45. roč ník. Š KOLNÍ KOLO kategorie C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "45. roč ník. Š KOLNÍ KOLO kategorie C"

Transkript

1 Ná rodníinstitut dětía mlá deže Ministerstva školství, mlá deže a tělový chovy Ú středníkomise Chemické olympiá dy 45. roč ník Š KOLNÍ KOLO kategorie C SOUTĚ ŽNÍÚLOHY STUDIJNÍČÁ STI

2 Ná rodníinstitut dětía mlá deže Ministerstva školství, mlá deže a tělový chovy Ú středníkomise Chemické olympiá dy 45. roč ník Š KOLNÍ KOLO kategorie C SOUTĚ ŽNÍÚLOHY STUDIJNÍČÁ STI

3 Kolektiv autorů (jmenovitě viz zadní čá st obá lky) 45. ročníku Chemické olympiá dy NIDM MŠ MT Č R ISBN: (CD-ROM)

4 Ministerstvo š kolství, mládeže a tělový chovy Č eské republiky ve spolupráci s Č eskou společností chemickou a Č eskou společností průmyslové chemie vyhlaš ují 45. ročník předmětové soutěž e CHEMICKÁ OLYMPIÁ DA kategorie C pro žáky 1. a 2. ročníků středních š kol a odpovídající ročníky víceletý ch gymnázií Chemická olympiá da je předmětová soutěž z chemie, která si klade za cíl podporovat a rozvíjet talentované žá ky. Formou zá jmové činnosti napomá há vyvolá vat hlubší zá jem o chemii a vé st žá ky k samostatné prá ci. Soutěž je jednotná pro celé území Č eské republiky a pořá dá se každoročně. Č lení se na kategorie a soutěžní kola. Vyvrcholením soutěže pro kategorii A je účast vítězů Ú středního kola ChO na Meziná rodní chemickéolympiá dě a pro kategorii E na evropské soutěži Grand Prix Chimique, která se koná jednou za 2 roky. Ú spěšní řešitelé Ú středního kola Chemické olympiá dy budou přijati bez přijímacích zkoušek na tyto vysokéškoly: Přírodově decká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (chemické obory), Přírodově decká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (chemické obory), Fakulta chemickétechnologie VŠCHT v Praze, Fakulta chemická VUT v Brně a Fakulta chemicko- -technologická, Univerzita Pardubice. Ú spěšným řešitelům Chemickéolympiá dy kategorií A a E, kteří se umístí na místě v Ú středním kole a kteří se zapíší ke studiu chemických oborů na Přírodově deckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, bude přidě leno mimořá dnéstipendium. * Stipendium pro nejúspěšnější ř e šitele nabízí takénadační fond Emila Votočka při Fakultě chemickétechnologie VŠ CHT v Praze. Ú spěšní řešiteléú středního kola ChO přijatí ke studiu na této fakultě mohou zažá dat o stipendium pro první ročník studia. Nadační fond E. Votočka poskytne třem nejúspěšnějším účastníkům kategorie A resp. jednomu kategorie E během 1. ročníku studia stipendium ve výši Kč. Celostá tní soutěž ří dí Ú střední komise Chemické olympiá dy v souladu s organizačním řá dem. Na území krajů a okresů ří dí Chemickou olympiá du krajské a okresní komise ChO. Organizá tory krajské ho kola pro žá ky středních škol jsou krajské komise ChO ve spoluprá ci se školami, krajskými úřady a pobočkami Č eské chemické společnosti a Č eské společnosti prů myslové chemie. Na školá ch ří dí školní kola ředitel a pověřený učitel. V souladu se zásadami pro organizová ní soutěží je pro vedení školy závazné, v pří padě zá jmu studentů o Chemickou olympiá du, uskutečnit její školní kolo, pří padně zabezpečit účast studentů v té to soutěži na jiné škole. * Podrobnější informace o tomto stipendiu budou uvedeny na webových strá nká ch fakulty Stipendium bude vyplá ceno ve dvou splá tká ch, po řá dné m ukončení 1. semestru Kč, po ukončení 2. semestru Kč. Výplata je vázána na splnění všech studijních povinností. Celkem může nadační fond na stipendia rozdělit až Kč v jednom roce. 3

