Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh ROZHODNUTÍ RADY"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2016) 77 final 2016/0048 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci během 40. zasedání Pomocného výboru, 69. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí a 96. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost ohledně přijetí změn úmluvy o usnadnění, přílohy IV úmluvy MARPOL, pravidel II-2/13 a II-2/18 úmluvy SOLAS, předpisu o systémech protipožární bezpečnosti a předpisu z roku 2011 o programu rozšířených inspekcí CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD Tento návrh Komise se týká stanovení postoje Unie na 40. zasedání Pomocného výboru Mezinárodní námořní organizace (IMO FAL), na 69. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí organizace IMO (MEPC) a na 96. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost organizace IMO (MSC) v souvislosti se šesti změnami uvedenými jednotlivě v následujících odstavcích. 1.1 Celkový přehled úmluvy o usnadnění Na 39. zasedání Pomocného výboru (FAL) byly schváleny změny přílohy úmluvy o usnadnění (úmluva FAL) za účelem jejich přijetí na 40. zasedání FAL, v návaznosti na dohodě dosažené na 35. zasedání FAL zahájit komplexní revizi úmluvy, jež má zajistit, aby náležitě reagovala na stávající i vznikající potřeby odvětví lodní dopravy, a má rovněž modernizovat její ustanovení s ohledem na vývoj v oblasti přenosu informací a dat elektronickými prostředky a na koncept jednotného portálu. Pro EU je zvlášť důležitá otázka požadavku, aby tam, kde je to vhodné, byla na seznamech cestujících uváděna čísla víz, a otázka plnění ohlašovacích formalit v elektronické formě. Mezi úmluvou FAL a právními předpisy EU dosud přetrvávají určité rozdíly, pokud jde o normu (o údajích požadovaných veřejnými orgány, jež mají být uváděny na seznamu posádky), normu 2.23, normu 3.10, normu , normu 3.45 a doporučený postup V souladu s článkem VIII úmluvy FAL vlády smluvních států takové rozdíly oznamují generálnímu tajemníkovi IMO. Tyto změny úmluvy o usnadnění jsou uvedeny v příloze 1 zprávy z 39. zasedání FAL (FAL 39/16). Podle bodu 4.43 zprávy z 39. zasedání FAL budou tyto změny přijaty na 40. zasedání FAL. 1.2 Změny pravidel 1 a 11 přílohy IV úmluvy MARPOL ohledně požadavků týkajících se zvláštních oblastí Vzhledem k tomu, že pouze osm z devíti pobaltských států zaslalo oznámení o dostupnosti přístavních zařízení pro příjem odpadu, bylo na 68. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí (MEPC) zvažováno, zda byl v souladu s pravidlem 13 přílohy IV úmluvy MARPOL obdržen dostatečný počet oznámení, což by umožnilo, že ustanovení o zvláštní oblasti Baltského moře nabude účinnosti, a umožnilo by také vymezit území, na kterém by tato ustanovení o zvláštní oblasti mohla nabýt účinnosti. Bylo dosaženo shody, že byl obdržen dostatečný počet oznámení, a že by tudíž bylo možné stanovit datum účinnosti, od něhož zvláštní oblast definovaná v dokumentu MEPC 68/10/2 vstoupí v platnost. Bylo zjištěno, že navrhovaná definice této oblasti se liší od definice uvedené v příloze IV úmluvy MARPOL a že k tomu, aby nová definice zvláštní oblasti stanovená v dokumentu MEPC 68/10/2 mohla nabýt účinnosti, bude nutno přílohu IV úmluvy MARPOL změnit. Tyto změny přílohy IV úmluvy MARPOL, pravidel 1 a 11, jsou uvedeny v příloze dokumentu MEPC 69/3/3 za účelem jejich přijetí na 69. zasedání MEPC, jak se uvádí v bodě zprávy z 68. zasedání MEPC (MEPC 68/21). Sekretariát IMO rozeslal tyto změny v oběžníku č ze dne 7. října 2015 v souladu s článkem 16 úmluvy MARPOL, a to včetně návrhu rezoluce MEPC na jejich přijetí. CS 2 CS

