Požárně bezpečnostní řešení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požárně bezpečnostní řešení"

Transkript

1 Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov, ul. Pionýrů 1614 Stavebník : Město Sokolov, Sokolov, ul. Rokycanova 1929 Projektant : Jana Heidlerová Druh dokumentace : ke stavebnímu povolení Zpracovatel PBŘ : Bc. Jan Přibys, Sokolov, K. Čapka 1410 osvědčení o autorizaci č.: 27845, V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem Telefon: , V Sokolově : 11/2011 1

2 Toto požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu požadavků 31 vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a dle 41 odst.2 vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci a dle předpisů a norem souvisejících. 1. Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení - Projektová dokumentace z 09/2011 projektant : Jana Heidlerová - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby - vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci - ČSN EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň - ČSN EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení - Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů; R. Zoufal a kolektiv - ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - ČSN požární bezpečnost tepelných zařízení - ČSN nevýrobní objekty - ČSN společná ustanovení - ČSN obsazení objektů osobami - ČSN , ed. 2 požární odolnost stavebních konstrukcí - ČSN změny staveb - ČSN ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením - ČSN zásobování požární vodou 2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě Předmětem projektové dokumentace a tohoto požárně bezpečnostního řešení je posouzení změny části stavby 2.NP pavilonu stravování a školní družiny v části školní družiny, spojené se stavebními úpravami. Realizací této změny bude zrušena stávající výdejna s jídelnou ve 2.NP a nahrazena prostory školní družiny. Rozšířeno bude stávající hygienické zařízení pro žáky i učitele. Posuzovaný objekt se nachází v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 na parc. č. 873 v k.ú. Sokolov. Stávající stav Pavilon stravování je montovaný železobetonový skeletový třípodlažní objekt s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Pavilon je s ostatními prostory školy propojen jednopodlažní spojovací chodbou. V 1.PP je technické zázemí pavilonu. V 1.NP je kuchyně s jídelnou, zázemí pro personál i strávníky, byt školníka, šatny, sklady. Ve 2.NP je již nevyužívaná výdejna s jídelnou pro 2.ZŠ v Sokolově a prostory školní družiny. Stavebními úpravami a změnou v užívání je dotčeno pouze 2.NP v části výdejny s jídelnou, část školní družiny a hygienické zařízení. V dotčených prostorech jsou zděné příčky, dřevěné dveře v ocelových zárubních, prosvětlení chodeb je provedeno sklobetonovými výplněmi. Podávací okna mezi výdejnou a jídelnou jsou dřevěná výsuvná. Podlahy v chodbě, výdejně a v 2

