SPSKS SLOVO ÚVODEM. Marek Novotný předseda představenstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPSKS SLOVO ÚVODEM. Marek Novotný předseda představenstva"

Transkript

1 -1-

2 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Pomineme-li požadavky legislativy, kde vyhláška č. 298/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyžaduje u technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl odbornou kvalifikaci, je celoživotní vzdělání za všech okolností důležitou investicí do zaměstnanců. U naší společnosti se to týká především vedoucích provozoven, mistrů a techniků. Lidé jsou hlavním bohatstvím každé firmy a měli by vždy stát v centru jejího zájmu. I po formálním ukončení střední či vysoké školy je velmi důležité, aby byli zaměstnanci v kontaktu s novinkami ve svém oboru. Vzdělání je v současnosti artiklem, který rychle zastarává, hovoří se dokonce o tzv. poločasu rozpadu vzdělání, tedy době, za kterou vzdělání nebo informace ztrácí svoji hodnotu. Jsem velmi rád, že se ve spolupráci mezi MŠMT, společností Českomoravský štěrk, a.s. a Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích podařilo vytvořit výukový program ušitý na tělo pro naše zaměstnance. Jsem přesvědčený, že ucelené vzdělání, které zde naši zaměstnanci získají, jim poskytne potřebný vhled do problematiky a obohatí je nejen profesně, ale i občansky, protože celoživotní vzdělávání je, mimo jiné, i základním nástrojem rozvoje občanství a sociální soudržnosti. Přeji všem studentům hodně entuziasmu, vytrvalosti a radosti z nově nabytých poznatků. Marek Novotný předseda představenstva Slovo úvodem pro hornické činnosti a činnosti vykonávané hornickým způsobem bude možné v modifikované podobě přečíst u šestnácti odborných učebnic. Nejvýznamnějším počinem pro jejich vznik je aktivita progresivních firem v České republice. Dominantní jsou skupina MND a Českomoravský štěrk, a.s. Některé učebnice budou obecnější a budou odborně pokrývat dva směry vzdělání: Těžbu a zpracování ropy a zemního plynu a Těžbu a zpracování kamene. Jiné budou sloužit pro užší specializaci. Vedle učebnic, které jsou know how školy projekt zahrnuje primárně kompletní kurikulární reformu, tedy koncepci rámcového vzdělávacího programu a navazujících školních vzdělávacích programů. Spuštění celého projektu se prostě nevejde do zaběhnutých mechanizmů vzdělávací soustavy. Proto jak vlastní výuka, tak její formy, metody a především publikační činnost probíhá v režimu pokusného ověřování, které monitoruje ministerstvo školství. Odvaha silných firem investovat do vzdělání u statisticky vzácných oborů v celé jeho šíři nemá v ČR obdoby. Pro školu samotnou je to historicky nejvýznamnější společenská zakázka a příležitost být nositelem významných inovací v prostoru sekundárního vzdělávání. Josef Moravec ředitel školy -2-

3 PŘEDMLUVA Učebnice Stavba a provoz strojů má sloužit k zavedenému předmětu Stavba a provoz strojů, jehož obsahová náplň je obsažena v rámcovém vzdělávacím programu Geotechnika a navazujících školních vzdělávacích programech Těžba a zpracování ropy a zemního plynu a Těžba a zpracování kamene. Důvodem zavedení předmětu je skutečnost, že po útlumu tradičních hornických oborů po roce 1990 dochází k jejich novému oživení a s tím souvisí poptávka po kvalifikovaných pracovnících nejrůznějších hornických oborů a činností prováděných hornickým způsobem a představuje velmi důležitou kompetenci u stupně vzdělání - střední s maturitou. Pro studium modernizovaných hornických oborů na středních školách však nejsou k dispozici vhodné učebnice, které by vyhovovaly obsahem i grafickým zpracováním současným požadavkům. V souvislosti s harmonizací českých technických norem s evropskými učebnice rychle zastarávají. Cílem předmětu Stavba a provoz strojů je seznámení studentů se základy strojírenství včetně aplikací mezinárodních norem ISO a EN. Probráním funkce a použití základních strojních součástí, které se vyskytují ve strojích a zařízeních, mechanizmů, z nichž zejména tekutinové mají vysoké využití v řídící, regulační a automatizační technice, jsou poskytnuty studentům základní informace o konstrukci, vlastnostech a poznatcích pro použití strojních prvků. Obsahově pojednává o hydraulických mechanizmech, pneumatických mechanizmech i o mechanických převodech. V neposlední řadě má předmět za úkol popsat funkci a údržbu v jednotlivých strojních součástí, mechanizmů a převodů. Obsah knihy je rozdělen do15 ti kapitol. Je upraven v souladu s českými technickými normami a českými předpisy v oblasti bezpečnosti práce. Kniha je dále v textu doplněna mnoha odkazy na ČSN. Každá kapitola na konci je doplněna otázkami pro samostudium. Publikace obsahuje mnoho nákresů, diagramů i barevných obrázků, které činí knihu velmi názornou a snadno pochopitelnou i pro zájemce z jiných technických oborů. Pavol Ondrejkovič autor -3-

4 OBSAH 1. SPOJE A SPOJOVÁNÍ SILOVÉ (TŘECÍ) SPOJE TVAROVÉ SPOJE PŘEDEPJATÉ TVAROVÉ SPOJE SPOJE S MATERIÁLOVÝM STYKEM DRUHY MECHANICKÝCH SPOJENÍ ŠROUBOVÉ SPOJE ŠROUBOVÉ SPOJE A JEJICH ČÁSTI LÍCOVÁNÍ ZÁVITŮ ZOBRAZOVÁNÍ A KÓTOVÁNÍ ZÁVITŮ DRUHY ŠROUBOVÝCH SPOJŮ TVARY MATIC A PODLOŽEK POJIŠŤOVÁNÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ SILOVÉ POMĚRY NA ŠROUBU PŘÍČINY PORUCH ŠROUBOVÝCH SPOJŮ A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ ŠROUBOVÁ POLE POHYBOVÉ ŠROUBY ŠROUBOVÝ MECHANIZMUS S VALIVÝMI TĚLÍSKY KULIČKOVÝ ŠROUB SPOJE KOLÍKY A ČEPY SPOJE KOLÍKOVÉ SPOJE ČEPOVÉ DRUHY A OZNAČOVÁNÍ SPOJOVACÍCH ČEPŮ VÝPOČET ČEPŮ ZÁVLAČKY POJISTNÉ A STAVĚCÍ KROUŽKY SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM FUNKCE HŘÍDELŮ TVARY A KONSTRUKCE HŘÍDELŮ HLADKÉ HŘÍDELE OSAZENÉ HŘÍDELE DUTÉ HŘÍDELE OHYBNÉ HŘÍDELE MATERIÁLY JEJICH MECHANICKÉ VLASTNOSTI DIMENZOVÁNÍ HŘÍDELŮ NOSNÉ HŘÍDELE HYBNÉ HŘÍDELE KONTROLA STATICKÉ BEZPEČNOSTI NÁBOJE SPOJE HŘÍDEL NÁBOJ TVAROVÁ SPOJENÍ KLÍNY A PERA SPOJ DRÁŽKOVÝM HŘÍDELEM PŘEDEPJATÉ SPOJE S TVAROVÝM STYKEM SPOJE S PODÉLNÝMI KLÍNY SPOJE SE SILOVÝM STYKEM SVĚRNÉ SPOJE SVĚRNÉ SPOJE ŠROUBEM SVĚRNÝ SPOJ S KUŽELEM SPOJE ROZPÍNACÍMI KROUŽKY TLAKOVÉ SPOJE ZÁPADKOVÉ SPOJE NÝTOVÉ SPOJE PRINCIP A POUŽITÍ TVARY NÝTŮ MATERIÁLY NÝTŮ TECHNOLOGIE NÝTOVÁNÍ ROZDĚLENÍ NÝTOVÝCH SPOJŮ

