Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin"

Transkript

1 Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin Projekční podklady CERACLASS CERACLASS ACU CERACLASS EXCELLENCE CERACLASS ACU COMFORT CZ-SK-2013/04

2 Obsah Strana Všeobecné instrukce k odtahu spalin 60/100 mm 3-4 Klasifikace druhů dle ČSN 5 Přehled příslušenství pro odtah spalin 6-14 Řešení pro kotle Ceraclass ZS/ZW 12/24-2 DH AE Řešení pro kotle Ceraclass Acu ZWSE 24-5 MFA Řešení pro kotle Ceraclass Excellence ZWC/ZSC24/28/35-3MFA Řešení pro kotle Ceraclass Acu Comfort ZWSE 24/28-6 MFA

3 Všeobecné instrukce Všeobecné instrukce: Před zahájením montáže závěsného plynového kotle s uzavřenou spalovací komorou a systému odtahu spalin je potřeba získat souhlas místního stavebního úřadu a mít příslušné revize dle platných norem, předpisů a zákonů. Doporučujeme proto zpracovávat projekt na instalaci kotle včetně odtahu spalin. Příslušenství odkouření s 60/100 mm, používané u závěsných kotlů řad Ceraclass, je otestováno pro používání současně s přístrojem a je schváleno v certifikátu kotle CE... Z tohoto důvodu se smí používat k odvodu spalin pouze originální díly příslušenství Junkers. Použití jiných dílů je nepřípustné a může vést k provozním poruchám, nedokonalému spalování, nižší účinnosti, zanášení výměníku kotle a v tomto případě nelze uplatnit nárok na záruční opravy. Vodní objem závěsných kotlů Junkers leží pod hodnotou 10 litrů a odpovídá skupině I zákona o kotlích. Proto se nepožaduje registrace kon strukč ního prvku odvodu spalin. Povrchová teplota trubky spalovacího vzduchu se u dvojité trubky pohybuje pod 85 C. Podle TRGI 1986 popř. TRF 1988 nejsou zapotřebí žádné minimální vzdálenosti k hořlavým stavebním materiálům. Předpisy jednotlivých zemí se od toho mohou lišit a minimální vzdálenosti k hořlavým stavebním materiálům předepisovat. U vlhkých prostor je nutné potrubí přívodu spalovacího vzduchu vhodně izolovat. Maximální délky odtahů spalin jsou závislé na způsobu provedení a na typu kotle. Zpravidla platí, že pro koaxiální - koncentrické vedení odtahu spalin je maximální délka 3-4, někdy i 6 nebo 8 m. Každé koleno pak příslušně redukuje délku. Jsou ovšem vyjímky (viz dělené odtahy spalin), kdy s použitím sběračů kondenzátu lze realizovat i délky větší. Doba požární odolnosti podle Technických pra vi del: Pokud se u stropu požaduje doba požární odolnosti, pak musí mít dílce potrubí mezi horní hranou stropu a krytem střechy opláštění z nehořlavých materiálů mající právě tuto protipožární odolnost. Není-li pře depsána protipožární odolnost, pak se pokládají tyto díly potrubí odvodu spalin počínaje horní hranou stropu až ke krytu střechy v šachtě z nehořlavých a tvarově stálých materiálů nebo se vkládají do kovové ochranné trubky (mechanická ochrana). Místo instalace vedení spalin a přívodu spalovacího vzduchu nutno řešit podle pravidel platných norem, vyhlášek, předpisů a zejména dbát ustanovení novelizované normy ČSN Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Spalinová cesta musí být provedena z vhodných materiálů, dle platných norem a předpisů, musí být v celé své délce řádně utěsněna, upevněna a zafixována, musí být kontrolovatelná a čistitelná. Z toho důvodu je nutné dle délek a tvaru vedení odtahu spalin vždy doplnit na vhodné místo tzv. revizní díl. Instrukce pro kotle s nuceným odtahem spalin Kotel s nuceným odtahem spalin je s vhodným příslušenstvím odtahu spalin nezávislý na okolním vzduchu v místnosti a nepotřebuje přívod spalovacího vzduchu do prostoru resp. do skříně, kde je instalován. Při projektování, instalaci a provozu respektujte obzvlášť Technická pravidla GAS TPG , platné příslušné normy, zejména již zmíněnou ČSN , předpisy a zákony. Dále dbejte ČSN, ČSN EN, a příslušné bezpečnostní předpisy. Při instalaci spotřebičů s příslušnými odtahy spalin nesmí být dotčeny stanovené požadavky dalších platných předpisů a zákonů (požární předpisy, Stavební zákon a související vyhlášky, protivýbuchová bezpečnost,...). Dbejte místních vyhlášek pro předepsané emisní limity škodlivin ve spalinách. Při odvodu spalin stěnou fasády musí být dorženy maxilmální imisní limity NO x a CO, dále musí být dodrženy minimální vzdálenosti protilehlých nebo sousedních domů, v případě průmyslových staveb je to min.10 m, pokud jsou to budovy s okny je to min.15 m. V projektové dokumentaci musí být popsán vztah k sousednímu okolí (k dalším budovám, k oknům, dveřím, dalším vyústěním) a vyznačeno tzv.ochranné pásmo - stanovuje se dle platných norem a předpisů. Dbejte instalačních návodů příslušenství odvodu spalin kvůli předepsaným minimálním montážním rozměrům a max. přípustným délkám. Výška vyústění odtahu spalin na fasádě bytových domů musí být min.4 m nad okolním terénem. Na fasádě, kde je vyústění od spotřebiče, nesmí být hořlavý materiál min.0,5 m ve vodorovném i svislém směru a navíc nad vyústěním min.1,5 m. Dodržte rozměry větracích otvorů a odstupů bude-li zařízení typu C provozované jako zařízení typu B. Odvod spalin stěnou fasády do ovzduší je možné provést pouze v technicky odůvodněných případech a to pro spotřebiče na plynná paliva v provedení C, nebo v provedení B s nuceným odvodem spalin a to v případech, že se jedná - o průmyslový objekt a jmenovitý výkon kotle je do 40 kw, a nad vyústěním nejsou okna, při dodržení výše uvedených podmínek a bodů, - dále pokud se jedná o rekonstrukci RD nebo bytových domů a to v technicky odůvodněných případech, kdy nelze vyvést odtah spalin nad střechu budovy, navíc musí být jmenovitý výkon kotle do 14kW při dodržení výše uvedených podmínek a bodů. 3

4 Všeobecné instrukce k odtahu spalin 60/100 mm Pozor: Následkem vysokého stupně účinnosti přístroje může ve spalinové trubce kondenzovat vodní pára obsažená ve spalinách. Proto je nutné dle délek odtahu spalin a dle doporučení platné pro příslušné zařízení nainstalovat nad kotel vhodný jímač kondenzátu! Odtah spalin se provádí v závislosti na okolním vzduchu podle B 22 nebo nezávisle na okolním vzduchu podle C 12, C 32, C 42 nebo C 52. Vedení odtahu spalin je zhotoveno z koaxiálních trubek o Ø 60/100 mm nebo jako systém oddělených trubek z jednotlivých dílů o Ø 80 mm. U přípojky s oddělenými trubkami podle C 52 by výstup spalin a vstup spalovacího vzduchu neměly být umístěny na protilehlých stranách budovy. U přípojky s oddělenými trubkami podle C 52 musí být vzdálenost mezi výstupem spalin a vstupem spalovacího vzduchu minimálně 500 mm. Přizpůsobení topných zařízení délce spalinové trubky se provádí pomocí škrticích clon na spalinovém hrdle. (Volba správné škrticí clony je nutná přímo na stavbě dle instalačního návodu.) Další informace jsou uvedeny v samostatných instalačních návodech pro jednotlivé typy odkouření a pro příslušné plynové závěsné kotle řady CERA- CLASS... s nuceným odtahem spalin. Obrázek 1 Montáž přechodového dílu na kotel řady Ceraclass.. v případě nutnosti napojení na systém odtahu spalin DN 80/110mm. Chybné uložení Důležité poznámky pro praxi 1) Nezaměňovat systém odkouření pro Turbo kotle se systémem pro kondenzační kotle (různé a materiály). 2) Nezaměňovat systém odtahu spalin s třípláš ovým s tříplášťovým provedením provedením 80/110 80/110 mm. mm. Pokud je je potřeba k tomuto systému odtahu odtahu spalin spalin kotel řady kotel Cerac- řady Ceraclass... připojit připojit (např. při (např. výměně při starého výměně kotle, starého kde je kotle, zabudovaný kde je zabudovaný systém odtahu systém spalin odtahu 80/110 spalin mm), je nutné 80/110 na mm), nový kotel je nutné řady Ceraclass... na nový kotel přišroubovat Ceraclass... připojovací přišroubovat přechodový připojovací díl (viz obr.1) set 80/110 obj. č. řady 8 (viz 716 obr.1) obj. č.7738 a půlobjímku č ) Před montáží většiny příslušenství odtahu spalin je vhodné těsnění na hrdlech jednotlivých dílů lehce namazat bezrozpouštědlovým tukem (např.vazelinou). POZOR! toto neplatí pro základní díl děleného odtahu spalin AZ377 - pro tento díl je nutné namazat pouze zasouvané části - kolena, prodloužení s průměrem 80mm, v žádném případě nemazat hrdla a těsnění na AZ377. Obrázek 2 Instalace s vyústěním odkouření do šachty pod úrovní terénu může vést v zimním obdo bí k poruchám, způsobených tvorbou ledu v koncen trické trubce. Takové uložení je chybné! 4) Při montáži odtahu spalin se nasouvá jednotlivé příslušenství do hrdla vždy až na doraz. 4