3 1.3 Změny pravidla II-2/13 úmluvy SOLAS Na 95. zasedání MSC byl schválen návrh změn pravidla II-2/13 úmluvy SOLAS, které zavedou požadavky na hodnocení únikových cest evakuační analýzou v počátečním stadiu projektování, které se musí uplatňovat na nové osobní lodě typu ro-ro a jiné osobní lodě přepravující více než 36 cestujících. Analýza se používá ke stanovení a pokud možno k odstranění zácpy, k níž může dojít v důsledku normálního pohybu cestujících a posádky po únikových cestách během opouštění lodě včetně možnosti, že posádka bude muset jít po těchto cestách opačným směrem, než jakým se pohybují cestující. Kromě toho se analýza používá k prokázání, že opatření pro únik jsou dostatečně pružná, aby počítala s tím, že některé únikové cesty, shromažďovací stanoviště, naloďovací stanoviště nebo záchranná plavidla nemusejí být v důsledku nehody přístupné. Tyto změny jsou uvedeny v příloze 14 zprávy MSC 95/22/add.2. Podle bodu zprávy z 95. zasedání MSC budou tyto změny přijaty na 96. zasedání MSC. 1.4 Změny pravidla II-2/18 úmluvy SOLAS týkající se ploch pro přistávání vrtulníků na osobních lodích typu ro-ro u nových lodí spolu s novou kapitolou 17 předpisu o systémech protipožární bezpečnosti Kapitola II-2/18 úmluvy SOLAS obsahuje požadavky na přistávání vrtulníků. Cílem těchto změn úmluvy SOLAS je zavést oběžník IMO MSC.1/Circ.1431 ze dne 22. června 2012 nazvaný Pokyny pro schvalování pěnových prostředků pro hašení požárů na plochách pro přistávání vrtulníků a učinit jeho ustanovení povinnými. Pěnový hasicí systém tedy musí být v souladu s těmito pokyny. Tyto změny byly schváleny na 92. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost (MSC) za účelem jejich přijetí na jeho 93. zasedání. V souvislosti s předpokládaným přijetím na 93. zasedání MSC Rada přijala rozhodnutí 2014/280/EU ze dne 8. května , jímž stanovila postoj EU souhlasit s přijetím změn v pravidle II-2/18 úmluvy SOLAS. Ve fázi přijetí však bylo na 93. zasedání MSC rozhodnuto předat návrh změn zpět na druhé zasedání Podvýboru IMO pro lodní systémy a vybavení (SSE 2) k dalšímu zvážení. V návaznosti na výsledek projednání v SSE 2 bylo 95. zasedání MSC v souvislosti s návrhem změn v pravidle II-2/18 úmluvy SOLAS sděleno, že SSE 2 také vypracovala novou kapitolu 17 předpisu o systémech protipožární bezpečnosti (předpis FSS) týkající se pěnových prostředků pro hašení požárů na plochách pro přistávání vrtulníků a předložila ji ke schválení za účelem jejího přijetí na 96. zasedání MSC. V důsledku rozhodnutí vypracovat novou kapitolu 17 předpisu FSS podvýbor SSE na svém druhém zasedání požádal MSC, aby na svém 95. zasedání v souvislosti s přijetím nové kapitoly 17 předpisu FSS zvážil i následné úpravy návrhu změn pravidla II-2/18 úmluvy SOLAS za účelem jejich přijatí nikoli na 95., ale na 96. zasedání MSC. Upravené změny pravidla II-2/18 úmluvy SOLAS jsou proto znovu zahrnuty do tohoto návrhu rozhodnutí Rady, neboť budou dále zvažovány na 96. zasedání MSC za účelem jejich přijetí spolu s novou kapitolou 17 předpisu FSS. 1 Rozhodnutí Rady 2014/280/EU o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci během 93. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost ohledně přijetí změn pravidel úmluvy SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20, předpisu o záchranných prostředcích a předpisu z roku 2011 o programu rozšířených inspekcí, Úř. věst. L 145, , s. 40. CS 3 CS

