ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANA PRO ZAMĚSTNANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANA PRO ZAMĚSTNANCE"

Transkript

1 O ŠKOLENÍ Školení seznamuje zaměstnance s problematikou požární ochrany, příslušnými právními předpisy a obsahuje výklad k základním tématům oblasti požární bezpečnosti, kterými jsou zejména: požární nebezpečí a rizika dokumentace PO kontrolní činnost předcházení vzniku požáru používání hasebních prostředků a technických prostředků PO zásady pro vedení hasebního zásahu způsoby provádění evakuace další informace a pravidla pro zajištění požární bezpečnosti v organizacích POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ Požární nebezpečí vyjadřuje míru rizika vzniku požáru včetně odhadu závažnosti možných následků. Je dáno charakterem činností a zvyšuje se se stoupající pravděpodobností vzniku požáru, zvyšujícími se nároky na hašení, stoupajícím rizikem pro osoby a zhoršujícími se následky případného požáru. Organizace jsou povinny zajistit tzv. začlenění dle míry požárního nebezpečí, které provádí odborně způsobilá osoba (OZO) na základě vyhodnocení provozovaných činností. Seznamte se s požárními riziky a kategoriemi požárního nebezpečí na praktických příkladech. Jednoduchý objekt - Běžné kancelářské činnosti nízké riziko vzniku požáru krátké únikové cesty jednoduchá evakuace znalost objektu zaměstnanci jednoduché podmínky pro případný zásah hasičů BEZ ZVÝŠENÉHO POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ Objekt s více podlažími (7 a více, případně 4 a více u starších objektů) - Hromadné podzemní garáže - Více osob v jednom prostoru (obchodní centra, kina, divadla) - Archívy, knihovny atp. stavebně složitější objekt více osob, technologií vyšší pravděpodobnost vzniku požáru složitější podmínky pro evakuaci, delší únikové cesty, únik z vyšších pater, snížená viditelnost (např. kina) výskyt většího počtu osob neznalých objektu (veřejnost) složitější podmínky pro první hasební zásah osobami na místě i zásah hasičů vyšší následné škody v případě vzniku požáru ZVÝŠENÉ POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ Též prostory, provozy a činnosti s vyšším rizikem vzniku požáru, příp. složitějšími nároky na hašení. Např. sklady hořlavých látek, výrobní provozy, práce s otevřeným ohněm atp. Objekt s 15 a více nadzemními podlažími - Provoz v podzemním podlaží s výskytem 200 a více osob stavebně velmi složitý objekt (zejména provozy v podzemních podlažích) vysoká obsazenost objektu zvyšující riziko vzniku požáru (nedbalost, úmysl) velmi složité podmínky pro evakuaci objektu (např. hotely, objekty s více nájemci, provozy v podzemních podlažích), dlouhé únikové cesty, výskyt osob neznalých objektu vyšší počet technologických provozů (více rizikových z hlediska možnosti vzniku požáru) složitější podmínky pro první hasební zásah osobami na místě (větší a dispozičně složitější prostory) ŠKOLENÍ Strana: 1 / 16

2 velmi složité podmínky pro zásah hasičů (výškové budovy, podzemní prostory) vysoké následné škody v případě vzniku požáru VYSOKÉ POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ Též provozy a činnosti s vysokým rizikem vzniku požáru a velmi složitými nároky na hašení. Provozy s výskytem hořlavých a oxidačních látek (více než 5000 t), hořlavých kapalin a plynů (roční produkce nad 5000 t). POVINNOSTI ORGANIZACÍ Povinnosti všech organizací při zajišťování PO jsou specifikovány právními předpisy, technickými normami, interními předpisy organizace, technologickými postupy a dokumentací k zařízením a strojům. Rozsah povinností je dán mírou požárního nebezpečí, která byla v organizaci vyhodnocena jako nejvyšší (viz předchozí kapitola). V následujícím grafu se můžete podrobně a přehledně seznámit s povinnostmi, které se na jednotlivé druhy organizací vztahují. Všechny organizace Mezi základní povinnosti organizací při zajišťování požární bezpečnosti patří: vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce (Např. udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany, k ovládání požárně bezpečnostních zařízení aj.) dodržování technických podmínek a návodů k výrobkům nebo činnostem vybavení pracoviště požární technikou, věcnými prostředky PO a požárně bezpečnostními zařízeními a jejich udržování je v provozuschopném stavu (Hasicí přístroje, požární hydranty, elektrická požární signalizace, hasicí zařízení, tzv. sprinklery, požární dveře atp.) označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny vztahujícími se k zajištění požární ochrany (Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika PO nebo preventisty PO dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.) zajišťování kontrolní činnosti umožnění orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany oznamování operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár Zvýšené požární nebezpečí Organizace provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím jsou kromě základních povinností (uvedených na odkazu v levé části grafu) zejména povinny: stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany, tzn. stanovit a zavést do praxe přehledný a efektivní systém řízení a plnění úkolů v PO zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací zřídit preventivní požární hlídku v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci zpracovávat a aktualizovat předepsanou dokumentaci PO a plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené zabezpečit školení zaměstnanců o PO a odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek, resp. preventistů PO ŠKOLENÍ Strana: 2 / 16