5 3.6 SPECIÁLNÍ ZPŮSOBY NÝTOVÁNÍ VÝPOČET NÝTOVÝCH SPOJŮ SPOJE S MATERIÁLOVÝM STYKEM SVAROVÉ SPOJE SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM SVAŘOVÁNÍ KOVŮ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM SVAŘOVÁNÍ PAPRSKEM SVAŘOVÁNÍ LASEROVÝM PAPRSKEM SVAŘOVÁNÍ ELEKTRONOVÝM PAPRSKEM TLAKOVÉ SVAŘOVÁNÍ ODPOROVÉ SVAŘOVÁNÍ TŘECÍ (FRIKČNÍ SVAŘOVÁNÍ) ALUMINOTERMICKÉ SVAŘOVÁNÍ INDUKČNÍ SVAŘOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍ ULTRAZVUKEM LEPENÍ PÁJENÍ ZÁKLADY PÁJENÍ DRUHY A ZPŮSOBY PÁJENÍ PŘÍKLAD PÁJENÍ PRUŽINY A PRUŽNÁ SPOJENÍ VELIČINY PRUŽIN CHARAKTERISTIKY PRUŽIN ENERGIE A ÚČINNOST PRUŽINY MATERIÁLY PRUŽIN KOVOVÉ PRUŽINY DRUHY PRUŽIN, CHARAKTERISTIKA ZÁSADY NÁVRHU PRUŽIN POSTUP VÝPOČTU KOVOVÝCH PRUŽIN: PRUŽINY NAMÁHANÉ TAHEM A TLAKEM KROUŽKOVÁ PRUŽINA TALÍŘOVÁ PRUŽINA PRYŽOVÉ PRUŽINY TEKUTINOVÉ PRUŽINY PARALELNÍ USPOŘÁDANÍ PRUŽIN DRUHY ZVLÁŠTNÍCH SPOJŮ ULOŽENÍ LOŽISKA ROZDĚLENÍ LOŽISEK ROZDĚLENÍ LOŽISEK KLUZNÁ LOŽISKA VALIVÁ LOŽISKA MAGNETICKÁ LOŽISKA KLUZNÁ A VALIVÁ VEDENÍ TVARY VEDENÍ OTEVŘENÁ A UZAVŘENÁ VEDENÍ VALIVÁ A KLUZNÁ VEDENÍ TĚSNĚNÍ FUNKCE TĚSNĚNÍ DRUHY TĚSNĚNÍ STATICKÁ TĚSNĚNÍ SPOJKY PEVNÉ SPOJKY TUHÉ SPOJKY

6 TORZNĚ TUHÉ SPOJKY PRUŽNÉ SPOJKY POHYBLIVÉ SPOJKY VÝSUVNÉ TVAROVÉ SPOJKY TŘECÍ VÝSUVNÉ SPOJKY SPECIÁLNÍ SPOJKY HŘÍDELOVÉ BRZDY MECHANICKÉ HŘÍDELOVÉ BRZDY ČELISŤOVÉ BRZDY ŠPALÍKOVÉ BRZDY PÁSOVÉ BRZDY KUŽELOVÉ BRZDY KOTOUČOVÉ BRZDY LAMELOVÉ BRZDY HYDRODYNAMICKÉ HŘÍDELOVÉ BRZDY ELEKTRICKÉ BRZDY VEDENÍ TEKUTINY VOLBA PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI POTRUBÍ HLAVNÍ ČÁSTI POTRUBÍ ROZDĚLENÍ POTRUBÍ ZÁKLADNÍ VELIČINY POTRUBÍ POTRUBÍ V HYDRAULICKÝCH OBVODECH HADICE ARMATURY KLAPKY KOHOUTY VENTILY ŠOUPÁTKA POJISTNÉ VENTILY SACÍ KOŠ ODLUČOVAČ VODY MECHANIZMY TEKUTINOVÉ MECHANIZMY HYDRAULICKÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY ČÁSTI HYDRAULICKÝCH ZAŘÍZENÍ HYDRAULICKÉ KAPALINY HYDRAULICKÁ ČERPADLA HYDRAULICKÉ POHONY VENTILY PNEUMATICKÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY (MECHANIZMY) ČÁSTI PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ JEDNOTKY PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ PNEUMATICKÉ POHONY PŘEVODY ŘEMENOVÉ PŘEVODY ŘETĚZOVÉ PŘEVODY PŘEVODY OZUBENÝMI KOLY POUŽITÁ LITERATURA ODBORNÉ ČASOPISY INTERNET

7 POUŽITÉ ZNAČKY A SYMBOLY Značka Značka Název Rozměr Název veličiny veličina jednotky jednotky A, S m 2 čtverečný metr m plocha, povrch V m 3 krychlový metr m objem b m metr m šířka D, D m metr m průměr h m metr m výška, hloubka l, L m metr m délka r, R m metr m poloměr s m metr m délka dráhy, délka segmentu a m/s 2 metr za sekundu ms -2 zrychlení na druhou g m/s 2 metr za sekundu na druhou ms -2 tíhové zrychlení, (volného pádu) m kg kilogram kg hmotnost ρ kg m -3 kilogram na hustota, hmotnost na krychlový metr jednotku objemu I, J kg.m 2 kilogram krát metr na druhou moment setrvačnosti F, (F g ) N newton m kg s -2 síla, (tíha) M, (T) N.m newtonmetr m 2 kg s -2 moment síly; moment točivý E J joule m 2 kg s -2 energie (všechny druhy) W, (A) J joule m 2 kg s -2 práce P W watt m 2 kg s 3 mechanický výkon η 1 jedna účinnost (eta) µ 1 jedna činitel tření (poměrná hodnota) F t N newton m kg s -2 třecí síla F o N newton m kg s -2 síla předpětí F n N newton m kg s -2 normálová síla F a N newton m kg s -2 osová síla M o N.mm (N.m) newtonmetr N.mm ohybový moment P W(kW) wat wat výkon υ 1 jedna součinitel sevření σ MPa megapascal MPa normálové napětí σ MPa megapascal MPa dovolené napětí τ MPa megapascal MPa tangenciální napětí τ MPa megapascal MPa dovolené napětí -7-

8 SPOJE A SPOJOVÁNÍ Stroje, zařízení a přístroje se zpravidla skládají z mnoha dílů (obr. 1). Při výrobě nebo při montáži jsou jednotlivé díly vzájemně spojovány tak, aby jako celek plnily požadované funkce. Spojením dílů z téhož materiálu vznikne někdy jediný díl a původní části pak nejsou označovány jako díly. Mezi díly se přes spoje mohou přenášet síly nebo točivé momenty. Např. na obrázku 1 se z motorů přenáší točivý moment na převodovky a ty pak pohánějí další zařízení. Obr. 1. Příklad strojního zařízení sestaveného z mnoha dílů Sestavování soudržného celku ze součástí (dílů) se nazývá spojování. Zajištění vzájemné polohy součástí se označuje jako spojení nebo spoj. Spoj vytváří nebo posiluje soudržnost součástí. S ohledem na demontáž se rozlišují rozebíratelná spojení, u nichž lze demontáž provést bez porušení nebo odstraněním spojovacího členu a nerozebíratelná spojení, u nichž je možná demontáž pouze s porušením základních součástí nebo spojovacího materiálu. Soudržnost spojovaných součástí zajišťují silové spoje, tvarové spoje a materiálové spoje. 1.1 SILOVÉ (TŘECÍ) SPOJE Silový spoj nebo též spojení třením, přenáší síly rovnoběžné se styčnými plochami. Tření (třecí síla) závisí na přítlační síle a koeficientu tření, který je velký u drsných ploch. Koeficient tření závisí na: vlastnostech jednotlivých povrchů vzájemném chování (párování) povrchů mazání třecích ploch druhu tření Při stejné přítlačné síle se přenese třením hrubých povrchů dílů vetší síla, než při hladkém povrchu dílů. -8-

9 Mezi nemazanými díly působí menší tření než mezi suchými (nenamazanými) díly. Tření je tak odlišné při klidu a při vzájemném pohybu. Třecí síla působí proti smykové síle, resp. proti směru smykového pohybu. K silovým spojům patří například spoje realizované pomocí šroubů, klínů, nebo kuželové spoje, spoje s třecí spojkou, uložení s přesahem, rozpěrnými kroužky atd.(obr. 2): Třecí spoje vzájemně přitlačovaných dílů: Obr. 2. Silové spoje U silových spojů lze přenášet mezi hřídelem a nábojem nejen točivý moment, ale i osové síly, a to třením. Třením vyvolané síly a momenty způsobují odpor proti vnějšímu namáhání. Podle Columbova zákona platí (obr.3) pro silový spoj při působení osové síly : F a < F t = µ 0. F n = µ 0. p. A s (1) a při přenosu točivého momentu: M k < M t = F t. d/2 = µ 0. F n. d/2 = µ 0. p. A s. d/2 (2) Obr. 3. Silový spoj hřídele s nábojem a) podélná třecí síla F tl při působení osové síly F a, obvodové zatížení q a = F a /(π.d 1 ), tlak ve spáře p p = F n ú A T, plocha spáry A t = π.d T.L T ; b) obvodová třecí síla F to při přenosu M k. Nerovnosti v rovnicích (1) a (2) možno nahradit bezpečností proti skluzu: F t = k s. F n popř. M t = F t. d/2 = µ 0. F n. d/2 = µ 0. p. A s. d/2 (3) k s ~ 1,5 pro klidné zatížení, k s ~ 1.8 pro míjivé zatížení k s ~ 2,2 pro střídavé zatížení Ve vztazích (1), (2) a (3) značí (obr. 4.2): -9-

