Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 734 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 Interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA SOUVISLOSTI NÁVRHU 1. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/ (dále jen nařízení o EFG ). 2. Belgické orgány podaly žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti ArcelorMittal Liège S.A. v Belgii. 3. Po posouzení této žádosti dospěla Komise v souladu se všemi příslušnými ustanoveními nařízení o EFG k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG jsou splněny. SHRNUTÍ ŽÁDOSTI Žádost o prostředky z EFG: Členský stát: Dotčený region / dotčené regiony (úroveň NUTS 2): EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal Belgie prov. Liège (BE 33) Datum podání žádosti: 22. července 2014 Datum potvrzení přijetí žádosti: 4. srpna 2014 Datum žádosti o poskytnutí doplňujících informací: 24. července 2014 Lhůta pro poskytnutí dodatečných informací: 16.září 2014 Lhůta pro vyhotovení posouzení: 9. prosince 2014 Kritérium pro pomoc: Primární podnik: Oblast(i) ekonomické činnosti (oddíl NACE Revize 2) 2 : Počet dceřiných společností, dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli dotčeného podniku: čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG ArcelorMittal Liège S.A. oddíl 24 ( Výroba základních kovů ) Žádní Referenční období (čtyři měsíce): 1. ledna května 2014 Počet propuštěných pracovníků nebo počet případů ukončení činnosti v průběhu referenčního období (a): Počet propuštěných pracovníků nebo počet případů ukončení činnosti před referenčním Úř. věst. L 347, , s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, , s. 1). CS 2 CS

3 obdobím nebo po něm (b): Celkový počet propuštěných pracovníků (a + b): Celkový odhadovaný počet cílových příjemců 910 pomoci: Rozpočet na individualizované služby (v EUR) Rozpočet na provádění EFG 3 (v EUR) Celkový rozpočet (v EUR) Příspěvek z EFG (60 %) (v EUR) POSOUZENÍ ŽÁDOSTI Postup 4. Belgické orgány podaly žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal dne 22. července 2014, to znamená do dvanácti týdnů ode dne, kdy byla splněna kritéria pro pomoc uvedená níže. Dne 24. července 2014 zaslala Komise belgickým orgánům úvodní soubor otázek a dne 4. srpna 2014, tedy do dvou týdnů ode dne podání žádosti, potvrdila přijetí žádosti. Členský stát poskytl doplňující informace do šesti týdnů ode dne potvrzení přijetí žádosti. Lhůta 12 týdnů od obdržení úplné žádosti, během níž by měla Komise dokončit posouzení toho, zda žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku, uplynula dne 9. prosince Způsobilost žádosti Dotčené podniky a příjemci pomoci 5. Žádost se týká pracovníků propuštěných společností ArcelorMittal Liège S.A. Uvedená společnost působila v oblasti ekonomické činnosti zařazené v rámci klasifikace NACE do oddílu 24 ( Výroba základních kovů ). K propouštění došlo v regionu úrovně NUTS 2 4 Liège (BE33). Kritéria pro pomoc 6. Belgické orgány podaly žádost na základě kritéria pro pomoc stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které vyžaduje, aby během referenčního období v délce čtyř měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, nejméně 500 v jednom podniku v členském státě, včetně pracovníků propuštěných u dodavatelů uvedeného podniku nebo u výrobců, kteří jsou jeho odběrateli. 7. Čtyřměsíční referenční období trvalo od 1. ledna 2014 do 1. května Žádost se týká 752 pracovníků propuštěných 5 z daného podniku během čtyřměsíčního referenčního období. Stanovení počtu propuštěných pracovníků a případů ukončení činnosti V souladu s čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) č. 1309/2013. Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, , s. 34). Ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení o EFG. CS 3 CS

