SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY"

Transkript

1 ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: , VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA INVESTOR: Ing. Luboš Frank NÁZEV AKCE: ČÁST PROJEKTU: 3 RODINNÉ DOMY NA POZEMKU parc.č. 277/11 a 277/12 v k.ú. Dolní Břežany SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY D2.B. STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY D2.B.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM TISKU: ČÍSLO ZAKÁZKY: MĚŘÍTKO: STUPEŇ: DSP VYHOTOVENÍ: Č. PŘÍLOHY: D2.B.01

2 Obsah svazku Obsah svazku... 2 Seznam příloh...2 D2.B.01 Technická zpráva...3 A. Popis IO, jeho funkční a technické řešení...3 B. Požadavky na vybavení...4 C. Napojení na stávající technickou infrastrukturu...4 D. Vliv na povrchové a podzemní vody...4 E. Zpracované technické výpočty...4 F. Požadavky na postup stavebních a montážních prací Zemní práce Montážní práce...6 G. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech...6 H. Přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu...8 I. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce...8 Seznam příloh Výkres č. 1 PODROBNÁ SITUACE M 1 : 250 strana 2

3 D2.B.01 Technická zpráva Název stavby 3 rodinné domy na pozemku parc.č. 277/11 a 277/12 v k.ú. Dolní Břežany SO 05 Inženýrské objekty, D2.B. STL plynovod a přípojky Stavebník Ing. Luboš Frank Na Svárově 606, Dolní Břežany Zodpovědný projektant ALFAPlan Čechova 12, České Budějovice IČ: A. Popis IO, jeho funkční a technické řešení Navrhovaný STL plynovod PE D 63 a STL plynové přípojky z PE D 25 zajistí zásobování dvou nově vybudovaných rodinných domů zemním plynem, třetí rodinný dům bude napojen na stávající STL plynovou přípojku. Navržený STL plynovod bude prodloužením o cca 7,5 m stávajícího STL plynovod PE D 63 v ul. Šípková, je veden stejným směrem jako stávající v komunikaci podél obrubníků ve vzdálenosti nejméně cca 1,8 m od hranice stavebních parcel. Prodloužený plynovod bude zakončen PE záslepkou D 63 nejméně 0,8 m za poslední přípojkou. Odpoj bude proveden před zrušenou přípojkou a jelikož se jedná o koncovou větev bude průtok plynu zastaven zaškrcením potrubí z PE D 63. Propoj na stávající STL plynovod PE D 63 bude proveden pomocí prodloužené elektroobjímky. V místě zaškrcení plynovodu bude instalována opravárenská objímka PE D 63. Dodavatel stavby před provedením propojů projedná technologický postup s dodavatelem plynu. V oplocení stavebních parcel budou na hranici pozemku vybudovány sdružené pilíře pro plyn + elektro. Plynové přípojky budou na nový STL plynovod napojeny pomocí navrtávacích odbočkových T-kusů D 63/25. Všechny plynové přípojky budou zakončeny v typové skříni na hranici pozemku příslušné stavební parcely hlavním uzávěrem plynu kulovým kohoutem DN 1 integrovaným s přechodkou ISIFLO (např, Vod-Ka). Každý HUP bude navíc utěsněn zátkou DN 1. Na vodorovnou část přípojky může být použito PE potrubí z návinu, svislá část přípojky musí být zhotovena z tyčového materiálu a na vodorovnou část bude napojena kolenem W90º. Celá svislá část přípojky a vodorovná část do vzdálenosti min. 1,0 m musí být uložena do ochranné trubky (např. HEKAPLAST- R D 50/39,5). Pro vedení plynovodu a přípojek v zemi bude použito PE potrubí D 63 a D 25 SDR 11 MRS 100 spojovaného svary natupo nebo pomocí elektrofitinek. Plynovod i přípojky z lpe je nutno opatřit signalizačním vodičem. Konce signalizačních vodičů plynových přípojek budou zakončeny elektrosvorkou v pilíři HUP. V případě křížení plynovodu nebo přípojek s kanalizací, bude plynové potrubí uloženo do ochranné trubky s přesahem nejméně 1 m na každou stranu. Dimenze ochranné trubky se volí dle tabulky P 1.1 přílohy č. 1 TPG Přípojku v ochranné trubce vystředit a čela chráničky utěsnit proti vnikání vody pryžovými manžetami. Nejmenší dovolené krytí plynové přípojky je v tělese komunikace 1,0 m, v zeleném pásu a chodníku je možno snížit krytí na 0,8 m. Montáž a zkoušení plynovodu a přípojek se řídí ustanoveními ČSN EN až 4, TPG , ČSN , technickými instrukcemi distributora plynu a souvisejícími předpisy a ČSN. Přípojka musí být geodeticky zaměřena dle Pravidel pro tvorbu geodetické části dokumentace distributora plynu. strana 3

