SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI"

Transkript

1 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

2 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

3 Kolektiv autorů (jmenovitě viz zadní část obálky) 45. ročníku Chemické olympiády NIDM MŠMT ČR ISBN: (CD-ROM)

4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Českou společností chemickou a Českou společností průmyslové chemie vyhlašují 45. ročník předmětové soutěže CHEMICKÁ OLYMPIÁDA kategorie B pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Chemická olympiáda je předmětová soutěž z chemie, která si klade za cíl podporovat a rozvíjet talentované žáky. Formou zájmové činnosti napomáhá vyvolávat hlubší zájem o chemii a vést žáky k samostatné práci. Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Člení se na kategorie a soutěžní kola. Vyvrcholením soutěže pro kategorii A je účast vítězů Ústředního kola ChO na Mezinárodní chemické olympiádě a pro kategorii E na evropské soutěži Grand Prix Chimique, která se koná jednou za 2 roky. Úspěšní řešitelé Ústředního kola Chemické olympiády budou přijati bez přijímacích zkoušek na tyto vysoké školy: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (chemické obory), Přírodovědecká fakultu Masarykovy Univerzity v Brně (chemické obory), Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze, Fakulta chemická VUT v Brně a Fakulta chemicko- -technologická, Univerzita Pardubice. Úspěšným řešitelům Chemické olympiády kategorií A a E, kteří se umístí na místě v Ústředním kole a kteří se zapíší ke studiu chemických oborů na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, bude přiděleno mimořádné stipendium. 1 Stipendium pro nejúspěšnější řešitele nabízí také Nadační fond Emila Votočka při Fakultě chemické technologie VŠCHT v Praze. Úspěšní řešitelé Ústředního kola ChO přijatí ke studiu na této fakultě mohou zažádat o stipendium pro první ročník studia. Nadační fond E. Votočka poskytne třem nejúspěšnějším účastníkům kategorie A resp. jednomu kategorie E během 1. ročníku studia stipendium ve výši Kč. 2 Celostátní soutěž řídí Ústřední komise Chemické olympiády v souladu s organizačním řádem. Na území krajů a okresů řídí Chemickou olympiádu krajské a okresní komise ChO. Organizátory krajského kola pro žáky středních škol jsou krajské komise ChO ve spolupráci se školami, krajskými úřady a pobočkami České chemické společnosti a České společnosti průmyslové chemie. Na školách řídí školní kola ředitel a pověřený učitel. V souladu se zásadami pro organizování soutěží je pro vedení školy závazné, v případě zájmu studentů o Chemickou olympiádu, uskutečnit její školní kolo, případně zabezpečit účast studentů v této soutěži na jiné škole. 1 Podrobnější informace o tomto stipendiu budou uvedeny na webových stránkách fakulty 2 Stipendium bude vypláceno ve dvou splátkách, po řádném ukončení 1. semestru Kč, po ukončení 2. semestru Kč. Výplata je vázána na splnění všech studijních povinností. Celkem může nadační fond na stipendia rozdělit až Kč v jednom roce. 3

5 První kolo soutěže První kolo soutěže (školní) probíhá na školách ve všech kategoriích zpravidla ve třech částech. Jsou to: a) studijní část, b) praktická laboratorní část, c) kontrolní test školního kola. V této brožuře jsou obsaženy soutěžní úlohy studijní a praktické části prvního kola soutěže kategorie B. Autorská řešení těchto úloh společně s kontrolním testem a jeho řešením budou obsahem druhé brožury. Třetí část prvního kola kontrolní test bude též součástí brožury obsahující autorská řešení prvního kola soutěže. Vzor záhlaví vypracovaného úkolu Karel VÝBORNÝ Kat.: B, Gymnázium, Korunní ul., Praha 2 Úkol č.: 1 2. ročník Hodnocení: Školní kolo chemické olympiády řídí a organizuje učitel chemie (dále jen pověřený učitel), kterého touto funkcí pověří ředitel školy. Úkolem pověřeného učitele je propagovat Chemickou olympiádu mezi žáky a získávat je k soutěžení, předávat žákům texty soutěžních úkolů a dodržovat pokyny řídících komisí soutěže. Spolu s pověřeným učitelem se na přípravě soutěžících podílejí učitelé chemie v rámci činnosti předmětové komise. Umožňují soutěžícím práci v laboratořích, pomáhají jim odbornou radou, upozorňují je na vhodnou literaturu, popřípadě jim zajišťují další konzultace, a to i s učiteli škol vyšších stupňů nebo s odborníky z praxe a výzkumných ústavů. Ředitel školy vytváří příznivé podmínky pro propagaci, úspěšný rozvoj i průběh Chemické olympiády. Podporuje soutěžící při rozvoji jejich talentu a zabezpečuje, aby se práce učitelů hodnotila jako náročný pedagogický proces. Učitelé chemie spolu s pověřeným učitelem opraví vypracované úkoly soutěžících, zpravidla podle autorského řešení a kritérií hodnocení úkolů předem stanovených ÚK ChO, případně krajskou komisí Chemické olympiády, úkoly zhodnotí a seznámí soutěžící s jejich správným řešením. Pověřený učitel spolu s ředitelem školy nebo jeho zástupcem: a) stanoví pořadí soutěžících, b) navrhne na základě zhodnocení výsledků nejlepší soutěžící k účasti ve druhém kole, c) provede se soutěžícími rozbor chyb. Ředitel školy zašle příslušné komisi Chemické olympiády jmenný seznam soutěžících navržených k postupu do dalšího kola, jejich opravená řešení úkolů, pořadí všech soutěžících (s uvedením procenta úspěšnosti) spolu s vyhodnocením prvního kola soutěže. Ústřední komise Chemické olympiády děkuje všem učitelům, ředitelům škol a dobrovolným pracovníkům, kteří se na průběhu Chemické olympiády podílejí. Soutěžícím pak přeje mnoho úspěchů při řešení soutěžních úloh. 4

