PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce"

Transkript

1 PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí)

2 O B S A H HLAVA I Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 DEFINICE POJMU PŮVODNÍ VÝROBKY Všeobecné požadavky Zcela získané výrobky Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky a nedostatečné opracování nebo zpracování Určující hodnota Přímá doprava HLAVA II UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI Článek 6 Důkaz původu, Zúčtovací jednotka, Dovoz po částech, Příslušenství, náhradní díly a nástroje Článek 7 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1 Článek 8 Podmínky pro vydání průvodního osvědčení EUR.1 Článek 9 Tiskařské pokyny pro průvodní osvědčení EUR.1 Článek 10 Povinnost (podmínky) vývozce Článek 11 Platnost důkazu původu Článek 12 Předkládání důkazu původu Článek 13 Opožděné předkládání důkazu původu Článek 14 Nesrovnalosti a formální chyby Článek 15 Výměna osvědčení Článek 16 Tiskařské pokyny pro průvodní osvědčení EUR.2 Článek 17 Osvobození od důkazu původu Článek 18 Výstavy Článek 19 Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně Článek 20 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1 Článek 21 Svobodná celní pásma Článek 22 Vzájemná spolupráce Článek 23 Sankce Článek 24 Ověřování důkazů původu Článek 25 Změny protokolu Článek 26 Zajištění provádění protokolu Článek 27 Provádění protokolu Článek 28 Přílohy Článek 29 Zboží v režimu tranzitu nebo uskladnění v celním skladu Článek 30 Uvádění poznámek dle článků 19 a 20 Sýrie / str. 2

3 SEZNAM PŘÍLOH Příloha I: Vysvětlivky Příloha II: Seznam A - opracování nebo zpracování, mající za následek změnu sazebního čísla, bez udělení statusu výrobkům, na kterých probíhají takovéto operace, anebo udělují tento status jen za určitých podmínek Příloha III: Seznam B - opracování nebo zpracování, nezpůsobující změnu sazebního čísla, ale které udělují status výrobkům, které těmito operacemi procházejí Příloha IV: Seznam C - výrobků vyloučených z tohoto Protokolu Příloha V: Průvodního osvědčení EUR.1 Příloha VI: Průvodního osvědčení EUR.2 Sýrie / str. 3

4 HLAVA I DEFINICE POJMU PŮVODNÍ VÝROBKY Článek 1 Pro účely provádění této Dohody, pokud byly dopraveny přímo ve smyslu článku 5, se následující výrobky považují za: 1. původní v Sýrii: (a) výrobky zcela získané v Sýrii; (b) výrobky získané v Sýrii, obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v Sýrii ve smyslu článku 3. Tato podmínka však neplatí pro výrobky, které ve smyslu tohoto protokolu pocházejí ze Společenství. 2. výrobky původní ve Společenství: (a) výrobky zcela získané ve Společenství; (b) výrobky získané ve Společenství, obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování ve Společenství ve smyslu článku 3. Tato podmínka však neplatí pro výrobky, které ve smyslu tohoto protokolu pocházejí ze Sýrie. Výrobky uvedené v seznamu C přílohy IV jsou dočasně vyloučeny v rámci tohoto protokolu. Článek 2 Za zcela získané v Sýrii nebo ve Společenství se ve smyslu článku 1 (1)(a) a (2)(a) považují: (a) nerostné produkty těžené z jejich půdy nebo mořského dna; (b) rostlinné výrobky sklizené zde; (c) živá zvířata narozená a chovaná zde; (d) výrobky z živých zvířat chovaných zde; (e) produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným; (f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře, získané jejich plavidly; (g) výrobky zhotovené na jejich rybářských zpracovatelských lodích výhradně z produktů uvedených pod písmenem (f); (h) upotřebené zboží zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin; (i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných; (j) zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech (a) až (i). Článek 3 1. Pro účely uplatnění ustanovení článku 1 (1)(b) a (2)(b) se za dostatečné opracování nebo zpracování považují: (a) opracování nebo zpracování, v jejichž důsledku se získané zboží zařazuje do čísla jiného než zahrnuje každý z opracovaných nebo zpracovaných materiálů, vyjma opracujících nebo zpracovatelských operací uvedených v seznamu A přílohy II, pro které platí zvláštní ustanovení; (b) opracování nebo zpracování uvedená v seznamu B přílohy III. Třídami, kapitolami a čísly se míní třídy, kapitoly a čísla bruselské nomenklatury k zatřídění zboží v celních sazebnících. Sýrie / str. 4

