45. roč ník. Š KOLNÍ KOLO kategorie C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "45. roč ník. Š KOLNÍ KOLO kategorie C"

Transkript

1 Ná rodníinstitut dětía mlá deže Ministerstva školství, mlá deže a tělový chovy Ú středníkomise Chemické olympiá dy 45. roč ník Š KOLNÍ KOLO kategorie C SOUTĚ ŽNÍÚLOHY STUDIJNÍČÁ STI

2 Ná rodníinstitut dětía mlá deže Ministerstva školství, mlá deže a tělový chovy Ú středníkomise Chemické olympiá dy 45. roč ník Š KOLNÍ KOLO kategorie C SOUTĚ ŽNÍÚLOHY STUDIJNÍČÁ STI

3 Kolektiv autorů (jmenovitě viz zadní čá st obá lky) 45. ročníku Chemické olympiá dy NIDM MŠ MT Č R ISBN: (CD-ROM)

4 Ministerstvo š kolství, mládeže a tělový chovy Č eské republiky ve spolupráci s Č eskou společností chemickou a Č eskou společností průmyslové chemie vyhlaš ují 45. ročník předmětové soutěž e CHEMICKÁ OLYMPIÁ DA kategorie C pro žáky 1. a 2. ročníků středních š kol a odpovídající ročníky víceletý ch gymnázií Chemická olympiá da je předmětová soutěž z chemie, která si klade za cíl podporovat a rozvíjet talentované žá ky. Formou zá jmové činnosti napomá há vyvolá vat hlubší zá jem o chemii a vé st žá ky k samostatné prá ci. Soutěž je jednotná pro celé území Č eské republiky a pořá dá se každoročně. Č lení se na kategorie a soutěžní kola. Vyvrcholením soutěže pro kategorii A je účast vítězů Ú středního kola ChO na Meziná rodní chemickéolympiá dě a pro kategorii E na evropské soutěži Grand Prix Chimique, která se koná jednou za 2 roky. Ú spěšní řešitelé Ú středního kola Chemické olympiá dy budou přijati bez přijímacích zkoušek na tyto vysokéškoly: Přírodově decká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (chemické obory), Přírodově decká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (chemické obory), Fakulta chemickétechnologie VŠCHT v Praze, Fakulta chemická VUT v Brně a Fakulta chemicko- -technologická, Univerzita Pardubice. Ú spěšným řešitelům Chemickéolympiá dy kategorií A a E, kteří se umístí na místě v Ú středním kole a kteří se zapíší ke studiu chemických oborů na Přírodově deckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, bude přidě leno mimořá dnéstipendium. * Stipendium pro nejúspěšnější ř e šitele nabízí takénadační fond Emila Votočka při Fakultě chemickétechnologie VŠ CHT v Praze. Ú spěšní řešiteléú středního kola ChO přijatí ke studiu na této fakultě mohou zažá dat o stipendium pro první ročník studia. Nadační fond E. Votočka poskytne třem nejúspěšnějším účastníkům kategorie A resp. jednomu kategorie E během 1. ročníku studia stipendium ve výši Kč. Celostá tní soutěž ří dí Ú střední komise Chemické olympiá dy v souladu s organizačním řá dem. Na území krajů a okresů ří dí Chemickou olympiá du krajské a okresní komise ChO. Organizá tory krajské ho kola pro žá ky středních škol jsou krajské komise ChO ve spoluprá ci se školami, krajskými úřady a pobočkami Č eské chemické společnosti a Č eské společnosti prů myslové chemie. Na školá ch ří dí školní kola ředitel a pověřený učitel. V souladu se zásadami pro organizová ní soutěží je pro vedení školy závazné, v pří padě zá jmu studentů o Chemickou olympiá du, uskutečnit její školní kolo, pří padně zabezpečit účast studentů v té to soutěži na jiné škole. * Podrobnější informace o tomto stipendiu budou uvedeny na webových strá nká ch fakulty Stipendium bude vyplá ceno ve dvou splá tká ch, po řá dné m ukončení 1. semestru Kč, po ukončení 2. semestru Kč. Výplata je vázána na splnění všech studijních povinností. Celkem může nadační fond na stipendia rozdělit až Kč v jednom roce. 3

