plynový nástenný kotol Ceraclass acu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "plynový nástenný kotol Ceraclass acu"

Transkript

1 Príloha k odvodu spalín pre plynový nástenný kotol Ceraclass acu O ZWSE -/ MFA SK (006/) OSW

2 Obsah Obsah Bezpečnostné pokyny a vysvetlenie symbolov. Bezpečnostné upozornenia. Vysvetlivky symbolov Použitie. Všeobecné. Plynový nástenný kotol. Montážne pokyny. Kombinovanie s príslušenstvom na spaliny. Klasifikácia druhov odvodov spalín pod a CEN Vodorovný odvod spalín 6. Montážne rozmery 6. Výber škrtiacej clony 7. Príklad montáže 7 Zvislý odvod spalín 8. Montážne rozmery 8. Výber škrtiacej clony 9. Príklady montáže 9 Odvod spalín s oddeleným potrubím 0. Montážne rozmery 0. Výber škrtiacej clony. Príklady montáže 6 Bezpečnostné pokyny a vysvetlenie symbolov. Bezpečnostné upozornenia Bezchybné fungovanie je zabezpečené len vtedy, ke je dodržaný tento návod na montáž. Zmeny sú vyhradené. Montáž musí by vykonaná kvalifikovaným inštalatérom. Pri montáži prístroja treba dodržiava príslušný návod na montáž. Pri úniku spalín: B Vypnú zariadenie. B Otvori okná a dvere. B Upovedomi odborníkov. Montáž a prestavba B Kotol smie by namontovaný, alebo prestavený len servisným technikom Junkers. B Nemeni časti odvodu spalín.. Vysvetlivky symbolov Bezpečnostné upozornenia sú v texte označované výstražným trojuholníkom na šedom podklade. Signalizačné slová označujú vysoké nebezpečenstvo, ktoré nastane, ak sa neuskutočnia opatrenia na zamedzenie škody. Pozor znamená, že môžu nasta ahké vecné škody. Varovanie znamená, že môže dôjs k ahkému zraneniu alebo ve kým vecným škodám. Nebezpečie znamená riziko vážneho poranenia. V mimoriadne vážnych prípadoch hrozí riziko ohrozenia života Upozornenia sú v texte označené uvedenými symbolmi a sú ohraničené horizontálnymi čiarami nad a pod textom. Upozornenia obsahujú dôležité informácie pre také prípady, ke nehrozí nebezpečie pre človeka ani nebezpečie poškodenia zariadenia SK (006/)

3 Použitie Použitie. Všeobecné Pred montážou vykurovacieho kotla a odvodu spalín sa informujte u kompetentného stavebného úradu a u obvodného kominára, či z ich strany nevznikajú námietky. Príslušenstvo na spaliny je súčas ou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže by použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 8 C. Pod a TRGI 986, prípadne TRF 988, nie sú potrebné žiadne minimálne odstupy od hor avých stavebných materiálov. Predpisy (LBO, FeuVo) jednotlivých spolkových krajín sa môžu odlišova a môžu predpisova minimálne odstupy od hor avých stavebných materiálov.. Plynový nástenný kotol Plynový nástenný kotol Výr.-id.-č. ZWSE -/ MFA CE- BR 88 Tab. Uvedené plynové nástenné kotly sú preskúšané a schválené pod a smerníc o plynových zariadeniach ES (90/96/EWG, 9//EWG, 7//EWG, 89/6/EWG) a EN8.. Montážne pokyny Pozor: Kvôli vysokej účinnosti kotla môže v potrubí pre odvod spalín kondenzova vodná para. B Namontujte odvod kondenzátu! Odvod spalín sa uskutočňuje v závislosti od vzduchu v priestore pod a B alebo pod a C, C, C, alebo C. Potrubie na odvod spalín je vyhotovené z koncentrického potrubia Ø 60/00 mm alebo ako oddelený potrubný systém s jednotlivými potrubiami Ø 80 mm. Pri oddelenom potrubnom pripojení pod a C by výstup spalín a vstup spa ovaného vzduchu nemal by umiestnený na opačných stranách budovy. Pri oddelenom potrubnom pripojení pod a C musí by odstup medzi výstupom spalín a vstupom spa ovaného vzduchu minimálne 00 mm. B Dodržiavajte návod na montáž príslušenstva na spaliny. B Pred montážou príslušenstva na spaliny: jemne namažte tesnenia na hrdlách potrubia tukom bez rozpúš adiel (napr. vazelínou). B Pri montáži potrubia na spaliny/spa ovaný vzduch vždy zasuňte príslušenstvo na spaliny do hrdiel potrubia až na doraz SK (006/)