5 2. Jestliže procentní pravidlo pro určitý získaný výrobek uvedený v seznamu A a B omezuje hodnotu materiálů, částí a součástí, které lze použít, pak celková hodnota těchto materiálů, částí a součástí, které také změnily číslo v průběhu opracování, zpracování nebo montáže v rámci omezení a které za podmínek stanovených v obou těchto seznamech, nesmí přesáhnout vzhledem k hodnotě získaného výrobku hodnotu odpovídající buďto společné hodnotě, jsou-li hodnoty v obou seznamech stejné, nebo vyšší z nich, jsou-li různé. 3. Pro účely uplatnění ustanovení článku 1 (1)(b) a (2)(b), se dále uvedené operace vždy považují za opracování nebo zpracování, nepostačující pro přiznání statusu původu, bez ohledu na změnu čísla: (a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování (větrání, rozmístění, sušení, chlazení, naložení do soli, oxidu siřičitého nebo jiných vodných roztoků, odstranění poškozených částí a podobné operace); (b) jednoduché operace spočívající v odstraňování prachu, prosévání, srovnávání, třídění, sdružování (včetně tvorby souprav předmětů), mytí, natírání, malování, vyřezávání; (c) (i) přebalování nebo rozdělování a kompletace zásilek; (ii) prosté uložení do lahví, nádob, pytlů, obalů, krabic, upevnění na karty nebo desky atd. a další prosté balící operace; (d) připevňování značek, nálepek a dalších podobných rozlišovacích znaků na výrobky a jejich obaly; (e) prosté mísení výrobků, též různých druhů, přičemž jedna nebo více složek směsi nesplňují podmínky stanovené v tomto Protokolu tak, aby je bylo možno považovat za výrobky procházející ze Společenství nebo ze Sýrie; (f) prosté sestavování částí výrobku za účelem vytvoření kompletního výrobku; (g) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (f); (h) porážka zvířat. Článek 4 Jestliže seznamy A a B uvedené v článku 3 stanoví, že zboží získané v Sýrii nebo Společenství je považováno za odtud pocházející jen tehdy, jestliže hodnota opracovaných nebo zpracovaných výrobků nepřekročí dané procento hodnoty získaného výrobku, pak hodnoty, které se při stanovení takového procenta berou v úvahu, jsou: na jedné straně: u výrobků, jejichž dovoz lze prokázat: jejich celní hodnota v okamžiku dovozu, u výrobků neurčeného původu: první zjistitelná cena zaplacená za takové výrobky na území smluvní strany, kde se uskutečnila jejich výroba, a na straně druhé: cena ze závodu získaného zboží po odečtení vnitřních daní vrácených nebo vratných při vývozu. Článek 5 1. Pro účely uplatnění ustanovení článku 1 se považují původní výrobky, jejichž přeprava se uskutečňuje bez vstupu na jiné území než území smluvních stran, za výrobky přepravené přímo ze Sýrie do Společenství nebo ze Společenství do Sýrie. Nicméně zboží pocházející ze Sýrie nebo Společenství a tvořící jedinou zásilku, která není rozdělena, lze přepravovat přes území jiná než území smluvních stran s případnou překládkou nebo dočasným umístěním ve skladu na takových územích, kde přeprava přes tato území je opodstatněna zeměpisnými důvody, pokud zboží zůstane pod dohledem celních orgánů v zemích tranzitu nebo uskladnění a pokud není dáno na trh v těchto zemích nebo není tam uvolněno k domácímu použití nebo neprojde operacemi jinými než je vykládka, překládka nebo jakákoliv jiná operace uchovávající ho v dobrém stavu. 2. Důkaz, že podmínky uvedené v odstavci 1 byly splněny, se předkládá odpovědným celním orgánům ve Společenství nebo Sýrii předložením: Sýrie / str. 5

