Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939."

Transkript

1 Originální návod k obsluze /0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN /ISO 2858 Ochrana proti výbuchu podle směrnice 94/9/ES Číslo zakázky: Konstrukční řada: Tento návod k obsluze obsahuje důležité pokyny a varování. Před instalací, elektrickým připojením a uvedením do provozu bezpodmínečně přečtěte. Navíc je třeba zohlednit návody k obsluze dalších komponent tohoto zařízení. Návod k obsluze uložte bezpodmínečně v blízkosti agregátu, příp. na agregátu.

2 Obsah Strana Secochem-Ex Strana Všeobecně 4 2 Bezpečnost 4 2. Označení pokynů v tomto návodu k obsluze Kvalifikace a školení personálu Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů Bezpečná práce Bezpečnostní pokyny pro provozovatele/obsluhu Bezpečnostní pokyny pro údržbu, kontroly a montážní práce Svévolná úprava konstrukce a výroba náhradních dílů Montáž nezkompletovaných strojů Nedovolený způsob použití/ používání v souladu s určením Pokyny k ochraně proti výbuchu Označení Plnění agregátu Pohon Kontrola směru otáčení Provoz čerpadla Mezní teploty Technické provedení Údržba 7 3 Transport a meziskladování 7 3. Přeprava Meziskladování (uskladnění ve vnitřních prostorách)/ konzervace 7 4 Popis výrobku a příslušenství 7 4. Všeobecný popis Název Konstrukční uspořádání Konstrukce a funkce Těleso čerpadla Tvar oběžného kola Pohon Uložení Očekávané hodnoty hlučnosti Přípustné síly a momenty na hrdlech čerpadla Příslušenství 4.6 Rozměry a údaje o hmotnosti 5 Instalace/montáž 5. Bezpečnostní pokyny 5.2 Kontrola před zahájením instalace 5.3 Instalace čerpadla / agregátu 5.3. Všeobecně Instalace velikosti motoru DE 90 / DE 2 / DE Instalace velikosti motoru DE 60 a DE Místo instalace Připojení potrubí Pomocné přípojky Závěrečná kontrola Elektrické připojení Připojovací prostor Připojení síťového přívodu Připojení ovládacích vedení Monitorovací zařízení Vyrovnání potenciálů Provoz s měničem frekvence 3 6 Uvedení do provozu / odstavení z provozu 4 6. Uvedení do provozu Naplnění čerpadla Kontrola směru otáčení Čištění potrubí na straně zařízení Najížděcí síto Zapnutí Vypnutí Omezení provozního rozsahu zařízení Teplota čerpané kapaliny, okolní teplota Frekvence spínání Hustota čerpané kapaliny Abrazivní média Průtok min./max Odstavení z provozu / uskladnění / konzervace Uskladnění nových čerpadel Opatření při delším odstavení z provozu Opětovné uvedení do provozu po uskladnění 6 7 Ošetřování / údržba 6 7. Všeobecné pokyny Údržba/kontrola Provozní kontrola Ložiska Vyprázdnění, likvidace Demontáž Základní předpisy / upozornění Demontáž obecně Opětovná montáž Všeobecné pokyny Montáž obecně Utahovací momenty Montážní vůle Disponibilita náhradních dílů Doporučená disponibilita náhradních dílů pro dvouletý provoz podle DIN Závady/příčiny a odstranění 22 9 Seznam jednotlivých dílů anákresycelkového uspořádání Motory DE Motory DE Motory DE Motory DE Zásuvná jednotka s motorem DE Zásuvná jednotka s motorem DE Část motoru jako náhradní díl 36 0 Prohlášení o shodě 37 Potvrzení o nezávadnosti 38 2

3 Rejstřík Bod Strana Bod Strana Abrazivní média Bezpečná práce Bezpečnost 2 4 Bezpečnostní pokyny 5. Bezpečnostní pokyny pro provozovatele/ obsluhu Bezpečnostní pokyny pro údržbu, kontroly amontážnípráce Část motoru jako náhradní díl Čištění potrubí na straně zařízení Demontáž Demontáž obecně Disponibilita náhradních dílů Doporučená disponibilita náhradních dílů pro dvouletý provoz podle DIN Elektrické připojení Frekvence spínání Hmotnost 3. / / 0 Hustota čerpané kapaliny Instalace velikosti motoru DE 90 / DE 2 / DE Instalace velikosti motoru DE 60 a DE Instalace čerpadla / agregátu 5.3 Instalace/montáž 5 Konstrukce a funkce Konstrukční uspořádání Kontrola před zahájením instalace 5.2 Kontrola směru otáčení Kontrola směru otáčení Kvalifikace a školení personálu Ložiska Meziskladování (uskladnění ve vnitřních prostorách) / konzervace Mezní teploty Místo instalace Monitorovací zařízení Montáž nezkompletovaných strojů Montáž obecně Montážní vůle Motory DE Motory DE Motory DE Motory DE Najížděcí síto Naplnění čerpadla Název Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů Nedovolený způsob použití/ používání v souladu s určením Odstavení z provozu / uskladnění / konzervace Omezení provozního rozsahu zařízení Opatření při delším odstavení z provozu Opětovná montáž Opětovné uvedení do provozu po uskladnění Označení Označení pokynů v návodu k ob sluze 2. 4 Očekávané hodnoty hlučnosti Ošetřování / údržba 7 6 Plnění agregátu Pohon 2.0.3/ Pokyny k ochraně proti výbuchu Pomocné přípojky Popis výrobku a příslušenství 4 7 Potvrzení o nezávadnosti 38 Prohlášení o shodě 0 37 Provoz s měničem frekvence Provoz čerpadla Provozní kontrola Průtok min./max Přeprava 3. 7 Připojení ovládacích vedení Připojení potrubí Připojení síťového přívodu Připojovací prostor Přípustné síly a momenty u hrdel čerpadla Příslušenství 4.5 Rozměry a údaje o hmotnosti 4.6 Seznam jednotlivých dílů anákresy celkového uspořádání 9 24 Svévolná úprava konstrukce a výroba náhradních dílů Technické provedení Teplota čerpané kapaliny, okolní teplota Transport a meziskladování 3 7 Tvar oběžného kola Těleso čerpadla Údržba Údržba/kontrola Uložení Uskladnění nových čerpadel Utahovací momenty Uvedení do provozu 6. 4 Uvedení do provozu / odstavení z provozu 6 4 Vypnutí Vyprázdnění, likvidace Vyrovnání potenciálů Všeobecné pokyny 7./ / 9 6/ 9 Všeobecné pokyny Všeobecný popis 4. 7 Všeobecně /5.3. 4/ Základní předpisy / upozornění Zapnutí Zásuvná jednotka s motorem DE ZásuvnájednotkasmotoremDE Závady/příčiny a odstranění 8 22 Závěrečná kontrola

4 Všeobecně Toto čerpadlo KSB je vyvinuto v souladu se stavem moderní techniky, vyrobeno s maximální pečlivostí za neustálé kontroly jakosti. Tento návod k obsluze vám má ulehčit poznat toto čerpadlo a poskytnout informace o jeho používání v souladu s určením a možnostech. Tento návod k obsluze obsahuje důležité pokyny, které je třeba dodržovat, aby bylo čerpadlo správně a hospodárně provozované. Jejich dodržování je nezbytné k zajištění spolehlivosti a dlouhé životnosti čerpadla a k předcházení nebezpečných situací. Návod k obsluze nezohledňuje místní bezpečnostní ustanovení. Za jejich dodržování, včetně obslužného personálu, vplnémíře odpovídá provozovatel. Tento agregát nesmí být použit nad rámec hodnot týkajících se čerpané kapaliny, průtoku, otáček, hustoty, tlaku a teploty i výkonu motoru, které jsou stanoveny v technické dokumentaci, a jiných pokynů, uvedených v návodu k obsluze nebo smluvní dokumentaci, případně je třeba se dotázat u výrobce. Bezpodmínečně se musí dodržovat předepsané hodnoty pro elektrické připojeníinávodykmontážiaúdržbě. Zejména je třebazajistit,abybyladodrženavšechnaopatření a předpisy ve smyslu ochrany proti výbuchu. Na typovém štítku je uvedena konstrukční řada / velikost, nejdůležitější provozní data a číslo zakázky. Tyto údaje je zapotřebí vždy uvádět při konzultacích, dodatečných objednávkách a zvláště pak při objednávání náhradních dílů. Před přepravou agregátu zpětjetřeba kvůli možným rizikům(jakpřipřepravě, takipři manipulaci) postupovat pečlivě podle bodu 7.3 Vyprázdnění/likvidace. Vpřípadě, žepotřebujete další informace anebo pokyny, nebo vpřípadě poškození, se prosím obraťte na nejbližší zákaznický servis KSB. Očekávané hodnoty hlučnosti viz bod Bezpečnost Tento návod k obsluze obsahuje zásadní pokyny, které je třeba dodržovatpřiinstalaci, provozu, provádění dohledu a údržbě.z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby si tento návod k obsluze přečetli jak montéři, tak i příslušný specializovaný personál a provozovatel ještě před zahájením montáže a uvedením do provozu. Návod k obsluze musí být trvale k dispozici v místě instalace stroje. Je třeba brát ohled nejen na všeobecné bezpečnostní pokyny, uváděné pod tímto hlavním bodem Bezpečnost, ale i nazvláštní bezpečnostní pokyny, uváděné v dalších speciálních hlavních bodech, zejména při použiti v oblastech ohrožených výbuchem Označení pokynů vtomtonávodukobsluze Bezpečnostní pokyny uváděné v tomto návodu k obsluze, jejichž nedodržení může vyvolat ohrožení osob, jsou vždy zvláště označeny všeobecným symbolem ohrožení při výstraze před elektrickým napětím symbolem bezpečnostní označení dle DIN 4844 W 8, a s ohledem na ochranu proti výbuchu. Ubezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může znamenat nebezpečí pro stroj a pro jeho funkce, je použito slovo. Pokyny, umístěné přímo na stroji, jako např. šipka označující směrotáčení označení přípojek médií musíbýtvždydodrženyaudržoványvčitelném stavu. 2.2 Kvalifikace a školení personálu Personál pro obsluhu, servis, inspekci a montáž musí mít pro tuto činnost odpovídající kvalifikaci. Provozovatel musí přesně určit rozsah odpovědnosti, kompetentnost a kontrolu personálu. Pokud personál nemá patřičné znalosti, je třeba jej vyškolit a poučit. Toto může, je li potřeba, z pověření provozovatele stroje učinit i výrobce/dodavatel. Dále musí provozovatel zabezpečit, aby byl obsah návodu k obsluze pro personál srozumitelný, a aby jej plně pochopil. 2.3 Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů Nedodržení bezpečnostních pokynů může znamenat jak ohrožení osob, tak i životního prostředí a stroje. Nedodržování bezpečnostních předpisů má za následek ztrátu všech nároků na náhradu škod. Vjednotlivýchpřípadech můženedodrženíznamenatnapříklad následující ohrožení: selhání důležitých funkcí stroje/zařízení selhání předepsaných metod ošetřování a údržby, ohrožení osob působením elektrických, mechanických achemickýchvlivů a výbuchu ohrožení okolí průsakem nebezpečných látek. 2.4 Bezpečná práce Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny uváděné v tomto návodu k obsluze, existující národní a mezinárodní předpisy k ochraně proti výbuchu, pro prevenci úrazů, jakožipřípadné interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele. Při použití agregátu v prostředí ohroženém explozí je třeba speciálně dbát na oddíly tohoto návodu označené Ex. bezpečnostní označení dle DIN 4844 W 9, 4

