Výročná správa Centrum MEMORY, n.o. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výročná správa Centrum MEMORY, n.o. 1"

Transkript

1 Výročná správa 2011 Centrum MEMORY, n.o. 1

2 Prvé preventívne, diagnostické, špecializované a vzdelávacie zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Hlavný cieľ: poskytovať sociálne služby v špecializovanom zariadení pre občanov s Alzheimerovou chorobou, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby uskutočňovať prevenciu problémov s pamäťou prostredníctvom tréningov pamäti a kognitívnej rehabilitácie. Cieľové skupiny: ľudia postihnutí poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou rodinní príslušníci a opatrovatelia osôb s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou občania v seniorskom veku pomáhajúce profesie (pedagógovia, psychológovia, sestry, opatrovateľky, ergoterapeuti...) odborná a laická verejnosť. Všeobecne prospešné služby Sociálne služby Špecializovaná starostlivosť formou denného pobytu určená pre osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou. Špecializované sociálne poradenstvo rodinám a príbuzným pacientov s Alzheimerovou chorobou. Zdravotnícke služby Diagnostika a liečba demencií v psychiatrickej ambulancii a ambulancii liečebného pedagóga. Vzdelávacie služby Odborné podujatia pre pracovníkov sociálnych služieb a pre opatrovateľov v rodinách. Vzdelávacie programy sú akreditované Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Personálne zabezpečenie: PaedDr. Mária Čunderlíková, riaditeľka, liečebná pedagogička, trénerka pamäti, odborný garant poskytovaných služieb, Ing. Alžbeta Veselá, štatutár zakladateľa, ekonomická riaditeľka, koordinátorka projektov, Ing. Darina Grniaková, projektový manažér Viera Jurkovičová, administratívny pracovník Doc. MUDr. Ľubomír Vražda, CSc., psychiater MUDr. Ján Ballx, psychiater Mgr. Henrieta Košalová, liečebná pedagogička, trénerka pamäti Mgr. Katarína Karoľová, liečebná pedagogička, trénerka pamäti Mgr. Jana Szeifová, liečebná pedagogička Mgr. Lenka Pokorná, sociálna pracovníčka Ing. Ľudmila Bašistová, zdravotná sestra v dennom pobyte Mgr. Bc. Magdaléna Blahová, zdravotná sestra Mgr. Monika Dostálová, opatrovateľka asistentka Centrum MEMORY, n.o. 2

3 Lucia Kunová, opatrovateľka asistentka Helena Zubajová, gazdiná Mgr. Andrea Kolmanová, opatrovateľka asistentka Eva Vaňová, opatrovateľka Pavel Kuchárek, údržbár, záhradník 1. SOCIÁLNE SLUŽBY a) Špecializované zariadenie ambulantná forma - Denný pobyt Denný pobyt je určený ľuďom s demenciou Alzheimerovho typu, je v prevádzke v pracovné dni v týždni, v čase od 7.30 hod hod. Časť klientov využíva službu denného pobytu každodenne, niektorí vo vybrané dni v týždni. Tieto služby sú poskytované podľa záujmu a potrieb rodiny, ktorá sa o postihnutú osobu stará. Pre prijatie do denného pobytu potrebuje občan právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá Bratislavský samosprávny kraj na základe žiadosti pacienta alebo jeho rodiny. Denný pobyt neposkytuje len pobyt a dohľad, dôležité sú aktivizačné a terapeutické programy, ktoré znižujú spoločenskú izoláciu osôb postihnutých demenciou, spomaľujú pokles kognitívnych a motorických funkcií, sú považované za významný doplnok farmakologickej liečby. Centrum MEMORY je jediným zariadením na Slovensku, ktoré používa metódu Validácie podľa Naomi Feil. Certifikát na Österreichisches Rotes Kreuz - Validation Naomi Feil získala vo Viedni liečebná pedagogička Mária Wirth. Validation Naomi Feil je terapeutický prístup zameraný na komunikáciu s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou, má výrazný vplyv na prežívanie ochorenia. Priemerný počet klientov denného pobytu: január 17,8 február 18,4 marec 19,1 apríl 19,8 máj 19,8 jún 19,0 júl 18,4 august 18,2 september 18,7 október 18,3 november 19,0 december 18,2 Priemerná návštevnosť bola 19 klientov na deň. V roku 2011 sme uzavreli v dennom pobyte zmluvy pre 40 klientov. Bratislavský samosprávny kraj na základe Zmluvy č. 5/2011/ FPP SP o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovania sociálnej služby zo dňa poskytuje Centru MEMORY ako poskytovateľovi sociálnej služby v súlade s VZN č. 32/2009 zo dňa finančný príspevok, pre rok 2011 bola výška príspevku ,63 eur. Centrum MEMORY, n.o. 3

