JAK SESTAVIT ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK SESTAVIT ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO ENERGETICKÉ MANAŽERY MĚST A OBCÍ Jak sestavit energetický plán města Energetický plán města (EPM) představuje základní dokument pro dlouhodobou koncepci správy majetku města ve vztahu k energetickému řízení. Narozdíl od Územní energetické koncepce1 se energetický plán města vztahuje pouze na objekty a zařízení v majetku města a jeho vypracování je nepovinné (nevyplývá z legislativy). Přesto však může být velmi užitečným nástrojem už jen proto, že město díky němu získá možnost účinně řídit spotřebu energie ve svých vlastních objektech. Je nezbytné, aby EPM i jeho aktualizace byly schvalovány nejen vedením města, ale také Radou města a Zastupitelstvem. Ke schválenému energetickému plánu jsou v pravidel- rozhodnutí vybudovat energetický informační systém města, závazek městské správy uskutečnit proces sběru dat (interní organizace procesu sběru dat), jmenování osoby zodpovědné za energetický informační systém, partnerské dohody s místními podniky a dalšími hráči o jejich přispívání k procesu sběru informací (externí organizace procesu sběru dat). Energetický informační systém zahrnuje informace o výchozím stavu v sektoru energetiky ve městě před zavedením EPM. Podstatná část informací je snadno dostupná a může být shromážděna v rámci místní správy. Mezi základní technická data patří údaje o: spotřebě energie a paliv koncovými uživateli, místní produkci energie, dostupných obnovitelných zdrojích energie (OZE), technickém stavu zařízení v majetku města, kvalitě vnitřního prostředí v místech koncové spotřeby energie v rámci majetku města, normách a předpisech (včetně předpokládaného vývoje norem, např. zpřísňování energetických požadavků v dlouhodobém horizontu), finančním rámci předpokládaných aktivit, kapacitách místní samosprávy pro tvorbu EPM a energetický management. Obr. 1: Ilustrační foto: Brno, Nový Lískovec. ných intervalech připravovány a schvalovány akční plány. Přípravu těchto dokumentů řídí energetický manažer, který k tomuto účelu vytvoří pracovní skupinu. Následující text provede energetického manažera krok po kroku procesem tvorby energetického plánu. Tento proces se skládá z 9 základních kroků. 1. Zavedení energetického informačního systému Toto rozhodnutí vedení města zahrnuje následující hlavní prvky: Výše uvedená data jsou nutnou, ale nikoliv postačující podmínkou pro tvorbu EPM. Za tímto účelem je vhodné pravidelně provádět analýzy a posouzení dostupných informací. Analýzy lze provádět v těchto hlavních oblastech: normalizace spotřeby energie a paliva dle klimatických faktorů, určení potenciálu úspor energie u koncového využití energie, určení potenciálu úspor energie v oblasti výroby energie a její distribuce, určení potenciálu obnovitelných zdrojů energie. 1 Statutární města jsou povinna územní energetickou koncepci zpracovávat ze zákona (o hospodaření s energií). Ostatní města a obce mohou zpracovat územní energetickou koncepci dobrovolně a pokud dodrží nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce, pak s její pomocí mohou případně ovlivnit i územně plánovací proces. Zpracování analýz je vhodné svěřit externím zpracovatelům, či je s nimi alespoň konzultovat. 1/6

