Nakládání se srážkovými a čištěnými odpadními vodami u decentralizovaných staveb v lesním prostředí. Úvod do problematiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14.10.2010. Nakládání se srážkovými a čištěnými odpadními vodami u decentralizovaných staveb v lesním prostředí. Úvod do problematiky"

Transkript

1 Nakládání se srážkovými a čištěnými odpadními vodami u decentralizovaných staveb v lesním prostředí Jan Šálek Michal Kriška Úvod do problematiky Komplexní řešení vodního hospodářství obytných staveb, rekreačních zařízení a menších provozních staveb v lesním prostředí, včetně využití bioodpadu, je velmi aktuálním problémem, vyžadujícím řešení. Komplexní řešení spočívá: v ekonomickém a zejména ekologickém a nakládání s vodou a bioodpady; v možnosti významných úspor při využití srážkových vod, čištěných a upravených odpadních vod; v možnosti využití tohoto způsobu u decentralizovaných staveb, které nelze napojit na vodovodní a stokovou síť, recipient apod. Druhy vod a bioodpadů U menších zařízení nacházejících se v lesním prostředí se setkáváme s těmito vodami: pitnou vodou, nečastěji ze studní; srážkovou vodou z odtoku dešťových srážek; šedou vodou z mytí, umývání, praní apod.; hnědou vodou ze sociálních zařízení; odpadními vodami z malých provozních zařízení. Z bioodpadů se jedná především: bioodpad z obytných, rekreačních, provozních zařízení; organický odpad z čistírny odpadních vod (zejména stabilizovaný kal) a výjimečně přímo ze sociálního zařízení; organický odpad ze zahrádky, travnatých ploch,parkových ploch rekreačních zařízení, ze zpracování dřeva apod. Příklad řešení vodního hospodářství obytného domu a malého rekreačního objektu v lese Při zpracování vodního hospodářství se vychází: a) Ze zhodnocení zdrojů vody b) Zjištění množství jednotlivých druhů vod c) Stanovení potřeby čištění d) Určení potřeby krátkodobé akumulace a vyrovnání e) Stanovení možností zpětného využití f) Vyhodnocení množství odpadních vod Zdroje a charakteristika pitné vody Hlavními zdroji pitné vody u individuálně stojících objektů v lesním prostředí, jsou studny, vrty, jímací zářezy, pramenné jímky apod. Potřeba vody na jednoho obyvatele závisí na vybavení obytného domu a rekreačního objektu a určuji ji příl.12 vyhlášky y č.42/2001 Sb. a pohybuje se při plném vybavení od 31 do 46 m 3. rok -1 na jednoho obyvatele Jakost pitné vody určuje vyhláška č.254/2004 Sb., která stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlášky č.187/2005 Sb. a č.293/2006 Sb. stanoví ukazatele fyzikální, chemické, biologické, speciální a ostatní. U domovních studní jakost ověřují autorizované laboratoře. Odběry podzemních vod studny a)vrtaná studna b) Kopaná, vypažená studna Vrtaná studna 1-šachtice,2-výtlačné potrubí, 3-ponorné čerpadlo, 4-obsyp Kopaná skružová studna 1-dlažba, 2- podsyp, 3-kryt, 4-skruže, 5-trávník, 6-jílové těsnění, 7-obsyp, 8-štěrk, 9- dno studny, 10- těsnění, 11-čerpací zařízení (podle ČSN ) 1