4 Tyto upravené změny pravidla II-2/18 úmluvy SOLAS jsou uvedeny v příloze 2 dokumentu SSE 2/20. Podle bodu zprávy z 95. zasedání MSC (MSC 95/22) budou tyto změny přijaty na 96. zasedání MSC. Nová kapitola 17 předpisu FSS je uvedena v příloze 18 bodě 2 zprávy z 95. zasedání MSC (MSC 95/22/add. 2). Podle bodu zprávy z 95. zasedání MSC (MSC 95/22) bude tato nová kapitola přijata na 96. zasedání MSC. 1.5 Revidovaná kapitola 8 předpisu o systémech protipožární bezpečnosti týkající se automatických postřikovacích systémů, systémů detekce požáru a požárního poplachu V důsledku selhání, k němuž dochází u automatických postřikovacích systémů v důsledku ucpání nebo zablokování usazenými minerály, byly na 95. zasedání MSC schváleny návrhy změn kapitoly 8 předpisu o systémech protipožární bezpečnosti (předpis FSS), jež stanoví, že je třeba věnovat zvláštní pozornost specifikaci jakosti vody, kterou zajišťuje výrobce systému, aby se zabránilo vnitřní korozi a zanášení postřikovacích systémů. Pokyny výrobců pro uvedení do provozu, provádění inspekcí a údržby musí zahrnovat specifikace jakosti vody, která se má používat po celou dobu životnosti systému, a tato jakost vody musí být na místě proaktivně sledována. Tyto změny jsou uvedeny v příloze 18 bodě 1 zprávy MSC 95/22/add.2. Podle bodu zprávy z 95. zasedání MSC (MSC 95/22) budou tyto změny přijaty na 96. zasedání MSC. 1.6 Změny předpisu z roku 2011 o programu rozšířených inspekcí (ESP) Systém hodnocení stavu (CAS Condition Assessment Scheme) organizace IMO stanoví rámec pro důkladnější inspekci lodí starších než 15 let. Rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů čili rozšířený inspekční program (ESP Enhanced Survey Programme) upřesňuje, jak tuto důkladnější inspekci provádět. Vzhledem k tomu, že CAS používá k dosažení svého cíle ESP, odkazuje CAS na tento program jako na příslušný nástroj. Tyto změny v předpisu o ESP se týkají harmonizace použití pojmů v souvislosti s uznanými organizacemi v celé oblasti působnosti tohoto předpisu. Navrhované změny jsou redakční povahy. Na 95. zasedání MSC bylo tedy dosaženo shody ohledně toho, že bude navržena oprava přílohy 2 zprávy z 94. zasedání MSC (MSC 94/21) ve smyslu začlenění výše uvedených úprav do závazného znění rezoluce MSC.381(94) z roku 2011 o změnách mezinárodního předpisu o programu rozšířených inspekcí při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů (předpis z roku 2011 o ESP). Tyto změny jsou uvedeny v příloze 15 zprávy MSC 95/22/Add.2. Podle bodu zprávy z 95. zasedání MSC (MSC 95/22) budou tyto změny přijaty na 96. zasedání MSC. 2. PŘIJETÍ ZMĚN IMO 2.1 Přijetí změn Změny uvedené v bodech výše byly schváleny na 39. zasedání Pomocného výboru, jež se konalo ve dnech 22. až 26. září 2014, na 68. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí, jež se konalo ve dnech 11. až 15. května 2015 a na 95. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost, jež se konalo ve dnech 3. až 12. června CS 4 CS

5 2015, a mají být předloženy k přijetí na 40. zasedání Pomocného výboru, jež se má konat ve dnech 4. až 8. dubna 2016, na 69. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí, jež se má konat ve dnech 18. až 22. dubna 2016 a na 96. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost, jež se má konat ve dnech 11. až 20. května Přijetí Po schválení a přijetí těmito třemi výbory budou změny uvedené v bodech 1.1 až 1.6 výše sděleny příslušným smluvním stranám za účelem jejich přijetí. 3. PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY EU A PRAVOMOCI EU 3.1 Celkový přehled úmluvy o usnadnění Účelem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES je zjednodušit a harmonizovat správní postupy používané v námořní dopravě povinným zavedením elektronického předávání informací a racionalizací ohlašovacích formalit. Ohlašovací formality vymezené v příloze této směrnice jsou rozděleny do tří kategorií: A) právní předpisy Unie, B) formuláře FAL a formality v souladu s úmluvou FAL a C) jiné formality vyžadované vnitrostátními právními předpisy. Nyní je posuzováno použití formulářů FAL v EU a jsou mapovány informace vyžadované právními předpisy Unie a formuláři FAL s cílem zajistit tam, kde je to vhodné, použití specifikací elektronických formulářů FAL. Článek 7 směrnice stanoví, že členské státy akceptují pro splnění ohlašovacích formalit formuláře FAL a po 1. červnu 2015 je smějí přijímat pouze v elektronické podobě. Požadavek, aby v seznamech posádek a cestujících bylo uváděno číslo víza, vyplývá z přílohy VI bodu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (je uveden v bodě A.2 přílohy směrnice 2010/65/EU). Proto by celkový přezkum úmluvy FAL ovlivnil směrnici 2010/65/EU a nařízení (ES) č. 562/ Změny pravidel 1 a 11 přílohy IV úmluvy MARPOL ohledně požadavků týkajících se zvláštních oblastí Otázka existence odpovídajících přístavních zařízení je záležitostí, která spadá do výlučné pravomoci EU, a to na základě článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu. Závazek zajistit přístavní zařízení pro příjem odpadu v souladu s pravidlem 12a rezoluce MEPC.200(62) ovlivňuje předmět uvedené směrnice. Bude-li návrh změn přílohy IV úmluvy MARPOL, jež umožní stanovit datum účinnosti vyhlášení části Baltského moře zvláštní oblastí přijat organizací IMO, bude mít pro Unii závaznou povahu. 3.3 Změny pravidla II-2/13 úmluvy SOLAS týkající se evakuační analýzy pro osobní lodě Pravidlo II-2/13 úmluvy SOLAS reguluje otázku únikových cest. Změny, které se mají přijmout na 96. zasedání MSC a kterými by se měly zavést změny v pravidle II- 2/13 úmluvy SOLAS, by ovlivnily právní předpisy EU prostřednictvím uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a CS 5 CS

