PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce"

Transkript

1 PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí)

2 O B S A H HLAVA I Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 DEFINICE POJMU PŮVODNÍ VÝROBKY Všeobecné požadavky Zcela získané výrobky Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky a nedostatečné opracování nebo zpracování Určující hodnota Přímá doprava HLAVA II UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI Článek 6 Důkaz původu, Zúčtovací jednotka, Dovoz po částech, Příslušenství, náhradní díly a nástroje Článek 7 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1 Článek 8 Podmínky pro vydání průvodního osvědčení EUR.1 Článek 9 Tiskařské pokyny pro průvodní osvědčení EUR.1 Článek 10 Povinnost (podmínky) vývozce Článek 11 Platnost důkazu původu Článek 12 Předkládání důkazu původu Článek 13 Opožděné předkládání důkazu původu Článek 14 Nesrovnalosti a formální chyby Článek 15 Výměna osvědčení Článek 16 Tiskařské pokyny pro průvodní osvědčení EUR.2 Článek 17 Osvobození od důkazu původu Článek 18 Výstavy Článek 19 Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně Článek 20 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1 Článek 21 Svobodná celní pásma Článek 22 Vzájemná spolupráce Článek 23 Sankce Článek 24 Ověřování důkazů původu Článek 25 Změny protokolu Článek 26 Zajištění provádění protokolu Článek 27 Provádění protokolu Článek 28 Přílohy Článek 29 Zboží v režimu tranzitu nebo uskladnění v celním skladu Článek 30 Uvádění poznámek dle článků 19 a 20 Sýrie / str. 2

3 SEZNAM PŘÍLOH Příloha I: Vysvětlivky Příloha II: Seznam A - opracování nebo zpracování, mající za následek změnu sazebního čísla, bez udělení statusu výrobkům, na kterých probíhají takovéto operace, anebo udělují tento status jen za určitých podmínek Příloha III: Seznam B - opracování nebo zpracování, nezpůsobující změnu sazebního čísla, ale které udělují status výrobkům, které těmito operacemi procházejí Příloha IV: Seznam C - výrobků vyloučených z tohoto Protokolu Příloha V: Průvodního osvědčení EUR.1 Příloha VI: Průvodního osvědčení EUR.2 Sýrie / str. 3

4 HLAVA I DEFINICE POJMU PŮVODNÍ VÝROBKY Článek 1 Pro účely provádění této Dohody, pokud byly dopraveny přímo ve smyslu článku 5, se následující výrobky považují za: 1. původní v Sýrii: (a) výrobky zcela získané v Sýrii; (b) výrobky získané v Sýrii, obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v Sýrii ve smyslu článku 3. Tato podmínka však neplatí pro výrobky, které ve smyslu tohoto protokolu pocházejí ze Společenství. 2. výrobky původní ve Společenství: (a) výrobky zcela získané ve Společenství; (b) výrobky získané ve Společenství, obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování ve Společenství ve smyslu článku 3. Tato podmínka však neplatí pro výrobky, které ve smyslu tohoto protokolu pocházejí ze Sýrie. Výrobky uvedené v seznamu C přílohy IV jsou dočasně vyloučeny v rámci tohoto protokolu. Článek 2 Za zcela získané v Sýrii nebo ve Společenství se ve smyslu článku 1 (1)(a) a (2)(a) považují: (a) nerostné produkty těžené z jejich půdy nebo mořského dna; (b) rostlinné výrobky sklizené zde; (c) živá zvířata narozená a chovaná zde; (d) výrobky z živých zvířat chovaných zde; (e) produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným; (f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře, získané jejich plavidly; (g) výrobky zhotovené na jejich rybářských zpracovatelských lodích výhradně z produktů uvedených pod písmenem (f); (h) upotřebené zboží zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin; (i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných; (j) zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech (a) až (i). Článek 3 1. Pro účely uplatnění ustanovení článku 1 (1)(b) a (2)(b) se za dostatečné opracování nebo zpracování považují: (a) opracování nebo zpracování, v jejichž důsledku se získané zboží zařazuje do čísla jiného než zahrnuje každý z opracovaných nebo zpracovaných materiálů, vyjma opracujících nebo zpracovatelských operací uvedených v seznamu A přílohy II, pro které platí zvláštní ustanovení; (b) opracování nebo zpracování uvedená v seznamu B přílohy III. Třídami, kapitolami a čísly se míní třídy, kapitoly a čísla bruselské nomenklatury k zatřídění zboží v celních sazebnících. Sýrie / str. 4

5 2. Jestliže procentní pravidlo pro určitý získaný výrobek uvedený v seznamu A a B omezuje hodnotu materiálů, částí a součástí, které lze použít, pak celková hodnota těchto materiálů, částí a součástí, které také změnily číslo v průběhu opracování, zpracování nebo montáže v rámci omezení a které za podmínek stanovených v obou těchto seznamech, nesmí přesáhnout vzhledem k hodnotě získaného výrobku hodnotu odpovídající buďto společné hodnotě, jsou-li hodnoty v obou seznamech stejné, nebo vyšší z nich, jsou-li různé. 3. Pro účely uplatnění ustanovení článku 1 (1)(b) a (2)(b), se dále uvedené operace vždy považují za opracování nebo zpracování, nepostačující pro přiznání statusu původu, bez ohledu na změnu čísla: (a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování (větrání, rozmístění, sušení, chlazení, naložení do soli, oxidu siřičitého nebo jiných vodných roztoků, odstranění poškozených částí a podobné operace); (b) jednoduché operace spočívající v odstraňování prachu, prosévání, srovnávání, třídění, sdružování (včetně tvorby souprav předmětů), mytí, natírání, malování, vyřezávání; (c) (i) přebalování nebo rozdělování a kompletace zásilek; (ii) prosté uložení do lahví, nádob, pytlů, obalů, krabic, upevnění na karty nebo desky atd. a další prosté balící operace; (d) připevňování značek, nálepek a dalších podobných rozlišovacích znaků na výrobky a jejich obaly; (e) prosté mísení výrobků, též různých druhů, přičemž jedna nebo více složek směsi nesplňují podmínky stanovené v tomto Protokolu tak, aby je bylo možno považovat za výrobky procházející ze Společenství nebo ze Sýrie; (f) prosté sestavování částí výrobku za účelem vytvoření kompletního výrobku; (g) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (f); (h) porážka zvířat. Článek 4 Jestliže seznamy A a B uvedené v článku 3 stanoví, že zboží získané v Sýrii nebo Společenství je považováno za odtud pocházející jen tehdy, jestliže hodnota opracovaných nebo zpracovaných výrobků nepřekročí dané procento hodnoty získaného výrobku, pak hodnoty, které se při stanovení takového procenta berou v úvahu, jsou: na jedné straně: u výrobků, jejichž dovoz lze prokázat: jejich celní hodnota v okamžiku dovozu, u výrobků neurčeného původu: první zjistitelná cena zaplacená za takové výrobky na území smluvní strany, kde se uskutečnila jejich výroba, a na straně druhé: cena ze závodu získaného zboží po odečtení vnitřních daní vrácených nebo vratných při vývozu. Článek 5 1. Pro účely uplatnění ustanovení článku 1 se považují původní výrobky, jejichž přeprava se uskutečňuje bez vstupu na jiné území než území smluvních stran, za výrobky přepravené přímo ze Sýrie do Společenství nebo ze Společenství do Sýrie. Nicméně zboží pocházející ze Sýrie nebo Společenství a tvořící jedinou zásilku, která není rozdělena, lze přepravovat přes území jiná než území smluvních stran s případnou překládkou nebo dočasným umístěním ve skladu na takových územích, kde přeprava přes tato území je opodstatněna zeměpisnými důvody, pokud zboží zůstane pod dohledem celních orgánů v zemích tranzitu nebo uskladnění a pokud není dáno na trh v těchto zemích nebo není tam uvolněno k domácímu použití nebo neprojde operacemi jinými než je vykládka, překládka nebo jakákoliv jiná operace uchovávající ho v dobrém stavu. 2. Důkaz, že podmínky uvedené v odstavci 1 byly splněny, se předkládá odpovědným celním orgánům ve Společenství nebo Sýrii předložením: Sýrie / str. 5

