SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI"

Transkript

1 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

2 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

3 Kolektiv autorů (jmenovitě viz zadní část obálky) 45. ročníku Chemické olympiády NIDM MŠMT ČR ISBN: (CD-ROM)

4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Českou společností chemickou a Českou společností průmyslové chemie vyhlašují 45. ročník předmětové soutěže CHEMICKÁ OLYMPIÁDA kategorie B pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Chemická olympiáda je předmětová soutěž z chemie, která si klade za cíl podporovat a rozvíjet talentované žáky. Formou zájmové činnosti napomáhá vyvolávat hlubší zájem o chemii a vést žáky k samostatné práci. Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Člení se na kategorie a soutěžní kola. Vyvrcholením soutěže pro kategorii A je účast vítězů Ústředního kola ChO na Mezinárodní chemické olympiádě a pro kategorii E na evropské soutěži Grand Prix Chimique, která se koná jednou za 2 roky. Úspěšní řešitelé Ústředního kola Chemické olympiády budou přijati bez přijímacích zkoušek na tyto vysoké školy: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (chemické obory), Přírodovědecká fakultu Masarykovy Univerzity v Brně (chemické obory), Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze, Fakulta chemická VUT v Brně a Fakulta chemicko- -technologická, Univerzita Pardubice. Úspěšným řešitelům Chemické olympiády kategorií A a E, kteří se umístí na místě v Ústředním kole a kteří se zapíší ke studiu chemických oborů na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, bude přiděleno mimořádné stipendium. 1 Stipendium pro nejúspěšnější řešitele nabízí také Nadační fond Emila Votočka při Fakultě chemické technologie VŠCHT v Praze. Úspěšní řešitelé Ústředního kola ChO přijatí ke studiu na této fakultě mohou zažádat o stipendium pro první ročník studia. Nadační fond E. Votočka poskytne třem nejúspěšnějším účastníkům kategorie A resp. jednomu kategorie E během 1. ročníku studia stipendium ve výši Kč. 2 Celostátní soutěž řídí Ústřední komise Chemické olympiády v souladu s organizačním řádem. Na území krajů a okresů řídí Chemickou olympiádu krajské a okresní komise ChO. Organizátory krajského kola pro žáky středních škol jsou krajské komise ChO ve spolupráci se školami, krajskými úřady a pobočkami České chemické společnosti a České společnosti průmyslové chemie. Na školách řídí školní kola ředitel a pověřený učitel. V souladu se zásadami pro organizování soutěží je pro vedení školy závazné, v případě zájmu studentů o Chemickou olympiádu, uskutečnit její školní kolo, případně zabezpečit účast studentů v této soutěži na jiné škole. 1 Podrobnější informace o tomto stipendiu budou uvedeny na webových stránkách fakulty 2 Stipendium bude vypláceno ve dvou splátkách, po řádném ukončení 1. semestru Kč, po ukončení 2. semestru Kč. Výplata je vázána na splnění všech studijních povinností. Celkem může nadační fond na stipendia rozdělit až Kč v jednom roce. 3

5 První kolo soutěže První kolo soutěže (školní) probíhá na školách ve všech kategoriích zpravidla ve třech částech. Jsou to: a) studijní část, b) praktická laboratorní část, c) kontrolní test školního kola. V této brožuře jsou obsaženy soutěžní úlohy studijní a praktické části prvního kola soutěže kategorie B. Autorská řešení těchto úloh společně s kontrolním testem a jeho řešením budou obsahem druhé brožury. Třetí část prvního kola kontrolní test bude též součástí brožury obsahující autorská řešení prvního kola soutěže. Vzor záhlaví vypracovaného úkolu Karel VÝBORNÝ Kat.: B, Gymnázium, Korunní ul., Praha 2 Úkol č.: 1 2. ročník Hodnocení: Školní kolo chemické olympiády řídí a organizuje učitel chemie (dále jen pověřený učitel), kterého touto funkcí pověří ředitel školy. Úkolem pověřeného učitele je propagovat Chemickou olympiádu mezi žáky a získávat je k soutěžení, předávat žákům texty soutěžních úkolů a dodržovat pokyny řídících komisí soutěže. Spolu s pověřeným učitelem se na přípravě soutěžících podílejí učitelé chemie v rámci činnosti předmětové komise. Umožňují soutěžícím práci v laboratořích, pomáhají jim odbornou radou, upozorňují je na vhodnou literaturu, popřípadě jim zajišťují další konzultace, a to i s učiteli škol vyšších stupňů nebo s odborníky z praxe a výzkumných ústavů. Ředitel školy vytváří příznivé podmínky pro propagaci, úspěšný rozvoj i průběh Chemické olympiády. Podporuje soutěžící při rozvoji jejich talentu a zabezpečuje, aby se práce učitelů hodnotila jako náročný pedagogický proces. Učitelé chemie spolu s pověřeným učitelem opraví vypracované úkoly soutěžících, zpravidla podle autorského řešení a kritérií hodnocení úkolů předem stanovených ÚK ChO, případně krajskou komisí Chemické olympiády, úkoly zhodnotí a seznámí soutěžící s jejich správným řešením. Pověřený učitel spolu s ředitelem školy nebo jeho zástupcem: a) stanoví pořadí soutěžících, b) navrhne na základě zhodnocení výsledků nejlepší soutěžící k účasti ve druhém kole, c) provede se soutěžícími rozbor chyb. Ředitel školy zašle příslušné komisi Chemické olympiády jmenný seznam soutěžících navržených k postupu do dalšího kola, jejich opravená řešení úkolů, pořadí všech soutěžících (s uvedením procenta úspěšnosti) spolu s vyhodnocením prvního kola soutěže. Ústřední komise Chemické olympiády děkuje všem učitelům, ředitelům škol a dobrovolným pracovníkům, kteří se na průběhu Chemické olympiády podílejí. Soutěžícím pak přeje mnoho úspěchů při řešení soutěžních úloh. 4