5 2.5 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele/obsluhu Pokud by horké nebo studené součásti strojů vedly k ohrožení, musí je provozovatel zabezpečit proti dotyku. Ochrana proti dotyku u pohybujících se částí nesmí být u zprovozněných strojů odstraněna. Průsaky nebezpečných médií (např. výbušných, toxických, horkých) musí být odváděny tak, aby nedocházelo k jakémukoliv ohrožení osob a okolí. Je třeba dodržovat zákonná ustanovení. Je třeba vyloučit ohrožení elektrickým proudem (podrobnosti k tomu viz předpisy platné v dané zemi a/nebo předpisy místních dodavatelů energie). Budou li agregáty použity v prostředí ohroženém explozí, pak je třeba obzvláště pamatovat na to, že se musí zabránit nepřípustným způsobům provozování. Nedodržení může vést k překročení stanovených teplot. 2.6 Bezpečnostní pokyny pro údržbu, kontroly amontážnípráce Provozovatel má za povinnost zajistit provádění veškerých údržbářských prací, kontrol a montáže autorizovaným a odborně kvalifikovaným personálem, který byl dostatečně informován podrobným studiem návodu k obsluze. Čerpadlo musí mít okolní teplotu, musí být bez tlaku, elektrického napájení a vyprázdněno. V případě potřeby je třeba zohlednit příslušné předpisy k ochraně proti výbuchu. Prácenastrojisesmějí principiálně provádětjenvklidovém (odstaveném) stavu. Je bezpodmínečně nutné dodržet postup uvedení stroje do klidu, popsaný v návodu k obsluze. Čerpadla nebo čerpací agregáty, které přepravují zdraví škodlivá média, musí být dekontaminovány. Bezprostředně po ukončení prací musí být namontována zpět veškerá bezpečnostní a ochranná zařízení včetně monitorovacích zařízení k zajištění ochrany proti výbuchu (viz 2.0) a musí být funkční. Před opětným uvedením do provozu je nutno dbát na body, uváděné v oddílu Uvedení do provozu. 2.7 Svévolná úprava konstrukce a výroba náhradních dílů Přestavba nebo změna stroje je přípustná pouze po dohodě s výrobcem, příp. v rámci výrobcem schváleného rozsahu. Originální náhradní díly a výrobcem autorizované příslušenství slouží bezpečnosti. Použití jiných dílů můževéstkeztrátě záruky akdůsledkům, které z toho plynou. Pro opravu čerpadel vybavených ochranou proti výbuchu platí zvláštní předpisy. Přestavba anebo změna čerpacího agregátu může nepříznivě ovlivnit ochranu proti výbuchu, a proto je přípustná pouze po dohodě s výrobcem. Aplikované rozměry štěrbiny zabezpečené proti průšlehu nemusí nutně odpovídat EN tabulkám a 2. Oprava u štěrbin zabezpečených proti průšlehu se smí provádět pouze v souladu s konstrukčními pokyny výrobce. Oprava v souladu s hodnotami tabulek a 2 normy EN není přípustná. 2.8 Montáž nezkompletovaných strojů (zásuvná jednotka) Při montáži nezkompletovaných strojů dodaných společností KSB je třeba se řídit příslušnými podkapitolami o ošetřování/údržbě,viz podbod 4 v bodě a bodech 9.6, příp Zásuvná jednotka se dodává pouze pro konstrukční velikosti DE 90, DE 2 a DE Nedovolený způsob použití/ používání v souladu s určením Bezpečnost provozu je zajištěna pouze při použití v souladu surčením tak, jak je uvedeno v následujících oddílech návodu k obsluze. Mezní hodnoty uvedené v datovém listě nesmí být v žádném případě překročeny. Čerpadlo/čerpací agregát se smí používat pouze v technicky bezvadném stavu. Čerpadlo/čerpací agregát se nesmí používat v částečně smontovaném stavu. Čerpadlo smí čerpat pouze ta média, která jsou popsána v datovém listu nebo v dokumentaci k příslušnému typu čerpadla. Čerpadlo nikdy neprovozujte bez čerpaného média. Dbejte údajů v datovém listu nebo v dokumentaci o minimálním průtoku (zabránění poškození přehřátím, poškození ložisek...). Dbejte údajů v datovém listu nebo v dokumentaci o maximálním průtoku (zabránění přehřátí, poškození mechanické ucpávky, kavitačnímu poškození, poškození ložisek...). Nepřiškrcujte průtok čerpadlem na sací straně (zabránění kavitačnímu poškození). Jiné způsoby provozování, pokud nejsou uvedeny v datovém listu nebo v dokumentaci, konzultujte s výrobcem. Zabránění předvídatelnému nesprávnému použití Uzavírací armatury na výtlačné straně nikdy neotevírejte více, než je přípustné rozmezí překročení maximálního průtoku uvedeného v datovém listu nebo v dokumentaci možná kavitační poškození Nikdy nepřekračujte přípustné hodnoty tlaku, teploty, atd., které jsou uvedeny v datovém listu nebo v dokumentaci. Řiďte se všemi bezpečnostními pokyny a pracovními postupy popsanými v tomto návodu k obsluze. 2.0 Pokyny k ochraně proti výbuchu Budouli se agregáty používat v prostředí ohroženém explozí, pak je třeba k zajištění ochrany proti výbuchu nutně dodržovat opatření a upozornění uvedená v následujících oddílech až Vhodné monitorovací systémy, jakož i návrhy možných schémat zapojení, jsou popsány v přídavném návodu k obsluze

6 2.0. Označení Motor (elektrická část) II 2G Ex de IIC T.. Gb Teplotní třída (T..): T6, T5, T4 nebo T3 Teplotní třída pro SecochemEx je na základě dimenzování uvedena v datovém listě anatypovémštítku. Hydraulika (mechanická část) II 2G c TX Upozornění: DIN EN 3463, vyžaduje v bodě Označení podle této normy označení pro čerpadla TX. Zdůvodnění: Neníli skutečná maximální povrchová teplota závislá na přístroji samotném, nýbrž hlavně na provozních podmínkách (jako v případě zahřáté kapaliny v čerpadle), nesmí výrobce provést označení teplotní třídy nebo teploty. Vtomtopřípadě je třeba uvést do označení TX a dotyčné údaje musí být uvedeny v návodu k obsluze Plnění agregátu Při provozu čerpadla se vychází z toho, že soustava sacího a výtlačného potrubí a tedy i vnitřek čerpadla, který přichází do kontaktu s kapalinou, jsou trvale naplněny čerpanou kapalinou, takže tam nemůže být žádná výbušná atmosféra. Pokud to provozovatel nemůže zajistit, pak je třeba přijmout odpovídající kontrolní (monitorovací) opatření (směrnice 94/9/ES, příloha II, oddíl.5.5 a EN 27). Upozornění Rovněž je třeba dbát na pečlivé naplnění prostoru rotoru (zejména při použití uzavírací kapaliny nebo předřazených filtrů), jakož i topných a chladicích systémů Pohon Motory s obtékaným rotorem lze připojit na elektrické nízkonapěťové sítě se jmenovitým napětím a tolerancí napětí podle IEC 38 nebo jiné sítě, příp. napájecí zařízení s tolerancemi jmenovitého napětí max. ±0 %. U čerpacího agregátu s ochranou proti výbuchu činí nejvyšší přípustná odchylka provozního napětí 5 % jmenovitého napětí. Rozdíl napětí mezi jednotlivými fázemi smí činit maximálně %. Motor s obtékaným rotorem je třeba chránit ochranou proti přetížení motoru. To lze realizovat pomocí: proudového omezení (např. přes motorový jistič) Přitom je třeba nastavit jmenovitý proud (viz obrázek, typový štítek). Vypnutí motoru za provozu musí nastat nejpozději při,2násobku jmenovitého proudu (EN ). teplotního omezení přes zabudované termistory (PTC) ve statoru. Termistory musí být připojeny k vybavovacímu zařízení (ochrannému relé), které splňuje požadavky směrnice 94/9/ES, příloha II, oddíl.5.5 a EN 27. Výjimka: Nepřípustné u motoru DE90.2, společně steplotní třídou T6; u této kombinace je jako ochrana proti přetížení motoru nutně předepsán motorový jistič. Motor s obtékaným rotorem se musí při dosažení mezní teploty k dodržení teplotní třídy vypnout připojením testovaného vypínacího zařízením (podle směrnice 94/9/ES) na určených měřicích místech. Určená měřicí místa na motoru jsou: Koncept kontroly I: Teplotní měřicí čidlo v tělese ložiska (č. dílu 382, viz nákres celkového uspořádání v příloze) nebo Koncept kontroly II: Termistor na hermetické (oddělovací) trubce a / nebo ve statoru (namontován již ze závodu). Je třeba bezpodmínečně dodržet vypínací teplotu uvedenou na typovém štítku (T EX ). U konceptu kontroly I (pole T EX obsahuje číselnou hodnotu, viz obr. typového štítku) je třeba teplotní měřicí čidlo připojit v tělese ložiska a nastavit vypínací teplotu (T EX ). U konceptu kontroly II (pole T EX neobsahuje číselnou hodnotu, viz obr., Typový štítek.) je třeba termistory připojit k vybavovacímu zařízení ochrannému relé (podle směrnice 94/9/ES viz výše). Obrázek Typový štítek Značka Ex: Hydraulika Jmenovitý proud Značka Ex: Motor Vypínací teplota PT 00 (číselná hodnota nebo ) Motory s obtékaným rotorem mohou být provozovány také směniči frekvence. Přitom je třeba dodržet jmenovitá data motoru. Aby nedošlo k nepřípustnému zahřátí motoru, musejí být motory provozované s měničem vždy vybaveny termistory (PTC) zabudovanými ve statoru. Termistory je třeba připojit k vybavovacímu zařízení ochrannému relé (viz také kap. 5.6, příp ). Používáli se vytápění v klidovém stavu, pak je třeba dát pozor na to, aby teploty na povrchu motoru s obtékaným rotorem zůstaly v teplotní třídě uvedené na typovém štítku. Vytápění v klidovém stavu nabízené společností KSB je vhodné pro připojení ke zde popisovaným motorům s obtékaným rotorem. Je třeba se řídit zvlášť dodaným provozním předpisem Kontrola směru otáčení (viz také 6..2) Hrozíli iběhem instalace nebezpečí výbuchu, nesmí se v žádném případě provádět kontrola směru otáčení krátkým zapnutím nenaplněného čerpadla, aby se zabránilo eventuálnímu zvýšení teploty v případě kontaktu rotujících a nepohyblivých částí Provoz čerpadla Je třeba zajistit, aby se čerpadlo spouštělo vždy s plně otevřenou uzavírací armaturou na straně sání a mírně pootevřenou uzavírací armaturou na výtlačné straně. Čerpadlo však lze kdykoliv spustit proti zavřené zpětné klapce. Ihned po rozběhu je třeba zregulovat uzavírací armaturu na výtlačné straně na pracovní bod (viz 6..5). 6

