1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola"

Transkript

1 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené jako doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: Strana 1 z 266

2 - chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace - samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky. Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/ jejích nejnaléhavějších potřeb. Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. 1. období Český jazyk a literatura A) Výchovně vzdělávací cíle: rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané vyjadřovat srozumitelně, zejména mluvenou řečí, myšlenky, psanou formou se vyjadřovat jen v jednoduchých větách číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit jejich myšlenky vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka Strana 2 z 266

3 při výuce českému jazyku je třeba stále pamatovat na to, že se v tomto období vytváří vztah žáků k literatuře a jejich zájem o četbu, tedy že začíná výchova budoucích čtenářů svou schopnost vyjadřovat se umět uplatnit i v prvouce, matematice i dalších vyučovacích předmětech B) Charakteristika výuky Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány: komunikační a slohovou výchovou; čtením a literární výchovou; psaním; jazykovou výchovou. Komunikace v českém jazyce se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím dramatické výchovy. V komunikační výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), mluvit a rozhodovat se na základě vnímaných pokynů a přečteného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, učí se rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni. Komunikační dovednosti žáků jsou vytvářeny nejen ve všech složkách českého jazyka, ale ve všech vyučovacích předmětech. Jednotlivé vyučovací předměty musí poskytovat dostatek prostoru k vyjadřování myšlenek a postřehů žáků k tomu, co se učí a co pozorují. Slovní zásoba je rozšiřována zejména využitím učiva prvouky, četby a vlastních zážitků. V tomto období je kladen důraz zejména na ústní vyjadřování žáků. Samostatná písemná forma vyjadřování je uplatňována od 3. ročníku. Při prvním písemném vyjadřování se požaduje používat krátké jednoduché věty o tom, co žáci prožili, nebo co dobře znají. Pro rozvoj vyjadřovacích schopností v prvním vzdělávacím období využíváme: vyprávění (o obrázku, vlastních zážitcích, přečteném textu, podle obrázkové osnovy) rozhovory žáků k určitému tématu formulace otázek a odpovědí k danému tématu možnosti svobodného výběru způsobu vyjádření myšlenek (v čítankách 2. a 3. r. jsou připraveny náměty, které žáky vždy zaujmou), využívá se mezipředmětových vztahů jednoduchých popisů z písanek, hlavně z prvoučného učiva, k psaní podobných textů možnost zpracovávat první knihy např.: o květinách, o ptácích aj. v co nejjednodušší podobě, volně doplněné ilustracemi, výstřižky apod., využíváme i dětských knih a encyklopedií Komunikační výchova tedy obsahuje činnosti: a) receptivní, tj. čtení a naslouchání; b) produktivní (tvořivé činnosti), tj. mluvený a písemný projev žáka. Při výuce čtení v tomto období se snažíme naučit všechny žáky, i průměrně nadané, číst přiměřeně náročné, umělecké i naučné texty jasně, zřetelně a s porozuměním. Při čtení textů se obohacuje slovní zásoba žáků a rozvíjí se i jejich ústní vyjadřování. Při práci s texty se spojuje výcvik čtení s rozvojem vyjadřování, se vzděláváním v různých oborech i s výchovou žáků. Čtení se využívá v prvouce při poznávání přírody i života lidí a světa. Při prožívání literárních ukázek a čtení prvních knížek poznávají žáci život dětí i dospělých, učí se chápat a hodnotit jejich životní příběhy, činy, charaktery a lidské vztahy. Strana 3 z 266

