Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 734 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 Interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA SOUVISLOSTI NÁVRHU 1. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/ (dále jen nařízení o EFG ). 2. Belgické orgány podaly žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti ArcelorMittal Liège S.A. v Belgii. 3. Po posouzení této žádosti dospěla Komise v souladu se všemi příslušnými ustanoveními nařízení o EFG k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG jsou splněny. SHRNUTÍ ŽÁDOSTI Žádost o prostředky z EFG: Členský stát: Dotčený region / dotčené regiony (úroveň NUTS 2): EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal Belgie prov. Liège (BE 33) Datum podání žádosti: 22. července 2014 Datum potvrzení přijetí žádosti: 4. srpna 2014 Datum žádosti o poskytnutí doplňujících informací: 24. července 2014 Lhůta pro poskytnutí dodatečných informací: 16.září 2014 Lhůta pro vyhotovení posouzení: 9. prosince 2014 Kritérium pro pomoc: Primární podnik: Oblast(i) ekonomické činnosti (oddíl NACE Revize 2) 2 : Počet dceřiných společností, dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli dotčeného podniku: čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG ArcelorMittal Liège S.A. oddíl 24 ( Výroba základních kovů ) Žádní Referenční období (čtyři měsíce): 1. ledna května 2014 Počet propuštěných pracovníků nebo počet případů ukončení činnosti v průběhu referenčního období (a): Počet propuštěných pracovníků nebo počet případů ukončení činnosti před referenčním Úř. věst. L 347, , s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, , s. 1). CS 2 CS

3 obdobím nebo po něm (b): Celkový počet propuštěných pracovníků (a + b): Celkový odhadovaný počet cílových příjemců 910 pomoci: Rozpočet na individualizované služby (v EUR) Rozpočet na provádění EFG 3 (v EUR) Celkový rozpočet (v EUR) Příspěvek z EFG (60 %) (v EUR) POSOUZENÍ ŽÁDOSTI Postup 4. Belgické orgány podaly žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal dne 22. července 2014, to znamená do dvanácti týdnů ode dne, kdy byla splněna kritéria pro pomoc uvedená níže. Dne 24. července 2014 zaslala Komise belgickým orgánům úvodní soubor otázek a dne 4. srpna 2014, tedy do dvou týdnů ode dne podání žádosti, potvrdila přijetí žádosti. Členský stát poskytl doplňující informace do šesti týdnů ode dne potvrzení přijetí žádosti. Lhůta 12 týdnů od obdržení úplné žádosti, během níž by měla Komise dokončit posouzení toho, zda žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku, uplynula dne 9. prosince Způsobilost žádosti Dotčené podniky a příjemci pomoci 5. Žádost se týká pracovníků propuštěných společností ArcelorMittal Liège S.A. Uvedená společnost působila v oblasti ekonomické činnosti zařazené v rámci klasifikace NACE do oddílu 24 ( Výroba základních kovů ). K propouštění došlo v regionu úrovně NUTS 2 4 Liège (BE33). Kritéria pro pomoc 6. Belgické orgány podaly žádost na základě kritéria pro pomoc stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které vyžaduje, aby během referenčního období v délce čtyř měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, nejméně 500 v jednom podniku v členském státě, včetně pracovníků propuštěných u dodavatelů uvedeného podniku nebo u výrobců, kteří jsou jeho odběrateli. 7. Čtyřměsíční referenční období trvalo od 1. ledna 2014 do 1. května Žádost se týká 752 pracovníků propuštěných 5 z daného podniku během čtyřměsíčního referenčního období. Stanovení počtu propuštěných pracovníků a případů ukončení činnosti V souladu s čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) č. 1309/2013. Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, , s. 34). Ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení o EFG. CS 3 CS