5 První kolo soutěž e První kolo soutěže (školní) probíhá na školá ch ve všech kategoriích zpravidla ve třech čá stech. Jsou to: a) studijní čá st, b) praktická laboratorní čá st, c) kontrolní test školního kola. V té to brožuře jsou obsaženy soutěžní úlohy studijní a praktické čá sti prvního kola soutěže kategorie C. Autorská řešení těchto úloh společně s kontrolním testem a jeho řešením budou obsahem druhé brožury. Třetí čá st prvního kola kontrolní test bude též součá stí brožury obsahující autorská řešení prvního kola soutěže. Vzor záhlaví vypracovaného úkolu Karel VÝBORNÝ Kat.: C, Gymná zium, Korunní ul., Praha 2 Ú kol č.: 1 2. ročník Hodnocení: Š kolní kolo chemické olympiá dy ří dí a organizuje učitel chemie (dá le jen pověřený učitel), které ho touto funkcí pověří ředitel školy. Ú kolem pověřené ho učitele je propagovat Chemickou olympiá du mezi žá ky a získá vat je k soutěžení, předá vat žá ků m texty soutěžní ch úkolů a dodržovat pokyny ří dí cí ch komisí soutěže. Spolu s pověřeným učitelem se na pří pravě soutěží cí ch podílejí učitelé chemie v rámci činnosti předmětové komise. Umožňují soutěží cí m prá ci v laboratoří ch, pomá hají jim odbornou radou, upozorňují je na vhodnou literaturu, popří padě jim zajišťují další konzultace, a to i s učiteli škol vyšší ch stupňů nebo s odborníky z praxe a výzkumných ústavů. Ředitel školy vytváří pří znivé podmínky pro propagaci, úspěšný rozvoj i prů běh Chemické olympiá dy. Podporuje soutěží cí při rozvoji jejich talentu a zabezpečuje, aby se prá ce učitelů hodnotila jako ná ročný pedagogický proces. Učitelé chemie spolu s pověřeným učitelem opraví vypracované úkoly soutěží cí ch, zpravidla podle autorské ho řešení a krité rií hodnocení úkolů předem stanovených Ú K ChO, pří padně krajskou komisí Chemické olympiá dy, úkoly zhodnotí a sezná mí soutěží cí s jejich sprá vným řešením. Pověřený učitel spolu s ředitelem školy nebo jeho zá stupcem: a) stanoví pořadí soutěží cí ch, b) navrhne na zá kladě zhodnocení výsledků nejlepší soutěží cí k účasti ve druhé m kole, c) provede se soutěží cími rozbor chyb. Ředitel školy zašle pří slušné komisi Chemické olympiá dy jmenný seznam soutěží cí ch navržených k postupu do další ho kola, jejich opravená řešení úkolů, pořadí všech soutěží cí ch (s uvedením procenta úspěšnosti) spolu s vyhodnocením prvního kola soutěže. Ú střední komise Chemickéolympiá dy dě kuje všem učitelům, ředitelům škol a dobrovolným pracovníkům, kteří se na průbě hu Chemickéolympiá dy podílejí. Soutěžícím pak přeje mnoho úspě chů při řešení soutěžních úloh. 4

6 Výňatek z organizač ního řádu Chemické olympiá dy Č l. 5 Ú koly soutěžících (1) Ú kolem soutěží cí ch je samostatně vyřešit zadané teoretické a laboratorní úlohy. (2) Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulé rnosti soutěže. Se zněním úloh se soutěží cí seznamují bezprostředně před vlastním řešením. Řešení úloh (dá le jen protokoly ) je hodnoceno anonymně. (3) Pokud má soutěží cí výhrady k regulé rnosti prů běhu soutěže, má prá vo se odvolat v pří padě školního kola k pověřené mu učiteli, v pří padě vyšší ch soutěžní ch kol k pří slušné komisi ChO, popří padě ke komisi o stupeň vyšší. Č l. 6 Organizace a propagace soutěž e na š kole, š kolní kolo ChO (1) Zodpovědným za uskutečnění soutěže na škole je ředitel, který pověřuje učitele chemie zabezpečením soutěže (dá le jen pověřený učitel ). (2) Ú kolem pověřené ho učitele je propagovat ChO mezi žá ky, evidovat přihlášky žá ků do soutěže, připravit, ří dit a vyhodnotit školní kolo, předá vat žá ků m texty soutěžní ch úloh a dodržovat pokyny ří dí cí ch komisí ChO, umožňovat soutěží cí m prá ci v laboratoří ch, pomá hat soutěží cí m odbornými radami, doporučovat vhodnou literaturu, pří padně jim zabezpečit další konzultace, a to i s učiteli škol vyšší ch stupňů nebo s odborníky z výzkumných ústavů a praxe. (3) Spolu s pověřeným učitelem se na pří pravě, ří zení a vyhodnocení školního kola mohou podílet další učitelé chemie v rá mci činnosti předmětové komise chemie (dá le jen předmětová komise ). (4) Š kolního kola se účastní žá ci, kteří se do stanovené ho termínu přihlá sí u učitele chemie, který celkový počet přihlášených žá ků ozná mí pověřené mu učiteli. (5) V pří padě zájmu žá ka o účast v soutěži je škola povinna uskutečnit školní kolo, pří padně zabezpečit účast žá ka v ChO na jiné škole. (6) Š kolní kolo probíhá ve všech kategoriích v termí nech stanovených NIDM a Ú K ChO zpravidla ve třech čá stech (studijní čá st, laboratorní čá st a kontrolní test). (7) Pověřený učitel spolu s předmětovou komisí, je-li ustavena: a) zajistí organizaci a regulé rnost prů běhu soutěžní ho kola podle zadá ní NIDM a Ú K ChO, b) vyhodnotí protokoly podle autorských řešení, c) sezná mí soutěží cí s autorským řešením úloh a provede rozbor chyb, d) stanoví pořadí soutěží cí ch a vyhlá sí výsledky soutěže. (8) Po skončení školního kola zašle ředitel školy nebo pověřený učitel: a) organizá torovi vyšší ho kola pří slušné kategorie ChO výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů, úplnou adresou školy a stručné hodnocení školního kola, b) tajemníkovi pří slušné komise ChO vyšší ho stupně stručné hodnocení školního kola včetně počtu soutěží cí ch. (9) Protokoly soutěží cí ch se na škole uschová vají po dobu jednoho roku. Komise ChO všech stupňů jsou oprá vněny vyžá dat si je k nahlé dnutí. Č l. 14 Zvláš tní ustanovení (1) Účast žá ků ve všech kolech soutěže, na soustředěních a v meziná rodních soutěží ch se považuje za činnost, která pří mo souvisí s vyučová ním. (2) Pravidelná činnost při organizová ní soutěže, vedení zájmových útvarů žá ků připravujících se na ChO a pravidelné organizační a odborné působení v komisích ChO se považuje za pedagogicky a společensky významnou činnost učitelů a ostatních odborných pracovníků, započí tá vá se do pracovního úvazku nebo je zohledněno v osobním pří platku, pří padně ohodnoceno mimořá dnou odměnou. (3) Soutěže se mohou zúčastnit i žá ci studující na českých školá ch v zahraničí, jejichž stá tní pří slušností je Č eská republika, a to v rá mci územní oblasti, která je nejbližší místu studia žá ka. Žákům je v pří padě jejich účasti ve vyšší ch postupových kolech hrazeno jízdné pouze na území Č eské republiky. 5