4 Tím rozšiřují svoji životní zkušenost, obohacují svůj citový život. Dobrá četba zušlechťuje city, ovlivňuje duševní život dětí a povzbuzuje jejich vůli. Žáci se při vyučování čtení učí esteticky prožívat a chápat přiměřené texty, později je výrazně číst, předčítat, přednášet, vyprávět, někdy i ilustrovat, něco podle popisu vyrobit, jindy text dramatizovat. Při čtení, poslechu a recitaci se zjemňuje smyslové vnímání žáků, např. sluch pro zvukovou stránku jazyka, bystří se pozorování, rozvíjí se představivost a fantazie, cvičí se paměť žáků, rozvíjí se pojmové i obrazné myšlení, ústní vyjadřování. V čítankách určených k činnostnímu učení čtení je věnována dostatečná pozornost volbě příjemných textů, délkou i obsahem přiměřených mladšímu školnímu věku. Také mezipředmětovým vztahům a volbě témat pro samostatnou práci žáků je zde věnována pozornost. V literární výchově seznamujeme žáky s literární tvorbou vhodnou pro mladší školní věk včetně ilustrací. Při výuce psaní v tomto období získají žáci správné psací dovednosti, základy čitelného, přiměřeně hbitého a úhledného rukopisu. Píší slova a texty vhodného a žákům přiměřeného obsahu, který vyjadřuje zkušenosti žáků nebo poznatky získané v jiných vyučovacích předmětech. Písanky připravené pro toto období se zaměřují na psaní s porozuměním. V jazykové výchově v 1. období základního vzdělávání se žáci učí prostě a jasně vyjadřovat spisovným jazykem, s využitím slovní zásoby odpovídající jejich věku a zároveň poznávají elementární základy mluvnické stavby jazyka a osvojují si základní pravopisné jevy. Dbá se na rozvoj jejich slovní zásoby a postupně se vytváří návyky správné spisovné výslovnosti. Jazykové vyučování má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, neboť se při něm učí jazykové a pravopisné jevy pozorovat, srovnávat, třídit i zobecňovat. Nejprve se seznamují s konkrétními jazykovými jevy, pozorují je, hovoří o nich. Tak dochází k mnoha elementárním zobecněním a procvičování poznaných jazykových a pravopisných jevů. Pozornost je věnována výcviku v pravopise lexikálním. Ústní i písemné vyjadřování se při činnostní výuce rozvíjí pokud možno v souvislosti s poznáváním skutečností, které děti obklopují. Žáci zpočátku při samostatném vyjadřování reagují na otázky a pokyny učitele, později vytvářejí krátké souvislé projevy na témata blízká jejich zájmům a zkušenostem. V hodinách českého jazyka tohoto období nejsou ostré hranice mezi učivem mluvnice, slohového výcviku, literární výchovy a psaní. Je potřeba si uvědomovat vzájemnou prostupnost a propojenost těchto složek českého jazyka. Je-li k tomu vhodná příležitost, lze složky českého jazyka zpestřit dramatickou výchovou. Dramatická výchova rozvíjí tvořivost děti a přispívá k obohacení jejich slovní zásoby. S její pomocí učíme žáky volně, beze strachu, svými slovy vyjadřovat myšlenky a názory nejen v českém jazyce. Pomocí dramatické výchovy se žáci učí slušnosti, vzájemnému respektování i tvořivému řešení praktických situací. Přitom se učí též cítit s druhými, vzájemně si pomáhat. Uplatňujeme tak snadno ve výuce prvky etické výchovy. Dramatická výchova v 1. období základního vzdělávání Pomocí dramatické výchovy: rozvíjíme u dětí jejich tvořivost učíme je volně bez strachu, svými slovy vyjadřovat myšlenky a názory nejen v českém jazyce a literatuře, ale i v dalších vyučovacích předmětech rozvíjíme a obohacujeme slovní zásobu žáků učíme žáky tvořivě řešit praktické problémy Strana 4 z 266

5 vedeme žáky k slušnosti a respektování spolužáků, rodičů i ostatních dospělých v jejich okolí žáci mohou prožívat různé situace, naučit se cítit s druhými a pomáhat si navzájem S vyučováním českého jazyka v ročníku jsou bezprostředně spojeny počátky prvoučného vyučování. Zkušenosti žáků získané pozorováním okolní přírody a života lidí se prohlubují čtením uměleckých textů. Myšlení a řeč žáků se přitom rozvíjí v souladu s rozvojem fantazie, citů, vůle a smyslu pro krásu. 2. období: Cíle výuky českého jazyka a literatury jsou naplňovány komunikační a slohovou výchovou, čtením a literární výchovou, psaním a jazykovou výchovou V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti interpretace literárního textu. Při výuce psaní získávají žáci správné psací dovednosti, rozvíjí čitelný, hbitý a úhledný rukopis. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem srozumitelného vyjadřování. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem k získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 3. období Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku - 5 hodin týdně v 7.,8., 9. ročníku - 4 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na: - rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu - vyjádření reakcí a pocitů žáků - pochopení role v různých komunikačních situacích - orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama. - porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky - vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků - využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání Strana 5 z 266

