OTE, a.s. Základní informace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTE, a.s. Základní informace"

Transkript

1 OTE, a.s. Základní informace Společnost OTE, a.s., byla založena dne Jejím zakladatelem a jediným akcionářem je stát Česká republika. Výkon akcionářských práv provádí z pověření státu Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Základní kapitál společnosti činí 34 mil. Kč. Činnosti společnosti OTE potvrzují její nezastupitelné místo nejen na trhu s elektřinou a plynem v ČR, ale i v celoevropském kontextu. Mezi hlavní předměty činnosti patří: vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek mezi sjednanými a skutečnými dodávkami a odběry elektřiny nebo plynu, organizování krátkodobého trhu s elektřinou a krátkodobého trhu s plynem a ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy organizování vyrovnávacího trhu s regulační energií, zpracování a výměna dat a informací na trhu s elektřinou a trhu s plynem prostřednictvím centra datových a informačních služeb 24 hodin, 7 dní v týdnu, administrace výplaty podpory podporovaným zdrojů energie, vydávání záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, správa národního rejstříku jednotek a povolenek na emise skleníkových plynů, poskytování technického zázemí pro změnu dodavatele elektřiny a plynu, zpracovávání měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou a trhu s plynem v České republice, zpracovávání zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Společnost OTE, a.s., se aktivně zapojuje do profesních organizací a jejich pracovních skupin v ČR i v zahraničí (AEM, CIGRE, EUROPEX, WEC, Price Coupling of Regions (PCR), Association of Issuing Bodies (AIB)). Cílem společnosti je prosazovat liberální a transparentní principy na trhu s elektřinou a plynem, podílet se na formování pravidel těchto trhů a zajišťovat svobodný a rovný přístup k těmto trhům pro všechny jeho účastníky. Portfolio poskytovaných služeb je od roku 213 rozšířeno o činnosti spojené s registrací podporovaných výrobců, administrací výroben, různých druhů podpory a finančního zúčtování a vypořádání. Se zákonem č. 165/212 Sb. byla také spojena implementace elektronické administrace záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů (záruka původu), které jsou tak vydávány i administrovány pouze v elektronické podobě. Množství elektřiny a plynu registrované v systému OTE v roce 214 Elektřina Prodej Nákup Blokový trh 9 GWh 9 GWh Denní trh GWh GWh Vnitrodenní trh 443 GWh 443 GWh Dvoustranné smlouvy (realizační diagramy) GWh GWh Export/Import GWh 9 17 GWh Plyn Prodej Nákup Vnitrodenní trh 662 GWh 662 GWh Dvoustranné smlouvy (realizační diagramy) 143,1 TWh 143,1 TWh Export/Import 149,8 TWh 226,3 TWh Vtáčení/Těžba 22,3 TWh 22,6 TWh

2 OTE, a.s. Základní informace OTE ve zkratce OTE Zúčtování odchylek elektro Organizované trhy Dlouhodobá rovnováha a statistika Záruky původu elektřiny Rejstřík obchodování s povolenkami Zúčtování odchylek plyn Podporované zdroje energie Organizační schéma k Dozorčí rada Představenstvo Úsek Regulované činnosti Úsek Ekonomika Řízení IT Bilance elektřiny Bilance plynu Obchod Správa podporovaných zdrojů energie Finance Správa majetku a služby Správa povolenek a certifikátů Počet účastníků trhu s elektřinou ke konci roku 214 Typ účastníka Počet k Meziroční změna Subjekt zúčtování 13 Dodavatel Účastník s přístupem na VT Poskytovatel PpS Provozovatel distribuční soustavy Provozovatel přenosové soustavy 1 Počet účastníků trhu s plynem ke konci roku 214 Typ účastníka Počet k Meziroční změna Subjekt zúčtování Dodavatel Provozovatel distribuční soustavy Provozovatel přepravní soustavy 1 Provozovatel zásobníku plynu 2

3 POVOLENKY Základní informace OTE, a.s., spravuje na základě zákona č 383/212 Sb., český Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, který slouží k zajištění přesné evidence vydávání, držení, převádění a odevzdání povolenek a kjótských jednotek. Tuto správu OTE provádí již od roku 25. Povolenky a kjótské jednotky se evidují na jednotlivých účtech smluvní strany, účtech provozovatele zařízení, účtech provozovatele letadla, osobních nebo obchodních účtech. Podle zákona č. 383/212 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, je povinností provozovatelů zařízení, která spadají do systému emisního obchodování na základě vydaného Povolení MŽP na vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší, mít zřízen účet v rejstříku. Od ledna 212 platí tato povinnost také pro provozovatele letadel, kteří mají provozní licenci vydanou v České republice nebo spadají pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí. V roce 214 se v rejstříku uskutečnilo transakcí, při nichž změnilo účet celkem jednotek. Do statistiky jsou zahrnuty veškeré transakce s povolenkami a kjótskými jednotkami. Důvod transakce a samotné ceny povolenek a kjótských jednotek nejsou v systému rejstříku vyhodnocovány a nejsou ani v tomto systému evidovány. Obchodování s jednotkami pak probíhá například prostřednictvím bilaterálních nebo burzovních obchodů. K existovalo v rejstříku celkem 34 účtů provozovatelů zařízení, 5 osobních vkladových účtů, 25 obchodních účtů a 1 účtů provozovatelů letadla. Osobní nebo obchodní účet si může otevřít jakákoliv fyzická či právnická osoba včetně provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla, který již má otevřen účet provozovatele. Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) zřizuje Směrnice 23/87/ES. Podle Nařízení Komise (EU) č. 389/213 má každý členský stát EU povinnost používat jednotný Rejstřík Unie, který je v provozu od roku 212 a nahradil národní rejstříky členských států EU. Rejstřík Unie funguje také jako konsolidovaný rejstřík Kjótského protokolu. Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů je dostupný z internetové stránky: Počet otevřených účtů v rejstříku v roce Vkladový účet provozovatele zařízení 1 Vkladový účet provozovatele letadla 5 Osobní vkladový účet 25 Obchodní účet Počet transakcí a objem převáděných jednotek Hlavní události roku ledna V součinnosti s ERÚ zveřejněna průměrná cena emisní povolenky pro rok 213 ve výši 118,64 Kč pro účely regulace cen tepelné energie. 28. března Byla nasazena možnost výměny způsobilých kjótských jednotek CER nebo ERU za povolenky. Pro každé zařízení a provozovatele letadla byl v rejstříku nahrán konkrétní limit, kolik způsobilých CER nebo ERU kreditů lze takto vyměnit. Na základě článku 11a Směrnice 23/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství bude umožněna směna CER nebo ERU kreditů z 1. obchodovacího období za povolenky pouze do 31. března dubna Finální termín pro provozovatele zařízení ke splnění zákonné povinnosti odevzdání povolenek ve výši ověřených tun emisí CO 2 vyprodukovaných ze zařízení v roce 213. Všichni provozovatelé zařízení splnili tuto povinnost. Provozovatelé letadel budou na základě Nařízení 421/214 odevzdávat povolenky za emise roku 213 do 3. dubna 215 a ověřené emise za rok 213 budou vykazovat do 31. března května Zveřejněna Zpráva o hodnocení provozovatelů zařízení ve vztahu ke Splnění za rok 213 na úrovni EU v souladu s přílohou XIV, odstavce 1d), e) Nařízení Komise (ES) č. 389/213. Celková suma verifikovaných emisí za rok 213 činí tun CO 2, což je o tun CO 2 méně než v předešlém roce 212. Typ jednotky Objem jednotek % Počet transakcí % Evropské povolenky Kjótské jednotky Suma