7 Harmonogram 45. roč níku Chemické olympiá dy kategorie C Studijní část š kolního kola: ří jen 2008 únor 2009 Kontrolní test školního kola: Š kola odešle výsledky školního kola krajské komisi ChO nejpozději do: Krajskákola: Předsedové krajských komisí odešlou výsledkovou listinu krajských kol Ú střední komisi Chemické olympiá dy, NIDM MŠ MT Č R Praha dvojím způ sobem: a) Co nejdří ve po uskutečnění krajské ho kola zapíší výsledky pří slušné ho kraje do Databá ze Chemické olympiá dy, která je pří stupná na webových strá nká ch (přes tlačí tko Databá ze). Pří stup je chrá něn uživatelským jmé nem a heslem, které obdrží te od Ú K ChO. Ihned po odeslá ní bude výsledková listina zveřejněna na webových strá nká ch ChO. b) Tato databá ze umožňuje zapsané výsledkové listiny zároveň vytisknout. Takto vytištěnou výsledkovou listinu v papírové podobě spolu s hodnocením zašlete na adresu NIDM nejpozději do Letní odborné soustředění Ú střední komise ChO vybere na zá kladě dosažených výsledků v krajských kolech soutěží cí, kteří se mohou zúčastnit letního odborné ho soustředění Chemické olympiá dy. 6

8 Kontakty na krajské komise Chemické olympiá dy pro školní rok 2008/2009 Kraj Předseda Tajemník Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ú stecký Liberecký doc. Ing. Jaroslav Kvíčala Ú stav organické chemie, VŠ CHT Praha Technická Praha 6 tel.: , RNDr. Marie Vasileská, CSc. katedra chemie PedF UK M. D. Rettigové Praha 1 tel.: RNDr. Karel Lichtenberg, CSc. Gymná zium, Jírovcova Č eské Budějovice tel.: Mgr. Jana Pertlová Masarykovo Gymná zium Petá kova Plzeň tel.: Ing. Miloš Krejčí Gymná zium Ostrov Studentská Ostrov tel.: ; Mgr. Tomáš Sedlá k Gymná zium Teplice Č s. dobrovolců 530/ Teplice tel.: PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D. katedra chemie FP TU Há lkova Liberec tel.: Mgr. Linda Rottová Stanice pří rodovědců DDM hl.m. Prahy Drtinova 1a Praha 5 tel.: , l. 532 Dr. Martin Adamec katedra chemie PedF UK M. D. Rettigové Praha 1 tel.: Ing. Miroslava Č ermá ková DDM, U Zimní ho stadionu Č eské Budějovice tel.: RNDr. Jiří Cais Krajské centrum vzdělá vá ní a jazyková škola PC Koperníkova Plzeň tel.: Mgr. Bohumil Adamec odd. mlá deže a tělovýchovy KÚ Zá vodní 353/ Karlovy Vary tel.: Ing. Květoslav Soukup Odd. lidských zdrojů, mlá d. a tělových. KÚ Velká Hradební Ú stí nad Labem tel.: Mgr. Věra Rousová tel.: , Ing. Jana Huňková DDM Větrník Riegrova Liberec tel.:

9 Kraj Předseda Tajemník Krá lové hradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlí nský Olomoucký Moravskoslezský PaedDr. Ivan Holý, CSc. Pedagogická fakulta UHK Rokitanské ho Hradec Krá lové tel.: doc. Ing. Jiří Kulhá nek, Ph.D. katedra org. chemie FChT UP Ná m. Č s. Legií Pardubice RNDr. Jitka Š edivá Gymná zium Jihlava Jana Masaryka Jihlava tel.: RNDr. Valerie Richterová Bořetická Brno tel.: Ing. Jaroslava Odstrčilová SPŠ, Tří da T. Bati Otrokovice tel.: kat. D RNDr. Stanislava Ulčí ková ZŠ Slovenská Zlí n tel.: RNDr. Libor Kvítek, CSc. kat. fyzikální chemie PřF UP Tř. Svobody Olomouc tel.: Mgr. Alexandra Holoušková Gymná zium Havířov Komenské ho Havířov Mgr. Hana Š rá mková Dů m dětí a mlá deže Lužická Hradec Krá lové tel.: , Mgr. Klá ra Jelinkova DDM Delta Gorké ho Pardubice tel.: RNDr. Josef Zlá malík Gymná zium Jihlava Jana Masaryka Jihlava tel.: Mgr. Zdeňka Antonovičová Centrum volné ho času Lužá nky Lidická Brno Lesná tel.: Bc. Jana Mašková odd. mlá deže a tělovýchovy KÚ Tří da T. Bati Zlí n tel.: Ing. Antonín Zvěř odd. mlá deže a sportu KÚ Jeremenkova 40A Olomouc tel.: Mgr. Marie Kociá nová Stanice pří rodovědců Č kalova Ostrava Poruba tel.:

10 Další informace získá te na té to adrese. Ú K ChO NIDM MŠMT Praha, Talentcentrum Sá mova 3, Praha tel.: , fax: Ing. Jana Ševcová Podrobnější informace o chemické olympiá dě a úlohá ch minulých ročníku získá te na strá nká ch a Ú střední komise ChO je členem Asociace českých chemických společností. Informace o Asociaci a o spoluvyhlašovateli ChO Č eské chemické společnosti naleznete na strá nká ch Významným chemickým odborným časopisem vydá vaným v češtině jsou Chemické listy. Sezná mit se s některými člá nky můžete v Bulletinu, který vychá zí čtyřikrá t ročně a naleznete ho i na internetových strá nká ch na adrese 9

11 KATEGORIE C Autoři Stanislav Geidl Střední průmyslová škola chemická Brno PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D. Technická univerzita v Liberci PaedDr. Ivan Holý, CSc. Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Krá lové Recenzenti Ing. Bohuslav Duš ek, CSc. VŠ CHT Praha, Katedra společenských vě d Mgr. Jiřina Mundlová Gymná zium Křenová, Brno Ing. Kamil Záruba, Ph.D. VŠ CHT Praha, Ú stav analytickéchemie Mgr. Ing. Pavel Ř ezanka VŠ CHT Praha, Ú stav analytickéchemie V letošním kole Chemické olympiá dy kategorie C se podívá me na zoubek fosforu. Budou ná s zajímat jednotlivé modifikace a jejich vlastnosti, kyslí katé i bezkyslí katé sloučeniny. Pro řešení všech úloh je třeba ovlá dat tyto dovednosti: 1. Vyčí slová ní rovnic vč. redoxních. 2. Zá kladní stechiometrické výpočty s molá rním objemem za normá lních podmínek a přepočet pomocí stavové rovnice pro ideá lní plyn. 3. Vyjadřová ní složení roztoků pomocí hmotnostního zlomku a hmotnostních procent, molá rní koncentrace, úprava složení a směšová ní roztoků. Praktické úlohy letošního ročníku chemické olympiá dy jsou zaměřeny na zjišťová ní vlastností některých lá tek, mj. na jejich rozpustnost a vlastnosti jejich roztoků. Doporučenáliteratura 1. GREENWOOD, N. N. a EARNSHAW, A. Chemie prvků. Svazek I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, str , , , HÁJEK, B. Anorganická chemie. Praha: SNTL, 1967, str ZÝKA, J. a KARPENKO, V. Prvky očima minulosti. 1. vyd. Praha: ROH, 1984, str J. VACÍK a kol.: Přehled středoškolskéchemie. libovolné vydá ní. Praha: SPN, 1995, str , V. FLEMR, B. DUŠ EK: Chemie (obecná a anorganická ) I. pro gymná zia. 3., doplněné vydá ní, Praha SPN pedagogické nakladatelství, a. s., 2001, ISBN , str , Dá le použijte středoškolské učebnice chemie a internetové zdroje. 10

