Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát"

Transkript

1 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-555/13-B o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. I. Kontrolovaná osoba Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola, Štítary, okres Znojmo Sídlo: Štítary 191, Šumná IČO: Identifikátor: Právní forma: příspěvková organizace Zastoupená: Mgr. Lubomírem Novákem, ředitelem školy Zřizovatel: Městys Štítary Místo kontroly: Štítary 191, 21 a 149 Termín kontroly: 6. až 9. květen 2013 Kontrolované období: rok 2012 a aktuální stav II. Předmět kontrolní činnosti 1. Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřízeným obcí, podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. Kontrolovaným obdobím bylo poslední uzavřené účetní období; tj. rok 2012 a aktuální stav.

2 2. Státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, poskytování nezbytných informací dětem a žákům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podle 29 odst. 2 školského zákona, kontrola opatření přijatých vedením školy k minimalizaci rizik školních úrazů a kontrola vedení evidence úrazů dětí a žáků včetně vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu stanoveným orgánům a institucím podle 29 odst. 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. Kontrolovaným obdobím byl rok 2012 a aktuální stav do data kontroly. III. Kontrolní zjištění 1. Využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých kontrolované osobě (dále škola ) podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona Prověřit, zda finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté škole v roce 2012 podle výše citovaných ustanovení školského zákona byly přijaty a použity oprávněně, tj. ve správné výši, v daném rozpočtovém roce, k určeným účelům a v souladu s právními předpisy. V kontrolovaných případech škola při přijetí a použití finančních prostředků státního rozpočtu postupovala v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. V roce 2012 škola neobdržela ze státního rozpočtu žádné finanční prostředky podle ustanovení 163 školského zákona. Finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté škole v roce 2012 byly v kontrolovaných případech přijaty a použity oprávněně Prověřit, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu poskytnutými škole v roce 2012 věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků, a zda předávané údaje jsou v souladu s příslušnými dokumenty, resp. se skutečností. V kontrolovaných případech škola evidovala a vykazovala finanční prostředky státního rozpočtu odděleně, správně, v souladu se skutečností a právními předpisy. Škola v kontrolovaných případech postupovala v souladu s příslušnými právními předpisy Prověřit, zda na základě nedostatků zjištěných provedenými kontrolami ve sledovaných oblastech byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků, včetně opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik a zda jsou přijatá opatření kontrolovanou osobou plněna. Kontrolami, provedenými orgány veřejné správy, nebyly zjištěny nedostatky, ze kterých by škole vyplynula povinnost přijmout opatření k odstranění nedostatků. 2/15

3 1.4. Prověřit, zda kontrolovaná osoba zavedla a udržuje vnitřní kontrolní systém a zda je zajištěno jeho fungování podle příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole a příslušného prováděcího předpisu. V roce 2012 byl ve škole zaveden a při hospodaření s prostředky státního rozpočtu aplikován vnitřní kontrolní systém, který byl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o finanční kontrole a příslušnou prováděcí vyhláškou, s výjimkou neprovádění záznamů o předběžných kontrolách před vznikem nároku či závazku. Ředitel školy nezajistil, aby o všech řídících kontrolách, provedených v roce 2012, byl proveden záznam ve smyslu ustanovení 25 odst. 2 písm. c) zákona o finanční kontrole. 2. Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků. 2.1 Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, poskytování nezbytných informací dětem a žákům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a kontrola školních preventivních systémů, podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví a opatření přijatých vedením školy k minimalizaci rizik školních úrazů v souladu s ustanovením 29 odst. 2 školského zákona. - Kontrolou dokumentace a fyzickou kontrolou prostor školy běžně přístupných dětem a žákům v souvislosti se zajištěním jejich bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole nebyly v kontrolovaném období zjištěny nedostatky. - Při kontrole opatření v rámci prevence rizik přijatých ke snížení školních úrazů nebyly zjištěny nedostatky. V souvislosti se zajišťováním bezpečnosti dětí a žáků a přijímáním opatření k minimalizaci rizik školních úrazů postupovala škola ve smyslu uvedeného ustanovení školského zákona. 2.2 Kontrola vedení evidence úrazů dětí a žáků včetně vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu stanoveným orgánům a institucím v souladu s ustanovením 29 odst. 3 školského zákona. Kontrolou evidence úrazů dětí a žáků ve škole bylo zjištěno, že škola vedla ve sledovaném období dvě knihy úrazů a prováděla zápisy v těchto knihách v souladu s právními předpisy, ve sledovaném období však nevznikla povinnost vyplnit a zaslat záznam o úrazu. Při vedení evidence úrazů dětí a žáků postupovala škola ve smyslu uvedeného ustanovení školského zákona. 3/15

