PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce"

Transkript

1 PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí)

2 O B S A H HLAVA I Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 DEFINICE POJMU PŮVODNÍ VÝROBKY Všeobecné požadavky Zcela získané výrobky Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky a nedostatečné opracování nebo zpracování Určující hodnota Přímá doprava HLAVA II UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI Článek 6 Důkaz původu, Zúčtovací jednotka, Dovoz po částech, Příslušenství, náhradní díly a nástroje Článek 7 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1 Článek 8 Podmínky pro vydání průvodního osvědčení EUR.1 Článek 9 Tiskařské pokyny pro průvodní osvědčení EUR.1 Článek 10 Povinnost (podmínky) vývozce Článek 11 Platnost důkazu původu Článek 12 Předkládání důkazu původu Článek 13 Opožděné předkládání důkazu původu Článek 14 Nesrovnalosti a formální chyby Článek 15 Výměna osvědčení Článek 16 Tiskařské pokyny pro průvodní osvědčení EUR.2 Článek 17 Osvobození od důkazu původu Článek 18 Výstavy Článek 19 Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně Článek 20 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1 Článek 21 Svobodná celní pásma Článek 22 Vzájemná spolupráce Článek 23 Sankce Článek 24 Ověřování důkazů původu Článek 25 Změny protokolu Článek 26 Zajištění provádění protokolu Článek 27 Provádění protokolu Článek 28 Přílohy Článek 29 Zboží v režimu tranzitu nebo uskladnění v celním skladu Článek 30 Uvádění poznámek dle článků 19 a 20 Sýrie / str. 2

3 SEZNAM PŘÍLOH Příloha I: Vysvětlivky Příloha II: Seznam A - opracování nebo zpracování, mající za následek změnu sazebního čísla, bez udělení statusu výrobkům, na kterých probíhají takovéto operace, anebo udělují tento status jen za určitých podmínek Příloha III: Seznam B - opracování nebo zpracování, nezpůsobující změnu sazebního čísla, ale které udělují status výrobkům, které těmito operacemi procházejí Příloha IV: Seznam C - výrobků vyloučených z tohoto Protokolu Příloha V: Průvodního osvědčení EUR.1 Příloha VI: Průvodního osvědčení EUR.2 Sýrie / str. 3

4 HLAVA I DEFINICE POJMU PŮVODNÍ VÝROBKY Článek 1 Pro účely provádění této Dohody, pokud byly dopraveny přímo ve smyslu článku 5, se následující výrobky považují za: 1. původní v Sýrii: (a) výrobky zcela získané v Sýrii; (b) výrobky získané v Sýrii, obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v Sýrii ve smyslu článku 3. Tato podmínka však neplatí pro výrobky, které ve smyslu tohoto protokolu pocházejí ze Společenství. 2. výrobky původní ve Společenství: (a) výrobky zcela získané ve Společenství; (b) výrobky získané ve Společenství, obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování ve Společenství ve smyslu článku 3. Tato podmínka však neplatí pro výrobky, které ve smyslu tohoto protokolu pocházejí ze Sýrie. Výrobky uvedené v seznamu C přílohy IV jsou dočasně vyloučeny v rámci tohoto protokolu. Článek 2 Za zcela získané v Sýrii nebo ve Společenství se ve smyslu článku 1 (1)(a) a (2)(a) považují: (a) nerostné produkty těžené z jejich půdy nebo mořského dna; (b) rostlinné výrobky sklizené zde; (c) živá zvířata narozená a chovaná zde; (d) výrobky z živých zvířat chovaných zde; (e) produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným; (f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře, získané jejich plavidly; (g) výrobky zhotovené na jejich rybářských zpracovatelských lodích výhradně z produktů uvedených pod písmenem (f); (h) upotřebené zboží zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin; (i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných; (j) zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech (a) až (i). Článek 3 1. Pro účely uplatnění ustanovení článku 1 (1)(b) a (2)(b) se za dostatečné opracování nebo zpracování považují: (a) opracování nebo zpracování, v jejichž důsledku se získané zboží zařazuje do čísla jiného než zahrnuje každý z opracovaných nebo zpracovaných materiálů, vyjma opracujících nebo zpracovatelských operací uvedených v seznamu A přílohy II, pro které platí zvláštní ustanovení; (b) opracování nebo zpracování uvedená v seznamu B přílohy III. Třídami, kapitolami a čísly se míní třídy, kapitoly a čísla bruselské nomenklatury k zatřídění zboží v celních sazebnících. Sýrie / str. 4