4 9. Počet propuštěných pracovníků byl stanoven na základě data jednotlivých výpovědí z pracovního poměru, kterou zaměstnavatel propouští pracovníka nebo ukončuje jeho pracovní poměr. Způsobilí příjemci pomoci 10. Kromě již zmíněných pracovníků patří ke způsobilým příjemcům pomoci také 533 pracovníků, kteří byli propuštěni před začátkem čtyřměsíčního referenčního období nebo po jeho skončení. Všichni tito pracovníci byli propuštěni po všeobecném oznámení plánovaného propouštění dne 14. října Lze jasně stanovit příčinnou souvislost s událostí, která spustila propouštění během referenčního období, jelikož všechny případy propouštění souvisí se snižováním stavů zahájeným v říjnu Celkový počet způsobilých příjemců pomoci je tedy Vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací 12. Vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu v důsledku globalizace zdůvodnila Belgie tvrzením, že v odvětví výroby oceli, v němž působila společnost ArcelorMittal Liège S.A, došlo k závažným hospodářským otřesům, a to zejména k rychlému poklesu podílu EU na trhu. 13. V období klesla výroba surové oceli v EU-27 z 210,1 milionu tun na 166,2 milionu tun 6 ( 20,9 %; roční míra růstu 3,8 % 7 ), zatímco na celosvětové úrovni výroba vzrostla z 1 348,1 milionu tun na 1 649,3 milionu tun (+22,3 %; roční míra růstu +3,4 %). V důsledku toho a podle údajů uváděných belgickými orgány podíl EU na výrobě oceli v období neustále klesal (z 16 % celosvětové výroby oceli v roce 2007 na 10 % v roce 2013). Pokles výroby byl výraznější v Evropě než ve Spojených státech a Rusku. V Asii naopak došlo během téhož období k prudkému nárůstu podílu na trhu, a sice z 56 % na 67 %. 14. Dopady těchto změn ve struktuře obchodu se pak ještě zhoršily vlivem dalších činitelů, jako je pokles poptávky po oceli v automobilovém průmyslu a ve stavebnictví, k němuž došlo v EU v důsledku hospodářské krize a poměrného nárůstu výrobních nákladů (suroviny, energie, environmentální omezení atd.). Tyto činitele se nepříznivě projevily na konkurenceschopnosti ocelářského odvětví EU a vedly k zániku mnoha pracovních míst v tomto odvětví v posledních letech v důsledku zavírání provozů a restrukturalizací, k nimž v Evropě přistoupilo několik výrobců oceli 8. V letech se například počet osob zaměstnaných v zemích EU-27 v hutním průmyslu (klasifikace NACE Rev. 2 oddíl 24 Výroba základních kovů ) snížil přibližně o z 1,44 milionu osob na 1,16 milionu osob ( 19,4 %). 15. Od vzniku EFG v roce 2007 pocházely z ocelářského odvětví čtyři žádosti o finanční prostředky z EFG 9. Tři z nich souvisely s významnými změnami ve struktuře Zdroj: Světová asociace výrobců oceli (World Steel Association), Steel Statistical Yearbook Složená roční míra růstu. Viz sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě, COM(2013) 407. Viz databáze EFG, k dispozici na CS 4 CS