3 Vysoké požární nebezpečí Organizace provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím jsou kromě povinností, uvedených pod odkazy ve zbývajících částech grafu, nadále povinny: zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností PO POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ Zaměstnanci jsou povinni zejména: řídit se interními pokyny zaměstnavatele k zajištění PO (Základní interní pokyny jsou uvedeny především v dokumentaci PO (požární řády, poplachová směrnice, evakuační plány ad.), ale mohou být zapracovány např. i do bezpečnostních předpisů a pokynů, uživatelských manuálů atp.) účastnit se školení o PO pořádaných zaměstnavatelem (Ani školení formou e-learningu není dobrovolným kurzem a zaměstnanci jsou povinni ve stanovených termínech školení absolvovat.) provádět činnosti vedoucí k zajištění PO, které jim uloží zaměstnavatel nebo nadřízený vedoucí zaměstnanec plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech (Věnujte pozornost bezpečnostním značkám a instrukcím.) dodržovat stanovené podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce (Každý zaměstnanec denně prochází kolem vyvěšených požárních poplachových směrnic nebo evakuačních plánků ve společných prostorách objektu. Ale ruku na srdce, kolikrát jste si je skutečně přečetli? Zastavte se u nich někdy na pár minut, mohou vám zachránit život.) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru (např. při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání požárně nebezpečných látek, manipulaci s otevřeným ohněm ad.) (Častou příčinou vzniku požáru bývá opomenutí nebo nesprávná manipulace s technickým zařízením. Věnujte proto mimořádnou pozornost činnostem, při kterých hrozí riziko vzniku požáru. Seznamte se s návodem k obsluze i při používání běžných spotřebičů, nepoužívejte zařízení, která nebyla schválena k provozu.) Zaměstnanci nesmí: provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací (Veškeré úpravy a opravy, např. elektroinstalace nebo elektrických zařízení, ponechte rozhodně na odbornících.) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení (Typickým příkladem ze současnosti jsou např. dekorativní podhledy v obchodních jednotkách obchodních center znemožňující nebo omezující řádné použití tzv. sprinklerů (automatického hasicího zařízení).) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku (Je-li např. část parkoviště označena jako nástupní plocha pro jednotky hasičů, je určena výhradně k případnému odstavení požární techniky. Nesmí být tedy využívána jako parkovací stání, a to ani na dobu nezbytnou pro naložení a vyložení nákladu.) zastavovat materiálem únikové východy, cesty, uzávěry médií, hydranty a hasicí přístroje vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání Povinnosti fyzických osob Na každou fyzickou osobu, resp. každého občana ČR bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance, studenta či ženu v domácnosti se vztahují následující povinnosti. Podmínky pro rychlé zdolání požáru Vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Přispějete tím k bezpečnosti ohrožených osob, zasahujících hasičů i nižším přímým i následným škodám na majetku. Uvědomte si, že v případě požáru hasiči vstupují do objektu, který neznají a kde mají navíc značně ztíženou orientaci díky zakouření a snížené viditelnosti. ŠKOLENÍ Strana: 3 / 16

4 Zjišťování příčin vzniku požáru Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru. Oznámení vzniklého požáru Oznamovat bez odkladu hasičskému záchrannému sboru každý vzniklý požár. Požár je zjednodušeně definován jako každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k ohrožení osob (i zvířat) a škodám na majetku. Požárně bezpečnostní opatření Dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. Kontrolní otázky Musí být hasičům ohlášen i uhašený požár? Je účast na školeních o PO pro zaměstnance povinná? Je interní pokyn zaměstnavatele (k zajištění PO) pro vedoucí zaměstnance závazný? Pokud si nejste jisti, raději si předchozí výklad projděte ještě jednou. DOKUMENTACE PO Pro eliminaci rizik a zajištění PO je vedena dokumentace PO. Jednotlivé předpisy poskytují důležité informace pro zajištění požární bezpečnosti a jejich znalost je nedílnou součástí kvalifikace všech zaměstnanců. Dokumentaci PO zpracovává odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. Rozsah dokumentace, kterou je organizace povinna zpracovat a vést, vyplývá z kategorie, do které je organizace zařazena podle míry požárního nebezpečí. Skutečný rozsah dokumentace může být upřesněn vnitřním předpisem (např. v některých objektech nemusí být zpracován evakuační plán atp.). Dokumentace PO se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná všem zaměstnancům. Grafická část evakuačního plánu se umisťuje na viditelném a dobře přístupném místě. Seznamte se s jednotlivými předpisy v rámci dokumentace PO. Zejména důležité pokyny a postupy uvedené v evakuačním plánu a požární poplachové směrnici by měl každý zaměstnanec znát nazpaměť. Tísňové linky Organizace provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí jsou povinny zpracovat a na viditelné místo umístit pouze předpis, ve kterém jsou uvedena telefonní čísla na tísňové linky. Druhy dokumentace PO HASIČI ZÁCHRANKA POLICIE IZS Součástí dokumentace PO může být také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti (např. požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, návody k výrobkům a zařízením). Seznamte se s druhy dokumentace PO, kterou zpracovávají a vedou organizace provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. ŠKOLENÍ Strana: 4 / 16

