19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ"

Transkript

1 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

2 Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem každého. Tím se přihlašujeme k zásadám a hodnotám vyjádřeným a uznaným Všeobecnou deklarací lidských práv z roku 1948, Evropskou sociální chartou z roku 1961, Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966 a Listinou základních práv a svobod z roku Prohlašujeme, že přístup k vysokoškolskému vzdělání jako právu je otázkou spravedlnosti v demokratické společnosti a musí být otevřen všem podle jejich schopností. Společně se sdružením národních studentských organizací v Evropě - ESIB a dalšími národními i mezinárodními studentskými organizacemi v Evropě i jinde sdílíme přesvědčení, že snahy učinit vzdělání zbožím, k nimž v současné době dochází v České republice i v jiných zemích, jakož i na mezinárodní úrovni, ať již prostřednictvím zavádění školného či jiných poplatků za studium na vysoké škole, nebo jinými způsoby, jsou v rozporu s hodnotami, k nimž se evropské státy včetně České republiky přihlásily již podpisem Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948, a jež potvrdily dalšími právními a politickými dokumenty přijatými na úrovni vnitrostátní i mezinárodní. I. Zásady a východiska Každý má právo na vzdělání. Tuto zásadu Česká republika uznává v čl. 33 odst. 1 větě první Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku. Současně je nezbytné touto zásadou poměřovat všechna ostatní právní ustanovení týkající se zajištění práva na vzdělání. Zejména omezení práva na vzdělání, pokud je ústavní zákon připouští, je třeba v souladu s čl. 4 Listiny základních práv a svobod vykládat a používat tak, aby sama podstata práva na vzdělání nebyla dotčena.

3 Vzdělání je právem, nikoli zbožím. Z povahy vzdělání jako práva vyplývá, že je ústavně chráněnou hodnotou, nikoli zbožím či statkem, který by měl být předmětem soukromoprávních vztahů. Pokud by tomu tak totiž bylo, pak by bylo zcela nadbytečné, aby ústavní pořádek právo na vzdělání zvlášť zaručoval. Listina základních práv a svobod sice připouští (čl. 33 odst. 3), aby vzdělání bylo poskytováno osobami soukromého práva za úplatu, avšak činí to jako výjimku z obecného pravidla (čl. 33 odst. 2 a 3), že zajištění vzdělávání je úkolem státu, jak lze dovodit též v mezinárodně právních závazků České republiky. Vzdělání je věcí veřejného zájmu. Stát uznal svými ústavními předpisy, že vzdělání není pouze soukromou žáležitostí jednotlivců, ale věcí obecného zájmu celé společnosti. Tato zásada je zřejmá jak ze samotné záruky práva na vzdělání vůbec (čl. 33 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), a práva na bezplatné vzdělání ve veřejných vzdělávacích institucích zvláště (čl. 33 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), jakož i ze skutečnosti, že Listina základních práv a svobod uznává právo občanů na pomoc státu při studiu (čl. 33 odst. 4). Mezinárodní smlouvy o lidských právech, zejména Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech rovněž dosvědčují, že vzdělání je i mezinárodním společenstvím pokládáno za předmět veřejného zájmu. Právo na vysokoškolské vzdělání nelze oddělit od práva na vzdělání vůbec. Obecně sdílená společenská představa, co je standardním vzděláním, je proměnlivá a podléhá historickému vývoji. Doba, kdy vysokoškolské vzdělání bylo převážně pokládáno za výsadu nepočetné elity (jakkoli definované) je minulostí. Stejným vývojem ostatně již před časem prošel pohled společnosti na vzdělání středoškolské, které je dnes obecně pokládáno za standard, kterého by každý měl dosáhnout. To potvrzuje i bezdpodmínečná bezplatnost středoškolského vzdělání podle čl. 33 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Jestliže tedy Listina základních práv a svobod zaručuje právo na bezplatné vysokoškolské vzdělání podmíněně (čl. 33 odst. 2), činí tak v duchu dřívějšího tradičního pojetí studia na vysoké škole. Naproti tomu Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech předpokládá trvalé rozšiřování počtu osob, jímž se dostane vyššího než středního vzdělání,