6 Výňatek z organizačního řádu Chemické olympiády Čl. 5 Úkoly soutěžících (1) Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané teoretické a laboratorní úlohy. (2) Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před vlastním řešením. Řešení úloh (dále jen protokoly ) je hodnoceno anonymně. (3) Pokud má soutěžící výhrady k regulérnosti průběhu soutěže, má právo se odvolat v případě školního kola k pověřenému učiteli, v případě vyšších soutěžních kol k příslušné komisi ChO, popřípadě ke komisi o stupeň vyšší. Čl. 6 Organizace a propagace soutěže na škole, školní kolo ChO (1) Zodpovědným za uskutečnění soutěže na škole je ředitel, který pověřuje učitele chemie zabezpečením soutěže (dále jen pověřený učitel ). (2) Úkolem pověřeného učitele je propagovat ChO mezi žáky, evidovat přihlášky žáků do soutěže, připravit, řídit a vyhodnotit školní kolo, předávat žákům texty soutěžních úloh a dodržovat pokyny řídících komisí ChO, umožňovat soutěžícím práci v laboratořích, pomáhat soutěžícím odbornými radami, doporučovat vhodnou literaturu, případně jim zabezpečit další konzultace, a to i s učiteli škol vyšších stupňů nebo s odborníky z výzkumných ústavů a praxe. (3) Spolu s pověřeným učitelem se na přípravě, řízení a vyhodnocení školního kola mohou podílet další učitelé chemie v rámci činnosti předmětové komise chemie (dále jen předmětová komise ). (4) Školního kola se účastní žáci, kteří se do stanoveného termínu přihlásí u učitele chemie, který celkový počet přihlášených žáků oznámí pověřenému učiteli. (5) V případě zájmu žáka o účast v soutěži je škola povinna uskutečnit školní kolo, případně zabezpečit účast žáka v ChO na jiné škole. (6) Školní kolo probíhá ve všech kategoriích v termínech stanovených NIDM a ÚK ChO zpravidla ve třech částech (studijní část, laboratorní část a kontrolní test). (7) Pověřený učitel spolu s předmětovou komisí, je-li ustavena: a) zajistí organizaci a regulérnost průběhu soutěžního kola podle zadání NIDM a ÚK ChO, b) vyhodnotí protokoly podle autorských řešení, c) seznámí soutěžící s autorským řešením úloh a provede rozbor chyb, d) stanoví pořadí soutěžících a vyhlásí výsledky soutěže. (8) Po skončení školního kola zašle ředitel školy nebo pověřený učitel: a) organizátorovi vyššího kola příslušné kategorie ChO výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů, úplnou adresou školy a stručné hodnocení školního kola, b) tajemníkovi příslušné komise ChO vyššího stupně stručné hodnocení školního kola včetně počtu soutěžících. (9) Protokoly soutěžících se na škole uschovávají po dobu jednoho roku. Komise ChO všech stupňů jsou oprávněny vyžádat si je k nahlédnutí. Čl. 14 Zvláštní ustanovení (1) Účast žáků ve všech kolech soutěže, na soustředěních a v mezinárodních soutěžích se považuje za činnost, která přímo souvisí s vyučováním. (2) Pravidelná činnost při organizování soutěže, vedení zájmových útvarů žáků připravujících se na ChO a pravidelné organizační a odborné působení v komisích ChO se považuje za pedagogicky a společensky významnou činnost učitelů a ostatních odborných pracovníků, započítává se do pracovního úvazku nebo je zohledněno v osobním příplatku, případně ohodnoceno mimořádnou odměnou. (3) Soutěže se mohou zúčastnit i žáci studující na českých školách v zahraničí, jejichž státní příslušností je Česká republika, a to v rámci územní oblasti, která je nejbližší místu studia žáka. Žákům je v případě jejich účasti ve vyšších postupových kolech hrazeno jízdné pouze na území České republiky. 5

