Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz"

Transkript

1 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor)

2 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5 Cíle...6 Projekty...7 Čísla...9 Finanční zpráva Akce...12 Lidé Poděkování...17 Z alba Kontakty...20 Tiráž...21

3 3 Úvodní slovo Přestože na mateřská centra občas žárlím (když jsou pro mou ženu zajímavější než já), považuji je bez nadsázky za jeden z pilířů občanské společnosti. Díky manželce jsem měl možnosti pozorovat, jak se takové centrum na malém městě zakládá, neboli jak z bezútěšného ničeho postupně vzniká sympatické a nadějné něco. V mých očích představují mateřská centra vzácnou symbiózu alternativního a rozumného. A dovolte ryze osobní doušku: naše manželství se od založení sázavského mateřského centra výrazně zlepšilo, neboť na případné spory už nám nezbývá čas Michal Viewegh pro Síť mateřských center, 2010 Milí přátelé a příznivci mateřského centra, dostává se vám do rukou Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení Mateřského centra Klubíčko za rok Přeji příjemné čtení či listováni. Do roku 2010 jsme vstupovali v nových prostorách. Po sedmi letech jsme se z MŠ Kollárova přestěhovali do areálu ZŠ Zachar. Klubíčko se sice zakutálelo dále od centra, ale s odstupem času vidíme tento krok velmi pozitivně. Změna adresy nám přinesla větší prostorové možnosti. Celodenní využití zahrady i speciálních učeben je vítaným zpestřením našich aktivit. Změnu postřehli i návštěvníci, kterých k nám zavítalo více oproti loňskému roku. Počet 52 návštěvníků za den vzrostl na 63 v roce loňském. Za velmi významný krok minulého roku považujeme získání dotace z ESF v rámci oblasti podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. A tak od realizujeme v nově vybavené herně projekt Rodičovství není handicap. Naše pomoc spočívá v poskytování hlídacích služeb pro děti ve věku od jednoho do šesti let tak, aby jejich rodiče mohli řešit své pracovní uplatnění. Hlavním cílem projektu je usnadnit skloubení pracovního a rodinného života. Projekt bude realizován po dobu 36 měsíců do září Velmi nás těší velký zájem ze strany rodičů i nechuť odcházet z herny ze strany dětí. S rostoucím počtem klientů jde ruku v ruce rozšíření nabídky poskytovaných služeb a realizovaných akcí. V loňském roce jsme uskutečnili 44 pravidelných aktivit a 39 jednorázových akcí s cílem prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku. Mnohé z těchto aktivit jsme uspořádali v rámci projektu Mateřství není handicap spolufinancovaného MPSV. Zelenou dostaly činnosti, které díky přilehlé zahradě můžeme provádět pod širým nebem. V loňském roce se nám podařilo vybavit hřiště herními prvky pískovištěm, tabulí, dřevěnými elementy a klouzačkou. Děkujeme dárcům Zlínskému kraji, Nadaci DKS, Městu Kroměříž i rodičům brigádníkům. Ve zvelebování zahrady budeme pokračovat v tomto roce osadíme hřiště dvěma houpadly a také pískovištěm pro handicapované. Našim cílem je, aby se zahrada MC Klubíčko stala oázou pohody a bezpečí pro nejmenší děti a jejich rodinné příslušníky. Mezi inovativní aktivity roku 2010 řadíme rozšíření základního psychologického, výchovného a vzdělávacího poradenství (508 klientů za rok 2010, 171 hodin poradenství) či realizaci 3 příměstských týdenních táborů. Děkuji všem návštěvníkům, dárcům, sponzorům a partnerům, bez kterých by mateřské centrum nemohlo existovat. Každého si vážíme. Děkuji především rodičům navštěvujícím Klubíčko za jejich zájem a podporu. Pozitivní ohlasy a nadšené děti nám dávají chuť jít aktivně dál a utvrzují nás v našem přesvědčení, že v životě nemáme nic cennějšího než rodinu a dobré vztahy v ní.

4 4 Velké poděkování za dobrou práci patří také pracovnímu týmu, dobrovolníkům i externím spolupracovníkům. Přeji jim, aby mateřské centrum pro ně i nadále představovalo vzácnou symbiózu alternativního a rozumného, tak jako pro známého spisovatele. Ing. Marcela Bradová předsedkyně MC Klubíčko, o. s. Hudební výchova

5 5 Poslání Poslání Mateřského centra Klubíčko, o.s. posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci koordinování, propagování, rozšiřování poslání a činnosti sdružení Beseda s profesorem Kratochvílem

