Nakládání se srážkovými a čištěnými odpadními vodami u decentralizovaných staveb v lesním prostředí. Úvod do problematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14.10.2010. Nakládání se srážkovými a čištěnými odpadními vodami u decentralizovaných staveb v lesním prostředí. Úvod do problematiky"

Transkript

1 Nakládání se srážkovými a čištěnými odpadními vodami u decentralizovaných staveb v lesním prostředí Jan Šálek Michal Kriška Úvod do problematiky Komplexní řešení vodního hospodářství obytných staveb, rekreačních zařízení a menších provozních staveb v lesním prostředí, včetně využití bioodpadu, je velmi aktuálním problémem, vyžadujícím řešení. Komplexní řešení spočívá: v ekonomickém a zejména ekologickém a nakládání s vodou a bioodpady; v možnosti významných úspor při využití srážkových vod, čištěných a upravených odpadních vod; v možnosti využití tohoto způsobu u decentralizovaných staveb, které nelze napojit na vodovodní a stokovou síť, recipient apod. Druhy vod a bioodpadů U menších zařízení nacházejících se v lesním prostředí se setkáváme s těmito vodami: pitnou vodou, nečastěji ze studní; srážkovou vodou z odtoku dešťových srážek; šedou vodou z mytí, umývání, praní apod.; hnědou vodou ze sociálních zařízení; odpadními vodami z malých provozních zařízení. Z bioodpadů se jedná především: bioodpad z obytných, rekreačních, provozních zařízení; organický odpad z čistírny odpadních vod (zejména stabilizovaný kal) a výjimečně přímo ze sociálního zařízení; organický odpad ze zahrádky, travnatých ploch,parkových ploch rekreačních zařízení, ze zpracování dřeva apod. Příklad řešení vodního hospodářství obytného domu a malého rekreačního objektu v lese Při zpracování vodního hospodářství se vychází: a) Ze zhodnocení zdrojů vody b) Zjištění množství jednotlivých druhů vod c) Stanovení potřeby čištění d) Určení potřeby krátkodobé akumulace a vyrovnání e) Stanovení možností zpětného využití f) Vyhodnocení množství odpadních vod Zdroje a charakteristika pitné vody Hlavními zdroji pitné vody u individuálně stojících objektů v lesním prostředí, jsou studny, vrty, jímací zářezy, pramenné jímky apod. Potřeba vody na jednoho obyvatele závisí na vybavení obytného domu a rekreačního objektu a určuji ji příl.12 vyhlášky y č.42/2001 Sb. a pohybuje se při plném vybavení od 31 do 46 m 3. rok -1 na jednoho obyvatele Jakost pitné vody určuje vyhláška č.254/2004 Sb., která stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlášky č.187/2005 Sb. a č.293/2006 Sb. stanoví ukazatele fyzikální, chemické, biologické, speciální a ostatní. U domovních studní jakost ověřují autorizované laboratoře. Odběry podzemních vod studny a)vrtaná studna b) Kopaná, vypažená studna Vrtaná studna 1-šachtice,2-výtlačné potrubí, 3-ponorné čerpadlo, 4-obsyp Kopaná skružová studna 1-dlažba, 2- podsyp, 3-kryt, 4-skruže, 5-trávník, 6-jílové těsnění, 7-obsyp, 8-štěrk, 9- dno studny, 10- těsnění, 11-čerpací zařízení (podle ČSN ) 1

2 Srážkové vody množství a složení Srážkové vody jsou důležitou součástí vodního hospodářství drobných staveb, specifický roční srážkový odtok V se stanoví ze vztahu: V = Φ r. H r ( m 3. r -1. m -2 ) kde φ r je redukovaný odtokový součinitel, H r -redukovaný roční srážkový úhrn (mm) po odečtení všech srážek menších než 1 mm za den Hodnoty vybraných součinitelů odtoku v různých podmínkách uvádí ČSN ; srážkoměrné údaje z měření na nejbližší srážkoměrné stanic je možné získat v Českém hydrometeorologickém ústavu Složení srážkových vod se stanoví individuálně pro konkrétní lokalitu, závisí na mnoha činitelích, uvedených na závěr citované publikace Dvoustupňová úprava srážkových vod a) Jednoduchá úprava na spádovém sítu b) Náročnější úprava na spádovém sítu, usazovací nádrži a pískovém filtru UN usazovací nádrž, ČA čerpací agregát Zjednodušené schéma úpravy srážkových vod Těsněný půdní filtr na úpravu srážkových vod s podzemní akumulační nádrží Pozn.: Případná hygienizace se zajistí UV zářičem 1-přívodní potrubí srážkové vody, 2-filtrační materiál, 3-filtrační obsyp, 4-perforované potrubí, 5-těsnění jímky, 6-vsakovací průleh, 7-spojovací a revizní šachtice, 8-vstup do akumulační nádrže, 9- akumulační nádrž Otevřená těsněná akumulační nádrž s odběrem vody na závlahy a vsakovacím perforovaným potrubím při přebytku srážkové vody Akumulace srážkových vod pro domovní využití s čerpacím zařízením a tlakovou nádrží 1-zásobní prostor, 2-retenční prostor, 3- zemní těsněná nádrž, 4- výpustné zařízení s pneumatickým čepovým uzávěrem, 5-šachtice-sací jímka, 6-závlahový čerpací agregát, 7-vsakovací perforované potrubí 1-přívod upravené srážkové vody, 2-akumulační nádrž, 3,4,5-vstupy, 6- výtlačné potrubí, 7-železobetonová jímka, 8-čerpací zařízení s tlakovou nádrží,9-vstupní žebřík, 10-bezpečnostní přeliv 2