2 2/6 2. Školení a vzdělávání Energetický manažer (či celý energetický tým) by měl procházet neustálým procesem vzdělávání tak, aby byl schopen: definovat dlouhodobé cíle a priority v oblasti hospodaření s energií, sestavit a aktualizovat energetický plán města (EPM) a akční plán k energetickému plánu, vyhodnocovat EPM a akční plán, zadávat vhodná energetická kritéria do výběrových řízení, v rámci majetku města zhodnotit a nastavit motivační systém k realizaci úspor energie. Školení je možné realizovat s pomocí externích poradců, projektantů a zástupců ostatních měst. energetická účinnost na straně poptávky, energetická účinnost na straně dodávek, možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie. Zahrnuje-li EPM funkce města jako regulátora a motivátora, pak jsou zkoumány: možnosti snižování spotřeby energie prostřednictvím místních rozvojových norem a předpisů, možnosti snižování spotřeby energie prostřednictvím vhodných místních daní a poplatků. Obecně je EPM sestaven pro objekty financované místním rozpočtem (školy, nemocnice, mateřské školky, sportovní haly, systémy osvětlení ulic, městské teplárny dálkového topení, městská doprava, technické služby města atd.). Mohou však být brány v potaz i objekty v soukromém, či jiném vlastnictví. Formulace cílů energetického plánu města může být založena na: národní politice v oblasti energetiky a životního prostředí, městské strategii a politice v těchto oblastech, zvláštních podmínkách a požadavcích příslušných měst. Obr. 2: Ilustrační foto: město Kopřivnice. 3. Definování rozsahu, vize, prioritních oblastí a cílů energetického plánu města Formulace vize, prioritních oblastí a cílů EPM, vymezení rozsahu a oblastí dopadu představuje stěžejní a časově náročnou část tvorby EPM, ačkoli může být formalizována jediným rozhodnutím vedení města (podrobnější příklady viz krok 7). Formulace cílů je úkolem nejen pro energetický tým, ale především pro politické vedení města. Rozsah a obsah EPM závisí na rozsahu funkcí, které dané město vykonává v sektoru energetiky (město jako spotřebitel, výrobce či dodavatel, regulátor, motivátor). V každém konkrétním případě je výběr rozsahu a obsahu založen na konkrétních podmínkách příslušného města a na politické vůli zástupců města. Zahrnuje-li EPM současně funkci města jako výrobce i spotřebitele energie, potom je zkoumána: Mezi důležitý požadavek pro formulaci cílů EPM patří zásada, aby hlavní a dílčí cíle EPM odpovídaly hlavním a dílčím cílům základních strategických dokumentů města. K definici konkrétních cílů existují dva hlavní přístupy: politický a technicko-ekonomický. Politický přístup vychází z cílů již schválených národních, či nadnárodních dohod a úmluv a tyto cíle přenáší na lokální úroveň. Může se jednat jak o cíle environmentální (např. evropský cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % oproti roku 2007, či snížení spotřeby energie o 20 % do roku 2020). Stejně tak se může jednat o cíle ekonomické (snížení, či stabilizace výdajů za energie) a cíle kvalitativní (zvýšení kvality vnitřního prostředí v objektech města). Politický přístup vychází částečně z metody tzv. backcastingu, kdy je stanoven budoucí cíl, např. snížení emisí CO 2 do roku 2020 o 20 %, a poté jsou naplánovány aktivity a činnosti, které krok po kroku směřují k dosažení tohoto cíle.