5 2. Jestliže procentní pravidlo pro určitý získaný výrobek uvedený v seznamu A a B omezuje hodnotu materiálů, částí a součástí, které lze použít, pak celková hodnota těchto materiálů, částí a součástí, které také změnily číslo v průběhu opracování, zpracování nebo montáže v rámci omezení a které za podmínek stanovených v obou těchto seznamech, nesmí přesáhnout vzhledem k hodnotě získaného výrobku hodnotu odpovídající buďto společné hodnotě, jsou-li hodnoty v obou seznamech stejné, nebo vyšší z nich, jsou-li různé. 3. Pro účely uplatnění ustanovení článku 1 (1)(b) a (2)(b), se dále uvedené operace vždy považují za opracování nebo zpracování, nepostačující pro přiznání statusu původu, bez ohledu na změnu čísla: (a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování (větrání, rozmístění, sušení, chlazení, naložení do soli, oxidu siřičitého nebo jiných vodných roztoků, odstranění poškozených částí a podobné operace); (b) jednoduché operace spočívající v odstraňování prachu, prosévání, srovnávání, třídění, sdružování (včetně tvorby souprav předmětů), mytí, natírání, malování, vyřezávání; (c) (i) přebalování nebo rozdělování a kompletace zásilek; (ii) prosté uložení do lahví, nádob, pytlů, obalů, krabic, upevnění na karty nebo desky atd. a další prosté balící operace; (d) připevňování značek, nálepek a dalších podobných rozlišovacích znaků na výrobky a jejich obaly; (e) prosté mísení výrobků, též různých druhů, přičemž jedna nebo více složek směsi nesplňují podmínky stanovené v tomto Protokolu tak, aby je bylo možno považovat za výrobky procházející ze Společenství nebo ze Sýrie; (f) prosté sestavování částí výrobku za účelem vytvoření kompletního výrobku; (g) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (f); (h) porážka zvířat. Článek 4 Jestliže seznamy A a B uvedené v článku 3 stanoví, že zboží získané v Sýrii nebo Společenství je považováno za odtud pocházející jen tehdy, jestliže hodnota opracovaných nebo zpracovaných výrobků nepřekročí dané procento hodnoty získaného výrobku, pak hodnoty, které se při stanovení takového procenta berou v úvahu, jsou: na jedné straně: u výrobků, jejichž dovoz lze prokázat: jejich celní hodnota v okamžiku dovozu, u výrobků neurčeného původu: první zjistitelná cena zaplacená za takové výrobky na území smluvní strany, kde se uskutečnila jejich výroba, a na straně druhé: cena ze závodu získaného zboží po odečtení vnitřních daní vrácených nebo vratných při vývozu. Článek 5 1. Pro účely uplatnění ustanovení článku 1 se považují původní výrobky, jejichž přeprava se uskutečňuje bez vstupu na jiné území než území smluvních stran, za výrobky přepravené přímo ze Sýrie do Společenství nebo ze Společenství do Sýrie. Nicméně zboží pocházející ze Sýrie nebo Společenství a tvořící jedinou zásilku, která není rozdělena, lze přepravovat přes území jiná než území smluvních stran s případnou překládkou nebo dočasným umístěním ve skladu na takových územích, kde přeprava přes tato území je opodstatněna zeměpisnými důvody, pokud zboží zůstane pod dohledem celních orgánů v zemích tranzitu nebo uskladnění a pokud není dáno na trh v těchto zemích nebo není tam uvolněno k domácímu použití nebo neprojde operacemi jinými než je vykládka, překládka nebo jakákoliv jiná operace uchovávající ho v dobrém stavu. 2. Důkaz, že podmínky uvedené v odstavci 1 byly splněny, se předkládá odpovědným celním orgánům ve Společenství nebo Sýrii předložením: Sýrie / str. 5

6 (a) (b) (c) nákladního listu vydaného zemí vývozu a zahrnujícího průjezd tranzitní zemí; nebo osvědčení vydaného celními orgány tranzitní země: - obsahujícího přesný popis zboží, - obsahujícího data vyložení a přeložení zboží nebo jejich nalodění nebo vylodění s identifikací použité lodě, - osvědčujícího podmínky, za kterých bylo zboží uchováno při přepravě tranzitní zemí; jakýchkoliv podpůrných dokumentů, pokud nejsou k dispozici výše uvedené dokumenty. HLAVA II UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI Článek 6 1. Důkaz statusu původu výrobku ve smyslu tohoto protokolu se podává prostřednictvím průvodního osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze V tohoto protokolu. Nicméně důkaz statusu původu výrobků ve smyslu tohoto protokolu, které tvoří předmět poštovních zásilek (včetně balíků), pokud sestávají pouze s a pokud hodnota nepřesáhne zúčtovacích jednotek na zásilku, lze poskytnout ve formě osvědčení EUR.2, jehož vzor je uveden v příloze VI tohoto protokolu. Zúčtovací jednotka má hodnotu 0, gramů čistého zlata. Pokud se zúčtovací jednotka změní, smluvní strany se setkají na úrovni Rady pro spolupráci, aby znovu definovaly hodnotu této jednotky ve zlatě. 2. Bez dotčení článku 3 (3), jestliže je na žádost osoby předkládající celním orgánům k proclení rozebraný nebo nesmontovaný výrobek zařazený do kapitoly 84 nebo 85 bruselské nomenklatury, který je dovážen po částech za podmínek stanovených příslušnými orgány, považuje se za jediný výrobek a průvodní osvědčení lze podat pro celý výrobek při dovozu první části. 3. Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané se zařízením, strojem, přístrojem nebo dopravním prostředkem, které jsou součástí normálního vybavení a jsou zahrnuty do ceny výrobku nebo nejsou zvlášť fakturovány, jsou považovány za součást daného zařízení, stroje, přístroje nebo dopravního prostředku. Článek 7 1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vývozní země při vývozu zboží, na které je vystaveno. Poskytuje se vývozci při uskutečnění nebo zajištění vývozu. 2. Ve výjimečných případech lze průvodní osvědčení EUR.1 vydat až po vývozu zboží, na které je vystaveno, jestliže nebylo vydáno v době vývozu z důvodu chyb, neúmyslných vynechání nebo zvláštních okolností. V tomto případě jsou v osvědčení uvedeny podmínky, za kterých bylo vydáno. 3. Průvodní osvědčení EUR.1 se vydává pouze tehdy, jestliže o ně vývozce písemně požádá. Taková žádost se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze V k tomuto protokolu, a vyplňuje se v souladu s tímto protokolem. 4. Průvodní osvědčení EUR.1 se vydává pouze tehdy, jestliže slouží jako písemný doklad požadovaný pro účely uplatnění této Dohody. 5. Žádosti o průvodní osvědčení EUR.1 uchovávají celní orgány vývozního státu minimálně dva roky. Článek 8 1. Průvodní osvědčení EUR.1 se vydává celními orgány vývozního státu, jestliže lze zboží považovat ve smyslu tohoto protokolu za původní výrobky. Sýrie / str. 6

