VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Porodní poranění z pohledu porodní asistentky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Porodní poranění z pohledu porodní asistentky"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka Porodní poranění z pohledu porodní asistentky Bakalářská práce Autor: Denisa Smrčková Vedoucí práce: Mgr. Lenka Görnerová, Dis. Jihlava

2 2

3 Obsah 1 Úvod Cíle a hypotézy Cíle Hypotézy Teoretická část Svaly pánevního dna (diaphragma pelvis) Hráz (perineum) Metody předcházení porodním poraněním Alternativní metody předcházení porodním poraněním Lněné semínko Odvar z malinového listí Metody přípravy hráze před porodem Masáž hráze Epi-no balonek Masáž hráze Dianatal gel Technika rukou Porodní poranění Ruptury perinea Episiotomie Praktická část Cíle a hypotézy Cíle Hypotézy Metodika výzkumu Charakteristika zkoumaného souboru Organizace výzkumu Zpracování dat Interpretace výsledků Vyhodnocení hypotéz Diskuze Doporučení pro praxi

4 4 Závěr Seznam použité literatury Seznam grafů Seznam tabulek Přílohy

5 Anotace: Tato práce se zabývá tématem porodního poranění z pohledu porodní asistentky. První část práce je teoretická a zaměřuje se na anatomii pánevního dna a perinea, metody přípravy porodních cest během těhotenství a metody vedení druhé doby porodní, které mají chránit rodičku před vznikem rozsáhlých porodních poranění. V praktické části bakalářské práce jsou uvedeny výsledky výzkumného šetření a obecné informace o dotazníkovém šetření, které bylo provedeno za účelem výzkumu. Výsledky výzkumu jsou zde vyhodnoceny a zpracovány do tabulek a grafů. Klíčová slova: Pánevní dno, hráz (perineum), masáž hráze, episiotomie, porodní poranění Abstract: This work deals with birth injury from the perspective of midwives. The first part is theoretical and focuses on the anatomy of the pelvic floor and perineum, methods of preparing the birth canal during pregnancy and methods of manage the second stage of childbirth, to protect the mother before the emergence of large birth injuries. In the practical part of the thesis presents the results of the research and general information about the survey, which was performed for research purposes. The research results are evaluated and processed into tables and graphs. Keywords: The pelvic floor, perineum (perineum), massage of the perineum, episiotomy, birth injury 5

6 Poděkování Především bych chtěla poděkovat vedoucí mé práce Mgr. Lence Görnerové, Dis. za její ochotu a trpělivost, odborné vedení a cenné rady. Dále pak všem respondentkám, které si našly čas, a ochotně mi vyplnili dotazník. A další mé díky patři všem ostatním, kteří se jakoukoli měrou podíleli na vytvoření a dokončení mé bakalářské práce. 6

7 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušila autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, dále též AZ ). Souhlasím s umístěním bakalářské práce v knihovně VŠPJ a s jejím užitím k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě VŠPJ. Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje AZ, zejména 60 (školní dílo). Beru na vědomí, že VŠPJ má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé bakalářské práce a prohlašuji, že souhlasím s případným užitím mé bakalářské práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědoma toho, že užít své bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠPJ, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů vynaložených vysokou školou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše), z výdělku dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence. V Jihlavě, Podpis 7

8 1 Úvod Porodní poranění jsou neoddělitelnou součástí porodu a již od samotného počátku babictví se ženy snaží rizika těchto poranění co nejvíce eliminovat. Od různých odvarů až po amulety, které měly zajistit, že žena porod přežije bez poškození. Díky vývoji a zkušenostem porodních bab se však tyto neúčinné metody vypudili ze společnosti a ženy začali důvěřovat pouze babickým rukám. S postupem času se do babského řemesla začali zapojovat i muži lékaři a s nimi i různé chirurgické metody. První zaznamenaná episiotomie byla provedena v roce Od této chvíle počet episiotomií postupně rostl a kdy největší nárůst byl na počátku 20. století, především z důvodu, že se porody začaly přesouvat z domova do nemocnic. Episiotomie byly prováděny opravdu ve velkém, aniž by někdo provedl studie o jejich účinnosti či škodlivosti (Přirozený porod =normální porod, 2011). Ostatní techniky, jako bylo chránění hráze, správná poloha a masáž hráze prováděli porodní báby od počátku. I přes veškerý pokrok v medicíně a v samotném porodnictví se ještě nepodařilo najít, žádný zaručený způsob jak zajistit aby žena během porodu neutrpěla žádné porodní poranění. Jsme ale schopni porodní poranění ošetřit tak, aby ženu následně po porodu nijak nepoznamenalo. Bylo by ovšem krásné umět porodním poraněním zcela předcházet než je pouze umět perfektně ošetřovat. Tuto práci jsem si vybrala, protože otázka nástřihu hráze a různých stupňů porodních poranění je často diskutované téma jak mezi rodičkami, tak i v samotném porodnictví. 8

9 1.1 Cíle a hypotézy Cíle Zjistit informovanost a přístup porodních asistentek k možnostem přípravy hráze k porodu. Zjistit přístup porodních asistentek k vedení druhé doby porodní ve vztahu k porodnímu poranění Hypotézy Hypotéza č. 1: Myslím si, že více jak 90% porodních asistentek zná alespoň dva způsoby přípravy porodních cest v těhotenství. Hypotéza č. 2: Předpokládám, že méně jak 20 % porodních asistentek provádí episiotomii rutinně. Hypotéza č. 3: Domnívám se, že více jak 80% porodních asistentek považuje za nejúčinnější techniku prevence porodního poranění řízené tlačení. Hypotéza č. 4 : Předpokládám, že více jak 50 % porodních asistentek si myslí že, lepší je episiotomie, než spontánní ruptura Hypotéza č. 5 : Předpokládám, že více jak 45 % porodních asistentek si myslí že, příprava hráze snižuje riziko porodního poranění. Hypotéza č. 6: Domnívám se, že porodní asistentky do 35 let neprovádějí rutinně episiotomii, než porodní asistentky nad 35 let. 9

10 2 Teoretická část 2.1 Svaly pánevního dna (diaphragma pelvis) Pánevní východ je uzavřen skupinou příčně pruhovaných svalů a vazů, které tak tvoří pánevní dno. Pánevní dno má funkci podpůrného aparátu orgánů dutiny pánevní (močový měchýř, děloha, střeva). Pánevní dno (diaphragma pelvis) má nálevkovitý tvar. Odstupuje od stěn malé pánve a kaudálně se sbíhá do malé štěrbiny, kterou prochází konečník a močová trubice. U žen je mezi konečníkem a močovou trubicí uložena pochva. Konstrikce svalů pánevního dna nám umožňuje ovládání svěrače análního a svěrače močové trubice (Roztočil, 2008). Svaly pánevního dna jsou obzvláště během těhotenství zvýšeně namáhány. Především narůstající vahou dítěte a také vlivem hormonu relaxinu, který působí na svaly a vazy pánve. Pokud má žena povolené pánevní dno již před těhotenstvím, může po porodu docházet k inkontinenci (především stresové) nebo v závažných případech (velký plod, porod pomocí VEX či forceps) prolapsu vagíny, dělohy či střev (Čech, 2006). Posilování pánevního dna by měly ženy provádět pravidelně v každém věku a v každém životním období. Nejlepší je spojit toto posilování s běžnými denními činnostmi (čištění zubů, žehlení, jízda veřejnou dopravou nebo čekání ve frontě). Tyto tzv.: Kegelovy cviky jsou jednoduché a nenápadné, takže je lze cvičit opravdu všude a kdykoliv (McIntosh, 2009). Pánevní dno je tvořeno dvěma párovými svaly musculus levatro ani a musculus coccygeus. - Musculus levator ani je plochý silný sval, skládajíci se ze dvou částí (pars iliaca a pars pubica) - Musculus coccygeus je slabý sval, probíhající od spina ischiadica k laterálnímu okraji kosti křížové a kostrče. Svalové snopce se přikládají k ligamentum sacrospinale, vazivové součásti diaphragma pelvis (Roztočil, 2008). 10