3 3/6 Backcasting představuje přístup, kdy je v komunální energetice úroveň budoucí spotřeby předem určena a následně jsou zajištěny nástroje a opatření pro dosažení žádoucího stavu. Backcasting se od plánování (forecasting) v běžném slova smyslu liší tím, že místo rozhodování na základě odhadů pravděpodobného budoucího vývoje, které jsou často mylné, uplatňuje obrácený a výrazně aktivnější postup. Úplná charakteristika BL by měla obsahovat popis: počátečního stavu před začátkem implementace programu, očekávané změny zdrojů dodávek energie a změny v koncovém využití energie. Je velmi důležité brát v úvahu očekávané změny zdrojů dodávek energie a změny v koncovém využití energie. Technicko-ekonomický přístup vytýčení cílů EPM spočívá v definici technického a ekonomického potenciálu úspor energie, či využití OZE v daném městě. Tento přístup je časově náročnější. Jako příklady cílů EPM lze uvést: snížení spotřeby energie o 20 % do roku 2020 v porovnání s výchozím rokem, 20% podíl OZE na celkové spotřebě energie v rámci majetku města do roku 2020, snížení, či stabilizace výdajů za energii v rámci místní správy, snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení kvality vnitřního prostředí budov v majetku města, zvýšení povědomí a informovanosti o udržitelné energetice. 4. Definování výchozího stavu Činnosti tohoto kroku jsou úzce propojeny s krokem 1, tedy zavedením energetického informačního systému. Výchozí stav - baseline (BL) - je soubor údajů popisujících stav před implementací EPM. BL slouží jako počáteční bod pro vyhodnocení výsledků a dopadů implementace programu, které jsou rovny rozdílu mezi počátečním stavem (BL) a stavem po dokončení implementace programu. BL může obsahovat technické údaje dokládající množství vyrobené a spotřebované energie, stav systémů pro výrobu a spotřebu energie, potenciál pro energetickou účinnost a dostupné OZE na území města. Stejně tak může obsahovat i netechnické údaje, kterými jsou údaje charakterizující možná omezení pro vypracování a implementaci EPM legislativní povahy a úroveň kvalifikace specialistů a znalostí místních institucí. V případech, kdy při provozu zařízení a budov v majetku města nejsou splněny požadované technické normy (např. nedostatečné osvětlení veřejných prostranství či tříd nebo nižší než normovaná teplota v kancelářích), je nezbytné spotřebu energie normovat, tj. přepočítat na takovou úroveň, která by odpovídala splnění technických norem. Pro definování výchozího stavu je tedy vhodnější vycházet z normované spotřeby. Situaci lze názorně demonstrovat při zjišťování podkladů pro BL pro systém veřejného osvětlení. V rámci města bylo zjištěno, že spotřeba energie a úroveň osvětlení je podstatně nižší, než bylo očekáváno v návrhu stavebního projektu. Z celkového počtu instalovaných osvětlovacích těles s celkovou roční spotřebou MWh (vypočtenou podle norem) bylo v provozu necelých 38 %, spotřeba tedy činila přibližně MWh. Poté byl zpracován projekt energetické účinnosti, zahrnující úplnou renovaci systému osvětlení s dodržením technických parametrů osvětlení, se spotřebou energie MWh ročně. Při vyhodnocování daného projektu by tedy bylo možno konstatovat, že úspory energie činí 35 % [( )/2 463] oproti výchozí spotřebě. Zároveň však úspory energie činí 75 % [( )/ 6 536)] oproti normalizované spotřebě energie při zvýšení kvality veřejného osvětlení. 5. Finanční rámec Zformulování finančního rámce EPM znamená identifikovat finanční zdroje, které má daná municipalita k dispozici na straně jedné a na druhé straně zdroje potřebné k realizaci EPM.