6 Výňatek z organizačního řádu Chemické olympiády Čl. 5 Úkoly soutěžících (1) Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané teoretické a laboratorní úlohy. (2) Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před vlastním řešením. Řešení úloh (dále jen protokoly ) je hodnoceno anonymně. (3) Pokud má soutěžící výhrady k regulérnosti průběhu soutěže, má právo se odvolat v případě školního kola k pověřenému učiteli, v případě vyšších soutěžních kol k příslušné komisi ChO, popřípadě ke komisi o stupeň vyšší. Čl. 6 Organizace a propagace soutěže na škole, školní kolo ChO (1) Zodpovědným za uskutečnění soutěže na škole je ředitel, který pověřuje učitele chemie zabezpečením soutěže (dále jen pověřený učitel ). (2) Úkolem pověřeného učitele je propagovat ChO mezi žáky, evidovat přihlášky žáků do soutěže, připravit, řídit a vyhodnotit školní kolo, předávat žákům texty soutěžních úloh a dodržovat pokyny řídících komisí ChO, umožňovat soutěžícím práci v laboratořích, pomáhat soutěžícím odbornými radami, doporučovat vhodnou literaturu, případně jim zabezpečit další konzultace, a to i s učiteli škol vyšších stupňů nebo s odborníky z výzkumných ústavů a praxe. (3) Spolu s pověřeným učitelem se na přípravě, řízení a vyhodnocení školního kola mohou podílet další učitelé chemie v rámci činnosti předmětové komise chemie (dále jen předmětová komise ). (4) Školního kola se účastní žáci, kteří se do stanoveného termínu přihlásí u učitele chemie, který celkový počet přihlášených žáků oznámí pověřenému učiteli. (5) V případě zájmu žáka o účast v soutěži je škola povinna uskutečnit školní kolo, případně zabezpečit účast žáka v ChO na jiné škole. (6) Školní kolo probíhá ve všech kategoriích v termínech stanovených NIDM a ÚK ChO zpravidla ve třech částech (studijní část, laboratorní část a kontrolní test). (7) Pověřený učitel spolu s předmětovou komisí, je-li ustavena: a) zajistí organizaci a regulérnost průběhu soutěžního kola podle zadání NIDM a ÚK ChO, b) vyhodnotí protokoly podle autorských řešení, c) seznámí soutěžící s autorským řešením úloh a provede rozbor chyb, d) stanoví pořadí soutěžících a vyhlásí výsledky soutěže. (8) Po skončení školního kola zašle ředitel školy nebo pověřený učitel: a) organizátorovi vyššího kola příslušné kategorie ChO výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů, úplnou adresou školy a stručné hodnocení školního kola, b) tajemníkovi příslušné komise ChO vyššího stupně stručné hodnocení školního kola včetně počtu soutěžících. (9) Protokoly soutěžících se na škole uschovávají po dobu jednoho roku. Komise ChO všech stupňů jsou oprávněny vyžádat si je k nahlédnutí. Čl. 14 Zvláštní ustanovení (1) Účast žáků ve všech kolech soutěže, na soustředěních a v mezinárodních soutěžích se považuje za činnost, která přímo souvisí s vyučováním. (2) Pravidelná činnost při organizování soutěže, vedení zájmových útvarů žáků připravujících se na ChO a pravidelné organizační a odborné působení v komisích ChO se považuje za pedagogicky a společensky významnou činnost učitelů a ostatních odborných pracovníků, započítává se do pracovního úvazku nebo je zohledněno v osobním příplatku, případně ohodnoceno mimořádnou odměnou. (3) Soutěže se mohou zúčastnit i žáci studující na českých školách v zahraničí, jejichž státní příslušností je Česká republika, a to v rámci územní oblasti, která je nejbližší místu studia žáka. Žákům je v případě jejich účasti ve vyšších postupových kolech hrazeno jízdné pouze na území České republiky. 5

7 Harmonogram 45. ročníku Chemické olympiády kategorie B Studijní část školního kola: říjen 2008 únor 2009 Kontrolní test školního kola: Škola odešle výsledky školního kola krajské komisi ChO nejpozději do: Krajská kola: Předsedové krajských komisí odešlou výsledkovou listinu krajských kol Ústřední komisi Chemické olympiády, NIDM MŠMT ČR Praha dvojím způsobem: a) Co nejdříve po uskutečnění krajského kola zapíší výsledky příslušného kraje do Databáze Chemické olympiády, která je přístupná na webových stránkách (přes tlačítko Databáze). Přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem, které obdržíte od ÚK ChO. Ihned po odeslání bude výsledková listina zveřejněna na webových stránkách ChO. b) Tato databáze umožňuje zapsané výsledkové listiny zároveň vytisknout. Takto vytištěnou výsledkovou listinu v papírové podobě spolu s hodnocením zašlete na adresu NIDM nejpozději do Letní odborné soustředění Ústřední komise ChO vybere na základě dosažených výsledků v krajských kolech soutěžící, kteří se mohou zúčastnit letního odborného soustředění Chemické olympiády. 6

8 Kontakty na krajské komise Chemické olympiády pro školní rok 2008/2009 Kraj Předseda Tajemník Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký doc. Ing. Jaroslav Kvíčala Ústav organické chemie, VŠCHT Praha Technická Praha 6 tel.: , RNDr. Marie Vasileská, CSc. katedra chemie PedF UK M. D. Rettigové Praha 1 tel.: RNDr. Karel Lichtenberg, CSc. Gymnázium, Jírovcova České Budějovice tel.: Mgr. Jana Pertlová Masarykovo Gymnázium Petákova Plzeň tel.: Ing. Miloš Krejčí Gymnázium Ostrov Studentská Ostrov tel.: ; Mgr. Tomáš Sedlák Gymnázium Teplice Čs. dobrovolců 530/ Teplice tel.: PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D. katedra chemie FP TU Hálkova Liberec tel.: Mgr. Linda Rottová Stanice přírodovědců DDM hl.m. Prahy Drtinova 1a Praha 5 tel.: , l. 532 Dr. Martin Adamec katedra chemie PedF UK M. D. Rettigové Praha 1 tel.: Ing. Miroslava Čermáková DDM, U Zimního stadionu České Budějovice tel.: RNDr. Jiří Cais Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola PC Koperníkova Plzeň tel.: Mgr. Bohumil Adamec odd. mládeže a tělovýchovy KÚ Závodní 353/ Karlovy Vary tel.: Ing. Květoslav Soukup Odd. lidských zdrojů, mlád. a tělových. KÚ Velká Hradební Ústí nad Labem tel.: Mgr. Věra Rousová tel.: , Ing. Jana Huňková DDM Větrník Riegrova Liberec tel.:

9 Kraj Předseda Tajemník Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský PaedDr. Ivan Holý, CSc. Pedagogická fakulta UHK Rokitanského Hradec Králové tel.: doc. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. katedra org. chemie FChT UP Nám. Čs. Legií Pardubice RNDr. Jitka Šedivá Gymnázium Jihlava Jana Masaryka Jihlava tel.: RNDr. Valerie Richterová Bořetická Brno tel.: Ing. Jaroslava Odstrčilová SPŠ, Třída T. Bati Otrokovice tel.: kat. D RNDr. Stanislava Ulčíková ZŠ Slovenská Zlín tel.: RNDr. Libor Kvítek, CSc. kat. fyzikální chemie PřF UP Tř. Svobody Olomouc tel.: Mgr. Alexandra Holoušková Gymnázium Havířov Komenského Havířov Mgr. Hana Šrámková Dům dětí a mládeže Lužická Hradec Králové tel.: , Mgr. Klára Jelinkova DDM Delta Gorkého Pardubice tel.: RNDr. Josef Zlámalík Gymnázium Jihlava Jana Masaryka Jihlava tel.: Mgr. Zdeňka Antonovičová Centrum volného času Lužánky Lidická Brno Lesná tel.: Bc. Jana Mašková odd. mládeže a tělovýchovy KÚ Třída T. Bati Zlín tel.: Ing. Antonín Zvěř odd. mládeže a sportu KÚ Jeremenkova 40A Olomouc tel.: Mgr. Marie Kociánová Stanice přírodovědců Čkalova Ostrava Poruba tel.:

10 Další informace získáte na této adrese. ÚK ChO NIDM MŠMT Praha, Talentcentrum Sámova 3, Praha tel.: , fax: Ing. Jana Ševcová Podrobnější informace o chemické olympiádě a úlohách minulých ročníku získáte na stránkách Ústřední komise ChO je členem Asociace českých chemických společností. Informace o Asociaci a o spoluvyhlašovateli ChO České chemické společnosti naleznete na stránkách Významným chemickým odborným časopisem vydávaným v češtině jsou Chemické listy. Seznámit se s některými články můžete v Bulletinu, který vychází čtyřikrát ročně a naleznete ho i na internetových stránkách na adrese 9

11 KATEGORIE B Autoři doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. (anorganická chemie, Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Mgr. Michal Řezanka (organická chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc. (praktická část, Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě Recenzenti RNDr. Jan Rohovec, Ph.D. (odborná recenze) Geologický ústav, AV ČR RNDr. Jiří Kroutil, Ph.D. (odborná recenze) Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha doc. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. (odborná recenze) Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha RNDr. Vladimír Vít (pedagogická recenze) Gymnázium Ostrov, Studentská Anorganická část letošního ročníku Chemické olympiády kategorie B je zaměřena na prvek, který snad nejvíce ze všech ovlivnil historický vývoj lidstva železo. Společně se zaměříme především na jeho výrobu ve vysokých pecích a na jeho zušlechťování na ocel dnes stále ještě nejpoužívanější konstrukční materiál. Nezůstaneme ale pouze u průmyslové velkovýroby. Prozkoumáme také krásnou barevnou chemii železa a s její pomocí se naučíme některá efektní chemická kouzla. Zlehka se také dotkneme několika divných sloučenin, které železo tvoří. Pro úspěšné zvládnutí úloh budete kromě základních znalostí o železe potřebovat také běžné chemické výpočty: vyčíslování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, výpočty složení směsí a výpočty s využitím stavové rovnice ideálního plynu. V letošním ročníku organické části Chemické olympiády se zaměříme na symetrii organických sloučenin, na přípravu a reakce alkenů a halogenderivátů. Jmenovitě se budeme zabývat ozonolýzou dvojné a trojné vazby a jejími ekvivalenty. Pozornost věnujte též názvosloví organických sloučenin. K neochvějnému postupu vpřed při prodírání se záludnými úkoly vám pomůže níže uvedená literatura a internetové odkazy. Doporučená literatura 1. Středoškolské učebnice chemie, kapitoly věnované železu. 2. N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků II, Informatorium, Praha 1993, str , pozn. jen informace o železe. 3. J. McMurry: Organická chemie, VUTIUM, Brno 2007, str , O. Červinka, V. Dědek, M. Ferles: Organická chemie, SNTL, Praha 1970, str , J. Pacák: Stručné základy organické chemie, SNTL, Praha 1975, str