3 hygienickém zařízení jsou provedeny z keramických dlažeb, v ostatních prostorech je převážně PVC. Stěny jsou opatřeny min. do v. 1600mm olejovým nátěrem nebo keramickým obkladem. Zbylá část stěn a stropy jsou opatřeny omítkou a malbou. Propojení mezi 1.NP a 2.NP je řešeno dvouramenným schodištěm a ve výdejně malým nákladním výtahem. Střecha nad pavilonem stravování je plochá se střešní krytinou z asfaltových pasů V celém pavilonu byly v předstihu provedeny výměny výplní otvorů v obvodovém zdivu z původních dřevěných za plastové, zateplení obvodových stěn. Objekt je napojen na veřejné inženýrské sítě vodovod, kanalizaci, plynovod, elektro nn, centrální vytápění. Současná kapacita školní družiny je 90 dětí a 3 padagogičtí pracovníci. Nový stav Projektová dokumentace řeší změnu části stavby 2.NP pavilonu stravování a školní družiny v části školní družiny, spojené se stavebními úpravami. Realizací této změny bude zrušena stávající výdejna s jídelnou ve 2.NP a nahrazena prostory školní družiny. Rozšířeno bude stávající hygienické zařízení pro žáky i učitele. Po provedení navrhovaných stavebních úprav se nepředpokládá navýšení současného stavu 90 dětí a 3 pedagogických pracovníků. Navrhovanými stavebními úpravami dojde ke zlepšení prostorových podmínek školní družiny a k rozšíření hygienického zařízení pro žáky i učitele. V souvislosti s prováděnými stavebními úpravami vznikne jeden nový kabinet, sklady hraček a WC pro plánovaný byt školníka. Tato WC kabina bude po skončení stavebních úprav uzamčena a nebude využívána do doby realizace bytu školníka ve 2.NP. V prostorech dotčených stavebními úpravami budou odpojeny rozvody vnitřních instalací elektro, voda, kanalizace, vzduchotechnika. Dle nově navrženého dispozičního uspořádání je navrženo bourání příček v prostoru původní kuchyně, vybourání výtahu a nepotřebných příček v hygienickém zařízení, vybourání nových otvorů pro dveře. Ve stavebně upravovaných prostorech budou odstraněny stávající povrchové úpravy stěn a podlah olejové nátěry, obklady, keramické dlažby, PVC, vnitřní výplně otvorů dveřní křídla, zařizovací předměty. V prostorech dotčených stavebními úpravami budou provedeny nové příčky, osazeny nové zařizovací předměty, nově budou provedeny rozvody elektro, vody a kanalizace. V nově budovaném hygienickém zařízení budou vybudovány nové rozvody vzduchotechniky s vyústěním nad střechu. Vytápění je stávající žebrovými litinovými radiátory, které budou v dotčených prostorech opatřeny novým nátěrem. V dotčených prostorech 2.NP jsou navrženy nové povrchové úpravy podlah, stěn a stropů. Nové vnitřní dělící příčky jsou navrženy zděné z cihelných bloků, pórobetonových tvárnic apod. tloušťky 100 a 150 mm s oboustrannou omítkou nebo s keramickými obklady. Příčka mezi plánovaným bytem školníka a hygienickým zařízením školní družiny je navržena zvukověizolační tloušťky 280 mm ve skladbě 2x Porotherm AKU 11,5 z vnější strany omítnutá se vzduchovou mezerou vyplněnou minerální izolací, nebo příčkou z SDK konstrukce se stejnými nebo lepšími parametry. Překlady nad nově budovanými otvory jsou navrženy prefabrikované z nabídky vybraného zdícího systému, případně z ocelových nosníků. Nové podlahy jsou navrženy z keramické dlažby, PVC a koberec. Povrchové úpravy stěn jsou navrženy z keramických obkladů, olejových nátěrů a omítek dle dodavatele stavebního systému. V místě vybouraného otvoru výtahové šachty je navržena dobetonávka stropní konstrukce. Nové dveře jsou navrženy dřevěné dýhované hladké jednokřídlové /1970mm, u stávajících dveří budou zachovány stávající ocelové zárubně, nově osazované 3