5 Klasifikace druhů dle ČSN 483 Často používané způsoby odvodu spalin koaxiálním způsobem 60/100 mm B 22 C 12 C 32 C 42 Často používané způsoby odvodu spalin oddělenými trubkami 80/80 mm B 32 C 12 C 42 C 32 C 52 5

6 Přehled příslušenství pro odtah spalin Příslušenství pro koaxiální odtah spalin 60/100 mm Kombinace s příslušenstvími k odvodu spalin Plynové nástěnné kotle mohou být v systémech s koaxiálními trubkami kombinovány s příslušenstvím k odvodu spalin podle následující tabulky: Označení Číslo výr. Odkouření do strany (vodorovné) s kolenem DN 60/100 AZ teleskopické ( mm) Odkouření do strany (vodorovné) s kolenem DN 60/100, (810 mm) AZ Prodloužení DN 60/100 Délka 350 mm AZ Délka 750 mm AZ Délka 1500 mm AZ Koleno DN 60/100, 90 AZ Koleno DN 60/100, 45 2 ks AZ Vodorovné ukončení (365 mm) s připoj. adaptérem DN 60/100 AZ Odkouření svislé - komínek, 1460 mm, s připoj. adaptérem AZ DN 60/100, černé Připojovací adaptér DN 60/100 AZ Manžeta svislého odkouření - plochá střecha provedení hliníkové AZ Manžeta svislého odkouření - šikmá střecha barva černá AZB barva červená AZB Jímač kondenzátu DN 60/100 mm - vodorovný AZ Jímač kondenzátu DN 60/100 mm - svislý AZ Prodloužení DN 60/100 se zkušebním otvorem AZ Koleno 90 DN 60/100 se zkušebním otvorem AZ Plynové nástěnné kotle mohou být v systémech s oddělenými trubkami kombinovány s příslušenstvím k odvodu spalin podle následující tabulky: Příslušenství pro realizaci děleného odtahu spalin 80/80 mm Označení Číslo výr. Manžeta svislého odkouření - plochá střecha provedení hliníkové AZ Manžeta svislého odkouření - střecha šikmá barva černá AZB barva červená AZB Základní díl děleného odtahu DN 80/80 AZ Odkouření svislé - komínek, DN 80 (1350 mm), černé AZ Sada děleného odkouření (vodorovná) DN 80/80 (600 mm) AZ Slučovač děleného odkouření DN 80/80 AZ Koleno DN 80, 90 AZ Koleno DN 80, 45 AZ Prodloužení DN 80 Délka 500 mm AZ Délka 1000 mm AZ Délka 2000 mm AZ Jímač kondenzátu DN 80 AZ Vodorovné ukončení DN 80 (1000 mm) AZ Připojovací adaptér 60/100 na 80 s přívodem spalovacího vzduchu AZ

7 Přehled příslušenství pro odtah spalin AZ 361 Odkouření do strany (vodorovné) s kolenem DN 60/100 - teleskopické ( mm) (umožňuje v daném rozsahu přizpůsobit délku vodorovného odtahu dle tloušťky obvodové stěny) Obj. č AZ 362 Odkouření do strany (vodorovné) s kolenem DN 60/100, (810 mm) (lze podle potřeby příslušně zkrátit) Obj. č AZ 363 / 364 / 365 Prodloužení DN 60/100 Délka 350 mm AZ mm AZ mm AZ 365 (díly se do sebe nasouvají, ideálně po namazání např. vazelínou) Obj. č / 039 / 040 7

8 Přehled příslušenství pro odtah spalin AZ 366 Koleno DN 60/100, 90 Obj. č Závislost mezi délkou prodloužení L a rozměrem X AZ 367 Koleno DN 60/100, 45 2 ks Obj. č Závislost mezi délkou prodloužení L a rozměrem X 8

9 Přehled příslušenství pro odtah spalin AZ 368 Vodorovné ukončení (365 mm) s připojovacím adaptérem DN 60/100 (vždy je nutné doplnit koleno AZ 366 nebo AZ 367 a případně prodloužení) Obj. č AZ 369 Odkouření svislé - komínek, 1460 mm, s připoj. adaptérem DN 60/100, černé provedení. Při montáži je nutné tento díl v podkrovním prostoru řádně ukotvit a zafixovat. Obj. č AZ 370 Připojovací adaptér DN 60/100 Obj. č AZ 371 Manžeta svislého odkouření - plochá střecha, provedení hliníkové, vlepovací do střešní izolace Obj. č

10 Přehled příslušenství pro odtah spalin AZ 474 Prodloužení DN60/100, délka 330 mm se zkušebním otvorem. Použije se všude tam, kde je možné a nutné dle platných norem zabudovat kontrolní díl k provádění revize cesty odtahu spalin. Obj. č AZ 475 Koleno 90, DN60/100 se zkušebním otvorem. Použije se všude tam, kde je vhodné a nutné dle platných norem zabudovat kontrolní koleno k možnému provádění revize cesty odtahu spalin. Obj. č

11 Přehled příslušenství pro odtah spalin AZB 923 / AZB 925 Manžeta svislého odkouření - střecha šikmá Barva červená (AZB 923) Barva černá (AZB 925) Kloubový díl (2) je univerzální pro sklon střechy. Obj. č / 857 AZ Jímač kondenzátu DN 60/100 mm - vodorovný Doporučeno doplňovat do odtahu spalin od příslušných délek odtahu spalin Ceraclass.. kotlů (v závislosti na typu kotle)! 2. 7 Obj. č AZ 375 Jímač kondenzátu DN 60/100 mm - svislý Doporučeno doplňovat do odtahu spalin od příslušných délek odtahu spalin Ceraclass.. kotlů (v závislosti na typu kotle)! Obj. č AZ 377 Při montáži nutno namazat vhodným mazivem vždy pouze zasouvaný díl (koleno, prodloužení,..). Základní díl děleného odtahu DN 80/80 Obj. č

12 Přehled příslušenství pro dělený odtah spalin AZ 378 Odkouření svislé (dělené) - komínek, 1350 mm, černé (včetně redukce 80/110, možnost připojení na trubku 80 anebo na sběrač AZ 380). Při montáži je nutné tento díl v podkrovním prostoru řádně ukotvit a zafixovat. Obj. č AZ 379 Koncová sada děleného odkouření (vodorovná) DN 80/80 (600 mm) 1 Ø L A 4 x x 1 2 Obj. č AZ 380 Slučovač děleného odkouření DN 80/80 12 Obj. č

13 Přehled příslušenství pro dělený odtah spalin AZ 381 Koleno DN 80, 90 Obj. č Závislost mezi délkou prodloužení L a rozměrem X AZ 382 Koleno DN 80, 45 Obj. č Závislost mezi délkou prodloužení L a rozměrem X 13

14 Přehled příslušenství pro dělený odtah spalin AZ 383 / 384 / 385 Prodloužení DN 80 Délka 500 mm AZ mm AZ mm AZ 385 Obj. č / 059 / 060 AZ 386 Jímač kondenzátu DN 80, doporučeno u děleného odkouření vkládat při délce odtahu spalin nad 3 m pro kotle Ceraclass Excellence a Ceraclass ACU Comfort. Pro kotle Ceraclass a Ceraclas ACU je nutné vkládat jímač při délce odtahu spalin větší než 4 m. Obj. č AZ 387 Vodorovné ukončení DN 80 (1000 mm) 14 Obj. č