2 Srážkové vody množství a složení Srážkové vody jsou důležitou součástí vodního hospodářství drobných staveb, specifický roční srážkový odtok V se stanoví ze vztahu: V = Φ r. H r ( m 3. r -1. m -2 ) kde φ r je redukovaný odtokový součinitel, H r -redukovaný roční srážkový úhrn (mm) po odečtení všech srážek menších než 1 mm za den Hodnoty vybraných součinitelů odtoku v různých podmínkách uvádí ČSN ; srážkoměrné údaje z měření na nejbližší srážkoměrné stanic je možné získat v Českém hydrometeorologickém ústavu Složení srážkových vod se stanoví individuálně pro konkrétní lokalitu, závisí na mnoha činitelích, uvedených na závěr citované publikace Dvoustupňová úprava srážkových vod a) Jednoduchá úprava na spádovém sítu b) Náročnější úprava na spádovém sítu, usazovací nádrži a pískovém filtru UN usazovací nádrž, ČA čerpací agregát Zjednodušené schéma úpravy srážkových vod Těsněný půdní filtr na úpravu srážkových vod s podzemní akumulační nádrží Pozn.: Případná hygienizace se zajistí UV zářičem 1-přívodní potrubí srážkové vody, 2-filtrační materiál, 3-filtrační obsyp, 4-perforované potrubí, 5-těsnění jímky, 6-vsakovací průleh, 7-spojovací a revizní šachtice, 8-vstup do akumulační nádrže, 9- akumulační nádrž Otevřená těsněná akumulační nádrž s odběrem vody na závlahy a vsakovacím perforovaným potrubím při přebytku srážkové vody Akumulace srážkových vod pro domovní využití s čerpacím zařízením a tlakovou nádrží 1-zásobní prostor, 2-retenční prostor, 3- zemní těsněná nádrž, 4- výpustné zařízení s pneumatickým čepovým uzávěrem, 5-šachtice-sací jímka, 6-závlahový čerpací agregát, 7-vsakovací perforované potrubí 1-přívod upravené srážkové vody, 2-akumulační nádrž, 3,4,5-vstupy, 6- výtlačné potrubí, 7-železobetonová jímka, 8-čerpací zařízení s tlakovou nádrží,9-vstupní žebřík, 10-bezpečnostní přeliv 2

3 Možnosti využívání a hospodaření se srážkovými vodami Možnosti využívání srážkových vod: k úhradě evapotranspirace vegetace zelených střech; po úpravě a hygienizaci ke splachování na WC, praní prádla, zálivku, čištění; k závlaze travnatých ploch, rychlerostoucích dřevin; k napájení okrasných a víceúčelových vodních nádrží; k mytí domovních komunikací, lesnické techniky aj.; k umělé infiltraci a zvyšování zásob podzemních vod. Způsob úpravy srážkových vod se stanoví individuálně, podle jednotlivých nároků na kvalitu Využití srážkových vod na zelených střechách Nová metoda uspořádání zelené střechy podle návrhu pracovníků Ústavu pozemního stavitelství FAST VUT Brno Využití srážkových vod k napájení drobných vodních nádrží Využití srážkových vod infiltrací ke zvyšování zásob podzemní vody Malá vodní nádrž s břehovou infiltrací Malá akumulační nádrž napájená srážkovými vodami Suchá infiltrační nádrž (průleh) h výška vodního sloupce (0,2 až 0,4m), d hloubka uložení zdánlivě nepropustného podloží P ř í k a d Vsakovací podzemní potrubí a vsakovací studny a) Vsakovací perforované podzemní potrubí b) Vsakovací studny Malé vodní nádrže s retencí a infiltračním pásem a umělý mokřad na dočištění a evapotranspiraci srážkových vod Malá vodní nádrž se stálým a retenčním prostorem a s napojením na filtrační zónu Uspořádání vsakovacího potrubí s předřazenou usazovací nádrží s vertikálním prouděním Vsakovací studna h-hloubka akumulačního prostoru, 1- přívod srážkové vody, 2- studna, 3-štěrkový podsyp Řízený umělý mokřad 1-přívod srážkových vod,2-šachtice, 3- rozdělovací žlábek, 4-rozdělovací potrubí, 5-jímka, 6-těsnění,7- filtrační materiál, 8-vegetace, 9- odběrné potrubí, 10-dlužový přeliv, 11-šachtice, 12-lávka, 13- odpad, 14-šachtové přelivy, 15- kamenná patka s obráceným filtrem 3