4 dveře budou také v ocelových zárubních. Z důvodu zakrytí VZT potrubí v hygienickém zařízení ve 2.NP bude proveden snížený podhled z SDK konstrukce, popř. podhled z minerálních desek. Nově navržené kanalizační potrubí bude v prostoru 1.NP opatřeno podhledem z SDK konstrukce s tepelnou izolací z minerální vlny. Dle ČSN , čl a) má posuzovaný objekt konstrukční systém nehořlavý. Dle 31 vyhlášky č. 23/2008 Sb., se při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích postupuje podle ČSN Posouzení objektu dle ČSN Půdorysné plochy skladů nepřesahují svoji velikostí hodnoty uvedené v ČSN , čl. 4.1b) 300 m 2. Na prostory skladů se ČSN nevztahuje. 3. Posouzení dle ČSN Dle ČSN , čl. 3.2 je změna užívání objektu, prostoru nebo provozu z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede : a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů součinem (p n. a n. c) o více než 15 kg.m -2 - původní využití: družina se zázemím p n. a n. c = 21,67. 0,96. 1,0 = 20,80 kg.m -2 Název místnosti S p n a n S. p n S. p n. a n (m 2 ) (kg.m -2 ) 2.NP - chodba, schodiště 55,55 5,0 0,8 277,7 222,2 - výtah 2,42 15,0 0,9 36,3 32,6 - kabinet 19,32 40,0 1,0 772,8 772,8 - družina 257,52 25,0 1, , ,0 - sociální zařízení 19,42 5,0 0,7 97,1 67,9 - jídelna 110,91 20,0 0, , ,3 - výdejna 28,89 30,0 0,95 866,7 823,3 celkem 494,03 21,67 0, , ,1 - nové využití: družina se zázemím p n. a n. c = 24,42. 0,98. 1,0 = 23,93 kg.m -2 Název místnosti S p n a n S. p n S. p n. a n (m 2 ) (kg.m -2 ) 2.NP - chodba, schodiště 62,84 5,0 0,8 314,2 251,3 - kabinet 19,32 40,0 1,0 772,8 772,8 - družina 334,03 25,0 1, , ,7 - sklady hraček 32,92 75,0 1, , ,0 - sociální zařízení, úklid 48,16 5,0 0,7 240,8 168,5 celkem 497,27 24,42 0, , ,3 Závěr: Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke zvýšení požárního rizika o více než 15,0 kg.m -2 (23,93 20,80 = 3,13 kg.m -2 ). b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20 % stávajícího stavu; pokud se určí zvýšený počet osob o více než 20 %, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené 4

5 počty osob, avšak prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke zvýšení počtu osob unikajících z posuzovaného objektu. Stavebními úpravami nedochází ke změně počtu osob, počet osob zůstává zachován dle stávajícího stavu. c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu : Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu. d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami dochází k záměně části funkce objektu dochází ke změně užívání jídelny a výdejny jídel na družinu, části výdejny na sklad hraček, družiny na hygienické zařízení, chodbu a sklad hraček. e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou ani přístavbou. Navrženými stavebními úpravami nedochází k podstatným stavebním změnám posuzované části objektu. Dle ČSN , čl. 3.2 je změna užívání části objektu spojená se stavebními úpravami hodnocena dále jako změna stavby skupiny I. s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Dále je postupováno dle ČSN , čl. 3.3 a kapitoly 4. Dle ČSN , čl. 3.3 u posuzované části objektu (2.NP pavilonu) zatříděné do změn staveb skupiny I. nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám, nebo ke změně užívání objektu, prostoru (dle čl. 3.2, ČSN ) a předmětem je pouze dle : - písm. a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí: stavebními úpravami dojde k vyzdění nových vnitřních dělících příček z cihelných bloků, pórobetonových tvárnic apod. tloušťky 100 a 150 mm s oboustrannou omítkou nebo s keramickými obklady. Příčka mezi plánovaným bytem školníka a hygienickým zařízením školní družiny je navržena zvukověizolační tloušťky 280 mm ve skladbě 2x Porotherm AKU 11,5 z vnější strany omítnutá se vzduchovou mezerou vyplněnou minerální izolací, nebo příčkou z SDK konstrukce se stejnými nebo lepšími parametry. Překlady nad nově budovanými otvory jsou navrženy prefabrikované z nabídky vybraného zdícího systému, případně z ocelových nosníků. Nové podlahy jsou navrženy z keramické dlažby, PVC a koberec. Povrchové úpravy stěn jsou navrženy z keramických obkladů, olejových nátěrů a omítek dle dodavatele stavebního systému. V místě vybouraného otvoru výtahové šachty je navržena dobetonávka stropní konstrukce. Nové dveře jsou navrženy dřevěné dýhované hladké jednokřídlové /1970mm, u stávajících dveří budou zachovány stávající ocelové zárubně, nově osazované dveře budou také v ocelových zárubních. Z důvodu zakrytí VZT potrubí v hygienickém zařízení ve 2.NP bude proveden snížený podhled z SDK konstrukce, popř. podhled z minerálních desek. Nově navržené kanalizační potrubí bude v prostoru 1.NP opatřeno podhledem z SDK konstrukce s tepelnou izolací z minerální vlny. - písm. b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svoji funkcí podmiňují provoz objektu; stavebními úpravami je navrženo nové 5

