvolujte tomuto pronásledování, které se øídí za zavøenými dveømi. Modlete se za zmírnìní okolností. Volejte mého Otce mým jménem, jménem milovaného Syna, Ježíše Krista, aby odstranil tuto krizi a øíkejte následovné: Bože, Otèe, prosím Tì jménem Tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, zastav tuto hrùzu na kontrolu tvých dìtí. Prosím Tì ochraòuj každé své dítì v tìchto hrozných èasech, aby nacházeli mír a dùstojnost, aby mohli žít život zbavený od zlého." Dcero moje, modlitba umí skoncovat tìmi neblahými plány. Bùh, Vìèný Otec, jak jsem již øekl, potrestá ty, kteøí jsou zodpovìdní za tyto zlovolné plány, pokud se nevrátí k víøe ve svého Všemohoucího Stvoøitele. Dùvìøujte ve mne. Dùvìøujte v mého Vìèného Otce, aby pronásledování bylo zastaveno, než ten opravdový plán na kontrolu, zraòování a likvidaci duší vyjde najevo. Váš milovaný Spasitel, Ježíš Kristus 8/ Jiné modlitby 8/1 ÈÍSLO MODLITBY - Vlastní modlitba Nyní se uklidnìte, dìti moje. Pøijmìte moje slova. Žijte svùj život tak, jak to od vás oèekávám. Svoje rodiny dávejte pøedevším na první místo. Kvùli mne je nikdy nesmíte zanedbávat. Nyní se modlete s tichou dùvìrou a buïte si jisti, že na pøíkaz mého Vìèného Otce moje proroctví se budou naplòovat. Tyto (události) dle zjištìní mého Otce se naplòují v dokonale vhodném èase. 8/2 ÈÍSLO MODLITBY Modlitba pro uniknutí pøed høíchem pýchy - Dcero moje, potøebuji modlitby všech vìøících, aby mohli zachránit duše zlých lidí. Ó, Ježíši, pomoz mi, abych se vyhýbal høíchu pýchy, když mluvím Tvým jménem. Odpus mi, jestli kdykoliv kohokoliv ponižuji Tvým Jménem. Pomoz mi uslyšet, Ježíši, když mluví Tvùj hlas, a naplò mì svým Svatým Duchem, abych rozlišil pravdu Tvého