4 Metody a způsoby zajištění vsaku do půdy úpravou povrchové vrstvy U chodníků, domovních dvorků, odstavných ploch a příjezdových cest se docílí vsaku srážkových vod použitím: a) drnového zpevnění kvalitním udržovaným trávníkem; b) štěrkového zpevnění, případně kombinaci se zatravněním; c) zpevněním pouze pojízdných pásů, okolí zůstává zatravněné; d) dlažbou z vegetačních tvárnic; e) dřevěnou dlažbou a dřevěnými rošty; f) porézní dlažbou, kombinací se zatravněnými mezerami; Nezbytnou podmínkou je propustné podloží, do potřebné hloubky zakleslá hladina podzemní vody a dostatečně velký prostor na infiltrující vodu. Zvýšená hladina podzemní vody infiltrující srážkovou vodou nesmí negativně ovlivňovat okolní objekty, ani způsobovat jakékoliv formy podmáčení. Odvodnění chodníků zpevněných dvorků a místních komunikací v okolí domu Vsakovací drény pod chodníkem Vsakovací perforované potrubí Vsakovací průlehy Přímý však do propustného půdního prostředí s dostatečně zakleslou hladinou podzemní vody Šedé odpadní vody Šedé odpadní vody tvoří odpadní voda z umývání, sprchování, koupání, praní prádla. Čištění a úprava šedých vod se navrhuje dvou až třístupňově,vyčištěné a upravené odpadní vody se využívají k splachování WC a čištění chodníků a domovních komunikací, hygienizují se UV-zářením Využití čištěných (upravených) šedých vod Čištěné (upravené) šedé vody se akumulují v samostatné akumulační nádrži a využívají se k těmto účelům: a) Splachování WC b) Čištění znečištěných ploch, zejména chodeb, chodníků, dvorků aj. c) Po chemické úpravě a hygienizaci jsou použitelné i na praní Existují metody a způsoby čištění, které dokáží upravit šedé vody na kvalitu odpovídající užitkové vody, tyto metody využívají mimo jiné membránové technologie a jsou doposud velmi nákladné. Potřebné čištění odpadních vod drobných, individuálně stojících decentralizovaných staveb a zařízení před dalším využitím Potřebné čištění odpadních vod před dalším využitím spočívá v zachycení hrubších a jemných suspendovaných látek, tuků a olejů,organického znečištění, tenzidů aj. znečištění.k tomuto účelu se nejmenších a malých zařízení používají: a) Biologické septiky v kombinaci s přírodními způsoby čištění (vegetační kořenové čistírny, půdní filtry, biologické nádrže, bioreaktory, nádrže s akvakulturami aj.) b) Mechanické stupně čištění (jemné česle, lapák tuku (písku), usazovací nádrže s min. 2 hodinovým zdržením c) Umělé (strojní) mechanicko-biologické čistírny ( aktivační, diskové, mikrofiltrace aj.) Podrobnější popis je předmětem samostatného referátu. Čištění odpadních vod v biologickém septiku 1-přívod odpadní vody, 2-norná stěna a sítový koš,3-odkalovací potrubí, 4- nádržní prostor, 5kalový prostor, 6-přepážky zabraňující úniku kalu, 7-výtok 4

5 Recirkulace vody v rámci vodního hospodářství decentralizovaného zařízení Prvořadým úkolem je maximální možná recirkulace vody v rámci decentralizovaného zařízení, která spočívá v těchto opatřeních: ve zpracování podrobného plánu vodního hospodářství objektu; v hledání možností opětovného využití vody v rámci řešeného objektu; ve výrazném snížení množství odpadních vod, pro které není okamžité využití. Infiltrace čištěných odpadních vod Novela zákona č. 254/2001 Sb. č.150/2010/sb.v příznivých podmínkách hydrogeologických připouští, na základě posouzení jejich vlivu na životní prostředí, vypouštění čištěných vod do půdního prostředí, prováděcí vyhláška se připravuje. Infiltrační zařízení musí se nacházet mimo ochranná pásma vodních zdrojů, odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné, závadné látky, nezbytný je podrobný hydrogeologický průzkum, který určí realizovatelnost zařízení. Uspořádání jednoduchého infiltračního zařízení Těsněný půdní filtr s následným využitím čištěné odpadní vody 1-přívod čištěné odpadní vody 2-regulační šachtice 3-infiltrační potrubí s obsypem 4-regulační šachtové přelivy 5-větrací komínky 6-filtrační materiál 7-travnatý povrch půdního filtru 1-rozdělovací šachtice, 2 a 7-větrací komínek, 3-půdní filtr s vegetací a bez vegetace, 4-filtrační prostředí, 5-rozdělovací potrubí, 6-odběrné potrubí, 8-revizní šachtice Propojení dvou biologických nádrží (BN) a kombinace kořenové čistírny s biologickou nádrží Uspořádání malé kořenové čistírny s vegetací a bez vegetace, kombinovaná kořenová čistírna s dočisťovacími nádržemi u rekreačního objektu Foto: RNDr.Z.Žáková,CSc 1-ochranná geotextilie, 2-těsnicí fólie, 3,4-vícevrstvý filtrační materiál z vhodného kameniva, 5-vegetace, 6-hrázka, R1 a R2 aerobní biologické nádrže 1-přívod odpadní vody, 2-biologický septik, 3- vtok do VKČ, 4-filtrační prostředí s vegetací, 5-výstupní obrácený filtr, 6-aerobní dočišťovací BN,7-výtok z BN, 8-revizní a recirkulační šachtice, 9- odpad Vegetační kořenová čistírna Dočišťovací malá vodní nádrž rybníček 5