5 První kolo soutěž e První kolo soutěže (školní) probíhá na školá ch ve všech kategoriích zpravidla ve třech čá stech. Jsou to: a) studijní čá st, b) praktická laboratorní čá st, c) kontrolní test školního kola. V té to brožuře jsou obsaženy soutěžní úlohy studijní a praktické čá sti prvního kola soutěže kategorie C. Autorská řešení těchto úloh společně s kontrolním testem a jeho řešením budou obsahem druhé brožury. Třetí čá st prvního kola kontrolní test bude též součá stí brožury obsahující autorská řešení prvního kola soutěže. Vzor záhlaví vypracovaného úkolu Karel VÝBORNÝ Kat.: C, Gymná zium, Korunní ul., Praha 2 Ú kol č.: 1 2. ročník Hodnocení: Š kolní kolo chemické olympiá dy ří dí a organizuje učitel chemie (dá le jen pověřený učitel), které ho touto funkcí pověří ředitel školy. Ú kolem pověřené ho učitele je propagovat Chemickou olympiá du mezi žá ky a získá vat je k soutěžení, předá vat žá ků m texty soutěžní ch úkolů a dodržovat pokyny ří dí cí ch komisí soutěže. Spolu s pověřeným učitelem se na pří pravě soutěží cí ch podílejí učitelé chemie v rámci činnosti předmětové komise. Umožňují soutěží cí m prá ci v laboratoří ch, pomá hají jim odbornou radou, upozorňují je na vhodnou literaturu, popří padě jim zajišťují další konzultace, a to i s učiteli škol vyšší ch stupňů nebo s odborníky z praxe a výzkumných ústavů. Ředitel školy vytváří pří znivé podmínky pro propagaci, úspěšný rozvoj i prů běh Chemické olympiá dy. Podporuje soutěží cí při rozvoji jejich talentu a zabezpečuje, aby se prá ce učitelů hodnotila jako ná ročný pedagogický proces. Učitelé chemie spolu s pověřeným učitelem opraví vypracované úkoly soutěží cí ch, zpravidla podle autorské ho řešení a krité rií hodnocení úkolů předem stanovených Ú K ChO, pří padně krajskou komisí Chemické olympiá dy, úkoly zhodnotí a sezná mí soutěží cí s jejich sprá vným řešením. Pověřený učitel spolu s ředitelem školy nebo jeho zá stupcem: a) stanoví pořadí soutěží cí ch, b) navrhne na zá kladě zhodnocení výsledků nejlepší soutěží cí k účasti ve druhé m kole, c) provede se soutěží cími rozbor chyb. Ředitel školy zašle pří slušné komisi Chemické olympiá dy jmenný seznam soutěží cí ch navržených k postupu do další ho kola, jejich opravená řešení úkolů, pořadí všech soutěží cí ch (s uvedením procenta úspěšnosti) spolu s vyhodnocením prvního kola soutěže. Ú střední komise Chemickéolympiá dy dě kuje všem učitelům, ředitelům škol a dobrovolným pracovníkům, kteří se na průbě hu Chemickéolympiá dy podílejí. Soutěžícím pak přeje mnoho úspě chů při řešení soutěžních úloh. 4