3 Možnosti využívání a hospodaření se srážkovými vodami Možnosti využívání srážkových vod: k úhradě evapotranspirace vegetace zelených střech; po úpravě a hygienizaci ke splachování na WC, praní prádla, zálivku, čištění; k závlaze travnatých ploch, rychlerostoucích dřevin; k napájení okrasných a víceúčelových vodních nádrží; k mytí domovních komunikací, lesnické techniky aj.; k umělé infiltraci a zvyšování zásob podzemních vod. Způsob úpravy srážkových vod se stanoví individuálně, podle jednotlivých nároků na kvalitu Využití srážkových vod na zelených střechách Nová metoda uspořádání zelené střechy podle návrhu pracovníků Ústavu pozemního stavitelství FAST VUT Brno Využití srážkových vod k napájení drobných vodních nádrží Využití srážkových vod infiltrací ke zvyšování zásob podzemní vody Malá vodní nádrž s břehovou infiltrací Malá akumulační nádrž napájená srážkovými vodami Suchá infiltrační nádrž (průleh) h výška vodního sloupce (0,2 až 0,4m), d hloubka uložení zdánlivě nepropustného podloží P ř í k a d Vsakovací podzemní potrubí a vsakovací studny a) Vsakovací perforované podzemní potrubí b) Vsakovací studny Malé vodní nádrže s retencí a infiltračním pásem a umělý mokřad na dočištění a evapotranspiraci srážkových vod Malá vodní nádrž se stálým a retenčním prostorem a s napojením na filtrační zónu Uspořádání vsakovacího potrubí s předřazenou usazovací nádrží s vertikálním prouděním Vsakovací studna h-hloubka akumulačního prostoru, 1- přívod srážkové vody, 2- studna, 3-štěrkový podsyp Řízený umělý mokřad 1-přívod srážkových vod,2-šachtice, 3- rozdělovací žlábek, 4-rozdělovací potrubí, 5-jímka, 6-těsnění,7- filtrační materiál, 8-vegetace, 9- odběrné potrubí, 10-dlužový přeliv, 11-šachtice, 12-lávka, 13- odpad, 14-šachtové přelivy, 15- kamenná patka s obráceným filtrem 3

4 Metody a způsoby zajištění vsaku do půdy úpravou povrchové vrstvy U chodníků, domovních dvorků, odstavných ploch a příjezdových cest se docílí vsaku srážkových vod použitím: a) drnového zpevnění kvalitním udržovaným trávníkem; b) štěrkového zpevnění, případně kombinaci se zatravněním; c) zpevněním pouze pojízdných pásů, okolí zůstává zatravněné; d) dlažbou z vegetačních tvárnic; e) dřevěnou dlažbou a dřevěnými rošty; f) porézní dlažbou, kombinací se zatravněnými mezerami; Nezbytnou podmínkou je propustné podloží, do potřebné hloubky zakleslá hladina podzemní vody a dostatečně velký prostor na infiltrující vodu. Zvýšená hladina podzemní vody infiltrující srážkovou vodou nesmí negativně ovlivňovat okolní objekty, ani způsobovat jakékoliv formy podmáčení. Odvodnění chodníků zpevněných dvorků a místních komunikací v okolí domu Vsakovací drény pod chodníkem Vsakovací perforované potrubí Vsakovací průlehy Přímý však do propustného půdního prostředí s dostatečně zakleslou hladinou podzemní vody Šedé odpadní vody Šedé odpadní vody tvoří odpadní voda z umývání, sprchování, koupání, praní prádla. Čištění a úprava šedých vod se navrhuje dvou až třístupňově,vyčištěné a upravené odpadní vody se využívají k splachování WC a čištění chodníků a domovních komunikací, hygienizují se UV-zářením Využití čištěných (upravených) šedých vod Čištěné (upravené) šedé vody se akumulují v samostatné akumulační nádrži a využívají se k těmto účelům: a) Splachování WC b) Čištění znečištěných ploch, zejména chodeb, chodníků, dvorků aj. c) Po chemické úpravě a hygienizaci jsou použitelné i na praní Existují metody a způsoby čištění, které dokáží upravit šedé vody na kvalitu odpovídající užitkové vody, tyto metody využívají mimo jiné membránové technologie a jsou doposud velmi nákladné. Potřebné čištění odpadních vod drobných, individuálně stojících decentralizovaných staveb a zařízení před dalším využitím Potřebné čištění odpadních vod před dalším využitím spočívá v zachycení hrubších a jemných suspendovaných látek, tuků a olejů,organického znečištění, tenzidů aj. znečištění.k tomuto účelu se nejmenších a malých zařízení používají: a) Biologické septiky v kombinaci s přírodními způsoby čištění (vegetační kořenové čistírny, půdní filtry, biologické nádrže, bioreaktory, nádrže s akvakulturami aj.) b) Mechanické stupně čištění (jemné česle, lapák tuku (písku), usazovací nádrže s min. 2 hodinovým zdržením c) Umělé (strojní) mechanicko-biologické čistírny ( aktivační, diskové, mikrofiltrace aj.) Podrobnější popis je předmětem samostatného referátu. Čištění odpadních vod v biologickém septiku 1-přívod odpadní vody, 2-norná stěna a sítový koš,3-odkalovací potrubí, 4- nádržní prostor, 5kalový prostor, 6-přepážky zabraňující úniku kalu, 7-výtok 4

