Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939."

Transkript

1 Originální návod k obsluze /0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN /ISO 2858 Ochrana proti výbuchu podle směrnice 94/9/ES Číslo zakázky: Konstrukční řada: Tento návod k obsluze obsahuje důležité pokyny a varování. Před instalací, elektrickým připojením a uvedením do provozu bezpodmínečně přečtěte. Navíc je třeba zohlednit návody k obsluze dalších komponent tohoto zařízení. Návod k obsluze uložte bezpodmínečně v blízkosti agregátu, příp. na agregátu.

2 Obsah Strana Secochem-Ex Strana Všeobecně 4 2 Bezpečnost 4 2. Označení pokynů v tomto návodu k obsluze Kvalifikace a školení personálu Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů Bezpečná práce Bezpečnostní pokyny pro provozovatele/obsluhu Bezpečnostní pokyny pro údržbu, kontroly a montážní práce Svévolná úprava konstrukce a výroba náhradních dílů Montáž nezkompletovaných strojů Nedovolený způsob použití/ používání v souladu s určením Pokyny k ochraně proti výbuchu Označení Plnění agregátu Pohon Kontrola směru otáčení Provoz čerpadla Mezní teploty Technické provedení Údržba 7 3 Transport a meziskladování 7 3. Přeprava Meziskladování (uskladnění ve vnitřních prostorách)/ konzervace 7 4 Popis výrobku a příslušenství 7 4. Všeobecný popis Název Konstrukční uspořádání Konstrukce a funkce Těleso čerpadla Tvar oběžného kola Pohon Uložení Očekávané hodnoty hlučnosti Přípustné síly a momenty na hrdlech čerpadla Příslušenství 4.6 Rozměry a údaje o hmotnosti 5 Instalace/montáž 5. Bezpečnostní pokyny 5.2 Kontrola před zahájením instalace 5.3 Instalace čerpadla / agregátu 5.3. Všeobecně Instalace velikosti motoru DE 90 / DE 2 / DE Instalace velikosti motoru DE 60 a DE Místo instalace Připojení potrubí Pomocné přípojky Závěrečná kontrola Elektrické připojení Připojovací prostor Připojení síťového přívodu Připojení ovládacích vedení Monitorovací zařízení Vyrovnání potenciálů Provoz s měničem frekvence 3 6 Uvedení do provozu / odstavení z provozu 4 6. Uvedení do provozu Naplnění čerpadla Kontrola směru otáčení Čištění potrubí na straně zařízení Najížděcí síto Zapnutí Vypnutí Omezení provozního rozsahu zařízení Teplota čerpané kapaliny, okolní teplota Frekvence spínání Hustota čerpané kapaliny Abrazivní média Průtok min./max Odstavení z provozu / uskladnění / konzervace Uskladnění nových čerpadel Opatření při delším odstavení z provozu Opětovné uvedení do provozu po uskladnění 6 7 Ošetřování / údržba 6 7. Všeobecné pokyny Údržba/kontrola Provozní kontrola Ložiska Vyprázdnění, likvidace Demontáž Základní předpisy / upozornění Demontáž obecně Opětovná montáž Všeobecné pokyny Montáž obecně Utahovací momenty Montážní vůle Disponibilita náhradních dílů Doporučená disponibilita náhradních dílů pro dvouletý provoz podle DIN Závady/příčiny a odstranění 22 9 Seznam jednotlivých dílů anákresycelkového uspořádání Motory DE Motory DE Motory DE Motory DE Zásuvná jednotka s motorem DE Zásuvná jednotka s motorem DE Část motoru jako náhradní díl 36 0 Prohlášení o shodě 37 Potvrzení o nezávadnosti 38 2

3 Rejstřík Bod Strana Bod Strana Abrazivní média Bezpečná práce Bezpečnost 2 4 Bezpečnostní pokyny 5. Bezpečnostní pokyny pro provozovatele/ obsluhu Bezpečnostní pokyny pro údržbu, kontroly amontážnípráce Část motoru jako náhradní díl Čištění potrubí na straně zařízení Demontáž Demontáž obecně Disponibilita náhradních dílů Doporučená disponibilita náhradních dílů pro dvouletý provoz podle DIN Elektrické připojení Frekvence spínání Hmotnost 3. / / 0 Hustota čerpané kapaliny Instalace velikosti motoru DE 90 / DE 2 / DE Instalace velikosti motoru DE 60 a DE Instalace čerpadla / agregátu 5.3 Instalace/montáž 5 Konstrukce a funkce Konstrukční uspořádání Kontrola před zahájením instalace 5.2 Kontrola směru otáčení Kontrola směru otáčení Kvalifikace a školení personálu Ložiska Meziskladování (uskladnění ve vnitřních prostorách) / konzervace Mezní teploty Místo instalace Monitorovací zařízení Montáž nezkompletovaných strojů Montáž obecně Montážní vůle Motory DE Motory DE Motory DE Motory DE Najížděcí síto Naplnění čerpadla Název Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů Nedovolený způsob použití/ používání v souladu s určením Odstavení z provozu / uskladnění / konzervace Omezení provozního rozsahu zařízení Opatření při delším odstavení z provozu Opětovná montáž Opětovné uvedení do provozu po uskladnění Označení Označení pokynů v návodu k ob sluze 2. 4 Očekávané hodnoty hlučnosti Ošetřování / údržba 7 6 Plnění agregátu Pohon 2.0.3/ Pokyny k ochraně proti výbuchu Pomocné přípojky Popis výrobku a příslušenství 4 7 Potvrzení o nezávadnosti 38 Prohlášení o shodě 0 37 Provoz s měničem frekvence Provoz čerpadla Provozní kontrola Průtok min./max Přeprava 3. 7 Připojení ovládacích vedení Připojení potrubí Připojení síťového přívodu Připojovací prostor Přípustné síly a momenty u hrdel čerpadla Příslušenství 4.5 Rozměry a údaje o hmotnosti 4.6 Seznam jednotlivých dílů anákresy celkového uspořádání 9 24 Svévolná úprava konstrukce a výroba náhradních dílů Technické provedení Teplota čerpané kapaliny, okolní teplota Transport a meziskladování 3 7 Tvar oběžného kola Těleso čerpadla Údržba Údržba/kontrola Uložení Uskladnění nových čerpadel Utahovací momenty Uvedení do provozu 6. 4 Uvedení do provozu / odstavení z provozu 6 4 Vypnutí Vyprázdnění, likvidace Vyrovnání potenciálů Všeobecné pokyny 7./ / 9 6/ 9 Všeobecné pokyny Všeobecný popis 4. 7 Všeobecně /5.3. 4/ Základní předpisy / upozornění Zapnutí Zásuvná jednotka s motorem DE ZásuvnájednotkasmotoremDE Závady/příčiny a odstranění 8 22 Závěrečná kontrola

4 Všeobecně Toto čerpadlo KSB je vyvinuto v souladu se stavem moderní techniky, vyrobeno s maximální pečlivostí za neustálé kontroly jakosti. Tento návod k obsluze vám má ulehčit poznat toto čerpadlo a poskytnout informace o jeho používání v souladu s určením a možnostech. Tento návod k obsluze obsahuje důležité pokyny, které je třeba dodržovat, aby bylo čerpadlo správně a hospodárně provozované. Jejich dodržování je nezbytné k zajištění spolehlivosti a dlouhé životnosti čerpadla a k předcházení nebezpečných situací. Návod k obsluze nezohledňuje místní bezpečnostní ustanovení. Za jejich dodržování, včetně obslužného personálu, vplnémíře odpovídá provozovatel. Tento agregát nesmí být použit nad rámec hodnot týkajících se čerpané kapaliny, průtoku, otáček, hustoty, tlaku a teploty i výkonu motoru, které jsou stanoveny v technické dokumentaci, a jiných pokynů, uvedených v návodu k obsluze nebo smluvní dokumentaci, případně je třeba se dotázat u výrobce. Bezpodmínečně se musí dodržovat předepsané hodnoty pro elektrické připojeníinávodykmontážiaúdržbě. Zejména je třebazajistit,abybyladodrženavšechnaopatření a předpisy ve smyslu ochrany proti výbuchu. Na typovém štítku je uvedena konstrukční řada / velikost, nejdůležitější provozní data a číslo zakázky. Tyto údaje je zapotřebí vždy uvádět při konzultacích, dodatečných objednávkách a zvláště pak při objednávání náhradních dílů. Před přepravou agregátu zpětjetřeba kvůli možným rizikům(jakpřipřepravě, takipři manipulaci) postupovat pečlivě podle bodu 7.3 Vyprázdnění/likvidace. Vpřípadě, žepotřebujete další informace anebo pokyny, nebo vpřípadě poškození, se prosím obraťte na nejbližší zákaznický servis KSB. Očekávané hodnoty hlučnosti viz bod Bezpečnost Tento návod k obsluze obsahuje zásadní pokyny, které je třeba dodržovatpřiinstalaci, provozu, provádění dohledu a údržbě.z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby si tento návod k obsluze přečetli jak montéři, tak i příslušný specializovaný personál a provozovatel ještě před zahájením montáže a uvedením do provozu. Návod k obsluze musí být trvale k dispozici v místě instalace stroje. Je třeba brát ohled nejen na všeobecné bezpečnostní pokyny, uváděné pod tímto hlavním bodem Bezpečnost, ale i nazvláštní bezpečnostní pokyny, uváděné v dalších speciálních hlavních bodech, zejména při použiti v oblastech ohrožených výbuchem Označení pokynů vtomtonávodukobsluze Bezpečnostní pokyny uváděné v tomto návodu k obsluze, jejichž nedodržení může vyvolat ohrožení osob, jsou vždy zvláště označeny všeobecným symbolem ohrožení při výstraze před elektrickým napětím symbolem bezpečnostní označení dle DIN 4844 W 8, a s ohledem na ochranu proti výbuchu. Ubezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může znamenat nebezpečí pro stroj a pro jeho funkce, je použito slovo. Pokyny, umístěné přímo na stroji, jako např. šipka označující směrotáčení označení přípojek médií musíbýtvždydodrženyaudržoványvčitelném stavu. 2.2 Kvalifikace a školení personálu Personál pro obsluhu, servis, inspekci a montáž musí mít pro tuto činnost odpovídající kvalifikaci. Provozovatel musí přesně určit rozsah odpovědnosti, kompetentnost a kontrolu personálu. Pokud personál nemá patřičné znalosti, je třeba jej vyškolit a poučit. Toto může, je li potřeba, z pověření provozovatele stroje učinit i výrobce/dodavatel. Dále musí provozovatel zabezpečit, aby byl obsah návodu k obsluze pro personál srozumitelný, a aby jej plně pochopil. 2.3 Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů Nedodržení bezpečnostních pokynů může znamenat jak ohrožení osob, tak i životního prostředí a stroje. Nedodržování bezpečnostních předpisů má za následek ztrátu všech nároků na náhradu škod. Vjednotlivýchpřípadech můženedodrženíznamenatnapříklad následující ohrožení: selhání důležitých funkcí stroje/zařízení selhání předepsaných metod ošetřování a údržby, ohrožení osob působením elektrických, mechanických achemickýchvlivů a výbuchu ohrožení okolí průsakem nebezpečných látek. 2.4 Bezpečná práce Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny uváděné v tomto návodu k obsluze, existující národní a mezinárodní předpisy k ochraně proti výbuchu, pro prevenci úrazů, jakožipřípadné interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele. Při použití agregátu v prostředí ohroženém explozí je třeba speciálně dbát na oddíly tohoto návodu označené Ex. bezpečnostní označení dle DIN 4844 W 9, 4