5 Kategorizace PO Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Organizace PO Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. Hlavní organizační předpis upravující konkrétní podmínky organizačního zajištění PO v organizaci. Požární řád Upravuje zásady zabezpečování PO na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Obsahuje stručný popis provozované činnosti včetně charakteristik požárního nebezpečí a dále: charakteristiky, parametry a nejvýše přípustné množství požárně nebezpečných látek podmínky k zamezení vzniku a šíření požáru oprávnění a povinnosti osob při zajišťování PO podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob jméno odpovědného zaměstnance v příloze pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a seznam požárně bezpečnostních značení Požární poplachové směrnice Vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob, v případě vzniku požáru. Obsahují: popis postupu osoby, která zpozoruje požár způsob a místo pro ohlášení požáru způsob vyhlášení požárního poplachu postup při vyhlášení poplachu (evakuace, pomoc při hašení) telefonní čísla ohlašovny požáru, tísňových volání, pohotovostních a havarijních služeb První kroky po zjištění vzniku požáru jsou často těmi nejdůležitějšími. Nepodceňujte možnost, že to jednou potká i vás a seznamte se s uvedeným předpisem. Obvykle ho naleznete vyvěšený u vstupu do objektu, ve společných prostorách, u výtahu atp. Požární evakuační plán Předpis upravuje postup při evakuaci osob a materiálu (případně i zvířat). Obsahuje: určení osoby řídící evakuaci a místa, odkud bude evakuace řízena určení osob a prostředků, s jejichž pomocí se bude evakuace provádět určení cest a způsobu evakuace způsob zajištění první pomoci určení místa pro soustředění evakuovaných osob a majetku grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích Pamatujte, že v případě vzniku požáru je vždy na prvním místě záchrana osob. Seznamte se s evakuačním plánem, postupy, únikovými cestami a dalšími informacemi. Evakuační plán naleznete obvykle vyvěšený u vstupu do objektu, ve společných prostorách, u výtahu atp. Dokumentace zdolávání požárů Tato dokumentace je určena výhradně pro zasahující jednotky. Obsahuje klíčové informace o objektu (provozovaných činnostech), upravuje zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku. ŠKOLENÍ Strana: 5 / 16

6 Řád ohlašovny požárů Řád ohlašovny požárů upravuje způsob: přijímání hlášení o vzniku požáru vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru Dokumentace a školení Dokumentace o školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů PO. Tuto dokumentaci tvoří tematický plán a časový rozvrh školení (odborné přípravy) a záznam o provedeném školení (odborné přípravě). Obsahuje: název organizace datum náplň školení způsob ověření získaných znalostí dobu trvání školení seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení Požární kniha Slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany (kontrolní činnost, revize, porušení předpisů, školení, požárech atp.). Posouzení požárního nebezpečí (pouze u VPN) Tuto dokumentaci zpracovávají prostřednictvím odborně způsobilé osoby pouze organizace, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a jedná se o dokumentaci detailně hodnotící požární nebezpečí v organizaci z hlediska ohrožení života osob, zvířat a majetku. Dokument obsahuje nejen vyhodnocení rizik, ale především opatření organizačního i technického charakteru k zajištění požární bezpečnosti provozovaných činností. Dokument je schvalován orgány vykonávajícími státní požární dozor a navržená opatření se pro organizaci stávají závaznými. Způsob vedení dokumentace PO Dokumentaci PO schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje. Dokumentace PO se může vztahovat i na veřejnost (např. obchodní centra, administrativní komplexy apod.). V takovém případě je povinností organizace zajistit seznámení veřejnosti s příslušným druhem dokumentace (např. umístěním grafických částí evakuačního plánu objektu na snadno přístupném místě apod.). Kontrola dokumentace PO, včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah. Požadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace PO mohou být zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace (např. předpisy pro BOZP). Rozsah vedené dokumentace může být upraven organizačním přepisem. ŠKOLENÍ Strana: 6 / 16

7 ŠKOLENÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY Školení a odborné přípravy PO zajišťují organizace provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Školení se vztahují na všechny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k organizaci. Školení osob, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím na pracovištích organizací, ke kterým nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se provádí v rozsahu školení zaměstnanců. Jaké známe druhy školení a odborných příprav PO? Zaměstnanci Školení zaměstnanců se provádí se při nástupu do zaměstnání, při změně pracovního zařazení nebo pracoviště, pokud se mění podmínky požární bezpečnosti a tedy i obsah školení. Školení se periodicky opakuje 1x za 24 měsíců. Prodloužení lhůty pro periodické opakování školení není možné, zkrácení může být upraveno interním bezpečnostním pokynem. Školení provádí preventista PO (neplatí pro organizace provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, proškolený vedoucí zaměstnanec, technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO. Vedoucí zaměstnanci Školení vedoucích zaměstnanců se provádí při nástupu do funkce a dále periodicky 1x za 36 měsíců. Prodloužení lhůty pro periodické opakování školení není možné, zkrácení může být upraveno interním bezpečnostním pokynem. Školení provádí technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO. Speciální školení Školení osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době. Tedy typicky pro členy bezpečnostních agentur, vrátné apod. Provádí se před zahájením činnosti a dále periodicky 1x za 12 měsíců. Prodloužení lhůty pro periodické opakování školení není možné, zkrácení může být upraveno interním bezpečnostním pokynem. U zaměstnanců provádí preventista PO (neplatí pro organizace provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím), proškolený vedoucí zaměstnanec, technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO. U vedoucích zaměstnanců provádí technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO. Požární hlídky Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek. Provádí se před zahájením činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Odborná příprava se periodicky opakuje 1x za 12 měsíců. ŠKOLENÍ Strana: 7 / 16