11 2.2 Hráz (perineum) Hráz je 3-4 cm dlouhý prostor mezi dorzálním okrajem poševního vchodu (vestibulum vaginae) a řitním otvorem (anus). Podklad hráze tvoří vazivová tkáň a svaly (Roztočil, 2008). Svaly hráze se nachází pod diaphragma pelvis a zespodu překrývají hiatus urogenitalis. Lze je lze rozdělit na dvě skupiny: svaly, které jsou podkladem diaphragma urogenitale, a svaly připojené k zevním pohlavním orgánům a musculus sphincter ani externus. Nervus pudendus inervuje bšechny svaly této skupiny (Roztočil, 2008). Diaphragma urogenitale je vazivově svalová ploténka, trojúhelníkovitého tvaru, která je rozepjata mezi rozestupujícími se rameny kostí stydkých (rami inferiores) a sedací v rozsahu mezi spodním okrajem spony stydké a spojnicí tubera ischiadica. Její podklad tvoří svaly a vazy (musculus transversus perinei profundus, musculus sphincter urethrae, musculus transversus perinei superficialis, ligamentum Transversum perinei) (Roztočil, 2008). 1. Musculus transversus perinei profundus tvoří hlavní podklad diaphragma urogenitale. Jeho snopce odstupují od ramus inferior ossis pubis a od ramus superior ossis pubis až po tuber ischiadicum. Vedou mediálně, ve střední rovině a konči v centrum perineale (vrstva zesíleného vaziva mezi vaginou a rektem). Do svalu se zanořuje glandula vestibularis major. Sval zesiluje oblast hilus urogenitalis a tvoří oporou pro pánevní orgány. 2. Musculus sphincter urthrae se z kraniální strany odděluje od musculus transversus perinei profundus. Jeho snopce obkružují membranózní část močové trubice a dále vyzařují do svaloviny kolem pochvy. 3. Musculus transverus perinei superficiális je slabý, nekonstantní sval, ležící, uložený v podkoží. Začíná od tuber ischiadicum a upíná se do centrum perineale. U žen bývá tento sval obvykle značně redukován. 4. Ligamentum transversum perinei je zvazivovatělí přední okraj musculus transversus prinei profundus. Dopředu dosahuje k ligamentum arcuatum pubis. Obě struktury mezi sebou tvoří příčně orientovanou štěrbinu, kterou prostupuje vena dorsalis penis (clitoridis) profundus do dutiny pánevní (Roztočil, 2008). 11

12 Svaly připojené k zevním pánevním orgánům 1. Musculus ischiocavernosus, párový sval, který začíná od dolního okraje kosti sedací a stydké a od crura clitoridis. Jeho snopce směřují dopředu a předcházejí na dorsum clitoridis, kde se upíná do fascia clitoridis. Svými kontrakcemi stlačuje venae dorsales clitoridis a zmenšuje tak odtok krve z kavernózních těles a napomáhá tak k erekci. 2. Musculus bulbospogiosus je párový sval s rozdílnou úpravu u muže a ženy. U žen je rozdělen na dvě samostatné jednotky začínající na centrum perineale a směřují podél vchodu poševního k poštěváčku. Překrývají bulbus vestibuli a glandulae Vestibularis major. Působí jako svěrač vchodu poševního (musculus constrictor cunni), tlakem na bulbus vestibuli a žíly klitoris podporuje jejich překrvení. A tlakem na glandula vestibularis major napomáhá jejímu vyprázdňování při souloži (Roztočil, 2008). 2.3 Metody předcházení porodním poraněním Jednou z hlavních otázek kterou se ženy v těhotenství zabývají, je jak co nejlépe předejít porodnímu poranění hráze. Kromě bolesti se většina žen obává právě toho poranění. A tak hledají a zjišťují, co může udělat proto, aby byla co nejvíce snížena pravděpodobnost toho, že žena bude potřebovat episiotomii či hráz spontánně praskne. Jako porodní asistentka máme povinnost informovat těhotnou o možnostech, které jsou dostupné. Nejlepší je informovat ženu v těhotenské poradně či na předporodním kurzu. Důležité je také těhotnou informovat, že žádná metoda není 100 % spolehlivá a úspěšná. V tom jaké porodní poranění u ženy vznikne, hraje roli spousta faktorů. Jsou to především rozměry dítěte, poloha, porodní síly, stav sliznic ženy, pevnost a výška samotné hráze a další. Ale i to, jak pečlivě, jak často a jak dlouho před porodem žena přípravu hráze provádí. Je také důležité doporučit nějaké ověřené zdroje. Podle veřejných diskuzí na internetu, které ženy často vyhledávají při zjišťování informaci, je nejúčinnější cvičení s Epi-no balónkem, ovšem nejčastěji využívaná metoda je masáž hráze za pomoci rostlinných olejů a asistence partnerů (Vlasta Jirásková, 2012). Trend přípravy hráze se v České republice dostává mezi veřejnost velice pozvolna. Spousta žen, porodních asistentek i lékařů je stále v této otázce skeptická. Nedá se 12

13 totiž objektivně vyhodnotit jakou, nebo zad vůbec nějakou účinnost příprava hráze před porodem má. Ovšem ze statistik ÚZIS posledních tří let (2011,2012,2013) vyplívá, že procentuálně se počet episiotomií snižuje a počet poranění hráze a čípku zůstává procentuálně nezměněný (ÚZIS, ). Dalším faktorem, který rozhoduje o tom, zda ženě bude provedena episiotomie je přístup samotných porodních asistentek nebo porodníků, kteří porod vedou. Je známo, že v některých nemocnicích se episiotomie provádí častěji (tedy rutinněji) než v jiných. Proto by si žena měla tyto informace zjistit dopředu, pokud striktně odmítá episiotomii. Dnes je možné každou porodnici před samotným porodem navštívit. Nebo je možné zjistit procenta nástřihů v daných porodnicích. Procenta se vztahují k počtům porodů daných porodnic, ne k celorepublikovému počtu (Aperio, 2013). Přehled procent nástřihů v porodnicích kraje Vysočina: - Havlíčkův Brod, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o % z 1371 porodů (2012) - Jihlava, Nemocnice Jihlava, p.o % z 997 porodů (2011) - Nové Město na Moravě, Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o % z 738 porodů (2011) - Pelhřimov, Nemocnice Pelhřimov, p.o % z 659 porodů (2012) - Třebíč, Nemocnice Třebíč, p.o % z 1069 porodů (2011) (Aperio, 2013). Další možností je, mít vlastní porodní plán. Ovšem zde je opět další překážkou právě přístup porodnic, porodníka a samotný průběh porodu. Tyto informace se dají opět zjistit dopředu, ale porod je děj, který může mít nepředvídatelný průběh a proto se nedá vše striktně naplánovat a tedy ani žena nemůže chtít, aby i přes komplikace porodník přesně dodržoval její porodní plán. Vždy je důležité předem vše zjistit, domluvit a hlavně se opravdu důkladně informovat (Bybyweb.cz, 2013). 13

14 2.4 Alternativní metody předcházení porodním poraněním Lněné semínko Lněné semínko se v těhotenství užívá především proti zácpě dále pak pro zlepšení kvality vlasů a nehtů. Proti zácpě funguje opravdu velice dobře. Už jen vyprázdněné tlusté střevo napomáhá k lepšímu průběhu porodu. Ovšem lněné semínko působí také přímo na hladké svalstvo a tím usnadňuje rozvoj porodních cest během první doby porodní. Další účinek, který se uvádí, jako přínosný k usnadnění porodu je, že zvyšuje množství hlenu v pochvě (Homeopatie a léčba v těhotenství, 2008). Lněné semínko se doporučuje užívat až od 34. týdne gravidity. 1-2 polévkové lžíce denně. Jsou různé způsoby jak ho konzumovat např.: zalít 2-3dcl horké vody, nechat 15 minut vyluhovat, scedit a vlažný odvar vypít. Dále se dá lněné semínko použít do jogurtu nebo rovnou sníst, ovšem je velice důležité aby ho žena důkladně rozkousala. Celá semínka totiž projdou zažívacím traktem a nerozloží se, tím pádem by neměla žádný účinek. Spolehlivá metoda je semínka nadrtit. To je ale nutné dělat těsně před konzumací protože se velice rychle kazí. Při užívání lněného semínka je velice nutné přijímat velké množství tekutin, kvůli velkému obsahu vlákniny. Malý příjem tekutin by tak mohl způsobit naopak zácpu. Dalšími složkami obsaženými ve lněném semínku jsou omega 3 nenasycené mastné kyseliny (snižují cholesterol a pozitivně působí na kardiovaskulární systém), vitamín E, železo, zinek a fytoestrogeny (O léčivých potravinách, 2002) Odvar z malinového listí Pití odvaru z maliníku v těhotenství je obecně rozšířené. Už babičky našich babiček jej pily v posledních 4 týdnech před porodem. Maliníkové listí je zdrojem vápníku, fosforu, železa, draslíku a vitamínů B, C a E. Působí na svalstvo v malé pánvi, které tonizuje a během porodu podporuje správnou funkci děložního svalu a tím zkracuje druhou dobu porodní (Těhotenství a porod, 2006). Doporučuje se užívat nejdříve po ukončeném 34. týdnu těhotenství, nejlépe však od 36. týdne. Nejdříve smí žena pít pouze 1 šálek (250ml) denně. A každý další týden o jeden 14