15 Řešení pro Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE Svislý odtah spalin ( 60/100) Max. délky spalin s použitím AZ 369 a dalších dílů L max (12 kw) [mm] L max (24 kw) [mm] Způsob montáže připojovacího adaptéru AZ 370 a svislého odkouření. 0 x x x Obrázek 3 Obrázek 4 Svislý odtah spalin lze realizovat se svislým odkouřením AZ 369 (viz. pozice 4), s připojovacím adaptérem AZ 370 (viz. pozice 16) a s dalším koaxiálním příslušenstvím do délky až 3,8 m v závislosti na počtu kolen. Ve svislém směru je doporučeno, při délkách odtahu spalin větších jak 1,5 m, vkládat jímač kondenzátu AZ 375. Závady vzniklé na zařízení v důsledku vzniku kondenzátu a při nenainstalování jímače kondenzátu v potřebné vzdálenosti odtahu spalin kotle, nebudou spadat do záručních oprav. Z Ø Doporučení pro umístění svislého odkouření - AZ 369 X 86 5 Ø134 Ø125 α 17 Ø125 Obrázek 5 Z obecně 400, v oblastech s častým sněhem 500 α obecně 50, v oblastech s častým sněhem 40 Hořlavé materiály Nehořlavé materiály X

16 Řešení pro Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE Vodorovný odtah spalin ( 60/100) (POZOR na ustanovení ČSN ) Max. délky spalin s použitím AZ 361, AZ 362 nebo AZ368,... L max (12 kw) [mm] L max (24 kw) [mm] 1 x x x Vodorovný odtah spalin lze reali zovat s koaxiálním odkouřením Junkers AZ 361, AZ 362 nebo s AZ 368 a s dalším příslušenstvím dle ceníku Junkers až do vzdálenosti 4 m v závislosti na typu kotle a počtu kolen. Ve vodorovném směru je doporučeno, při délkách odtahu spalin delších jak 1,5 m, vkládat jímač kondenzátu AZ 374. Závady vzniklé na zařízení v důsledku vzniku kondenzátu a při nenainstalování jímače kondenzátu v potřebné vzdálenosti odtahu spalin kotle, nebudou spadat do záručních oprav. Obrázek 6 Způsob montáže AZ 361 nebo AZ 362 Obrázek 5 * Kóty jsou platné pro odkouření AZ 361 a AZ 362 Montáž AZ : Krycí roseta 1.6: Upevňovací šrouby 1.7: Připojovací adaptér Ø 60/ : Horizontální ukončení AZ : Prodloužení AZ 363, AZ 364 2: Koleno AZ 366 Obrázek 7 16

17 Řešení pro Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE Dělený odtah spalin s použitím AZ 377 (2x 80) (platí pro 12 i 24 kw) L min L max L min L max spaliny spaliny spalovací spalovací [m] [m] vzduch [m] vzduch [m] Konstrukční provedení B 32, spalovací vzduch z prostoru instalace, odtah spalin vertikálně 0 x 90 1, x 90 1, Konstrukční provedení B 22, spalovací vzduch z prostoru instalace, odtah spalin horizontálně 1 x x Konstrukční provedení C 12, spalovací vzduch horizontálně, odtah spalin horizontálně 1 x 90 1 x , x 90 3 x x 90 1 x , x 90 3 x Dle C 12 (POZOR na ustanovení ČSN ) Dle C 12 (POZOR na ustanovení ČSN ) Dle B : redukce na 80/110 6: AZ : AZ : AZ 383, 384, : AZ : AZ : AZ 387 Dle B 22 (POZOR na ustanovení ČSN ) 17

18 Řešení pro Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE Dělený odtah spalin s použitím AZ 377 (2x 80) (platí pro 12 i 24 kw) L min L max L min L max spaliny spaliny spalovací spalovací [m] [m] vzduch [m] vzduch [m] Konstrukční provedení C 52, spalovací vzduch horizontálně, odtah spalin vertikálně 0 x x 90 1,3 12 0, x Konstrukční provedení C 32, spalovací vzduch vertikálně, odtah spalin vertikálně 0 x 90 0 x 90 2,3 12 2, Dle C 52 Dle C 32 Obecně platí: Délka vodorovné části odtahu spalin smí činit max. 2 m, při délce vedení odtahu spalin větší jak 4 m je doporučeno použití jímače kondenzátu AZ 386, při délkách větších jak 8 m, je nutno toto potrubí vhodně izolovat. 4: redukce na 80/110 6: AZ : AZ : AZ : AZ 383, 384, : AZ : AZ

19 Řešení pro Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA Svislý odtah spalin ( 60/100) Plochá střecha Šikmá střecha Dle typu střechy nutno použít příslušné manžety svislého odkouření (AZ 371, AZB 923 a AZB 925). Max. délka a volba vzduchové clony 0 x 90 0 x 45 L [mm] L max [mm] do 2500 Ø až 5500 do 1500 Ø 44 2 x až x 90 do L max [mm] s odkouřením 80/110 mm 7000* * délka uvedena informativně, k servisnímu seřízení kotle a k určení vzduchové clony je nutné použít analyzátor spalin 1 Odkouření svislé DN 60/100 - AZ Prodloužení DN 60/100 - AZ Koleno DN 60/100, 45 - AZ 366 nebo AZ Jímač kondenzátu DN 60/100 mm - AZ

20 Řešení pro Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA Vodorovný odtah spalin ( 60/100) (POZOR na ustanovení ČSN ) s AZ 361 (AZ 362) s AZ 368 Odvod spalin v provedení C 12 1 Odkouření do strany - teleskop ( mm) - AZ 361 Odkouření do strany (810 mm) - AZ Vodorovné ukončení s připojovacím adaptérem - AZ AZ Koleno DN 60/100, 90 - AZ Jímač kondenzátu DN 60/100 - AZ 374 Max. délka a volba vzduchové clony L [mm] L max [mm] 500 až 2300 Ø 46 1 x 90 1) až x x 45 2) 500 až 1300 Ø nebo 2 x 90 3) 1300 až ) koleno DN60/100, 90 na topném zařízení 2) koleno DN60/100, 90 na topném zařízení, 2 kolena DN60/ v odvodu spalin 3) koleno DN60/100, 90 na topném zařízení, 2 kolena DN60/ v odvodu spalin 20 1 Odkouření do strany - teleskop ( mm) - AZ 361 Odkouření do strany (810 mm) - AZ Prodloužení DN 60/100 - AZ Koleno DN 60/100, 90 - AZ Jímač kondenzátu DN 60/100 - AZ 374

21 Řešení pro Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA Dělený odtah spalin s použitím AZ 377 (2x 80) (POZOR na ustanovení ČSN ) Odvod spalin v provedení C 12 Odvod spalin v provedení C 82 Obecně platí: Délka vodorovné části odtahu spalin smí činit max. 2 m, při délce vedení odtahu spalin větší jak 4 m je doporučeno použití jímače kondenzátu AZ 386, při délkách větších jak 8 m, je nutno toto potrubí vhodně izolovat. Odvod spalin v provedení C 32 Odvod spalin v provedení C 52 1 Rozdělovač DN 80/80 - AZ Odvod kondenzátu DN 80 mm - AZ Prodloužení DN 80 - AZ Slučovač pro připojení komínku DN 80/80 mm - AZ Sada svislého ukončení - komínek, 1350 mm, černý - AZ Sada horizontálního ukončení DN 80/80 mm (600 mm) - AZ Koleno DN 80, 90 - AZ Vodorovné ukončení DN 80, 1000 mm - AZ