10 F t třecí sílu, F n normálná síla; F n = p. A s, p stykový tlak ve spáře, A s styková plocha; A s = π. d. l, µ 0 součinitel tření za klidu; podle ČSN se místo µ 0 zavádí součinitel sevření ν, který závisí nejen na součiniteli smykového tření, ale i na úchylce tvaru, na stejnorodosti materiálu, na způsobu provedení silového spoje atd. (tab. 1). U válcových svěrných a všech druhů kuželových spojů je tření vyvoláno vnějšími normálovými silami vyvozenými šrouby, zděřemi, kuželem, nebo kuželovými kroužky. Vnitřní normálové síly mají za následek elastické chování hřídele a náboje. Vznikají u tlakových spojů v důsledku uložení s přesahem. Ve styku vzniká tlak, který nesmí překročit dovolenou hodnotu p d. 1.2 TVAROVÉ SPOJE Tvarový spoj je založen na takovém tvarování dílů, že do sebe tvarově zapadají a stýkají se co největší možnou, resp. pro funkci spoje dostatečnou plochou. Přenos celého točivého momentu se děje unášečem. Tím mohou být do sebe zabírající profily hřídele a náboje (přímé spojení), nebo vložené unášecí elementy jako kolíky nebo pera (nepřímé spojení). U těchto spojů nenastává téměř žádné přídavné napětí v náboji v důsledku předpětí. Spoj je namáhán na otlačení, smyk a popř. ohyb, přičemž pro dimenzování je směrodatné otlačení v měkčím ze spojovaných materiálů. Díry pro kolíky, drážky per a profilů způsobují v hřídeli vrubový účinek. Proto tyto průřezy je nutno kontrolovat na tvarovou pevnost. V případě přenosu točivého momentu perem na hřídeli se přenášejí síly mezi plochami drážek a plochami. Tvarové spoje mohou být vytvořeny například těsnými pery, drážkovanými hřídeli a náboji, lícovanými šrouby, kolíky, čepy, nýty atd. Příklady tvarového spojení (obr. 4 až 8): -10-

11 Obr.4. Spojení čepem Obr. 5. Spoj ozubeného kola s drážkovým hřídelem Obr. 6. Spojení kolíkem Obr. 7. Spojení drážkováním Obr. 8. Spojení lícovaným šroubem 1.3 PŘEDEPJATÉ TVAROVÉ SPOJE Při přenosu momentu tvarovým předepjatým spojem se při narůstání momentu z nulové hodnoty uplatňují nejdříve třecí síly. Vsunutý klín napíná materiál hřídele i dílu obepínajícího hřídel (náboje) tlakem v místě klínu a v místě protilehlého styku hřídele s nábojem tak, jak je to na obrázku 4. Po překročení třecí síly se moment přenáší převážně tlakovými silami mezi klínem a stěnami drážky a stejně velkými silami doplňujícími dvojici sil vytvářející moment s osou mimo osu hřídele. K tvarovým třecím spojům patří klínové spoje, spoje čelným ozubením, kuželové spoje s úsečovými pery (obr. 9) apod. Obr. 9. Předepjaté spoje se silovým a tvarovým stykem 1.4 SPOJE S MATERIÁLOVÝM STYKEM Materiálový spoj je nerozebíratelný, vytvořený pomocí přídavného materiálu. Demontáž je možná pouze porušením materiálu ve stykové ploše. K spojům materiálovým stykem patří například spoje realizované svařováním, pájením nebo lepením. Příklady tvarového spojení jsou na obrázcích 10 až 12.: -11-

12 Obr. 10. Spojení svařováním Obr. 11. Spojení pájením Obr. 12. Spojení lepením Opakování a prohloubení znalostí 1. Jaká pravidla je třeba dodržovat při ohřevu vnějšího dílu při nalisování zatepla? 2. V jakých případech se montuje? 3. Jak se demontuje kuželový lisovaný spoj? 4. Čím se liší rozebíratelné a nerozebíratelné západkové spoje? DRUHY MECHANICKÝCH SPOJENÍ 2.1 ŠROUBOVÉ SPOJE Šrouby jsou nejčastější strojní součásti používané v konstrukci strojů a zařízení. Používají se jako: spojovací šrouby pro rozebíratelné spoje, napínače pro napínání lan a táhel, uzavírací šrouby (vypouštěcí zátky), stavěcí šrouby k seřízení nebo nastavení vůle mezi součástmi ŠROUBOVÉ SPOJE A JEJICH ČÁSTI Závit je funkční část šroubu. Vznikne navinutím závitového profilu na válec (popřípadě kužel) ve šroubovici. Závity mohou být ostré (u spojovacích šroubů), ploché (u pohybových šroubů) a zvláštní. Přehled nejpoužívanějších normalizovaných závitů, jejich profilů, označování, určujících jednotek a výpočet rozměrů závitů pro spojovací a pohybové šrouby je ve Strojnických tabulkách. Závity s levým stoupáním šroubovice se označují LH za označením závitu, např. M 24 LH, M 24 1 LH, G ½ LH. Závit spojovacího šroubu a jeho rozvinutí je na obr. 13. úhel stoupání šroubovice ψ = arctg [P/(π. d 2 )] Obr. 13. Závit spojovacího šroubu d vnější (jmenovitý) průměr závitu, d 2 střední průměr závitu, d 3 průměr průřezu jádra šroubu, P rozteč závitu, ψ úhel stoupání závitu, α úhel závitového profilu, β = γ = α/2 úhel sklonu boků závitového profilu, m výška matice -12-

13 Rozměry potřebné pro výpočet šroubů jsou ve Strojnických tabulkách a v normách [ČSN ] až [ČSN ]. Označení vybraných závitů zvláštních: Edizonův závit Ed E 14 tvar a rozměry v ČSN Závity šroubů do plechu mají odlišný tvar profilu (obr. 14). Vyrábějí se v rozsahu: 2,5 d 8 mm; 0,79 P 2,12 mm. Rozměry v ČSN Obr. 14. Závity šroubů do plechu a) závit, b) profil závitu, c) konce šroubů Doporučené průměry vrtáků pro vnitřní závity (maticové) uvádí ČSN Doporučené průměry vrtáků pro závity matic LÍCOVÁNÍ ZÁVITŮ Technická dokumentace zadávaná do výroby může obsahovat mezní úchylky metrických závitů podle ISO ČSN , ČSN , ČSN a) Uložení metrických závitů s vůlí (obr. 15) podle ČSN Metrický závit. Tolerance. Uložení s vůlí nebo v Strojnických tabulkách. Je vhodné zejména pro maticové šrouby. Doporučená uložení uvádí ČSN Výběr doporučených mezních úchylek ISO závitů: 4h5h/4h pro spoje s malou závitovou vůlí. Dříve SH6/Sh6, 6H/6g pro obvyklé druhy provedení (přednostní použití). Dříve SH8/Sh8, 7H/8g pro spojení tepelně namáhané nebo s ochranným kovovým povlakem. Dříve SH8/Sd8 9H8H/10h8h pro uložení hrubých šroubů. Číselné hodnoty úchylek jsou v ČSN Metrický závit. Tolerance. Uložení s vůlí nebo ve Strojnických tabulkách. b) Přechodná uložení metrických závitů (obr. 16) používá se převážně u šroubů s hlavou zašroubovanou do oceli, litiny, nebo lehkých slitin za současného použití prvků na doraz (např. hlava, nákružek nebo čípek ve slepé díře) závit šroubu se tedy nedotahuje až do výběhu. Doporučená uložení jsou v tabulce (tab. 2). Číselné hodnoty úchylek jsou v ČSN Metrické závity. Přechodná uložení. c) U závrtných konců závrtných šroubů se doporučuje uložení s přesahem (obr. 17). Doporučená uložení pro zavrtání do: oceli: 2H4C/3n, nebo 2H4D/3n. Dříve SH4/Sn2, nebo SH4/Sn3, litiny: 2H5C/3n, nebo 2H5D/3n. Dříve SH4/Sn2, nebo SH4/Sp3, Al Mg slitin: 2H5C/3p, nebo 2H5D/3p. Dříve SH4/Sp2, nebo SH4/Sp3. Číselné hodnoty úchylek jsou v ČSN Metrické závity uložení s přesahem. Délka zašroubování šroubů jsou v ČSN Metrické závity. Přechodná uložení.: -13-