4 IV. Odůvodnění Ad 1. Využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Ad 1.1 Kontrola, zda finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté škole v roce 2012 byly přijaty a použity oprávněně. Analýzou údajů uvedených v tabulce finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům, účetní evidenci školy a na bankovních výpisech bylo zjištěno, že škola obdržela v roce 2012 ze státního rozpočtu pouze finanční prostředky na přímé výdaje na vzdělávání účelový znak Údaje o výši a čerpání těchto finančních prostředků jsou uvedeny v následující tabulce: Přímé výdaje na vzdělávání účelový znak k v Kč Tabulka č. 1 Rozpočet čerpáno vratka Celkem poskytnuto v tom: Prostředky na platy Ostatní osobní náklady Ostatní neinvestiční výdaje v tom: zdravotní a sociální pojištění x zákonné sociální náklady a jiné sociální pojištění x učebnice, učební pomůcky x ostatní služby - plavání x Oprávněnost přijetí prostředků na přímé výdaje na vzdělávání, posouzení ukazatelů rozhodných pro stanovení úrovně financování: Ověření, zda škola poskytuje vzdělávání pouze v rozsahu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení (dále rejstřík ), bylo provedeno porovnáním příslušných údajů zapsaných v rejstříku s údaji v zahajovacích výkazech k 30. září resp. 31. říjnu Škola/školské zařízení Kapacita Vykázaný počet k resp. k Tabulka č. 2 Počet zjištěný kontrolou A00 Mateřská škola B00 Základní škola G21 Školní družina L11 Školní jídelna L13 Školní jídelna-výdejna Z údajů uvedených v tabulce č. 2 vyplývá, že škola v roce 2012 poskytovala vzdělávání a školské služby v rozsahu zápisu v rejstříku. Ověření, zda vybrané údaje zapsané v rejstříku, uvedené v 144 odst. 1 písm. b) až d) a g), i) a j) školského zákona, jsou správné a v souladu se skutečností a zda škola v případě změn postupuje v souladu s ustanovením 149 odst. 2 školského zákona. Bylo zjištěno, že kontrolované údaje zapsané v rejstříku byly správné a v souladu s aktuálním stavem. 4/15

5 Ověření, vedení dokumentace školy a školského zařízení a správnost předávání údajů z této dokumentace v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění účinném v kontrolovaném období, ve smyslu 28 odst. 5 školského zákona bylo provedeno: Porovnáním údajů o celkovém počtu 21 žáků ve 2 běžných třídách základní školy vykázaných ve výkazu M 3 Výkaz o základní škole podle stavu k 30. září 2012 s údaji vykázanými v třídních knihách a třídních výkazech. Rovněž bylo ověřeno doporučení k individuální integraci u integrovaného žáka. Zpracovaný výkaz odeslala škola v elektronické podobě správnímu úřadu dne 3. října Porovnáním údajů o celkovém počtu 25 dětí v jedné běžné třídě mateřské školy s celodenním provozem vykázaných ve výkazu S 1-01 Výkaz o mateřské škole podle stavu k 30. září 2012 s údaji vykázanými v třídní knize, docházce dětí za měsíc září 2012 a rozhodnutích o přijetí dětí do předškolního vzdělávání k rozhodnému datu. Zpracovaný výkaz odeslala škola v elektronické podobě správnímu úřadu dne 21. září Porovnáním údajů o celkovém počtu 26 žáků v jednom oddělení školní družiny vykázaných ve výkazu Z 2-01 Výkaz o školní družině školním klubu podle stavu k 31. říjnu 2012 s údaji vykázanými v přehledu výchovně vzdělávací práce a zápisních lístcích do školní družiny. Zpracované výkazy odeslala škola v elektronické podobě správnímu úřadu 30. října Porovnáním údajů o celkovém počtu 39 zapsaných strávníků vykázaných ve výkazu Z Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. říjnu 2012 (školní jídelna) s údaji vykázanými v záznamu stravovaných osob a poplatků za říjen 2012 a přihláškách ke stravování. Vykázaný počet zapsaných strávníků odpovídal údajům v předložené dokumentaci. Zpracovaný výkaz odeslala škola v elektronické podobě správnímu úřadu dne 5. listopadu Porovnáním údajů o celkovém počtu 14 zapsaných strávníků vykázaných ve výkazu Z Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. říjnu 2012 (školní jídelna-výdejna) s údaji vykázanými v záznamu stravovaných osob a poplatků za říjen 2012 a přihláškách ke stravování. Vykázaný počet zapsaných strávníků odpovídal údajům v předložené dokumentaci. Zpracovaný výkaz odeslala škola v elektronické podobě správnímu úřadu dne 5. listopadu Z uvedeného vyplývá, že škola přijala za příslušnou část kontrolovaného období finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na přímé výdaje na vzdělávání oprávněně. Škola k rozhodnému datu vykázala v zahajovacích výkazech údaje, které odpovídaly údajům uvedeným v předložené dokumentaci. Ověření počtu dětí a žáků ve třídách podle ustanovení 23 odst. 3, 4 a 5 školského zákona a příslušných prováděcích právních předpisů (ustanovení 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění účinném v kontrolovaném období a ustanovení 4 odst. 1 a 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění účinném v kontrolovaném období) bylo provedeno porovnáním údajů zapsaných ve výkazech S 1-01 a M 3 k 30. září 2012 a v třídních knihách s výše uvedenými ustanoveními prováděcích právních předpisů. 5/15