5 Recirkulace vody v rámci vodního hospodářství decentralizovaného zařízení Prvořadým úkolem je maximální možná recirkulace vody v rámci decentralizovaného zařízení, která spočívá v těchto opatřeních: ve zpracování podrobného plánu vodního hospodářství objektu; v hledání možností opětovného využití vody v rámci řešeného objektu; ve výrazném snížení množství odpadních vod, pro které není okamžité využití. Infiltrace čištěných odpadních vod Novela zákona č. 254/2001 Sb. č.150/2010/sb.v příznivých podmínkách hydrogeologických připouští, na základě posouzení jejich vlivu na životní prostředí, vypouštění čištěných vod do půdního prostředí, prováděcí vyhláška se připravuje. Infiltrační zařízení musí se nacházet mimo ochranná pásma vodních zdrojů, odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné, závadné látky, nezbytný je podrobný hydrogeologický průzkum, který určí realizovatelnost zařízení. Uspořádání jednoduchého infiltračního zařízení Těsněný půdní filtr s následným využitím čištěné odpadní vody 1-přívod čištěné odpadní vody 2-regulační šachtice 3-infiltrační potrubí s obsypem 4-regulační šachtové přelivy 5-větrací komínky 6-filtrační materiál 7-travnatý povrch půdního filtru 1-rozdělovací šachtice, 2 a 7-větrací komínek, 3-půdní filtr s vegetací a bez vegetace, 4-filtrační prostředí, 5-rozdělovací potrubí, 6-odběrné potrubí, 8-revizní šachtice Propojení dvou biologických nádrží (BN) a kombinace kořenové čistírny s biologickou nádrží Uspořádání malé kořenové čistírny s vegetací a bez vegetace, kombinovaná kořenová čistírna s dočisťovacími nádržemi u rekreačního objektu Foto: RNDr.Z.Žáková,CSc 1-ochranná geotextilie, 2-těsnicí fólie, 3,4-vícevrstvý filtrační materiál z vhodného kameniva, 5-vegetace, 6-hrázka, R1 a R2 aerobní biologické nádrže 1-přívod odpadní vody, 2-biologický septik, 3- vtok do VKČ, 4-filtrační prostředí s vegetací, 5-výstupní obrácený filtr, 6-aerobní dočišťovací BN,7-výtok z BN, 8-revizní a recirkulační šachtice, 9- odpad Vegetační kořenová čistírna Dočišťovací malá vodní nádrž rybníček 5

6 Příklad uspořádání malé dočišťovací biologické nádrže Provzdušovací kaskáda s přečerpáním Dočišťovací biologická nádrž s provzdušovací kaskádou Využití čištěných odpadních vod závlahou plodin Při závlaze odpadními vodami se využívá vodní a hnojivá hodnota čištěných odpadních vod při jejich současném dočištění. K závlaze se využívají výlučně čištěné odpadní vody, u malých decentralizovaných staveb jsou to biologické septiky, malé umělé (strojní) a přírodní čistírny. Při závlaze je třeba dodržet hygienické směrnice, ochranné (karenční) lhůty a ochranné vzdálenosti. V případě potřeby se čištěné odpadní voda hygienizují UVzářením. Zavlažují se především travnaté porosty, rychlerostoucí dřeviny, větrolamy aj. Odpadní vody se využívají k závlaze především ve vegetačním období, výjimečně v předvegetačním. Výpočet potřeby závlahové vody Uspořádání závlah odpadními vodami Potřeba vody M V ve vegetačním období M V = k z ( V c.r 1 α.s v.r 2 W z.r 3 W k ) kde k Z je ztrátový součinitel, V C - vláhová potřeba rostlin, α-součinitel využitelnosti dešťových srážek za vegetační období S V, W Z - zásoba vody v půdě na počátku vegetačního období, W K - využitelné množství vzlínající podzemní vody, r 1,r 2,r 3 - redukční součinitelé Potřeba vody M MV pro mimovegetační závlahy M MV = 100 k MV [(Θ PK Θ M )h MV - 10 α MV H SMV + Z ] kde k MV je ztrátový součinitel v mimovegetačním období, Θ PK - polní vodní kapacita půdy, Θ MV - vlhkost půdy, h MV - hloubka navlažení v mimovegetačním období, α MV -součinitel využitelnosti srážek v mimovegetačním období, H SMV - množství srážek za mimovegetační období, Z - ztráty vody Podrobnosti uvádí ČSN Potřeba vody pro doplňkovou závlahu a publikace citované v závěru Odběr vody pro závlahu čištěnými odpadními vodami probíhá buď ve vegetačním období, nebo celoročně. Nezbytnou součástí závlahových zařízení je vyrovnávací, nebo akumulační nádrž. Vyrovnávací nádrž slouží ke krátkodobému vyrovnání ve vegetačním období. Akumulační nádrž se navrhuje při využívání závlah v rámci celoročního bezodtokého uspořádání. Potřeba vody pro závlahy se počítá pro směrodatně vlhký rok, obvykle s 80 % zajištěním. K čerpání vody se používají malé čerpací odstředivé agregáty, nejčastěji s elektromotorickým pohonem. Rozvod vody se řeší podpovrchovým přívodním, rozvodným a rozdělovacím potrubím. Zavlažuje se všemi závlahovými způsoby, postřik, podpovrchová závlaha, mikrozávlahy, výtopa, podmok aj. Čištění ve vegetační kořenové čistírně a dočištění závlahou a čištění v biologické nádrži a dočištění závlahou Uspořádání podpovrchové závlahy OV-odpadní vody SV-srážkové vody A-akumulace Č A čerpací agregát, Š1,Š2,Š3 regulační uzávěry 6

