zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006"

Transkript

1 zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _

2 program _shrnutí dosud realizovaných aktivit a projektù _seznámení s vývojem projektu Èesko-Bavorský Geopark _pøedstavení jednotlivých partnerù projektu _pøedstavení jednotlivých lokalit geoparku a jejich možného využití v rámci geoparku _pøedstavení Martketingové strategie _pøedstavení Koncepce fungování geoparku _seznámení se zámìrem založení obecnì prospìšné spoleènosti GeoLoci _diskuse

3 shrnutí dosud realizovaných aktivit Miroslava Válová_Mikroregion Konstantinolázeòsko Honza Florian_RECEPTT

4 Evropský geopark _má jasnì definované územní hranice, _jeho území zahrnuje zvláštní geologické dìdictví ve smyslu nìkolika geologicky, archeologicky, ekologicky, historicky nebo kulturnì zajímavých lokalit, _má zpracovánu strategii trvale udržitelného rozvoje a peèuje o tyto lokality, _jeho území je schopné hrát aktivní roli v místním ekonomickém rozvoji, _zapojuje místní obyvatele do péèe o místní dìdictví a do rozvoje regionu, _zajiš uje vzdìlávací, osvìtovou a výzkumnou èinnost Pojem Evropský geopark byl definován v roce 2000 na ostrovì Lesbos.

5 jak to všechno zaèalo 2001_první impulsy na Konstantinolázeòsku, Støíbrsku a Plánsku 2002_pøizvání ke spolupráci na Èesko-Bavorském Geoparku _zpracování Sbìru informací z oblasti geologie _zapojení Mikroregionu Konstantinolázeòsko a Hornicko-historických spolkù v Plané a ve Støíbøe _žádosti o podporu zpracování Studie proveditelnosti [neúspìšné]

6 definování území geoparku _na severovýchodní stranì hranice okresu Tachov _na jihozápadní stranì dálnice D5 _území bylo pozdìji rozšíøeno na celý okres Tachov a obec Úterý _v rámci Èesko-Bavorského Geoparku zabírá cca 1/6 celkové rozlohy _sousedí s obìma regiony

7 Spoleèné prohlášení 2003 Spoleèné prohlášení hejtmanù a zemských radù o podpoøe Èesko-Bavorského Geoparku Všechny zúèastnìné strany se shodují na pøeshranièní spolupráci s cílem vyhlášení spoleèného mezinárodního Èesko-bavorského geoparku. Severozápadní èást Èeského masivu je z geologického hlediska jedna z nejzajímavìjších oblastí v celosvìtovém mìøítku. Geologické zvláštnosti pøíkladnì vypovídají o dìjinách Zemì a jejích vlivech na hospodáøské a kulturní aspekty trvající již staletí. To v sobì obsahuje geovìdní témata se svým aktuálním spoleèenským dopadem, jako krajinné formy pro infrastrukturu, krystalické, vulkanické a sedimentární horniny jako stavební materiál, pùdy pro lesní a zemìdìlské hospodaøení, pøírodní suroviny v hornictví, hydrogeologii a tektoniku pro vodní a lázeòské zdroje, až k výskytu zemìtøesení. Mezinárodní Èesko-bavorský geopark má sloužit jako fórum ke spoleèné nadregionální propagaci a identifikaci pro stávající i v budoucnu vzniklé zaøízení a aktivity. V Karlových Varech dne 25. èervna 2003

8 první kroky ke geoparku 2004_zahájení spolupráce s obèanským sdružením RECEPTT _ke spolupráci na kofinancování bylo osloveno 9 obcí mìst _zpracován katalog geologických zajímavostí regionu _zpracován stavebnì-historický prùzkum BergAmtu v Michal. Horách _navržena konkrétní podoba spolupráce na prvním integrovaném projektu geoparku a zpracována žádost o dotaci ze SROP

9 Projekt vzniku GeoParku dotace _ 504 tisíc Kè _ EU [SROP] a Plzeòský kraj nositel projektu _ obèanské sdružení RECEPTT* partneøi _ Hornicko-historický spolek Planá* _ Hornicko-historický spolek Støíbro* _ Mikroregion Konstantinolázeòsko *_ partneøi s finanèním podílem na kofinancování projektu realizace _ 2005/6