22 Řešení pro Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA Max. délka a volba vzduchové clony Ekvivalentní délky ve své podstatě představují odpory ve vedení použitých dílů v systému k odvodu spalin. Před montáží a při projektování odvodu spalin je třeba vypočítat součet ekvivalentních délek použitého příslušenství pro výfuk spalin a přívod spalovacího vzduchu. Ekvivalentní délka je různá pro vedení odvodu spalin a spalovacího vzduchu a celková ekvivalentní délka je rovna jejich součtu. Ekvivalentní délky jsou různé pro svislý a vodorovný odvod spalin. Ekvivalentní celková délka odvodu spalin musí být mezi maximální délkou (L ekv,max ) a minimální délkou (L ekv,min ). C 12 C 32 C 52, C 82 L ekv,max [m] L ekv,min [m] L ekv,max [m] L ekv,min [m] L ekv,max [m] L ekv,min [m] ZWSE 24-5/2 MFA AZ 381 AZ 382 AZ 383 / AZ 384 / AZ 385 AZ 379 AZ378 + AZ 380 AZ 387 L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv v [m] L ekv [m] L ekv [m] cesta spalin 4,0 1,2 1,0 0,8 0 3,0 5,0 cesta spalovacího vzduchu 2,1 0,6 0,8 0,8 0 3,0 5,9 Ø 46 mm Ø 50 mm L ekv ekvivalentní celková délka L ekv,max maximální ekvivalentní celková délka L ekv,min minimální ekvivalentní celková délka L ekv [m] L ekv [m] ZWSE 24-5/2 MFA 15 9 Příklad: Plynový závěsný kotel: ZWSE 24-5 MFA Odvod spalin podle C12: L ekv,max = 22 m, L ekv, min = 7 m Cesta spalin: 1 x Koleno DN 80, 90 Cesta spalovacího vzduchu: 1 x sada odkouření AZ 379, 2 x 80; 1 x Koleno DN 80, 90, AZ Příslušenství odvou spalin Délka/počet Ekvivalentní délka na jednotku Celkem Cesta spalin Koleno DN 80, ,0 m 4,0 m Sada odkouření AZ 379 Cesta spalovacího vzduchu 2 x m 0 m Koleno DN 80, ,1 m 2,1 m Škrticí clona Celkový součet: 6,1 m Ekvivalentní délka odvodu spalin musí být mezi maximální délkou (L ekv,max ) a minimální délkou (L ekv,min ). Protože celkový součet je menší než minimální ekvivalentní délka (7,0 m), musí se zabudovat škrticí clona ( 50), kterou se součet celkové ekvivaletní délky zvětší o 9 a upraví na vyhovující hodnotu.

23 Řešení pro Ceraclass Excellence ZSC/ZWC 24/28/35-3MFA Vodorovný odtah spalin ( 60/100) (POZOR na ustanovení ČSN ) Montážní rozměry (v mm) Obrázek 37 Odtah spalin s AZ 368 a 90 kolenem Obrázek 38 Odtah spalin s AZ 361 nebo s AZ 362 Obrázek 39 Odtah spalin s AZ 982, s 90 kolenem a prodloužením Typ B Z.C ZSC ZSC Max. délky vodorovného odtahu ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA ZSC 28-3 MFA ZSC 35-3 MFA 1 x 90 značí vždy 1. koleno na kotli Zemní plyn L max [mm] Kapalný plyn 1 x x x 45 nebo 2 x x x x 45 nebo 2 x x x x 45 nebo 2 x Jímač kondenzátu je nutný pro Odtah spalin s oddělenými trubkami (80/80 mm) všechny přístroje Délka spalinové trubky 3 m Odtah spalin koaxiálním systémem (60/100 mm) Z.C 24-3 MFA Délka spalinové trubky 2,5 m Z.C 28-3 MFA Z.C 35-3 MFA Délka spalinové trubky 2 m Obrázek 40 Příklad montáže 1 Odkouření do strany AZ 361 nebo AZ Prodloužení AZ Koleno 90 AZ

24 Řešení pro Ceraclass Excellence ZSC/ZWC 24/28/35-3MFA Svislý odtah spalin ( 60/100) Montážní rozměry (v mm) Odkouření svislé (komínek) AZ 369 je potřeba v podkrovním prostoru dobře ukotvit a zafixovat. Střešní průchod se realizuje Manžetou svislého odkouření na šikmou střechu AZB 923 v červeném provedení nebo v černém provedení - AZB 925, resp s vlepovací přírubou AZ 371 na plochou střechu. 1 Odkouření svislé (komínek) DN 60/100 Obrázek 41 Plochá střecha, šikmá střecha (vpravo) Max. délky svislého odtahu ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA ZSC 28-3 MFA L ma x [mm] Zemní plyn L ma x [mm] s odkouřením 80/110 0 x 90 0 x * 2 x x x x 90 6 x x 90 0 x ZSC 35-3 MFA 2 x x * délka uvedena informativně, k seřízení kotle je nutné použít analyzátor spalin Typ B Z.C ZSC ZSC Odkouření svislé (komínek) AZ Prodloužení AZ Koleno 90 AZ 366, koleno 45 AZ Jímač kondenzátu AZ Obrázek 42 Příklady montáže

25 Řešení pro Ceraclass Excellence ZSC/ZWC 24/28/35-3MFA Dělený odtah spalin s AZ 377 (2x 80) (POZOR na ustanovení ČSN ) Montážní rozměry (v mm) Obrázek 43 Odtah spalin v provedení C 12 Obrázek 44 Odtah spalin v provedení C 42 a C 82 Legenda k obr. 43 a 44 1 Základní díl děleného odtahu AZ Koleno 90 AZ Prodloužení AZ Sada děleného odkouření (vodorovná) AZ 379 Typ B Typ B ZSC 24-3 ZSC ZWC 24-3 ZSC Jímač kondenzátu je nutný pro Odtah spalin s oddělenými trubkami (80/80 mm) všechny přístroje Délka spalinové trubky 3 m Odtah spalin koaxiálním systémem (60/100 mm) Z.C 24-3 MFA Délka spalinové trubky 2,5 m Z.C 28-3 MFA Z.C 35-3 MFA Délka spalinové trubky 2 m Volba vzduchové clony Pro volbu vzduchové clony se musí stanovit tzv. Ekvivalentní celková délka, což představuje součet odporů ve vedení použitých dílů systému děleného odtahu spalin. K jejímu stanovení jsou na následující straně potřebné údaje. Ø 82 mm Ø 85 mm Ø 90 mm Obrázek 45 Odtah spalin v provedení C 32 1 Základní díl děleného odtahu AZ Prodloužení AZ (dle délky odtahu spalin nutno L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] vložit jímač kondenzátu AZ 386) ZSC 24-3/ZWC 24-3 ZSC Slučovač děleného odkouření AZ Odkouření svislé (komínek) AZ 378 L ekv ekvivalentní celková délka L ekv,max maximální ekvivalentní délka L ekv,min minimální ekvivalentní délka 25

26 Řešení pro Ceraclass Excellence ZSC/ZWC 24/28/35-3MFA Max. délka a volba vzduchové clony Ekvivalentní délky příslušenství k dělenému odtahu spalin Při plánování a před montáží odtahu spalin je třeba vypočítat součet ekvivalentních délek k dělenému odtahu spalin. Ekvivalentní délka je různá pro trubky odtahu spalin a trubky spalovacího vzduchu. Ekvivalentní délky trubek jsou různé pro svislý a vodorovný odtah spalin (tabulka dole). Ekvivalentní celková délka odtahu spalin musí být mezi maximální délkou (L ekv,max ) a minimální délkou (L ekv,min ) (tabulka nahoře). C 12 C 32 C 52, C 82 L ekv,max [m] L ekv,min [m] L ekv,max [m] L ekv,min [m] L ekv,max [m] L ekv,min [m] Z.C 24-3 ZSC ZSC AZ 381 AZ 382 AZ AZ AZ 379 AZ 387 L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] v cestě spalin Z.C 24-3 ZSC ,5 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0,0 ZSC 35-3 v cestě spalovacího vzduchu Z.C 24-3 ZSC 28-3 ZSC ,0 0,8 1,0 1,0 0,0 AZ AZ 380 Příklad: Plynový nástěnný kotel: ZSC 28-3 MFA Provedení podle C12: L ekv,max = 30 m, L ekv,min =20 m Cesta spalin: 1 x prodloužení AZ 383-5, 1x koleno 90 AZ 381 Cesta spalovacího vzduchu: 1 x prodloužení AZ 383-5, 1 x sada děleného odkouření (vodorovná) AZ 379, 1 x koleno 90 AZ 381 Cesta spalin Příslušenství odvou spalin Délka/počet Ekvivalentní délka na jednotku Celkem Koleno 90 AZ ,5 m 1,5 m Prodloužení AZ m 1 2,0 m Sada děleného odkouření AZ m 1 1,0 m Cesta spalovacího vzduchu Koleno 90 AZ m 1,0 m Prodloužení AZ m 1 2,0 m Škrticí clona Celkový součet: 7,5 m Ekvivalentní celková délka odvodu spalin musí být mezi maximální délkou (L ekv,max ) a minimální délkou (L ekv,min ). Protože celkový součet je menší než minimální ekvivalentní délka (20 m), musí se zabudovat škrticí clona ( 85 mm), kterou se součet celkové ekvivaletní délky zvětší o 20 a upraví na vyhovující hodnotu. 26