6 Slova, když voláš lidstvo." Amen. Zastavte satana tak, jak jsem vám již øekl. Modlitba a zasvìcení se Neposkvrnìnému Srdci mojí Požehnané Matky bude vaší zbraní. 9/ Co žádá Bùh a Panna Marie prostøednictvím svých poselství na jaké úmysly se máme modlit Jestli ještì pøed Velkým varováním" budete hledat odpuštìní vašich høíchù, tak se musíte modlit i za jiné. Oni potøebují, aby byli silní. Modlete se za každé boží dítì. Mého milovaného Syna dennì urážejí. Høíchy lidí ho muèí. Od dob jeho ukøižování ještì nikdy netrpìl tak, jako nyní. Modlete se: za obrácení všude; [] za pokoru [] ke mne (k Ježíši) za vedení [] za pomoc Ducha Svatého [] za ty, kteøí vám zpùsobili bolest [] abyste našli ochranu pøed èertem [] protože musíte být na pozoru [] za papeže Benedikta, protože je obklopen nepøáteli mého Otce [] za ty knìze, jejichž víra ve Mne a v mého Otce nekolísá [] za svou vlastní duši a za duše nevìøících [] za ty, kteøí nevìdí odkud pøišli a kam míøí [] za to, aby se zmìnilo vaše vnímání života posmrtného a váš pøístup k posmrtnému životu [] aby sílila vaše víra [] za ochranu mých prorokù a za mé svaté služebníky, které jsem poslal proto, aby vás vedli [] Proste: za vedení Ducha Svatého [] za milost rozlišování [] Vìèného Otce, aby již nyní skoncoval s hrùznými èiny globálních skupin, a proste ho, aby v dobì Velkého varování zachránil jejich duše [] abych prostøednictvím svého Svatého Srdce na vás rozlil svou Lásku a bìhem krátké doby budete jinak cítit [] 10/ Vysvìtlení nìkolika dùležitých pravd Dìti moje, prosím vás, souhlaste s tím, aby vás Velké varování" mohlo všechny zachránit. Pøijmìte, že tento zázrak zachrání mnoho milionù lidí, kteøí by se jinak ztratili. Tìm, kteøí nechtìjí mìnit svùj život, øíkám toto: oni volí satanùv dùm. Bez modlitby nemají žádnou šanci, žádnou nadìji, protože oni ztratí klíè k novému zemskému Ráji. Místo toho budou hoøet v ohni pekla. Dìti moje, prosím vás, pomozte jim tak, že jim vyložíte pravdu. Jestli vás nebudou chtít poslouchat, modlete se za záchranu jejich duší, protože to je vše, co pro nì mùžete dìlat Milovaná dcero, modlitba a vìrnost ke mne je jako voda, která se podává žíznivému èlovìku. Jestli se vám nedostává vody, tak žízníte dál a nakonec z nedostatku vody umøete. Všem, kteøí mì znají a mají mì rádi, øíkám toto: Musíte pochopit jednu vìc: jestli nebudete i nadále brát k sobì mé Tìlo a nemodlíte se ke mne, ztratíte i touhu po mne. Bez té touhy se budete vzdalovat ode Mne až tam, když vaše hlava se otoèí ode mne kvùli pokušením k høíchùm, které sází do vaší duše satan. Když už nejsem opravdovì pøítomný ve vašem životì, tehdy již nejste moje dìti. Buïte opatrní v každém èase. Modlitba vás ochrání od høíchu. Vaše vìrnost ke mne možná bude pøitahovat podvodníka, který se vám èasto bude posmívat. A pøeci, jestli vaše vìrnost ke mne nebude pravidelná, budete se toulat svìtem bez cíle Je nutné si pamatovat jedno podstatné uèení ve spojitosti s Velkým varováním". Tuto skvìlou událost musí doprovázet modlitba, když ne jenom že všichni uvidíte své høíchy tak, jak já je vidím, ale také pochopíte pravdu o budoucím životì. Bohužel, následnì mnozí opìt upadnou zpìt do høíchù. Nyní nastal èas, abyste tomu pøedešli tím, že každý den svého života se budete modlit Rùženec božského milosrdenství. Zvyknete-li se modlit tuto všemohoucí modlitbu, tak dospìjete na takovou úroveò víry a obrácení, která se pak pøežene po celé zemi Všem tìm, kteøí se posmívají tìmto proroctvím, nyní dávejte pozor. Jen se dostaòte pod moc této globální moci, a budete ztraceni. Budete potøebovat pevnou víru, abyste to pøežili. Modlete se, modlete se všichni Rùženec božského milosrdenství a Nejsvìtìjší rùženec každý den jak èasto jen mùžete, abyste zmírnili pùsobení tohoto èertovského plánu plného nástrah. Modlete se i za ty duše, které se ztratí ve všeobecných pøírodních pohromách, které jsou již na prahu a které budou dílem ruky Boha Otce. Potøebují vaše modlitby. Prosím, berte si k srdci moje prosby ohlednì modliteb, a modlitby budou vyslyšeny Dìti moje, pýcha je taková vlastnost, která se nejvíc pøíèí v oèích mého Otce, vùèi které projevuje svou nejvìtší nelibost. Více ho bolí to, když høíchy pýchy posednou svaté a horlivé duše, které pak nejsou ochotni pøijímat Pravdy jeho Svatého Slova, které jsou dávány skrze jeho posly dnešnímu svìtu. Tito musí prosit o dar rozlišování, který dostávají skrze sílu Ducha Svatého jen lidé s pokornou duší, lidé, kteøí mají èisté srdce bez pýchy a arogance. Vaše milovaná Matka, Matka Blahoslavenství Smilstvo, pornografie a prostituce, ty jsou smrtelné høíchy - Mluvím o smilstvu, kterého jste spoluúèastníky, a které tento svìt tak lehce pøijímá, jako napøíklad sledování pornografických filmù, prostituce a sexuální zneužití.