10 Hornické muzeum Planá _vybavení rozšíøené expozice muzea v novì vybudované pøístavbì _Èesko-Nìmecká hornická slavnost _vydání propagaèních materiálù celkové náklady _ 130 tis. Kè partner _ Hornicko-historický spolek Planá

11 Hornický skanzen Støíbro _instalace exponátù dùlní techniky _Slavnostní otevøení hornického skanzenu _Slavnost k 30. výroèí ukonèení tìžby rud ve Støíbøe celkové náklady _ 160 tis. Kè partner _ Hornicko-historický spolek Støíbro

12 Koncepce a propagace _zpracování Koncepce fungování geoparku GeoLoci _prùzkum návštìvníkù regionu a prùzkum cílových skupin _zpracování Marketingové strategie geoparku GeoLoci _návrh loga a zpracování Grafického manuálu vizuální identity _Studie rekonstrukce BergAmtu v Michalových Horách _setkávání s partnery v rámci Èesko-Bavorského Geoparku celkové náklady _ 187 tis. Kè

13 Logo a jednotný vizuální styl p r a me ny na K o n s t antinolá z e òsku putování po studánkách L E S Y V U L K A N I S M U S GEOLO CI, O. P. S. RNDr. Jiøí Hlávka MICHALOVY HORY 67 geolog _ odborný garant PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ T M F E CZ H O R N I C T V Í V O D A

14 Logo a jednotný vizuální styl Pra m eny v K ons tantinových Láz ní ch PRAHA 56 STØÍBRO 13 He ilque l le n i m Ko nsta n t in sb a d 3 km Kladruby HORNICKÉ MUZEUM otevøen o cel or oè n ì l es t k ovs k ý žulov ý ma s í v ek Kamenný vrc h 608 m][ 7 05 foto van ìk 2006

15 Kapka GeoParku dotace _ 726 tisíc Kè _ EU [Interreg IIIA] a Státní rozpoèet nositel projektu _ obèanské sdružení RECEPTT* partneøi _ Obec Èernošín* _ Obec Konstantinovy Láznì* _ Obec Svojšín* _ Sdružení za obnovu vesnice, Svojšín _ Sdružení Michalovy Hory* _ Pracovní skupina Geopark, Tirschenreuth *_ partneøi s finanèním podílem na kofinancování projektu realizace _ 2006/7

16 Nauèná stezka Svojšín _vybudování nauèné stezky Skalní defilé u Svojšína _vybudování altánku na vyhlídce _vydání propagaèního materiálu celkové náklady _ 166 tis. Kè partneøi _ Obec Svojšín _ Sdružení za obnovu vesnice, Svojšín

17

18 Pramen v Michal. Horách _zpracování proj. dokumentace pro zpøístupnìní pramene _pøíprava pro realizaci celkové náklady _ 50 tis. Kè partner _ Sdružení Michal. Hory

19 Nauè. stezka Konst. Láznì _vybudování dvouokruhové nauèné stezky _zpøístupnìní studánek a pramenù _rekonstrukce jímky na vodu _vydání propagaèního materiálu celkové náklady _ 382 tis. Kè partner _ Obec Konstant. Láznì

20 Koncepce Vlèí Hory _zmapování Vlèí Hory a navržení možností jejího využití v geoparku _spolupráce s odbornými institucemi [UK Praha, ÈGÚ, TU Mnichov] _zpracování Koncepce celkové náklady _ 80 tis. Kè partner _ Obec Èernošín

21 Propojení Støíbra a Plané _hledání možností propojení Støíbra a Plané turistickou trasou podél toku øeky Mže _zpracování Studie tohoto propojení celkové náklady _ 100 tis. Kè partneøi _ budou osloveni

22 další probíhající projekty _vlastní projekty Hornicko-historických spolkù Planá a Støíbro _Nauèná stezka Úterý _ o.s. Bart [Plzeòský kraj] _Propagace regionu Èeský Západ _ Receptt [Leader+] _Analýza úprav a prostupnosti krajiny _ MAS Èeský Západ [BAK] _Informaèní centrum geoparku _ Receptt [OP RLZ] _Image prospekt okresu Tachov _ MAS Èeský Západ - Místní partnerství _a další