4 9. Počet propuštěných pracovníků byl stanoven na základě data jednotlivých výpovědí z pracovního poměru, kterou zaměstnavatel propouští pracovníka nebo ukončuje jeho pracovní poměr. Způsobilí příjemci pomoci 10. Kromě již zmíněných pracovníků patří ke způsobilým příjemcům pomoci také 533 pracovníků, kteří byli propuštěni před začátkem čtyřměsíčního referenčního období nebo po jeho skončení. Všichni tito pracovníci byli propuštěni po všeobecném oznámení plánovaného propouštění dne 14. října Lze jasně stanovit příčinnou souvislost s událostí, která spustila propouštění během referenčního období, jelikož všechny případy propouštění souvisí se snižováním stavů zahájeným v říjnu Celkový počet způsobilých příjemců pomoci je tedy Vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací 12. Vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu v důsledku globalizace zdůvodnila Belgie tvrzením, že v odvětví výroby oceli, v němž působila společnost ArcelorMittal Liège S.A, došlo k závažným hospodářským otřesům, a to zejména k rychlému poklesu podílu EU na trhu. 13. V období klesla výroba surové oceli v EU-27 z 210,1 milionu tun na 166,2 milionu tun 6 ( 20,9 %; roční míra růstu 3,8 % 7 ), zatímco na celosvětové úrovni výroba vzrostla z 1 348,1 milionu tun na 1 649,3 milionu tun (+22,3 %; roční míra růstu +3,4 %). V důsledku toho a podle údajů uváděných belgickými orgány podíl EU na výrobě oceli v období neustále klesal (z 16 % celosvětové výroby oceli v roce 2007 na 10 % v roce 2013). Pokles výroby byl výraznější v Evropě než ve Spojených státech a Rusku. V Asii naopak došlo během téhož období k prudkému nárůstu podílu na trhu, a sice z 56 % na 67 %. 14. Dopady těchto změn ve struktuře obchodu se pak ještě zhoršily vlivem dalších činitelů, jako je pokles poptávky po oceli v automobilovém průmyslu a ve stavebnictví, k němuž došlo v EU v důsledku hospodářské krize a poměrného nárůstu výrobních nákladů (suroviny, energie, environmentální omezení atd.). Tyto činitele se nepříznivě projevily na konkurenceschopnosti ocelářského odvětví EU a vedly k zániku mnoha pracovních míst v tomto odvětví v posledních letech v důsledku zavírání provozů a restrukturalizací, k nimž v Evropě přistoupilo několik výrobců oceli 8. V letech se například počet osob zaměstnaných v zemích EU-27 v hutním průmyslu (klasifikace NACE Rev. 2 oddíl 24 Výroba základních kovů ) snížil přibližně o z 1,44 milionu osob na 1,16 milionu osob ( 19,4 %). 15. Od vzniku EFG v roce 2007 pocházely z ocelářského odvětví čtyři žádosti o finanční prostředky z EFG 9. Tři z nich souvisely s významnými změnami ve struktuře Zdroj: Světová asociace výrobců oceli (World Steel Association), Steel Statistical Yearbook Složená roční míra růstu. Viz sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě, COM(2013) 407. Viz databáze EFG, k dispozici na CS 4 CS

5 světového obchodu v důsledku globalizace 10 a jedna s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí 11. Události, jež vedly k propouštění a ukončení činnosti 16. Události, jež vedly k propouštění a ukončení činnosti, souvisí s rozsáhlou restrukturalizací skupiny ArcelorMittal Group v Evropské unii, kterou společnost oznámila v roce Toto rozhodnutí bylo přijato s ohledem na nadměrnou kapacitu, jíž uvedený podnik v Evropě disponoval, ve srovnání s vývojem na trhu. Podnik rozhodl o trvalém uzavření 10 z 25 vysokých pecí, které v Evropě vlastnil, a dále o uzavření několika výrobních jednotek. Během pěti let zaniklo téměř pracovních míst, což představuje přibližně 25 % všech pracovníků podniku. 17. Podle belgických orgánů výrobce kvůli poklesu poptávky po oceli, poměrnému nárůstu výrobních nákladů (suroviny, energie, environmentální omezení atd.) a poklesu cen oceli (téměř 17 % u ocelových svitků) omezil v roce 2011 objem výroby a rozhodl se uzavřít vysokou pec v Liège, což vyústilo v propuštění všech pracovníků. Očekávaný dopad propouštění na místní, regionální a národní hospodářství a zaměstnanost 18. Kovodělný průmysl v Liège zaznamenal v posledních letech pokles, a sice z pracovních míst ve 40 podnicích v roce 2007 na pracovních míst ve 35 podnicích v roce 2012, což v daném odvětví představuje pokles zaměstnanosti o 32 %. Dopad snižování stavů v ArcelorMittal je velmi závažný také vzhledem k tomu, že podíl tohoto podniku na místní zaměstnanosti činí v odvětví hutnictví 78,9 % a ve zpracovatelském odvětví 14,3 %. 19. Důsledky finančních krizí z let a 2011 jsou ve valonském hospodářství stále citelné a snižování stavů v ArcelorMittal povede k dalšímu zániku pracovních míst v regionu. V Liège bylo v květnu 2014 registrováno žadatelů o zaměstnání, což představuje míru nezaměstnanosti ve výši 19,48 %. Jedná se často o osoby bez kvalifikace (49,9 % má nižší než střední vzdělání) a 40,4 % je bez práce déle než dva roky. Míra ekonomické aktivity v Liège, která tvoří 53,4 %, patří mezi nejnižší ve Valonsku (56,7 % v celém regionu) 12. Cíloví příjemci pomoci a navržené akce Cíloví příjemci pomoci 20. Odhaduje se, že opatření se bude účastnit 910 cílových pracovníků. Rozdělení těchto pracovníků podle pohlaví, občanství a věkových skupin je následující: Kategorie Počet cílových příjemců pomoci Pohlaví: muži: 871 (96 %) Žádost EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi (žádost Komisí zamítnuta), EGF/2012/010 RO/Mechel (COM(2014) 255 final ze dne ), EGF/2013/007 BE/ Hainaut steel (Duferco NLMK) (COM(2014)..), EGF/2013/002 BE/Carsid (COM(2014)...). Žádost EGF/2010/007 AT/Steiermark/Niederösterreich. Rozhodnutí 2011/652/EU ze dne 27. září 2011 (Úř. věst. L 263, , s. 9). Zdroj: FOREM. CS 5 CS

