SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI"

Transkript

1 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

2 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

3 Kolektiv autorů (jmenovitě viz zadní část obálky) 45. ročníku Chemické olympiády NIDM MŠMT ČR ISBN: (CD-ROM)

4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Českou společností chemickou a Českou společností průmyslové chemie vyhlašují 45. ročník předmětové soutěže CHEMICKÁ OLYMPIÁDA kategorie B pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Chemická olympiáda je předmětová soutěž z chemie, která si klade za cíl podporovat a rozvíjet talentované žáky. Formou zájmové činnosti napomáhá vyvolávat hlubší zájem o chemii a vést žáky k samostatné práci. Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Člení se na kategorie a soutěžní kola. Vyvrcholením soutěže pro kategorii A je účast vítězů Ústředního kola ChO na Mezinárodní chemické olympiádě a pro kategorii E na evropské soutěži Grand Prix Chimique, která se koná jednou za 2 roky. Úspěšní řešitelé Ústředního kola Chemické olympiády budou přijati bez přijímacích zkoušek na tyto vysoké školy: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (chemické obory), Přírodovědecká fakultu Masarykovy Univerzity v Brně (chemické obory), Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze, Fakulta chemická VUT v Brně a Fakulta chemicko- -technologická, Univerzita Pardubice. Úspěšným řešitelům Chemické olympiády kategorií A a E, kteří se umístí na místě v Ústředním kole a kteří se zapíší ke studiu chemických oborů na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, bude přiděleno mimořádné stipendium. 1 Stipendium pro nejúspěšnější řešitele nabízí také Nadační fond Emila Votočka při Fakultě chemické technologie VŠCHT v Praze. Úspěšní řešitelé Ústředního kola ChO přijatí ke studiu na této fakultě mohou zažádat o stipendium pro první ročník studia. Nadační fond E. Votočka poskytne třem nejúspěšnějším účastníkům kategorie A resp. jednomu kategorie E během 1. ročníku studia stipendium ve výši Kč. 2 Celostátní soutěž řídí Ústřední komise Chemické olympiády v souladu s organizačním řádem. Na území krajů a okresů řídí Chemickou olympiádu krajské a okresní komise ChO. Organizátory krajského kola pro žáky středních škol jsou krajské komise ChO ve spolupráci se školami, krajskými úřady a pobočkami České chemické společnosti a České společnosti průmyslové chemie. Na školách řídí školní kola ředitel a pověřený učitel. V souladu se zásadami pro organizování soutěží je pro vedení školy závazné, v případě zájmu studentů o Chemickou olympiádu, uskutečnit její školní kolo, případně zabezpečit účast studentů v této soutěži na jiné škole. 1 Podrobnější informace o tomto stipendiu budou uvedeny na webových stránkách fakulty 2 Stipendium bude vypláceno ve dvou splátkách, po řádném ukončení 1. semestru Kč, po ukončení 2. semestru Kč. Výplata je vázána na splnění všech studijních povinností. Celkem může nadační fond na stipendia rozdělit až Kč v jednom roce. 3

5 První kolo soutěže První kolo soutěže (školní) probíhá na školách ve všech kategoriích zpravidla ve třech částech. Jsou to: a) studijní část, b) praktická laboratorní část, c) kontrolní test školního kola. V této brožuře jsou obsaženy soutěžní úlohy studijní a praktické části prvního kola soutěže kategorie B. Autorská řešení těchto úloh společně s kontrolním testem a jeho řešením budou obsahem druhé brožury. Třetí část prvního kola kontrolní test bude též součástí brožury obsahující autorská řešení prvního kola soutěže. Vzor záhlaví vypracovaného úkolu Karel VÝBORNÝ Kat.: B, Gymnázium, Korunní ul., Praha 2 Úkol č.: 1 2. ročník Hodnocení: Školní kolo chemické olympiády řídí a organizuje učitel chemie (dále jen pověřený učitel), kterého touto funkcí pověří ředitel školy. Úkolem pověřeného učitele je propagovat Chemickou olympiádu mezi žáky a získávat je k soutěžení, předávat žákům texty soutěžních úkolů a dodržovat pokyny řídících komisí soutěže. Spolu s pověřeným učitelem se na přípravě soutěžících podílejí učitelé chemie v rámci činnosti předmětové komise. Umožňují soutěžícím práci v laboratořích, pomáhají jim odbornou radou, upozorňují je na vhodnou literaturu, popřípadě jim zajišťují další konzultace, a to i s učiteli škol vyšších stupňů nebo s odborníky z praxe a výzkumných ústavů. Ředitel školy vytváří příznivé podmínky pro propagaci, úspěšný rozvoj i průběh Chemické olympiády. Podporuje soutěžící při rozvoji jejich talentu a zabezpečuje, aby se práce učitelů hodnotila jako náročný pedagogický proces. Učitelé chemie spolu s pověřeným učitelem opraví vypracované úkoly soutěžících, zpravidla podle autorského řešení a kritérií hodnocení úkolů předem stanovených ÚK ChO, případně krajskou komisí Chemické olympiády, úkoly zhodnotí a seznámí soutěžící s jejich správným řešením. Pověřený učitel spolu s ředitelem školy nebo jeho zástupcem: a) stanoví pořadí soutěžících, b) navrhne na základě zhodnocení výsledků nejlepší soutěžící k účasti ve druhém kole, c) provede se soutěžícími rozbor chyb. Ředitel školy zašle příslušné komisi Chemické olympiády jmenný seznam soutěžících navržených k postupu do dalšího kola, jejich opravená řešení úkolů, pořadí všech soutěžících (s uvedením procenta úspěšnosti) spolu s vyhodnocením prvního kola soutěže. Ústřední komise Chemické olympiády děkuje všem učitelům, ředitelům škol a dobrovolným pracovníkům, kteří se na průběhu Chemické olympiády podílejí. Soutěžícím pak přeje mnoho úspěchů při řešení soutěžních úloh. 4