6 (a) (b) (c) nákladního listu vydaného zemí vývozu a zahrnujícího průjezd tranzitní zemí; nebo osvědčení vydaného celními orgány tranzitní země: - obsahujícího přesný popis zboží, - obsahujícího data vyložení a přeložení zboží nebo jejich nalodění nebo vylodění s identifikací použité lodě, - osvědčujícího podmínky, za kterých bylo zboží uchováno při přepravě tranzitní zemí; jakýchkoliv podpůrných dokumentů, pokud nejsou k dispozici výše uvedené dokumenty. HLAVA II UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI Článek 6 1. Důkaz statusu původu výrobku ve smyslu tohoto protokolu se podává prostřednictvím průvodního osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze V tohoto protokolu. Nicméně důkaz statusu původu výrobků ve smyslu tohoto protokolu, které tvoří předmět poštovních zásilek (včetně balíků), pokud sestávají pouze s a pokud hodnota nepřesáhne zúčtovacích jednotek na zásilku, lze poskytnout ve formě osvědčení EUR.2, jehož vzor je uveden v příloze VI tohoto protokolu. Zúčtovací jednotka má hodnotu 0, gramů čistého zlata. Pokud se zúčtovací jednotka změní, smluvní strany se setkají na úrovni Rady pro spolupráci, aby znovu definovaly hodnotu této jednotky ve zlatě. 2. Bez dotčení článku 3 (3), jestliže je na žádost osoby předkládající celním orgánům k proclení rozebraný nebo nesmontovaný výrobek zařazený do kapitoly 84 nebo 85 bruselské nomenklatury, který je dovážen po částech za podmínek stanovených příslušnými orgány, považuje se za jediný výrobek a průvodní osvědčení lze podat pro celý výrobek při dovozu první části. 3. Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané se zařízením, strojem, přístrojem nebo dopravním prostředkem, které jsou součástí normálního vybavení a jsou zahrnuty do ceny výrobku nebo nejsou zvlášť fakturovány, jsou považovány za součást daného zařízení, stroje, přístroje nebo dopravního prostředku. Článek 7 1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vývozní země při vývozu zboží, na které je vystaveno. Poskytuje se vývozci při uskutečnění nebo zajištění vývozu. 2. Ve výjimečných případech lze průvodní osvědčení EUR.1 vydat až po vývozu zboží, na které je vystaveno, jestliže nebylo vydáno v době vývozu z důvodu chyb, neúmyslných vynechání nebo zvláštních okolností. V tomto případě jsou v osvědčení uvedeny podmínky, za kterých bylo vydáno. 3. Průvodní osvědčení EUR.1 se vydává pouze tehdy, jestliže o ně vývozce písemně požádá. Taková žádost se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze V k tomuto protokolu, a vyplňuje se v souladu s tímto protokolem. 4. Průvodní osvědčení EUR.1 se vydává pouze tehdy, jestliže slouží jako písemný doklad požadovaný pro účely uplatnění této Dohody. 5. Žádosti o průvodní osvědčení EUR.1 uchovávají celní orgány vývozního státu minimálně dva roky. Článek 8 1. Průvodní osvědčení EUR.1 se vydává celními orgány vývozního státu, jestliže lze zboží považovat ve smyslu tohoto protokolu za původní výrobky. Sýrie / str. 6

7 2. Pro účely ověření, zda byly podmínky uvedené v odstavci 1 splněny, mají celní orgány právo vyžádat si jakékoliv písemné doklady nebo provést jakoukoliv kontrolu, kterou považují za účelnou. 3. Celní orgány vyvážejícího státu jsou odpovědné za zajištění řádného vyplnění formuláře uvedeného v článku 9. Celní orgány zejména kontrolují, zda odstavec osvědčení vyhrazený pro popis zboží byl vyplněn takovým způsobem, aby to vylučovalo veškeré možnosti podvodného dopisování údajů. Z tohoto důvodu nesmí kolonka určená pro popis zboží obsahovat jakýkoliv volný prostor. Jestliže není zaplněn veškerý prostor, pod poslední řádku popisu se nakreslí vodorovná čára a prázdné místo se proškrtne. 4. Datum vydání průvodního osvědčení musí být uvedeno v části osvědčení vyhrazené pro celní úřady. Článek 9 Průvodní osvědčení EUR.1 se vyhotovuje na formuláři, jehož vzor je uveden v Příloze V k tomuto protokolu. Tento formulář je vytištěn v jednom nebo více jazycích Dohody. Osvědčení se vyhotovují v jednom z těchto jazyků a v souladu s ustanoveními národní legislativy vývozního státu; jsou-li vyplněny rukou, musí být vyplněny inkoustem a hůlkovým písmem. Formulář osvědčení má rozměry 210 x 297 mm; je povolena tolerance plus 8 mm nebo minus 5 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez obsahu dřevoviny a musí vážit minimálně 25 g/m 2. Musí být opatřen tištěným zeleným vodoznakem, který zviditelní veškeré padělání mechanickými nebo chemickými prostředky. Vývozní stát si může vyhradit právo tisknout osvědčení sám nebo je může nechat vytisknout schválenými tiskárnami. V tomto případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace. Článek Vývozce je odpovědný za to, aby on nebo jeho zmocněný zástupce požádali o vydání průvodního osvědčení EUR Vývozce nebo jeho zástupce předkládají spolu se žádostí všechny příslušné podklady dokládající, že vyvážené zboží splňuje podmínky pro vydání průvodního osvědčení EUR. 1. Článek 11 Průvodní osvědčení EUR.1 se předkládá do pěti měsíců od data vydání celními orgány vývozního státu celním orgánům státu, kam je zboží dováženo. Článek 12 Průvodní osvědčení EUR.1 se předkládá celním orgánům dovozního státu v souladu s postupem stanoveným daným státem. Uvedené orgány mohou požádat o překlad osvědčení. Mohou rovněž žádat, aby dovozní deklarace byla doplněna prohlášením dovozce, že zboží splňuje podmínky nutné pro účely plnění této dohody. Článek Průvodní osvědčení EUR.1, které je předloženo celním orgánům dovozního státu po termínu stanoveném v článku 11, lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení, pokud nebylo osvědčení předloženo v řádném termínu z důvodů vyšší moci nebo výjimečných okolností. 2. V ostatních případech zpožděného předložení mohou celní orgány dovozního státu přijmout osvědčení, pokud jim bylo zboží předloženo před uvedeným termínem. Sýrie / str. 7