6 ženy: 39 (4 %) Občanství: občané EU: 910 (100 %) Věková skupina: občané zemí, které nejsou členy EU: 0 (0 %) let: 25 (3 %) let: 37 (4 %) let: 803 (88 %) let: 45 (5 %) nad 64 let: 0 (0 %) Způsobilost navržených akcí 21. Pouze některá z opatření, která jsou součástí akcí belgických orgánů na podporu pracovníků propuštěných společností ArcelorMittal, budou spolufinancována z EFG. Součástí této žádosti o podporu z EFG proto nejsou opatření, která jsou v Belgii povinná v rámci postupů při hromadném propouštění a která patří mezi standardní činnosti rekvalifikačního střediska (např. podpora při outplacementu, základní odborná příprava, pomoc při hledání práce, kariérní poradenství atd.). 22. Individualizované služby pro propuštěné pracovníky budou tvořit následující akce: Přechod do jiného zaměstnání: Podpora/poradenství/začleňování. Základ tohoto souboru služeb tvoří standardní činnosti, které zajišťuje rekvalifikační středisko 13. Tyto služby bude poskytovat tým pracovníků úřadu FOREM (projektový vedoucí, specializovaní poradci) v partnerství se zástupci bývalých pracovníků, kteří působí v roli sociálních průvodců (accompagnateurs sociaux), jejichž úkolem je povzbuzovat pracovníky k využívání opatření a pomáhat jim s administrativními postupy. V zájmu usnadnění kontaktů mezi pracovníky jsou tyto služby poskytovány společně všem propuštěným pracovníkům v prostorách, které byly pro tento účel vyhrazeny. Tyto služby zahrnují tři typy činností: i) hromadné poskytování informací o technikách hledání zaměstnání (psaní životopisů a žádostí o zaměstnání, používání internetových zdrojů atd.), vysvětlování pracovněprávních předpisů (outplacement, nezaměstnanost, pracovní smlouva, důchod), zvyšování povědomí o diskriminaci, prezentace perspektivních povolání a odvětví atd.; ii) osobní pohovory s poradcem z úřadu FOREM (zjišťování kvalifikace, profesní plán, poradenství týkající se odborné přípravy atd.); iii) bezplatný a volný přístup k nástrojům pro vyhledávání zaměstnání (vybavení IT s připojením k internetu, telefon, specializované dokumenty atd.). Toto opatření se bude týkat všech 910 dotčených pracovníků a bude trvat nejdéle 24 měsíců. Podpora při hledání zaměstnání. Úřad FOREM bude rovněž zajišťovat konkrétní činnosti, jejichž cílem je usnadnit hledání zaměstnání a překonávat obtíže spojené s přechodem do jiného zaměstnání. Mezi ně patří setkání propuštěných zaměstnanců a potenciálních zaměstnavatelů (zprostředkování 13 Rekvalifikační středisko (cellule de reconversion) zřízené účelově v rámci právních závazků spojených s postupem při hromadném propouštění. CS 6 CS