6 normách pro osobní lodě. V čl. 6 odst. 2 písm. a) bodě i) se stanoví, že nové osobní lodě třídy A musí plně vyhovovat požadavkům úmluvy SOLAS z roku 1974 v platném znění. Směrnice 2009/45/ES dále obsahuje podrobná pravidla týkající se únikových cest na osobních lodích typu ro-ro tříd B, C a D, jak je stanoveno v příloze I kapitole II části B bodě Změny pravidla II-2/18 úmluvy SOLAS týkající se ploch pro přistávání vrtulníků na osobních lodích typu ro-ro u nových lodí spolu s novou kapitolou 17 předpisu o systémech protipožární bezpečnosti Unie prostřednictvím kapitoly II-2 přílohy I směrnice 2009/45/ES zavedla požadavky na zajištění ploch pro přistávání vrtulníků. V části B pravidle 18 této kapitoly se konkrétně uvádí, že lodě vybavené vrtulníkovými palubami musí vyhovět požadavkům pravidla 18 části G úmluvy SOLAS kapitola II-2 ve zrevidovaném znění k 1. lednu V čl. 6 odst. 2 písm. a) bodě i) se stanoví, že nové osobní lodě třídy A musí plně vyhovovat požadavkům úmluvy SOLAS z roku 1974 v platném znění. V důsledku toho by, pokud budou přijaty změny pravidla II-2/18 úmluvy SOLAS, musely být zrevidovány požadavky týkající se ploch pro přistání vrtulníků na osobních lodích typu ro-ro u nových lodí, které jsou stanoveny ve směrnici 2009/45/ES. V kapitole II-2 část A pravidlo 2 přílohy I směrnice 2009/45/ES se dále uplatňuje předpis o systémech protipožární bezpečnosti přijatý rezolucí MSC.98(73) na lodě tříd B, C a D postavené 1. ledna 2003 nebo později. Proto by změny úmluvy SOLAS a nová kapitola 17 předpisu o systémech protipožární bezpečnosti, které se mají přijmout na 96. zasedání MSC, ovlivnily požadavky týkající se ploch pro přistávání vrtulníků stanovené směrnici 2009/45/ES tím, že by stanovily rámec pro jakoukoli revizi těchto pravidel. 3.5 Revidovaná kapitola 8 předpisu o systémech protipožární bezpečnosti týkající se automatických postřikovacích systémů, systémů detekce požáru a požárního poplachu V kapitole II-2 části A pravidle 8 přílohy I směrnice 2009/45/ES týkající se automatických postřikovacích systémů, systémů detekce požáru a požárního poplachu se vyžaduje, aby tyto systémy byly kdykoli schopny okamžité činnosti, aniž by posádka musela provést jakékoli opatření k jejich uvedení do provozu. V čl. 6 odst. 2 písm. a) bodě i) se stanoví, že nové osobní lodě třídy A musí plně vyhovovat požadavkům úmluvy SOLAS z roku 1974 v platném znění. V kapitole II-2 části A pravidle 8 přílohy I směrnice 2009/45/ES je dále uplatněn předpis o systémech protipožární bezpečnosti přijatý rezolucí MSC 98(73) v platném znění na lodě tříd B, C a D postavené 1. ledna 2003 nebo později. Proto by změny kapitoly 8 předpisu o systémech protipožární bezpečnosti ovlivnily právní předpisy EU prostřednictvím uplatňování směrnice 2009/45/ES. 3.6 Změny předpisu z roku 2011 o programu rozšířených inspekcí (ESP) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 530/2012 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem má za cíl zavést urychlený program zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce stanovených v úmluvě MARPOL 73/78 podle definice v článku 3 tohoto nařízení u ropných tankerů s jednoduchým trupem a CS 6 CS