4 ZÁRUKY PŮVODU Základní informace Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů (záruka původu) prokazuje, že daný podíl elektřiny nebo dané množství elektřiny byly vyrobeny z obnovitelných zdrojů a dodány do elektrizační soustavy a slouží pro prokázání původu elektřiny z obnovitelných zdrojů za uzavřené období. Za účelem vydávání, držení, převádění a uplatňování záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů provozuje OTE, a.s., systém Evidence záruk původu (EZP). Záruky původu jsou pak po celou dobu svého životního cyklu evidovány v systému EZP na účtech svého držitele. Povinnost vydávat záruky původu na písemnou žádost výrobce vyrábějícího elektřinu z obnovitelných zdrojů byla operátorovi trhu přidělena již na základě zákona č. 18/25 Sb. V návaznosti na zákon č. 165/212 Sb. o podporovaných zdrojích energie však došlo v roce 213 k zásadní změně ve správě záruk původu, neboť je možno vydávat záruku původu na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů pouze v elektronické podobě. Vyhláška č. 44/212 Sb. o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie stanovuje podmínky pro vydání a uznání záruky původu vydané v členském státu Evropské Unie. V roce 214 do systému EZP nově získalo přístup 58 společností, kterým bylo vydáno celkem záruk původu garantujících původ přibližně 816,4 GWh elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k tomu, že systém EZP umožňuje vydávání záruk původu za výrobu elektřiny až 12 měsíců zpětně, lze předpokládat, že určitá část záruk původu, vztahujících se k výrobě elektřiny v roce 214, bude vydána a uplatněna až v roce 215. Práce se zárukami původu elektřiny vyrobené v roce X se vždy plně projeví až koncem roku X+1. Uplatnění záruky původu je proces jejího převedení na účet zrušených záruk původu a tím její životní cyklus končí. Uplatněním držitel účtu deklaruje, že určitý objem elektřiny reprezentovaný příslušným počtem záruk původu byl dodán koncovému spotřebiteli. O přístup do systému EZP mohou požádat držitelé licence na výrobu elektřiny nebo na obchod s elektřinou. Veškeré informace o přístupu a systému EZP jsou dostupné z internetové stránky: V návaznosti na zprovoznění nového systému EZP v roce 213, a přijetí Operátora trhu za člena mezinárodní asociace vydavatelských subjektů AIB (Association of Issuing Bodies) v listopadu 213, byl dne 25. dubna 214 tento systém propojen s mezinárodním systémem asociace AIB. Toto napojení umožňuje držitelům účtů v EZP importovat záruky původu vydané v členských státech Evropské Unie, které jsou zároveň členy této asociace. Souhrnný přehled transakcí se zárukami původu v roce 214 Přehled záruk původu vydaných v roce 214 Typ transakce Počet ZP Vydání Vnitrostátní převod Mezinárodní příchozí převod Mezinárodní odchozí převod Uplatnění Vyřazení z důvodu uplynutí platnosti Vyřazení na vyžádání Použitý zdroj energie Počet vydaných ZP Biomasa Nespecifikováno Biomasa Vedlejší produkty zemědělské činnosti a odpady 1 86 Biomasa Zemědělské produkty Dřevo Nespecifikováno Dřevo Produkty lesního hospodářství Dřevo Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady Průmyslový a provozní odpad Biogenní 17 Sluneční Nespecifikováno Vítr Nespecifikováno Voda & Moře Nespecifikováno Zemědělský plyn Energetické plodiny Zemědělský plyn Kejda prasat Zemědělský plyn Kejda skotu 657 Zemědělský plyn Nespecifikováno 49 Celkem