4 4/6 Pro identifikaci disponibilních finančních zdrojů města je vhodné využít finanční výhledy městských rozpočtů a výhled očekávaných mimorozpočtových příjmů města, včetně harmonogramu patřičných výzev evropských i národních programů. Pro posouzení zdrojů potřebných pro realizaci EPM je vhodné shromáždit informace o: nákladech na projektovou dokumentaci (studie proveditelnosti, energetické audity, žádosti o dotaci atd.), technickém stavu objektů, které jsou předmětem EPM, nákladech na materiály, zařízení, stavební práce atd., nákladech na neinvestiční opatření, nákladech na energetického manažera či energetický tým. V případech nevyrovnaného finančního rámce EPM (disponibilní finanční zdroje města jsou nižší než zdroje potřebné k realizaci EPM) je možné: vyloučit opatření s nejnižším potenciálem úspor energie, vyloučit opatření sociálně méně významná, zajistit mimorozpočtové financování určitých částí programu. Dlouhodobou rovnováhu mezi finančními zdroji, které může město či obec na EPM vyčlenit a mezi zdroji potřebnými k realizaci EPM ilustruje obrázek 3, kdy nedostatečné finance jsou dlouhodobě kryty z úspor energie (respektive z uspořených provozních výdajů alokovaných v energetickém fondu). 6. Výběr prioritních aktivit Po definování výchozího stavu v kroku 4 a finančního rámce programu krokem 5 se tvorba EPM dostává do významné fáze definování a výběru priorit, které povedou ke splnění předběžně stanovených cílů (v kroku 3). Priority jsou vybírány na základě závěrů z analýzy údajů informačního systému (krok 1), které umožní sestavit seznam možných opatření a projektů zaměřených na dosažení stanovených cílů programu. Výběr priorit může být městskou správou využit k ohodnocení (k sestavení žebříčku) možných aktivit a projektů dle významu, času potřebného k realizaci, dostupnosti zdrojů nebo dle dalších indikátorů. Priority jsou vybírány na základě definovaných kritérií. Má-li být městská správa schopna využít možností externího financování programů energetické účinnosti, musí být velmi dobře seznámena s dostupnými národními i nadnárodními finančními zdroji. 2 EPM Finanční požadavky EPM Finanční zdroje města Finanční zdroje města Finanční požadavky EPM Rozpočet 20% 20% Úspory 0% 20% 40% 60% 80% 100% Obr. 3: Finanční zdroje na realizaci opatření v rámci EPM. SF 50% 30% Rozpočet města Úspory energie Strukturální a evropské fondy Národní dotační programy 2 Více viz kapitola ZDROJE FINANCOVÁNÍ. 25% Priority jsou často definovány na základě politického rozhodnutí, kterému však musí předcházet důkladné technické posouzení. Jedním z možných přístupů k technickému posouzení je využití metody plánování s ohledem na co nejnižší náklady během celé doby životnosti daného projektu či opatření, tzv. metoda LCP NP (Least Cost Planning). Metoda LCP spočívá 30% 25% tedy v tom, že do rozhodování nebere v potaz pouze počáteční investici, ale i celkové provozní náklady spojené s touto investicí během doby její životnosti. V praxi tato metoda při rozhodování o investicích není často používána, což zásadním způsobem omezuje komplexnost následných opatření. Metodu LCP lze intuitivně použít i při rozhodování o tloušťce izolace při výstavbě obecního objektu, kdy např. 22 cm izolace oproti projektované tloušťce 12 cm ušetří během životnosti fasády (30 let) více provozních výdajů za energie, než o kolik se navýšil původní investiční rozpočet.

5 5/6 Pro výběr priorit a prioritních projektů mohou být použita následující kritéria: finanční kritéria - mezi finanční kritéria patří např. parametry čisté současné hodnoty, doby návratnosti či vnitřního výnosového procenta, sociální kritéria - mezi sociální kritéria patří např. kvalita vnitřního prostředí budov, energetická soběstačnost, či stabilizace výdajů za energie, environmentální kritéria - mezi environmentální kritéria patří např. snížení emisí CO 2, kvalita ovzduší či materiálové využití odpadů. Výběr činností a projektů, které budou zahrnuty do programu, by měl být založen na pečlivém odhadu všech rizik, která by mohla ohrozit jejich uskutečnění. Mezi interní rizika patří především nedostatečné manažerské schopnosti energetických manažerů či energetického týmu. Mezi externí rizika patří především nedostatečná motivace externích zpracovatelů či výkyvy cen energie. 6. Struktura EPM Po uskutečnění výše uvedených kroků je možné přistoupit k sestavení EPM. Struktura EPM není nijak závazná, jeho tvorba by však měla respektovat metodu strategického plánování, kdy je nejprve definována vize a globální cíl města v oblasti energetiky a od nich se pak odvíjejí prioritní oblasti, cíle prioritních oblastí, priority a konkrétní činnosti a aktivity. Strukturu EPM názorně ilustruje následující obrázek: VIZE GLOBÁLNÍ CÍL Mezi příklady vizí EPM lze uvést: sluneční město (využívající solární energii), energeticky soběstačné město, město s udržitelnou energetikou. Mezi příklady globálního cíle lze uvést: stabilizace výdajů za energie, zvýšení energetické nezávislosti, snížení příspěvku ke změně klimatu. Mezi příklady prioritních oblastí lze uvést: úspory energie, obnovitelné zdroje energie, doprava, vzdělávání a osvěta. Mezi příklady cíle prioritních oblastí lze uvést (tak, jak je zmíněno v kroku 3): snížení spotřeby energie o 20 % do roku 2020 v porovnání s výchozím rokem, 20 % podíl OZE na celkové spotřebě energie v rámci majetku města do roku 2020, snížení, či stabilizace výdajů za energie v rámci místní správy, snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení kvality vnitřního prostředí budov v majetku města, zvýšení povědomí a informovanosti o udržitelné energetice. Mezi příklady priorit lze uvést: sluneční energie, energie biomasy, technická opatření k realizaci úspor energie, administrativní a organizační opatření vedoucí k úsporám energie, vozový park úřadu. Prioritní oblast 1 Prioritní oblast 2 Prioritní oblast 3 Cíl prioritní oblasti 1 Priorita 1.1 Priorita 1.2 Cíl prioritní oblasti 2 Priorita 2.1 Priorita 2.2 Cíl prioritní oblasti 3 Priorita 3.1 Priorita 3.2 Po vytipování priorit následují již konkrétní opatření (aktivity), kterými mohou být: nízkoenergetická rekonstrukce budovy úřadu, školení zaměstnanců a energetického týmu, evidence a vyhodnocování energetických dat, modernizace veřejného osvětlení. Priorita 1.3 Obr. 4: Struktura EPM. Priorita 2.3 VAZBY Priorita 3.3 Pro každou (prioritu) aktivitu je vhodné sestavit předběžný rozpočet včetně rozčlenění na rozpočtové zdroje a externí finanční zdroje, dále je vhodné aktivity seřadit dle kritérií (dílčích priorit).