27 Řešení pro Ceraclass Excellence ZSC/ZWC 24/28/35-3MFA Příklady děleného odtahu spalin (POZOR na ustanovení ČSN ) Obrázek 46 Odtah spalin v provedení B 22 1 Základní díl děleného odtahu AZ Připojovací adaptér AZ 982 s přívodem spalovacího vzduchu 3 Koleno 90, AZ Jímač kondenzátu DN 80 se sifonem AZ Prodloužení AZ Sada děleného odkouření (vodorovná) AZ Slučovač děleného odkouření AZ Odkouření svislé (komínek) AZ Vodorovné ukončení DN mm AZ 387 L A Délka spalinové cesty L V Délka cesty spalovacího vzduchu Obrázek 47 Odtah spalin v provedení C 12 Obrázek 48 Odtah spalin v provedení C 42, C 52 a C 82 Obrázek 49 Odtah spalin v provedení C 32 Obrázek 50 Odtah spalin v provedení C 52 27

28 Řešení pro Ceraclass ACU Comfort ZWSE 24/28-6 MFA Vodorovný odtah spalin ( 60/100) (POZOR na ustanovení ČSN ) Montážní rozměry (v mm) Ø60/ Ø Ø60/ Ø Obrázek 37 Odtah spalin s AZ 368 a 90 kolenem Obrázek 38 Odtah spalin s AZ 361 nebo s AZ Ø 890 Ø Ø 85 Max. délky ZWSE 24-6 MFA L max [mm] Zemní i kapalný plyn 1 x x x 45 nebo 2 x x ZWSE 28-6 MFA 1 x x 45 nebo 2 x Obrázek 39 Odtah spalin s AZ 982, s 90 kolenem a prodloužením 1 x 90 značí vždy 1. koleno na kotli Jímač kondenzátu je nutný pro Dělený odtah spalin (80/80 mm) Všechny přístroje Délka spalinové trubky 3 m Odtah spalin koaxiálním systémem (60/100 mm) ZWSE 24-6 MFA Délka spalinové trubky 2,5 m ZWSE 28-6 MFA Obrázek 40 Příklad montáže 1 Odkouření do strany AZ 361 nebo AZ 362 (Dle délky odtahu spalin notno vložit Jímač kondenzátu AZ 374) 2 Prodloužení AZ Koleno 90 AZ

29 Řešení pro Ceraclass ACU Comfort ZWSE 24/28-6 MFA Svislý odtah spalin ( 60/100) Montážní rozměry (v mm) Odkouření svislé (komínek) AZ 369 je potřeba v podkrovním prostoru dobře ukotvit a zafixovat. Střešní průchod se realizuje Manžetou svislého odkouření na šikmou střechu AZB 925 v černém provedení nebo v červeném - AZB 923, resp s vlepovací přírubou AZ 371 na plochou střechu. 1 Odkouření svislé (komínek) DN 60/ Ø 60/ Ø 60/ Obrázek 41 Plochá střecha, šikmá střecha (vpravo) Max. délky svislého odtahu ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA L ma x [mm] Zemní plyn 0 x 90 0 x x x x x 90 6 x Odkouření svislé (komínek) AZ Prodloužení AZ Koleno 90 AZ 366, koleno 45 AZ Jímač kondenzátu AZ 375 Obrázek 42 Příklady montáže 29

30 Řešení pro Ceraclass ACU Comfort ZWSE 24/28-6 MFA Dělený odtah spalin (2x 80) (POZOR na ustanovení ČSN ) Montážní rozměry (v mm) Ø Ø Ø Obrázek 43 Odtah spalin v provedení C 12 Obrázek 44 Odtah spalin v provedení C 42 a C 82 4 Legenda k obr. 43 a 44 1 Základní díl děleného odtahu AZ Koleno 90 AZ Prodloužení AZ Sada děleného odkouření (vodorovná) AZ Jímač kondenzátu je nutný pro Dělený odtah spalin (80/80 mm) Všechny přístroje Délka spalinové trubky 3 m Ø Odtah spalin koaxiálním systémem (60/100 mm) ZWSE 24-6 MFA Délka spalinové trubky 2,5 m ZWSE 28-6 MFA Stanovení max. délky děleného odtahu spalin Pro stanovení max. délky se musí stanovit tzv. Ekvivalentní celková délka, což představuje součet odporů ve vedení použitých dílů systému děleného odtahu spalin. K jejímu stanovení jsou na následující straně potřebné údaje Obrázek 45 Odtah spalin v provedení C 32 1 Základní díl děleného odtahu AZ Prodloužení AZ (dle délky odtahu spalin nutno vložit jímač kondenzátu AZ 386) 3 Slučovač děleného odkouření AZ Odkouření svislé (komínek) AZ

31 Řešení pro Ceraclass ACU Comfort ZWSE 24/28-6 MFA Stanovení maximální délky děleného odtahu spalin Ekvivalentní délky příslušenství k dělenému odtahu spalin Při plánování a před montáží odtahu spalin je třeba vypočítat součet ekvivalentních délek k dělenému odtahu spalin. Ekvivalentní délka je různá pro trubky odtahu spalin a trubky spalovacího vzduchu. Ekvivalentní délky trubek jsou různé pro svislý a vodorovný odtah spalin (tabulka dole). Ekvivalentní celková délka odtahu spalin musí být mezi maximální délkou (L ekv,max ) a minimální délkou (L ekv,min ) (tabulka nahoře). C 12 C 32 C 52, C 82 L ekv,max [m] L ekv,min [m] L ekv,max [m] L ekv,min [m] L ekv,max [m] L ekv,min [m] ZWSE 24-6 ZWSE AZ 381 AZ 382 AZ AZ AZ 379 AZ 387 L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] L ekv [m] v cestě spalin ZWSE 24-6 ZWSE ,5 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0,0 v cestě spalovacího vzduchu ZWSE 24-6 ZWSE ,0 0,8 1,0 1,0 0,0 AZ AZ 380 Příklad: Plynový nástěnný kotel: ZWSE 28-6 MFA Provedení podle C12: L ekv,max = 30 m, L ekv,min =0 m Cesta spalin: 1 x prodloužení AZ 383-5, 1x koleno 90 AZ 381 Cesta spalovacího vzduchu: 1 x prodloužení AZ 383-5, 1 x sada děleného odkouření (vodorovná) AZ 379, 1 x koleno 90 AZ 381 Cesta spalin Příslušenství odvou spalin Délka/počet Ekvivalentní délka na jednotku Celkem Koleno 90 AZ ,5 m 1,5 m Prodloužení AZ m 1 2,0 m Sada děleného odkouření AZ m 1 1,0 m Cesta spalovacího vzduchu Koleno 90 AZ m 1,0 m Prodloužení AZ m 1 2,0 m Škrticí clona Celkový součet: 7,5 m Ekvivalentní celková délka odvodu spalin musí být mezi maximální délkou (L ekv,max ) a minimální délkou (L ekv,min ). Protože celkový součet je menší než maximální ekvivalentní délka (30 m), je výsledek uvedeného příkladu vyhovující. 31

32 Řešení pro řady kotlů Ceraclas... Příklady děleného odtahu spalin (POZOR na ustanovení ČSN ) 1 Základní díl děleného odtahu AZ Připojovací adaptér AZ 982 s přívodem spalovacího vzduchu 3 Koleno 90, AZ Jímač kondenzátu DN 80 se sifonem AZ Prodloužení AZ Sada děleného odkouření (vodorovná) AZ Slučovač děleného odkouření AZ Odkouření svislé (komínek) AZ 378 Obrázek 46 Odtah spalin v provedení B 9 Vodorovné ukončení DN mm AZ L A Délka spalinové cesty L V Délka cesty spalovacího vzduchu Obrázek 47 Odtah spalin v provedení C 12 Obrázek 48 Odtah spalin v provedení C 42, C 52 a C 82 Obrázek 49 Odtah spalin v provedení C 32 Obrázek 50 Odtah spalin v provedení C 52 Bosch Termotechnika s.r.o. Obchodní divize Junkers Pod Pr myslová Višňovkou 372/1 1661/ Praha Praha Krč - Št rboholy Tel: Tel.: Fax: Fax: Internet: Internet: Váš prodejce: CS - SK /10.08 / 04

Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům

Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům Platný od 01.04.2008 Obsah: Řešení pro kotle Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE... str. 2-3 Řešení pro kotle Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA... str. 4-5 Řešení pro kotle

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT 6 70 6 899-00.O ZWSE 4-6 MFA... ZWSE 8-6 MFA... 6 70 66 769 (008/03) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 6 70 63 087-00.O ZSC 4-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... 6 70 63 33 CZ (0 4 / 0)

Více

Návod k montáži k odtahu spalin pro

Návod k montáži k odtahu spalin pro Návod k montáži k odtahu spalin pro Plynový nástěnný kotel 6 70 6 6-00.O Logamax U5-0/4K Logamax U5-0/4 Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 70 64 94 CZ (0/008) OSW Obsah

Více

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou Návod k instalaci AZ 186 7 719 001 067 (barva kovu) AZ 210 7 719 001 217 (barva červené střešní krytiny) Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou obr.1 Legenda k obr

Více

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru 45 55 65 75 85 max min max reset max min max Návod pro instalaci systému odtahu spalin Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru reset max max 6 720 63 50-00.O DAGAS

Více

Návod k instalaci pro odborníka. Vedení odtahu spalin. pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007.

Návod k instalaci pro odborníka. Vedení odtahu spalin. pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007. Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní

Více

Instalační návod. Vedení odtahu spalin. Celsius WT 14 AM (2008/12) CZ

Instalační návod. Vedení odtahu spalin. Celsius WT 14 AM (2008/12) CZ Instalační návod Vedení odtahu spalin Celsius WT 14 AM1... 6 720 680 204 (2008/12) CZ Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a symboly............ 3 1.1 Vysvětlení použitých symbolů.......... 3 1.2 Bezpečnostní

Více

Příloha k odvodu spalin

Příloha k odvodu spalin Příloha k odvodu spalin Plynový nástěnný kotel 6 70 6 988-00.O Logamax U0-/8T Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. 6 70 6 97 (0/0) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od..9 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle do 6, a kw ( /, 6/)... str. -7 Odkouření pro kondenzační kotle s výkonem kw ( /)... str. -9 Odkouření pro kondenzační

Více

Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu

Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu Návod pro instalaci systému odvodu spalin Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu 6 70 6 899-00.O ZWSE 4-5/ MFA 6 70 6 95 CZ (006/) OSW Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Odkouření kondenzačních kotlů nad 50 kw

Odkouření kondenzačních kotlů nad 50 kw Odkouření kondenzačních kotlů nad 50 kw Obsah Stránka Koaxiální odkouření DN 100/150, nezávislé 11-002 Dělené odkouření 2x DN 100, nezávislé 11-004 Odkouření DN 100 do komín. šachty, závislé 11-006 Odkouření

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Delší odkouření kondenzačních kotlů kw

Delší odkouření kondenzačních kotlů kw Delší odkouření kondenzačních kotlů 40-50 kw Obsah Stránka Koaxiální odkouření 100/150 mm 10-002 Odkouření DN 100 do komínové šachty 10-004 Technický ceník Junkers Bosch 2018/4 10-001 Odkouření DN 100/150,

Více

Odkouření kondenzačních kotlů do 50 kw

Odkouření kondenzačních kotlů do 50 kw Odkouření kondenzačních kotlů do 50 kw Obsah Stránka Koaxiální odkouření DN 60/100 9-002 Koaxiální odkouření DN 80/125 9-004 Odkouření DN 80 do komínové šachty 9-008 Odkouření vedené na fasádě 9-013 Odkouření

Více

Vedení odtahu spalin pro plynové kondenzační jednotky CERAPUR Modul...

Vedení odtahu spalin pro plynové kondenzační jednotky CERAPUR Modul... Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynové kondenzační jednotky CERAPUR Modul... 6 70 6 6-00.O ZBS 4/00 S-3 MA.. ZBS /00 S-3 MA.. ZBS 30/50 S-3 MA.. ZBS /0 S-3 MA.. ZBS /75 S-3 MA..

Více

Delší odkouření kondenzačních kotlů kw

Delší odkouření kondenzačních kotlů kw Delší odkouření kondenzačních kotlů 40-50 kw Obsah Stránka Koaxiální odkouření DN 100/150, nezávislé 10-002 Odkouření DN 80/125//100 do komín. šachty, nezávislé 10-005 Dělené odkouření 2x DN 80//100 do

Více

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Obsah Stránka Odkouření kaskád DN 125, do 3x 50 kw, přetlak 12-002 Odkouření kaskád DN 160, do 2x 100 kw, podtlak 12-005 Odkouření kaskád DN 200, do 3x 70 kw, podtlak

Více

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Obsah Stránka Odkouření kaskád DN 125, do 3x 50 kw, přetlak 12-002 Odkouření kaskád DN 160, do 2x 100 kw, podtlak 12-005 Odkouření kaskád DN 200, do 3x 70 kw, podtlak

Více

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Obsah Stránka Odkouření kaskád DN 125, do 3x 50 kw, přetlak 2 Odkouření kaskád DN 160, do 2x 100 kw, podtlak 5 Odkouření kaskád DN 200, do 3x 70 kw, podtlak 7 Odkouření

Více

nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPUR SMART

nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPUR SMART Pokyny k odtahu spalin pro nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPUR SMART 6 720 612 662-00.2O ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... 6 720 615 723 CZ (2008/03) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Pokyny k odtahu spalin pro Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT 6 720 612 662-00.2O ZSBR 16-3 A.. ZSBR 28-3 A.. ZWBR 30-3 A.. ZBR 42-3 A.. 6 720 615 839 CZ (2008/04) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Svislé odkouření skrz střechu (trubka v trubce), 80/125 mm. 20 kw. 15,5 m. 16,0 m + 1 koleno 28,0 m + 1 koleno 33,0 m + 1 koleno 13,0 m + 1 koleno

Svislé odkouření skrz střechu (trubka v trubce), 80/125 mm. 20 kw. 15,5 m. 16,0 m + 1 koleno 28,0 m + 1 koleno 33,0 m + 1 koleno 13,0 m + 1 koleno Vodorovné odkouření skrz obvodovou stěnu, střechu (trubka v trubce), 80/125 mm Svislé odkouření skrz střechu (trubka v trubce), 80/125 mm Připojení na komín, šachtu Typ odkouření Obj. č. 20 12 kw 20 kw

Více

nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným stratifikačním zásobníkem CERAPUR ACU

nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným stratifikačním zásobníkem CERAPUR ACU Pokyny k odvodu spalin pro nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným stratifikačním zásobníkem CERAPUR ACU 6 720 614 093-00.1O ZWSB 22/28-3 A... 6 720 615 456 CZ (2008/01) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. CERAPURACU-Smart. plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. CERAPURACU-Smart. plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ Pokyny k vedení odtahu spalin pro CERAPURACU-Smart plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny...............

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel

Nástěnný plynový kondenzační kotel Pokyny pro instalaci odtahu spalin Nástěnný plynový kondenzační kotel 6 720 612 662-00.2O KZ 14 R KZ 22 R KZ 24 C 6 720 617 365 (2008/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů... 3

Více

Typ odkouření Obj. č. 12 kw 20 kw 23 kw 24 kw Svislé odkouření 303 900 (červené) 303 901 (černé)

Typ odkouření Obj. č. 12 kw 20 kw 23 kw 24 kw Svislé odkouření 303 900 (červené) 303 901 (černé) Vodorovné odkouření skrz obvodovou stěnu, střechu (trubka v trubce), ø 60/100 mm Svislé odkouření skrz střechu (trubka v trubce), ø 60/100 mm Pružné odkouření - komín, šachta, sání vzduchu z venkovního

Více

WOLF SYSTÉMY ODVODU SPALIN ČERVEN SESTAVY DO 100 KW 3 SESTAVY DO 100 KW DOPORUČENÉ PRO KOTEL FGB-(K) 12

WOLF SYSTÉMY ODVODU SPALIN ČERVEN SESTAVY DO 100 KW 3 SESTAVY DO 100 KW DOPORUČENÉ PRO KOTEL FGB-(K) 12 SYSTÉMY ODVODU SPALIN ČERVEN 2019 SESTAVY DO 100 KW 3 SESTAVY DO 100 KW DOPORUČENÉ PRO KOTEL FGB-(K) 12 PŘÍSLUŠENSTVÍ ODKOUŘENÍ JEDNODUCHÉ A KONCENTRICKÉ DO 100 kw 13 SESTAVA C33 SVISLÁ PŘES STŘECHU DO

Více

WOLF SYSTÉMY ODVODU SPALIN PLATNOST OD SESTAVY DO 100 KW 3 SESTAVY DO 100 KW DOPORUČENÉ PRO KOTEL FGB-(K) 12

WOLF SYSTÉMY ODVODU SPALIN PLATNOST OD SESTAVY DO 100 KW 3 SESTAVY DO 100 KW DOPORUČENÉ PRO KOTEL FGB-(K) 12 SYSTÉMY ODVODU SPALIN PLATNOST OD 7. 5. 2018 SESTAVY DO 100 KW 3 SESTAVY DO 100 KW DOPORUČENÉ PRO KOTEL FGB-(K) 12 PŘÍSLUŠENSTVÍ ODKOUŘENÍ JEDNODUCHÉ A KONCENTRICKÉ DO 100 kw 13 SESTAVA C33 SVISLÁ PŘES

Více

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPUR ACU. Projekční podklady.

