SBORMÍK KONFERENCE PAMÁTKY PROBUZENÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORMÍK KONFERENCE PAMÁTKY PROBUZENÉ"

Transkript

1 Mgr. Petra Vondráčková: VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PROJEKTU OTEVŘTE 13. KOMNATU MEZI NÁVŠTĚVNÍKY Úvod Dotazníkové šetření mezi návštěvníky tajemných prohlídek v rámci projektu Otevřete 13. komnatu bylo realizováno v průběhu první hlavní sezóny, tj. v létě 2012, v níž byl tento produkt k dispozici. Cílem šetření bylo získat zpětnou vazbu od cílové skupiny zjistit její spokojenost s produktem, náměty na jeho zlepšení, ale také posoudit efektivnost vynaložených finančních prostředků na propagaci produktu, návštěvnost jednotlivých objektů či zájem návštěvníků o otevření 13. komnaty, tj. zájem absolvovat min. 7 z 10 tajemných prohlídek na objektech zapojených do projektu. Respondenty dotazníkového šetření se stalo 500 návštěvníků, kteří absolvovali tajemnou prohlídku. Rozložení respondentů mezi 10 objektů zapojených do projektu bylo provedeno na základě návštěvnosti daného objektu v roce Návštěvníci po skončení tajemné prohlídky obdrželi krátký dotazník (ve formátu A5), který samostatně vyplnili, odevzdali tazateli a následně od průvodce obdrželi jeden z klíčů k 13. komnatě. Specifikace cílové skupiny projektu Cílovou skupinou výstupů projektu byly primárně rodiny s dětmi. Jedním z cílů dotazníkového šetření bylo zjistit, zda právě tato cílová skupina tvoří dominantní podíl mezi návštěvníky. Z výsledků šetření vyplynulo, že tajemnými prohlídkami se podařilo oslovit především zamýšlenou cílovou skupinu, tj. rodiny s dětmi (více než 2/3 odpovědí), příp. dospělé s dětmi (14 %). Bezdětné partnerské páry či skupinky přátel tvoří sekundární skupinu návštěvníků celkem více než 16 %. Zcela výjimečně navštěvují tyto prohlídky návštěvníci sami, či s početnou skupinou dětí (např. školní, táborovou). Graf 1: Rozložení respondentů dle cílové skupiny Dle počtu a stáří dětí v cílové skupině je diferencována délka dojížďky za prohlídkou. Čtvrtina rodin, příp. dospělých s dětmi jela na prohlídku max. 30 minut, zhruba 2/3 oslovených z této cílové skupiny trvala cesta max. 60 minut. Bezdětné partnerské