6 (a) (b) (c) nákladního listu vydaného zemí vývozu a zahrnujícího průjezd tranzitní zemí; nebo osvědčení vydaného celními orgány tranzitní země: - obsahujícího přesný popis zboží, - obsahujícího data vyložení a přeložení zboží nebo jejich nalodění nebo vylodění s identifikací použité lodě, - osvědčujícího podmínky, za kterých bylo zboží uchováno při přepravě tranzitní zemí; jakýchkoliv podpůrných dokumentů, pokud nejsou k dispozici výše uvedené dokumenty. HLAVA II UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI Článek 6 1. Důkaz statusu původu výrobku ve smyslu tohoto protokolu se podává prostřednictvím průvodního osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze V tohoto protokolu. Nicméně důkaz statusu původu výrobků ve smyslu tohoto protokolu, které tvoří předmět poštovních zásilek (včetně balíků), pokud sestávají pouze s a pokud hodnota nepřesáhne zúčtovacích jednotek na zásilku, lze poskytnout ve formě osvědčení EUR.2, jehož vzor je uveden v příloze VI tohoto protokolu. Zúčtovací jednotka má hodnotu 0, gramů čistého zlata. Pokud se zúčtovací jednotka změní, smluvní strany se setkají na úrovni Rady pro spolupráci, aby znovu definovaly hodnotu této jednotky ve zlatě. 2. Bez dotčení článku 3 (3), jestliže je na žádost osoby předkládající celním orgánům k proclení rozebraný nebo nesmontovaný výrobek zařazený do kapitoly 84 nebo 85 bruselské nomenklatury, který je dovážen po částech za podmínek stanovených příslušnými orgány, považuje se za jediný výrobek a průvodní osvědčení lze podat pro celý výrobek při dovozu první části. 3. Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané se zařízením, strojem, přístrojem nebo dopravním prostředkem, které jsou součástí normálního vybavení a jsou zahrnuty do ceny výrobku nebo nejsou zvlášť fakturovány, jsou považovány za součást daného zařízení, stroje, přístroje nebo dopravního prostředku. Článek 7 1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vývozní země při vývozu zboží, na které je vystaveno. Poskytuje se vývozci při uskutečnění nebo zajištění vývozu. 2. Ve výjimečných případech lze průvodní osvědčení EUR.1 vydat až po vývozu zboží, na které je vystaveno, jestliže nebylo vydáno v době vývozu z důvodu chyb, neúmyslných vynechání nebo zvláštních okolností. V tomto případě jsou v osvědčení uvedeny podmínky, za kterých bylo vydáno. 3. Průvodní osvědčení EUR.1 se vydává pouze tehdy, jestliže o ně vývozce písemně požádá. Taková žádost se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze V k tomuto protokolu, a vyplňuje se v souladu s tímto protokolem. 4. Průvodní osvědčení EUR.1 se vydává pouze tehdy, jestliže slouží jako písemný doklad požadovaný pro účely uplatnění této Dohody. 5. Žádosti o průvodní osvědčení EUR.1 uchovávají celní orgány vývozního státu minimálně dva roky. Článek 8 1. Průvodní osvědčení EUR.1 se vydává celními orgány vývozního státu, jestliže lze zboží považovat ve smyslu tohoto protokolu za původní výrobky. Sýrie / str. 6