12 Odkazy na internetu Ozonolýza: 1,3-Dipolární adice: Alkeny: Halogenderiváty: Praktická část letošního ročníku úzce navazuje na část teoretickou, která se zabývá železem a jeho reakcemi. Provedením praktických úloh si znalosti získané studiem teorie potvrdíte a získáte představu o metodách důkazů a stanovení kationtů železa. V návaznosti na znalosti získané v anorganické chemii si prostudujte odměrné metody chelatometrické, naučte se vypočítat výsledek chelatometrické titrace, seznamte se s pojmy bod ekvivalence a jeho indikace. Doporučená literatura je řazena do tematických okruhů, řazení jednotlivých literárních pramenů je podle jejich vhodnosti pro účastníky ChO. Doporučená literatura Výpočty v analytické chemii: 1. F. Renger, J. Kalous: Analytická chemie I, Univerzita Pardubice, 2004, kap (zvláště partie týkající se vyjadřování koncentrace roztoků a vzorové příklady), str P. Pánek a kol.: Základní výpočty v analytické chemii. Ostravská univerzita M. Kotouček: Příklady z analytické chemie, PřF UP, Olomouc Chelatometrická titrace: 1. F. Renger, J. Kalous: Analytická chemie I, Univerzita Pardubice, 2004, kap str (chelatometrické titrace), str (vzorové příklady). 2. F. Renger, B. Voláková, B. Wanková: Návody pro cvičení z analytické chemie II, SNTL, Praha J. Zýka a kol.: Analytická příručka I, SNTL, Praha 1979, str R. Přibil: Komplexometrie, SNTL, Praha 1977, kap. 1. str , kap str

13 TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Výroba železa a oceli I 15 bodů Železo je prvkem, který lidstvo uvědoměle využívá nejdéle ze všech, přestože se v elementárním stavu vyskytuje jen velmi zřídka. Výrobu železa zřejmě jako první ovládli Chetité asi 3000 let před počátkem našeho letopočtu a byla to znalost tak strategicky významná, že se jim ji podařilo utajit před zbytkem světa skoro 2000 let. Teprve po rozpadu Chetitské říše kolem roku 1200 př. n. l. se znalost výroby železa rozšířila začala doba železná. Druhý skok v historii používání železa nastal v 18. století, kdy se k jeho výrobě začalo používat černé uhlí a koks. To vedlo k možnosti zvýšit množství vyráběného železa, mohly se z něj začít vyrábět kromě zbraní i stroje (hlavně parní) a mohla začít průmyslová revoluce. Dnes se na světě vyrábí více než miliarda tun surového železa ročně a hlavní surovinou pro tuto výrobu je hematit (Fe 2 O 3 ). Chemický základ výroby železa je už přes 200 let pořád stejný v podstatě pouze zvětšujeme měřítko výroby. Název vysoká pec pro výrobnu surového železa je opodstatněný dnešní největší vysoké pece mají na výšku přes 40 metrů. Úkoly: 1. Všechny následující reakce probíhají při výrobě železa ve vysoké peci. Které látky se skrývají pod symboly X1, X2 a X3? 3 Fe 2 O 3 + X1 2 X3 + X2 X3 + X1 3 FeO + X2 FeO + X1 Fe + X2 CaCO 3 CaO + X2 2 C + O 2 2 X1 2. Vypočtěte, kolik tun hematitu se spotřebuje na výrobu jedné miliardy tun surového železa, jestliže ruda obsahuje 97,0 hm. % Fe 2 O 3 (zbytek jsou neželezné nečistoty) a jestliže vyrobené surové železo obsahuje 6,8 hm. % nečistot (především uhlíku). Předpokládejte, že proces výroby probíhá beze ztrát. 3. Kolik procent hmotnosti planety Země představuje vypočtené množství zpracované rudy (přibližná hmotnost Země je t)? Výroba kvalitní a použitelné oceli ze surového železa probíhá (zjednodušeně řečeno) ve dvou krocích. Prvním z nich je snížení obsahu nečistot v surovém železe (většinou oxidací kyslíkem), druhým je pak vylepšení vlastností pomocí vhodných přísad (tzv. legur). 4. Předpokládejme, že vyrobené surové železo v předchozím příkladu obsahovalo jako nečistoty uhlík (4,1 hm. %), fosfor (1,1 hm. %), křemík (1,2 hm. %) a síru (0,4 hm. %). Reakcí s kyslíkem z něj byla vyrobena ocel s obsahem uhlíku 1,1 hm. %, ostatní nečistoty byly odstraněny úplně. Napište rovnice reakcí jednotlivých nečistot s kyslíkem. Uvažujte vznik konečných oxidačních produktů. 5. Vypočtěte objem kyslíku, který se spotřeboval na zušlechtění 1 tuny surového železa. Reakce probíhala beze ztrát při teplotě 1600 C a atmosférickém tlaku 102 kpa a kyslík se při ní choval jako ideální plyn. Reakci kyslíku se železem neuvažujte stejně jako změnu hmotnosti vsádky železa při zušlechťování. Značka prvku Fe O C P Si S M(g mol 1 ) 55,8 16,0 12,0 31,0 28,1 32,1 Tabulka 1: Molární hmotnosti vybraných prvků. 12

