Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin"

Transkript

1 Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin Projekční podklady CERACLASS CERACLASS ACU CERACLASS EXCELLENCE CERACLASS ACU COMFORT CZ-SK-2013/04

2 Obsah Strana Všeobecné instrukce k odtahu spalin 60/100 mm 3-4 Klasifikace druhů dle ČSN 5 Přehled příslušenství pro odtah spalin 6-14 Řešení pro kotle Ceraclass ZS/ZW 12/24-2 DH AE Řešení pro kotle Ceraclass Acu ZWSE 24-5 MFA Řešení pro kotle Ceraclass Excellence ZWC/ZSC24/28/35-3MFA Řešení pro kotle Ceraclass Acu Comfort ZWSE 24/28-6 MFA

3 Všeobecné instrukce Všeobecné instrukce: Před zahájením montáže závěsného plynového kotle s uzavřenou spalovací komorou a systému odtahu spalin je potřeba získat souhlas místního stavebního úřadu a mít příslušné revize dle platných norem, předpisů a zákonů. Doporučujeme proto zpracovávat projekt na instalaci kotle včetně odtahu spalin. Příslušenství odkouření s 60/100 mm, používané u závěsných kotlů řad Ceraclass, je otestováno pro používání současně s přístrojem a je schváleno v certifikátu kotle CE... Z tohoto důvodu se smí používat k odvodu spalin pouze originální díly příslušenství Junkers. Použití jiných dílů je nepřípustné a může vést k provozním poruchám, nedokonalému spalování, nižší účinnosti, zanášení výměníku kotle a v tomto případě nelze uplatnit nárok na záruční opravy. Vodní objem závěsných kotlů Junkers leží pod hodnotou 10 litrů a odpovídá skupině I zákona o kotlích. Proto se nepožaduje registrace kon strukč ního prvku odvodu spalin. Povrchová teplota trubky spalovacího vzduchu se u dvojité trubky pohybuje pod 85 C. Podle TRGI 1986 popř. TRF 1988 nejsou zapotřebí žádné minimální vzdálenosti k hořlavým stavebním materiálům. Předpisy jednotlivých zemí se od toho mohou lišit a minimální vzdálenosti k hořlavým stavebním materiálům předepisovat. U vlhkých prostor je nutné potrubí přívodu spalovacího vzduchu vhodně izolovat. Maximální délky odtahů spalin jsou závislé na způsobu provedení a na typu kotle. Zpravidla platí, že pro koaxiální - koncentrické vedení odtahu spalin je maximální délka 3-4, někdy i 6 nebo 8 m. Každé koleno pak příslušně redukuje délku. Jsou ovšem vyjímky (viz dělené odtahy spalin), kdy s použitím sběračů kondenzátu lze realizovat i délky větší. Doba požární odolnosti podle Technických pra vi del: Pokud se u stropu požaduje doba požární odolnosti, pak musí mít dílce potrubí mezi horní hranou stropu a krytem střechy opláštění z nehořlavých materiálů mající právě tuto protipožární odolnost. Není-li pře depsána protipožární odolnost, pak se pokládají tyto díly potrubí odvodu spalin počínaje horní hranou stropu až ke krytu střechy v šachtě z nehořlavých a tvarově stálých materiálů nebo se vkládají do kovové ochranné trubky (mechanická ochrana). Místo instalace vedení spalin a přívodu spalovacího vzduchu nutno řešit podle pravidel platných norem, vyhlášek, předpisů a zejména dbát ustanovení novelizované normy ČSN Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Spalinová cesta musí být provedena z vhodných materiálů, dle platných norem a předpisů, musí být v celé své délce řádně utěsněna, upevněna a zafixována, musí být kontrolovatelná a čistitelná. Z toho důvodu je nutné dle délek a tvaru vedení odtahu spalin vždy doplnit na vhodné místo tzv. revizní díl. Instrukce pro kotle s nuceným odtahem spalin Kotel s nuceným odtahem spalin je s vhodným příslušenstvím odtahu spalin nezávislý na okolním vzduchu v místnosti a nepotřebuje přívod spalovacího vzduchu do prostoru resp. do skříně, kde je instalován. Při projektování, instalaci a provozu respektujte obzvlášť Technická pravidla GAS TPG , platné příslušné normy, zejména již zmíněnou ČSN , předpisy a zákony. Dále dbejte ČSN, ČSN EN, a příslušné bezpečnostní předpisy. Při instalaci spotřebičů s příslušnými odtahy spalin nesmí být dotčeny stanovené požadavky dalších platných předpisů a zákonů (požární předpisy, Stavební zákon a související vyhlášky, protivýbuchová bezpečnost,...). Dbejte místních vyhlášek pro předepsané emisní limity škodlivin ve spalinách. Při odvodu spalin stěnou fasády musí být dorženy maxilmální imisní limity NO x a CO, dále musí být dodrženy minimální vzdálenosti protilehlých nebo sousedních domů, v případě průmyslových staveb je to min.10 m, pokud jsou to budovy s okny je to min.15 m. V projektové dokumentaci musí být popsán vztah k sousednímu okolí (k dalším budovám, k oknům, dveřím, dalším vyústěním) a vyznačeno tzv.ochranné pásmo - stanovuje se dle platných norem a předpisů. Dbejte instalačních návodů příslušenství odvodu spalin kvůli předepsaným minimálním montážním rozměrům a max. přípustným délkám. Výška vyústění odtahu spalin na fasádě bytových domů musí být min.4 m nad okolním terénem. Na fasádě, kde je vyústění od spotřebiče, nesmí být hořlavý materiál min.0,5 m ve vodorovném i svislém směru a navíc nad vyústěním min.1,5 m. Dodržte rozměry větracích otvorů a odstupů bude-li zařízení typu C provozované jako zařízení typu B. Odvod spalin stěnou fasády do ovzduší je možné provést pouze v technicky odůvodněných případech a to pro spotřebiče na plynná paliva v provedení C, nebo v provedení B s nuceným odvodem spalin a to v případech, že se jedná - o průmyslový objekt a jmenovitý výkon kotle je do 40 kw, a nad vyústěním nejsou okna, při dodržení výše uvedených podmínek a bodů, - dále pokud se jedná o rekonstrukci RD nebo bytových domů a to v technicky odůvodněných případech, kdy nelze vyvést odtah spalin nad střechu budovy, navíc musí být jmenovitý výkon kotle do 14kW při dodržení výše uvedených podmínek a bodů. 3