7 Detailní uspořádání podpovrchové závlahy čištěnými odpadními vodami L rozchod rozdělovacího perforovaného potrubí, h hloubka uložení rozdělovacího potrubí, H hloubka zdánlivě nepropustného podloží Mikrozávlahy čištěnými odpadními vodami 1-přívodní potrubí, 2-rozvodné potrubí,3-rozdělovací potrubí, 4- zavlažovací potrubí s kapkovači a) Závlaha odpadními vodami, vytváření zóny kapilárně zavěšené vody b) Závlaha odpadními vodami nad zdánlivě nepropustným podložím Zavlažovaná plocha Závlaha dřevin čištěnými odpadními vodami 1-rotační bubnové síto,2-sací jímka s čerpadlem, 3-odpadní potrubí, 4-recirkulační potrubí, 5-rozvodné potrubí, 6-rozdělovací potrubí, 7-zavlažovací brázdy Bezodtoké soustavy Řada malých ČOV drobných decentralizovaných staveb, které nemají možnost přímého zaústění čištěných odpadních vod do recipientu hledá možnost jak ekologicky a ekonomicky naložit s těmito vodami. Jednou z možností je bezodpadové využívání čištěných odpadních vod, resp. jejich převod evaporací, nebo evapotranspirací do ovzduší, zcela výjimečně, u nejmenších producentů jejich infiltrace do podzemních vod. Využití biologických nádrží a řízených mokřadů k evaporaci čištěných odpadních vod Evaporační biologické nádrže plnící funkci dočišťovací a evaporační V podstatě se jedná o tři použitelné způsoby: a) Evaporace čištěné odpadní vody z hladiny plochých mělkých biologických, okrasných, dočišťovacích nádrží. b) Evapotranspirace čištěné odpadní vody v řízených mokřadech s makrofyty. c) Kombinace výše uvedených dvou metod, kterými jsou mělké nádrže a mokřady. Problematika se řeší ve dvou alternativách: a) Bezodtoká uspořádání, určená pro rekreační zařízení provozovaná ve vegetačním období. b) Bezodtoká zařízení při celoročním provozu a produkci čištěných odpadních vod. Evaporační nádrže jsou určené k převedení čištěných odpadních vod výparem do ovzduší Zajišťují současně dočištění čištěných odpadních vod Jsou použitelné v teplých oblastech ČR s vysokým výparem a nízkými srážkami Jejich využití je především pro zařízení využívaná v létě Orientační stanovení průměrného denního výparu z vodní hladiny 7

8 Evapotranspirace z umělých řízených mokřadů Bilanční rovnice W PP +W PoP +S R -W ET -W Z =0 W PP - povrchový přítok W PoP podpovrchový přítok S R srážky snížené o intercepci W ET evapotranspirace W Z voda v pórech W PO, W PoP, W INF jsou nulové Odtoky z těsněného mokřadu Kombinace s malou vodní nádrží s mokřadní a vodní vegetací Sdružené soustavy tvoří: a) Kombinace nádrží s mokřadní vegetací b) Využití litorální zóny s mokřadní vegetací c) Spojení nádrže s mokřadem d) Kombinace akumulační nádrže s řízeným mokřadem Podmínky pro využití kalů na zemědělské půdě - vyhláška MŽP č.382/2001sb. Zapravení do půdy během 48 hodin Aplikace na pozemky, kde je doložená potřeba dodání živin Maximální roční množství 5 (10) t na 1 ha v průběhu 3 (5) let Limitovaná dodávka N do 70% potřeby rostlin Minimální obsah sušiny 5% (radlicové aplikátory), 18 % (rozmetadla) Limitní koncentrace vybraných prvků v půdách a kalech Dodržení mikrobiologických kritérií Odvodnění a zpracování kalu v kalových polích (lagunách) mokřadními rostlinami Přednosti daného řešení: - Vysoká transpirace mokřadních rostlin - Vysoký odvodňovací účinek - Využívání vodní a hnojivé hodnoty kalů - Tvorba mohutné biomasy - Jednoduché konstrukční řešení - Nenáročný provoz kalových polí s vegetací - Výsledkem je kvalitní kompost Graf závislosti evapotranspirace na teplotě (Měření Ing.Jiří Šálek,PhD) Přírodní způsoby odvodnění kalů Evapotranspirace (m m) Hodnota evapotranspirace v závislosti na teplotě Evapotranspirace M-3 orobinec-kovová nádrž 2004 Lineární (Evapotranspirace M-3 orobinec-kovová nádrž 2004) y = 2,0478x - 13,076 R 2 = 0,7241 Schéma uspořádání kalového hospodářství s mokřadními rostlinami pro rodinné domy Průměrná denní teplota ( C) KČA kalový čerpací agregát 8