7 2. Pro účely ověření, zda byly podmínky uvedené v odstavci 1 splněny, mají celní orgány právo vyžádat si jakékoliv písemné doklady nebo provést jakoukoliv kontrolu, kterou považují za účelnou. 3. Celní orgány vyvážejícího státu jsou odpovědné za zajištění řádného vyplnění formuláře uvedeného v článku 9. Celní orgány zejména kontrolují, zda odstavec osvědčení vyhrazený pro popis zboží byl vyplněn takovým způsobem, aby to vylučovalo veškeré možnosti podvodného dopisování údajů. Z tohoto důvodu nesmí kolonka určená pro popis zboží obsahovat jakýkoliv volný prostor. Jestliže není zaplněn veškerý prostor, pod poslední řádku popisu se nakreslí vodorovná čára a prázdné místo se proškrtne. 4. Datum vydání průvodního osvědčení musí být uvedeno v části osvědčení vyhrazené pro celní úřady. Článek 9 Průvodní osvědčení EUR.1 se vyhotovuje na formuláři, jehož vzor je uveden v Příloze V k tomuto protokolu. Tento formulář je vytištěn v jednom nebo více jazycích Dohody. Osvědčení se vyhotovují v jednom z těchto jazyků a v souladu s ustanoveními národní legislativy vývozního státu; jsou-li vyplněny rukou, musí být vyplněny inkoustem a hůlkovým písmem. Formulář osvědčení má rozměry 210 x 297 mm; je povolena tolerance plus 8 mm nebo minus 5 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez obsahu dřevoviny a musí vážit minimálně 25 g/m 2. Musí být opatřen tištěným zeleným vodoznakem, který zviditelní veškeré padělání mechanickými nebo chemickými prostředky. Vývozní stát si může vyhradit právo tisknout osvědčení sám nebo je může nechat vytisknout schválenými tiskárnami. V tomto případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace. Článek Vývozce je odpovědný za to, aby on nebo jeho zmocněný zástupce požádali o vydání průvodního osvědčení EUR Vývozce nebo jeho zástupce předkládají spolu se žádostí všechny příslušné podklady dokládající, že vyvážené zboží splňuje podmínky pro vydání průvodního osvědčení EUR. 1. Článek 11 Průvodní osvědčení EUR.1 se předkládá do pěti měsíců od data vydání celními orgány vývozního státu celním orgánům státu, kam je zboží dováženo. Článek 12 Průvodní osvědčení EUR.1 se předkládá celním orgánům dovozního státu v souladu s postupem stanoveným daným státem. Uvedené orgány mohou požádat o překlad osvědčení. Mohou rovněž žádat, aby dovozní deklarace byla doplněna prohlášením dovozce, že zboží splňuje podmínky nutné pro účely plnění této dohody. Článek Průvodní osvědčení EUR.1, které je předloženo celním orgánům dovozního státu po termínu stanoveném v článku 11, lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení, pokud nebylo osvědčení předloženo v řádném termínu z důvodů vyšší moci nebo výjimečných okolností. 2. V ostatních případech zpožděného předložení mohou celní orgány dovozního státu přijmout osvědčení, pokud jim bylo zboží předloženo před uvedeným termínem. Sýrie / str. 7

8 Článek 14 Zjištěním drobných nesrovnalostí mezi údaji uvedenými v průvodním osvědčení EUR.1 a údaji v dokladech předložených celním orgánům pro účely provedení formalit při dovozu zboží osvědčení zůstává platné, je-li řádně prokázáno, že zboží uvedené v osvědčení se vztahuje na předložené zboží. Článek 15 Vždy je možné nahradit jedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1 jedním nebo více průvodními osvědčením EUR.1, pokud je to provedeno na celním úřadě, kde se nachází zboží. Článek 16 Formulář EUR.2, jehož vzor je uveden v příloze VI, vyplňuje vývozce nebo na jeho zodpovědnost jím zmocněný zástupce. Vyplňuje se v jednom z jazyků Dohody a v souladu s ustanoveními národní legislativy vývozního státu. Je-li vyplněn rukou, musí být vyplněn inkoustem a hůlkovým písmem. Jestliže zboží tvořící zásilku bylo již ověřováno ve vývozní zemi odkazem na definici pojmů původní výrobky, vývozce může tuto kontrolu uvést do formuláře EUR.2 v kolonce Poznámky. Formulář EUR.2 má rozměry 210 x 148 mm. Povolená tolerance je plus 8 mm a minus 5 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez obsahu dřevoviny a musí vážit minimálně 64 g/m 2. Vývozní státy si mohou vyhradit právo tisknout formuláře samy nebo je nechat natisknout schválenými tiskárnami. V tom případě musí každý formulář osahovat odkaz na takové schválení. Kromě toho musí formulář obsahovat rozlišující znak přiřazený schválené tiskárně a pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace. Formulář EUR.2 se vyplňuje u každé poštovní zásilky. Tato ustanovení neosvobozují vývozce od dodržování všech ostatních formalit požadovaných celními nebo poštovními nařízeními. Článek Zboží zasílané jako malé zásilky soukromým osobám nebo tvořící součást osobních zavazadel cestujících se považuje za původní výrobky bez předložení průvodního osvědčení EUR.1 nebo formuláře EUR.2, pokud takové zboží není dováženo pro obchodní účely a existuje prohlášení, že splňuje podmínky požadované pro splnění těchto ustanovení a není-li pochyb o pravdivosti tohoto prohlášení. 2. Dovoz, který je příležitostný a skládá se výhradně ze zboží pro osobní potřebu příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažuje za dovoz pro obchodní účely, je-li z povahy a množství zboží jasné, že není určeno k prodeji. Dále celková hodnota nesmí překročit 60 zúčtovacích jednotek v případě malých balíčků nebo 200 zúčtovacích jednotek v případě obsahu osobních zavazadel cestujících. Článek Na zboží zaslané ze Společenství nebo ze Sýrie na výstavu do jiné země a prodané po výstavě k dovozu do Sýrie nebo Společenství se při dovozu vztahují ustanovení Dohody, pokud zboží splňuje požadavky tohoto Protokolu, které umožňují je uznat za původní ve Společenství nebo v Sýrii za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že: (a) vývozce zaslal toto zboží pocházející ze Společenství nebo Sýrie do země, kde se výstava koná, a vystavil je v této zemi; (b) vývozce toto zboží prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve Společenství nebo v Sýrii; (c) zboží bylo odesláno během výstavy nebo bezprostředně po ní do Sýrie nebo Společenství ve stavu, v jakém bylo zasláno na výstavu; (d) výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účel než předvádění na výstavě. Sýrie / str. 8

