Aktualizace Dlouhodobého záměru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Dlouhodobého záměru"

Transkript

1 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Třebíč, srpen 2012

2 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. PRO ROK 2013 Projednán v Akademické radě ZMVŠ dne ve Správní radě ZMVŠ dne schválen v Akademickém senátě ZMVŠ dne Třebíč, srpen 2012

3 Obsah Úvod... 4 Východiska... 4 Priority a konkrétní cíle Aktualizace DZ ZMVŠ Kvalita a relevance Zajištění stabilizace rozvoje ZMVŠ pro následující období Implementace národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání Využívání efektivních forem a metod výuky s ohledem na profil ZMVŠ Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů Příprava kvalitních lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a další tvůrčí činnost Otevřenost Internacionalizace ve vzdělávání Spolupráce s praxí Celoživotní vzdělávání Přístup k vysokoškolskému vzdělání Poradenství na ZMVŠ Propagace a marketing Efektivita a financování Rozvoj materiálně technické základny Rozvoj informačních technologií Odpovědně řízená vysoká škola... 13

4 Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. (dále ZMVŠ) pro rok 2013 (dále jen Aktualizace Dlouhodobého záměru ZMVŠ pro rok 2013 ) vychází v základním konceptu z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období , který zpracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen Dlouhodobý záměr ministerstva ). Obsahuje konkrétní cíle, které ZMVŠ plánuje realizovat jako své priority v roce Jednotlivé cíle jsou uvedeny ve struktuře, která odpovídá jednotlivým prioritním oblastem Dlouhodobého záměru ZMVŠ. Tyto cíle Aktualizace Dlouhodobého záměru ZMVŠ pro 2013 byly stanoveny na základě analýzy současné situace, ve které se nachází jediná soukromá vysoká škola v Kraji Vysočina. ZMVŠ jako jediná soukromá vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina musí rovněž pro definování priorit Aktualizace Dlouhodobého záměru ZMVŠ pro rok 2013 zohlednit potřeby a záměry rozvoje regionu a spolupráci s regionálními partnery, jako jsou podnikatelské subjekty, veřejný sektor a vzdělávací instituce působící na území Kraje Vysočina. Aktualizace Dlouhodobého záměru ZMVŠ pro rok 2013 popisuje konkrétní výsledky realizovaných aktivit a zajištění plnění naplánovaných cílů. Východiska ZMVŠ je jedinou soukromou vysokou školou v Kraji Vysočina. Svoji podstatou je zaměřena na výchovu profesních bakalářů a orientuje se na velmi úzkou spolupráci s podnikatelskými subjekty a správními orgány v Kraji Vysočina. V současné době nabízí prezenční studium ve třech studijních programech a čtyřech bakalářských oborech. V akademickém roce 2011/2012 bylo zapsáno ke studiu v akreditovaných studijních oborech 751 studentů. Výuka probíhala na ZMVŠ Třebíč ve 3 studijních programech: Aplikované vědy a informatika (studijní obor Aplikované informační technologie) Ekonomika a management (studijní obory Informační management, Management a marketing) Hospodářská politika a správa (studijní obor Veřejnosprávní studia) Všechny obory jsou vyučovány v prezenční formě, v kombinované formě výuky u oborů Informační management, Management a marketing a Veřejnosprávní studia. Standardní doba studia bakalářských studijních programů v prezenční i kombinované formě je tři roky. ZMVŠ se dále úspěšně profiluje i v rámci dalších vzdělávacích aktivit, a to zejména na poli činnosti Centra celoživotního vzdělávání a kurzů zajišťovaných prostřednictvím bloků přednášek tzv. Univerzity třetího věku.