7 Harmonogram 45. ročníku Chemické olympiády kategorie B Studijní část školního kola: říjen 2008 únor 2009 Kontrolní test školního kola: Škola odešle výsledky školního kola krajské komisi ChO nejpozději do: Krajská kola: Předsedové krajských komisí odešlou výsledkovou listinu krajských kol Ústřední komisi Chemické olympiády, NIDM MŠMT ČR Praha dvojím způsobem: a) Co nejdříve po uskutečnění krajského kola zapíší výsledky příslušného kraje do Databáze Chemické olympiády, která je přístupná na webových stránkách (přes tlačítko Databáze). Přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem, které obdržíte od ÚK ChO. Ihned po odeslání bude výsledková listina zveřejněna na webových stránkách ChO. b) Tato databáze umožňuje zapsané výsledkové listiny zároveň vytisknout. Takto vytištěnou výsledkovou listinu v papírové podobě spolu s hodnocením zašlete na adresu NIDM nejpozději do Letní odborné soustředění Ústřední komise ChO vybere na základě dosažených výsledků v krajských kolech soutěžící, kteří se mohou zúčastnit letního odborného soustředění Chemické olympiády. 6

8 Kontakty na krajské komise Chemické olympiády pro školní rok 2008/2009 Kraj Předseda Tajemník Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký doc. Ing. Jaroslav Kvíčala Ústav organické chemie, VŠCHT Praha Technická Praha 6 tel.: , RNDr. Marie Vasileská, CSc. katedra chemie PedF UK M. D. Rettigové Praha 1 tel.: RNDr. Karel Lichtenberg, CSc. Gymnázium, Jírovcova České Budějovice tel.: Mgr. Jana Pertlová Masarykovo Gymnázium Petákova Plzeň tel.: Ing. Miloš Krejčí Gymnázium Ostrov Studentská Ostrov tel.: ; Mgr. Tomáš Sedlák Gymnázium Teplice Čs. dobrovolců 530/ Teplice tel.: PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D. katedra chemie FP TU Hálkova Liberec tel.: Mgr. Linda Rottová Stanice přírodovědců DDM hl.m. Prahy Drtinova 1a Praha 5 tel.: , l. 532 Dr. Martin Adamec katedra chemie PedF UK M. D. Rettigové Praha 1 tel.: Ing. Miroslava Čermáková DDM, U Zimního stadionu České Budějovice tel.: RNDr. Jiří Cais Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola PC Koperníkova Plzeň tel.: Mgr. Bohumil Adamec odd. mládeže a tělovýchovy KÚ Závodní 353/ Karlovy Vary tel.: Ing. Květoslav Soukup Odd. lidských zdrojů, mlád. a tělových. KÚ Velká Hradební Ústí nad Labem tel.: Mgr. Věra Rousová tel.: , Ing. Jana Huňková DDM Větrník Riegrova Liberec tel.:

9 Kraj Předseda Tajemník Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský PaedDr. Ivan Holý, CSc. Pedagogická fakulta UHK Rokitanského Hradec Králové tel.: doc. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. katedra org. chemie FChT UP Nám. Čs. Legií Pardubice RNDr. Jitka Šedivá Gymnázium Jihlava Jana Masaryka Jihlava tel.: RNDr. Valerie Richterová Bořetická Brno tel.: Ing. Jaroslava Odstrčilová SPŠ, Třída T. Bati Otrokovice tel.: kat. D RNDr. Stanislava Ulčíková ZŠ Slovenská Zlín tel.: RNDr. Libor Kvítek, CSc. kat. fyzikální chemie PřF UP Tř. Svobody Olomouc tel.: Mgr. Alexandra Holoušková Gymnázium Havířov Komenského Havířov Mgr. Hana Šrámková Dům dětí a mládeže Lužická Hradec Králové tel.: , Mgr. Klára Jelinkova DDM Delta Gorkého Pardubice tel.: RNDr. Josef Zlámalík Gymnázium Jihlava Jana Masaryka Jihlava tel.: Mgr. Zdeňka Antonovičová Centrum volného času Lužánky Lidická Brno Lesná tel.: Bc. Jana Mašková odd. mládeže a tělovýchovy KÚ Třída T. Bati Zlín tel.: Ing. Antonín Zvěř odd. mládeže a sportu KÚ Jeremenkova 40A Olomouc tel.: Mgr. Marie Kociánová Stanice přírodovědců Čkalova Ostrava Poruba tel.:

10 Další informace získáte na této adrese. ÚK ChO NIDM MŠMT Praha, Talentcentrum Sámova 3, Praha tel.: , fax: Ing. Jana Ševcová Podrobnější informace o chemické olympiádě a úlohách minulých ročníku získáte na stránkách Ústřední komise ChO je členem Asociace českých chemických společností. Informace o Asociaci a o spoluvyhlašovateli ChO České chemické společnosti naleznete na stránkách Významným chemickým odborným časopisem vydávaným v češtině jsou Chemické listy. Seznámit se s některými články můžete v Bulletinu, který vychází čtyřikrát ročně a naleznete ho i na internetových stránkách na adrese 9

11 KATEGORIE B Autoři doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. (anorganická chemie, Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Mgr. Michal Řezanka (organická chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc. (praktická část, Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě Recenzenti RNDr. Jan Rohovec, Ph.D. (odborná recenze) Geologický ústav, AV ČR RNDr. Jiří Kroutil, Ph.D. (odborná recenze) Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha doc. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. (odborná recenze) Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha RNDr. Vladimír Vít (pedagogická recenze) Gymnázium Ostrov, Studentská Anorganická část letošního ročníku Chemické olympiády kategorie B je zaměřena na prvek, který snad nejvíce ze všech ovlivnil historický vývoj lidstva železo. Společně se zaměříme především na jeho výrobu ve vysokých pecích a na jeho zušlechťování na ocel dnes stále ještě nejpoužívanější konstrukční materiál. Nezůstaneme ale pouze u průmyslové velkovýroby. Prozkoumáme také krásnou barevnou chemii železa a s její pomocí se naučíme některá efektní chemická kouzla. Zlehka se také dotkneme několika divných sloučenin, které železo tvoří. Pro úspěšné zvládnutí úloh budete kromě základních znalostí o železe potřebovat také běžné chemické výpočty: vyčíslování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, výpočty složení směsí a výpočty s využitím stavové rovnice ideálního plynu. V letošním ročníku organické části Chemické olympiády se zaměříme na symetrii organických sloučenin, na přípravu a reakce alkenů a halogenderivátů. Jmenovitě se budeme zabývat ozonolýzou dvojné a trojné vazby a jejími ekvivalenty. Pozornost věnujte též názvosloví organických sloučenin. K neochvějnému postupu vpřed při prodírání se záludnými úkoly vám pomůže níže uvedená literatura a internetové odkazy. Doporučená literatura 1. Středoškolské učebnice chemie, kapitoly věnované železu. 2. N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků II, Informatorium, Praha 1993, str , pozn. jen informace o železe. 3. J. McMurry: Organická chemie, VUTIUM, Brno 2007, str , O. Červinka, V. Dědek, M. Ferles: Organická chemie, SNTL, Praha 1970, str , J. Pacák: Stručné základy organické chemie, SNTL, Praha 1975, str

12 Odkazy na internetu Ozonolýza: 1,3-Dipolární adice: Alkeny: Halogenderiváty: Praktická část letošního ročníku úzce navazuje na část teoretickou, která se zabývá železem a jeho reakcemi. Provedením praktických úloh si znalosti získané studiem teorie potvrdíte a získáte představu o metodách důkazů a stanovení kationtů železa. V návaznosti na znalosti získané v anorganické chemii si prostudujte odměrné metody chelatometrické, naučte se vypočítat výsledek chelatometrické titrace, seznamte se s pojmy bod ekvivalence a jeho indikace. Doporučená literatura je řazena do tematických okruhů, řazení jednotlivých literárních pramenů je podle jejich vhodnosti pro účastníky ChO. Doporučená literatura Výpočty v analytické chemii: 1. F. Renger, J. Kalous: Analytická chemie I, Univerzita Pardubice, 2004, kap (zvláště partie týkající se vyjadřování koncentrace roztoků a vzorové příklady), str P. Pánek a kol.: Základní výpočty v analytické chemii. Ostravská univerzita M. Kotouček: Příklady z analytické chemie, PřF UP, Olomouc Chelatometrická titrace: 1. F. Renger, J. Kalous: Analytická chemie I, Univerzita Pardubice, 2004, kap str (chelatometrické titrace), str (vzorové příklady). 2. F. Renger, B. Voláková, B. Wanková: Návody pro cvičení z analytické chemie II, SNTL, Praha J. Zýka a kol.: Analytická příručka I, SNTL, Praha 1979, str R. Přibil: Komplexometrie, SNTL, Praha 1977, kap. 1. str , kap str