6 Výňatek z organizač ního řádu Chemické olympiá dy Č l. 5 Ú koly soutěžících (1) Ú kolem soutěží cí ch je samostatně vyřešit zadané teoretické a laboratorní úlohy. (2) Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulé rnosti soutěže. Se zněním úloh se soutěží cí seznamují bezprostředně před vlastním řešením. Řešení úloh (dá le jen protokoly ) je hodnoceno anonymně. (3) Pokud má soutěží cí výhrady k regulé rnosti prů běhu soutěže, má prá vo se odvolat v pří padě školního kola k pověřené mu učiteli, v pří padě vyšší ch soutěžní ch kol k pří slušné komisi ChO, popří padě ke komisi o stupeň vyšší. Č l. 6 Organizace a propagace soutěž e na š kole, š kolní kolo ChO (1) Zodpovědným za uskutečnění soutěže na škole je ředitel, který pověřuje učitele chemie zabezpečením soutěže (dá le jen pověřený učitel ). (2) Ú kolem pověřené ho učitele je propagovat ChO mezi žá ky, evidovat přihlášky žá ků do soutěže, připravit, ří dit a vyhodnotit školní kolo, předá vat žá ků m texty soutěžní ch úloh a dodržovat pokyny ří dí cí ch komisí ChO, umožňovat soutěží cí m prá ci v laboratoří ch, pomá hat soutěží cí m odbornými radami, doporučovat vhodnou literaturu, pří padně jim zabezpečit další konzultace, a to i s učiteli škol vyšší ch stupňů nebo s odborníky z výzkumných ústavů a praxe. (3) Spolu s pověřeným učitelem se na pří pravě, ří zení a vyhodnocení školního kola mohou podílet další učitelé chemie v rá mci činnosti předmětové komise chemie (dá le jen předmětová komise ). (4) Š kolního kola se účastní žá ci, kteří se do stanovené ho termínu přihlá sí u učitele chemie, který celkový počet přihlášených žá ků ozná mí pověřené mu učiteli. (5) V pří padě zájmu žá ka o účast v soutěži je škola povinna uskutečnit školní kolo, pří padně zabezpečit účast žá ka v ChO na jiné škole. (6) Š kolní kolo probíhá ve všech kategoriích v termí nech stanovených NIDM a Ú K ChO zpravidla ve třech čá stech (studijní čá st, laboratorní čá st a kontrolní test). (7) Pověřený učitel spolu s předmětovou komisí, je-li ustavena: a) zajistí organizaci a regulé rnost prů běhu soutěžní ho kola podle zadá ní NIDM a Ú K ChO, b) vyhodnotí protokoly podle autorských řešení, c) sezná mí soutěží cí s autorským řešením úloh a provede rozbor chyb, d) stanoví pořadí soutěží cí ch a vyhlá sí výsledky soutěže. (8) Po skončení školního kola zašle ředitel školy nebo pověřený učitel: a) organizá torovi vyšší ho kola pří slušné kategorie ChO výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů, úplnou adresou školy a stručné hodnocení školního kola, b) tajemníkovi pří slušné komise ChO vyšší ho stupně stručné hodnocení školního kola včetně počtu soutěží cí ch. (9) Protokoly soutěží cí ch se na škole uschová vají po dobu jednoho roku. Komise ChO všech stupňů jsou oprá vněny vyžá dat si je k nahlé dnutí. Č l. 14 Zvláš tní ustanovení (1) Účast žá ků ve všech kolech soutěže, na soustředěních a v meziná rodních soutěží ch se považuje za činnost, která pří mo souvisí s vyučová ním. (2) Pravidelná činnost při organizová ní soutěže, vedení zájmových útvarů žá ků připravujících se na ChO a pravidelné organizační a odborné působení v komisích ChO se považuje za pedagogicky a společensky významnou činnost učitelů a ostatních odborných pracovníků, započí tá vá se do pracovního úvazku nebo je zohledněno v osobním pří platku, pří padně ohodnoceno mimořá dnou odměnou. (3) Soutěže se mohou zúčastnit i žá ci studující na českých školá ch v zahraničí, jejichž stá tní pří slušností je Č eská republika, a to v rá mci územní oblasti, která je nejbližší místu studia žá ka. Žákům je v pří padě jejich účasti ve vyšší ch postupových kolech hrazeno jízdné pouze na území Č eské republiky. 5

7 Harmonogram 45. roč níku Chemické olympiá dy kategorie C Studijní část š kolního kola: ří jen 2008 únor 2009 Kontrolní test školního kola: Š kola odešle výsledky školního kola krajské komisi ChO nejpozději do: Krajskákola: Předsedové krajských komisí odešlou výsledkovou listinu krajských kol Ú střední komisi Chemické olympiá dy, NIDM MŠ MT Č R Praha dvojím způ sobem: a) Co nejdří ve po uskutečnění krajské ho kola zapíší výsledky pří slušné ho kraje do Databá ze Chemické olympiá dy, která je pří stupná na webových strá nká ch (přes tlačí tko Databá ze). Pří stup je chrá něn uživatelským jmé nem a heslem, které obdrží te od Ú K ChO. Ihned po odeslá ní bude výsledková listina zveřejněna na webových strá nká ch ChO. b) Tato databá ze umožňuje zapsané výsledkové listiny zároveň vytisknout. Takto vytištěnou výsledkovou listinu v papírové podobě spolu s hodnocením zašlete na adresu NIDM nejpozději do Letní odborné soustředění Ú střední komise ChO vybere na zá kladě dosažených výsledků v krajských kolech soutěží cí, kteří se mohou zúčastnit letního odborné ho soustředění Chemické olympiá dy. 6