6 6 Cíle Cíle Mateřského centra Klubíčko, o.s. poskytování služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškolního věku za účelem prevence sociálního vyloučení způsobeného déletrvající sociální izolací podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, především služeb hlídání dětí provozování mateřského centra v Kroměříži poskytování veřejného prostoru a herny pro vzájemné setkávání rodičů a dětí, těhotných i široké veřejnosti organizování programů a kroužků pro děti kojeneckého, předškolního až školního věku pořádání víkendových a vícedenních akcí pro rodiny s dětmi odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce, především poskytováním služeb hlídání dětí a pořádáním školení a kurzů vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života zlepšení společenského postavení matek a otců na mateřské a rodičovské dovolené zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii a ochraně životního prostředí pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity spolupráce se státními i nestátními organizacemi spolupráce s médii hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na práci sdružení vlastní činností Narozeniny MC Klubíčko

7 7 Projekty Realizované projekty 2010 Mateřství není handicap 2010 (MC Klubíčko informace, integrace, seberealizace) Projekt spolufinancovaný MPSV. Hlavním cílem projektu poskytování služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku a aktivní trávení volného času rodičů s dětmi. S rodinou do Klubíčka Projekt spolufinancovaný z rozpočtu Zlínského kraje. Hlavním cílem projektu byla podpora a realizace aktivit pro rodiny, které jsou zaměřené na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost včetně rodin pečujících o děti se zdravotním postižením. Výstupem tohoto projektu byla realizace rodinných aktivit: Cesta kolem světa (aneb Jak se žije na jiných kontinentech), Den dětí na letišti, Indiánské léto s Želvičkami, Jablíčkování, Drakiáda a Bramboriáda. Výživné dětství s MC Klubíčko Projekt spolufinancovaný Nadací D K S. V rámci projektu jsme organizovali programy pro děti kojeneckého až mladšího školního věku: miniškolka, hudební miniškolka, předškolák, kreativní dílna, malí výtvarníci, angličtina pro děti a úplně nově francouzština pro děti. Hmotným výstupem tohoto projektu bylo zakoupení koberce do herny a šatnového bloku. Revitalizace Hanáckého náměstí v Kroměříži Jsme partnery Města Kroměříž v projektu obnova Hanáckého náměstí (bývalá kasárna), kde na zmodernizované ploše (otevřena v 6/2010) MC zrealizovalo 2 akce pro rodiny. Naplňme dětem volný čas Tento projekt byl spolufinancován Nadací D K S. Cílem projektu bylo motivovat rodiče a děti předškolního a mladšího školního věku k aktivnímu využití volného času. Výstupem tohoto projektu byla realizace volnočasových sportovních a tvořivých aktivit pro děti. Hřiště pro MC Klubíčko Tento projekt byl spolufinancován opět Nadací D K S. Cílem projektu bylo zvelebení travnaté plochy na zahradě MC, zahájení budování dětského hřiště. Materiálním výstupem tohoto projektu bylo osázení hřiště pískovištěm a malovací tabulí. Maminky, využijte čas Velmi nešťastný projekt, kde MC Klubíčko bylo zapojeno jako partner. Tento projekt vzdělávací společnosti CC Systems nabízel rodičům pečujícím o malé děti vzdělávání v oblasti IT, jazykové a motivační vzdělávání. MC zajišťovalo hlídání dětí vzdělávajících se rodičů. Projekt byl předčasně ukončen a CC Systems je v současné době v úpadku. Město Kroměříž Město Kroměříž trvale podporuje MC Klubíčko, přispívá především na provozní náklady náklady na pronájem, propagaci, malbu, vybavení kuchyně a jednorázové akce. Rodičovství není handicap Projekt podporovaný ESF, z OP LZZ, 3.4 Rovné příležitosti. Obsahem projektu je zajištění dostupné hlídací služby pro děti tak, aby jejich rodiče mohli řešit své pracovní uplatnění. Cílem

8 8 projektu je usnadnění slaďování pracovního a rodinného života. Projekt je realizován od do Zdravý úsměv Hlavním cílem projektu je zavést preventivní a zdravotně podpůrný program v MC (pro těhotné ženy, rodiče s dětmi) s cílem zlepšení a fixaci správných orálně hygienických návyků a dosáhnout vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence a tím přispět ke snížení kazivosti dočasného chrupu. Projekt Leonardo Devítičlenný tým zástupkyň mateřských a rodinných center Zlínského kraje podnikl 13denní profesní stáž do Velké Británie. Jednalo se o projekt Rodinného centra Akropolis z Uherského Hradiště, kde mateřská centra Klubíčko z Kroměříže a EmCéčko z Valašského Meziříčí partnersky spolupracovala. A tak 3 členky pracovního týmu Klubíčka navštěvovaly rodinná a mateřská centra, dětská centra, školky i jesle, úřady práce i poradenská centra. Cílem tohoto projektu bylo kromě profesního poznání a výměny zkušeností také navázání partnerství s příbuznými organizacemi včetně kulturního a historického poznávání tamní oblasti. Také v roce 2010 jsme byli aktivní na poli fundraisingu. Náš zájem směřoval směrem k Blokovému grantu, Projektu Microsoft (Síť mateřských center) či projektu na podporu dobrovolnictví (MŠMT). Ani jeden z projektů nebyl podpořen.