7 zaměstnání), návštěvy podniků, setkání s náborovými pracovníky za účelem přípravy na přijímací pohovory a výměna zkušeností s jinými pracovníky, kteří se po hromadném propouštění již rekvalifikovali nebo si našli práci. Odborná příprava a rekvalifikace: Integrovaná odborná příprava: Mohou být poskytnuty různé typy kurzů odborného vzdělávání (podle typu kurzu), a to buď pořádané úřadem FOREM, centres de competences, nebo institutem IFAPME 14. První krok spočívá v tom, že pracovníci úřadu FOREM pomohou každému účastníkovi stanovit jeho pracovní cíle a nasměrují ho k jednomu ze tří typů modulů odborné přípravy. Pracovníci, kteří by se mohli rekvalifikovat pro podobné zaměstnání, jaké měli ve společnosti ArcelorMittal, by buď mohli navštěvovat specifický nebo specializační modul (40 hodin), aby své schopnosti přizpůsobili současným požadavkům, nebo doplňkový kurz pro získání nové kvalifikace (320 hodin), který by jim umožnil žádat o pracovní místa v rámci nového zaměstnání v daném průmyslovém odvětví. Pracovníci, kteří se chtějí rekvalifikovat pro práci v úplně jiném oboru činnosti, by mohli navštěvovat kurz odborného vzdělávání (v průměru 960 hodin), který jim umožní získat pro toto zaměstnání potřebné dovednosti. Při ukončení každého modulu odborné přípravy mohou být nové dovednosti posouzeny a dokumentovány. Podle typu odborné přípravy a oblasti dovedností získají účastníci buď formální osvědčení o dovednostech (např. osvědčení o způsobilosti), osvědčení o účasti (v případě dovedností či zaměstnání, pro něž žádná formální osvědčení neexistují), nebo potvrzení o dovednostech (v případě dovedností a způsobilostí, které pracovník získal mimo tyto formální kurzy odborné přípravy). Formální osvědčení o dovednostech se prověří formou hodnotících zkoušek, které vedou k udělení Osvědčení o dovednostech získaných v rámci odborné přípravy (Certificat des Compétences Acquises en Formation CECAF). Prověřování dovedností probíhá formou hodnotících zkoušek, které vedou k udělení potvrzení o způsobilosti (titres de compétences). Předávání zkušeností: Zkušení pracovníci si mohou rozšířit dovednosti a technické znalosti tím, že se stanou učiteli nebo školiteli v kurzech technického vzdělávání. Úřad FOREM a federace různých oblastí technického vzdělávání vytvoří konkrétní modul pro zvyšování informovanosti a předběžnou přípravu s cílem motivovat určité pracovníky k tomu, aby prošli přípravou a stali se učiteli odborných dovedností. Tento modul bude zahrnovat i poskytování konkrétních informací, technickou podporu, organizování schůzek s odborníky z praxe a návštěvy příslušných prostor. Modul bude trvat osm týdnů a bude se týkat zhruba 10 pracovníků. Podpora podnikání: Podpora založení podniku: Pracovníci, kteří uvažují o založení vlastního podniku, budou moci využít poradenství a podporu poradce pro zakládání podniků z úřadu FOREM. Tuto podporu tvoří dvě hlavní složky: i) kolektivní informační schůzky, na nichž budou zájemci informování o možnostech založení podniku, získají informace o právních aspektech a opatřeních na 14 IFAPME (Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises) je veřejnoprávním institutem odborného vzdělávání, který poskytuje kombinovanou, prakticky zaměřenou přípravu formou odborných praxí a specifických kurzů pro manažery malých a středních podniků. CS 7 CS