4 Údaje o projektovaných kapacitách: Délka plynovodu: 7,5 m Jmenovitá světlost: DN 50 Počet přípojek: 2 ks Délka přípojek: 7 m Jmenovitá světlost: DN 20 Jmenovitý tlak: PN 4 Pracovní přetlak: 100 až 300 kpa B. Požadavky na vybavení Stavba nevyžaduje žádné zvláštní vybavení a lze ji realizovat s běžnými prostředky obvyklými pro firmy zabývající se touto činností. C. Napojení na stávající technickou infrastrukturu Nově budovaný STL plynovod PE D 63 bude napojen na stávající STL plynovod PE D 63 v ul. Šípková. D. Vliv na povrchové a podzemní vody Bez vlivu. E. Zpracované technické výpočty Netýká se. F. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 1. Zemní práce a) Použité normy: ČSN a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Ostatní podmínky jsou uvedeny v technických pravidlech G , ČSN EN 12007, ČSN a ČSN b) Třídy těžitelnosti : tř. 2 = 20%, tř. 3 = 60%, tř. 4 = 20%. Tyto údaje vychází z předpokládaných geologických poměrů v místě stavby. c) Způsob těžení: strojně, v ochranných pásmech inž. sítí ručně, zához proveden strojně výkopkem, vytěžená zemina bude ukládána na staveništní deponii nebo podél rýhy, přebytečná zemina, suť a vybourané konstrukce budou odváženy na oficiální skládku určenou dodavatelem. d) Při kontrole provádění zemních prací se stavební dozor nebo zástupce budoucího provozovatele zaměřuje především na : - Provedení rýhy pro uložení potrubí (dle projektu). - Vyrovnání a vyčištění dna výkopu tak, aby nemohlo dojít k bodovému namáhání potrubí. - Podsyp a obsyp potrubí, musí být proveden těženým jemnozrnným pískem neobsahujícím ostré částice a zrna větší 16 mm. Podsypová vrstva musí být hluboká nejméně 10 cm, obsypová 10 cm po obou stranách potrubí a minimálně do výšky 20 cm nad potrubím. Podsyp a obsyp musí být zhutněn. Použití jiného obsypového materiálu než písku předepsané zrnitosti je nepřípustné. Před pokládkou potrubí musí způsobilý pověřený pracovník montážní organizace za účasti stavebního dozoru investora (za účasti pověřeného zástupce provozovatele plynovodu) provést kontrolu dna rýhy, zhutnění podsypu a hloubky výkopu. Výsledek kontroly zaznamená do stavebního deníku. Bez této kontroly nesmí být potrubí položeno a zasypáno. Stavební dozor investora (zástupce provozovatele strana 4