2 páry či přátelé cestovali nejčastěji 1-2 hodiny (36-40 % z dané cílové skupiny), pětina jich však vážila více než dvouhodinovou cestu. Dle těchto výsledků by se o tajemných prohlídkách měla dovídat právě takto definovaná cílová skupina, tj. rezidenti bydlící max. 2 hod. od objektu, na němž prohlídka probíhá, a také turisté, kteří do tohoto území (max. 2 hodiny od objektu s prohlídkou) zavítali za jinou turistickou atraktivitou. Opomenuta by samozřejmě neměla být ani místa s velkou koncentrací cílové skupiny tj. města nad 20 tis. obyvatel. Respondenti dotazníkového šetření byli identifikováni také z hlediska prohlídek, které preferují. 92 % dotázaných vybralo jako jednu z preferovaných prohlídek prohlídku zážitkovou, tj. tajemné prohlídky se účastnili primárně návštěvníci, kteří tento druh prohlídek vyhledávají. Druhou nejčastěji volenou odpovědí byla tradiční prohlídka s průvodcem, jejíž podíl čítal pětinu všech odpovědí. Tento druh prohlídky byl preferován především u partnerských párů, u nichž dosahoval téměř 40% podílu odpovědí. Ostatní druhy prohlídek (bez průvodce či s využitím moderních technologií) byly respondenty vybírány jen velmi zřídka, často jako druhé či třetí varianty k zážitkové či tradiční prohlídce. Tabulka 1: Preferovaný druh prohlídky hradu/zámku abs. % rodiny s dětmi partnerské páry dospělí s dítětem/ vnoučetem přátelé zážitková prohlídka ,3 73,0 57,4 80,6 86,1 tradiční prohlídka ,0 20,3 38,3 17,9 13,9 prohlídka bez průvodce 29 4,7 5,9 2,1 1,5 0,0 prohlídka za využití moderních technologií 6 1,0 0,8 2,1 0,0 0,0 Celkem ,0 Návštěvnost objektů Dotazníkové šetření probíhalo v srpnu a září 2012, tj. v první hlavní sezóně, v níž byl produkt na trhu. To se projevilo také ve výsledcích šetření. Prvonávštěvníci tajemných prohlídek tvořili více než polovinu (56 %) všech respondentů, na své druhé návštěvě bylo 15 % dotázaných a na třetí 10 %. S každou další návštěvou podíl dotázaných klesal. Pro další sezóny lze však předpokládat, že podíl prvních návštěv bude klesat, a naopak se bude zvyšovat podíl návštěvníků, kteří se účastnili tajemné prohlídky na více objektech. Reálný je posun z průměrně 2,2 návštěv tajemné prohlídky na jednoho návštěvníka až na hodnotu blížící se k 4 návštěvám. Podporou k výše nastíněnému vývoji je také zájem návštěvníků o otevření 13 komnaty (zájem navštívit alespoň 7 objektů projevily téměř dvě třetiny návštěvníků viz kap. 5). Ačkoliv průměrný počet návštěv na jednoho respondenta činil 2,2 návštěvy, byl zaznamenán poměrně významný rozdíl v počtu průměrně navštívených prohlídek dle jednotlivých objektů zapojených do projektu. Výsledky jsou částečně ovlivněny datem, v němž šetření probíhalo, tj. na objektech, na nichž byli respondenti kontaktováni začátkem srpna, je průměrný počet tajemných prohlídek na 1 respondenta nižší a opačně. I přesto lze však poukázat na několik závěrů:

3 objekty s nejvyšším podílem prvonávštěvníků jsou Děčín a Grabštejn; nejzkušenější návštěvníci tajemných prohlídek byli nalezeni ve Slatiňanech a Kačině jedná se tedy o objekty, které jsou navštěvovány spíše až ve druhé vlně, tj. návštěvníky, kteří již o projektu vědí a chtějí 13. komnatu otevřít; pokud respondent navštívil již více objektů, velmi často se jednalo zámek Loučeň a hrad Kost; na Děčíně, Grabštejně a Slezskoostravském hradě, tj. na objektech vzdálených od ostatních, nebyl nalezen objekt, z něhož by návštěvníci přijížděli nejčastěji; z hlediska vazeb mezi objekty tedy hraje roli poloha objektu a jeho významnost. Detailněji jsou vazby návštěvnosti rozpracovány na obr. 1. Z něj jsou dobře patrné silné vazby dvou nejnavštěvovanějších objektů zapojených do projektu. Nejvíce vazeb s ostatními objekty má Loučeň (248 především s hradem Kost a zámky Kačina a Slatiňany) a Kost (134 vazby zejména na Loučeň a zámek Kačina). Velké množství vazeb však nasbíral právě zámek Kačina (116) a Slatiňany (99) tedy objekty, které se řadí spíše mezi menší, ale díky své poloze blízkosti ostatním, známějším objektům těží z účasti na projektu. Oproti tomu nízkou vazbu návštěvnosti vykázal Slezskoostravský hrad (20 vazeb) a zámek Kozel (64 vazeb). Příčinou je především značná vzdálenost od ostatních objektů. Návštěvníci Slezskoostravského hradu často uváděli, že se o projektu dověděli na jiném objektu a Slezskoostravský hrad navštívili jako sekundární cíl při své cestě na dovolenou či zpět. Obrázek 1: Návštěvnické vazby mezi jednotlivými objekty zapojenými do projektu Pozn.: tloušťka čáry vyjadřuje sílu vazby mezi dvěma objekty (počet návštěvníků, kteří navštívili tajemnou prohlídku na obou objektech) Z výše uvedeného lze tedy konstatovat, že pozitivní dopad projektu lze očekávat zejména pro objekty s doposud nižší návštěvností nacházející se v blízkosti hradu Kost a zámku Loučeň, tj. především Karlova Koruna, Slatiňany, Kačina, příp. Broumov.

