Výročná správa Centrum MEMORY, n.o. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výročná správa Centrum MEMORY, n.o. 1"

Transkript

1 Výročná správa 2011 Centrum MEMORY, n.o. 1

2 Prvé preventívne, diagnostické, špecializované a vzdelávacie zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Hlavný cieľ: poskytovať sociálne služby v špecializovanom zariadení pre občanov s Alzheimerovou chorobou, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby uskutočňovať prevenciu problémov s pamäťou prostredníctvom tréningov pamäti a kognitívnej rehabilitácie. Cieľové skupiny: ľudia postihnutí poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou rodinní príslušníci a opatrovatelia osôb s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou občania v seniorskom veku pomáhajúce profesie (pedagógovia, psychológovia, sestry, opatrovateľky, ergoterapeuti...) odborná a laická verejnosť. Všeobecne prospešné služby Sociálne služby Špecializovaná starostlivosť formou denného pobytu určená pre osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou. Špecializované sociálne poradenstvo rodinám a príbuzným pacientov s Alzheimerovou chorobou. Zdravotnícke služby Diagnostika a liečba demencií v psychiatrickej ambulancii a ambulancii liečebného pedagóga. Vzdelávacie služby Odborné podujatia pre pracovníkov sociálnych služieb a pre opatrovateľov v rodinách. Vzdelávacie programy sú akreditované Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Personálne zabezpečenie: PaedDr. Mária Čunderlíková, riaditeľka, liečebná pedagogička, trénerka pamäti, odborný garant poskytovaných služieb, Ing. Alžbeta Veselá, štatutár zakladateľa, ekonomická riaditeľka, koordinátorka projektov, Ing. Darina Grniaková, projektový manažér Viera Jurkovičová, administratívny pracovník Doc. MUDr. Ľubomír Vražda, CSc., psychiater MUDr. Ján Ballx, psychiater Mgr. Henrieta Košalová, liečebná pedagogička, trénerka pamäti Mgr. Katarína Karoľová, liečebná pedagogička, trénerka pamäti Mgr. Jana Szeifová, liečebná pedagogička Mgr. Lenka Pokorná, sociálna pracovníčka Ing. Ľudmila Bašistová, zdravotná sestra v dennom pobyte Mgr. Bc. Magdaléna Blahová, zdravotná sestra Mgr. Monika Dostálová, opatrovateľka asistentka Centrum MEMORY, n.o. 2

3 Lucia Kunová, opatrovateľka asistentka Helena Zubajová, gazdiná Mgr. Andrea Kolmanová, opatrovateľka asistentka Eva Vaňová, opatrovateľka Pavel Kuchárek, údržbár, záhradník 1. SOCIÁLNE SLUŽBY a) Špecializované zariadenie ambulantná forma - Denný pobyt Denný pobyt je určený ľuďom s demenciou Alzheimerovho typu, je v prevádzke v pracovné dni v týždni, v čase od 7.30 hod hod. Časť klientov využíva službu denného pobytu každodenne, niektorí vo vybrané dni v týždni. Tieto služby sú poskytované podľa záujmu a potrieb rodiny, ktorá sa o postihnutú osobu stará. Pre prijatie do denného pobytu potrebuje občan právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá Bratislavský samosprávny kraj na základe žiadosti pacienta alebo jeho rodiny. Denný pobyt neposkytuje len pobyt a dohľad, dôležité sú aktivizačné a terapeutické programy, ktoré znižujú spoločenskú izoláciu osôb postihnutých demenciou, spomaľujú pokles kognitívnych a motorických funkcií, sú považované za významný doplnok farmakologickej liečby. Centrum MEMORY je jediným zariadením na Slovensku, ktoré používa metódu Validácie podľa Naomi Feil. Certifikát na Österreichisches Rotes Kreuz - Validation Naomi Feil získala vo Viedni liečebná pedagogička Mária Wirth. Validation Naomi Feil je terapeutický prístup zameraný na komunikáciu s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou, má výrazný vplyv na prežívanie ochorenia. Priemerný počet klientov denného pobytu: január 17,8 február 18,4 marec 19,1 apríl 19,8 máj 19,8 jún 19,0 júl 18,4 august 18,2 september 18,7 október 18,3 november 19,0 december 18,2 Priemerná návštevnosť bola 19 klientov na deň. V roku 2011 sme uzavreli v dennom pobyte zmluvy pre 40 klientov. Bratislavský samosprávny kraj na základe Zmluvy č. 5/2011/ FPP SP o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovania sociálnej služby zo dňa poskytuje Centru MEMORY ako poskytovateľovi sociálnej služby v súlade s VZN č. 32/2009 zo dňa finančný príspevok, pre rok 2011 bola výška príspevku ,63 eur. Centrum MEMORY, n.o. 3