8 Článek 14 Zjištěním drobných nesrovnalostí mezi údaji uvedenými v průvodním osvědčení EUR.1 a údaji v dokladech předložených celním orgánům pro účely provedení formalit při dovozu zboží osvědčení zůstává platné, je-li řádně prokázáno, že zboží uvedené v osvědčení se vztahuje na předložené zboží. Článek 15 Vždy je možné nahradit jedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1 jedním nebo více průvodními osvědčením EUR.1, pokud je to provedeno na celním úřadě, kde se nachází zboží. Článek 16 Formulář EUR.2, jehož vzor je uveden v příloze VI, vyplňuje vývozce nebo na jeho zodpovědnost jím zmocněný zástupce. Vyplňuje se v jednom z jazyků Dohody a v souladu s ustanoveními národní legislativy vývozního státu. Je-li vyplněn rukou, musí být vyplněn inkoustem a hůlkovým písmem. Jestliže zboží tvořící zásilku bylo již ověřováno ve vývozní zemi odkazem na definici pojmů původní výrobky, vývozce může tuto kontrolu uvést do formuláře EUR.2 v kolonce Poznámky. Formulář EUR.2 má rozměry 210 x 148 mm. Povolená tolerance je plus 8 mm a minus 5 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez obsahu dřevoviny a musí vážit minimálně 64 g/m 2. Vývozní státy si mohou vyhradit právo tisknout formuláře samy nebo je nechat natisknout schválenými tiskárnami. V tom případě musí každý formulář osahovat odkaz na takové schválení. Kromě toho musí formulář obsahovat rozlišující znak přiřazený schválené tiskárně a pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace. Formulář EUR.2 se vyplňuje u každé poštovní zásilky. Tato ustanovení neosvobozují vývozce od dodržování všech ostatních formalit požadovaných celními nebo poštovními nařízeními. Článek Zboží zasílané jako malé zásilky soukromým osobám nebo tvořící součást osobních zavazadel cestujících se považuje za původní výrobky bez předložení průvodního osvědčení EUR.1 nebo formuláře EUR.2, pokud takové zboží není dováženo pro obchodní účely a existuje prohlášení, že splňuje podmínky požadované pro splnění těchto ustanovení a není-li pochyb o pravdivosti tohoto prohlášení. 2. Dovoz, který je příležitostný a skládá se výhradně ze zboží pro osobní potřebu příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažuje za dovoz pro obchodní účely, je-li z povahy a množství zboží jasné, že není určeno k prodeji. Dále celková hodnota nesmí překročit 60 zúčtovacích jednotek v případě malých balíčků nebo 200 zúčtovacích jednotek v případě obsahu osobních zavazadel cestujících. Článek Na zboží zaslané ze Společenství nebo ze Sýrie na výstavu do jiné země a prodané po výstavě k dovozu do Sýrie nebo Společenství se při dovozu vztahují ustanovení Dohody, pokud zboží splňuje požadavky tohoto Protokolu, které umožňují je uznat za původní ve Společenství nebo v Sýrii za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že: (a) vývozce zaslal toto zboží pocházející ze Společenství nebo Sýrie do země, kde se výstava koná, a vystavil je v této zemi; (b) vývozce toto zboží prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve Společenství nebo v Sýrii; (c) zboží bylo odesláno během výstavy nebo bezprostředně po ní do Sýrie nebo Společenství ve stavu, v jakém bylo zasláno na výstavu; (d) výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účel než předvádění na výstavě. Sýrie / str. 8