7 2. Pro účely ověření, zda byly podmínky uvedené v odstavci 1 splněny, mají celní orgány právo vyžádat si jakékoliv písemné doklady nebo provést jakoukoliv kontrolu, kterou považují za účelnou. 3. Celní orgány vyvážejícího státu jsou odpovědné za zajištění řádného vyplnění formuláře uvedeného v článku 9. Celní orgány zejména kontrolují, zda odstavec osvědčení vyhrazený pro popis zboží byl vyplněn takovým způsobem, aby to vylučovalo veškeré možnosti podvodného dopisování údajů. Z tohoto důvodu nesmí kolonka určená pro popis zboží obsahovat jakýkoliv volný prostor. Jestliže není zaplněn veškerý prostor, pod poslední řádku popisu se nakreslí vodorovná čára a prázdné místo se proškrtne. 4. Datum vydání průvodního osvědčení musí být uvedeno v části osvědčení vyhrazené pro celní úřady. Článek 9 Průvodní osvědčení EUR.1 se vyhotovuje na formuláři, jehož vzor je uveden v Příloze V k tomuto protokolu. Tento formulář je vytištěn v jednom nebo více jazycích Dohody. Osvědčení se vyhotovují v jednom z těchto jazyků a v souladu s ustanoveními národní legislativy vývozního státu; jsou-li vyplněny rukou, musí být vyplněny inkoustem a hůlkovým písmem. Formulář osvědčení má rozměry 210 x 297 mm; je povolena tolerance plus 8 mm nebo minus 5 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez obsahu dřevoviny a musí vážit minimálně 25 g/m 2. Musí být opatřen tištěným zeleným vodoznakem, který zviditelní veškeré padělání mechanickými nebo chemickými prostředky. Vývozní stát si může vyhradit právo tisknout osvědčení sám nebo je může nechat vytisknout schválenými tiskárnami. V tomto případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace. Článek Vývozce je odpovědný za to, aby on nebo jeho zmocněný zástupce požádali o vydání průvodního osvědčení EUR Vývozce nebo jeho zástupce předkládají spolu se žádostí všechny příslušné podklady dokládající, že vyvážené zboží splňuje podmínky pro vydání průvodního osvědčení EUR. 1. Článek 11 Průvodní osvědčení EUR.1 se předkládá do pěti měsíců od data vydání celními orgány vývozního státu celním orgánům státu, kam je zboží dováženo. Článek 12 Průvodní osvědčení EUR.1 se předkládá celním orgánům dovozního státu v souladu s postupem stanoveným daným státem. Uvedené orgány mohou požádat o překlad osvědčení. Mohou rovněž žádat, aby dovozní deklarace byla doplněna prohlášením dovozce, že zboží splňuje podmínky nutné pro účely plnění této dohody. Článek Průvodní osvědčení EUR.1, které je předloženo celním orgánům dovozního státu po termínu stanoveném v článku 11, lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení, pokud nebylo osvědčení předloženo v řádném termínu z důvodů vyšší moci nebo výjimečných okolností. 2. V ostatních případech zpožděného předložení mohou celní orgány dovozního státu přijmout osvědčení, pokud jim bylo zboží předloženo před uvedeným termínem. Sýrie / str. 7