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPUR ACU. Projekční podklady. Projekční podklady Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... Pro odborníka CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPUR ACU 8 6 5 6 * Teplo pro život 3 720 66 7 (2009/02) CZ Obsah ÚVOD - Plastové systémy vedení

Více

02-P1. Příslušenství. Modul: Odkouření pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém 80/125 mm

02-P1. Příslušenství. Modul: Odkouření pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém 80/125 mm Modul: Vodorovné odkouření skrz obvodovou stěnu, střechu (trubka v trubce), 80/125 mm Svislé odkouření skrz skrz střechu (trubka v trubce), 80/125 mm Připojení na komín, šachtu Typ odkouření Obj. č. 12

Více

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle Přehled systémů odkouření Náčrt situace pro GB152T/ GB162-15 až 45/ GB172/GB112 pro GB162-45 GB112-60 pro GB162-65 až 100 DO Střešní instalace C 33x Šikmá střecha Koncentrický odvod spalin/sání spalovacího

Více

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ platí od.. 0 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Uvedené sestavy odkouření jsou určeny pro kondenzační kotle DAKON KZ 4 R, KZ R, KZ 4 C, KZ 4 FS a KZ FS objednací číslo název

Více

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw KAS 80 s AGZ - oddělené vedení spalin a přívodu vzduchu viz strana 17 Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. plynový kondenzační kotel. CERAPURACU-Smart O ZWSB 30-4 A (2011/09) CZ

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. plynový kondenzační kotel. CERAPURACU-Smart O ZWSB 30-4 A (2011/09) CZ Pokyny k vedení odtahu spalin pro plynový kondenzační kotel CERAPURACU-Smart 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 A... 6 720 647 433 (2011/09) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1

Více

Katalog a ceník odtahů spalin plynových zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM

Katalog a ceník odtahů spalin plynových zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM Katalog a ceník odtahů spalin plynových zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM Z důvodu neustálého vývoje si v zájmu zlepšování kvality dodávaných výrobků vyhrazujeme právo měnit technické parametry uvedené

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby Vedení odtahu spalin Logamax U032-24 Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby 6 720 802 264 (2012/04) CZ Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

Přehled prvků pro odtahy spalin kotlů NEFIT

Přehled prvků pro odtahy spalin kotlů NEFIT Rozměry hlavních částí Přehled prvků pro odtahy spalin kotlů NEFIT Komínová sada Nefit EcomLine vertikální přes střechu Popis: Sada je určena k vyvedení odtahu spalin kotlů řady Nefit EcomLine HR typ,

Více

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO, Technické

Více

Pokyny pro vedení odtahu spalin Ø 110/160 Logamax plus

Pokyny pro vedení odtahu spalin Ø 110/160 Logamax plus Plynové kondenzační přístroje 6720813784-1.1TD Pokyny pro vedení odtahu spalin Ø 110/160 Logama plus GB162-70/85/100 V2 6720813787 (2015/07) cs Před obsluhou pozorně pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO, Technické informace kotlů Brötje

Více

Plynové průtokové ohřívače vody

Plynové průtokové ohřívače vody Obsah Stránka minimaxx s piezoelektrickým zapalováním 4-002 minimaxx s HydroPower zapalováním 4-003 HydroPower Plus 4-004 Oxystop 4-005 HydroCompact - turbo 4-006 Technický ceník Junkers Bosch 2018/4 4-001

Více

CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR 98-2. Návod k instalaci pro odborníka 6 720 644 756 (2010/10) CZ

CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR 98-2. Návod k instalaci pro odborníka 6 720 644 756 (2010/10) CZ menu Návod k instalaci pro odborníka Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle CERAPURMAXX 6 720 614 087-00.2O ZBR 65-2 ZBR 98-2 6 720 644 756 (2010/10) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Přehled dílů odkouření

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Přehled dílů odkouření Přehled dílů odkouření Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. pro systémy 60/100, 80/125, 80/80 (turbotec, pro, plus, exclusiv / turbotop, pro, plus, premium, aquaplus) pro systémy

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 0..2007 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle do 6, 30 a 42 kw ( 80/25)... str. 2-5 Odkouření pro kondenzační kotle s výkonem 42 kw ( 00/50)... str. 5-7

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 1. 4. 2015 3 8 5 11 14 9 10 15 6 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle (do výkonu 42 kw)...str. 2-11 Odkouření pro kondenzační kotle ZBR 42-3A...str. 12-16

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin pro odborníka Logano plus

Pokyny k vedení odtahu spalin pro odborníka Logano plus Olejový kondenzační kotel 6 720 804 974-00.1T Pokyny k vedení odtahu spalin pro odborníka Logano plus GB125 s hořákem Logatop BE 6720866583 (2016/04) CZ Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLYNOVÝM OHŘÍVAČŮM VODY

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLYNOVÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY Závěs A 50 200 l 111111 122 Kč 146 Kč PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY KIT topná vložka 3 kw (pro BC1S a BC2S) 935118 1 590 Kč 1 908 Kč KIT topná

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ.» Kotlů s nuceným odtahem spalin. CZ verze 1.3

KATALOG ODKOUŘENÍ.» Kotlů s nuceným odtahem spalin. CZ verze 1.3 KATALOG ODKOUŘENÍ» Kotlů s nuceným odtahem spalin CZ verze 1.3 OBSAH Odkouření ø 60/100... 4-11 Odkouření ø 80... 12-18 Odkouření ø 100... 19 Odkouření ø 80/125... 20-23 Příslušenství... 24-27 Komíny...

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB T50

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB T50 Plynová kondenzační jednotka 6 720 644 020-00.1O Pokyny k vedení odtahu spalin ogamax plus GB172-24 T50 6 720 644 024 (2013/01) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logano plus

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logano plus Plynový kondenzační kotel 6 720 646 857-00.1ITL 6 720 811 727(2015/03) CZ Pokyny pro vedení odtahu spalin Logano plus GB212-15...50 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů

Více

Logamax plus GB T50

Logamax plus GB T50 Plynová kondenzační jednotka 6 720 644 020-00.1O Pokyny k vedení odtahu spalin ogamax plus GB172-24 T50 6 720 644 024 (2018/03) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

02/2014. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz

02/2014. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz 02/2014 produktový katalog - ceník Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentů plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží k

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin

Pokyny k vedení odtahu spalin Pokyny k vedení odtahu spalin Plynová kondenzační jednotka 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB172-14 GB172-24 GB172-24K Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 619 654 (03/2010)

Více

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU. Projekční podklady.