8 podporu podnikání; ii) individuální pohovory se zájemci zaměřené na konzultaci jejich projektu a zprostředkování kontaktů na organizace podporující podnikání a poskytovatele služeb. Poradce bude úzce spolupracovat s rekvalifikačními středisky s cílem pomáhat pracovníkům s jejich podnikatelským projektem. Očekává se, že na informační schůzky se dostaví přibližně 50 pracovníků a zhruba 20 se zúčastní pohovorů a následných aktivit. Podpora kolektivních projektů: Pracovníkům, kteří by společně jako skupina uvažovali o založení sociálního podniku, bude poskytnuto poradenství a podpora specializované konzultantské společnosti (vybrané pomocí výzvy k předkládání nabídek) a rekvalifikačního střediska. Tato podpora zahrnuje informační schůzky ohledně založení podniku a základních manažerských dovedností, dále poradenství ohledně zřízení podniku (např. vypracování podnikatelského plánu, stanov, marketing atd.). Na pokrytí počátečních nákladů na realizaci takových podnikatelských projektů mohou být uděleny granty. Pracovníci musí předložit žádost, kde je projekt popsán (např. dovednosti a zkušenosti pracovníků, studie proveditelnosti, finanční analýza, tržní potenciál, perspektiva růstu, socioekonomické přínosy atd.). Žádost posoudí podpůrný výbor rekvalifikačního střediska, který sestává ze zástupců zaměstnavatele, odborů a úřadu FOREM, jenž rozhodne o případném udělení grantu. Každý pracovník zapojený do projektu může získat grant ve výši EUR (prostředky budou sdíleny všemi zúčastněnými pracovníky). Granty mohou být využity na nákup vybavení, zboží, reklamu, konzultační služby, odbornou přípravu atd. Bude je spravovat zmíněná konzultantská společnost, která bude úřadu FOREM podávat zprávy o využívání výdajů (faktury a podpůrná dokumentace). Očekává se, že tohoto opatření se zúčastní přibližně 100 pracovníků a bude uděleno 5 podpůrných grantů. 23. Navržené akce, jež jsou zde popsány, představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí stanovených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany. 24. Belgické orgány poskytly požadované informace o akcích, které jsou pro dotyčné podniky povinné na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv. Potvrdily, že finanční příspěvek z EFG nebude žádné takové akce nahrazovat. Odhadovaný rozpočet 25. Celkové odhadované náklady činí EUR a zahrnují výdaje na individualizované služby ve výši EUR a výdaje na přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti ve výši EUR. 26. Celkový požadovaný finanční příspěvek z EFG činí EUR (60 % celkových nákladů). Akce Odhadovaný počet účastníků Odhadované náklady na účastníka (v EUR) (*) Individualizované služby (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. a) a c) nařízení o EFG) Odhadované celkové náklady (v EUR)(*) CS 8 CS

9 Přechod do jiného zaměstnání: (Orientation professionnelle) podpora/poradenství/začleňování (Reconversion/Insertion) podpora při hledání zaměstnání (Dynamisation de la recherche d emploi) Odborná příprava a rekvalifikace: (Formations) integrovaná odborná příprava (Formations intégrées) předávání zkušeností (Transmission d'expérience) Podpora podnikání: (Aide à la creation d'emploi) podpora založení podniku (Autocreation d'emploi individuelle) podpora kolektivních projektů: (Soutien à l'emergence de projets collectifs) Mezisoučet a): (100,0 %) Příspěvky a pobídky (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG) Mezisoučet b): 0 (0,00 %) Akce podle čl. 7 odst. 4 nařízení o EFG 1. Přípravné, řídící, kontrolní a vykazovací činnosti Informační a propagační činnosti Mezisoučet c): (2,9 %) Celkové náklady (a + b + c): Příspěvek z EFG (60 % celkových nákladů) (*) Celkové částky se z důvodu zaokrouhlení neshodují. Období způsobilosti výdajů 27. Belgické orgány začaly poskytovat individualizované služby cílovým příjemcům pomoci dne 1. ledna Výdaje na akce uvedené v bodě 22 budou proto způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 1. ledna 2014 do 22. července Belgickým orgánům začaly vznikat administrativní výdaje spojené s prováděním EFG dne 1. ledna Výdaje na přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti proto budou způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 1. ledna 2014 do 22. ledna CS 9 CS