4 Použitie. Kombinovanie s príslušenstvom na spaliny Plynové nástenné kotly môžu by v dvojitých potrubných systémoch kombinované s príslušenstvom na spaliny pod a tabu ky : Označenie TT č. Prechodka stenou koncentrická, s variabilnou dĺžkou -7 mm AZ Prechodka stenou koncentrická, s dĺžkou 80 mm AZ Rúra koncentrická Ø 60/00 mm Dĺžka 0 mm AZ Dĺžka 70 mm AZ Dĺžka 00 mm AZ Oblúk koncentrický 90 Ø 60/00 mm AZ Oblúk koncentrický Ø 60/00 mm AZ Prechodka stenou koncentrická s komínovou prírubou AZ Prechodka strechou koncentrická Ø 60/00 mm AZ Komínová príruba pre zvislé pripojenie Ø 60/00 mm AZ Strešná príruba na plochú strechu AZ Strešná príruba na šikmú strechu čierna AZ červená AZ s olovenou krycou platňou AZ Odvod kondenzátu vodorovný Ø 60/00 mm AZ Odvod kondenzátu zvislý Ø 60/00 mm AZ Tab. Plynové nástenné kotly môžu by v oddelených potrubných systémoch kombinované s príslušenstvom na spaliny pod a tabu ky : Označenie TT č. Strešná príruba na plochú strechu AZ Strešná príruba na šikmú strechu čierna AZ červená AZ s olovenou krycou platňou AZ Adaptér pre paralelné pripojenie Ø 60/00 na Ø 80/80 mm AZ Prechodka strechou koncentrická Ø 80/0 mm AZ Prechodka stenou Ø 80/80 mm na Ø mm AZ Zvislý adaptér pre paralelné pripojenie Ø 80/80 mm na Ø 80/ mm AZ Oblúk 90 Ø 80 mm AZ Oblúk Ø 80 mm AZ Rúra Ø 80 mm Dĺžka 00 mm AZ Dĺžka 000 mm AZ Dĺžka 000 mm AZ Odvod kondenzátu Ø 80 mm AZ Koncový kus Ø 80 mm AZ Dvojdielny adaptér pre paralelné pripojenie Ø 80/80 mm AZ Dvojdielny adaptér pre paralelné pripojenie Ø 80/80 mm s vyrovnávačom tlaku AZ Tab SK (006/)

5 Použitie. Klasifikácia druhov odvodov spalín pod a CEN Odvod spalín s koncentrickým potrubím Odvod spalín s oddeleným potrubím B C C C C C 8 Tab SK (006/)

6 Vodorovný odvod spalín Vodorovný odvod spalín. Montážne rozmery (v mm) Ø 600 Ø O Obr. Odvod spalín pod a C 00 8 Ø 00 Ø O Obr. Odvod spalín pod a C Legenda k obrázku a obrázku : Prechodka stenou koncentrická s variabilnou dĺžkou -7 mm Prechodka stenou koncentrická s dĺžkou 80 mm Prechodka stenou koncentrická s komínovou prírubou Oblúk koncentrický 90 Ø 60/00 mm Odvod kondenzátu zvislý Ø 60/00 mm SK (006/)