14 Úloha 2 Škola chemických čar a kouzel I 9 bodů V centru Ostravy v Mastné ulici je na první pohled polorozpadlé stavení pocházející snad z předminulého století vytlučená okna, kde díry mají zpravidla tvar sedmicípé hvězdy, na zbytcích omítky pod okny dlouhé šmouhy barvy zaschlé krve, střecha plná děr, jejichž počet se neustále mění. Na druhý pohled ovšem zarazí malá vyleštěná ocelová destička (beze stopy rzi) na rozpraskaných dveřích, na které stojí Střední průmyslová škola chemických čar a kouzel pobočka Ostrava. Na třetí pohled, který nás nejvíc bude zajímat, je třeba vstoupit, projít zatuchlou vstupní chodbou ke schodišti, po něm do patra (musíme to ovšem brát po dvou schodech každý druhý chybí) až ke dveřím s rudým nápisem Ferrum Magicum. Za dveřmi nás v páchnoucí laboratoři očekává postava ve špinavém a roztrhaném (kdysi snad bílém) plášti s rozevlátými vlasy profesor Carbo. Přes svou uzavřenou povahu a odpor k šmudlům (tedy těm, kteří chemická kouzla neovládají) se uvolil ukázat vám několik ze svých triků ovšem, jak sám tvrdí, jen ty nejprimitivnější, které beztak už každý zná. Při naší první návštěvě podivínský profesor vytahuje ze skříňky lahvičku se žlutou kapalinou, ze zásuvky arch bílého papíru a z kapsy štětec. Na papír pak pomocí štětce píše touto kapalinou z lahvičky nápis: To koukáte, co?. A opravdu koukáme jeden papír, jeden štětec, jeden inkoust, ale každé slovo nápisu má jinou barvu! Samozřejmě chceme vysvětlení, popis, zkrátka vědět, jak to dělá? Co je to za inkoust? Profesor je ovšem nemluva ukáže na lavičku s inkoustem, potom na dveře své laboratoře a řekne jediné slovo chlorid. A nám pomalu začíná svítat, ovšem informací stále málo, mračíme se na profesora. Ten nám to vrací (koneckonců, mračí se pořád) a ukazuje na pergamen na stěně laboratoře. Stojí na něm: Není -natý jako -itý, to ví každý mozek hbitý. Hmmm... Profesor má asi dobrou náladu, tak ještě ukazuje na papír a pak na něj pokládá tři lahvičky s nápisy rhodanid draselný, žlutá krevní sůl a acidum salicylicum. Že by jimi byl papír napuštěn? Ale profesorova světlá chvilka skončila, mlčky nás vyhání ven a odchází přemýšlet o dalších kouzlech na blízkou Stodolní ulici. Zkusíte předvedený trik odhalit? Úkoly: 1. Určete látku, jejímž vodným roztokem je zázračný inkoust. Napište její název a vzorec a pokuste se zjistit, k čemu se běžně používá. 2. Napište vzorce látek použitých k napuštění papíru. 3. Doplňte barvy kouzelného inkoustu k jednotlivým oblastem papíru napuštěným jednotlivými činidly. Napuštěno rhodanid draselný Barva žlutá krevní sůl acidum salicylicum 13

15 Úloha 3 Sulfid železičitý 6 bodů Jedním z nejběžnějších minerálů obsahujících železo je pyrit neboli kyz železný temně rudý minerál hojný i v ČR. Jeho složení odpovídá vzorci FeS 2, chemicky se jedná o sulfid železičitý. Především dříve byl významnou surovinou pro výrobu železa a kyseliny sírové. Dnes je využíván hlavně jako zdroj síry. Prvním krokem jeho zpracování je pražení na vzduchu, při kterém vzniká oxid železitý a oxid sírový. Úkoly: 1. Nezdá se vám na právě přečteném textu něco divného? Pokud ano, jste na dobré cestě odhalit čtyři chyby, které jsme do něj škodolibě zapracovali. Tak to zkuste. 2. Napište rovnici pražení pyritu. 3. Jaká jsou oxidační čísla železa a síry v pyritu? Úloha 4 Ekvivalentní 7 bodů V organické chemii se často setkáváme se symetrií organických sloučenin a s tím souvisejícím pojmem ekvivalentní atomy. Pro naše potřeby budou atomy nějaké sloučeniny ekvivalentní, když atom 1 bude mít všude kolem sebe v prostoru stejně uspořádané atomy jako atom 2. Příkladem budiž ethen, kde jsou navzájem ekvivalentní uhlíkové (nebo vodíkové) atomy a při adici (například bromovodíku) na jeho dvojnou vazbu dostaneme pouze jeden produkt. Naproti tomu má propen tři typy atomů uhlíku a při adici bromovodíku na jeho dvojnou vazbu můžeme očekávat produktů více. A nyní již k samotné úloze. V roce 1799 německý chemik (na obrázku) objevil sloučeninu X, která je prekurzorem pro přípravu sloučeniny Y. Bílá, sublimující sloučenina Y byla poprvé připravena opět německými chemiky v roce Sloučenina Y je zvláštní tím, že má sumární vzorec C 12 O 9 a má pouze dva typy atomů uhlíku. Kromě sloučeniny Y lze ze sumárního vzorce C 12 O 9 odvodit ještě jednu strukturu sloučeninu Z, která má též dva typy atomů uhlíku. Tato sloučenina však nebyla dosud připravena. Úkol: Nakreslete strukturní vzorce sloučenin X, Y a Z a napište triviální název sloučeniny X a jméno jejího objevitele. Úloha 5 Oxidativní 12 bodů Ve dvacátém století byla ozonolýza oblíbenou metodou chemiků pro určování konstituce organických látek, neboť představovala spolehlivý prostředek pro zjišťování přítomnosti a hlavně polohy dvojné vazby. Většinou je prováděna tak, že je do roztoku alkenu v inertním rozpouštědle zaváděn kyslík obohacený o několik procent ozónu. Ozonolýzu je následně možné zakončit oxidativním, nebo reduktivním zpracováním reakční směsi. Úkoly: 1. Nakreslete dostatečně podrobně mechanismus ozonolýzy trans-pent-2-enu za vzniku příslušného ozonidu. 2. Jaké produkty můžeme očekávat při zpracování tohoto ozonidu? a) V případě redukce. b) V případě oxidace. 14

16 Úloha 6 Reaktivní 11 bodů Sloučenina C je steroid, který se nachází v buněčných membránách všech tkání a u všech zvířat je přenášen krevní plazmou. Sloučeninu C syntetizují všechna eukaryota a stopová množství této sloučeniny se nacházejí v membránách rostlin a hub. HO Obrázek 1: Sloučenina C. Úkoly: 1. Napište název sloučeniny C. 2. Nakreslete produkty reakcí sloučeniny C s každým z níže uvedených činidel: a) Br 2, b) HBr, c) OsO 4, d) NaHSO 3, e) BH 3 /THF, f) H 2 O 2 /NaOH, g) CH 2 I 2 /Zn(Cu). Poznámka: Při vypracovávání výše uvedených otázek neuvažujte stereochemii. 15