5 plynovodu) dále kontroluje pokládku potrubí a provedení podsypu, obsypu a zásypu potrubí. Tyto operace musí proběhnout v co nejkratším časovém úseku, aby nemohlo dojít k znečištění výkopu a ohrožení potrubí nevhodným a nebezpečným materiálem. Pokládku potrubí na zamrzlé, nebo zasněžené dno výkopu a do výkopu zaplaveného vodou nesmí stavební dozor připustit. e) Výkopová rýha - hloubka 0,9 1,4, šířky 0,3-0,5 m bez svahování. V místě křížení se stávajícími podz. sítěmi bude případně dle jejich krytí a způsobu křížení nutno zvolit větší hloubku výkopové rýhy. V případě potřeby (v závislosti na kvalitě zeminy a hloubce výkopu) bude nutno výkop zapažit nebo vhodně vysvahovat. Dno rýhy je třeba urovnat tak, aby na něm potrubí spočívalo v celé délce a napětí způsobená uložením byla rovnoměrně rozložena; je třeba dbát na to, aby potrubí netvořilo vzhledem ke své přizpůsobivosti k terénu úseky, ve kterých by mohlo dojít ke shromažďování kondenzátu a nečistot. f) Případné asfaltové povrchy budou oboustranně nebo jednostranně zaříznuty řezačem spár, šíře řezání min. 1,0 m, hloubka řezání dle mocnosti asfaltového krytu. g) Před obsypem potrubí musí být plynovod opatřen signalizačním vodičem dle technických pravidel TPG čl Potrubí plynovodu bude opatřeno signalizačním vodičem CY 4 mm 2 se zesílenou izolací, spojování vodiče bude provedeno lisováním pomocí trubičkové spojky nebo pájením a následně zaizolováno smršťovací hadicí nebo ovinem izolační PVC páskou. Signalizační vodič bude připevněn každých 1,5 m plastovou (izolační) páskou k plynovodnímu potrubí, vyveden bude pod poklop HUP a do výklenku regulace a měření. Ukončení provést dle současných požadavků (plastovou záslepkou elektrosvorkou). Litinové poklopy osadit ve směru potrubí, opatřit žlutou barvou. h) Potrubí plynovodů a přípojek musí být do rýhy uloženo tak, aby bylo možné zajistit jeho obsyp i z bočních stran. Plynovod a přípojky musí být geodeticky zaměřeny. Obsyp a zásyp armatur, všech spojů a míst, u kterých je předepsáno ověření na těsnost pěnotvorným roztokem, nebo jiným vhodným způsobem, se provede až po tlakové zkoušce. Tato podmínka se vztahuje i na veškeré na stavbě sesazované mechanické spojky a přechodky. Jedinou výjimku tvoří víčka navrtávacích odbočkových T kusů, která mohou být za podmínky provádění tlakové zkoušky diferenčním manometrem zasypána před započetím této tlakové zkoušky. i) Zhutnění obsypu a zásypu musí být provedeno rovnoměrně v celém profilu rýhy. Zvýšenou pozornost je při této činnosti potřeba věnovat montážním jamám. Technologie zhutňování musí vyloučit poškození položeného potrubí. Nad obsypovou a zásypovou vrstvou plynovodů ve výšce 40 cm od horního okraje potrubí plynovodu a přípojek musí být položena výstražná fólie žluté barvy s přesahem nejméně 5cm šířky okrajů uloženého potrubí. j) Zásady pro stanovení výšky krytí vychází z novelizované ČSN , TPG , TPG Plynovody a přípojky vedené pod vozovkou musí mít minimální krytí 1 metr. Se souhlasem zástupce provozovatele a správce (majitele) komunikace, lze krytí ve vozovce snížit až na 0,6 m (vždy za použití příslušného ochranného potrubí). Plynovody vedené v chodníku a v zeleném pásu musí mít minimální krytí 0,8 m. V odůvodněných případech lze se souhlasem zástupce provozovatele krytí snížit až na 0,4 m. Při snížení krytí pod 0,6 m je požadováno vždy použití ochranného potrubí. Každé snížení krytí oproti projektu musí být po odsouhlasení projektantem a zástupcem budoucího provozovatele s odůvodněním zaneseno do stavebního deníku. k) Během výkopových prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo k narušení statiky stávajících objektů, jako jsou komunikace, sloupy, podezdívky plotů, zdi apod. Při provádění zemních prací v komunikacích se vzhledem k možnosti jejich statického narušení doporučuje provádět pažení výkopu (případně svahování). Během výkopových prací nesmí dojít ani k poškození kořenového systému stromů podél trasy plynovodu. l) Stavební činností nesmí dojít k narušení odvodňovací funkce stok podél místních a státních komunikací. strana 5