4 V dennom pobyte boli klientom poskytnuté nasledovné aktivity a terapie Arte-terapia Činnostná terapia Muzikoterapia a tanečná terapia Biblioterapia Kognitívna rehabilitácia Validation Naomi Feil Centrum MEMORY, n.o. 4

5 Reminiscenčná terapia b) Preventívne aktivity Centra MEMORY Tréningy pamäti (TP) 1 x týždenne 90 minút/ skupinová forma Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality so zameraním na zlepšenie pozornosti a koncentrácie. Je určený pre aktívnych seniorov aj pre záujemcov v produktívnom veku. Ich význam spočíva predovšetkým v stimulácii kognitívnych funkcií a pôsobia ako prevencia problémov s pamäťou, depresívnych nálad a pocitov osamelosti. Na tréning prichádzajú seniori prevažne z vlastného záujmu alebo na odporučenie praktického lekára. V roku 2011 pracovali 3 tréningové skupiny. Skupinu tvorí 8 14 účastníkov. Celkový počet tréningov v roku 2011: 122 Celková návštevnosť na tréningoch v roku 2011: 1026 Kognitívna rehabilitácia (KR) 1 x týždenne 90 minút/ skupinová forma Kognitívna rehabilitácia je zameraná na stimuláciu kognitívnych funkcií a podporu sociálneho kontaktu pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Predstavuje významnú aktivitu, ktorá spolu so zodpovedajúcou farmakoterapiou ovplyvňuje priebeh ochorenia. Záujemcovia prichádzajú 1x týždenne na skupinové stretnutia, zvyčajne na odporučenie ošetrujúceho špecialistu - psychiatra alebo neurológa. V roku 2011 boli vytvorené 3 skupiny. V každej skupine bolo priemerne 10 účastníkov. Celkový počet tréningov KR v roku 2011: 114 Celková návštevnosť na tréningoch KR v v roku 2011: Centrum MEMORY, n.o. 5

6 2. POSKYTOVANIE ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI Psychiatrická ambulancia je zameraná na diagnostikovanie a liečbu duševných ochorení, včasnú diagnostiku a liečbu Alzheimerovej choroby pre pacientov z celého Slovenska. V spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV v Bratislave v opodstatnených prípadoch vykonáva aj genetické vyšetrenia neurodegeneratívnych ochorení. Ambulancia je zaradená v sieti zdravotníckych zariadení a má uzavreté zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami. Ponúka aj poradenskú činnosť v oblasti súvisiacich zdravotných problémov. V priebehu roka 2011 bolo v psychiatrickej ambulancii vykonaných 1783 návštev pacientov. Ambulancia liečebného pedagóga posudzuje vážnosť obáv pri problémoch s pamäťou vyšetrením kognitívnych funkcií a poskytnutím odporúčaní. Problémy pamäti môžu vyplývať zo stresu, psychického či fyzického ochorenia, ale môžu byť aj predzvesťou vážnejšieho problému, napr. Alzheimerovej choroby. Ambulancia liečebného pedagóga poskytuje poradenstvo ľuďom, ktorí už majú skúsenosti s prejavmi Alzheimerovej choroby u svojich príbuzných a zároveň poskytuje trénovanie kognitívnych funkcií pacienta individuálnou formou. V roku 2011 bolo zaevidovaných 96 pacientov. Ambulancia liečebného pedagóga je zaradená v sieti zdravotníckych zariadení, nemá však uzavreté zmluvy so zdravotnými poisťovňami. 3. VZDELÁVACIE AKTIVITY, KONFERENCIE, SEMINÁRE Vzdelávacie podujatia: Akreditované vzdelávacie programy vo forme 40 hodinových kurzov sú určené pre personál zdravotníckych a sociálnych zariadení, pre pracovníkov tvoriacich aktivizačné, rehabilitačné a terapeutické programy v zariadeniach pre seniorov, pre pracovníkov denných centier a špecializovaných zariadení. Počet zrealizovaných programov: 1) Aktivizačný program a trénovanie pamäti seniorov - modul hodinový vzdelávací kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR č.1619/2008/33/1 Termín: počet účastníkov: 15 Termín: počet účastníkov: 15 2)Trénovanie kognitívnych funkcií a špecifiká komunikácie u ľudí s poruchami pamäti -modul hodinový vzdelávací kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR č.1619/2008/33/1 Termín: počet účastníkov: 15 3) Tréner pamäti seniorov modul hodinový vzdelávací kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR č.1619/2008/33/1 Termín počet účastníkov: 9 Centrum MEMORY, n.o. 6