4 V dennom pobyte boli klientom poskytnuté nasledovné aktivity a terapie Arte-terapia Činnostná terapia Muzikoterapia a tanečná terapia Biblioterapia Kognitívna rehabilitácia Validation Naomi Feil Centrum MEMORY, n.o. 4

5 Reminiscenčná terapia b) Preventívne aktivity Centra MEMORY Tréningy pamäti (TP) 1 x týždenne 90 minút/ skupinová forma Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality so zameraním na zlepšenie pozornosti a koncentrácie. Je určený pre aktívnych seniorov aj pre záujemcov v produktívnom veku. Ich význam spočíva predovšetkým v stimulácii kognitívnych funkcií a pôsobia ako prevencia problémov s pamäťou, depresívnych nálad a pocitov osamelosti. Na tréning prichádzajú seniori prevažne z vlastného záujmu alebo na odporučenie praktického lekára. V roku 2011 pracovali 3 tréningové skupiny. Skupinu tvorí 8 14 účastníkov. Celkový počet tréningov v roku 2011: 122 Celková návštevnosť na tréningoch v roku 2011: 1026 Kognitívna rehabilitácia (KR) 1 x týždenne 90 minút/ skupinová forma Kognitívna rehabilitácia je zameraná na stimuláciu kognitívnych funkcií a podporu sociálneho kontaktu pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Predstavuje významnú aktivitu, ktorá spolu so zodpovedajúcou farmakoterapiou ovplyvňuje priebeh ochorenia. Záujemcovia prichádzajú 1x týždenne na skupinové stretnutia, zvyčajne na odporučenie ošetrujúceho špecialistu - psychiatra alebo neurológa. V roku 2011 boli vytvorené 3 skupiny. V každej skupine bolo priemerne 10 účastníkov. Celkový počet tréningov KR v roku 2011: 114 Celková návštevnosť na tréningoch KR v v roku 2011: Centrum MEMORY, n.o. 5

6 2. POSKYTOVANIE ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI Psychiatrická ambulancia je zameraná na diagnostikovanie a liečbu duševných ochorení, včasnú diagnostiku a liečbu Alzheimerovej choroby pre pacientov z celého Slovenska. V spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV v Bratislave v opodstatnených prípadoch vykonáva aj genetické vyšetrenia neurodegeneratívnych ochorení. Ambulancia je zaradená v sieti zdravotníckych zariadení a má uzavreté zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami. Ponúka aj poradenskú činnosť v oblasti súvisiacich zdravotných problémov. V priebehu roka 2011 bolo v psychiatrickej ambulancii vykonaných 1783 návštev pacientov. Ambulancia liečebného pedagóga posudzuje vážnosť obáv pri problémoch s pamäťou vyšetrením kognitívnych funkcií a poskytnutím odporúčaní. Problémy pamäti môžu vyplývať zo stresu, psychického či fyzického ochorenia, ale môžu byť aj predzvesťou vážnejšieho problému, napr. Alzheimerovej choroby. Ambulancia liečebného pedagóga poskytuje poradenstvo ľuďom, ktorí už majú skúsenosti s prejavmi Alzheimerovej choroby u svojich príbuzných a zároveň poskytuje trénovanie kognitívnych funkcií pacienta individuálnou formou. V roku 2011 bolo zaevidovaných 96 pacientov. Ambulancia liečebného pedagóga je zaradená v sieti zdravotníckych zariadení, nemá však uzavreté zmluvy so zdravotnými poisťovňami. 3. VZDELÁVACIE AKTIVITY, KONFERENCIE, SEMINÁRE Vzdelávacie podujatia: Akreditované vzdelávacie programy vo forme 40 hodinových kurzov sú určené pre personál zdravotníckych a sociálnych zariadení, pre pracovníkov tvoriacich aktivizačné, rehabilitačné a terapeutické programy v zariadeniach pre seniorov, pre pracovníkov denných centier a špecializovaných zariadení. Počet zrealizovaných programov: 1) Aktivizačný program a trénovanie pamäti seniorov - modul hodinový vzdelávací kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR č.1619/2008/33/1 Termín: počet účastníkov: 15 Termín: počet účastníkov: 15 2)Trénovanie kognitívnych funkcií a špecifiká komunikácie u ľudí s poruchami pamäti -modul hodinový vzdelávací kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR č.1619/2008/33/1 Termín: počet účastníkov: 15 3) Tréner pamäti seniorov modul hodinový vzdelávací kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR č.1619/2008/33/1 Termín počet účastníkov: 9 Centrum MEMORY, n.o. 6