8 Článek 14 Zjištěním drobných nesrovnalostí mezi údaji uvedenými v průvodním osvědčení EUR.1 a údaji v dokladech předložených celním orgánům pro účely provedení formalit při dovozu zboží osvědčení zůstává platné, je-li řádně prokázáno, že zboží uvedené v osvědčení se vztahuje na předložené zboží. Článek 15 Vždy je možné nahradit jedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1 jedním nebo více průvodními osvědčením EUR.1, pokud je to provedeno na celním úřadě, kde se nachází zboží. Článek 16 Formulář EUR.2, jehož vzor je uveden v příloze VI, vyplňuje vývozce nebo na jeho zodpovědnost jím zmocněný zástupce. Vyplňuje se v jednom z jazyků Dohody a v souladu s ustanoveními národní legislativy vývozního státu. Je-li vyplněn rukou, musí být vyplněn inkoustem a hůlkovým písmem. Jestliže zboží tvořící zásilku bylo již ověřováno ve vývozní zemi odkazem na definici pojmů původní výrobky, vývozce může tuto kontrolu uvést do formuláře EUR.2 v kolonce Poznámky. Formulář EUR.2 má rozměry 210 x 148 mm. Povolená tolerance je plus 8 mm a minus 5 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez obsahu dřevoviny a musí vážit minimálně 64 g/m 2. Vývozní státy si mohou vyhradit právo tisknout formuláře samy nebo je nechat natisknout schválenými tiskárnami. V tom případě musí každý formulář osahovat odkaz na takové schválení. Kromě toho musí formulář obsahovat rozlišující znak přiřazený schválené tiskárně a pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace. Formulář EUR.2 se vyplňuje u každé poštovní zásilky. Tato ustanovení neosvobozují vývozce od dodržování všech ostatních formalit požadovaných celními nebo poštovními nařízeními. Článek Zboží zasílané jako malé zásilky soukromým osobám nebo tvořící součást osobních zavazadel cestujících se považuje za původní výrobky bez předložení průvodního osvědčení EUR.1 nebo formuláře EUR.2, pokud takové zboží není dováženo pro obchodní účely a existuje prohlášení, že splňuje podmínky požadované pro splnění těchto ustanovení a není-li pochyb o pravdivosti tohoto prohlášení. 2. Dovoz, který je příležitostný a skládá se výhradně ze zboží pro osobní potřebu příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažuje za dovoz pro obchodní účely, je-li z povahy a množství zboží jasné, že není určeno k prodeji. Dále celková hodnota nesmí překročit 60 zúčtovacích jednotek v případě malých balíčků nebo 200 zúčtovacích jednotek v případě obsahu osobních zavazadel cestujících. Článek Na zboží zaslané ze Společenství nebo ze Sýrie na výstavu do jiné země a prodané po výstavě k dovozu do Sýrie nebo Společenství se při dovozu vztahují ustanovení Dohody, pokud zboží splňuje požadavky tohoto Protokolu, které umožňují je uznat za původní ve Společenství nebo v Sýrii za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že: (a) vývozce zaslal toto zboží pocházející ze Společenství nebo Sýrie do země, kde se výstava koná, a vystavil je v této zemi; (b) vývozce toto zboží prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve Společenství nebo v Sýrii; (c) zboží bylo odesláno během výstavy nebo bezprostředně po ní do Sýrie nebo Společenství ve stavu, v jakém bylo zasláno na výstavu; (d) výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účel než předvádění na výstavě. Sýrie / str. 8

9 2. Průvodní osvědčení musí být předloženo celním orgánům běžným způsobem. Musí na něm být vyznačen název výstavy a adresa, kde se výstava koná. Je-li to zapotřebí, může být požadován doplňující písemný důkaz o charakteru zboží a o podmínkách, za kterých bylo vystaveno. 3. Odstavec 1 platí pro jakékoliv obchodní, průmyslové, zemědělské nebo umělecké výstavy, trhy nebo podobné veřejné prezentace, které nejsou organizovány pro soukromé účely v obchodech nebo v podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničního zboží a během níž zboží zůstává pod celním dohledem. Článek Je-li osvědčení vydáno ve smyslu článku 7 (2) tohoto protokolu poté, co bylo zboží, na které se vztahuje, skutečně vyvezeno, vývozce musí v žádosti uvedené v článku 7 (3) tohoto protokolu: - vyznačit místo a datum vývozu zboží, na které je osvědčení vydáno, - potvrdit, že v době vývozu daného zboží nebylo vydáno žádné průvodní osvědčení EUR.1 a uvést důvody. 2. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 zpětně teprve po ověření, že informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s informacemi obsaženými v odpovídající dokumentaci. Osvědčení vydaná dodatečně musí být opatřena jednou z následujících frází: NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT, DÉLIVRÉ A POSTERIORI, RILASCIATO A POSTERIORI, AFGEGEVEN A POSTERIORI, ISSUED RETROSPECTIVELY, UDSTEDT EFTERFØLGENDE,. Článek 20 V případě odcizení, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 vývozce může požádat celní orgány, které ho vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokladů, které má k dispozici. Duplikát vydaný tímto způsobem musí být opatřena jedním z následujících slov: DUPLIKAT, DUPLICATA, DUPLICATO, DUPLICAAT, DUPLICATE,. Článek 21 Sýrie a Společenství učiní nezbytné kroky k zajištění, aby výrobky obsažené v průvodním osvědčení EUR.1, které vstupují do svobodných celních pásem na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a aby neprošly operacemi jinými než určenými k jejich ochraně před poškozením. Článek 22 Pro účely uplatnění ustanovení v této Hlavě si Sýrie a Společenství budou pomáhat prostřednictvím svých celních správ při verifikaci pravosti průvodních osvědčení EUR.1 a přesnosti informací týkajících se skutečného původu dotčených výrobků a prohlášení vývozců na formulářích EUR.2. Článek 23 Pokuta bude uložena každému, kdo vystaví nebo nechá vystavit doklad, který obsahuje nesprávné náležitosti pro účely získání průvodního osvědčení EUR.1 nebo formuláři EUR.2 obsahující nesprávné údaje, za účelem získání nároku na preferenční zacházení. Článek Následné ověření průvodních osvědčení EUR.1 a formulářů EUR.2 se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející země mají opodstatněnou pochybnost o pravosti dokladu nebo přesnosti informací týkajících se skutečného původu předmětného zboží. Sýrie / str. 9