10 Doplňkovost s akcemi financovanými z vnitrostátních fondů nebo z fondů Unie 29. Zdroje předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni jsou následující: Předběžné financování prováděných akcí zajistí úřad FOREM. Rekvalifikační střediska a odborná příprava poskytovaná úřadem FOREM a jeho partnery jsou spolufinancovány regionem Valonsko. 30. Belgické orgány potvrdily, že na výše popsaná opatření, na která bude vyplacen finanční příspěvek z EFG, nebude zároveň poskytnut finanční příspěvek z jiných finančních nástrojů Unie. 31. V minulosti byla poskytnuta finanční podpora z prostředků ESF na jeden projekt ( EnTrain En Transition-Reconversion-Accompagnement ) zaměřený na vypracování obecných pedagogických metod pro rekvalifikační střediska. Je pravděpodobné, že výstupy z tohoto projektu budou užitečné při provádění plánovaných opatření. Postupy pro konzultaci s cílovými příjemci pomoci nebo jejich zástupci, se sociálními partnery a s místními a regionálními orgány 32. Belgické orgány uvedly, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací s cílovými příjemci pomoci a se sociálními partnery. Opatření jsou výsledkem mnoha jednání a přípravných schůzek mezi různými dotčenými sociálními partnery, které proběhly od února 2014 do června Rekvalifikační středisko (cellule de reconversion) bylo účelově zřízeno v rámci právních závazků spojených s postupem hromadného propouštění. Řízení rekvalifikačního střediska zajišťuje výbor, jehož členy jsou zástupci valonských veřejných služeb v oblasti zaměstnanosti a odborné přípravy, úřadu FOREM, odborových svazů a odvětvových organizací odborného vzdělávání. Řídicí a kontrolní systémy 34. Žádost obsahuje popis řídicího a kontrolního systému se specifikací povinností dotčených orgánů. Celkovou návaznost opatření a jejich koordinaci zajišťuje řídicí výbor složený ze všech organizací, které jsou zapojeny do provádění opatření podle EFG. Finanční příspěvek z EFG budou spravovat a kontrolovat stejné subjekty jako v případě ESF. Jeden subjekt v rámci agentury ESF Federace Valonsko-Brusel (dříve Frankofonní společenství Belgie) bude působit jako řídicí orgán a jiný samostatný subjekt v rámci této agentury bude působit jako platební orgán. Generální sekretariát Federace Valonsko-Brusel bude působit jako certifikační orgán a úřad FOREM bude působit jako zprostředkující subjekt. Závazky dotčeného členského státu 35. Belgické orgány poskytly všechny nezbytné záruky týkající se těchto bodů: při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodrženy zásady rovného zacházení a nediskriminace, byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění 15, 15 Finanční příspěvek z EFG umožní belgickým orgánům prodloužit poskytování služeb při outplacementu nad rámec zákonem stanovené doby a provádět doplňující opatření. Při výpočtu nákladů přidělených EFG vezmou belgické orgány v úvahu opatření realizovaná během zákonem stanoveného povinného období (týká se pouze opatření Přechod do jiného zaměstnání CS 10 CS

11 navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů nebo finančních nástrojů Unie a bude zamezeno jakémukoliv dvojímu financování, navržené akce se budou navzájem doplňovat s akcemi financovanými prostřednictvím strukturálních fondů, finanční příspěvek z EFG bude splňovat procesní a hmotněprávní pravidla Unie pro státní podporu. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY Rozpočtový návrh 36. EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období Po posouzení žádosti s ohledem na podmínky stanovené v čl. 13 odst. 1 nařízení o EFG a při zohlednění počtu cílových příjemců pomoci, navržených akcí a odhadovaných nákladů navrhuje Komise uvolnit z EFG částku EUR, která představuje 60 % celkových nákladů na navržené akce na poskytnutí finančního příspěvku v souvislosti s dotčenou žádostí. 38. Navrhované rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG přijme společně Evropský parlament a Rada, jak je stanoveno v bodě 13 Interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 17. Související akty 39. Současně s tímto návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků ve výši EUR do příslušné rozpočtové položky. 40. Současně s přijetím tohoto návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, které vstoupí v platnost dnem, kdy Evropský parlament a Rada přijmou navrhované rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG (podpora/poradenství/integrace ). Počet hodin poskytování služeb při outplacementu v rámci povinného období bude odečten od celkového počtu hodin poskytování těchto služeb ve prospěch jednotlivých dotčených příjemců. Úř. věst. L 347, , s Úř. věst. C 373, , s. 1. CS 11 CS

12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 Interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/ , a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení, s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 19, a zejména na bod 13 uvedené dohody, s ohledem na návrh Evropské komise, vzhledem k těmto důvodům: (1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen EFG ) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/ , nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce. (2) EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013. (3) Belgie podala dne 22. července 2014 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním 21 ve společnosti ArcelorMittal Liège S.A. v Belgii a svou žádost doplnila v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013 o další informace. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013. (4) V souvislosti s uvedenou žádostí Belgie by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši EUR, Úř. věst. L 347, , s Úř. věst. C 373, , s. 1. Úř. věst. L 167, , s. 26. Ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení o EFG. CS 12 CS

13 PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z EFG uvolňuje částka ve výši EUR v prostředcích na závazky a platby. Článek 2 Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie. V Bruselu dne Za Evropský parlament předseda Za Radu předseda/předsedkyně CS 13 CS

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.1.2015 COM(2015) 13 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.7.2011 KOM(2011) 447 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 L 347/884 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí)

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2011 KOM(2011) 154 v konečném znění NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise (předložený Komisí) CS

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 ZE DNE 5. ČERVENCE 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Obecně: Fond poskytuje podporu, která umožňuje starším zemědělcům po dosažení

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více