5 světového obchodu v důsledku globalizace 10 a jedna s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí 11. Události, jež vedly k propouštění a ukončení činnosti 16. Události, jež vedly k propouštění a ukončení činnosti, souvisí s rozsáhlou restrukturalizací skupiny ArcelorMittal Group v Evropské unii, kterou společnost oznámila v roce Toto rozhodnutí bylo přijato s ohledem na nadměrnou kapacitu, jíž uvedený podnik v Evropě disponoval, ve srovnání s vývojem na trhu. Podnik rozhodl o trvalém uzavření 10 z 25 vysokých pecí, které v Evropě vlastnil, a dále o uzavření několika výrobních jednotek. Během pěti let zaniklo téměř pracovních míst, což představuje přibližně 25 % všech pracovníků podniku. 17. Podle belgických orgánů výrobce kvůli poklesu poptávky po oceli, poměrnému nárůstu výrobních nákladů (suroviny, energie, environmentální omezení atd.) a poklesu cen oceli (téměř 17 % u ocelových svitků) omezil v roce 2011 objem výroby a rozhodl se uzavřít vysokou pec v Liège, což vyústilo v propuštění všech pracovníků. Očekávaný dopad propouštění na místní, regionální a národní hospodářství a zaměstnanost 18. Kovodělný průmysl v Liège zaznamenal v posledních letech pokles, a sice z pracovních míst ve 40 podnicích v roce 2007 na pracovních míst ve 35 podnicích v roce 2012, což v daném odvětví představuje pokles zaměstnanosti o 32 %. Dopad snižování stavů v ArcelorMittal je velmi závažný také vzhledem k tomu, že podíl tohoto podniku na místní zaměstnanosti činí v odvětví hutnictví 78,9 % a ve zpracovatelském odvětví 14,3 %. 19. Důsledky finančních krizí z let a 2011 jsou ve valonském hospodářství stále citelné a snižování stavů v ArcelorMittal povede k dalšímu zániku pracovních míst v regionu. V Liège bylo v květnu 2014 registrováno žadatelů o zaměstnání, což představuje míru nezaměstnanosti ve výši 19,48 %. Jedná se často o osoby bez kvalifikace (49,9 % má nižší než střední vzdělání) a 40,4 % je bez práce déle než dva roky. Míra ekonomické aktivity v Liège, která tvoří 53,4 %, patří mezi nejnižší ve Valonsku (56,7 % v celém regionu) 12. Cíloví příjemci pomoci a navržené akce Cíloví příjemci pomoci 20. Odhaduje se, že opatření se bude účastnit 910 cílových pracovníků. Rozdělení těchto pracovníků podle pohlaví, občanství a věkových skupin je následující: Kategorie Počet cílových příjemců pomoci Pohlaví: muži: 871 (96 %) Žádost EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi (žádost Komisí zamítnuta), EGF/2012/010 RO/Mechel (COM(2014) 255 final ze dne ), EGF/2013/007 BE/ Hainaut steel (Duferco NLMK) (COM(2014)..), EGF/2013/002 BE/Carsid (COM(2014)...). Žádost EGF/2010/007 AT/Steiermark/Niederösterreich. Rozhodnutí 2011/652/EU ze dne 27. září 2011 (Úř. věst. L 263, , s. 9). Zdroj: FOREM. CS 5 CS

6 ženy: 39 (4 %) Občanství: občané EU: 910 (100 %) Věková skupina: občané zemí, které nejsou členy EU: 0 (0 %) let: 25 (3 %) let: 37 (4 %) let: 803 (88 %) let: 45 (5 %) nad 64 let: 0 (0 %) Způsobilost navržených akcí 21. Pouze některá z opatření, která jsou součástí akcí belgických orgánů na podporu pracovníků propuštěných společností ArcelorMittal, budou spolufinancována z EFG. Součástí této žádosti o podporu z EFG proto nejsou opatření, která jsou v Belgii povinná v rámci postupů při hromadném propouštění a která patří mezi standardní činnosti rekvalifikačního střediska (např. podpora při outplacementu, základní odborná příprava, pomoc při hledání práce, kariérní poradenství atd.). 22. Individualizované služby pro propuštěné pracovníky budou tvořit následující akce: Přechod do jiného zaměstnání: Podpora/poradenství/začleňování. Základ tohoto souboru služeb tvoří standardní činnosti, které zajišťuje rekvalifikační středisko 13. Tyto služby bude poskytovat tým pracovníků úřadu FOREM (projektový vedoucí, specializovaní poradci) v partnerství se zástupci bývalých pracovníků, kteří působí v roli sociálních průvodců (accompagnateurs sociaux), jejichž úkolem je povzbuzovat pracovníky k využívání opatření a pomáhat jim s administrativními postupy. V zájmu usnadnění kontaktů mezi pracovníky jsou tyto služby poskytovány společně všem propuštěným pracovníkům v prostorách, které byly pro tento účel vyhrazeny. Tyto služby zahrnují tři typy činností: i) hromadné poskytování informací o technikách hledání zaměstnání (psaní životopisů a žádostí o zaměstnání, používání internetových zdrojů atd.), vysvětlování pracovněprávních předpisů (outplacement, nezaměstnanost, pracovní smlouva, důchod), zvyšování povědomí o diskriminaci, prezentace perspektivních povolání a odvětví atd.; ii) osobní pohovory s poradcem z úřadu FOREM (zjišťování kvalifikace, profesní plán, poradenství týkající se odborné přípravy atd.); iii) bezplatný a volný přístup k nástrojům pro vyhledávání zaměstnání (vybavení IT s připojením k internetu, telefon, specializované dokumenty atd.). Toto opatření se bude týkat všech 910 dotčených pracovníků a bude trvat nejdéle 24 měsíců. Podpora při hledání zaměstnání. Úřad FOREM bude rovněž zajišťovat konkrétní činnosti, jejichž cílem je usnadnit hledání zaměstnání a překonávat obtíže spojené s přechodem do jiného zaměstnání. Mezi ně patří setkání propuštěných zaměstnanců a potenciálních zaměstnavatelů (zprostředkování 13 Rekvalifikační středisko (cellule de reconversion) zřízené účelově v rámci právních závazků spojených s postupem při hromadném propouštění. CS 6 CS