6 2. Montážní práce Potrubí z lpe a) Materiál: veškerý materiál používaný pro kompletaci plynovodů a přípojek z PE musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. Splnění těchto požadavků musí být prokázáno. Schvalováním nebo certifikací, kterými se posuzuje zejména bezpečnost a shoda s předpisy, nebo registrace ve smyslu ČSN EN 45020, kterou se prokazuje nejen provedení úkonů vyplývajících z právních předpisů, ale také komplexního posouzení vhodnosti pro použití v plynárenství. Veškerý materiál musí být před jeho použitím fyzicky otestován provozovatelem plynovodu. b) Surovina: pro výrobu veškerých PE plastových komponentů používaných pro stavby plynovodů a přípojek smí být použit pouze typ a značka lineárního polyethylenu deklarovaná pro daný výrobek v protokole schvalovacího řízení dle dispozic. Pro rozvody plynu musí být použita surovina (granulát) nejmenší požadované pevnosti do dimenze D 63 MRS 100 SDR 11 a od D 90 MRS 100 SDR 17. Granulát na potrubí musí být dodáván od firem: Solvay (Etex TUB 171 a 172, Eltex TUB 121 a 125), Hostalen (GM 5010 T3 black, MPE 80 black, MPE 80 yellow, CRP 100 black, CRP 100 orange-yellow) a Borealis (ME 2421 a ME 2418, HE 3490). Žádný jiný materiál není přípustný. c) Svařitelnost: trubky, PE tvarovky a PE konce ostatních armatur, z nichž jsou montovány plynovody a přípojky musí být vyrobeny z materiálů vzájemně svařitelných. Kriteriem svařitelnosti je index toku taveniny (IT). d) Mechanické tvarovky: jejich použití je nepřípustné. Ve výjimečných případech je možné mechanickou tvarovku použít, pouze však s písemným souhlasem budoucího provozovatele pro každou konkrétní situaci na stavbě. e) Potrubí a atestace osvědčení: všechny plynovody do dimenze D 63 musí být budovány z potrubí SDR 11 PN 4 materiál MRS 100 a od dimenze D 90 včetně musí být budovány z potrubí SDR 17,6 PN 4 materiál MRS 100. Od dodavatele stavby plynovodu a přípojek bude při přejímce díla požadováno doložení osvědčení o jakosti (atestu) na parametry dané šarže instalovaného potrubí. U uzávěrů je nutno doložit protokol o zkoušce každé uzavírací armatury. f) Trubky a tvarovky se skladují dle podmínek stanovených výrobcem, při respektování ĆSN Potrubí musí být uloženo na rovné ploše. Trubky musí být víčkovány, chráněny proti znečištění, deformaci a mechanickému poškození. Svitky navinutého PE potrubí musí být při dlouhodobějším skladování v horizontální poloze. Při montáži potrubí na staveništi musí být konce potrubí až do doby propojovacích prací zaslepeny buď navařovacími nebo mechanickými záslepkami tak, aby nemohlo dojít k znečištění. veškerá používaná manipulační a dopravní technika musí být vybavena tak, aby nemohla mechanicky poškodit povrch potrubí. Manipulace s potrubím na stavbě při teplotách pod 5 C je při výstavbových pracích nepřípustná. G. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech Svářečské práce - lpe Oprávnění k montážním pracím - kvalifikace svářečů Výstavbu plynovodů z polyethylenu (PE) může provádět pouze podnikatelský subjekt a právnické osoby mající oprávnění k činnosti na plynových zařízeních vydané organizací státního odborného dozoru podle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.21/1979 doplněné vyhláškou č.554/1990 Sb. Svářečské práce na PE potrubích mohou provádět pouze svářeči, kteří vlastní oprávnění C U/P, podle druhu spoje, ve smyslu TPG Svařovací zařízení Všechna svařovací zařízení musí být vybavena registrační (záznamovou) jednotkou schopnou zaznamenat a vyhodnotit základní parametry svařování dle čl Svařovací zařízení i s příslušenstvím musí být nejméně 1x za rok přezkoušeno registrovanou servisní organizací, nebo přímo výrobcem. Svařovací zařízení musí být nastaveno na odpovídající materiál, který bude svářet (MRS 80 a MRS 100). Doklad o ověření musí montážní firma předložit stavebnímu dozoru stavby při strana 6