12 TEORETICKÁ ČÁ ST (60 bodů) Ú loha 1 Oheň, zápalky a fosfor 20,5 bodu Oheň je poklá dá n za základ chemie. Objeven byl náhodně pravděpodobně úder blesku zapá lil strom. V pravěku lidé oheň zapalovali třením dvou dří vek nebo křesá ním kamene. Ve středověku se běžně použí valo křesadlo, které k ná m údajně přivezli Maurové kolem roku 800. Postupem času byly vynalezeny zá palky tzv. namáčecí. Dří vko namočené v síře a hlavička tvořená směsí chlorečnanu draselné ho a cukru byla pro zapá lení vložena do koncentrované kyseliny sírové. Principem zapalová ní je chemická reakce mezi chlorečnanem draselným a koncentrovanou kyselinou sírovou, při které dojde k uvolnění prudké ho oxidačního činidla a jeho reakci s látkou podlé hající snadné oxidaci (cukrem). Roku 1823 vynalezl Döbereiner zapalovač, kde se proud vodíku pů sobením platinové houby na vzduchu vzněcoval. Roku 1830 se v Anglii objevily zá palky, které se nemusely namáčet. Byly to papírové trubičky naplněné směsí chlorečnanu a cukru, ve kterých byla i ampulka s kyselinou sírovou. Zapalovaly se ná razem nebo silným zmáčknutím. Další etapu ve vývoji zápalek představuje vyná lez z roku Jednalo se o dřevěné tyčinky namočené jedním koncem v síře, která byla potažena vrstvou chlorečnanu draselné ho a sulfidu antimonité ho. Zapalovaly se třením mezi skelnými papíry a vznícení bylo doprová zeno malým výbuchem. V roce 1835 bylo k výrobě zá palek použito poprvé fosforu. Tyto zá palky měly hlavičky z klovatiny, fosforu, chlorečnanu draselné ho a sulfidu antimonité ho. I v dnešní době se použí vá fosfor při výrobě zá palek, ale jiná modifikace. Úkoly: 1. Napište chemickou rovnici reakce chlorečnanu draselné ho s kyselinou sírovou, kdy mj. vzniká dvouprvková sloučenina chloru, silné oxidační činidlo. To označte a pojmenujte. 2. Jak fungovaly první fosforové zápalky a jak se jmenuje modifikace v nich použí vané ho fosforu? 3. Jak fungují dnešní zá palky, kde a jakou modifikaci fosforu obsahují? 4. Kdy a kým byl objeven fosfor použí vaný v prvních fosforových zápalká ch a v dnešních bezpečnostních zá palká ch? 5. Proč nemůžeme o prvních fosforových zápalká ch mluvit jako o bezpečnostních? Proč byla v roce 1911 zaká zá na výroba zápalek, obsahujících první modifikaci fosforu? Vysvětlete pojem fosforová nekróza a doložte souvislost s výrobou zá palek. 6. Dnešní tzv. bezpečnostní zápalky mají také název podle národnosti vyná lezce Johna Edwarda Lundströma. Jaká je ná rodnost vyná lezce, kdy byl tento objev učiněn a jak se tyto zá palky také nazývají? 7. Existují i další modifikace fosforu? Kolik zá kladních modifikací je celkem? 8. Doplňte tabulku a uveďte všechny základní modifikace fosforu. (Počet řá dků tabulky doplňte podle počtu modifikací.) 11

13 Název modifikace Struktura Popis modifikace čtyřatomové tetraedrické molekuly P 4 chemicky má lo reaktivní, není jedovatý, nerozpustný ve vodě ani sirouhlíku, nesvěté lkuje a zapá lí se při vyšší teplotě, jeho hustota ρ = 2,34 g cm 3 Tabulka 1: Doplňte tabulku. Ú loha 2 Neznámý minerál fosforu 8,5 bodu Elementá rní analýzou vzorku nezná mé ho minerá lu bylo zjištěno, že obsahuje: 39,74 % Ca, 38,07 % O, 18,42 % P a 3,77 % F *. Tento minerá l je také obsažen v zubní sklovině. Přijímá ní fluoridů, které se účastní tvorby té to látky je velmi důležité, protože to pravděpodobně zvyšuje odolnost proti zubnímu kazu. Fluoridy je možné napří klad přijímat ve formě léku Natrium fluoratum. Tento lék obsahuje 0,55 mg účinné lá tky v jedné tabletě. Jedno balení obsahuje 250 tablet. Úkoly: 1. Výpočtem určete empirický vzorec uvedené ho minerá lu a pokuste se rozhodnout, o který minerá l fosforu (resp. jeho ná zev) se jedná. 2. Které lá tky způ sobují zubní kaz? 3. Uveďte alespoň jeden zdroj fluoridů v potravě člověka. 4. Jaký je ná zev a vzorec účinné lá tky v lé ku Natrium fluoratum? K čemu slouží tento lé k a do které skupiny lé ků patří? 5. Jaké hmotnost (mg) fluoru ve formě účinné látky obsahuje celé balení léku Natrium fluoratum? Ú loha 3 Kyslíkaté sloučeniny fosforu 13 bodů Fosfor se spaluje za dostatečné ho pří stupu vzduchu na oxid (A), který sublimuje při teplotě 359 C. Po ochlazení desublimuje na bílou látku podobnou sněhu. Dychtivým rozpouštěním ve vodě vzniká kyselina (B). Tato kyselina vzniká také působením zředěné silné minerá lní kyseliny (X) na fosfor; další m produktem je oxid dusnatý (C). Úkoly: 1. Napište a sprá vně vyčí slete všechny tři rovnice (A, B, C) a pojmenujte všechny produkty reakce. 2. Uveďte ná zev kyseliny X. * M(Na) = 22,99 g mol 1 ; M(F) = 19,00 g mol 1 12