8 Kontakty na krajské komise Chemické olympiá dy pro školní rok 2008/2009 Kraj Předseda Tajemník Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ú stecký Liberecký doc. Ing. Jaroslav Kvíčala Ú stav organické chemie, VŠ CHT Praha Technická Praha 6 tel.: , RNDr. Marie Vasileská, CSc. katedra chemie PedF UK M. D. Rettigové Praha 1 tel.: RNDr. Karel Lichtenberg, CSc. Gymná zium, Jírovcova Č eské Budějovice tel.: Mgr. Jana Pertlová Masarykovo Gymná zium Petá kova Plzeň tel.: Ing. Miloš Krejčí Gymná zium Ostrov Studentská Ostrov tel.: ; Mgr. Tomáš Sedlá k Gymná zium Teplice Č s. dobrovolců 530/ Teplice tel.: PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D. katedra chemie FP TU Há lkova Liberec tel.: Mgr. Linda Rottová Stanice pří rodovědců DDM hl.m. Prahy Drtinova 1a Praha 5 tel.: , l. 532 Dr. Martin Adamec katedra chemie PedF UK M. D. Rettigové Praha 1 tel.: Ing. Miroslava Č ermá ková DDM, U Zimní ho stadionu Č eské Budějovice tel.: RNDr. Jiří Cais Krajské centrum vzdělá vá ní a jazyková škola PC Koperníkova Plzeň tel.: Mgr. Bohumil Adamec odd. mlá deže a tělovýchovy KÚ Zá vodní 353/ Karlovy Vary tel.: Ing. Květoslav Soukup Odd. lidských zdrojů, mlá d. a tělových. KÚ Velká Hradební Ú stí nad Labem tel.: Mgr. Věra Rousová tel.: , Ing. Jana Huňková DDM Větrník Riegrova Liberec tel.:

9 Kraj Předseda Tajemník Krá lové hradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlí nský Olomoucký Moravskoslezský PaedDr. Ivan Holý, CSc. Pedagogická fakulta UHK Rokitanské ho Hradec Krá lové tel.: doc. Ing. Jiří Kulhá nek, Ph.D. katedra org. chemie FChT UP Ná m. Č s. Legií Pardubice RNDr. Jitka Š edivá Gymná zium Jihlava Jana Masaryka Jihlava tel.: RNDr. Valerie Richterová Bořetická Brno tel.: Ing. Jaroslava Odstrčilová SPŠ, Tří da T. Bati Otrokovice tel.: kat. D RNDr. Stanislava Ulčí ková ZŠ Slovenská Zlí n tel.: RNDr. Libor Kvítek, CSc. kat. fyzikální chemie PřF UP Tř. Svobody Olomouc tel.: Mgr. Alexandra Holoušková Gymná zium Havířov Komenské ho Havířov Mgr. Hana Š rá mková Dů m dětí a mlá deže Lužická Hradec Krá lové tel.: , Mgr. Klá ra Jelinkova DDM Delta Gorké ho Pardubice tel.: RNDr. Josef Zlá malík Gymná zium Jihlava Jana Masaryka Jihlava tel.: Mgr. Zdeňka Antonovičová Centrum volné ho času Lužá nky Lidická Brno Lesná tel.: Bc. Jana Mašková odd. mlá deže a tělovýchovy KÚ Tří da T. Bati Zlí n tel.: Ing. Antonín Zvěř odd. mlá deže a sportu KÚ Jeremenkova 40A Olomouc tel.: Mgr. Marie Kociá nová Stanice pří rodovědců Č kalova Ostrava Poruba tel.:

10 Další informace získá te na té to adrese. Ú K ChO NIDM MŠMT Praha, Talentcentrum Sá mova 3, Praha tel.: , fax: Ing. Jana Ševcová Podrobnější informace o chemické olympiá dě a úlohá ch minulých ročníku získá te na strá nká ch a Ú střední komise ChO je členem Asociace českých chemických společností. Informace o Asociaci a o spoluvyhlašovateli ChO Č eské chemické společnosti naleznete na strá nká ch Významným chemickým odborným časopisem vydá vaným v češtině jsou Chemické listy. Sezná mit se s některými člá nky můžete v Bulletinu, který vychá zí čtyřikrá t ročně a naleznete ho i na internetových strá nká ch na adrese 9

