Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011"

Transkript

1 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012

2 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Záverečný účet podľa 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE Finančné hospodárenie obce Malé Ozorovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 110 zo dňa Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený štyrikrát rozpočtovým opatrením. Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu : Schválený rozpočet 2011 Rozpočtové opatrenie č.1 zmeny rozpočtu Rozpočtové opatrenie č.2 zmeny rozpočtu Rozpočtové opatrenie č.3 zmeny rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Upravený rozpočet roku 2011 BEŽNÝ ROZPOČET Príjmy Výdavky KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Príjmy Výdavky FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmy Výdavky

3 Po poslednej zmene bol rozpočet obce Malé Ozorovce nasledovný: celkove: HODNOTY: v Príjmy celkove Výdavky celkove Bežný rozpočet: HODNOTY: v Bežné príjmy celkove Bežné výdavky celkove Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu schodok rozpočtu 681 Kapitálový rozpočet: HODNOTY: v Kapitálové príjmy celkove - Kapitálové výdavky celkove Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu schodok rozpočtu Finančné operácie: HODNOTY: v Príjmové finančné operácie celkove Výdavkové finančné operácie celkove - Hospodárenie z finančných operácii 48414

4 I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV Čerpanie príjmovej časti rozpočtu: príjmov upravený Skutočnosť naplnenia príjmov celkove % plnenia Bežné príjmy 99093, ,28 99,11 Kapitálové príjmy Bežné príjmy Príjmy bežného rozpočtu, tzv. vlastné, predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, príjmami z prenájmu. Čerpanie bežných príjmov: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Daňové príjmy: Skutočnosť % plnenia Daň z pozemkov ,60 Daň zo stavieb ,10 Daň za psa ,30 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ostatné príjmy: ,57 Dividendy 660 0,00 0,00 Za vydobyte ner ,80 Prenájom za pozemky 40 0,00 0,00 Prenájom KD ,00 0,00 Správne poplatky ,95 Za porušenie predpisov ,00 Poplatky za predaj.výr ,10 Platby za stravné ,19 Úroky z vkladov ,55

5 Dotácie /transfery/ zo štátneho rozpočtu Dotácia na bežné výdavky ,60 Grandy Kapitálové príjmy Združ. prostriedkyúzemný plán obce Skutočnosť % plnenia Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu: II. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV výdavkov celkove Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove % plnenia Bežné výdavky ,60 Kapitálové výdavky ,55 1. Bežné výdavky Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Skutočnosť % čerpania , ,14 Energie ,55 Poštové ,80

6 tel.služby Materiál ,01 Služobné vozidlo ,30 Údržba prevádzkových strojov ,55 Údržba budov ,83 Všeobecné služby špeciálne služby Odmeny poslancom OZ Odmeny na základe dohody Odstupné a odchodné , , Členské príspevky ,78 Požiarníctvo Údržba ciest a chodníkov Údržba verejnej zelene Nakladanie s odpadmi , , ,75 Transfer futbal Transfer cirkvám Knižnica ,20 Dotácie /transfery/ zo štátneho rozpočtu Dotácia na bežné výdavky ,60 Grandy

7 2. Kapitálové výdavky Čerpanie kapitálových výdavkov: Obstarávanie kapitálových aktív Skutočnosť % čerpania ,55 Obstarávanie kapitálových aktív: Skutočnosť % čerpania Interierové vyvavenie Prípravná a projekt. dokumentácia Realizácia nových stavieb , ,50 III. Výsledok hospodárenia Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2011 a výsledok hospodárenia obce: Príjmy Výdavky Výsledok hospodárenia Bežný rozpočet 98210, , ,93 Kapitálový rozpočet , ,50 Výsledok hospodárenia - prebytok rozpočtu za obec Malé Ozorovce v roku 2011 je 5364,43. Zostatky jednotlivých bankových účtov a v pokladni: Bežný účet VÚB: 1218,44 Bežný účet DEXIA: 7471,00 Rezervný fond: 45455,06 Pokladňa: 297,03