7 Vodorovný odvod spalín. Výber škrtiacej clony x 90 = x 90 L [mm] L max [mm] ZWSE -/ MFA Tab.. Príklad montáže x 90 ) x 90 + x ) alebo x 90 ) 00 až 00 Ø až až 00 Ø až 00 ) Oblúk koncentrický 90 na vykurovacom kotle ) Oblúk koncentrický 90 na vykurovacom kotle, Oblúk koncentrický vo vedení spalín ) Oblúk koncentrický 90 na vykurovacom kotle, oblúk koncentrický 90 vo vedení spalín L L V L V L ø00 Obr. 0 L O Prechodka stenou koncentrická s variabilnou dĺžkou -7 mm Prechodka stenou koncentrická s dĺžkou 80 mm Rúra koncentrická Ø 60/00 mm Oblúk koncentrický 90 Ø 60/00 mm Odvod kondenzátu zvislý Ø 60/00 mm SK (006/) 7

8 Zvislý odvod spalín Zvislý odvod spalín. Montážne rozmery (v mm) Vyvedenie cez strechu sa môže realizova pomocou prechodky strechou koncentrickej Ø 60/00 mm a strešnej príruby na šikmú resp. plochú strechu. 00 Ø Obr. Plochá strecha O Ø O Obr. Šikmá strecha Legenda k obrázku a obrázku : Prechodka strechou koncentrická Ø 60/00 mm Odvod kondenzátu zvislý Ø 60/00 mm SK (006/)

9 Zvislý odvod spalín. Výber škrtiacej clony x 90 = x 90 L [mm] L max [mm] ZWSE -/ MFA 0 x 90 0 x x do 00 Ø až 00 do 00 Ø až 00 Tab. 6 x 90 do Príklady montáže 6 6 L Ø 00 L Ø00 L V L V LV LV Obr O Prechodka strechou koncentrická Ø 60/00 mm Rúra koncentrická Ø 60/00 mm Oblúk koncentrický Ø 60/00 mm Odvod kondenzátu zvislý Ø 60/00 mm Obr O Prechodka strechou koncentrická Ø 60/00 mm Rúra koncentrická Ø 60/00 mm Oblúk koncentrický 90 Ø 60/00 mm Odvod kondenzátu zvislý Ø 60/00 mm SK (006/) 9

10 Odvod spalín s oddeleným potrubím Odvod spalín s oddeleným potrubím. Montážne rozmery (v mm) Ø O Obr. 8 Odvod spalín pod a C Ø O Obr. 9 Odvod spalín pod a C Legenda k obrázku 8 a obrázku 9: Adaptér pre paralelné pripojenie Ø 60/00 mm na Ø 80/ 80 mm Dvojdielny adaptér pre paralelné pripojenie Ø 80/80 mm Oblúk 90 Ø 80 mm Odvod kondenzátu Ø 80 mm Rúra Ø 80 mm 6 Prechodka strechou Ø 80/80 mm na Ø mm SK (006/)

11 Odvod spalín s oddeleným potrubím 00 7 Ø 80 Ø O Obr. 0 Odvod spalín pod a C a C Ø 80 Ø O Obr. Odvod spalín pod a C a C 8 Legenda k obrázku 0 a obrázku : Adaptér pre paralelné pripojenie Ø 60/00 mm na Ø 80/80 mm Dvojdielny adaptér pre paralelné pripojenie Ø 80/80 mm Oblúk 90 Ø 80 mm Odvod kondenzátu Ø 80 mm Rúra Ø 80 mm SK (006/)

12 Odvod spalín s oddeleným potrubím Ø O Obr. Odvod spalín pod a C Adaptér pre paralelné pripojenie Ø 60/00 mm na Ø 80/80 mm Odvod kondenzátu Ø 80 mm Rúra Ø 80 mm Zvislý adaptér pre paralelné pripojenie Ø 80/80 mm na Ø 80/ mm Prechodka strechou koncentrická Ø 80/ mm SK (006/)

13 Odvod spalín s oddeleným potrubím Ø Obr. Odvod spalín pod a C Dvojdielny adaptér pre paralelné pripojenie Ø 80/80 mm Odvod kondenzátu Ø 80 mm Rúra Ø 80 mm Zvislý adaptér pre paralelné pripojenie Ø 80/80 mm na Ø 80/ mm Prechodka strechou koncentrická Ø 80/ mm SK (006/)