6 sociální zařízení s nahodilým požárním zatížením 5,0 kg.m -2 s napojením na stávající rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechnického zařízení s vyústěním nad střechu objektu. - písm. f) změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech místnosti o podlahové ploše větší než 100 m 2 ; prostor s podlahovou plochou větší než 100 m 2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího stavebními úpravami dojde ke změně vnitřního členění prostorů, kde v rámci jednoho podlaží nevzniknou prostory s podlahovou plochou větší než 100 m 2 vyhovuje. 4. Změny staveb skupiny I. nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky ČSN kapitola 4, Technické požadavky na změny staveb skupiny I.: a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází k záměně nosných stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části. Dochází k záměně konstrukcí ohraničujících únikové cesty, kde jsou navrženy nové vnitřní dělící příčky tloušťky mm z cihelných bloků, pórobetonových tvárnic apod., které vykazují dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab , ř. 2.4 a tab , ř. 1.2 minimální požární odolnost R(EI) 60 DP1 vyhovuje. Vodorovné nosné konstrukce - ocelové nosné překlady nad nově provedeným otvorem pro dveře v nosné stěně jsou navrženy z ocelových válcovaných nosníků 3x Ič.120, které musí být chráněné vápennou omítkou na pletivu tloušťky nejméně 15 mm. Dle ČSN EN vykazují ocelové nosníky chráněné vápennou omítkou na pletivu tloušťky 25 mm minimální požární odolnost R30 vyhovuje až pro IV.SPB v posl. NP. Dobetonování stropu - otvoru ve stávající výtahové šachtě je navrženo ze železobetonu tloušťky 200 mm, který vykazuje dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab. 2.6 minimální požární odolnost R(EI) 90 DP1 vyhovuje. V případě jiné skladby stropu musí být zajištěna min. požární odolnost REI 45 DP1. Vstupní dveře do místnosti skladu hraček (225) z prostoru chodby (201) musí s ohledem na budoucí zřízení bytové jednotky a hodnocení chodby se schodištěm jako ČCHÚC, vykazovat minimální požární odolnost EW15C2DP3, včetně zárubně. b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN ) jako hořící odkapávají nebo odpadávají Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke zhoršení třídy reakce stavebních výrobků na oheň oproti původnímu stavu. Nové vnitřní dělící příčky jsou navrženy z pórobetonového nebo cihelného zdiva s oboustrannou omítkou nebo s keramickými obklady výrobky třídy reakce na oheň A1. Nové podlahové krytiny jsou navrženy z keramické dlažby výrobky třídy reakce na oheň A1. Stávající železobetonové 6

7 stropy jsou opatřené štukovou omítkou, nově jsou navrženy podhledy z SDK konstrukce nebo z minerálních desek (bez požadavku na požární odolnost), které jako hořící neodkapávají ani neodpadávají. c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke změně velikosti požárně otevřených ploch v obvodových stěnách, které zůstávají stávající. d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází ke zřízení nových prostupů stěnami bez opatření. e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na PÚ, nebo v částech objektu nedotčených změnou bude provedeno podle ČSN ; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na PÚ nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami dochází v nově budovaném hygienickém zařízení k vybudování nových rozvodů vzduchotechniky z výrobků třídy reakce na oheň A1 (SPIRO a pozink) s vyústěním nad střechu objektu. Vyústění nového VZT potrubí nad střechu objektu odpovídá požadavkům ČSN , čl a Rozvody VZT jsou vedeny v rámci jednoho PÚ bez opatření. f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení a svazky elektrických rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ČSN , čl a provedeny podle ČSN , čl Rozvody vody, kanalizace, vytápění, elektroinstalace apod., které přesahují dále uvedené průřezy a hmotnosti musí být utěsněny podle ČSN , čl viz dále. Dle ČSN , čl musí být konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů apod., dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce na max. EI30 v 1.NP a EI15 ve 2.NP pro II. SPB. Dle ČSN , čl u dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle čl zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen manžety ) jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce; těsnění prostupů se hodnotí podle ČSN EN :2008 a to v těchto případech: a) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes mm 2 jde-li o vertikální polohu potrubí, nebo přes mm 2, jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou do 15 o (EI-UU nebo EI-CU) Výše uvedený požadavek na utěsnění prostupů se vztahuje na samostatně vedené kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F ve vertikálním směru od DN 110 mm a v horizontálním směru od DN 125 mm. Při prostupu více potrubí vedle sebe musí být 7