5 PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE Formy podpory a její registrace Podpora výroby elektřiny se uskutečňuje formou zelených bonusů na elektřinu nebo formou výkupních cen. Provozní podpora tepla se uskutečňuje formou zelených bonusů na teplo. Podpora decentrální výroby elektřiny se uskutečňuje formou bonusu na decentrální výrobu elektřiny a vztahuje se na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny na území ČR dodanou do distribuční soustavy (dle zákona č. 165/212 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů). Podle Energetického zákona (zákon č. 458/2 Sb.) je operátor trhu povinen: hradit výrobcům elektřiny zelený bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), hradit povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za jeho činnost, hradit výrobcům tepla zelený bonus na teplo hradit výrobcům elektřiny připojeným k distribuční soustavě bonus na podporu decentrální výroby (DV) elektřiny. Registrace podpory Registrace výrobce elektřiny a tepla, registrace zvolené formy podpory a registrace podpory decentrální výroby elektřiny probíhá v systému operátora trhu elektronickou formou prostřednictvím zabezpečeného přístupu. Výrobci uplatňují nárok na podporu dle podmínek zákona č. 165/212 Sb., postupem stanoveným vyhláškou č. 346/212 Sb. Evidence hodnot vyrobené elektřiny Výrobce, který uplatňuje nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo podporu decentrální výroby elektřiny, eviduje měsíční hodnoty vyrobené elektřiny ve výkazu v systému operátora trhu. Vyúčtování podpory elektřiny Vyúčtování zeleného bonusu na elektřinu a bonusu na decentrální výrobu elektřiny se provádí na základě hodnot z měsíčního výkazu předaného výrobcem, v souladu se zněním zákona č. 165/212 Sb. a Obchodními podmínkami OTE, a.s., pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie. Vyúčtování výkupní ceny za povinně vykoupené množství elektřiny provádí výrobce vůči povinně vykupujícímu obchodníkovi na základě naměřených hodnot v předávacím místě výrobny elektřiny a distribuční/ přenosové soustavy a na základě hodnot z měsíčního výkazu. Po zaplacení výkupní ceny výrobci povinně vykupujícím hradí operátor trhu povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní a hodinovou cenou elektřiny (z denního spotového trhu organizovaného OTE, a.s.). Evidence hodnot vyrobeného tepla a vyúčtování bonusu na teplo Výrobce uplatňující nárok na podporu tepla vyrobeného využitím obnovitelného zdroje eviduje měsíční hodnoty o výrobě tepla ve výkazu v systému operátora trhu. Vyúčtování zeleného bonusu na teplo se provádí na základě hodnot z výkazů předaných výrobcem jednou za čtvrtletí, následně je operátorem trhu vystaven zúčtovací doklad pro výplatu podpory. Za rok 214 byla vyplacena podpora na TJ tepla vyrobeného z obnovitelných zdrojů v celkové výši 183 mil. Kč. Zdroje registrované v systému pro podporované zdroje energie Druh zdroje/paliva Zdroje registrované v CS OTE celkem Instalovaný výkon (MW) Počet zdrojů Z toho zdroje uvedené do provozu v roce 213 Instalovaný výkon (MW) Počet zdrojů Z toho zdroje uvedené do provozu v roce 214 Instalovaný výkon (MW) Počet zdrojů Fotovoltaické elektrárny 2 79, ,7 6 34,6 64 Větrné elektrárny 277,2 19 8,9 9 9,1 5 Biomasa 3 374, ,4 25 2,1 3 Bioplynové stanice 318, ,5 114, Degazační a důlní plyn 41,1 29 2,8 2,4 1 Skládkový a kalový plyn 45, ,1 15,4 2 Ostatní druhotné zdroje 586,9 23 1,8 3 3,8 3 Malé vodní elektrárny 342, , ,9 79 Ostatní zdroje , ,9 79 6,6 72 Celkem , , ,9 229

6 PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE Vyplacená podpora podle druhu zdrojů Elektřina z obnovitelných (OZE) a druhotných zdrojů (DZ), vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), teplo z obnovitelných zdrojů a decentrální výroba elektřiny (DV). Podpora OZE celkem Podpora DZ Podpora KVET Podpora DV Celkem Vykázané množství (GWh) Vyplaceno (mil. Kč) Zúčtovaná podpora dle druhu zdrojů (mil. Kč) Bioplyn Biomasa Důlní a degazační plyn Druhotné zdroje Sluneční elektrárna Vodní elektrárna Skládkový a kalový plyn Větrná elektrárna 5 Poměr vyrobeného množství OZE + DZ + KVET podle druhu zdrojů Poměr vyplacené podpory OZE + DZ + KVET podle druhu zdrojů Bioplyn Biomasa Důlní a degazační plyn Druhotné zdroje Sluneční elektrárna Malá vodní elektrárna Ostatní zdroje Skládkový a kalový plyn Větrná elektrárna Bioplyn Biomasa Důlní a degazační plyn Druhotné zdroje Sluneční elektrárna Malá vodní elektrárna Ostatní zdroje Skládkový a kalový plyn Větrná elektrárna

7 TRH S ELEKTŘINOU Organizovaný krátkodobý trh Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou umožňuje účastníkům trhu s elektřinou optimalizaci jejich obchodní pozice i v době krátce před termínem dodávky (den, hodina) a reagovat tak na aktuální situaci v jejich výrobním, resp. odběratelském portfoliu. Krátkodobý trh s elektřinou je tvořen následujícími obchodními platformami: Blokový trh Denní trh Vnitrodenní trh Vyrovnávací trh s regulační energií Veškeré obchody uzavřené na těchto trzích jsou zároveň automaticky započítány do obchodních pozic a účastník tak již nemusí, na rozdíl od externích platforem, provádět další dodatečnou registraci vzniklého obchodu. Obchodní platformy Blokový trh Organizovaný blokový trh s elektřinou umožňuje kontinuálním způsobem obchodovat pevně určené bloky elektřiny na daný obchodní den. Konkrétně se jedná o standardní bloky typu Base (: 24: hod.), Peak (8: 2: hod.) a Offpeak (: 8: hod.; 2: 24: hod.). V roce 214 bylo na tomto trhu zobchodováno 9 GWh elektřiny. Denní spotový trh Organizovaný denní trh s elektřinou je provozován od roku 22. Od roku 29 je propojen s organizovaným denním trhem na Slovensku, od roku 212 s denním trhem v Maďarsku a od roku 214 s denním trhem v Rumunsku prostřednictvím implicitních aukcí. Tato forma obchodování je také známá pod pojmem Market Coupling. Požadavky na nákup či prodej elektřiny registrovaných účastníků trhu v ČR, SR, Maďarsku a Rumunsku na následující den jsou uspokojeny společně i ze sousedních tržních míst bez nutnosti získání přenosové kapacity, a to až do výše vyhrazené přenosové kapacity pro propojení trhů. Na denním trhu je možné anonymně nabízet nebo poptávat elektřinu pro každou z 24 hodin obchodního dne. Výsledkem jsou Zásady obchodování na krátkodobých trzích OTE: poskytnutí neutrálního a bezpečného prostředí podpora konkurence na trhu a zajištění nediskriminačních podmínek pro všechny účastníky poskytování informací o trhu anonymita a funkce centrální protistrany obchodů zajištění rizik na straně finančního vypořádání transakcí i na straně fyzické dodávky komodity omezování bariér vstupu nových účastníků na trh poskytování cenových signálů trhu uzavřené obchody na pevně stanovené množství elektřiny a cena pro každou obchodní hodinu obchodního dne. V roce 214 bylo na tomto trhu zobchodováno 15,11 TWh elektřiny. Vnitrodenní trh Prostřednictvím organizovaného vnitrodenního trhu s elektřinou obchodníci anonymně nabízejí nebo poptávají elektřinu (formou akceptační vývěsky) v průběhu obchodního dne, a to až do limitního času 6 minut před realizací dodávky či odběru. V roce 214 bylo na tomto trhu zobchodováno 443 GWh elektřiny. Vyrovnávací trh s regulační energií Vyrovnávací trh s regulační energií je provozován společně s provozovatelem přenosové soustavy společností ČEPS, a.s., a umožňuje účastníkům trhu poskytovat přebytečnou kladnou či zápornou elektrickou energii v čase velmi blízkém hodině dodávky (až do 3 min. před danou hodinou). Význam tohoto trhu spočívá ve snížení podílu aktivované regulační energie a snížení výdajů za podpůrné služby při regulaci elektrizační soustavy ČR. V roce 214 bylo na tomto trhu zobchodováno 22,4 GWh kladné a 48,8 GWh záporné regulační energie. Srovnání základních parametrů jednotlivých trhů s elektřinou Blokový trh Denní trh Vnitrodenní trh Vyrovnávací trh s regulační energií Forma trhu kontinuální párování denní aukce akceptační vývěska akceptační vývěska Obchodovaná perioda 12 nebo 24 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. Minimální možné obchodovatelné množství 1 MW 12 nebo 24 hod. 1 MWh 1 MWh 1 MWh Maximální možné obchodovatelné množství 5 MW 12 nebo 24 hod MWh MWh MWh Nejmenší možný inkrement množství 1 MW 12 nebo 24 hod.,1 MWh,1 MWh,1 MWh Měna obchodování CZK EUR CZK CZK Minimální možná cena 1 CZK/MWh -5 EUR/MWh CZK/MWh CZK/MWh Maximální možná cena CZK/MWh 3 EUR/MWh CZK/MWh CZK/MWh Nejmenší možný inkrement ceny 1 CZK/MWh,1 EUR/MWh 1 CZK/MWh 1 CZK/MWh Možnost nulové ceny NE ANO NE NE Čas otevření trhu 9:3 D-5 neomezené 15: D-1 H-1: Čas uzavření trhu 13:3 D-1 11: D-1 H-1: H-:3