13 TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Výroba železa a oceli I 15 bodů Železo je prvkem, který lidstvo uvědoměle využívá nejdéle ze všech, přestože se v elementárním stavu vyskytuje jen velmi zřídka. Výrobu železa zřejmě jako první ovládli Chetité asi 3000 let před počátkem našeho letopočtu a byla to znalost tak strategicky významná, že se jim ji podařilo utajit před zbytkem světa skoro 2000 let. Teprve po rozpadu Chetitské říše kolem roku 1200 př. n. l. se znalost výroby železa rozšířila začala doba železná. Druhý skok v historii používání železa nastal v 18. století, kdy se k jeho výrobě začalo používat černé uhlí a koks. To vedlo k možnosti zvýšit množství vyráběného železa, mohly se z něj začít vyrábět kromě zbraní i stroje (hlavně parní) a mohla začít průmyslová revoluce. Dnes se na světě vyrábí více než miliarda tun surového železa ročně a hlavní surovinou pro tuto výrobu je hematit (Fe 2 O 3 ). Chemický základ výroby železa je už přes 200 let pořád stejný v podstatě pouze zvětšujeme měřítko výroby. Název vysoká pec pro výrobnu surového železa je opodstatněný dnešní největší vysoké pece mají na výšku přes 40 metrů. Úkoly: 1. Všechny následující reakce probíhají při výrobě železa ve vysoké peci. Které látky se skrývají pod symboly X1, X2 a X3? 3 Fe 2 O 3 + X1 2 X3 + X2 X3 + X1 3 FeO + X2 FeO + X1 Fe + X2 CaCO 3 CaO + X2 2 C + O 2 2 X1 2. Vypočtěte, kolik tun hematitu se spotřebuje na výrobu jedné miliardy tun surového železa, jestliže ruda obsahuje 97,0 hm. % Fe 2 O 3 (zbytek jsou neželezné nečistoty) a jestliže vyrobené surové železo obsahuje 6,8 hm. % nečistot (především uhlíku). Předpokládejte, že proces výroby probíhá beze ztrát. 3. Kolik procent hmotnosti planety Země představuje vypočtené množství zpracované rudy (přibližná hmotnost Země je t)? Výroba kvalitní a použitelné oceli ze surového železa probíhá (zjednodušeně řečeno) ve dvou krocích. Prvním z nich je snížení obsahu nečistot v surovém železe (většinou oxidací kyslíkem), druhým je pak vylepšení vlastností pomocí vhodných přísad (tzv. legur). 4. Předpokládejme, že vyrobené surové železo v předchozím příkladu obsahovalo jako nečistoty uhlík (4,1 hm. %), fosfor (1,1 hm. %), křemík (1,2 hm. %) a síru (0,4 hm. %). Reakcí s kyslíkem z něj byla vyrobena ocel s obsahem uhlíku 1,1 hm. %, ostatní nečistoty byly odstraněny úplně. Napište rovnice reakcí jednotlivých nečistot s kyslíkem. Uvažujte vznik konečných oxidačních produktů. 5. Vypočtěte objem kyslíku, který se spotřeboval na zušlechtění 1 tuny surového železa. Reakce probíhala beze ztrát při teplotě 1600 C a atmosférickém tlaku 102 kpa a kyslík se při ní choval jako ideální plyn. Reakci kyslíku se železem neuvažujte stejně jako změnu hmotnosti vsádky železa při zušlechťování. Značka prvku Fe O C P Si S M(g mol 1 ) 55,8 16,0 12,0 31,0 28,1 32,1 Tabulka 1: Molární hmotnosti vybraných prvků. 12