6 Výňatek z organizačního řádu Chemické olympiády Čl. 5 Úkoly soutěžících (1) Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané teoretické a laboratorní úlohy. (2) Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před vlastním řešením. Řešení úloh (dále jen protokoly ) je hodnoceno anonymně. (3) Pokud má soutěžící výhrady k regulérnosti průběhu soutěže, má právo se odvolat v případě školního kola k pověřenému učiteli, v případě vyšších soutěžních kol k příslušné komisi ChO, popřípadě ke komisi o stupeň vyšší. Čl. 6 Organizace a propagace soutěže na škole, školní kolo ChO (1) Zodpovědným za uskutečnění soutěže na škole je ředitel, který pověřuje učitele chemie zabezpečením soutěže (dále jen pověřený učitel ). (2) Úkolem pověřeného učitele je propagovat ChO mezi žáky, evidovat přihlášky žáků do soutěže, připravit, řídit a vyhodnotit školní kolo, předávat žákům texty soutěžních úloh a dodržovat pokyny řídících komisí ChO, umožňovat soutěžícím práci v laboratořích, pomáhat soutěžícím odbornými radami, doporučovat vhodnou literaturu, případně jim zabezpečit další konzultace, a to i s učiteli škol vyšších stupňů nebo s odborníky z výzkumných ústavů a praxe. (3) Spolu s pověřeným učitelem se na přípravě, řízení a vyhodnocení školního kola mohou podílet další učitelé chemie v rámci činnosti předmětové komise chemie (dále jen předmětová komise ). (4) Školního kola se účastní žáci, kteří se do stanoveného termínu přihlásí u učitele chemie, který celkový počet přihlášených žáků oznámí pověřenému učiteli. (5) V případě zájmu žáka o účast v soutěži je škola povinna uskutečnit školní kolo, případně zabezpečit účast žáka v ChO na jiné škole. (6) Školní kolo probíhá ve všech kategoriích v termínech stanovených NIDM a ÚK ChO zpravidla ve třech částech (studijní část, laboratorní část a kontrolní test). (7) Pověřený učitel spolu s předmětovou komisí, je-li ustavena: a) zajistí organizaci a regulérnost průběhu soutěžního kola podle zadání NIDM a ÚK ChO, b) vyhodnotí protokoly podle autorských řešení, c) seznámí soutěžící s autorským řešením úloh a provede rozbor chyb, d) stanoví pořadí soutěžících a vyhlásí výsledky soutěže. (8) Po skončení školního kola zašle ředitel školy nebo pověřený učitel: a) organizátorovi vyššího kola příslušné kategorie ChO výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů, úplnou adresou školy a stručné hodnocení školního kola, b) tajemníkovi příslušné komise ChO vyššího stupně stručné hodnocení školního kola včetně počtu soutěžících. (9) Protokoly soutěžících se na škole uschovávají po dobu jednoho roku. Komise ChO všech stupňů jsou oprávněny vyžádat si je k nahlédnutí. Čl. 14 Zvláštní ustanovení (1) Účast žáků ve všech kolech soutěže, na soustředěních a v mezinárodních soutěžích se považuje za činnost, která přímo souvisí s vyučováním. (2) Pravidelná činnost při organizování soutěže, vedení zájmových útvarů žáků připravujících se na ChO a pravidelné organizační a odborné působení v komisích ChO se považuje za pedagogicky a společensky významnou činnost učitelů a ostatních odborných pracovníků, započítává se do pracovního úvazku nebo je zohledněno v osobním příplatku, případně ohodnoceno mimořádnou odměnou. (3) Soutěže se mohou zúčastnit i žáci studující na českých školách v zahraničí, jejichž státní příslušností je Česká republika, a to v rámci územní oblasti, která je nejbližší místu studia žáka. Žákům je v případě jejich účasti ve vyšších postupových kolech hrazeno jízdné pouze na území České republiky. 5

7 Harmonogram 45. ročníku Chemické olympiády kategorie B Studijní část školního kola: říjen 2008 únor 2009 Kontrolní test školního kola: Škola odešle výsledky školního kola krajské komisi ChO nejpozději do: Krajská kola: Předsedové krajských komisí odešlou výsledkovou listinu krajských kol Ústřední komisi Chemické olympiády, NIDM MŠMT ČR Praha dvojím způsobem: a) Co nejdříve po uskutečnění krajského kola zapíší výsledky příslušného kraje do Databáze Chemické olympiády, která je přístupná na webových stránkách (přes tlačítko Databáze). Přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem, které obdržíte od ÚK ChO. Ihned po odeslání bude výsledková listina zveřejněna na webových stránkách ChO. b) Tato databáze umožňuje zapsané výsledkové listiny zároveň vytisknout. Takto vytištěnou výsledkovou listinu v papírové podobě spolu s hodnocením zašlete na adresu NIDM nejpozději do Letní odborné soustředění Ústřední komise ChO vybere na základě dosažených výsledků v krajských kolech soutěžící, kteří se mohou zúčastnit letního odborného soustředění Chemické olympiády. 6