4 Z dat, která byla šetřením poskytnuta, byla zjišťována také návštěvnost jednotlivých objektů. Aby nebyly informace zkresleny počtem dotazníků odevzdaných na daném objektu, byly uvažovány pouze ty týkající se jiných objektů než objektu, na němž respondent dotazník vyplňoval. Výsledky (v absolutních hodnotách) jsou znázorněny v grafu 3. Z něj vyplývá několik zajímavých závěrů: předpokladem bylo, že nejnavštěvovanějšími prohlídkami budou tajemné prohlídky na nejnavštěvovanějších objektech, tj. Loučeň a Kost. Ty se ale umístily děleném druhém, resp. pátém místě; nejvíc návštěvníků získal během realizace šetření hrad Grabštejn a zámek Děčín tedy objekty, jejichž návštěvnost v roce 2010 stačila na 5., resp. 8. místo mezi deseti objekty zapojenými do projektu. Vzhledem k vysokému podílu prvonávštěv lze tedy konstatovat, že oběma objektům se daří na tajemnou prohlídku nalákat návštěvníky, kteří do projektu nejsou zapojeni, a rozšířit tak počet hrajících návštěvníků. Takto získaní hráči se navíc do projektu opravdu zapojují a navštěvují i další objekty (v opačném případě by hodnoty byly nízké). Objekty jsou tedy schopné na pokladně (příp. jinými způsoby) návštěvníka přesvědčit, aby se prohlídky zúčastnil, na straně druhé samotná tajemná prohlídka návštěvníky zaujme do takové míry, že se rozhodnou ve hře pokračovat a navštívit další objekty. Pozitivně lze hodnotit návštěvnost také v případě Karlovy Koruny a Slatiňan, které, jak již bylo řečeno, těží především z dobré dostupnosti významnějších objektů; negativní vliv polohy se projevil v případě Slezskoostravského hradu, zámku Kozel a kláštera Broumov, jejichž návštěvnost je výrazně nižší než v případě ostatních objektů (v porovnání se zámkem Kačina, který se umístil na 7. místě je návštěvnost těchto objektů nižší min. dvojnásobně). Graf 2: Návštěvnost jednotlivých objektů Spokojenost návštěvníků s tajemnými prohlídkami V rámci šetření oslovení návštěvníci hodnotili také svou spokojenost s tajemnými prohlídkami na objektech, které již navštívili. Většina návštěvníků prohlídkám