11 KATEGORIE C Autoři Stanislav Geidl Střední průmyslová škola chemická Brno PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D. Technická univerzita v Liberci PaedDr. Ivan Holý, CSc. Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Krá lové Recenzenti Ing. Bohuslav Duš ek, CSc. VŠ CHT Praha, Katedra společenských vě d Mgr. Jiřina Mundlová Gymná zium Křenová, Brno Ing. Kamil Záruba, Ph.D. VŠ CHT Praha, Ú stav analytickéchemie Mgr. Ing. Pavel Ř ezanka VŠ CHT Praha, Ú stav analytickéchemie V letošním kole Chemické olympiá dy kategorie C se podívá me na zoubek fosforu. Budou ná s zajímat jednotlivé modifikace a jejich vlastnosti, kyslí katé i bezkyslí katé sloučeniny. Pro řešení všech úloh je třeba ovlá dat tyto dovednosti: 1. Vyčí slová ní rovnic vč. redoxních. 2. Zá kladní stechiometrické výpočty s molá rním objemem za normá lních podmínek a přepočet pomocí stavové rovnice pro ideá lní plyn. 3. Vyjadřová ní složení roztoků pomocí hmotnostního zlomku a hmotnostních procent, molá rní koncentrace, úprava složení a směšová ní roztoků. Praktické úlohy letošního ročníku chemické olympiá dy jsou zaměřeny na zjišťová ní vlastností některých lá tek, mj. na jejich rozpustnost a vlastnosti jejich roztoků. Doporučenáliteratura 1. GREENWOOD, N. N. a EARNSHAW, A. Chemie prvků. Svazek I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, str , , , HÁJEK, B. Anorganická chemie. Praha: SNTL, 1967, str ZÝKA, J. a KARPENKO, V. Prvky očima minulosti. 1. vyd. Praha: ROH, 1984, str J. VACÍK a kol.: Přehled středoškolskéchemie. libovolné vydá ní. Praha: SPN, 1995, str , V. FLEMR, B. DUŠ EK: Chemie (obecná a anorganická ) I. pro gymná zia. 3., doplněné vydá ní, Praha SPN pedagogické nakladatelství, a. s., 2001, ISBN , str , Dá le použijte středoškolské učebnice chemie a internetové zdroje. 10

12 TEORETICKÁ ČÁ ST (60 bodů) Ú loha 1 Oheň, zápalky a fosfor 20,5 bodu Oheň je poklá dá n za základ chemie. Objeven byl náhodně pravděpodobně úder blesku zapá lil strom. V pravěku lidé oheň zapalovali třením dvou dří vek nebo křesá ním kamene. Ve středověku se běžně použí valo křesadlo, které k ná m údajně přivezli Maurové kolem roku 800. Postupem času byly vynalezeny zá palky tzv. namáčecí. Dří vko namočené v síře a hlavička tvořená směsí chlorečnanu draselné ho a cukru byla pro zapá lení vložena do koncentrované kyseliny sírové. Principem zapalová ní je chemická reakce mezi chlorečnanem draselným a koncentrovanou kyselinou sírovou, při které dojde k uvolnění prudké ho oxidačního činidla a jeho reakci s látkou podlé hající snadné oxidaci (cukrem). Roku 1823 vynalezl Döbereiner zapalovač, kde se proud vodíku pů sobením platinové houby na vzduchu vzněcoval. Roku 1830 se v Anglii objevily zá palky, které se nemusely namáčet. Byly to papírové trubičky naplněné směsí chlorečnanu a cukru, ve kterých byla i ampulka s kyselinou sírovou. Zapalovaly se ná razem nebo silným zmáčknutím. Další etapu ve vývoji zápalek představuje vyná lez z roku Jednalo se o dřevěné tyčinky namočené jedním koncem v síře, která byla potažena vrstvou chlorečnanu draselné ho a sulfidu antimonité ho. Zapalovaly se třením mezi skelnými papíry a vznícení bylo doprová zeno malým výbuchem. V roce 1835 bylo k výrobě zá palek použito poprvé fosforu. Tyto zá palky měly hlavičky z klovatiny, fosforu, chlorečnanu draselné ho a sulfidu antimonité ho. I v dnešní době se použí vá fosfor při výrobě zá palek, ale jiná modifikace. Úkoly: 1. Napište chemickou rovnici reakce chlorečnanu draselné ho s kyselinou sírovou, kdy mj. vzniká dvouprvková sloučenina chloru, silné oxidační činidlo. To označte a pojmenujte. 2. Jak fungovaly první fosforové zápalky a jak se jmenuje modifikace v nich použí vané ho fosforu? 3. Jak fungují dnešní zá palky, kde a jakou modifikaci fosforu obsahují? 4. Kdy a kým byl objeven fosfor použí vaný v prvních fosforových zápalká ch a v dnešních bezpečnostních zá palká ch? 5. Proč nemůžeme o prvních fosforových zápalká ch mluvit jako o bezpečnostních? Proč byla v roce 1911 zaká zá na výroba zápalek, obsahujících první modifikaci fosforu? Vysvětlete pojem fosforová nekróza a doložte souvislost s výrobou zá palek. 6. Dnešní tzv. bezpečnostní zápalky mají také název podle národnosti vyná lezce Johna Edwarda Lundströma. Jaká je ná rodnost vyná lezce, kdy byl tento objev učiněn a jak se tyto zá palky také nazývají? 7. Existují i další modifikace fosforu? Kolik zá kladních modifikací je celkem? 8. Doplňte tabulku a uveďte všechny základní modifikace fosforu. (Počet řá dků tabulky doplňte podle počtu modifikací.) 11