8 Kontakty na krajské komise Chemické olympiády pro školní rok 2008/2009 Kraj Předseda Tajemník Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký doc. Ing. Jaroslav Kvíčala Ústav organické chemie, VŠCHT Praha Technická Praha 6 tel.: , RNDr. Marie Vasileská, CSc. katedra chemie PedF UK M. D. Rettigové Praha 1 tel.: RNDr. Karel Lichtenberg, CSc. Gymnázium, Jírovcova České Budějovice tel.: Mgr. Jana Pertlová Masarykovo Gymnázium Petákova Plzeň tel.: Ing. Miloš Krejčí Gymnázium Ostrov Studentská Ostrov tel.: ; Mgr. Tomáš Sedlák Gymnázium Teplice Čs. dobrovolců 530/ Teplice tel.: PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D. katedra chemie FP TU Hálkova Liberec tel.: Mgr. Linda Rottová Stanice přírodovědců DDM hl.m. Prahy Drtinova 1a Praha 5 tel.: , l. 532 Dr. Martin Adamec katedra chemie PedF UK M. D. Rettigové Praha 1 tel.: Ing. Miroslava Čermáková DDM, U Zimního stadionu České Budějovice tel.: RNDr. Jiří Cais Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola PC Koperníkova Plzeň tel.: Mgr. Bohumil Adamec odd. mládeže a tělovýchovy KÚ Závodní 353/ Karlovy Vary tel.: Ing. Květoslav Soukup Odd. lidských zdrojů, mlád. a tělových. KÚ Velká Hradební Ústí nad Labem tel.: Mgr. Věra Rousová tel.: , Ing. Jana Huňková DDM Větrník Riegrova Liberec tel.:

9 Kraj Předseda Tajemník Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský PaedDr. Ivan Holý, CSc. Pedagogická fakulta UHK Rokitanského Hradec Králové tel.: doc. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. katedra org. chemie FChT UP Nám. Čs. Legií Pardubice RNDr. Jitka Šedivá Gymnázium Jihlava Jana Masaryka Jihlava tel.: RNDr. Valerie Richterová Bořetická Brno tel.: Ing. Jaroslava Odstrčilová SPŠ, Třída T. Bati Otrokovice tel.: kat. D RNDr. Stanislava Ulčíková ZŠ Slovenská Zlín tel.: RNDr. Libor Kvítek, CSc. kat. fyzikální chemie PřF UP Tř. Svobody Olomouc tel.: Mgr. Alexandra Holoušková Gymnázium Havířov Komenského Havířov Mgr. Hana Šrámková Dům dětí a mládeže Lužická Hradec Králové tel.: , Mgr. Klára Jelinkova DDM Delta Gorkého Pardubice tel.: RNDr. Josef Zlámalík Gymnázium Jihlava Jana Masaryka Jihlava tel.: Mgr. Zdeňka Antonovičová Centrum volného času Lužánky Lidická Brno Lesná tel.: Bc. Jana Mašková odd. mládeže a tělovýchovy KÚ Třída T. Bati Zlín tel.: Ing. Antonín Zvěř odd. mládeže a sportu KÚ Jeremenkova 40A Olomouc tel.: Mgr. Marie Kociánová Stanice přírodovědců Čkalova Ostrava Poruba tel.:

10 Další informace získáte na této adrese. ÚK ChO NIDM MŠMT Praha, Talentcentrum Sámova 3, Praha tel.: , fax: Ing. Jana Ševcová Podrobnější informace o chemické olympiádě a úlohách minulých ročníku získáte na stránkách Ústřední komise ChO je členem Asociace českých chemických společností. Informace o Asociaci a o spoluvyhlašovateli ChO České chemické společnosti naleznete na stránkách Významným chemickým odborným časopisem vydávaným v češtině jsou Chemické listy. Seznámit se s některými články můžete v Bulletinu, který vychází čtyřikrát ročně a naleznete ho i na internetových stránkách na adrese 9