7 zakázat přepravu těžkých ropných produktů v ropných tankerech s jednoduchým trupem do přístavů členských států nebo z přístavů členských států. Toto nařízení činí povinným použití systému hodnocení stavu (CAS) organizace IMO u ropných tankerů s jednoduchým trupem, které jsou starší než 15 let. V článku 5 se vyžaduje, aby tyto ropné tankery dodržovaly CAS, který je poté vymezen v článku 6 jako systém hodnocení stavu přijatý rezolucí MEPC 94(46) ze dne 27. dubna 2001 ve znění rezoluce MEPC 99(48) ze dne 11. října 2002 a rezoluce MEPC 112(50) ze dne 4. prosince Rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů čili rozšířený inspekční program (ESP Enhanced Survey Programme) upřesňuje, jak tuto důkladnější inspekci provádět. Protože CAS využívá ESP jako nástroj pro dosažení svého cíle, budou veškeré změny inspekcí v rámci ESP přímo a automaticky použitelné prostřednictvím nařízení (EU) č. 530/2012. Proto by změny, které se mají přijmout na 96. zasedání MSC a kterými by se měly zavést změny předpisu ESP, ovlivnily právní předpisy EU prostřednictvím uplatňování nařízení (EU) č. 530/ Shrnutí S ohledem na provázanost mezi navrženými změnami a příslušnými právní předpisy EU, jak je uvedeno výše, je Komise toho názoru, že přijetí výše uvedených změn, které by měly být přijaty na 40. zasedání FAL, 69. zasedání MEPC a 96. zasedání MSC, spadá do výlučné vnější pravomoci EU, kterou Unie získala podle čl. 3 odst. 2 SFEU, pokud může mít přijetí těchto mezinárodních nástrojů vliv na společná pravidla nebo rozsah jejich působnosti. Ačkoliv Unie není členem IMO a není ani smluvní stranou příslušných mezinárodních nástrojů, nejsou členské státy v souladu s ustálenou judikaturou oprávněny brát na sebe závazky, které by pravděpodobně mohly ovlivnit pravidla EU přijatá k dosažení cílů Smluv, pokud k tomu nejsou oprávněny prostřednictvím rozhodnutí Rady na návrh Komise. 4. ZÁVĚR Komise proto předkládá návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve vztahu ke změnám uvedeným v bodech 1.1 až 1.6 výše, jež mají být přijaty na 40. zasedání Pomocného výboru, na 69. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí a na 96. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost. CS 7 CS

8 2016/0048 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci během 40. zasedání Pomocného výboru, 69. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí a 96. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost ohledně přijetí změn úmluvy o usnadnění, přílohy IV úmluvy MARPOL, pravidel II-2/13 a II-2/18 úmluvy SOLAS, předpisu o systémech protipožární bezpečnosti a předpisu z roku 2011 o programu rozšířených inspekcí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 9 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise, vzhledem k těmto důvodům: (1) Opatření Evropské unie v odvětví námořní dopravy by mělo směřovat ke zlepšení námořní bezpečnosti a ochraně mořského prostředí. (2) Pomocný výbor Mezinárodní námořní organizace (IMO FAL) na svém 39. zasedání schválil změny úmluvy o usnadnění. Tyto změny by měly být přijaty na 40. zasedání FAL, které se má konat v dubnu (3) Výbor pro ochranu mořského prostředí organizace IMO (MEPC) se na svém 68. zasedání shodl na tom, že byl obdržen dostatečný počet oznámení podle pravidla 12a přílohy IV úmluvy MARPOL, aby v části Baltského moře mohla být vyhlášena zvláštní oblast, takže pro tuto zvláštní oblast by mohlo být stanoveno datum nabytí účinnosti vstupu jejího vyhlášení v platnost, jak je stanoveno v pravidle 11.3 přílohy IV. Na 68. zasedání MEPC se dospělo k závěru, že aby vyhlášení této části zvláštní oblasti nabylo účinnosti, byly by zapotřebí změny pravidel 1 a 11 přílohy IV úmluvy MARPOL, a proto by měly změny přílohy IV úmluvy MARPOL být navrženy. Očekává se, že tyto změny budou přijaty na 69. zasedání MEPC, které se má konat v dubnu (4) Výbor pro námořní bezpečnost organizace IMO (MSC) na svém 95. zasedání schválil změny pravidel II-2/13 a II-2/18 úmluvy SOLAS, předpisu o systémech protipožární bezpečnosti (předpis FSS) a předpisu z roku 2011 o rozšířeném inspekčním programu (předpis o ESP) Očekává se, že tyto změny budou přijaty na 96. zasedání MSC, které se má konat v květnu (5) V rámci celkového přezkumu úmluvy FAL jsou modernizována její ustanovení s ohledem na vývoj v oblasti předávání informací a přenosu údajů elektronickými prostředky a na koncept jednotného portálu. Zavádějí se zejména opatření s významem pro Evropskou unii týkající se uvádění čísla víz na seznamech cestujících, avšak nikoli na seznamech posádky, a práva orgánů zavést povinné použití elektronického předkládání formulářů. V článcích 5 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady CS 8 CS