14 3. K čemu se v chemické laboratoři použí vá produkt, vznikající v rovnici (A), a které jeho vlastnosti se využí vá? 4. Vypočí tejte hmotnost a objem 32% kyseliny X, potřebné pro reakci s 5 g fosforu * (reakce C). Uvažujte nutný 10%ní nadbytek kyseliny. Ú loha 4 Fosfor také jako biogenní prvek 3 body Fosfor patří také mezi biogenní prvky. Důkazem toho může být látka, jejíž vzorec je na obrá zku. Jedná se o adenosintrifosfá t, který hraje roli v glykolýze, metabolické přeměně glukosy. V doporučené literatuře najděte tuto látku a napište její zkratku. Je tato látka vůbec k něčemu dobrá? Pokuste se popsat funkcí té to lá tky v organizmu. N NH 2 HO HO O N N N O O O P O P O P O O O O Obrázek 1: Strukturní vzorec adenosintrifosfátu. Ú loha 5 Roztoky 10 bodů Mladý chemik Lukáš připravil roztok hydrogenfosforečnanu disodné ho Na 2 HPO 4 (roztok A) tak, že kvantitativně převedl 14,48 g této látky do 250ml odměrné baňky a doplnil destilovanou vodou po rysku. Dále odpipetoval 20 ml roztoku A do další 100ml baňky a doplnil objem vodou po rysku (roztok B) ß. Úkoly: 1. Vypočí tejte obsah hydrogenfosforečnanu sodné ho v roztoku A, vyjá dřete jej pomocí molá rní koncentrace, hmotnostního zlomku a hmotnostních procent. 2. Vypočí tejte molá rní koncentraci hydrogenfosforečnanu sodné ho v roztoku B a stanovte kolik lá tky (mg) tento roztok obsahuje. * M(P) = 30,97 g mol 1 ; M(H) = 1,008 g mol 1 ; M(N) = 14,01 g mol 1 ; M(O) = 16,00 g mol 1, hustota 32% kyseliny X je ρ = 1,193 g cm 3. ß ρ(roztok A) = 1,0528 g cm 3, M(Na 2 HPO 4 ) = 141,959 g mol 1. 13

15 3. Soli kyseliny trihydrogenfosforečné H 3 PO 4 se použí vají také v pracích prášcích. Jakou funkci v nich mají? Jakým způ sobem fosforečnany ohrožují životní prostředí? 4. S kyselinou trihydrogenfosforečnou H 3 PO 4 se setká me i v potraviná ch, patří mezi pří datné lá tky. Které éčko ji označuje a v jaké m druhu výrobku se s ní můžeme setkat? Ú loha 5 Kyseliny fosforu 5 bodů Jednou z velmi důležitých sloučenin fosforu je kyselina trihydrogenfosforečná. Jedná se o bezbarvou, na vzduchu se rozté kající sloučeninu, která se ve vodné m roztoku projevuje jako středně silná trojsytná kyselina. Nemá oxidační vlastnosti a většinu kovů nerozpouští. Při zahří vá ní uvolňuje tato kyselina molekuly vody a postupně může vytvořit až polyfosforečné kyseliny. Úkoly: 1. Napište strukturní vzorec kyseliny trihydrogenfosforečné. 2. Pomocí strukturních vzorců zapište sché ma kondenzace této kyseliny na kyselinu pentahydrogentrifosforečnou. 3. Vyznačte ve sché matu homologický člen polyfosforečných kyselin. 4. Zdů vodněte, proč kyselina trihydrogenfosforečná nerozpouští většinu kovů a k čemu se té to skutečnosti využí vá. 14