7 4) Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách 40 hodinový vzdelávací kurz akreditovaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR č.1508/2011 Termín: počet účastníkov: 12 Termín: počet účastníkov: 12 4) III. Medzinárodná konferencia Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby organizovaná v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV a Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou s aktívnou účasťou odborníkov z oblasti výskumu, diagnostiky a sociálnej starostlivosti zo Slovenska a Českej republiky, ktorí sú profesionálne zainteresovaní na problematike Alzheimerovej choroby. Termín: 20. a 21. september 2011 Z našich pracovníkov sa aktívne podieľali na konferencii títo pracovníci: Čunderlíková M.: Špecifiká komunikácie u ľudí s Alzheimerovou chorobou Čunderlíková M.: Reminiscencia v práci so seniormi Súčasťou konferencie boli odborné workshopy: Karoľová K.: Kruh ako terapeutický aspekt v práci so seniormi Čunderlíková M, Veselá A..: Klienti s demenciou s sociálnych službách III. ročník medzinárodnej konferencie s témou Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby sa konal pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby. Zúčastnení si odniesli nielen poznatky z oblasti medicíny, výskumu a sociálnej práce v problematike Alzheimerovej choroby, ale aj praktické skúsenosti zo skupinovej práce na workshopoch. Konferencie sa zúčastnilo 113 účastníkov a 14 prednášajúcich. Centrum MEMORY, n.o. 7

8 TÝŽDEŇ MOZGU Štvrtýkrát sa Slovensko aj vďaka iniciatíve Centra MEMORY n.o. zapojilo do celosvetovej akcie "Brain Awareness Week" - Týždeň mozgu. od 14. do 20.marca Jej cieľom bolo upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Naši pracovníci uskutočnili podujatia pre verejnosť v Staromestmestskej knižnici v Bratislave na Palisádoch a v Centre MEMORY na Mlynarovičovej ulici 21 bol Deň otvorených dverí. AKTÍVNA ÚČASŤ NAŠICH ODBORNÍKOV NA ODBORNÝCH PODUJATIACH september 2011 Seminár Prevencie a kvality v sociálnych službách pre seniorov (Tatranská Kotlina, SR) Seminár bol organizovaný Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb a Slovenskou katolíckou charitou Aktívnou účasťou sa seminára zúčastnili: M. Čunderlíková a K. Karoľová marec 2011 (Olomouc, ČR) XII. medzinárodná konferencia k problematike osôb so špecifickými potrebami a VII. medzinárodná dramaterapeutická konferencia Obe konferencie boli organizované Ústavom špeciálnepedagogických štúdií a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci Aktívne sa zúčastnila Mgr. Henrieta Košalová 8. marec 2011 (Nitra, SR) Odborný seminár pre sestry s témou Kontinuálny profil vzdelávania v nelekárskych odboroch Seminár bol organizovaný Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Nitre a Strednou zdravotníckou školou v Nitre. Aktívne sa zúčastnila: A. Veselá prednáškou: Celoživotné vzdelávanie pre pomáhajúce profesie starajúce sa o pacientov s Alzheimerovou chorobou september (Budapešť, HU) XII. Konferencia o Alzheimerovej chorobe s názvom Centrum MEMORY, n.o. 8