23 námìty na projekty _zpracování projektové dokumentace a rekonstrukce BergAmtu v M. Horách _Nauèná stezka Michalovy Hory _revitalizace lomu Milevo u Kladrub

24 zapojené subjekty _Hornicko-historický spolek Planá _Hornicko-historický spolek Støíbro _MAS Èeský Západ - Místní partnerství _Mikroregion Konstantinolázeòsko _RECEPTT _Sdružení Michalovy Hory _Sdružení za obnovu vesnice, Svojšín _Úterské obèanské sdružení BART _CHKO Èeský Les _Plzeòský kraj _Obec Bezdružice _Obec Èernošín _Obec Chodová Planá _Obec Kladruby _Obec Konstantinovy Láznì _Obec Olbramov _Mìsto Planá _Mìsto Støíbro _Obec Svojšín

25 Èesko-Bavorský Geopark Lucie Mantelová_RECEPTT

26 základní informace _Èesko-Bavorský Geopark se skládá ze tøí [geo]regionù: _Karlovarský kraj [témìø celé území] _Plzeòský kraj [Tachovsko - GeoLoci] _Bavorsko [zemské okresy Bayereuth, Neustadt, Tirschenreuth a Wunsiedel] _v každém regionu byl zvolen mírnì odlišný postup práce: _Karlovarský kraj _ aktivity jsou øízené shora odborem reg. rozvoje KÚ _Plzeòský kraj _ iniciativu pøevzaly neziskové organizace a obce _Bavorsko _ spolupráce ètyø okresù øízená GEO-Centrem pøi KTB

27 pracovní skupina ÈBG _RNDr. Jiøí Babùrek _ Èeský geologický ústav _Ing. Pavel Beran _ Krajské muzeum Sokolov _Mgr. Ivo Kováè _ Krajský úøad Karlovarského kraje _Jiøí Loskot _ manažer ÈBG za Karlovarský kraj _RNDr. Jaromír Tvrdý _ GP sdružení pro geologii _Jan Florian _ Receptt _RNDr. Jiøí Hlávka _ Hornicko-historický spolek Planá _Lucie Mantelová _ Receptt _Miroslava Válová _ Mikroregion Konstantinolázeòsko _Dipl. Geogr. Gerhard Hänsel _ GEO-Centrum pøi KTB _Dr. Andreas Peterek _ koordinátor ÈBG za Bavorsko

28 výsledky spoleèných jednání _trojstranná shoda na spoleèném logu _vzájemná prezentace regionù na propagaèních akcích v cestovním ruchu _pøedávání zkušeností s realizací dílèích projektù a s rùznými zpùsoby spolupráce s místními aktéry _iniciace spolupráce na více úrovních [spolkù, muzeí, obcí,...] _zájem rozvíjet spoleèné projekty a produkty _první konkrétní návrhy Geotour Vulkanismus, Georangers/prùvodci _diskuse o konkrétních podobách spoleèné øídící struktury _spoleèný postup pøi podání pøihlášky do Sítì evropských geoparkù

29 partneøi projektu Miroslava Válová_Mikroregion Konstantinolázeòsko

30 partneøi projektu _Hornicko-historický spolek Planá _Hornicko-historický spolek Støíbro _MAS Èeský Západ - Místní partnerství _Mikroregion Konstantinolázeòsko _RECEPTT _Sdružení Michalovy Hory _Sdružení za obnovu vesnice, Svojšín _Úterské obèanské sdružení BART _CHKO Èeský Les _Plzeòský kraj _Obec Bezdružice _Obec Èernošín _Obec Chodová Planá _Obec Kladruby _Obec Konstantinovy Láznì _Obec Olbramov _Mìsto Planá _Mìsto Støíbro _Obec Svojšín _a další

31 lokality Geoparku GeoLoci RNDr. Jiøí Hlávka_odborný garant projektu

32 územní vymezení Chodová Planá Michalovy Hory Planá Bezdružice Konstantinovy Láznì Úterý Tachov Èernošín Svojšín Støíbro Kladruby