7 Provoz s uzavřenými uzavíracími armaturami v sacím a/nebo výtlačném potrubí je nepřípustný. Upozornění V tomto stavu hrozí riziko, že již po velmi krátké době vzniknou rychlým zahřátím kapaliny uvnitř čerpadla vysoké teploty na povrchu tělesa čerpadla. Navíc v důsledku takto způsobeného rychlého vzestupu tlaku uvnitřčerpadla hrozí riziko nadměrného namáhání až prasknutí. Minimální množství uvedená v platí pro vodu a čerpaná média podobná vodě. Delší provozní fáze nezpůsobují při těchto množstvích a u uvedených kapalin žádné další zvyšování teploty na povrchu čerpadla. Pokud ale jde o kapaliny s odlišnými fyzikálními vlastnostmi, je třeba zkontrolovat, zda nehrozí nebezpečí dalšíhozahřívání, a zda proto není nutné zvýšení minimálního množství. K tomu proveďte kontrolu podle oddílu Kromě toho je třeba dodržovat pokyny v kapitole 6 tohoto návodu k obsluze. Provoz čerpadla mimo přípustný provozní rozsah může rovněž véstkchodunasucho Mezní teploty a) Teplota èerpaného média Teplotanapovrchutělesa čerpadla odpovídá teplotě čerpané kapaliny. Jeli čerpadlo vytápěno, pak je třeba zajistit, aby byly dodrženy teplotní třídy předepsané pro zařízení. V oblasti motoru se kontrolní zařízení stará o omezení teploty v prostoru rotoru a ochrana proti přetížení o dodržení povrchové teploty. Povrch motoru musí mít volný kontakt s okolím. Za dodržování stanovené teploty čerpaného materiálu (pracovní teploty) vždy zodpovídá provozovatel zařízení. Maximálně přípustná teplota čerpané kapaliny závisí na aktuální teplotní třídě. Bezpečnostní pokyny: Příslušnou přípustnou pracovní teplotu čerpadla naleznete v datovém listu. Při provozu při vyšší teplotě, s chybějícím datovým listem nebo u skladových čerpadel je třeba zjistit maximální přípustnou pracovní teplotu dotazem u výrobce čerpadla. b) Okolní teplota motoru Podle normy DIN EN musí být okolní teplota motoru v rozsahu 20 C a40 C Technické provedení Je t eba zajistit bezvadné vyrovnání potenciál mezi agregátem a základem Údržba Pouze agregát v technicky bezvadném stavu se správně prováděnou údržbou nabízízáruku bezpečného a spolehlivého provozu. Dodateèné lakování èerpacího agregátu, které zvýší tloušťku vrstvy na >200 mm, není přípustné pro tøídu výbušnosti IIC (možnost vzniku statického náboje na povrchu èerpacího agregátu). 3 Transport a meziskladování 3. Přeprava Přeprava agregátu musí být provedena odborně. Obrázek 2 Celý agregát s vázacími body Je třeba zajistit, aby při přepravě zůstalo čerpadlo nebo agregát v horizontální poloze a nevyklouzlo z transportního zavěšení. Vyklouznutí čerpadla / agregátu z transportního zavěšení může způsobit úrazy a materiální škody! Řiďte se údajem o hmotnosti čerpacího agregátu podle plánu instalace. 3.2 Meziskladování (uskladnění ve vnitřních prostorách)/ konzervace Při meziskladování je třeba nakonzervovat pouze konstrukční díly z nízkolegovaných materiálů,kterépřicházejí do kontaktu s kapalinou (např. JS 025, atd.). Ke konzervaci lze použít běžně prodávané konzervační prostředky. Při nanášení/odstraňování dodržujte specifické pokyny výrobce. Postup je popsán v následujícím 6.3. Čerpadlo/čerpací agregát by se mělo skladovat v suché místnosti, pokud možno při konstantnívlhkostivzduchu. Při uskladnění venku agregát a bedny bezpodmínečně vodotěsně zakryjte, aby se nedostaly do styku s vlhkostí. Skladované zboží chraňte proti vlhkosti, znečistění, škůdcům a neoprávněnému přístupu! Veškeré otvory pro montáž částí agregátu jsou uzavřeny a smí se otevřít, až když je to během montáže nutné. Na ochranu proti korozi je třeba ošetřit všechny nechráněné části a plochy čerpadla protikorozním prostředkem. 4 Popis výrobku a příslušenství 4. Všeobecný popis Horizontální jednostupňové čerpadlo se spirálovým tělesem bez hřídelového těsnění, v procesní technologii se zcela uzavřeným motorem s obtékaným rotorem pro čerpání agresivních, hořlavých, toxických, těkavých, výbušných nebo vzácných kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu, i v ekologické technice a pro průmyslová čerpadla. Kromě toho je Secochem vhodné pro použití tam, kde jsou potřeba nízké emise hluku, tichý chod a dlouhé servisní intervaly (provozní bezpečnost). 7

8 Další oblasti použití: Pomocná zařízení v rafinériích, papírny a celulózky, potravinářský a lahůdkářský průmysl, cukrovarnictví, zařízení k odsolování mořské vody, absorpční zařízení v rámci ekologické techniky, elektrárny, atd. 4.2 Název Konstrukční řada (zkratka: SCX) Materiál tělesa čerpadla Dodatečné označení DN výtlačného hrdla Jmenovitý oběžného kola v mm Jmenovitý výkon motoru v kw (zaokrouhlený na celé kw) Počet pólů motoru Motor chráněný proti výbuchu Dodatečné označení: H = vytápěné provedení Materiály viz datový list Secochem C H / 7 2 Ex Zkratka motoru Kompletní označeníč motoru 2 DE 90.2, 22 DE 90.22,2 42 DE DE 2.25,5 72 DE 32.27,5 2 DE DE DE DE DE DE Konstrukční uspořádání Obrázek 3 Nákres celkového uspořádání SecochemEx 8

9 4.3. Konstrukce a funkce Čerpadlo s motorem s obtékaným rotorem Secochem nemá hřídelové těsnění. Konstrukce viz Obrázek 3. Hydraulika a motor jsou pevně spojeny navzájem a tvoří jeden monoblokový agregát. Oběžné kolo () a rotor (2) jsou umístěny na společné hřídeli (3) a běží v kluzných ložiscích mazaných kapalinou (4 a 5). Prostor rotoru je vůči prostoru statoru vymezen hermetickou (oddělovací) trubkou (6). Hermetická (oddělovací) trubka, která je zhotovena z materiálu odolného proti korozi, se kvůli absorpci sil vyplývajících z vnitřního tlaku prostoru rotoru opírá o stator (7) a o opěrné trubky (8). Mazání ložisek probíhá médiem v prostoru rotoru. To vstupuje při uvádění čerpadla do provozu přes otvory (9, 0) doprostoru rotoru a odvzdušňuje ho přes otvor v hřídeli. Dílčí proudění odebírané od průtoku přes otvory (9 a 0) obtéká během provozu rotor a vstupuje na konci hřídele rotoru do tam určeného podélného otvoru. Podélný otvor hřídele končí na čelní straně konce hřídele na straně oběžného kola. Kvůli rozdílu tlaku mezi otvory (9 a 0) a výstupem podélného otvoru skrz hřídel na konci hřídele na straně oběžného kola se vytváří nepřetržitě působící dílčí proudění kapaliny. Připrůchodu tohoto dílčího proudění skrze kruhovou štěrbinu mezi rotorem ahermetickou(oddělovací) trubkou je odváděno ztrátové teplo vznikající v motoru. V důsledku intenzivní výměny kapaliny z hydraulického prostoru do prostoru rotoru a odtud zpět k sací straně hydrauliky je současně dosahováno dostatečného mazání kluzných ložisek. Elektrické napájení se připojí ve svorkovnici (). Podle technického provedení lze navíc v motoru připojit teplotní čidla k monitorování teploty v prostoru rotoru (PT00) a/nebo termistory (PTC) k monitorování teploty vinutí Těleso čerpadla Příčně dělené,skládásezespirálovéhotělesaazvíkatělesa. Připojovací rozměry na spirálovém tělese vyhovují DIN EN / ISO Uhořlavýchmédiímusíbýttěleso čerpadla vyrobeno z tvárného materiálu a nesmí obsahovat více než 7,5 % hořčíku (viz EN 3463). To je ze strany KSB standardně zohledněno Tvar oběžného kola Uzavřené radiální kolo s prostorově zakřivenými lopatkami. Odlehčení axiálního pohybu je provedeno zpětnými lopatkami Pohon Třífázový asynchronní motor s obtékaným rotorem s ochranou proti výbuchu s krytím IP 55 (EN ). Ochrana proti výbuchu podle směrnice 94/9/ES (ATEX 00a) a EN Prostor statoru v provedení pevný závěr, připojovací prostor v provedení zvýšená bezpečnost. Prostor rotoru musí být stále naplněn čerpanou kapalinou. Motory jsou vhodné pro provoz s měničem frekvence ve frekvenčním rozsahu minimálně 25 Hz až maximálně 50, příp. 60 Hz, podle jmenovité frekvence motoru. Je třeba dodržet příslušné údaje podle datového listu. K dodržení ochrany proti výbuchu je třeba zapojit termistory do vinutí motoru (PTC). Tak se vyloučí případné nepřípustně vysoké zahřátí motoru. Všeobecné údaje motoru: Způsob připojení: Všechny přímo zapojené motory Napětí: 50 Hz: 400 V, 500 V, 690 V ) 60 Hz: 480 V, 600 V Tolerance napětí: +/ 0 % Ochrana proti výbuchu: Směrnice 94/9/ES Označení: II 2G Ex de IIC T.. Gb 3) Teplotní třída (T..): T6, T5, T4 nebo T3 Krytí EN : IP 55 Tepelná třída: H Provozní režim: S 2) Kontrola: PTC (nadstandardní vybavení) Provoz s měničem frekvence: Okolní teplota motoru: Možné v kombinaci s PTC: Meze pro napájecí napětí motoru: du/dt < 000 V/ s < 000 V 4) 20 C až +40 C ) 690 V u motorů 2, 22, 402 a 552 není k dispozici 2) Viz také kapitola Frekvence spínání 3) Viz také kapitola 2.0. Oznaèení 4) U velikosti motoru DE 200: Û <890 V Speciální údaje o motoru viz datový list! Uložení Vedení hřídele probíhá v kluzných ložiscích mazaných kapalinou. Axiální pohyblivost rotoru je vymezena axiálními ložisky Očekávané hodnoty hlučnosti Zkratka Velikost Hladina akustického tlaku motoru motoru na měřicí ploše DE L pa [db] ) , , , , ) střední hodnota v uzavřeném prostoru; podle ISO 3744 a EN Platí v provozním rozsahu čerpadla Q/Q opt = 0,8, a při provozu bez kavitace. Při zabezpečení platí tolerance měření a konstrukční vůli přírůstek + 3 db. 9

10 4.4 Přípustné síly a momenty na hrdlech čerpadla Výtlačné hrdlo Sací hrdlo Obrázek 4 Síly a momenty se stanovují na základě API 60 (6. vydání), tabulka 2, 2násobné hodnoty. Přípustné výsledné síly se stanovují vždy podle následujících vzorců F res D ± F x 2 +F z 2 příp. F res S ± F y 2 +F z 2. Údaje pro síly a momenty platí pouze pro statická zatížení potrubí. Při překročení je nutná dodatečná zkouška. Pokud je nutná výpočetní zkouška pevnosti hodnoty pouze na vyžádání. Údaje platí pro instalaci na tuhý, rovný základ. Při teplotách > 20 C se snižují uvedené hodnoty podle následujícího grafu. Konstrukční Síly Momenty velikosti Sací hrdlo v N Výtlačné hrdlo v N Sací hrdlo v Nm Výtlačné hrdlo v Nm F x F y F z F výsl F x F + ytah F ytlak F z F výsl M x M y M z M x M y M z