9 Medzinárodná alzheimerovská stratégia : Aj nod nás to závisí! Konferencia bola organizovaná občianskym združením Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága (Združenie zabúdajúcich ľudí a ich rodinných príslušníkov). Aktívne na konferencii vystúpila A. Veselá s príspevkom Sociálne a zdravotnícke služby Centra MEMORY október 2011 IX. Medzinárodné afaziologické sympózium (Bratislava, SR) Seminár bol organizovaný Slovenskou asociáciou logopédov, Katedrou logopédie PdF UK a Asociáciou klinických logopédov ČR. Hlavnými témami sympózia boli: diagnostika jazykových a kognitívnych deficitov pacientov s afáziou, komplexná starostlivosť o pacientov s afáziou a komunikačná schopnosť pri demencii. Aktívnou účasťou sa sympózia zúčastnili: M. Čunderlíková a K. Karoľová s prednáškou: Nefarmakologické prístupy v starostlivosti a terapii o ľudí s Alzheimerovou chorobou. ÚČASŤ NA SEMINÁROCH A KONFERENCIÁCH BEZ AKTÍVNEJ ÚČASTI: 17. február 2011 (Bratislava, SR) Seminár k novele zákona o sociálnych službách organizovaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny Seminára sa zúčastnila: M. Čunderlíková 25. február 1. apríl 2011 (Bratislava, SR) Kurz: Sociálny konzultant SAGE+ Pilotný bezplatný kurz s rozsahom 49 hodín bol súčasťou vzdelávacieho programu Účasť občanov 50+ na tvorbe svojho života. Kurz organizoval: SAAIC, a C.A.R.D.O. Kurzu sa zúčastnila Mgr. Lenka Pokorná. 25. október 2011 (Bratislava, SR) Konferencia na tému: Budúcnosť sociálnych služieb v Slovenskej republike organizovaná Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb SR Seminára sa zúčastnili: A. Veselá, M. Čunderlíková 27. október 2011 (Prievidza, SR) Vzdelávací kurz: Personálne podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby organizovaný Centrom akreditovaného vzdelávania v sociálnych službách - Tatra akadémia. Kurzu sa zúčastnila: M. Čunderlíková 25. november 2011 (Praha, ČR) Vzdelávací program: Aktivizačný pracovník v sociálnych službách Tréner pamäti III- stupňa. Vzdelávací trojstupňový program bol organizovaný Českou spoločnosťou pre trénovanie pamäti a mozgový jogging v Prahe. Vzdelávací program absolvovala: K. Karoľová záverečnou prácou na tému: Využitie prvkov expresívnych terapií v kognitívnom tréningu. Centrum MEMORY, n.o. 9

10 MEDZINÁRODNÝ EURÓPSKY PROJEKT REMEMBERING TOGETHER (SPOMÍNAJME SPOLU) podporený Národnou agentúrou SAIAC - Programu celoživotného vzdelávania, Učiace sa partnerstvá Grundtvig. Okrem Slovenska sú účastníkmi projektu Severné Írsko, Česká republika, Poľsko, Španielsko, Írsko, Anglicko, Holandsko a Nemecko. Cieľom projektu je posilniť postavenie rodinných príslušníkov alebo opatrovateľov starajúcich sa o ľudí s demenciou prostredníctvom metódy Reminiscencie. Reminiscenčné stretnutia v Centre MEMORY: Reminiscenčné stretnutia sa konali na jar a jeseň roku Oslovili sme rodinných príslušníkov a príbuzných, ktorí sa starajú o ľudí s demenciou, či majú záujem spolupracovať na projekte a zúčastniť sa so svojimi príbuznými reminiscenčných stretnutí a hlavne umožniť im prostredníctvom tejto metódy nové podnety na spomínanie. Stretnutí sa zúčastnili ľudia s Alzheimerovou demenciou, ich rodinní príbuzní (manžel, manželka, dcéra, syn), dobrovoľníci a lektori - naši odborní pracovníci, liečební pedagógovia. Stretnutia sa konali jeden krát do týždňa a boli vždy tematicky zamerané. Počet skupinových stretnutí bol 16, zúčastňovalo sa ich 20 osôb. Úlohou stretnutí bol rozhovor o kľúčových obdobiach života seniora človeka postihnutého demenciou s jeho blízkym príbuzným a lektorom. Následne vyberala rodinná dvojica fotografie k jednotlivým životným obdobiam alebo priniesla predmety z domácnosti, ktoré s témou súviseli. V záverečných stretnutiach každá dvojica dostala k dispozícii jeden papierový kartón formátu 90x 70 cm, spoločne naň nakreslili strom podľa vlastného výberu. Keď bola kresba hotová, opäť spoločne na ňu umiestňovali a prilepili kópie vybraných fotografií pri koreňoch primárnu rodinu, rodičov a súrodencov, až ku korune stromu, na ktorej je súčasné obdobia života a najmladších členovia rodiny (vnuci a pravnuci). Počas trvania projektu sme navštívili aj Slovenské národné múzeum a výstavu Ohýbaj ma mamko... a Múzeum školstva na Hanovej ulici v Bratislave. Centrum MEMORY, n.o. 10