7 4) Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách 40 hodinový vzdelávací kurz akreditovaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR č.1508/2011 Termín: počet účastníkov: 12 Termín: počet účastníkov: 12 4) III. Medzinárodná konferencia Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby organizovaná v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV a Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou s aktívnou účasťou odborníkov z oblasti výskumu, diagnostiky a sociálnej starostlivosti zo Slovenska a Českej republiky, ktorí sú profesionálne zainteresovaní na problematike Alzheimerovej choroby. Termín: 20. a 21. september 2011 Z našich pracovníkov sa aktívne podieľali na konferencii títo pracovníci: Čunderlíková M.: Špecifiká komunikácie u ľudí s Alzheimerovou chorobou Čunderlíková M.: Reminiscencia v práci so seniormi Súčasťou konferencie boli odborné workshopy: Karoľová K.: Kruh ako terapeutický aspekt v práci so seniormi Čunderlíková M, Veselá A..: Klienti s demenciou s sociálnych službách III. ročník medzinárodnej konferencie s témou Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby sa konal pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby. Zúčastnení si odniesli nielen poznatky z oblasti medicíny, výskumu a sociálnej práce v problematike Alzheimerovej choroby, ale aj praktické skúsenosti zo skupinovej práce na workshopoch. Konferencie sa zúčastnilo 113 účastníkov a 14 prednášajúcich. Centrum MEMORY, n.o. 7

8 TÝŽDEŇ MOZGU Štvrtýkrát sa Slovensko aj vďaka iniciatíve Centra MEMORY n.o. zapojilo do celosvetovej akcie "Brain Awareness Week" - Týždeň mozgu. od 14. do 20.marca Jej cieľom bolo upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Naši pracovníci uskutočnili podujatia pre verejnosť v Staromestmestskej knižnici v Bratislave na Palisádoch a v Centre MEMORY na Mlynarovičovej ulici 21 bol Deň otvorených dverí. AKTÍVNA ÚČASŤ NAŠICH ODBORNÍKOV NA ODBORNÝCH PODUJATIACH september 2011 Seminár Prevencie a kvality v sociálnych službách pre seniorov (Tatranská Kotlina, SR) Seminár bol organizovaný Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb a Slovenskou katolíckou charitou Aktívnou účasťou sa seminára zúčastnili: M. Čunderlíková a K. Karoľová marec 2011 (Olomouc, ČR) XII. medzinárodná konferencia k problematike osôb so špecifickými potrebami a VII. medzinárodná dramaterapeutická konferencia Obe konferencie boli organizované Ústavom špeciálnepedagogických štúdií a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci Aktívne sa zúčastnila Mgr. Henrieta Košalová 8. marec 2011 (Nitra, SR) Odborný seminár pre sestry s témou Kontinuálny profil vzdelávania v nelekárskych odboroch Seminár bol organizovaný Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Nitre a Strednou zdravotníckou školou v Nitre. Aktívne sa zúčastnila: A. Veselá prednáškou: Celoživotné vzdelávanie pre pomáhajúce profesie starajúce sa o pacientov s Alzheimerovou chorobou september (Budapešť, HU) XII. Konferencia o Alzheimerovej chorobe s názvom Centrum MEMORY, n.o. 8

9 Medzinárodná alzheimerovská stratégia : Aj nod nás to závisí! Konferencia bola organizovaná občianskym združením Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága (Združenie zabúdajúcich ľudí a ich rodinných príslušníkov). Aktívne na konferencii vystúpila A. Veselá s príspevkom Sociálne a zdravotnícke služby Centra MEMORY október 2011 IX. Medzinárodné afaziologické sympózium (Bratislava, SR) Seminár bol organizovaný Slovenskou asociáciou logopédov, Katedrou logopédie PdF UK a Asociáciou klinických logopédov ČR. Hlavnými témami sympózia boli: diagnostika jazykových a kognitívnych deficitov pacientov s afáziou, komplexná starostlivosť o pacientov s afáziou a komunikačná schopnosť pri demencii. Aktívnou účasťou sa sympózia zúčastnili: M. Čunderlíková a K. Karoľová s prednáškou: Nefarmakologické prístupy v starostlivosti a terapii o ľudí s Alzheimerovou chorobou. ÚČASŤ NA SEMINÁROCH A KONFERENCIÁCH BEZ AKTÍVNEJ ÚČASTI: 17. február 2011 (Bratislava, SR) Seminár k novele zákona o sociálnych službách organizovaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny Seminára sa zúčastnila: M. Čunderlíková 25. február 1. apríl 2011 (Bratislava, SR) Kurz: Sociálny konzultant SAGE+ Pilotný bezplatný kurz s rozsahom 49 hodín bol súčasťou vzdelávacieho programu Účasť občanov 50+ na tvorbe svojho života. Kurz organizoval: SAAIC, a C.A.R.D.O. Kurzu sa zúčastnila Mgr. Lenka Pokorná. 25. október 2011 (Bratislava, SR) Konferencia na tému: Budúcnosť sociálnych služieb v Slovenskej republike organizovaná Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb SR Seminára sa zúčastnili: A. Veselá, M. Čunderlíková 27. október 2011 (Prievidza, SR) Vzdelávací kurz: Personálne podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby organizovaný Centrom akreditovaného vzdelávania v sociálnych službách - Tatra akadémia. Kurzu sa zúčastnila: M. Čunderlíková 25. november 2011 (Praha, ČR) Vzdelávací program: Aktivizačný pracovník v sociálnych službách Tréner pamäti III- stupňa. Vzdelávací trojstupňový program bol organizovaný Českou spoločnosťou pre trénovanie pamäti a mozgový jogging v Prahe. Vzdelávací program absolvovala: K. Karoľová záverečnou prácou na tému: Využitie prvkov expresívnych terapií v kognitívnom tréningu. Centrum MEMORY, n.o. 9