8 Prodloužení lhůty pro periodické opakování přípravy není možné, zkrácení může být upraveno interním bezpečnostním pokynem. Přípravu provádí odborně způsobilá osoba, případně technik PO (u organizací provozujících činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím). Preventisté PO Odborná příprava preventistů PO. Provádí se před zahájením činnosti a dále periodicky 1x za 12 měsíců. Prodloužení lhůty pro periodické opakování přípravy není možné, zkrácení může být upraveno interním bezpečnostním pokynem. Přípravu provádí odborně způsobilá osoba, případně technik PO (u organizací provozujících činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím). Kontrolní otázky Ve kterém dokumentu naleznete informace o způsobu vyhlášení požárního poplachu? Mohou proškolení vedoucí zaměstnanci provádět školení zaměstnanců o PO? KONTROLNÍ ČINNOST Pokud si nejste jisti, raději si předchozí výklad projděte ještě jednou. Kontrolní činnost v oblasti PO se provádí formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy PO. Prohlídky se vykonávají ve všech objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, a na pracovištích bez zvýšeného požárního nebezpečí, kde se mohou vyskytovat současně nejméně tři osoby. Preventivní požární prohlídky zajišťují organizace prostřednictvím osoby odborně způsobilé, technika PO nebo preventisty PO. Na průběžné kontrolní činnosti by se měli podílet všichni zaměstnanci. Zaměření Kontrolní činnost je vhodné zaměřit zejména na: průchodnost únikových cest a únikových východů dostupnost rozvoden el. energie, uzávěrů vody, plynu, požárních hydrantů, ovládání požárně bezpečnostních zařízení (sprinklery, hlavice EPS atp.) dostupnost, upevnění a stav hasebních prostředků (hasicích přístrojů) skladování materiálu označení únikových cest a východů atd. Lhůty Lhůty preventivních prohlídek jsou nastaveny dle kategorie organizace, resp. míry požárního nebezpečí. Organizace provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím 1x za 3 měsíce Organizace provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 1x za 6 měsíců Organizace provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí s nejméně třemi zaměstnanci 1x za 12 měsíců O provedených preventivních požárních prohlídkách se vystavují písemné záznamy. ŠKOLENÍ Strana: 8 / 16

9 ZÁSADY PRO LIKVIDACI POŽÁRU ŠKOLENÍ Princip požáru (ohně) a následně hašení je jednoduchý. Aby mohl požár vůbec vzniknout, je nutná přítomnost tří základních složek. Odebírání kterékoliv složky z probíhajícího požáru naopak způsobuje jeho hašení. Uvědomte si, že požár je definován jako každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na majetku. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostřední bezprostředně ohroženy. Uvědomte si, že požár je definován jako každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na majetku. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Zápalná látka Teplota Hasicí přístroj vodní, pěnový hydrant. Kyslík Hasicí přístroj práškový, sněhový CO2, hasicí deky ad. Automatické protipožární systémy V současné době je již řada objektů vybavena moderními plně automatickými protipožárními systémy určenými nejen k detekci vzniku požáru, ale i jeho hašení. Taková hasicí zařízení se lidově nazývají sprinklery, přesněji pak stabilní hasicí zařízení.! Pokud dojde k požáru v prostoru, kde jsou tato zařízení instalována, je vaší jedinou starostí včas prostor opustit a informovat neprodleně ohlašovnu požáru, případně přímo hasičský záchranný sbor. Hašení probíhá zcela automaticky. Samozřejmě, že tato instrukce je bez výjimky platná v případech, kdy nejsou ohroženy životy a zdraví dalších osob, které se v objektu, resp. zasažené části vyskytují. I pak stačí málo, a sice při odchodu ověřit, že se v zasaženém prostoru nikdo další již nevyskytuje (např. na toaletě). O tom ale až v další části tohoto kurzu. Ověřte si, zda jsou vaše pracoviště vybavena elektrickou požární signalizací (EPS) a sprinklery. Hašení požáru jak na to? V objektech, které nejsou vybaveny sprinklery, je možné provést první hasební zásah s dostupnými hasebními prostředky (hasicí přístroje a požární hydranty). Pokud se k takovému kroku rozhodnete, následující řádky nepovažujte za jednoznačný návod, který pro podobné situace neexistuje, ale jako doporučení vycházející z praktických zkušeností. Zvažte, nakolik je vzniklá situace vážná a zda nemůže být ohroženo vaše zdraví a život (je rozdíl provést první hasební zásah na doutnající kopírku nebo na hořící místnost po výbuchu plynového kotle). Situace není vážná, jde o lokální, menší požár Níže popsané doporučené kroky a opatření se vztahují k požárům v méně rizikových prostorech (kanceláře, příruční sklady, sociální zařízení atp.). Při požáru prostor s výskytem zvlášť nebezpečných látek (hořlavé kapaliny, výbušniny atp.) nebo jiným vysokým rizikem (dispozičně složité prostory, podzemní prostory, garáže, výrobní a technologické prostory atp.) opusťte urychleně zasažený prostor a zásah nezahajujte. CO ČÍM identifikujte rozsah požáru, druh hořících látek a zvolte vhodný druh hasiva při požáru technického zařízení se nejprve pokuste zařízení odpojit od přívodu elektrické energie nebo plynu (odpojením ze zásuvky, vypnutím jističe, resp. uzavřením hlavního uzávěru plynu) POZOR: vyvarujte se zejména použití vodních hasicích přístrojů i požárních hydrantů na hašení hořících zařízení pod elektrickým proudem pokuste se požár likvidovat nebo alespoň lokalizovat hasicími přístroji (bezprostředně po vniku požáru je hasicí přístroj nejvhodnějším a nejrychleji použitelným hasicím prostředkem) nestačí-li hasicí přístroje nebo není-li možné přiblížit se s přístrojem k požáru, použijte účinnější požární hydrant ŠKOLENÍ Strana: 9 / 16

