SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce"

Transkript

1 SO-06 Přípojka plynu Středotlaká plynovodní přípojka PE 100 SDR x 2,9 bude napojena na stávající středotlaký plynovodní řad (provozní tlak 0,3 Mpa) v Husově ulici. Přípojka bude ukončena ve skříni kulovým kohoutem DN 25 HUP. Plynoměr, regulátor tlaku s dalším kulovým kohoutem bude umístěn v uzamykatelné skříni na fasádě objektu. Nově středotlaká přípojka bude zásobovat objekt zemním plynem. Zemní plyn bude v objektu sloužit k přípravě pokrmů a v technických laboratořích. Plynovodní přípojka bude provedena dle technických pravidel COPZ G a technických instrukcí SČP,a.s. číslo 11/2004 z potrubí PE 100 SDR 11 v profilu 32. Veškeré spoje budou provedeny svařovacími elektrotvarovkami nebo tvarovkami pro svařování na tupo s příslušným atestem. Při použití elektrotvarovek a tvarovek je nutná kompatibilita s použitými trubkami. Projektant doporučuje tvarovky Friatec, popřípadě Innogaz,GF+. Vlastnosti veškerých použitých materiálů je nutné doložit atesty. Přechod přípojky z vodorovné (zemní) do svislé části bude proveden pomocí elektrokolena. Koncová část plynovodní přípojky bude ukončena ve skříni před přírubovým kohoutem HUP mechanickou spojkou Isiflo nebo přechodkou PE/ocel fixovanou specielním držákem k boční straně skříně. Svislá část přípojky ve zdivu nebo pilířku bude chráněna plastovou ochranou trubkou PE-SDR 11 žluté barvy. Použitý materiál na přípojku a ochranou trubku bude tyčový. Zemní práce : Pro zemní práce platí obecně ČSN , speciální požadavky jsou uvedeny v technických pravidlech GAS. V rámci technického dozoru na stavbách je třeba věnovat pozornost zejména: a) rozměru a způsobu provedení rýhy pro uložení potrubí. Podle Změny a) ČSN může být šířka dna výkopu menší než 0,5 m - musí být však splněna podmínka dodržení tloušťky obsypu mezi stěnou výkopu a povrchem potrubí minimálně 10 cm, b) vyrovnání dna výkopu, z důvodu rovnoměrného rozložení napětí v potrubí a nebezpečí shromažďování kondenzátu. Nesmí docházet k bodovému podpírání potrubí, c) dno výkopu, stejně jako podsyp, obsyp a zásyp nesmí být tvořeno zeminou s velikostí zrn větší než 8 mm a obsahující ostrý štěrk, d) přednostně bude pro podsyp, stejně jako obsyp a zásyp potrubí použit kopaný písek, e) podsypová vrstva musí být nejméně 10 cm silná a zásyp se provede do výšky 20 cm nad povrch potrubí, f) před uložením potrubí provede odborně způsobilý pracovník montážní organizace, za účasti stavebního dozoru a zástupce budoucího provozovatele, kontrolu dna rýhy a provedení a zhutnění podsypu, g) po uložení potrubí na dno rýhy musí být před jeho zásypem provedeno zaměření, potřebné pro vyhotovení dokladů podle čl. 8.4, TPG a do doby vydání příslušného předpisu RWE dle Metodického pokynu PTŘ č. 26/2000. h) jednotlivé vrstvy podsypu, obsypu a zásypu se zhutňují samostatně. Obsyp se zhutňuje ručně, i) na další zhutněnou vrstvu zásypu, cca 30 až 40 cm nad potrubí, se klade výstražná folie, j) výška krytí plynovodu se volí zpravidla 0,8-1,0 m s tím, že nesmí být u plynovodu menší než 0,6 m a u přípojek menší než 0,5 m. Krytí, snížené pod tuto hodnotu může povolit, ve smyslu čl TPG , budoucí provozovatel na základě posouzení navrženého technického řešení. k) Signalizační vodič - Pro zjištění trasy plynovodů z PE 100, musí být na potrubí upevněn měděný signalizační plný vodič s izolací do země min. průřezu 1,5 mm2 (CYY 1,5 mm). Signal. vodič bude upevněn po 2 ID na nové potrubí PE 100. Signalizační vodič bude proveden smyčkou kolem T-kusu s oběma vývody v nice HUP a měření ve svitku k držáku přípojky PE 100. Signal. vodič přípojky se se SV hlav. řadu nepropojuje, pouze se zaizoluje jeho konec a spirálovitě se několikrát okolo vodiče hl. řady ovine. l) Kontrola signalizačního vodiče - Vlastni kontrole signalizačního vodiče musí být přítomen zástupce budoucího uživatele. O výsledcích kontroly se pořídí zápis, který je součástí dokumentace předání díla. m) Čištění potrubí - Vnitřní čištění potrubí bude provedeno stlačeným vzduchem (profouknutí) po prac. úsecích. Záznam o vyčištění potrubí musí být uveden ve stav. deníku a potvrzen investorem. Montážní práce: Plynovodní přípojka je navržena dle Technických pravidel G , ČSN EN ,2 a dalších souvisejících norem a předpisů. Pro stavbu středotlaké přípojky a průmyslového plynovodu bude použito polyetylenových trub řady těžké (SDR11). Projektant doporučuje použít trubky PE 100 SDR 11 Rehau 32x2,9. Dodavatel stavby si vyžádá od dodavatele trubního materiálu osvědčení o jakosti. Pro montáž potrubí smí být použity pouze trubky a tvarovky s neprošlou skladovací lhůtou udanou výrobcem. Montážní práce s trubkami a tvarovkami lze provádět pouze do 1