15 šálek denně navyšovat. Při větším množství totiž maliníkové listí vyvolává děložní stahy. Maximálně tedy užívat 4 šálky denně a to pouze v posledním týdnu před porodem. Maliník se nedoporučuje ženám, které rodili císařským řezem, ženám s vícečetným těhotenstvím, se zkráceným děložním hrdlem nebo ženám které prodělali překotný porod či porodili velice rychle. V těchto případech se zvyšuje riziko vyvolání předčasné děložní činnosti. Čaj nebo odvar z maliníku je dobré užívat i po porodu v šestinedělí, díky svým tonizačním účinkům urychluje zavinování dělohy a podporuje tvorbu mléka (Těhotenství a porod, 2006). 2.5 Metody přípravy hráze před porodem Masáž hráze Masáž hráze patří k nejrozšířenějším metodám přípravy hráze k porodu, kdy se ženy snaží, aby hráz byla co nejpoddajnější, pružná a zároveň pevná. Tato metoda patří k nejrozšířenějším především díky tomu, že je nejdostupnější, jednoduchá a v případě asistence partner může být i příjemná. Aby byla masáž co nejúčinnější a splnila tak svůj účel je nutné, aby byla prováděna správně. S masáží je dobré začít ve 34. týdnu, ale vzhledem k pokročilému stádiu těhotenství je pro některé ženy, skrz velké břicho, na hráz bez problémů dosáhnout. Proto je dobré využít pomoc partnera. Před zahájením masáže by se měla žena poradit s porodní asistentkou nebo gynekologem, zda u ní nejsou přítomny možné problémy, které by mohly kontraindikovat tuto metodu přípravy hráze (např.: kvasinková či jiná poševní infekce, hrozící předčasný porod). Dále se s porodní asistentkou či gynekologem poradit právě o technice masáže hráze nebo si ji vyhledat v jiných zdrojích (Maryšková, 2010). Jak tedy správně masírovat? Začít nejlépe 6 týdnů před termínem porodu. Masírovat nejlépe 2x denně. K masáži užívat volně prodejné olejíčky určené přímo na masáž hráze (WELEDA, SALOOS, Ellinor) nebo rostlinné, nelépe za studena lisované bio oleje (olivový olej, kokosový olej či slunečnicový olej). Je důležité, aby olejíček ženě vyhovoval. Nezpůsoboval pálení, svědění řezání, nebo aby nevysušoval. Pokud by se některý z těchto problémů vyskytl, měla by žena masáž ukončit a začít s ní opět až po odeznění problému a používat jiný přípravek. Nejlepší doba k masáži je po hygieně, teplá voda hráz pěkně uvolní a navíc pak nehrozí zavlečení bakterií do pochvy. Poloha se doporučuje vpolosedě s pokrčenými dolními končetinami mírně od sebe. Polohu je 15

16 dobré zvolit tak aby byla pro ženu pohodlná, dosáhla si na hráz a nemusela přitom napínat břišní ani jiné svaly, měla by mít tedy dobře podepřená záda. Když se žena pohodlně usadí, nanese na prsty ruky, kterou bude k masáži používat zvolený olejíček. Pomocí prstů nanese dostatečné množství oleje i na hráz a poševní, tak aby prsty v poševním vchodu volně klouzali. Olej by na prsty měla žena nakapat, nikdy se nedotýkat přímo hrdla lahvičky, mohlo by dojít ke kontaminaci poševními bakteriemi. Po dostatečné lubrikaci si žena zavede do pochvy ukazováček a prostředníček asi do vzdálenosti druhého článku prstů a začne hráz tlačit směrem dolů ke konečníku a zároveň ven. Přitom by měla přejíždět prsty z jedné strany ke druhé a stálé tlačit hráz dolů a dopředu. Tlak by měl být takový, aby žena cítila silné pnutí, může cítit i jemné pálení. Tyto pocity jsou podobné jako při porodu, kdy hráz napíná prořezávající se hlavička, intenzita je samozřejmě jiná. Z počátku se hráz bude zdát pevná a tuhá a nepůjde příliš stlačit, pravidelným cvičením bude hráz poddajnější a více roztažitelná, čehož chceme masáží docílit. Tato masáž se provádí asi 3 minuty. Poté nanese žena olejíček i na druhou ruku tentokrát na ukazováček a palec. Palce obou rukou zavede do pochvy a hráz se pomocí ukazováčků a palců jemně rozpíná a zároveň mne. Tato technika se provádí asi minutu. Celková masáž by neměla přesáhnout 5 minut. Pokud se žena rozhodne do masáže zapojit druhou osobu (nejčastěji partnera), je nutné, aby i tato osoba byla dobře poučena o způsobu masáže hráze a aby před samotnou masáží provedla důkladnou hygienu rukou včetně manikůry. Příliš dlouhé nebo nepěstěné nehty by mohly poševní sliznici poranit, stejně tak hrubá a zatvrdlá kůže prstů. Při masáži musí žena říct, jak velký tlak může druhá osoba vynaložit. Příliš malý tlak je neefektivní a příliš velký tlak by mohl hráz a poševní sliznici poranit nebo způsobit bolest. Je také důležité, aby žena úplně uvolnila pánevní dno. Právě i natrénování úplné relaxace pánevního dna porod i samotné rozpínání hráze při porodu zjednoduší a urychlí. Jak už bylo ale výše zmíněno, i pravidelná, správně prováděná a důkladná masáž nikdy 100 % nezajistí, že u ženy nebude nutné provést episiotomii, nebo nedojde k jinému porodnímu poranění. Rozhoduje o tom spousta vedlejších faktorů (Maryšková, 2010). 16

17 2.5.2 Epi-no balonek Tato metoda patří mezi nejmladší a v České republice zatím ne moc rozšířené metodě. Málo rozšířená je především kvůli finanční náročnosti (od Kč). Epi-no balonek je určen nejen k předporodní přípravě ale i k léčbě inkontinence. Navíc se dá tento produkt využít i po porodu, k posilování pánevního dna. Přesný název produktu je Epi-no Delphine Plus. Skládá se z anatomicky formovaného balonku, který je vyroben ze zdravotnického silikonu. Dále z ruční pumpy, ukazatele tlaku, přívodní trubičky a ventilového uzávěru (EPI-NO, 2014). Příprava k porodu se skládá ze tří fází: - Cvičení pánevního dna: dvě třetiny balonku se zavedou do pochvy, a žena se poté snaží pánevními svaly vtáhnout balonek dále do pochvy. Stáhne pánevní svaly po dobu asi 10 sekund, poté je na stejnou dobu opět uvolní. Při tomto cvičení se žena může vyčnívající části balonku dotýkat a sama si tak ověřit správnost cvičení. Celkově cvičit 10 minut. - Napínací cvičení: balonek se zavede do pochvy, a napumpuje vzduchem, předtím se musí uzavřít vzduchový ventil. Napumpuje se tak aby žena cítila pnutí, ne však bolest. Takto naplněný balonek se ponechá v pochvě až 10 minut. V té době se kůže a svalstvo hráze postupně rovinou. Ukazatel tlaku ženě říká o kolik se oproti předchozímu cvičení zlepšila. Při každém dalším cvičení by měla žena balonek o něco více nafouknout, ovšem nikdy nepřekračovat hranici bolesti. - Simulační fáze: na konci napínacího cvičení se žena zcela uvolní a nechá tak balonek volně vyklouznout z pochvy. Tím se simuluje vypuzovací fáze při porodu (EPI-NO, 2014). Celé tři fáze cvičení by měli trvat cca 30 minut a provádět se 2x denně. Žena by ho měla provádět na příjemné, ničím nerušeném místě. V pohodlné poloze. Pro pohodlnější cvičení napínací fáze lze na balonek aplikovat vhodný lubrikant. Pokud žena při cvičení napínací fáze již dosáhne bez problému k průměru balonku 8-10 cm, měla by se spíše zaměřit na posílení pánevního svalstva a simulační fázi. Názor odborníka Dr. Petera Böhla, primáře gynekologicko-porodnické kliniky v Altstättenu, Švýcarsko, soukromého gynekologa: jsem schopen Vám odpovědět pouze z pozice porodníka, který může posoudit účinnost přístroje přímo při porodu. Od 17

18 té doby, co u nás převážná většina žen používá EPI-NO (přístroj je rovněž velmi žádaný v přípravných předporodních kurzech), došlo k dramatickému poklesu počtu nástřihů a poranění. Stává se stále častěji, že prvorodičky rodí bez narušení hráze (i větší děti) a že poranění jsou často relativně malá. Bylo pro mne poměrně namáhavé vyškolit své asistenty v ošetřování poranění způsobených porodem, protože ta se jednoduše už nevyskytují dost často. Největší profit z tohoto přístroje mají především prvorodičky, ale jeho užitečnost se projeví i v následných těhotenstvích. Pro nás tento přístroj představuje malou revoluci a můžeme ho jen co nejvřeleji doporučit" (EPI-NO, 2014). 2.6 Metody chránění hráze ve druhé době porodní Tyto metody jsou vlastně postupy správného vedení druhé doby porodní. Během druhé doby porodní, tedy vypuzovací fáze porodu Masáž hráze Masáž hráze se provádí nejen v těhotenství ale i při samotném porodu. U porodu se provádí za účelem urychlit rozvoj a dilatace hráze při postupu hlavičky v porodním kanále. Někdy se můžeme setkat s názvem obkružování. Tento název je odvozen od pohybů, které porodník provádí. Nejlepší je masáž hráze provádět po hydroterapii nebo teplých obkladech. Všechny tkáně hráze jsou pak uvolněnější a tedy poddajnější. Je možné použít opět vhodný lubrikant, zabrání se tak poranění a usnadní se samotné vypuzení hlavičky. Dá se použít i Mesocain gel, který má navíc anestetické účinky, což rodička určitě ocení (Slezáková, 2010) Dianatal gel Tato metoda není u nás příliš rozšířená. Je to metoda, která se používá při porodu, ale rodička si gel musí zakoupit a donést k porodu sama a předat ho poté porodní asistentce nebo porodníkovi. Cena tohoto produktu se pohybuje okolo 1600 Kč. V balení jsou dva gely s různým složením. Dianatal stage 1 se zavádí do pochvy během otevírací fáze a Dianatal stage 2 během fáze vypuzovací. Zavádí se několikrát během vaginálního vyšetření ženy. Tento porodnický gel pracuje na fyzikálním účinku, ne na 18