10 MEDZINÁRODNÝ EURÓPSKY PROJEKT REMEMBERING TOGETHER (SPOMÍNAJME SPOLU) podporený Národnou agentúrou SAIAC - Programu celoživotného vzdelávania, Učiace sa partnerstvá Grundtvig. Okrem Slovenska sú účastníkmi projektu Severné Írsko, Česká republika, Poľsko, Španielsko, Írsko, Anglicko, Holandsko a Nemecko. Cieľom projektu je posilniť postavenie rodinných príslušníkov alebo opatrovateľov starajúcich sa o ľudí s demenciou prostredníctvom metódy Reminiscencie. Reminiscenčné stretnutia v Centre MEMORY: Reminiscenčné stretnutia sa konali na jar a jeseň roku Oslovili sme rodinných príslušníkov a príbuzných, ktorí sa starajú o ľudí s demenciou, či majú záujem spolupracovať na projekte a zúčastniť sa so svojimi príbuznými reminiscenčných stretnutí a hlavne umožniť im prostredníctvom tejto metódy nové podnety na spomínanie. Stretnutí sa zúčastnili ľudia s Alzheimerovou demenciou, ich rodinní príbuzní (manžel, manželka, dcéra, syn), dobrovoľníci a lektori - naši odborní pracovníci, liečební pedagógovia. Stretnutia sa konali jeden krát do týždňa a boli vždy tematicky zamerané. Počet skupinových stretnutí bol 16, zúčastňovalo sa ich 20 osôb. Úlohou stretnutí bol rozhovor o kľúčových obdobiach života seniora človeka postihnutého demenciou s jeho blízkym príbuzným a lektorom. Následne vyberala rodinná dvojica fotografie k jednotlivým životným obdobiam alebo priniesla predmety z domácnosti, ktoré s témou súviseli. V záverečných stretnutiach každá dvojica dostala k dispozícii jeden papierový kartón formátu 90x 70 cm, spoločne naň nakreslili strom podľa vlastného výberu. Keď bola kresba hotová, opäť spoločne na ňu umiestňovali a prilepili kópie vybraných fotografií pri koreňoch primárnu rodinu, rodičov a súrodencov, až ku korune stromu, na ktorej je súčasné obdobia života a najmladších členovia rodiny (vnuci a pravnuci). Počas trvania projektu sme navštívili aj Slovenské národné múzeum a výstavu Ohýbaj ma mamko... a Múzeum školstva na Hanovej ulici v Bratislave. Centrum MEMORY, n.o. 10

11 Témy, ktoré sme použili v našich stretnutiach: detstvo, primárna rodina, škola a školské časy, kamaráti, spolužiaci, knihy a školské pomôcky, zariadenie školy mladosť, prvé lásky, priateľstvá, hudba a tanec tohto obdobia zakladanie rodiny, svadba, manželstvo, narodenie vlastných detí zamestnanie, zmena bydliska, rodinný život, výchova detí zber a sušenie liečivých rastlín, vône byliniek, varenie čaju hry a hobby, záujmy bilancovanie života, hodnoty v živote, výhy aj prehry, straty a pod. Centrum MEMORY, n.o. 11