9 2. Průvodní osvědčení musí být předloženo celním orgánům běžným způsobem. Musí na něm být vyznačen název výstavy a adresa, kde se výstava koná. Je-li to zapotřebí, může být požadován doplňující písemný důkaz o charakteru zboží a o podmínkách, za kterých bylo vystaveno. 3. Odstavec 1 platí pro jakékoliv obchodní, průmyslové, zemědělské nebo umělecké výstavy, trhy nebo podobné veřejné prezentace, které nejsou organizovány pro soukromé účely v obchodech nebo v podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničního zboží a během níž zboží zůstává pod celním dohledem. Článek Je-li osvědčení vydáno ve smyslu článku 7 (2) tohoto protokolu poté, co bylo zboží, na které se vztahuje, skutečně vyvezeno, vývozce musí v žádosti uvedené v článku 7 (3) tohoto protokolu: - vyznačit místo a datum vývozu zboží, na které je osvědčení vydáno, - potvrdit, že v době vývozu daného zboží nebylo vydáno žádné průvodní osvědčení EUR.1 a uvést důvody. 2. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 zpětně teprve po ověření, že informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s informacemi obsaženými v odpovídající dokumentaci. Osvědčení vydaná dodatečně musí být opatřena jednou z následujících frází: NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT, DÉLIVRÉ A POSTERIORI, RILASCIATO A POSTERIORI, AFGEGEVEN A POSTERIORI, ISSUED RETROSPECTIVELY, UDSTEDT EFTERFØLGENDE,. Článek 20 V případě odcizení, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 vývozce může požádat celní orgány, které ho vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokladů, které má k dispozici. Duplikát vydaný tímto způsobem musí být opatřena jedním z následujících slov: DUPLIKAT, DUPLICATA, DUPLICATO, DUPLICAAT, DUPLICATE,. Článek 21 Sýrie a Společenství učiní nezbytné kroky k zajištění, aby výrobky obsažené v průvodním osvědčení EUR.1, které vstupují do svobodných celních pásem na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a aby neprošly operacemi jinými než určenými k jejich ochraně před poškozením. Článek 22 Pro účely uplatnění ustanovení v této Hlavě si Sýrie a Společenství budou pomáhat prostřednictvím svých celních správ při verifikaci pravosti průvodních osvědčení EUR.1 a přesnosti informací týkajících se skutečného původu dotčených výrobků a prohlášení vývozců na formulářích EUR.2. Článek 23 Pokuta bude uložena každému, kdo vystaví nebo nechá vystavit doklad, který obsahuje nesprávné náležitosti pro účely získání průvodního osvědčení EUR.1 nebo formuláři EUR.2 obsahující nesprávné údaje, za účelem získání nároku na preferenční zacházení. Článek Následné ověření průvodních osvědčení EUR.1 a formulářů EUR.2 se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející země mají opodstatněnou pochybnost o pravosti dokladu nebo přesnosti informací týkajících se skutečného původu předmětného zboží. Sýrie / str. 9

10 2. Pro účely provádění odstavce 1 celní orgány dovážející země vrátí průvodní osvědčení EUR.1 nebo formulář EUR.2 nebo jejich fotokopie celním orgánům vyvážející země s uvedením formálních nebo obsahových důvodů verifikace. K formuláři EUR.2 se přikládá faktura, byla-li předložena, nebo její kopie a celní orgány zašlou jakékoliv informace, které byly zjištěny, naznačující, že údaje uvedené na zmíněném osvědčení nebo zmíněném formuláři jsou nepřesné. Jestliže celní orgány dovážející země rozhodnou pozastavit provádění Hlavy I Dohody po dobu čekání na výsledky ověření, umožní dovozci propuštění zboží na základě takových záruk, které považují za nezbytné. 3. Celní orgány dovážející země jsou co nejrychleji informovány o výsledcích verifikace. Tyto výsledky musí být takové, aby umožňovaly stanovit, zda napadené průvodní osvědčení EUR.1 nebo formulář EUR.2 se vztahuje ke zboží skutečně vyvezenému a zda se na toto zboží mohou uplatnit preferenční dohody. Jestliže takové spory nelze vyřešit mezi celními orgány dovážející země a celními orgány vyvážející země, anebo pokud v jejich důsledku vznikne otázka způsobu interpretace tohoto Protokolu, předkládají se Výboru pro celní spolupráci. Ve všech případech se urovnání sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející země řeší podle národní legislativy dovážející země. Článek 25 Rada pro spolupráci může rozhodnout o změně ustanovení tohoto protokolu. Článek Společenství a Sýrie přijmou jakákoliv opatření, která jim umožní předložit průvodní osvědčení EUR.1 a formuláře EUR.2 v souladu s články 11 a 12 tohoto protokolu ode dne, kdy vstoupí v platnost. 2. Průvodní osvědčení EUR.1 a formuláře EUR.2 vytištěné v členských státech před datem vstupu tohoto protokolu v platnost, které neodpovídají vzorům v přílohách V a VI tohoto protokolu, mohou být i nadále používány do vyčerpání zásob za podmínek stanovených v tomto protokolu. Článek 27 Společenství a Sýrie učiní kroky nutné k provádění tohoto protokolu. Přílohy tohoto protokolu tvoří nedílnou součást. Článek 28 Článek 29 Ustanovení Dohody lze uplatnit na zboží, které splňuje ustanovení Hlavy I a které se k datu vstupu Dohody v platnost nachází buď v tranzitu nebo ve Společenství nebo v Sýrii, nebo je dočasně skladováno v celních skladech nebo ve svobodných celních pásmech, za podmínky, že do čtyř měsíců od tohoto data se celním orgánům dovážejícího státu předloží osvědčení EUR.1, indosované se zpětnou účinností kompetentními orgány vyvážejícího státu, společně s doklady prokazujícími, že zboží bylo dopraveno přímo. Článek 30 Poznámky uvedené v článcích 19 a 20 se připojují do kolonky osvědčení s označením Poznámky. Sýrie / str. 10