17 PRAKTICKÁ ČÁST (40 bodů) Úloha 1 Chelatometrické stanovení železa 25 bodů Časová náročnost: 90 min. Stanovení železitých iontů přímou titrací odměrným roztokem chelatonu III (disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové) je nutno provádět v kyselém prostředí, kdy se tvoří dostatečně stálý žlutě zbarvený komplex. Pro správné a přesné stanovení je nutno použít odměrný roztok chelatonu III. Chelaton III p.a. je základní látkou; správným a přesným navážením lze připravit odměrný roztok o známé koncentraci. Látkovou koncentraci odměrného roztoku lze ověřit standardizací na vhodnou základní látku, např. lze použít Pb(NO 3 ) 2 nebo Zn(NO 3 ) 2. Pro stanovení železa chelatometrickou titrací se používá řada indikátorů, které s železem tvoří barevné komplexy. Velmi často používaným je kyselina sulfosalicylová, která v oblasti ph 1,8 2,5 tvoří červenofialový komplex s Fe 3+ v poměru 1:1. Titrací odměrným roztokem chelatonu III se ionty Fe 3+ váží do žlutě zbarveného komplexu. Barevný přechod v bodě ekvivalence je tedy z červené do žluté. Úkol: Proveďte stanovení železa ve vzorku, výsledek udejte v jednotkách mg dm 3. Studenti, kteří nemají možnost provést analýzu, navrhnou postup stanovení a zodpoví teoretické otázky, které jsou součástí této úlohy. Pomůcky: byreta o objemu 25 ml, 1 3 titrační baňky 250 ml, odměrný válec 10 ml a 100 ml, pipeta 10 ml, váženka, kapátko, laboratorní lžička, univerzální ph indikátorový papírek. Chemikálie: chelaton III, p.a., kyselina sulfosalicylová, 2% vodný roztok. Pracovní postup Příprava odměrného roztoku chelatonu III Vypočítejte si navážku potřebnou pro přípravu 250 ml 0,05 mol dm 3 roztoku chelatonu III, navažujte s přesností na desetinu mg (M(Na 2 H 2 Y.2H 2 O) = 372,24 g mol 1 ). Chelaton se hůře rozpouští, proto navážku rozpouštějte za tepla v kádince. Po rozpuštění roztok kvantitativně vpravte do odměrné baňky o objemu 250 ml. Po ochlazení na laboratorní teplotu doplňte destilovanou vodou po značku. Případně můžete odměrnou baňku s rozpouštěnou navážkou ohřívat pod teplou tekoucí vodou a po ochlazení na laboratorní teplotu doplnit na objem 250 ml. Roztok řádně promíchejte. 16

18 Stanovení iontů Fe 3+ ve vzorku Do titrační baňky napipetujte 10 ml vzorku obsahujícího Fe 3+, přidejte odměrným válcem 100 ml destilované vody a 5 ml 2%ního roztoku kyseliny sulfosalicylové. Titrujte 0,05 mol dm 3 odměrným roztokem chelatonu III. Asi 1 ml před bodem ekvivalence barva roztoku v titrační baňce zesvětlá (světle červená). Nyní přidávejte opatrně titrační činidlo po kapkách, vždy důkladně rozmíchejte. Barva přejde do tmavě oranžové a poté do citrónově žluté to je bod ekvivalence. Titraci proveďte třikrát a pro výpočet stanovení použijte průměrnou spotřebu chelatonu III. Úkoly: 1. Vypočítejte obsah Fe 3+ v analyzovaném vzorku v mg dm 3 ; výsledek zaokrouhlete na jednotky mg. 2. Základem standardizace odměrného roztoku chelatonu III je reakce kationtu Pb 2+ s indikátorem xylenolová oranž v prostředí hexamethylentetraminu (urotropinu). Vytvořený indikátorový komplex červenofialové barvy je méně stabilní než komplex kationtů Pb 2+ s disodnou solí ethylendiamintetraoctové kyseliny (tedy s chelatonem III). Titrováním se tedy do komplexu s chelatonem III převedou ionty Pb 2+ volné a posléze vázané v indikátorovém komplexu. V bodě ekvivalence dojde k vytitrování Pb 2+ z indikátorového komplexu, což se projeví žlutým zbarvením roztoku vlivem uvolněného indikátoru. Popište uvedenou standardizaci chemickými rovnicemi. 3. Popište princip chelatometrické titrace, uveďte základní látky a indikátory (alespoň tři) používané v této odměrné metodě analýzy. Úloha 2 Reakce kationtů železa 15 bodů Časová náročnost: 60 min. V teoretické části jste se seznámili s kouzlem činidel umožňujících psát jednou látkou různými barvami. V této praktické úloze využijete získané poznatky k provedení důkazových reakcí iontů železa. Pomůcky: porcelánová kapkovací destička, 6 kapátek, odměrný válec 10 ml a 100 ml. Chemikálie: 1 mol dm 3 roztok KOH, 10% roztok (NH 4 ) 2 S, 0,1 mol dm 3 roztok KSCN, 2% roztok kyseliny sulfosalicylové, 0,1 mol dm 3 roztok K 4 [Fe(CN) 6 ]. Upozornění: V této části úlohy pracujete s roztoky, které mohou způsobit poleptání kůže, pracujte vždy pod vedením učitele a dbejte jeho pokynů. Při práci s KOH je nutno chránit zrak. 17

19 Postup Reakce s činidly provádějte na porcelánové kapkovací destičce. Ke kapce vzorku s obsahem železa přidejte vždy 1 2 kapky jednoho činidla. Pozorujte změny na kapkovací destičce a zaznamenávejte si je. Úkoly: 1. Zapište změny, které jste pozorovali, do tabulky v pracovním listě. 2. Napište chemické rovnice reakcí s činidly KOH, (NH 4 ) 2 S, KSCN a K 4 [Fe(CN) 6 ] 3. Ve vzorku obsahujícím ionty železa byl ion Fe 2+ nebo Fe 3+? 4. Napište vzorec kyseliny sulfosalicylové. 18