10 2. Pro účely provádění odstavce 1 celní orgány dovážející země vrátí průvodní osvědčení EUR.1 nebo formulář EUR.2 nebo jejich fotokopie celním orgánům vyvážející země s uvedením formálních nebo obsahových důvodů verifikace. K formuláři EUR.2 se přikládá faktura, byla-li předložena, nebo její kopie a celní orgány zašlou jakékoliv informace, které byly zjištěny, naznačující, že údaje uvedené na zmíněném osvědčení nebo zmíněném formuláři jsou nepřesné. Jestliže celní orgány dovážející země rozhodnou pozastavit provádění Hlavy I Dohody po dobu čekání na výsledky ověření, umožní dovozci propuštění zboží na základě takových záruk, které považují za nezbytné. 3. Celní orgány dovážející země jsou co nejrychleji informovány o výsledcích verifikace. Tyto výsledky musí být takové, aby umožňovaly stanovit, zda napadené průvodní osvědčení EUR.1 nebo formulář EUR.2 se vztahuje ke zboží skutečně vyvezenému a zda se na toto zboží mohou uplatnit preferenční dohody. Jestliže takové spory nelze vyřešit mezi celními orgány dovážející země a celními orgány vyvážející země, anebo pokud v jejich důsledku vznikne otázka způsobu interpretace tohoto Protokolu, předkládají se Výboru pro celní spolupráci. Ve všech případech se urovnání sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející země řeší podle národní legislativy dovážející země. Článek 25 Rada pro spolupráci může rozhodnout o změně ustanovení tohoto protokolu. Článek Společenství a Sýrie přijmou jakákoliv opatření, která jim umožní předložit průvodní osvědčení EUR.1 a formuláře EUR.2 v souladu s články 11 a 12 tohoto protokolu ode dne, kdy vstoupí v platnost. 2. Průvodní osvědčení EUR.1 a formuláře EUR.2 vytištěné v členských státech před datem vstupu tohoto protokolu v platnost, které neodpovídají vzorům v přílohách V a VI tohoto protokolu, mohou být i nadále používány do vyčerpání zásob za podmínek stanovených v tomto protokolu. Článek 27 Společenství a Sýrie učiní kroky nutné k provádění tohoto protokolu. Přílohy tohoto protokolu tvoří nedílnou součást. Článek 28 Článek 29 Ustanovení Dohody lze uplatnit na zboží, které splňuje ustanovení Hlavy I a které se k datu vstupu Dohody v platnost nachází buď v tranzitu nebo ve Společenství nebo v Sýrii, nebo je dočasně skladováno v celních skladech nebo ve svobodných celních pásmech, za podmínky, že do čtyř měsíců od tohoto data se celním orgánům dovážejícího státu předloží osvědčení EUR.1, indosované se zpětnou účinností kompetentními orgány vyvážejícího státu, společně s doklady prokazujícími, že zboží bylo dopraveno přímo. Článek 30 Poznámky uvedené v článcích 19 a 20 se připojují do kolonky osvědčení s označením Poznámky. Sýrie / str. 10

11 PŘÍLOHA I Vysvětlivky Vysvětlivka 1: Články 1 a 2 Pojmy Společenství a Sýrie rovněž zahrnují teritoriální vody členských států Společenství a Sýrie. Plavidla působící na volném moři včetně zpracovatelských lodí, na kterých se opracovávají nebo zpracovávají ulovené ryby, se považují za součást území státu, kterému patří, pokud splňují podmínky stanovené ve vysvětlivce 5. Vysvětlivka 2: Článek 1 Za účelem určení, zda zboží pochází ze Společenství nebo ze Sýrie, není podstatné určit, zda energie a palivo, zařízení a vybavení a stroje a přístroje použité k získání takového zboží pocházejí ze třetí země nebo nikoliv. Vysvětlivka 3: odstavec (1) a (2) Článek 3 a Článek 4 Procentuální pravidlo určuje, zda se získaný výrobek objeví v seznamu A, což je doplňkové kritérium ke změně čísla libovolného použitého nepůvodního materiálu. Vysvětlivka 4: Článek 1 Obal se považuje za součást zboží v něm obsaženého. Toto ustanovení však neplatí pro obal, který není u baleného výrobku běžný, který má vlastní užitnou hodnotu anebo má kromě své funkce i trvalejší charakter. Vysvětlivka 5: písmeno (f) Článek 2 Pojem jejich plavidla platí pouze pro plavidla: která jsou registrována nebo zaznamenána v členském státu Společenství nebo v Sýrii, která plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo Sýrie, která jsou vlastněna nejméně z 50% státními příslušníky členských států Společenství nebo Sýrie, nebo společností s ústředím v jedné z těchto zemí, jejichž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo Sýrie, a navíc, v případě partnerských společností nebo společností s ručením omezeným alespoň polovina kapitálu patří těmto státům nebo veřejným institucím nebo státním příslušníkům těchto států, jejichž kapitán a důstojníci jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo Sýrie, jejichž posádku tvoří alespoň za 75% státní příslušníci členských států Společenství nebo Sýrie. Vysvětlivka 6: Článek 4 EXW cena znamená cenu ze závodu zaplacenou za výrobek výrobci, v jehož podniku byla provedena poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech při výrobě. Celní hodnotou se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o oceňování zboží pro celní účely podepsané v Bruselu 15. prosince Sýrie / str. 11