11 PŘÍLOHA I Vysvětlivky Vysvětlivka 1: Články 1 a 2 Pojmy Společenství a Sýrie rovněž zahrnují teritoriální vody členských států Společenství a Sýrie. Plavidla působící na volném moři včetně zpracovatelských lodí, na kterých se opracovávají nebo zpracovávají ulovené ryby, se považují za součást území státu, kterému patří, pokud splňují podmínky stanovené ve vysvětlivce 5. Vysvětlivka 2: Článek 1 Za účelem určení, zda zboží pochází ze Společenství nebo ze Sýrie, není podstatné určit, zda energie a palivo, zařízení a vybavení a stroje a přístroje použité k získání takového zboží pocházejí ze třetí země nebo nikoliv. Vysvětlivka 3: odstavec (1) a (2) Článek 3 a Článek 4 Procentuální pravidlo určuje, zda se získaný výrobek objeví v seznamu A, což je doplňkové kritérium ke změně čísla libovolného použitého nepůvodního materiálu. Vysvětlivka 4: Článek 1 Obal se považuje za součást zboží v něm obsaženého. Toto ustanovení však neplatí pro obal, který není u baleného výrobku běžný, který má vlastní užitnou hodnotu anebo má kromě své funkce i trvalejší charakter. Vysvětlivka 5: písmeno (f) Článek 2 Pojem jejich plavidla platí pouze pro plavidla: která jsou registrována nebo zaznamenána v členském státu Společenství nebo v Sýrii, která plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo Sýrie, která jsou vlastněna nejméně z 50% státními příslušníky členských států Společenství nebo Sýrie, nebo společností s ústředím v jedné z těchto zemí, jejichž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo Sýrie, a navíc, v případě partnerských společností nebo společností s ručením omezeným alespoň polovina kapitálu patří těmto státům nebo veřejným institucím nebo státním příslušníkům těchto států, jejichž kapitán a důstojníci jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo Sýrie, jejichž posádku tvoří alespoň za 75% státní příslušníci členských států Společenství nebo Sýrie. Vysvětlivka 6: Článek 4 EXW cena znamená cenu ze závodu zaplacenou za výrobek výrobci, v jehož podniku byla provedena poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech při výrobě. Celní hodnotou se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o oceňování zboží pro celní účely podepsané v Bruselu 15. prosince Sýrie / str. 11

12 PŘÍLOHA II Seznam A Seznam opracování nebo zpracování, mající za následek změnu sazebního čísla, výrobkům, na kterých probíhají takovéto operace, anebo udělují tento status jen za určitých podmínek Číslo HS zpracování 0206 Maso a jedlé droby (vyjma drůbeží játra) solené, ve slané vodě, sušené nebo uzené 0302 Ryby, sušené, solené nebo ve slané vodě, uzené, též vařené před nebo během uzení 0402 Mléko a smetana, konzervované, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr Solení, naložení do slané vody, sušení nebo uzení masa a jedlých drobů čísel 0201 nebo 0204 Sušení, solení, naložení do slané vody; uzení ryb, též vařených Konzervace, zahušťování nebo přidávání cukru do mléka nebo smetany čísla Máslo Výroba z mléka nebo smetany 0404 Sýr a tvaroh Výroba z materiálů čísel 0401, 0402 a Zelenina (též vařená), zmrazená Mražení zeleniny 0703 Zelenina prozatímně konzervovaná v solném roztoku, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, ale v tomto stavu nevhodná k přímému požívání 0704 Zelenina sušená, celá, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná 0810 Ovoce (též vařené), zmrazené, neobsahující přidaný cukr 0811 Ovoce prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, v solném roztoku, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), ale v tomto stavu nevhodné k přímému požívání 0812 Ovoce, sušené, jiné než zařazené do čísel 0801, 0802, 0803, 0804 nebo 0805 Naložení zeleniny čísla 0701 do solného roztoku nebo jiných roztoků Sušení, řezání, drcení, mletí na prášek zeleniny čísel 0701 až 0703 Mražení ovoce Naložení ovoce čísel 0801 až 0809 do solného roztoku nebo jiných roztoků Sušení ovoce 1101 Mouky z obilovin Výroba z obilovin Sýrie / str. 12