8 splněny požadavky uvedené dále. Stropem 1.NP prostupují kanalizační potrubí HT DN 100 mm (průřez mm 2 ) jejichž vzájemná osová vzdálenost není menší než 300 mm bez požadavku na utěsnění manžetami, pouze požadavek na dotažení až k vnějším povrchům prostupujících potrubí a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce na EI30 v 1.NP. b) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes mm 2 (EI-CU) Výše uvedený požadavek na utěsnění prostupů se vztahuje na samostatně vedená jednotlivá potrubí od DN 140 mm. Při prostupu více potrubí vedle sebe musí být splněny požadavky uvedené dále. c) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes mm 2 (EI-CU) Rozvody VZT jsou navrženy z materiálů třídy reakce na oheň A1 (SPIRO, pozink, atd.) bez opatření. d) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m -1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN či ČSN , vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN a zařízení navrhovaných podle ČSN ). Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího světlého průřezu než mm 2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle ČSN EN :2008. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být označeny štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu a typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele a označení výrobce systému. g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.) Změnou užívání části 2.NP pavilonu spojenou se stavebními úpravami nedochází k prodloužení ani k zúžení stávajících únikových cest a ani ke zhoršení kvality únikových cest oproti původnímu stavu bez opatření. h) je vytvořen PÚ z prostorů podle 3.3b), ČSN , pokud to ČSN nebo jiné normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto PÚ mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III.SPB; III.SPB musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující PÚ od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému riziku v ostatních částech objektu) 8

9 Posuzovaný objekt není dělen do požárních úseků (dále jen PÚ ) - celý pavilon tvoří jeden společný PÚ a ani se zde nenacházejí prostory dle ČSN , čl. 3.3b), které by musely dle ČSN nebo jiných ČSN tvořit samostatné PÚ. Požární odolnost stávajících železobetonových stavebních konstrukcí odpovídá požadavkům pro max. III.SPB (s ohledem na využití prostor, druh stavebních konstrukcí a výšku objektu je požadován max. II. SPB) vyhovuje bez dalších průkazů. Nové vnitřní dělící příčky tloušťky mm z cihelných bloků, pórobetonových tvárnic apod., vykazují dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab , ř. 2.4 a tab , ř. 1.2 minimální požární odolnost R(EI) 60 DP1 vyhovuje. Vodorovné nosné konstrukce - ocelové nosné překlady nad nově provedeným otvorem pro dveře v nosné stěně jsou navrženy z ocelových válcovaných nosníků 3x Ič.120, které musí být chráněné vápennou omítkou na pletivu tloušťky nejméně 15 mm. Dle ČSN EN vykazují ocelové nosníky chráněné vápennou omítkou na pletivu tloušťky 25 mm minimální požární odolnost R30 vyhovuje. Dobetonování stropu - otvoru ve stávající výtahové šachtě je navrženo ze železobetonu tloušťky 200 mm, který vykazuje dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab. 2.6 minimální požární odolnost R(EI) 90 DP1 vyhovuje. V případě jiné skladby stropu musí být zajištěna min. požární odolnost REI 45 DP1. Požární uzávěry - vstupní dveře do místnosti skladu hraček (225) z prostoru chodby (201) musí s ohledem na budoucí zřízení bytové jednotky a hodnocení chodby se schodištěm jako ČCHÚC, vykazovat minimální požární odolnost EW15C2DP3, včetně zárubně. i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN V posuzované části objektu nedochází ke zhoršení původních parametrů zařízení umožňujících protipožární zásah. Příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty, vnitřní a vnější odběrná místa požární vody zůstávají stávající. Ve 2.NP v prostoru chodby 201 je umístěn stávající nástěnný hydrant, který bude vyměněn za nový hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 30 m s jmenovitou světlostí hadice 25 mm, který tak obsáhne celé posuzované prostory ve 2.NP. Počet přenosných hasicích přístrojů je stanoven dle ČSN , čl následovně: družina se zázemím ve 2.NP : n = 0,15. (S. a. c 3 ) 1/2 = 3,2 4 ks PHP práškové s hasicí schopností 21A V posuzované části objektu 2.NP pavilonu, musí být umístěny nejméně 4 ks PHP práškové s hasicí schopností 21A. Jedná se o certifikované PHP dle ČSN EN 3 6, které mají na typovém štítku uvedenou hasicí schopnost. PHP se umisťují ve výšce max. 1,5 m od podlahy k rukojeti PHP na přístupném a viditelném místě. Doporučuje se umístit PHP takto: 4 ks PHP do prostor chodby 201 před vstupní dveře družiny a skladu hraček. 9