11 4.5 Příslušenství V případě potřeby lze nabídnout následující příslušenství (viz bod 7.2. Sledování provozu): Termistorové ochranné relé (pokud se používá tepelná ochrana motoru) Snímač hladiny Oddělovací spínací zesilovač Odporový teploměr Zábrana Spínač mezních hodnot Kontrola výkonu čerpadla Vytápění zastaveného motoru Filtr v hlavním toku Bezpodmínečně je třeba zohlednit návody k obsluze a datové listy pro příslušenství. Nedodržení může znamenat jak ohrožení osob, tak i životního prostředí a stroje. Výslovně upozorňujeme na to, že výrobcem nedodávané náhradní díly, příp. neautorizované příslušenství, nejsou výrobcem přezkoušené a ani schválené. Montáž a / nebo používaní takých neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství může negativně změnit konstrukčně dané vlastnosti čerpadla. Při škodách, které vzniknou v důsledku používaní neoriginálních náhradních dílů a neautorizovaného příslušenství, je jakákoliv záruka výrobce vyloučená. 4.6 Rozměry a údaje o hmotnosti Údaje o rozměrech a hmotnostech je třeba vyhledat v plánu instalace čerpadla. 5 Instalace/montáž 5. Bezpečnostní pokyny Elektrické provozní prostředky, které se provozují v místech ohrožených explozí, musí splňovat ustanovení ochrany proti výbuchu. Informuje o tom typový štítek motoru. Při instalaci v místech ohrožených explozí je třeba dodržovat místně platné předpisy o ochraně proti výbuchu a upozornění uvedená v bodě 2.0. Na přání lze společně s čerpadlem dodat osvědčení o kontrole konstrukčního vzoru ES. 5.2 Kontrola před zahájením instalace Stavební uspořádání musí být připraveno v souladu s rozměry z tabulky rozměrů / plánu instalace. Betonovézákladybyměly vykazovat dostatečnou pevnost betonu (min. třída X0), aby umožňovaly bezpečnou funkční instalaci podle DIN 045 nebo ekvivalentní normy. Betonový základ musí být ztvrdlý dříve, než se agregát nasadí. Jeho povrch musí být vodorovný a rovný. Základové šrouby je třeba do zavěsit patek čerpadla. Agregát je třeba instalovat horizontálně. Víčka sací a výtlačné příruby je třeba odstranit. Upozornění Po předchozí konzultaci lze čerpací agregát kvůli bezhlučnému provozu osadit na tlumiče kmitů. Upozornění Na zvláštní objednávku je možná také vertikální instalace (motor dole) podle specifického plánu instalace Instalace velikosti motoru DE 90 / DE 2 / DE 32 Čerpací agregáty, které se kombinují s tímto motorem, lze na straně motoru nainstalovat bez podpory. Upevnění se provádí pomocí stavěcích šroubů tělesa čerpadla. Základová deska proto není pro instalaci potřeba, stačí například velmi jednoduchá možnost upevnění, jako je profilový nosník, úhelníková lišta, apod., tedy řešení velmi úsporná na místo a náklady. Instalaci lze rovněž provést na rovný pevný beton, např. pomocí vysokozátěžových hmoždinek. (otvory pro patky tělesa viz plán instalace). Kmontážijetřeba čerpadlo postavit na upevňovací šrouby / vysokozátěžové hmoždinky a ze strany motoru ho podepřít tak, aby přírubanavýtlačném hrdle ležela vodorovně. Dříve než těleso pevně utáhnete, je třeba podpěru na straně motoru včas odstranit kvůli riziku deformace. Pokud se má použít běžná základová deska, pak je třeba pro její vyrovnání a upevnění postupovat podle popisu v bodě Instalace velikosti motoru DE 60 a DE 200 Tyto agregáty mají podporu pod motorem. Zde je třeba vždy použít základovou desku, která se zpravidla dodává namontovaná na čerpadle. Pro upevnění základové desky je potřeba šrouby do zdiva zalít maltou do betonového základu podle samostatného plánu instalace a nechat zatuhnout. Základovou desku je třeba ustavit do vodorovné roviny. Proto podkládací plechy vždy vkládejte vlevo a vpravo v bezprostřední blízkosti šroubů do zdiva mezi základovou desku / základový rám a základ (viz Obrázek 5). Základové šrouby rovnoměrně apevně utáhněte. Budeteli výše uvedené agregáty montovat na základovou desku teprve na místě,jetřeba dát pozor na to, aby byl agregát přišroubován bez pnutí. Podkládací plech Podkládací plech 800 Podkládací plech 5.3 Instalace čerpadla / agregátu 5.3. Všeobecně Podle daných instalačních možností a velikosti motoru lze agregát instalovat na pevný, rovný beton, na základové kolejnice, apod., nebo na základovou desku. Upevňovací šrouby nebo vysokozátěžové hmoždinky nejsou součástí dodávky. Obrázek 5 Základové šrouby Umístění potřebných podkládacích plechů Místo instalace Agregát přijímá přibližně teplotu čerpané kapaliny. Agregátmůže i v případě nízké teploty čerpané kapaliny dosahovat v oblasti tělesa motoru vysoké povrchové teploty. Pro zamezení popáleninám je třeba popř. přijmout vhodná ochranná opatření!

12 5.3.5 Připojení potrubí Čerpadlo se v žádném případě nesmípoužívat jako pevný bod pro potrubí. Nesmí se překročit přípustné síly v potrubí (viz 4.4). Sací potrubí k čerpadlu je třeba položit jako stoupající, u přívodu jako klesající. Potrubí je třeba uchytit těsně před čerpadlem a připojit bez pnutí. Jmenovité světlosti potrubí musí odpovídat minimálně světlostem přípojek čerpadla. Podle druhu zařízení a čerpadla lze doporučit montáž zábran zpětného toku a uzavíracích armatur. Přitom musí být možno čerpadlo bez problémů vyprázdnit a demontovat. Teplotní rozpínání potrubí je třeba kompenzovat vhodnými opatřeními, aby čerpadlo nebylo přetěžováno silami a momenty vpotrubí. Upozornění Mezi čerpadlo a sací, resp. výtlačné potrubí lze vřadit kompenzátory. Při překročenísilpotrubímůže např. dojítknetěsnosti čerpadla, což vede k úniku čerpaného média. Smrtelné nebezpečí od jedovatých nebo horkých čerpaných médií! Před montáží do potrubí je třeba odstranit kryty přírub na sacím avýtlačném hrdle čerpadla Pomocné přípojky Rozměry a polohu pomocných přípojek potřebných pro čerpadlo (např. uzavírací kapalina) naleznete v plánu instalace aschématupotrubí. Tyto přípojky jsou pro funkci nezbytné! 5.4 Závěrečná kontrola Ještě jednou zkontrolujte vyrovnání a přípojky podle bodu 5.2 a Elektrické připojení Hodnoty sítě musí odpovídat údajům onapětí a frekvenci na typovém štítku. Motory je třeba připojit podle schématu zapojení vpřipojovacím prostoru. Jsou určeny pro přímý rozběh. Zapojení vinutí do hvězdy nebo trojúhelníku je provedeno již ze závodu. Typ zapojení je uveden na typovém štítku. Připojení motoru a monitorování, ochrany proti přetížení a uzemnění je třeba provést podle platných instalačních předpisů. Pokud by nečekaný rozběh čerpadla ohrozil osoby, je nepřípustné automatické opětovné zapnutí ochranného zařízení motoru. Kromě všeobecných instalačních předpisů je třeba dodržet IEC (DIN VDE 065). Podle toho je potřeba nainstalovat jako ochranu proti přetížení motorový jistič nebo jiné rovnocenné ochranné zařízení. Za takové se považují i termistory (PTC) v kombinaci s vybavovacím zařízením (ochranným relé) Připojovací prostor Připojovací prostor je vybaven svorkami silového obvodu (viz Obrázek 6) a podle provedení svorkami ovládacího obvodu (viz obrázky 7 a 8). Na podélných stranách vpravo a vlevo má vždy dva otvory pro vstup kabelů (průchodky), které lze libovolně využít. Obrázek 6 Obrázek 7 Obrázek 8 Svorky silových vodičů Svorky ovládacích vodičů Velikost motoru DE 90, 2, 32 DE 60 DE 200 DE 90, 2, 32, 60, 200 Jmenovité napětí 000 V 000 V 630 V 380 V Délka odizolování 2 mm 920 mm 2224 mm 6 8 mm Utahovací moment 2Nm 3,5 Nm 6 8 Nm 0,5 Nm Rozsah průřezů vodičů 25 až 50 0,5 až 2,5 2

13 Motory je třeba připojit pomocí průchodek pro kabely a vodiče, které vyhovují požadavkům EN pro připojovací prostory v nevýbušném provedení zvýšená bezpečnost, a které mají vlastní osvědčení o zkoušce. Nevyužité otvory je třeba uzavřít zátkami, které rovněžmusímít odpovídající osvědčení o zkoušce a výše uvedená označení Připojení síťového přívodu Elektrická vedení smí připojovat pouze odborníci. Síťový přívod je třeba podle dodaného schématu zapojení připojit v připojovacím prostoru do příslušných připojovacích svorek. Správnéhosměru otáčenísedosáhnevelektrickérozvodnésíti, kterámápravotočivé pole. Po správném připojení se motor při pohledu na volný konec hřídele (hydraulická část) otáčíproti směru hodinových ručiček (doleva) Při připojování je třeba respektovat izolační vzdálenosti mezi vodivými částmi různých potenciálů podle EN Připojení ochranných vodičů (svorkovnice a těleso motoru) závisí na typu sítě podle IEC (DIN VDE 065) a IEC (DIN VDE 000) Připojení ovládacích vedení Schéma zapojení dodané v připojovacím prostoru je omezeno na připojení motoru a tepelnou kontrolu pomocí termistorů (PTC). Další přípojky jako je zabudované čidlo Pt 00 k měření teploty v prostoru rotoru, jsou uvedeny v přídavném návodu k obsluze příslušného příslušenství (např. vytápění zastaveného motoru). Jeli motor vybaven termistory (PTC), pak jsou obsazeny ovládací svorky 0/ a na typovém štítku se nachází údaj PTC 80 / nebo PTC 80 / 0. Připojení termistorů se musí provést podle výše uvedeného schématu zapojení na vybavovacím zařízení (ochranném relé). Budouli termistory (PTC) použity jako jediná ochrana motoru proti přetížení ve smyslu IEC (DIN VDE 065), pak musí být použité vybavovací zařízení (ochranné relé) dimenzováno podle směrnice 94/9/ES příloha II oddíl.5.5 a EN 27. (např. vybavovací zařízení se značkou PTB 3.53 PTC/A Značka PTB 3.53PTC/A potvrzuje dodržení elektrických parametrů na rozhraní mezi termistorovým obvodem a vybavovacím zařízením, a povoluje použití vybavovacího zařízení s termistory k monitorování teploty elektrických strojů s ochranou proti výbuchu). Vybavovací zařízení (ochranné relé) není chráněno proti výbuchu a proto je potřeba ho nainstalovat mimo oblast ohroženou výbuchem Monitorovací zařízení Pro montáž a uvedení monitorovacích zařízení do provozu: monitorování PTC monitorování teploty v prostoru rotoru monitorování stavu náplně v prostoru rotoru Viz samostatný provozní předpis. Existuje li v zařízení nebezpečí, že může dojít k chodu čerpadla nasucho z důvodu chybějícího média, je třeba na straně zařízení nainstalovat odpovídající monitorování chodu nasucho. K tomu viz také Kontrolní zařízení musejí splòovat požadavky smìrnice 94/9/ES, příloha II, oddíl.5.5 a EN 27. Jsouli použita nepovolená kontrolní zařízení, je třeba zvlášť doložit a zdokumentovat kontrolu funkce. Zařízení musejí být pravidelnì kontrolována provozovatelem Vyrovnání potenciálů Pro eliminaci tvorby zápalných jisker se bezpodmínečně musí provést vyrovnání potenciálů (pospojováním) vůči kovovým předmětům v okolí. Jiskření může přivodit výbuch. Provedení vyrovnání potenciálů Pro vyrovnání potenciálů je zvenku na tělese motoru umístěna šroubová svorka. Velikosti motoru DE 90, 2 a 32 Svorka se skládá ze zalisované čtyřhranné patky s nasazeným svěrným třmenem a šroubem (M6) s pružnou podložkou. Svorka pro vyrovnání potenciálů vyhovuje VDE 070 a je označena značkou uzemnění. Obrázek 9 Symbol uzemnění Obsazení ve vhodném tvaru podle EN 60999:2000 Jmenovitý průřez: 0 mm 2 Max. utahovací moment: 3,5 Nm Obrázek 0 Uzemňovací svorka Těleso motoru Připojení pro vyrovnání potenciálů Velikosti motoru DE60 a 200 Obsazení ve vhodném tvaru podle EN 60999:2000 Jmenovitý průřez: 25 mm 2 Max. utahovací moment: 3,5 Nm Uzemňovací svorka Obrázek Těleso motoru Připojení pro vyrovnání potenciálů 5.6 Provoz s měničem frekvence Motory s obtékaným rotorem mohou být provozovány také s měniči frekvence. Přitom je třeba dodržet jmenovitá data motoru. Vzhledem k tomu, že měnič frekvence více zahřívá motor, je k dodržení ochrany proti výbuchu třeba zapojit termistory do vinutí motoru (PTC). Tak se vyloučí případné nepřípustně vysoké zahřátí motoru. Motory jsou vhodné pro provoz s měničem frekvence ve frekvenčním rozsahu minimálně 25 Hz až maximálně 50, příp. 60 Hz, podle jmenovité frekvence motoru. 3