8 IV. Hospodárenie fondov V roku 2011 obec Malé Ozorovce tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy: Názov fondu PS k Tvorba Čerpanie KS k Sociálny fond 28,07 177,96 92,99 113,04 Rezervný fond 23622, , , ,06 Vysvetlivky: SF = sociálny fond, RF = rezervný fond, PS = počiatočný stav, KS = konečný stav B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV Aktíva, t j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k predstavujú sumu Pasíva, t j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k predstavujú sumu Členenie aktív: Aktíva - názov Dlhodobý majetok, v tom: Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Počiatočný stav k Konečný stav k Obežný majetok, v tom: Zásoby 0 0,00

9 Zúčtovanie medzi subjektom VS 0 0 Pohľadávky Finančný majetok Časové rozlíšenie - 47 Členenie pasív: Pasíva - názov Počiatočný stav k Konečný stav k Vlastné imanie, v tom: Výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Záväzky Časové rozlíšenie C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu r. 2010): Záväzky rok 2010 rok 2011 Záväzky celkove, v tom: Krátkodobé Dlhodobé Záväzky rok 2010 rok 2011 Záväzky celkove, v tom: Do lehoty splatnosti Po lehote splatnosti 0,00 0,00

10 Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k Záverečnému účtu obce na rok 2011 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad. II. Prebytok rozpočtu vo výške 5364,43 previesť do rezervného fondu obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011 II. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2011

Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011. zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011. zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Obsah závěrečného účtu Obce Mezholezy za rok 2011 1) Údaje

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet. obce Úžice za rok 2013. ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet. obce Úžice za rok 2013. ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Úžice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje O plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2013 Rozpočet:

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu obce Úžice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2013

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2014 Rozpočet:

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 75027003 Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 150 927

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, 691 73 Krumvíř Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70695288; Dolní Podluží 364, 407 55 Dolní Podluží Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín; IČO 70999864; Radim 74, 507 12 Radim Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Církvice; IČO 75034930; Církvice, 285 33 Církvice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice; IČO 70646015; Hodslavice 300, 742 71 Hodslavice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola U dvou sluníček; IČO 75016257; Brněnec 22, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71005234; Horní Dunajovice 184, 671 34 Horní Dunajovice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín; IČO 70981868; Lužany 155, 507 06 Lužany Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81, 542 25 Janské Lázně Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské zařízení Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 75023369; Velkomoravská 220, 696 18 Lužice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nová Ves; IČO 00240532; Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

1. Úvod. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska: Druhového (položkové) Odvětvového (dříve funkčního)

1. Úvod. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska: Druhového (položkové) Odvětvového (dříve funkčního) 1. Úvod Základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů je rozpočtová skladba. Jednotným postupem podle tohoto klasifikačního předpisu je umožněno srovnatelné sledování příjmů, výdajů,

Více

Závěrečný účet obce Novosedly nad Nežárkou 1.1.2013-31.12.2013

Závěrečný účet obce Novosedly nad Nežárkou 1.1.2013-31.12.2013 Vyvěšeno : 11.3.2014 Sejmuto : 27.3.2014 Závěrečný účet obce Novosedly nad Nežárkou 1.1.2013-31.12.2013 Schválený rozpočet Plnění : v tis. Kč v tis. Kč Příjmy celkem po konsolidaci: 9 013,00 10 562,56

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65, 542 13 Jívka Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.3.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

IČ: 71002421 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Dolní Třebonín PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.

IČ: 71002421 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Dolní Třebonín PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12. Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2015 21:55:41 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 85782 Název: Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576883 Název: Obec Horní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Obec Hradiště AKTIVA CELKEM 41 384

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov AKTIVA CELKEM 83 771

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 43

Více

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Obec Velenov AKTIVA CELKEM 37 713

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572560 Název: Obec Mutěnín AKTIVA CELKEM 26 150

Více

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235270 Název: Obec Břežany I AKTIVA CELKEM 23

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Obec Loučim AKTIVA CELKEM 17 372

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 9 043

Více