5 Z hlediska dlouhodobě plánovaných aktivit je prioritou rozvoj a stabilizace personálního zabezpečení studijních oborů, rozvoj vědecké a publikační činnosti a rozvoj infrastruktury (byla schválena projektová žádost o poskytnutí dotace na zateplení pláště budovy ze Státního fondu životního prostředí). ZMVŠ dále připravuje inovaci akreditovaných studijních oborů a nové akreditace ve vazbě na aktuální potřeby trhu práce v cílovém regionu. Priority a konkrétní cíle Aktualizace DZ ZMVŠ Kvalita a relevance 1.1. Zajištění stabilizace rozvoje ZMVŠ pro následující období Převážná část stávajících studentů ZMVŠ pochází z Kraje Vysočina, vysoká škola proto usiluje o intenzivní provázanost studijních oborů s potřebami a vývojem trhu práce v našem regionu. Jednou z klíčových priorit je prohloubení spolupráce s Krajem Vysočina, Městem Třebíč, dalšími zakladateli vysoké školy a zejména s budoucími zaměstnavateli absolventů ve veřejném i privátním sektoru. Podíl absolventů, kteří pokračují v navazujícím magisterském studiu na jiných vysokých školách, se pohybuje v průměru kolem 20 procent. Rozhodujícím faktorem, který přispěje ke stabilizaci ZMVŠ, je vysoká míra uplatnitelnosti absolventů na regionálním trhu práce. Na svém třetím zasedání ve dnech června 2012 se Akreditační komise zabývala Západomoravskou vysokou školou v Třebíči, kde konstatovala přetrvávající nedostatečné personální zabezpečení tří studijních oborů. Na základě tohoto zjištění omezila jejich akreditace. Zpráva ze zasedání AK nastartovala rozsáhlý proces vnitřní kontroly. Následně vysoká škola zahájila revizi studijního oboru Management a marketing a přípravu nových studijních oborů, o jejichž akreditaci vysoká škola usiluje. dokončit přípravu reakreditace oboru Management a marketing podat žádost o udělení nové akreditace oboru Udržitelný rozvoj regionu a krajiny, který bude připravován v úzké spolupráci s odbornými pracovišti, jež působí na území Kraje Vysočina podat žádost o udělení nové akreditace oboru Kulturněhistorická studia ve spolupráci s Moravským zemským archivem Brno a zahraničními odbornými pracovišti podat žádost o prodloužení akreditace všech stávajících bakalářských oborů, kterým končí akreditace v říjnu 2013, a to na dostudování stávajících studentů předložení žádosti o reakreditaci oboru Management a marketing předložení žádosti o akreditaci oboru Udržitelný rozvoj regionu a krajiny předložení žádosti o akreditaci oboru Kulturněhistorická studia předložení žádosti o prodloužení stávajících akreditací na dostudování studentů 1.2. Implementace národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání Závěry a doporučení v rámci Individuálního projektu národního Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen IPn a OP VK ) s názvem Q-RAM

6 (tvorba Národního kvalifikačního rámce a jeho pilotní ověření) bude ZMVŠ uplatňovat ve svých vnitřních postupech, a to především při přípravě studijních plánů nových oborů Využívání efektivních forem a metod výuky s ohledem na profil ZMVŠ Hodnocení vysoké školy Akreditační komisí se stalo impulsem pro položení důrazu na využívání moderních a inovativních vzdělávacích metod v rámci prezenčního i kombinovaného studia jednotlivých oborů. Svoji pozitivní roli v tomto ohledu sehrává i intenzivnější spolupráce s budoucími zaměstnavateli a reflexe jejich požadavků na absolventy vysoké školy. ZMVŠ realizuje bakalářské studijní programy a obory, jež jsou charakterizovány kooperací s regionálními odbornými pracovišti v podobě odborných praxí a stáží a realizací bakalářských prací ve vazbě na aktuální otázky. využívat ve výuce jednotlivých předmětů moderní vzdělávací formy a metody podporovat tvůrčí a publikační činnost akademických pracovníků ZMVŠ zapojit studenty do tvůrčích činností vysoké školy aktualizace e-learningových opor pro kombinovanou formu studia ověřování kvality výuky formou vnitřní evaluace zapojení studentů do tvůrčích činností vysoké školy 1.4. Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů ZMVŠ prohloubí spolupráci s budoucími zaměstnavateli absolventů a vytvoří tak platformu pro redefinování potřebných znalostí, dovedností a způsobilostí absolventů, které zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Na celostátní úrovni je zaváděn systém vyhodnocování zaměstnanosti absolventů jednotlivých vysokých škol, zatím podle absolvovaných studijních programů s přihlédnutím k regionálním disparitám v míře nezaměstnanosti podle jednotlivých území okresů, kde mají absolventi trvalé bydliště. Pro plánování počtu přijímaných studentů je potřeba mít k dispozici tato data na úrovni jednotlivých studijních oborů. ZMVŠ sleduje uplatnění absolventů na základě dotazníků, chybí systém pravidelného vyhodnocování praxí studentů, který by se zaměřil především na praktickou využitelnost odborných znalostí a dovedností, které studenti získávají ve výuce. Pro budoucí plánování je nutné, aby ZMVŠ sledovala s větší pozorností uplatnitelnost absolventů stávajících oborů a z těchto důvodů doplnila portfolio své nabídky o další předměty žádané na trhu práce. pokračovat v pravidelném vyhodnocování všech dostupných dat o uplatnitelnosti absolventů ZMVŠ včetně využívání informací od absolventů pokračovat v navazování systematické spolupráce se zaměstnavateli v rámci realizace praxí studentů