19 farmakologickém. Vytvoří v porodních cestách kluzký film, který snižuje třecí síly mezi postupujícím plodem a tkání rodičky. Tím urychluje porod a snižuje tak riziko ruptury pochvy a hráze. Dále také působí na psychiku ženy, která se pak cítí klidněji, a díky tomu se uvolní pánevní svaly a porod se opět urychlí (Dianatal porodnický gel, 2014) Technika rukou Tato metoda spočívá v zručnosti a zkušenosti porodníka nebo porodní asistentky. Jedná se, o určité hmaty pomocí kterých, se porodník snaží zabránit poranění tkání hráze. Ve fázi kdy se hlavička objeví v pánevním introitu, porodník jednou rukou přidržuje hlavičku a brání jejímu rychlému vypuzení, který by způsobil poranění. Souběžně se snaží pomoci jemně přetáhnout labia přes hlavičku. Druhou rukou s pomocí sterilní roušky chrání hráz, aby zabránil její ruptuře. Po porodu hlavičky opět pomocí sterilní roušky chrání hráz při porodu zadního raménka. Pokud ale porodník vidí že by hráz i přes všechny tyto postupy praskla, provádí se ve fázi, kdy je hlavička v pánevním introitu, episiotomie (Roztočil, 2008). 2.7 Porodní poranění K porodním poraněním dochází, když tkáně porodních cest nejsou dostatečně pevné a pružné. Nepřizpůsobí se dostatečně rychle postupujícímu plodu a silám, které na ně jsou vynaloženy, a v místech nejmenšího odporu dojde k jejich natržení. Příčiny vzniku porodních poranění se dají rozdělit do tří skupin a to.: - Ze strany matky: rodička vysokého věku (rinitida), příliš tuhá a vysoká hráz, jizvy a křehké tkáně způsobené častými záněty. - Ze strany plodu: příliš velký plod a různé deflekční polohy plodu - Průběh porodu: překotný porod nebo nedostatečně chráněná hráz (Roztočil, 2008) 19

20 2.7.1 Ruptury perinea V roce 2001 byla ve Velké Británii navržena a Royal College of Obstetrician and Gynaecologists (RCOG) schválena nová klasifikace poranění perinea. A vzhledem k přehlednosti a určování pravděpodobnosti vzniku anální inkontinence, se doporučuje přejít z původní třístupňové klasifikace na klasifikaci dle RDOG i v České republice (Pařízek, 2012). Klasifikace ruptur perinea dle RCOG: - Ruptura 1. stupně: je poškozena pouze sliznice pochvy a kůže hráze. - Ruptura 2. stupně: Zasahuje hlouběji a postihuje svaly perinea. - Ruptura 3. stupně: Poranění postihující komplex análního sfinkteru o 3a: poškozeno je méně než 50 % síly EAS (Externí anální sfinkter) o 3b: poškozeno je více než 50 % síly EAS o 3c: poranění EAS a IAS (Interní anální sfinkter) - Ruptura 4. stupně: Ruptura EAS,IAS a mukózy rekta (Pařízek, 2012) Episiotomie Jde vlastně o chirurgický zákrok, který se provádí jako prevence spontánní ruptury nebo před instrumentální extrakcí plodu. Jako výhody episiotomie se například uvádí i urychlení II. doby porodní a zamezení traumatizaci hlavičky plodu. Pokud se episiotomie provádí profylakticky, před instrumentální extrakcí plodu je nutné nejprve provést lokální anestezii perinea. V případě episiotomie, která se provádí při napnuté a anemické hrázi, není lokální anestezie nutná. Provádí se na vrcholku stahu a žena správně provedenou episiotomii vůbec necítí. Episiotomie se provádí třemi různými způsoby: - Episiotomie mediální: incize nůžkami se provádí ve středu tendineum perinei ve střední čáře. Incizi provedeme do vzdálenosti asi 3cm. Poté je nutné pečlivě 20

21 chránit hráz, aby nedošlo k rozšíření nástřihu a poranění řitního svěrače či dokonce stěny střeva. - Episiotomie laterální: tento způsob episiotomie je veden 2-3 cm od střední čáry poševního introitu, šikmo k hrbolu kosti sedací. Nejčastěji se provádí ne pravé straně opět v délce cca 3 cm. - Episiotomie mediolaterální: nástřih je veden od střední čáry poševního introitu, směrem k hrbolu kosti sedací. Při vzniku následné ruptury incize tak nedojde k zasažení řitního svěrače. Tento způsob patří mezi nejužívanější (Roztočil, 2008). Všechny tři druhy episiotomii se ošetřují pomocí sutury atraumatickými hydrofilními šicími materiály. Komplikace tohoto výkonu, jsou díky častému provádění, zřídkavé. Pokud se ale objeví patři mezi ně nejčastěji krvácení z velkých cév, zvýšená bolestivost, infekce, hematom a později se u ženy může vyskytnout keloidní bolestivá jizva, vznik inkluzních cyst a vaginoperineální fistuly. Dále i morfologické změny vulvy. I přes snahu snížit co nejvíce frekvenci provádění episiotomii, zůstává tento zákrok nejčastější porodnickou operací (Roztočil, 2008). 21

22 3 Praktická část 3.1 Cíle a hypotézy Cíle Zjistit informovanost a přístup porodních asistentek k možnostem přípravy hráze k porodu. Zjistit přístup porodních asistentek k vedení druhé doby porodní ve vztahu k porodnímu poranění Hypotézy Hypotéza č. 1: Myslím si, že více jak 90% porodních asistentek zná alespoň dva způsoby přípravy porodních cest v těhotenství. Hypotéza č. 2: Předpokládám, že méně jak 20 % porodních asistentek provádí episiotomii rutinně. Hypotéza č. 3: Domnívám se, že více jak 80% porodních asistentek považuje za nejúčinnější techniku prevence porodního poranění řízené tlačení. Hypotéza č. 4 : Předpokládám, že více jak 50 % porodních asistentek si myslí že, lepší je episiotomie, než spontánní ruptura Hypotéza č. 5 : Předpokládám, že více jak 45 % porodních asistentek si myslí že, příprava hráze snižuje riziko porodního poranění. Hypotéza č. 6: Domnívám se, že porodní asistentky do 35 let neprovádějí rutinně episiotomii, než porodní asistentky nad 35 let. 22

23 3.2 Metodika výzkumu K provedení výzkumu byla zvolena kvantitativní metoda. Byl vytvořen anonymní dotazník, který obsahoval 11 otázek. U dvou otázek byla možnost zvolit více než jednu odpověď. Všechny odpovědi byl předem dané, pouze v jedné otázce, měl respondent možnost uvést vlastní názor. Bakalářská práce má 2 cíle a k nim stanoveno 6 hypotéz. K prvnímu cíli se vztahovaly otázky číslo 3, 4 a 11. K druhému cíli, který jsem si ve své práci zvolila, se vztahovaly otázky číslo 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Hypotézu č. 1 potvrzuji otázkou č. 3. K druhé hypotéze se vztahuje dotazníková položka č. 5. Třetí hypotéza je spojena s otázkou č. 9. Hypotézu č. 4. stanovuje otázka č. 7. Pátou hypotézu zkoumá otázka č. 11 a k hypotéze č. 6 je stanovena otázka č.1 a Charakteristika zkoumaného souboru Dotazník byl zaměřen na porodní asistentky. Distribuováno bylo celkem 105 dotazníku, přičemž návratnost činila 98 %. Vrátilo se tedy 103 vyplněných dotazníků, do výsledků bylo zařazeno ale pouze 101 dotazníků z důvodu chybného vyplnění a nepoužitelnosti dvou dotazníků Organizace výzkumu Dotazník byl v tištěné formě distribuován na porodní sály a oddělení šestinedělí nemocnic Třebíč, Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a nemocnice Vyškov. Výzkum probíhal od poloviny ledna 2014 do konce března Jedinou podmínkou k vyplnění dotazníků byla zkušenost porodní asistentky s vedením porodu a prací na porodním sále Zpracování dat Data byla vyhodnocena za pomocí programů Microsoft Word a Microsoft Excel. Po vyhodnocení byla data zpracována do tabulek a grafů. 23

24 3.3 Interpretace výsledků Otázka číslo 1: Do které věkové skupiny patříte let let 46-více 34 % 40 % 26 % Graf 1 - věkové skupiny Z celkového počtu 101 (100 %) respondentek, patří do věkové skupiny let 41 (40 %) dotazovaných, do skupiny let 34 (34 %) respondentek. Jako svoji věkovou skupinu 46 a více let, udalo 26 (26 %) porodních asistentek, které vyplnily dotazník. 24