12 REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE Počas letných mesiacov 2011 bola vykonaná v priestoroch denného pobytu kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie. Termín ukončenia bol 31. august 2011 Dodávateľ : Vodohospodárske stavby ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, Bratislava Dotácia: BSK Zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa vo výške 3000,- eur INFORMOVANIE VEREJNOSTI Vzhľadom na záujem a potreby opatrovateľov a rodín zo samosprávneho kraja aj celého územia Slovenska, poskytujeme sociálne poradenstvo formou telefonických, korešpondenčných a onlinových konzultácií: 1) poradenstvo cez telefón - v pracovné dni od h 2) korešpondenčné poradenstvo, ová pošta: 175 3) webová stránka je pravidelne aktualizovaná 4) dobrovoľníctvo: Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva a v rámci toho sme v spolupráci s Občianskym združením- Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou využili pomoc 15 dobrovoľníkov v rôznych našich činnostiach, z nich 14 dobrovoľníkov sa zapojilo v dennom pobyte do aktivizačného programu. Spolu odpracovali 350 hodín. KONZULTÁCIE A ODBORNÁ PRAX ŠTUDENTOM Naše zariadenie má bohatú spoluprácu s vysokými školami, ktorá spočíva v poskytovaní konzultácií, možnosti absolvovania odbornej praxe študentov a vo vedení bakalárskych a diplomových prác. Prax v dennom pobyte počas roka 2011 absolvovalo 10 študentov z nasledovných univerzít: Univerzita Komenského Bratislava Pedagogická fakulta, katedra sociálnej práce Centrum MEMORY, n.o. 12

13 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra Pedagogická fakulta Univerzita Komenského Bratislava k - Filozofická fakulta, katedra psychológie Univerzita Svätej Alžbety Bratislava Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce. Ukazovatele návštevnosti jednotlivých aktivít v roku 2011 Aktivita Počet klientov resp. prijímateľov pomoci Špecializované zariadenie - denný pobyt 40 Sociálne a špecializované poradenstvo 210 Psychiatrická ambulancia 466 Ambulancia liečebného pedagóga 96 Tréningy pamäti 122 Kognitívna rehabilitácia 114 Korešpondenčné, ové poradenstvo 350 Infolinka Alzheimerovej choroby 140 Akreditované vzdelávanie 78 Prax a konzultácie študentom 10 Centrum MEMORY, n.o. 13

14 Finančné hospodárenie v roku 2011 Náklady v eurách Druh nákladu Index 2011/10 Spotreba materiálu ,6 Spotreba energie ,0 Opravy a udržovanie ,6 Cestovné ,5 Náklady na reprezentáciu Ostatné služby ,6 Osobné náklady ,3 Dan z nehnuteľnosti ,0 Odpísanie pohľadávky Ostatné dane a poplatky ,0 Kurzové straty ,0 Iné ostatné náklady ,9 Odpisy dlhodobého majetku ,7 Tvorba zákonných rezerv 0 Poskytnuté príspevky ,0 Náklady spolu ,4 Výnosy Druh výnosu Index 2011/10 Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb ,1 Prijaté príspevky od FO ,5 Úroky a ost.výnosy , Výnosy z prenájmu majetku Prijaté príspevky od iných org ,9 Dotácie ,2 Iné ostatné výnosy ,0 Výnosy spolu ,4 Výsledok hospodárenia Centrum MEMORY, n.o. 14

15 Stav majetku a zdrojov jeho krytia v eurách Duh majetku Rozdiel Aktíva Dlhodobý hmotný majetok z toho: stavby stroje, prístroje, zariadenia Krátkodobé pohľadávky pokladnica bankové účty náklady budúcich období príjmy budúcich období Aktíva celkom Pasíva Fondy organizácie z toho: základné imanie Strata z minulých rokov Výsledok hospodárenia bež.obdobia Vlastné zdroje krytia aktív Krátkodobé rezervy SF Krátkodobé záväzky Cudzie zdroje krytia Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období Pasíva celkom Analýza hospodárskych výsledkov za rok Činnosť sa v priebehu roku 2011 orientovala na poskytovanie verejne prospešných služieb, a to poskytovanie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti. Pokračovalo sa v realizácii projektu Grundtvig. Celkové výnosy sa v porovnaní s r.2010 znížili /index 67,4%/ a dosiahli čiastku EUR, na zníženie tržieb mal najväčší vplyv zníženie dotácií a príspevkov od iných organizácií, ktoré v roku 2011 dosiahli čiastku: dotácie EUR a príspevky od iných organizácií EUR a zaznamenali v porovnaní s predchádzajúcim rokom zníženie spolu o EUR. Ide najmä o príspevky od Nadácie MEMORY a BSK. Prevažujúcu čiastku dotácií predstavuje dotácia na realizáciu projektu Grundtvig. Zvýšili sa tržby z predaja služieb /index 105,1%/, a to za špeciálny denný pobyt pre seniorov, z činnosti psychiatrickej ambulancie, z tréningov pamäti, ako aj zo vzdelávacích aktivít. Centrum MEMORY, n.o. 15

