Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám Plnění usnesení rady města 3. Poskytnutí peněžitého daru 4. Žádost o příspěvek HZS Olomouckého kraje 5. Použití rezervního fondu Školní jídelna Kojetín 6. Změna rozpočtu rok 2005 rozpočtové opatření č Vyhodnocení hospodaření Města Kojetín z I. čtvrtletí Pronájem nebytových prostor 9. Nakládání s majetkem města 10. Pronájem obecních bytů 11. Zásady pro poskytování nájmu bytů v obecních domech v majetku Města Kojetín Zásady pro poskytování nájmu v 31 bytech v bytovém domě č.p ve Sladovní ulici v majetku Města Kojetín 12. Plán odpadového hospodaření města 13. Vyhodnocení návrhů na pojištění Města Kojetín pro rok Opravy domu č.p v Jiráskově ulici 16. Oprava havarijního stavu střechy na kotelně SEVER Kojetín 17. Kanalizace - Dvořákova ulice 18. SME - smlouva o budoucí smlouvě o připojení 19. Seznam firem pro výběrové řízení rekonstrukce komunikace v Husově ulici 20. Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kojetín za 1. pololetí Výchovně rekreační tábory pro děti 23. OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a pro pořádání veřejných produkcí hudby 24. Žádosti škol o navýšení rozpočtu na rok Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů RM, došlá pošta 25/A. Zápisy z jednání komisí rady města 25/B. Odměna MěKS Kojetín 25/D. Investiční akce 2. Plnění usnesení rady města (tisk R/442) R 776/05-05 bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetín z jednání rady města ze dne 22.3., 5.4. a ,

2 ukládá vedení Městského kulturního střediska Kojetín předložit na jednání RM 10/2005 návrh systému zabezpečení správy kulturních domů v místních ech Popůvky a Kovalovice, schvaluje Dodatek č. 6 k manažerské smlouvě, uzavřené mezi Městem Kojetín a jednatelem společnosti Technis Kojetín s r.o., stanovující úkoly a výši odměn jednateli společnosti Technis Kojetín s r.o. v roce Poskytnutí peněžitého daru (tisk R/451) R 777/05-05 schvaluje poskytnutí peněžitého daru na provoz Ústavu sociální péče Denního pobytu pro mentálně postižené děti a mládež v Přerově v roce 2005 ve výši 5.000,- Kč. 4. Žádost o příspěvek HZS Olomouckého kraje (tisk R/453) R 778/05-05 bere na vědomí žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Kojetín na činnost HZS Olomouckého kraje podle 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, předloží výše uvedenou žádost k projednání ZM 06/ Použití rezervního fondu Školní jídelna Kojetín (tisk R/450) R 779/05-05 souhlasí s použitím rezervního fondu Školní jídelny Kojetín do výše ,-Kč na vybavení malé a velké jídelny a denní místnosti personálu dle tisku R/ Změna rozpočtu rok 2005 rozpočtové opatření č. 2 (tisk R/456) R 780/05-05 schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ve výši 276,86 tis. Kč dle přílohy č. 1 tisku R/456,

3 bere na vědomí přesuny položek v rámci schváleného rozpočtu na rok 2005 ( odd.) dle přílohy č. 2 tisku R/ Vyhodnocení hospodaření Města Kojetín z I. čtvrtletí 2005 (tisk R/443) R 781/05-05 bere na vědomí aktualizovanou zprávu o vyhodnocení hospodaření Města Kojetín za I. čtvrtletí 2005 dle tisku R/ Pronájem nebytových prostor (tisk R/446) R 782/05-05 schvaluje 1. ukončení nájmu nebytových prostor v přízemí Polikliniky Kojetín, místnosti 14,50 m 2, dohodou ke dni , z podnětu nájemkyně pí S.V. 2. pronájem nebytových prostor v přízemí Polikliniky Kojetín, místnosti 14,50 m 2 sl. Z.T., za účelem provozování odběrného místa firmy ORIFLAME, za podmínek uvedených v důvodové zprávě tisku R/ ukončení nájmu nebytových prostor v areálu Polikliniky Kojetín garáže č. 234, nájemce p. L.K., dohodou ke dni , za předpokladu uhrazení dlužného nájemného ke stejnému datu, v opačném případě trvá na výpovědi ze strany pronajímatele ke dni prominutí nájemného za nebytové prostory v objektu Polikliniky Kojetín, nájemci MUDr. Hurdálkovi, s účinností od v plné výši, do doby vyřešení smluvního vztahu mezi nájemcem a zdravotními pojišťovnami. 9. Nakládání s majetkem města (tisk R/444) R 783/ odkládá projednání prodeje i pozemků vedených ve zjednodušené evidenci původ parcel PK, p.č. 736/1 a p.č. 740/1 v k.ú. Kojetín na jednání RM 06/ souhlasí s prodejem bytu č. 945/6 v domě č.p. 945, postaveném na pozemku p. č. st. 515/2 zastavěná plocha, nádvoří a spoluvlastnického podílu na společných ech budovy a pozemku, p. č. st. 515/2, o velikosti 8161/60340, v k.ú. Kojetín, p. S.D., za cenu ,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí,