25 Otázka číslo 2: Kolik let pracujete jako porodní asistentka? 0-5 let 6-10let 11 a více 24 % 31 % 45 % Graf 2 - odpracované roky Celkem 31 (31 %) respondentek uvedlo, že pracuje jako porodní asistentka 0 5 let let z celkového počtu 101 (100 %) pracuje jako porodní asistentka 24 (24 %) dotázaných a 46 (45 %) respondentek pracuje jako porodní asistentka už 11 a více let. 25

26 Otázka číslo 3: Které techniky přípravy porodních cest opravdu znáte? Které techniky přípravy porodních cest opravdu znáte? 95 % 76 % 48 % 36 % % Nemám žádnou zkušenost Epi-no balonek Masáž hráze Pití odvaru z maliníku Pojídání lněných semínek Graf 3 - techniky přípravy porodních cest U této otázky mohly respondenty zvolit více možností. Žádná z porodních asistentek neuvedla, že by neznala žádnou z metod přípravy porodních cest v těhotenství. 76 (76 %) uvedlo, že zná Epi-no balonek. Masáž hráze v těhotenství uvedlo 96 (95 %) porodních asistentek. Dále 48 (48 %) respondetek uvedlo pití odvaru z maliníku a 36 (36 %) zná jako metodu přípravy porodních cest, pojídání lněných semínek. 26

27 Otázka číslo 4: Máte alespoň někdy příležitost některou z těchto technik přípravy hráze ženám doporučit? Ne, setkávám se s ženami až ve vysokém týdnu gravidity a to už nemá smysl Ano, ale nemám dostatek času Ano, ale všechny metody mi přijdou neúčinné Ano, vždy když tuto příležitost mám tak to ženám doporučuji 14 % 16 % 19 % 51 % Graf 4 - možnosti doporučení Z celkového počtu 101 (100 %) porodních asistentek, uvedlo 19 (19 %), že se setkává s ženami již v příliš vysokém týdnu těhotenství, kdy už nemá smysl začínat s metodami přípravy porodních cest k porodu a tak je už ani nedoporučují. Ostatní respondentky mají příležitosti tyto metody ženám doporučit, ale 14 (14 %) z nich uvedlo, že jim na předání těchto informací chybí dostatek času. 16 (16 %) porodních asistentek má možnost tyto metody doporučit, ale myslí si, že jsou neúčinné. A 52 (51%) respondentek má k doporučení těchto metod příležitost, a vždy je doporučuje. 27

28 Otázka číslo 5: Provádíte episiotomii rutinně? Ne, vždy jen pokud cítím, že bez nástřihu by došlo k ruptuře U prvorodiček U rodiček, kdy odhadovaná porodní váha je větší než 3700g Ano, provádím jí vždy 11 % 2 % 0 % 87 % Graf 5 - rutinní episiotomie Podle těchto výsledků celých 88 (87%) porodních asistentek provádí episiotomii pouze pokud cítí, že by bez nástřihu došlo k ruptuře. 11 (11 %) respondentek provádí episiotomii u každé prvorodičky a 2 (2 %) u žen, kdy odhadovaná porodní váha dítěte je větší než 3700g. Žádná z dotazovaných respondentek neprovádí episiotomii u každého porodu. 28

29 Otázka číslo 6: Berete v potaz, zda žena trpěla v těhotenství záněty, mykózami a výtoky? Ne, není to pro mě důležité Ano, ale má to pro mě pouze informativní charakter Ano, potom si více hlídám hráz a možné vzniknutí ruptur 42 % 10 % 48 % Graf 6 - záněty a mykózy Z celkového počtu 101 (100%) respondentek se 10 (10 %) nezajímá o to, zda žena trpěla v těhotenství záněty nebo mykózami. 42 (42 %) porodních asistentek se o tuto položku zajímá pouze z informativního hlediska a 49 (48 %) porodních asistentek, si při výskytu zánětů a mykóz v anamnéze rodičky, více hlídá možný vznik ruptur a důkladněji chrání hráz při porodu. 29

30 Otázka číslo 7: Je podle vás lepší episiotomie nebo ruptura hráze I-II. stupně? (uveďte hlavní důvod) Episiotomie Ruptura 54 % 46 % Graf 7 - Episiotomie nebo ruptura Hlavní důvod Hlavní důvod Episiotomie Prevence rozsáhlého porodního Lepší hojení poranění 3 5 % % Tabulka 1 - Hlavní důvod volby episiotomie Ruptura Lepší hojení Cesta nejmenšího odporu % 7 15 % Tabulka 2 - Hlavní důvod volby ruptury Na otázku, zda je podle osobního názoru porodní asistentky lepší episiotomie nebo ruptura, odpovědělo 55 (54 %) porodních asistentek, že je lepší episiotomie a 46 (46 %) že ruptura. U své odpovědi měli porodní asistentky vyjádřit vlastní názor, proč si myslí, že právě episiotomie či ruptura je lepší. U episiotomie se objevil názor, že je to prevence rozsáhlejšího porodního poranění, uvedlo jej 52 (95 %) respondentek. Ostatní 3 (5 %) respondentek si myslí, že episiotomie se hojí lépe než ruptura. Porodní asistentky, které dávají přednost ruptuře, v 39 (85 %) případech uvedly, že podle jejich názoru se ruptura hojí lépe než episiotomie. 7 (15 %) respondentek si myslí, že ruptura je lepší, protože vznikne v místě nejmenší odporu a nedojde tak k poškození velkých cév a nervů. 30

31 Otázka číslo 8: Vedla jste někdy porod u ženy, která striktně odmítala episiotomii. Jak jste se u toho cítila? (můžete vybrat více možností) Ne, nikdy jsem se s odmítáním nesetkala Ano, cítila jsem se pod tlakem Ano, cítila jsem se nejistě Ano, žádné negativní pocity jsem nepociťovala 11 % 19 % 28 % 42 % Graf 8 - odmítání episiotomie Z celkového počtu se 28 (28 %) repondentek, nikdy při vedení porodu nesetkalo s tím, že by žena striktně odmítala episiotomii. Ostatní porodní asistentky toto odmítání zažily a 11 (11 %) z nich se při vedení takového porodu cítilo pod tlakem, 19 (19 %) se cítilo nejistě a 43 (42 %), u vedení porodu s odmítnutím episiotomie, nepociťovalo žádné negativní pocity. 31

32 Otázka číslo 9: Která technika vedení druhé doby porodní je podle Vás nejúčinnější jako prevence porodního poranění? % % 14 % 16 % 0 Řízené tlačení Masáž hráze Dianatal gel Poloha na boku Graf 9 - vedení druhé doby porodní U této otázky mohly respondentky opět zvolit více možností. Podle názoru porodních asistentek, které se zapojili do výzkumu, je nejúčinnější metoda využívaná jako prevence porodního poranění při vedení druhé doby porodní řízené tlačení, tuto metodu uvedlo 85 (84 %) respondentek. 34 (34 %) respondentek uvedlo masáž hráze, 14 (14 %) Dianatal gel a 16 (16 %) porodních asistentek uvedlo, že je podle nich nejúčinnější poloha na boku. 32

33 Otázka číslo 10: K jakému nejhoršímu stupni porodního poranění došlo při Vámi vedeném porodu? % % % % 0 % Žádnému Drobné lacerace 2 % I.stupni II.stupni III.stupni Episiotomie Graf 10 - porodní poranění Dle výsledů výzkumu se každá respondentka setkala s porodním poraněním I. nebo vyššího stupně, při vlastním vedení porodu. 2 (2 %) respondentky uvedly, že při jimi vedeném porodu zatím nedošlo k většímu poranění než k ruptuře perinea I. stupně. U 29 (29 %) porodních asistentek došlo nejhůře k poranění odpovídajícímu II. stupni. Ovšem u 53 (52 %) porodních asistentek, při jimi vedeném porodu došlo k ruptuře III. stupně. A u 17 (17 %) respondetek zatím nedošlo k horšímu poranění než je episiotomie. 33

34 Otázka číslo 11: Myslíte si (máte vypozorováno) že, příprava hráze má vliv na porodní poranění? Ano, myslím že, riziko snižuje Myslím že, to žádný vliv nemá Myslím že, to spíše škodí svalům pánevního dna 84 % 16% 0 % Graf 11 - účinnost přípravy porodních cest Z celkového počtu porodních asistentek 101 (100 %), které vyplnily dotazník, si 85 (84 %) myslí, že příprava hráze před porodem mám vliv na velikost porodních poranění. 16 (16 %) si naopak myslí, že to žádný vliv na porodní poranění nemá a žádná z respondentek si nemyslí, že by předporodní příprava hráze škodila pánevnímu dnu. 34

35 3.4 Vyhodnocení hypotéz Hypotéza číslo 1: Myslím si, že více jak 90% porodních asistentek zná alespoň dva způsoby přípravy porodních cest v těhotenství. Žáda a jedna metoda dvě a více metod 94 % 6 % Graf 12 - hypotéza 1 Z výzkumu vyplynulo, že 95 (94 %) porodních asistentek zná alespoň dvě a více metod přípravy porodních cest a pouze 6 (6 %) respondentek zná méně než dvě metody předporodní přípravy porodních cest. Hypotéza se potvrdila. 35