9 Schéma uspořádání kalových polí s mokřadními rostlinami A-počátek plnění B-konečná fáze plnění Uspořádání kalových polí s mobilním plastovým průhledným krytem (A) a bez (B) 1-kryt (fóliovník), 2-mokřadní vegetace,3-substrát,4-obrácený filtr,5-drén Návrhové parametry kalových nádrží Návrhové parametry: Potřebná plocha 0,30 až 0,60m 2 na 1 EO Počet kalových polí 6 až 10, minimálně 4 Hloubka kalových polí 1,00 až 1,4 m Těsnící fólie PE-HD 1,5 až 2 mm Přívod tekutého kalu potrubím Odvodňovací drenáž DN 100mm s filtračním obsypem Kompostování domovního bioodpadu Kompostování je aerobní termofilní biologický proces, jehož úkolem je rozložit biodegradabilní látky ve vybraných odpadech a převést je na stabilní humusové sloučeniny využitelné na zúrodnění půd. Termofilní režim vytváří dostatečně vysoké teploty nezbytné k zneškodnění plevelů a patogenních mikroorganizmů. Kompostováním se na jedné straně neškodně odstraní množství biologického odpadu a na druhé straně se vyrobí plnohodnotné hnojivo, kterým je možné částečně vyrovnávat negativní bilanci v organických hnojivech. Suroviny pro tvorbu kompostů Pro výrobu domovních kompostů se využijí: organický bioodpad, kterého produkuje každý obyvatel v průměru104 kg za rok; tekutý kal z domovních septiků, resp. odvodněný kal s rozloženými zbytky mokřadní vegetace; organický odpad (kůra, dřevní štěpky, tráva aj.); jiný vhodný kompostovatelný materiál neobsahující podle ČSN nadlimitní množství škodlivých látek Průběh aerobního kompostování Tři fáze zrání kompostů: Mezofilní fáze, při níž dochází k rozvoji mikroorganizmů a zvýšení teploty na 25 až 45 C při současném rozkladu jednoduchých organických látek Termofilní fáze, teplota t se termofilními i bakteriemi i zvyšuje na 45 až 70 C, dochází k rozkladu celulózy, ligninu a tvorbě humusu Třetí fází tvoří dozrávání kompostů, stabilizace humusových látek. Kompost je bez zápachu, hygienizovaný, plně využitelný jako hodnotné organické hnojivo 9

10 Závěr Řešení problematiky komplexního řešení vodního hospodářství obytných domů, rekreačních objektů a malých provozů v lese vyvolaly potřeby praxe. Předností tohoto řešení je možnost snadné kontroly, ekologický charakter zařízení, využití vodní hodnoty všech druhů vod, ochrana recipientů před eutrofizací, úspory na nákladných odpadech aj. objektech. Podrobnosti uvádějí: Šálek,J.,Tlapák,V. Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod. ČKAIT Praha. 2006, 283.s. Šálek-Žáková-Hrnčíř Přírodní čištění a využívání vody Brno: ERA, 2008, 115 s. Publikace zaměřené na problematiku přírodních způsobů čištění a využívání vody a) Informační centrum ČKAIT Sokolská 15, Praha b) Knihkupectví s odbornou literaturou 10

14.10.2010 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU BSK ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY PRINCIP ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY V

14.10.2010 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU BSK ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY PRINCIP ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY V LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM PROSTŘEDÍ Michal Kriška, Jan Šálek ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DECENTRALIZOVANÝCH STAVEB V LESNÍM PROSTŘEDÍ myslivny či hájovny turistické chaty restaurační zařízení rozhleden

Více

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ REKREAČNÍCH OBJEKTŮ Jan Šálek 1

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ REKREAČNÍCH OBJEKTŮ Jan Šálek 1 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ REKREAČNÍCH OBJEKTŮ Jan Šálek 1 ANOTACE Problematika vodního hospodářství rekreačních objektů nutně vyžaduje komplexní zpracování této tématiky, počínaje návrhem a

Více

Rozdělení nádrží a výběr místa pro malé vodní nádrže

Rozdělení nádrží a výběr místa pro malé vodní nádrže Rozdělení nádrží a výběr místa pro malé vodní nádrže 1. PŘEDNÁŠKA BS053 Rybníky a účelové nádrže Rybníky a účelové nádrže 1. přednáška Obsah Rozdělení nádrží podle účelu podle polohy nádrží, podle typu

Více

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU)

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU) DEFINICE MOKŘADU Michal Kriška, Václav Tlapák MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE S KRAJINOU Přírodní mokřady Vysoká hladina podpovrchové vody Zvláštní vodní režim Specifická fauna a flóra Příklad rašeliniště,

Více

Hospodaření s bioodpady z malých čistíren odpadních vod a domácností

Hospodaření s bioodpady z malých čistíren odpadních vod a domácností Hospodaření s bioodpady z malých čistíren odpadních vod a domácností Jan Šálek salek.j@centrum.cz Úvod do problematiky Ekonomické a ekologické hospodaření s bioodpadyz malých čistíren odpadních vod a domácností

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Ekologická funkce malých vodních nádrží v lesním prostředí

Ekologická funkce malých vodních nádrží v lesním prostředí Ekologická funkce malých vodních nádrží v lesním Václav Tlapák a Jan Šálek tlapak.vaclav@seznam.cz salek.j@centrum.cz Ekologická funkce malých vodních nádrží Malé vodní v lesním jsou součástí naší kulturní

Více

Kořenové čistírny odpadních vod

Kořenové čistírny odpadních vod Kořenové čistírny odpadních vod Voda v ČR je ¼ používané vody čerpána z podzemních zdrojů (cca 450 mil. m 3 p.v.) doba návratu je 300-4600 let pokles hladiny podzemní vody, snížení mohutnosti řek, vysychání