9 2. Průvodní osvědčení musí být předloženo celním orgánům běžným způsobem. Musí na něm být vyznačen název výstavy a adresa, kde se výstava koná. Je-li to zapotřebí, může být požadován doplňující písemný důkaz o charakteru zboží a o podmínkách, za kterých bylo vystaveno. 3. Odstavec 1 platí pro jakékoliv obchodní, průmyslové, zemědělské nebo umělecké výstavy, trhy nebo podobné veřejné prezentace, které nejsou organizovány pro soukromé účely v obchodech nebo v podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničního zboží a během níž zboží zůstává pod celním dohledem. Článek Je-li osvědčení vydáno ve smyslu článku 7 (2) tohoto protokolu poté, co bylo zboží, na které se vztahuje, skutečně vyvezeno, vývozce musí v žádosti uvedené v článku 7 (3) tohoto protokolu: - vyznačit místo a datum vývozu zboží, na které je osvědčení vydáno, - potvrdit, že v době vývozu daného zboží nebylo vydáno žádné průvodní osvědčení EUR.1 a uvést důvody. 2. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 zpětně teprve po ověření, že informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s informacemi obsaženými v odpovídající dokumentaci. Osvědčení vydaná dodatečně musí být opatřena jednou z následujících frází: NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT, DÉLIVRÉ A POSTERIORI, RILASCIATO A POSTERIORI, AFGEGEVEN A POSTERIORI, ISSUED RETROSPECTIVELY, UDSTEDT EFTERFØLGENDE,. Článek 20 V případě odcizení, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 vývozce může požádat celní orgány, které ho vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokladů, které má k dispozici. Duplikát vydaný tímto způsobem musí být opatřena jedním z následujících slov: DUPLIKAT, DUPLICATA, DUPLICATO, DUPLICAAT, DUPLICATE,. Článek 21 Sýrie a Společenství učiní nezbytné kroky k zajištění, aby výrobky obsažené v průvodním osvědčení EUR.1, které vstupují do svobodných celních pásem na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a aby neprošly operacemi jinými než určenými k jejich ochraně před poškozením. Článek 22 Pro účely uplatnění ustanovení v této Hlavě si Sýrie a Společenství budou pomáhat prostřednictvím svých celních správ při verifikaci pravosti průvodních osvědčení EUR.1 a přesnosti informací týkajících se skutečného původu dotčených výrobků a prohlášení vývozců na formulářích EUR.2. Článek 23 Pokuta bude uložena každému, kdo vystaví nebo nechá vystavit doklad, který obsahuje nesprávné náležitosti pro účely získání průvodního osvědčení EUR.1 nebo formuláři EUR.2 obsahující nesprávné údaje, za účelem získání nároku na preferenční zacházení. Článek Následné ověření průvodních osvědčení EUR.1 a formulářů EUR.2 se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející země mají opodstatněnou pochybnost o pravosti dokladu nebo přesnosti informací týkajících se skutečného původu předmětného zboží. Sýrie / str. 9

10 2. Pro účely provádění odstavce 1 celní orgány dovážející země vrátí průvodní osvědčení EUR.1 nebo formulář EUR.2 nebo jejich fotokopie celním orgánům vyvážející země s uvedením formálních nebo obsahových důvodů verifikace. K formuláři EUR.2 se přikládá faktura, byla-li předložena, nebo její kopie a celní orgány zašlou jakékoliv informace, které byly zjištěny, naznačující, že údaje uvedené na zmíněném osvědčení nebo zmíněném formuláři jsou nepřesné. Jestliže celní orgány dovážející země rozhodnou pozastavit provádění Hlavy I Dohody po dobu čekání na výsledky ověření, umožní dovozci propuštění zboží na základě takových záruk, které považují za nezbytné. 3. Celní orgány dovážející země jsou co nejrychleji informovány o výsledcích verifikace. Tyto výsledky musí být takové, aby umožňovaly stanovit, zda napadené průvodní osvědčení EUR.1 nebo formulář EUR.2 se vztahuje ke zboží skutečně vyvezenému a zda se na toto zboží mohou uplatnit preferenční dohody. Jestliže takové spory nelze vyřešit mezi celními orgány dovážející země a celními orgány vyvážející země, anebo pokud v jejich důsledku vznikne otázka způsobu interpretace tohoto Protokolu, předkládají se Výboru pro celní spolupráci. Ve všech případech se urovnání sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející země řeší podle národní legislativy dovážející země. Článek 25 Rada pro spolupráci může rozhodnout o změně ustanovení tohoto protokolu. Článek Společenství a Sýrie přijmou jakákoliv opatření, která jim umožní předložit průvodní osvědčení EUR.1 a formuláře EUR.2 v souladu s články 11 a 12 tohoto protokolu ode dne, kdy vstoupí v platnost. 2. Průvodní osvědčení EUR.1 a formuláře EUR.2 vytištěné v členských státech před datem vstupu tohoto protokolu v platnost, které neodpovídají vzorům v přílohách V a VI tohoto protokolu, mohou být i nadále používány do vyčerpání zásob za podmínek stanovených v tomto protokolu. Článek 27 Společenství a Sýrie učiní kroky nutné k provádění tohoto protokolu. Přílohy tohoto protokolu tvoří nedílnou součást. Článek 28 Článek 29 Ustanovení Dohody lze uplatnit na zboží, které splňuje ustanovení Hlavy I a které se k datu vstupu Dohody v platnost nachází buď v tranzitu nebo ve Společenství nebo v Sýrii, nebo je dočasně skladováno v celních skladech nebo ve svobodných celních pásmech, za podmínky, že do čtyř měsíců od tohoto data se celním orgánům dovážejícího státu předloží osvědčení EUR.1, indosované se zpětnou účinností kompetentními orgány vyvážejícího státu, společně s doklady prokazujícími, že zboží bylo dopraveno přímo. Článek 30 Poznámky uvedené v článcích 19 a 20 se připojují do kolonky osvědčení s označením Poznámky. Sýrie / str. 10

11 PŘÍLOHA I Vysvětlivky Vysvětlivka 1: Články 1 a 2 Pojmy Společenství a Sýrie rovněž zahrnují teritoriální vody členských států Společenství a Sýrie. Plavidla působící na volném moři včetně zpracovatelských lodí, na kterých se opracovávají nebo zpracovávají ulovené ryby, se považují za součást území státu, kterému patří, pokud splňují podmínky stanovené ve vysvětlivce 5. Vysvětlivka 2: Článek 1 Za účelem určení, zda zboží pochází ze Společenství nebo ze Sýrie, není podstatné určit, zda energie a palivo, zařízení a vybavení a stroje a přístroje použité k získání takového zboží pocházejí ze třetí země nebo nikoliv. Vysvětlivka 3: odstavec (1) a (2) Článek 3 a Článek 4 Procentuální pravidlo určuje, zda se získaný výrobek objeví v seznamu A, což je doplňkové kritérium ke změně čísla libovolného použitého nepůvodního materiálu. Vysvětlivka 4: Článek 1 Obal se považuje za součást zboží v něm obsaženého. Toto ustanovení však neplatí pro obal, který není u baleného výrobku běžný, který má vlastní užitnou hodnotu anebo má kromě své funkce i trvalejší charakter. Vysvětlivka 5: písmeno (f) Článek 2 Pojem jejich plavidla platí pouze pro plavidla: která jsou registrována nebo zaznamenána v členském státu Společenství nebo v Sýrii, která plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo Sýrie, která jsou vlastněna nejméně z 50% státními příslušníky členských států Společenství nebo Sýrie, nebo společností s ústředím v jedné z těchto zemí, jejichž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo Sýrie, a navíc, v případě partnerských společností nebo společností s ručením omezeným alespoň polovina kapitálu patří těmto státům nebo veřejným institucím nebo státním příslušníkům těchto států, jejichž kapitán a důstojníci jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo Sýrie, jejichž posádku tvoří alespoň za 75% státní příslušníci členských států Společenství nebo Sýrie. Vysvětlivka 6: Článek 4 EXW cena znamená cenu ze závodu zaplacenou za výrobek výrobci, v jehož podniku byla provedena poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech při výrobě. Celní hodnotou se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o oceňování zboží pro celní účely podepsané v Bruselu 15. prosince Sýrie / str. 11