10 5. Závěr Toto požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno v souladu s platnými právními předpisy a normami na úseku PO v době zpracování. V případě jakýchkoliv změn je nutné provést přehodnocení tohoto požárně bezpečnostního řešení. Při dodržení požadavků vyplývajících z tohoto požárně bezpečnostního řešení, splňuje změna užívání části 2.NP pavilonu spojená se stavebními úpravami požadavky ČSN - požární bezpečnosti staveb. 10

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Investor: Stupeň dokumentace: Projektant: SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, Obřanská 646/13, 614 00 Brno

Více

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Výstavba nového objektu ZPS na LKKV p.č. 508/2, 513/1, 513/3, 514, 515/1, 515/2, k.ú. Kolová Stupeň : Dokumentace pro stavební

Více

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Stavebník: Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany parc.č. 555, k.ú. Vysočany Sdružení

Více

Ing. Jaroslav Hajda POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH LDN 6. Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 4, 691 42 Valtice

Ing. Jaroslav Hajda POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH LDN 6. Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 4, 691 42 Valtice Ing. Jaroslav Hajda POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH LDN 6 Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 4, 691 42 Valtice Úvod: Projekt řeší stavební úpravy pavilonu v areálu nemocnice Valtice

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D 1.3 Akce: administrativně skladovací areál v Kralupech nad Vltavou Adresa: parc. č. 623/27 a 623/28, k. ú. Kralupy nad Vltavou Zpracovatel:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno INVESTOR: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT:

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská 430 435 typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Investor: Stavba: Místo: Stupeň: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č. 40, PSČ 691

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM Masarykova č.3 Ústí nad Labem Město Ústí nad Labem Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část Měsíc/rok 11 / 2001 Zpracoval

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: IČ: ZPRACOVAL: ČÍSLO OSVĚDČENÍ: PODPIS: NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 15, BRNO - I.ETAPA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZPRACOVATELE DOKUMENTACE. 2 PŘEHED POUŢITÝCH PODKLADŮ. 3 ÚVOD. 3 SEZNAM STAVEBNÍCH CELKŮ.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZPRACOVATELE DOKUMENTACE. 2 PŘEHED POUŢITÝCH PODKLADŮ. 3 ÚVOD. 3 SEZNAM STAVEBNÍCH CELKŮ. O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZPRACOVATELE DOKUMENTACE... 2 2. PŘEHED POUŢITÝCH PODKLADŮ... 3 3. ÚVOD... 3 4. SEZNAM STAVEBNÍCH CELKŮ... 4 5. STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH CELKŮ...

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

F.1 Technická zpráva

F.1 Technická zpráva Zenklova č.p.2, 180 00 Praha 8 Architektonické stavebně technické řešení Technická zpráva Razítko a podpis (autorizační): Účel objektu, architektonické, funkční a dispoziční řešení Předmětem projektu jsou

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více