13 zpracování 1102 Obilné kroupy a krupice; jinak zpracovaná obilná zrna (např. čištěná, loupaná, drcená, zploštělá (včetně ve vločkách), ale nikoliv dále upravená), vyjma loupané, zalité, leštěné, zlomkové rýže; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené Výroba z obilovin 1103 Mouky z luštěnin zařazených do čísla 0705 Výroba ze sušených luštěnin 1104 Mouky z ovoce zařazeného do jakéhokoliv čísla kapitoly 8 Výroba z ovoce kapitoly Mouka, krupice nebo lupínky z brambor Výroba z brambor 1106 Mouka a krupice ze sága a manioku, maranty, salepu a ostatních kořenů a hlíz zařazených do čísla 0706 Výroba z materiálů čísla Slad, pražený nebo nepražený Výroba z obilovin 1108 Škroby; inulin Výroba z obilovin kapitoly 10 nebo z brambor a ostatních výrobků kapitoly Pšeničný lepek, též sušený Výroba z pšenice nebo pšeničných mouk 1501 Sádlo, ostatní vepřový tuk a drůbeží tuk, rozpuštěný nebo extrahovaný rozpouštědly 1502 Lůj z hovězího dobytka, ovcí a koz, surový, rozpuštěný nebo extrahovaný rozpouštědly (včetně premier jus ) získaný z těchto surových tuků 1504 Tuky a oleje z ryb a mořských savců, též rafinované 1506 Ostatní živočišné oleje a tuky (včetně oleje z paznehtů a tuků z kostí a odpadu) Výroba z materiálů čísel 0205 Výroba z materiálů čísel 0201 a 0206 Výroba z ryb a mořských savců ulovených na rybářských plavidlech třetích zemí Výroba z materiálů kapitoly 2 ex 1507 Stálé rostlinné oleje, tekuté nebo tuhé, surové, rafinované nebo čištěné, ale nezahrnující čínský dřevný olej, myrtový vosk, japonský vosk nebo olej z tungových ořechů, olej z kokových semen nebo ojticikových semen; rovněž nezahrnující oleje používané v strojních a mechanických zařízeních nebo pro průmyslové účely jiné než výroba jedlých výrobků Výroba z materiálů kapitol 7 a Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů a zvířecí krve Výroba z materiálů kapitoly Ostatní přípravky a konzervy z masa a drobů Výroba z materiálů kapitoly Přípravky a konzervy z ryb, včetně kaviáru a náhražek z rybích jiker Výroba z materiálů kapitoly 3 Sýrie / str. 13

14 zpracování 1605 Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách 1702 Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel Výroba z materiálů kapitoly 3 Výroba z jakéhokoliv materiálu 1704 Cukrovinky neobsahující kakao Výroba z ostatních materiálů kapitoly 17, jejichž hodnota přesáhne 30% hodnoty 1705 Ochucené a barvené cukry, sirupy a melasy, ale neobsahující ovocné šťávy s přísadou cukru v jakémkoliv poměru 1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao Výroba z ostatních materiálů kapitoly 17, jejichž hodnota přesáhne 30% hodnoty Výroba z ostatních materiálů kapitoly 17, jejichž hodnota přesáhne 30% hodnoty 1901 Sladový výtažek Výroba z materiálů čísla Přípravky z mouky, krupice, škrobu a sladového výtažku používané pro dětskou výživu nebo pro dietní nebo kulinářské účely, obsahující méně než 50% hmotnostních kakaa Výroba z obilovin a jejich odvozenin, masa a mléka, nebo v nichž hodnota použitých materiálů kapitoly 17 přesáhne 30% hodnoty hotového výrobku 1903 Makaróny, špagety a podobné výrobky Výroba z tvrdé pšenice Triticum durum 1904 Tapioka a ságo; náhražky tapioky a sága z bramborového nebo ostatních škrobů 1905 Připravené potraviny získané bobtnáním nebo pražením obilovin nebo obilných výrobků (nafouknutá rýže, lupínky corn flakes a podobné výrobky) 1906 Hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické účely, oplatky na pečení, sušené těsto z mouky nebo škrobu v listech a podobné výrobky 1907 Chléb, lodní suchary a ostatní běžné pekařské zboží, bez přísady cukru, medu, vajec, tuků, sýra nebo ovoce 1908 Sladké pečivo, sušenky, koláče a ostatní jemné pekařské výrobky, též obsahující kakao v jakémkoliv poměru Výroba z bramborového škrobu Výroba z jakéhokoliv materiálu jiného než kapitoly 17 1, nebo v níž hodnota použitých materiálů kapitoly 17 přesáhne 30% hodnoty hotového výrobku Výroba z materiálů kapitoly 11 Výroba z materiálů kapitoly 11 Výroba z materiálů kapitoly 11 Sýrie / str. 14