4 Všeobecné instrukce k odtahu spalin 60/100 mm Pozor: Následkem vysokého stupně účinnosti přístroje může ve spalinové trubce kondenzovat vodní pára obsažená ve spalinách. Proto je nutné dle délek odtahu spalin a dle doporučení platné pro příslušné zařízení nainstalovat nad kotel vhodný jímač kondenzátu! Odtah spalin se provádí v závislosti na okolním vzduchu podle B 22 nebo nezávisle na okolním vzduchu podle C 12, C 32, C 42 nebo C 52. Vedení odtahu spalin je zhotoveno z koaxiálních trubek o Ø 60/100 mm nebo jako systém oddělených trubek z jednotlivých dílů o Ø 80 mm. U přípojky s oddělenými trubkami podle C 52 by výstup spalin a vstup spalovacího vzduchu neměly být umístěny na protilehlých stranách budovy. U přípojky s oddělenými trubkami podle C 52 musí být vzdálenost mezi výstupem spalin a vstupem spalovacího vzduchu minimálně 500 mm. Přizpůsobení topných zařízení délce spalinové trubky se provádí pomocí škrticích clon na spalinovém hrdle. (Volba správné škrticí clony je nutná přímo na stavbě dle instalačního návodu.) Další informace jsou uvedeny v samostatných instalačních návodech pro jednotlivé typy odkouření a pro příslušné plynové závěsné kotle řady CERA- CLASS... s nuceným odtahem spalin. Obrázek 1 Montáž přechodového dílu na kotel řady Ceraclass.. v případě nutnosti napojení na systém odtahu spalin DN 80/110mm. Chybné uložení Důležité poznámky pro praxi 1) Nezaměňovat systém odkouření pro Turbo kotle se systémem pro kondenzační kotle (různé a materiály). 2) Nezaměňovat systém odtahu spalin s třípláš ovým s tříplášťovým provedením provedením 80/110 80/110 mm. mm. Pokud je je potřeba k tomuto systému odtahu odtahu spalin spalin kotel řady kotel Cerac- řady Ceraclass... připojit připojit (např. při (např. výměně při starého výměně kotle, starého kde je kotle, zabudovaný kde je zabudovaný systém odtahu systém spalin odtahu 80/110 spalin mm), je nutné 80/110 na mm), nový kotel je nutné řady Ceraclass... na nový kotel přišroubovat Ceraclass... připojovací přišroubovat přechodový připojovací díl (viz obr.1) set 80/110 obj. č. řady 8 (viz 716 obr.1) obj. č.7738 a půlobjímku č ) Před montáží většiny příslušenství odtahu spalin je vhodné těsnění na hrdlech jednotlivých dílů lehce namazat bezrozpouštědlovým tukem (např.vazelinou). POZOR! toto neplatí pro základní díl děleného odtahu spalin AZ377 - pro tento díl je nutné namazat pouze zasouvané části - kolena, prodloužení s průměrem 80mm, v žádném případě nemazat hrdla a těsnění na AZ377. Obrázek 2 Instalace s vyústěním odkouření do šachty pod úrovní terénu může vést v zimním obdo bí k poruchám, způsobených tvorbou ledu v koncen trické trubce. Takové uložení je chybné! 4) Při montáži odtahu spalin se nasouvá jednotlivé příslušenství do hrdla vždy až na doraz. 4

5 Klasifikace druhů dle ČSN 483 Často používané způsoby odvodu spalin koaxiálním způsobem 60/100 mm B 22 C 12 C 32 C 42 Často používané způsoby odvodu spalin oddělenými trubkami 80/80 mm B 32 C 12 C 42 C 32 C 52 5

6 Přehled příslušenství pro odtah spalin Příslušenství pro koaxiální odtah spalin 60/100 mm Kombinace s příslušenstvími k odvodu spalin Plynové nástěnné kotle mohou být v systémech s koaxiálními trubkami kombinovány s příslušenstvím k odvodu spalin podle následující tabulky: Označení Číslo výr. Odkouření do strany (vodorovné) s kolenem DN 60/100 AZ teleskopické ( mm) Odkouření do strany (vodorovné) s kolenem DN 60/100, (810 mm) AZ Prodloužení DN 60/100 Délka 350 mm AZ Délka 750 mm AZ Délka 1500 mm AZ Koleno DN 60/100, 90 AZ Koleno DN 60/100, 45 2 ks AZ Vodorovné ukončení (365 mm) s připoj. adaptérem DN 60/100 AZ Odkouření svislé - komínek, 1460 mm, s připoj. adaptérem AZ DN 60/100, černé Připojovací adaptér DN 60/100 AZ Manžeta svislého odkouření - plochá střecha provedení hliníkové AZ Manžeta svislého odkouření - šikmá střecha barva černá AZB barva červená AZB Jímač kondenzátu DN 60/100 mm - vodorovný AZ Jímač kondenzátu DN 60/100 mm - svislý AZ Prodloužení DN 60/100 se zkušebním otvorem AZ Koleno 90 DN 60/100 se zkušebním otvorem AZ Plynové nástěnné kotle mohou být v systémech s oddělenými trubkami kombinovány s příslušenstvím k odvodu spalin podle následující tabulky: Příslušenství pro realizaci děleného odtahu spalin 80/80 mm Označení Číslo výr. Manžeta svislého odkouření - plochá střecha provedení hliníkové AZ Manžeta svislého odkouření - střecha šikmá barva černá AZB barva červená AZB Základní díl děleného odtahu DN 80/80 AZ Odkouření svislé - komínek, DN 80 (1350 mm), černé AZ Sada děleného odkouření (vodorovná) DN 80/80 (600 mm) AZ Slučovač děleného odkouření DN 80/80 AZ Koleno DN 80, 90 AZ Koleno DN 80, 45 AZ Prodloužení DN 80 Délka 500 mm AZ Délka 1000 mm AZ Délka 2000 mm AZ Jímač kondenzátu DN 80 AZ Vodorovné ukončení DN 80 (1000 mm) AZ Připojovací adaptér 60/100 na 80 s přívodem spalovacího vzduchu AZ