6 Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), dějepisem (např. období Velké Moravy misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, ). Předmětem prolínají : OSV mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů, VDO demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti, ) EGS poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy, ) EV lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství, MDV výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním životě, spolupráce se školním časopisem MKV Češi a národní obrození Učební plán předmětu Ročník Dotace Povinnost (skupina) Dotace skupiny povinný povinný povinný povinný 6. ročník - dotace: 5, povinný seznámí se s jazykovými příručkami učí se vhodně využívat Pravidel českého pravopisu učí se chápat rozdíl v používání Slovníku spisovné češtiny a pravidel rozpoznává odlišnosti zvukové a písemné podoby slov využívá poznatlů v pravopise snaží se správně intonovat spisovně vyslovuje česká slova Jazyková výchova Jazykověda a jazykové příručky Zvuková stránka slova a věty Tvarosloví -podstatná jména -přídavná jména -zájmena -číslovky -slovesa Slovní druhy Strana 6 z 266

7 určí mluvnické významy u podstatných a přídavných jmen a jejich vzory určí druhy a utvoří stupeň přídavného jména aplikuje znalosti o podstatných a přídavných jménech v písemném projevu rozpozná druhy zájmen a číslovek seznámí se se základními typy jejich skloňování užívá jejich správné tvary vyhledá základní větné členy zdůvodní shodu seznámí se s rozvíjejícími větnými členy za pomoci návodných otázek samostatně rozvíjí základní skladební dvojici rozeznává všechny druhy slov Vo (6. ročník) : - naše škola Vo (6. ročník) : - naše obec, region a kraj Vo (6. ročník) : - naše vlast (6. ročník) : - naše škola (6. ročník) : elektronická pošta (6. ročník) : znalost klávesnice (7. ročník) : - vztahy mezi lidmi OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Sebepoznání a sebepojetí, Psychohygiena číst krátký text jako zdroj informací vyhledat klíčová slova afakta formulovat hlavní myšlenky textu vytvořu jednoduché otázky k textu sestavit osnovu vypravování Komunikační a slohová výchova Jak se učit - výpisky - výtah Vypravování Člověk ve společnosti - formy společenského styku: telefonování, SMS zprávy, vzkazy Popis - předmětu Strana 7 z 266

8 dodržet časovou posloupnost ve vypravování využívat jazykových prostředků vypravování (krátké věty, přímá řeč, výstižná slovesa) - budovy - vnější popis osoby Zpráva a oznámení - jednoduchý referát Dopis (pohlednice) vyjadřuje se souvisle a výstižně v krátkých větách dodržuje kulturu vyjadřování dodržuje přehlednost a uspořádanost textu podle zadané osnovy a vybírá vhodné jazykové peostředky popisu podá informaci stručně, přehledně sestaví jednoduchý referát podle zadané osnovy a z doporučené literatury dodržuje předepsanou formu dopisu užívá korespondenčních frází a pravopisného úzu Vo (6. ročník) : - naše škola Vo (7. ročník) : podobnost a odlišnost lidí Vo (8. ročník) : - člověk jako jedinec Vv (6. ročník) : - subjektivní vyjádření reality, vnímání okolních jevů Vv (7. ročník) : - událost - originální dokončení situace Tv (6. ročník) : vodáctví,turistika a pobyt v přírodě Tv (7. ročník) : turistika a pobyt v přírodě Tv (8. ročník) : vodáctví,turistika a pobyt v přírodě Vz (6. ročník) : - ochrana člověka za mimořádných událostí Vz (8. ročník) : - vztahy ve dvojici (6. ročník) : - naše škola (6. ročník) : historie informací (6. ročník) : elektronická pošta (6. ročník) : textový editor (6. ročník) : znalost klávesnice OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Hodnoty, postoje, praktická etika, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Strana 8 z 266