7 zvýšit počet bakalářských prací zpracovaných na konkrétní téma z aplikační sféry získaná data o uplatnitelnosti absolventů a jejich vyhodnocování v každém akademickém roce zefektivnění systému evidence, kontroly a vyhodnocování praxí studentů navázání spolupráce s novými poskytovateli praxí studentů počty bakalářských prací zpracovaných na konkrétní téma z aplikační sféry inovace nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů s ohledem na zvýšení uplatnitelnosti absolventů 1.5. Příprava kvalitních lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a další tvůrčí činnost Podstatným faktorem, který povede ke stabilizaci a dalšímu rozvoji vysoké školy, je vytvoření stabilního kmenového jádra akademických pracovníků. Za tímto účelem hodlá ZMVŠ realizovat cílenou podporu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. ZMVŠ systematicky podporuje postgraduální studium svých pedagogů, kteří participují na zajištění seminářů a cvičení v rámci výuky jednotlivých předmětů a mají předpoklady pro další odborný rozvoj. Důraz je také kladen na zahájení habilitačních řízení kmenových pracovníků ZMVŠ. Platformu pro další rozvoj a nabývání zkušeností v oblasti prezentace výsledků tvůrčí činnosti akademických pracovníků poskytuje odborný časopis Studia Trebicensia vydávaný vysokou školou a dále odborné konference a workshopy zacílené na akreditované obory. pokračovat v podpoře perspektivních akademických pracovníků směřujících k získání titulu Ph.D. nebo k habilitaci uvést do praxe směrnici o odměňování vydanou ředitelem ZMVŠ Třebíč, o. p. s. podporovat akademické pracovníky v přípravě grantových a projektových záměrů spolupracovat s jinými vysokoškolskými a výzkumnými pracovišti v různých oblastech tvůrčí činnosti pravidelné roční vyhodnocování výsledků tvůrčí činnosti cílená podpora akademických pracovníků, kteří studují postgraduální studium, nebo se připravují na habilitační řízení zapojení jednotlivých akademických pracovníků či týmů do externích grantových programů na podporu výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti 2. Otevřenost 2.1. Internacionalizace ve vzdělávání ZMVŠ bude v roce 2013 aktivně podporovat mobility studentů a akademických pracovníků. Za tímto účelem dojde k uzavření nových bilaterálních smluv s partnerskými zahraničními vysokými školami, které realizují obdobně zaměřené