7 Přehled příslušenství pro odtah spalin AZ 361 Odkouření do strany (vodorovné) s kolenem DN 60/100 - teleskopické ( mm) (umožňuje v daném rozsahu přizpůsobit délku vodorovného odtahu dle tloušťky obvodové stěny) Obj. č AZ 362 Odkouření do strany (vodorovné) s kolenem DN 60/100, (810 mm) (lze podle potřeby příslušně zkrátit) Obj. č AZ 363 / 364 / 365 Prodloužení DN 60/100 Délka 350 mm AZ mm AZ mm AZ 365 (díly se do sebe nasouvají, ideálně po namazání např. vazelínou) Obj. č / 039 / 040 7

8 Přehled příslušenství pro odtah spalin AZ 366 Koleno DN 60/100, 90 Obj. č Závislost mezi délkou prodloužení L a rozměrem X AZ 367 Koleno DN 60/100, 45 2 ks Obj. č Závislost mezi délkou prodloužení L a rozměrem X 8

9 Přehled příslušenství pro odtah spalin AZ 368 Vodorovné ukončení (365 mm) s připojovacím adaptérem DN 60/100 (vždy je nutné doplnit koleno AZ 366 nebo AZ 367 a případně prodloužení) Obj. č AZ 369 Odkouření svislé - komínek, 1460 mm, s připoj. adaptérem DN 60/100, černé provedení. Při montáži je nutné tento díl v podkrovním prostoru řádně ukotvit a zafixovat. Obj. č AZ 370 Připojovací adaptér DN 60/100 Obj. č AZ 371 Manžeta svislého odkouření - plochá střecha, provedení hliníkové, vlepovací do střešní izolace Obj. č

10 Přehled příslušenství pro odtah spalin AZ 474 Prodloužení DN60/100, délka 330 mm se zkušebním otvorem. Použije se všude tam, kde je možné a nutné dle platných norem zabudovat kontrolní díl k provádění revize cesty odtahu spalin. Obj. č AZ 475 Koleno 90, DN60/100 se zkušebním otvorem. Použije se všude tam, kde je vhodné a nutné dle platných norem zabudovat kontrolní koleno k možnému provádění revize cesty odtahu spalin. Obj. č

11 Přehled příslušenství pro odtah spalin AZB 923 / AZB 925 Manžeta svislého odkouření - střecha šikmá Barva červená (AZB 923) Barva černá (AZB 925) Kloubový díl (2) je univerzální pro sklon střechy. Obj. č / 857 AZ Jímač kondenzátu DN 60/100 mm - vodorovný Doporučeno doplňovat do odtahu spalin od příslušných délek odtahu spalin Ceraclass.. kotlů (v závislosti na typu kotle)! 2. 7 Obj. č AZ 375 Jímač kondenzátu DN 60/100 mm - svislý Doporučeno doplňovat do odtahu spalin od příslušných délek odtahu spalin Ceraclass.. kotlů (v závislosti na typu kotle)! Obj. č AZ 377 Při montáži nutno namazat vhodným mazivem vždy pouze zasouvaný díl (koleno, prodloužení,..). Základní díl děleného odtahu DN 80/80 Obj. č

12 Přehled příslušenství pro dělený odtah spalin AZ 378 Odkouření svislé (dělené) - komínek, 1350 mm, černé (včetně redukce 80/110, možnost připojení na trubku 80 anebo na sběrač AZ 380). Při montáži je nutné tento díl v podkrovním prostoru řádně ukotvit a zafixovat. Obj. č AZ 379 Koncová sada děleného odkouření (vodorovná) DN 80/80 (600 mm) 1 Ø L A 4 x x 1 2 Obj. č AZ 380 Slučovač děleného odkouření DN 80/80 12 Obj. č

13 Přehled příslušenství pro dělený odtah spalin AZ 381 Koleno DN 80, 90 Obj. č Závislost mezi délkou prodloužení L a rozměrem X AZ 382 Koleno DN 80, 45 Obj. č Závislost mezi délkou prodloužení L a rozměrem X 13

14 Přehled příslušenství pro dělený odtah spalin AZ 383 / 384 / 385 Prodloužení DN 80 Délka 500 mm AZ mm AZ mm AZ 385 Obj. č / 059 / 060 AZ 386 Jímač kondenzátu DN 80, doporučeno u děleného odkouření vkládat při délce odtahu spalin nad 3 m pro kotle Ceraclass Excellence a Ceraclass ACU Comfort. Pro kotle Ceraclass a Ceraclas ACU je nutné vkládat jímač při délce odtahu spalin větší než 4 m. Obj. č AZ 387 Vodorovné ukončení DN 80 (1000 mm) 14 Obj. č

15 Řešení pro Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE Svislý odtah spalin ( 60/100) Max. délky spalin s použitím AZ 369 a dalších dílů L max (12 kw) [mm] L max (24 kw) [mm] Způsob montáže připojovacího adaptéru AZ 370 a svislého odkouření. 0 x x x Obrázek 3 Obrázek 4 Svislý odtah spalin lze realizovat se svislým odkouřením AZ 369 (viz. pozice 4), s připojovacím adaptérem AZ 370 (viz. pozice 16) a s dalším koaxiálním příslušenstvím do délky až 3,8 m v závislosti na počtu kolen. Ve svislém směru je doporučeno, při délkách odtahu spalin větších jak 1,5 m, vkládat jímač kondenzátu AZ 375. Závady vzniklé na zařízení v důsledku vzniku kondenzátu a při nenainstalování jímače kondenzátu v potřebné vzdálenosti odtahu spalin kotle, nebudou spadat do záručních oprav. Z Ø Doporučení pro umístění svislého odkouření - AZ 369 X 86 5 Ø134 Ø125 α 17 Ø125 Obrázek 5 Z obecně 400, v oblastech s častým sněhem 500 α obecně 50, v oblastech s častým sněhem 40 Hořlavé materiály Nehořlavé materiály X