16 PRAKTICKÁ ČÁ ST (40 bodů) Ú loha 1 Zahřívání hydrogenuhličitanu sodného 40 bodů Č asová ná ročnost: 45 min. Hydrogenuhličitan sodný při zahří vá ní poskytuje další lá tky. Tvým úkolem je určit, o které látky jde a popsat a vysvětlit některé jejich vlastnosti. Pomůcky: zkumavky, zá tka s trubičkou a hadičkou, trubice, stativ, křížová svorka (2 ks), držá k malý (2 ks), odměrný vá lec o objemu 10 ml, skleněná tyčinka, kahan, zá palky, univerzá lní indiká torový papírek se stupnicí. Chemikálie: hydrogenuhličitan sodný, destilovaná voda, vá penná voda (může pů sobit jako ží ravina!). Pracovní postup Před provedením pokusu dů kladně pročtěte zadá ní a pracovní list. Ve dvou zkumavká ch jsou stejná množství hydrogenuhličitanu sodné ho. Do jedné zkumavky přidejte 5 ml destilované vody a opatrným potřepá vá ním nebo míchá ním tyčinkou hydrogenuhličitan rozpusťte. Rozpouštění neurychlujte zahří vá ní m! Pomocí univerzá lního indiká torové ho papírku změřte ph vzniklé ho roztoku (tyčinkou navlhčenou v roztoku přenes kapku na papírek). Druhou zkumavku s hydrogenuhličitanem uzavřete zátkou s hadicí a trubicí, jejíž konec zasahuje pod hladinu roztoku vápenné vody v první zkumavce (viz Obrá zek 2). Pevný hydrogenuhličitan ve zkumavce opatrně zahří vejte mírným plamenem. 15

17 Obrázek 2: Aparatura k zahříváníhydrogenuhličitanu sodného. Pozorujte, co se děje v zahří vané zkumavce a ve zkumavce s vá pennou vodou. Před ukončením zahří vá ní musíte konec trubice z roztoku vá penné vody vysunout, jinak by mohlo dojít k nasá tí roztoku do zahří vané zkumavky a ta by praskla!! Po vychladnutí zkumavky (nejmé ně po deseti minutá ch) do ní přidejte asi 5 ml destilované vody a pevný produkt zahří vá ní v ní rozpusťte. Pozor, pevný produkt je látka klasifiková na jako dráž divá(dráždí oči)! Úkoly: 1. Pozorová ní zapište do Pracovního listu! 2. V Pracovním listu doplňte systematické ná zvy a vzorce lá tek, se kterými jste pracovali! 3. Zapište chemickou rovnicí děj, který probíhá při zahří vá ní hydrogenuhličitanu! 4. Zapište chemickou rovnicí děj, který probíhá ve zkumavce s vá pennou vodou! 5. Zapište vzorce iontů, ze kterých se sklá dá hydrogenuhličitan sodný (uvažujte přitom jejich stechiometrické zastoupení)! 6. Zapište vzorce iontů, ze kterých se sklá dá pevný produkt zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho (uvažujte stechiometrické zastoupení)! 7. Vypočí tejte přibližné hodnoty lá tkových koncentrací oxoniových iontů v roztocích, které odpovídají zjištěným hodnotá m ph a uveďte je včetně jednotek! 8. Vysvětlete hodnoty ph obou roztoků zá pisem iontových rovnic rovnovážných reakcí, které jsou podstatou jevu! 9. Jak se nazývá reakce čá stic solí s vodou? 10. Zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho je jedním z kroků výroby jedné běžné chemiká lie. Uveďte které! Tato reakce se také uplatňuje v domá cnosti. Napište, při které činnosti a pod jakým ná zvem se prostředek, jehož složkou hydrogenuhličitan sodný může být, prodá vá! 16

18 Praktická část krajského kola 45. roč níku ChO kategorie C PRACOVNÍ LIST Soutěžní číslo: body celkem: Praktická část výsledky stanovení Ú loha 1 Zahřívání hydrogenuhličitanu sodného 1. Zapište vaše pozorová ní. Barva lá tky před zahří vá ní m. Barva lá tky po zahří vá ní. ph roztoku pů vodní lá tky. ph roztoku produktu zahří vá ní. V zahří vané zkumavce jsem pozoroval(a). Ve zkumavce s vá pennou vodou jsem pozoroval(a). 17

19 2. Doplňte systematické ná zvy a vzorce lá tek, se kterými jste pracovali. Výchozí lá tka Látka Název látky Chemický vzorec Pevný produkt zahří vá ní Vá penná voda (její určující složka) Ve zkumavce s vá pennou vodou vznikl 3. Rovnice zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho 4. Rovnice děje, který probíhá ve zkumavce s vá pennou vodou 5. Hydrogenuhličitan sodný se může rozklá dat na ionty (vzorce s vyjá dřením stechiometrické ho zastoupení, ná zvy). Napište které. 6. Pevný produkt zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho je tvořen ionty. Napište vzorce s vyjá dřením stechiometrické ho zastoupení a jejich ná zvy. 7. Napište lá tkovou koncentraci oxoniových iontů v roztoku hydrogenuhličitanu sodné ho. 18

20 8. Určete lá tkovou koncentraci oxoniových iontů v roztoku produktu zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho. 9. Napište rovnici, která objasňuje ph roztoku hydrogenuhličitanu sodné ho. 10. Napište rovnice, která objasňuje ph roztoku produktu zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho. 11. Napište ná zev reakce čá stic solí s vodou. 12. Uveďte ná zev výroby, jejíž krokem je zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho. Reakce se v domá cnosti také uplatňuje při..., hydrogenuhličitan sodný je složkou