9 používá literaturu jako zdroj poznání a prožitku uvede základní znaky prózy a poezie rozliší větu a odstavec, sloku a verš reprodukuje přečtený text zhodnotí hlavní postavy odliší pověst od pohádky vysvětlí vznik bajky, báje, mýtu posoudí vztah literatury k životu vypracuje refaráty z individuální četby reprodukuje obsah divadelního nebo filmového představení navštíví místní knihovny Literární výchova Vo (6. ročník) : - rok v jeho proměnách Vo (6. ročník) : - zásady lidského soužití Vo (7. ročník) : lidská setkání Hv (6. ročník) : poslechové činnosti Hv (7. ročník) : vokální činnosti Hv (8. ročník) : poslechové činnosti Tv (9. ročník) : turistika a pobyt v přírodě Tv (9. ročník) : význam pohybu pro zdraví Vz (6. ročník) : - bezpečné chování Vz (6. ročník) : - ochrana člověka za mimořádných událostí Vz (7. ročník) : - vztahy mezi lidmi Vz (7. ročník) : - mimořádné situace Vz (8. ročník) : - vztahy ve dvojici Vz (9. ročník) : - komunikace a kooperace Vz (9. ročník) : - seberegulace a organizace činností a chování Literatura a člověk Próza a poezie Pohádky a pověsti Bajky, báje a mýty Povídky ze života dětí Dobrodružné příběhy OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané Strana 9 z 266

10 7. ročník - dotace: 4, povinný rozlišuje, ve které příručce najít poučení o významu slov naučí se využít Slovník spisovné češtiny pozná přenesenápojmenování, sousloví, rčení, přísloví a pranostiku, chápe jejich význam seznámí se s útvary národního jazyka volí vhodné prostředky v dané komunikační situaci rozezná v textu neohebné slovní druhy seznámí se se zvláštními tvary podstatných jmen užívá správně zbytků dvojného čísla u jmen upevní si znalosti o pravopise koncovek jmen pozná a tvoří homonyma, synonyma, antonyma a začleňuje je do souvislého textu seznámí se se zásadami psaní velkých písmen pozná slovesný rod a vid rozezná jednoduché a složené slovesné tvary rozliší věty podle obsahu rozliší věty jednočlenné a dvojčlenné pozná větu hlavní a vedlejší pozná základní a rozvíjející větné členy pozná druh vedlejší věty v jednoduchém souvětí Jazyková výchova Nauka o jazyce - slovo a jeho význam - sousloví a rčení - přísloví a pranostika - slova jednoznačná a mnohoznačná - homonyma, antonyma, synonyma - slova nadřazená, podřazená a souřadná Útvary národního jazyka - spisovný jazyk - obecná čeština - nářečí Slovní druhy -neohebné slovní druhy Tvarosloví - zvláštní skloňování podstatných jmen - odvozování podstatných a přídavných jmen - velká písmena - slovesný rod a vid - jednoduché a složené slovesné tvary Skladba - výpověď a věta - věta jednoduchá a souvětí - základní a rozvíjející větné členy - jednoduché souvětí podřadné Strana 10 z 266

11 (7. ročník) : znalost klávesnice (7. ročník) : textový editor OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Psychohygiena VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Jsme Evropané vypracuje samostatně souvislý projev ústně i písemně dovede vypravováním zaujmout spolužáky umí sdělit věcné informace o popisované skutečnosti umí zprostředkovat posluchači své prožitky používá personifikaci a jednočlenné věty v jednoduchém líčení rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou volí vhodné jazykové prostředky (přirovnání,expresivní pojmenování) umí použít jednoduchou epizodu v nepřímé charakteristice volí vhodné prostředky úředního jazyka a rozumí jeho frázím vyplní přihlášku, objedná časopis, odpoví na inzerát učí se vyhledat ve slovníku nebo encyklopedii potřebná fakta k životopisu učí se je použít v jednoduchém referátu (7. ročník) : znalost klávesnice (7. ročník) : textový editor (7. ročník) : multimediální prezentace (7. ročník) : Výstupy NEFY 3/4 Komunikační a slohová výchova Vypravování - užití přímé řeči a historického prézensu Popis - uměleckého předmětu - pracovního postupu - odborný popis - subjektivně zabarvený popis - osoby (charakteristika) Praktické formy slohu - úřední dopis - tiskopisy: přihláška, dotazník - objednávka - inzerát Životopis - jednoduchý životopis literárního autora - jednoduchý referát o životě a díle významné osobnosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy Strana 11 z 266

