2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009"

Transkript

1 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají na nì výbìrová øízení. Mají legitimní moc vze lou z demokratických voleb. Rozhodováním o návrzích vze lých z procesu KPSS jim dávají politickou legitimitu. Cílem zadavatelù je nakoupit obèanùm potøebné slu by co nejkvalitnìj í a co nejlevnìji k tomu potøebují znát standardy kvality sociálních slu eb, zdroje svého regionu, demografii, statistiky, atd. Nejdùle itìj í úkol zadavatelù je zadávat politickou zakázku - aktivnì vytváøet a podporovat pøíznivou atmosféru k realizaci komunitního plánování. V optimálním pøípadì je zadavatel více finanèní mana er ne zøizovatel sociálních slu eb. 9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 návrhy III. Návrhová èást 2. Komunitního plánu sociálních slu eb mìsta Litomìøice 3. Finanèní zdroje pro naplòování 2. KPSS 3.1. Vnitøní a vnìj í finanèní zdroje pro realizaci 2. KPSS Naplòování plánu sociálních slu eb si vy ádá nové finanèní prostøedky, které nebude mo né èerpat pouze z vnitøních zdrojù Mìsta Litomìøice. Bìhem realizace plánu sociálních slu eb proto pùjde o efektivní vyu ití vnìj ích finanèních zdrojù, a to jak jednotlivých dotaèních titulù ministerstev, nadací a nadaèních fondù, tak i programù Evropské unie. Je potøeba podpoøit vytvoøení finanèní rezervy pro spolufinancování projektù sociální oblasti, urèených pro podporu ze strukturálních fondù Evropské Unie. 4. Proces plánování a konzultací 4.1. Proces plánování a konzultací 2. KPSS 1. Vyu ití regionální kooperaèní sítì jako potøebného základu spolupráce pøi komunitním plánování. 2. Zapojení zadavatele, poskytovatelù a u ivatelù sociálních slu eb do procesu komunitního plánování. 3. Vytvoøení efektivní kooperaèní struktury (realizaèní tým, zpracovatelský tým, èlenové organizací a institucí poskytující sociální slu by). 4. Vytvoøení efektivního regionálního informaèního systému. metodika è. 5 Jak vytvoøit efektivní regionální informaèní systém obsah: mapa slu eb katalog slu eb SWOT analýza oblastí Data Pro Plánování informaèní systém výkaznický a interaktivní vyu ití internetu pro zvý ení informovanosti cílových skupin o místních plánovacích procesech schovat text 5. Práce na analytické èásti dokumentu. 6. Zji ování potøeb u ivatelù sociálnì znevýhodnìných osob na trhu práce. 7. Zpracování návrhové èásti plánu (strategické cíle a opatøení).metodika è. 6 Zji ování potøeb u ivatelù sociálnì znevýhodnìných osob na trhu práceobsah: techniky sbìru a analýzy potøeb pro cílové skupiny schovat text metodika è. 7 Jak týmovì spolupracovat rùzné zájmy za jedním stolemobsah: zpracování èasového harmonogramu pøíprava 8 10 zasedání jedné koordinaèní skupiny zpracování SWOT analýzy v dané cílové oblasti nastavení systému práce v koordinaèních skupinách Potøeba slu ba pøidìlování priorit vytipovaným slu bám zpracování návrhu plánu pro proces konzultací schovat text 8. Vedení procesu konzultací komunitního plánu péèe s rùznými cílovými skupinami. 9. Evaluace plánu a monitoring finanèních prostøedkù pro rozvojové projekty. 10. Smluvní vztahy v procesu komunitního plánování, vytváøení mezisektorových partnerství za úèelem naplòování KPSS. Pøi procesu vytváøení komunitního plánu bylo dbáno o maximální zapojení veøejnosti do tvorby v ech jeho èástí. 26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 závìr IV. Závìreèné informace 6. Závìr 6.1. Pokraèování procesu KPSS Pro v echny ty, kteøí si myslí, e tímto je velký kus práci pro rozvoj sociální oblasti mìsta Litomìøice dokonèen je nutné øíci, e je to právì naopak. Kvalitnì zanalyzovanými potøebami zadavatele, poskytovatelù a pøedev ím u ivatelù a stanovení cílù a opatøení byl uèinìn základní krok pro jejich naplòování. Jinými slovy tento dokument je podpùrným materiálem pro odpovìdné a efektivní zaji ování potøebných a kvalitních slu eb obèanùm mìsta Litomìøice. Komunitní plánování je ivý proces který bude pokraèovat a jeho úspì nost se bude mìøit právì realizací pøedsevzatých aktivit, projektù. Proto o procesu KPSS je mo né se kdykoliv informovat a pøipomínky a námìty ke plánování sociálních slu eb ve mìstì Litomìøice vzná et na adrese: komunitnímu Mìstský úøad Litomìøice Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví Paní Hana Chrudimská Mírové nám Litomìøice telefon: Podìkování Zadavatel 2. Komunitního plánu sociálních slu eb mìsta Litomìøice si dovoluje podìkovat v em, kteøí se na této podobì plánu podíleli, a stali se tím také tvùrci tohoto dokumentu, a tìm, kteøí umo nili realizovat dílèí aktivity, s plánem spojené. Podìkování patøí: - Krajskému úøadu Ústeckého kraje za poskytnutou dotaci, která umo nila financování plánu - Místostarostovi mìsta Litomìøice panu Jiøímu Landovi za jeho anga ovanost a podporu celému procesu - Libu i Melenové, garantce projektu za mìsto Litomìøice a zároveò vedoucí skupiny sociální pomoci Senioøi - Ing. Martinu Veberovi, vedoucímu odboru sociálních vìcí a zdravotnictví, za jeho aktivní pøístup a podporu projektu - MUDr. Jiøímu Pra ákovi za odborné konzultaèní slu by - Mgr. Zdeòku Mackovi z organizace Komunitní plánování o.p.s., odbornému konzultantovi a facilitátorovi návrhové èásti KPSS - Diakonii ÈCE, Bethelu, o.s., Pedagogicko-psychologické poradnì, Libu i Melenové a KLICE 1 za zprostøedkování dotazníkových etøení - Knihovnì K.H.M., Úøadu práce Litomìøice, Mìstské nemocnici Litomìøice, Informaènímu centru mìsta za umo nìní distribuce a aktivní pøístup v rámci procesu pøipomínkování dokumentu veøejností 47