14 Úloha 2 Škola chemických čar a kouzel I 9 bodů V centru Ostravy v Mastné ulici je na první pohled polorozpadlé stavení pocházející snad z předminulého století vytlučená okna, kde díry mají zpravidla tvar sedmicípé hvězdy, na zbytcích omítky pod okny dlouhé šmouhy barvy zaschlé krve, střecha plná děr, jejichž počet se neustále mění. Na druhý pohled ovšem zarazí malá vyleštěná ocelová destička (beze stopy rzi) na rozpraskaných dveřích, na které stojí Střední průmyslová škola chemických čar a kouzel pobočka Ostrava. Na třetí pohled, který nás nejvíc bude zajímat, je třeba vstoupit, projít zatuchlou vstupní chodbou ke schodišti, po něm do patra (musíme to ovšem brát po dvou schodech každý druhý chybí) až ke dveřím s rudým nápisem Ferrum Magicum. Za dveřmi nás v páchnoucí laboratoři očekává postava ve špinavém a roztrhaném (kdysi snad bílém) plášti s rozevlátými vlasy profesor Carbo. Přes svou uzavřenou povahu a odpor k šmudlům (tedy těm, kteří chemická kouzla neovládají) se uvolil ukázat vám několik ze svých triků ovšem, jak sám tvrdí, jen ty nejprimitivnější, které beztak už každý zná. Při naší první návštěvě podivínský profesor vytahuje ze skříňky lahvičku se žlutou kapalinou, ze zásuvky arch bílého papíru a z kapsy štětec. Na papír pak pomocí štětce píše touto kapalinou z lahvičky nápis: To koukáte, co?. A opravdu koukáme jeden papír, jeden štětec, jeden inkoust, ale každé slovo nápisu má jinou barvu! Samozřejmě chceme vysvětlení, popis, zkrátka vědět, jak to dělá? Co je to za inkoust? Profesor je ovšem nemluva ukáže na lavičku s inkoustem, potom na dveře své laboratoře a řekne jediné slovo chlorid. A nám pomalu začíná svítat, ovšem informací stále málo, mračíme se na profesora. Ten nám to vrací (koneckonců, mračí se pořád) a ukazuje na pergamen na stěně laboratoře. Stojí na něm: Není -natý jako -itý, to ví každý mozek hbitý. Hmmm... Profesor má asi dobrou náladu, tak ještě ukazuje na papír a pak na něj pokládá tři lahvičky s nápisy rhodanid draselný, žlutá krevní sůl a acidum salicylicum. Že by jimi byl papír napuštěn? Ale profesorova světlá chvilka skončila, mlčky nás vyhání ven a odchází přemýšlet o dalších kouzlech na blízkou Stodolní ulici. Zkusíte předvedený trik odhalit? Úkoly: 1. Určete látku, jejímž vodným roztokem je zázračný inkoust. Napište její název a vzorec a pokuste se zjistit, k čemu se běžně používá. 2. Napište vzorce látek použitých k napuštění papíru. 3. Doplňte barvy kouzelného inkoustu k jednotlivým oblastem papíru napuštěným jednotlivými činidly. Napuštěno rhodanid draselný Barva žlutá krevní sůl acidum salicylicum 13

15 Úloha 3 Sulfid železičitý 6 bodů Jedním z nejběžnějších minerálů obsahujících železo je pyrit neboli kyz železný temně rudý minerál hojný i v ČR. Jeho složení odpovídá vzorci FeS 2, chemicky se jedná o sulfid železičitý. Především dříve byl významnou surovinou pro výrobu železa a kyseliny sírové. Dnes je využíván hlavně jako zdroj síry. Prvním krokem jeho zpracování je pražení na vzduchu, při kterém vzniká oxid železitý a oxid sírový. Úkoly: 1. Nezdá se vám na právě přečteném textu něco divného? Pokud ano, jste na dobré cestě odhalit čtyři chyby, které jsme do něj škodolibě zapracovali. Tak to zkuste. 2. Napište rovnici pražení pyritu. 3. Jaká jsou oxidační čísla železa a síry v pyritu? Úloha 4 Ekvivalentní 7 bodů V organické chemii se často setkáváme se symetrií organických sloučenin a s tím souvisejícím pojmem ekvivalentní atomy. Pro naše potřeby budou atomy nějaké sloučeniny ekvivalentní, když atom 1 bude mít všude kolem sebe v prostoru stejně uspořádané atomy jako atom 2. Příkladem budiž ethen, kde jsou navzájem ekvivalentní uhlíkové (nebo vodíkové) atomy a při adici (například bromovodíku) na jeho dvojnou vazbu dostaneme pouze jeden produkt. Naproti tomu má propen tři typy atomů uhlíku a při adici bromovodíku na jeho dvojnou vazbu můžeme očekávat produktů více. A nyní již k samotné úloze. V roce 1799 německý chemik (na obrázku) objevil sloučeninu X, která je prekurzorem pro přípravu sloučeniny Y. Bílá, sublimující sloučenina Y byla poprvé připravena opět německými chemiky v roce Sloučenina Y je zvláštní tím, že má sumární vzorec C 12 O 9 a má pouze dva typy atomů uhlíku. Kromě sloučeniny Y lze ze sumárního vzorce C 12 O 9 odvodit ještě jednu strukturu sloučeninu Z, která má též dva typy atomů uhlíku. Tato sloučenina však nebyla dosud připravena. Úkol: Nakreslete strukturní vzorce sloučenin X, Y a Z a napište triviální název sloučeniny X a jméno jejího objevitele. Úloha 5 Oxidativní 12 bodů Ve dvacátém století byla ozonolýza oblíbenou metodou chemiků pro určování konstituce organických látek, neboť představovala spolehlivý prostředek pro zjišťování přítomnosti a hlavně polohy dvojné vazby. Většinou je prováděna tak, že je do roztoku alkenu v inertním rozpouštědle zaváděn kyslík obohacený o několik procent ozónu. Ozonolýzu je následně možné zakončit oxidativním, nebo reduktivním zpracováním reakční směsi. Úkoly: 1. Nakreslete dostatečně podrobně mechanismus ozonolýzy trans-pent-2-enu za vzniku příslušného ozonidu. 2. Jaké produkty můžeme očekávat při zpracování tohoto ozonidu? a) V případě redukce. b) V případě oxidace. 14