7 Dùležitost pokory - Pokora je pojem, který moje dìti jinak nepochopí, než skrze moje uèení. Mnoho mých následovníkù pochopilo smysl toho, ovšem zmátl je obsah. Pokora není nic jiného než upøímnost. To znamená, že mým jménem dùstojnì snášejí zkoušky, útrapy, výzvy a nadávky. Moje rada je následovná: pøedstavte si, že jste malé dìti, jednoduché nevinné dìti, kteøí tento svìt (který jako dospìlí jste mìli pøíležitost poznat) neznáte. Vaše modlitby pokaždé mi pøedkládejte s dìtským srdcem a dìtským pohledem. Vaše modlitby a vaše øeè nech jsou jednoduché. Neoèekávám od vás abyste mi odøíkali všechny modlitby dané tomuto svìtu. Dívejte se na nebe a všechny vaše myšlenky, vaše utrpení podìlte se mnou. To všechno mi odevzdejte. Dostanete bohatou odmìnu, jestli snášíte pro mne utrpení a smutky vašeho života. Možná, že to ještì nevíte, ale jestli to dìláte vìdomì, mùžete zachránit mnoho duší, pøipravujete jim tak cestu do Nebeského království. To je skuteènost se kterou budete obeznámeni až budete v Nebi, a kde za to dostanete mùj velkorysý dar. Když bráníte svou víru, neztrácejte trpìlivost Jestli chcete být pokorní, pøijímejte události, které se odvíjí ve vašem okolí tak jak jsou, i v tom pøípadì, že pro vás budou pøíliš bolestivé. Vždy projevujte svou dùstojnost, i když ve vaší pøítomnosti se tupí mé jméno. Rùznì se braòte, chcete-li, tehdy vaše obrana mùže být i vášnivá, ovšem nikdy nedopus te, aby viník odcházel pokoøen. Trpìlivì vysvìtlujte pravdy mého uèení. Neztrácejte vládu nad sebou a neprojevujte pøed nimi bázeò. Buïte vytrvalí. Braòte se, ale pouze využitím mého uèení. Nebojte se vyslovit pravdu. Nezamìòujte pokoru se zbabìlostí. Mám následovníky, kteøí chápou opravdový smysl pokory, ovšem, když se hanobí mé jméno, hluboce mlèí. Ano, osobu jako takovou, nikdy neodsuzujte. Neodsuzujte toho, kdo se mi posmívá, nebo kdo zesmìšòuje mou Matku èi mého Otce, ale necouvejte pøed bránìním své víry. Smutek je dar Boží - Jestli mì budete oslovovat jako dítì, mìjte na zøeteli: budu vás vést i když se vás zmocní smutek, jen mìjte otevøené oèi a obracejte se ke mne s plnou dùvìrou. Neobracejte se, milé dìti, jestli váš smutek se vám bude zdát nesnesitelný a myslete na to, že smutek je dar Boží a není to nic jiného, než žehnání. Oèista pøichází skrze smutek a utrpení. Odevzdejte mi svá utrpení. Budete-li tak konat, zpùsobujete mi úlevu v pašijových bolestech, protože je znovu a znovu prožívám, když vidím hrùzy svìta. Dìti moje, tato moje uèení nejsou nová - snad vám spíš nikdo nepøipomínal jednoduchou pravdu.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE Písnička Zdrávas Ref: Ave Maria, milosti jsi plná a Pán je s tebou. 1. Tys zlatý šíp, jenž světlo přináší, v tobě chudý svůj poklad nalézá. Ty jsi slabá, kterou

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 6 OSTATNÍ MODLITBY 1-28

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 6 OSTATNÍ MODLITBY 1-28 MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 6 OSTATNÍ MODLITBY 1-28 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ

Více

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI.