36 Hypotéza číslo 2: Předpokládám, že méně jak 20 % porodních asistentek provádí episiotomii rutinně. Pouze při jasných známkách vzniku ruptury Rutinně dle určitých kritérií 13 % 87 % Graf 13 hypotéza 2 Dle výsledků výzkumu provádí episiotomii rutinně, i když pouze u prvorodiček a u žen, kdy odhadovaná porodní váha je větší než 3700g, 13 (13 %) porodních asistentek. 88 (87 %) respondentek provádí episiotomii pouze v případě kdy cítí, že bez nástřihu by došlo k ruptuře. Hypotéza se potvrdila. 36

37 Hypotéza číslo 3: Domnívám se, že více jak 80% porodních asistentek považuje za nejúčinnější techniku prevence porodního poranění řízené tlačení % 34 % 14 % 16 % Řízené tlačení Masáž hráze Dianatal gel Poloha na boku Graf 14 hypotéza číslo 3 Z výsledků zpracovaných do tohoto grafu jasně vyplývá, že podle 85 (84 %) porodních asistentek je nejúčinnější metodu vedení druhé doby porodní, využívanou jako prevence porodního poranění, řízené tlačení. Hypotéza se potvrdila. 37

38 Hypotéza číslo 4 : Předpokládám, že více jak 50 % porodních asistentek si myslí že, lepší je episiotomie, než spontánní ruptura Episiotomie Ruptura 46 % 54 % Graf 15 hypotéza číslo 4 Z celkového vzorku respondentek si 55 (54 %) myslí, že episiotomie je lepší než spontánní ruptura perinea. Hypotéza se potvrdila. 38

39 Hypotéza číslo 5 : Předpokládám, že více jak 45 % porodních asistentek si myslí že, příprava hráze snižuje riziko porodního poranění. Ano, myslím že, riziko snižuje Myslím že, to žádný vliv nemá 16 % 84 % Graf 16 hypotéza číslo 5 Podle výsledku dotazníkového šetření, si 85 (84 %) porodních asistentek myslí, že předporodní příprava hráze snižuje ryziko vzniku porodního poranění. Pouze 16 (16 %) respondentek si myslí, že příprava hráze nemá ne porodní poranění vliv. Hypotéza se potvrdila. 39

40 Hypotéza číslo 6: Domnívám se, že porodní asistentky do 35 let neprovádějí rutinně episiotomii, než porodní asistentky nad 35 let do 35 let 12 % 13 % Rutinně nad 35 let 88 % 87 % Pouze v případě nutnosti Graf 17 hypotéza číslo 6 Z výzkumu vyplývá, že mezi respondentkami do 35 let, neprovádí rutinně episiotomii 36 (88 %) porodních asistentek. Mezi respondentkami nad 35 let neprovádí rutinně episiotomii 52 (87 %) porodních asistentek. Hypotéza se potvrdila. 40

41 3.5 Diskuze V bakalářské práci jsem si stanovila dva cíle a k nim šest hypotéz, které se potvrdily nebo vyvrátily. K zmapování informovanosti a přístupu porodních asistentek k porodním poraněním a jejich předcházení, jsem vytvořila dotazník, který obsahoval 11 otázek. Cíl číslo 1: Zjistit informovanost a přístup porodních asistentek k možnostem přípravy hráze k porodu. Z výsledků vyplynulo, že více jak 90 % porodních asistentek zná alespoň dvě metody přípravy porodních cest, které může žena využívat v těhotenství. Jednoznačně nejznámější metodou je mezi porodními asistentkami, masáž hráze. Tuto metodu uvedlo 96 (95 %) respondentek. Na otázku, zda mají porodní asistentky možnost doporučovat ženám techniky přípravy hráze, odpovědělo 82 (81 %) z celkového počtu 101 (100 %) že tuto možnost mají. 30 (30 %) porodních asistentek i přesto, že mají možnost tyto techniky doporučit, této možnosti nevyužívají. 14 (14 %) z důvodu nedostatku času, který by potřebovaly k doporučení těchto technik a 16 (16 %) porodních asistentek si myslí, že všechny tyto techniky jsou neúčinné a tím pádem zbytečné. Ovšem 52 (51%) z celkového počtu respondentek, techniky přípravy porodních cest doporučují, kdykoliv k tomu mají příležitost. Otázka číslo 11, mapovala osobní názor či zkušenost porodních asistentek s vlivem předporodní přípravy porodních cest na vznik porodních poranění. 85 (84 %) porodních asistentek si myslí (má vypozorováno), že předporodní příprava porodních cest a hráze má přímí vliv na porodní poranění. 16 (16 %) respondentek uvedlo, že podle jejich názoru techniky přípravy hráze na porodní poranění žádný vliv nemá. Cíl číslo 2: Zjistit přístup porodních asistentek k vedení druhé doby porodní ve vztahu k porodnímu poranění. Z výsledků vyplynulo, že žádná z respondentek neprovádí episiotomii rutinně u každé rodičky. Toto zjištění je podle mého názoru velice pozitivní. Další výsledky ukazují, že jen 13 (13 %) z celkového počtu 101 (100 %) respondentek, provádí episiotomii rutinně u prvorodiček 11 (11 %). U žen, kdy odhadovaná porodní váha dítěte je větší než 41

42 3700g, provádí rutinní episiotomii pouze na základě této informace o váze dítěte, 2 (2 %) respondentky. Naopak celých 88 (87 %) porodních asistentek uvedlo, že episiotomii provádí pouze v případě, kdy cítí, že bez nástřihu by došlo k spontánní ruptuře perinea. V otázce číslo 7 jsem se respondentek tázala, zdá podle jejich názoru je lepší episiotomie nebo ruptura. U této otázky měly respondentky uvést i hlavní důvod, proč si myslí, že právě episiotomie je lepší než ruptura či naopak. Názor uvedly všechny porodní asistentky, a i když byly odpovědi jinak formulované, vyplynuly u každé odpovědi dva hlavní důvody. U odpovědi, že episiotomie je lepší než ruptura, kterou zvolilo 55 (54 %) respondentek, byly uváděny důvody lepšího hojení ve 3 (5 %) případech a prevence většího porodního poranění v 52 (95 %) případech. To že je podle osobního názoru respondentek lepší ruptura než episiotomie uvedlo 46 (46 %) porodních asistentek z celkového počtu 101 (100 %). U této odpovědi uvedlo jako hlavní důvod jejich volby, lepší hojení ruptury než episiotomie, 39 (85 %) respondentek. Zbylých 7 (15 %) porodních asistentek si myslí, že ruptura je lepší než episiotomie, protože prochází místem nejmenšího odporu a nepoškodí tak velké cévy a nervy. Stejné výsledky, kdy 85 % porodních asistentek dává přednost episiotomii a pouze 15 % ruptuře, byly uvedeny i ve výzkumu I. Bulové (2012). U otázky číslo 8 jsem chtěla zjistit, jaké pocity vyvolává u porodních asistentek pocit, kdy nemohou u ženy provést episiotomii i kdyby bylo jasné, že dojde k ruptuře. 28 (28 %) respondentek se s touto situací nikdy nesetkalo, nemohly tedy uvést své pocity. 11 (11 %) porodních asistentek se při vedení takového porodu cítilo být pod tlakem a 19 (19 %) se cítilo nejistě. U 43 (42 %) porodních asistentek z celkového počtu 101 (100 %) se za těchto podmínek necítilo jinak, než při vedení porodu, kdy episiotomii provést mohou a nepociťovalo žádné negativní emoce. Otázka číslo 6 směřovala k tomu zjistit, zda se porodní asistentky informují před porodem o rizikovém faktoru vzniku ruptur, kterým jsou záněty a mykózy v těhotenství ženy a jak k jejich výskytu staví při vedení porodu. 10 (10 %) porodních asistentek z celkového počtu 101 (100 %) uvedlo, že tato informace pro ně nemá žádný význam a ani ji nevyhledává. 42 (42 %) respondentek zjišťuje, zda žena mykózami nebo záněty v těhotenství trpěla, pouze z informativního hlediska ale dále toho nijak nevyužívají. To 49 (48 %) respondentek, při výskytu mykóz či zánětů v anamnéze rodičky tuto informaci využijí při vedení porodu. A to tak že si více hlídají vznik ruptur pochvy a pevněji a důkladněji chrání hráz při vedení druhé doby porodní. 42