33 Plánsko

34 Chodovoplánsko

35 Michalovohorsko

36 Bezdružicko

37 Konstantinolázeòsko

38 Èernošínsko

39 Svojšínsko

40 Støíbrsko

41 Kladrubsko

42 dostupnost hlavních lokalit

43 Marketingová strategie Lucie Mantelová_RECEPTT

44 analýza návštìvníkù regionu _cílové skupiny _skupinoví návštìvníci _rodiny _senioøi _jednotlivci _studenti _první návštìvy Aktivity návštìvníkù regionu pìší turistika _ 44% odpoèinek _ 35% cykloturistika _ 24% kultura _ 24% léèba v lázních _ 19%

45 analýza cílových skupin _analyzovány jednotlivé oblasti: _plánování dovolené a rezervace _struktura dovolené _ubytování _stravování _cenové relace _mobilita _zájem o speciální nabídky

46 navržený zpùsob marketingu _zvyšování povìdomí _nepøímá propagace _pøímá propagace _vývoj a prodej produktù _jednotná vizuální komunikace

47 zvyšování povìdomí _výlety a pøednášky _užívání místních materiálù _umístìní poutaèù u vjezdù do obcí _seznámení policie a místní samosprávy s geologickými památkami _zpracování vyuèovacích materiálù pro školy _výchova dorostu

48 nepøímá a pøímá propagace _nepøímá propagace _rozmístìní poutaèù, pøipomínajících existenci a rozsah geoparku _populárnì-vìdecké pøíspìvky a tipy na výlet v rozhlase a v tisku _pøímá propagace _souhrnné katalogy pro cestovní kanceláøe _propagaèní materiály na veletrhy _využití internetu pro propagaci i prodej

49 vývoj a prodej produktù _konzum a vzdìlání _ poznávání okolí, nauèné stezky, kurzy,... _interaktivní nabídky _ dílny, sporty, rýžování zlata, zpracování pøírodních materiálù, letní archeologické tábory,... _zdraví a wellness _ terapeutické pobyty, lázeòské procedury, masáže, odpoèinek,... _ekoturisté _ aktivní ochrana památek, sbìr a využívání léèivek, ochrana pøírody, geomantie,...

50 jednota vizuální komunikace _jednotná vizuální podoba všech propagaèních materiálù, ale i informaèních prvkù v terénu [ukazatele, tabule, nauèné stezky apod.] _pomáhá orientaci návštìvníkù _navrženo logo a grafický manuál vizuální komunikace

51 Koncepce fungování geoparku Lucie Mantelová_RECEPTT

52 náplò èinnosti geoparku _péèe o místní prostøedí, ochrana lokalit geoparku _vzdìlávání a osvìta _výzkumná a vìdecká èinnost, spolupráce s univerzitami _péèe o turisty, prezentace regionu, monitoring a hodnocení služeb CR, zajiš ování informovanosti [prùvodci], turistické balíèky,... _kulturní a volnoèasové aktivity, dílny, workshopy,... _místní produkce a rozvoj

53 partneøi geoparku _provozovatelé atraktivit - neziskové organizace _aktivní pøíznivci geoparku - neziskové organizace a fyzické osoby _pøímí beneficienti - podnikatelé v cestovním ruchu _nepøímí beneficienti - obce _vìdecké instituce - vysoké školy, individuální vìdci _Plzeòský kraj _partneøi v rámci Èesko-Bavorského Geoparku

54 subjekt geoparku _neziskový subjekt, který øídí a koordinuje rozvoj geoparku _zajiš uje ideovou a odbornou stránku projektu _spolupracuje s místními aktéry a zapojuje je do rozhodování _má min. jednoho a výhledovì až tøi zamìstnance, kteøí se geoparku vìnují _je financován z veøejných zdrojù a z pøíjmù, vytvoøených díky existenci geoparku

55 zakladatelé podnikatelé donoøi sympatizanti poè. vklad [kuxy] pøíspìvky [cupusy] turistická agentura dotace provozní pøíspìvky [cupusy] pøíspìvky z pøíjmu dotace na projekty GeoPark kofinancování vlastních projektù kofinancování spoleèných projektù propagace a provoz projekty spoleèné koncepèní projekty soukromých subjektù