6 Bylo zjištěno, že ve třídě mateřské školy k rozhodnému datu roku 2012 bylo 25 dětí a ve 2 třídách základní školy 21 žáků, a to na základě výjimek udělených zřizovatelem Oprávněnost použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy. Prověřováno bylo, zda tyto prostředky byly vyplaceny pouze zaměstnancům kontrolované osoby, a to za práce související s poskytovaným vzděláváním a školskými službami. Dále byla prověřována relevantnost vynakládání těchto prostředků podle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném v kontrolovaném období, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ). Dodržení stanovených závazných limitů prostředků na platy, na ostatní osobní náklady, neinvestiční výdaje celkem a počtu zaměstnanců na rok 2012 bylo ověřeno porovnáním údajů uvedených v rozpisu rozpočtu, přehledu limitů počtu zaměstnanců, finančním vypořádání poskytnutých dotací, přehledu čerpání dotace, výkazu P 1-04 a hlavní knize. Tabulka č. 3 Limit na rok 2012 v Kč účelový znak Rozpis rozpočtu Rozpočet upravený Plnění k Prostředky na platy celkem v tom: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Prostředky na ostatní osobní náklady v tom: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Neinvestiční výdaje celkem Přepočtený počet zaměstnanců celkem 6,98 7,17 6,433 Z výše uvedených údajů vyplývá, že škola stanovené závazné ukazatele dodržela. Stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti (nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění účinném v kontrolovaném období) bylo kontrolováno u vybraných pedagogických pracovníků s osobními čísly 2, 5, 10, 12 a 20 porovnáním údajů uvedených v rozvrhu hodin a v pracovní době pedagogických pracovníků pro školní rok 2012/2013 s údaji v platových výměrech a s rozsahem stanoveným výše citovaným nařízením vlády. Bylo zjištěno, že týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti byl pedagogickým pracovníkům školy stanoven v souladu s citovaným nařízením vlády. Správnost stanovení platového tarifu pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům ( 123 odst. 1 zákoníku práce, 5 odst. 1 a 5 nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců). Kontrola byla provedena podle předložených pracovních smluv, pracovních náplní, platových výměrů, mzdových listů a dokladů o dosaženém vzdělání. Kontrolou stanovení platového tarifu pedagogickým pracovníkům s osobními čísly 2, 5, 10 a 20 bylo zjištěno, že učitelky základní školy byly zařazeny do 11. a 12., učitelky mateřské školy a vychovatelka školní družiny do 9. platové třídy. 6/15

7 Kontrolou stanovení platového tarifu nepedagogickým pracovníkům s osobními čísly 3, 9, 13, 16, 17, 19 a 22 bylo zjištěno, že správce počítačové sítě byl zařazen do 11., účetní školy do 9., mzdový účetní a vedoucí školní jídelny (rozpočtářka) do 8., samostatná kuchařka do 6. a školnice do 3. platové třídy. Kontrolovaní zaměstnanci byli správně zařazeni do platových tříd podle nejnáročnějších prací, které byly uvedeny v pracovních náplních, platový tarif jim byl stanoven v souladu s citovanými ustanoveními nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců. Řediteli školy byl vyplácen platový tarif ve výši stanovené zřizovatelem. Poskytování příplatků za vedení ( 124 zákoníku práce) bylo posouzeno podle organizačního schématu školy, pracovních náplní, platových výměrů a mzdových listů. Kontrolou bylo zjištěno, že v roce 2012 byl příplatek za vedení přiznán a vyplácen řediteli školy ve výši stanovené zřizovatelem, dále pak vedoucí učitelce mateřské školy a vedoucí školního stravování. Těmto vedoucím pracovnicím byl stanoven příplatek za vedení ve výši 9 a 3,5 %. Vedoucí školní jídelny byl tedy v roce 2012 vyplácen příplatek za vedení v částce nižší než 5 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které byla zařazena. Poskytování zvláštních příplatků ( 129 zákoníku práce, 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) bylo kontrolováno podle třídních knih, platových výměrů, pracovních náplní a mzdových listů pedagogických pracovníků s osobními čísly 2 a 12. Bylo zjištěno, že příplatek za přímou pedagogickou činnost spojenou s výkonem práce třídního učitele vykonávanou ve třídě se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy základní školy, která nemá zřízeny všechny ročníky, byl v roce 2012 poskytován ve správné výši zaměstnanci s osobním číslem 12. Dále bylo zjištěno, že učitelce základní školy s osobním číslem 2 byl v tomto období vyplácen zvláštní příplatek v částce nižší (400 Kč) než je spodní hranice (600 Kč) stanovená výše citovaným nařízením vlády. Poskytování příplatků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah ( 132 zákoníku práce, 23 zákona č. 563/2004 Sb., nařízení vlády č. 75/2005 Sb.). Kontrola byla provedena porovnáním údajů v měsíčních a ročních výkazech práce (podklady pro výpočet mezd) u pedagogických pracovníků s osobními čísly 2 a 12. Tyto údaje byly dále porovnány s údaji ve mzdových listech a rovněž byl proveden kontrolní výpočet. Na základě provedené kontroly bylo zjištěno, že příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah byl kontrolovaným pracovníkům vyplacen oprávněně a ve správné výši. Poskytování ostatních příplatků (podle 125, 126, 127, 130 a 133 zákoníku práce). Analýzou údajů vykázaných ve výkazu P 1-04 za rok 2012 a jejich porovnáním se mzdovými listy zaměstnanců školy bylo zjištěno, že žádnému z nich nebyly v roce 2012 vypláceny z prostředků státního rozpočtu příplatky za noční práci, příplatky za práci v sobotu a neděli, příplatky za práci přesčas, příplatky za rozdělenou směnu ani specializační příplatky. Stanovení a vyplácení nenárokových složek platu, výše osobních příplatků a odměn ( 131 a 134 zákoníku práce) bylo kontrolováno porovnáním údajů vykázaných ve mzdových listech s platovými výměry a s návrhy odměn vybraných pracovníků školy s osobními čísly 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20 a 22. Bylo zjištěno, že v roce 2012 byly osobní příplatky vypláceny pouze účetní školy. 7/15