5 přidělovala známku výborná, všechny objekty se proto v hodnocení vešly do průměrné známky 1,5. Nejlépe byly prohlídky hodnoceny v Děčíně a na Loučeni, naopak na druhém konci žebříčku se umístily Slatiňany a Kačina. Tyto výsledky jsou však velmi ovlivněny názorem prvonávštěvníků, tj. návštěvníků, kteří nemohou porovnávat jednotlivé tajemné prohlídky. Tabulka 2 proto znázorňuje pořadí spokojenosti s prohlídkami dle počtu navštívených objektů. Tabulka 2: Pořadí objektů dle spokojenosti návštěvníků s tajemnými prohlídkami Počet navštívených tajemných prohlídek (počet hodnotících návštěvníků) 1 (278) 1 až 10 (500) 2 až 10 (220) 3 až 10 (143) 4 až 10 (93) 5 až 10 (59) Kozel Děčín Loučeň Loučeň Loučeň Děčín Kačina Loučeň Děčín Děčín Děčín Kost Děčín Broumov Broumov Kost Kost Loučeň Broumov Kost Kost Broumov Karl. Koruna Karl. Koruna Loučeň Kozel Karl. Koruna Karl. Koruna Broumov Broumov Kost Karl. Koruna Grabštejn Grabštejn Slatiňany Slatiňany Karl. Koruna Grabštejn Slezskoostravský Kozel Kačina Kačina Grabštejn Slezskoostravský Kozel Slatiňany Grabštejn Grabštejn Slezskoostravský Kačina Slatiňany Kačina Kozel Kozel Slatiňany Slatiňany Kačina Slezskoostravský Slezskoostravský Slezskoostravský S počtem navštívených objektů se zvyšuje průměrná známka, kterou návštěvníci přidělují, zatímco první tajemnou prohlídku hodnotili průměrnou známkou 1,2, při návštěvě dosahovala průměrná známka hodnoty 1,6. Je tedy patrné, že prvonávštěvníci jsou z nového druhu prohlídky nadšení, ale s rostoucím počtem absolvovaných prohlídek jejich nadšení mírně upadá a prohlídky hodnotí kritičtěji. Výrazně se také liší pořadí spokojenosti s prohlídkami právě dle počtu prohlídek, které daný návštěvník absolvoval. Prvonávštěvníci nejlépe hodnotili prohlídku na zámku Kozel, Kačina a Děčín, na posledních dvou místech se umístil Slezskoostravský hrad a Slatiňany rozptyl mezi průměrnými známkami je však naprosto minimální, a to 0,21 stupně. V hodnocení návštěvníků, kteří absolvovali min. 2 prohlídky, se na prvních místech nejčastěji umísťovaly zámky Loučeň a Děčín, hrad Kost a klášter Broumov. Na konci žebříčku byly nejčastěji Slezskoostravský hrad a zámek Kozel. Rozptyl průměrných známek činil 0,75. Vzhledem k celkové spokojenosti návštěvníků s absolvovanými prohlídkami, bylo nalezeno jen několik podnětů k tomu, jak prohlídky vylepšit. Více než 84 % návštěvníků uvedlo, že je nenapadá, jak prohlídky zlepšit, zbývajících 16 % se však otázkou zabývalo hlouběji a s návrhem na zlepšení přišlo. 6 % návštěvníků by ocenilo, kdyby prohlídky byly ještě více zážitkové, tajemná postava byla ještě více hraná. Necelá 3 % by uvítala více informací z historie objektu i samotné postavy, 1 % návštěvníků by rádo projekt rozšířilo na více hradů a zámků v Česku, příp. rozšířilo

6 počet tajemných postav, které se na objektu vyskytují. Průvodce tajemná postava by dle návštěvníků např. mohla ve vybraných místnostech potkat své příbuzné, ne/přátele a více tak prostřednictvím dobové scénky vtáhnout návštěvníky do děje. Ojediněle se objevily také odpovědi spojené s konkrétními prohlídkami, např. návštěvník děčínského zámku by si rád odnesl na památku drahokam z pokladu Černého rytíře, či návštěvník Karlovy Koruny by si rád dopřál více likéru, který Oktavián Kinský na rozloučenou rozdává. Zájem o otevření 13. komnaty Pozitivním zjištěním dotazníkového šetření je skutečnost, že téměř dvě třetiny návštěvníků byly tajemnými prohlídkami osloveny do takové míry, že hodlají v projektu pokračovat a 13. komnatu otevřít. V případě prvonávštěvníků je podíl logicky nižší, i tak ale dosahuje příznivých 50 %, přičemž téměř dvě pětiny návštěvníků ještě nejsou rozhodnuty, zda ve sbírání klíčů pro otevření 13. komnaty budou pokračovat. Pokud byli respondenti již alespoň na 2 tajemných prohlídkách, 85 % z nich bylo rozhodnuto v návštěvách po objektech zapojených do projektu pokračovat. Tabulka 3: Zájem o otevření 13. komnaty abs. % prvonávštěvníci (%) ano ,9 50,0 ne 35 7,3 11,0 ještě nevím ,8 39,0 celkem ,0 100,0 Tajemné prohlídky jsou doprovázeny doplňkovými aktivitami, jako je vyfotografování se jako tajemná postava na tzv. fotopointech či hraní hry na webových stránkách projektu. Návštěvníci se také mohou stát fanoušky projektu na Facebooku. Z těchto aktivit je nejvíce využíván fotopoint téměř polovinou všech návštěvníků. To je samozřejmě ovlivněno tím, že na rozdíl o do ostatních dvou aktivit je fotopoint k nalezení přímo na viditelném místě daného objektu. Návštěvník se tedy často nemusí o této aktivitě dozvídat od pokladní nebo od průvodce. Podíl návštěvníků, kteří fotopoint využili, by byl vyšší v případě, že během dotazníkového šetření by byly instalovány všechny fotopointy. O možnosti vyfotografovat se jako tajemná postava nemělo informaci téměř 27 % návštěvníků celkem a 35 % prvonávštěvníků. Využívání ostatních doprovodných aktivit byla o poznání nižší. O webové hře věděla necelá čtvrtina návštěvníků, fanouškem projektu na Facebooku se stalo necelých 13 % dotázaných. Třetina respondentů však o těchto aktivitách vůbec neví, mezi prvonávštěvníky má tyto informace pouze každý druhý. Tabulka 4: Využívání doprovodných aktivit ano nevím o aktivitě všichni prvonávštěvníci všichni prvonávštěvníci využití fotopointu 43,2 27,2 26,6 34,7 hraní hry na webu 23,6 16,5 33,1 45,1