14 Odvod spalín s oddeleným potrubím. Výber škrtiacej clony Ekvivalentné dĺžky príslušenstva odvodu spalín Pred montážou odvodu spalín sa musí vypočíta súčet ekvivalentných dĺžok použitého príslušenstva odvodu spalín. Ekvivalentná dĺžka je rôzna pre rúry odvodu spalín a rúry vzduchu pre spa ovanie. Ekvivalentné dĺžky rúr sú rôzne pre zvislé a pre vodorovné odvedenie spalín ( tab. 8). Ekvivalentné dĺžky rúr odvodu spalín musia leža medzi max. dĺžkou (Dĺ ekviv,max ) a min. dĺžkou (Dĺ ekviv,min ) ( tab. 7) C C C, C 8 Dĺ ekviv,max [m] Dĺ ekviv,min [m] Dĺ ekviv,max [m] Dĺ ekviv,min [m] Dĺ ekviv,max [m] Dĺ ekviv,min [m] ZWSE -/ MFA Tab. 7 Oblúk 90 Ø 80 mm Oblúk Ř80mm Rúra Ř80mm Rúra Ř80mm Prechodka strechou Ø 80/80 mm na Ø mm Prechodka strechou koncentrická Ø 80/ mm + Zvislý adaptér pre paralelné pripojenie Ø 80/80 mm na Ø 80/ mm Koncový kus, Ř80mm 90 v rúre odvodu spalín v rúre spa ovacieho vzduchu Tab. 8 Dĺ ekviv [m] Dĺ ekviv [m] Dĺ ekviv [m] Dĺ ekviv [m] Dĺ ekviv [m] Dĺ ekviv [m] Dĺ ekviv [m],0,,0e 0,8 0,0,0, 0,6 0,8 0,8 0,0,9 Ø 6 mm Ø 0 mm Legenda k tabu ke 7, 8 a 9: Dĺ ekviv [m] Dĺ ekviv ekvivalentná celková dĺžka rúr Dĺ ekviv,max max. ekvivalentná celková dĺžka rúr Dĺ ekviv,min min. ekvivalentná celková dĺžka rúr Dĺ ekviv [m] ZWSE -/ MFA 9 Tab SK (006/)

15 Odvod spalín s oddeleným potrubím Príklad: Plynový nástenný kotol: ZWSE -/ MFA Odvod spalín pod a C ( obr. ): L equiv, max = m, L equiv, min =7m Rúra odvádzania spalín: x Oblúk 90 Ø 80 mm Rúra spa ovaného vzduchu: x Prechodka strechou Ø 80/80 mm na Ø mm; x Oblúk 90 Ø 80 mm príslušenstvo pre odvod spalín Dĺžka / počet ekvivalentná dĺžka na jednotku súčet Rúra odvádzania spalín Oblúk 90 Ø 80 mm,0 m,0 m Rúra spa ovaného vzduchu: Prechodka strechou Ø 80/80 mm na Ø mm 0 m 0,0 m Oblúk 90 Ø 80 mm, m, m Škrtiaca clona Celkový súčet: 6, m Tab. 0 Ekvivalentné dĺžky rúr odvodu spalín musia leža medzi max. dĺžkou (Dĺ ekviv,max ) a min. dĺžkou (Dĺ ekviv,min ) ( tab. 7) Nako ko celkový súčet je pod min. ekvivalentnou dĺžkou rúr (7,0 m), musí sa zabudova škrtiaca clona ( tabu ka 9). Výsledok: príslušenstvo pre odvod spalín Dĺžka / počet ekvivalentná dĺžka na jednotku súčet Rúra odvádzania spalín Oblúk 90 Ø 80 mm,0 m,0 m Rúra spa ovaného vzduchu: Prechodka strechou Ø 80/80 mm na Ø mm 0 m 0,0 m Oblúk 90 Ø 80 mm, m, m Škrtiaca clona Ø 0 mm 9,0 m 9,0 m Tab. Celkový súčet:, m SK (006/)