6 Příklad uspořádání malé dočišťovací biologické nádrže Provzdušovací kaskáda s přečerpáním Dočišťovací biologická nádrž s provzdušovací kaskádou Využití čištěných odpadních vod závlahou plodin Při závlaze odpadními vodami se využívá vodní a hnojivá hodnota čištěných odpadních vod při jejich současném dočištění. K závlaze se využívají výlučně čištěné odpadní vody, u malých decentralizovaných staveb jsou to biologické septiky, malé umělé (strojní) a přírodní čistírny. Při závlaze je třeba dodržet hygienické směrnice, ochranné (karenční) lhůty a ochranné vzdálenosti. V případě potřeby se čištěné odpadní voda hygienizují UVzářením. Zavlažují se především travnaté porosty, rychlerostoucí dřeviny, větrolamy aj. Odpadní vody se využívají k závlaze především ve vegetačním období, výjimečně v předvegetačním. Výpočet potřeby závlahové vody Uspořádání závlah odpadními vodami Potřeba vody M V ve vegetačním období M V = k z ( V c.r 1 α.s v.r 2 W z.r 3 W k ) kde k Z je ztrátový součinitel, V C - vláhová potřeba rostlin, α-součinitel využitelnosti dešťových srážek za vegetační období S V, W Z - zásoba vody v půdě na počátku vegetačního období, W K - využitelné množství vzlínající podzemní vody, r 1,r 2,r 3 - redukční součinitelé Potřeba vody M MV pro mimovegetační závlahy M MV = 100 k MV [(Θ PK Θ M )h MV - 10 α MV H SMV + Z ] kde k MV je ztrátový součinitel v mimovegetačním období, Θ PK - polní vodní kapacita půdy, Θ MV - vlhkost půdy, h MV - hloubka navlažení v mimovegetačním období, α MV -součinitel využitelnosti srážek v mimovegetačním období, H SMV - množství srážek za mimovegetační období, Z - ztráty vody Podrobnosti uvádí ČSN Potřeba vody pro doplňkovou závlahu a publikace citované v závěru Odběr vody pro závlahu čištěnými odpadními vodami probíhá buď ve vegetačním období, nebo celoročně. Nezbytnou součástí závlahových zařízení je vyrovnávací, nebo akumulační nádrž. Vyrovnávací nádrž slouží ke krátkodobému vyrovnání ve vegetačním období. Akumulační nádrž se navrhuje při využívání závlah v rámci celoročního bezodtokého uspořádání. Potřeba vody pro závlahy se počítá pro směrodatně vlhký rok, obvykle s 80 % zajištěním. K čerpání vody se používají malé čerpací odstředivé agregáty, nejčastěji s elektromotorickým pohonem. Rozvod vody se řeší podpovrchovým přívodním, rozvodným a rozdělovacím potrubím. Zavlažuje se všemi závlahovými způsoby, postřik, podpovrchová závlaha, mikrozávlahy, výtopa, podmok aj. Čištění ve vegetační kořenové čistírně a dočištění závlahou a čištění v biologické nádrži a dočištění závlahou Uspořádání podpovrchové závlahy OV-odpadní vody SV-srážkové vody A-akumulace Č A čerpací agregát, Š1,Š2,Š3 regulační uzávěry 6