14 do oceli: b 1 = (1 až 1,25).d do litiny: b 1 = (1,25 až 1,5).d do litiny: b 1 = (1,25 až 1,5).d do Al Mg slitin: b 1 = (1,5 až 2).d d) Uložení lichoběžníkového závitu rovnoramenného (obr. 18). Doporučená uložení jsou v tab. 3. Číselné úchylky jsou v ČSN a v ČSN Lichoběžníkový závit rovnoramenný jednoduchý a vícechodý. e) Lícování ostatních závitů se najde v normách těchto závitů. Tab. 3. Výběr doporučených tolerančních polí lichoběžníkového rovnoměrného závitu -14-

15 Obr. 15. Polohy tolerančních polí závitů pro uložení s vůlí a) vnější závit, b) pro vnitřní závit -15-

16 Obr. 16. Polohy tolerančních polí vnějšího a vnitřního závitu při přechodném uložení Obr. 17. Polohy tolerančních polí vnějšího a vnitřního závitu při uložení s přesahem Obr. 18. Polohy tolerančních polí vnějšího a vnitřního závitu pro lichoběžníkový závit rovnoramenný ZOBRAZOVÁNÍ A KÓTOVÁNÍ ZÁVITŮ Všechny normalizované závity (vnější i vnitřní) se znázorňují podle ČSN EN ISO ( ). Nejčastější zobrazování a kótování závitů je na obr

17 Obr. 19 Zobrazování vnějších a vnitřních závitů DRUHY ŠROUBOVÝCH SPOJŮ a) v pohledu b), c) v řezu (podélném i příčném) Šroubový spoj se skládá nejméně ze tří částí: spojovaného šroubu a spojovaných částí. Podle pružné poddajnosti šroubů se rozeznávají tuhé a poddajné šrouby (obr.20 a 21). Další příklady použití spojovacích šroubů jsou na obr. 22. Obr. 20. Druhy tuhých šroubových spojů a) průchozí šroubový spoj b) spoj zašroubovaným šroubem ve slepé díře c) spoj závrtným šroubem s maticí 1 průchozí šroub s maticí 2 zašroubovaný šroub -17-

18 Obr. 21. Druhy poddajných šroubů a) poddajný šroub s hlavou a maticí se středícími plochami b) poddajný šroub bez hlavy s dvěma maticemi c) poddajný šroub s rozpěracími trubkami Obr. 22. Příklady použití různých upevňovacích šroubů a) spoj lícovaným šroubem, b) spoj s otočným šroubem, c) spoj distančním šroubem, d) spoj napínacím šroubem a maticí, e) kotvový šroubový spoj, f) odtlačovací šroub, g) spoj se závěsným šroubem, h) svěrný spoj šroubem -18-

19 Šroub se skládá z válcového dříku se závitem a zpravidla z hlavy. Tvary dříků, hlav a ovládacích částí šroubu jsou v ČSN , normalizované tvary konců šroubů ČSN , výběhy a drážky jsou v ČSN a 34 87, ČSN a 37 87, zahloubení pro šrouby a matice je v ČSN až 24. Označení šroubů: Šroub Md(xP)xl ČSN 01 1xxx.xx 1. doplňková číslice značí třídu pevnosti 2. doplňková číslice znamená povrchovou úpravu: 0 bez úpravy, 1 čistý povrch, 2 černění, 3 fosfátování, 4 kadmiování, 5 zinkování, 6 mosazení, 7 niklování, 8 chromování, 9 podle zvláštního předpisu. Příklad: Šroub M 20 x 80 ČSN Přehled nejpoužívanějších šroubů je v tab

20 Tab. 4. Výběr nejčastěji používaných šroubů (ČSN Spojovací součásti. Názvosloví., eqv ISO ) -20-

21 Tab. 4. pokračování -21-

22 2.1.5 TVARY MATIC A PODLOŽEK Tvary matic jsou na obr. 23, tvary podložek na obr. 24. Rozměry matic a podložek jsou v příslušných normách. Rozměry matic a podložek jsou ve Strojnických tabulkách a v příslušných normách. Označení matic: Matice M d(xp) ČSN 02 1xxx.xx. Doplňkové číslice stejné jako u šroubů. Příklad. Matice M 36x3 ČSN Označení podložek: Podložka d ČSN 02 17xx.xx. Prvá doplňková číslice značí materiál: 1 ocel , 2 slitina hliníku , 3 měď , 4 bronz , 5 mosaz , 6 olovo , 7 lesklá lepenka ČSN , 8 tvrzený papír ČSN , 9 podle zvláštního ujednání. Druhá doplňková číslice značí povrchovou úpravu: 0 bez úpravy povrchu, 2 alkalické černění, 3 fosfátování, 4 kadmiování a chromování, 5 zinkování a chromování, 6 mosazení, 7 niklování, 8 chromování, 9 podle zvláštního ujednání. Příklad: Podložka 13 ČSN Podložky se vkládají pod matice, popř. pod hlavu u velkých děr, měkkého materiálu spojovacích součástí, nebo při nerovnostech, nebo sklonech dosedací plochy. Není-li to nezbytné není nutné používat podložek, protože to zvětšuje sednutí šroubového spoje plastickými deformacemi. Obr. 23. Tvary matic a) šestihranná (ČSN a ), b) čtyřhranná (ČSN ), c) kruhová se zářezy (ČSN ), d) válcová s dírami (ČSN ), e) válcová s drážkou (ČSN ), f) uzavřená (ČSN ), g) rýhovaná (ČSN ), h) křídlatá (ČSN ) Obr. 24. Tvary podložek -22-

23 a) lisovaná (ČSN , provedení A a ČSN ), b) soustružená (ČSN , provedení B), c) pro ocelové konstrukce (ČSN ), d) čtyřhranná (ČSN ), e) pro tyče I, U, IE, UE (ČSN ), f) vydutá (ČSN ) POJIŠŤOVÁNÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ Každé spojení spojovacími šrouby je pojištěno proti samovolnému uvolnění při statickém zatížení samosvorností závitu šroubu, třením mezi hlavou šroubu a její dosedací plochou, nebo mezi maticí a její dosedací plochou. Zejména při dynamickém namáhání jeví se v některých případech potřeba přídavného pojištění proti uvolnění, nebo ztrátě matice. Pojištění může být materiálové (přivařením, připájením, přilepením), tvarové (obr. 25) nebo silové (obr. 26). Hlavní rozměry pružných podložek jsou ve Strojnických tabulkách a příslušných normách. Obr. 25. Tvarová pojištění šroubů a) závlačkou (ČSN ), b) závlačkou a korunovou maticí (ČSN ), c) pojistnou podložkou s nosem (ČSN ), d) pojistnou podložkou s jazýčkem (ČSN ), e) drátem a plombou olověnou nebo plastovou, f) stahovací maticí KM (ČSN ) s pojistnou podložkou MB (ČSN ), g) zásekem okraje šroubu do spojovaného materiálu -23-