5 2.5 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele/obsluhu Pokud by horké nebo studené součásti strojů vedly k ohrožení, musí je provozovatel zabezpečit proti dotyku. Ochrana proti dotyku u pohybujících se částí nesmí být u zprovozněných strojů odstraněna. Průsaky nebezpečných médií (např. výbušných, toxických, horkých) musí být odváděny tak, aby nedocházelo k jakémukoliv ohrožení osob a okolí. Je třeba dodržovat zákonná ustanovení. Je třeba vyloučit ohrožení elektrickým proudem (podrobnosti k tomu viz předpisy platné v dané zemi a/nebo předpisy místních dodavatelů energie). Budou li agregáty použity v prostředí ohroženém explozí, pak je třeba obzvláště pamatovat na to, že se musí zabránit nepřípustným způsobům provozování. Nedodržení může vést k překročení stanovených teplot. 2.6 Bezpečnostní pokyny pro údržbu, kontroly amontážnípráce Provozovatel má za povinnost zajistit provádění veškerých údržbářských prací, kontrol a montáže autorizovaným a odborně kvalifikovaným personálem, který byl dostatečně informován podrobným studiem návodu k obsluze. Čerpadlo musí mít okolní teplotu, musí být bez tlaku, elektrického napájení a vyprázdněno. V případě potřeby je třeba zohlednit příslušné předpisy k ochraně proti výbuchu. Prácenastrojisesmějí principiálně provádětjenvklidovém (odstaveném) stavu. Je bezpodmínečně nutné dodržet postup uvedení stroje do klidu, popsaný v návodu k obsluze. Čerpadla nebo čerpací agregáty, které přepravují zdraví škodlivá média, musí být dekontaminovány. Bezprostředně po ukončení prací musí být namontována zpět veškerá bezpečnostní a ochranná zařízení včetně monitorovacích zařízení k zajištění ochrany proti výbuchu (viz 2.0) a musí být funkční. Před opětným uvedením do provozu je nutno dbát na body, uváděné v oddílu Uvedení do provozu. 2.7 Svévolná úprava konstrukce a výroba náhradních dílů Přestavba nebo změna stroje je přípustná pouze po dohodě s výrobcem, příp. v rámci výrobcem schváleného rozsahu. Originální náhradní díly a výrobcem autorizované příslušenství slouží bezpečnosti. Použití jiných dílů můževéstkeztrátě záruky akdůsledkům, které z toho plynou. Pro opravu čerpadel vybavených ochranou proti výbuchu platí zvláštní předpisy. Přestavba anebo změna čerpacího agregátu může nepříznivě ovlivnit ochranu proti výbuchu, a proto je přípustná pouze po dohodě s výrobcem. Aplikované rozměry štěrbiny zabezpečené proti průšlehu nemusí nutně odpovídat EN tabulkám a 2. Oprava u štěrbin zabezpečených proti průšlehu se smí provádět pouze v souladu s konstrukčními pokyny výrobce. Oprava v souladu s hodnotami tabulek a 2 normy EN není přípustná. 2.8 Montáž nezkompletovaných strojů (zásuvná jednotka) Při montáži nezkompletovaných strojů dodaných společností KSB je třeba se řídit příslušnými podkapitolami o ošetřování/údržbě,viz podbod 4 v bodě a bodech 9.6, příp Zásuvná jednotka se dodává pouze pro konstrukční velikosti DE 90, DE 2 a DE Nedovolený způsob použití/ používání v souladu s určením Bezpečnost provozu je zajištěna pouze při použití v souladu surčením tak, jak je uvedeno v následujících oddílech návodu k obsluze. Mezní hodnoty uvedené v datovém listě nesmí být v žádném případě překročeny. Čerpadlo/čerpací agregát se smí používat pouze v technicky bezvadném stavu. Čerpadlo/čerpací agregát se nesmí používat v částečně smontovaném stavu. Čerpadlo smí čerpat pouze ta média, která jsou popsána v datovém listu nebo v dokumentaci k příslušnému typu čerpadla. Čerpadlo nikdy neprovozujte bez čerpaného média. Dbejte údajů v datovém listu nebo v dokumentaci o minimálním průtoku (zabránění poškození přehřátím, poškození ložisek...). Dbejte údajů v datovém listu nebo v dokumentaci o maximálním průtoku (zabránění přehřátí, poškození mechanické ucpávky, kavitačnímu poškození, poškození ložisek...). Nepřiškrcujte průtok čerpadlem na sací straně (zabránění kavitačnímu poškození). Jiné způsoby provozování, pokud nejsou uvedeny v datovém listu nebo v dokumentaci, konzultujte s výrobcem. Zabránění předvídatelnému nesprávnému použití Uzavírací armatury na výtlačné straně nikdy neotevírejte více, než je přípustné rozmezí překročení maximálního průtoku uvedeného v datovém listu nebo v dokumentaci možná kavitační poškození Nikdy nepřekračujte přípustné hodnoty tlaku, teploty, atd., které jsou uvedeny v datovém listu nebo v dokumentaci. Řiďte se všemi bezpečnostními pokyny a pracovními postupy popsanými v tomto návodu k obsluze. 2.0 Pokyny k ochraně proti výbuchu Budouli se agregáty používat v prostředí ohroženém explozí, pak je třeba k zajištění ochrany proti výbuchu nutně dodržovat opatření a upozornění uvedená v následujících oddílech až Vhodné monitorovací systémy, jakož i návrhy možných schémat zapojení, jsou popsány v přídavném návodu k obsluze

6 2.0. Označení Motor (elektrická část) II 2G Ex de IIC T.. Gb Teplotní třída (T..): T6, T5, T4 nebo T3 Teplotní třída pro SecochemEx je na základě dimenzování uvedena v datovém listě anatypovémštítku. Hydraulika (mechanická část) II 2G c TX Upozornění: DIN EN 3463, vyžaduje v bodě Označení podle této normy označení pro čerpadla TX. Zdůvodnění: Neníli skutečná maximální povrchová teplota závislá na přístroji samotném, nýbrž hlavně na provozních podmínkách (jako v případě zahřáté kapaliny v čerpadle), nesmí výrobce provést označení teplotní třídy nebo teploty. Vtomtopřípadě je třeba uvést do označení TX a dotyčné údaje musí být uvedeny v návodu k obsluze Plnění agregátu Při provozu čerpadla se vychází z toho, že soustava sacího a výtlačného potrubí a tedy i vnitřek čerpadla, který přichází do kontaktu s kapalinou, jsou trvale naplněny čerpanou kapalinou, takže tam nemůže být žádná výbušná atmosféra. Pokud to provozovatel nemůže zajistit, pak je třeba přijmout odpovídající kontrolní (monitorovací) opatření (směrnice 94/9/ES, příloha II, oddíl.5.5 a EN 27). Upozornění Rovněž je třeba dbát na pečlivé naplnění prostoru rotoru (zejména při použití uzavírací kapaliny nebo předřazených filtrů), jakož i topných a chladicích systémů Pohon Motory s obtékaným rotorem lze připojit na elektrické nízkonapěťové sítě se jmenovitým napětím a tolerancí napětí podle IEC 38 nebo jiné sítě, příp. napájecí zařízení s tolerancemi jmenovitého napětí max. ±0 %. U čerpacího agregátu s ochranou proti výbuchu činí nejvyšší přípustná odchylka provozního napětí 5 % jmenovitého napětí. Rozdíl napětí mezi jednotlivými fázemi smí činit maximálně %. Motor s obtékaným rotorem je třeba chránit ochranou proti přetížení motoru. To lze realizovat pomocí: proudového omezení (např. přes motorový jistič) Přitom je třeba nastavit jmenovitý proud (viz obrázek, typový štítek). Vypnutí motoru za provozu musí nastat nejpozději při,2násobku jmenovitého proudu (EN ). teplotního omezení přes zabudované termistory (PTC) ve statoru. Termistory musí být připojeny k vybavovacímu zařízení (ochrannému relé), které splňuje požadavky směrnice 94/9/ES, příloha II, oddíl.5.5 a EN 27. Výjimka: Nepřípustné u motoru DE90.2, společně steplotní třídou T6; u této kombinace je jako ochrana proti přetížení motoru nutně předepsán motorový jistič. Motor s obtékaným rotorem se musí při dosažení mezní teploty k dodržení teplotní třídy vypnout připojením testovaného vypínacího zařízením (podle směrnice 94/9/ES) na určených měřicích místech. Určená měřicí místa na motoru jsou: Koncept kontroly I: Teplotní měřicí čidlo v tělese ložiska (č. dílu 382, viz nákres celkového uspořádání v příloze) nebo Koncept kontroly II: Termistor na hermetické (oddělovací) trubce a / nebo ve statoru (namontován již ze závodu). Je třeba bezpodmínečně dodržet vypínací teplotu uvedenou na typovém štítku (T EX ). U konceptu kontroly I (pole T EX obsahuje číselnou hodnotu, viz obr. typového štítku) je třeba teplotní měřicí čidlo připojit v tělese ložiska a nastavit vypínací teplotu (T EX ). U konceptu kontroly II (pole T EX neobsahuje číselnou hodnotu, viz obr., Typový štítek.) je třeba termistory připojit k vybavovacímu zařízení ochrannému relé (podle směrnice 94/9/ES viz výše). Obrázek Typový štítek Značka Ex: Hydraulika Jmenovitý proud Značka Ex: Motor Vypínací teplota PT 00 (číselná hodnota nebo ) Motory s obtékaným rotorem mohou být provozovány také směniči frekvence. Přitom je třeba dodržet jmenovitá data motoru. Aby nedošlo k nepřípustnému zahřátí motoru, musejí být motory provozované s měničem vždy vybaveny termistory (PTC) zabudovanými ve statoru. Termistory je třeba připojit k vybavovacímu zařízení ochrannému relé (viz také kap. 5.6, příp ). Používáli se vytápění v klidovém stavu, pak je třeba dát pozor na to, aby teploty na povrchu motoru s obtékaným rotorem zůstaly v teplotní třídě uvedené na typovém štítku. Vytápění v klidovém stavu nabízené společností KSB je vhodné pro připojení ke zde popisovaným motorům s obtékaným rotorem. Je třeba se řídit zvlášť dodaným provozním předpisem Kontrola směru otáčení (viz také 6..2) Hrozíli iběhem instalace nebezpečí výbuchu, nesmí se v žádném případě provádět kontrola směru otáčení krátkým zapnutím nenaplněného čerpadla, aby se zabránilo eventuálnímu zvýšení teploty v případě kontaktu rotujících a nepohyblivých částí Provoz čerpadla Je třeba zajistit, aby se čerpadlo spouštělo vždy s plně otevřenou uzavírací armaturou na straně sání a mírně pootevřenou uzavírací armaturou na výtlačné straně. Čerpadlo však lze kdykoliv spustit proti zavřené zpětné klapce. Ihned po rozběhu je třeba zregulovat uzavírací armaturu na výtlačné straně na pracovní bod (viz 6..5). 6