7 zaměstnání), návštěvy podniků, setkání s náborovými pracovníky za účelem přípravy na přijímací pohovory a výměna zkušeností s jinými pracovníky, kteří se po hromadném propouštění již rekvalifikovali nebo si našli práci. Odborná příprava a rekvalifikace: Integrovaná odborná příprava: Mohou být poskytnuty různé typy kurzů odborného vzdělávání (podle typu kurzu), a to buď pořádané úřadem FOREM, centres de competences, nebo institutem IFAPME 14. První krok spočívá v tom, že pracovníci úřadu FOREM pomohou každému účastníkovi stanovit jeho pracovní cíle a nasměrují ho k jednomu ze tří typů modulů odborné přípravy. Pracovníci, kteří by se mohli rekvalifikovat pro podobné zaměstnání, jaké měli ve společnosti ArcelorMittal, by buď mohli navštěvovat specifický nebo specializační modul (40 hodin), aby své schopnosti přizpůsobili současným požadavkům, nebo doplňkový kurz pro získání nové kvalifikace (320 hodin), který by jim umožnil žádat o pracovní místa v rámci nového zaměstnání v daném průmyslovém odvětví. Pracovníci, kteří se chtějí rekvalifikovat pro práci v úplně jiném oboru činnosti, by mohli navštěvovat kurz odborného vzdělávání (v průměru 960 hodin), který jim umožní získat pro toto zaměstnání potřebné dovednosti. Při ukončení každého modulu odborné přípravy mohou být nové dovednosti posouzeny a dokumentovány. Podle typu odborné přípravy a oblasti dovedností získají účastníci buď formální osvědčení o dovednostech (např. osvědčení o způsobilosti), osvědčení o účasti (v případě dovedností či zaměstnání, pro něž žádná formální osvědčení neexistují), nebo potvrzení o dovednostech (v případě dovedností a způsobilostí, které pracovník získal mimo tyto formální kurzy odborné přípravy). Formální osvědčení o dovednostech se prověří formou hodnotících zkoušek, které vedou k udělení Osvědčení o dovednostech získaných v rámci odborné přípravy (Certificat des Compétences Acquises en Formation CECAF). Prověřování dovedností probíhá formou hodnotících zkoušek, které vedou k udělení potvrzení o způsobilosti (titres de compétences). Předávání zkušeností: Zkušení pracovníci si mohou rozšířit dovednosti a technické znalosti tím, že se stanou učiteli nebo školiteli v kurzech technického vzdělávání. Úřad FOREM a federace různých oblastí technického vzdělávání vytvoří konkrétní modul pro zvyšování informovanosti a předběžnou přípravu s cílem motivovat určité pracovníky k tomu, aby prošli přípravou a stali se učiteli odborných dovedností. Tento modul bude zahrnovat i poskytování konkrétních informací, technickou podporu, organizování schůzek s odborníky z praxe a návštěvy příslušných prostor. Modul bude trvat osm týdnů a bude se týkat zhruba 10 pracovníků. Podpora podnikání: Podpora založení podniku: Pracovníci, kteří uvažují o založení vlastního podniku, budou moci využít poradenství a podporu poradce pro zakládání podniků z úřadu FOREM. Tuto podporu tvoří dvě hlavní složky: i) kolektivní informační schůzky, na nichž budou zájemci informování o možnostech založení podniku, získají informace o právních aspektech a opatřeních na 14 IFAPME (Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises) je veřejnoprávním institutem odborného vzdělávání, který poskytuje kombinovanou, prakticky zaměřenou přípravu formou odborných praxí a specifických kurzů pro manažery malých a středních podniků. CS 7 CS