7 fanoušek na Facebooku 12,7 7,8 30,6 44,8 Prvotní zdroj informací o projektu Z hlediska dalšího plánování propagace projektu, byli návštěvníci dotazováni také na to, z jakého zdroje se o projektu dověděli. Komunikačních toků s cílovou skupinou bylo několik od inzerce v tištěných médiích a na internetu, propagaci prostřednictvím mobilního infocentra, letáků distribuovaných do infocenter, ale i dalších míst, na nichž je vysoký výskyt rodin s dětmi, po propagaci v televizi. Většina z těchto propagačních nástrojů však nebyla hlavním zdrojem, odkud se návštěvníci o projektu dověděli. Více než 50 % respondentů se o tajemné prohlídce dovědělo na prvním objektu zapojeném do projektu na pokladně či z informačních tabulí v areálu objektu. Druhým nejčastějším zdrojem informací byl internet (22 % respondentů). Tajemná prohlídka byla doporučena známými či přáteli respondentovi v 12 % případů. Mezi odpověďmi tak zcela zapadla propagace, do níž bylo investováno nejvíce finančních prostředků, neboť média (s výjimkou internetu) jako zdroj informací uvedlo méně než 10 % dotázaných. Z tohoto důvodu by bylo vhodné propagaci projektu přehodnotit tak, aby měla větší dopad na cílovou skupinu a prostředky do ní investované byly vynaloženy efektivněji. Jak se ukázalo, doporučení od známých je stále významným zdrojem informací. Z tohoto důvodu byli návštěvníci také dotazováni na to, proč by svým známým a přátelům prohlídku doporučili. Na otázku odpovědělo zhruba 86 % dotázaných. Z pohledu respondentů lze tedy tajemné prohlídky charakterizovat jako prohlídky zábavné a zajímavé, které jsou pro návštěvníka a jeho rodinu originálním zážitkem, při kterém se baví i děti, které by standardní prohlídka s průvodcem po chvíli nebavila. Závěr Dotazníkové šetření s sebou přineslo řadu zjištění pozitivních i těch méně příznivých. Kladným zjištěním je jistě spokojenost návštěvníků s tajemnými prohlídkami ačkoliv mezi hodnocením jednotlivých tajemných prohlídek byly nalezeny rozdíly, všechny prohlídky byly hodnoceny jako výborné či chvalitebné, použijeme-li školní stupnici hodnocení. Pozitivní zprávou je také velký zájem návštěvníků o otevření 13. komnaty. Opačně lze však hodnotit úspěšnost projektu z hlediska vynaložených prostředků do propagace, ačkoliv byla kladena velká pozornost na inzerci v tištěných ale i dalších médiích. Návštěvníci se o projektu dověděli ve většině případů na prvním navštíveném objektu, na internetu či dostali doporučení k návštěvě od svých známých.