11 Témy, ktoré sme použili v našich stretnutiach: detstvo, primárna rodina, škola a školské časy, kamaráti, spolužiaci, knihy a školské pomôcky, zariadenie školy mladosť, prvé lásky, priateľstvá, hudba a tanec tohto obdobia zakladanie rodiny, svadba, manželstvo, narodenie vlastných detí zamestnanie, zmena bydliska, rodinný život, výchova detí zber a sušenie liečivých rastlín, vône byliniek, varenie čaju hry a hobby, záujmy bilancovanie života, hodnoty v živote, výhy aj prehry, straty a pod. Centrum MEMORY, n.o. 11

12 REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE Počas letných mesiacov 2011 bola vykonaná v priestoroch denného pobytu kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie. Termín ukončenia bol 31. august 2011 Dodávateľ : Vodohospodárske stavby ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, Bratislava Dotácia: BSK Zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa vo výške 3000,- eur INFORMOVANIE VEREJNOSTI Vzhľadom na záujem a potreby opatrovateľov a rodín zo samosprávneho kraja aj celého územia Slovenska, poskytujeme sociálne poradenstvo formou telefonických, korešpondenčných a onlinových konzultácií: 1) poradenstvo cez telefón - v pracovné dni od h 2) korešpondenčné poradenstvo, ová pošta: 175 3) webová stránka je pravidelne aktualizovaná 4) dobrovoľníctvo: Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva a v rámci toho sme v spolupráci s Občianskym združením- Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou využili pomoc 15 dobrovoľníkov v rôznych našich činnostiach, z nich 14 dobrovoľníkov sa zapojilo v dennom pobyte do aktivizačného programu. Spolu odpracovali 350 hodín. KONZULTÁCIE A ODBORNÁ PRAX ŠTUDENTOM Naše zariadenie má bohatú spoluprácu s vysokými školami, ktorá spočíva v poskytovaní konzultácií, možnosti absolvovania odbornej praxe študentov a vo vedení bakalárskych a diplomových prác. Prax v dennom pobyte počas roka 2011 absolvovalo 10 študentov z nasledovných univerzít: Univerzita Komenského Bratislava Pedagogická fakulta, katedra sociálnej práce Centrum MEMORY, n.o. 12

13 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra Pedagogická fakulta Univerzita Komenského Bratislava k - Filozofická fakulta, katedra psychológie Univerzita Svätej Alžbety Bratislava Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce. Ukazovatele návštevnosti jednotlivých aktivít v roku 2011 Aktivita Počet klientov resp. prijímateľov pomoci Špecializované zariadenie - denný pobyt 40 Sociálne a špecializované poradenstvo 210 Psychiatrická ambulancia 466 Ambulancia liečebného pedagóga 96 Tréningy pamäti 122 Kognitívna rehabilitácia 114 Korešpondenčné, ové poradenstvo 350 Infolinka Alzheimerovej choroby 140 Akreditované vzdelávanie 78 Prax a konzultácie študentom 10 Centrum MEMORY, n.o. 13

14 Finančné hospodárenie v roku 2011 Náklady v eurách Druh nákladu Index 2011/10 Spotreba materiálu ,6 Spotreba energie ,0 Opravy a udržovanie ,6 Cestovné ,5 Náklady na reprezentáciu Ostatné služby ,6 Osobné náklady ,3 Dan z nehnuteľnosti ,0 Odpísanie pohľadávky Ostatné dane a poplatky ,0 Kurzové straty ,0 Iné ostatné náklady ,9 Odpisy dlhodobého majetku ,7 Tvorba zákonných rezerv 0 Poskytnuté príspevky ,0 Náklady spolu ,4 Výnosy Druh výnosu Index 2011/10 Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb ,1 Prijaté príspevky od FO ,5 Úroky a ost.výnosy , Výnosy z prenájmu majetku Prijaté príspevky od iných org ,9 Dotácie ,2 Iné ostatné výnosy ,0 Výnosy spolu ,4 Výsledok hospodárenia Centrum MEMORY, n.o. 14