9 2010/65/EU 2 se stanoví, že ohlašovací formality lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich se od 1. června 2015 akceptují pouze v elektronické podobě prostřednictvím jednotného portálu a že do té doby smějí členské státy akceptovat pro splnění přihlašovacích formalit tištěné formuláře FAL. Informace vyžadované v souladu s právními předpisy Unie musí být od 1. června 2015 poskytovány v elektronické formě. Požadavek, aby tam, kde je to vhodné, byly na seznamech posádky a cestujících uváděna čísla víz, vyplývá z přílohy VI bodu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/ Tyto požadavky ukládají přísnější povinnosti než příslušná pravidla, jež předpokládá úmluva FAL, a představují rozdíl ve smyslu článku VIII této úmluvy. Členské státy jako smluvní strany úmluvy FAL by proto měly tento rozdíl oznámit organizaci IMO. (6) Změny přílohy IV úmluvy MARPOL mají poskytnout právní rámec pro provedení dohody dosažené na 68. zasedání MEPC, že byl obdržen dostatečný počet oznámení o dostupnosti přístavních zařízení pro příjem odpadu, což umožní nabytí účinnosti ustanovení o zvláštní oblasti Baltského moře, a že by proto v souladu s těmito oznámeními mohlo být stanoveno datum, od kdy vstoupí v platnost vyhlášení části Baltského moře jako zvláštní oblasti. Článek 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES 4 se týká otázky dostupnosti přístavních zařízení pro příjem odpadu, jíž se rovněž týká pravidlo 12a rezoluce MEPC.200(62), za účelem omezení vypouštění lodního odpadu a zbytků lodního nákladu do moře, zejména pak nedovoleného vypouštění odpadu z lodí používajících přístavy Unie. (7) Změny pravidla II-2/13 úmluvy SOLAS zavedou požadavky na hodnocení únikových cest evakuační analýzou v počátečním stadiu projektování, které se musí uplatňovat na nové osobní lodě typu ro-ro a jiné osobní lodě přepravující více než 36 cestujících. V čl. 6 odst. 2 písm. a) bodě i) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES 5 se stanoví, že nové osobní lodě třídy A musí plně vyhovovat požadavkům úmluvy SOLAS z roku 1974 v platném znění. Směrnice 2009/45/ES dále obsahuje podrobná pravidla týkající se únikových cest na osobních lodích typu ro-ro tříd B, C a D, jak jsou stanovena v příloze I kapitole II části B bodě 6-1. (8) Změny pravidla II-2/18 úmluvy SOLAS týkající se ploch pro přistávání vrtulníků na nových osobních lodích typu ro-ro učiní povinnými ustanovení oběžníku IMO MSC.1/Circ.1431 ze dne 31. května 2012 nazvaného Pokyny pro schvalování pěnových prostředků pro hašení požárů na plochách pro přistávání vrtulníků. V kapitole II-2 části B pravidle 18 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES se stanoví, že lodě vybavené vrtulníkovými palubami musí vyhovět požadavkům tohoto pravidla úmluvy SOLAS ve zrevidovaném znění k 1. lednu 2003, které by nyní měly být změněny. (9) Revidovaná kapitola 8 předpisu o systémech protipožární bezpečnosti (FSS) stanoví, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost specifikaci jakosti vody, kterou uvádějí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU ze dne 20. října 2010 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES, Úř. věst. L 283, , s. 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), Úř. věst. L 105, , s. 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu, Úř. věst. L 332, , s. 81. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě, Úř. věst. L 163, , s. 1. CS 9 CS