7 jejím zahájení. Typ, výrobní číslo svařovacího zařízení a datum posledního ověření poznamená stavební dozor investora na začátku stavby do stavebního deníku. Svařování na tupo Pro spojování PE potrubí a tvarovek svařováním na tupo s topnými elementy /zrcadly/ připouštíme použití zařízení s defin. tlakem vyvozeným hydraulickým agregátem, defin. teplotou topného elementu regulovanou elektronickou jednotkou a definovaným časem. Dodržování všech těchto parametrů musí být sledováno a vyhodnocováno záznamovým zařízením. Roční period. kontrola těchto zařízení musí probíhat dle TP G u registrované organizace, nebo přímo u výrobce. Zařízení prvně uváděné na trh musí být prověřeno v plném rozsahu dle TPG a ČSN EN Svařování elektrotvarovkami Pro svařování elektrotvarovkami s topnou spirálou požadujeme zásadně používat plně automatizované řídící jednotky vybavené paměťovou jednotkou pro registraci svarů. Všechny použité elektrotvarovky musí být vyrobeny z materiálu MRS 100. K zabezpečení standardní kvality svarů elektrotvarovkami požadujeme používání upínacích přípravků. U vinutého potrubí je použití upínacích přípravků, které zároveň snižují ovalitu potrubí podmínkou. Uplatnění jednotlivých způsobů svařování Do průměru potrubí D 63 včetně požadujeme realizovat veškeré spoje potrubí výhradně elekrotvarovkami s topnou spirálou. Od průměru potrubí D 90 výše jsou přípustné oba základní způsoby svařování - elektrotvarovkami, i na tupo. Použití jednoho, nebo druhého způsobu je odvislé od technologických možností a cenové kalkulace stavební firmy. U veškerého navíjeného potrubí připouštíme svařování pouze elektrotvarovkami. Systém značení a protokolování svarů a) Značení svarů : Svary musí být značeny - popsány přímo na PE potrubí (tvarovce) speciálním popisovačem na PE.Popis svaru musí obsahovat : - pořadové číslo svaru na trase + číslo svaru ze svářečky - datum provedení svaru b) Protokolování svarů : Pro každé pořadové číslo svaru potrubí (tvarovky ) musí být v paměťové jednotce svařovacího zařízení zaneseny základní parametry svaru. Aby byla zcela vyloučena záměna dvou svarů z jednoho dne, lze případné nulování paměťové jednotky provádět vždy až na závěr (po posledním svaru) daného dne a po vytištění zanesených protokolů. Svary konkrétní stavby je nutno vést pod číslem této stavby. Protokoly svarů plynovodu musí být v průběhu stavby na vyžádání k dispozici pro kontrolní činnost. Konkrétní mechanismus tištění protokolů a jejich dokládání je věcí dohody mezi zhotovitelem díla a zástupcem budoucího provozovatele. Přednostní vytištění protokolu musí být zabezpečeno u svarů vyvolávajících pochybnosti o jejich kvalitě. c) Kladečské schéma (deník) : Přesný obsah schématu musí být předmětem vzájemné dohody před vlastním započetím stavby. Pro zanesení jednotlivých svarů, tvarovek a ostatních armatur použít schématické značky uvedené v podmínkách pro geodetické zaměřování. Kontrola svarů lpe (metoda svařování na tupo) Kvalita svarů bude ze strany E.ON ověřována jednak nedestruktivní kontrolou popsanou v TPG čl.5.2. a dále pak kontrolou protokolu o svaru. Svar, který nevyhovuje zásadám uvedeným v TPG musí být vyříznut a nahrazen novým. Spojování potrubí z rozdílných materiálů (MRS 80 a 100) metodou na tupo je nepřípustné. Pokud k takové situaci dojde, musí se použít elektrotvarovka. Metodou na tupo lze bez dodatečných opatření svařovat při teplotě povrchu potrubí od 5 o C do + 45 o C. Podmínkou kvalitního svařování je mimo technologické kázně zamezení působení nepříznivých strana 7