12 PŘÍLOHA II Seznam A Seznam opracování nebo zpracování, mající za následek změnu sazebního čísla, výrobkům, na kterých probíhají takovéto operace, anebo udělují tento status jen za určitých podmínek Číslo HS zpracování 0206 Maso a jedlé droby (vyjma drůbeží játra) solené, ve slané vodě, sušené nebo uzené 0302 Ryby, sušené, solené nebo ve slané vodě, uzené, též vařené před nebo během uzení 0402 Mléko a smetana, konzervované, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr Solení, naložení do slané vody, sušení nebo uzení masa a jedlých drobů čísel 0201 nebo 0204 Sušení, solení, naložení do slané vody; uzení ryb, též vařených Konzervace, zahušťování nebo přidávání cukru do mléka nebo smetany čísla Máslo Výroba z mléka nebo smetany 0404 Sýr a tvaroh Výroba z materiálů čísel 0401, 0402 a Zelenina (též vařená), zmrazená Mražení zeleniny 0703 Zelenina prozatímně konzervovaná v solném roztoku, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, ale v tomto stavu nevhodná k přímému požívání 0704 Zelenina sušená, celá, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná 0810 Ovoce (též vařené), zmrazené, neobsahující přidaný cukr 0811 Ovoce prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, v solném roztoku, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), ale v tomto stavu nevhodné k přímému požívání 0812 Ovoce, sušené, jiné než zařazené do čísel 0801, 0802, 0803, 0804 nebo 0805 Naložení zeleniny čísla 0701 do solného roztoku nebo jiných roztoků Sušení, řezání, drcení, mletí na prášek zeleniny čísel 0701 až 0703 Mražení ovoce Naložení ovoce čísel 0801 až 0809 do solného roztoku nebo jiných roztoků Sušení ovoce 1101 Mouky z obilovin Výroba z obilovin Sýrie / str. 12

13 zpracování 1102 Obilné kroupy a krupice; jinak zpracovaná obilná zrna (např. čištěná, loupaná, drcená, zploštělá (včetně ve vločkách), ale nikoliv dále upravená), vyjma loupané, zalité, leštěné, zlomkové rýže; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené Výroba z obilovin 1103 Mouky z luštěnin zařazených do čísla 0705 Výroba ze sušených luštěnin 1104 Mouky z ovoce zařazeného do jakéhokoliv čísla kapitoly 8 Výroba z ovoce kapitoly Mouka, krupice nebo lupínky z brambor Výroba z brambor 1106 Mouka a krupice ze sága a manioku, maranty, salepu a ostatních kořenů a hlíz zařazených do čísla 0706 Výroba z materiálů čísla Slad, pražený nebo nepražený Výroba z obilovin 1108 Škroby; inulin Výroba z obilovin kapitoly 10 nebo z brambor a ostatních výrobků kapitoly Pšeničný lepek, též sušený Výroba z pšenice nebo pšeničných mouk 1501 Sádlo, ostatní vepřový tuk a drůbeží tuk, rozpuštěný nebo extrahovaný rozpouštědly 1502 Lůj z hovězího dobytka, ovcí a koz, surový, rozpuštěný nebo extrahovaný rozpouštědly (včetně premier jus ) získaný z těchto surových tuků 1504 Tuky a oleje z ryb a mořských savců, též rafinované 1506 Ostatní živočišné oleje a tuky (včetně oleje z paznehtů a tuků z kostí a odpadu) Výroba z materiálů čísel 0205 Výroba z materiálů čísel 0201 a 0206 Výroba z ryb a mořských savců ulovených na rybářských plavidlech třetích zemí Výroba z materiálů kapitoly 2 ex 1507 Stálé rostlinné oleje, tekuté nebo tuhé, surové, rafinované nebo čištěné, ale nezahrnující čínský dřevný olej, myrtový vosk, japonský vosk nebo olej z tungových ořechů, olej z kokových semen nebo ojticikových semen; rovněž nezahrnující oleje používané v strojních a mechanických zařízeních nebo pro průmyslové účely jiné než výroba jedlých výrobků Výroba z materiálů kapitol 7 a Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů a zvířecí krve Výroba z materiálů kapitoly Ostatní přípravky a konzervy z masa a drobů Výroba z materiálů kapitoly Přípravky a konzervy z ryb, včetně kaviáru a náhražek z rybích jiker Výroba z materiálů kapitoly 3 Sýrie / str. 13

14 zpracování 1605 Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách 1702 Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel Výroba z materiálů kapitoly 3 Výroba z jakéhokoliv materiálu 1704 Cukrovinky neobsahující kakao Výroba z ostatních materiálů kapitoly 17, jejichž hodnota přesáhne 30% hodnoty 1705 Ochucené a barvené cukry, sirupy a melasy, ale neobsahující ovocné šťávy s přísadou cukru v jakémkoliv poměru 1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao Výroba z ostatních materiálů kapitoly 17, jejichž hodnota přesáhne 30% hodnoty Výroba z ostatních materiálů kapitoly 17, jejichž hodnota přesáhne 30% hodnoty 1901 Sladový výtažek Výroba z materiálů čísla Přípravky z mouky, krupice, škrobu a sladového výtažku používané pro dětskou výživu nebo pro dietní nebo kulinářské účely, obsahující méně než 50% hmotnostních kakaa Výroba z obilovin a jejich odvozenin, masa a mléka, nebo v nichž hodnota použitých materiálů kapitoly 17 přesáhne 30% hodnoty hotového výrobku 1903 Makaróny, špagety a podobné výrobky Výroba z tvrdé pšenice Triticum durum 1904 Tapioka a ságo; náhražky tapioky a sága z bramborového nebo ostatních škrobů 1905 Připravené potraviny získané bobtnáním nebo pražením obilovin nebo obilných výrobků (nafouknutá rýže, lupínky corn flakes a podobné výrobky) 1906 Hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické účely, oplatky na pečení, sušené těsto z mouky nebo škrobu v listech a podobné výrobky 1907 Chléb, lodní suchary a ostatní běžné pekařské zboží, bez přísady cukru, medu, vajec, tuků, sýra nebo ovoce 1908 Sladké pečivo, sušenky, koláče a ostatní jemné pekařské výrobky, též obsahující kakao v jakémkoliv poměru Výroba z bramborového škrobu Výroba z jakéhokoliv materiálu jiného než kapitoly 17 1, nebo v níž hodnota použitých materiálů kapitoly 17 přesáhne 30% hodnoty hotového výrobku Výroba z materiálů kapitoly 11 Výroba z materiálů kapitoly 11 Výroba z materiálů kapitoly 11 Sýrie / str. 14

PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek

Více

1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317

1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317 1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317 PŘÍLOHA 10 SEZNAM ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÁ UDĚLUJÍ NEBO NEUDĚLUJÍ VÝROBKŮM STATUS PŮVODU, POKUD JSOU PROVÁDĚNA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH Textilie a textilní

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS PŘÍLOHA

Více

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 2005. L 34/6 Úřední věstník Evropské unie 8.2.2005 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 209/2005 ze dne 7. února 2005, kterým se stanoví seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství

Více

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

PROTOKOL 3 o pravidlech původu

PROTOKOL 3 o pravidlech původu PROTOKOL 3 o pravidlech původu (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) OBSAH HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek

Více

PROTOKOL 1 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PROTOKOL 1 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PROTOKOL 1 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II

Více

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Příloha č. 1 část A CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Oddíl Skupina Název Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských výrobků 2) 11 Výroba nápojů 2) 13 Výroba textilií

Více

DODATEK III. Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1. Tiskařské pokyny

DODATEK III. Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1. Tiskařské pokyny DODATEK III Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1 Tiskařské pokyny 1. Každé osvědčení má rozměr 210 x 297 mm; lze připustit toleranci až minus 5 mm nebo plus 8 mm na délku.

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 336/29 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1164/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech

Více

kapitola 58 - tabulková část

kapitola 58 - tabulková část 5800 00 00 00/80 SPECIÁLNÍ TKANINY; VŠÍVANÉ TEXTILIE; KRAJKY; TAPISÉRIE; PRÝMKAŘSKÉ VÝROBKY; VÝŠIVKY 5801 00 00 00/80 Vlasové tkaniny a žinylkové tkaniny, jiné než textilie čísel 5802 nebo 5806 5801 10

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

Úřední věstník Evropské unie L 326/33

Úřední věstník Evropské unie L 326/33 10.12.2010 Úřední věstník Evropské unie L 326/33 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1160/2010 ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých

Více

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána L 344/34 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly

Více

PŘÍLOHY. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2014 COM(2014) 345 final ANNEXES 1 to 8 PŘÍLOHY Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 335/42 Úřední věstník Evropské unie 17.12.2011 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1322/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu

Více

PŘÍLOHA IX PROTOKOLU 1

PŘÍLOHA IX PROTOKOLU 1 PŘÍLOHA IX PROTOKOLU 1 Seznam opracování zpracování, nezbytné pro získání ACP statusu původu, která musí být provedena na textilních materiálech původních v rozvojových zemích, uvedených v odstavci 11

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 21.5.2008 KOM(2008) 309 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Společenství zaujmout v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou

Více

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci,

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 PŘÍLOHA nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud

Více

14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 127/1359

14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 127/1359 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 127/1359 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY VYROBENÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU Tato

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 336/55 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1165/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu

Více

Příloha č. 2 Podporované kategorie CZ-NACE

Příloha č. 2 Podporované kategorie CZ-NACE Příloha č. 2 Podporované kategorie CZ-NACE SEKCE C Zpracovatelský průmysl 10 Výroba potravinářských výrobků 11 Výroba nápojů 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16

Více

PŘÍLOHA III. Průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o průvodní osvědčení EUR.1. Tiskařské pokyny

PŘÍLOHA III. Průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o průvodní osvědčení EUR.1. Tiskařské pokyny PŘÍLOHA III Průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o průvodní osvědčení EUR.1 Tiskařské pokyny 1. Každé osvědčení má rozměr 210 x 297 mm; lze připustit toleranci až minus 5 mm nebo plus 8 mm na délku. Použitý

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která

Více

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE)

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) Příloha č. 1 Výzvy I - úvěry v programu EXPANZE Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) Část A Oddíl Název Sekce B - Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl

Více

PŘÍLOHA A Úvodní poznámky k příloze B

PŘÍLOHA A Úvodní poznámky k příloze B PŘÍLOHA A Úvodní poznámky k příloze B Poznámka 1: Příloha II stanoví pro každý výrobek podmínky, které musí být splněny, aby tento výrobek byl považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu

Více

Příloha č. 1: KATEGORIE CZ-NACE VÝZVY I PROGRAMU MARKETING

Příloha č. 1: KATEGORIE CZ-NACE VÝZVY I PROGRAMU MARKETING Příloha č. 1: KATEGORIE CZ-NACE VÝZVY I PROGRAMU MARKETING Část A Oddíl Název Sekce B - Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských výrobků

Více

29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/279. Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování nebo opracování, která udělují nepreferenční původ

29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/279. Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování nebo opracování, která udělují nepreferenční původ 29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/279 PŘÍLOHA 22-01 Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování opracování, která udělují nepreferenční původ ÚVODNÍ POZNÁMKY 1. Definice 1.1. Výrazy výroba,

Více

kapitola 62 - tabulková část

kapitola 62 - tabulková část 6200 00 00 00/80 ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, JINÉ NEŽ PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ 6201 00 00 00/80 Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než

Více

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999)

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) O postupu usnadnění vystavení průvodního osvědčení EUR 1 a vyhotovení prohlášení na faktuře pod opatřeními

Více

19.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 338/33

19.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 338/33 19.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 338/33 PŘÍLOHA Přílohy I, II, III, V a VII nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto: (1) Příloha I se nahrazuje tímto: PŘÍLOHA I TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU

Více

PŘÍLOHA Č. 5 KATEGORIE CZ NACE

PŘÍLOHA Č. 5 KATEGORIE CZ NACE PŘÍLOHA Č. 5 KATEGORIE CZ NACE Část A Kategorie CZ NACE podporované: Oddíl Skupina Název Sekce B Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských

Více

KATEGORIE CZ NACE. Část A. Kategorie CZ NACE podporované:

KATEGORIE CZ NACE. Část A. Kategorie CZ NACE podporované: Část A Kategorie CZ NACE podporované: KATEGORIE CZ NACE Oddíl Skupina Název Sekce B Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských výrobků 2)

Více

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz http://www.szif.cz Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Při dovozu čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz vepřového masa

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz vepřového masa Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz vepřového masa OBSAH 1. DOVOZ v režimu celních kvót řízených systémem licencí... 2 1.1 Dovoz vepřového masa do EU... 2 1.2 Dovoz vepřového masa z Ukrajiny...