14 Při provozu s měničem frekvence hrozí nebezpečí, že budou přes elektrické spojovací vedení přenášeny rušivé signály, které mohou ovlivňovat okolí. Kvyloučení takových signálů je třeba použít stíněné kabely s koncentrickým měděným opletením. Zajistěte, aby konce stínění měly velkoplošný kontakt vůči připojovacímu prostoru motoru a měniči. Nesmí být překročeny následující mezní hodnoty pro napájení motoru: Strmost hrany du/dt < 000 V/ s Špičkové napětí na motoru Ŭ < 000 V ) ) U velikosti motoru DE 200: Û <890 V 6 Uvedení do provozu / odstavení z provozu Před uvedením do provozu je bezpodmínečně potřeba čerpadlo naplnit! Chod nasucho může mít za následek těžké škody! Chod nasucho může vést k nadměrným teplotám s překročením přípustných teplotních tříd, a proto se mu musí zamezit. Splnění následujících požadavků je mimořádně důležité. Na škody vzniklé jejich nedodržením se nevztahuje záruka. 6. Uvedení do provozu Před prvním uvedením do provozu, příp. při opětovném uvedení do provozu musíte před zapnutím čerpadla zabezpečit, aby byly zkontrolovány následující body a v případě potřeby aby byly zrealizovány. 6.. Naplnění čerpadla Před rozběhem musí být čerpadlo a sací potrubí naplněny čerpaným médiem. K tomu nechejte agregát plnit cca 5 minut sotevřenýmisacímiavýtlačnými uzavíracími armaturami. Pak uzavřete uzavírací armaturu na výtlačné straně. Při použití filtru v hlavním toku se musí prostor rotoru přes filtr odvzdušnit. K tomu musí být potrubí od tělesa motoru k filtru v hlavním toku nainstalováno jako stoupající. Obrázek 2 Filtr v hlavním toku Používá li se pro čerpání určitých médií uzavírací kapalina přes přípojku 0E, pak je třeba agregát předtím nechat plnit přes tuto přípojku po dobu 5 minut. Uzavírací armatura na výtlačné straně je přitom otevřena, na sací straně zavřena. Obrázek 3 Přípojky agregátu Po naplnění nejdříve zavřete přívod uzavírací kapaliny a pak postupujte následujícím způsobem: Při přivádění Otevřete uzavírací armaturu v přívodním potrubí, odvzdušněte zařízení až po uzavírací armaturu na výtlačné straně. Při sání Otevřete uzavírací armaturu v sacím potrubí, odvzdušněte čerpadlo a sací potrubí. Minimálně přípustný tlak činí 0, bar absolutní. Upozornění Při vertikální instalaci èerpadla je v případì potřeby na přípojkách 0 E a/nebo 0 B upevnìno prodlužovací potrubí Ohřev Vytápěné těleso čerpadla: Těleso čerpadla lze vytápět např. horkou vodou nebo sytou párou. K dodržení ochrany proti výbuchu podle směrnice 94/9/ES je třeba omezit i teplotu na povrchu tělesa čerpadla. Je třeba dodržet přívodní teplotu topného média podle následující tabulky. Teplotní třída podle typového štítku čerpadla T6 T5 T4 T3 Pmax = 0 bar Tmax Topné médium 75 C 90 C 25 C 50 C Vytápění zastaveného motoru: Vytápění zastaveného motoru je z výroby přednastaveno. Při trvalém provozu může být prostor rotoru vytápěn na C. Přitom bude dodržena teplotní třída T4. Pro použití při teplotnítřídě T5 nebo T6 se musí použít externí měřicí místo teploty prostoru rotoru a/nebo zabudované termistory k vypnutí vytápění zastaveného motoru. Nastavení vytápění zastaveného motoru na požadovanou teplotu prostoru rotoru (T<00 5C) se provádí pomocí řídicí jednotky, která pracuje společně směřicím odporem, který je umístěn nahermetické(oddělovací) trubce prostoru rotoru. Je třeba se řídit zvlášť dodaným návodem k obsluze. 4

15 6..2 Kontrola směru otáčení Po provedení elektrického připojení je třeba dodržovat následující (místní a národní předpisy jetřeba zohlednitzvlášť): Pro bezproblémový provoz čerpadla je mimořádně důležitý směr otáčení oběžného kola. V případě chybného směru otáčení nemusí čerpadlo dosáhnout svého pracovního bodu, následkem jsou vibrace a přehřátí. Hrozí riziko poškození agregátu. Před provedením kontroly směru otáčení je třeba dát pozor na to, aby nebyla v tělese čerpadla žádná cizí tělesa. Agregát musí být dostatečně zajištěn protipřevrácení. Nikdy nevkládejte ruce nebo předměty do čerpadla! Přímá kontrola směru otáčení je na základě speciální konstrukce agregátu možná jen podmíněně. Při nepřímé kontrole můžete postupovat takto: Uvedení čerpadla do provozu je popsáno v S uzavřenou uzavírací armaturou na výtlačné straně zkontrolujte, zda odpovídá dosažená dopravní výška nulové dopravní výšce podle charakteristiky čerpadla (ne déle než min). Jeli hodnota o více než 0 % nižší než očekávaná hodnota, je třeba agregát odstavit a po příslušných preventivních bezpečnostních opatřeních (odpojení od napájení, apod.) zkontrolovat elektrické připojení podle 5.5 a změnit. Přepojením na svorkách zjistěte, zda se dosáhne vyšších hodnot na manometru, které odpovídají správnému směru otáčení Čištění potrubí na straně zařízení Druh a dobu čisticího provozu s promývacími prostředky a činidly je třeba přizpůsobit použitým materiálům tělesa a těsnění Najížděcí síto Jeli k ochraně čerpadel před znečištěním, příp. k zadržení úniku nečistot ze zařízení zabudováno najížděcí síto, musí se stupeň znečištění síta sledovat měřením diferenčního tlaku, aby mělo čerpadlo zajištěno dostatečný přívodní tlak Zapnutí Provoz s uzavřenou uzavírací armaturou v sacím a výtlačném potrubí je nepřípustný. Hrozí nebezpečí, že by takdošlokpřekročení přípustných mezních hodnot tlaku a teploty. V extrémním případě může dojít k roztržení čerpadla. Je li k dispozici, otevřete přívod uzavírací kapaliny a nastavte tlak uzavírací kapaliny podle datového listu. Je třeba provádět kontrolu bezvadné funkce zařízení uzavíracího tlaku. Čerpadlo zapínejte pouze s plně otevřenou uzavírací armaturou na straně sání a mírně pootevřenou uzavírací armaturou na výtlačné straně! Teprve po dosažení plných otáček ji více otevřete a zregulujte na pracovní bod. V případě potřeby proveďte kontrolu směru otáčení (viz 6..2). Nyní agregát vypněte a poté zavřetesoustavu uzavíracíkapaliny (je li připojena). V případě delší odstávky je třeba rovněž uzavřít uzavírací armaturu v sacím potrubí. Při delších odstávkách musíte z čerpadla a potrubí vypustit kapaliny, které mění svůj stav v důsledku změny koncentrace a kvůli polymerizaci, vykrystalování, ztuhnutí nebo podobným jevům. Pokud je k dispozici, přes přípojku E a podle 7.3 zase uzavřete. 6.2 Omezení provozního rozsahu zařízení Mezní hodnoty čerpadla / agregátu z hlediska tlaku, teploty, otáček a údajů motoru jsou uvedeny v datovém listu. Je třeba je bezpodmínečně dodržet i kvůli ochraně proti výbuchu! Nenílikdispozicidatovýlist,jetřeba kontaktovat výrobce! 6.2. Teplota čerpané kapaliny, okolní teplota Neprovozujte čerpadlo při vyšších teplotách kapaliny (T M ), než je uvedeno v datovém listu, resp. na typovém štítku. Vyšší teploty mohou mít za následek vypnutí čerpadla kvůli dodržení ochrany proti výbuchu. Výkon motoru P 2 závisí na teplotě čerpané kapaliny. Při vyšších teplotách klesá. Za škody, které vzniknou nedodržením této výstrahy, KSB neručí. Při použití v oblastech ohrožených výbuchem musí být okolní teplota v rozsahu 20 C až+40 C Frekvence spínání S motory odlišné režim S je povoleno jako jediný ochranou proti přetížení, kombinace vložené do vinutí snímače teploty, jako jsou termistory (PTC odpor), a ovládací zařízení. Aby nedošlo k výraznému zvýšení teploty v motoru a nadměrnému zatížení agregátu, nesmí být překročen níže uvedený počet spuštění za hodinu (S). Výkon motoru (kw) Max. S (sepnutí/h) do 5 60 >5až Hustota čerpané kapaliny Příkon čerpadla se mění úměrně k hustotě aviskozitěčerpané kapaliny. Aby nedošlo k přetížení agregátu, hustota a viskozita se musí shodovat s údaji na objednávce Abrazivní média Při čerpání kapalin s abrazivními složkami lze očekávat zvýšené opotřebení všech částí, které jsou v kontaktu s čerpanou kapalinou. Zkraťte intervaly kontrol oproti obvyklým dobám. Obsahujeli čerpaná kapalina magnetické složky, je třeba pomocí vhodných opatření (např. magnetického filtru) zabránit jejich přístupu do prostoru rotoru Vypnutí Uzavřete uzavírací armaturu ve výtlačném potrubí. Pokud je ve výtlačném potrubí namontována zábrana zpětného toku, může uzavírací armatura zůstat otevřená, pokud je k dispozici protitlak. 5