7 Detailní uspořádání podpovrchové závlahy čištěnými odpadními vodami L rozchod rozdělovacího perforovaného potrubí, h hloubka uložení rozdělovacího potrubí, H hloubka zdánlivě nepropustného podloží Mikrozávlahy čištěnými odpadními vodami 1-přívodní potrubí, 2-rozvodné potrubí,3-rozdělovací potrubí, 4- zavlažovací potrubí s kapkovači a) Závlaha odpadními vodami, vytváření zóny kapilárně zavěšené vody b) Závlaha odpadními vodami nad zdánlivě nepropustným podložím Zavlažovaná plocha Závlaha dřevin čištěnými odpadními vodami 1-rotační bubnové síto,2-sací jímka s čerpadlem, 3-odpadní potrubí, 4-recirkulační potrubí, 5-rozvodné potrubí, 6-rozdělovací potrubí, 7-zavlažovací brázdy Bezodtoké soustavy Řada malých ČOV drobných decentralizovaných staveb, které nemají možnost přímého zaústění čištěných odpadních vod do recipientu hledá možnost jak ekologicky a ekonomicky naložit s těmito vodami. Jednou z možností je bezodpadové využívání čištěných odpadních vod, resp. jejich převod evaporací, nebo evapotranspirací do ovzduší, zcela výjimečně, u nejmenších producentů jejich infiltrace do podzemních vod. Využití biologických nádrží a řízených mokřadů k evaporaci čištěných odpadních vod Evaporační biologické nádrže plnící funkci dočišťovací a evaporační V podstatě se jedná o tři použitelné způsoby: a) Evaporace čištěné odpadní vody z hladiny plochých mělkých biologických, okrasných, dočišťovacích nádrží. b) Evapotranspirace čištěné odpadní vody v řízených mokřadech s makrofyty. c) Kombinace výše uvedených dvou metod, kterými jsou mělké nádrže a mokřady. Problematika se řeší ve dvou alternativách: a) Bezodtoká uspořádání, určená pro rekreační zařízení provozovaná ve vegetačním období. b) Bezodtoká zařízení při celoročním provozu a produkci čištěných odpadních vod. Evaporační nádrže jsou určené k převedení čištěných odpadních vod výparem do ovzduší Zajišťují současně dočištění čištěných odpadních vod Jsou použitelné v teplých oblastech ČR s vysokým výparem a nízkými srážkami Jejich využití je především pro zařízení využívaná v létě Orientační stanovení průměrného denního výparu z vodní hladiny 7

8 Evapotranspirace z umělých řízených mokřadů Bilanční rovnice W PP +W PoP +S R -W ET -W Z =0 W PP - povrchový přítok W PoP podpovrchový přítok S R srážky snížené o intercepci W ET evapotranspirace W Z voda v pórech W PO, W PoP, W INF jsou nulové Odtoky z těsněného mokřadu Kombinace s malou vodní nádrží s mokřadní a vodní vegetací Sdružené soustavy tvoří: a) Kombinace nádrží s mokřadní vegetací b) Využití litorální zóny s mokřadní vegetací c) Spojení nádrže s mokřadem d) Kombinace akumulační nádrže s řízeným mokřadem Podmínky pro využití kalů na zemědělské půdě - vyhláška MŽP č.382/2001sb. Zapravení do půdy během 48 hodin Aplikace na pozemky, kde je doložená potřeba dodání živin Maximální roční množství 5 (10) t na 1 ha v průběhu 3 (5) let Limitovaná dodávka N do 70% potřeby rostlin Minimální obsah sušiny 5% (radlicové aplikátory), 18 % (rozmetadla) Limitní koncentrace vybraných prvků v půdách a kalech Dodržení mikrobiologických kritérií Odvodnění a zpracování kalu v kalových polích (lagunách) mokřadními rostlinami Přednosti daného řešení: - Vysoká transpirace mokřadních rostlin - Vysoký odvodňovací účinek - Využívání vodní a hnojivé hodnoty kalů - Tvorba mohutné biomasy - Jednoduché konstrukční řešení - Nenáročný provoz kalových polí s vegetací - Výsledkem je kvalitní kompost Graf závislosti evapotranspirace na teplotě (Měření Ing.Jiří Šálek,PhD) Přírodní způsoby odvodnění kalů Evapotranspirace (m m) Hodnota evapotranspirace v závislosti na teplotě Evapotranspirace M-3 orobinec-kovová nádrž 2004 Lineární (Evapotranspirace M-3 orobinec-kovová nádrž 2004) y = 2,0478x - 13,076 R 2 = 0,7241 Schéma uspořádání kalového hospodářství s mokřadními rostlinami pro rodinné domy Průměrná denní teplota ( C) KČA kalový čerpací agregát 8