11 KATEGORIE B Autoři doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. (anorganická chemie, Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Mgr. Michal Řezanka (organická chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc. (praktická část, Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě Recenzenti RNDr. Jan Rohovec, Ph.D. (odborná recenze) Geologický ústav, AV ČR RNDr. Jiří Kroutil, Ph.D. (odborná recenze) Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha doc. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. (odborná recenze) Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha RNDr. Vladimír Vít (pedagogická recenze) Gymnázium Ostrov, Studentská Anorganická část letošního ročníku Chemické olympiády kategorie B je zaměřena na prvek, který snad nejvíce ze všech ovlivnil historický vývoj lidstva železo. Společně se zaměříme především na jeho výrobu ve vysokých pecích a na jeho zušlechťování na ocel dnes stále ještě nejpoužívanější konstrukční materiál. Nezůstaneme ale pouze u průmyslové velkovýroby. Prozkoumáme také krásnou barevnou chemii železa a s její pomocí se naučíme některá efektní chemická kouzla. Zlehka se také dotkneme několika divných sloučenin, které železo tvoří. Pro úspěšné zvládnutí úloh budete kromě základních znalostí o železe potřebovat také běžné chemické výpočty: vyčíslování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, výpočty složení směsí a výpočty s využitím stavové rovnice ideálního plynu. V letošním ročníku organické části Chemické olympiády se zaměříme na symetrii organických sloučenin, na přípravu a reakce alkenů a halogenderivátů. Jmenovitě se budeme zabývat ozonolýzou dvojné a trojné vazby a jejími ekvivalenty. Pozornost věnujte též názvosloví organických sloučenin. K neochvějnému postupu vpřed při prodírání se záludnými úkoly vám pomůže níže uvedená literatura a internetové odkazy. Doporučená literatura 1. Středoškolské učebnice chemie, kapitoly věnované železu. 2. N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků II, Informatorium, Praha 1993, str , pozn. jen informace o železe. 3. J. McMurry: Organická chemie, VUTIUM, Brno 2007, str , O. Červinka, V. Dědek, M. Ferles: Organická chemie, SNTL, Praha 1970, str , J. Pacák: Stručné základy organické chemie, SNTL, Praha 1975, str

12 Odkazy na internetu Ozonolýza: 1,3-Dipolární adice: Alkeny: Halogenderiváty: Praktická část letošního ročníku úzce navazuje na část teoretickou, která se zabývá železem a jeho reakcemi. Provedením praktických úloh si znalosti získané studiem teorie potvrdíte a získáte představu o metodách důkazů a stanovení kationtů železa. V návaznosti na znalosti získané v anorganické chemii si prostudujte odměrné metody chelatometrické, naučte se vypočítat výsledek chelatometrické titrace, seznamte se s pojmy bod ekvivalence a jeho indikace. Doporučená literatura je řazena do tematických okruhů, řazení jednotlivých literárních pramenů je podle jejich vhodnosti pro účastníky ChO. Doporučená literatura Výpočty v analytické chemii: 1. F. Renger, J. Kalous: Analytická chemie I, Univerzita Pardubice, 2004, kap (zvláště partie týkající se vyjadřování koncentrace roztoků a vzorové příklady), str P. Pánek a kol.: Základní výpočty v analytické chemii. Ostravská univerzita M. Kotouček: Příklady z analytické chemie, PřF UP, Olomouc Chelatometrická titrace: 1. F. Renger, J. Kalous: Analytická chemie I, Univerzita Pardubice, 2004, kap str (chelatometrické titrace), str (vzorové příklady). 2. F. Renger, B. Voláková, B. Wanková: Návody pro cvičení z analytické chemie II, SNTL, Praha J. Zýka a kol.: Analytická příručka I, SNTL, Praha 1979, str R. Přibil: Komplexometrie, SNTL, Praha 1977, kap. 1. str , kap str

13 TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Výroba železa a oceli I 15 bodů Železo je prvkem, který lidstvo uvědoměle využívá nejdéle ze všech, přestože se v elementárním stavu vyskytuje jen velmi zřídka. Výrobu železa zřejmě jako první ovládli Chetité asi 3000 let před počátkem našeho letopočtu a byla to znalost tak strategicky významná, že se jim ji podařilo utajit před zbytkem světa skoro 2000 let. Teprve po rozpadu Chetitské říše kolem roku 1200 př. n. l. se znalost výroby železa rozšířila začala doba železná. Druhý skok v historii používání železa nastal v 18. století, kdy se k jeho výrobě začalo používat černé uhlí a koks. To vedlo k možnosti zvýšit množství vyráběného železa, mohly se z něj začít vyrábět kromě zbraní i stroje (hlavně parní) a mohla začít průmyslová revoluce. Dnes se na světě vyrábí více než miliarda tun surového železa ročně a hlavní surovinou pro tuto výrobu je hematit (Fe 2 O 3 ). Chemický základ výroby železa je už přes 200 let pořád stejný v podstatě pouze zvětšujeme měřítko výroby. Název vysoká pec pro výrobnu surového železa je opodstatněný dnešní největší vysoké pece mají na výšku přes 40 metrů. Úkoly: 1. Všechny následující reakce probíhají při výrobě železa ve vysoké peci. Které látky se skrývají pod symboly X1, X2 a X3? 3 Fe 2 O 3 + X1 2 X3 + X2 X3 + X1 3 FeO + X2 FeO + X1 Fe + X2 CaCO 3 CaO + X2 2 C + O 2 2 X1 2. Vypočtěte, kolik tun hematitu se spotřebuje na výrobu jedné miliardy tun surového železa, jestliže ruda obsahuje 97,0 hm. % Fe 2 O 3 (zbytek jsou neželezné nečistoty) a jestliže vyrobené surové železo obsahuje 6,8 hm. % nečistot (především uhlíku). Předpokládejte, že proces výroby probíhá beze ztrát. 3. Kolik procent hmotnosti planety Země představuje vypočtené množství zpracované rudy (přibližná hmotnost Země je t)? Výroba kvalitní a použitelné oceli ze surového železa probíhá (zjednodušeně řečeno) ve dvou krocích. Prvním z nich je snížení obsahu nečistot v surovém železe (většinou oxidací kyslíkem), druhým je pak vylepšení vlastností pomocí vhodných přísad (tzv. legur). 4. Předpokládejme, že vyrobené surové železo v předchozím příkladu obsahovalo jako nečistoty uhlík (4,1 hm. %), fosfor (1,1 hm. %), křemík (1,2 hm. %) a síru (0,4 hm. %). Reakcí s kyslíkem z něj byla vyrobena ocel s obsahem uhlíku 1,1 hm. %, ostatní nečistoty byly odstraněny úplně. Napište rovnice reakcí jednotlivých nečistot s kyslíkem. Uvažujte vznik konečných oxidačních produktů. 5. Vypočtěte objem kyslíku, který se spotřeboval na zušlechtění 1 tuny surového železa. Reakce probíhala beze ztrát při teplotě 1600 C a atmosférickém tlaku 102 kpa a kyslík se při ní choval jako ideální plyn. Reakci kyslíku se železem neuvažujte stejně jako změnu hmotnosti vsádky železa při zušlechťování. Značka prvku Fe O C P Si S M(g mol 1 ) 55,8 16,0 12,0 31,0 28,1 32,1 Tabulka 1: Molární hmotnosti vybraných prvků. 12