24 Obr. 26. Silová pojištění šroubů a) pružnou podložkou (ČSN a ), b) dvěma maticemi: 1 nosná matice (ČSN ), 2 přítužná matice (ČSN ), c, samojistnou maticí se zalisovaným polyamidovým kroužkem (ČSN ), d) ozubená podložka (ČSN ), e) vějířová položka s vnějším ozubením (ČSN ), f) vějířová podložka s vnitřním ozubením (ČSN ), g) pružná podložka prohnutá (ČSN ) SILOVÉ POMĚRY NA ŠROUBU Silové poměry pro plochý závit (β = 0 ) vyplývají z obr. 27. Zde je síla F n normálová síla a F t = µ Z. F n proti pohybu tělesa působící Coulombova třecí síla; µ Z je součinitel tření v závitech. Z obr. 27 pro utahování (+), popř. uvolňování (-) vyplývá obvodová síla na (průměru d 2 ): F o = F. tg(ψ ± φ), kde φ = arctg µ Z je třecí úhel. Pro ostrý závit (β = γ = α/2) > 0 : F o = F. tg(ψ ± φ ), kde třecí úhel φ = arctg(µ Z /cosβ). Obr. 27. Síly na šroubu a) zatížení závitu, b) silové poměry se třením při utahování, c) silové poměry se třením při povolování, F zátěžná sila, F o obvodová síla, d jmenovitý průměr závitu, d 2 střední průměr závitu, d 3 průměr jádra, ψ úhel stoupání závitu, φ třecí úhel -24-

25 Úhel sklonu boku závitu je u metrických závitů β = 30, u trubkových závitů β = 27,5, u lichoběžníkového rovnoramenného β = 15. Součinitel tření v závitech µ Z možno brát přibližně stejný jako v dosedací ploše hlavy (matice) µ A podle tab. 5. Součinitel tření v metrickém závitu µ Z 1,16.µ Z Tab. 5. Součinitel tření µ Z µ K µ pro běžné šroubové spoje Třecí moment v závitu: M Z = F o. d 2 /2 = F. (d 2 /2). tg(ψ ± φ ), je-li ψ φ popř. ψ φ je závit samosvorný. Třecí moment v dosedací ploše hlavy/matice (obr. 28): M A = F. r A. µ A Obr. 28. Styková plocha mezi hlavou šroubu a sevřenou částí d A průměr nákružku pod hlavou šroubu, D 1 průměr díry pro šroub Obr. 29. Přídavný ohyb šroubu Pro poloměr třecí plochy platí u šestihranné hlavy/matice: r A 0,7d. Celkový utahovací moment: M U = M Z + M A + F. (d 2 /2). tg(ψ ± φ ) + F. r A. µ A. Účinnost závitu při utahování resp. uvolňování: η = tgψ/tg(ψ ± φ) pro plochý závit, popř. η = tgψ/tg(ψ ± φ ) pro ostrý závit Přenos síly a namáhání Šrouby musí být přiměřeně utažené (ani příliš pevně ani příliš lehce) -25-

26 Při utahování matic nebo šroubů působí točivý moment (viz následující obrázek vlevo). Moment síly při utahovaní šroubu Působení předpínací síly Příklad: Jak velká je předepínací síla F v, jestliže je šroub m12 (P = 1,75) utažen momentem M A = 55 N.m při účinnosti η = 011? MA.2. π N.mm.2. π Řešení: Fv =. η=.011= P 1,75mm N Pro požadovanou předepínací sílu je možné vypočítat utahovací moment M A : Příklad: Jaká velikost utahovacího momentu M A musí být zvolena, jestliže se má ve šroubu M16 (P = 2 mm) vytvořit předepínací sílu F v = 100 kn při účinnosti η = 15%? Řešení: M F v.p N.0,002.m. = = 2. πη. 2. π.0,15 A = 212N. m V závislosti na stoupání závitu vytváří tento točivý moment tahovou sílu (předepínací sílu) ve šroubu; ten se tím prodlužuje. Reakční síla stlačuje spojované díly a stahuje je k sobě (viz obrázek nahoře vpravo). Tuto sílu označujeme jako předepínací sílu F v. Při příliš velké předepínací síle se šroub plasticky deformuje a může prasknout. Následující tabulky uvádí příklady přdeepínací síly a utahovací momenty některých šroubů. -26-

27 Předpínací síla a utahovací momenty šroubů PŘÍČINY PORUCH ŠROUBOVÝCH SPOJŮ A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ 1. Nepřesné znalosti o skutečném výskytu a působení vnějších sil. Snížit dovolené napětí zvýšit bezpečnost. 2. Nevhodné utahování šroubů. Malé šrouby se snadno ukroutí (použit vysokopevnostní šrouby nebo snížit dovolené napětí.), zatímco velké šrouby dostanou často malé předpětí (klíč příliš krátký). Nejlépe v těchto případech používat momentový klíč nastavený na utahovací moment. 3. Přídavné ohybové napětí ve šroubu v důsledku tvarových a polohových úchylek šroubu a matic jako úchylka rovnoběžnosti. (obr. 29). Ohybovému namáhání lze zabránit použitím dvou kolových podložek, nebo dalších poddajných šroubů, a rovnoběžným opracováním spojovaných částí. 4. Ztráta předpětí tepelným prodloužením nebo plastickou deformací šroubu a sevřených částí. Použít vysokopevnostní poddajné šrouby. Pro udržení co nejmenšího sednutí spojovaných součástí nepoužívat měkké podložky, nýbrž tvrdé kalené podložky. 5. Samovolné uvolnění otřesy pojistit tvarovými pojistkami. 6. Chemické nebo elektrochemické napadení, koroze vhodná volba materiálu a povrchová ochrana. 7. Opotřebení závitu u pohybových šroubů vhodná volba dvojice materiálu šroub matice, mazání a přiměřený stykový tlak. 8. Lomy šroubů při dynamickém namáhání. Rozdělení četnosti lomů normalizovaných šroubů při míjivém zatížení: 65% lomů v prvním zatíženém závitu, 20% lomů ve výběhovém závitu 15% lomů pod hlavou šroubů Únosnosti při dynamickém namáhání lze zvýšit některými konstrukčními úpravami: 1. Tažnou maticí nebo maticí s odlehčovacím vrubem zlepší se rozdělení napětí po závitech a odlehčí se první nosný závit. -27-

28 2. Snížením vrubového součinitele ve výběhu závitu. 3. Zvětšením přechodového poloměru (přechodové radiusy z dříku do hlavy se zmírňujícím vrubovým účinkem) z hlavy do dříku ŠROUBOVÁ POLE Často se šroubové spoje nevyskytují jednotlivě, ale ve skupinách, kde zajišťují společně přenos sil a momentů.z technologických důvodů bývají většinou v polích šrouby stejného průřezu a uspořádané do tvaru rovnoběžníka, nebo na kružnici. V praxi se vykytuje hlavně pět případů podle působení sil a momentů na spoj. Příklad připevnění konzoly ložiska šroubovým polem je na obrázku 30. Obr. 30. Připevnění konzoly ložiska šroubovým spojem Příklad: Určete silové poměry ve šroubovém poli pro připevnění konzoly ložiska (obr. 30). Dáno: síla v ložisku F Q = 1,6 kn; z = čtyři šrouby z materiálu 5D; součinitel utahování k U = 1,6 součinitel tření ve stykové spáre µ 0. Řešení: 1. Platí že F Qi = F Q /z = 400 N 2. M = F Q. l = z. F M max. r max = z. F M max. e / 2 F Max = F. l. 2 z.e = 1191N 3. Dále platí že: F i = F Qi + F Mi ; F Qi + F Max z toho F Q Max = 4. Předpětí F v = k v. F Q max / µ 0 = 16 kn 5. Pro Sílu F 1,6kN a materiál šroubu 5D vychází šroub M5. Opakování a prohloubení znalostí F 2 2 o M max + FQi 2.FM.cos135 = N 1. Jak dělíme šrouby podle tvaru hlavy? 2. Jak lze zpevnit vnitřní závity dílů hliníku tak, aby mohly přenášet velké síly? 3. Proč nesmí překročit tahové napětí šroubu mez kluzu R e, popř. R p0,2? 4. Jaká je minimální pevnost v tahu a minimální mez kluzu materiálu šroubu pevnosti třídy 8.8? 5. Jakou minimální pevnost v tahu musí mít materiál matice, která se použije společně se šroubem pevnostní třídy 10.9? 6. Jaký je rozdíl mezi zajištěním proti pootočení šroubu a mechanickou pojistkou šroubového spoje? 7. Proč se mohou v případě, že není maximální přepínací síla šroubu F v plně využita, použít šrouby s menším průměrem? 8. Dvě desky jsou spojeny šroubem M16 pevnostní třídy 12,9. Jaký je součinitel bezpečnosti (vzhledem k R e ), jestliže je předepínací síla F v = 110kN? 9. Jaký utahovací moment je nutné vynaložit, má-li se ve šroubu M10 vytvořit -28-