43 U otázky číslo 8 mohly respondentky vybrat více možností. Měly vybrat, které metody vedení druhé doby porodní jsou podle jejich názoru nejúčinnější jako prevence porodního poranění. Záměrně jsem neuváděla chránění hráze, protože podle mého názoru patří neodmyslitelně k vedení druhé doby porodní a žádná porodní asistentka nevede porod bez chránění hráze. Respondentky nejčastěji uvedly, že podle nich je nejúčinnější řízené tlačení, uvedlo jej 85 (84 %) respondentek. Druhou nejčastěji uváděnou metodou byla masáž hráze, kterou zvolilo 34 (34 %) respondentek, 14 (14 %) uvedlo Dianatal gel a 16 (16 %) respondentek si myslí, že jednou z nejúčinnějších metod předcházení porodních poranění během druhé doby porodní je poloha na boku. V podobném výzkumu I. Bulové vyšlo, že 38,5 % porodních asistentek si myslí, že řízené tlačení je účinná technika prevence porodního poranění ve druhé době porodní. Celkem 15,4 % si myslí, že nejúčinnější je masáž hráze a 11,5 % že Dianatal gel. Výsledky tedy byly opět velice podobné. V otázce číslo 10 jsem chtěla zjistit, k jakému největšímu porodnímu poranění došlo při vedení porodů respondentkami. Každá respondentka měla tedy uvést největší stupeň porodního poranění, se kterým se za svou praxi porodní asistentky setkaly, ovšem pouze u porodů, které vedly ony samy. Všem porodním asistentkám vzniklo při vedení porodu větší poranění než drobné lacerace. Uvedly, že ruptura I. stupně byla největším porodním poraněním v průběhu praxe dvou (2 %) respondentek, u 29 (29 %) došlo nejhůře k poranění II. stupně. K tomuto procentu respondentek by se dalo připojit i procento respondentek, které uvedly, že za jejich praxi nedošlo k horšímu poranění než k episiotomii, jelikož episiotomie odpovídá rozsahem ruptuře II. stupně. Tuto informaci uvedlo 17 (17 %) respondentek. Z výsledků otázky číslo 10 ovšem vyplývá, že u celých 53 (52 %) respondetek došlo během porodů, které vedly k porodnímu poranění III. stupně. Tato informace je pole mě velice znepokojivá ale předpokládatelná. 43

44 3.6 Doporučení pro praxi Z výsledků výzkumu je patrné, že porodní asistentky mají dobrou úroveň informovanosti o předporodní přípravě porodních cest, věří v její účinnost a snaží se informace o těchto metody šířit mezi těhotné ženy. Tato úroveň by se ovšem dala ještě zvyšovat a to nejen pomocí seminářů či přednášek. Ke zvýšení informovanosti by stačily jen edukační materiály, jako jsou brožury, návody či videa. Podle mého názoru, čím více porodních asistentek bude znát metody přípravy porodních cest v těhotenství, tím více tyto informace bude šířit mezi těhotné. A čím více těhotných bude těchto rad využívat, tím méně bude episiotomií a rozsáhlých porodních poranění. Z výzkumu vyšlo, že u více jak poloviny respondentek došlo při vedení porodu k ruptuře III. stupně. Myslím si, že při poctivé předporodní přípravě porodních cest by se toto procento snížilo. 44

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Porodní asistentka. Problematika pánevní statiky

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Porodní asistentka. Problematika pánevní statiky VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka Problematika pánevní statiky bakalářská práce Autor: Nela Héniková Vedoucí práce: Mgr. Vlasta Dvořáková Jihlava 2012 ANOTACE Tato bakalářská práce

Více

Diaphragma pelvis. https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo

Diaphragma pelvis. https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo Diaphragma pelvis https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo Pánevní dno V oblasti pánevního dna v těsné blízkosti se setkává více orgánových systémů (konec trávicí soustavy, dolní část močových cest,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Pavla KOŘÍNKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Prevence a péče porodní asistentky o porodní poranění Pavla Kořínková

Více

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez )

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Úvod Těhotenství je

Více

STATISTIKA PORODNICE 2012

STATISTIKA PORODNICE 2012 STATISTIKA PORODNICE 2012 Nemocnice Český Krumlov a.s. MUDr. Hana Bartoňová PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ Byla založena v roce 1953 Dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 700 porody za rok

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

PORANĚNÍ SVALOVÉHO DNA PÁNEVNÍHO PŘI PORODU. Jarmila Šišáková, DiS.

PORANĚNÍ SVALOVÉHO DNA PÁNEVNÍHO PŘI PORODU. Jarmila Šišáková, DiS. PORANĚNÍ SVALOVÉHO DNA PÁNEVNÍHO PŘI PORODU Jarmila Šišáková, DiS. Bakalářská práce 2016 *** naskenované Prohlášení str. 1*** 000111*** naskenované Prohlášení str. 2*** ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Seznam příloh. Příloha A: Pánevní dno. Příloha B: Fyziologická a patologická funkce hrdla močového měchýře

Seznam příloh. Příloha A: Pánevní dno. Příloha B: Fyziologická a patologická funkce hrdla močového měchýře Seznam příloh Příloha A: Pánevní dno Příloha B: Fyziologická a patologická funkce hrdla močového měchýře Příloha C: Léky užívané v léčbě stresové inkontinence moči Příloha D: Kolpopexis sec. Burch Příloha

Více

Management perineálního poranění v průběhu porodu a šestinedělí. Veronika Varmužová

Management perineálního poranění v průběhu porodu a šestinedělí. Veronika Varmužová Management perineálního poranění v průběhu porodu a šestinedělí Veronika Varmužová Bakalářská práce 2016 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku poranění perinea během porodu.

Více

Dianatal porodnický gel

Dianatal porodnický gel NOVINKA Dianatal porodnický gel Usnadňuje porod a chrání matku i dítě www.dianatal.cz Proč volit Dianatal? Porod je nesdělitelná osobní zkušenost Vlastní porod můžeme rozdělit na dvě fáze, které na sebe

Více

Techniky cvičení po spontánním porodu zaměřené na pánevní dno. Pavla Paskudová

Techniky cvičení po spontánním porodu zaměřené na pánevní dno. Pavla Paskudová Techniky cvičení po spontánním porodu zaměřené na pánevní dno Pavla Paskudová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem této práce je pozastavit se nad problematikou poporodního cvičení zaměřené na pánevní

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

Zpráva o rodičce Report on mother at childbirth 2009

Zpráva o rodičce Report on mother at childbirth 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 9. 21 62 Souhrn Zpráva o rodičce 29 Report on mother at childbirth 29 Úhrnná plodnost žen v tomto roce v České republice

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

PORODNÍ PORANĚNÍ ŽENY PŘI VAGINÁLNÍ POROD

PORODNÍ PORANĚNÍ ŽENY PŘI VAGINÁLNÍ POROD MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE PORODNÍ PORANĚNÍ ŽENY PŘI VAGINÁLNÍ POROD Bakalářská práce Vypracovala: Ivana Bulová Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Kameníková Brno 2012

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Adéla Chaloupková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Porodní asistence B 5349 Adéla Chaloupková Studijní

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Výsledná kritéria Klientka má dostatek informací dle příslušného deficitu. Klientka má zájem o získání informací. Klientka spolupracuje.

Výsledná kritéria Klientka má dostatek informací dle příslušného deficitu. Klientka má zájem o získání informací. Klientka spolupracuje. 1. Nedostatek informací z důvodu nové životní zkušenosti /Kameníková, 2003, s.20/ Klientka je informovaná Klientka má dostatek informací dle příslušného deficitu. Klientka má zájem o získání informací.

Více

5 ZARUČENÝCH TIPŮ PRO ODDÁLENÍ EJAKULACE

5 ZARUČENÝCH TIPŮ PRO ODDÁLENÍ EJAKULACE 5 ZARUČENÝCH TIPŮ PRO ODDÁLENÍ EJAKULACE info@predcasna-ejakulace.cz Autor: Martin Uhlári - blog www.predcasna-ejakulace.cz 01.09.2013 v Praze Všechna práva vyhrazena. Autor: Martin Uhlári 1 1. Pár slov

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. Informovanost žen o episiotomii

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. Informovanost žen o episiotomii VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Informovanost žen o episiotomii bakalářská práce Autor: Hana Jarolímová Vedoucí práce: Mgr. Vlasta Dvořáková Jihlava 2011 Anotace a klíčová

Více

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů).

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). AMI Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). Ami je jedinečná: systém tří kroků umožňuje postupovat v posilování PC svalů vlastním tempem. Ami je potěšení:

Více

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE ZAD A PÁNVE

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE ZAD A PÁNVE TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE ZAD A PÁNVE Václav Báča, David Kachlík Tereza Smržová, Martin Holek, Katarína Hubčíková, Radek Jakša Ústav anatomie 3. LF UK, Praha podpořeno grantem FRVŠ 1101/2008/F3 OHRANIČENÍ:

Více

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.13

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Komplikace poranění pánevního kruhu

Komplikace poranění pánevního kruhu Komplikace poranění pánevního kruhu Šrám J., Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Traumatologicko - ortopedické centrum KN Liberec a.s. Mikulov 2015 Tento projekt je finančně podpořen z Programu na podporu

Více

Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna.

Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. silná uvnitř, jistá navenek Úvod Aquafl ex Přirozené držení těla Společnost NEEN se dlouhodobě věnuje vývoji pomůcek pro posílení svalů pánevního

Více

Péče o ženu s porodním poraněním

Péče o ženu s porodním poraněním FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Porodní asistence B5349 Pavla Veigendová Studijní obor: Porodní asistentka 5341R007 Péče o ženu s porodním poraněním Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Prevence poranění hráze během vaginálního porodu

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Prevence poranění hráze během vaginálního porodu UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Nikola Pospíšilová Prevence poranění hráze během vaginálního porodu Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Štěpánka Bubeníková

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Milé maminky, Cvičení s Aniballem prokazatelně přináší:

Milé maminky, Cvičení s Aniballem prokazatelně přináší: Milé maminky, chcete-li se při porodu vyhnout natržení nebo nástřihu hráze, pak se seznamte se zdravotní pomůckou Aniball, sloužící k předporodní přípravě a zpevnění svalstva pánevního dna po porodu. Začít

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

I. Fyziologie těhotenství 8

I. Fyziologie těhotenství 8 Obsah I. Fyziologie těhotenství 8 1.1 Oplození a další vývoj oplozeného vejce 8 1.2 Období embryogeneze 8 1.3 Vývoj embrya 10 1.4 Vývoj placenty 11 1.5 Období fetální 12 1.6 Placenta 13 1.7 Fetoplacentámí

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Jmelí nať řezaná Podpůrný prostředek při léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku a při presklerotických stavech starších osob. Upozornění: Přípravek nenahrazuje medikamentózní léčbu. Užívání čaje

Více

OBSAH ( 117) 2/ NITRODĚLOŽNÍ VÝVOJ PLODU (Sulc) 14 Jak dlouho trvá těhotenství? 17 Jak se vypočítává termín porodu? 18

OBSAH ( 117) 2/ NITRODĚLOŽNÍ VÝVOJ PLODU (Sulc) 14 Jak dlouho trvá těhotenství? 17 Jak se vypočítává termín porodu? 18 OBSAH 1/ VZNIK NOVÉHO 2ГѴОТА (Sulc) 7 Vznik nového života 7 Je pre početí některé roční období výhodnější? 10 Jak a kdy lze prokázat těhotenství? 10 Je možno ovlivnit pohlaví dítěte? 12 Mimoděložní těhotenství

Více

Prevence porodního poranění v oblasti perinea

Prevence porodního poranění v oblasti perinea Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče Bakalářská práce Prevence porodního poranění v oblasti perinea Vypracovala:

Více

Inkontinence. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc.

Inkontinence. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Inkontinence Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.4.2009 Bc. Eva Matoušková INKONTINENCE samovolný odchod moči PŘÍČINY: Porucha funkce

Více

PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU

PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU ZÁKLADNÍ POJMY: PLACENTA: - plodový koláč o průměru 20 cm a váze 400 600 g - pevně přichycena ke stěně dělohy - zajišťuje miminku výživu a kyslík - filtruje (částečně)

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

Informovaný souhlas s epidurální analgezií u porodu

Informovaný souhlas s epidurální analgezií u porodu Informovaný souhlas s epidurální analgezií u porodu Epidurální analgezie je jednou z metod používaných ke zmírnění porodních bolestí. Na naší klinice jde o metodu dobře ověřenou a zároveň nejčastěji používanou.

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

Beacap. Cervikální klobouček. www.beacap.com. Nehormonální antikoncepce pro ženy

Beacap. Cervikální klobouček. www.beacap.com. Nehormonální antikoncepce pro ženy Beacap...klenot pro lásku... Cervikální klobouček Nehormonální antikoncepce pro ženy S - netěhotné M - císařský řez, potrat L - vaginální porod www.beacap.com Vyrobeno z certifikovaného lékařského silikonu

Více

Anatomie pánve. Foukal J., Richter S. Radiologická klinika FN Brno a LF MU

Anatomie pánve. Foukal J., Richter S. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Anatomie pánve Foukal J., Richter S. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Pánev prostor od lopat kostí kyčelních po perineum - Velká pánev - Malá pánev hranice - pánevní vchod Aditus pelvis (pánevní vchod)

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění. Šárka Michalíková

Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění. Šárka Michalíková Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění Šárka Michalíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit možnosti prevence poranění

Více

ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY. Petra Bártová Martina Zmrzlá

ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY. Petra Bártová Martina Zmrzlá ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY Petra Bártová Martina Zmrzlá Charakteristika vnitřních pohlavních orgánů ţeny Vaječníky (ovaria) pohlavní ţláza, produkce ţenských pohlavních buněk - vajíček Vejcovody (tubae uterinae)

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa:

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: 1) vejcovody 8) vaječníky 2) močový měchýř 9) tračník 3) stydká kost 10) děloha 4) bod G 11) poševní klenba 5) klitoris 12) děložní

Více

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM Strana 1 / 6 Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče, vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 4 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

POROD. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

POROD. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje POROD Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2010 Bc. Höferová Hana PP PŘI PORODU A AKUTNÍCH STAVECH V GYNEKOLOGII Bc. Höferová Hana

Více

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I.

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2009 Bc. Hrušková Jindřiška Anatomie

Více

Anatomie malé pánve a technika MR. 1 Radiologická klinika FN Brno Bohunice a LF MU Brno 2 Anatomický ústav, LF MU Brno

Anatomie malé pánve a technika MR. 1 Radiologická klinika FN Brno Bohunice a LF MU Brno 2 Anatomický ústav, LF MU Brno Anatomie malé pánve a technika MR vyšet etření Nádeníček ek P. 1, Matonoha P. 2, Vavříkov ková M. 1, Bartušek D. 1 1 Radiologická klinika FN Brno Bohunice a LF MU Brno 2 Anatomický ústav, LF MU Brno východ

Více

þÿ F y z i o t e r a p i e p r o t h o t n é a ~ e n y porodu v pardubickém kraji

þÿ F y z i o t e r a p i e p r o t h o t n é a ~ e n y porodu v pardubickém kraji Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ F y z i o t e

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Žádost o povolení výzkumného šetření

Seznam příloh: Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Žádost o povolení výzkumného šetření Seznam příloh: Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Žádost o povolení výzkumného šetření Příloha č. 1 Dotazník Vážené kolegyně! Jsem studentkou 3. Ročníku 1. lékařské fakulty UK v Praze oboru všeobecná sestra.

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová INKONTINENCE MOČI Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Autor PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT Přezkoumala Mgr. Veronika Chrobáková Rehabilitace Nemocnice následné péče 2016 Inkontinence

Více

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Mgr. Anna Milerová Chomutov - září 2011 Metodika výzkumu Sběr dat probíhal v

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Ošetřování porodních poranění

Ošetřování porodních poranění UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Martina Baková Ošetřování porodních poranění Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc. Štěpánka Bubeníková Olomouc 2010 ANOTACE

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Press kit Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Pacientů s rakovinou prostaty každý rok přibývá 1 Podle statistických údajů je rakovina prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 23.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

Hygiena dospělého nemocného

Hygiena dospělého nemocného Hygiena dospělého nemocného Hygienická péče u klienta v nemocnici vychází z postupů, které denně vykonává zdravý člověk při dodržování hygieny. Cíl osobní hygieny: 1. preventivní: např. hygiena dutiny

Více

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.11.26 3 Jednočetná a podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce Singleton

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 52 Souhrn Zpráva o novorozenci 2012 Report on newborn 2012 V roce 2012 se v České republice živě narodilo

Více

INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta

INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta Klíčová slova: pánevní dno, inkontinence, typy inkontinence, svalové napětí, fyzioterapie V České republice trpí inkontinencí moči

Více

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace Vypracovala: Mgr.

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

systém tonizující svaly pánevního dna

systém tonizující svaly pánevního dna systém tonizující svaly pánevního dna Prírucka k posílení svalu pánevního dna systém tonizující svaly pánevního dna Stresová inkontinence je problém, který postihne až třetinu žen. Klinicky ověřený systém

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Ester Havlová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Ester Havlová Studijní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Vliv porodu na zevní míry genitálu

Vliv porodu na zevní míry genitálu Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Vliv porodu na zevní míry genitálu Bc. Adriana Sázavská Diplomová práce 2015 Prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Press kit Bojujte proti oslabeným pánevním svalům fyzioterapií

Press kit Bojujte proti oslabeným pánevním svalům fyzioterapií Press kit Bojujte proti oslabeným pánevním svalům fyzioterapií 1 Ochablé pánevní dno dokáže potrápit ženy i muže Oslabení svalů pánevního dna je v populaci poměrně četně zastoupeno. S důsledky poruch jejich

Více

Močopohlavní systém. Klinické poznámky. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Močopohlavní systém. Klinické poznámky. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Močopohlavní systém Test Močopohlavní systém probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz Průběžné

Více

Zpráva o rodičce 2012. Report on mother at childbirth 2012

Zpráva o rodičce 2012. Report on mother at childbirth 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 11. 213 51 Souhrn Zpráva o rodičce 212 Report on mother at childbirth 212 Úhrnná plodnost žen v České republice

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 1 15.6.2004 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Gynaecologic Care -

Více

Epidurální analgezie u porodu

Epidurální analgezie u porodu Epidurální analgezie u porodu Epidurální analgezie je jednou z metod používaných ke zmírnění porodních bolestí. Jde o metodu dobře ověřenou a zároveň nejčastěji používanou. Následující text přináší o této

Více

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Na počátku jsme si stanovili několik okruhů otázek, na které jsme pomocí dotazníkového šetření chtěli získat odpověď: 1.

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 4 21.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004 Gynaecologic Care

Více