10 JAK POZOR zahajte dalšími osobami přípravu proudu z požárního hydrantu i v případě předpokladu likvidace požáru výhradně hasicími přístroji (preventivní opatření) hasební zásah provádějte z důvodu vlastní bezpečnosti vždy ve dvoučlenných skupinkách hořící látky haste od shora dolů je-li to možné, v průběhu hašení se stále přibližujte k hořícím látkám, až na maximálně účinnou vzdálenost chraňte se před sálavým teplem, plameny a popř. výbuchy za překážkou (např. za zárubní dveří), případně pohybem u země pohybujte se při zemi, kde je nejnižší koncentrace zplodin hoření není-li možné požár uhasit vlastními prostředky, ustoupíme z místnosti a zavřeme dveře, resp. nejbližší požární uzávěr (např. požární dveře), požární odolnost dveří zvýšíme poléváním vodou do příjezdu hasičů nikdy nevstupujte do uzavřených místností, ve kterých probíhá požár, vyčkejte příjezdu hasičů při extrémní rychlosti šíření požáru urychleně opusťte zasažený prostor (objekt) Situace je vážná, zásah by mohl být nad moje síly Okamžitě opusťte zasažený prostor, resp. objekt. Informace o události (místo požáru, rozsah, stav prostoru atp.) předejte pověřenému zástupci organizace (koordinátorovi záchranných prací) nebo veliteli hasičů po jejich příjezdu. Pokud se rozhodnete k záchraně případně dalších ohrožených osob, rozhodnutí k takovému zásahu je plně ve vaší kompetenci a pečlivě zvažte, zda se cítíte fyzicky i psychicky dostatečně odolní. K zásahu přistupte pouze tehdy, pokud je bezprostředně ohrožen život osob, pomoc záchranářů v nedohlednu (např. ihned po vzniku události), pokud riziko vnímáte jako přijatelné a pokud existuje reálná šance na záchranu ohrožených osob. Nejčastější příčiny vzniku požáru Technický problém závada na technickém zařízení (obvykle elektrické nebo plynové zařízení) závada na elektroinstalaci Nedbalost nesprávné používání technických zařízení (např. plynových a elektrických spotřebičů) nevhodné skladování (nedodržení dostatečných vzdáleností skladovaných hořlavých materiálů od zdrojů tepla např. svítidel) provádění prací s otevřeným ohněm bez stanovení dostatečných preventivních opatření, případně při jejich nedodržování kouření (např. nedopalky v odpadkovém koši) Úmysl Motivace pachatele: způsobení materiální škody ohrožení osob pojistné podvody vyvolání výjezdu jednotek hasičského záchranného sboru Živel samovznícení výboje atmosférické elektřiny ŠKOLENÍ Strana: 10 / 16

11 Zvláštní pozornost věnujte kontrole stavu pracoviště před odchodem posledního zaměstnance, resp. ukončením pracovní doby. Požáry (obvykle nedbalostní) vzniklé bezprostředně po ukončení pracovní doby mívají vinou pozdějšího zpozorování fatální následky. HASICÍ PŘÍSTROJE Hasicí přístroje jsou technická zařízení, která je možno použít v případě vzniku požáru k jeho likvidaci v počáteční fázi. Seznamte se s umístěním hasicích přístrojů nejen na vašem pracovišti, ale i pracovištích dalších, která pravidelně navštěvujete. Upozornění: Standardní náplň hasicího přístroje (5-6 kg) umožňuje použití přístroje po dobu cca vteřin. Druhy hasicích přístrojů Seznamte se nejčastěji používanými hasicími přístroji. Práškový Využití: univerzální standardní náplň 6 kg hasiva účinná vzdálenost hašení je cca do 2 m standardní, univerzální a speciální práškové náplně standardní prášky se používají na hašení požárů hořlavých kapalin a plynů univerzální prášky je možno navíc použít na požáry pevných hořlavých látek, případně některých hořlavých kovů (hliník, hořčík) speciální hasicí prášky byly vyvinuty jako účinné hasivo pro požáry hořlavých kovů všechny druhy práškových hasicích přístrojů lze použít na hašení zařízení pod elektrickým proudem Sněhový Využití: univerzální (zejména zařízení pod elektrickým proudem) náplň inertního plynu CO2 (příp. dusík, argon, atp.) standardní náplň 5 kg hasiva účinná vzdálenost hašení je cca do 1,5 m žádné následné škody použití je vysoce univerzální od hašení hořlavých plynů, kapalin až po pevné látky hlavní využití tohoto typu přístroje však spočívá v likvidaci požárů zařízení pod elektrickým proudem Upozornění: při hašení v malých prostorách je nutné zajistit dostatečné větrání (interní plyn vytlačuje kyslík a hrozí ztráta vědomí) Vodní Využití: pevné hořlavé látky standardní náplň 6 nebo 9 l hasiva účinná vzdálenost hašení cca do 4 m použití na hašení pevných hořlavých látek nevhodné použití na hořlavé kapaliny s výjimkou kapalin vodou ředitelných zákaz použití na hašení zařízení pod elektrickým proudem Nepoužívat: zařízení pod elektrickým proudem, hořlavé kapaliny ŠKOLENÍ Strana: 11 / 16