Více

(1999/109/EC) L 35 z

(1999/109/EC) L 35 z Rozhodnutí Rady přidružení EU Rumunsko č. 4/98 pozměňující Protokol 4 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce k Evropské dohodě EU-Rumunsko. (1999/109/EC) L 35 z 9.2.1999

Více

Úřední věstník Evropské unie 1885

Úřední věstník Evropské unie 1885 15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie 1885 Dodatek 2A DODATEK K SEZNAMU OPRACOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU

Více

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1.

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1. Příloha č. 1 - Vyloučené oblasti podpory Vyloučené oblasti podpory. Projekt žadatele nesmí spadat do následujících odvětví: a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ

Více

DODATEK I Úvodní poznámky k dodatku II

DODATEK I Úvodní poznámky k dodatku II DODATEK I Úvodní poznámky k dodatku II Poznámka 1: Dodatek II stanoví pro každý výrobek podmínky, které musí být splněny, aby tento výrobek byl považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu

Více

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm;

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm; Příloha č. 1 Vyloučené oblasti podpory 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1 2. Uhelný průmysl CZ NACE B 05, C 19.1 (OKEČ C 10, D 23.1) 3. Ocelářský

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

DODATEK I Úvodní poznámky k dodatkům II a II(a)

DODATEK I Úvodní poznámky k dodatkům II a II(a) DODATEK I Úvodní poznámky k dodatkům II a II(a) Poznámka 1: Dodatek II stanoví pro každý výrobek podmínky, které musí být splněny, aby tento výrobek byl považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný

Více

kapitola 23 - tabulková část

kapitola 23 - tabulková část 2300 00 00 00/80 ZBYTKY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; PŘIPRAVENÉ KRMIVO 2301 00 00 00/80 Moučky, šroty a pelety, z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé

Více

TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY

TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY DB TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY 17 TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 17.1 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10.1 Tuk z ovčí

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.02.2016 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod se zbožím RF, SZFO i jednotlivých subjektů SZFO v mil.

Více

PŘÍLOHA III. Průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o průvodní osvědčení EUR.1. Tiskařské pokyny

PŘÍLOHA III. Průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o průvodní osvědčení EUR.1. Tiskařské pokyny PŘÍLOHA III Průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o průvodní osvědčení EUR.1 Tiskařské pokyny 1. Každé osvědčení má rozměry 210 297 mm; lze připustit toleranci v délce až minus 5 mm nebo plus 8 mm. Použitý

Více

Brusel, 20. června 2005 (OR. fr) PŘIDRUŽENÍ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A TUNISKEM UE-TU 2605/05

Brusel, 20. června 2005 (OR. fr) PŘIDRUŽENÍ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A TUNISKEM UE-TU 2605/05 PŘIDRUŽENÍ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A TUNISKEM Rada přidružení Brusel, 20. června 2005 (OR. fr) UE-TU 2605/05 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Rozhodnutí Rady přidružení ES-Tunisko o odchylce

Více

kapitola 68 - tabulková část

kapitola 68 - tabulková část 6800 00 00 00/80 VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY 6801 00 00 00/80 Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky,

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

5427/17 jsp/mb 1 DRI

5427/17 jsp/mb 1 DRI Rada Evropské unie Brusel 25. ledna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0029 (COD) 5427/17 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

Kód SKP N á z e v HS/CN ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ 01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE Produkty rostlinné výroby, zelinářství, zahradnictví a 01.1 sadařství 01.11 Obiloviny a jiné kulturní plodiny

Více

L 143/18 CS Úřední věstník Evropské unie

L 143/18 CS Úřední věstník Evropské unie L 143/18 CS Úřední věstník Evropské unie 6.6.2009 PŘÍLOHA I ÚVODNÍ POZNÁMKY K SEZNAMU V PŘÍLOZE II Poznámka 1: Seznam stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt mohl

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) CS L 138/18 Úřední věstník Evropské unie 26.5.2011 NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 514/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro úpravu režimu preferenčního obchodu

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DB TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY 17 TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 17.1 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10 Textilní vlákna a příze,

Více

PŘÍLOHA. doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY,

PŘÍLOHA. doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 PŘÍLOHA doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se schvaluje uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. května 2010 (OR. en) 9393/10 Interinstitucionální spis: 2010/0038 (NLE) ACP 135 COAFR 170 WTO 153

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. května 2010 (OR. en) 9393/10 Interinstitucionální spis: 2010/0038 (NLE) ACP 135 COAFR 170 WTO 153 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. května 21 (OR. en) 9393/1 Interinstitucionální spis: 21/38 (NLE) ACP 135 COAFR 17 WTO 153 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská

Více

PŘÍLOHA II Seznam A. 0403 Máslo Výroba z mléka nebo smetany. 0702 Zelenina (též vařená), zmrazená Mražení zeleniny

PŘÍLOHA II Seznam A. 0403 Máslo Výroba z mléka nebo smetany. 0702 Zelenina (též vařená), zmrazená Mražení zeleniny PŘÍLOHA II Seznam A Seznam opracování nebo zpracování, mající za následek změnu sazebního čísla, výrobkům, na kterých probíhají takovéto operace, anebo udělují tento status jen za určitých podmínek Číslo

Více

13370/14 ADD 3 JF/izk DGC 1B. Rada Evropské unie. Brusel 3. prosince 2014 (OR. fr) 13370/14 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2014/0265 (NLE)

13370/14 ADD 3 JF/izk DGC 1B. Rada Evropské unie. Brusel 3. prosince 2014 (OR. fr) 13370/14 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2014/0265 (NLE) Rada Evropské unie Brusel 3. prosince 2014 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2014/0265 (NLE) 13370/14 ADD 3 ACP 149 WTO 250 COAFR 254 RELEX 761 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Dohoda o hospodářském

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.11.2004 SEK(2004) 1446 v konečném znění Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT kterým se mění protokol 4 k Euro-středomořské dohodě týkající se

Více

kapitola 11 - tabulková část

kapitola 11 - tabulková část 1100 00 00 00/80 MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK 1101 00 00 00/80 Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži 1101 00 11 00/10 - Pšeničná mouka: 1101 00 11 00/80 - - Z pšenice durum - 172