13 Název modifikace Struktura Popis modifikace čtyřatomové tetraedrické molekuly P 4 chemicky má lo reaktivní, není jedovatý, nerozpustný ve vodě ani sirouhlíku, nesvěté lkuje a zapá lí se při vyšší teplotě, jeho hustota ρ = 2,34 g cm 3 Tabulka 1: Doplňte tabulku. Ú loha 2 Neznámý minerál fosforu 8,5 bodu Elementá rní analýzou vzorku nezná mé ho minerá lu bylo zjištěno, že obsahuje: 39,74 % Ca, 38,07 % O, 18,42 % P a 3,77 % F *. Tento minerá l je také obsažen v zubní sklovině. Přijímá ní fluoridů, které se účastní tvorby té to látky je velmi důležité, protože to pravděpodobně zvyšuje odolnost proti zubnímu kazu. Fluoridy je možné napří klad přijímat ve formě léku Natrium fluoratum. Tento lék obsahuje 0,55 mg účinné lá tky v jedné tabletě. Jedno balení obsahuje 250 tablet. Úkoly: 1. Výpočtem určete empirický vzorec uvedené ho minerá lu a pokuste se rozhodnout, o který minerá l fosforu (resp. jeho ná zev) se jedná. 2. Které lá tky způ sobují zubní kaz? 3. Uveďte alespoň jeden zdroj fluoridů v potravě člověka. 4. Jaký je ná zev a vzorec účinné lá tky v lé ku Natrium fluoratum? K čemu slouží tento lé k a do které skupiny lé ků patří? 5. Jaké hmotnost (mg) fluoru ve formě účinné látky obsahuje celé balení léku Natrium fluoratum? Ú loha 3 Kyslíkaté sloučeniny fosforu 13 bodů Fosfor se spaluje za dostatečné ho pří stupu vzduchu na oxid (A), který sublimuje při teplotě 359 C. Po ochlazení desublimuje na bílou látku podobnou sněhu. Dychtivým rozpouštěním ve vodě vzniká kyselina (B). Tato kyselina vzniká také působením zředěné silné minerá lní kyseliny (X) na fosfor; další m produktem je oxid dusnatý (C). Úkoly: 1. Napište a sprá vně vyčí slete všechny tři rovnice (A, B, C) a pojmenujte všechny produkty reakce. 2. Uveďte ná zev kyseliny X. * M(Na) = 22,99 g mol 1 ; M(F) = 19,00 g mol 1 12

14 3. K čemu se v chemické laboratoři použí vá produkt, vznikající v rovnici (A), a které jeho vlastnosti se využí vá? 4. Vypočí tejte hmotnost a objem 32% kyseliny X, potřebné pro reakci s 5 g fosforu * (reakce C). Uvažujte nutný 10%ní nadbytek kyseliny. Ú loha 4 Fosfor také jako biogenní prvek 3 body Fosfor patří také mezi biogenní prvky. Důkazem toho může být látka, jejíž vzorec je na obrá zku. Jedná se o adenosintrifosfá t, který hraje roli v glykolýze, metabolické přeměně glukosy. V doporučené literatuře najděte tuto látku a napište její zkratku. Je tato látka vůbec k něčemu dobrá? Pokuste se popsat funkcí té to lá tky v organizmu. N NH 2 HO HO O N N N O O O P O P O P O O O O Obrázek 1: Strukturní vzorec adenosintrifosfátu. Ú loha 5 Roztoky 10 bodů Mladý chemik Lukáš připravil roztok hydrogenfosforečnanu disodné ho Na 2 HPO 4 (roztok A) tak, že kvantitativně převedl 14,48 g této látky do 250ml odměrné baňky a doplnil destilovanou vodou po rysku. Dále odpipetoval 20 ml roztoku A do další 100ml baňky a doplnil objem vodou po rysku (roztok B) ß. Úkoly: 1. Vypočí tejte obsah hydrogenfosforečnanu sodné ho v roztoku A, vyjá dřete jej pomocí molá rní koncentrace, hmotnostního zlomku a hmotnostních procent. 2. Vypočí tejte molá rní koncentraci hydrogenfosforečnanu sodné ho v roztoku B a stanovte kolik lá tky (mg) tento roztok obsahuje. * M(P) = 30,97 g mol 1 ; M(H) = 1,008 g mol 1 ; M(N) = 14,01 g mol 1 ; M(O) = 16,00 g mol 1, hustota 32% kyseliny X je ρ = 1,193 g cm 3. ß ρ(roztok A) = 1,0528 g cm 3, M(Na 2 HPO 4 ) = 141,959 g mol 1. 13