9 9 Čísla Činnost MC v roce 2010 v řeči čísel Mateřství není handicap projekt 10046/001 spolufinancovaný MPSV Průměrný počet návštěvníků za den Počet intervencí/klientů služeb prevence soc. vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku Počet realizovaných programů (44 pravidelných, 38 jednorázových aktivit) (38 pravidelných, 29 jednorázových aktivit) (32 pravidelných, 32 jednorázových aktivit) Počet dnů provozu (pokles kvůli stěhování v červenci a srpnu)

10 10 Další data Počet dobrovolníků: Počet dobrovolnicky odpracovaných hodin: Počet hlídaných dětí: Počet hlídaných hodin: Počet pravidelných programů za měsíc: Počet víkend. akcí a nepravidelných programů za rok: Rodičovství není handicap Projekt CZ.1.04/3.4.04/ je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován od Počet odhlídaných hodin: Počet podpořených osob: (rodičů prokazatelně slaďující rodinný a pracovní život) Počet hlídaných dětí: Indiánské léto

11 11 Finanční zpráva Výnosy a náklady Výnosy v tisících Kč Tržby za vlastní výkony 870 Ostatní výnosy úroky 3 Přijaté příspěvky (dary) 44 Provozní dotace Výnosy celkem Náklady v tisících Kč Osobní náklady celkem Spotřebované nákupy 459 Daně a poplatky 1 Služby celkem 576 Ostatní náklady celkem 20 Poskytnuté členské příspěvky 1 Náklady celkem Výsledek hospodaření 311 Výsledek hospodaření je kladný v této výši, protože se jedná o provozní dotaci na realizaci projektu Rodičovství není handicap na další období. Členění provozní dotace dle zdrojů Provozní dotace MPSV ÚP Zlínský kraj Město Kroměříž Marlin ESF Provozní dotace celkem

12 12 Akce Pravidelné akce v roce 2010 Individuální poradenství pro rodiče výchova, výživa, zdraví Internet zdarma, připojení na wifi, internetové poradenství Setkávání a sdílení Předporodní příprava Logopedická poradna Kurzy výtvarných technik pro dospělé Aromaterapie Vaničkování Masáže pro dospělé Ženský kruh Muzikoterapie pro maminky Angličtina pro dospělé Aerobic pro dospělé Ukázka stříhání dětí Želvičková odpoledne klub rodičů a dětí se speciálními potřebami Klub kojenců a batolat Cvičení rodičů s dětmi Muzikoterapie pro děti a maminky Kurz masáží pro kojence Pohybové hry pro kojence Pohybové hry pro batolata Otisky dětských rukou a nohou do keramické hlíny Angličtina pro dospělé 1 Angličtina pro dospělé 2 Angličtina s rodilým mluvčím Zpívánky pro nejmenší děti s rodiči Výtvarné tvoření pro nejmenší s rodiči Angličtina pro děti začátečníci Angličtina pro děti mírně pokročilé Angličtina pro děti středně pokročilé Francouzština pro rodiče s dětmi Hudební miniškolička pro začátečníky Hudební miniškolička pro pokročilé Cvičení pro děti Miniškolička poprvé bez maminky Ekohrátky

13 13 Balónkování s Bětkou Tanečky začátečníci Tanečky pokročilí Aerobic pro děti Kreativní dílna pro rodiče s dětmi Předškolák s poradenstvím pro rodiče Taneční přípravka balet Aerobic pro děti

14 14 Jednorázové akce v roce 2010 Leden Virtuální život od narození až do penze beseda Zimní hodování víkendová akce pro rodiny Chvilka jen pro sebe malujeme na hedvábí Únor Karneval I. Karneval II. Karneval III. Zimní království prázdninový pobyt pro rodiny na horách Březen Prevence úrazů dětí batolecího věku beseda Hledá se velikonoční zajíc akce pro rodiny Burza oblečení Duben Kurz tajemství výchovy šťastných dětí Akce Z jako zahrada budujeme zahradu Květen Slavíme den matek Den dětí na letišti Červen Cesta kolem světa víkendová akce pro rodiny Indiánské léto zahradní akce pro rodiny Multižánrový hudební piknik Hudby v zahradách Červenec Prázdninový pobyt pro rodiče a děti Za humny je drak 1 Příměstský tábor Po stopách detektiva Klubíčko Prázdninová pohádková školka 1 Srpen Prázdninový pobyt pro rodiče a děti Za humny je drak 2 Prázdninová pohádková školka 2 Září Jablíčkování akce pro rodiny Zdravý úsměv prevence zubního kazu Říjen Burza zimního oblečení a sportovních potřeb