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.10.2015 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod zbožím jednotlivých subjektů Severozápadního federálního

Více

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe ADITIVA MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe Co jsou to ADITIVA Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům informace nesmí

Více

kapitola 15 - tabulková část

kapitola 15 - tabulková část 1500 00 00 00/80 ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY 1501 00 00 00/80 Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk,

Více

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (k článku 3) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek

Více

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana 30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911 PŘÍLOHA XII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky vyloučené z kumulace podle článku 4 (*) ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY Jogurt

Více

DODATEK týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

DODATEK týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce DODATEK týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II Článek

Více

PŘÍLOHA. Příloha. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. Příloha. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 332 final ANNEX 1 PŘÍLOHA Příloha návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení EU- Chile ve vztahu

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016 VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ze dne 29. srpna 2016 Ministerstvo školství,

Více

Seznam podporovaných CZ-NACE:

Seznam podporovaných CZ-NACE: Seznam podporovaných CZ-NACE: Oddíl Skupina Název SEKCE B - těžba a dobývání 08 Ostatní těžba a dobývání SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 1/ 10 Výroba potravinářských výrobků 2/ 11 Výroba nápojů 2/ 13

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 374/2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží

Více

kapitola 57 - tabulková část

kapitola 57 - tabulková část 5700 00 00 00/80 KOBERCE A JINÉ TEXTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY 5701 00 00 00/80 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané, též zcela zhotovené 5701 10 00 00/80 - Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů:

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady,

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 4802 100,3 99,8 99,9 99,9 100,5 101,2 105,5 105,4 105,7 105,7 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 119 100,7 100,1 98,1 99,5 100,7 105,7 108,7 106,9 107,5 108,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 28 100,9

Více

PŘÍLOHA III. definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce. (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí)

PŘÍLOHA III. definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce. (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dokladu o původu zboží vydaného nebo vyhotoveného dříve

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dokladu o původu zboží vydaného nebo vyhotoveného dříve 30.8.2014 L 260/621 PROTOKOL II O DEFINICI POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Článek 1 Definice HLAVA II DEFINICE POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY ( PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ

Více

VYHLÁŠKA č. 212/2004 Sb. ze dne 16. dubna 2004,

VYHLÁŠKA č. 212/2004 Sb. ze dne 16. dubna 2004, VYHLÁŠKA č. 212/2004 Sb. ze dne 16. dubna 2004, o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění vyhlášky č. 320/2004 Sb. Změna: 320/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0135 (NLE) 9084/16 ADD 1 COLAC 31 UD 101 WTO 133 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2016 Příjemce: Jordi AYET

Více

RADA ROZHODNUTÍ Úřední věstník Evropské unie L 279/15

RADA ROZHODNUTÍ Úřední věstník Evropské unie L 279/15 23.10.2007 Úřední věstník Evropské unie L 279/15 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ RADA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-MEXIKO č.

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. INVESTIČNÍ PROGRAMY A.1.2. Fond nepovažuje podnikatele, který je

Více

Datum účinnosti od: 20. září 2016

Datum účinnosti od: 20. září 2016 Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních Datum účinnosti od: 20. září 2016 Ministerstvo

Více

L 286/98 CS Úřední věstník Evropské unie 29.10.2008

L 286/98 CS Úřední věstník Evropské unie 29.10.2008 L 286/98 CS Úřední věstník Evropské unie 29.10.2008 PŘÍLOHA II Seznam opracování zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu Dohoda

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.1.2009 KOM(2009) 19 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Společenství v Radě přidružení EU-Tunisko za účelem změny rozhodnutí Rady přidružení

Více

PŘÍLOHA III. definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce. (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí)

PŘÍLOHA III. definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce. (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA

Více

DODATEK II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

DODATEK II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné Toto rozhodnutí se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem tohoto rozhodnutí.

Více

OBSAH. Kapitola Strana. Úvod... 44. Třída I Živá zvířata, živočišné produkty 2 Maso a jedlé droby... 44

OBSAH. Kapitola Strana. Úvod... 44. Třída I Živá zvířata, živočišné produkty 2 Maso a jedlé droby... 44 C 356/42 Úřední věstník Evropské unie 29.12.2010 TECHNICKÉ POKYNY, KTERÉ STANOVÍ ORIENTAČNÍ SEZNAM KÓDŮ KOMBINOVANÉ NOMENKLATURY, DO KTERÝCH MOHOU SPADAT ZAKÁZANÉ PRODUKTY Z TULEŇŮ Zveřejnění podle čl.

Více

NAŘÍZENÍ RADY č. 82/2001

NAŘÍZENÍ RADY č. 82/2001 NAŘÍZENÍ RADY č. 82/2001 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce v obchodu mezi celním územím Společenství a Ceuty a Melilly (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní

Více

kapitola 56 - tabulková část

kapitola 56 - tabulková část 5600 00 00 00/80 VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTILIE; SPECIÁLNÍ NITĚ; MOTOUZY, ŠŇŮRY, PROVAZY A LANA A VÝROBKY Z NICH 5601 00 00 00/80 Vt z textilních mteriálů výrobky z ní; textilní vlákn o délce nepřeshující

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. října 2009 (OR. en ) 11172/09 Interinstitucionální spis: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. října 2009 (OR. en ) 11172/09 Interinstitucionální spis: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. října 2009 (OR. en ) 11172/09 Interinstitucionální spis: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a uzavření

Více

kapitola 60 - tabulková část

kapitola 60 - tabulková část 6000 00 00 00/80 PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ TEXTILIE 6001 00 00 00/80 Vlasové textilie, včetně textilií s "dlouhým vlasem" a smyčkových textilií, pletené nebo háčkované 6001 10 00 00/80 - S "dlouhým vlasem":

Více

Úřední věstník Evropské unie L 111/1023

Úřední věstník Evropské unie L 111/1023 24.4.2012 Úřední věstník Evropské unie L 111/1023 PROTOKOL 1 Týkající se definice pojmu původní produkty či produkty pocházející z a metod správní spolupráce OBSAH HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Články 1. Definice

Více

kapitola 51 - tabulková část

kapitola 51 - tabulková část 5100 00 00 00/80 VLNA, JEMNÉ NEBO HRUBÉ ZVÍŘECÍ CHLUPY; ŽÍNĚNÉ NITĚ A TKANINY 5101 00 00 00/80 Vlna, nemykaná ani nečesaná 5101 11 00 00/10 - Potní, včetně poloprané vlny: 5101 11 00 00/80 - - Střižní

Více