8 Mimořádné odměny byly v kontrolovaných případech vyplaceny v souladu s citovanými ustanoveními zákoníku práce. Řediteli školy byly odměny vyplaceny ve výši stanovené zřizovatelem Oprávněnost použití finančních prostředků státního rozpočtu na odměny za práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Prověřováno bylo, zda tyto prostředky byly vyplaceny pouze zaměstnancům na základě platných dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to za práce související s poskytovaným vzděláváním a školskými službami hrazenými ze státního rozpočtu. Dále bylo prověřováno, zda tyto prostředky byly vyplaceny v souladu s uzavřenými dohodami, zejména co do rozsahu, objemu a výše dohodnuté odměny. Kontrolou údajů v uzavřených dohodách, v přehledech měsíčních změn a ve mzdových listech pracovníků s osobními čísly 24 a 25 bylo zjištěno, že v kontrolovaných případech byly odměny na základě uzavřených dohod vyplaceny v souladu s dohodnutými podmínkami a rozsahem a ve správné výši Použití finančních prostředků státního rozpočtu na zákonné odvody. Prověřováno bylo, zda tyto prostředky byly v roce 2012 použity pouze na zákonné odvody, tj. na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání z oprávněně vyplacených platů z prostředků státního rozpočtu. Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených ve finančním vypořádání poskytnutých dotací, sestavách odvodů na zdravotní pojišťovny, sociální zabezpečení a zákonné pojištění zaměstnavatele s údaji na příslušných účtech v hlavní knize, sestavě čerpání dotace a výpisy z běžného účtu u banky. Bylo zjištěno, že škola v roce 2012 uhradila ze státního rozpočtu náklady na zákonné odvody oprávněně, v rozsahu odpovídajícím objemu vyplacených platů z prostředků státního rozpočtu Oprávněnost použití finančních prostředků státního rozpočtu na ostatní sociální náklady. Prověřována byla výše základního přídělu, kterým byl v roce 2012 tvořen fond kulturních a sociálních potřeb a náhrady platů v prvním období dočasné pracovní neschopnosti z prostředků státního rozpočtu. Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených ve finančním vypořádání poskytnutých dotací, výkazu P 1-04, mzdových listech, sestavách o výši pojistného na sociální zabezpečení s údaji na příslušných účtech v hlavní knize a s výpisy z běžného účtu u banky. Bylo zjištěno, že na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2012 bylo z dotace čerpáno 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů v prvním období dočasné pracovní neschopnosti ze státního rozpočtu. Převod finančních prostředků základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb byl na účet fondu prováděn měsíčně. Náhrada za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti byla v roce 2012 vyplacena oprávněně. 8/15

9 1.1.6 Oprávněnost použití finančních prostředků státního rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje. Prověřováno bylo, zda se jednalo o výdaje příslušného rozpočtového roku, dále byla prověřována relevantnost vynakládání těchto prostředků v souladu s právními předpisy. Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených ve finančním vypořádání dotací, na příslušných účtech v hlavní knize s údaji v prvotních dokladech, tj. fakturách a na příslušných bankovních výpisech. Bylo zjištěno, že škola použila prostředky státního rozpočtu v roce 2012 na nákup učebních pomůcek a výuku plavání v příslušném rozpočtovém roce oprávněně. Ad 1.2 Prověření, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu v roce 2012 věrně zobrazovaly zdroje, stav a pohyb těchto prostředků Kontrolováno bylo, zda u vybraných operací škola vede ve svém účetnictví finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a jejich čerpání odděleně a správně na všech účtech, kterými prochází (podle příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném v kontrolovaném období). Dále bylo kontrolováno, zda účetní záznamy souhlasí s účetními doklady a obsahem účetních operací, a zda odpovídají skutečnosti. Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených v sestavě čerpání dotace ze státního rozpočtu, hlavní knize, výpisech obratů na příslušných účtech s údaji v účetních dokladech, prvotních dokladech a na příslušných bankovních výpisech. Bylo zjištěno, že v roce 2012 bylo školou dodržováno oddělené účtování o příjmech a čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů pomocí analytických účtů a účelových znaků. Dále bylo zjištěno, že kontrolované účetní doklady obsahovaly předepsané náležitosti Kontrolována byla správnost vykazovaných údajů ve statistickém formuláři P 1-04 ve smyslu 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění účinném v kontrolovaném období, a to u vybraných údajů o vyplacených mzdových prostředcích ze státního rozpočtu a o počtu zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. prosinci Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených ve finančním vypořádání dotací, sestavě čerpání dotace ze státního rozpočtu a v hlavní knize s údaji uvedenými ve výkazu P 1-04 za rok Bylo zjištěno, že školou vykázané údaje o platech zaměstnanců ze státního rozpočtu (sloupec C, řádky 0108, 0303 a 0320), ostatních platbách za provedenou práci ze státního rozpočtu (sloupec C, řádek 0122) a o celkovém počtu 12 fyzických osob k 31. prosinci 2011 (sloupec C, řádek 0201) byly vykázány správně. Škola zpracovaný výkaz odeslala včas v elektronické podobě správnímu úřadu Kontrolováno bylo vypořádání vztahů se státním rozpočtem (ve smyslu 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem) zejména, zda vyúčtování poskytnutých dotací odpovídá údajům v účetnictví a zda bylo předáno ve stanoveném termínu. Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených ve finančním vypořádání dotací s účetnictvím školy a údaji v příslušných prvotních dokladech. Bylo zjištěno, že škola předala podklady včas a uvedené údaje souhlasily s údaji v účetní evidenci školy. 9/15