15 15 Drakiáda Beseda Zdravý úsměv Jak se žije v Kroměříži Listopad Oslavujeme 8. narozeniny Seminář Základy finančního řízení NNO Bramboriáda akce pro rodiny Beseda manželství, partnerství, sex Předvánoční zastavení Prosinec Vánoční jarmark Tajemné putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem Mikulášské dopoledne Mikulášské odpoledne Přijďte napsat Ježíškovi Hanácké náměstí Beseda Zdravý úsměv Karneval

16 16 Lidé Lidé v Klubíčku v roce 2010 Rada Ing. Marcela Bradová (předsedkyně) Zdenka Slaníková Mgr. Pavlína Švecová Zaměstnanci Ing. Marcela Bradová (fundraiser, asistentka vedoucí MC) Bc. Renata Cveková (hlídací teta) Drahomíra Horáčková (pomocný personál, pečovatelka) Simona Sigmundová (pomocný personál) Zdenka Slaníková (vedoucí provozní zaměstnanec, realizátor programů, lektor) Ing. Bohdana Sonet (hlídací teta) Šárka Šmídová (administrativní a provozní pracovník) Mgr.Pavlína Švecová (vedoucí MC, realizátor projektů, odborný garant, pedagog) Pavla Volánková (pomocný personál) Dobrovolníci Za rok 2010 spolupracovalo s MC přes 40 dobrovolníků, kteří se podíleli jak na pravidelné činnosti a údržbě MC, tak i při organizování jednorázových víkendových akcí či prázdninových pobytových akcích. Pavel Brada, Veronika Dovrtělová, Paní Čečatková, Miroslav Havránek, Kateřina Havránková, Marie Jarská, Petr Jarský, Pan Kopp, Klára Mazánková, Petr Menšík, Dagmar Menšíková, Ondřej Oharek, Daniel Pašteka, Petr Posolda, Petra Pokorná, Pan Silný, Libor Slaník, Lucie Slaníková, Tereza Slaníková, Yves Sonet, Richard Šmíd, Jakub Šmíd, Jitka Šuhejová, Jiří Švec, Lucie Volná, Drahomíra Horáčková, Kateřina Jordová, Andrea Konstantopoulou, Hana Pašteková, Martin Mazánek st., Martin Mazánek ml., Alžběta Mazánková, Jan Brada, Hokejový klub Brno ženy a studenti Střední soukromé podnikatelské školy Kroměříž.

17 17 Poděkování Velké díky patří našim rodinám, bez jejich podpory a pomoci bychom nebyli schopni realizovat naše plány. Na druhém místě děkujeme Městu Kroměříž za trvalou podporu i porozumění našim potřebám. Velmi si vážíme také podpory ze strany ZŠ Zachar, vstřícného přístupu a otevřené mysli. Laskavé poděkování patří našim významným dárcům: ESF MPSV Město Kroměříž Zlínský kraj Nadace D K S Uherské Hradiště Síť mateřských center (ESF) Linear reklamní agentura sítotisk Cukrovinky U Žeryka Kateřina a Tomáš Váňovi Marcela Formanová Veronika Zapletalová

18 18 Děkujeme také našim partnerům za spolupráci: Město Kroměříž MÚ odbor školství MÚ odbor sociální Zdravé město Síť mateřských center Knihovna Kroměřížska Spektrum dobrovolnické centrum VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Jaspis ZŠ Zachar RC Chaloupka Ostrava Církev československá husitská Koh i noor Miroslav Huťka obědy Drakiáda

19 19 Z alba

20 20 Kontakty Mateřské centrum Klubíčko, o.s. Albertova 4062/ Kroměříž Zdenka Slaníková koordinátor MC Tel Ing. Marcela Bradová statutární zástupce Tel IČO: Číslo registrace u Ministerstva vnitra: VS/1 1/51304/02 R Datum registrace: Číslo účtu: /0300

21 21 Tiráž Výroční zpráva MC Klubíčko o.s., redakce: rada o.s., foto: archív MC, schváleno valnou hromadou , počet výtisků: 50

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 IČO: 1900543 Telefon: 466934001 Email: info@dcveska.cz Definice Dětské centrum Veská (dále jen DC Veská) je: příspěvková

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více