2 teploty vyšší než 00C. Při kladení potrubí musí být zamezeno vhodným opatřením vniknutí nečistot a vody do potrubí. 1. Oprávnění k montážním pracím a) oprávnění montážní firmy Výstavbu a opravy plynovodů smí provádět jen montážní firma, která má k těmto pracím oprávnění vydané IBP nebo ITI na základě odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 174/68 Sb., ve znění pozdějších předpisů. b) oprávnění montážních pracovníků Stavebně montážní práce smí vykonávat pouze pracovníci prokazatelně seznámení se zásadami práce s PE materiálem a splňující podmínky odborné způsobilosti podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/79 Sb. v platném znění. c) kvalifikace svářečů Svářečské práce na plastových potrubních systémech pro plynárenství smí vykonávat pracovníci, kteří jsou držiteli Osvědčení odborné způsobilosti svařeče, v rozsahu C-U/P, s vyznačením specifikace pro příslušné metody svařování podle TP G , získaného ve svářečských školách působících v systému České společnosti pro svařování plastů. Osvědčení obsahující jiné označení kvalifikačního stupně jsou, pro práce na plynovodech a přípojkách z PE, neplatná. Svářeči musí být rovněž držiteli písemného potvrzení o zaškolení pro práci s příslušným svařovacím zařízením, vydaného výrobcem nebo jím pověřenou organizací. Písemné potvrzení o zaškolení musí obsahovat mimo osobních dat svářeče též název firmy, datum zaškolení, jméno osoby, která školení prováděla a druh a typ svařovacího zařízení. Při přejímacím řízení na plynovodní přípojku dodavatel odevzdá doklady : a) zpráva o výchozí revizi a zápis o zkouškách b) situační výkres se zakreslením trasy plynovodní přípojky Tlakové zkoušky : Zasypaná a smontovaná plynovodní přípojka a průmyslový plynovod budou před uvedením do provozu podrobeny úřední tlakové zkoušce vzduchem nebo inertním plynem dle ČSN EN s přihlédnutím k článkům Technických pravidel G Tlaková zkouška bude provedena po ustálení přetlaku v potrubí. Průběh ustalování přetlaku se bude kontrolovat deformačním tlakoměrem s rozsahem kpa. Změna přetlaku při tlakové zkoušce se bude kontrolovat deformačním tlakoměrem s třídou přesnosti 0,6% a průměrem pouzdra 160 mm. Tlaková zkouška bude provedena přetlakem 600 kpa v délce minimálně 30 minut. Potrubí je vyhovující, pokud v průběhu tlakové zkoušky nedojde vlivem úniku zkušebního media k poklesu tlaku a nebyly zjištěny netěsnosti armatur a spojů. Po skončení tlakové zkoušky se provede zápis ( dle ČSN EN 12007) Odevzdání a převzetí Před odevzdáním a převzetím musí být provedena výchozí revize. Při přejímacím řízení zhotovitel odevzdá doklady, kterými jsou zejména: a) zpráva o výchozí revizi plyn. zařízení a zápis o tlakové zkoušce b) dokumentace skutečného provedení stavby dle předpisů SČP a.s. c) zaměření podle vyhl. ČÚGK č.l0/74 Sb. d) atesty trubek, tvarovek, dokumentace uzávěrů dle či TPG e) protokoly jednotlivých svarových spojů (výstup z automatických svař. přístrojů nebo ruční na základě údajů z poloautomatických přístrojů) v následujícím min. rozsahu číslo spoje dle kladečského deníku typ a výr. číslo přístroje jméno nebo kód svářeče, číslo svář. osvědčení datum a hodina sváru teplota v prostoru svařování druh a výrobce tvarovky dimenze, dat.výroby ohmický odpor vinutí tvarovky kladečský deník se staničením svárů na vyžádání budoucího provozovatele doklad o ověření funkčnosti signaliz. vodičů výkres geodet. zaměření plynovodu se zaměřenými svar. spoji 2