20 Praktická část krajského kola 45. ročníku ChO kategorie B PRACOVNÍ LIST soutěžní číslo: body celkem: Praktická část výsledky stanovení Úloha 1 Chelatometrické stanovení železa číslo stanovení průměr spotřeba chelatonu III (ml) koncentrace Fe 3+ (mol dm 3 ) Obsah železa ve vzorku... mg dm 3. body: Výpočty: 19

21 Praktická část odpovědi Úloha 1 Chelatometrické stanovení železa 1. Popište uvedenou standardizaci chemickými rovnicemi. Jedná se o iontovou rovnici vzniku indikátorového komplexu s daným kovovým kationem (disociovaný indikátor označte Ind ) a iontovou rovnici titrace, kde uvažujte chelaton III jako disociovanou disodnou sůl (H 2 Y 2 nebo HY 3 ). V rovnici pro bod ekvival ence napište i barvu indikátorového komplexu a volného indikátoru. body: 2. Popište princip chelatometrické titrace, uveďte základní látky a indikátory (alespoň tři) používané v této odměrné metodě analýzy. body: 20

22 Úloha 2 Reakce kationtů železa 1. Činidlo KOH (NH 4 ) 2 S KSCN Produkt kys. sulfosalicylová K 4 [Fe(CN) 6 ] Tabulka 2: Tabulka reakcí vzorku Fe x+ s činidly. body: 2. Rovnice vzorku Fe x+ s činidly KOH, (NH 4 ) 2 S, KSCN a K 4 Fe(CN) 6 ]. body: 3. Ve vzorku obsahujícím ionty železa byl ion Fe 2+ nebo Fe 3+? body: 4. Napište vzorec kyseliny sulfosalicylové. body: 21

23 Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou Poznáte chemii jinak než jen jako vzorečky, reakce, výpočty a poučky. Zjistíte, že chemie může být i zábava. Dozvíte se mnoho zajímavostí z různých chemických oborů. Seznámíte se s partou lidí, kteří mají chemii stejně rádi jako Vy. KSICHT, to jsou netradiční úlohy, hříčky i úkoly k zamyšlení, výlety a soustředění plné přednášek, laboratoří, exkurzí, ale hlavně legrace a dobré pohody. A pro ty nejlepší z Vás máme připraveny hodnotné ceny! Zaujal Vás náš seminář? Řekněte si o něj u svého vyučujícího chemie nebo si ho stáhněte na našich stránkách. KSICHT.NATUR.CUNI.CZ První série začíná v říjnu.

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Chemická olympiáda. 49. ročník 2012/2013 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 49. ročník 2012/2013 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 49. ročník 2012/2013 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Organizační řád Dějepisné olympiády Č.j.: 6 946/2007-51 dne 14. 6. 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 písm. vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Organizační řád Chemické olympiády

Organizační řád Chemické olympiády Č.j.: MŠMT 14 897/2012-51 dne dubna 2012 Organizační řád Chemické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Organizační řád Soutěže v programování

Organizační řád Soutěže v programování Organizační řád Soutěže v programování Č.j. MSMT 32 359/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Organizační řád Chemické olympiády

Organizační řád Chemické olympiády Č.j.: MŠMT 20 400/2016-1 Organizační řád Chemické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

P Y T H A G O R I Á DA. 36. ročník 2012/2013 8. R O Č N Í K Š K O L N Í K O L O

P Y T H A G O R I Á DA. 36. ročník 2012/2013 8. R O Č N Í K Š K O L N Í K O L O P Y T H A G O R I Á DA 6. ročník 2012/201 8. R O Č N Í K Š K O L N Í K O L O Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Č. j. MSMT- 20 406/2016-1 Organizační řád Dějepisné olympiády ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Č1. 1 Povaha a cíl dějepisné olympiády (1) Dějepisná olympiáda (dále též jen DěO ) je soutěž 1) vycházející

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Název: Redoxní titrace - manganometrie

Název: Redoxní titrace - manganometrie Název: Redoxní titrace - manganometrie Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

Organizační řád Matematické olympiády

Organizační řád Matematické olympiády Organizační řád Matematické olympiády Č.j.: 22 126/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vyhlášení zeměpisné olympiády 2010/2011

Vyhlášení zeměpisné olympiády 2010/2011 Vyhlášení zeměpisné olympiády 2010/2011 Organizační a odborný garant soutěže Katedra geografie FPE ZČU v Plzni vedoucí ústřední komise: Doc. PaedDr Jaroslav Dokoupil, Ph.D. Organizační garant PaedDr. Jiří

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Č.j.: MŠMT - 14 891/2012-51 Dne 16. dubna 2012 Organizační řád Matematické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Princip metody U acidobazických titrací se využívají dva druhy indikace bodu ekvivalence - vizuální a instrumentální. K vizuální indikaci bodu

Více

P Y T H A G O R I Á DA. 36. ročník 2012/2013 7. R O Č N Í K Š K O L N Í K O L O

P Y T H A G O R I Á DA. 36. ročník 2012/2013 7. R O Č N Í K Š K O L N Í K O L O P Y T H A G O R I Á DA 36. ročník 2012/2013 7. R O Č N Í K Š K O L N Í K O L O Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: 6 988/2007-51 dne 14. 6. 2007 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 44. ročník. ŠKOLNÍ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ A PRAKTICKÉ ČÁSTI

Ústřední komise Chemické olympiády. 44. ročník. ŠKOLNÍ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ A PRAKTICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 44. ročník 2007 2008 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ A PRAKTICKÉ ČÁSTI Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední

Více

Dějepisná olympiáda 43. ročník - 2013/2014 p r o p o z i c e

Dějepisná olympiáda 43. ročník - 2013/2014 p r o p o z i c e Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání Dějepisná olympiáda 43. ročník

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence Program Excelence Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence 25. září 2012 Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení do systému 2 2.1 První přihlášení.................................... 3 2.2

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby

Více

45. ročník. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády

45. ročník. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém

Více

P Y T H A G O R I Á DA. 36. ročník 2012/2013 5. R O Č N Í K Š K O L N Í K O L O

P Y T H A G O R I Á DA. 36. ročník 2012/2013 5. R O Č N Í K Š K O L N Í K O L O P Y T H A G O R I Á DA 36. ročník 2012/2013 5. R O Č N Í K Š K O L N Í K O L O Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

Součástí cvičení je krátký test.