12 POŽÁRNÍ HYDRANT Požární hydrant je technické zařízení určené k hašení požárů obvykle v případech, kdy rozsah požáru již neumožňuje účinné hašení hasicími přístroji. Klíčové charakteristiky: první hasební zásah na požáry většího rozsahu hašení z bezpečné vzdálenosti neomezené množství hasiva vysoká účinnost hašení Je-li prostor vybaven tzv. sprinklery a tyto jsou v případě vzniku požáru aktivovány, souběžné použití požárního hydrantu není nutné. Po aktivaci sprinklerů urychleně opusťte zasažený prostor a vyčkejte příjezdu zasahujících jednotek. Přestože moderní hydrantové systémy umožňují zásah jednou osobou, myslete na vlastní bezpečnost a provádějte zásah vždy ve dvoučlenných skupinkách. Při zásahu se pohybujte při zemi, využívejte úkrytů, požár haste od shora dolů z bezpečné vzdálenosti, používejte účinnější roztříštěný proud (tzv. sprchu), pozor na opaření. Při nekontrolovaném šíření požáru ukončete zásah a urychleně opusťte zasažený prostor. Bezpečnost osob je vždy na prvním místě! Typy požárních hydrantů Plnoprůtokový hydrantový systém s možností okamžitého použití. Lze obsluhovat jednou osobou. Klasický (starší) hydrantový systém vyžadující rozvinutí požární hadice a její napojení na vodovodní ventil a proudnici. Před zavodněním vždy hadici plně rozviňte! Doporučena obsluha dvěma osobami. Při obsluze pozor na tlakové rázy v požární hadici, zejména při vyšším tlaku vodu. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ Bezpečnostní značení patří spolu se světelnou a zvukovou signalizací mezi nejúčinější zbraně prevence rizik. POZOR na zásadní rozdíl ve významu šipek na zelené a červené značce. VÝSTRAHA buď opatrný připrav se ověř si ZÁKAZ nebezpečné chování signalizace zastavit + OZNAČENÍ PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ BEZPEČÍ únikové cesty a východy první pomoc signalizace volno PŘÍKAZ přikázané chování použití ochranného prostředku SMĚR K PROSTŘEDKU POŽÁRNÍ OCHRANY SMĚR ÚNIKU ŠKOLENÍ Strana: 12 / 16

13 ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH ČINNOSTÍ ŠKOLENÍ Při provádění prací, při kterých vzniká bezprostřední nebezpečí vzniku požáru, případně se používá otevřeného plamene či jiného možného zdroje zapálení, je nutné minimalizovat riziko vzniku požáru organizačními a technickými opatřeními. Při provádění takových prací je nutné: stanovit podmínky zajištění požární bezpečnosti určit odpovědnou osobu za provádění prací zajistit provedení prací kvalifikovanými a odborně způsobilými osobami stanovit požadavky na dohled nad prováděnými pracemi osobami zařazenými v preventivní požární hlídce vykonávat dohled v průběhu prací i po jejich ukončení (doba dohledu se stanovuje v závislosti na druhu prováděných prací a místě, kde jsou vykonávány) připravit před zahájením prací dostatečný počet hasicích prostředků (hasicí přístroje, požární hydrant) zajistit přemísťování, příp. zakrytí hořlavých předmětů atd. EVAKUACE Při požáru myslete vždy na prvním místě na záchranu osob. Záchrana materiálních škod za lidský život nestojí! Při vyhlášení evakuace okamžitě opusťte objekt! Zachovejte klid, řiďte se pokyny řídících evakuace nebo automatického evakuačního systému. Řídící osoby evakuace jsou uvedeny v evakuačním plánu, není-li plán zpracován a není-li toto určeno v jiné dokumentaci, řídí evakuaci obvykle vedoucí zaměstnanci, případně pracovníci ostrahy atp. Nezapomeňte se tedy seznámit s evakuačním plánem pracoviště nebo objektu, pokud byl zpracován. Pokyny pro evakuaci před opuštěním pracoviště zavřete okna a dveře v místnosti, kde se nacházíte evakuovaný objekt opusťte nejkratší únikovou cestou zachovejte klid, neběhejte, nepanikařte, pohybujte se zrychlenou chůzí poskytněte pomoc dětem, postiženým nebo zraněným osobám po opuštění evakuovaného objektu se dostavte na shromaždiště pro kontrolu počtu evakuovaných osob poskytněte zásahovým jednotkám veškeré informace o požáru, evakuaci a dalších skutečnostech Únikové značení únikové cesty jsou značeny bílými piktogramy na zeleném pozadí při evakuaci nepoužívejte výtahy, pokud nejsou evakuační! Při uvěznění požárem pozor, abyste se nenadýchali nebezpečných zplodin hoření, dejte si před ústa kus nejlépe navlhčené látky, pohybujte se, pokud možno, při zemi při úniku v těsné blízkosti požáru si zakryjte, pokud možno, celé tělo včetně hlavy (mokrá deka, oblečení apod.) Nachází-li se na vaší únikové cestě zavřené dveře, zejména v prostorách poblíž požáru, neotevírejte je a nejprve ověřte pohmatem na horní části dveří, zda nejsou teplé. Pokud ano a je-li to možné, zvolte jinou únikovou cestu! Pokud jiná cesta z objektu už nevede, pamatujte, že pokud na dveřích díky vysoké teplotě nelze udržet ruku, je evidentní, že požár už působí na dveře přímo nebo z nevelké vzdálenosti a otevření dveří by mohlo napomoci jeho rychlému rozšíření do prostor, kde se nacházíte. Dostanete-li se do situace, kdy už únik není možný, nezapomeňte na následující pravidla, které vám mohou zachránit život: ŠKOLENÍ Strana: 13 / 16