8 studijní programy. Důraz bude kladen zejména na přeshraniční spolupráci s institucemi v Rakousku a Německu. Východiskem pro rozvoj studijních a pracovních pobytů v zahraničí se stane rozšíření pedagogického zabezpečení výuky jazyků o rodilé mluvčí, kteří prohloubí komunikační kompetence studentů s ohledem na zaměření studia. Počet akademických pracovníků a studentů, kteří se zapojují do mobilit, je dlouhodobě nedostatečný. Důvodem je chybějící tradice zahraničního studia studentů ZMVŠ, nedostatečná propagace a systematická koordinace aktivit směřujících k podpoře studijních pobytů a současně nedostatečně rozvinuté komunikační dovednosti studentů v cizích jazycích. založení Centra jazykového vzdělávání, jehož cílem je systematické zajištění výuky jazyků zapojení rodilých mluvčí do výuky konverzace za účelem prohloubení komunikačních dovedností s důrazem na studovanou problematiku uzavření nových bilaterálních smluv s partnerskými pracovišti v zahraničí ustanovení nového koordinátora programu ERASMUS a dalších programů mobilit studentů a pedagogů vytvoření a schválení Statutu Centra jazykového vzdělávání uzavření pracovních smluv s rodilými mluvčími, kteří budou participovat na výuce jazyků nové bilaterální smlouvy s partnerskými pracovišti v zahraničí uzavření pracovní smlouvy s koordinátorem mobilit 2.2. Spolupráce s praxí ZMVŠ nabízí bakalářské studium v akreditovaných programech, které je prakticky orientované a úzce navázané na spolupráci s institucemi v podnikatelském a veřejném sektoru. Součástí studia je realizace praxí u vybraných subjektů převážně v regionu, v němž vysoká škola působí. ZMVŠ bude dále pokračovat v navazování kontaktů a uzavírání smluv o spolupráci s vybranými poskytovateli praxí. V procesu zadávání, realizace a hodnocení kvality studentských praxí budou nastaveny nové kontrolní mechanismy, které povedou k zefektivnění spolupráce s aplikační sférou. Dalším cílem je podpora zapojení odborníků z praxe do výuky v podobě jednorázových přednášek, seminářů a organizací praktických workshopů, které prohloubí praktické znalosti nabyté v povinných akreditovaných předmětech. ZMVŠ bude klást důraz na systematické zadávání témat bakalářských prací ve spolupráci s aplikační sférou a vazbě na aktuální potřeby praxe. Studenti během svého studia na ZMVŠ absolvují odborné praxe v podnikatelském či veřejném sektoru. Řada z nich získá v průběhu praxí také téma své bakalářské práce včetně možnosti využít pro její realizaci informace a zázemí instituce, v níž praxi uskutečnili. V současné době nedochází k dostatečné evaluaci praktických dovedností a způsobilostí, které si studenti v průběhu praxí osvojili. Nedostatečná je rovněž komunikace a získání zpětné vazby od zaměstnavatelů, která by byla implementována

9 do aktualizace studijních programů a vedla k zefektivnění a nezbytnému zacílení jednotlivých předmětů na aktuální potřeby praxe. zavést pravidelná setkání pedagogů ZMVŠ a zástupců aplikační sféry všechny nové akreditace a reakreditace stávajících oborů připravovat se zřetelem na požadavky zaměstnavatelů, potřeby rozvoje regionu a trhu práce pokračovat v zapojování odborníků z praxe do pravidelné výuky včetně jednorázových přednášek vytvářet příležitosti ke spolupráci s odborníky z praxe při realizaci tvůrčích a výzkumných aktivit ZMVŠ podporovat zvýšení podílu bakalářských prací zadávaných na konkrétní témata z aplikační sféry nabídnout vhodným odborníkům z praxe možnost zapojení se do vedení a oponování bakalářských prací a seznámit je s metodikou pro vedoucí bakalářské práce formou semináře uzavírat smlouvy o spolupráci s vybranými poskytovateli praxí pravidelné porady pedagogů a zástupců aplikační sféry zapojení zástupců zaměstnavatelů do přípravy nových studijních programů a oborů či do inovace profilových předmětů počty zapojených odborníků z praxe do výuky - přednášky, semináře, workshopy společné realizační týmy tvůrčích a výzkumných projektů, na nichž participují pedagogové školy a zástupci aplikační sféry počet bakalářských prací zaměřených na konkrétní témata z aplikační sféry uzavřené smlouvy o spolupráci s vybranými poskytovateli praxí 2.3. Celoživotní vzdělávání ZMVŠ bude nadále rozvíjet ty činnosti, které akcentují úzkou vazbu vysoké školy na region a vytváří tak ve škole centrum vzdělávacích a kulturních aktivit. V dalších letech dojde k rozvoji a inovaci stávající nabídky vzdělávacích programů ve formě tzv. Univerzity třetího věku a přípravě různých forem dalšího vzdělávání. Ve spolupráci s významnými regionálními partnery bude vytvořena nabídka kurzů profesního vzdělávání pro zájemce ze strany firem či jednotlivců. V rámci jazykových kurzů budou využívány elektronické studijní moduly a metodiky vytvořené v rámci projektu Business English online. Třetím rokem nabízí ZMVŠ zájemcům z řad široké veřejnosti vzdělávání formou Univerzity třetího věku. Dlouhodobě vysoký zájem o tuto aktivitu v oblasti vzdělávání ukazuje na prostor, ve které by měla ZMVŠ zaujmout klíčové místo. Jednotlivé kurzy korespondují nejenom se zaměřením studia v akreditovaných studijních programech, ale vytváří přesah do dalších vědních disciplín. inovovat nabídku kurzů Univerzity třetího věku ověřit spokojenost posluchačů Univerzity třetího věku s navštěvovanými kurzy a jejich připomínky a doporučení implementovat do další nabídky