8 Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou zaznamenal v roce 214 celkový nárůst uzavřených obchodů. Následující grafy dokumentují vývoj obchodovaného množství a ceny na příslušných platformách v průběhu roku 214. Množství zobchodované elektřiny na blokovém trhu po jednotlivých měsících roku MWh Množství zobchodované elektřiny a průběh průměrné ceny na denním trhu po jednotlivých měsících roku MWh 6 3 EUR/MWh 3 2 Množství nákup Množství prodej Průměrná cena Množství zobchodované elektřiny a průběh ceny na vnitrodenním trhu po jednotlivých měsících roku MWh 3 Kč/MWh 2 5 Zobchodované množství 1 Průměrná cena Množství zobchodované regulační energie na vyrovnávacím trhu po jednotlivých měsících roku MWh -4-6 Množství VT+ Množství VT

9 TRH S ELEKTŘINOU Vyhodnocení a zúčtování odchylek Odchylkou subjektu zúčtování za každou obchodní hodinu je součet rozdílu mezi skutečně dodaným množstvím a sjednaným množstvím elektřiny pro dodávku a rozdílu mezi skutečně odebraným množstvím a sjednaným množstvím elektřiny k odběru. Legislativa definuje účastníky trhu, pro které OTE vypořádává a zúčtovává odchylky, jako tzv. subjekty zúčtování (SZ) a stanovuje postup výpočtu velikosti odchylek SZ. Základní pravidlo pro zpoplatnění všech odchylek určuje, že každý účastník trhu je buď sám odpovědný za odchylku, tedy je SZ, nebo předává zodpovědnost za odchylku jinému SZ. Jakýkoliv odběr elektřiny ze soustavy nebo dodávka elektřiny do soustavy musí být přiřazeny k některému z účastníků trhu. Odchylka SZ = Suma výroby dodané do soustavy suma odběru ze soustavy + saldo objemu elektřiny pořízené/prodané prostřednictvím organizovaných krátkodobých trhů + saldo elektřiny z dvoustranných obchodů registrovaných u OTE + saldo exportu a importu do/ze zahraničí. Sjednaná množství dodávek elektřiny do soustavy a odběrů elektřiny ze soustavy jsou pro každou obchodní hodinu vypočtena operátorem trhu na základě zaregistrovaných domácích realizačních diagramů, výsledků organizovaného krátkodobého trhu a sjednaných přeshraničních přenosů. Skutečná množství dodané nebo odebrané elektřiny jsou evidována na základě obchodního měření. Systémovou odchylkou (SO) v každé obchodní hodině se rozumí saldo všech dodávek a odběrů SZ. SO je rovna součtu odchylek SZ a je kryta regulační energií. Výpočet velikosti odchylek všech SZ a jejich ocenění je v systému OTE prováděno: každý den v roce za předcházející den pro každou obchodní hodinu, po skončení měsíce za předcházející měsíc (měsíční skutečné odchylky), ve 4. měsíci po vyhodnocovaném měsíci (závěrečné měsíční odchylky). Výsledky tohoto výpočtu jsou pro každý SZ dostupné přes internetovou adresu a souhrnné hodnoty jsou zveřejňovány také na veřejném webu OTE. Regulační energii na krytí systémové odchylky opatřuje provozovatel přenosové soustavy aktivací podpůrných služeb, nákupem na vyrovnávacím trhu s regulační energií a nákupem regulační energie ze zahraničí. Celkovou bilanci objemů odchylek a regulační energie zúčtovaných na OTE v letech zachycuje následující tabulka, a to včetně odpovídajících plateb. Objem regulační energie použité pro vyrovnání systémové odchylky v roce 214 se ve srovnání s předchozím rokem snížil, což znamenalo i snížení výdajů subjektů zúčtování za regulační energii použitou pro vyrovnání jak kladné, tak záporné systémové odchylky. Stejně jako v předchozích letech i ve 214 platilo, že výdaje za regulační energii použitou pro vyrovnání kladné systémové odchylky byly stále výrazně nižší než výdaje za regulační energii použitou pro vyrovnání záporné systémové odchylky. Množství (v GWh) a platby (v mil. Kč) regulační energie, odchylky a přebytek zúčtování v letech Množství v GWh Regulační energie GWh 327 GWh 392 GWh 377 GWh 279 GWh Regulační energie GWh -371 GWh -389 GWh -412 GWh -39 GWh Odchylka GWh GWh 1 25 GWh 1 16 GWh GWh Odchylka GWh GWh GWh -1 7 GWh -1 GWh Platby v mil. Kč Regulační energie mil. Kč 811 mil. Kč 916 mil. Kč 95 mil. Kč 691 mil. Kč Regulační energie mil. Kč 6 mil. Kč 1 mil. Kč 15 mil. Kč 9 mil. Kč Odchylka mil. Kč 528 mil. Kč 559 mil. Kč 582 mil. Kč 596 mil. Kč Odchylka mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Přebytek zúčtování 56 mil. Kč 75 mil. Kč 583 mil. Kč 552 mil. Kč 387 mil. Kč