4 souhlasí se zřízením věcného předkupního práva, tzn., že nabyvatelka po dobu pěti let od uzavření smlouvy, v případě převodu uvedených nemovitostí na třetí osobu, bude povinna oprávněnému z předkupního práva (městu) nabídnout zpět za cenu, za kterou nemovitosti odkoupila, předloží výše uvedený návrh k projednání ZM 06/05 3. souhlasí s pronájmem pozemků za účelem zemědělského obhospodařování, v k.ú. Kojetín: p. č.1007 p. č.1008 p. č.1009 p. č.1534 p. č.153 p. č.5365 p. č.1817 p. č.1894 p. č.1895 p. č.1896 p. č.1897 p. č.2062 p. č m m m m m m m m m m m m m 2 p. č p. č p. č p. č p. č p. č p. č p. č p. č p. č p. č p. č p. č m m m m m m m m m m m 2 90 m m 2 4. o celkové výměře m 2 AGRO-DRUŽSTVU MORAVA Kojetín, na dobu neurčitou, za cenu 3.600,- Kč/ha/rok 5. souhlasí s prodejem i pozemku 5784/13, ost. plocha, cca 550 m 2 v k.ú. Kojetín za cenu 25,- Kč/m 2, úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti a úhradu za vyhotovení geometrického plánu, vlastníkům bytových jednotek domu č.p souhlasí s majetkoprávním vypořádáním prodejem pozemků dotčených trvalým záborem stavby dálnice D1, úsek Mořice Kojetín, II. etapa: Kat. území: LV p. č.: Kat. území: LV p.č. Bezměrov Bezměrov Kojetín Kojetín /5 7071/10 Kojetín Kojetín / / /12 277/14 277/38 277/40 277/8 278/24 278/36 278/40 278/78 279/41 279/ / / / / / / / / / / /4 7. za cenu dle znaleckého posudku číslo 2849/2005, ze dne , pozemky v k.ú ,- Kč, pozemky v k.ú. Kojetín za cenu 2 700,- Kč a pozemky v k.ú. Bězměrov za cenu 7 100,- Kč a náhradou za kácenou mimolesní zeleň ve výši ,

5 - Kč na základě speciálního znaleckého posudku č. 1745/2005, předloží výše uvedený návrh k projednání ZM 06/05 8. bere na vědomí informaci odboru MIM, že prodej bytu č. 908/3 a spoluvlastnického podílu na společných ech budovy a pozemku p. č. st. 1169, ul. Nádražní, Kojetín, z majetku Města Kojetín do vlastnictví p. O.P., bude realizován v měsíci VI -VII/ bere na vědomí informaci odboru MIM, že při oplocování koupaliště, cca před 30 lety, byla k pozemkům p. č. 368/1, 368/4, 369/1 a 369/2 ve vlastnictví fyzických osob, přisloučena pozemku Města Kojetín, p. č. 372/4, k.ú. Kojetín, souhlasí s narovnáním hranice pozemku tak, že bude provedeno na náklady města geometrické zaměření a hranice pozemků bude uvedena do souladu se zápisem v příslušném katastru nemovitostí, a to zveřejnění záměru prodeje 10 m 2 pozemku, zaslání nabídky vlastníkům dotčených parcel 10. souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu pozemku s p. L.C., vlastníkem pozemku p. č. st. 59/1, 75 m 2, k. ú., na dobu neurčitou, za cenu 0,60 Kč/m 2 /rok a úhradu nájemného za užívání pozemku zpětně po dobu 2 let 11. souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků p. č. 212/7 ost. plocha 141 m 2 a 212/8 ost. plocha 107 m 2 v k.ú. Kovalovice u Kojetína 12. souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku (i) p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, tvořící zahradu u budovy s č.p. 10, Mateřské školky Kojetín, ul. Hanusíkova 13. souhlasí se zveřejněním záměru prodeje volného bytu č. 945/5 v budově č.p. 945, ul. Kroměřížská, o velikosti 1+1, postavená na pozemku p. č. st. 515/2 stavební plocha a nádvoří, k.ú. Kojetín a prodeje spoluvlastnického podílu na společných ech domu a pozemku p. č. st. 515/2 o velikosti 6505/ souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky ve vlastnictví Města Kojetín, dotčených dočasným záborem stavby dálnice D1, úsek Mořice Kojetín, II. etapa: Katastrální území LV p.č. Výměra dočasného záboru v m 2 období Kojetín / / / / / CELKEM: Výměra dočasného záboru v m 2 období