15 3. Soli kyseliny trihydrogenfosforečné H 3 PO 4 se použí vají také v pracích prášcích. Jakou funkci v nich mají? Jakým způ sobem fosforečnany ohrožují životní prostředí? 4. S kyselinou trihydrogenfosforečnou H 3 PO 4 se setká me i v potraviná ch, patří mezi pří datné lá tky. Které éčko ji označuje a v jaké m druhu výrobku se s ní můžeme setkat? Ú loha 5 Kyseliny fosforu 5 bodů Jednou z velmi důležitých sloučenin fosforu je kyselina trihydrogenfosforečná. Jedná se o bezbarvou, na vzduchu se rozté kající sloučeninu, která se ve vodné m roztoku projevuje jako středně silná trojsytná kyselina. Nemá oxidační vlastnosti a většinu kovů nerozpouští. Při zahří vá ní uvolňuje tato kyselina molekuly vody a postupně může vytvořit až polyfosforečné kyseliny. Úkoly: 1. Napište strukturní vzorec kyseliny trihydrogenfosforečné. 2. Pomocí strukturních vzorců zapište sché ma kondenzace této kyseliny na kyselinu pentahydrogentrifosforečnou. 3. Vyznačte ve sché matu homologický člen polyfosforečných kyselin. 4. Zdů vodněte, proč kyselina trihydrogenfosforečná nerozpouští většinu kovů a k čemu se té to skutečnosti využí vá. 14

16 PRAKTICKÁ ČÁ ST (40 bodů) Ú loha 1 Zahřívání hydrogenuhličitanu sodného 40 bodů Č asová ná ročnost: 45 min. Hydrogenuhličitan sodný při zahří vá ní poskytuje další lá tky. Tvým úkolem je určit, o které látky jde a popsat a vysvětlit některé jejich vlastnosti. Pomůcky: zkumavky, zá tka s trubičkou a hadičkou, trubice, stativ, křížová svorka (2 ks), držá k malý (2 ks), odměrný vá lec o objemu 10 ml, skleněná tyčinka, kahan, zá palky, univerzá lní indiká torový papírek se stupnicí. Chemikálie: hydrogenuhličitan sodný, destilovaná voda, vá penná voda (může pů sobit jako ží ravina!). Pracovní postup Před provedením pokusu dů kladně pročtěte zadá ní a pracovní list. Ve dvou zkumavká ch jsou stejná množství hydrogenuhličitanu sodné ho. Do jedné zkumavky přidejte 5 ml destilované vody a opatrným potřepá vá ním nebo míchá ním tyčinkou hydrogenuhličitan rozpusťte. Rozpouštění neurychlujte zahří vá ní m! Pomocí univerzá lního indiká torové ho papírku změřte ph vzniklé ho roztoku (tyčinkou navlhčenou v roztoku přenes kapku na papírek). Druhou zkumavku s hydrogenuhličitanem uzavřete zátkou s hadicí a trubicí, jejíž konec zasahuje pod hladinu roztoku vápenné vody v první zkumavce (viz Obrá zek 2). Pevný hydrogenuhličitan ve zkumavce opatrně zahří vejte mírným plamenem. 15

17 Obrázek 2: Aparatura k zahříváníhydrogenuhličitanu sodného. Pozorujte, co se děje v zahří vané zkumavce a ve zkumavce s vá pennou vodou. Před ukončením zahří vá ní musíte konec trubice z roztoku vá penné vody vysunout, jinak by mohlo dojít k nasá tí roztoku do zahří vané zkumavky a ta by praskla!! Po vychladnutí zkumavky (nejmé ně po deseti minutá ch) do ní přidejte asi 5 ml destilované vody a pevný produkt zahří vá ní v ní rozpusťte. Pozor, pevný produkt je látka klasifiková na jako dráž divá(dráždí oči)! Úkoly: 1. Pozorová ní zapište do Pracovního listu! 2. V Pracovním listu doplňte systematické ná zvy a vzorce lá tek, se kterými jste pracovali! 3. Zapište chemickou rovnicí děj, který probíhá při zahří vá ní hydrogenuhličitanu! 4. Zapište chemickou rovnicí děj, který probíhá ve zkumavce s vá pennou vodou! 5. Zapište vzorce iontů, ze kterých se sklá dá hydrogenuhličitan sodný (uvažujte přitom jejich stechiometrické zastoupení)! 6. Zapište vzorce iontů, ze kterých se sklá dá pevný produkt zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho (uvažujte stechiometrické zastoupení)! 7. Vypočí tejte přibližné hodnoty lá tkových koncentrací oxoniových iontů v roztocích, které odpovídají zjištěným hodnotá m ph a uveďte je včetně jednotek! 8. Vysvětlete hodnoty ph obou roztoků zá pisem iontových rovnic rovnovážných reakcí, které jsou podstatou jevu! 9. Jak se nazývá reakce čá stic solí s vodou? 10. Zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho je jedním z kroků výroby jedné běžné chemiká lie. Uveďte které! Tato reakce se také uplatňuje v domá cnosti. Napište, při které činnosti a pod jakým ná zvem se prostředek, jehož složkou hydrogenuhličitan sodný může být, prodá vá! 16