12 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí výrazně čte i přednáší vhodný text charakterizuje literární žánry a druhy seznámí se s hlavními obdobími vývoje literatury a jejími nejvýznamnějšími představiteli D (7. ročník) : opakování Vz (7. ročník) : - vztahy mezi lidmi Literární výchovy Literární teorie - lyrika, epika (epos, povídka) - verš, rým, rytmus - balada, romace, drama Literární historie - dějiny české literatury až do doby pobělohorské - nejstarší literatura a renesanční literatura OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 8. ročník - dotace: 4, povinný seznámí se s evropskými skupinami jazyků seznámí se se slovanskými jazyky rozezná hlavní způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov seznámí se s rozdíly ve skloňování podstatných jmen přejatých učí se tvořit jejich správné tvary pozná a správně tvoří slovesné tvary podle vidu a rodu zařadí slovesa do třídy seznámí se se vzory slovesných tříd rozliší druhy přívlastku Jazyková výchova Nauka o jazyce -český jazyk jako slovanský jazyk Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování - odvozování, skládání, zkracování - zkratky a zkratková slova Tvarosloví - přejatá slova - slovesa: rod a vid třídy a vzory Skladba - druhy přívlastku - druhy vět vedlejších - souvětí souřadné a podřadné - souřadné poměry Strana 12 z 266

13 znalosti o přívlastku využije k interpunkci určí druhy vedlejších vět pozná poměry mezi větami hlavními v jednoduchém souvětí používá kultivovaný písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu (8. ročník) : znalost klávesnice OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Psychohygiena, Mezilidské vztahy, Komunikace VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Jsme Evropané MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Etnický původ charakterizuje literární postavu přímo charakterizuje za použití epizody z díla nepřímo rozliší autorovo hodnocení od vlastního názoru napíše jednoduchý inzerát, stížnost, žádost naslouchá názorům druhých volí vhodné prostředky k přesvědčování druhých sestaví vlastní životopis podle osnovy učí se vyplnit přihlášku vypracuje výpisky a výtah z odborného textu samostatně vypracuje jednoduchý výklad učí se používat odborného názvosloví pozná líčení v umělecké literatuře vypracuje vlastní jednoduché líčení Komunikační a slohová výchova Charakteristika - literární postavy Kratší slohové útvary - nabídka, stížnost, žádost Příprava k volbě povolání - rozhovor, debata, diskuse - vlastní životopis - přihláška (na střední školu) Výtah, výklad Líčení Strana 13 z 266

14 Vo (8. ročník) : - člověk jako jedinec Př (8. ročník) : - člověk a zdraví Vz (8. ročník) : - výživa a zdraví (8. ročník) : Učební osnovy NEFU 4 (8. ročník) : digitální záznam OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Vnímání autora mediálních sdělení rozvíjí reprodukční dovednosti formuluje dojmy ze své četby vytváří si vlastní názor na literární dílo orientuje se v uměleckých směrech 18. a 19. století D (8. ročník) : novověk Literární výchova Literární teorie - epigram, satira, fejeton, novela - píseň, elegie, epigram, sonet, román - jazyk básně - básnické figury (stylistické a zvukové) Literární historie - literární vývoj od národního obrození do 19. století - vývoj světové literatury OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení 9. ročník - dotace: 4, povinný Jazyková výchova Strana 14 z 266