56 Zámìr založení subjektu GeoLoci, o.p.s. Honza Florian_RECEPTT

57 obecnì prospìšná spol. _je založena subjekty nebo jednotlivci, kteøí chtìjí podpoøit spoleèný, obecnì prospìšný zájem _zakladatelé mohou do o.p.s. vložit prvotní vklad _zakladatelé jmenují správní radu, složenou z odborníkù, která o.p.s. øídí _o.p.s. je nezisková právní forma, stanovená zák. 248/1995 o o.p.s. _narozdíl od obèanského sdružení ji mohou zakládat i obce

58 návrh struktury o.p.s. _zakladatelé - založí spoleènost, vloží do ní prvotní vklad [kuxy] a jmenují správní radu [odborníky] a dozorèí radu [kontrolní orgán] _sympatizanti - pøispívají na rozvoj Geoparku GeoLoci [cupusy], navrhují èleny správní rady _správní rada - øídí èinnost Geoparku GeoLoci, volí pøedsedu _øeditel a zamìstnanci - zajiš ují èinnost Geoparku GeoLoci

59 zakladatelé a sympatizanti _neziskové organizace [zejm. hornické spolky, ale i další] _provozovatelé atraktivit geoparku [nezisk. organizace, obce, podnikatelé] _místní podnikatelé _obce a mìsta a jejich svazky _jednotlivci [odborníci, sympatizanti,...] _vzdìlávací a vìdecké instituce [vysoké školy, muzea,...]

60 kompetence správní rady _je nejvyšším statutárním orgánem o.p.s. _dbá na dosažení cílù, pro které byla spoleènost založena _schvaluje koncepce, plány a strategie rozvoje geoparku _schvaluje rozpoèet, úèetní uzávìrku, výroèní zprávu _jmenuje a odvolává øeditele

61 složení správní rady _výbor péèe o místní prostøedí a osvìtu _èlen rady pro oblast ochrany pøírody a péèe o pøírodní památky _èlen rady pro oblast kulturnì-historických a technických památek _èlen rady pro oblast osvìty a spolupráce se školami a veøejností _výbor vìdy a výzkumu a spolupráce s vysokými školami a vìd. institucemi _èlen rady pro oblast geologie _èlen rady pro oblast ekologie a botaniky _èlen rady pro oblast archeologie a historii _výbor marketingu a podpory turismu _èlen rady pro oblast hosp. rozvoje území, cest. ruch a kvalitu služeb _èlen rady pro oblast rozvoje a koordinace atraktivit geoparku _èlen rady pro oblast public relations a spolupráci a organizaci akcí

62 zdroje financování a užití _základní jmìní [poèáteèní vklad zakladatelù - kuxy] _pøedfinancování projektù, nákup dlouhodobých investic _fond rozvoje [roèní pøíspìvky a vlastní pøíjmy z pøedešlých let] _kofinancování projektù, provoz geoparku, zkvalitòování služeb _provozní fond [èást vlastních pøíjmù z pøedešlých let] _financování bìžného provozu _rezervní fond [vlastní pøíjmy z pøedcházejícího roku] _krytí pøípadné ztráty, poté pøevod do fondu rozvoje a provozního fondu _pøijaté dotace, granty a úèelové dary [EU, ÈR, Plz. kraj, nadace, obce,...] _financování konkrétních projekt

63 kuxy a cupusy _minimální výše poèáteèního vkladu a doporuèená výše roèního pøíspìvku poèáteèní vklad roèní pøísp. kuxy cupusy _neziskové organizace až Kè Kè _podnikatelské subjekty Kè Kè _nepodnikající fyz. osoby Kè Kè _obce - pilíøe geoparku 8 Kè / obyvatel 4 Kè / ob. _ostatní obce 3 Kè / obyvatel 1,5 Kè / o.

64 návrh postupu _rozeslání návrhu zakládací smlouvy [ em] do pátku _pøipomínkování zakládací smlouvy [ em] do pátku , nominace èlenù správní rady, pøihlášení zakladatelù _zapracování pøipomínek a rozeslání [ em] do úterý _slavnostní založení subjektu Geopark GeoLoci, o.p.s. a volba první správní a dozorèí rady v úterý v Plané

65 Dìkujeme za pozornost.

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Návrh. Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020

Návrh. Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020 Návrh Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020 OBSAH 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODZVIČINSKA... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více