7 Provoz s uzavřenými uzavíracími armaturami v sacím a/nebo výtlačném potrubí je nepřípustný. Upozornění V tomto stavu hrozí riziko, že již po velmi krátké době vzniknou rychlým zahřátím kapaliny uvnitř čerpadla vysoké teploty na povrchu tělesa čerpadla. Navíc v důsledku takto způsobeného rychlého vzestupu tlaku uvnitřčerpadla hrozí riziko nadměrného namáhání až prasknutí. Minimální množství uvedená v platí pro vodu a čerpaná média podobná vodě. Delší provozní fáze nezpůsobují při těchto množstvích a u uvedených kapalin žádné další zvyšování teploty na povrchu čerpadla. Pokud ale jde o kapaliny s odlišnými fyzikálními vlastnostmi, je třeba zkontrolovat, zda nehrozí nebezpečí dalšíhozahřívání, a zda proto není nutné zvýšení minimálního množství. K tomu proveďte kontrolu podle oddílu Kromě toho je třeba dodržovat pokyny v kapitole 6 tohoto návodu k obsluze. Provoz čerpadla mimo přípustný provozní rozsah může rovněž véstkchodunasucho Mezní teploty a) Teplota èerpaného média Teplotanapovrchutělesa čerpadla odpovídá teplotě čerpané kapaliny. Jeli čerpadlo vytápěno, pak je třeba zajistit, aby byly dodrženy teplotní třídy předepsané pro zařízení. V oblasti motoru se kontrolní zařízení stará o omezení teploty v prostoru rotoru a ochrana proti přetížení o dodržení povrchové teploty. Povrch motoru musí mít volný kontakt s okolím. Za dodržování stanovené teploty čerpaného materiálu (pracovní teploty) vždy zodpovídá provozovatel zařízení. Maximálně přípustná teplota čerpané kapaliny závisí na aktuální teplotní třídě. Bezpečnostní pokyny: Příslušnou přípustnou pracovní teplotu čerpadla naleznete v datovém listu. Při provozu při vyšší teplotě, s chybějícím datovým listem nebo u skladových čerpadel je třeba zjistit maximální přípustnou pracovní teplotu dotazem u výrobce čerpadla. b) Okolní teplota motoru Podle normy DIN EN musí být okolní teplota motoru v rozsahu 20 C a40 C Technické provedení Je t eba zajistit bezvadné vyrovnání potenciál mezi agregátem a základem Údržba Pouze agregát v technicky bezvadném stavu se správně prováděnou údržbou nabízízáruku bezpečného a spolehlivého provozu. Dodateèné lakování èerpacího agregátu, které zvýší tloušťku vrstvy na >200 mm, není přípustné pro tøídu výbušnosti IIC (možnost vzniku statického náboje na povrchu èerpacího agregátu). 3 Transport a meziskladování 3. Přeprava Přeprava agregátu musí být provedena odborně. Obrázek 2 Celý agregát s vázacími body Je třeba zajistit, aby při přepravě zůstalo čerpadlo nebo agregát v horizontální poloze a nevyklouzlo z transportního zavěšení. Vyklouznutí čerpadla / agregátu z transportního zavěšení může způsobit úrazy a materiální škody! Řiďte se údajem o hmotnosti čerpacího agregátu podle plánu instalace. 3.2 Meziskladování (uskladnění ve vnitřních prostorách)/ konzervace Při meziskladování je třeba nakonzervovat pouze konstrukční díly z nízkolegovaných materiálů,kterépřicházejí do kontaktu s kapalinou (např. JS 025, atd.). Ke konzervaci lze použít běžně prodávané konzervační prostředky. Při nanášení/odstraňování dodržujte specifické pokyny výrobce. Postup je popsán v následujícím 6.3. Čerpadlo/čerpací agregát by se mělo skladovat v suché místnosti, pokud možno při konstantnívlhkostivzduchu. Při uskladnění venku agregát a bedny bezpodmínečně vodotěsně zakryjte, aby se nedostaly do styku s vlhkostí. Skladované zboží chraňte proti vlhkosti, znečistění, škůdcům a neoprávněnému přístupu! Veškeré otvory pro montáž částí agregátu jsou uzavřeny a smí se otevřít, až když je to během montáže nutné. Na ochranu proti korozi je třeba ošetřit všechny nechráněné části a plochy čerpadla protikorozním prostředkem. 4 Popis výrobku a příslušenství 4. Všeobecný popis Horizontální jednostupňové čerpadlo se spirálovým tělesem bez hřídelového těsnění, v procesní technologii se zcela uzavřeným motorem s obtékaným rotorem pro čerpání agresivních, hořlavých, toxických, těkavých, výbušných nebo vzácných kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu, i v ekologické technice a pro průmyslová čerpadla. Kromě toho je Secochem vhodné pro použití tam, kde jsou potřeba nízké emise hluku, tichý chod a dlouhé servisní intervaly (provozní bezpečnost). 7

8 Další oblasti použití: Pomocná zařízení v rafinériích, papírny a celulózky, potravinářský a lahůdkářský průmysl, cukrovarnictví, zařízení k odsolování mořské vody, absorpční zařízení v rámci ekologické techniky, elektrárny, atd. 4.2 Název Konstrukční řada (zkratka: SCX) Materiál tělesa čerpadla Dodatečné označení DN výtlačného hrdla Jmenovitý oběžného kola v mm Jmenovitý výkon motoru v kw (zaokrouhlený na celé kw) Počet pólů motoru Motor chráněný proti výbuchu Dodatečné označení: H = vytápěné provedení Materiály viz datový list Secochem C H / 7 2 Ex Zkratka motoru Kompletní označeníč motoru 2 DE 90.2, 22 DE 90.22,2 42 DE DE 2.25,5 72 DE 32.27,5 2 DE DE DE DE DE DE Konstrukční uspořádání Obrázek 3 Nákres celkového uspořádání SecochemEx 8

9 4.3. Konstrukce a funkce Čerpadlo s motorem s obtékaným rotorem Secochem nemá hřídelové těsnění. Konstrukce viz Obrázek 3. Hydraulika a motor jsou pevně spojeny navzájem a tvoří jeden monoblokový agregát. Oběžné kolo () a rotor (2) jsou umístěny na společné hřídeli (3) a běží v kluzných ložiscích mazaných kapalinou (4 a 5). Prostor rotoru je vůči prostoru statoru vymezen hermetickou (oddělovací) trubkou (6). Hermetická (oddělovací) trubka, která je zhotovena z materiálu odolného proti korozi, se kvůli absorpci sil vyplývajících z vnitřního tlaku prostoru rotoru opírá o stator (7) a o opěrné trubky (8). Mazání ložisek probíhá médiem v prostoru rotoru. To vstupuje při uvádění čerpadla do provozu přes otvory (9, 0) doprostoru rotoru a odvzdušňuje ho přes otvor v hřídeli. Dílčí proudění odebírané od průtoku přes otvory (9 a 0) obtéká během provozu rotor a vstupuje na konci hřídele rotoru do tam určeného podélného otvoru. Podélný otvor hřídele končí na čelní straně konce hřídele na straně oběžného kola. Kvůli rozdílu tlaku mezi otvory (9 a 0) a výstupem podélného otvoru skrz hřídel na konci hřídele na straně oběžného kola se vytváří nepřetržitě působící dílčí proudění kapaliny. Připrůchodu tohoto dílčího proudění skrze kruhovou štěrbinu mezi rotorem ahermetickou(oddělovací) trubkou je odváděno ztrátové teplo vznikající v motoru. V důsledku intenzivní výměny kapaliny z hydraulického prostoru do prostoru rotoru a odtud zpět k sací straně hydrauliky je současně dosahováno dostatečného mazání kluzných ložisek. Elektrické napájení se připojí ve svorkovnici (). Podle technického provedení lze navíc v motoru připojit teplotní čidla k monitorování teploty v prostoru rotoru (PT00) a/nebo termistory (PTC) k monitorování teploty vinutí Těleso čerpadla Příčně dělené,skládásezespirálovéhotělesaazvíkatělesa. Připojovací rozměry na spirálovém tělese vyhovují DIN EN / ISO Uhořlavýchmédiímusíbýttěleso čerpadla vyrobeno z tvárného materiálu a nesmí obsahovat více než 7,5 % hořčíku (viz EN 3463). To je ze strany KSB standardně zohledněno Tvar oběžného kola Uzavřené radiální kolo s prostorově zakřivenými lopatkami. Odlehčení axiálního pohybu je provedeno zpětnými lopatkami Pohon Třífázový asynchronní motor s obtékaným rotorem s ochranou proti výbuchu s krytím IP 55 (EN ). Ochrana proti výbuchu podle směrnice 94/9/ES (ATEX 00a) a EN Prostor statoru v provedení pevný závěr, připojovací prostor v provedení zvýšená bezpečnost. Prostor rotoru musí být stále naplněn čerpanou kapalinou. Motory jsou vhodné pro provoz s měničem frekvence ve frekvenčním rozsahu minimálně 25 Hz až maximálně 50, příp. 60 Hz, podle jmenovité frekvence motoru. Je třeba dodržet příslušné údaje podle datového listu. K dodržení ochrany proti výbuchu je třeba zapojit termistory do vinutí motoru (PTC). Tak se vyloučí případné nepřípustně vysoké zahřátí motoru. Všeobecné údaje motoru: Způsob připojení: Všechny přímo zapojené motory Napětí: 50 Hz: 400 V, 500 V, 690 V ) 60 Hz: 480 V, 600 V Tolerance napětí: +/ 0 % Ochrana proti výbuchu: Směrnice 94/9/ES Označení: II 2G Ex de IIC T.. Gb 3) Teplotní třída (T..): T6, T5, T4 nebo T3 Krytí EN : IP 55 Tepelná třída: H Provozní režim: S 2) Kontrola: PTC (nadstandardní vybavení) Provoz s měničem frekvence: Okolní teplota motoru: Možné v kombinaci s PTC: Meze pro napájecí napětí motoru: du/dt < 000 V/ s < 000 V 4) 20 C až +40 C ) 690 V u motorů 2, 22, 402 a 552 není k dispozici 2) Viz také kapitola Frekvence spínání 3) Viz také kapitola 2.0. Oznaèení 4) U velikosti motoru DE 200: Û <890 V Speciální údaje o motoru viz datový list! Uložení Vedení hřídele probíhá v kluzných ložiscích mazaných kapalinou. Axiální pohyblivost rotoru je vymezena axiálními ložisky Očekávané hodnoty hlučnosti Zkratka Velikost Hladina akustického tlaku motoru motoru na měřicí ploše DE L pa [db] ) , , , , ) střední hodnota v uzavřeném prostoru; podle ISO 3744 a EN Platí v provozním rozsahu čerpadla Q/Q opt = 0,8, a při provozu bez kavitace. Při zabezpečení platí tolerance měření a konstrukční vůli přírůstek + 3 db. 9