Součástí cvičení je krátký test. 1 KVALITATIVNÍ ANORGANICKÁ ANALÝZA Laboratorní úloha č.1 KATIONTY TVOŘÍCÍ NEROZPUSTNÉ CHLORIDY A SÍRANY, KATION NH 4 + DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 1. Prostudujte si dále uvedený návod 2. Prostudujte si text v Příloze

Více

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence Program Excelence Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence 21. října 2015 Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení do systému 2 2.1 První přihlášení.................................... 3 2.2

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK LABORATORNÍ PRÁCE Č. 24 KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK PRINCIP Organická kvalitativní elementární analýza zkoumá chemické složení organických látek, zabývá se identifikací jednotlivých

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele: Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny

Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 4. Tématický

Více

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU (dle Winklera v Alsterbergově modifikaci) Cílem je stanovení rozpuštěného kyslíku v pitné vodě z vodovodního řádu. Protokol musí osahovat veškeré potřebné hodnoty

Více

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní

Více

P Y T H A G O R I Á D A. 37. ročník 2013/2014 5. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O

P Y T H A G O R I Á D A. 37. ročník 2013/2014 5. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O P Y T H A G O R I Á D A 37. ročník 2013/2014 5. R O Č N Í K O K R E S N Í K O L O Příloha č. 1 Adresář krajských garantů soutěží na školní rok - 2013/2014 Kraj Krajský úřad pověřená osoba * Mgr. Michaela

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

Organizační řád soutěží v cizích jazycích

Organizační řád soutěží v cizích jazycích Č. j.: MSMT- 32 358/2014-1 Organizační řád soutěží v cizích jazycích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Dějepisná olympiáda 44. ročník - 2014/2015 p r o p o z i c e

Dějepisná olympiáda 44. ročník - 2014/2015 p r o p o z i c e Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen NIDV ) Dějepisná olympiáda 44. ročník - 2014/ p r o p o z i c e Tematické zaměření ročníku: Pot, slzy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2005 Cena: 80 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2005 Cena: 80 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2005 Cena: 80 OBSAH Část normativní Organizační řád Fyzikální olympiády (č.j. 22 125/2005-51

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 52. ročník 2015/2016 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH 21 Řešení školního kola ChO kat. B 2015/2016 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Měď v minerálech 12

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 4. ledna /ENV/17 Ing. Beránková Jančí V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 4. ledna /ENV/17 Ing. Beránková Jančí V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Je přítomen lignin? 19 bodů Při zpracování dřeva pro

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ Ústřední komise Chemické olympiády 54. ročník 2017/2018 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ Řešení teoretické části školního kola ChO kat. D 2017/2018. Úloha 1 Hádej, kdo jsem. 11

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/3. Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/3. Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru Laboratorní úloha B/3 Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru Úkol: A. Stanovte koncentraci H 2 SO 4 v dodaném vzorku roztoku pomocí indikátoru. ze e Pomocí indikátoru a barevného přechodu

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 48. ročník školní rok 2013-2014 P R O P O Z I C E Praha 2013 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Světlo

Více

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 35 ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE PRINCIP Odměrnou analýzou (titrací) se stanovuje obsah určité složky ve vzorku. Podstatou odměrného stanovení je chemická reakce mezi odměrným roztokem

Více

Název: Exotermní reakce

Název: Exotermní reakce Název: Exotermní reakce Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek: Kovy či redoxní

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

Název: Standardizace roztoku manganistanu

Název: Standardizace roztoku manganistanu Název: Standardizace roztoku manganistanu Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce Výpočet nejistoty analytického stanovení Ing. Jan Balcárek, Ph.D. vedoucí Centrálních

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 49. ročník školní rok 2014-2015 P R O P O Z I C E Praha, září 2014 Tematická zaměření ročníku Kategorie C a

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

Název: Halogeny II - halogenidy

Název: Halogeny II - halogenidy Název: Halogeny II - halogenidy Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15 Č. j. 57966/ENV/15 O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb.,

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie

Více

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 15. ROČNÍK 1. ORGANIZAČNÍ A ODBORNÝ GARANT SOUTĚŽE Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Geografická sekce katedra sociální geografie a regionálního

Více

3) Kvalitativní chemická analýza

3) Kvalitativní chemická analýza 3) Kvalitativní chemická analýza Kvalitativní analýza je součástí analytické chemie a zabývá se zjišťováním, které látky (prvky, ionty, sloučeniny, funkční skupiny atd.) jsou obsaženy ve vzorku. Lze ji

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

P R O P O Z I C E. Biologické olympiády

P R O P O Z I C E. Biologické olympiády Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády P R O P O Z I C E 44. ročník Biologické olympiády školní rok 2009/2010 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Ptáci vyskytující

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení Mgr. Evžen Doležal v. r.

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení Mgr. Evžen Doležal v. r. ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Věc: Stanovisko MŽP k využitelnosti asfaltového recyklátu s obsahem dehtu

Věc: Stanovisko MŽP k využitelnosti asfaltového recyklátu s obsahem dehtu ODESÍLATEL: Ing. Jaromír Manhart ředitel odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 22. listopadu 2016 61140/ENV/16

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělávání Odborné vzdělávání Zaměření (ŠVP) 1. Analytická chemie 2. Farmaceutické substance 3. Chemicko-farmaceutická výroba 4. Analýza chemických

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

53. ročník 2016/2017

53. ročník 2016/2017 Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Yamadův univerzální indikátor 30 bodů Úkoly: 1. Doplněná Tabulka

Více

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Vitamíny Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika Ročník: 5. Tématický celek: Biochemie

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více