9 Schéma uspořádání kalových polí s mokřadními rostlinami A-počátek plnění B-konečná fáze plnění Uspořádání kalových polí s mobilním plastovým průhledným krytem (A) a bez (B) 1-kryt (fóliovník), 2-mokřadní vegetace,3-substrát,4-obrácený filtr,5-drén Návrhové parametry kalových nádrží Návrhové parametry: Potřebná plocha 0,30 až 0,60m 2 na 1 EO Počet kalových polí 6 až 10, minimálně 4 Hloubka kalových polí 1,00 až 1,4 m Těsnící fólie PE-HD 1,5 až 2 mm Přívod tekutého kalu potrubím Odvodňovací drenáž DN 100mm s filtračním obsypem Kompostování domovního bioodpadu Kompostování je aerobní termofilní biologický proces, jehož úkolem je rozložit biodegradabilní látky ve vybraných odpadech a převést je na stabilní humusové sloučeniny využitelné na zúrodnění půd. Termofilní režim vytváří dostatečně vysoké teploty nezbytné k zneškodnění plevelů a patogenních mikroorganizmů. Kompostováním se na jedné straně neškodně odstraní množství biologického odpadu a na druhé straně se vyrobí plnohodnotné hnojivo, kterým je možné částečně vyrovnávat negativní bilanci v organických hnojivech. Suroviny pro tvorbu kompostů Pro výrobu domovních kompostů se využijí: organický bioodpad, kterého produkuje každý obyvatel v průměru104 kg za rok; tekutý kal z domovních septiků, resp. odvodněný kal s rozloženými zbytky mokřadní vegetace; organický odpad (kůra, dřevní štěpky, tráva aj.); jiný vhodný kompostovatelný materiál neobsahující podle ČSN nadlimitní množství škodlivých látek Průběh aerobního kompostování Tři fáze zrání kompostů: Mezofilní fáze, při níž dochází k rozvoji mikroorganizmů a zvýšení teploty na 25 až 45 C při současném rozkladu jednoduchých organických látek Termofilní fáze, teplota t se termofilními i bakteriemi i zvyšuje na 45 až 70 C, dochází k rozkladu celulózy, ligninu a tvorbě humusu Třetí fází tvoří dozrávání kompostů, stabilizace humusových látek. Kompost je bez zápachu, hygienizovaný, plně využitelný jako hodnotné organické hnojivo 9

10 Závěr Řešení problematiky komplexního řešení vodního hospodářství obytných domů, rekreačních objektů a malých provozů v lese vyvolaly potřeby praxe. Předností tohoto řešení je možnost snadné kontroly, ekologický charakter zařízení, využití vodní hodnoty všech druhů vod, ochrana recipientů před eutrofizací, úspory na nákladných odpadech aj. objektech. Podrobnosti uvádějí: Šálek,J.,Tlapák,V. Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod. ČKAIT Praha. 2006, 283.s. Šálek-Žáková-Hrnčíř Přírodní čištění a využívání vody Brno: ERA, 2008, 115 s. Publikace zaměřené na problematiku přírodních způsobů čištění a využívání vody a) Informační centrum ČKAIT Sokolská 15, Praha b) Knihkupectví s odbornou literaturou 10

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA Abstrakt Věra Jelínková 19, Martina Beránková 20, Dagmar Vološinová 21 Nedílnou součástí čištění odpadních vod je vznik čistírenských kalů.