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU. Projekční podklady. Projekční podklady Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... Pro odborníka CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU 8 6 5 6 * Teplo pro život 3 720 66 7 (200/05) CZ Obsah ÚVOD - Plastové

Více

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Vydání 07/2003 Úvod 1. Úvod do kondenzační techniky Kondenzační kotle použité jako zdroje

Více

Ceník 2015. Platný od 1. 4. 2015. Teplo pro život

Ceník 2015. Platný od 1. 4. 2015. Teplo pro život Ceník 2015 Platný od 1. 4. 2015 Teplo pro život Obsah Obsah Plynové kondenzační kotle do 50 kw (včetně cenově zvýhodněných sestav) 3 Plynové kondenzační kotle do 50 kw s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem

Více

Plynové průtokové ohřívače vody

Plynové průtokové ohřívače vody Obsah Stránka minimaxx s piezoelektrickým zapalováním 4-002 minimaxx s HydroPower zapalováním 4-003 HydroPower Plus 4-004 Oxystop 4-005 HydroCompact - turbo 4-006 4-001 Plynový průtokový ohřívač minimaxx

Více

Servisní informace. Záměna dosluhujících kotlů Dakon

Servisní informace. Záměna dosluhujících kotlů Dakon Záměna dosluhujících kotlů Dakon Účel informace V minulosti bylo vyrobeno a prodáno v České republice asi 200 tisíc plynových závěsných kotlů Dakon. Tyto kotle se vyráběly v letech 1994 až 2007. Většina

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

ODTAHY SPALIN - KONDENZAČNÍ KOTLE

ODTAHY SPALIN - KONDENZAČNÍ KOTLE ODTAHY SPALIN - KONDENZAČNÍ KOTLE Firma Thermona dodává systémy odkouření v několika typových provedeních. V provedení koaxiálním, kde se používá průměr 00 mm ( mm) pro vnější sací trubku a 60 mm (80 mm)

Více

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle www.regulus.cz OBSAH Flexibilní systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém

Více

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle www.regulus.cz OBSAH Flexibilní systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém

Více

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logamax plus

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logamax plus Plynové kondenzační kotle 6 720 647 719-000.1TD 6720819812 (2016/09) CZ Pokyny pro vedení odtahu spalin Logamax plus GB192 i Před obsluhou pozorně pročtěte. Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Příloha k odvodu spalin

Příloha k odvodu spalin 6 70 6 97 08/006 CZ Pro odbornou firmu Příloha k odvodu spalin Plynový nástěnný kotel Logamax U0-/8T 6 70 6 6-00.O Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

Ceník 2012. Platný od 1.5.2012. Teplo pro život

Ceník 2012. Platný od 1.5.2012. Teplo pro život Ceník 2012 Platný od 1.5.2012 Teplo pro život Obsah Obsah Plynové kondenzační kotle do 50 kw 3 Cenově zvýhodněné sestavy kondenzačních kotlů a nepřímo ohřívaných zásobníků 3 Příslušenství 4 Regulace 6

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB V3. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Plynová kondenzační jednotka

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB V3. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Plynová kondenzační jednotka Plynová kondenzační jednotka 6 720 808 076 (2013/06) CZ 6 720 643 912-000.1TD Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB162-15 45 V3 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

turbotop plus, turbotop pro, aquaplus turbo

turbotop plus, turbotop pro, aquaplus turbo Pro odborného instalatéra Návod k montáži turbotop plus, turbotop pro, aquaplus turbo Systém přívodu vzduchu/odvodu spalin Cást 1: Koaxiální 60/100 Cást 2: Koaxiální 80/125 Cást 3: Odděleně 80/80 CZ OBSAH:

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

Ceník 2013. Platný od 1.4.2013. Teplo pro život

Ceník 2013. Platný od 1.4.2013. Teplo pro život Ceník 2013 Platný od 1.4.2013 Teplo pro život Obsah Obsah Plynové kondenzační kotle do 50 kw 3 Cenově zvýhodněné sestavy kondenzačních kotlů a nepřímo ohřívaných zásobníků 3 Příslušenství 4 Regulace 6

Více

ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE

ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE www.teplovhale.cz SCHULTE CZ, s.r.o. Pivovarská 501 686 01 Uherské Hradiště Mobil: 602 564 847 Tel./ fax: 572 551 048 cerny@schulte-etastar.cz Nádražní 334 267 11 Vráž

Více

Ceník 2014. Platný od 22.9.2014. Teplo pro život

Ceník 2014. Platný od 22.9.2014. Teplo pro život Ceník 2014 Platný od 22.9.2014 Teplo pro život Obsah Obsah Plynové kondenzační kotle do 50 kw 3 Cenově zvýhodněné sestavy kondenzačních kotlů a nepřímo ohřívaných zásobníků 3 Příslušenství 4 Regulace 6

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus s atmosférickým hořákem pro vytápění atmotec (odvod spalin do komína) a turbotec (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači.

Více

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA MUDr. Martina KOCÁNOVÁ Jírovcova 2060/83,

Více

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ platí od. 7. do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Uvedené sestavy odkouření jsou určeny pro kondenzační kotle DAKON KZ 4 R, KZ 22 R, KZ 24 C, KZ 4 FS a KZ 22 FS Objednací

Více

plynový nástenný kotol Ceraclass acu

plynový nástenný kotol Ceraclass acu Príloha k odvodu spalín pre plynový nástenný kotol Ceraclass acu 6 70 6 899-00.O ZWSE -/ MFA 6 70 6 96 SK (006/) OSW Obsah Obsah Bezpečnostné pokyny a vysvetlenie symbolov. Bezpečnostné upozornenia. Vysvetlivky

Více

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka KOMÍNY A KOUŘOVODY Komín je stavební konstrukce používaná k odvodu spalin od kotlů do venkovního ovzduší. Druh komína, jeho konstrukčně materiálové řešení a profil průduchu ovlivňuje více faktorů. Především

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 15.3.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Pokyny pro vedení odtahu spalin Plynový kondenzační kotel Plynový kondenzační kotel GB212-15...50 Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. 0010004182-001 6720865446 (2017/05) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška Větrání plynových kotelen Komíny a kouřovody 8. přednáška Provedení větracích zařízení pro kotelny Kotelny mohou být větrány systémy Přirozeného větrání Nuceného větrání Sdruženého větrání Větrání plynových

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1.1.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

Příslu ZÁVĚSNÉ KOTLE 2000

Příslu ZÁVĚSNÉ KOTLE 2000 Pøíslušenství 1/2003 Příslu ZÁVĚSNÉ KOTLE 2000 2 šenství 4 4 10 18 Příslušenství odkření pro kotle s uzavřen k Koaxiální odkření / sání Dělené odkření / sání Přehled příslušenství 3 koaxiální odkření ření

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

CERTIFICATION HELP DESK

CERTIFICATION HELP DESK CERTIFICATION HELP DESK Jednotná společná charakteristika výrobků podle DIN EN 1856-1:2003 v rámci CE značení Vícevrsté kouřovody s nerezovou komínovou vložkou a minerálním komínovým tělesem Systém eka

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Ceník Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Platný od 1.5.2008 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec

Více

Všechny kotle mají elektronické zapalování, plynulou regulaci výkonu a autodiagnostiku bez DPH s DPH 21 %

Všechny kotle mají elektronické zapalování, plynulou regulaci výkonu a autodiagnostiku bez DPH s DPH 21 % Plzeňská 54, 150 00 Praha 5 Z á v ě s n é k o t l e str. 2 Typ Objednací č. Popis Příslušenství Cena Všechny kotle mají elektronické zapalování, plynulou regulaci výkonu a autodiagnostiku Závěsné kotle

Více

Tradice, kvalita, inovace, technická podpora

Tradice, kvalita, inovace, technická podpora Závěsné kondenzační kotle 80-10 kw VU 806/ ecotec plus VU 1006/ ecotec plus VU 106/ ecotec plus Tradice, kvalita, inovace, technická podpora Závěsné kondenzační kotle 80-10 kw VU 806/ ecotec plus VU 1006/

Více

Ceník 2015. Platný od 1. 8. 2015. Teplo pro život

Ceník 2015. Platný od 1. 8. 2015. Teplo pro život Ceník 205 Platný od. 8. 205 Teplo pro život Obsah Obsah Plynové kondenzační kotle do 50 kw s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem 3 Příslušenství 4 Plynové kondenzační stacionární kotle - NOVINKA 6

Více

FORMENTERA CTN RTN CTFS RTFS

FORMENTERA CTN RTN CTFS RTFS FORMENTERA CTN 24-28 RTN 24-28 CTFS 24-28 - 32 RTFS 24-28 - 32 důležité informace k výpočtu IST 03 C 671-01 CZ obecné vlastnosti MODEL CTN-RTN 24 CTN-RTN 28 CTFS-RTFS 24 CTFS-RTFS 28 CTFS-RTFS 32 Kategorie

Více

turbotec pro/turbotec plus

turbotec pro/turbotec plus turbotec pro/turbotec plus Přívod vzduchu/odvod spalin Odťah vzduchu a spalín Soustředný systém Systém koncentrický Ø 60/100 Soustředný systém Systém koncentrický Ø 80/15 Oddělený systém Systém oddelený

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více