3 Základní předpisy pro přípravu, realizaci a provoz stavby Zákoník práce Vyhláška ČUBP č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ČSN Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů ČSN EN Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním přetlakem do 16 barů včetně - Všeobecné funkční požadavky ČSN EN Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním přetlakem do 16 barů včetně - Specifické funkční požadavky pro polyetylén (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně) ČSN EN Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním přetlakem do 16 barů včetně - Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce ČSN EN Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky ČSN Označení uložených zařízení výstražnými foliemi ČSN Zemní práce ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení TPG Čichačky pro plynovod a přípojky TPG Svařování plynovodů a přípojek z polyetylénu TPG Plynovody a přípojky z polyetylénu (změna 1-9/98) Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci Vyhláška ČÚBP 85/1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plyn. zařízení TPG Opravy plynovodů a přípojek Vyhláška ČÚBP a ČBU 21/79 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. 554/90 Sb. Zákon 174/68 Sb.- o st. odbor. dozoru na BP, ve znění upi. 396/12 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ - č. 110/75 o evidenci a reg. prac. úrazů ve znění vyhl. 274/90 Sb. Vyhláška ČÚBP č. 85/78 Sb.- o kontrolách, revizích a zkouškách plyn. zařízení Vyhláška 21/79 Sb.- vyhrazená plynová zařízení, ve znění 554/90 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/87 Sb. - stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hoř. plynů a par Směr. č. 15/82 FMPE - pravidla pro provoz plyn. zařízení Zákon č. 309/91 Sb. - o ochraně ovzduší ve znění z.č. 218/92 Sb. Zákon č. 83/97 Sb. - stavební zákon. Zákon ČNR č. 133/85 - o požární ochraně ve znění z.č. ČNR č. 425/90 Sb. Vyhláška MV ČSR č. 37/86 Sb. - prováděcí vyhláška zákona o požární ochraně G svařování plynovodů a přípojek z polyetylénu G ověřování svar. zařízení na PE ČSN plynová zařízení - zásady provozu ČSN trubky a tvarovky z PE pro rozvod topných plynů uložené v zemi ČSN skladování výrobků z plastů ON kontroly těsnosti plynovodů a přípojek Technické instrukce SČP a.s. Spotřeba zemního plynu Maximální hodinová spotřeba zemního plynu m3/hod Roční spotřeba zemního plynu m3/rok 3