10 TRH S ELEKTŘINOU Cena odchylky a protiodchylky Legislativa definuje způsob stanovení ceny, kterou SZ za odchylky mají zaplatit nebo inkasovat. Tato cena je již od roku 27 závislá na systémové odchylce a na nabídkové ceně regulační energie použité k vyrovnání systémové odchylky. Po drobných úpravách v letech je cena odchylky od roku 211 stanovována takto: cenou odchylky je nejvyšší nabídková cena regulační elektřiny dodaná v této obchodní hodině; byla-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím ERÚ, použila se cena stanovená ERÚ, v případě, že pro některou obchodní hodinu nebyla obstarána žádná regulační energie, použila se zúčtovací cena podle cenového rozhodnutí ERÚ. Křivka závislosti ceny odchylky na velikosti systémové odchylky je vždy potvrzována cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušný rok. V roce 213 a 214 je křivka závislosti ceny odchylky pro každou obchodní hodinu stanovena následovně: pro zápornou a nulovou systémovou odchylku SO určená vzorcem: C = ,5 SO [Kč/MWh; MWh], pro kladnou systémovou odchylku SO určená vzorcem: C = 1 + 3,5 SO [Kč/MWh; MWh]. V případě záporné systémové odchylky je zúčtovací cena odchylky rovna ceně odchylky (vypočtené z nabídkové ceny regulační energie nebo z křivky v cenovém rozhodnutí ERÚ). V případě kladné systémové odchylky je zúčtovací cena odchylky rovna záporné hodnotě ceny odchylky. Od 1. ledna 21 došlo k vytvoření těsnější závislosti ceny protiodchylky (odchylka SZ ve směru opačném systémové odchylce) na ceně regulační energie. Zúčtovací cenou protiodchylky je vážený průměr cen z aktivované regulační energie. Pokud má odchylka SZ stejný směr jako systémová odchylka, pak je tento SZ povinen uhradit částku rovnou součinu odchylky SZ a stanovené zúčtovací ceny jakožto poplatek za jím způsobenou odchylku. V opačném případě SZ inkasuje částku rovnou násobku zúčtovací ceny protiodchylky a hodnoty protiodchylky SZ. Systémová odchylka (MWh) Odchylka SZ (MWh) Zúčtovací cena (typ) Cena za odchylku (CZK/MWh) Směr platby Kladná + Kladná + Odchylka Záporná - SZ platí za odchylku Kladná + Záporná - Protiodchylka Záporná - SZ inkasuje za protiodchylku Záporná - Kladná + Protiodchylka Kladná + SZ inkasuje za protiodchylku Záporná - Záporná - Odchylka Kladná + SZ platí za odchylku Progresivní cena odchylky (závislá na velikosti systémové odchylky) i rozdíl mezi cenou odchylky a cenou protiodchylky jsou dostatečným impulsem pro subjekty zúčtování k minimalizaci jejich odchylek i k nabídnutí případného přebytku či nedostatku elektřiny na vyrovnávacím trhu s regulační energií. Průměrné měsíční ceny kladné a záporné odchylky a průměrné měsíční ceny z denního trhu v roce MWh 1 8 Cena Odchylky Cena DT Cena Odchylky -

11 TRH S PLYNEM Organizovaný krátkodobý trh Organizovaný krátkodobý trh s plynem umožňuje obchodníkům s plynem optimalizaci jejich obchodní pozice i v době krátce před ukončením plynárenského dne v reakci na aktuální situaci v jejich zdrojovém, resp. odběratelském portfoliu. Krátkodobý trh s plynem sestává z následujících obchodních platforem: Denní trh s plynem Vnitrodenní trh s plynem Ostatní krátkodobé trhy: Trh s nevyužitou tolerancí Mezi základní zásady, kterými se obchodování na krátkodobých trzích OTE řídí, patří: poskytnutí neutrálního a bezpečného prostředí podpora konkurence na trhu a zajištění nediskriminačních podmínek poskytování informací o trhu anonymita a funkce centrální protistrany obchodů zajištění rizik na straně finančního vypořádání transakcí i na straně dodávky komodity Obchodní platformy Denní trh s plynem Organizovaný denní trh s plynem je založen na principu sesouhlasení nabídek/poptávek (aukčním principu). Účastníky obchodování na denním trhu s plynem jsou subjekty zúčtování, provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé zásobníků plynu, kteří prostřednictvím tohoto trhu realizují prodej uskladněného plynu účastníků trhu s plynem, nebyl-li takto uskladněný plyn ze zásobníku plynu do skončení účinnosti smluv řádně vytěžen. Uzavřené obchody jsou vůči sobě anonymní. Obchodování probíhá v měně EUR a obchodovanou periodou je 1 plynárenský den*. Místem dodání a místem odběru je virtuální prodejní bod. Zúčtování uzavřených obchodů je umožněno v EUR nebo v CZK po ukončení obchodování v D+1. Vnitrodenní trh s plynem Organizovaný vnitrodenní trh s plynem umožňuje účastníkům trhu s plynem kontinuální obchodování i v průběhu plynárenského dne. Obdobně jako na denním trhu s plynem i zde mohou obchodovat pouze subjekty zúčtování, provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé zásobníku plynu za podmínek stanovených energetickým zákonem a Pravidly trhu. Vnitrodenní trh s plynem se otevírá v 1:3 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, tj. bezprostředně po ukončení denního trhu s plynem na D+1. V roce 214 bylo zobchodováno na tomto trhu 662 GWh. Obchodování probíhá v měně EUR a obchodovanou periodou je rovněž 1 celý plynárenský den. Zúčtování uzavřených obchodů je umožněno v EUR nebo v CZK. Trh s nevyužitou tolerancí Na trhu s nevyužitou tolerancí mohou subjekty zúčtování anonymně poptávat a nabízet volné nevyužité tolerance. Trh je organizován v měně CZK vždy dva dny v kalendářním měsíci na základě aukčního principu (vytváří se křivky sesouhlasení, výsledkem je stanovení marginální ceny a zobchodovaného množství). Krátkodobé trhy v plynárenství Denní trh s plynem Vnitrodenní trh s plynem Trh s nevyužitou tolerancí Forma trhu denní aukce kontinuální párování aukční princip Obchodovaná perioda *1 den *1 den *1 den Minimální možné obchodovatelné množství,1 MWh,1 MWh,1 MW Maximální možné obchodovatelné množství MWh ,9 MWh nedef. Nejmenší možný inkrement množství,1 MWh,1 MWh,1 MW Měna obchodování EUR EUR CZK Minimální možná cena,1 EUR/MWh,1 EUR/MWh,1 CZK/MWh Maximální možná cena 4 EUR/MWh 4 EUR/MWh CZK/MWh Nejmenší možný inkrement ceny,1 EUR/MWh,1 EUR/MWh,1 CZK/MWh Možnost nulové ceny NE NE NE Čas otevření trhu neomezené 1:3 D kal. den M+1 18: Čas uzavření trhu 1: D-1 5: D kal. den M+1 16: *Plynárenský den je definován od 6: do 6: následujícího dne.