16 6.2.5 Průtok min./max. Pokud u charakteristik nebo v datových listech nejsou uvedeny jiné údaje, pak platí: Q min = 0,05 x Q opt pro krátkodobý provoz Q min = 0,3 x Q opt pro trvalý provoz Q max =, x Q opt pro 2pólový provoz Q opt = optimální účinnost Údaje platí pro vodu a čerpané kapaliny podobné vodě. Vpřípadě čerpaných médií s odlišnými fyzikálními vlastnostmi je ale třeba ověřit pomocí níže uvedeného vzorce, zdali při dalším zahřívání nemůže dojít k nebezpečnému zvýšení teploty na povrchu čerpadla. V případě potřeby zvyšte minimální průtok. T o =T f + g*h = * ( ) c* c specifická tepelná kapacita [J / kg K] g tíhovézemskézrychlení [m/s 2 ] H dopravní výška čerpadla [m] T f teplota čerpaného média [ C] T o teplotanapovrchutělesa [ C] účinnost čerpadla v pracovním bodu [] rozdíl teplot [ C] 6.3 Odstavení z provozu / uskladnění / konzervace Každé čerpadlo KSB opouští závod v pečlivě smontovaném stavu. Pokud má uvedení do provozu proběhnout až po delší době od dodání, doporučujeme při uskladnění čerpadla následující opatření Uskladnění nových čerpadel Nová čerpadla jsou z výrobního závodu vhodným způsobem ošetřena. Při správném uskladnění ve vnitřních prostorách je zajištěna ochrana maximálně 2 měsíců. Čerpadlo skladujte na suchém a chráněném místě Opatření při delším odstavení z provozu. Čerpadlo naplněno a namontováno (kontrola připravenosti k provozu) Pro zajištění stálé připravenosti k provozu by se měl čerpací agregát při delší odstávce pravidelně krátkodobě zapínat (cca na 5 min) v měsíčním až čtvrtletním intervalu. Předpokladem je, aby se kapalina při odstávcevčerpadle nezměnila (zamrznutí, polymerizace, atd.). Je třeba zohlednit údaje v 6. Uvedení do provozu. 2. Čerpadlo se demontuje a uskladní Před uskladněním čerpadla je třeba provést kontroly podle 7. až 7.4. Pak lze provést konzervaci: Vnitřní stranu tělesa čerpadla nastříkejte konzervačním prostředkem, a to zvláště v oblasti kolem štěrbiny oběžného kola. Nastříkejte konzervačním prostředkem sací a výtlačné hrdlo. Pak se doporučuje hrdla uzavřít (např. plastovými krytkami, apod.). Čerpadlo neplňte konzervačním prostředkem! 6.4 Opětovné uvedení do provozu po uskladnění Před opětovným uvedením čerpadla do provozu je třeba provést kontroly a opatření údržby podle 7. a 7.2. Pro opětovné použití je nutné kromě toho dodržovat body uvedené v oddílech Instalace / montáž (bod 5) a Uvedení do provozu (bod 6). Bezprostředně po ukončení prací musí být odborně namontována zpětveškerábezpečnostní a ochranná zařízení a musí být funkční. 7 Ošetřování / údržba 7. Všeobecné pokyny Vznik jisker pøi provádìní údržby Nebezpečí výbuchu! Dodržujte místní bezpeènostní předpisy. Údržbu čerpacího agregátu chráněného proti výbuchu provádějte mimo oblast ohroženou explozí. Provozovatel má za povinnost zajistit provádění veškerých údržbářských prací, kontrol a montáže autorizovaným a odborně kvalifikovaným personálem, který byl dostatečně informován podrobným studiem návodu k obsluze. Pokud se agregát provozuje správně a podle konstrukčních dat, nevyžaduje žádnou údržbu. Kontrolu strojů je třeba provést teprve tehdy, když nastane neklidný chod, zvuky, vibrace > 3,0 mm/s v eff, vypínání motoru, apod. Vytvořením plánu inspekcí (kontrol) lze s minimálními náklady na údržbu předejít nákladným opravám a dosáhnout bezporuchového a spolehlivého fungování čerpadla. Čerpadlo musí mít okolní teplotu, musí být bez tlaku avyprázdněno. Práce na stroji provádějte pouze při odpojení elektrických přípojek. Zajistěte čerpací agregát proti neúmyslnému zapnutí, jinak hrozí smrtelné nebezpečí! Čerpadla, která přepravují zdraví škodlivé kapaliny, musí být dekontaminována. Při vypouštění čerpaného média je třeba dbát na to, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení osob a životního prostředí. Je třeba dodržovat zákonná ustanovení, jinak hrozí smrtelné nebezpečí! 7.2 Údržba/kontrola 7.2. Provozní kontrola Chod čerpadla by měl stále být klidný a bez otřesů. Čerpadlo nesmí běžet nasucho. Příklady monitorovacích systémů na straně zařízení, které mohou zabránit chodu čerpadla nasucho v případě absence čerpaného materiálu:. Tlakový spínač 2. Ukazatel průtoku 3. Hlídač hladiny 4. Hlídač výšky hladiny 5. Hlídač výkonu čerpadla 6. Hlídač proudu Většinou je na straně zařízení k dispozici již nějaký osvědčený monitorovací systém. 6

17 Delší provoz proti uzavřené uzavírací armatuře je nepřípustný. Při krátkodobém provozu proti uzavřené uzavírací armatuře nesmíbýtpřekročeny přípustné hodnoty tlaku a teploty. Uzavírací armatury a přívodní potrubí nesmí být běhemprovozu uzavřeny. Zkontrolujte těsnost všech přírubových spojů (případně dotáhněte) Ložiska Kontrola kluzných ložisek je potřeba teprve tehdy, když se objeví vibrace s kmitáním přes 3,0 mm/s v eff, abnormální hlučnost i zvýšený odběr proudu, při jinak nezměněných provozních podmínkách. 7.3 Vyprázdnění, likvidace Pokud se čerpadlo používá k čerpání zdraví škodlivých kapalin, pak je třeba při vypouštění dát pozor na to, aby nedošlo k žádnému ohrožení osob a životního prostředí. Je třeba dodržovat zákonná ustanovení. Pokud je třeba, musí se nosit ochranný oděv a ochranná maska! Pokud byly čerpány kapaliny, jejichž zbytky spolu se vzdušnou vlhkostí způsobují poškození korozí nebo vzplanou při kontaktu s kyslíkem, musí se agregát vypláchnout, neutralizovat a vysušit profouknutím inertním plynem neobsahujícím vodu. Před zahájením vypouštění je třeba čerpadlo zajistit tak, aby nešlo zapnout. Uzavírací armatury v sacím a výtlačném potrubí a přípojná vedení pro přídavná zařízení (např. uzavírací kapalinu) musí být uzavřena. Čerpadlo musí nabýt teplotu okolí. K vyprázdnění čerpané kapaliny použijte přípojku 6B u standardního provedení (interní cirkulace) nebo navíc k vyprázdnění prostoru rotoru 0B při uzavřeném provedení (chlazení motoru pomocí cizího napájení nebo dílčího proudění z filtru v hlavním toku (viz Obrázek 4). Obrázek 4 (bez měřicího místa teploty v prostoru rotoru) Po vyprázdnění lze čerpadlo vypláchnout. Při proplachování navíc otevřete přípojku E a připojte proplachovací zařízení. přípojka E (G /2) viz Obrázek 4 přípojka E (G /4) viz Obrázek 5 Agregát proplachujte ve směru sání po dobu několika minut. Přitom sledujte a hodnoťte vzhled vytékající kapaliny při dodržování provozně specifických bezpečnostních pokynů (koncentrace, zabarvení, zápach, atd.). Tímto způsobem je možnédocílitmaximálníhoočištění čerpadla od produktu. Jako směrné hodnoty jsou v tabulce 7.3 uvedeny obsahy kapalin v hnací části. Obsah kapalin v hnací části (prostor rotoru) Velikost motoru DE Obsah (v litrech) 90.2, 0, ,2 0,3 2.24, 2.25,5 0, ,5,7 32.2, , , , , ,5 Tabulka 7.3 Před eventuálním odesláním agregátu nebo další demontáží (viz 7.4) je třeba provést jeho pečlivé propláchnutí a vyprázdnění. Bližší informace viz Potvrzení o nezávadnosti v bodě. To je třeba vyplněné přiložit k expedičním dokladům. 7.4 Demontáž 7.4. Základní předpisy / upozornění Veškeré opravy a údržbu na čerpadle musí provádětzaškolený personál při použití vhodného nářadí a originálních náhradních dílů. Důležité upozornění ohledně rozměrů štěrbiny zabezpečené proti průšlehu: Kap. 2.7, strana 5. Musíte respektovat preventivní bezpečnostní opatření podle 7.. Demontáž a opětovnou montáž lze provádět pouze na základě příslušného nákresu celkového uspořádání. Nákres celkového uspořádání a další podklady naleznete v příloze. Pořadí demontáže je třeba odvodit z nákresu celkového uspořádání. Vpřípadě poškození je vám k dispozici náš servis. Obrázek 5 (s měřicím místem teploty v prostoru rotoru) Demontáž obecně. Odpojení elektrických přípojek Po sundání víka svorkovnice můžete odpojit svorky hlavních a pomocných přípojek. Po vyšroubování šroubových vložek obou kabelových průchodek (polovina zůstává ve spodní části svorkovnice) je třeba odstranit přívody. 2. Demontáž čerpacího agregátu / zásuvné jednotky a demontáž tělesa čerpadla Po vyprázdnění a propláchnutí tak, jak je to popsáno v 7.3, zavřete přípojky E, 6B a příp. 0B. Chceteli čerpadlo zcela vymontovat z potrubí, postupujte podle bodu 2a. Má li naopak těleso čerpadla zůstat v potrubí a máli se demontovat pouze zásuvná jednotka, pak postupujte podle bodu 2b. 7

18 2.a Demontáž čerpacího agregátu Povolte přírubové spoje. Pokud existuje, povolte patku čerpadla. Čerpadlo vyjměte z potrubí a odložte na rovné a čisté místo. Mohou vytékat zbytky kapalin! Nebezpečí zranění! Případné vytékající zbytky kapalin zachyťte a zlikvidujte. Čerpací agregát uskladněte na motorové části a patce tělesa tak, aby byl čerpací agregát chráněn proti převrácení na bok. 2.b Demontáž zásuvné jednotky Povolte šestihranné matice Pomocí odtlačovacích šroubů vytlačte celou zásuvnou jednotku z tělesa 02. Dejte pozor na to, aby oběžné kolo nenaráželo zboku na těleso čerpadla. Dejte pozor na eventuálně vytékající zbytky kapalin, pokud by tím mohlo vzniknout nebezpečí (noste ochranný oděv). Případné vytékající zbytky kapalin zachyťte a zlikvidujte. Zásuvnou jednotku na motorové části uložte na čisté místo tak, aby oběžné kolo a hřídel / rotor neležely na zemi. Je třeba dát pozor na to, aby byla uložená zásuvná jednotka byla chráněná proti převrácení na bok. 2.c Demontáž tělesa čerpadla Pokud byl demontován celý čerpací agregát, je třeba těleso čerpadla demontovat následujícím způsobem: Položte čerpací agregát na čistou a rovnou montážní plochu. Povolte šestihranné matice a odstraňte těleso čerpadla Dejte pozor na eventuálně vytékající zbytky kapalin, pokud by tím mohlo vzniknout nebezpečí (noste ochranný oděv). Případné vytékající zbytky kapalin zachyťte a zlikvidujte. Upozornění Jak z bezpečnostních důvodů, tak i z důvodu lepší manipulace se doporučuje postavit motorovou část při demontážisvisle (oběžným kolem nahoru) na odpovídající přípravek. Předtím zavřete vypouštěcí otvor E. Při demontáži a montáži dbejte na stabilitu agregátu! Nebezpečí zranění! 3 Sundání oběžného kola K povolení matice oběžného kola na sacím otvoru oběžného kola si ji přidržte páskovým klíčem. Oběžné kolo po povolení šestihranné matice a podložky sejměte pomocí stahovacího přípravku. 4. Demontáž rotoru Motory DE 90 Stáhněte talířové pružiny a axiální ložisko Odstraňte šestihranné matice a sundejte víko tělesa 6. Sejměte upínací kroužek Odstraňte drážkový kroužek Rotor 88 opatrně vytáhněte z prostoru rotoru. Motory DE 2 a 32 Povolte matice a odstraňte víko ložiska 6 z lucerny ložiskového kozlíku 344, upínací kroužek Stáhněte z rotoru talířové pružiny a axiální ložisko Povolte matice a odstraňte lucernu ložiskového kozlíku 344. Sundejte drážkové kroužky 4./.87. Rotor 88 opatrně vytáhněte z prostoru rotoru. Motory DE 60 a 200 Stáhněte talířové pružiny a axiální ložisko Odstraňte šrouby s válcovou hlavou Pomocí odtlačovacího závitu vytáhněte držák ložiskového kroužku 39.0 z víka tělesa 6. Odstraňte šestihranné matice a nadzvedněte víko tělesa 6. Odstraňte drážkový kroužek Rotor 88 opatrně vytáhněte z prostoru rotoru. Všeobecné upozornění: Rotor při vytahování netlačte do strany, aby se nepoškodilo kluzné ložisko nebo hermetická (oddělovací) trubka na straně motoru. U větších motorů je možná vertikální demontáž. K tomu je na rotoru místo matice oběžného kola upevněna kruhová matice. Pomocí jeřábu lze nyní rotor opatrně vytáhnout z prostoru rotoru. 5. Demontáž ložiska Stáhněte pouzdro ložiska a axiální ložisko z rotoru. Odstraňte šroub s vnitřním šestihranem 94.80, příp. šestihrannou matici u DE 60/200 (pozor! levý závit!) i talířové pružiny Stáhněte upínací kroužky 55.23, a pouzdro ložiska z konce hřídele. Odstraňte matici a sejměte těleso ložiska 382. (! levý závit!) Odstraňte drážkový kroužek 4.48 a Okroužek Kontrola hermetické (oddělovací) trubky a vinutí motoru Po demontáži motoru zkontrolujte pohledem hermetickou (oddělovací) trubku, zda není poškozena. Změřte izolační odpor vinutí vhodným měřicím přístrojem (např. klikovým induktorem 000 V). Odpor proti zemi by neměl klesnout pod 5 M. Pokud zjistíte poškození hermetické (oddělovací) trubky a/nebo příliš nízký izolační odpor vinutí, může to znamenat netěsnost hermetické (oddělovací) trubky. Pokud je vše v pořádku, postupujte dál podle bodu 9. Dejte pozor na eventuálně vytékající zbytky kapalin, pokud by tím mohlo vzniknout nebezpečí (noste ochranný oděv). Případné vytékající zbytky kapalin zachyťte a zlikvidujte. Upozornění Jak z bezpečnostních důvodů, tak i z důvodu lepší manipulace se doporučuje postavit motorovou část při demontážisvisle (oběžným kolem nahoru) na odpovídající přípravek. Předtím zavřete vypouštěcí otvor E. Další demontáž pohonné části zasahuje do zapouzdřeného prostoru motoru a dočasně ruší ochranu proti výbuchu. Je třeba dodržovat příslušné předpisy směrnice 94/9/ES. Další demontáž, např. spodní části svorkovnice 836 a víka 82 má smysl pouze tehdy, když se zjistí poškození hermetické (oddělovací) trubky nebo vinutí a otevření je potřeba případně kdalšímučištění. Další použití sekce motoru nemá už v tomto případě normálně smysl. Vpřípadě vadnéhermetické(oddělovací) trubky mohou za určitých okolností unikat z prostoru rotoru nebezpečné výpary a kapaliny. Proto je při povolování spodní části svorkovnice 8 36 a víka 82 třeba přijmout příslušná preventivní opatření (nosit ochranné brýle, ochranný oděv, zachytit zbytky kapalin). 8