8 podporu podnikání; ii) individuální pohovory se zájemci zaměřené na konzultaci jejich projektu a zprostředkování kontaktů na organizace podporující podnikání a poskytovatele služeb. Poradce bude úzce spolupracovat s rekvalifikačními středisky s cílem pomáhat pracovníkům s jejich podnikatelským projektem. Očekává se, že na informační schůzky se dostaví přibližně 50 pracovníků a zhruba 20 se zúčastní pohovorů a následných aktivit. Podpora kolektivních projektů: Pracovníkům, kteří by společně jako skupina uvažovali o založení sociálního podniku, bude poskytnuto poradenství a podpora specializované konzultantské společnosti (vybrané pomocí výzvy k předkládání nabídek) a rekvalifikačního střediska. Tato podpora zahrnuje informační schůzky ohledně založení podniku a základních manažerských dovedností, dále poradenství ohledně zřízení podniku (např. vypracování podnikatelského plánu, stanov, marketing atd.). Na pokrytí počátečních nákladů na realizaci takových podnikatelských projektů mohou být uděleny granty. Pracovníci musí předložit žádost, kde je projekt popsán (např. dovednosti a zkušenosti pracovníků, studie proveditelnosti, finanční analýza, tržní potenciál, perspektiva růstu, socioekonomické přínosy atd.). Žádost posoudí podpůrný výbor rekvalifikačního střediska, který sestává ze zástupců zaměstnavatele, odborů a úřadu FOREM, jenž rozhodne o případném udělení grantu. Každý pracovník zapojený do projektu může získat grant ve výši EUR (prostředky budou sdíleny všemi zúčastněnými pracovníky). Granty mohou být využity na nákup vybavení, zboží, reklamu, konzultační služby, odbornou přípravu atd. Bude je spravovat zmíněná konzultantská společnost, která bude úřadu FOREM podávat zprávy o využívání výdajů (faktury a podpůrná dokumentace). Očekává se, že tohoto opatření se zúčastní přibližně 100 pracovníků a bude uděleno 5 podpůrných grantů. 23. Navržené akce, jež jsou zde popsány, představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí stanovených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany. 24. Belgické orgány poskytly požadované informace o akcích, které jsou pro dotyčné podniky povinné na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv. Potvrdily, že finanční příspěvek z EFG nebude žádné takové akce nahrazovat. Odhadovaný rozpočet 25. Celkové odhadované náklady činí EUR a zahrnují výdaje na individualizované služby ve výši EUR a výdaje na přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti ve výši EUR. 26. Celkový požadovaný finanční příspěvek z EFG činí EUR (60 % celkových nákladů). Akce Odhadovaný počet účastníků Odhadované náklady na účastníka (v EUR) (*) Individualizované služby (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. a) a c) nařízení o EFG) Odhadované celkové náklady (v EUR)(*) CS 8 CS

9 Přechod do jiného zaměstnání: (Orientation professionnelle) podpora/poradenství/začleňování (Reconversion/Insertion) podpora při hledání zaměstnání (Dynamisation de la recherche d emploi) Odborná příprava a rekvalifikace: (Formations) integrovaná odborná příprava (Formations intégrées) předávání zkušeností (Transmission d'expérience) Podpora podnikání: (Aide à la creation d'emploi) podpora založení podniku (Autocreation d'emploi individuelle) podpora kolektivních projektů: (Soutien à l'emergence de projets collectifs) Mezisoučet a): (100,0 %) Příspěvky a pobídky (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG) Mezisoučet b): 0 (0,00 %) Akce podle čl. 7 odst. 4 nařízení o EFG 1. Přípravné, řídící, kontrolní a vykazovací činnosti Informační a propagační činnosti Mezisoučet c): (2,9 %) Celkové náklady (a + b + c): Příspěvek z EFG (60 % celkových nákladů) (*) Celkové částky se z důvodu zaokrouhlení neshodují. Období způsobilosti výdajů 27. Belgické orgány začaly poskytovat individualizované služby cílovým příjemcům pomoci dne 1. ledna Výdaje na akce uvedené v bodě 22 budou proto způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 1. ledna 2014 do 22. července Belgickým orgánům začaly vznikat administrativní výdaje spojené s prováděním EFG dne 1. ledna Výdaje na přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti proto budou způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 1. ledna 2014 do 22. ledna CS 9 CS