Více

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Ing. Miroslav Lubas Sweco Hydroprojekt a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 15.března 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : ÚSPORA VODA SPECIÁLNÍ ZP ZPĚTNÉ VYUŽITÍ

Více

ZÁVLAHY ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN A ZATRAVNĚNÝCH POZEMKŮ

ZÁVLAHY ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN A ZATRAVNĚNÝCH POZEMKŮ ZÁVLAHY ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN A ZATRAVNĚNÝCH POZEMKŮ Porada vodoprávních úřadů 31. října 2013 Lázně Libverda Ing. Michal Krátký e-mail: kratky@pvl.cz Závlahové vody slouží a) k umělému vyrovnávání vláhového

Více

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Výrobky VZE 1. čistírny odpadních vod 2. biologické dočišťovací filtry 3. nádrže 4. septiky 5. žumpy 6. jímky 7. provzdušňovací věže Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

Pískový filtr řady ZIF

Pískový filtr řady ZIF řady ZIF POUŽITÍ Plastový zemní filtr řady ZIF slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který je zařazen za tří-komorovým septikem SEV. Filtr je navržen dle ČSN 756402, s účinností dle ČSN EN 12

Více

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Jedná se o právní předpisy a normy pro navrhování a provoz čistíren odpadních vod na našem území. Zákony a vyhlášky: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO: KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ ING. JAN FOLLER, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. foller@vasgr.cz MOTTO: PŘIJME-LI ODBORNÁ ZEMĚDĚLSKÁ VEŘEJNOST FAKT, ŽE APLIKACE KALŮ Z BIOLOGICKÉHO

Více

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Harmonogram přednášek 1. Úvod

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Vodohospodářské stavby BS001 Závlahy, odvodnění, ochrana a organizace povodí

Vodohospodářské stavby BS001 Závlahy, odvodnění, ochrana a organizace povodí Vodohospodářské stavby BS001 Závlahy, odvodnění, ochrana a organizace povodí CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Harmonogram přednášek 1. Úvod

Více

Kód obce UIR: 03850. číslo obce: IČZÚJ 574040 část obce (základní sídelní jednotka):běluň, Brod, Heřmanice, Slotov

Kód obce UIR: 03850. číslo obce: IČZÚJ 574040 část obce (základní sídelní jednotka):běluň, Brod, Heřmanice, Slotov 1 Kód obce PRVK: 3605.5206.019.01 1. HEŘMANICE Kód obce UIR: 03850 Název obce: HEŘMANICE číslo obce: IČZÚJ 574040 část obce (základní sídelní jednotka):běluň, Brod, Heřmanice, Slotov Podklady: Dotazník

Více

Složení a vlastnosti přírodních vod

Složení a vlastnosti přírodních vod Vodní zdroje Složení a vlastnosti přírodních vod Podzemní vody obsahují především železo, mangan, sulfan, oxid uhličitý, radon a amonné ionty. Povrchové vody obsahují především suspendované a koloidní

Více

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY URBANIZOVANÁ POVODÍ. Kolektiv autorů

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY URBANIZOVANÁ POVODÍ. Kolektiv autorů ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY URBANIZOVANÁ POVODÍ Kolektiv autorů OBSAH Úvod Přínosy HDV Řešená lokalita Návrh opatření Dimenzování opatření Měrné náklady Závěr

Více

Horní Rápotice. Název části obce

Horní Rápotice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Horní Rápotice Číslo obce PRVKUK 107 Kód obce PRVKUK 0613.003.107.00 Kód obce (IČOB) 04396 (551589) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 20. Vodárenství Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

První rozhodování. Jímka na vyvážení - žumpa. Žumpy. ČSN 75 6081 :2007 - Žumpy 14.10.2010

První rozhodování. Jímka na vyvážení - žumpa. Žumpy. ČSN 75 6081 :2007 - Žumpy 14.10.2010 4 B B 4.0.00 Přehled řešení odvádění odpadních vod z malých obytných objektů Ing. Karel Plotěný, Ing. Milan Uher, ASIO, spol s r.o. www.asio.cz První rozhodování Centrální ČOV pokud je v ekonomicky dostupné

Více

D.2.1 LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.2.1 LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.2.1 LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č.

Více

Obec Suchdol - ČOV a stoková síť

Obec Suchdol - ČOV a stoková síť 15.-16.9.2017 PROVOD inženýrská společnost, s.r.o. Středisko Tišnov, Kukýrna 51 666 01 Tišnov Obec Suchdol - ČOV a stoková síť 1 / 36 ČOV a stoková síť Obec Suchdol směr Brodek u Konice směr Ptenský Dvorek

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

Nová Cerekev. Název části obce

Nová Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Nová Cerekev Číslo obce PRVKUK 407 Kód obce PRVKUK 0613.010.407.00 Kód obce (IČOB) 10501 (548456) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

09 Vnitřní kanalizace 2.díl

09 Vnitřní kanalizace 2.díl 09 Vnitřní kanalizace 2.díl Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/21 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Výpočet průtoku splaškových odpadních vod ČSN 75 6760

Více

* - stanoveno z mapy intenzit ČR ombrografická stanice č.4 - Hradec Králové.

* - stanoveno z mapy intenzit ČR ombrografická stanice č.4 - Hradec Králové. 1. Úvod Předmětem této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je odvádění a hospodaření s dešťovými vodami v prostoru řešených objektů v návaznosti na stavební požadavky navrhované stavby a stávající

Více

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261).