6 15. souhlasí se zveřejněním záměru uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě v rozsahu dle geometrického plánu č /2004 ze dne souhlasí se zveřejněním záměru převodu silničních pozemků v k.ú. Kojetín, kdy z majetku města budou převedeny na Olomoucký kraj, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace pozemky: p. č. 5682/1 ost. pl. p. č. 5681/38 ost. pl. p. č. 5681/30 ost. pl. p. č. 5681/1 ost. pl. p. č. 6012/3 ost. pl. p. č. 5671/2 ost. pl. p. č. 5770/4 ost. pl. p. č. 5770/3 ost. pl. p. č původ ZE-PK p. č. 5784/6 ost. pl. p. č. 5767/2 ost. pl. p. č. 5770/1 ost. pl. p. č. 5719/1 ost. pl. p. č ost. pl. p. č. 5759/4 ost. pl. p. č ost. pl. p. č ost. pl. 107 m m m m m m m m 2 p. č. 5682/2 ost. pl. p. č původ p. ZE-PK p. č. 5681/31 ost. pl. p. č. 6400/5 ost. pl. p. č. 6012/2 ost. pl. p. č. 5746/1 ost. pl. p. č. 5770/1 ost. pl. p. č. 5693/1 ost. pl. p. č. 7071/5 ost. pl. p. č. 5767/1 ost. pl. p. č. 5770/5 ost. pl. p. č. 5719/3 ost. pl. p. č. 5719/2 původ p. ZE-PK p. č. 5754/7 ost. pl. p. č. 5738/1 ost. pl. p. č ost. pl. p. č původ p. ZE-PK m 2 15 m m m 2 22 m m m souhlasí se zveřejněním záměru prodeje obsazeného bytu č. 339/21, 3 +1, v domě č. p. 339, postaveném na pozemku p. č. st a pozemku p. č. st zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu na společných ech budovy a pozemku o velikosti 6967/228071, ul. Sladovní, k.ú. Kojetín, za cenu ,- Kč 18. souhlasí se zveřejněním záměru prodeje bytu č. 907/11, 1+1, v domě č.p. 907, postaveném na pozemku p. č. st a pozemku p. č. st zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu na společných ech budovy a pozemku o velkosti 5156/74669, ul. Nádražní, k.ú. Kojetín. 10. Pronájem obecních bytů (tisk R/445) R 784/05-05 mění usnesení č. R 700/02-05, odst. 1, ze dne , ve věci pronájmu bytu č. 16, I. kategorie, vel. 2+kk, v DPS v ul. Stanislava Masara 1355, Kojetín, Kojetín I Město manželům L., takto: schvaluje pronájem bytu č. 16, I. kategorie, vel. 2+kk, v DPS v ul. Stanislava Masara 1355, Kojetín, Kojetín I Město, paní R.L., na dobu určitou 2 měsíců - ze sociálních důvodů. Kauce ,- Kč,