16 Řešení pro Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE Vodorovný odtah spalin ( 60/100) (POZOR na ustanovení ČSN ) Max. délky spalin s použitím AZ 361, AZ 362 nebo AZ368,... L max (12 kw) [mm] L max (24 kw) [mm] 1 x x x Vodorovný odtah spalin lze reali zovat s koaxiálním odkouřením Junkers AZ 361, AZ 362 nebo s AZ 368 a s dalším příslušenstvím dle ceníku Junkers až do vzdálenosti 4 m v závislosti na typu kotle a počtu kolen. Ve vodorovném směru je doporučeno, při délkách odtahu spalin delších jak 1,5 m, vkládat jímač kondenzátu AZ 374. Závady vzniklé na zařízení v důsledku vzniku kondenzátu a při nenainstalování jímače kondenzátu v potřebné vzdálenosti odtahu spalin kotle, nebudou spadat do záručních oprav. Obrázek 6 Způsob montáže AZ 361 nebo AZ 362 Obrázek 5 * Kóty jsou platné pro odkouření AZ 361 a AZ 362 Montáž AZ : Krycí roseta 1.6: Upevňovací šrouby 1.7: Připojovací adaptér Ø 60/ : Horizontální ukončení AZ : Prodloužení AZ 363, AZ 364 2: Koleno AZ 366 Obrázek 7 16

17 Řešení pro Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE Dělený odtah spalin s použitím AZ 377 (2x 80) (platí pro 12 i 24 kw) L min L max L min L max spaliny spaliny spalovací spalovací [m] [m] vzduch [m] vzduch [m] Konstrukční provedení B 32, spalovací vzduch z prostoru instalace, odtah spalin vertikálně 0 x 90 1, x 90 1, Konstrukční provedení B 22, spalovací vzduch z prostoru instalace, odtah spalin horizontálně 1 x x Konstrukční provedení C 12, spalovací vzduch horizontálně, odtah spalin horizontálně 1 x 90 1 x , x 90 3 x x 90 1 x , x 90 3 x Dle C 12 (POZOR na ustanovení ČSN ) Dle C 12 (POZOR na ustanovení ČSN ) Dle B : redukce na 80/110 6: AZ : AZ : AZ 383, 384, : AZ : AZ : AZ 387 Dle B 22 (POZOR na ustanovení ČSN ) 17

18 Řešení pro Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE Dělený odtah spalin s použitím AZ 377 (2x 80) (platí pro 12 i 24 kw) L min L max L min L max spaliny spaliny spalovací spalovací [m] [m] vzduch [m] vzduch [m] Konstrukční provedení C 52, spalovací vzduch horizontálně, odtah spalin vertikálně 0 x x 90 1,3 12 0, x Konstrukční provedení C 32, spalovací vzduch vertikálně, odtah spalin vertikálně 0 x 90 0 x 90 2,3 12 2, Dle C 52 Dle C 32 Obecně platí: Délka vodorovné části odtahu spalin smí činit max. 2 m, při délce vedení odtahu spalin větší jak 4 m je doporučeno použití jímače kondenzátu AZ 386, při délkách větších jak 8 m, je nutno toto potrubí vhodně izolovat. 4: redukce na 80/110 6: AZ : AZ : AZ : AZ 383, 384, : AZ : AZ

19 Řešení pro Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA Svislý odtah spalin ( 60/100) Plochá střecha Šikmá střecha Dle typu střechy nutno použít příslušné manžety svislého odkouření (AZ 371, AZB 923 a AZB 925). Max. délka a volba vzduchové clony 0 x 90 0 x 45 L [mm] L max [mm] do 2500 Ø až 5500 do 1500 Ø 44 2 x až x 90 do L max [mm] s odkouřením 80/110 mm 7000* * délka uvedena informativně, k servisnímu seřízení kotle a k určení vzduchové clony je nutné použít analyzátor spalin 1 Odkouření svislé DN 60/100 - AZ Prodloužení DN 60/100 - AZ Koleno DN 60/100, 45 - AZ 366 nebo AZ Jímač kondenzátu DN 60/100 mm - AZ

20 Řešení pro Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA Vodorovný odtah spalin ( 60/100) (POZOR na ustanovení ČSN ) s AZ 361 (AZ 362) s AZ 368 Odvod spalin v provedení C 12 1 Odkouření do strany - teleskop ( mm) - AZ 361 Odkouření do strany (810 mm) - AZ Vodorovné ukončení s připojovacím adaptérem - AZ AZ Koleno DN 60/100, 90 - AZ Jímač kondenzátu DN 60/100 - AZ 374 Max. délka a volba vzduchové clony L [mm] L max [mm] 500 až 2300 Ø 46 1 x 90 1) až x x 45 2) 500 až 1300 Ø nebo 2 x 90 3) 1300 až ) koleno DN60/100, 90 na topném zařízení 2) koleno DN60/100, 90 na topném zařízení, 2 kolena DN60/ v odvodu spalin 3) koleno DN60/100, 90 na topném zařízení, 2 kolena DN60/ v odvodu spalin 20 1 Odkouření do strany - teleskop ( mm) - AZ 361 Odkouření do strany (810 mm) - AZ Prodloužení DN 60/100 - AZ Koleno DN 60/100, 90 - AZ Jímač kondenzátu DN 60/100 - AZ 374

21 Řešení pro Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA Dělený odtah spalin s použitím AZ 377 (2x 80) (POZOR na ustanovení ČSN ) Odvod spalin v provedení C 12 Odvod spalin v provedení C 82 Obecně platí: Délka vodorovné části odtahu spalin smí činit max. 2 m, při délce vedení odtahu spalin větší jak 4 m je doporučeno použití jímače kondenzátu AZ 386, při délkách větších jak 8 m, je nutno toto potrubí vhodně izolovat. Odvod spalin v provedení C 32 Odvod spalin v provedení C 52 1 Rozdělovač DN 80/80 - AZ Odvod kondenzátu DN 80 mm - AZ Prodloužení DN 80 - AZ Slučovač pro připojení komínku DN 80/80 mm - AZ Sada svislého ukončení - komínek, 1350 mm, černý - AZ Sada horizontálního ukončení DN 80/80 mm (600 mm) - AZ Koleno DN 80, 90 - AZ Vodorovné ukončení DN 80, 1000 mm - AZ