10 Ad 1.3 Prověřit přijímání opatření k závěrům z kontrol a jejich realizaci. Prověřováno bylo, zda na základě nedostatků zjištěných provedenými kontrolami nakládání s veřejnými prostředky ve sledovaných oblastech byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků, zda jsou přijatá opatření kontrolovanou osobou plněna a zda byl o těchto skutečnostech informován kontrolní orgán. Dne 30. ledna 2013 provedli pracovníci finančního výboru Městyse Štítary kontrolu se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky a údajů o ročním hospodaření příspěvkové organizace. Kontrolovaným obdobím byl rok Touto kontrolou nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by zásadním způsobem ovlivnily správnost účetnictví a pravdivost účetní závěrky. Dne 26. listopadu 2012 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolovaným obdobím byl leden 2010 až říjen Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a opatření k nápravě nebyla uložena. Ad 1.4 Prověřit zavedení a fungování vnitřního kontrolního systému. Kontrolováno bylo, zda škola zavedla a udržuje vnitřní kontrolní systém a zda je zajištěno jeho fungování podle příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole. Kontrola byla provedena analýzou interní směrnice o finanční kontrole a porovnáním v ní uvedených postupů s kontrolovanými účetními doklady zachycujícími finanční operace s prostředky státního rozpočtu v roce Bylo zjištěno, že ředitel školy zavedl vnitřní kontrolní systém, jehož zásady upravil vnitřní směrnicí, ze které mimo jiného vyplynulo, že funkci příkazce operací vykonával on, výkonem sloučené funkce správce rozpočtu a hlavní účetní pověřil účetní školy. Vnitřní kontrolní systém byl v kontrolovaném období funkční, písemné záznamy o průběžných kontrolách byly prováděny na předepsaných formulářích. Dále bylo zjištěno, že záznamy o předběžných kontrolách škola v kontrolovaném období prováděla pouze po vzniku nároku či závazku. Ad 2. Kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků. Ad 2.1 Kontrolováno bylo zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve škole a přijetí školních preventivních systémů, podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a přijetí opatření k minimalizaci rizik školních úrazů. - Byla kontrolována dokumentace týkající se nastavení jednotlivých bezpečnostních pravidel. Tato pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků byla uvedená v obou školních vzdělávacích programech školy, ve školním řádu (zvlášť pro základní i mateřskou školu) a ve vypracované směrnici k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků. S obsahem uvedených dokumentů byli seznámeni jak zaměstnanci školy na pravidelném školení o bezpečnosti při práci před zahájením školního roku, tak žáci na počátku školního roku. Informováni o obsahu těchto dokumentů byli všichni zákonní zástupci dětí i žáků na rodičovských schůzkách a materiály jsou volně přístupné ve vstupních prostorách školy. Škola měla zpracovanou identifikaci, analýzu a vyhodnocení rizik včetně opatření k předcházení rizikům. Škola měla stanovena pravidla pro činnost při mimořádné situaci a funkčnost těchto pravidel ověřovala každoročně při konání cvičných požárních poplachů. První pomoc dětem a žákům školy byla zajišťována 10/15