19 7. Otevření prostoru statoru Povolte šrouby a svorkovnici odstraňte. Povolte šrouby s vnitřním šestihranem 94.57/.84 a nadzvedněte spodní části svorkovnice 836. Máli se kompletně odstranit elektrická přípojka, musí se rozpojit spojky mezi kabelovou průchodkou 834 a sekcí motoru 80. Je třeba dát pozor na to, aby zůstalo zachováno označení vodičů na pravé a levé straně rozhraní, a aby přiopětovné montáži byl motor zase správně připojen. 8. Odstranění víka Povolte šrouby s vnitřním šestihranem a sundejte víko 82. V případě potřeby s příslušnými preventivními opatřeními (viz bod 6.) zlikvidujte zbytky kapalin. 9. Čištění, kontrola Demontované části očistěte a zkontrolujte jejich stav, poškozené opravte nebo je vyměňte za nové originální náhradní díly. Kontrola rozměrů dílů podle tabulky montážních vůlí LEERER MERKER. Zkontrolujte čistotu a průchodnost otvorů v následujících dílech a případně vyčistěte: axiální ložisko 34.0/.02, těleso ložiska 382, rotor 88, víko tělesa 6, lucerna ložiskového kozlíku 344, šroub s válcovou hlavou (ne u DE 60/200). 7.5 Opětovná montáž 7.5. Všeobecné pokyny Při sestavování čerpadla se musí dodržovat pravidla platná ve strojírenství. Všechny demontované díly je třeba očistit a zkontrolovat, zda nejsou opotřebené. Poškozené nebo opotřebovanédílyjetřeba vyměnit za originální náhradní díly. Je nutno dbát na čistotu těsnicích ploch a bezvadné usazení těsnění. Je třeba zásadně používat nová těsnění. Je třeba zkontrolovat povrchy nevýbušných částí, zda nejsou poškozeny. Tyto jsou označeny v příslušných nákresech celkového uspořádání v příloze. Poškozené povrchy nevýbušných částí se nesmí opravovat, nýbrž vyměnit za nové originální náhradní díly. Povrchy nevýbušných částí se nesmí ošetřovat barvou ani prostředky, které by mohly změnit tvar a rozměry. Sestavování čerpadla se provádí v obráceném pořadí demontáže. Nákres celkového uspořádání ve spojení se seznamem jednotlivých dílů slouží jako orientační pomůcka. Všechny šrouby se musí při montážipředpisově utáhnout. Příslušné hodnoty viz tab Montáž obecně. Montáž ložiska.a Pouzdro ložiska na rotoru na straně motoru Motory DE 90, 2 a 32 K montáži pouzdra ložiska rotoru na straně motoru nasuňte na volný konec hřídele jednotlivé díly v pořadí upínací kroužek 55.23, pouzdro ložiska , upínací kroužek a talířové pružiny 950. (namontované stejným směrem). Vršek paketu talířovýchpružinsměřuje k hlavě šroubu s válcovou hlavou Zašroubujte šroub s válcovou hlavou a zlehka ho utáhněte rukou. Pouzdrem kluzného ložiska posuňte v kuželových dosedacích plochách trochu sem a tam a pak utáhněte šroub s válcovou hlavou utahovacím momentem podle tabulky (pozor! Levý závit!) Axiální ložisko a pouzdro ložiska nasuňte na konec hřídele na straně čerpadla až na doraz. Motory DE 60 a 200 K montáži pouzdra ložiska rotoru na straně motoru nasuňte na volný konec hřídele jednotlivé díly v pořadí upínací kroužek 55.23, pouzdro ložiska , upínací kroužek a talířovou pružinu 950. (namontované stejným směrem). Vršek paketu talířovýchpružinsměřuje k šestihranné matici Zašroubujte šestihrannou matici a zlehka ji utáhněte rukou. Pouzdrem kluzného ložiska posuňte v kuželových dosedacích plochách trochu sem a tam a pak utáhněte šestihrannou matici utahovacím momentem podle tabulky (pozor! Levý závit!) Axiální ložisko nasuňte na konec hřídele na straně čerpadla až na doraz..b Pouzdro ložiska na straně motoru; náhradní díl sekce motoru Upozornění Při dodávceněkteré části motoru jako náhradního dílu je těleso ložiska již předmontováno. Dále jako podbod 2. Vložte drážkový kroužek 4.48 do drážky tělesa ložiska 382. Nasaďte Okroužek Při zpětné montáži vždy používejte nová těsnění s materiálem podle seznamu jednotlivých dílů, příp. podle požadavku čerpaného média. Vnitřní / vnější průměr drážkových kroužků má sklon 0. Jetřeba je namontovat správně vůči tvarudrážky! Zasuňte tělesoložiska 382složiskovým pouzdrem dovíka tělesa motoru 82. Našroubujte matici Při utahování přidržujte matice rozvidleným klíčem na tělese ložiska 382. (! Levý závit!) Zkontrolujte čistotu a nepoškozenost ploch kluzných ložisek. 2. Montáž rotoru a hlavního ložiska Rotor opatrně zavádějte do prostoru rotoru, dokud pouzdro ložiska (na straně motoru) nebude zachyceno a vedeno ložiskovým pouzdrem. Všeobecné upozornění: Rotor při zasouvání do prostoru rotoru netlačte do strany, aby se nepoškodilo kluzné ložisko nebo hermetická (oddělovací)trubkanastraně motoru. Uvětších motorů je možná vertikální montáž. K tomu je na rotoru místo matice oběžného kola upevněna kruhová matice (M 6 x,5). Pomocí jeřábu lze nyní rotor opatrně zasunout do prostoru rotoru. Motory DE 90 Nasuňte upínací kroužek na těleso motoru. Zasunujte víko tělesa 6 s drážkovým kroužkem 4.87 do středu tělesa motoru, dokud těsnění nepřilehne. Našroubujte matice a utáhněte je podle tabulky Upozornění Šroubová zátka musí při pozdější montáži motoru ukazovat svisle směrem nahoru, aby bylo zajištěno bezvadné odvzdušnění a vyprázdnění prostoru rotoru. Rotor táhněte za volný konec hřídele rukou směrem ke straně čerpadla, dokud axiální ložiskový kroužek nedosedne k čelní straně ložiskového pouzdra. Nasuňte axiální ložiskový kroužek 34.0 a paket talířových pružin na nákružek volného konce hřídele, až axiální ložiskový kroužek dosedne na ložiskové pouzdro. 9

20 Talířové pružiny jsou namontovány stejným směrem. Vršek paketu talířových pružin leží uvnitř a ukazuje na stranu oběžného kola. Motory DE 2 a 32 Zasunujte lucernu ložiskového kozlíku 344 s drážkovými kroužky 4./87 do středu tělesa motoru, dokud těsnění nepřilehnou. Upozornění Šroubová zátka musí při pozdější montáži motoru ukazovat svisle směrem nahoru, aby bylo zajištěno bezvadné odvzdušnění a vyprázdnění prostoru rotoru. Našroubujte matice a utáhněte je podle tabulky Rotor táhněte za volný konec hřídele rukou směrem ke straně čerpadla, dokud nedosedne. Nasuňte axiální ložiskový kroužek 34.0 a paket talířových pružin na nákružek volného konce hřídele, až axiální ložiskový kroužek dosedne na ložiskové pouzdro. Talířové pružiny jsou namontovány stejným směrem. Vršek paketu talířových pružin leží uvnitř a ukazuje na stranu oběžného kola. Nasuňte upínací kroužek na lucernu ložiskového kozlíku, příp. na těleso motoru. Nasaďte víko tělesa 6 na lucernu ložiskového kozlíku 344. Značka na víku ložiska (zářez) a šroubová zátka musí lícovat. Našroubujte matice a utáhněte je podle tabulky Motory DE 60 a 200 Zasunujte víko tělesa 6 s drážkovým kroužkem 4.87, avšak bez držáku ložiskového kroužku 39.0 do středu tělesa motoru, dokud těsnění nepřilehne. Našroubujte matice a utáhněte je podle tabulky Upozornění Šroubová zátka musí při pozdější montáži motoru ukazovat svisle směrem nahoru, aby bylo zajištěno bezvadné odvzdušnění a vyprázdnění prostoru rotoru. Nasaďte držák ložiskového kroužku 39.0 do víka tělesa 6 a utahujte šrouby s válcovou hlavou 94.07, dokud oba díly nepřilehnou. Utahovací moment podle tabulky Pouzdro ložiska na straně čerpadla nasuňte až na doraz na konec hřídele. Uveďte motor do horizontální polohy. Rotor táhněte za volný konec hřídele rukou směrem ke straně čerpadla, dokud axiální ložiskový kroužek nedosedne k čelní straně ložiskového pouzdra. Nasuňte axiální ložiskový kroužek 34.0 a paket talířových pružin na nákružek volného konce hřídele, až axiální ložiskový kroužek dosedne na ložiskové pouzdro. Talířové pružiny jsou namontovány stejným směrem. Vršek paketu talířových pružin leží uvnitř a ukazuje na stranu oběžného kola. 3. Upevnění oběžného kola Vložte lícované pero do drážky hřídele, nasuňte oběžné kolo 230, našroubujte podložku a matici hřídele Utáhněte matici hřídele momentovým klíčem a momentem podle tabulky Oběžné koloběhem utahování přidržujte páskovým klíčem a oběžným kolem mírně otáčejte pomocí páskového klíče sem atam. Při utahování musí být cítit mírný odpor předepnutím talířových pružin dříve, než se dosáhne úplného dosednutí přikontaktuvšech částí. Pokud tomu tak není, pak je třeba zkontrolovat, zda jsou správně namontovány talířové pružiny a zopakovat předchozí pracovní kroky. 4. Montáž tělesa čerpadla na zásuvnou jednotku Vložte těsnicí kroužek 4.0 do středu tělesa čerpadla. Zaveďte těleso čerpadla 02 pomocí osazených závrtných šroubů do otvorů upínacího kroužku 55.04, příp. víka tělesa 6. Našroubujte matice a utáhněte je (viz tabulka 7.5.3). 5. Závěrečné kontroly Zašroubujte šroubovou zátku s novým plochým těsněním 4.9 do víka tělesa motoru 82 a utáhněte ji. Uzavřete příruby čerpadla a šroubové zátky a proveďte zkoušku těsnosti suchým stlačeným vzduchem nebo dusíkem při 2 bar (doba trvání 30 min). Protočte rukou oběžné kolo příp. nasaďte nástrčný klíč na matici oběžného kola Pokud jde ztěžka otáčet nebo se ozývá skřípání, čerpadlo otevřete a odstraňte příčinu Utahovací momenty Č. pol. Závit Materiál Utahovací moment Nm M0 A / /.84 M0 M6 M0 M M2LH A M M 8 M2 M2 M6 M2 M6 M 8 M0 M2 A4 70 A4 70 A4 70 A A4 70 A4 70 A M0 A M 35x,5 LH H M 24x,5 LH Tab M 6x,5 M 20x, Hodnoty platí pro první utažení nových závitů z výroby. Po vícenásobném utažení závitů a při dostatečném mazání snižte hodnoty o 5 až 20 %. Hodnoty v tabulce neplatí, pokud jsou na nákresu celkového uspořádání nebo v jiných pokynech uvedeny odlišné hodnoty. 20

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù

SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 426 80-CV-03 03/01 Pro horizontální, odstředivá, radiální, článková čerpadla 80-CV-03 Tyto technické podmínky (dále jen TP) se vztahují na výrobu, zkoušení a dodávky horizontálních,

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže Obecné informace Montážní práce smí být prováděny pouze vyškoleným odborným personálem. Za škody způsobené neodbornou montáží nebo údržbou nepřebírá firma WÖHWA žádnou záruku. Montážní práce smí být prováděny

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar.