14 Úloha 2 Škola chemických čar a kouzel I 9 bodů V centru Ostravy v Mastné ulici je na první pohled polorozpadlé stavení pocházející snad z předminulého století vytlučená okna, kde díry mají zpravidla tvar sedmicípé hvězdy, na zbytcích omítky pod okny dlouhé šmouhy barvy zaschlé krve, střecha plná děr, jejichž počet se neustále mění. Na druhý pohled ovšem zarazí malá vyleštěná ocelová destička (beze stopy rzi) na rozpraskaných dveřích, na které stojí Střední průmyslová škola chemických čar a kouzel pobočka Ostrava. Na třetí pohled, který nás nejvíc bude zajímat, je třeba vstoupit, projít zatuchlou vstupní chodbou ke schodišti, po něm do patra (musíme to ovšem brát po dvou schodech každý druhý chybí) až ke dveřím s rudým nápisem Ferrum Magicum. Za dveřmi nás v páchnoucí laboratoři očekává postava ve špinavém a roztrhaném (kdysi snad bílém) plášti s rozevlátými vlasy profesor Carbo. Přes svou uzavřenou povahu a odpor k šmudlům (tedy těm, kteří chemická kouzla neovládají) se uvolil ukázat vám několik ze svých triků ovšem, jak sám tvrdí, jen ty nejprimitivnější, které beztak už každý zná. Při naší první návštěvě podivínský profesor vytahuje ze skříňky lahvičku se žlutou kapalinou, ze zásuvky arch bílého papíru a z kapsy štětec. Na papír pak pomocí štětce píše touto kapalinou z lahvičky nápis: To koukáte, co?. A opravdu koukáme jeden papír, jeden štětec, jeden inkoust, ale každé slovo nápisu má jinou barvu! Samozřejmě chceme vysvětlení, popis, zkrátka vědět, jak to dělá? Co je to za inkoust? Profesor je ovšem nemluva ukáže na lavičku s inkoustem, potom na dveře své laboratoře a řekne jediné slovo chlorid. A nám pomalu začíná svítat, ovšem informací stále málo, mračíme se na profesora. Ten nám to vrací (koneckonců, mračí se pořád) a ukazuje na pergamen na stěně laboratoře. Stojí na něm: Není -natý jako -itý, to ví každý mozek hbitý. Hmmm... Profesor má asi dobrou náladu, tak ještě ukazuje na papír a pak na něj pokládá tři lahvičky s nápisy rhodanid draselný, žlutá krevní sůl a acidum salicylicum. Že by jimi byl papír napuštěn? Ale profesorova světlá chvilka skončila, mlčky nás vyhání ven a odchází přemýšlet o dalších kouzlech na blízkou Stodolní ulici. Zkusíte předvedený trik odhalit? Úkoly: 1. Určete látku, jejímž vodným roztokem je zázračný inkoust. Napište její název a vzorec a pokuste se zjistit, k čemu se běžně používá. 2. Napište vzorce látek použitých k napuštění papíru. 3. Doplňte barvy kouzelného inkoustu k jednotlivým oblastem papíru napuštěným jednotlivými činidly. Napuštěno rhodanid draselný Barva žlutá krevní sůl acidum salicylicum 13