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI. BYLO ZRUŠENO MNOHO ZÁKONÙ A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. CO MI ZPÙSOBUJE SMUTEK OBZVLÁŠTÌ, JE PODÁVÁNÍ MÉ SVATÉ EUCHARISTIE LAIKY. NEDOSTATEK ÚCTY KE MNÌ A K MÉMU VÌÈNÉMU OTCI ZAVEDENÍM NOVÝCH

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 143 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Aktuální zprávy o nebi

Aktuální zprávy o nebi Aktuální zprávy o nebi MIMOØÁDNÌ DÙLEŽITÉ INFORMACE PRO ÈLOVÌKA TÉTO DOBY OBSAH 1/ Mnozí se pøíliš bojí pøemýšlet o životì po smrti 2/ Nový Ráj: Budete z èistého tìla, které nepodléhá zkáze, odolává nemocem,

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT

NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT OBSAH 1/ O høíchu, který zraòuje Srdce Boží i Panny Marie 2/ O køíži mého Syna, kterým vám získává spásu 3/ Zemský Ráj 4/ O nebi, kté na vás èeká 5/ O oèistci 6/ O pekle,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MILOVANÝM DÌ E T M N A ZEM ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU "A

MILOVANÝM DÌ E T M N A ZEM ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU A PROROCTVÍ POSELSTVÍ BOH A A MATKY BOŽÍ MILOVANÝM DÌTEM ZNAEM poselství lásky ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU "A tak se èlovìk stal smrtelným, jeho tìlo neèisté, jeho život ve

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

ČTVRTEK: Důvěra v Jeho Milosrdenství

ČTVRTEK: Důvěra v Jeho Milosrdenství ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

OD 1. PROSINCE 2011 DO 31. LEDNA 2012 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. PROSINCE 2011 DO 31. LEDNA 2012 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. PROSINCE 2011 DO 31. LEDNA 2012 6. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 6. DÍL Poselství od 1. prosince 2011 do 31. ledna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 10. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 10. DÍL Poselství od 1.srpna 2012 do 31. srpna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO

SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO Obsah Sebeobrana Kdybys byl stvoøitelem, tak...? Jak zachránit duše a svou duši Výòatky z poselství rozšiøovaných pod názvem velké varování Sebeobrana (Chraòte svou duši)

Více

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É POSELSTVÍ TOLERANCE TOLERANCE OTÁZKY VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH PROROCTVÍ PROROCTVÍ O TOLERANCI NE H P C Ø Í I Ø JÍ H M Ý E N JT L E TE N R O M V S É JÍ Z U Á L K A O V N CH Y S K R, É TE

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

NEDĚLE: Za naše duchovenstvo a za naši církev

NEDĚLE: Za naše duchovenstvo a za naši církev ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Vybral jsem si dvanáct prostých mužù, nevzdìlaných a neznalých Písma

Více

ÚTERÝ: Modlitby k Duchu Svatému

ÚTERÝ: Modlitby k Duchu Svatému ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

1.DÍL OD 8. LISTOPADU 2010 DO 19. ÚNORA 2011

1.DÍL OD 8. LISTOPADU 2010 DO 19. ÚNORA 2011 1.DÍL OD 8. LISTOPADU 2010 DO 19. ÚNORA 2011 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 1. DÍL Poselství od 8. listopadu 2010 do 19. února 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ LEDEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 14. DÍL Poselství od 1. ledna do 31. ledna 2013 Poznámka korektora: Pøekladatelé upozoròují, že z dùvodù náboženské

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Novéna k Božímu milosrdenství

Novéna k Božímu milosrdenství Novéna k Božímu milosrdenství Začíná se na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční. Tato neděle je svátek Božího milosrdenství. Novéna uvedená v deníčku sv. Faustyny byla poprvé vytištěna

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

SOBOTA: Modlitby k Bohu Otci

SOBOTA: Modlitby k Bohu Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

STŘEDA: Na přímluvu Panny Marie

STŘEDA: Na přímluvu Panny Marie ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY Svatý Jakub (mladší) Svatý Jakub (mladší) VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou.

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou. NEDĚLE PO TROJICI formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

MODLITBY. Znamení kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

MODLITBY. Znamení kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. MODLITBY Mnozí lidé jsou příliš unavení, příliš vyčerpaní nebo nemocní, než aby se mohli modlit. Nechť vědí, že se modlí, když myslí na Boha, darují mu svůj čas, prostě jsou zde pro něho, cítí, že se na

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více