7 schvaluje 1. pronájem obecního bytu č. 14, I. kategorie, vel. 1+1, v DPS v ul. Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I Město, paní J.B.. Kauce ,- Kč + příspěvek městu na úhradu nákladů spojených s vybudováním tohoto zařízení ve výši ,- Kč (úhrada bude provedena v rozdělených platbách dle žádosti nájemkyně, ze dne ) 2. pronájem obecního bytu č. 3, I. kategorie, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I Město, žadatelům v pořadí: 1. panu A.V., kauce ,- Kč, 2. paní A.K., kauce ,- Kč + příspěvek městu na úhradu nákladů spojených s vybudováním tohoto zařízení ve výši ,- Kč 3. pronájem obecního bytu č. 7, I. kategorie, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I Město, žadatelům v pořadí: 1. paní J.M., kauce ,- Kč 2. paní A.K., kauce ,- Kč + příspěvek městu na úhradu nákladů spojených s vybudováním tohoto zařízení ve výši ,- Kč 4. pronájem obecního bytu č. 3, III. kategorie, vel. 1+1, v ul. Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I Město manželům K. a G.Ž, jako bytu náhradního (bez kauce) za obecní byt č. 1, IV. kategorie, vel. 3+1, v ul. Padlých hrdinů 975, Kojetín, Kojetín I Město, situovaný v domě určeném k demolici 5. ukončení nájmu obecního bytu č. 13, I. kategorie, vel. 2+1, v ul. Sladovní 1191, Kojetín, Kojetín I Město, nájemci manželé D. a J.B., dohodou ke dni Zásady pro poskytování nájmu bytů v obecních domech v majetku Města Kojetín Zásady pro poskytování nájmu v 31 bytech v bytovém domě č.p ve Sladovní ulici v majetku Města Kojetín (tisk R/447) R 785/05-05 odkládá projednání Zásad pro poskytování nájmu bytů v obecních domech v majetku Města Kojetín a Zásad pro poskytování nájmu v 31 bytech v bytovém domě č.p ve Sladovní ulici v majetku Města Kojetín na jednání RM 06/ Plán odpadového hospodaření města (tisk R/448) R 786/05-05 ukládá odboru MIM předložit na jednání RM 06/2005 upravené nabídky firem, uvedených v důvodové zprávě tisku R/448 pod bodem 3, 4, 5 na zpracování plánu odpadového hospodářství Města Kojetín.

8 13. Vyhodnocení návrhů na pojištění Města Kojetín pro rok 2005 (tisk R/455) R 787/05-05 bere na vědomí informaci o vyhodnocení návrhů na pojištění Města Kojetín na rok 2005, schvaluje 1. pojištění majetku Města Kojetín na rok 2005 u Kooperativy, pojišťovny a.s., na základě vyhodnocení nabídky a dlouhodobé dobré spolupráce 2. rozpočtové opatření navýšení finančních prostředků o ,- Kč na pojištění majetku Města Kojetín (kap. 736,, odd. 6320, pol. 5163). Zdroje krytí budou z prodeje bytu 907/11 za předpokladu cca ,- až ,- Kč (kap. 739,, odd. 3612, pol. 3112). 14. Opravy domu č.p v Jiráskově ulici R 788/05-05 schvaluje dodavatele akce rekonstrukce střechy domu č.p. 1179, ulice Jiráskova, Kojetín, firmu Vladimír Zdráhal, Stříbrnice 66, schvaluje dodavatele akce zhotovení vnějších omítek a výměny oken a dveří na domě č.p. 1179, ulice Jiráskova, Kojetín, firmu Technis Kojetín spol. s r.o. 16. Oprava havarijního stavu střechy na kotelně SEVER Kojetín R 789/05-05 schvaluje uzavření smlouvy o zhotovení díla mezi Městem Kojetín a firmou Vladimír Zdráhal, Stříbrnice 66, na provedení klempířských a pokrývačských prací, včetně zajištění dodávky potřebného materiálu a likvidace odpadové krytiny na opravě střechy kotelna SEVER v Kojetíně, za cenu ,- Kč, včetně DPH. 17. Kanalizace - Dvořákova ulice R 790/05-05 schvaluje dodavatele na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, s dopracováním do úrovně dokumentace pro realizaci stavby na akci Kojetín kanalizace ulice

9 Dvořákova, firmu VISSO s.r.o., Tovární1059/41, Olomouc-Hodolany, za cenu ,- Kč včetně DPH. 18. SME - smlouva o budoucí smlouvě o připojení R 791/05-05 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení mezi Městem Kojetín a Severomoravskou energetikou a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Moravská Ostrava, na zajištění odběrného místa 13 rodinných domů v ulici Dvořákova v Kojetíně. 19. Seznam firem pro výběrové řízení rekonstrukce komunikace v Husově ulici R 792/05-05 schvaluje seznam firem pro výběrové řízení na investiční akci Rekonstrukce komunikace Husova ul. v Kojetíně, dle předloženého návrhu. 20. Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kojetín za 1. pololetí 2005 R 793/05-05 schvaluje vyplacení odměn ředitelům škol a školských zařízení, zřizovaných Městem Kojetín, dle předloženého návrhu. 21. Výchovně rekreační tábory pro děti (tisk R/449) R 794/05-05 schvaluje pořádání výchovně rekreačního tábora odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kojetín, v rámci sociálně-právní ochrany dětí, v termínu od 6.8. do v Chorvatsku, zřizuje výchovně rekreační tábor v rámci sociálně-právní ochrany dětí v termínu od do v Beskydech