22 Řešení pro Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA Max. délka a volba vzduchové clony Ekvivalentní délky ve své podstatě představují odpory ve vedení použitých dílů v systému k odvodu spalin. Před montáží a při projektování odvodu spalin je třeba vypočítat součet ekvivalentních délek použitého příslušenství pro výfuk spalin a přívod spalovacího vzduchu. Ekvivalentní délka je různá pro vedení odvodu spalin a spalovacího vzduchu a celková ekvivalentní délka je rovna jejich součtu. Ekvivalentní délky jsou různé pro svislý a vodorovný odvod spalin. Ekvivalentní celková délka odvodu spalin musí být mezi maximální délkou (L ekv,max ) a minimální délkou (L ekv,min ). C 12 C 32 C 52, C 82 L ekv,max [m] L ekv,min [m] L ekv,max [m] L ekv,min [m] L ekv,max [m] L ekv,min [m] ZWSE 24-5/2 MFA AZ 381 AZ 382 AZ 383 / AZ 384 / AZ 385 AZ 379 AZ378 + AZ 380 AZ 387 L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv v [m] L ekv [m] L ekv [m] cesta spalin 4,0 1,2 1,0 0,8 0 3,0 5,0 cesta spalovacího vzduchu 2,1 0,6 0,8 0,8 0 3,0 5,9 Ø 46 mm Ø 50 mm L ekv ekvivalentní celková délka L ekv,max maximální ekvivalentní celková délka L ekv,min minimální ekvivalentní celková délka L ekv [m] L ekv [m] ZWSE 24-5/2 MFA 15 9 Příklad: Plynový závěsný kotel: ZWSE 24-5 MFA Odvod spalin podle C12: L ekv,max = 22 m, L ekv, min = 7 m Cesta spalin: 1 x Koleno DN 80, 90 Cesta spalovacího vzduchu: 1 x sada odkouření AZ 379, 2 x 80; 1 x Koleno DN 80, 90, AZ Příslušenství odvou spalin Délka/počet Ekvivalentní délka na jednotku Celkem Cesta spalin Koleno DN 80, ,0 m 4,0 m Sada odkouření AZ 379 Cesta spalovacího vzduchu 2 x m 0 m Koleno DN 80, ,1 m 2,1 m Škrticí clona Celkový součet: 6,1 m Ekvivalentní délka odvodu spalin musí být mezi maximální délkou (L ekv,max ) a minimální délkou (L ekv,min ). Protože celkový součet je menší než minimální ekvivalentní délka (7,0 m), musí se zabudovat škrticí clona ( 50), kterou se součet celkové ekvivaletní délky zvětší o 9 a upraví na vyhovující hodnotu.

23 Řešení pro Ceraclass Excellence ZSC/ZWC 24/28/35-3MFA Vodorovný odtah spalin ( 60/100) (POZOR na ustanovení ČSN ) Montážní rozměry (v mm) Obrázek 37 Odtah spalin s AZ 368 a 90 kolenem Obrázek 38 Odtah spalin s AZ 361 nebo s AZ 362 Obrázek 39 Odtah spalin s AZ 982, s 90 kolenem a prodloužením Typ B Z.C ZSC ZSC Max. délky vodorovného odtahu ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA ZSC 28-3 MFA ZSC 35-3 MFA 1 x 90 značí vždy 1. koleno na kotli Zemní plyn L max [mm] Kapalný plyn 1 x x x 45 nebo 2 x x x x 45 nebo 2 x x x x 45 nebo 2 x Jímač kondenzátu je nutný pro Odtah spalin s oddělenými trubkami (80/80 mm) všechny přístroje Délka spalinové trubky 3 m Odtah spalin koaxiálním systémem (60/100 mm) Z.C 24-3 MFA Délka spalinové trubky 2,5 m Z.C 28-3 MFA Z.C 35-3 MFA Délka spalinové trubky 2 m Obrázek 40 Příklad montáže 1 Odkouření do strany AZ 361 nebo AZ Prodloužení AZ Koleno 90 AZ

24 Řešení pro Ceraclass Excellence ZSC/ZWC 24/28/35-3MFA Svislý odtah spalin ( 60/100) Montážní rozměry (v mm) Odkouření svislé (komínek) AZ 369 je potřeba v podkrovním prostoru dobře ukotvit a zafixovat. Střešní průchod se realizuje Manžetou svislého odkouření na šikmou střechu AZB 923 v červeném provedení nebo v černém provedení - AZB 925, resp s vlepovací přírubou AZ 371 na plochou střechu. 1 Odkouření svislé (komínek) DN 60/100 Obrázek 41 Plochá střecha, šikmá střecha (vpravo) Max. délky svislého odtahu ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA ZSC 28-3 MFA L ma x [mm] Zemní plyn L ma x [mm] s odkouřením 80/110 0 x 90 0 x * 2 x x x x 90 6 x x 90 0 x ZSC 35-3 MFA 2 x x * délka uvedena informativně, k seřízení kotle je nutné použít analyzátor spalin Typ B Z.C ZSC ZSC Odkouření svislé (komínek) AZ Prodloužení AZ Koleno 90 AZ 366, koleno 45 AZ Jímač kondenzátu AZ Obrázek 42 Příklady montáže