14 zachovejte klid a vyhledejte co nejvzdálenější místo od požáru / POZOR: Viditelné a přístupné pro záchranu, nejlépe s okny do frekventované ulice! zavřete všechny dveře směrem k požáru, utěsněte mezery nejlépe namočenými kusy látky (deky, oblečení apod.) a odstraňte hořlavé předměty, pokuste se zapamatovat (a následně nahlásit záchranářům) číslo místnosti, ve které se nachází váš úkryt upozorněte na sebe mobilním telefonem, případně voláním, boucháním do zdi, radiátoru apod., za tmy rozsvěcejte a zhasínejte světlo, vyvěste z okna kus nejlépe bílé látky (ručník apod.) / POZOR! Okna nechte zavřená, průvan pomáhá rychlému šíření požáru!!! DESATERO PRO BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ 1. Udržujte své pracoviště čisté a uklizené. 2. Odpad odhazujte pouze do určených nádob. 3. Hořlavé předměty neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla (tepelné spotřebiče, svítidla, technická zařízení atp.). 4. Nezastavujte chodby, schodiště a další únikové prostory materiálem. Nezužujte průchozí šířku únikových cest, neblokujte východy. 5. Používejte pouze schválená technická zařízení a výhradně v souladu s návodem. 6. Věnujte pozornost údržbě technických zařízení. Případné poruchy řešte neprodleně. 7. Dodržujte stanovené zákazy a příkazy. 8. Zamezte vstupu na pracoviště nepovolaným osobám. 9. Kontrolujte stav pracoviště před jeho opuštěním (koncem pracovní doby). 10. Předcházejte vzniku mimořádných událostí předvídavostí a zodpovědným chováním. MÍSTNÍ PODMÍNKY Vyžádejte si od pověřené osoby přístup k dokumentaci PO a seznamte se s postupy pro vyhlášení požárního poplachu (Požární poplachová směrnice), provedení evakuace objektu (Požární evakuační plán) a s dalšími podmínkami pro zajištění požární bezpečnosti pracoviště (Požární řád ad.). Shromaždiště osob V případě evakuace objektu je vyžadováno shromáždění osob na určeném místě mimo objekt za účelem kontroly průběhu evakuace. Umístění tzv. shromaždiště je uvedeno v evakuačním plánu, pokud je pro objekt zpracován. U jednodušších objektů (méně rizikových činností) není evakuační plán vyžadován. Venkovní hydrant Mezi nejdůležitější informace pro zasahující hasiče patří nejen informace o objektu a provozovaných činnostech, ale i technických zařízeních určených pro požární zásah. Informace o umístění venkovního požárního hydrantu může být jednou z klíčových. Výtah Je-li objekt vybaven výtahem, ověřte si, zda se jedná o výtahy evakuační. Většina výtahů není v případě vyhlášení požárního poplachu určena pro evakuaci osob! Hydrant Seznamte se s umístěním požárních hydrantů. Značka úniku Seznamte se s únikovými cestami, způsoby otevírání dveří na únikových cestách, náhradními únikovými možnostmi a evakuačním plánem, je-li pro objekt zpracován (jednodušší objekty s méně rizikovými činnostmi nemusí být evakuačním plánem vybaveny). EPS ŠKOLENÍ Strana: 14 / 16

15 Manuální hlásiče EPS (elektrická požární signalizace) lze využít k ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu. Je-li objekt vybaven EPS, seznamte se s umístěním manuálních hlásičů. Sprinkler Je-li objekt vybaven tzv. sprinklery (samočinné hasicí zařízení), probíhá hašení požáru zcela automaticky. Čidla EPS Je-li objekt vybaven čidly EPS (elektrická požární signalizace), ohlášení požáru probíhá obvykle automaticky. Nejsou-li čidla EPS instalována, věnujte zvýšenou pozornost způsobu ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu. Požární poplachová směrnice Nejdůležitější dokumentace požární ochrany (pokyny pro vyhlášení požárního poplachu a provedené evakuace) je obvykle viditelně vyvěšena ve společných prostorách. Seznamte se s pokyny, které vám mohou zachránit život. Hasicí přístroj Seznamte se s rozmístěním hasicích přístrojů. KONTAKTY Seznamte se s požární poplachovou směrnicí vydanou pro vaše pracoviště a v případě vzniku požáru postupujte dle instrukcí uvedených v tomto předpisu. Není-li směrnice pro objekt zpracována, není-li dostupná nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení vinou neznalosti místních pokynů, využijte k ohlášení mimořádné události telefonní čísla příslušných záchranných složek. Pokud (např. v tísni) nejste schopni rozlišit jednotlivá telefonní čísla, zapamatujte si jednoduchou pomůcku. 150 Hasiči Nejprve je nutné zachránit (vyprostit) ohrožené osoby. Použijte nejnižší tel. číslo (150). 155 Záchranka Následuje poskytnutí pomoci zraněným osobám. Použijte další číslo v pořadí (155). 158 Policie Až na závěr přijde na řadu vyšetření události. Použijte nejvyšší číslo (158). Kontrolní otázky Případně použijte telefonní číslo integrovaného záchranného systému (112). Jaké je telefonní číslo na jednotky hasičského záchranného sboru? Jaké je telefonní číslo na Integrovaný záchranný systém? Pokud si nejste jisti, raději si předchozí výklad projděte ještě jednou. PŘEDPISY Podrobné informace týkající se povinností organizací, vedoucích zaměstnanců i zaměstnanců jsou specifikovány především zákonem o požární ochraně, v platném znění (č. 133/1985 Sb.) a prováděcí vyhláškou Ministerstva vnitra ŠKOLENÍ Strana: 15 / 16