4 SO-08 Kanalizace splašková Technické řešení Odvedení splaškových vod do rekonstruované šachty 53 na stoce XIII bude řešeno jednou novou kanalizační stokou DN 300 z kameninových trub. Stoka bude vedena mezi nově navrženými objekty novou částí ulice Gorkého. Za křižovatkou s ulicí U obchodní komory bude stoka vedena podél objektů M8 a M1 a napojena do stávající kanalizační šachty na ražené štole. Na tuto stoku, která bude mít charakter veřejné kanalizace budou napojeny nově navržené objekty. Jednotlivé objekty výstavby se pak do stokové sítě splaškové kanalizace připojí domovními přípojkami dimenzí DN mm. Napojení jednotlivých objektů Jednotlivé objekty budou do příslušné kanalizačního řadu napojeny samostatnými přípojkami přes revizní šachty. Přípojky budou navrženy z potrubí PVC Awadukt SN-8 DN Uložení potrubí Potrubí kanalizačních přípojek bude uloženo v souladu s technickými podmínkami příslušného výrobce na pískové lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury, krytí min.1,0m. Pro podsyp a obsyp bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm. Zbytek výkopu do úrovně pláně nové nebo rekonstruované komunikace bude zasypán tříděným, nesedavým, vytěženým materiálem. Zásyp rýhy musí být řádně po vrstvách zhutněn min. na 98 % PS. Revizní šachty Revizní šachty na kanalizačních stokách budou typové DN 1000 z železobetonových prefabrikátů s tloušťkou stěny mm. Dno šachet je navrženo monolitické nebo také prefabrikované. Zakrytí šachet bude provedeno těžkým poklopem na zatížení D400 ( 600 mm - BEGU. Zkouška vodotěsnosti Na novém řadu a přípojkách bude před uvedením do provozu provedena zkouška vodotěsnosti vodou nebo tlakovým vzduchem dle příslušné normy. Bilance splaškových vod pro areál CVLK průměrné denní množství Q d = 178,37 m 3 /den průměrný celodenní odtok 2.06 l/s max. denní množství Q m = 20,70 l/s roční možství spašků Q r = m 3 /rok Znečištění splašků Počet EO EO = 1190 BSK 5 Celkové denní množství BSK g.bsk 5 /EO kg.bsk 5 /den koncentrace BSK 5 v OV mg.bsk 5 /l nerozpustné látky NL Celkové denní množství NL koncentrace NL v OV g.nl/eo kg.nl/den mg.nl/l 4

5 SO-09 Kanalizace dešťová Stoky dešťové kanalizace budou vedeny v převážné míře v souběhu se stokami splaškovými. Pro odvedení srážkových vod z řešeného území a nejbližšího okolí (ulice U obchodní komory) do Jizerského potoka budou vybudovány dvě nové stoky dešťové kanalizace. Pro jejich připojení na potok se využijí stávající přípojky do potoka. Odvodnění zpevněných ploch je řešeno v dalším stupni projektové přípravy liniovými odvodňovacími prvky (vjezdy do garáží, nádvoří nad podzemními garážemi a uličními vpustmi v komunikacích. Stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z potrubí PVC Awadukt SN 8 Napojení jednotlivých objektů Jednotlivé objekty a uliční vpusti budou do příslušné kanalizačního řadu napojeny samostatnými přípojkami přes revizní šachty nebo odbočky na uličních stokách. Přípojky budou navrženy z potrubí PVC Awadukt SN 8 DN Uložení potrubí Potrubí kanalizačních přípojek bude uloženo v souladu s technickými podmínkami příslušného výrobce na pískové lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury, krytí min.1,0m. Pro podsyp a obsyp bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm. Zbytek výkopu do úrovně pláně nové nebo rekonstruované komunikace bude zasypán tříděným, nesedavým, vytěženým materiálem. Zásyp rýhy musí být řádně po vrstvách zhutněn min. na 98 % PS. Revizní šachty Revizní šachty na kanalizačních stokách budou typové DN 1000 z železobetonových prefabrikátů s tloušťkou stěny mm. Dno šachet je navrženo monolitické nebo také prefabrikované. Zakrytí šachet bude provedeno těžkým poklopem na zatížení D400 ( 600 mm BEGU). Bilance srážkových vod pro areál CVLK Parametry návrhového deště intenzita návrhového deště i = 153 l/s.ha doba trvání deště t = 15 min Odtok z srážkových vod Popis ploch skut.plocha souč.odtoku red.plocha odtok OV m2 φ m 2 l/s Střechy Zpevněné plochy Nezpevněné plochy CELKEM Roční úhrn srážek mm/m 2 Ceková redukovaná plocha m 2 Celkový roční odtok Q R = 9098 m 3 /rok Maximální měsíční odtok červen 15 % Q R 15% Q M = 1365 m 3 /měs 5