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar. Datový list : Strana: 1 / 6 Provozní údaje Požadované čerpané 12,00 m³/h Aktuální průtok 12,00 m³/h množství Aktuální dopravní výška 62,19 m Požadovaný tlak na výtlaku 7,05 bar.a Účinnost 34,6 % Čerpané

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/4-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

Popis konstrukční řady: Wilo-Rexa CUT

Popis konstrukční řady: Wilo-Rexa CUT Popis konstrukční řady: Wilo-Rexa CUT Podobné vyobrazení Typ konstrukce Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod s mělnicím zařízením pro přerušovaný a nepřetržitý provoz pro pevnou a mobilní instalaci

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka Výrobek č. 3040040 ST 07/99 CE Pokyny k montáži a obsluze Při připojování přidržujte výměník tepla hasákem. Přívod topného systému se připojuje k výměníku

Více

Wilo-Star STE 25/6. Návod k montáži a obsluze R.A.(TEG-2):STE25/6 / Technické změny vyhrazeny!

Wilo-Star STE 25/6. Návod k montáži a obsluze R.A.(TEG-2):STE25/6 / Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze R.A.(TEG-2):STE25/6 /26.04.01 Wilo-Star STE 25/6 2 035 937 / 0104-D Technické změny vyhrazeny! STE-25/6 1 Obsah 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Údaje o výrobku 1.2.1 Typový klíč

Více

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772 Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM Výrobní č.: 97916772 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu OHŘÍVAČE RBK NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z antikorozní oceli, plášť a skříň

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně platí: technické změny

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Provozní předpis 1115.85-64 Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Prohlášení o shodě s normami EU Tímto prohlašujeme, že konstrukce typů: Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D v dodávaném

Více

Návodu k montáži a obsluze

Návodu k montáži a obsluze WILO ESK1 / PSK1 CZ Návodu k montáži a obsluze 2 059 363 / 0502 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c Obr. 4d Obr. 4e Obsah: 1 Všeobecné informace... 5 1.1 Účel použití... 5 1.2 Charakteristika

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži

Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži technické parametry TYP U (V) P (kw) I (A) Průtok (m3/hod) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.2 EUROPUMPS DV (40, 50, 80) 230V 1.3 5.0 H (m)= 57 55

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Ponorné čerpadlo GS-70

Ponorné čerpadlo GS-70 Vývoj, výroba, prodej a servis čerpací techniky, CNC obrábění kovů Slévárenství barevných kovů Na Brachlavě 20, Prostějov-Krasice 796 04, tel. 582 362 006, email: cerpol@seznam.cz www.cerpolpv.cz Návod

Více

Přímočinné regulátory tlaku Přepouštěcí ventil Typ M 44-7 Obr. 1 Typ M 44-7 Přepouštěcí ventil, připojení G1, Kvs = 3.6 1. Konstrukce a funkční princip Tlakový regulační ventil, typ M 44-7, se skládá z

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 4 Funkce 5 4.1

Více

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Upozornění na platnost viz poslední strana VITOCELL 100-W 3/2012 Prosím uschovat! Bezpečnostní

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S NC/NCV. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S NC/NCV. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat

Více

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N 1. ÚVOD 1.1 O NÁVODU K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje základní a zásadní doporučení, která je třeba dodržovat při

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži MG Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 20 40 60 80 100 max. (m) m3/hod 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 MG 3/800 800 100 36 H (m) 32 25 18 13 1 MG 4/1000 1000

Více

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments. 528 Snímač absolutního a relativního tlaku Návod k obsluze Huba Control Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.cz 1 Oblast použití snímače tlaku typu 528 Tento snímač tlaku se

Více

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Radiální ventilátor Výrobek Dodavatel název: Radiální ventilátor typ: BG 80 a NV 11-220 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KD EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory KD EC jsou vybaveny motory s externím rotorem s diagonálním průtokem, což redukuje externí rozměry ventilátoru. Tyto ventilátory

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Jestliže je ohřívač v činnosti, je nutné zajistit minimální průtok vzduchu (viz. tabulka).

Jestliže je ohřívač v činnosti, je nutné zajistit minimální průtok vzduchu (viz. tabulka). OHŘÍČE RB NÁODY N MONTÁŽ, OBSLUHU ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z nerezové oceli, plášť a skříň z galvanizovaného

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ INSTALAČNÍ A ÚDRŽBOVÝ MANUÁL PRO ČERPADLO PREVA WINNER 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Tento symbol a slovo Upozornění nebo Nebezpečí naznačuje

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Calio-Therm S. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Calio-Therm S. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu Calio-Therm S Typový list Impressum Typový list Calio-Therm S KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Calio S Typový list Impressum Typový list Calio S KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Automatické spínací zařízení. Cervomatic EDP.2. Typový list

Automatické spínací zařízení. Cervomatic EDP.2. Typový list Automatické spínací zařízení Cervomatic EDP.2 Typový list Impressum Typový list Cervomatic EDP.2 Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Návod k montáži a obsluze ATEX. Wilo-Drain TP TP40S/25 TS / TS / Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze ATEX. Wilo-Drain TP TP40S/25 TS / TS / Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze ATEX Wilo-Drain TP 65... TP40S/25 TS 50... / TS 65... 2 046788 / 0603 Technické změny vyhrazeny! TS 50/65, TP65, TP 40S/25 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 1.1 Účel použití 1.2

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

CIRKULAČNÍ BEZUCPÁVKOVÉ ČERPADLO RS 25/6G

CIRKULAČNÍ BEZUCPÁVKOVÉ ČERPADLO RS 25/6G 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE V tomto návodu k obsluze naleznete vysvětlení jednotlivých funkcí čerpadla a informace o jeho montáži, provozování a údržbě. POUŽÍTÍ ČERPADLA Oběhové bezucpávkové čerpadlo (dále v

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA Výrobce Elmont-invest s.r.o., Jihlavská 2523/36, 591 01 Žďár nad Sázavou Technická specifikace svítidel Venkovní LED svítidla řady Contura DA se používají k osvětlení vozovek, parkovišť a ostatních komunikací

Více

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY OPTIMA WINNER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY OPTIMA WINNER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY OPTIMA WINNER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ ČERPADLA OPTIMA WINNER - PREVA 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE OSOB A VĚCÍ Tento symbol udává spolu

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KVO EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OSLUHU A ÚDRŽU 1. Popis Ventilátory KVO 100-1 EC jsou jednostranně sací radiální ventilátory s motorem s vnějším rotorem (EC) a dopředu zahnutými lopatkami a ventilátory

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Svorkovnice. Série 8118/1, 8118/2. Návod k obsluze CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ

Svorkovnice. Série 8118/1, 8118/2. Návod k obsluze CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ Svorkovnice Návod k obsluze Další jazyky www.stahl-ex.com Všeobecné údaje Obsah 1 Všeobecné údaje...2 1.1 Výrobce...2 1.2 Údaje k návodu k obsluze...2 1.3 Shoda s normami a ustanoveními...2 2 Použité symboly...3

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Uživatelská příručka. MS - 03

Uživatelská příručka. MS - 03 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 Uživatelská příručka. MS - 03 č. 204 15 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, k obsluze,

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu Typový list Impressum Typový list KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži 1. POPIS A TECHNICKÁ SPECIFIKACE AUTOMATICKÁ ŘÍDÍCÍ TLAKOVÁ JEDNOTKA PRO PONORNÁ I POVRCHOVÁ ČERPADLA je automatickým elektronickým zařízením, určeným k ovládání (spínání a vypínání)

Více

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU 1.1. Malý výměník tepla VTM není, ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakové zařízení. 1.2. Výměník je teplosměnný trubkový

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

ZÁSOBNÍK. Návod k použití. Zásobník. HydroComfort EAS C EAS-T C

ZÁSOBNÍK. Návod k použití. Zásobník. HydroComfort EAS C EAS-T C ZÁSOBNÍK Návod k použití Zásobník HydroComfort EAS 120-200 C EAS-T 150-200 C Obsah Obsah 1. K tomuto návodu.................................................... 3 1.1 Obsahem tohoto návodu....................................................

Více

Odstředivé čerpadlo. Multi Eco. Typový list

Odstředivé čerpadlo. Multi Eco. Typový list Odstředivé čerpadlo Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Návod na instalaci a obsluhu. Oběhová elektronická čerpadla. Typu: VEA, VEB, DEB

Návod na instalaci a obsluhu. Oběhová elektronická čerpadla. Typu: VEA, VEB, DEB Návod na instalaci a obsluhu Oběhová elektronická čerpadla Typu: VEA, VEB, DEB Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................ 2 2. Popis a použití.................................................................................

Více

Návod na montáž.

Návod na montáž. Návod na montáž RLG-E www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey cs Návod k montáži a obsluze 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Obr. 1: I ON 0 OFF Návod 1k Obecné montáži informace a obsluze 1.1 Informace o tomto dokumentu

Více

Čerpadlo na užitkovou vodu. Rio-Therm N. Typový list

Čerpadlo na užitkovou vodu. Rio-Therm N. Typový list Čerpadlo na užitkovou vodu RioTherm N Typový list Impressum Typový list RioTherm N KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit,

Více

Datum:

Datum: IVAR CS, spol s r. o., Velvarská 9 Podhořany, 277 51 Nelahozeves II http://, email: info@ivarcs.cz Tel.: +420 315 785 211-2, Fax: +420 315 785 213-4 Sídlo: Vaníčkova 5, 160 17 Praha 6, IČO: 45276935, DIČ:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Compact. Typový list

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Compact. Typový list Hya-Compact Typový list Impressum Typový list Hya-Compact KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití. IGNITER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod WATERFLUX 3000 Stručný návod Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou dokumentací pro převodník. KROHNE Obsah WATERFLUX 3000 1 Bezpečnostní

Více

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T 8 0,5 % 6/7 11 3 4 5 15 10 9 P 13 1 13 14 15 16 13 17 6 70 808 634-00.1T [cs] Požadavky na bezpečnostní vybavu kotlů, sloužicích k ohřevu topné vody................ [pl] Wymagania dot. wyposażenia zabezpieczającego

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SEG E.2.50B. Výrobní č.:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SEG E.2.50B. Výrobní č.: Pozice Počet Popis 1 SEG.40.09.E.2.50B Výrobní č.: 96878506 Čerpadla Grundfos SEG AUTOADAPT jsou ponorná čerpadla s horizontálním výtlačným hrdlem, speciálně konstruovaná pro tlakové čerpání odpadní vody

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST SVA SAMONASÁVACÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail:

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT EA WYP 5/4" s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT EA WYP 5/4 s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy Návod na instalaci a použití ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT EA WYP 5/4" s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy CZ verze 1.0 1. Úvod Čerpadlová termostatická skupina REGOMAT EA urychluje instalaci kotlů tím,

Více