16 Príspevky a dotácie boli poskytnuté na základe písomne uzavretých zmlúv najmä na prevádzku CM, a na aktivizačnú činnosť, ktorá sa vykonáva formou dobrovoľníckych prác organizovaných CM za podpory UPSVaR. Z celkového objemu nákladov vo výške EUR prevažnú časť nákladov tvorili osobné náklady vrátane odvodov vo výške EUR, t.j. 72,7%. Ďalej náklady na spotrebu materiálu vo výške EUR predstavujú z celkového objemu nákladov 10,3%. Celkové hospodárenia CM za rok 2011 skončilo ziskom vo výške EUR. V priebehu roku 2011 sa zvýšil objem aktív o EUR.Tento rast bol dosiahnutý rastom dlhodobého majetku. Likvidácia pohľadávok z obchodného styku je na dobrej úrovni. Zvýšenie objemu pasív vzniklo najmä zvýšením výnosov budúcich období za rok 2011 vo výške EUR, ktoré súvisí s financovaním dlhodobého majetku z prijatých príspevkov. Majetok organizácie je krytý vlastnými zdrojmi na 42,1%. ĎAKUJEME za finančnú a morálnu pomoc, za odbornú spoluprácu, za čas a energiu a za záujem o našu prácu: Nadácii MEMORY Bratislavskému samosprávnemu kraju Neuroimunologickému ústavu SAV Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti všetkým, ktorí poukázali 2% podielu dane priateľom a známym dobrovoľníkom sympatizantom Vypracovala: PaedDr. Mária Čunderlíková, riaditeľka Centrum MEMORY, n.o. 16

VZDELÁVANIE V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

VZDELÁVANIE V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH VZDELÁVANIE V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH HARTMANN RICO a.s. HARTMANN akadémia Košice 2.10.2013 Mgr. Karin Galeštoková Kto sme? Naši zákazníci Naplňovanie zákonného vzdelávania Vzdelávanie v sociálnych službách

Více

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ing. Hana Poláčková, PhD. Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej

Více

w w w. a l z h e i m e r. s k

w w w. a l z h e i m e r. s k Čo je Alzheimerova choroba? Degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu. Je to najčastejšia forma demencie - spôsobuje poruchy mozgu

Více

O čo viac sa títo ľudia cítia byť neistí, o to viac potrebujú pochopenie a láskavé, chápajúce prostredie.

O čo viac sa títo ľudia cítia byť neistí, o to viac potrebujú pochopenie a láskavé, chápajúce prostredie. VÝROČNÁ SPRÁVA OBSAH O1. NADÁCIA MEMORY... O1.1. Všeobecne prospešný účel nadácie... O1.2. Registrácia... O2. PREHĽAD ČINNOSTÍ... O3. PREHĽAD PODPORENÝCH PROJEKTOV... O3.1. Projekt centrum memory... O3.2.

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica KPSS Stretnutie s MVO 7.4.2016 Pripravované projekty v sociálnej oblasti v roku 2016 stav k 31.3.2016 Centrum včasnej intervencie

Více

Výročná správa SPOĽACH, o.z. za rok 2013

Výročná správa SPOĽACH, o.z. za rok 2013 Výročná správa SPOĽACH, o.z. za rok 2013 SPOĽACH, o.z. www.spolach.sk IČO: 42304300 Kapitulská 21 spolach.oz@gmail.com ČSOB 4017418890/7500 974 01 Banská Bystrica Tel.: 0905 765 231 OBSAH: 1. Základné

Více

Program 13: Sociálne služby

Program 13: Sociálne služby Program 13: Sociálne služby Zámer programu: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi. 249 336,00 249

Více

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu Úvodná konferencia 15.12.2015, Košice Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér (FOR SOC)/ Národné lesnícke centrum Projekt je financovaný

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Novela zákona o SS a proces DI 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., MPSVR SR Východiská a súčasný proces deinštitucionalizácie čl. 19 Dohovoru

Více

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín Vyhodnotenie projektu Záverečný seminár Košice 25.02.2016 Príprava projektu rok

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR marec Cieľom prezentácie je. Predstaviť APSS SR Pomenovať hlavné problémy pri poskytovaní sociálnych služieb Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb

Více

Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov

Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov Organizátor: RÚVZ so sídlom v Nitre oddelenie výchovy k zdraviu Kontakt: Oddelenie výchovy k zdraviu Štefánikova 58 949 63 Nitra Kontakt: 037

Více

ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI

ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI ) Ing. Zuzana Jusková vedúca

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci

Více

Podpora Stratégií CLLD na území Nitrianskeho kraja LEADER NSK Mojmírovce

Podpora Stratégií CLLD na území Nitrianskeho kraja LEADER NSK Mojmírovce Podpora Stratégií CLLD na území Nitrianskeho kraja LEADER NSK 09.11.2016 Mojmírovce Nástroj 2 LEADER NSK vyhlásené výzvy v roku 2016 Výzva NSK/LEADER2/2016-Op123(jún júl 2016): Opatrenie 1. Obnova obcí

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Evidencia žiakov s poruchami správania a pozornosti.