11 pověřeným pedagogickým pracovníkem. V rámci bezpečnosti silničního provozu vyučovala škola teorii v rámci programu Dopravní výchova pro 1. až 3. ročník a dále pak Dopravní výchova pro 4. ročník. Praktické činnosti v dopravní výchově realizovala ve škole autoškola program Cyklista včetně získání průkazu cyklisty. Dále bylo ověřeno personální zabezpečení a proškolení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u vedoucích i ostatních zaměstnanců školy, poučení dětí i žáků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při všech rizikových činnostech včetně dodatečného poučení chybějících žáků, přičemž nebyly shledány žádné závady. Rovněž bylo kontrolováno pravidelné provádění prověrek bezpečnosti práce. Při prověrce v roce 2012 byly zjištěny dvě závady ohrožující bezpečnost žáků v základní škole (opadávající fasáda školní budovy a nezpevněná nerovná přístupová cesta do školy). Závady byly odstraněny v listopadu 2012, což bylo ověřeno při fyzické prohlídce budovy školy. V mateřské škole nebyly zjištěny závady ohrožující bezpečnost dětí. Revize a kontroly související s bezpečností dětí a žáků (přenosné elektrické spotřebiče a zahradní vybavení v mateřské škole) prováděly odborně způsobilé osoby. Závady při revizích nebyly zjištěny. Kontrola stanovení bezpečnostních podmínek při akci pořádané školou byla provedena u plaveckého výcviku. Bylo zjištěno, že škola zajistila dodržování bezpečnostních pravidel pro dozor nad žáky při této akci (směrnice k plaveckému výcviku, stanovení pravidel pedagogického dozoru, smlouva s plaveckou školou a poučení žáků o bezpečnosti). Fyzická kontrola prostor byla provedena pouze v místech přístupných dětem a žákům. V objektu základní školy to byly dvě běžné třídy, učebna jazyků, družina, jídelna, schodiště, chodby, šatny a sociální zařízení. V objektu mateřské školy třída, šatna a sociální zařízení. Z venkovních prostor pak školní zahrada. Při kontrole nebyly zjištěny závady. - Při kontrole dokumentace týkající se vyhledávání a hodnocení rizik při vzniku školních úrazů a následných opatření vedoucí k minimalizaci rizik bylo zjištěno, že škola se úrazy dětí i žáků zabývala pravidelně. Rozbory školní úrazovosti prováděla vždy v pololetí a na konci školního roku. Přijatá opatření byla spíše obecná a nabádala k důslednosti při poučování dětí a žáků a směřovala veškeré výchovné činnosti k jejich bezpečnému chování. O tom, že se škole daří udržovat úrazovost dětí a žáků na velmi nízké úrovni, svědčí zejména to, že za poslední tři školní roky bylo zaznamenáno shodně pouze po jednom školním úrazu. Ad 2.2 V tomto bodě bylo kontrolováno dodržování povinností při vedení evidence úrazů žáků, vyhotovování záznamů o úrazech žáků a zasílání záznamů o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Škola vedla dvě knihy úrazů v souladu s ustanovením 29 odst. 3 školského zákona ve smyslu 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění účinném v kontrolovaném období. Ve sledovaném období nevznikla povinnost vyplnit a zaslat záznam o úrazu. 11/15

12 V. Závěry Česká školní inspekce v souladu s 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě 14 dnů požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Oznámení zašlete na adresu Česká školní inspekce, Křížová 22, Brno, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu. VI. Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo 1. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Štítary s účinností od 1. listopadu Jmenování do funkce ředitele s účinností od 1. září Potvrzení ve funkci ředitele školy s platností od 1. srpna Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v základní škole ve školním roce 2012/2013 ze dne 16. listopadu Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole Štítary na školní rok 2012/2013 ze dne 12. února Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení - RED-IZO: ze dne 29. dubna Výpis z rejstříku škol a školských zařízení IZO: (mateřská škola) tisk dne 29. dubna Výpis z rejstříku škol a školských zařízení IZO: (základní škola) tisk dne 29. dubna Výpis z rejstříku škol a školských zařízení IZO: (školní družina) tisk dne 29. dubna Výpis z rejstříku škol a školských zařízení IZO: (školní jídelna) tisk dne 29. dubna Výpis z rejstříku škol a školských zařízení IZO: (školní jídelna-výdejna) tisk dne 29. dubna 2013) 12. Výpis z registru ekonomických subjektů IČO: ze dne 2. května 2013 (škola) 13. Výpis z registru ekonomických subjektů IČO: ze dne 2. května 2013 (obec) 14. S 1-01 Výkaz o mateřské škole podle stavu k ze dne 21. září Třídní kniha mateřské školy ve školním roce 2012/ Přehled docházky v mateřské škole za září Rozhodnutí o přijetí do předškolního vzdělávání (25 ks) 18. M 3 Výkaz o základní škole podle stavu k ze dne 3. října Třídní knihy obou tříd ve školním roce 2012/ Třídní výkazy obou tříd ve školním roce 2012/ Doporučení žáka k individuální integraci ze dne 23. října Z 2-01 Výkaz o školní družině školním klubu podle stavu k ze dne 30. října Přehled výchovně vzdělávací práce pro rok 2012/ /15