25 Řešení pro Ceraclass Excellence ZSC/ZWC 24/28/35-3MFA Dělený odtah spalin s AZ 377 (2x 80) (POZOR na ustanovení ČSN ) Montážní rozměry (v mm) Obrázek 43 Odtah spalin v provedení C 12 Obrázek 44 Odtah spalin v provedení C 42 a C 82 Legenda k obr. 43 a 44 1 Základní díl děleného odtahu AZ Koleno 90 AZ Prodloužení AZ Sada děleného odkouření (vodorovná) AZ 379 Typ B Typ B ZSC 24-3 ZSC ZWC 24-3 ZSC Jímač kondenzátu je nutný pro Odtah spalin s oddělenými trubkami (80/80 mm) všechny přístroje Délka spalinové trubky 3 m Odtah spalin koaxiálním systémem (60/100 mm) Z.C 24-3 MFA Délka spalinové trubky 2,5 m Z.C 28-3 MFA Z.C 35-3 MFA Délka spalinové trubky 2 m Volba vzduchové clony Pro volbu vzduchové clony se musí stanovit tzv. Ekvivalentní celková délka, což představuje součet odporů ve vedení použitých dílů systému děleného odtahu spalin. K jejímu stanovení jsou na následující straně potřebné údaje. Ø 82 mm Ø 85 mm Ø 90 mm Obrázek 45 Odtah spalin v provedení C 32 1 Základní díl děleného odtahu AZ Prodloužení AZ (dle délky odtahu spalin nutno L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] vložit jímač kondenzátu AZ 386) ZSC 24-3/ZWC 24-3 ZSC Slučovač děleného odkouření AZ Odkouření svislé (komínek) AZ 378 L ekv ekvivalentní celková délka L ekv,max maximální ekvivalentní délka L ekv,min minimální ekvivalentní délka 25

26 Řešení pro Ceraclass Excellence ZSC/ZWC 24/28/35-3MFA Max. délka a volba vzduchové clony Ekvivalentní délky příslušenství k dělenému odtahu spalin Při plánování a před montáží odtahu spalin je třeba vypočítat součet ekvivalentních délek k dělenému odtahu spalin. Ekvivalentní délka je různá pro trubky odtahu spalin a trubky spalovacího vzduchu. Ekvivalentní délky trubek jsou různé pro svislý a vodorovný odtah spalin (tabulka dole). Ekvivalentní celková délka odtahu spalin musí být mezi maximální délkou (L ekv,max ) a minimální délkou (L ekv,min ) (tabulka nahoře). C 12 C 32 C 52, C 82 L ekv,max [m] L ekv,min [m] L ekv,max [m] L ekv,min [m] L ekv,max [m] L ekv,min [m] Z.C 24-3 ZSC ZSC AZ 381 AZ 382 AZ AZ AZ 379 AZ 387 L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] v cestě spalin Z.C 24-3 ZSC ,5 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0,0 ZSC 35-3 v cestě spalovacího vzduchu Z.C 24-3 ZSC 28-3 ZSC ,0 0,8 1,0 1,0 0,0 AZ AZ 380 Příklad: Plynový nástěnný kotel: ZSC 28-3 MFA Provedení podle C12: L ekv,max = 30 m, L ekv,min =20 m Cesta spalin: 1 x prodloužení AZ 383-5, 1x koleno 90 AZ 381 Cesta spalovacího vzduchu: 1 x prodloužení AZ 383-5, 1 x sada děleného odkouření (vodorovná) AZ 379, 1 x koleno 90 AZ 381 Cesta spalin Příslušenství odvou spalin Délka/počet Ekvivalentní délka na jednotku Celkem Koleno 90 AZ ,5 m 1,5 m Prodloužení AZ m 1 2,0 m Sada děleného odkouření AZ m 1 1,0 m Cesta spalovacího vzduchu Koleno 90 AZ m 1,0 m Prodloužení AZ m 1 2,0 m Škrticí clona Celkový součet: 7,5 m Ekvivalentní celková délka odvodu spalin musí být mezi maximální délkou (L ekv,max ) a minimální délkou (L ekv,min ). Protože celkový součet je menší než minimální ekvivalentní délka (20 m), musí se zabudovat škrticí clona ( 85 mm), kterou se součet celkové ekvivaletní délky zvětší o 20 a upraví na vyhovující hodnotu. 26

27 Řešení pro Ceraclass Excellence ZSC/ZWC 24/28/35-3MFA Příklady děleného odtahu spalin (POZOR na ustanovení ČSN ) Obrázek 46 Odtah spalin v provedení B 22 1 Základní díl děleného odtahu AZ Připojovací adaptér AZ 982 s přívodem spalovacího vzduchu 3 Koleno 90, AZ Jímač kondenzátu DN 80 se sifonem AZ Prodloužení AZ Sada děleného odkouření (vodorovná) AZ Slučovač děleného odkouření AZ Odkouření svislé (komínek) AZ Vodorovné ukončení DN mm AZ 387 L A Délka spalinové cesty L V Délka cesty spalovacího vzduchu Obrázek 47 Odtah spalin v provedení C 12 Obrázek 48 Odtah spalin v provedení C 42, C 52 a C 82 Obrázek 49 Odtah spalin v provedení C 32 Obrázek 50 Odtah spalin v provedení C 52 27

28 Řešení pro Ceraclass ACU Comfort ZWSE 24/28-6 MFA Vodorovný odtah spalin ( 60/100) (POZOR na ustanovení ČSN ) Montážní rozměry (v mm) Ø60/ Ø Ø60/ Ø Obrázek 37 Odtah spalin s AZ 368 a 90 kolenem Obrázek 38 Odtah spalin s AZ 361 nebo s AZ Ø 890 Ø Ø 85 Max. délky ZWSE 24-6 MFA L max [mm] Zemní i kapalný plyn 1 x x x 45 nebo 2 x x ZWSE 28-6 MFA 1 x x 45 nebo 2 x Obrázek 39 Odtah spalin s AZ 982, s 90 kolenem a prodloužením 1 x 90 značí vždy 1. koleno na kotli Jímač kondenzátu je nutný pro Dělený odtah spalin (80/80 mm) Všechny přístroje Délka spalinové trubky 3 m Odtah spalin koaxiálním systémem (60/100 mm) ZWSE 24-6 MFA Délka spalinové trubky 2,5 m ZWSE 28-6 MFA Obrázek 40 Příklad montáže 1 Odkouření do strany AZ 361 nebo AZ 362 (Dle délky odtahu spalin notno vložit Jímač kondenzátu AZ 374) 2 Prodloužení AZ Koleno 90 AZ