8 povětrnostních vlivů v pracovním prostoru. Doba chladnutí svaru je dána údajem záznamové jednotky nastavené na příslušný rozměr a materiál potrubí. Záznamová jednotka zároveň dodržení tohoto času vyhodnocuje. Kontrola svarů lpe (metoda svařování elektrotvarovkami) Kvalita svarů bude ze strany E.ON ověřována jednak dle zásad TPG čl.4.5. a dále dle výsledku protokolu o svaru. Pokud vznikne podezření o nekvalitním svaru, musí stavební dozor trvat na vyříznutí tvarovky. Elektrotvarovky lze obecně svařovat i za záporných teplot prostředí. Tuto variantu však pro standardní výstavbu s ohledem na nemožnost další manipulace s potrubím nelze připustit. Minimální doba chladnutí svaru, po kterou není přípustné jeho namáhání, se řídí závaznými údaji výrobce. Pokud svářeč nemá tyto údaje k dispozici, musí být dodržena doba chladnutí svaru alespoň 1 hodina. Čištění plynovodu - lpe Dodavatel stavby musí zajistit před předáním stavby provozovateli vyčištění potrubí od nečistot za účasti dozoru odběratele. Dodavatel je povinen zajistit dodržení technologické kázně při stavbě plynovodu, zejména aby trubky byly před montáží vyčištěny a bylo zabráněno vniknutí vody a nečistot do již smontovaných. částí potrubí. Zkoušení plynovodu - lpe Po dokončení montáže musí být provedena tlaková zkouška. Zkoušení plynovodu se provede v souladu s vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb., ČSN EN až 4, ČSN EN a TPG Zkouška pevnosti Na STL plynovodech bude provedena zkouška pevnosti vzduchem nebo inertním plynem dvojnásobkem max. provozního přetlaku (MOP) tj. 600 kpa po dobu trvání nejméně 1 hodinu, na kterou bezprostředně naváže zkouška těsnosti. Zkouška těsnosti Na STL plynovodech bude bezprostředně po zkoušce pevnosti provedena zkouška těsnosti vzduchem nebo inertním plynem zkušebním přetlakem 600 kpa po dobu 60 minut. Platnost tlakové zkoušky je 6 měsíců. Nebude-li do této doby plynovod uveden do provozu, musí být zkouška opakována. Při provádění tlakové zkoušky budou respektována ustanovení TPG Úseky zkoušení plynovodu zvolí dle potřeby dodavatel stavby. H. Přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu Netýká se. I. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce Péče o bezpečnost práce a tech. zařízení Pro vyloučení úrazu při montážních pracích je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy a ČSN zejména: ČSN EN až 4 Zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 16 barů včetně ČSN EN až 5 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) ČSN EN ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení ČSN Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče. ČSN Elektrostatika Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny ČSN EN až 4 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem strana 8

9 ČSN ČSN ČSN Před. G Před. G Před. G Trubky a tvarovky z polyethylenu pro rozvod topných plynů uložené v zemi Prostorová úprava vedení a technické vybavení Zemní práce, všeobecná ustanovení Plynovody a přípojky z polyethylenu Svařování plynovodu a přípojek z polyethylenu Ověřování svařovacích zařízení na polyethylen Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění paragrafů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocích z povolání. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhl. č. 554/1990 sb. Vyhlášku ČÚBP č. 85/1978 sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhl. č. 552/1990 sb. Vyhlášku č. 73/2010 sb., kterou se určují vyhrazená el. zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti ve znění vyhl. č. 553/1990 sb. Nařízení vlády 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení. Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Všeobecně pro bezpečnost a ochranu zdraví platí tyto zásady: - vybavit zaměstnance vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonávají (viz. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). - stavby vedoucí je povinen seznámit zaměstnance se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést školení zaměstnanců. - V případě technologicky náročných prací je dodavatel stavby povinen vypracovat technologický postup montážních prací vykázat ze staveniště osoby nepovolené nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu na pracovišti. strana 9

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C.1. Celková situace 1:2880 C.2 Koordinační situace 1:500 C.3 Situace zákres do KM 1:1000 D.1 Kladečské schema D.2 Podélný řez

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz Stavba: Bernartice ulice Za Humny Inženýrské sítě a přípojky pro stavební pozemky D.2 dokumentace technických a technologických zařízení projekt pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing.F.Pravec Purkyňova 79a Vypracoval Ing.L. Pilař 612 00 Brno Investor: Pardubický

Více

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí naše značka vyřizuje datum 5001146349 Monika Řeháková 09.07.2015 Věc: STL plynovodní přípojka - Ubytovna "Modrák" Obec: Týniště nad Orlicí

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

Jiří SVÁÈEK CHVALŠINSKÁ 108, ČESKÝ KRUMLOV 381 01 Tel.: 602 30 59 58, 380 712054 e-mail: projekt @ svacek.cz

Jiří SVÁÈEK CHVALŠINSKÁ 108, ČESKÝ KRUMLOV 381 01 Tel.: 602 30 59 58, 380 712054 e-mail: projekt @ svacek.cz Název stavby : ; Stavebník: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV (IČ : 00245836) Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE..................... 2. STR. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY..................