13 24. Zápisní lístek do školní družiny pro rok 2012/2013 (26 ks) 25. Z Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k (školní jídelna) ze dne 5. listopadu Přihlášky ke stravování ve školním roce 2012/ Záznam stravovaných osob a poplatků ve školní jídelně za měsíc říjen Z Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k (školní jídelna-výdejna) ze dne 5. listopadu Přihlášky ke stravování ve školním roce 2012/ Záznam stravovaných osob a poplatků ve školní jídelně za měsíc říjen Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí 2012 ze dne 4. ledna Výpočet rozpočtu 2012 v Kč ze dne 7. března Rozpis rozpočtu na rok 2012 ze dne 7. března Přehled neinvestičních ukazatelů: Rozpočet upravený k čj. JMK / Rozpočtové změny z roku Oznámení změny počtu zaměstnanců ze dne 19. února Příjem finančních prostředků za rok 2012 (33353, 33123) 38. Čerpání UZ za rok Přehled pohybů a stavů na účtech za období /12 ze dne 6. května Účtový rozvrh roku 2012 tisk ze dne 6. května Účetní závěrka sestavená k 31. prosinci 2012, okamžik sestavení 18. ledna Hlavní kniha (předvaha) analytická za období:prosinec/2012 ze dne 3. května Výpis z běžného účtu vedeného u České spořitelny a. s. za období leden až prosinec 2012 a leden 2013 Výpis č.: 3, 9, 10, 14, 17, 21, 24, 26, 34, 38, 45, 49, 56, 64, 71, 76, 78, 79, 88, 96, 100, 102, 106 a 108 z roku 2012 a č. 1 z roku Stavy na účtech , , , , , , , , , a za rok 2012 ze dne 3. května Účetní doklad č , , , , , , , a ke kontrolovaným finančním operacím v roce Zdravotní pojištění za pracovníky za jednotlivé měsíce a rok Sociální pojištění - všichni pracovníci za jednotlivé měsíce a rok Rekapitulace - sumář za jednotlivé měsíce a rok Personální dokumentace zaměstnanců školy s osobními čísly 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20 a 22 (pracovní smlouvy včetně změn a dodatků, platové výměry, pracovní náplně a návrhy odměn) 50. Organizační řád školy ze dne 9. února Mzdový list zaměstnance 01/ /2012 zaměstnanců s osobními čísly 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 24 a 25 ze dne 16. ledna Přehled měsíčních změn za jednotlivé měsíce roku Pracovní doba pedagogických pracovníků školní rok 2012/2013 (s uvedením rozsahu přímé a nepřímé pedagogické činnosti zaměstnanců s osobními čísly 2, 5, 10, 12 a 20) 54. Rozvrhy hodin školní rok 2012/2013 (přímá pracovní doba) za školní rok 2012/2013 pedagogických zaměstnanců s osobními čísly 2, 10 a Měsíční a roční výkazy práce rok Organizační řád školy ze dne 9. února Mzdový list zaměstnance 01/ /2012 všech zaměstnanců školy tisk ze dne 11. ledna /15

14 58. Školní řád základní školy ze dne 1. ledna Školní řád mateřské školy platný od 1. září Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. září Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. října Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v základní škole ze dne 1. ledna Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole ze dne 1. ledna Identifikace, analýza a vyhodnocení rizik ze dne 1. ledna 2009 (činnosti ve škole) 65. Poučení žáků o pohybu v okolí školy po dobu stavebních prací ze dne 20. listopadu Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců o BOZP ze dne 11. dubna 2012 (3 zaměstnanci) 67. Záznam o provedeném školení o BOZP a PO pro zaměstnance ze dne 30. srpna Evidenční a revizní karta elektrického spotřebiče se záznamem o revizi přenosných elektrických spotřebičů říjen Revize tělovýchovných a zahradního zařízení v mateřské škole ze dne 25. dubna Třídní knihy obou tříd základní školy se záznamem o poučení žáků o BOZ školní rok 2012/2013 dne 3. a 4. září 2012, plavecký výcvik 29. ledna Třídní kniha pro mateřskou školu se záznamem poučení 3. září Poučení o bezpečnosti samostatný list s veškerými záznamy o poučení dětí a žáků 73. Zajištění první pomoci jmenování pedagogického pracovníka ze dne 1. ledna Osvědčení o absolvování školení v první pomoci ze dne 27. května Dopravní výchova materiály pro výuku dopravní výchovy 1. až 3. ročník 76. Dopravní výchova pro 4. ročník 77. Praktické činnosti v dopravě poslední ze dne 11. března 2013 (Autoškola Chládek) program Cyklista 78. Požární poplachové směrnice ze dne 1. ledna Požární evakuační plán ze dne 1. ledna Požární kniha se zápisem cvičného požárního poplachu 23. dubna Prověrka bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ze dne 16. dubna 2012 základní škola 82. Plán ozdravných opatření ze dne 16. dubna Prověrka bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ze dne 16. dubna 2012 mateřská škola 84. Směrnice pro evidenci úrazů dětí, žáků a studentů ze dne 9. února Kniha úrazů vedená od 3. září 2012 mateřská škola 86. Kniha úrazů vedená od 3. září 2012 základní škola 87. Traumatologický plán ze dne 1. ledna Rozbor školní úrazovosti za poslední tři školní roky 89. Plavecký výcvik - směrnice k plavecké výuce, smlouva s plaveckou školou (AGUA START) včetně určení povinností pedagogického dozoru, prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu žáků a poučení žáků o bezpečnosti 14/15

15 VII. Poučení Podle 17 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na výše uvedenou adresu, a to k rukám ředitelky inspektorátu. Složení inspekční komise a datum vyhotovení protokolu Ve Štítarech (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Ing. Jiří Koc, kontrolní pracovník Jiří Koc, v. r. Jaroslav Šimůnek, kontrolní pracovník Jaroslav Šimůnek, v. r. Ing. Hana Šarounová, kontrolní pracovnice Hana Šarounová, v. r. Datum a podpis ředitele školy potvrzující seznámení s protokolem a předání stejnopisu protokolu Ve Štítarech dne (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Mgr. Lubomír Novák, ředitel školy Lubomír Novák, v. r. 15/15