10 bere na vědomí organizační zajištění uvedených dvou táborů odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kojetín, pořádaných v souladu 43 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 23. OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a pro pořádání veřejných produkcí hudby (tisk R/452) R 795/05-05 bere na vědomí informaci o projednání záměru vydat OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a návrh OZV nepředloží ke schválení ZM Kojetín. 24. Žádosti škol o navýšení rozpočtu na rok 2005 (tisk R/454) R 796/05-05 bere na vědomí žádosti škol a školského zařízení o navýšení rozpočtu na rok 2005, ukládá vedoucí FO a odboru VVŠK předložit RM 07/2005 návrh na řešení žádostí škol a školského zařízení o navýšení rozpočtu na rok 2005 dle finančních možností města. 25. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů RM, došlá pošta 25/A. Zápisy z jednání komisí rady města R 797/05-05 bere na vědomí zápis z jednání Komise školství a kultury RM, ze dne zápis z jednání Stravovací komise RM, ze dne zápis z jednání Komise péče o rodinu a děti RM, ze dne zápis z jednání Komise pro bytové otázky RM, zde dne , schvaluje plán činnosti Komise školství a kultury RM na rok 2005 plán činnosti Stravovací komise RM na rok 2005 plán činnosti Komise pro sport a tělovýchovu RM na rok 2005 plán činnosti Komise pro občanské záležitosti RM na rok 2005 plán činnosti Stavební a architektonické komise RM na rok 2005 plán činnosti Komise péče o rodinu a děti RM na rok 2005

11 plán činnosti Komise pro bytové otázky RM na rok 2005, ruší, na základě projednání zápisu a usnesení stravovací komise ze dne , Stravovací komisi RM ke dni , kdy problematika stravování bude přesunuta do plánu Komise školství a kultury RM, neboť školní stravování se školstvím úzce souvisí, ukládá starostovi města vyslovit poděkování všem členům Stravovací komise RM za dosavadní činnost, jmenuje ředitelku Školní jídelny Kojetín, paní Martu Mikundovou, členkou Komise školství a kultury RM. 25/B. Odměna MěKS Kojetín R 798/05-05 schvaluje peněžní odměnu za splnění zvlášť významného pracovního úkolu organizační zajištění činnosti Městského kulturního střediska Kojetín v období duben, květen 2005, pí Janě Šimkové, pověřené řízením Městského kulturního střediska Kojetín, dle předloženého návrhu. 25/D. Investiční akce R 799/05-05 jmenuje členy Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na investiční akci Rekosntrukce Školní jídelny Kojetín, okres Přerov ve složení: členové: Mgr. Vlastimil Křesálek, zástupce společnosti JUSTITIA s.r.o. Ostrava Jiří Hradina, zástupce společnosti JUSTITIA s.r.o. Ostrava Ing. Jiří Šírek, místostarosta města Kojetín Jan Vojáček, investiční technik města Kojetín Jiří Stav, vedoucí odboru VŽPD MěÚ Kojetín náhradníci: Mgr. Lenka Křesálková, zástupce společnosti JUSTITIA s.r.o. Ostrava Petra Kubajurová, zástupce společnosti JUSTITIA s.r.o. Ostrava Ing. Mojmír Haupt, starosta města Kojetín Bc. Davic Behanec, vedoucí odboru MIM MěÚ Kojetín Jana Bosáková, pracovnice odboru VŽPD MěÚ Kojetín, jmenuje členy Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na investiční akci Obnova a stavební úpravy koupaliště Kojetín, okres Přerov ve složení: členové: Ing. Bořivoj Harváth, zástupce společnosti RTS a.s. Brno Ing. Věra Tomanová, zástupce společnosti RTS a.s. Brno Ing. Mojmír Haupt, starosta města Kojetín