4 přičemž za základní prostředek, jež k tomu má být smluvními státy použit, stanoví postupné zavádění bezplatného vyššího vzdělání (a tím spíše vylučuje zavádění školného ve smluvních státech, kde před jejich přistoupením k Paktu nebylo). Taková mezinárodněprávní ujednání i sama povaha práva na vzdělání vyžaduje restriktivní výklad podmínek, za nichž může být bezplatnost vzdělání na vysokých školách omezena. Vysokoškolské vzdělání by mělo být v zásadě bezplatné. Jestliže má být v souvislosti se studiem na vysoké škole stanoven nějaký poplatek, je třeba důsledně zkoumat, zda jeho zavedení vyhovuje podmínkám, jež stanoví Listina základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, jimiž je podle Ústavy Česká republika vázána. Mimo pochybnost tak zejména zůstává, že vysoké školy, jež nejsou státní, mohou vyžadovat za poskytované vzdělání úplatu. Okruh takových vysokých škol však musí být pečlivě vymezen, neboť v důsledku rozdílného pojmosloví ústavního pořádku a prováděcího zákonodárství může se tato věc jevit poněkud nejasnou. S ohledem na znění čl. 33 odst. 3 Listiny základních práv a svobod je třeba mít za to, že vzdělání může být za úplatu poskytováno pouze na vysokých školách, jejichž zřizovatelem není stát. V žádném případě tedy nemůže být ustanovení čl. 33 odst. 3 Listiny základních práv a svobod vztahováno na veřejné vysoké školy (ve smyslu zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v účinném znění), neboť tyto vysoké školy jsou zřízeny přímo zákonem státu, byť jako právnické osoby od státu rozdílné. Ve smyslu ústavněprávním však na ně musí být pohlíženo jako na školy státní, se všemi důsledky, jež z takového postavení podle čl. 33 Listiny základních práv a svobod vyplývají. Mají-li být stanovena omezení bezplatnosti vzdělání na vysoké škole podle čl. 33 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, musí přitom být brány v úvahu mezinárodní smluvní závazky České republiky a musí být dbáno toho, aby taková omezení byla ještě v souladu se základními principy spravedlnosti a rovnosti v požívání práva na vzdělání. Nepřijatelná jsou taková omezení bezplatnosti vysokoškolského vzdělání, která by někoho vylučovala z přístupu ke studiu na vysoké škole z důvodu majetku.

5 Bezplatné vysokoškolské vzdělání je věcí spravedlnosti. V dnešní společnosti je vzdělání základním nástrojem a podmínkou sociální mobility. Co nejširší přístupnosti vysokoškolského vzdělání pro mladé lidi, neomezené zejména povinností platit finanční příspěvek na své vzdělávání, je tak důležitým prostředkem k dosažení větší spravedlnosti v rámci společnosti. Znevýhodnění části mladých lidí, kteří se ucházejí o studium na vysoké škole vybaveni menší mírou sociálního a kulturního kapitálu než jiní nemá být zvětšováno požadavky týkajícími se kapitálu ekonomického. Ve vztahu k těm studentů, kteří získávají vysokoškolské vzdělání v institucích, kde je v souladu s právem přípustné poskytovat vzdělání za úplatu je úkolem státu zajistit jim, v souladu s čl. 33 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, takovou pomoc, aby mohli požívat práva na vzdělání bez ohledu na zejména výši jejich majetku (resp. majetku jejich rodin). Systém státní pomoci studentům by obecně měl být zaveden tak, aby náklady, jež studentům vysokých škol všech typů vznikají v souvislosti s jejich studiem, i když je samotné vzdělání bezplatné, nebyly překážkou v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Zavedení takové systému pomoci je podle Listiny základních práv a svobod samostatným úkolem státu II. Cíle a doporučení 1. v podobě jakéhokoli poplatku za studium, jemuž by podléhali všichni nebo podstatná část studentů veřejných vysokých škol je v rozporu s výše uvedenými zásadami a je proto nepřijatelné.

6 2. Stávající poplatky spojené se studiem na vysoké škole Pokud jde o poplatky spojené se studiem na vysoké školy, jak jsou stanoveny zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v současně účinném znění, poplatek za studium v době přesahující standardní dobu studia je legitimní ve smyslu čl. 33 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Naproti tomu máme pochybnosti o smysluplnosti poplatku za studium dalšího studijního programu, který ve své podstatě představuje postih studenta za jeho schopnosti. 3. Zápisné Jsme otevřeni diskusi o možnosti zavedení zápisného, jako podmínky zápisu studenta do studijního programu, resp. jeho další části, za následujících podmínek. Zápisné by bylo stanovena na základě kalkulace průměrných nákladů s vyřizování záležitostí studenta přímo nesouvisících se studiem ve studijním programu a bylo by paušální úhradou těchto nákladů. Výše zápisného v akademickém roce by nepřevýšila výši měsíční minimální mzdy. Vysoká škola by dále neměla právo požadovat od studenta žádné další úhrady za úkony a služby ve věcech přímo nesouvisících se studiem. 4. Státní pomoc studentům vysokých škol Požadujeme naplnění čl. 33 odst. 4 Listiny základních práv a svobod přijetím zákona, který by ustavil komplexní systém státní pomoci studentům vysokých škol.

7 Studentská komora Rady vysokých škol

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků Evropská charta regionálních či menšinových jazyků Štrasburk 5. listopadu 1992 (ETS 148) Preambule Členské státy Rady Evropy, které podepsaly tuto Chartu, majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA ŽIVOT A JEHO REFLEXE V ČESKÉ ÚSTAVNOSTI ŽANETA SLADKÁ PLZEŇ 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Editor/koordinátor týmu: PhDr. Martin Jára Jazyková úprava: Soňa Čapková

Více

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta Katedra teorie práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky Diplomant:

Více

14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí 14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. října 1961 byla v Turínu přijata Evropská sociální charta. Jménem České a Slovenské Federativní

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr. Michal Čermák Praha 2012 Kampaň Evropské komise v boji proti diskriminaci PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více