16 Úloha 6 Reaktivní 11 bodů Sloučenina C je steroid, který se nachází v buněčných membránách všech tkání a u všech zvířat je přenášen krevní plazmou. Sloučeninu C syntetizují všechna eukaryota a stopová množství této sloučeniny se nacházejí v membránách rostlin a hub. HO Obrázek 1: Sloučenina C. Úkoly: 1. Napište název sloučeniny C. 2. Nakreslete produkty reakcí sloučeniny C s každým z níže uvedených činidel: a) Br 2, b) HBr, c) OsO 4, d) NaHSO 3, e) BH 3 /THF, f) H 2 O 2 /NaOH, g) CH 2 I 2 /Zn(Cu). Poznámka: Při vypracovávání výše uvedených otázek neuvažujte stereochemii. 15

17 PRAKTICKÁ ČÁST (40 bodů) Úloha 1 Chelatometrické stanovení železa 25 bodů Časová náročnost: 90 min. Stanovení železitých iontů přímou titrací odměrným roztokem chelatonu III (disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové) je nutno provádět v kyselém prostředí, kdy se tvoří dostatečně stálý žlutě zbarvený komplex. Pro správné a přesné stanovení je nutno použít odměrný roztok chelatonu III. Chelaton III p.a. je základní látkou; správným a přesným navážením lze připravit odměrný roztok o známé koncentraci. Látkovou koncentraci odměrného roztoku lze ověřit standardizací na vhodnou základní látku, např. lze použít Pb(NO 3 ) 2 nebo Zn(NO 3 ) 2. Pro stanovení železa chelatometrickou titrací se používá řada indikátorů, které s železem tvoří barevné komplexy. Velmi často používaným je kyselina sulfosalicylová, která v oblasti ph 1,8 2,5 tvoří červenofialový komplex s Fe 3+ v poměru 1:1. Titrací odměrným roztokem chelatonu III se ionty Fe 3+ váží do žlutě zbarveného komplexu. Barevný přechod v bodě ekvivalence je tedy z červené do žluté. Úkol: Proveďte stanovení železa ve vzorku, výsledek udejte v jednotkách mg dm 3. Studenti, kteří nemají možnost provést analýzu, navrhnou postup stanovení a zodpoví teoretické otázky, které jsou součástí této úlohy. Pomůcky: byreta o objemu 25 ml, 1 3 titrační baňky 250 ml, odměrný válec 10 ml a 100 ml, pipeta 10 ml, váženka, kapátko, laboratorní lžička, univerzální ph indikátorový papírek. Chemikálie: chelaton III, p.a., kyselina sulfosalicylová, 2% vodný roztok. Pracovní postup Příprava odměrného roztoku chelatonu III Vypočítejte si navážku potřebnou pro přípravu 250 ml 0,05 mol dm 3 roztoku chelatonu III, navažujte s přesností na desetinu mg (M(Na 2 H 2 Y.2H 2 O) = 372,24 g mol 1 ). Chelaton se hůře rozpouští, proto navážku rozpouštějte za tepla v kádince. Po rozpuštění roztok kvantitativně vpravte do odměrné baňky o objemu 250 ml. Po ochlazení na laboratorní teplotu doplňte destilovanou vodou po značku. Případně můžete odměrnou baňku s rozpouštěnou navážkou ohřívat pod teplou tekoucí vodou a po ochlazení na laboratorní teplotu doplnit na objem 250 ml. Roztok řádně promíchejte. 16