10 výrobci systémů, aby se zabránilo vnitřní korozi a zanášení postřikovacích systémů zevnitř. V čl. 6 odst. 2 písm. a) bodě i) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES se stanoví, že nové osobní lodě třídy A musí plně vyhovovat požadavkům úmluvy SOLAS z roku 1974 v platném znění, jež zakotvuje předpis FSS, který byl rezolucí MSC.99(73) učiněn povinným podle úmluvy SOLAS. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES dále obsahuje podrobná pravidla týkající se hašení požárů na lodích tříd B, C a D, jak jsou stanovena v příloze I kapitole II-2 části A bodech 4.5 a 4.8. (10) V nové kapitole 17 předpisu FSS budou podrobněji rozvedeny specifikace pěnových prostředků pro hašení požárů na ochranu ploch pro přistávání vrtulníků, jež vyžaduje kapitola II-2 úmluvy SOLAS. V čl. 6 odst. 2 písm. a) bodě i) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES se stanoví, že nové osobní lodě třídy A musí plně vyhovovat požadavkům úmluvy SOLAS z roku 1974 v platném znění, jež zakotvuje předpis FSS, který byl usnesením MSC.99(73) IMO učiněn povinným podle úmluvy SOLAS. Směrnice 2009/45/ES dále obsahuje podrobná pravidla týkající se zvláštních požadavků na přistávání vrtulníků na lodích tříd B, C a D, jak jsou stanovena v příloze I kapitole II části B bodě 18. (11) Změny předpisu ESP z roku 2011 by měly harmonizovat použití termínů v souvislosti s uznanými organizacemi. Články 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 530/ činí povinným použití systému hodnocení stavu (CAS) organizace IMO u ropných tankerů s jednoduchým trupem, které jsou starší než 15 let. Rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů čili rozšířený inspekční program (ESP) upřesňuje, jak tuto důkladnější inspekci provádět. Protože CAS využívá ESP jako nástroj pro dosažení svého cíle, budou veškeré změny inspekcí v rámci ESP automaticky použitelné prostřednictvím nařízení (EU) č. 530/2012. (12) Unie není členem Mezinárodní námořní organizace ani smluvní stranou příslušných úmluv nebo předpisů. Je tudíž třeba, aby Rada zmocnila členské státy k vyjádření postoje Unie a k vyjádření souhlasu s tím, aby byly těmito změnami vázány, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 1. Postojem Unie na 40. zasedání Pomocného výboru IMO bude souhlas s přijetím změn úmluvy o usnadnění, jak jsou stanoveny v příloze 1 dokumentu IMO FAL 39/ Pokud jde o změny uvedené v odstavci 1, členské státy případně co nejdříve poté, co tyto změny vstoupí v platnost, učiní oznámení generálnímu tajemníkovi IMO, jež vyžaduje článek VIII úmluvy FAL. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 530/2012 ze dne 13. června 2012 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem, Úř. věst. L 172, , s. 3. CS 10 CS

11 Článek 2 Postojem Unie na 69. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí IMO bude souhlasit s přijetím těchto změn přílohy IV pravidel 1 a 11 úmluvy MARPOL, jak jsou stanoveny v příloze dokumentu IMO MEPC 69/3/3. Článek 3 Postojem Unie na 96. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost IMO bude souhlas s přijetím těchto změn: pravidla II-2/13 úmluvy SOLAS, jak je stanovena v příloze 14 dokumentu IMO MSC 95/22/add.2, pravidla II-2/18 úmluvy SOLAS, jak je stanovena v příloze 2 dokumentu IMO SSE 2/20, kapitoly 8 předpisu o systémech protipožární bezpečnosti, jak je stanovena v příloze 18 bodě 1 dokumentu IMO 95/22/add.2, kapitoly 17 předpisu o systémech protipožární bezpečnosti, jak je stanovena v příloze 18 bodě 2 dokumentu IMO 95/22/add.2, předpisu z roku 2011 o programu rozšířených inspekcí, jak je stanovena v příloze 15 dokumentu IMO 95/22/add.2. Článek 4 1. Postoj Unie stanovený v čl. 1 odst. 1, článcích 2 a 3 vyjádří členské státy, jež jsou členy Mezinárodní námořní organizace, jednající společně v zájmu Unie. 2. Formální a drobné úpravy postojů uvedených v článcích 1, 2 a 3 lze dohodnout, aniž by bylo nutné provádět změnu postoje. Článek 5 Členské státy se zmocňují, aby vyjádřily svůj souhlas s tím, že v zájmu Unie budou vázány změnami uvedenými v článcích 1, 2 a 3. Článek 6 Toto rozhodnutí je určeno členským státům. V Bruselu dne Za Radu předseda/předsedkyně CS 11 CS