21 KorespondenčníSeminá ř Inspirovaný Chemickou Tematikou Pozná te chemii jinak než jen jako vzorečky, reakce, vý počty a poučky. Zjistíte, že chemie může bý t i zá bava. Dozvíte se mnoho zajímavostíz různý ch chemický ch oborů. Sezná míte se s partou lidí, kteří mají chemii stejněrá di jako Vy. KSICHT, to jsou netradičníú lohy, hříčky i ú koly k zamyšlení, vý lety a soustředění plné předná šek, laboratoří, exkurzí, ale hlavnělegrace a dobré pohody. A pro ty nejlepšíz Vá s má me připraveny hodnotné ceny! Zaujal Vá s ná š seminá ř? Řekněte si o něj u svého vyučujícího chemie nebo si ho stá hněte na našich strá nká ch. Prvnísérie začíná v říjnu.

22 Poznámky: 23

23 Poznámky: 24

24 Chemická olympiáda Soutěž n íú lohy studijnía praktické čá sti kategorie C 45. ročník 2008/2009 Autoři kategorie C: Odborná recenze: Pedagogická recenze: Redakce: Vydal: PaedDr. Ivan Holý, CSc., PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D., Stanislav Geidl Ing. Kamil Zá ruba, Ph.D., Mgr. Ing. Pavel Řezanka Ing. Bohuslav Dušek, CSc., Mgr. Jiřina Mundlová Bc. Ladislav Ná dherný Ná rodníinstitut dětía mlá deže MŠMT ČR ISBN: (CD-ROM)

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více

45. ročník. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády

45. ročník. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

Organizační řád Chemické olympiády

Organizační řád Chemické olympiády Č.j.: MŠMT 14 897/2012-51 dne dubna 2012 Organizační řád Chemické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

P Y T H A G O R I Á D A. 37. ročník 2013/2014 5. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O

P Y T H A G O R I Á D A. 37. ročník 2013/2014 5. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O P Y T H A G O R I Á D A 37. ročník 2013/2014 5. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O Příloha č. 1 Adresář krajských garantů soutěží na školní rok - 2013/2014 Kraj Krajský úřad pověřená osoba * Mgr. Michaela

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém

Více

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence Program Excelence Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence 25. září 2012 Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení do systému 2 2.1 První přihlášení.................................... 3 2.2

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Dějepisná olympiáda 44. ročník - 2014/2015 p r o p o z i c e

Dějepisná olympiáda 44. ročník - 2014/2015 p r o p o z i c e Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen NIDV ) Dějepisná olympiáda 44. ročník - 2014/ p r o p o z i c e Tematické zaměření ročníku: Pot, slzy

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Organizační řád soutěží v cizích jazycích

Organizační řád soutěží v cizích jazycích Č. j.: MSMT- 32 358/2014-1 Organizační řád soutěží v cizích jazycích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 15. ROČNÍK 1. ORGANIZAČNÍ A ODBORNÝ GARANT SOUTĚŽE Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Geografická sekce katedra sociální geografie a regionálního

Více

P Y T H A G O R I Á DA. 37. ročník 2013/2014 6. R O Č N Í K

P Y T H A G O R I Á DA. 37. ročník 2013/2014 6. R O Č N Í K P Y T H A G O R I Á DA 37. ročník 2013/2014 6. R O Č N Í K Š K O L N Í K O L O Adresář krajských garantů soutěží na školní rok - 2013/2014 Příloha č. 1 Kraj Krajský úřad pověřená osoba * Mgr. Michaela

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

P Y T H A G O R I Á D A. 37. ročník 2013/2014 6. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O

P Y T H A G O R I Á D A. 37. ročník 2013/2014 6. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O P Y T H A G O R I Á D A 37. ročník 2013/2014 6. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O Adresář krajských garantů soutěží na školní rok - 2013/2014 Příloha č. 1 Kraj Krajský úřad pověřená osoba * Mgr. Michaela

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Reakce aminokyselin a bílkovin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

P R O P O Z I C E. Biologické olympiády

P R O P O Z I C E. Biologické olympiády Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády P R O P O Z I C E 44. ročník Biologické olympiády školní rok 2009/2010 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Ptáci vyskytující

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb.

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb. MANUÁL Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky

Více

SOUTĚŽ NÍ Ú LOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

SOUTĚŽ NÍ Ú LOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Ná rodníinstitut dětía mlá deže Ministerstvo školství, mlá deže a tělový chovy Ú středníkomise Chemické olympiá dy 46. roč ník 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO kategorie A SOUTĚŽ NÍ Ú LOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Ná rodníinstitut

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht 1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht umění a literatura 2. poloviny 20. století, literá rní interpretace, filmové adaptace literá rních děl, vývoj

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více