29 při účinnosti utahování η = 0,12 předpínací síla 70 kn? POHYBOVÉ ŠROUBY Šroubové mechanizmy (matice šroub) slouží k přeměně točivého nebo šroubovitého pohybu na posuvný nebo naopak. Čtyři charakteristické případy jsou v tab. 6. Přednostně se používá lichoběžníkový rovnoramenný závit, zřídka plochý. Pro jednostranné namáhání vřetena i lichoběžníkový nerovnoramenný.tam, kde se požaduje samosvornost, bývají závity jednochodé, jinak pro lepší účinnost vícechodé. V důsledku tření mezi šroubem a maticí je třeba volit vhodné dvojice materiálů. Šrouby (vřetena) jsou nejčastěji z konstrukční oceli nebo , méně namáhané matice jsou z šedé litiny, pro vyšší namáhání z bronzu nebo mosazi, popř. výstelky těchto kovů. Účinnost mechanizmu při zdvíhání: η 1 = tg ψ/tg(ψ + φ ), při otáčení v opačném smyslu: η 2 = tg(ψ φ )/tgψ Tab. 6. Princip jednotlivých druhů šroubových mechanizmů Pevnostní výpočet Průřez jádra vřetena je namáhán osovou silou F na tah nebo tlak a současně momentem M K na krut: σ = F/A 3 ;τ K = M K /0,2 d 3 3 Redukované napětí: σ red = σ 2 + 3τ 2 K σ Dovolené napětí šroubu s lichoběžníkovým závitem: zatížení míjivé střídavé rovnoramenný σ D 0,2R m σ D 0,13R m nerovnoramenný σ D 0,25R m σ D 0,16R m D Delší vřetena nutno kontrolovat na vzpěr. Ocelová vřetena se kontrolují při štíhlosti λ 90 podle Eulera. 2 π.e.j Fkr = ke.f, 2 ( µ.l ) max -29-

30 kde k E je bezpečnost podle Ruleta: k E = 2,6 až 6 µ se určí z obr. 31 Štíhlost vřetena: λ = µ.l max /d 3 Pro λ < 90 provádí se kontrola podle Tetmajera. Pro ocel a je σ Tet = 338 0,62.λ. Vzpěrné napětí σ vz = F/A 3, bezpečnost k Tet = σ Tet /σ vz = 1,7 až 4. Kontrola tlaku v závitech matice: F.P p= pd. m. π.d 2.H1 Dovolený tlak v závitech pro dvojici šroub matice: ocel litina p D = 2 až 7 MPa, ocel ocel p D = 7,5 až 10 MPa, ocel bronz p D = 5 až 15 MPa Obr. 31. Běžné případy vzpěru vřetena šroubu Štíhlost vřetena λ = µ.l max /d 3 a) případ 1: µ = 2, b)c) případ 2: µ =1 Zvyšuje podstatně účinnost na (90 až 93%). Použití u obráběcích strojů. Kuličkové šrouby ŠROUBOVÝ MECHANIZMUS S VALIVÝMI TĚLÍSKY KULIČKOVÝ ŠROUB a maznice lze koupit jako celek (v různých kinematických variantách a rozměrových řadách) přímo k namontování na stroj. Obr. 32. Kuličkový šroub 1 vřeteno šroubu s broušenými kuličkovými drahami, 2 oběžné kuličky, 3 matice, 4 zpětný kanál, 5 stěrač, 6 příložka, 7 spojovací šroub Princip činnosti: kuličky 2 jsou vraceny zpětným kanálem 4 do výchozího místa při použití dvou matic 3 a jedné příložky 6 lze příslušným předběžným zatížením vyloučit axiální vůli. -30-

31 2.2 SPOJE KOLÍKY A ČEPY SPOJE KOLÍKOVÉ Kolíky patří k často používaným spojovacím součástem. Spojení součástí kolíky je jednoduché a poměrně snadno demontovatelné. Kolík zachycuje síly kolmé k jeho ose, nebo přesně vymezuje vzájemnou polohu dvou součástí. Jsou vhodné pro přenos malých, bezrázových a pokud možno nestřídavých točivých momentů. Jsou válcové nebo kuželové s hlavou nebo bez ní. Rozměry kolíků a jejich přiřazení k čepům jsou normalizovány podle ČSN (viz Strojnické tabulky). Válcové kolíky slouží k zajištění vzájemné přesné polohy dvou součástí, které jsou spojeny např. šrouby procházejícími volně dírami. Kolík je zalícován (zaražen) do díry, která se vyrobí v obou součástech společně (kvůli sestavování součástí). Díry pro lícované válcové kolíky se vrtají a vystružují, obvyklá uložení jsou H7/n6, H7/m6, H7/p6. Kuželové kolíky vytvářejí velmi přesné a pevné spoje. Zaručují stále přesnou polohu spojených částí i po opakovaném rozebrání spoje. Nejsou vhodné pro spoje, na které působí otřesy a rázy. Díry pro kuželové kolíky se musí vystružovat v obou součástech současně, obvyklá uložení jsou H11/h10, H12/h11. Normalizované kolíky mají kuželovitost 1 : 50, válcové kolíky jsou hladké nebo rýhované. Pružné kolíky jsou duté válcové kolíky z pružinové oceli, takže v radiálním směru silně pruží. Těchto kolíků se s výhodou používá zejména pro konstrukce namáhané vibracemi. Rýhované válcové kolíky mají na povrchu vytlačeny podélné rýhy. Rýhy jsou buď průběžné, nebo jen do poloviny kolíku. Hrany rýh se po zaražení kolíku zaseknou do materiálu, čímž je kolík pojištěn proti uvolnění a pootočení. Rýhované kolíky nevyžadují přesné lícování díry a jsou odolnější proti uvolnění. Nejsou naopak vhodné pro spoje, které se často rozebírají a pro spojování hliníkových částí. Únosnost spojů s rýhovanými kolíky je o cca % nižší. Nejčastěji se používá uložení H11/h11, H12/h11. Rýhované hřeby jsou v podstatě rýhované válcové kolíky s půlkulovou nebo zápustnou hlavou, podobnou hlavě nýtu. Těmito hřeby se upevňují např. štítky, plechové kryty apod. Příklady kolíků: Kolík pro uchycení pružiny je na obr

32 Obr. 33. Kolík pro uchycení pružiny Kolíkové spoje se dimenzují za zjednodušených předpokladů bez uvážení vlivu zalisování s přiměřeně sníženým dovoleným napětím. U spojovaných části se kontroluje otlačení stykových ploch v oblině díry. Kolíky a čepy se v závislosti na typu spoje kontrolují na smyk nebo na ohyb. U spojů hřídele s nábojem, zatížených kroutícím momentem, se obvykle provádí doplňková kontrola namáhání hřídele na krut. Ohybové napětí kolíku: Otlačení: kde v metrické soustavě: M b ohybový moment [Nmm] W b modul průřezu v ohybu [mm 3 ] P b otlačení od ohybu [MPa] P p otlačení od tlaku [MPa] F působící síla [N] s tloušťka desky [mm] h rameno síly [mm] d průměr kolíku [mm] K Sb, K Sp provozní koeficient -32-

33 Zajišťovací kolík Smykové napětí kolíku: Tlak ve spodní desce: Tlak v horní desce: kde v metrické soustavě: F působící síla [N] s 1 tloušťka spodní desky [mm] s 2 tloušťka horní desky [mm] d průměr kolíku [mm] i počet kolíků ve spoji K L koeficient rozložení zatížení K Sb, K Sp provozní koeficient -33-

34 Příčný kolík v táhlu a objímce Zatížení příčnou silou smykem. Spoj se kontroluje na otlačení stykových ploch a smyk kolíku. Doporučené rozměry spoje: d» ( ) D D 1» ( )D pro ocelový náboj D 1» (2.5)D pro náboj z šedé litiny Smykové napětí kolíku: Tlak v táhle: Tlak v objímce: kde v metrické soustavě: F působící síla [N] D průměr táhla [mm] D 1 průměr objímky [mm] d průměr kolíku [mm] i počet kolíků ve spoji K L koeficient rozložení zatížení K Sb, K Sp provozní koeficient -34-