6 SO-10 Rekonstrukce vodovodního řadu, přípojky vody Technické řešení Vzhledem k podstatně se zvyšujícím nárokům navrhované zástavby na zásobení pitnou a požární vodou bude třeba rekonstruovat stávající řad DN 100 v Gorkého ulici a prodloužit jej do prostoru zástavby kam bude prodloužena i ul. Gorkého. Rekonstruovaný řad bude napojen na řad DN 225 v křižovatce Gorkého a Vítězné. Rekonstruovaný řad je navržen z potrubí PE 160 v celkové délce cca 120 m a bude ukončen hydrantem přibližně na křižovatce ul.gorkého a U obchodní komory. Rekonstruovaný řad bude veden ve stejné trase jako řad původní. Na řad budou přepojeny veškeré stávající přípojky. Cca 3 m za oplocením areálu bude ve vodoměrné šachtě osazen fakturační vodoměr s hlavním uzávěrem pro areál Za vodoměrem je vodovodní potrubí PE 160 vedeno k podzemním hydrantům v areálu a k přípojkám jednotlivých objektů. Přípojky jsou navrženy v dimenzi PE 90. Z areálového vodovodu bude přípojkou PE 90 napojena i zásobní nádrž pro sprinklery umístěná v objektu podzemních garáží. Napojení jednotlivých objektů Jednotlivé objekty budou napojeny na nově navržený vodovodní řad pomocí vodovodních přípojek PEHD 90x2,9mm. Přípojky budou provedeny zároveň s areálovou kanalizací. U místa napojení na řad bude na potrubí přípojky osazeno zemní šoupě se zemní soupravou a poklopem Uložení potrubí Vodovodní potrubí bude ukládáno s min. krytím 1,5 m do hloubené rýhy š. 600 mm na pískové lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Zbytek výkopu do úrovně budoucí pláně komunikace bude zasypán tříděným vytěženým materiálem. Pro podsyp a obsyp bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm. Zásyp rýhy musí být řádně zhutněn. Nad osu vodovodního potrubí bude uložen zemnící pásek pro možnost budoucího vytýčení. Materiál potrubí Vodovodní řad bude proveden z potrubí z PE-HD 160mm, PE100, SDR11, vodovodní přípojky z PE-HD 90. Spojování trub a armatur bude provedeno svařováním pomocí elektrotvarovek. Armatury budou použity od firmy HAWLE, VODKA nebo jiné se srovnatelnými vlastnostmi. Manipulace a pokládání trub musí být v souladu s technickými předpisy výrobce. Odkalení a odvzdušnění Odkalení nebo odvzdušnění potrubí přípojek bude provedeno přes hlavní řad a koncový hydrant DN 80 Tlaková zkouška Tlaková zkouška bude provedena při přetlaku 1,5 MPa. Před uvedením do provozu bude provedeno odkalení, proplach a dezinfekce potrubí přípojek. 6

7 Výpočet potřeby vody pro areál CVLK Počet lůžek internátu /den Počet žáků škol /den Počet návštěvníků sportovních zařízení /den Počet jídel v kuchyni /den průměrná denní potřeba vody Q d = 178,370 m 3 /den koeficient denní nerovnoměrnosti k d = 1.25 max. denní potřeba vody Q m = m 3 /den = 3.20l/s koeficient hodinnové nerovnoměrnosti k h = 2.10 max. potřeba vody Q h = 6.70 l/s 7

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě komplexní servis potrubních systémů Technické podmínky TP02 Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě ČÍSLO VYDÁNÍ 8 DATUM VYDÁNÍ 1. 6. 2015 Obsah 1 Všeobecné podmínky

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r. Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM Rančířov 2012 Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.o Jaký materiál potrubí vnitřního vodovodu zvolit? Přetrvává představa,

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor SILNIČNÍ INFRASTRUKTUry Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Kapitola 16 PILOTY A PODZEMNÍ STĚNY Schváleno: MD-OSI č. j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. prosince

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více