15 využívá obecná poučení o jazyce rozlišuje skupiny evropských jazyků rozlišuje rozvrstvení jazyka seznámí se se základními poznatky o jazykovědě a vývoji českého jazyka využívá poznatků ze skladby k vytváření jazykových projevů chápe stavbu složitých souvětí Obecná poučení o jazyce Český jazyk - vývoj Skladba - stavba složitých souvětí - odchylky od větné skladby Shrnutí a upevňování učiva v 6. až 9. ročníku pozná souřadné poměry mezi vedlejšími větami a několikanásobnými větnými členy odstraňuje skladební nedostatky rozlišuje pravopisné jevy lexikální, morfologické a syntaktické využívá všech jazykových příruček dbá na kultivovaný mluvený i písemný projev Z (9. ročník) : Kraje ČR (9. ročník) : - komunikace a kooperace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Etnický původ, Multikulturalita vypracuje složitější vypravování, jehož rámec zasadí do jiné časové roviny vypracuje samostatný výklad na základě populárně-vědeckého článku nebo knihy stylizuje jednoduchou úvahu Komunikační a slohová výchova Vypravování s rámcem Výklad, přednáška Úvaha Diskuse - řečnická cvičení Publicistické útvary - zpravodajské: zpráva, reportáž - analytické, komentář, polemika, interview Strana 15 z 266

16 rozliší fakta od vlastních názorů a hodnocení výstižně formuluje vlastní názor - beletristické: fejeton, esej Shrnutí o slohu Proslov, projev učí se ho prosazovat s taktem, ale asertivně orientuje se v tisku rozliší základní publicistické útvary pokusí se o jednoduchou reportáž (ústně) interview (ústně) fejeton (písemně) rozezná základní stylistické postupy umí je jednoduše používat Nový výstup (9. ročník) : - komunikace a kooperace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita, Princip sociálního smíru a solidarity ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí utřídí si získané poznatky o učivu literární výchovy uvádí letarární směry, představitele české a světové literatury tvoří vlastní literární text a interpretuje složitější literární texty rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, doloží argumenty Literární výchova Literární teorie - základní moderní básnické směry - exilová literatura, samizdat - žánry věcné literatury - hudebně-divadelní žánry - drama absurdní drama Literární historie - dějiny české a světové literatury od počátku 20. století po současnost - nejvýzmanější díla české dramatické a filmové tvorby Strana 16 z 266

17 formuluje dojmy ze své četby a své názory na umělecká díla seznámí se s významnými knižními nakladatelstvími a literárními časopisy (9. ročník) : Učební osnovy Way to win OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občan, občanská společnost a stát, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita, Princip sociálního smíru a solidarity MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu Anglický jazyk 1. období: Výuka anglického jazyka v 1. období tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. Proto je v tomto období nejdůležitější probuzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření pozitivního vztahu k učení cizímu jazyku. Abychom toho dosáhli, musí být vyučovací hodiny angličtiny v průběhu celého roku prostoupeny zajímavostmi a pro žáky poutavými činnostmi, hrami a písničkami. Při výuce je třeba pracovat s vhodnými učebnicemi a pomůckami zpracovanými přiměřeně k věku dítěte. V tomto období se snažíme, aby žák porozuměl vyslechnutému sdělení, uměl ho opakovat, aby uměl použít naučená slova v jednoduchém spojení, aby dovedl základní slova a jednoduché věty přečíst a slova i zapsat, popřípadě k nim nakreslit obrázek. Výuka jazyka vychází z jeho praktického použití. Výklad pravidel gramatiky je omezen na nezbytně nutné minimum potřebné k tvorbě jednoduchých vět. Slovní zásoba je volena především z okruhu zájmů dětí tohoto věku. Slova jsou vázána do vzájemných souvislostí. Upevňování, procvičování a využití slovní zásoby v jednoduchých větách spojujeme vždy s činnostmi s konkrétním předmětem, obrázkem s tzv. názorem, a to v každé hodině. To je základem k tomu, aby se anglickému jazyku učil každý žák s chutí a věřil, že bude mít úspěch. Využíváme zvukových nahrávek, anglických říkanek a písniček, z nichž některé se žáci učí zpaměti. 2. období: Výuka ve 2. období se realizuje ve 4. a 5. třídě s dotací 3 hodin v každém ročníku a navazuje na dosažené výsledky v 1. období. Prohlubujeme a zdokonalujeme faktické znalosti ve všech oblastech Strana 17 z 266