15 Úloha 3 Sulfid železičitý 6 bodů Jedním z nejběžnějších minerálů obsahujících železo je pyrit neboli kyz železný temně rudý minerál hojný i v ČR. Jeho složení odpovídá vzorci FeS 2, chemicky se jedná o sulfid železičitý. Především dříve byl významnou surovinou pro výrobu železa a kyseliny sírové. Dnes je využíván hlavně jako zdroj síry. Prvním krokem jeho zpracování je pražení na vzduchu, při kterém vzniká oxid železitý a oxid sírový. Úkoly: 1. Nezdá se vám na právě přečteném textu něco divného? Pokud ano, jste na dobré cestě odhalit čtyři chyby, které jsme do něj škodolibě zapracovali. Tak to zkuste. 2. Napište rovnici pražení pyritu. 3. Jaká jsou oxidační čísla železa a síry v pyritu? Úloha 4 Ekvivalentní 7 bodů V organické chemii se často setkáváme se symetrií organických sloučenin a s tím souvisejícím pojmem ekvivalentní atomy. Pro naše potřeby budou atomy nějaké sloučeniny ekvivalentní, když atom 1 bude mít všude kolem sebe v prostoru stejně uspořádané atomy jako atom 2. Příkladem budiž ethen, kde jsou navzájem ekvivalentní uhlíkové (nebo vodíkové) atomy a při adici (například bromovodíku) na jeho dvojnou vazbu dostaneme pouze jeden produkt. Naproti tomu má propen tři typy atomů uhlíku a při adici bromovodíku na jeho dvojnou vazbu můžeme očekávat produktů více. A nyní již k samotné úloze. V roce 1799 německý chemik (na obrázku) objevil sloučeninu X, která je prekurzorem pro přípravu sloučeniny Y. Bílá, sublimující sloučenina Y byla poprvé připravena opět německými chemiky v roce Sloučenina Y je zvláštní tím, že má sumární vzorec C 12 O 9 a má pouze dva typy atomů uhlíku. Kromě sloučeniny Y lze ze sumárního vzorce C 12 O 9 odvodit ještě jednu strukturu sloučeninu Z, která má též dva typy atomů uhlíku. Tato sloučenina však nebyla dosud připravena. Úkol: Nakreslete strukturní vzorce sloučenin X, Y a Z a napište triviální název sloučeniny X a jméno jejího objevitele. Úloha 5 Oxidativní 12 bodů Ve dvacátém století byla ozonolýza oblíbenou metodou chemiků pro určování konstituce organických látek, neboť představovala spolehlivý prostředek pro zjišťování přítomnosti a hlavně polohy dvojné vazby. Většinou je prováděna tak, že je do roztoku alkenu v inertním rozpouštědle zaváděn kyslík obohacený o několik procent ozónu. Ozonolýzu je následně možné zakončit oxidativním, nebo reduktivním zpracováním reakční směsi. Úkoly: 1. Nakreslete dostatečně podrobně mechanismus ozonolýzy trans-pent-2-enu za vzniku příslušného ozonidu. 2. Jaké produkty můžeme očekávat při zpracování tohoto ozonidu? a) V případě redukce. b) V případě oxidace. 14

16 Úloha 6 Reaktivní 11 bodů Sloučenina C je steroid, který se nachází v buněčných membránách všech tkání a u všech zvířat je přenášen krevní plazmou. Sloučeninu C syntetizují všechna eukaryota a stopová množství této sloučeniny se nacházejí v membránách rostlin a hub. HO Obrázek 1: Sloučenina C. Úkoly: 1. Napište název sloučeniny C. 2. Nakreslete produkty reakcí sloučeniny C s každým z níže uvedených činidel: a) Br 2, b) HBr, c) OsO 4, d) NaHSO 3, e) BH 3 /THF, f) H 2 O 2 /NaOH, g) CH 2 I 2 /Zn(Cu). Poznámka: Při vypracovávání výše uvedených otázek neuvažujte stereochemii. 15

17 PRAKTICKÁ ČÁST (40 bodů) Úloha 1 Chelatometrické stanovení železa 25 bodů Časová náročnost: 90 min. Stanovení železitých iontů přímou titrací odměrným roztokem chelatonu III (disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové) je nutno provádět v kyselém prostředí, kdy se tvoří dostatečně stálý žlutě zbarvený komplex. Pro správné a přesné stanovení je nutno použít odměrný roztok chelatonu III. Chelaton III p.a. je základní látkou; správným a přesným navážením lze připravit odměrný roztok o známé koncentraci. Látkovou koncentraci odměrného roztoku lze ověřit standardizací na vhodnou základní látku, např. lze použít Pb(NO 3 ) 2 nebo Zn(NO 3 ) 2. Pro stanovení železa chelatometrickou titrací se používá řada indikátorů, které s železem tvoří barevné komplexy. Velmi často používaným je kyselina sulfosalicylová, která v oblasti ph 1,8 2,5 tvoří červenofialový komplex s Fe 3+ v poměru 1:1. Titrací odměrným roztokem chelatonu III se ionty Fe 3+ váží do žlutě zbarveného komplexu. Barevný přechod v bodě ekvivalence je tedy z červené do žluté. Úkol: Proveďte stanovení železa ve vzorku, výsledek udejte v jednotkách mg dm 3. Studenti, kteří nemají možnost provést analýzu, navrhnou postup stanovení a zodpoví teoretické otázky, které jsou součástí této úlohy. Pomůcky: byreta o objemu 25 ml, 1 3 titrační baňky 250 ml, odměrný válec 10 ml a 100 ml, pipeta 10 ml, váženka, kapátko, laboratorní lžička, univerzální ph indikátorový papírek. Chemikálie: chelaton III, p.a., kyselina sulfosalicylová, 2% vodný roztok. Pracovní postup Příprava odměrného roztoku chelatonu III Vypočítejte si navážku potřebnou pro přípravu 250 ml 0,05 mol dm 3 roztoku chelatonu III, navažujte s přesností na desetinu mg (M(Na 2 H 2 Y.2H 2 O) = 372,24 g mol 1 ). Chelaton se hůře rozpouští, proto navážku rozpouštějte za tepla v kádince. Po rozpuštění roztok kvantitativně vpravte do odměrné baňky o objemu 250 ml. Po ochlazení na laboratorní teplotu doplňte destilovanou vodou po značku. Případně můžete odměrnou baňku s rozpouštěnou navážkou ohřívat pod teplou tekoucí vodou a po ochlazení na laboratorní teplotu doplnit na objem 250 ml. Roztok řádně promíchejte. 16