10 4.4 Přípustné síly a momenty na hrdlech čerpadla Výtlačné hrdlo Sací hrdlo Obrázek 4 Síly a momenty se stanovují na základě API 60 (6. vydání), tabulka 2, 2násobné hodnoty. Přípustné výsledné síly se stanovují vždy podle následujících vzorců F res D ± F x 2 +F z 2 příp. F res S ± F y 2 +F z 2. Údaje pro síly a momenty platí pouze pro statická zatížení potrubí. Při překročení je nutná dodatečná zkouška. Pokud je nutná výpočetní zkouška pevnosti hodnoty pouze na vyžádání. Údaje platí pro instalaci na tuhý, rovný základ. Při teplotách > 20 C se snižují uvedené hodnoty podle následujícího grafu. Konstrukční Síly Momenty velikosti Sací hrdlo v N Výtlačné hrdlo v N Sací hrdlo v Nm Výtlačné hrdlo v Nm F x F y F z F výsl F x F + ytah F ytlak F z F výsl M x M y M z M x M y M z

11 4.5 Příslušenství V případě potřeby lze nabídnout následující příslušenství (viz bod 7.2. Sledování provozu): Termistorové ochranné relé (pokud se používá tepelná ochrana motoru) Snímač hladiny Oddělovací spínací zesilovač Odporový teploměr Zábrana Spínač mezních hodnot Kontrola výkonu čerpadla Vytápění zastaveného motoru Filtr v hlavním toku Bezpodmínečně je třeba zohlednit návody k obsluze a datové listy pro příslušenství. Nedodržení může znamenat jak ohrožení osob, tak i životního prostředí a stroje. Výslovně upozorňujeme na to, že výrobcem nedodávané náhradní díly, příp. neautorizované příslušenství, nejsou výrobcem přezkoušené a ani schválené. Montáž a / nebo používaní takých neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství může negativně změnit konstrukčně dané vlastnosti čerpadla. Při škodách, které vzniknou v důsledku používaní neoriginálních náhradních dílů a neautorizovaného příslušenství, je jakákoliv záruka výrobce vyloučená. 4.6 Rozměry a údaje o hmotnosti Údaje o rozměrech a hmotnostech je třeba vyhledat v plánu instalace čerpadla. 5 Instalace/montáž 5. Bezpečnostní pokyny Elektrické provozní prostředky, které se provozují v místech ohrožených explozí, musí splňovat ustanovení ochrany proti výbuchu. Informuje o tom typový štítek motoru. Při instalaci v místech ohrožených explozí je třeba dodržovat místně platné předpisy o ochraně proti výbuchu a upozornění uvedená v bodě 2.0. Na přání lze společně s čerpadlem dodat osvědčení o kontrole konstrukčního vzoru ES. 5.2 Kontrola před zahájením instalace Stavební uspořádání musí být připraveno v souladu s rozměry z tabulky rozměrů / plánu instalace. Betonovézákladybyměly vykazovat dostatečnou pevnost betonu (min. třída X0), aby umožňovaly bezpečnou funkční instalaci podle DIN 045 nebo ekvivalentní normy. Betonový základ musí být ztvrdlý dříve, než se agregát nasadí. Jeho povrch musí být vodorovný a rovný. Základové šrouby je třeba do zavěsit patek čerpadla. Agregát je třeba instalovat horizontálně. Víčka sací a výtlačné příruby je třeba odstranit. Upozornění Po předchozí konzultaci lze čerpací agregát kvůli bezhlučnému provozu osadit na tlumiče kmitů. Upozornění Na zvláštní objednávku je možná také vertikální instalace (motor dole) podle specifického plánu instalace Instalace velikosti motoru DE 90 / DE 2 / DE 32 Čerpací agregáty, které se kombinují s tímto motorem, lze na straně motoru nainstalovat bez podpory. Upevnění se provádí pomocí stavěcích šroubů tělesa čerpadla. Základová deska proto není pro instalaci potřeba, stačí například velmi jednoduchá možnost upevnění, jako je profilový nosník, úhelníková lišta, apod., tedy řešení velmi úsporná na místo a náklady. Instalaci lze rovněž provést na rovný pevný beton, např. pomocí vysokozátěžových hmoždinek. (otvory pro patky tělesa viz plán instalace). Kmontážijetřeba čerpadlo postavit na upevňovací šrouby / vysokozátěžové hmoždinky a ze strany motoru ho podepřít tak, aby přírubanavýtlačném hrdle ležela vodorovně. Dříve než těleso pevně utáhnete, je třeba podpěru na straně motoru včas odstranit kvůli riziku deformace. Pokud se má použít běžná základová deska, pak je třeba pro její vyrovnání a upevnění postupovat podle popisu v bodě Instalace velikosti motoru DE 60 a DE 200 Tyto agregáty mají podporu pod motorem. Zde je třeba vždy použít základovou desku, která se zpravidla dodává namontovaná na čerpadle. Pro upevnění základové desky je potřeba šrouby do zdiva zalít maltou do betonového základu podle samostatného plánu instalace a nechat zatuhnout. Základovou desku je třeba ustavit do vodorovné roviny. Proto podkládací plechy vždy vkládejte vlevo a vpravo v bezprostřední blízkosti šroubů do zdiva mezi základovou desku / základový rám a základ (viz Obrázek 5). Základové šrouby rovnoměrně apevně utáhněte. Budeteli výše uvedené agregáty montovat na základovou desku teprve na místě,jetřeba dát pozor na to, aby byl agregát přišroubován bez pnutí. Podkládací plech Podkládací plech 800 Podkládací plech 5.3 Instalace čerpadla / agregátu 5.3. Všeobecně Podle daných instalačních možností a velikosti motoru lze agregát instalovat na pevný, rovný beton, na základové kolejnice, apod., nebo na základovou desku. Upevňovací šrouby nebo vysokozátěžové hmoždinky nejsou součástí dodávky. Obrázek 5 Základové šrouby Umístění potřebných podkládacích plechů Místo instalace Agregát přijímá přibližně teplotu čerpané kapaliny. Agregátmůže i v případě nízké teploty čerpané kapaliny dosahovat v oblasti tělesa motoru vysoké povrchové teploty. Pro zamezení popáleninám je třeba popř. přijmout vhodná ochranná opatření!

12 5.3.5 Připojení potrubí Čerpadlo se v žádném případě nesmípoužívat jako pevný bod pro potrubí. Nesmí se překročit přípustné síly v potrubí (viz 4.4). Sací potrubí k čerpadlu je třeba položit jako stoupající, u přívodu jako klesající. Potrubí je třeba uchytit těsně před čerpadlem a připojit bez pnutí. Jmenovité světlosti potrubí musí odpovídat minimálně světlostem přípojek čerpadla. Podle druhu zařízení a čerpadla lze doporučit montáž zábran zpětného toku a uzavíracích armatur. Přitom musí být možno čerpadlo bez problémů vyprázdnit a demontovat. Teplotní rozpínání potrubí je třeba kompenzovat vhodnými opatřeními, aby čerpadlo nebylo přetěžováno silami a momenty vpotrubí. Upozornění Mezi čerpadlo a sací, resp. výtlačné potrubí lze vřadit kompenzátory. Při překročenísilpotrubímůže např. dojítknetěsnosti čerpadla, což vede k úniku čerpaného média. Smrtelné nebezpečí od jedovatých nebo horkých čerpaných médií! Před montáží do potrubí je třeba odstranit kryty přírub na sacím avýtlačném hrdle čerpadla Pomocné přípojky Rozměry a polohu pomocných přípojek potřebných pro čerpadlo (např. uzavírací kapalina) naleznete v plánu instalace aschématupotrubí. Tyto přípojky jsou pro funkci nezbytné! 5.4 Závěrečná kontrola Ještě jednou zkontrolujte vyrovnání a přípojky podle bodu 5.2 a Elektrické připojení Hodnoty sítě musí odpovídat údajům onapětí a frekvenci na typovém štítku. Motory je třeba připojit podle schématu zapojení vpřipojovacím prostoru. Jsou určeny pro přímý rozběh. Zapojení vinutí do hvězdy nebo trojúhelníku je provedeno již ze závodu. Typ zapojení je uveden na typovém štítku. Připojení motoru a monitorování, ochrany proti přetížení a uzemnění je třeba provést podle platných instalačních předpisů. Pokud by nečekaný rozběh čerpadla ohrozil osoby, je nepřípustné automatické opětovné zapnutí ochranného zařízení motoru. Kromě všeobecných instalačních předpisů je třeba dodržet IEC (DIN VDE 065). Podle toho je potřeba nainstalovat jako ochranu proti přetížení motorový jistič nebo jiné rovnocenné ochranné zařízení. Za takové se považují i termistory (PTC) v kombinaci s vybavovacím zařízením (ochranným relé) Připojovací prostor Připojovací prostor je vybaven svorkami silového obvodu (viz Obrázek 6) a podle provedení svorkami ovládacího obvodu (viz obrázky 7 a 8). Na podélných stranách vpravo a vlevo má vždy dva otvory pro vstup kabelů (průchodky), které lze libovolně využít. Obrázek 6 Obrázek 7 Obrázek 8 Svorky silových vodičů Svorky ovládacích vodičů Velikost motoru DE 90, 2, 32 DE 60 DE 200 DE 90, 2, 32, 60, 200 Jmenovité napětí 000 V 000 V 630 V 380 V Délka odizolování 2 mm 920 mm 2224 mm 6 8 mm Utahovací moment 2Nm 3,5 Nm 6 8 Nm 0,5 Nm Rozsah průřezů vodičů 25 až 50 0,5 až 2,5 2