16 Odvod spalín s oddeleným potrubím. Príklady montáže L A 6 L V O Obr. Odvod spalín pod a C L A 6 L V O Obr. Odvod spalín pod a C L A L V O Obr. 6 Odvod spalín pod a C 8 L A L V O Obr. 7 Odvod spalín pod a C SK (006/)

17 Odvod spalín s oddeleným potrubím LV 86 0 Ø 8 LA Ø O Obr. 8 Odvod spalín pod a B Obr. 0 Odvod spalín pod a C LV Ø 8 LA, LV 7 Ø O 86 0 Ø Ø 8 8 LA Ø LA, LV 7 Ø O O Obr. 9 Odvod spalín pod a B Legenda k obrázku a : Adaptér pre paralelné pripojenie Ø 60/00 mm na Ø 80/ 80 mm Dvojdielny adaptér pre paralelné pripojenie Ø 80/80 mm Oblúk 90 Ø 80 mm Odvod kondenzátu Ø 80 mm Rúra Ø 80 mm 6 Prechodka strechou Ø 80/80 mm na Ø mm Obr. Odvod spalín pod a C 7 Zvislý adaptér pre paralelné pripojenie Ø 80/80 mm na Ø 80/ mm 8 Prechodka strechou koncentrická Ø 80/ mm 9 Koncový kus, Ø 80 mm L A Dĺžka rúry odvodu spalín L V Dĺžka rúry spa ovaného vzduchu SK (006/) 7

18 Odvod spalín s oddeleným potrubím Ø Ø 8 8 Ø Ø Ø80 LA Ø80 LA L V L V O O Obr. Odvod spalín pod a C Legenda k obrázku a : Adaptér pre paralelné pripojenie Ø 60/00 mm na Ø 80/ 80 mm Dvojdielny adaptér pre paralelné pripojenie Ø 80/80 mm Oblúk 90 Ø 80 mm Odvod kondenzátu Ø 80mm Rúra Ø 80 mm 6 Prechodka strechou Ø 80/80 mm na Ø mm 7 Zvislý adaptér pre paralelné pripojenie Ø 80/80 mm na Ø 80/ mm 8 Prechodka strechou koncentrická Ø 80/ mm 9 Koncový kus, Ø 80 mm L A Dĺžka rúry odvodu spalín L V Dĺžka rúry spa ovaného vzduchu Obr. Odvod spalín pod a C SK (006/)

19 Odvod spalín s oddeleným potrubím Poznámky SK (006/) 9

20

Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin

Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin Projekční podklady CERACLASS CERACLASS ACU CERACLASS EXCELLENCE CERACLASS ACU COMFORT CZ-SK-2013/04 Obsah Strana Všeobecné

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Spalinové systémy SERIO

Spalinové systémy SERIO spalinové systémy Spalinové systémy SERIO Katalog výrobků www.serio.cz příklady řešení spalinových cest komínové sady kusový sortiment ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA www.serio.cz

Více

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Firma BAXI S.p.A.

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov PRIME HT

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov PRIME HT Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK PRIME HT Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Firma BAXI S.p.A. jako jeden

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH Ceník/Cenník 2015/2016 Komínové ventilátory, regulace a příslušenství Platnost od 1.8.2015 Ceny bez DPH EBC20 EXHAUSTO Alarm OK Reset Zajistěte si správný komínový tah Exodraft má vedoucí postavení na

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU Příjemné teplo pro Váš domov Teplo pro život Nové kotle Ceraclass a CeraclassAcu: Příjemné teplo a teplá voda pro Váš domov Úsporné, tiché a praktické: naše

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

(vakuový kolektor SVB26) (vákuový kolektor SVB26)

(vakuový kolektor SVB26) (vákuový kolektor SVB26) Návod na montáž a provoz Návod na montáž a prevádzku CZ SK (vakuový kolektor SVB26) (vákuový kolektor SVB26) Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné

Více

Obsah ӏ Buderus. 4 Buderus. 4 Buderus. Kamnové vložky 4.2 4.10

Obsah ӏ Buderus. 4 Buderus. 4 Buderus. Kamnové vložky 4.2 4.10 Obsah ӏ Buderus Kamnové vložky 4.2 4.10 Buderus ӏ Kamnové vložky Buderus HLS BUD-200100 Kamnová vložka HLS216 panty vpravo 52 556,- BUD-200101 Kamnová vložka HLS216 panty vlevo 52 556,- Standartně dodáváno

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK. Edizione Gennaio 2014. let 2015 / 08. Od září 2015 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle!

Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK. Edizione Gennaio 2014. let 2015 / 08. Od září 2015 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle! N A Á V O T N A R A G let A Z Á R U K A P R O D L O U Ž E N Á Od září 215 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle! Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK 215 / 8 Edizione Gennaio 214 Platný od

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Tlakové myčky Tlakové čističky

Tlakové myčky Tlakové čističky Tlakové myčky Tlakové čističky 1 ČIŠTĚNÍ SE VÁM STANE ZÁBAVOU Použitím špičkových komponentů i v nejnižší třídě Michelin mění svět tlakových myček k lepšímu. Nová úžasná řada tlakových myček je důkazem

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

Plynový závěsný kotel Ceraclass

Plynový závěsný kotel Ceraclass Návod k obsluze Plynový závěsný kotel Ceraclass ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 23 ZW 18/24-2 DH KE/AE 23 ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 31 ZW 18/24-2 DH KE/AE 31 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny / Použité

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A SPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A SPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A SPLODIN HOŘENÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY AWAK - komfort a bezpečnost Obsah Zařízení pro odvod tepla a splodin hoření 4 Pneumatický systém pro odvod tepla a splodin hoření 5 Pneumatický

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

Popis/Rozměry Přenosový prvek denního světla TLT

Popis/Rozměry Přenosový prvek denního světla TLT 2 obr. 7: Přenos denního světla Část pro ochranu proti záření 2 Část pro vychylování světla Antireflexní pracoviště s obrazovkami, ochrana proti slunci při současném osvětlení prostoru tedy úspora energie

Více

Záruční list. IČ: DIČ: Adresa firmy: Tel.: Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována záruční lhůta v délce trvání 36 měsíců.

Záruční list. IČ: DIČ: Adresa firmy: Tel.: Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována záruční lhůta v délce trvání 36 měsíců. LC 66BA530 Záruční list firmy BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Dovozce: BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Pekařská 10a 155 00 Praha 5 tel.: +420 251 095 555 Výrobek: Údaje o prodejci: Obchodní jméno (jméno a

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory 1 Mega Sunshine Ceník 2015 Kolektory 2 Mega Sunshine Obsah Solární vakuové heatpipe kolektory... 4 Technické informace Westech WT-B 58:... 4 Vakuové trubice Heatpipe... 5 Kotvící prvky pro vakuové trubicové

Více

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Snímače hladiny - CE2265-2014/03 SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Měření výšky hladiny kapalných i sypkých látek. Délka sondy min. 300 mm, max. 5000 mm (tyčová verze), min. 500 mm, max. 25000 mm

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Firma IMAHA spol.s r.o. byla založena roku 1993 a její hlavní činností je prodej regulačních ventilů firmy

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB152 a GB152T o výkonu 5,3 až 24 kw

Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB152 a GB152T o výkonu 5,3 až 24 kw Projekční podklady Projekční podklady Vydání 12/2008 Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB152 a GB152T o výkonu 5,3 až 24 kw Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Kondenzační systémy Buderus...........................................................

Více

NOVÁ KONCEPCE DVEŘÍ NOVÁ KONCEPCIA DVERÍ

NOVÁ KONCEPCE DVEŘÍ NOVÁ KONCEPCIA DVERÍ NOVÁ KONCEPCE DVEŘÍ NOVÁ KONCEPCIA DVERÍ Obsah O značce O značke Obsah O značce... 3 O značke... 3 SKUPINA a... 4 SKUPINA a... 4 SKUPINA b... 6 SKUPINA b... 6 SKUPINA c... 8 SKUPINA c... 8 SKUPINA d...