10 Doplňkovost s akcemi financovanými z vnitrostátních fondů nebo z fondů Unie 29. Zdroje předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni jsou následující: Předběžné financování prováděných akcí zajistí úřad FOREM. Rekvalifikační střediska a odborná příprava poskytovaná úřadem FOREM a jeho partnery jsou spolufinancovány regionem Valonsko. 30. Belgické orgány potvrdily, že na výše popsaná opatření, na která bude vyplacen finanční příspěvek z EFG, nebude zároveň poskytnut finanční příspěvek z jiných finančních nástrojů Unie. 31. V minulosti byla poskytnuta finanční podpora z prostředků ESF na jeden projekt ( EnTrain En Transition-Reconversion-Accompagnement ) zaměřený na vypracování obecných pedagogických metod pro rekvalifikační střediska. Je pravděpodobné, že výstupy z tohoto projektu budou užitečné při provádění plánovaných opatření. Postupy pro konzultaci s cílovými příjemci pomoci nebo jejich zástupci, se sociálními partnery a s místními a regionálními orgány 32. Belgické orgány uvedly, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací s cílovými příjemci pomoci a se sociálními partnery. Opatření jsou výsledkem mnoha jednání a přípravných schůzek mezi různými dotčenými sociálními partnery, které proběhly od února 2014 do června Rekvalifikační středisko (cellule de reconversion) bylo účelově zřízeno v rámci právních závazků spojených s postupem hromadného propouštění. Řízení rekvalifikačního střediska zajišťuje výbor, jehož členy jsou zástupci valonských veřejných služeb v oblasti zaměstnanosti a odborné přípravy, úřadu FOREM, odborových svazů a odvětvových organizací odborného vzdělávání. Řídicí a kontrolní systémy 34. Žádost obsahuje popis řídicího a kontrolního systému se specifikací povinností dotčených orgánů. Celkovou návaznost opatření a jejich koordinaci zajišťuje řídicí výbor složený ze všech organizací, které jsou zapojeny do provádění opatření podle EFG. Finanční příspěvek z EFG budou spravovat a kontrolovat stejné subjekty jako v případě ESF. Jeden subjekt v rámci agentury ESF Federace Valonsko-Brusel (dříve Frankofonní společenství Belgie) bude působit jako řídicí orgán a jiný samostatný subjekt v rámci této agentury bude působit jako platební orgán. Generální sekretariát Federace Valonsko-Brusel bude působit jako certifikační orgán a úřad FOREM bude působit jako zprostředkující subjekt. Závazky dotčeného členského státu 35. Belgické orgány poskytly všechny nezbytné záruky týkající se těchto bodů: při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodrženy zásady rovného zacházení a nediskriminace, byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění 15, 15 Finanční příspěvek z EFG umožní belgickým orgánům prodloužit poskytování služeb při outplacementu nad rámec zákonem stanovené doby a provádět doplňující opatření. Při výpočtu nákladů přidělených EFG vezmou belgické orgány v úvahu opatření realizovaná během zákonem stanoveného povinného období (týká se pouze opatření Přechod do jiného zaměstnání CS 10 CS

11 navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů nebo finančních nástrojů Unie a bude zamezeno jakémukoliv dvojímu financování, navržené akce se budou navzájem doplňovat s akcemi financovanými prostřednictvím strukturálních fondů, finanční příspěvek z EFG bude splňovat procesní a hmotněprávní pravidla Unie pro státní podporu. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY Rozpočtový návrh 36. EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období Po posouzení žádosti s ohledem na podmínky stanovené v čl. 13 odst. 1 nařízení o EFG a při zohlednění počtu cílových příjemců pomoci, navržených akcí a odhadovaných nákladů navrhuje Komise uvolnit z EFG částku EUR, která představuje 60 % celkových nákladů na navržené akce na poskytnutí finančního příspěvku v souvislosti s dotčenou žádostí. 38. Navrhované rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG přijme společně Evropský parlament a Rada, jak je stanoveno v bodě 13 Interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 17. Související akty 39. Současně s tímto návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků ve výši EUR do příslušné rozpočtové položky. 40. Současně s přijetím tohoto návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, které vstoupí v platnost dnem, kdy Evropský parlament a Rada přijmou navrhované rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG (podpora/poradenství/integrace ). Počet hodin poskytování služeb při outplacementu v rámci povinného období bude odečten od celkového počtu hodin poskytování těchto služeb ve prospěch jednotlivých dotčených příjemců. Úř. věst. L 347, , s Úř. věst. C 373, , s. 1. CS 11 CS