18 Stanovení iontů Fe 3+ ve vzorku Do titrační baňky napipetujte 10 ml vzorku obsahujícího Fe 3+, přidejte odměrným válcem 100 ml destilované vody a 5 ml 2%ního roztoku kyseliny sulfosalicylové. Titrujte 0,05 mol dm 3 odměrným roztokem chelatonu III. Asi 1 ml před bodem ekvivalence barva roztoku v titrační baňce zesvětlá (světle červená). Nyní přidávejte opatrně titrační činidlo po kapkách, vždy důkladně rozmíchejte. Barva přejde do tmavě oranžové a poté do citrónově žluté to je bod ekvivalence. Titraci proveďte třikrát a pro výpočet stanovení použijte průměrnou spotřebu chelatonu III. Úkoly: 1. Vypočítejte obsah Fe 3+ v analyzovaném vzorku v mg dm 3 ; výsledek zaokrouhlete na jednotky mg. 2. Základem standardizace odměrného roztoku chelatonu III je reakce kationtu Pb 2+ s indikátorem xylenolová oranž v prostředí hexamethylentetraminu (urotropinu). Vytvořený indikátorový komplex červenofialové barvy je méně stabilní než komplex kationtů Pb 2+ s disodnou solí ethylendiamintetraoctové kyseliny (tedy s chelatonem III). Titrováním se tedy do komplexu s chelatonem III převedou ionty Pb 2+ volné a posléze vázané v indikátorovém komplexu. V bodě ekvivalence dojde k vytitrování Pb 2+ z indikátorového komplexu, což se projeví žlutým zbarvením roztoku vlivem uvolněného indikátoru. Popište uvedenou standardizaci chemickými rovnicemi. 3. Popište princip chelatometrické titrace, uveďte základní látky a indikátory (alespoň tři) používané v této odměrné metodě analýzy. Úloha 2 Reakce kationtů železa 15 bodů Časová náročnost: 60 min. V teoretické části jste se seznámili s kouzlem činidel umožňujících psát jednou látkou různými barvami. V této praktické úloze využijete získané poznatky k provedení důkazových reakcí iontů železa. Pomůcky: porcelánová kapkovací destička, 6 kapátek, odměrný válec 10 ml a 100 ml. Chemikálie: 1 mol dm 3 roztok KOH, 10% roztok (NH 4 ) 2 S, 0,1 mol dm 3 roztok KSCN, 2% roztok kyseliny sulfosalicylové, 0,1 mol dm 3 roztok K 4 [Fe(CN) 6 ]. Upozornění: V této části úlohy pracujete s roztoky, které mohou způsobit poleptání kůže, pracujte vždy pod vedením učitele a dbejte jeho pokynů. Při práci s KOH je nutno chránit zrak. 17

19 Postup Reakce s činidly provádějte na porcelánové kapkovací destičce. Ke kapce vzorku s obsahem železa přidejte vždy 1 2 kapky jednoho činidla. Pozorujte změny na kapkovací destičce a zaznamenávejte si je. Úkoly: 1. Zapište změny, které jste pozorovali, do tabulky v pracovním listě. 2. Napište chemické rovnice reakcí s činidly KOH, (NH 4 ) 2 S, KSCN a K 4 [Fe(CN) 6 ] 3. Ve vzorku obsahujícím ionty železa byl ion Fe 2+ nebo Fe 3+? 4. Napište vzorec kyseliny sulfosalicylové. 18

20 Praktická část krajského kola 45. ročníku ChO kategorie B PRACOVNÍ LIST soutěžní číslo: body celkem: Praktická část výsledky stanovení Úloha 1 Chelatometrické stanovení železa číslo stanovení průměr spotřeba chelatonu III (ml) koncentrace Fe 3+ (mol dm 3 ) Obsah železa ve vzorku... mg dm 3. body: Výpočty: 19

21 Praktická část odpovědi Úloha 1 Chelatometrické stanovení železa 1. Popište uvedenou standardizaci chemickými rovnicemi. Jedná se o iontovou rovnici vzniku indikátorového komplexu s daným kovovým kationem (disociovaný indikátor označte Ind ) a iontovou rovnici titrace, kde uvažujte chelaton III jako disociovanou disodnou sůl (H 2 Y 2 nebo HY 3 ). V rovnici pro bod ekvival ence napište i barvu indikátorového komplexu a volného indikátoru. body: 2. Popište princip chelatometrické titrace, uveďte základní látky a indikátory (alespoň tři) používané v této odměrné metodě analýzy. body: 20