12 Organizovaný vnitrodenní trh s plynem je atraktivní nejen pro vyrovnávání pozice obchodníka, ale i při nenadálých klimatických zvratech nebo komplikacích v přepravní soustavě. Platformy obchodování s plynem DK NO FI RU GB SE EE NL IE GB DK RU LV LT PL BE FR FR BE NL LU CH DE CZ AT SI HR PL SK HU BY UA RO MD CZ AT DE PT ES IT BA RS ME KS MK AL GR BG TR TR HU IT země s plynárenskými burzami země bez plynárenských burz Množství zobchodovaného plynu a průběh průměrné ceny na vnitrodenním trhu po jednotlivých týdnech roku ,5 5 MWh EUR/MWh 2 7,5 1 Zobchodované množství plynu Vážená průměrná cena Celkový objem obchodů s plynem zobchodovaný na vnitrodenním trhu s plynem v roce 214 dosáhl hodnoty 662 GWh. Průměrná cena obchodovaného plynu za toto období dosáhla hodnoty 22,96 EUR/MWh. K obchodování na tomto trhu bylo registrováno 77 obchodníků s plynem.

13 TRH S PLYNEM Vyhodnocení a vypořádání odchylek Vyhodnocení a vypořádání odchylek na trhu s plynem provádí OTE na základě Energetického zákona od roku 21. Legislativa definuje účastníky trhu, pro které OTE vypořádává a zúčtovává odchylky, jako tzv. Subjekty zúčtování (SZ) a stanovuje postup výpočtu velikosti odchylek SZ. Odchylky SZ se vyhodnocují: každý den za předcházející plynárenský den (denní předběžné odchylky), po skončení měsíce za předcházející měsíc (měsíční skutečné odchylky), po skončení příjmu opravných dat, tedy ve 4. měsíci po vyhodnocovaném měsíci (závěrečné měsíční odchylky). Odchylka SZ = Suma plynu dodaného do soustavy z výroben plynu suma odběru plynu zákazníky daného SZ ze soustavy + saldo plynu nakoupeného/prodaného prostřednictvím organizovaných krátkodobých trhů + saldo dvoustranných obchodů registrovaných u OTE + saldo nominací vtláčení a čerpání plynu do/ze zásobníku plynu + saldo exportu a importu do/ze zahraničí + závazek naturálního vyrovnání předběžné nebo skutečné odchylky. Systémová odchylka celé vnitrostátní plynárenské soustavy v daném plynárenském dni je rovna součtu odchylek všech obchodníků v tomto dni (včetně tranzitujících obchodníků, kteří nejsou SZ). V plynárenství je umožněno celou odchylku, nebo její část, vypořádat finančně nebo naturálně. V případě, že jsou veškeré tyto odchylky SZ vypořádány naturálně, tj. veškerý přebývající plyn odebrán ze soustavy a veškerý chybějící plyn dodán zpět do soustavy, není finanční vypořádání za vyrovnávací plyn uplatněno. Naturální vypořádání probíhá na denní úrovni bezprostředně následující den po denním vyhodnocení předběžných odchylek a na měsíční úrovni od 15. do 24. plynárenského dne měsíce po vyhodnocení měsíčních skutečných odchylek. Po závěrečném měsíčním vyhodnocení odchylek jsou veškeré rozdíly vypořádány pouze finančně. Pokud subjekt zúčtování nezvolí naturální vypořádání předběžné nebo skutečné odchylky, je plyn v odchylce vypořádán finančně. Cena kladné nebo záporné odchylky se stanovuje denně v závislosti na tržních cenách plynu. Metodika ocenění odchylky je určena cenovým rozhodnutím ERÚ. Pro rok 214 se cena odvíjela od vypořádacích cen v měně EUR na burze EEX, zóna NCG. Cena chybějícího vyrovnávacího plynu byla v roce 214 o 4 eura vyšší než tato tržní cena, cena přebývajícího vyrovnávacího plynu byla o 4 eura nižší. Pro rok 215 nastala změna ve způsobu stanovení ceny chybějícího vyrovnávacího plynu. Nově platí, že tato cena je o 2 % vyšší než tržní cena, minimálně však o 4 EUR/MWh. Způsob stanovení ceny přebývajícího vyrovnávacího plynu zůstal pro rok 215 beze změny. Vývoj kladných a záporných odchylek a systémové odchylky v roce MWh Kladné odchylky Systémová odchylka Záporné odchylky