Jiří Senohrábek. Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu

Jiří Senohrábek. Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu Jiří Senohrábek Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu Co to je? Pro koho to je? nový produkt cestovního ruchu pro rodiny s dětmi nebo poutníky po českých hradech

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013)

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Český návštěvník Celkový počet respondentů v daném období: 507 1. Ze kterého kraje v České republice pocházíte? Z hlediska struktury návštěvnosti

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní Základní školy po zápisech do 1. tříd Studie občanského sdružení Než zazvoní 23. února 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými základními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jak probíhá

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

ZPĚTNÁ VAZBA OD ŽADATELŮ O GRANT - PO VYHODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015

ZPĚTNÁ VAZBA OD ŽADATELŮ O GRANT - PO VYHODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015 ZPĚTNÁ VAZBA OD ŽADATELŮ O GRANT - PO VYHODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015 Úvod Zpráva přibližuje hlavní zjištění z dotazníkového šetření realizovaného Domem zahraniční spolupráce (DZS) koncem

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Občané o daních červen 2011

Občané o daních červen 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o daních červen 2011 Technické parametry

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Kam si chodíme posedět?

Kam si chodíme posedět? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: Nadezda.Horakova@soc.cas.cz Kam si chodíme posedět? Technické parametry Výzkum:

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. února 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší studie občanského

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Zpracovala: Mgr. Alena Šámalová CpKP střední Čechy Vodičkova 36, Praha 1 alena.samalova@cpkp.cz 1/9 1. Výzkumný záměr Dotazníkové šetření

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Míra spokojenosti účastníků s akcí

Míra spokojenosti účastníků s akcí Evaluace veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Lidé lidem Ve dnech 20.-21.9.2007 se konal veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem Lidé lidem. Tato akce se uskutečnila v

Více

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí 1 Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí (Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko) Velké Meziříčí listopad a prosinec 2011 2 Projekt: Posilování institucionální kapacity

Více

Vyhodnocení dotazníkové šetření projektu V technice je budoucnost

Vyhodnocení dotazníkové šetření projektu V technice je budoucnost Vyhodnocení dotazníkové šetření projektu V technice je budoucnost Obsah Úvod... 1 Dotazník k projektu... 2 Vyhodnocení dotazníků... 3 Hodnocení jednotlivých výstupů projektu... 4 1. E-learningové lekce...

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Plura, J., Nenadál, J. Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava ÚVOD V období od srpna

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +42 286 84 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ Průzkum mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Hodnocení stavu společnosti je lepší než před rokem

Hodnocení stavu společnosti je lepší než před rokem INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 1/ Hodnocení stavu společnosti je lepší než před rokem Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 1 let ve dnech

Více

Životní podmínky 2015

Životní podmínky 2015 Životní podmínky 2015 Šetření Životní podmínky Šetření s názvem Životní podmínky probíhá v České republice od roku 2005 jako národní verze evropského šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income

Více

CCB Index nemocnic - obchodních společností

CCB Index nemocnic - obchodních společností počet nemocnic FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2017

Hodnocení kvality různých typů škol září 2017 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Čtete elektronickou verzi časopisu DUHA?

Čtete elektronickou verzi časopisu DUHA? Komentář k anketě časopisu DUHA únor 2015 Cíl: Anketa probíhala od 22. 1. do 20. 2. 2015 elektronickou formou. Prvotním cílem bylo zjištění zájmu o zasílání periodika DUHA v jeho různých formátech (elektronický

Více

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00028) Výstupy z dotazníků zpracoval Bc. Jan Mácha,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah

Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah A Ochrana člověka za mimořádných událostí... 4 A.1 Celkový postoj k Ochraně člověka za mimořádných situací... 4 A.2 Výuka Ochrany člověka a její formy...

Více