12 PŘÍLOHA II Seznam A Seznam opracování nebo zpracování, mající za následek změnu sazebního čísla, výrobkům, na kterých probíhají takovéto operace, anebo udělují tento status jen za určitých podmínek Číslo HS zpracování 0206 Maso a jedlé droby (vyjma drůbeží játra) solené, ve slané vodě, sušené nebo uzené 0302 Ryby, sušené, solené nebo ve slané vodě, uzené, též vařené před nebo během uzení 0402 Mléko a smetana, konzervované, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr Solení, naložení do slané vody, sušení nebo uzení masa a jedlých drobů čísel 0201 nebo 0204 Sušení, solení, naložení do slané vody; uzení ryb, též vařených Konzervace, zahušťování nebo přidávání cukru do mléka nebo smetany čísla Máslo Výroba z mléka nebo smetany 0404 Sýr a tvaroh Výroba z materiálů čísel 0401, 0402 a Zelenina (též vařená), zmrazená Mražení zeleniny 0703 Zelenina prozatímně konzervovaná v solném roztoku, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, ale v tomto stavu nevhodná k přímému požívání 0704 Zelenina sušená, celá, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná 0810 Ovoce (též vařené), zmrazené, neobsahující přidaný cukr 0811 Ovoce prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, v solném roztoku, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), ale v tomto stavu nevhodné k přímému požívání 0812 Ovoce, sušené, jiné než zařazené do čísel 0801, 0802, 0803, 0804 nebo 0805 Naložení zeleniny čísla 0701 do solného roztoku nebo jiných roztoků Sušení, řezání, drcení, mletí na prášek zeleniny čísel 0701 až 0703 Mražení ovoce Naložení ovoce čísel 0801 až 0809 do solného roztoku nebo jiných roztoků Sušení ovoce 1101 Mouky z obilovin Výroba z obilovin Sýrie / str. 12

13 zpracování 1102 Obilné kroupy a krupice; jinak zpracovaná obilná zrna (např. čištěná, loupaná, drcená, zploštělá (včetně ve vločkách), ale nikoliv dále upravená), vyjma loupané, zalité, leštěné, zlomkové rýže; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené Výroba z obilovin 1103 Mouky z luštěnin zařazených do čísla 0705 Výroba ze sušených luštěnin 1104 Mouky z ovoce zařazeného do jakéhokoliv čísla kapitoly 8 Výroba z ovoce kapitoly Mouka, krupice nebo lupínky z brambor Výroba z brambor 1106 Mouka a krupice ze sága a manioku, maranty, salepu a ostatních kořenů a hlíz zařazených do čísla 0706 Výroba z materiálů čísla Slad, pražený nebo nepražený Výroba z obilovin 1108 Škroby; inulin Výroba z obilovin kapitoly 10 nebo z brambor a ostatních výrobků kapitoly Pšeničný lepek, též sušený Výroba z pšenice nebo pšeničných mouk 1501 Sádlo, ostatní vepřový tuk a drůbeží tuk, rozpuštěný nebo extrahovaný rozpouštědly 1502 Lůj z hovězího dobytka, ovcí a koz, surový, rozpuštěný nebo extrahovaný rozpouštědly (včetně premier jus ) získaný z těchto surových tuků 1504 Tuky a oleje z ryb a mořských savců, též rafinované 1506 Ostatní živočišné oleje a tuky (včetně oleje z paznehtů a tuků z kostí a odpadu) Výroba z materiálů čísel 0205 Výroba z materiálů čísel 0201 a 0206 Výroba z ryb a mořských savců ulovených na rybářských plavidlech třetích zemí Výroba z materiálů kapitoly 2 ex 1507 Stálé rostlinné oleje, tekuté nebo tuhé, surové, rafinované nebo čištěné, ale nezahrnující čínský dřevný olej, myrtový vosk, japonský vosk nebo olej z tungových ořechů, olej z kokových semen nebo ojticikových semen; rovněž nezahrnující oleje používané v strojních a mechanických zařízeních nebo pro průmyslové účely jiné než výroba jedlých výrobků Výroba z materiálů kapitol 7 a Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů a zvířecí krve Výroba z materiálů kapitoly Ostatní přípravky a konzervy z masa a drobů Výroba z materiálů kapitoly Přípravky a konzervy z ryb, včetně kaviáru a náhražek z rybích jiker Výroba z materiálů kapitoly 3 Sýrie / str. 13

14 zpracování 1605 Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách 1702 Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel Výroba z materiálů kapitoly 3 Výroba z jakéhokoliv materiálu 1704 Cukrovinky neobsahující kakao Výroba z ostatních materiálů kapitoly 17, jejichž hodnota přesáhne 30% hodnoty 1705 Ochucené a barvené cukry, sirupy a melasy, ale neobsahující ovocné šťávy s přísadou cukru v jakémkoliv poměru 1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao Výroba z ostatních materiálů kapitoly 17, jejichž hodnota přesáhne 30% hodnoty Výroba z ostatních materiálů kapitoly 17, jejichž hodnota přesáhne 30% hodnoty 1901 Sladový výtažek Výroba z materiálů čísla Přípravky z mouky, krupice, škrobu a sladového výtažku používané pro dětskou výživu nebo pro dietní nebo kulinářské účely, obsahující méně než 50% hmotnostních kakaa Výroba z obilovin a jejich odvozenin, masa a mléka, nebo v nichž hodnota použitých materiálů kapitoly 17 přesáhne 30% hodnoty hotového výrobku 1903 Makaróny, špagety a podobné výrobky Výroba z tvrdé pšenice Triticum durum 1904 Tapioka a ságo; náhražky tapioky a sága z bramborového nebo ostatních škrobů 1905 Připravené potraviny získané bobtnáním nebo pražením obilovin nebo obilných výrobků (nafouknutá rýže, lupínky corn flakes a podobné výrobky) 1906 Hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické účely, oplatky na pečení, sušené těsto z mouky nebo škrobu v listech a podobné výrobky 1907 Chléb, lodní suchary a ostatní běžné pekařské zboží, bez přísady cukru, medu, vajec, tuků, sýra nebo ovoce 1908 Sladké pečivo, sušenky, koláče a ostatní jemné pekařské výrobky, též obsahující kakao v jakémkoliv poměru Výroba z bramborového škrobu Výroba z jakéhokoliv materiálu jiného než kapitoly 17 1, nebo v níž hodnota použitých materiálů kapitoly 17 přesáhne 30% hodnoty hotového výrobku Výroba z materiálů kapitoly 11 Výroba z materiálů kapitoly 11 Výroba z materiálů kapitoly 11 Sýrie / str. 14