6 6/6 8. Komunikace EPM Úspěch energetického plánu je úzce provázán s manažerskými schopnostmi energetického týmu, s možnostmi prosadit konkrétní opatření (závisí na hierarchickém postavení energetického manažera v rámci úřadu) a významnou roli hraje i projednání EPM s veřejností. 9. Monitorování a vyhodnocování K procesu tvorby EPM je nutno přistupovat již s vědomím potřeby následného monitorování a vyhodnocování plánu. Již v kroku 1 - zavedení energetického informačního systému - je vhodné vytvořit takový systém, který bude obsahovat data pro monitorování a vyhodnocování. Plánování komunikace s veřejností V rámci komunikačního procesu s veřejností je nezbytné definovat předem komunikační cíle (neboli stanovit si, čeho chceme dosáhnout při komunikaci s veřejností), a to v následujících oblastech: získání pozornosti (například uspořádání veřejného projednání EPM), zvyšování povědomí o daném problému (informační kampaň o záměrech města, o výchozím stavu hospodaření s energií atd.), ochota a motivace (motivační systém v rámci města k realizaci úspor energie), jednání a dovednosti (zapojení veřejnosti do procesu tvorby a realizace EPM). Poté je vhodné seřadit si cílové skupiny dle důležitosti. Čím více je určitá cílová skupina angažovanější v dotyčném energetickém problému, tím důležitější je zahájení dialogu s ní. Z toho důvodu je také vhodné při schvalování prioritních cílů definovat (pokud to je smysluplné a možné) kvantifikovatelné cíle (např. podíl realizovaných úspor energie na celkové spotřebě). Vyhodnocování lze založit na definovaném výchozím stavu (krok 4) pro porovnání kvalitativních i kvantitativních cílů programu (např. snížení emisí, zlepšení kvality vnitřního prostředí a dalších zjišťovaných ukazatelích a měření). Úspěšnost EPM je vhodné vyhodnocovat zejména podle následujících kritérií: míra splnění kvantitativních i kvalitativních prioritních cílů, vytvoření podmínek pro zopakování úspěšných projektů, míra vlivu EPM na jiné oblasti plánování a rozvoje daného města. Tyto indikátory úspěšnosti energetického plánu lze zjišťovat v průběhu realizace (pomocí vyhodnocování akčních plánů), anebo až po jeho dokončení. Zásady komunikace s veřejností V rámci komunikačního procesu lze doporučit tyto hlavní zásady: koordinovat - přiřazovat konkrétní sdělení příslušným cílovým skupinám, být příkladem - chcete-li změnit chování druhých, musíte začít u sebe, poskytovat zpětnou vazbu a jasná sdělení - podložené výpočty a diskuse o nich atd. využívat prostředníků - odborníků na danou tématiku, nevládních organizací angažovaných v daném městě či regionu. Jakmile uplynula lhůta pro realizaci EPM, je vhodné sestavit zprávu o výsledcích (vyhodnocení EPM) pomocí výše uvedených ukazatelů. V důsledku vyhodnocení mohou být navrženy změny některých z cílů a parametrů programu a případně i změny v nástrojích realizace pro příští období. Tyto návrhy je nezbytné zakomponovat do aktualizované verze EPM a předložit ke schválení vedení města. Správně sestavený a používaný energetický plán umožní městu či obci koncepční řízení nejen energetické spotřeby, poznámky: ale především investičních a provozních Místo pro Vaše výdajů. Zodpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou výhradně jeho autoři. Vyjádřené názory nemusí nezbytně odpovídat postojům Evropského společenství. Evropská komise není zodpovědná za jakékoli využití zde získaných informací. Projekt MODEL je podpřen též ADEME, francouzskou Agenturou pro energetiku a životní prostředí. Publikace je zpracována za fi nanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok část A - program EFEKT.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Určení základní referenční úrovně ( baseline BL)