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. PLYNOVOD + 7 PŘÍPOJEK Petrovice u Karviné, parc.č. 1368/1. Stavba: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná

TECHNICKÁ ZPRÁVA. PLYNOVOD + 7 PŘÍPOJEK Petrovice u Karviné, parc.č. 1368/1. Stavba: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná Zpracovatel: URBA-projekt, Mánesova 3/1136, Havířov Jana Urbánková Datum: 08/2008 Příloha č.: 01 Seznam příloh: 01 Technická zpráva

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

ZÁSADY PRO JEDNOTNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ, PŘÍPOJEK A VYBRANÝCH OBJEKTŮ NA VODOVODNÍ SÍTI

ZÁSADY PRO JEDNOTNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ, PŘÍPOJEK A VYBRANÝCH OBJEKTŮ NA VODOVODNÍ SÍTI Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS 25.06 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 3 20.3.2011 1 / 20 ZÁSADY PRO JEDNOTNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ, PŘÍPOJEK A VYBRANÝCH

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

TPG Plynovody a přípojky G 702 01

TPG Plynovody a přípojky G 702 01 TPG Plynovody a přípojky G 702 01 TECHNICKÁ PRAVIDLA PLYNOVODY A PŘÍPOJKY Z POLYETYLENU GAS MAINS AND SERVICE PIPES OF POLYETHYLENE Schválena dne: Registrace Hospodářské komory České republiky: HKCR/4/08/19

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Plánování, příprava a realizace investic do PZ Stran: 1 / 10 Tato směrnice obsahuje celkem 8 tematicky samostatných částí: I. obecná část II. Obsah a rozsah PD na stavby PZ III. Obsah výkazu výměr a rozpočtu pro stavby PZ IV. Zajištění kvality staveb

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Název : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NOVOSEDLY lokalita Mikulovská Investor : Obec NOVOSEDLY, Novosedly 1, 691 82 NOVOSEDLY Stupeň : PD pro SP Část : F2.5 Plynovod, plynové přípojky F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodp.

Více

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A ------------------------------------------------------------------- Stavba: Připojení nemovitosti čp. 265, 523, 528 a 539 v k. ú. Jablunkov na vodovodní řad Investor: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Stupeň: DSP T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

Více

Vodovod a kanalizace lokalita RTK I. Horní Rokytnice nad Jizerou Zpracoval: Ing. Petr Koldovský SP 04.2015

Vodovod a kanalizace lokalita RTK I. Horní Rokytnice nad Jizerou Zpracoval: Ing. Petr Koldovský SP 04.2015 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 2 1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU... 2 1.2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY... 2 1.3. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA... 2 1.4. POLOHA K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Majitel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Provozovatel: RAVOS, s.r.o. Leden 2015 OBSAH 1 Úvod...... 3 1.1 Možné vlastnictví a provozní vazby... 4 VODOVODY

Více

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ KANALIZACE...

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň List 1 z 5 1) Název produktu 1* Výrobky pro plynárenství ČSN EN 1594 (38 6410) ČSN EN 1775 (38 6441) ČSN EN 12007-1 (38 6413) ČSN EN 12007-2 (38 6413) ČSN EN 12007-3 (38 6413) ČSN EN 12007-4 (38 6413)

Více

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice SEZNAM PŘÍLOH: 00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 PŮDORYS PLYNOINSTALACE 02 AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE Autorizoval / hlavní projektant: 01 2016 1 : x A4 Email: slavik.josef@gmail.com PLYNOINSTALACE SEZNAM PŘÍLOH:

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.f. Plynová zařízení Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČO: 49455168, DIČ: CZ49455168 Technické podmínky pro připojení nemovitostí na veřejný vodovod, které platí pro vodovodní řady provozované

Více

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Gaňo Stojanov Odlehlá 62, 190 00 Praha 9, tel./ fax: 222 521 524 projekty ZTI voda kanalizace plyn NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo stavby: Praha 5 - Smíchov Investor: Aurum development s.r.o.,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/02