15 Stav majetku a zdrojov jeho krytia v eurách Duh majetku Rozdiel Aktíva Dlhodobý hmotný majetok z toho: stavby stroje, prístroje, zariadenia Krátkodobé pohľadávky pokladnica bankové účty náklady budúcich období príjmy budúcich období Aktíva celkom Pasíva Fondy organizácie z toho: základné imanie Strata z minulých rokov Výsledok hospodárenia bež.obdobia Vlastné zdroje krytia aktív Krátkodobé rezervy SF Krátkodobé záväzky Cudzie zdroje krytia Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období Pasíva celkom Analýza hospodárskych výsledkov za rok Činnosť sa v priebehu roku 2011 orientovala na poskytovanie verejne prospešných služieb, a to poskytovanie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti. Pokračovalo sa v realizácii projektu Grundtvig. Celkové výnosy sa v porovnaní s r.2010 znížili /index 67,4%/ a dosiahli čiastku EUR, na zníženie tržieb mal najväčší vplyv zníženie dotácií a príspevkov od iných organizácií, ktoré v roku 2011 dosiahli čiastku: dotácie EUR a príspevky od iných organizácií EUR a zaznamenali v porovnaní s predchádzajúcim rokom zníženie spolu o EUR. Ide najmä o príspevky od Nadácie MEMORY a BSK. Prevažujúcu čiastku dotácií predstavuje dotácia na realizáciu projektu Grundtvig. Zvýšili sa tržby z predaja služieb /index 105,1%/, a to za špeciálny denný pobyt pre seniorov, z činnosti psychiatrickej ambulancie, z tréningov pamäti, ako aj zo vzdelávacích aktivít. Centrum MEMORY, n.o. 15

16 Príspevky a dotácie boli poskytnuté na základe písomne uzavretých zmlúv najmä na prevádzku CM, a na aktivizačnú činnosť, ktorá sa vykonáva formou dobrovoľníckych prác organizovaných CM za podpory UPSVaR. Z celkového objemu nákladov vo výške EUR prevažnú časť nákladov tvorili osobné náklady vrátane odvodov vo výške EUR, t.j. 72,7%. Ďalej náklady na spotrebu materiálu vo výške EUR predstavujú z celkového objemu nákladov 10,3%. Celkové hospodárenia CM za rok 2011 skončilo ziskom vo výške EUR. V priebehu roku 2011 sa zvýšil objem aktív o EUR.Tento rast bol dosiahnutý rastom dlhodobého majetku. Likvidácia pohľadávok z obchodného styku je na dobrej úrovni. Zvýšenie objemu pasív vzniklo najmä zvýšením výnosov budúcich období za rok 2011 vo výške EUR, ktoré súvisí s financovaním dlhodobého majetku z prijatých príspevkov. Majetok organizácie je krytý vlastnými zdrojmi na 42,1%. ĎAKUJEME za finančnú a morálnu pomoc, za odbornú spoluprácu, za čas a energiu a za záujem o našu prácu: Nadácii MEMORY Bratislavskému samosprávnemu kraju Neuroimunologickému ústavu SAV Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti všetkým, ktorí poukázali 2% podielu dane priateľom a známym dobrovoľníkom sympatizantom Vypracovala: PaedDr. Mária Čunderlíková, riaditeľka Centrum MEMORY, n.o. 16

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM Neurologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno Asociace klinických logopedů České republiky Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF UK v Bratislavě Slovenská asociácia

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

VIII. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM

VIII. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF MU A FN BRNO KATEDRA LOGOPÉDIE PdF UK BRATISLAVA ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ ČR SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CIA LOGOPÉDOV pořádali v Brně ve dnech 5. - 6. 3. 2009 VIII. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Více

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ ODBORNÁ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Ing. Jiří Horecký, MBA doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. 1 Obsah PŘEDMLUVA

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT přednášející: Ing. Robert Pospíchal, jednatel DATEV.cz s.r.o. - Horný Smokovec, 03.06.2009-2 Jaká je nabídka softwarového řešení

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky www.edb.sk APRÍL 2010 Významné firmy Slovenska Rok rok 2006 rok 2007 rok 2008 január 09 február 09 marec 09 Počet firiem 57 653 59 389 60 370 60 516

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7.