44 6.2. Podìkování - Centrální kolní jídelnì u Jiráskových sadù za umo nìní setkání s obèany v rámci procesu konzultací - v em tìm, kdo si na li èas, a odpovìdìli na otázky v dotaznících, které jsou nezbytným podkladem pro proces komunitního plánování - v em, kdo si vyna li chvíli èasu na vyjádøení se ke komunitnímu plánu v prùbìhu procesu konzultací - a samozøejmì v em, kdo jakkoli projevili zájem o tuto aktivitu pøi pøípravì tohoto dokumentu a tìm, kdo ji projeví v budoucnu. - dìkujeme také v em aktivním èlenùm skupin sociální pomoci, kteøí se podílejí na KPSS viz. bod Kontakty na èleny skupin sociální pomoci a poskytovatele sociálních slu eb - vedoucím/mana erùm jednotlivých skupin sociální pomoci, kteøí odvedli na celém projektu velký kus práce viz. bod Kontakty na zpracovatele KPSS Za mìsto Litomìøice Miroslav Chlumský Garant procesu komunitního plánování 48

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

2001-2006 zpráva o stavu geoparku

2001-2006 zpráva o stavu geoparku 2001-2006 zpráva o stavu geoparku informace o pøípravách vzniku geoparku na území Støíbrska, Konstantinolázeòska a Plánska jako souèásti Èesko-Bavorského Geoparku geopark geoloci _ kouzlo naší zemì Podoba

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006

zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006 zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006 program _shrnutí dosud realizovaných aktivit a projektù _seznámení s vývojem projektu Èesko-Bavorský Geopark _pøedstavení jednotlivých partnerù projektu

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více