Určení základní referenční úrovně ( baseline BL) Určení základní referenční úrovně ( baseline BL) Úvod Činnosti tohoto kroku jsou založeny na údajích pro jednotlivá místa. Disponuje-li město databází o produkci a spotřebě energie a o stavu dotyčných

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Městské energetické informační systémy

Městské energetické informační systémy Městské energetické informační systémy Administrativní závazky Procedura městského energetického plánování začíná rozhodnutím vypracovat energetický informační systém města. Ve své podstatě jde o rozhodnutí

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Energetický management v praxi

Energetický management v praxi Seminář "Vápno, cement, ekologie 2012" Skalský Dvůr Petr Cermánek - DNV KEMA Energy & Sustainability Obsah DNV KEMA Energy & Sustainability kdo jsme Energetická účinnost Energetický management trocha teorie

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

APES Úspory energie a EPC, Energetický management

APES Úspory energie a EPC, Energetický management APES Úspory energie a EPC, Praha, 27.listopadu 2012 Energetický management města ě Litoměřice Schéma prezentace MA 21 v LTM MA 21 a Energetika Plánované aktivity MA 21 v Litoměřicích Popis, principy a

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ERGETIKY PRO ROZHODOVÁNÍ MĚST A OBCÍ výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku, ekonomiku a životní prostředí První průběžná zpráva za rok 2008 k projektu

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Klíčové otázky pro sdílení dat pro udržitelnou energetiku ve Zlínském kraji

Klíčové otázky pro sdílení dat pro udržitelnou energetiku ve Zlínském kraji Usnadnění přístupu k datům pro orgány veřejné správy za účelem lepší implementace a monitorování udržitelných energetických akčních plánů prostřednictvím efektivní spolupráce s poskytovateli dat Klíčové

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE Ing. Lucie Stuchlíková PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Více

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL M21 v kategorii B za rok Probíhají v rámci M21 1 KRITÉRI M21 Politik M21 informační seminář politika pro 2 D.1.1 zastupitele k M21 pravidelné porady politika s

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Energetická udržitelnost obcí Důvody: Neplatit jen dovoz energie, udržet tyto

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení Národní program čistší produkce Návrh specifického podprogramu pro sektor zdravotnictví Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení 1. ÚVOD 1.1 Národní program čistší produkce Dobrá praxe v provozu zdravotnických

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Tvorba strategického plánu obce Květnice

Tvorba strategického plánu obce Květnice Tvorba strategického plánu obce Květnice 1. schůzka strategické komise Milan Polívka, zastupitel koordinátor tvorby SP 19. června 2012 Květnice Strategický plán (SP) Koncept tvorby, struktura Internetová

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více