10 vytvořit nabídku vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance firem působících v regionu realizovat přípravné kurzy v cizích jazycích využívat metodiky a moduly vytvořené v rámci projektu Business English online nově vytvořené a inovované kurzy Univerzity třetího věku analýza spokojenosti posluchačů Univerzity třetího věku nabídka vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance firem přípravné kurzy cizích jazyků aplikace metodik a modulů vytvořených v rámci projektu Business English online při výuce cizích jazyků 2.4. Přístup k vysokoškolskému vzdělání Akreditace nových oborů povede vzhledem k jejich zaměření nejenom k nárůstu kvality, ale současně také ke zvýšení požadavků na studenta, poklesu počtu uchazečů a také k vyšší neúspěšnosti v průběhu studia. Z toho důvodu budou uchazečům nabízeny přípravné jazykové a odborné kurzy. Pro uchazeče o studium bude organizován Den otevřených dveří s prezentací jednotlivých forem a oborů studia. Pro usnadnění orientace v budově ZMVŠ bude vytvořen nový navigační systém. Průběžně budou také aktualizovány informace o nabídce studia formou tištěných propagačních materiálů, webové prezentace a propagací na sociálních sítích. Vzhledem k přetrvávajícím obtížím spojeným s dlouhodobým zajištěním stabilního jádra kmenových pracovníků stávajících oborů a klesající potřebě absolventů těchto oborů na trhu práce prochází ZMVŠ procesem přípravy nových studijních oborů, které povedou k nárůstu kvality a budou v souladu s požadavky zaměstnavatelské praxe v regionu. podporovat studenty přírodovědných a technických studijních oborů uspořádat Dny otevřených dveří realizovat přípravné jazykové a odborné kurzy vytvořit nový orientační systém v budově vysoké školy aktualizovat informační materiály o nabídce studia ZMVŠ vytvoření nových akreditací zaměření na přírodovědné a technické studijní obory Den otevřených dveří přípravné jazykové a odborné kurzy nový orientační systém v budově ZMVŠ aktualizované informační materiály o nabídce studia ZMVŠ 2.5. Poradenství na ZMVŠ V průběhu studia bude studentům nadále poskytována studijní a psychologicko-sociální podpora formou poradenství. Na počátku studia absolvují studenti úvodní adaptační seminář, který sníží riziko neúspěšnosti a poskytne studentům základní orientaci v jejich právech a povinnostech, harmonogramu studia a podmínkách úspěšného zakončení jeho

11 dílčích částí. ZMVŠ bude usilovat o trvale udržitelné zlepšování podmínek pro úspěšné studium a nabízet další podpůrné aktivity, které zvýší uplatnitelnost absolventa na trhu práce. Součástí poradenství je také podpora mimořádně nadaných studentů v jejich úsilí o navazující magisterské studium. Studijní oddělení poskytuje studentům informace týkající se jejich studijních povinností a podílí se na zajištění úvodního adaptačního semináře pro studenty prvního ročníku. Jeho činnost této oblasti doplňuje psychologicko-sociální poradenství. Doposud nebyla dostatečně rozvinuta podpora v oblasti kariérního poradenství nezbytná pro zajištění vysoké uplatnitelnosti absolventů. podporovat sociálně znevýhodněné studenty formou stipendií pravidelně analyzovat studijní neúspěšnost studentů a její příčiny zkvalitňovat a inovovat studijní materiály, metodické pomůcky a studijní opory pro kombinovanou formu studia podporovat mimořádně nadané studenty v jejich snaze pokračovat v navazujících magisterských studiích vytvořit systém kariérního poradenství udělování prospěchových, sociálních a ubytovacích stipendií analýza studijní neúspěšnosti studentů a jejích příčin zkvalitnění a inovace studijních opor a metodických pomůcek analýza uplatnění absolventů v praxi i v navazujícím magisterském studiu pokračování poradenské činnosti pro studenty, a to především pro oblast studijní a psychologicko-sociální vytvoření systému kariérního poradenství 2.6. Propagace a marketing ZMVŠ připravuje akreditaci nových studijních oborů, které povedou ke zvýšení kvality vzdělávání a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V souvislosti s tímto záměrem bude vytvořena nová marketingová strategie zacílená na absolventy středních škol, kteří splňují předpoklady pro další studium na ZMVŠ. V souladu s marketingovým plánem ZMVŠ na rok 2013 budou realizovány jednotlivé kroky prezentace aktivit ZMVŠ a současně budou definovány konkrétní kompetence a odpovědnosti jednotlivých součástí a zaměstnanců vysoké školy. Marketingová strategie bude zacílena nejenom na absolventy středních škol, ale také na další odborné a vzdělávací instituce působící v regionu a na širokou veřejnost s cílem vytvořit na vysoké škole vzdělávací a kulturní centrum regionu. ZMVŠ připraví novou internetovou prezentaci a zaměří se na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. ZMVŠ organizuje celou řadu kulturních a vzdělávacích aktivit. Je třeba, aby přijala systémový přístup k těmto akcím v úzké spolupráci se vzdělávacími a kulturními institucemi města Třebíč a širokého okolí a tak zaujala významnější postavení ve sféře vzdělávání a kultury. Stávající webová prezentace ZMVŠ neodpovídá aktuálním požadavkům vysoké školy. V souvislosti s novou profilací ZMVŠ je třeba využívat moderní marketingové a