18 Praktická část krajského kola 45. roč níku ChO kategorie C PRACOVNÍ LIST Soutěžní číslo: body celkem: Praktická část výsledky stanovení Ú loha 1 Zahřívání hydrogenuhličitanu sodného 1. Zapište vaše pozorová ní. Barva lá tky před zahří vá ní m. Barva lá tky po zahří vá ní. ph roztoku pů vodní lá tky. ph roztoku produktu zahří vá ní. V zahří vané zkumavce jsem pozoroval(a). Ve zkumavce s vá pennou vodou jsem pozoroval(a). 17

19 2. Doplňte systematické ná zvy a vzorce lá tek, se kterými jste pracovali. Výchozí lá tka Látka Název látky Chemický vzorec Pevný produkt zahří vá ní Vá penná voda (její určující složka) Ve zkumavce s vá pennou vodou vznikl 3. Rovnice zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho 4. Rovnice děje, který probíhá ve zkumavce s vá pennou vodou 5. Hydrogenuhličitan sodný se může rozklá dat na ionty (vzorce s vyjá dřením stechiometrické ho zastoupení, ná zvy). Napište které. 6. Pevný produkt zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho je tvořen ionty. Napište vzorce s vyjá dřením stechiometrické ho zastoupení a jejich ná zvy. 7. Napište lá tkovou koncentraci oxoniových iontů v roztoku hydrogenuhličitanu sodné ho. 18

20 8. Určete lá tkovou koncentraci oxoniových iontů v roztoku produktu zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho. 9. Napište rovnici, která objasňuje ph roztoku hydrogenuhličitanu sodné ho. 10. Napište rovnice, která objasňuje ph roztoku produktu zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho. 11. Napište ná zev reakce čá stic solí s vodou. 12. Uveďte ná zev výroby, jejíž krokem je zahří vá ní hydrogenuhličitanu sodné ho. Reakce se v domá cnosti také uplatňuje při..., hydrogenuhličitan sodný je složkou

21 KorespondenčníSeminá ř Inspirovaný Chemickou Tematikou Pozná te chemii jinak než jen jako vzorečky, reakce, vý počty a poučky. Zjistíte, že chemie může bý t i zá bava. Dozvíte se mnoho zajímavostíz různý ch chemický ch oborů. Sezná míte se s partou lidí, kteří mají chemii stejněrá di jako Vy. KSICHT, to jsou netradičníú lohy, hříčky i ú koly k zamyšlení, vý lety a soustředění plné předná šek, laboratoří, exkurzí, ale hlavnělegrace a dobré pohody. A pro ty nejlepšíz Vá s má me připraveny hodnotné ceny! Zaujal Vá s ná š seminá ř? Řekněte si o něj u svého vyučujícího chemie nebo si ho stá hněte na našich strá nká ch. Prvnísérie začíná v říjnu.

22 Poznámky: 23

23 Poznámky: 24

24 Chemická olympiáda Soutěž n íú lohy studijnía praktické čá sti kategorie C 45. ročník 2008/2009 Autoři kategorie C: Odborná recenze: Pedagogická recenze: Redakce: Vydal: PaedDr. Ivan Holý, CSc., PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D., Stanislav Geidl Ing. Kamil Zá ruba, Ph.D., Mgr. Ing. Pavel Řezanka Ing. Bohuslav Dušek, CSc., Mgr. Jiřina Mundlová Bc. Ladislav Ná dherný Ná rodníinstitut dětía mlá deže MŠMT ČR ISBN: (CD-ROM)

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO KATEGORIE 5. 8. ROČNÍK Pokyny pro organizaci soutěže, zadání a řešení všech kategorií Pokyny pro zadání úloh 38. ročníku Pythagoriády Pravidla soutěže

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více