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 336/29 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1164/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

PŘÍLOHY. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2014 COM(2014) 345 final ANNEXES 1 to 8 PŘÍLOHY Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1.

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1. Příloha č. 1 - Vyloučené oblasti podpory Vyloučené oblasti podpory. Projekt žadatele nesmí spadat do následujících odvětví: a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ

Více

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm;

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm; Příloha č. 1 Vyloučené oblasti podpory 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1 2. Uhelný průmysl CZ NACE B 05, C 19.1 (OKEČ C 10, D 23.1) 3. Ocelářský

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (k článku 3) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek

Více

kapitola 11 - tabulková část

kapitola 11 - tabulková část 1100 00 00 00/80 MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK 1101 00 00 00/80 Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži 1101 00 11 00/10 - Pšeničná mouka: 1101 00 11 00/80 - - Z pšenice durum - 172

Více

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. INVESTIČNÍ PROGRAMY A.1.2. Fond nepovažuje podnikatele, který je

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady,

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné

Více

PŘÍLOHA III. definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce. (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí)

PŘÍLOHA III. definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce. (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL KE KURZU MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2010-2013 a jeho význam v mezinárodním

Více

PROTOKOL O DEFINICI POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

PROTOKOL O DEFINICI POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE PROTOKOL O DEFINICI POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE EU/KR/P1/cs 1 OBSAH ODDÍL A PRAVIDLA PŮVODU HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 DEFINICE HLAVA II DEFINICE POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY

Více

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ ROZVOJ Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky zákona

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o podmínkách

Více

Operační program Podnikání a inovace PORADENSTVÍ

Operační program Podnikání a inovace PORADENSTVÍ PORADENSTVÍ Tento program realizuje Prioritní osu 6 Služby pro rozvoj podnikání Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované PŘÍLOHA Č. 3A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, řemeslná výroba - ŘV, služby - S, obchod - O, doprava - D. symbol C. Těžba

Více

Z Á S A D Y. Zpracovatel - Provoz (stav k 8.4.2011)

Z Á S A D Y. Zpracovatel - Provoz (stav k 8.4.2011) PGRLF, a.s. (č.j. 5032/09) Z Á S A D Y poskytování finanční podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zpracovatel - Provoz (stav k 8.4.2011) Část A A.1. A.1.1. A.1.2.

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Společná příloha č. 1 programů podpory MSP

Společná příloha č. 1 programů podpory MSP Společná příloha č. 1 programů podpory MSP Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1.

Více

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. stav k 5.2.2008 I. INVESTIČNÍ PROGRAMY A.1.2. písm. a) Fond nepovažuje

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 26. 8. 2008 Předání výsledků

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Zveřejnění dat o AZO ČR za září 2009

Více

Program podpory začínajících podnikatelů START

Program podpory začínajících podnikatelů START Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Prioritní osu 1 Vznik firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více

Obsah a text 275/2008 Sb. - poslední stav textu

Obsah a text 275/2008 Sb. - poslední stav textu Příloha A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby 01.1 Plodiny jiné než trvalé 01.11 Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá

Více

PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Příloha Kód Název položky A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby 01.1 Plodiny jiné než trvalé 01.11 Obiloviny (kromě rýže), luštěniny

Více

Kontrolou dodržování zákazu byla obecně pověřena Federální celní služba Ruské federace.

Kontrolou dodržování zákazu byla obecně pověřena Federální celní služba Ruské federace. Aspekty týkající se (i) vývozu z Běloruské republiky do Ruské federace zemědělských výrobků, surovin a potravin pocházejících ze Spojených států, zemí Evropské unie, Kanady, Austrálie a Norského království

Více

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU)

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU) INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU) MNOŽSTEVNÍ LIMITY PRO DOVOZ ZBOŽÍ Zboží, které nemá obchodní charakter, to je zboží, které je na území EU dováženo příležitostně

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

PŘÍLOHA V INFORMAČNÍ LIST INF 4 A ŽÁDOST O INFORMAČNÍ LIST INF 4

PŘÍLOHA V INFORMAČNÍ LIST INF 4 A ŽÁDOST O INFORMAČNÍ LIST INF 4 PŘÍLOHA V INFORMAČNÍ LIST INF 4 A ŽÁDOST O INFORMAČNÍ LIST INF 4 Pokyny k tisku 1. Tiskopis, na kterém je vytištěn informační list INF 4, musí být vytištěn na bílém bezdřevém klíženém papíru o hmotnosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.3.2011 KOM(2011) 89 v konečném znění 2011/0042 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií na jedné straně a palestinskou