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Európsky imunizačný týždeň 2014 15.4.2014 MUDr. Marta Špániková, všeobecný lekár pre deti a dorast, Petržalka Očkovanie v ambulancii

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Systém starostlivosti o seniorov v Nemecku. Košice 05. októbra 2009

Systém starostlivosti o seniorov v Nemecku. Košice 05. októbra 2009 Nemecku Košice 05. októbra 2009 Systém starostliv Nem Nemecku/1 Poistenie pre potrebu opatrovania (Pflegeversicherung) je to najmladší pilier v systéme poistenia. Jeho cieľom (účelom) je poskytnúť pomoc

Více

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Mgr. Kristína Čuboňová, vedúca Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Martin SocioFórum, workshop 24. júna 2008, Košice (IVVL)

Více

Program 13: Sociálne služby

Program 13: Sociálne služby Program 13: Sociálne služby Zámer programu: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi. 249 526,00 249

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Malokarpatská vínna cesta

Malokarpatská vínna cesta Malokarpatská vínna cesta Združenie za viac než 10 rokov svojej existencie významne prispelo k rozvoju cestovného ruchu v regiónoch Bratislavského a Trnavského kraja, zvýšeniu kvality vinohradníctva a

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014, Strana 68 Zbierka zákonov č. 10/2014 Čiastka 6 10 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. januára 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti

Více

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prináša výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti kardiologickej A (MZ SR) 17-01 za rok 2016 realizovaného

Více

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI INFORMÁCIA O ROZHODOVANÍ PROCEDÚROU PER ROLLAM konzultácie s Európskou komisiou 19. 3. 2015 1. 4. 2015 pripomienkové konania

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Návšteva poskytovateľov sociálnych služieb v Bavorskej slobodnej republike

Návšteva poskytovateľov sociálnych služieb v Bavorskej slobodnej republike Návšteva poskytovateľov sociálnych služieb v Bavorskej slobodnej republike Oddelenie sociálnej pomoci Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce PRIPRAVILO: ODDELENIE SOCIÁLNEJ POMOCI V dňoch 19. až

Více

Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. VÝROČNÁ SPRÁVA

Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. VÝROČNÁ SPRÁVA Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. Považská 34, 91101 Trenčín, IČO: 36119300 VÝROČNÁ SPRÁVA Za rok 2013 apríl 2014 OBSAH: 1. Prehľad činnosti v roku 2013 2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v celých

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Organizačné zmeny na OSV KSK (13) Vedúca OSV Referent sekretariátu OSV Referent pre právne poradenstvo a poradenstvo v oblasti ŠF a iných grantov Refe

Organizačné zmeny na OSV KSK (13) Vedúca OSV Referent sekretariátu OSV Referent pre právne poradenstvo a poradenstvo v oblasti ŠF a iných grantov Refe Zákon 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov účinný od 01.01.2009 aplikácia. Organizačné

Více

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice Obecná knižnica v Lozorne Plán práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie v mesiaci

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava Vážené kolegyne, vážení kolegovia, POZVÁNKA A PROGRAM Diagnostické centrum v Bratislave Záhorskej Bystrici vás srdečne pozýva na 7. ročník medzinárodnej konferencie Križovatky VII. Konferencia Križovatky

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

2. ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ

2. ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ 2. ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ 1 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Priateľstva 2 neverejný IČO: 35613441 Zástupkyňa: Mgr. Mária Múčková Mgr. Iveta Šoókiová Telefón: 035/7702594 e-mail: Ďalšie

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január marec 2009.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január marec 2009. Materiál 29/09 - MsR 21.4.2009 - MsZ 28.4.2009 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január marec 2009. Prievidza, apríl 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Výkaz ziskov a stráv

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Našim hlavným poslaním je byť blízko pri človeku bez akéhokoľvek obmedzenia a posudzovania, a to na základe kresťanských hodnôt

Našim hlavným poslaním je byť blízko pri človeku bez akéhokoľvek obmedzenia a posudzovania, a to na základe kresťanských hodnôt 1 Slovo charita pochádza z latinského slova caritas a znamená empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha. Diecézna charita Rožňava poskytuje sociálne služby a pomoc všetkým ohrozeným

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Výročná správa neinvestičného fondu Hokejové talenty, n.f. za rok 2013