29 Řešení pro Ceraclass ACU Comfort ZWSE 24/28-6 MFA Svislý odtah spalin ( 60/100) Montážní rozměry (v mm) Odkouření svislé (komínek) AZ 369 je potřeba v podkrovním prostoru dobře ukotvit a zafixovat. Střešní průchod se realizuje Manžetou svislého odkouření na šikmou střechu AZB 925 v černém provedení nebo v červeném - AZB 923, resp s vlepovací přírubou AZ 371 na plochou střechu. 1 Odkouření svislé (komínek) DN 60/ Ø 60/ Ø 60/ Obrázek 41 Plochá střecha, šikmá střecha (vpravo) Max. délky svislého odtahu ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA L ma x [mm] Zemní plyn 0 x 90 0 x x x x x 90 6 x Odkouření svislé (komínek) AZ Prodloužení AZ Koleno 90 AZ 366, koleno 45 AZ Jímač kondenzátu AZ 375 Obrázek 42 Příklady montáže 29

30 Řešení pro Ceraclass ACU Comfort ZWSE 24/28-6 MFA Dělený odtah spalin (2x 80) (POZOR na ustanovení ČSN ) Montážní rozměry (v mm) Ø Ø Ø Obrázek 43 Odtah spalin v provedení C 12 Obrázek 44 Odtah spalin v provedení C 42 a C 82 4 Legenda k obr. 43 a 44 1 Základní díl děleného odtahu AZ Koleno 90 AZ Prodloužení AZ Sada děleného odkouření (vodorovná) AZ Jímač kondenzátu je nutný pro Dělený odtah spalin (80/80 mm) Všechny přístroje Délka spalinové trubky 3 m Ø Odtah spalin koaxiálním systémem (60/100 mm) ZWSE 24-6 MFA Délka spalinové trubky 2,5 m ZWSE 28-6 MFA Stanovení max. délky děleného odtahu spalin Pro stanovení max. délky se musí stanovit tzv. Ekvivalentní celková délka, což představuje součet odporů ve vedení použitých dílů systému děleného odtahu spalin. K jejímu stanovení jsou na následující straně potřebné údaje Obrázek 45 Odtah spalin v provedení C 32 1 Základní díl děleného odtahu AZ Prodloužení AZ (dle délky odtahu spalin nutno vložit jímač kondenzátu AZ 386) 3 Slučovač děleného odkouření AZ Odkouření svislé (komínek) AZ

31 Řešení pro Ceraclass ACU Comfort ZWSE 24/28-6 MFA Stanovení maximální délky děleného odtahu spalin Ekvivalentní délky příslušenství k dělenému odtahu spalin Při plánování a před montáží odtahu spalin je třeba vypočítat součet ekvivalentních délek k dělenému odtahu spalin. Ekvivalentní délka je různá pro trubky odtahu spalin a trubky spalovacího vzduchu. Ekvivalentní délky trubek jsou různé pro svislý a vodorovný odtah spalin (tabulka dole). Ekvivalentní celková délka odtahu spalin musí být mezi maximální délkou (L ekv,max ) a minimální délkou (L ekv,min ) (tabulka nahoře). C 12 C 32 C 52, C 82 L ekv,max [m] L ekv,min [m] L ekv,max [m] L ekv,min [m] L ekv,max [m] L ekv,min [m] ZWSE 24-6 ZWSE AZ 381 AZ 382 AZ AZ AZ 379 AZ 387 L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] v cestě spalin ZWSE 24-6 ZWSE ,5 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0,0 v cestě spalovacího vzduchu ZWSE 24-6 ZWSE ,0 0,8 1,0 1,0 0,0 AZ AZ 380 Příklad: Plynový nástěnný kotel: ZWSE 28-6 MFA Provedení podle C12: L ekv,max = 30 m, L ekv,min =0 m Cesta spalin: 1 x prodloužení AZ 383-5, 1x koleno 90 AZ 381 Cesta spalovacího vzduchu: 1 x prodloužení AZ 383-5, 1 x sada děleného odkouření (vodorovná) AZ 379, 1 x koleno 90 AZ 381 Cesta spalin Příslušenství odvou spalin Délka/počet Ekvivalentní délka na jednotku Celkem Koleno 90 AZ ,5 m 1,5 m Prodloužení AZ m 1 2,0 m Sada děleného odkouření AZ m 1 1,0 m Cesta spalovacího vzduchu Koleno 90 AZ m 1,0 m Prodloužení AZ m 1 2,0 m Škrticí clona Celkový součet: 7,5 m Ekvivalentní celková délka odvodu spalin musí být mezi maximální délkou (L ekv,max ) a minimální délkou (L ekv,min ). Protože celkový součet je menší než maximální ekvivalentní délka (30 m), je výsledek uvedeného příkladu vyhovující. 31

32 Řešení pro řady kotlů Ceraclas... Příklady děleného odtahu spalin (POZOR na ustanovení ČSN ) 1 Základní díl děleného odtahu AZ Připojovací adaptér AZ 982 s přívodem spalovacího vzduchu 3 Koleno 90, AZ Jímač kondenzátu DN 80 se sifonem AZ Prodloužení AZ Sada děleného odkouření (vodorovná) AZ Slučovač děleného odkouření AZ Odkouření svislé (komínek) AZ 378 Obrázek 46 Odtah spalin v provedení B 9 Vodorovné ukončení DN mm AZ L A Délka spalinové cesty L V Délka cesty spalovacího vzduchu Obrázek 47 Odtah spalin v provedení C 12 Obrázek 48 Odtah spalin v provedení C 42, C 52 a C 82 Obrázek 49 Odtah spalin v provedení C 32 Obrázek 50 Odtah spalin v provedení C 52 Bosch Termotechnika s.r.o. Obchodní divize Junkers Pod Pr myslová Višňovkou 372/1 1661/ Praha Praha Krč - Št rboholy Tel: Tel.: Fax: Fax: Internet: Internet: Váš prodejce: CS - SK /10.08 / 04

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Spalinové systémy SERIO

Spalinové systémy SERIO spalinové systémy Spalinové systémy SERIO Katalog výrobků www.serio.cz příklady řešení spalinových cest komínové sady kusový sortiment ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA www.serio.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU Příjemné teplo pro Váš domov Teplo pro život Nové kotle Ceraclass a CeraclassAcu: Příjemné teplo a teplá voda pro Váš domov Úsporné, tiché a praktické: naše

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK. Edizione Gennaio 2014. let 2015 / 08. Od září 2015 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle!

Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK. Edizione Gennaio 2014. let 2015 / 08. Od září 2015 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle! N A Á V O T N A R A G let A Z Á R U K A P R O D L O U Ž E N Á Od září 215 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle! Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK 215 / 8 Edizione Gennaio 214 Platný od

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH Ceník/Cenník 2015/2016 Komínové ventilátory, regulace a příslušenství Platnost od 1.8.2015 Ceny bez DPH EBC20 EXHAUSTO Alarm OK Reset Zajistěte si správný komínový tah Exodraft má vedoucí postavení na

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Absolutně univerzální komínový systém Projektové podklady

Absolutně univerzální komínový systém Projektové podklady Absolutně univerzální komínový systém Projektové podklady Vlastnosti Krátká charakteristika Schiedel ABSOLUT je dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici a keramickou

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY

CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY Přednášející: Ing. Martin Coufalík Produkt technik Specialista na komínové systémy 25.10.2013 Ing. Martin Coufalík 1 KOMÍN V NULOVÉM DOMĚ: či MÍT? či NEMÍT? 25.10.2013 Ing.

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Při instalaci plynových zařízení v budovách je největším problémem bezpečnost jejich provozu. Je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o nebezpečí

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj Obsah 1. Úvod 2 2. Základní

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory 1 Mega Sunshine Ceník 2015 Kolektory 2 Mega Sunshine Obsah Solární vakuové heatpipe kolektory... 4 Technické informace Westech WT-B 58:... 4 Vakuové trubice Heatpipe... 5 Kotvící prvky pro vakuové trubicové

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Plynové průtokové ohřívače teplé vody

Plynové průtokové ohřívače teplé vody Plynové průtokové ohřívače teplé vody W 125 Oystop WRD 11-2 G HydroPower WR 325-1A WT 14 AM1 Celsius Projekční podklady W 125 Oystop WR 11/14-2P.. minimaxx WRD 11/14/18-2G.. minimaxx HydroPower WR 325-1A

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva.

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva. G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Ing. Milan Gregor - GREMI Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA

MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA 1. PŘEDSTAVENÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA Plastový spalinový systém Almeva je moderní řešení přetlakového odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů. Základním materiálem tohoto systému je speciální

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Plynové průtokové ohřívače a přímo ohřívané zásobníky vody. Teplo pro život

Plynové průtokové ohřívače a přímo ohřívané zásobníky vody. Teplo pro život Plynové průtokové ohřívače a přímo ohřívané zásobníky vody Teplo pro život Plynové průtokové ohřívače: Vhodné řešení pro každou situaci Příprava teplé vody pomocí průtokových ohřívačů Junkers je úsporné

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 1 z 8 OBSAH: ÚVOD... 3 KANALIZACE... 3 VODOVOD... 4 Plynovod... 5 ZÁVĚR... 8 Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 2 z 8 ÚVOD Tato část projektové

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle,

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY PRÍRUČKA K MONTÁŽI A OBSLUHE CAESAR 14 Star Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY Dovozca a servisný

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ KOMÍNY Z NEREZOVÉ OCELI S INTEGROVANOU IZOLACÍ

CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ KOMÍNY Z NEREZOVÉ OCELI S INTEGROVANOU IZOLACÍ CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ KOMÍNY Z NEREZOVÉ OCELI S INTEGROVANOU IZOLACÍ CENÍK/KATALOG Ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost od 2.1. 2015 OBSAH Základní informace o systému EKO PEKO....1 Příklady konstrukce

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize

Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize Dnem 01.01.2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta

BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta Flexibilní Efektivní Schválená walraven.com BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta Řešení problémů pro více situací! BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta má flexibilní

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

Střešní výústka MAICO byla vyvinuta speciálně pro ventilační zařízení. Nezpůsobuje žádné statické tlakové ztráty. Z tohoto důvodu lze

Střešní výústka MAICO byla vyvinuta speciálně pro ventilační zařízení. Nezpůsobuje žádné statické tlakové ztráty. Z tohoto důvodu lze Struktura jednopotrubního větrání 1 Střešní průchod 2 Tepelná izolace 3 Hlavní vedení. 4 Připojovací vedení. 5 Stropní zálivka. 6 Větrací nebo instalační šachta 7 Otvor pro čištění, víko Střešní průchod

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Obsah ӏ Buderus. 4 Buderus. 4 Buderus. Kamnové vložky 4.2 4.10

Obsah ӏ Buderus. 4 Buderus. 4 Buderus. Kamnové vložky 4.2 4.10 Obsah ӏ Buderus Kamnové vložky 4.2 4.10 Buderus ӏ Kamnové vložky Buderus HLS BUD-200100 Kamnová vložka HLS216 panty vpravo 52 556,- BUD-200101 Kamnová vložka HLS216 panty vlevo 52 556,- Standartně dodáváno

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Spolupráce s RWE 2010

Spolupráce s RWE 2010 Spolupráce s RWE 2010 Velká modernizační kampaň RWE a Viessmann Ceník akčních sestav Platný od 1. dubna 2010 ZÁRUKA 5 LET Úvod/obsah 2/3 Viessmann ve spolupráci s RWE připravil na období od 1. dubna 2010

Více

Komínový systém ICOPAL WULKAN C-SPS / C-SPS/k

Komínový systém ICOPAL WULKAN C-SPS / C-SPS/k certifikovaný v Technickém a zkušebním ústavu stavebním v Praze č. notifikace 1020 www.kominy.icopal.cz VZDUCH VZDUCH VODOROVNÝ ŘEZ KOMÍNEM V SPS PŘIPOJENÍ VZDUCH vzduch VZDUCH SCHÉMA ZAPOJENÍ 2 SPOTŘEBIČŮ

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více