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261). 1 + Kód obce PRVK: 3605.5209.065.01 1. PETROVICE Kód obce UIR: 17926 Název obce: PETROVICE číslo obce: IČZÚJ 574571 část obce (základní sídelní jednotka): Petrovice, Petrovičky Podklady: Dotazník k PRVK

Více

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Mechanicko-biologické čistírny VZE 4 až VZE 20 Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE. 17. února 2011

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE. 17. února 2011 KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE 17. února 2011 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Případová studie obec Horušany Ing. Jaroslava Roskotová Zadání vypracování studie 1) V územním plánu je určený prostor pro obecní

Více

Vývoj koncepcí městského odvodnění

Vývoj koncepcí městského odvodnění ČOV Vývoj koncepcí městského odvodnění stoková síť mech. ČOV biol. ČOV nové technické prvky nové technologie 1850 1900 1950 2000 2050 Koncepce: rychlé odvedení všech odp.vod co nejpomalejší odvedení minima

Více

List opatření - obecný, technického charakteru

List opatření - obecný, technického charakteru List opatření - obecný, technického charakteru Název opatření: Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) ID LNO207203 Vliv: Bodové a difuzní zdroje znečištění Typ LO B Zlepšení ukazatele: BSK

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Předmluva... 7 1 Úvod... 9 2 Voda všeobecně... 11 2.1 Spotřeba vody a potřeba vody... 11 2.2 Jakost vody... 13 2.2.1 Podzemní voda... 13

Více

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ING. ANTONÍN MÁLEK člen výkladové komise Ministerstva zemědělství, člen rozkladové komise Ministerstva životního prostředí, lektor a zkušební komisař institutu pro veřejnou

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

Způsoby likvidace domovních odpadních vod Způsoby likvidace domovních odpadních vod 1. Žumpa - jímka na vyvážení odpadních vod. - Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž. - Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad. - Předpokládá se, že žumpa je vyvážena

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ. Stabilizační nádrže. Obsah. Stabilizační nádrže a rybníky 18.12.2012 ODPADNÍCH VOD

BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ. Stabilizační nádrže. Obsah. Stabilizační nádrže a rybníky 18.12.2012 ODPADNÍCH VOD Stabilizační nádrže BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 10. hodina Mikrobiální aktivity ve stabilizačním rybníku Dočišťování za mechanicko-biologickou čistírnou Akumulační

Více

Domovní čistírny odpadních vod II

Domovní čistírny odpadních vod II Domovní čistírny odpadních vod II Obsah : DESAR systémy s oddělením moči Vegetační ČOV Biologické rybníky, biologické nádrže DESAR nový přístup..budoucnost v čištění malých zdrojů, aneb dělení odpadních

Více

HOSPODAŘENÍ S BIOODPADY Z MALÝCH ČOV A DOMÁCNOSTÍ Jan Šálek 14

HOSPODAŘENÍ S BIOODPADY Z MALÝCH ČOV A DOMÁCNOSTÍ Jan Šálek 14 HOSPODAŘENÍ S BIOODPADY Z MALÝCH ČOV A DOMÁCNOSTÍ Jan Šálek 14 Abstrakt Problematika nakládání s bioodpady z malých čistíren odpadních vod a domácností je aktuální téma, které se týká zejména malých producentů

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Žirovnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 437 Kód obce PRVKUK 0613.010.437.00 Kód obce (IČOB) 19715 (549231) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61103 Název POU Počátky

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČSN EN 12056 Gravitační systémy, ČSN 737660 Gravitační a podtlakové systémy

Více

Půda a organická hmota. Praktické zkušenosti s používáním kompostů

Půda a organická hmota. Praktické zkušenosti s používáním kompostů Půda a organická hmota Praktické zkušenosti s používáním kompostů 26.1.2016 KOMPOST KOMPOST je organické hnojivo obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny získaný řízeným biologickým

Více

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA Abstrakt Věra Jelínková 19, Martina Beránková 20, Dagmar Vološinová 21 Nedílnou součástí čištění odpadních vod je vznik čistírenských kalů.

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Více

Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN a TNV Jiří Hendrych. Pavel Špaček

Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN a TNV Jiří Hendrych. Pavel Špaček Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN 759010 a TNV 759011 Jiří Hendrych Pavel Špaček Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hněvkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hněvkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Hněvkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_026_03_04005 Název obce: Zábřeh Kód obce (IČOB): 541354 (541354) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Klasifikace znečišťujících látek

Klasifikace znečišťujících látek Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky nerozpuštěné látky Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky - organické - anorganické nerozpuštěné látky - organické -anorganické Klasifikace

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Snížení množství a znečištění odváděných srážkových vod.

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Snížení množství a znečištění odváděných srážkových vod. KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 5 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Snížení množství a znečištění odváděných srážkových vod 1. POPIS PROBLÉMU Rozvoj měst a obcí, zejména bytová a občanská výstavba,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah OPŽP 2014 2020 Zhodnocení OPŽP 2007 2013 Podporovaná opatření

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště SO.02 Závlahový systém pro fotbalové a softballové hřiště c. Technická zpráva d.1. Prostorové schéma postřikovačů d.2. Vytyčovací výkres VYPRACOVAL Ing. Michal Patočka ZODP. PROJEKTANT Ing. Arch. Ivo Chmelař

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Líšnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Líšnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Líšnice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_003_01_08511 Název obce: Líšnice Kód obce (IČOB): 540161 (540161) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106)