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Nemovitosti

Více

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.1.7. A.1.8. A.1.9. Vymezení pojmů č.j.

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu

Více

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

Ú v o d n í s l o v o a u t o rů

Ú v o d n í s l o v o a u t o rů Ú v o d n í s l o v o a u t o rů Vážení uživatelé Elektronického českého integrovaného tarifu, vstupem České republiky (dále jen ČR ) do Evropské unie (dále jen EU ) dnem 1. 5. 2004 převzala ČR celní legislativu

Více

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ ROZVOJ Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky zákona

Více

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm;

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm; Příloha č. 1 Vyloučené oblasti podpory 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1 2. Uhelný průmysl CZ NACE B 05, C 19.1 (OKEČ C 10, D 23.1) 3. Ocelářský

Více

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi Evropská komise Obchod Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi Evropská komise a žádná osoba vystupující jejím jménem není zodpovědná za využití níže uvedených informací. Lucemburk: Úřad pro publikace

Více

ANALÝZA VLIVU ZMĚN V SEZNAMU PŘÍJEMCŮ PREFERENČNÍHO REŽIMU GSP NA ČESKOU EKONOMIKU

ANALÝZA VLIVU ZMĚN V SEZNAMU PŘÍJEMCŮ PREFERENČNÍHO REŽIMU GSP NA ČESKOU EKONOMIKU ANALÝZA VLIVU ZMĚN V SEZNAMU PŘÍJEMCŮ PREFERENČNÍHO REŽIMU GSP NA ČESKOU EKONOMIKU OBSAH ÚVOD... 2 STÁTY NAVRŽENÉ NA VYLOUČENÍ A JEHO DOPAD NA ČR... 4 Metodologie... 4 1. STÁTY, S NIMIŽ BYLA UKONČENA JEDNÁNÍ

Více

Ve Vinařicích dne 24.6. 2011 VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M

Ve Vinařicích dne 24.6. 2011 VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M Ve Vinařicích dne 24.6. 2011 VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M Vnitřní řád se vydává v souladu s 14 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000

Více

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1 Duševní vlastnictví pro podniky 1 Vytvoření ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Světová organizace duševního vlastnictví Předmluva Předmluva Tato příručka

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ Platnost od: 16. 12. 2014 1 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ SKUPINY TRAVEL SERVICE 0 OBSAH 0 OBSAH... 2 1 DEFINICE

Více

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1 Duševní vlastnictví pro podniky 1 Vytvoření ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Světová organizace duševního vlastnictví Publikace v edici Duševní vlastnictví

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

NÁKUPNÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 1. ČERVENCI 2014

NÁKUPNÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 1. ČERVENCI 2014 NÁKUPNÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 1. ČERVENCI 2014 1. ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Tyto všeobecné nákupní podmínky platí pro všechny smlouvy uzavřené mezi členem skupiny společností Archer Daniels

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Změna: 29/2000 Sb. Změna: 154/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna: 120/2002 Sb.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ot{zky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytov{ní informací o potravin{ch spotřebitelům

Ot{zky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytov{ní informací o potravin{ch spotřebitelům Ot{zky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytov{ní informací o potravin{ch spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označov{ní potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka

Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO Institut pro studium perspektivních technologií (Sevilla) Udržitelnost v průmyslu, Energetika a doprava Evropská kancelář IPPC Integrovaná

Více

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY OBSAH ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH 3 1. Zahájení správního řízení ve věci ochranných známek 4 1.1 Podání ve věci 4 1.2 Forma podání 4 1.3 Doručování 5 2. Postup

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více