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ

SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ V důsledku přijetí několika evropských právních předpisů došlo k postupné liberalizaci jak mezinárodní silniční dopravy, tak kabotáže zboží a osob. PRÁVNÍ ZÁKLAD

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 24/2008 Sb.m.s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná Správní radou Mezinárodního úřadu práce

Více

Úmluva o styku s dětmi

Úmluva o styku s dětmi 91/2005 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2003 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva o styku s dětmi. Jménem České republiky

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985 144/1988 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985 Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 7823 66 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. února 2008 byl v Ženevě přijat Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2013 COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní CS

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 23.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 343/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004. ze dne 21. dubna 2004

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004. ze dne 21. dubna 2004 160 07/sv. 8 32004R0785 30.4.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 138/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Série evropských dohod (CEST) - č. 205. Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům

Série evropských dohod (CEST) - č. 205. Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům Série evropských dohod (CEST) - č. 205 Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům Tromsø, 18. června 2009 2 CETS 205 Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům, 18.6.2009 Preambule Členské

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES. ze dne 22. června 2000,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES. ze dne 22. června 2000, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES ze dne 22. června 2000, kterou se mění směrnice Rady 93/104/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, aby se její oblast působnosti rozšířila na odvětví

Více

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie podává

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích

Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích Generální konference Mezinárodní organisace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a sešla se dne 17. června 1964

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/88/ES. ze dne 4. listopadu 2003. o některých aspektech úpravy pracovní doby

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/88/ES. ze dne 4. listopadu 2003. o některých aspektech úpravy pracovní doby SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE TYPES OF EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ROAD TRANSPORT OPERATORS AND ORIENTATION IN

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů Přehled Směrnice OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů Overview OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data Czech translation Přehledy jsou

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

SROVNÁNÍ SMĚRNICE 94/45 A NOVÉ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY O ZŘÍZENÍ EVROPSKÝCH RAD ZAMĚSTNANCŮ (16.

SROVNÁNÍ SMĚRNICE 94/45 A NOVÉ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY O ZŘÍZENÍ EVROPSKÝCH RAD ZAMĚSTNANCŮ (16. SROVNÁNÍ SMĚRNICE 94/45 A NOVÉ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY O ZŘÍZENÍ EVROPSKÝCH RAD ZAMĚSTNANCŮ (16. prosince 2008) SMĚRNICE 94/45 ZÁKONNÁ USTANOVENÍ KOMENTÁŘ ČLÁNEK 1 1. Cílem této

Více

Ecoles européennes. Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS. Schváleno Nejvyšší radou na schůzi dne 23., 24. a 25. října 2006 v Bruselu

Ecoles européennes. Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS. Schváleno Nejvyšší radou na schůzi dne 23., 24. a 25. října 2006 v Bruselu Ecoles européennes Bureau du Secrétaire général Administration Comptabilité Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS Úprava nařízení týkajících se náhrad cestovních výloh v souvislosti s úkoly, které

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 2. září 2011, kterým se částečně pozastavuje uplatňování Dohody o

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 92 Rozeslána dne 31. srpna 2011 Cena Kč 55, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 92 Rozeslána dne 31. srpna 2011 Cena Kč 55, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 92 Rozeslána dne 31. srpna 2011 Cena Kč 55, O B S A H : 260. Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.10.2004 KOM(2004)747 v konečném znění 2004/0222 (COD) Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních a správních předpisů členských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

10587/08 el/tj/pm 1 DG G II

10587/08 el/tj/pm 1 DG G II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. června 2008 (13.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0072 (COD) 10587/08 SOC 358 CODEC 761 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Článek 5 Obecné ustanovení

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Článek 5 Obecné ustanovení VYBRANÁ USTANOVENÍ Článek 5 Obecné ustanovení 1. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na všechna hlediska týkající se práce. CELÝ PŘEDPIS 1989L0391 CS 11.12.2008

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více