13 Motory je třeba připojit pomocí průchodek pro kabely a vodiče, které vyhovují požadavkům EN pro připojovací prostory v nevýbušném provedení zvýšená bezpečnost, a které mají vlastní osvědčení o zkoušce. Nevyužité otvory je třeba uzavřít zátkami, které rovněžmusímít odpovídající osvědčení o zkoušce a výše uvedená označení Připojení síťového přívodu Elektrická vedení smí připojovat pouze odborníci. Síťový přívod je třeba podle dodaného schématu zapojení připojit v připojovacím prostoru do příslušných připojovacích svorek. Správnéhosměru otáčenísedosáhnevelektrickérozvodnésíti, kterámápravotočivé pole. Po správném připojení se motor při pohledu na volný konec hřídele (hydraulická část) otáčíproti směru hodinových ručiček (doleva) Při připojování je třeba respektovat izolační vzdálenosti mezi vodivými částmi různých potenciálů podle EN Připojení ochranných vodičů (svorkovnice a těleso motoru) závisí na typu sítě podle IEC (DIN VDE 065) a IEC (DIN VDE 000) Připojení ovládacích vedení Schéma zapojení dodané v připojovacím prostoru je omezeno na připojení motoru a tepelnou kontrolu pomocí termistorů (PTC). Další přípojky jako je zabudované čidlo Pt 00 k měření teploty v prostoru rotoru, jsou uvedeny v přídavném návodu k obsluze příslušného příslušenství (např. vytápění zastaveného motoru). Jeli motor vybaven termistory (PTC), pak jsou obsazeny ovládací svorky 0/ a na typovém štítku se nachází údaj PTC 80 / nebo PTC 80 / 0. Připojení termistorů se musí provést podle výše uvedeného schématu zapojení na vybavovacím zařízení (ochranném relé). Budouli termistory (PTC) použity jako jediná ochrana motoru proti přetížení ve smyslu IEC (DIN VDE 065), pak musí být použité vybavovací zařízení (ochranné relé) dimenzováno podle směrnice 94/9/ES příloha II oddíl.5.5 a EN 27. (např. vybavovací zařízení se značkou PTB 3.53 PTC/A Značka PTB 3.53PTC/A potvrzuje dodržení elektrických parametrů na rozhraní mezi termistorovým obvodem a vybavovacím zařízením, a povoluje použití vybavovacího zařízení s termistory k monitorování teploty elektrických strojů s ochranou proti výbuchu). Vybavovací zařízení (ochranné relé) není chráněno proti výbuchu a proto je potřeba ho nainstalovat mimo oblast ohroženou výbuchem Monitorovací zařízení Pro montáž a uvedení monitorovacích zařízení do provozu: monitorování PTC monitorování teploty v prostoru rotoru monitorování stavu náplně v prostoru rotoru Viz samostatný provozní předpis. Existuje li v zařízení nebezpečí, že může dojít k chodu čerpadla nasucho z důvodu chybějícího média, je třeba na straně zařízení nainstalovat odpovídající monitorování chodu nasucho. K tomu viz také Kontrolní zařízení musejí splòovat požadavky smìrnice 94/9/ES, příloha II, oddíl.5.5 a EN 27. Jsouli použita nepovolená kontrolní zařízení, je třeba zvlášť doložit a zdokumentovat kontrolu funkce. Zařízení musejí být pravidelnì kontrolována provozovatelem Vyrovnání potenciálů Pro eliminaci tvorby zápalných jisker se bezpodmínečně musí provést vyrovnání potenciálů (pospojováním) vůči kovovým předmětům v okolí. Jiskření může přivodit výbuch. Provedení vyrovnání potenciálů Pro vyrovnání potenciálů je zvenku na tělese motoru umístěna šroubová svorka. Velikosti motoru DE 90, 2 a 32 Svorka se skládá ze zalisované čtyřhranné patky s nasazeným svěrným třmenem a šroubem (M6) s pružnou podložkou. Svorka pro vyrovnání potenciálů vyhovuje VDE 070 a je označena značkou uzemnění. Obrázek 9 Symbol uzemnění Obsazení ve vhodném tvaru podle EN 60999:2000 Jmenovitý průřez: 0 mm 2 Max. utahovací moment: 3,5 Nm Obrázek 0 Uzemňovací svorka Těleso motoru Připojení pro vyrovnání potenciálů Velikosti motoru DE60 a 200 Obsazení ve vhodném tvaru podle EN 60999:2000 Jmenovitý průřez: 25 mm 2 Max. utahovací moment: 3,5 Nm Uzemňovací svorka Obrázek Těleso motoru Připojení pro vyrovnání potenciálů 5.6 Provoz s měničem frekvence Motory s obtékaným rotorem mohou být provozovány také s měniči frekvence. Přitom je třeba dodržet jmenovitá data motoru. Vzhledem k tomu, že měnič frekvence více zahřívá motor, je k dodržení ochrany proti výbuchu třeba zapojit termistory do vinutí motoru (PTC). Tak se vyloučí případné nepřípustně vysoké zahřátí motoru. Motory jsou vhodné pro provoz s měničem frekvence ve frekvenčním rozsahu minimálně 25 Hz až maximálně 50, příp. 60 Hz, podle jmenovité frekvence motoru. 3

14 Při provozu s měničem frekvence hrozí nebezpečí, že budou přes elektrické spojovací vedení přenášeny rušivé signály, které mohou ovlivňovat okolí. Kvyloučení takových signálů je třeba použít stíněné kabely s koncentrickým měděným opletením. Zajistěte, aby konce stínění měly velkoplošný kontakt vůči připojovacímu prostoru motoru a měniči. Nesmí být překročeny následující mezní hodnoty pro napájení motoru: Strmost hrany du/dt < 000 V/ s Špičkové napětí na motoru Ŭ < 000 V ) ) U velikosti motoru DE 200: Û <890 V 6 Uvedení do provozu / odstavení z provozu Před uvedením do provozu je bezpodmínečně potřeba čerpadlo naplnit! Chod nasucho může mít za následek těžké škody! Chod nasucho může vést k nadměrným teplotám s překročením přípustných teplotních tříd, a proto se mu musí zamezit. Splnění následujících požadavků je mimořádně důležité. Na škody vzniklé jejich nedodržením se nevztahuje záruka. 6. Uvedení do provozu Před prvním uvedením do provozu, příp. při opětovném uvedení do provozu musíte před zapnutím čerpadla zabezpečit, aby byly zkontrolovány následující body a v případě potřeby aby byly zrealizovány. 6.. Naplnění čerpadla Před rozběhem musí být čerpadlo a sací potrubí naplněny čerpaným médiem. K tomu nechejte agregát plnit cca 5 minut sotevřenýmisacímiavýtlačnými uzavíracími armaturami. Pak uzavřete uzavírací armaturu na výtlačné straně. Při použití filtru v hlavním toku se musí prostor rotoru přes filtr odvzdušnit. K tomu musí být potrubí od tělesa motoru k filtru v hlavním toku nainstalováno jako stoupající. Obrázek 2 Filtr v hlavním toku Používá li se pro čerpání určitých médií uzavírací kapalina přes přípojku 0E, pak je třeba agregát předtím nechat plnit přes tuto přípojku po dobu 5 minut. Uzavírací armatura na výtlačné straně je přitom otevřena, na sací straně zavřena. Obrázek 3 Přípojky agregátu Po naplnění nejdříve zavřete přívod uzavírací kapaliny a pak postupujte následujícím způsobem: Při přivádění Otevřete uzavírací armaturu v přívodním potrubí, odvzdušněte zařízení až po uzavírací armaturu na výtlačné straně. Při sání Otevřete uzavírací armaturu v sacím potrubí, odvzdušněte čerpadlo a sací potrubí. Minimálně přípustný tlak činí 0, bar absolutní. Upozornění Při vertikální instalaci èerpadla je v případì potřeby na přípojkách 0 E a/nebo 0 B upevnìno prodlužovací potrubí Ohřev Vytápěné těleso čerpadla: Těleso čerpadla lze vytápět např. horkou vodou nebo sytou párou. K dodržení ochrany proti výbuchu podle směrnice 94/9/ES je třeba omezit i teplotu na povrchu tělesa čerpadla. Je třeba dodržet přívodní teplotu topného média podle následující tabulky. Teplotní třída podle typového štítku čerpadla T6 T5 T4 T3 Pmax = 0 bar Tmax Topné médium 75 C 90 C 25 C 50 C Vytápění zastaveného motoru: Vytápění zastaveného motoru je z výroby přednastaveno. Při trvalém provozu může být prostor rotoru vytápěn na C. Přitom bude dodržena teplotní třída T4. Pro použití při teplotnítřídě T5 nebo T6 se musí použít externí měřicí místo teploty prostoru rotoru a/nebo zabudované termistory k vypnutí vytápění zastaveného motoru. Nastavení vytápění zastaveného motoru na požadovanou teplotu prostoru rotoru (T<00 5C) se provádí pomocí řídicí jednotky, která pracuje společně směřicím odporem, který je umístěn nahermetické(oddělovací) trubce prostoru rotoru. Je třeba se řídit zvlášť dodaným návodem k obsluze. 4