Více

PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 430 PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY CE/MTN/P1/cs

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty

Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty Technické požadavky na suroviny jsou vyňaty z Technologického reglementu platného od 1.10.2004, označení PI 10 1/8 Sběrový

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, květen 2013 Metodické

Více

Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL

Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL POTENCIÁL Tento program realizuje Prioritní osu 4 Inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky Nařízení

Více

PŘÍLOHA III týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PŘÍLOHA III týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PŘÍLOHA III týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek na léta 2012-2013

Zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek na léta 2012-2013 Česká republika Ministerstvo obrany Zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek na léta 2012-2013 Zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek na léta 2012-2013

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014 Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014 Pozn. Agrární zahraniční obchod zahrnuje kapitoly 1-24 celního sazebníku Vybrané země = 72 nejvýznamnějších agrárních obchodních partnerů

Více

SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby 01.1 Plodiny jiné než trvalé 01.11 Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá semena

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2009R1152 CS 17.04.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

2013 Katalog produktů

2013 Katalog produktů 2013 Katalog produktů 1 Obsah Maxi Nuta Fly Dezertní Maxi Nuta Pražené mandle...3 Pistácie a brusinky...3 Maxi Fruta...4 Borůvky a mandle...4 Jahody a mandle...5 Kešu a ořechy...5 Konopné semínko...6 Meruňky

Více

Příloha č. 7 Pravidla pro udělení značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR

Příloha č. 7 Pravidla pro udělení značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR Příloha č. 7 Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR Článek 1 Pojmy Pro účely Pravidel pro udělení značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR (dále jen pravidla ) se rozumí

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Výroba potravinářských výrobků Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.12 Zpracování a konzervování

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Článek 16 a 23 Předložení důkazu původu v případě elektronického přenosu dovozního celního prohlášení

Článek 16 a 23 Předložení důkazu původu v případě elektronického přenosu dovozního celního prohlášení Vysvětlivky k Příloze III Definice pojmu původní výrobky a metody administrativní spolupráce k Dohodě o založení asociace mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Republikou

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 IV Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení

Více

Katalog pekařských výrobků

Katalog pekařských výrobků Katalog pekařských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Konopí obnovitelný zdroj energie

Konopí obnovitelný zdroj energie Konopí obnovitelný zdroj energie Konopí, atinským názvem cannabis je zařazeno do čeledě konopovitých rostlin, stejně jako chmel. Původem pochází z Asie. Zahrnuje 3 rody : Cannabis indica (konopí indické)

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 TÚ 16 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, únor 2015 Obsah Metodické poznámky... 3 1 Vývoj

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_05 Název materiálu: Ovoce II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Ovoce II. Očekávaný

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny:

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny: Název potraviny: řez s příchutí ananasu Hmotnost: 90g Složení potraviny: jedlý tuk rostlinný vícedruhový (olej rostlinný (kokosový, řepkový, 28,84 palmový),, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Příloha č. 1 Informace o návrhu novely zákona DPH pro rok 2011 rozeslané v rámci meziresortního připomínkového řízení. Ručení

Příloha č. 1 Informace o návrhu novely zákona DPH pro rok 2011 rozeslané v rámci meziresortního připomínkového řízení. Ručení 1. Boj proti daňovým únikům a) Ručení za daň bod 105) 109 včetně nadpisu zní: 109 Ručení (1) Plátce, kterému je od jiného plátce poskytnuto zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, ručí za nezaplacenou

Více

Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2014. www.bezlepik.cz. Stručná charakteristika:

Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2014. www.bezlepik.cz. Stručná charakteristika: Katalog Vánočního cukroví 2014 Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín Kokosový věneček s polevou Tvarovaný světle kokosový kroužek přestříkaný čokoládou Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka,

Více

Z Á S A D Y. Provoz (stav k 8.4.2011)

Z Á S A D Y. Provoz (stav k 8.4.2011) PGRLF, a.s. (č.j. 5027/09) Z Á S A D Y poskytování finanční podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Provoz (stav k 8.4.2011) Část A A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4.

Více

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 V souladu s 8 Sbírky zákonů č. 110/1997 Vám předkládáme údaje podle 6 Sbírky zákonů č. 110/1997 o našich výrobcích dodávaných

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Číslo výrobku Druh výrobku Název výrobku hmotnost trvanlivost 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny

Číslo výrobku Druh výrobku Název výrobku hmotnost trvanlivost 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny Tvarohová náplň složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný /kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené

Více

Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora nákupu půdy snížení jistiny úvěru

Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora nákupu půdy snížení jistiny úvěru Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora nákupu půdy snížení jistiny úvěru č.j. PGRLF, a.s. 17442/2015 A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3.

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

kapitola 83 - tabulková část

kapitola 83 - tabulková část 8300 00 00 00/80 RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ 8301 00 00 00/80 Visací zámky a zámky (na klíč, na kombinaci nebo elektricky ovládané), z obecných kovů; závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zámky, z

Více

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik.

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik. ANGLICKÁ PLACKA 80 g uzená cihla ( mléko, sýrařské kultury, syřidlo, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, barvivo: annatto, konzervant: E252) anglická slanina (vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant:e250,

Více