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště SO.02 Závlahový systém pro fotbalové a softballové hřiště c. Technická zpráva d.1. Prostorové schéma postřikovačů d.2. Vytyčovací výkres VYPRACOVAL Ing. Michal Patočka ZODP. PROJEKTANT Ing. Arch. Ivo Chmelař

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČSN EN 12056 Gravitační systémy, ČSN 737660 Gravitační a podtlakové systémy

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

HOSPODAŘENÍ S BIOODPADY Z MALÝCH ČOV A DOMÁCNOSTÍ Jan Šálek 14

HOSPODAŘENÍ S BIOODPADY Z MALÝCH ČOV A DOMÁCNOSTÍ Jan Šálek 14 HOSPODAŘENÍ S BIOODPADY Z MALÝCH ČOV A DOMÁCNOSTÍ Jan Šálek 14 Abstrakt Problematika nakládání s bioodpady z malých čistíren odpadních vod a domácností je aktuální téma, které se týká zejména malých producentů

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI TNV 75 9011

HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI TNV 75 9011 ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Březen 2013 MZe HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI TNV 75 9011 Obsah Strana Předmluva. 3 Úvod. 5 1 Předmět normy 5 2 Citované normativní dokumenty. 5 3 Termíny

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU Jak optimálně řešit odvodnění u různých typů staveb

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU Jak optimálně řešit odvodnění u různých typů staveb EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO GLYNWED s.r.o. HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU Jak optimálně řešit odvodnění u různých typů staveb Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Městské odpadní vody významný zdroj vody pro závlahy Urban wastewater an important source of water for irrigation

Městské odpadní vody významný zdroj vody pro závlahy Urban wastewater an important source of water for irrigation Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Městské odpadní vody významný zdroj vody pro závlahy Urban wastewater an important source

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Voda v domě a na chatě

Voda v domě a na chatě JAN ŠÁLEK a kolektiv Intesio Systém pro hospodaření s dešťovou vodou 154 Ucelený systém nákládání s dešťovou vodou Technická a projektová asistence Optimalizace investičních a provozních nákladů Voda v

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci ČVUT v Praze, Fakulta stavební Mze, NAZV-1G58052 Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Ing. Bronislava

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

3.7.101 OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍCH STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

3.7.101 OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍCH STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.7.101 OCHRANNÉ

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí

Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí Nejmenší jmenovité světlosti (DN) připojovacích potrubí Připojovací potrubí Nejmenší jmenovitá světlost DN Od více než jednoho zařizovacího předmětu 50

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí Seznam všech výstupů projektu OP-Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/36149 Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Předmluva... 7. 1 Úvod... 9

Předmluva... 7. 1 Úvod... 9 Obsah Předmluva... 7 1 Úvod... 9 2 Voda všeobecně... 11 2.1 Spotřeba vody a potřeba vody... 11 2.2 Jakost vody... 13 2.2.1 Podzemní voda... 13 2.2.2 Infiltrovaná voda... 13 2.2.3 Povrchová voda... 13 2.2.4

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2000 Martin Fišer ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEB MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Ochrana půdy, vody a krajiny

Ochrana půdy, vody a krajiny Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy, vody a krajiny Ing. Jiří Hladík, Ph.D. , vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů Zadržuje

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili

Více

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce:

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce: Příloha č.1 - Doporučený postup zabudování čistírny BIOREAL DČ3 1. Popis čistírny. Čistírna BIOREAL DČ3 je tvořena plastovou kruhovou nádrží o průměru 1,3 m a výšce dno strop čistírny: 2,20 m. Ve stropní

Více

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu Tak ne předběžný hydrogeologický průzkum Hodov... z provedené čerpací zkoušky na vrtu ČI 1 vyplývá, že při čerpání vydatnosti 0,2 l/s (1 000 l/den) poklesla hladina ve vrtu zhruba o 1/3 (ustálená HPV před

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Produkční a mimoprodukční funkce lesa Ekonomika lesního hospodářství 8. cvičení Funkce lesa

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

BioDisc BA-BD Vysoce výkonné kompaktní čistírny odpadních vod pro využití v obytných objektech

BioDisc BA-BD Vysoce výkonné kompaktní čistírny odpadních vod pro využití v obytných objektech BioDisc BA-BD Vysoce výkonné kompaktní čistírny odpadních vod pro využití v obytných objektech Výrobek je v souladu s normou EN 12566 Trvanlivý, spolehlivý cenově dostupný 3 Klargester BioDisc představuje

Více

STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE

STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE diskusní příspěvek Ing. Patera Josef setkání občanů Hudlic 13.4.2008 1/14 Úvod. Předmětem a hlavním cílem studie je základní porovnání dvou možných druhů kanalizace

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více