Výročná správa neinvestičného fondu Hokejové talenty, n.f. za rok 2013 Výročná správa neinvestičného fondu za rok 2013 Liptovský Mikuláš, 28.03.2013 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 str. 2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ZA ROK 2013 3 str. 3. PRÍJMY NEINVESTIČNÉHO FONDU V ROKU 2013 4. VÝDAJE

Více

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ: PREAMBULA PLATOBNÉ PODMIENKY - Každý zápis dieťaťa do Súkromnej francúzsko-slovenskej školy v Bratislave podlieha schváleniu vedenia školy (riaditeľa / riaditeľky školy). - Nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie

Více

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY Ministerstvo vnútra SR sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad organizačný odbor Pribinova 2, 812 72 Bratislava (ďalej len OO SPSČ a OÚ MV SR ) Kontakt: pobyty@minv.sk

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby

Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby Slovenská Alzheimerova spoločnosť Centrum MEMORY n.o. Neuroimunologický ústav SAV Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb III. medzinárodná

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016 VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová 11.3.2016 VP prerokoval: Akademický senát JLF UK 21.3.2016 VP schválil: prof. MUDr.

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více

KURZ -TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY

KURZ -TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY KURZ -TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY Úvod do metodiky používania Tibetské zvukové misy sú nástrojom so starým historickým, kultúrnym a spirituálnym pozadím tibetského Buddhizmu. Zvuky mís sa používajú v alternatívnej

Více

KURZ -TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY

KURZ -TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY KURZ -TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY Úvod do metodiky používania Tibetské zvukové misy sú nástrojom so starým historickým, kultúrnym a spirituálnym pozadím tibetského Buddhizmu. Zvuky mís sa používajú v alternatívnej

Více

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková Ošetrovateľský proces Zákon NR SR č. 311/2002 Zb.definuje ošetrovateľský proces ako systematickú, racionálnu, individualizovanú metódu - plánovania, poskytovania

Více

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011 17. november 2011 - Medzinárodný deň bez fajčenia vyhodnotenie realizovaných aktivít Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Pracovníci odborov podpory zdravia na regionálnych

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

21. FEBRUÁR 2018 PRI OKRÚHLOM STOLE. Stretnutie k aktuálnym otázkam pri zavádzaní elektronického zdravotníctva

21. FEBRUÁR 2018 PRI OKRÚHLOM STOLE. Stretnutie k aktuálnym otázkam pri zavádzaní elektronického zdravotníctva 21. FEBRUÁR 2018 PRI OKRÚHLOM STOLE Stretnutie k aktuálnym otázkam pri zavádzaní elektronického zdravotníctva AGENDA Otvorenie stretnutia Generálny riaditeľ NCZI Ing. Peter Blaškovitš Aktuálny stav spustenia

Více

Plán práce predmetovej komisie jazykov

Plán práce predmetovej komisie jazykov Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou, Ul. Československej armády 15 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 31302904 školský rok:

Více

SAMOSPRÁVA A PRÍPRAVA NA ZAVEDENIE EURA

SAMOSPRÁVA A PRÍPRAVA NA ZAVEDENIE EURA SAMOSPRÁVA A PRÍPRAVA NA ZAVEDENIE EURA SÚČASNÝ STAV PRÍPRAV NA ZAVEDENIE EURA Generálny zákon -vznik za aktívnej spolupráce ministerstva financií, ministerstva spravodlivosti, ministerstva hospodárstva

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. Prezentácia o činnosti ProCare a Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. od roku 2009 po súčasnosť

Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. Prezentácia o činnosti ProCare a Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. od roku 2009 po súčasnosť Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. Prezentácia o činnosti ProCare a Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. od roku 2009 po súčasnosť Predkladá : Ing. Kornélia Horváthová, PhD., MPH riaditeľka mestskej polikliniky

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít

Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít Prioritná os: 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít Prijímateľ: Metodicko-pedagogické

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Týždeň mozgu marec v každom veku...

Týždeň mozgu marec v každom veku... Týždeň mozgu 12. - 16. marec 2012 Pre lepšiu pamäť v každom veku... Oslavuje sa od roku 1996. Iniciatíva 2 organizácií - medzinárodnej odbornej organizácie "Society for Neuroscience" a neziskovej organizácie

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA PRE ČLENOV SLK. VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava. Platnosť ponuky od

ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA PRE ČLENOV SLK. VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava. Platnosť ponuky od ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA PRE ČLENOV SLK Platnosť ponuky od 26. 03. 2015 VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava OBSAH KTO SME ČO VÁM PONÚKAME Financovanie osobných a úžitkových vozidiel

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVC pôsobiacich na území obce Hôrky v roku 2014 Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Z Á S A D Y pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Článok 1 V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Linka detskej dôvery, I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Využívanie internetu

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více