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

Ž Ý ř Ů ř ó ř ř Ý ř ó ř óú ř ů ř ř ř ř ž ř Ž ř ř ň ů ř ř ř ř ř ř ř ó ř ř Á ř Ž ř Ž ř ř ř Ž ů ř Ž ř ň ó É ů ř ů ř ř ř Ř ř ř ů ř ň ř ů ř ř ů Ž Á ó Ž ř ř Ž ř ř ř ť ř ů ž ř ů ř ř ř ů ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ť ň

Více

Org@Tower. Vertikální členění na míru

Org@Tower. Vertikální členění na míru Vertikální členění na míru Telekomunikace a informační technologie stále výrazněji ovlivňují každodenní práci. Mobilita, kreativita a týmová práce dominují rychlým změnám v úspěšných firmách. Kancelář

Více

KOLEKCE / KOLEKCIA 2013-2014 SUPER CENA!

KOLEKCE / KOLEKCIA 2013-2014 SUPER CENA! KOLEKCE / KOLEKCIA 2013-2014 SUPER CENA! Jsme otevření změnám, kloníme se k novým ideím, kreativita je náš život.to vše se samozřejmě nachází svou odezvu v interiérech. Moderní značka Verte dokonale kopíruje

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA Návod FLOR - ERA 1. Popis výrobku a možnosti jeho použití Tento dálkový ovladač je součástí výrobní řady Era Flor společnosti Nice. Dálkové ovladače této řady jsou vybavené technologií plovoucího kódu

Více

LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk

LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk LED lighting s.r.o. Priemyselné, Verejné a Interiérové LED osvetlenie. Osvetlenie: kancelárskych,

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Návod na osazování. Spalovací vzduch (pro vyhřívací zařízení s protiproudem) Tepelný oddělovací blok. Tepelná Vzduchová šachta

Návod na osazování. Spalovací vzduch (pro vyhřívací zařízení s protiproudem) Tepelný oddělovací blok. Tepelná Vzduchová šachta Spalovací vzduch (pro vyhřívací zařízení s protiproudem) Tepelná Vzduchová šachta Keramická trubka, stavební výška 1,0 m Tepelný oddělovací blok Koncový díl z keramiky S Provedení: 14, Kónus ústí T Armovací

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody.

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody. 31/3/33 Dnes určuje standard pro budoucnost JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ, JEŠTĚ SPOLEHLIVĚJŠÍ BEKO Technologies zúročilo 5 let mezinárodních zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Přehled nabídky kotlů Junkers. Plynové závěsné kotle pro vytápění a přípravu teplé vody. Příjemné teplo pro Váš domov.

Přehled nabídky kotlů Junkers. Plynové závěsné kotle pro vytápění a přípravu teplé vody. Příjemné teplo pro Váš domov. Přehled nabídky kotlů Junkers Plynové závěsné kotle pro vytápění a přípravu teplé vody Příjemné teplo pro Váš domov Teplo pro život Nová řada kotlů Ceraclass: Příjemné teplo a teplá voda pro Váš domov

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

C20. Řetězový elektropohon pro okenní automatizaci

C20. Řetězový elektropohon pro okenní automatizaci Řetězový elektropohon pro okenní automatizaci Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Zajištění dodávky spalovacího vzduchu s využitím samoregulačních větracích klapek REGEL-air

Zajištění dodávky spalovacího vzduchu s využitím samoregulačních větracích klapek REGEL-air Zajištění dodávky spalovacího vzduchu s využitím samoregulačních větracích klapek REGEL-air Cílem článku je seznámení odborné veřejnosti s možností přívodu spalovacího vzduchu samoregulačními větracími

Více

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U Návod k obsluze 818631-00 Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4 Zařazení podle odstavce

Více