16 (č. 246/2001 Sb.). Na tyto stěžejní předpisy dále navazuje řada předpisů souvisejících, technických norem, technická dokumentace výrobků a zařízení atp. č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci č. 23/2008 Sb., vyhláška, která upravuje technické podmínky pro navrhování, provádění a užívání staveb Související právní předpisy a technické normy: č. 87/2000 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách č. 202/1999 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty ČSN Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty ČSN Požární bezpečnost staveb Obsazení objektu osobami ČSN Požární bezpečnost staveb Budovy pro ubytování a bydlení ČSN Požární bezpečnost staveb Změny staveb ČSN Požární bezpečnost staveb Zásobování požární vodou ČSN Hořlavé kapaliny (prostory pro výrobu, skladování a manipulaci) ŠKOLENÍ Strana: 16 / 16

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

Organizační směrnice č. 8/2010

Organizační směrnice č. 8/2010 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 8/2010 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Věra Žídková, Ing. Radim Bezděk, Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Pliska, Ing. Romana

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce Obec Líbeznice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.09.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jaký hasicí přístroj na co použít Jaký hasicí přístroj na co použít Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou

Více

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: děkanům a tajemníkům FEKT a FP vedoucím rektorátních útvarů a pracovišť nájemcům dislokovaným v objektu IO Kolejní 4, Brno Č. j.: 02/90460/04 Zpracoval: Ing.

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Milé děti a paní učitelky, a je tu pro Vás připravená poslední brožura v tomto školním roce. Tentokrát se dozvíte něco o záchranných složkách, jinak také

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 3 Organizace, řízení a kontrola požární ochrany Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-O12 Platí od: 1.10.2013 2 Číslo opravy: Název opravy:

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno a

Více

Provozní řád podzemního parkování budovy

Provozní řád podzemního parkování budovy Příloha č. 3 Provozní řád podzemního parkování budovy Rezidence Riegrovy sady Bytové a administrativní centrum na náměstí W, Churchilla v Praze 2 1. etapa Rezidence Riegrovy sady Předpoklady, za kterých

Více

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče poskytuje terénní a ambulantní služby. V souvislosti s nabídkou a poskytováním služby mohou nastat havarijní, nouzové

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 23.6.2014

Více

Druh dokumentu: instrukce Vydání: 1 QI 63-03-01

Druh dokumentu: instrukce Vydání: 1 QI 63-03-01 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 63-03-01 Výtisk číslo:1 OPATŘENÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou vnitřním předpisem Vysoké

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD.

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Heřmánky Zastupitelstvo obce Heřmánky se na svém 12. zasedání

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Č.j.: ZŠ/ 248 /2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2002 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TRUTNOVA Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 30. 9. 2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35 odst.

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._42 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Mgr. Martin Chlumský, DiS. mchlumsky@sokol.eu. Komu je svěřena péče o druhé, ten má i právo v jejich zájmu zasáhnout. Neznalost zákona neomlouvá

Mgr. Martin Chlumský, DiS. mchlumsky@sokol.eu. Komu je svěřena péče o druhé, ten má i právo v jejich zájmu zasáhnout. Neznalost zákona neomlouvá PRÁVNÍ PROBLEMATIKA PREVENCE ÚRAZŮ Leden 2015 Mgr. Martin Chlumský, DiS. mchlumsky@sokol.eu Komu je svěřena péče o druhé, ten má i právo v jejich zájmu zasáhnout Neznalost zákona neomlouvá Vyžadují-li

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V souladu s ustanovením 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob

Více

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 2 2 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 3 3 VICHŘICE/TORNÁDA 4 4 POŽÁR LEŠNÍ / V OBCI 5 5 DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou MINISTERSTVO FINANCÍ ČR PID: MFCR4XPEGF-02 Doručeno: 04.12.2014 Listu: 3 Druh: PŘÍLOHA Příloha č. 6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou Název nabyvatele: IČ: DIČ: Spisová značka: sídlo:

Více

Provozní řád pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín

Provozní řád pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín Provozní řád pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín I. Účel 1) Účelem tohoto Provozního řádu podzemních chodeb Hlavní pevnosti Terezín (dále jen provozní řád ) je stanovit základní pravidla pro provoz

Více

Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací pro klienty

Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací pro klienty Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací pro klienty 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro potřeby Domova s úsměvem jsou vytyčeny tyto nebezpečné mimořádné situace: Nouzové situace nepředvídané a nebezpečné

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova 1. Základní údaje o poskytování služby 1.1. Zařízení poskytuje na dobu určitou pobytovou službu osobám v dlouhodobě

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Příloha č. 1 Bezpečnostní směrnice pro žáky školy Žáci jsou povinni zejména: 1. Počínat si tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, vyvarovat se nevhodných žertů, kamarádských

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Příloha Domovního řádu PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Platný pro všechny spoluvlastníky a uživatele nebytových jednotek parkovacích stání v podzemních garážích a parkovacích

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

Město Miletín. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Miletín. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád města Miletín. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl.

Město Miletín. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Miletín. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád města Miletín. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. Město Miletín Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád města Miletín. Zastupitelstvo města Miletín se na svém 6. zasedání dne 12.12.2012 usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst.

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 4. února 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY 1. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP 1.1 Povinnosti zaměstnavatele 1.1.1 Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Stránka 1/ 11 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Rozdělovník : kopie je uložena u představitele IMS Řízená dokumentace je vedena na www.kubik.cz/plyn Zpracoval

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Požární ochrana. Povinnosti právnických osob v oblasti PO. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat:

Požární ochrana. Povinnosti právnických osob v oblasti PO. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat: 8 Požární ochrana Povinnosti právnických osob v oblasti PO Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat: Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4 celoročně volné příjezdové

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více