12 Bc. David Behanec, vedoucí odboru MIM MěÚ Kojetín Jiří Stav, vedoucí odboru VŽPD MěÚ Kojetín náhradníci: Ing. Petr Vrbka, zástupce společnosti RTS a.s. Brno Jiřina Rozmánková, zástupce společnosti RTS a.s. Brno Ing. Jiří Šírek, místostarosta města Kojetín Jan Vojáček, investiční technik města Kojetín Jana Bosáková, pracovnice odboru VŽPD MěÚ Kojetín, jmenuje členy Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na investiční akci Modernizace materiálového a technického zázemí pro rozvoj sociálních služeb ve městě Kojetín Úprava venkovních í areálů domů s pečovatelskou službou v Kojetíně ve složení: členové: Ing. Jiří Šírek, místostarosta města Kojetín Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ Kojetín Jan Vojáček, investiční technik města Kojetín náhradníci: Ing. Mojmír Haupt, starosta města Kojetín Ivana Černá, vedoucí Pečovatelské služby Kojetín Bc. David Behanec, vedoucí odboru MIM MěÚ Kojetín. Zápis provedla: Hana Rohová V Kojetíně dne 17. května 2005 Ing. Mojmír Haupt v.r. starosta města Ing. Jiří Šírek v.r. místostarosta města

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 40. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. ledna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011. U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. září 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 19/2014 (tisk R/38)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 19/2014 (tisk R/38) U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. prosince 2014, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 37. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. ledna 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 82. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. října 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 8. února 2000 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488) 1 U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. srpna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A)

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A) U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kojetína, ze dne 24. června 2008 v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Pronájem nebytových prostor parkovací místa

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. srpna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 4. října 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20

Více

U S N E S E N Í. 3. Organizace činností v souvislosti se schvalováním účetní závěrky města a příspěvkových organizací (tisk R/786)

U S N E S E N Í. 3. Organizace činností v souvislosti se schvalováním účetní závěrky města a příspěvkových organizací (tisk R/786) U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady města Kojetína, konané dne 2. října 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zajištění průběhu inventarizace

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu a doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 1. Plnění usnesení RM (tisk R/199) 2. Rozpracování usnesení ZM (tisk R/200)

U S N E S E N Í. 1. Plnění usnesení RM (tisk R/199) 2. Rozpracování usnesení ZM (tisk R/200) U S N E S E N Í z 21. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. října 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 1. Plnění usnesení RM (tisk R/199)

Více

U S N E S E N Í R 1742/04-10

U S N E S E N Í R 1742/04-10 U S N E S E N Í ze 77. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. dubna 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Prezentace bezpečnostní služby D. I. SEVEN za účasti Policie ČR a Městské policie Kojetín

U S N E S E N Í. 2. Prezentace bezpečnostní služby D. I. SEVEN za účasti Policie ČR a Městské policie Kojetín U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 29. dubna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 1. Plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu (tisk R/926 a R/926A)

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu (tisk R/926 a R/926A) U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Kojetína, konané dne 25. března 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

U S N E S E N Í R 865/08-08

U S N E S E N Í R 865/08-08 U S N E S E N Í z 41. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. srpna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

schvaluje 1. rozpočtové opatření ve výši 11 tis. Kč na úhradu faktury za zhotovení žaluzií pro Vzdělávací a informační centrum Kojetín knihovna (kap.

schvaluje 1. rozpočtové opatření ve výši 11 tis. Kč na úhradu faktury za zhotovení žaluzií pro Vzdělávací a informační centrum Kojetín knihovna (kap. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 12. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 8. července 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty, Městský úřad Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 6. června 2012, ve 12:30 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Jmenování ředitele Základní

Více

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Zpráva o činnosti

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. září 2007 v 15:00 hodin v sále Hotelu Pivovar Kojetín, nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín 3. Zpráva o činnosti RM (ústně) Usn.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797)

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797) U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. října 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011 U S N E S E N Í 4. schůze Rady města Vítkova konané dne 11. ledna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 151/4 do č. 197/4) Rada města: 151/4 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

U S N E S E N Í R 831/07-08

U S N E S E N Í R 831/07-08 U S N E S E N Í z 39. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. července 2008 v 18:00 hodin v prostorách Hotelu Pivovar v Kojetíně, náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín 1. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 74. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 13. června 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 XV./1.- 3. 1. Rozšíření programu zasedání o bod č. XV/13. Změna č. 1 Územního plánu Hladké Životice

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

2. Rozpočtová opatření č. 39-42 Usnesení č. 533/2005 (108/1)

2. Rozpočtová opatření č. 39-42 Usnesení č. 533/2005 (108/1) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 72. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 23. května 2006 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í R 1222/04-09

U S N E S E N Í R 1222/04-09 U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 29. dubna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s.r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 1. Výsledky posouzení

Více