18 receptivní řečové (poslech a čtení s porozuměním), produktivní řečové (ústní a pís. projev), komunikační (komunikace a tém. okruhy) Cílem tohoto období je pochopení významu znalosti užitého jazyka pro osobní růst žáka a jeho budoucí kariéru, pomáhá snižovat jazykové bariéry při cestování nebo při budoucím studiu. Vhodně využíváme časopisy, video, PC, audiokazety, názorné pomůcky, hry, soutěže. 3.období: Výuka jazyka vychází z jeho praktického použití. Časová dotace 6 až 9 ročníku je 3 hodiny týdně. Místo realizace v učebnách a učebnách IT. Dělení - na skupiny v rámci ročníku. Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk: Vzdělávací obsah předmětu - získávání zájmu a pozitivního vztahu ke studiu cizího jazyka, rozvíjení odpovědného a samostatného přístupu k tomuto předmětu. - osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce - získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce - porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí - poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi - pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. Učební plán předmětu Ročník Dotace Povinnost (skupina) Dotace skupiny povinný povinný povinný povinný 6. ročník - dotace: 3, povinný Představí sebe a druhé Diskutuje o svých činnostech, zvycích a zálibách Představování a naše rodina Komentář Množné číslo podstatných jmen Sloveso to be Strana 18 z 266

19 Způsob utváření a rozvíjení jednotlivých dovedností (čtení, psaní, poslech, ústní projev) je podrobně popsán v metodické příručce v rámci návodů pro práci s pracovním sešitem, učebnicí, audionahrávkami. Podrobný rozpis tématické a gramatické náplně obsahuje každá učebnice. I (6. ročník) : elektronická pošta Vo (6. ročník) : - zásady lidského soužití Vo (6. ročník) : - majetek, vlastnictví OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy Představí sebe a druhé Vyjádří, že někdo něco vlastní a zeptá se na to Moje rodina a naše domácí zvířata Jednoduchá přivlastňovací zájmena Přivlastňovací pád Sloveso to have got OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Mezilidské vztahy, Komunikace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí Vyjádří, že někdo něco vlastní a zeptá se na to Popíše bydliště Rozpozná a popíše předměty Vo (7. ročník) : majetek a vlastnictví Vv (7. ročník) : - architektura Vz (7. ročník) : - vztahy mezi lidmi Náš dům a byt Rozkazovací způsob (kladný a záporný) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Kooperace a kompetice ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí Slavení narozenin (jídlo a pití) Strana 19 z 266

20 Umí použít příkazy a zákazy Popíše návštěvníkům ČR, jak trávit volný čas Rozpozná a popíše předměty Způsobové sloveso can Vazba there is / there are Zdůvodní svůj názor Popíše návštěvníkům ČR, jak trávit volný čas Diskutuje o svých činnostech, zvycích a zálibách Představí sebe a druhé Popíše návštěvníkům ČR, jak trávit volný čas Diskutuje o svých činnostech, zvycích a zálibách Zdůvodní svůj názor Návštěva České republiky / Praha / moje město Přítomný čas průběhový - kladné a záporné věty oznamovací, otázky zjišťovací a krátké odpovědi, otázky doplňovací s tázacími slovy Britská škola a naše škola Přítomný čas prostý v oznamovací větě kladné i záporné Pozice příslovcí vyjadřujících opakovanost děje (adverbs of frequency) Vyjádří názory na vzhled někoho či něčeho Zdůvodní svůj názor Nakupování a oblečení Ukazovací zájmena this/that - these/those přítomný čas prostý - otázky a odpovědi Mluví o činnostech a zážitcích v minulosti mluví o počasí Mluví o činnostech a zážitcích v minulosti mluví o počasí Výlet so ZOO a zvířata Porovnání přítomného času prostého a přítomného průběhového času Slovosled ve větách vedlejších Víkend/ prázdniny/ počasí Minulý čas prostý od slovesa to be a pravidelných sloves, otázka a zápor Strana 20 z 266

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více