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Úvod. Jímka splaškových vod

Úvod. Jímka splaškových vod Úvod Předmětem projektu jako celku přízemního nepodsklepeného rodinného domu. Tato část projektu řeší následující části stavby: Vnitřní vodovod Vnitřní kanalizace Dešťová kanalizace a vsakování dešťových

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Světlá nad Sázavou. Název části obce

Světlá nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Světlá nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 466 Kód obce PRVKUK 611.11.466. Kód obce (IČOB) 1651 (569569) Číslo ORP (ČSÚ) 11 (6111) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61112 Název POU Světlá nad

Více

CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí

CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí identifikační číslo obce 09570 identifikační číslo obce 09564 identifikační číslo obce 09568 kód obce 09558 PODKLADY

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.80 Leden 2014 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace Drainage systems inside buildings and on private ground Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6760 z

Více

Dotace z OPŽP na protipovodňovou ochranu a hospodaření se srážkovou vodou

Dotace z OPŽP na protipovodňovou ochranu a hospodaření se srážkovou vodou Dotace z OPŽP na protipovodňovou ochranu a hospodaření se srážkovou vodou Jan Matějka, Lukáš Šamberger, Petr Mokrejš Autoři v prezentaci použitých fotografií jsou Tomáš Just (AOPK ČR) a Lukáš Šamberger

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 17 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Pavlov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 206 Kód obce PRVKUK 0612.005.206.00 Kód obce (IČOB) 11841 (587681) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

GEOoffice, s.r.o., kontaktní Úvod do problematiky vsakování vod, výklad základních pojmů v oboru hydrogeologie Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Vymezení hlavních bodů problematiky týkajících

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV 1. Úvod: Tato dokumentace obsahuje návrh kanalizačních a vodovodních přípojek pro stavbu DOB-CENTRUM v Dobřichovicích, parc. č. 155/2, 157, 158. Projekt zdravotních instalací na

Více

UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ. Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ

UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ. Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ Charakteristika kalu 2 VZNIK UPRAVENÉHO KALU Čistírenské kaly vznikají při různých procesech

Více

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně

Více

10 Vnitřní kanalizace 3.díl

10 Vnitřní kanalizace 3.díl 10 Vnitřní kanalizace 3.díl Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/19 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Stoková síť oddělená vs. jednotná Dešťové potrubí

Více

Vsakování srážkových vod do půdních vrstev. Nejdůležitější přehled právních a jiných předpisů

Vsakování srážkových vod do půdních vrstev. Nejdůležitější přehled právních a jiných předpisů Vsakování srážkových vod do půdních vrstev 1 Nejdůležitější přehled právních a jiných předpisů 2 Zákon č. 254/2001 Sb., 5, odstavec 3. - zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých

Více

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Praha 3.12.2014 Podzemní vody jsou cenným přírodním bohatstvím a právem jsou považovány za nejdůležitější zdroj

Více

Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16

Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16 Provozně manipulační řád Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16 Popis zařízení Biologický zemní filtr slouží k dočištění splaškových odpadních vod z rodinných domků či rekreačních objektů

Více

Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním

Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním Prof. Ing. Jiří Wanner,DrSc. VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Asociace pro vodu České republiky Hydrologická situace ČR OHŘE THE EGER LABE THE ELBE

Více

CZ051.3608.5104.0088 Studenec.0088.01 Studenec.0088.02 Rovnáčov

CZ051.3608.5104.0088 Studenec.0088.01 Studenec.0088.02 Rovnáčov CZ051.3608.5104.0088 Studenec.0088.01 Studenec.0088.02 Rovnáčov identifikační číslo obce 15827 identifikační číslo obce 15826 kód obce 15827 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily,

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Závlahové režimy Řízení závlahového režimu = stanovení optimální velikosti závlahové dávky a termínu jejího dodání Kvalifikované řízení závlahových režimů plodin - jeden ze základních předpokladů rentability

Více

Ždírec nad Doubravou

Ždírec nad Doubravou A. OBEC Přehledová mapka Ždírec nad Doubravou Číslo obce PRVKUK 158 Kód obce PRVKUK 0611.004.158.00 Kód obce (IČOB) 19564 (569780) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Tážaly. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Tážaly. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_018_02_07211 Název obce: Kožušany-Tážaly Kód obce (IČOB): 503304 (503304) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název ORP3: Olomouc

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 1. cvičení

Vodní hospodářství krajiny 2 1. cvičení 1. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: viz web Vodní hospodářství krajiny 2 Obsah cvičení Plán semestru Podmínky udělení zápočtu Úvod do MVN, charakteristiky

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Podklady pro návrh septiku ČOV V HORÁCH VLIV UMÍSTĚNÍ ROZRÁŽECÍ STĚNY VKOMOŘE SEPTIKU NA ODTOKOVÉ PARAMETRY Michal Kriška

Podklady pro návrh septiku ČOV V HORÁCH VLIV UMÍSTĚNÍ ROZRÁŽECÍ STĚNY VKOMOŘE SEPTIKU NA ODTOKOVÉ PARAMETRY Michal Kriška VLIV UMÍSTĚNÍ ROZRÁŽECÍ STĚNY VKOMOŘE SEPTIKU NA ODTOKOVÉ PARAMETRY Michal Kriška Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Seminář ČOV v horách, 30.5.2013 Historie současnost budoucnost? První septiky

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 64 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Daskabát Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_007_01_02476 Název obce: Daskabát Kód obce (IČOB): 552445 (552445) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Slatinice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Slatinice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Slatinice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_034_01_14981 Název obce: Slatinice Kód obce (IČOB): 505111 (505111) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899

Více