18 Stanovení iontů Fe 3+ ve vzorku Do titrační baňky napipetujte 10 ml vzorku obsahujícího Fe 3+, přidejte odměrným válcem 100 ml destilované vody a 5 ml 2%ního roztoku kyseliny sulfosalicylové. Titrujte 0,05 mol dm 3 odměrným roztokem chelatonu III. Asi 1 ml před bodem ekvivalence barva roztoku v titrační baňce zesvětlá (světle červená). Nyní přidávejte opatrně titrační činidlo po kapkách, vždy důkladně rozmíchejte. Barva přejde do tmavě oranžové a poté do citrónově žluté to je bod ekvivalence. Titraci proveďte třikrát a pro výpočet stanovení použijte průměrnou spotřebu chelatonu III. Úkoly: 1. Vypočítejte obsah Fe 3+ v analyzovaném vzorku v mg dm 3 ; výsledek zaokrouhlete na jednotky mg. 2. Základem standardizace odměrného roztoku chelatonu III je reakce kationtu Pb 2+ s indikátorem xylenolová oranž v prostředí hexamethylentetraminu (urotropinu). Vytvořený indikátorový komplex červenofialové barvy je méně stabilní než komplex kationtů Pb 2+ s disodnou solí ethylendiamintetraoctové kyseliny (tedy s chelatonem III). Titrováním se tedy do komplexu s chelatonem III převedou ionty Pb 2+ volné a posléze vázané v indikátorovém komplexu. V bodě ekvivalence dojde k vytitrování Pb 2+ z indikátorového komplexu, což se projeví žlutým zbarvením roztoku vlivem uvolněného indikátoru. Popište uvedenou standardizaci chemickými rovnicemi. 3. Popište princip chelatometrické titrace, uveďte základní látky a indikátory (alespoň tři) používané v této odměrné metodě analýzy. Úloha 2 Reakce kationtů železa 15 bodů Časová náročnost: 60 min. V teoretické části jste se seznámili s kouzlem činidel umožňujících psát jednou látkou různými barvami. V této praktické úloze využijete získané poznatky k provedení důkazových reakcí iontů železa. Pomůcky: porcelánová kapkovací destička, 6 kapátek, odměrný válec 10 ml a 100 ml. Chemikálie: 1 mol dm 3 roztok KOH, 10% roztok (NH 4 ) 2 S, 0,1 mol dm 3 roztok KSCN, 2% roztok kyseliny sulfosalicylové, 0,1 mol dm 3 roztok K 4 [Fe(CN) 6 ]. Upozornění: V této části úlohy pracujete s roztoky, které mohou způsobit poleptání kůže, pracujte vždy pod vedením učitele a dbejte jeho pokynů. Při práci s KOH je nutno chránit zrak. 17

19 Postup Reakce s činidly provádějte na porcelánové kapkovací destičce. Ke kapce vzorku s obsahem železa přidejte vždy 1 2 kapky jednoho činidla. Pozorujte změny na kapkovací destičce a zaznamenávejte si je. Úkoly: 1. Zapište změny, které jste pozorovali, do tabulky v pracovním listě. 2. Napište chemické rovnice reakcí s činidly KOH, (NH 4 ) 2 S, KSCN a K 4 [Fe(CN) 6 ] 3. Ve vzorku obsahujícím ionty železa byl ion Fe 2+ nebo Fe 3+? 4. Napište vzorec kyseliny sulfosalicylové. 18

20 Praktická část krajského kola 45. ročníku ChO kategorie B PRACOVNÍ LIST soutěžní číslo: body celkem: Praktická část výsledky stanovení Úloha 1 Chelatometrické stanovení železa číslo stanovení průměr spotřeba chelatonu III (ml) koncentrace Fe 3+ (mol dm 3 ) Obsah železa ve vzorku... mg dm 3. body: Výpočty: 19

21 Praktická část odpovědi Úloha 1 Chelatometrické stanovení železa 1. Popište uvedenou standardizaci chemickými rovnicemi. Jedná se o iontovou rovnici vzniku indikátorového komplexu s daným kovovým kationem (disociovaný indikátor označte Ind ) a iontovou rovnici titrace, kde uvažujte chelaton III jako disociovanou disodnou sůl (H 2 Y 2 nebo HY 3 ). V rovnici pro bod ekvival ence napište i barvu indikátorového komplexu a volného indikátoru. body: 2. Popište princip chelatometrické titrace, uveďte základní látky a indikátory (alespoň tři) používané v této odměrné metodě analýzy. body: 20

22 Úloha 2 Reakce kationtů železa 1. Činidlo KOH (NH 4 ) 2 S KSCN Produkt kys. sulfosalicylová K 4 [Fe(CN) 6 ] Tabulka 2: Tabulka reakcí vzorku Fe x+ s činidly. body: 2. Rovnice vzorku Fe x+ s činidly KOH, (NH 4 ) 2 S, KSCN a K 4 Fe(CN) 6 ]. body: 3. Ve vzorku obsahujícím ionty železa byl ion Fe 2+ nebo Fe 3+? body: 4. Napište vzorec kyseliny sulfosalicylové. body: 21

23 Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou Poznáte chemii jinak než jen jako vzorečky, reakce, výpočty a poučky. Zjistíte, že chemie může být i zábava. Dozvíte se mnoho zajímavostí z různých chemických oborů. Seznámíte se s partou lidí, kteří mají chemii stejně rádi jako Vy. KSICHT, to jsou netradiční úlohy, hříčky i úkoly k zamyšlení, výlety a soustředění plné přednášek, laboratoří, exkurzí, ale hlavně legrace a dobré pohody. A pro ty nejlepší z Vás máme připraveny hodnotné ceny! Zaujal Vás náš seminář? Řekněte si o něj u svého vyučujícího chemie nebo si ho stáhněte na našich stránkách. KSICHT.NATUR.CUNI.CZ První série začíná v říjnu.

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více