35 Radiální kolík pro spojení hřídele s nábojem. Zatížení kroutícím momentem. Spoj se kontroluje na otlačení stykových ploch, smyk kolíku a kroucení hřídele. Doporučené rozměry spoje: d» ( ) D D 1» ( ) D pro ocelový náboj D 1» (2.5) D pro náboj z šedé litiny Smykové napětí kolíku: Tlak v hřídeli: Tlak v náboji: Napětí hřídele v krutu: kde v metrické soustavě: T kroutící moment [Nmm] D průměr hřídele [mm] D 1 průměr náboje [mm] d průměr kolíku [mm] K Sb, K Sp provozní koeficient -35-

36 Spárový (podélný) kolík pro spojení hřídele s nábojem Doporučené rozměry spoje: d» ( ) D L f» ( ) D D 1» ( ) Dpro ocelový náboj D 1» (2.5) D pro náboj z šedé litiny Smykové napětí kolíku: Tlak v hřídeli a náboji: Napětí hřídele v krutu: kde v metrické soustavě: T kroutící moment [Nmm] D průměr hřídele [mm] D 1 průměr náboje [mm] d průměr kolíku [mm] L f funkční délka kolíku [mm] i počet kolíků ve spoji K L koeficient rozložení zatížení K Sb, K Sp provozní koeficient -36-

37 Volba kolíku Z výběrového seznamu vyberte provedení (normu) kolíku. Normalizované kolíky a čepy mají normou předepsány přesné rozměry průměrů a délek. Rozměry kolíků dle ANSI jsou normou definovány v [in], u ostatní typů jsou rozměry definovány v [mm]. Provedení normalizovaných čepů a kolíků Počet kolíků Pro přenos větších zatížení je možné použít ve spoji více kolíků. Jejich uspořádání bude závislé na celkovém provedení spoje, případně i charakteru zatížení. U spárových kolíků na hřídeli se obvykle volí symetrické uspořádání (přesazené o 180 ). Koeficient rozložení zatížení Vlivem výrobních a montážních nepřesností nemusí být u spojů s více kolíky vždy dosaženo rovnoměrného rozložení zatížení mezi všechny kolíky. Skutečná nosná plocha spoje je pak nižší než nosná plocha stanovená teoreticky. Poměr mezi teoretickou a skutečnou nosnou plochou spoje je definován koeficientem rozložení zatížení. S ohledem na provedení spoje, přesnost uložení a počet kolíků se velikost koeficientu udává v rozmezí 0.5 až

38 Upozornění: U spojů s těsným uložením kolíků (bez vůlí), u kterých byly díry pro kolíky vrtány současně při montáži spoje, lze předpokládat rovnoměrné rozložení zatížení. Pro takovéto spoje se pak obvykle volí koeficient roven 1. Provozní koeficient (tlak) Vyjadřuje celkový vliv výrobních a provozních parametrů na snížení únosnosti spoje z hlediska přípustného otlačení stykových ploch. Jeho velikost závisí na typu kolíku a charakteru zatížení spoje. S ohledem na zmíněné parametry jsou v literatuře uváděny hodnoty koeficientu v rozmezí 1 až 3. Provozní koeficient (ohyb, smyk) Vyjadřuje celkový vliv výrobních a provozních parametrů na snížení únosnosti kolíku namáhaného smykem resp. ohybem. Jeho velikost závisí na typu kolíku a charakteru zatížení spoje. S ohledem na zmíněné parametry jsou v literatuře uváděny hodnoty koeficientu v rozmezí 1 až 3. Průměr kolíku Průměr kolíku vyberte z normou předepsané rozměrové řady průměrů. Dovolený rozsah délek kolíku Normou předepsaná minimální a maximální dovolená délka vybraného kolíku. Minimální funkční délka kolíku U spojů se spárovým kolíkem udává tento parametr minimální funkční délku zvoleného kolíku, potřebnou pro bezpečný přenos zadaného kroutícího momentu. U ostatních typů kolíkových a čepových spojů je minimální délka dána konstrukcí spoje a rozměry spojovaných částí Funkční délka kolíku Funkční délka kolíku je celková délka zmenšená o sražení resp. zaoblení konců kolíku. Pevnostní kontroly spoje Kolíkové spoje se dimenzují za zjednodušených předpokladů bez uvážení vlivu zalisování s přiměřeně sníženým dovoleným napětím. U spojovaných části se kontroluje otlačení stykových ploch v oblině díry. Kolíky a čepy se v závislosti na typu spoje kontrolují na smyk nebo na ohyb. U spojů hřídele s nábojem zatížených kroutícím momentem se obvykle provádí doplňková kontrola namáhání hřídele na kroucení. Rozměry kolíků jsou v příslušných normách nebo v Strojnických tabulkách Označení kolíků Označení: Kolík d x l ČSN 02 21xx(.xx.), Hřeb d x l ČSN x 1. doplňková číslice značí materiál, 2. doplňková číslice u kuželových kolíků značí drsnost povrchu (1 R a 1,6; 2 R a = 0,8), u hřebů značí povrchovou úpravu (0-38-

39 nepředepsáno, 2 černěno, 3 kadmiováno, 4 zinkováno, 7 niklováno, 8 chromováno, 9 podle zvláštního předpisu). Příklady kolíkových spojů (obr. 33) Opakování a prohloubení znalostí Obr. 33. Praktické provedení kolíkových spojů 1. Jak můžeme rozdělovat nýtové spoje podle požadavků, které jsou na ně kladeny? 2. Jaké přednosti mají nýtové spoje oproti svarům? 3. K čemu se používají lícované kolíky? 4. V jakých případech se používají jednostranné nýty? 5. Proč se pro slepé díry používají válcové kolíky s podélnými drážkami? 6. Při lícování válcového kolíku φ 8h8 v díře φ 8H7 se jedná o uložení s vůlí. Jaká je maximální a minimální vůle? 7. Jak velká je kuželovitost kuželových kolíků? 8. Jaké přednosti má lisovací nýtování? 9. Z jakých materiálů se vyrábějí nýty? -39-

40 10. Proč by měly být spojované díly a nýty ze stejného materiálu? 2.3 SPOJE ČEPOVÉ Spojovací čepy používáme k rozebíratelnému kloubovému spojení součástí nebo k pohyblivému (obr. 34), uložení výkyvných součástí, např. pák, klik, apod. Tvar, rozměry, mezní úchylky, materiál a provedení jsou pro normalizované čepy předepsány ve skupině ČSN 02 21xx. Čepy jsou vlastně tlustší válcové kolíky, které jsou obvykle uloženy v součástech s vůlí a Obr. 34. Příklady použití čepových spojů. Zajištění proti osovému posunutí: a) čepu bez hlavy závlačkami a podložkami, b) čepů bez hlavy pojistnými třmenovými kroužky, c) čepu s hlavou pojistným kroužkem, d) čepu s hlavou a závitem maticí a podložkou vytvářejí tedy kloubové spoje, např. táhel a vidlic. Mohou však též nahrazovat krátké nosné hřídele pojezdových kol, kladek apod. Potom se ale musí pečlivě mazat. Existují další kombinace jednotlivých druhů čepů s uvedenými druhy pojistek. Zajištění čepů v součásti proti pootočení přídržkou přišroubovanou dvěma šrouby je na obr. 35. Obr. 35. Zajištění čepu proti pootáčení přídržkou DRUHY A OZNAČOVÁNÍ SPOJOVACÍCH ČEPŮ Rozměry normalizovaných čepů jsou v příslušných normách nebo ve Strojnických tabulkách. Označení: Čep d x l x (x l h ) ČSN 02 21xx.xx. Materiál 1. doplňková číslice: nebo , , , podle zvláštního předpisu 9. Úprava povrchu 2. doplňková číslice: bez úpravy 0, kadmiováno 4, zinkováno 5, chromováno 8, podle zvláštního předpisu

41 Tab. 7. Přehled normalizovaných čepů Přiřazení závlaček čepům a šroubům je v ČSN Závlačky. Délky čepů l zajištěných závlačkami s roztečí l 1 se vypočítá z tab. 8 a 9. Tabulka 8. Vzorec pro rozteče děr pro závlačky l 1 a celkové délky čepů -41-