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více

Provizorní připojení objektů na plynovod při opravě komunikace a oprava STL plynovodu vč. přípojek

Provizorní připojení objektů na plynovod při opravě komunikace a oprava STL plynovodu vč. přípojek I Provizorní připojení objektů na plynovod při opravě komunikace a oprava STL plynovodu vč. přípojek p.č. 15569, 15572, 15020, 15022, 1505, 15525, 15023 v k.ú. Skřivany Seznam příloh : F1.4e)-1 F1.4e)-2

Více

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE Investor: MIROSLAV NOVOTNÝ, DLOUHÁ 710/40, HORNÍ SLAVKOV Akce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo realizace: Č. HOLASE 406/11, 228/13, MILEVSKO Datum: LISTOPAD 2015 Stupeň: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Vypracoval:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) PLYN přeložka plynovodu. Radim Matula, Zašová 793, Zašová IČO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) PLYN přeložka plynovodu. Radim Matula, Zašová 793, Zašová IČO TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Křižovatka Krajských silnic III/43911 a III/03559 - Zvýšení bezpečnosti v historickém centru Městyse Hustopeče nad Bečvou - Přeložka STL plynovodu - Stupeň dok: DUR (Dokumentace

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

TECHNICKÉ STANDARDY. pro vodovodní a kanalizační zařízení. které provozují Technické služby Rudná a.s. (dále jen TSR")

TECHNICKÉ STANDARDY. pro vodovodní a kanalizační zařízení. které provozují Technické služby Rudná a.s. (dále jen TSR) TECHNICKÉ STANDARDY pro vodovodní a kanalizační zařízení které provozují Technické služby Rudná a.s. (dále jen TSR") OBSAH: 1 ÚVOD... 4 2 SPOLEČNÁ UST ANOVENÍ... 4 2.1 Projektová příprava, požadované doklady....4

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci stavby.

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky

ZTV průmyslové zóny Padělky Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Ing. Jan Polášek Zodpovědný projektant Ing. Petr Šulc Vypracoval Ing. Petr Šulc Kontroloval Ing. Jan

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE :

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1.1. Úvod: Projekt řeší připojení novostavby Domu pro seniory na plynovodní řad za účelem jeho vytápění a ohřevu TV. Projektová dokumentace byla zpracována na základě předložené

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum.

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum. Stavba : Chlum u Hořic rekonstrukce veřejného osvětlení Stavební objekt : Veřejné osvětlení Investor : Město Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 342 508 19 Hořice Místo akce : k.ú. Chlum u Hořic okres Jičín

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i votní h o p r o s tředí n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí Stran: 1 / 35 Tento dokument a všechny informace v něm obsaţené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím společnosti RWE GasNet, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu RWE GasNet, s.r.o. uţíván, zejména

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1246_plynovody_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

MĚLČANY KANALIZACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. B. Technické a uživatelské standardy

MĚLČANY KANALIZACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. B. Technické a uživatelské standardy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE B. Technické a uživatelské standardy MĚLČANY - KANALIZACE 1. Stavební část...3 1.1 Úvod... 3 1.2 Zemní a výkopové práce... 3 1.3 Beton, betonářské práce a bednění... 6 1.4 Potrubní

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/02

Více

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Schéma postupné redukce tlaku plynu Schéma zásobování STL Plynovody a přípojky Schéma zásobování NTL

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PLZEŇSKÝ STANDARD VODOVOD Schváleno usnesením RMP č. 673 ze dne 19. 5. 2011-1 - Obsah 1.1 Charakter vodovodu pro veřejnou potřebu... 5 1.1.1

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor :

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor : - 1 - Technická zpráva Vodovod a kanalizace Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1 Investor : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice Vypracoval : Jiří Černý, IČ

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

TECHNICKÉ STANDARDY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

TECHNICKÉ STANDARDY VODOVODŮ A KANALIZACÍ TECHNICKÉ STANDARDY VODOVODŮ A KANALIZACÍ DATUM: 4/2015 FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s. Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, Praha 4 www.sweco.cz 002591/15/1 2 (74) Obsah strana A

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 48/2016. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 48/2016. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2016/035031/STAV/SU/Sk Přerov, dne 08.06.2016 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více