15 6..2 Kontrola směru otáčení Po provedení elektrického připojení je třeba dodržovat následující (místní a národní předpisy jetřeba zohlednitzvlášť): Pro bezproblémový provoz čerpadla je mimořádně důležitý směr otáčení oběžného kola. V případě chybného směru otáčení nemusí čerpadlo dosáhnout svého pracovního bodu, následkem jsou vibrace a přehřátí. Hrozí riziko poškození agregátu. Před provedením kontroly směru otáčení je třeba dát pozor na to, aby nebyla v tělese čerpadla žádná cizí tělesa. Agregát musí být dostatečně zajištěn protipřevrácení. Nikdy nevkládejte ruce nebo předměty do čerpadla! Přímá kontrola směru otáčení je na základě speciální konstrukce agregátu možná jen podmíněně. Při nepřímé kontrole můžete postupovat takto: Uvedení čerpadla do provozu je popsáno v S uzavřenou uzavírací armaturou na výtlačné straně zkontrolujte, zda odpovídá dosažená dopravní výška nulové dopravní výšce podle charakteristiky čerpadla (ne déle než min). Jeli hodnota o více než 0 % nižší než očekávaná hodnota, je třeba agregát odstavit a po příslušných preventivních bezpečnostních opatřeních (odpojení od napájení, apod.) zkontrolovat elektrické připojení podle 5.5 a změnit. Přepojením na svorkách zjistěte, zda se dosáhne vyšších hodnot na manometru, které odpovídají správnému směru otáčení Čištění potrubí na straně zařízení Druh a dobu čisticího provozu s promývacími prostředky a činidly je třeba přizpůsobit použitým materiálům tělesa a těsnění Najížděcí síto Jeli k ochraně čerpadel před znečištěním, příp. k zadržení úniku nečistot ze zařízení zabudováno najížděcí síto, musí se stupeň znečištění síta sledovat měřením diferenčního tlaku, aby mělo čerpadlo zajištěno dostatečný přívodní tlak Zapnutí Provoz s uzavřenou uzavírací armaturou v sacím a výtlačném potrubí je nepřípustný. Hrozí nebezpečí, že by takdošlokpřekročení přípustných mezních hodnot tlaku a teploty. V extrémním případě může dojít k roztržení čerpadla. Je li k dispozici, otevřete přívod uzavírací kapaliny a nastavte tlak uzavírací kapaliny podle datového listu. Je třeba provádět kontrolu bezvadné funkce zařízení uzavíracího tlaku. Čerpadlo zapínejte pouze s plně otevřenou uzavírací armaturou na straně sání a mírně pootevřenou uzavírací armaturou na výtlačné straně! Teprve po dosažení plných otáček ji více otevřete a zregulujte na pracovní bod. V případě potřeby proveďte kontrolu směru otáčení (viz 6..2). Nyní agregát vypněte a poté zavřetesoustavu uzavíracíkapaliny (je li připojena). V případě delší odstávky je třeba rovněž uzavřít uzavírací armaturu v sacím potrubí. Při delších odstávkách musíte z čerpadla a potrubí vypustit kapaliny, které mění svůj stav v důsledku změny koncentrace a kvůli polymerizaci, vykrystalování, ztuhnutí nebo podobným jevům. Pokud je k dispozici, přes přípojku E a podle 7.3 zase uzavřete. 6.2 Omezení provozního rozsahu zařízení Mezní hodnoty čerpadla / agregátu z hlediska tlaku, teploty, otáček a údajů motoru jsou uvedeny v datovém listu. Je třeba je bezpodmínečně dodržet i kvůli ochraně proti výbuchu! Nenílikdispozicidatovýlist,jetřeba kontaktovat výrobce! 6.2. Teplota čerpané kapaliny, okolní teplota Neprovozujte čerpadlo při vyšších teplotách kapaliny (T M ), než je uvedeno v datovém listu, resp. na typovém štítku. Vyšší teploty mohou mít za následek vypnutí čerpadla kvůli dodržení ochrany proti výbuchu. Výkon motoru P 2 závisí na teplotě čerpané kapaliny. Při vyšších teplotách klesá. Za škody, které vzniknou nedodržením této výstrahy, KSB neručí. Při použití v oblastech ohrožených výbuchem musí být okolní teplota v rozsahu 20 C až+40 C Frekvence spínání S motory odlišné režim S je povoleno jako jediný ochranou proti přetížení, kombinace vložené do vinutí snímače teploty, jako jsou termistory (PTC odpor), a ovládací zařízení. Aby nedošlo k výraznému zvýšení teploty v motoru a nadměrnému zatížení agregátu, nesmí být překročen níže uvedený počet spuštění za hodinu (S). Výkon motoru (kw) Max. S (sepnutí/h) do 5 60 >5až Hustota čerpané kapaliny Příkon čerpadla se mění úměrně k hustotě aviskozitěčerpané kapaliny. Aby nedošlo k přetížení agregátu, hustota a viskozita se musí shodovat s údaji na objednávce Abrazivní média Při čerpání kapalin s abrazivními složkami lze očekávat zvýšené opotřebení všech částí, které jsou v kontaktu s čerpanou kapalinou. Zkraťte intervaly kontrol oproti obvyklým dobám. Obsahujeli čerpaná kapalina magnetické složky, je třeba pomocí vhodných opatření (např. magnetického filtru) zabránit jejich přístupu do prostoru rotoru Vypnutí Uzavřete uzavírací armaturu ve výtlačném potrubí. Pokud je ve výtlačném potrubí namontována zábrana zpětného toku, může uzavírací armatura zůstat otevřená, pokud je k dispozici protitlak. 5

16 6.2.5 Průtok min./max. Pokud u charakteristik nebo v datových listech nejsou uvedeny jiné údaje, pak platí: Q min = 0,05 x Q opt pro krátkodobý provoz Q min = 0,3 x Q opt pro trvalý provoz Q max =, x Q opt pro 2pólový provoz Q opt = optimální účinnost Údaje platí pro vodu a čerpané kapaliny podobné vodě. Vpřípadě čerpaných médií s odlišnými fyzikálními vlastnostmi je ale třeba ověřit pomocí níže uvedeného vzorce, zdali při dalším zahřívání nemůže dojít k nebezpečnému zvýšení teploty na povrchu čerpadla. V případě potřeby zvyšte minimální průtok. T o =T f + g*h = * ( ) c* c specifická tepelná kapacita [J / kg K] g tíhovézemskézrychlení [m/s 2 ] H dopravní výška čerpadla [m] T f teplota čerpaného média [ C] T o teplotanapovrchutělesa [ C] účinnost čerpadla v pracovním bodu [] rozdíl teplot [ C] 6.3 Odstavení z provozu / uskladnění / konzervace Každé čerpadlo KSB opouští závod v pečlivě smontovaném stavu. Pokud má uvedení do provozu proběhnout až po delší době od dodání, doporučujeme při uskladnění čerpadla následující opatření Uskladnění nových čerpadel Nová čerpadla jsou z výrobního závodu vhodným způsobem ošetřena. Při správném uskladnění ve vnitřních prostorách je zajištěna ochrana maximálně 2 měsíců. Čerpadlo skladujte na suchém a chráněném místě Opatření při delším odstavení z provozu. Čerpadlo naplněno a namontováno (kontrola připravenosti k provozu) Pro zajištění stálé připravenosti k provozu by se měl čerpací agregát při delší odstávce pravidelně krátkodobě zapínat (cca na 5 min) v měsíčním až čtvrtletním intervalu. Předpokladem je, aby se kapalina při odstávcevčerpadle nezměnila (zamrznutí, polymerizace, atd.). Je třeba zohlednit údaje v 6. Uvedení do provozu. 2. Čerpadlo se demontuje a uskladní Před uskladněním čerpadla je třeba provést kontroly podle 7. až 7.4. Pak lze provést konzervaci: Vnitřní stranu tělesa čerpadla nastříkejte konzervačním prostředkem, a to zvláště v oblasti kolem štěrbiny oběžného kola. Nastříkejte konzervačním prostředkem sací a výtlačné hrdlo. Pak se doporučuje hrdla uzavřít (např. plastovými krytkami, apod.). Čerpadlo neplňte konzervačním prostředkem! 6.4 Opětovné uvedení do provozu po uskladnění Před opětovným uvedením čerpadla do provozu je třeba provést kontroly a opatření údržby podle 7. a 7.2. Pro opětovné použití je nutné kromě toho dodržovat body uvedené v oddílech Instalace / montáž (bod 5) a Uvedení do provozu (bod 6). Bezprostředně po ukončení prací musí být odborně namontována zpětveškerábezpečnostní a ochranná zařízení a musí být funkční. 7 Ošetřování / údržba 7. Všeobecné pokyny Vznik jisker pøi provádìní údržby Nebezpečí výbuchu! Dodržujte místní bezpeènostní předpisy. Údržbu čerpacího agregátu chráněného proti výbuchu provádějte mimo oblast ohroženou explozí. Provozovatel má za povinnost zajistit provádění veškerých údržbářských prací, kontrol a montáže autorizovaným a odborně kvalifikovaným personálem, který byl dostatečně informován podrobným studiem návodu k obsluze. Pokud se agregát provozuje správně a podle konstrukčních dat, nevyžaduje žádnou údržbu. Kontrolu strojů je třeba provést teprve tehdy, když nastane neklidný chod, zvuky, vibrace > 3,0 mm/s v eff, vypínání motoru, apod. Vytvořením plánu inspekcí (kontrol) lze s minimálními náklady na údržbu předejít nákladným opravám a dosáhnout bezporuchového a spolehlivého fungování čerpadla. Čerpadlo musí mít okolní teplotu, musí být bez tlaku avyprázdněno. Práce na stroji provádějte pouze při odpojení elektrických přípojek. Zajistěte čerpací agregát proti neúmyslnému zapnutí, jinak hrozí smrtelné nebezpečí! Čerpadla, která přepravují zdraví škodlivé kapaliny, musí být dekontaminována. Při vypouštění čerpaného média je třeba dbát na to, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení osob a životního prostředí. Je třeba dodržovat zákonná ustanovení, jinak hrozí smrtelné nebezpečí! 7.2 Údržba/kontrola 7.2. Provozní kontrola Chod čerpadla by měl stále být klidný a bez otřesů. Čerpadlo nesmí běžet nasucho. Příklady monitorovacích systémů na straně zařízení, které mohou zabránit chodu čerpadla nasucho v případě absence čerpaného materiálu:. Tlakový spínač 2. Ukazatel průtoku 3. Hlídač hladiny 4. Hlídač výšky hladiny 5. Hlídač výkonu čerpadla 6. Hlídač proudu Většinou je na straně zařízení k dispozici již nějaký osvědčený monitorovací systém. 6