42 Tab. 9. Hodnoty A a B pro čepy podle ČSN 02 21xx, závlačky podle ČSN a podložky podle ČSN a hodnoty v min. Obrázky jsou v tab. 8 a rozměry jsou uváděný v mm Výpočet čepů (obr. 36) Ohyb čepu: σ Smyk čepu: τ s o M = W O o O F = 2.( π / 4).d F Tlak v tyči: p1 = p D 1 d.l 3.F.l = 3 8. π.d 2 2.F = 3 π.d F Tlak ve vidlici: p2 = pd2. 2.b.d 4.F.l = σ 3 π.d τ Ds zanedbate ln é Obr. 36. Čepy a kolíky v táhlech namáhané ohybem a) spoj, b) rozložení napětí a tlaků; l = (0,5 až 1,7). d, b = (05 až 0,3). l, D 2,5d pro ocel tvářenou i litinu, D 3,5d pro litinový náboj -42-

43 Dovolená napětí a tlaky podle tab. 10. Tab. 10. Směrné hodnoty dovolených napětí čepových a kolíkových spojů. Stejné hodnoty otlačení je možno použít pro spoje náboje s hřídelem. Opakování a prohloubení znalostí 1. Jaké použití kolíků a čepů poznáte z praxe? 2. Je nutno díru pro normalizované čepy vystružit? 3. Dutý čep o vnějším průměru d= 125 mm a vnitřním průměru d= 80mm přenáší ohybový moment N.m. Vypočtěte průměr plného čepu, který přenese totéž ohybové zatížení. (d 120 mm) Následují odborné texty související se spojením čepy zahrnující nejnovější trendy v konstrukci strojů a zařízení, vybrané z odborných časopisů, přednášek, internetu, nejlepších studentských projektů a soutěží atd. Spojení čepy charakteristika (konstrukční znaky) Dobře rozebíratelná spojení pomocí válcového čepu vloženého s hybným uložením do otvorů ve spojených částech, takže je spoj otočně pohyblivý okolo osy čepu. Stavební struktura (elementární konstrukční vlastnosti) -43-

44 Typická provedení: Tvary Normalizované čepy A) bez hlavy a) bez děr (ČSN EN 22340) a) b) s dírami pro závlačky (ČSN EN 22340) b) B) s hlavou a) bez děr (ČSN EN 22341) c) b) s dírou pro závlačku (ČSN EN 22341) d), e) Nenormalizované čepy Příklady: Rozměry Normalizované čepy podle příslušné ČSN: d: mm l : v přiřazených řadách Tolerance a uložení Obvykle H11/h11 (příp. H10/h8 nebo H8/f8) -44-

45 Materiály Normalizované čepy : oceli tř (11 103, ) (11 341, ) (11 423) Nenormalizované čepy : oceli tř Poznámky: Orientační statické pevnostní hodnoty (pro dynam. namáhání ~ x 1 / 2). materiál čepu - např.: s 370 MPa 500 MPa s (0,6-0,8) s pt 220 MPa (x 0.6) 300 MPa (x 0.6) s s kt / ( (1,5 ) 2,5 ) 90 ( 150) MPa 120 ( 200) MPa t 0,6 s D 50 ( 90) MPa 80 ( 120) MPa p (p / 4) p D ~ 0.8 s D 70 ( 120) MPa 100 ( 160) MPa vliv válcového uložení p Dv 0,2 p D 15 ( 25) MPa 20 ( 30) MPa vliv pohybu mater. spoj. částí - např.: (š.litina) p (p / 4) p D ~ 0.8 s D 40 ( 50) MPa 80 ( 120) MPa p Dv 0,2 p D 10 MPa 15 ( 25) MPa Pro šedou litinu (např ): s s Pt / (4 5) = 250 / (4 5) >= MPa. Pozor, pro dovolené měrné tlaky ve spoji p Dsp = p Dmin (tzn. je vždy rozhodující p D méně kvalitního materiálu ve dvojicích čep - spojovaná část!). Ve spojích s pohybem při zatížení musí mít čep a spojované části rozdílné tvrdosti povrchu. Vlastnosti (vnější vlastnosti) Komplexní užitné vlastnosti Provoz, údržba, opravy Přenos sil kolmých na osu čepu při možnosti natáčení spojených částí (klouby). Vůle ve spoji jsou na závadu při dynamickém zatěžování. Při provozu vyžaduje spoj mazání (pokud není opatřen samomazným pouzdrem ap.). Rozebíratelnost závisí na způsobu axiálního zajištění čepu, většinou jednoduchá. Spolehlivost proti uvolnění rovněž závisí na způsobu axiálního zajištění čepu, většinou vysoká. Spolehlivost proti poruše je dána spíše přilehlými zónami (partiemi) spojovaných částí, než čepem. -45-

46 Výroba, montáž Velmi jednoduchá výroba, konstrukční úpravy spojovaných částí jsou jednoduché (zarovnání čel a vystružení), čepy i prvky pro zajištění polohy čepu se většinou nakupují jako normalizované díly (komponenty), výroba nenormalizovaných čepů je rovněž (obecně) jednoduchá. Komplexní časové vlastnosti Rychlost procesů Velmi rychlý návrh, výroba (a nákup), montáž i demontáž. Komplexní nákladové vlastnosti Hospodárnost procesů Levný spoj. Provozní náklady dány pouze nároky na mazání. Náklady na demontáž minimální. Poznatky pro návrh a kontrolu (pro docílení požadovaných a zjištění dosažených vnějších a obecných vnitřních konstrukčních vlastností) Master stavební struktury (pro typické provedení) Hlediska - únosnost a pevnost Ohyb čepu (zjednodušení pro větší bezpečnost) v řezu 1 jako u nosníku na dvou podporách: -46-

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Spoje ve strojírenství

Spoje ve strojírenství Spoje ve strojírenství Elektronická učebnice Miloš Šlupina Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Obsah 1 Rozdělení spojů 4 2 Šroubové spoje.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Silové poměry na šroubu,

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

STAVBA A PROVOZ STROJŮ

STAVBA A PROVOZ STROJŮ - 1 - STAVBA A PROVOZ STROJŮ Maturitní okruhy Martin Kantor, Milan Benda 2003 část 1. - 2 - I. Části strojů 1. Šroubové spoje Existují tři základní druhy šroubových spojů: a) b) c) a) spoj průchozím šroubem

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Stroje a zařízení Části strojů Ing. Eva Veličková Obsah: 1. ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ...3 1.1 ČÁSTI STROJŮ...4 1.2 SPOJE A SPOJOVACÍ SOUČÁSTI...4 1.2.1

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

STATIKA TUHÝCH TĚLES

STATIKA TUHÝCH TĚLES VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem STATIKA TUHÝCH TĚLES Studijní obor: Dopravní prostředky Ing. Jan JINDRA 1.9.2011 Pro vnitřní potřebu školy 1 Tělesa volná: Určení síly: působiště, velikost, směr a smysl Přeložení

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Cvičení stavba a provoz strojů 1 - Šroubový spoj Distanční text

Cvičení stavba a provoz strojů 1 - Šroubový spoj Distanční text Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 SPOJENÍ NOSIČE ČEPU S RÁMEM Nosič čepu je přišroubován k rámu průchozími šrouby. Poloha čepu nemusí být přesná. Díry pro šrouby volte podle jemné šroubů a a 1 b b 1 1 M 5 4 30

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C 08 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

MITCALC for Pro/ENGINEER

MITCALC for Pro/ENGINEER MITCALC for Pro/ENGINEER MITCalc je sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů pro každodenní praxi. Spolehlivě, přesně a hlavně rychle vás provede návrhem součásti, řešením technického problému

Více

Tolerují se tzv. funkční rozměry, tzn. rozměry součásti, které jsou důležité z hlediska funkce součásti.

Tolerují se tzv. funkční rozměry, tzn. rozměry součásti, které jsou důležité z hlediska funkce součásti. Tolerování těles Obsah: 1. Co je to tolerování? 2. Které rozměry se tolerují? 3. Rozměry funkční a nefunkční (volné) 4. Základní pojmy tolerování 5. Předepisování odchylek dle polohy tolerančního pole

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16. Katalogový sešit 8460.132/5 -- 64 DANAÏS MT II Class 300 Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.34 a EN 12516 Použití

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 pohony pro přístroje OM 30 a OMZ 30 montované na čelo kobky jmenovité napětí motoru 230 V AC 1 Universální motorové pohony UM Slouží

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice POLOHOVACÍ OSY LINEÁRNÍCH MOTORŮ Porovnání vlastností pohonných systémů Při výběru vhodných poháněcích prvků pro polohovací úlohy jsou k

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více