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIB-1180/13-B Veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L Čj. ČŠIA-1367/11-A o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE Česká školní inspekce Středočeský inspektorát P R OTOKOL O KON TR OLE Čj. ČŠIS-688/16-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-845/12-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 008 037 Vedoucí týmu: Ing.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIM - 171/14-M. Dědina 36/10, Troubky

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIM - 171/14-M. Dědina 36/10, Troubky Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIM - 171/14-M Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-131/11-H o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-842/12-L. I. Kontrolovaná osoba

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-842/12-L. I. Kontrolovaná osoba Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-842/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIU-423/16-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIU-423/16-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIU-423/16-U Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J Sp. zn.: ČŠIJ-S-110/13 J Česká školní inspekce PROTOKOL Čj. ČŠIJ - 404/13-J o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIB-1212/15-B Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce P R O T O K O L

Česká školní inspekce P R O T O K O L Česká školní inspekce P R O T O K O L Č. j. ČŠIJ-34/11-J o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠI-2124/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠI-2124/15-A PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠI-2124/15-A Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIP-331/15-P Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové Kozelkova 123/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát. Plavecká škola Zlín. Hradská 888, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát. Plavecká škola Zlín. Hradská 888, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Plavecká škola Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 034 356 Termín konání inspekce: 8. - 9. únor 2007 Čj: Signatura bo5ta503

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-478/13-T o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát

Česká školní inspekce Pražský inspektorát Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIA-2794/16-A Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-683/12-H. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-683/12-H. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-683/12-H Název právnické osoby Mateřská škola Šonov vykonávající činnost školy: Sídlo: 549 71 Šonov 318 IČ: 71 003 231 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Slušovice, okres Zlín Školní 222, 763 15 Slušovice Identifikátor školy: 600 114 252 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 a

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-699/14-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1220/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1220/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1220/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 70 990 239 Identifikátor: 600 105

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIZ-899/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 Vodňanská 287, 383 01 Prachatice Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 062 961 Vedoucí týmu: Mgr. Jana

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIE-552/16-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIE-552/16-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIE-552/16-E Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 okres Třebíč. Husova Náměšť nad Oslavou. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 okres Třebíč. Husova Náměšť nad Oslavou. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 okres Třebíč Husova 579 675 71 Náměšť nad Oslavou Identifikátor školy: 600 122 344 Termín

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brouček, Prackovice nad Labem Prackovice nad Labem 5. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brouček, Prackovice nad Labem Prackovice nad Labem 5. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brouček, Prackovice nad Labem 411 33 Prackovice nad Labem 5 Identifikátor: 600 165 868 Termín konání inspekce: 18. leden 2007 Čj.

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové. Karla IV. 209, Nový Bydžov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové. Karla IV. 209, Nový Bydžov. Identifikátor: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov Identifikátor: 600 088 596 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor: 600 144

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Blažkova 9 Blažkova 9, 638 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 121 Termín konání inspekce: 20. říjen 2006 Čj.: ČŠI

Více

DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE

DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE Česká školní inspekce Ústecký inspektorát DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE Čj. ČŠIU-918/16-U Protokol o kontrole ze dne 31. 3. 2016, čj. ČŠIU-423/16-U byl změněn vyřízením námitek ze dne 23. 5. 2016. Zároveň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Měřín okres Žďár nad Sázavou. Náměstí Měřín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Měřín okres Žďár nad Sázavou. Náměstí Měřín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Měřín okres Žďár nad Sázavou Náměstí 96 594 42 Měřín Identifikátor školy: 600 130 169 Termín konání inspekce: 6. a 11.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1360/10-B. organizace. Obec Práče, Práče 112, Prosiměřice

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1360/10-B. organizace. Obec Práče, Práče 112, Prosiměřice Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1360/10-B Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola, Práče, okres Znojmo příspěvková organizace Práče 84, 671 61 Prosiměřice

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42. Havlíčkova 42, Kolín IV

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42. Havlíčkova 42, Kolín IV ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42 Havlíčkova 42, 280 00 Kolín IV Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-244/16-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-244/16-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-244/16-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Adresa: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou Identifikátor školy: 650 069 722 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát

Česká školní inspekce Pražský inspektorát Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIA-1243/16-A Kontrola dodržování právních předpisů 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina. Mateřská škola Uhřínov Uhřínov 25. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina. Mateřská škola Uhřínov Uhřínov 25. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Uhřínov 594 41 Uhřínov 25 Identifikátor školy: 600 129 306 Termín konání inspekce: 24. říjen 2006 Čj: ČŠI 285/06-11 Signatura

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIU-551/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIU-551/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIU-551/13-U o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice Identifikátor školy: 650 053 109 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIB-1217/10-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace. Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace. Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000 332 Termín

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II,

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II, ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát oblastní pracoviště Inspekční zpráva Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 Balbínova 328, Příbram II, 261 81 Identifikátor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Náměstí Republiky 9, 669 02 Znojmo Identifikátor školy: 600 127 737 Termín konání inspekce: 11.

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více