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM Petr Hlaďo KNIHY P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. Nakladatelství Grada Publishing vydalo v minulém roce monografii nazvanou Andragogický

Více

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Software pro váš úspěch Listopad 2015 Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Newsle er Narozeninová party Vema Michal Máčel

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2011 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over.

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. správnosti 1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol. interné - proces p. vo vnútr externé - prijaté

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA C Inkasní Agentura PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem listopad 2012 v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice OBSAH MUSÍ BÝT POSUDKOVÝ

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Arak o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Arak o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ Obsah Sborník projektů Úvod Základní informace o projektu MANDALA 2012 Spolupracující organizace Prezentace projektu, jednotlivé klíčové aktivity, vlastní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Sociální služby na Slovensku. APSS ČR Andrea Tajanovská

Sociální služby na Slovensku. APSS ČR Andrea Tajanovská Sociální služby na Slovensku APSS ČR Andrea Tajanovská Základní údaje Do roku 1992 součástí Československa. Leží ve středu Evropy a hraničí s 5 státy. Členem Evropské unie, měnou je Euro. Dále je členem

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Zpravodaj Èeská spoleènost pro katatymnì imaginativní psychoterapii I - 2008 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, JIHLAVSKÁ 20 625 00 BRNO, ÈESKÁ REPUBLIKA Vážené a milé kolegynì, vážení a milí kolegové, vstupujeme

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2010 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

Výroční zpráva 2010. Úvodem

Výroční zpráva 2010. Úvodem Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. Jáchymovská 385, 460 10 Liberec tel: 485 150 890, 485 151 398 www.lirtaps.cz Bankovní spojení: 2242330001/5500, IČ: 27280411 Úvodem

Více

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika Jaký je Vás výhled? Tax news srpen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 09 Příloha Protischodkový balíček zamítnut Senátem Judikatura Soudního dvora EU (SDEU)

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Úvodem je nutno říci, že cílem experimentů

Úvodem je nutno říci, že cílem experimentů Ľubomír GAJDOŠ, Martin ŠPERL* Lomové zkoušky trubky DN 500 z oceli L485MB (1. část) Úvodem je nutno říci, že cílem experimentů na trubním tělese DN500 z oceli L485MB bylo studium kritických podmínek lomu

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANE Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 Úrad pre verejné obstarávanie podl'a 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

Výroční zpráva ČIB. Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011

Výroční zpráva ČIB. Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011 2011 Výroční zpráva ČIB Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO INSTITUTU BIOSYNTÉZY 2011 VZDĚLÁVACÍ AKCE, WORKSHOPY, SUPERVIZE Na počátku roku byl ukončen první běh tříletého základního

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Slovenská ekonomika padá ešte rýchlejšie... 2. Fixní kurz lotyšského latu se ocitl v ohrožení, úrokové sazby letí vzhůru 3

Slovenská ekonomika padá ešte rýchlejšie... 2. Fixní kurz lotyšského latu se ocitl v ohrožení, úrokové sazby letí vzhůru 3 www.csob.cz 5. června 2009 Slovenský HDP Slovenská ekonomika padá ešte rýchlejšie... 2 Lotyšsko Fixní kurz lotyšského latu se ocitl v ohrožení, úrokové sazby letí vzhůru 3 Výhled na týden Inflace v ČR

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2015. Historie zdravotnických škol v kontextu s rozvojem zdravotnictví v regionech Moravské Slovácko a Záhorie

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2015. Historie zdravotnických škol v kontextu s rozvojem zdravotnictví v regionech Moravské Slovácko a Záhorie UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2015 Historie zdravotnických škol v kontextu s rozvojem zdravotnictví v regionech Moravské Slovácko a Záhorie Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště Kollárova

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

Golden Tour 2014 - nabí dka spolupra ce

Golden Tour 2014 - nabí dka spolupra ce - nabí dka spolupra ce spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více