22 Úloha 2 Reakce kationtů železa 1. Činidlo KOH (NH 4 ) 2 S KSCN Produkt kys. sulfosalicylová K 4 [Fe(CN) 6 ] Tabulka 2: Tabulka reakcí vzorku Fe x+ s činidly. body: 2. Rovnice vzorku Fe x+ s činidly KOH, (NH 4 ) 2 S, KSCN a K 4 Fe(CN) 6 ]. body: 3. Ve vzorku obsahujícím ionty železa byl ion Fe 2+ nebo Fe 3+? body: 4. Napište vzorec kyseliny sulfosalicylové. body: 21

23 Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou Poznáte chemii jinak než jen jako vzorečky, reakce, výpočty a poučky. Zjistíte, že chemie může být i zábava. Dozvíte se mnoho zajímavostí z různých chemických oborů. Seznámíte se s partou lidí, kteří mají chemii stejně rádi jako Vy. KSICHT, to jsou netradiční úlohy, hříčky i úkoly k zamyšlení, výlety a soustředění plné přednášek, laboratoří, exkurzí, ale hlavně legrace a dobré pohody. A pro ty nejlepší z Vás máme připraveny hodnotné ceny! Zaujal Vás náš seminář? Řekněte si o něj u svého vyučujícího chemie nebo si ho stáhněte na našich stránkách. KSICHT.NATUR.CUNI.CZ První série začíná v říjnu.

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Organizační řád Chemické olympiády

Organizační řád Chemické olympiády Č.j.: MŠMT 14 897/2012-51 dne dubna 2012 Organizační řád Chemické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

45. ročník. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády

45. ročník. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

Organizační řád soutěží v cizích jazycích

Organizační řád soutěží v cizích jazycích Č. j.: MSMT- 32 358/2014-1 Organizační řád soutěží v cizích jazycích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence Program Excelence Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence 25. září 2012 Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení do systému 2 2.1 První přihlášení.................................... 3 2.2

Více

P Y T H A G O R I Á D A. 37. ročník 2013/2014 5. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O

P Y T H A G O R I Á D A. 37. ročník 2013/2014 5. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O P Y T H A G O R I Á D A 37. ročník 2013/2014 5. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O Příloha č. 1 Adresář krajských garantů soutěží na školní rok - 2013/2014 Kraj Krajský úřad pověřená osoba * Mgr. Michaela

Více

Dějepisná olympiáda 44. ročník - 2014/2015 p r o p o z i c e

Dějepisná olympiáda 44. ročník - 2014/2015 p r o p o z i c e Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen NIDV ) Dějepisná olympiáda 44. ročník - 2014/ p r o p o z i c e Tematické zaměření ročníku: Pot, slzy

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 15. ROČNÍK 1. ORGANIZAČNÍ A ODBORNÝ GARANT SOUTĚŽE Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Geografická sekce katedra sociální geografie a regionálního

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

P R O P O Z I C E. Biologické olympiády

P R O P O Z I C E. Biologické olympiády Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády P R O P O Z I C E 44. ročník Biologické olympiády školní rok 2009/2010 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Ptáci vyskytující

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

45. roč ník. Š KOLNÍ KOLO kategorie C

45. roč ník. Š KOLNÍ KOLO kategorie C Ná rodníinstitut dětía mlá deže Ministerstva školství, mlá deže a tělový chovy Ú středníkomise Chemické olympiá dy 45. roč ník 2008 2009 Š KOLNÍ KOLO kategorie C SOUTĚ ŽNÍÚLOHY STUDIJNÍČÁ STI Ná rodníinstitut

Více

P Y T H A G O R I Á DA. 37. ročník 2013/2014 6. R O Č N Í K

P Y T H A G O R I Á DA. 37. ročník 2013/2014 6. R O Č N Í K P Y T H A G O R I Á DA 37. ročník 2013/2014 6. R O Č N Í K Š K O L N Í K O L O Adresář krajských garantů soutěží na školní rok - 2013/2014 Příloha č. 1 Kraj Krajský úřad pověřená osoba * Mgr. Michaela

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 47. ročník školní rok 2012-2013 P R O P O Z I C E Praha 2012 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Ekosystémy

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

P Y T H A G O R I Á D A. 37. ročník 2013/2014 6. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O

P Y T H A G O R I Á D A. 37. ročník 2013/2014 6. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O P Y T H A G O R I Á D A 37. ročník 2013/2014 6. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O Adresář krajských garantů soutěží na školní rok - 2013/2014 Příloha č. 1 Kraj Krajský úřad pověřená osoba * Mgr. Michaela

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Chemická olympiáda. Základní údaje o soutěži a vyúčtování finančních prostředků přidělených na rok 2010 ZPRACOVATEL:

Chemická olympiáda. Základní údaje o soutěži a vyúčtování finančních prostředků přidělených na rok 2010 ZPRACOVATEL: Chemická olympiáda Základní údaje o soutěži a vyúčtování finančních prostředků přidělených na rok 2010 ZPRACOVATEL: Zuzana Kotková Tel.: 725 139 751 E-mail: Zuzana.Kotkova@vscht.cz NÁZEV A ADRESA ORGANIZÁTORA

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb.

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb. MANUÁL Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více