17 Delší provoz proti uzavřené uzavírací armatuře je nepřípustný. Při krátkodobém provozu proti uzavřené uzavírací armatuře nesmíbýtpřekročeny přípustné hodnoty tlaku a teploty. Uzavírací armatury a přívodní potrubí nesmí být běhemprovozu uzavřeny. Zkontrolujte těsnost všech přírubových spojů (případně dotáhněte) Ložiska Kontrola kluzných ložisek je potřeba teprve tehdy, když se objeví vibrace s kmitáním přes 3,0 mm/s v eff, abnormální hlučnost i zvýšený odběr proudu, při jinak nezměněných provozních podmínkách. 7.3 Vyprázdnění, likvidace Pokud se čerpadlo používá k čerpání zdraví škodlivých kapalin, pak je třeba při vypouštění dát pozor na to, aby nedošlo k žádnému ohrožení osob a životního prostředí. Je třeba dodržovat zákonná ustanovení. Pokud je třeba, musí se nosit ochranný oděv a ochranná maska! Pokud byly čerpány kapaliny, jejichž zbytky spolu se vzdušnou vlhkostí způsobují poškození korozí nebo vzplanou při kontaktu s kyslíkem, musí se agregát vypláchnout, neutralizovat a vysušit profouknutím inertním plynem neobsahujícím vodu. Před zahájením vypouštění je třeba čerpadlo zajistit tak, aby nešlo zapnout. Uzavírací armatury v sacím a výtlačném potrubí a přípojná vedení pro přídavná zařízení (např. uzavírací kapalinu) musí být uzavřena. Čerpadlo musí nabýt teplotu okolí. K vyprázdnění čerpané kapaliny použijte přípojku 6B u standardního provedení (interní cirkulace) nebo navíc k vyprázdnění prostoru rotoru 0B při uzavřeném provedení (chlazení motoru pomocí cizího napájení nebo dílčího proudění z filtru v hlavním toku (viz Obrázek 4). Obrázek 4 (bez měřicího místa teploty v prostoru rotoru) Po vyprázdnění lze čerpadlo vypláchnout. Při proplachování navíc otevřete přípojku E a připojte proplachovací zařízení. přípojka E (G /2) viz Obrázek 4 přípojka E (G /4) viz Obrázek 5 Agregát proplachujte ve směru sání po dobu několika minut. Přitom sledujte a hodnoťte vzhled vytékající kapaliny při dodržování provozně specifických bezpečnostních pokynů (koncentrace, zabarvení, zápach, atd.). Tímto způsobem je možnédocílitmaximálníhoočištění čerpadla od produktu. Jako směrné hodnoty jsou v tabulce 7.3 uvedeny obsahy kapalin v hnací části. Obsah kapalin v hnací části (prostor rotoru) Velikost motoru DE Obsah (v litrech) 90.2, 0, ,2 0,3 2.24, 2.25,5 0, ,5,7 32.2, , , , , ,5 Tabulka 7.3 Před eventuálním odesláním agregátu nebo další demontáží (viz 7.4) je třeba provést jeho pečlivé propláchnutí a vyprázdnění. Bližší informace viz Potvrzení o nezávadnosti v bodě. To je třeba vyplněné přiložit k expedičním dokladům. 7.4 Demontáž 7.4. Základní předpisy / upozornění Veškeré opravy a údržbu na čerpadle musí provádětzaškolený personál při použití vhodného nářadí a originálních náhradních dílů. Důležité upozornění ohledně rozměrů štěrbiny zabezpečené proti průšlehu: Kap. 2.7, strana 5. Musíte respektovat preventivní bezpečnostní opatření podle 7.. Demontáž a opětovnou montáž lze provádět pouze na základě příslušného nákresu celkového uspořádání. Nákres celkového uspořádání a další podklady naleznete v příloze. Pořadí demontáže je třeba odvodit z nákresu celkového uspořádání. Vpřípadě poškození je vám k dispozici náš servis. Obrázek 5 (s měřicím místem teploty v prostoru rotoru) Demontáž obecně. Odpojení elektrických přípojek Po sundání víka svorkovnice můžete odpojit svorky hlavních a pomocných přípojek. Po vyšroubování šroubových vložek obou kabelových průchodek (polovina zůstává ve spodní části svorkovnice) je třeba odstranit přívody. 2. Demontáž čerpacího agregátu / zásuvné jednotky a demontáž tělesa čerpadla Po vyprázdnění a propláchnutí tak, jak je to popsáno v 7.3, zavřete přípojky E, 6B a příp. 0B. Chceteli čerpadlo zcela vymontovat z potrubí, postupujte podle bodu 2a. Má li naopak těleso čerpadla zůstat v potrubí a máli se demontovat pouze zásuvná jednotka, pak postupujte podle bodu 2b. 7

18 2.a Demontáž čerpacího agregátu Povolte přírubové spoje. Pokud existuje, povolte patku čerpadla. Čerpadlo vyjměte z potrubí a odložte na rovné a čisté místo. Mohou vytékat zbytky kapalin! Nebezpečí zranění! Případné vytékající zbytky kapalin zachyťte a zlikvidujte. Čerpací agregát uskladněte na motorové části a patce tělesa tak, aby byl čerpací agregát chráněn proti převrácení na bok. 2.b Demontáž zásuvné jednotky Povolte šestihranné matice Pomocí odtlačovacích šroubů vytlačte celou zásuvnou jednotku z tělesa 02. Dejte pozor na to, aby oběžné kolo nenaráželo zboku na těleso čerpadla. Dejte pozor na eventuálně vytékající zbytky kapalin, pokud by tím mohlo vzniknout nebezpečí (noste ochranný oděv). Případné vytékající zbytky kapalin zachyťte a zlikvidujte. Zásuvnou jednotku na motorové části uložte na čisté místo tak, aby oběžné kolo a hřídel / rotor neležely na zemi. Je třeba dát pozor na to, aby byla uložená zásuvná jednotka byla chráněná proti převrácení na bok. 2.c Demontáž tělesa čerpadla Pokud byl demontován celý čerpací agregát, je třeba těleso čerpadla demontovat následujícím způsobem: Položte čerpací agregát na čistou a rovnou montážní plochu. Povolte šestihranné matice a odstraňte těleso čerpadla Dejte pozor na eventuálně vytékající zbytky kapalin, pokud by tím mohlo vzniknout nebezpečí (noste ochranný oděv). Případné vytékající zbytky kapalin zachyťte a zlikvidujte. Upozornění Jak z bezpečnostních důvodů, tak i z důvodu lepší manipulace se doporučuje postavit motorovou část při demontážisvisle (oběžným kolem nahoru) na odpovídající přípravek. Předtím zavřete vypouštěcí otvor E. Při demontáži a montáži dbejte na stabilitu agregátu! Nebezpečí zranění! 3 Sundání oběžného kola K povolení matice oběžného kola na sacím otvoru oběžného kola si ji přidržte páskovým klíčem. Oběžné kolo po povolení šestihranné matice a podložky sejměte pomocí stahovacího přípravku. 4. Demontáž rotoru Motory DE 90 Stáhněte talířové pružiny a axiální ložisko Odstraňte šestihranné matice a sundejte víko tělesa 6. Sejměte upínací kroužek Odstraňte drážkový kroužek Rotor 88 opatrně vytáhněte z prostoru rotoru. Motory DE 2 a 32 Povolte matice a odstraňte víko ložiska 6 z lucerny ložiskového kozlíku 344, upínací kroužek Stáhněte z rotoru talířové pružiny a axiální ložisko Povolte matice a odstraňte lucernu ložiskového kozlíku 344. Sundejte drážkové kroužky 4./.87. Rotor 88 opatrně vytáhněte z prostoru rotoru. Motory DE 60 a 200 Stáhněte talířové pružiny a axiální ložisko Odstraňte šrouby s válcovou hlavou Pomocí odtlačovacího závitu vytáhněte držák ložiskového kroužku 39.0 z víka tělesa 6. Odstraňte šestihranné matice a nadzvedněte víko tělesa 6. Odstraňte drážkový kroužek Rotor 88 opatrně vytáhněte z prostoru rotoru. Všeobecné upozornění: Rotor při vytahování netlačte do strany, aby se nepoškodilo kluzné ložisko nebo hermetická (oddělovací) trubka na straně motoru. U větších motorů je možná vertikální demontáž. K tomu je na rotoru místo matice oběžného kola upevněna kruhová matice. Pomocí jeřábu lze nyní rotor opatrně vytáhnout z prostoru rotoru. 5. Demontáž ložiska Stáhněte pouzdro ložiska a axiální ložisko z rotoru. Odstraňte šroub s vnitřním šestihranem 94.80, příp. šestihrannou matici u DE 60/200 (pozor! levý závit!) i talířové pružiny Stáhněte upínací kroužky 55.23, a pouzdro ložiska z konce hřídele. Odstraňte matici a sejměte těleso ložiska 382. (! levý závit!) Odstraňte drážkový kroužek 4.48 a Okroužek Kontrola hermetické (oddělovací) trubky a vinutí motoru Po demontáži motoru zkontrolujte pohledem hermetickou (oddělovací) trubku, zda není poškozena. Změřte izolační odpor vinutí vhodným měřicím přístrojem (např. klikovým induktorem 000 V). Odpor proti zemi by neměl klesnout pod 5 M. Pokud zjistíte poškození hermetické (oddělovací) trubky a/nebo příliš nízký izolační odpor vinutí, může to znamenat netěsnost hermetické (oddělovací) trubky. Pokud je vše v pořádku, postupujte dál podle bodu 9. Dejte pozor na eventuálně vytékající zbytky kapalin, pokud by tím mohlo vzniknout nebezpečí (noste ochranný oděv). Případné vytékající zbytky kapalin zachyťte a zlikvidujte. Upozornění Jak z bezpečnostních důvodů, tak i z důvodu lepší manipulace se doporučuje postavit motorovou část při demontážisvisle (oběžným kolem nahoru) na odpovídající přípravek. Předtím zavřete vypouštěcí otvor E. Další demontáž pohonné části zasahuje do zapouzdřeného prostoru motoru a dočasně ruší ochranu proti výbuchu. Je třeba dodržovat příslušné předpisy směrnice 94/9/ES. Další demontáž, např. spodní části svorkovnice 836 a víka 82 má smysl pouze tehdy, když se zjistí poškození hermetické (oddělovací) trubky nebo vinutí a otevření je potřeba případně kdalšímučištění. Další použití sekce motoru nemá už v tomto případě normálně smysl. Vpřípadě vadnéhermetické(oddělovací) trubky mohou za určitých okolností unikat z prostoru rotoru nebezpečné výpary a kapaliny. Proto je při povolování spodní části svorkovnice 8 36 a víka 82 třeba přijmout příslušná preventivní opatření (nosit ochranné brýle, ochranný oděv, zachytit zbytky kapalin). 8