14 TRH S PLYNEM Tolerance a mimotoleranční odchylka Pokud je využíváno mechanismu naturálního vypořádání odchylek, není zajištěna motivace subjektů, aby byly jejich odchylky co nejmenší. Proto se pro penalizaci odchylky rozlišuje ještě další typ odchylky v plynárenství tzv. Mimotoleranční odchylka, což je odchylka nad povolenou toleranci daného subjektu zúčtování (SZ). Tolerance Je poskytována na všech vstupních a výstupních bodech plynárenské soustavy, pokud není na těchto bodech zaveden takový alokační režim, při kterém je zajištěna rovnost nominace a alokace. Na vstupních a výstupních bodech hraničních předávacích stanic se tolerance v roce 214 pohybovala v rozmezí 1,7 4 % z rezervované kapacity na daném bodě, na výstupních bodech přeshraničních plynovodů a odběrných místech zákazníků v rozmezí 3,4 5,7 % z rezervované kapacity na daném bodě. Přesná výše tolerance závisí kromě absolutní velikosti rezervovaných kapacit i na míře využití této kapacity SZ v daném plynárenském dni. Mimotoleranční odchylka je rozdíl mezi celkovou skutečnou odchylkou SZ a jeho celkovou povolenou tolerancí. Může tedy nastat několik situací: tento rozdíl je záporný (tolerance > celková odchylka), pak je mimotoleranční odchylka SZ nulová a SZ zůstává nevyužitá (volná) tolerance ve výši tohoto rozdílu; pokud je skutečná odchylka SZ v daném plynárenském dni v opačném směru, než je systémová odchylka, pak je mimotoleranční odchylka rovna nule a SZ zůstává nevyužitá tolerance v plné výši; tento rozdíl je kladný, pak SZ vzniká mimotoleranční odchylka, kterou je povinen uhradit nebo musí získat nevyužitou toleranci od jiného SZ a to buď bilaterálně, nebo na organizovaném trhu s nevyužitou tolerancí. Bilaterální převody nevyužitých tolerancí Bilaterální převody nevyužitých tolerancí a samotný organizovaný trh s nevyužitou tolerancí je realizován prostřednictvím systému OTE v několika málo dnech po stanovení měsíčních skutečných odchylek. V případě bilaterálních obchodů operátor trhu registruje pouze množství převáděných nevyužitých tolerancí mezi jednotlivými SZ. Cena těchto převodů je pak dohodnuta a vypořádána mezi subjekty mimo systém OTE. Mimotoleranční odchylky a jejich ceny v roce Množství (MWh) Zúčtovací cena (Kč/MWh) Zúčtovací cena mimotoleranční odchylky Mimotoleranční odchylky před obchodováním Mimotoleranční odchylky finančně vypořádané

Likvidita na trzích OTE roste

Likvidita na trzích OTE roste Likvidita na trzích OTE roste Vývoj, stav a výhled organizovaných krátkodobých trhů a plynem Pavel Rodryč, Ondřej Máca, Igor Chemišinec, OTE Význam krátkodobého obchodování s energetickými komoditami,

Více

Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem

Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem Ing. Igor Chemišinec, Ph.D., MBA člen představenstva 13. 6. 2013 Energetika Most Představení OTE Jméno společnosti: OTE, a.s. Krátký popis: Operátor

Více

Obchod s elektřinou v ČR

Obchod s elektřinou v ČR Obchod s elektřinou v ČR OSNOVA 1 Účastníci trhu s elektřinou, výroba elektřiny, prodej EE 2 Odběrový diagram spotřebitele a jeho pokrytí 3 Obchodované produkty s elektřinou 4 Energetická burza PXE 5 Brokeři

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších

Více

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb.

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb. VYHLÁŠKA č. 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 3 únor 2012 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výšefinančního zajištění... Chyba! Záložka není definována.

Více

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 Systém ASPI - stav k 5.1.2009 do částky 1/2009 Sb. a 34/2008 Sb.m.s. Obsah a text 541/2005 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Předmět úpravy. Předmět úpravy

Předmět úpravy. Předmět úpravy Platné znění části vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 26. 11. 2014 ČÁSTKA 7/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulovaných

Více

Nařízení REMIT a jeho implementace

Nařízení REMIT a jeho implementace Nařízení REMIT a jeho implementace 9. února 2015 Obsah Registrace účastníků trhu a organizovaných tržních míst Reporting dat Monitoring velkoobchodního trhu 1 REMIT dokumenty 1 st level Nařízení REMIT

Více

Návrh nových pravidel balancingu v ČR

Návrh nových pravidel balancingu v ČR Návrh nových pravidel balancingu v ČR Únor 2015 OTE, a.s. Vypracováno ve spolupráci s Ernst & Young, s.r.o. 0 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1. Flexibilita prostřednictvím akumulace... 3 2. Trh s nevyužitou

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie - 1 - 1. Předmět úpravy 1.1. OTE, a.s., se sídlem na adrese,, IČ 26463318 (dále jen OTE ) vykonává činnosti operátora trhu podle

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

Energetická legislativa, trh s elektřinou

Energetická legislativa, trh s elektřinou Energetická legislativa, trh s elektřinou Jan Švec 2006 LS X15PES - 9 1 Energetický zákon zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvícha ozměně některých

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Předmět úpravy. (3) zrušen

Předmět úpravy. (3) zrušen 365/2009 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. října 2009 o Pravidlech trhu s plynem ve znění vyhlášek č. 370/2010 Sb., č. 442/2011 Sb., č. 436/2012 Sb. a č. 291/2014 Sb. Energetický

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

OTE, a.s. Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8. Revize 14 únor 2012. Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku

OTE, a.s. Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8. Revize 14 únor 2012. Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku Revize 14 únor 2012 Identifikace Operátora trhu OTE, a.s. - obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Prezentace pro Účastníky trhu Leden 2008 www.ote-cr.cz Obsah 1. Blokový krátkodobý trh (BT) 2. Nové produkty na OTE 2.1. Popis produktu DKK 3. Obchodování

Více

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR Ing. Pavel Šolc, ČEPS Příprava otevírání trhu Milníky 1.8.1999 vznik ČEPS Únor 2000 1. Čtení zákona 11/2000 schválení zákona 458/00 Sb 1/01 zahájení

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

Změny DT s elektřinou na OTE. Záporné ceny a druhá aukce

Změny DT s elektřinou na OTE. Záporné ceny a druhá aukce Změny DT s elektřinou na OTE Záporné ceny a druhá aukce Zavedení záporných cen na DT V současnosti systém OTE na Denním trhu s elektřinou nepodporuje záporné ceny jak v procesu zadávání/nahrazení/anulace

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 12. 11. 2014 ČÁSTKA 4/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ III. Návrh ZÁKON ze dne o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (zákon

Více

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Tomáš Kortus E.ON Trend s.r.o. Josef Sucharda Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným Obsah prezentace Představení společnosti E.ON Trend

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1. PROVOZNÍ PODPORA VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.A) JAKÉ TEPLO MÁ NÁROK NA PODPORU (1/4) Podpora využití tepla z BPS formou

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 1 11 odst. 1 Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu Je celkový rozsah BSD součtem jednotlivých variant a), b) a c) podle přílohy č.