12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 Interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/ , a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení, s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 19, a zejména na bod 13 uvedené dohody, s ohledem na návrh Evropské komise, vzhledem k těmto důvodům: (1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen EFG ) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/ , nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce. (2) EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013. (3) Belgie podala dne 22. července 2014 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním 21 ve společnosti ArcelorMittal Liège S.A. v Belgii a svou žádost doplnila v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013 o další informace. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013. (4) V souvislosti s uvedenou žádostí Belgie by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši EUR, Úř. věst. L 347, , s Úř. věst. C 373, , s. 1. Úř. věst. L 167, , s. 26. Ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení o EFG. CS 12 CS

13 PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z EFG uvolňuje částka ve výši EUR v prostředcích na závazky a platby. Článek 2 Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie. V Bruselu dne Za Evropský parlament předseda Za Radu předseda/předsedkyně CS 13 CS

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2015/XXXX(BUD) 2.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2015/XXXX(BUD) 2.9.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 2015/XXXX(BUD) 2.9.2015 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/XXX(BUD)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/XXX(BUD) Evropský parlament 2014-2019 Rozpočtový výbor 2016/XXX(BUD) 30.8.2016 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.2.2011 KOM(2011) 61 v konečném znění C7-0055/11 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2014 COM(2014) 726 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 11.10.2007 KOM(2007) 600 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.7.2014 COM(2014) 456 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.8.2014 COM(2014) 515 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 119 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 Evropský parlament 2014-2019 Rozpočtový výbor 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 2014/2055(BUD) 4.9.2014 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Návrh zprávy Paul Tang (PE536.185v01-00) Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

SDĚLENÍ KOMISI. ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

SDĚLENÍ KOMISI. ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2010 SEK(2010) 53 v konečném znění C7-0041/10 SDĚLENÍ KOMISI ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.5.2014 COM(2014) 255 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) 10899/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 3966 final Předmět: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k přistoupení Černé Hory

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2010 (OR. en) 16876/10 FIN 648 SOC 790

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2010 (OR. en) 16876/10 FIN 648 SOC 790 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. listopadu 2010 (OR. en) 16876/10 FIN 648 SOC 790 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 23. listopadu 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. ledna 2014 (OR. en) 5080/14 Interinstitucionální spis: 2013/0446 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 1 UD 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.8.2015 L 211/9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.1.2015 COM(2015) 13 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) 9094/16 AGRI 274 AGRIFIN 57 AGRIORG 41 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 2783 final Předmět:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.5.2015 COM(2015) 320 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.6.2011 KOM(2011) 339 v konečném znění C7-0160/11 CS Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final. Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0213 (NLE) 11120/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 12. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 456 final

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 COM(2014) 141 final 2014/0080 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2016 COM(2016) 462 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku v návaznosti

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 16. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 16. února 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0020 (NLE) 6410/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 64 final Předmět:

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. listopadu 2010 (OR. en) 15920/10 FIN 553 SOC 734 NÁVRH. Ze dne: 8. listopadu 2010 Předmět:

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. listopadu 2010 (OR. en) 15920/10 FIN 553 SOC 734 NÁVRH. Ze dne: 8. listopadu 2010 Předmět: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. listopadu 2010 (OR. en) 15920/10 FIN 553 SOC 734 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 8. listopadu 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. prosince Příjemce: Č. dok. Komise: COM() 597 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) CS CS 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU DŮVODOVÁ

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. února 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0021 (NLE) 6144/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 65 final Předmět:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 26. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0162 (NLE) 11158/15 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0189 (NLE) 10595/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 407 final Předmět:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 10.12.2014 2014/2161(BUD) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2013 COM(2013) 90 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY PRACOVNI PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 (1.revize- 26.ledna 2006) Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT?...3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ...3 1.3 PODÍL

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISI

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISI KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.11.2009 SEK(2009)1619 v konečném znění C7-0011/10 SDĚLENÍ KOMISI o žádosti EGF/2009/013 DE/Karmann o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.7.2011 KOM(2011) 447 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) 10700/12. Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) PECHE 198 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) 10700/12. Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) PECHE 198 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) 10700/12 PECHE 198 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 31. května 2012 Č. dok. Komise: COM(2012)

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0159 (COD) 9710/16 JUSTCIV 158 CODEC 796 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více