19 7. Otevření prostoru statoru Povolte šrouby a svorkovnici odstraňte. Povolte šrouby s vnitřním šestihranem 94.57/.84 a nadzvedněte spodní části svorkovnice 836. Máli se kompletně odstranit elektrická přípojka, musí se rozpojit spojky mezi kabelovou průchodkou 834 a sekcí motoru 80. Je třeba dát pozor na to, aby zůstalo zachováno označení vodičů na pravé a levé straně rozhraní, a aby přiopětovné montáži byl motor zase správně připojen. 8. Odstranění víka Povolte šrouby s vnitřním šestihranem a sundejte víko 82. V případě potřeby s příslušnými preventivními opatřeními (viz bod 6.) zlikvidujte zbytky kapalin. 9. Čištění, kontrola Demontované části očistěte a zkontrolujte jejich stav, poškozené opravte nebo je vyměňte za nové originální náhradní díly. Kontrola rozměrů dílů podle tabulky montážních vůlí LEERER MERKER. Zkontrolujte čistotu a průchodnost otvorů v následujících dílech a případně vyčistěte: axiální ložisko 34.0/.02, těleso ložiska 382, rotor 88, víko tělesa 6, lucerna ložiskového kozlíku 344, šroub s válcovou hlavou (ne u DE 60/200). 7.5 Opětovná montáž 7.5. Všeobecné pokyny Při sestavování čerpadla se musí dodržovat pravidla platná ve strojírenství. Všechny demontované díly je třeba očistit a zkontrolovat, zda nejsou opotřebené. Poškozené nebo opotřebovanédílyjetřeba vyměnit za originální náhradní díly. Je nutno dbát na čistotu těsnicích ploch a bezvadné usazení těsnění. Je třeba zásadně používat nová těsnění. Je třeba zkontrolovat povrchy nevýbušných částí, zda nejsou poškozeny. Tyto jsou označeny v příslušných nákresech celkového uspořádání v příloze. Poškozené povrchy nevýbušných částí se nesmí opravovat, nýbrž vyměnit za nové originální náhradní díly. Povrchy nevýbušných částí se nesmí ošetřovat barvou ani prostředky, které by mohly změnit tvar a rozměry. Sestavování čerpadla se provádí v obráceném pořadí demontáže. Nákres celkového uspořádání ve spojení se seznamem jednotlivých dílů slouží jako orientační pomůcka. Všechny šrouby se musí při montážipředpisově utáhnout. Příslušné hodnoty viz tab Montáž obecně. Montáž ložiska.a Pouzdro ložiska na rotoru na straně motoru Motory DE 90, 2 a 32 K montáži pouzdra ložiska rotoru na straně motoru nasuňte na volný konec hřídele jednotlivé díly v pořadí upínací kroužek 55.23, pouzdro ložiska , upínací kroužek a talířové pružiny 950. (namontované stejným směrem). Vršek paketu talířovýchpružinsměřuje k hlavě šroubu s válcovou hlavou Zašroubujte šroub s válcovou hlavou a zlehka ho utáhněte rukou. Pouzdrem kluzného ložiska posuňte v kuželových dosedacích plochách trochu sem a tam a pak utáhněte šroub s válcovou hlavou utahovacím momentem podle tabulky (pozor! Levý závit!) Axiální ložisko a pouzdro ložiska nasuňte na konec hřídele na straně čerpadla až na doraz. Motory DE 60 a 200 K montáži pouzdra ložiska rotoru na straně motoru nasuňte na volný konec hřídele jednotlivé díly v pořadí upínací kroužek 55.23, pouzdro ložiska , upínací kroužek a talířovou pružinu 950. (namontované stejným směrem). Vršek paketu talířovýchpružinsměřuje k šestihranné matici Zašroubujte šestihrannou matici a zlehka ji utáhněte rukou. Pouzdrem kluzného ložiska posuňte v kuželových dosedacích plochách trochu sem a tam a pak utáhněte šestihrannou matici utahovacím momentem podle tabulky (pozor! Levý závit!) Axiální ložisko nasuňte na konec hřídele na straně čerpadla až na doraz..b Pouzdro ložiska na straně motoru; náhradní díl sekce motoru Upozornění Při dodávceněkteré části motoru jako náhradního dílu je těleso ložiska již předmontováno. Dále jako podbod 2. Vložte drážkový kroužek 4.48 do drážky tělesa ložiska 382. Nasaďte Okroužek Při zpětné montáži vždy používejte nová těsnění s materiálem podle seznamu jednotlivých dílů, příp. podle požadavku čerpaného média. Vnitřní / vnější průměr drážkových kroužků má sklon 0. Jetřeba je namontovat správně vůči tvarudrážky! Zasuňte tělesoložiska 382složiskovým pouzdrem dovíka tělesa motoru 82. Našroubujte matici Při utahování přidržujte matice rozvidleným klíčem na tělese ložiska 382. (! Levý závit!) Zkontrolujte čistotu a nepoškozenost ploch kluzných ložisek. 2. Montáž rotoru a hlavního ložiska Rotor opatrně zavádějte do prostoru rotoru, dokud pouzdro ložiska (na straně motoru) nebude zachyceno a vedeno ložiskovým pouzdrem. Všeobecné upozornění: Rotor při zasouvání do prostoru rotoru netlačte do strany, aby se nepoškodilo kluzné ložisko nebo hermetická (oddělovací)trubkanastraně motoru. Uvětších motorů je možná vertikální montáž. K tomu je na rotoru místo matice oběžného kola upevněna kruhová matice (M 6 x,5). Pomocí jeřábu lze nyní rotor opatrně zasunout do prostoru rotoru. Motory DE 90 Nasuňte upínací kroužek na těleso motoru. Zasunujte víko tělesa 6 s drážkovým kroužkem 4.87 do středu tělesa motoru, dokud těsnění nepřilehne. Našroubujte matice a utáhněte je podle tabulky Upozornění Šroubová zátka musí při pozdější montáži motoru ukazovat svisle směrem nahoru, aby bylo zajištěno bezvadné odvzdušnění a vyprázdnění prostoru rotoru. Rotor táhněte za volný konec hřídele rukou směrem ke straně čerpadla, dokud axiální ložiskový kroužek nedosedne k čelní straně ložiskového pouzdra. Nasuňte axiální ložiskový kroužek 34.0 a paket talířových pružin na nákružek volného konce hřídele, až axiální ložiskový kroužek dosedne na ložiskové pouzdro. 9

20 Talířové pružiny jsou namontovány stejným směrem. Vršek paketu talířových pružin leží uvnitř a ukazuje na stranu oběžného kola. Motory DE 2 a 32 Zasunujte lucernu ložiskového kozlíku 344 s drážkovými kroužky 4./87 do středu tělesa motoru, dokud těsnění nepřilehnou. Upozornění Šroubová zátka musí při pozdější montáži motoru ukazovat svisle směrem nahoru, aby bylo zajištěno bezvadné odvzdušnění a vyprázdnění prostoru rotoru. Našroubujte matice a utáhněte je podle tabulky Rotor táhněte za volný konec hřídele rukou směrem ke straně čerpadla, dokud nedosedne. Nasuňte axiální ložiskový kroužek 34.0 a paket talířových pružin na nákružek volného konce hřídele, až axiální ložiskový kroužek dosedne na ložiskové pouzdro. Talířové pružiny jsou namontovány stejným směrem. Vršek paketu talířových pružin leží uvnitř a ukazuje na stranu oběžného kola. Nasuňte upínací kroužek na lucernu ložiskového kozlíku, příp. na těleso motoru. Nasaďte víko tělesa 6 na lucernu ložiskového kozlíku 344. Značka na víku ložiska (zářez) a šroubová zátka musí lícovat. Našroubujte matice a utáhněte je podle tabulky Motory DE 60 a 200 Zasunujte víko tělesa 6 s drážkovým kroužkem 4.87, avšak bez držáku ložiskového kroužku 39.0 do středu tělesa motoru, dokud těsnění nepřilehne. Našroubujte matice a utáhněte je podle tabulky Upozornění Šroubová zátka musí při pozdější montáži motoru ukazovat svisle směrem nahoru, aby bylo zajištěno bezvadné odvzdušnění a vyprázdnění prostoru rotoru. Nasaďte držák ložiskového kroužku 39.0 do víka tělesa 6 a utahujte šrouby s válcovou hlavou 94.07, dokud oba díly nepřilehnou. Utahovací moment podle tabulky Pouzdro ložiska na straně čerpadla nasuňte až na doraz na konec hřídele. Uveďte motor do horizontální polohy. Rotor táhněte za volný konec hřídele rukou směrem ke straně čerpadla, dokud axiální ložiskový kroužek nedosedne k čelní straně ložiskového pouzdra. Nasuňte axiální ložiskový kroužek 34.0 a paket talířových pružin na nákružek volného konce hřídele, až axiální ložiskový kroužek dosedne na ložiskové pouzdro. Talířové pružiny jsou namontovány stejným směrem. Vršek paketu talířových pružin leží uvnitř a ukazuje na stranu oběžného kola. 3. Upevnění oběžného kola Vložte lícované pero do drážky hřídele, nasuňte oběžné kolo 230, našroubujte podložku a matici hřídele Utáhněte matici hřídele momentovým klíčem a momentem podle tabulky Oběžné koloběhem utahování přidržujte páskovým klíčem a oběžným kolem mírně otáčejte pomocí páskového klíče sem atam. Při utahování musí být cítit mírný odpor předepnutím talířových pružin dříve, než se dosáhne úplného dosednutí přikontaktuvšech částí. Pokud tomu tak není, pak je třeba zkontrolovat, zda jsou správně namontovány talířové pružiny a zopakovat předchozí pracovní kroky. 4. Montáž tělesa čerpadla na zásuvnou jednotku Vložte těsnicí kroužek 4.0 do středu tělesa čerpadla. Zaveďte těleso čerpadla 02 pomocí osazených závrtných šroubů do otvorů upínacího kroužku 55.04, příp. víka tělesa 6. Našroubujte matice a utáhněte je (viz tabulka 7.5.3). 5. Závěrečné kontroly Zašroubujte šroubovou zátku s novým plochým těsněním 4.9 do víka tělesa motoru 82 a utáhněte ji. Uzavřete příruby čerpadla a šroubové zátky a proveďte zkoušku těsnosti suchým stlačeným vzduchem nebo dusíkem při 2 bar (doba trvání 30 min). Protočte rukou oběžné kolo příp. nasaďte nástrčný klíč na matici oběžného kola Pokud jde ztěžka otáčet nebo se ozývá skřípání, čerpadlo otevřete a odstraňte příčinu Utahovací momenty Č. pol. Závit Materiál Utahovací moment Nm M0 A / /.84 M0 M6 M0 M M2LH A M M 8 M2 M2 M6 M2 M6 M 8 M0 M2 A4 70 A4 70 A4 70 A A4 70 A4 70 A M0 A M 35x,5 LH H M 24x,5 LH Tab M 6x,5 M 20x, Hodnoty platí pro první utažení nových závitů z výroby. Po vícenásobném utažení závitů a při dostatečném mazání snižte hodnoty o 5 až 20 %. Hodnoty v tabulce neplatí, pokud jsou na nákresu celkového uspořádání nebo v jiných pokynech uvedeny odlišné hodnoty. 20

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více