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

OTE, a.s. Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8. Revize 16 červen 2013. Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku

OTE, a.s. Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8. Revize 16 červen 2013. Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku Revize 16 červen 2013 IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. - obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B

Více

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE,

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, ZMĚNY V LEGISLATIVNÍ PODPOŘE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Co přinese nový zákon Povinnost zajištění autorizace

Více

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl DamasPower 3. dubna 2014 Michal Hejl Agenda Damas Power Výrobní zdroje Plánování výroby Prodej Bilance Měření Podpůrné služby Realizované řešení Shrnutí Copyright Unicorn Systems 2 Damas Power Úvod Řešení

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku. Revize 19 srpen 2015

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku. Revize 19 srpen 2015 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku Revize 19 srpen 2015 IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. - obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU Pořízení kogenerační jednotky je vážnou investicí, před níž je nutno dobře zvážit všechny ekonomické, technické a legislativní faktory, ovlivňující efektivitu provozu

Více

Damas Energy Systém pro řízení trhu

Damas Energy Systém pro řízení trhu Damas Energy Systém pro řízení trhu > Komplexní podpora obchodních a technických procesů provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů > Řízení bilance soustavy prostřednictvím podpůrných služeb >

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Obecné zásady RM OTE

Obecné zásady RM OTE Obecné zásady RM OTE 1. Definice finančních rizik operátora trhu Definice finančních rizik vychází z nastavení procesů a odpovědnosti za finanční zúčtování a vypořádání odchylek (včetně regulační energie),

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

Právní regulace obchodování s elektřinou z OZE po 1.1.2013 Novotného lávka, Praha, 26.10.2012

Právní regulace obchodování s elektřinou z OZE po 1.1.2013 Novotného lávka, Praha, 26.10.2012 Právní regulace obchodování s elektřinou z OZE po 1.1.2013 Novotného lávka, Praha, 26.10.2012 Změna systému podpory od 1. ledna 2013 Výkupní ceny Elektřinu v režimu výkupních cen bude vykupovat povinně

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETIKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 6/2013 OBSAH: str. 1. enové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných

Více

Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 25.7.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod Michal Skalka, ředitel úseku Trading

Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 25.7.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod Michal Skalka, ředitel úseku Trading AUKCE VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY ČEZ V KONTEXTU VÝVOJE ENERGETICKÉHO TRHU V REGIONU Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 25.7.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod Michal Skalka, ředitel úseku Trading

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 369 Vládní návrh na vydání zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů - 2 - V l á d n í n á v r h ZÁKON ze

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Joklová Kateřina ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Jan Prokš Českomoravská elektrotechnická asociace Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Českomoravská elektrotechnická asociace je registrována na Českomoravské komoditní burze

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

Pozměňovací a jiné návrhy

Pozměňovací a jiné návrhy Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina. od 1. 3. 2011

Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina. od 1. 3. 2011 Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina od 1. 3. 2011 NETTING zápočet vzájemných pohledávek a závazků Aplikace nettingu se bude týkat těchto vypořádání: denní platby za odchylky, regulační energii

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů Znění účinné od 1. ledna 2011 s výjimkou ustanovení 3 odst. 5 a ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení k zákonu č. 330/2010 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. března 2011. 180/2005 Sb. ZÁKON

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto

Více

Trh s podpůrnými službami (PpS)

Trh s podpůrnými službami (PpS) Trh s podpůrnými službami (PpS) Ing. Richard Kabele ČEPS, Vedoucí odboru Rozvoj energetických trhů 2.5.2011 Obsah Přenosová soustava a její provozovatel Podpůrné služby co a jak? Podpůrné služby jak a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 80 Rozeslána dne 5. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 80 Rozeslána dne 5. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 5. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : 193. Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou

Více

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES V ČESKÉ REPUBLICE ZA OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA V ČESKÉ REPUBLICE PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD... I. TRANSPOZICE USTANOVENÍ SMĚRNICE

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 8/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů Argentinská 38, 170 00 Praha 7 Tel.: 244 467 062 email: spvez@spvez.cz webové stránky: www.spvez.

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů Argentinská 38, 170 00 Praha 7 Tel.: 244 467 062 email: spvez@spvez.cz webové stránky: www.spvez. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR k rukám ministra Ing. Jana Mládka, CSc. Na Františku 32 110 15 Praha 1 Věc: Námitky proti novele zákona č. 165/2012 Sb. V Praze dne 1.7.2014 Vážený pane ministře, v rámci

Více

ZMĚNY V EVROPSKÉM SYSTÉMU EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ (EU ETS)

ZMĚNY V EVROPSKÉM SYSTÉMU EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ (EU ETS) ZMĚNY V EVROPSKÉM SYSTÉMU EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ (EU ETS) Mgr. Jan Šatra Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe 5. prosince 2013, Praha Proč nová legislativní úprava? v ČR od počátku

Více

Pozměňovací a jiné návrhy

Pozměňovací a jiné návrhy Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ Článek 1 Poplatky Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví a) Poplatek (jednorázový) za získání práva účastnit se obchodování na burze vydání vstupenky na burzovní

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa:

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2005 Sb. VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace

Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace založena v roce 1995 univerzální komoditní burza organizuje obchody zejména s energetickými a průmyslovými komoditami sekce Energetická

Více

Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách

Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 56692/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza obchodních příležitostí na trhu s elektrickou energií a plynem v ČR Tereza Fenclová 2012/2013

Více

Optimalizace nákladů na elektrickou energii Karlovarského kraje

Optimalizace nákladů na elektrickou energii Karlovarského kraje Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Optimalizace nákladů na elektrickou energii Karlovarského kraje Diplomová práce Autor: Miroslav Očenášek finance Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. OTE, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním

Více

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Rejstřík Unie Obsah

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Rejstřík Unie Obsah ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Rejstřík Unie Obsah Co je Kjótský systém obchodování a jak vznikl? 3 Co je EU ETS? 3 Jaká jsou jednotlivá obchodovací období dle Evropské komise a dle Kjótského protokolu? 4 Co jsou

Více