12 komunikační nástroje. V současné době není ve škole vytvořena pozice koordinátora marketingových a PR aktivit. Propagační materiály využívané dlouhodobě vysokou školou ztrácí svoji vypovídací hodnotu a schopnost oslovit cílovou skupinu. Spolupráce se středními a vyššími odbornými školami není systematická, vytvořené kontakty nejsou pravidelně obnovovány, což znesnadňuje informovanost o studijní nabídce. vytvořit novou strategii marketingových a propagačních aktivit stanovit jednotlivé kroky při zavádění marketingové strategie s určením odpovědností jednotlivých součástí a zaměstnanců vysoké školy vytvořit systém komunikace a spolupráce s vybranými středními a vyššími odbornými školami a dalšími odbornými a vzdělávacími institucemi v regionu vytvořit novou internetovou prezentaci ZMVŠ zefektivnit komunikaci prostřednictvím sociálních sítí nová strategie marketingových a propagačních aktivit harmonogram jednotlivých kroků kompetencí a odpovědností v oblasti marketingu a PR pravidelná setkání se zástupci vybraných středních a vyšších odborných škol a dalších odborných a vzdělávacích institucí v regionu nová internetová prezentace ZMVŠ navázaná spolupráce s mediální a PR agenturou, která formou outsorcingu zajistí propagaci aktivit ZMVŠ 3. Efektivita a financování 3.1. Rozvoj materiálně technické základny V rámci investičních akcí se ZMVŠ bude soustředit na dlouhodobě plánované aktivity směřující k revitalizaci objektu vysoké školy, zejména zateplení budovy školy a výměnu oken za účelem snížení energetické náročnosti provozu a zlepšení podmínek v učebních prostorách. Stávající plášť budovy neodpovídá požadavkům na efektivní ekonomický provoz. zateplit vnější plášť budovy ZMVŠ a provést výměnu oken vnější plášť budovy ZMVŠ je zateplen a proběhla výměna oken 3.2. Rozvoj informačních technologií Udržovat stávající počet učeben na ZMVŠ v požadovaném provozním stavu. Obměna starších, nevyhovujících a nefunkčních zařízení. Jsou provozovány tři učebny vybaveny výpočetní technikou. Dále je k dispozici výpočetní technika v knihovně ZMVŠ. Každý zaměstnanec má k dispozici výpočetní techniku.

13 provádět průběžnou výměnu starších, nevyhovujících a nefunkčních zařízení výměna starších, nevyhovujících a nefunkčních zařízení 3.3. Odpovědně řízená vysoká škola V souvislosti s novou orientací vysoké školy dojde k zefektivnění vnitřního uspořádání a vymezení konkrétních kompetencí, odpovědností a systému hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti jednotlivých pracovníků ZMVŠ. Nové vedení vysoké školy provedlo v souvislosti s procesem hodnocení ZMVŠ ze strany Akreditační komise podrobnou analýzu personálního zabezpečení studia, finančních toků a administrativních procesů. ukázala potřebu podstatné revize struktury vysoké školy, komunikace mezi jednotlivými složkami, administrativních procesů a jejich provázanosti na vnitřní uspořádání školy. vytvoření nové Směrnice o odměňování akademických pracovníků vytvoření efektivní struktury vnitřního uspořádání vysoké školy revize finančních toků, nájemních smluv a administrativních procesů zefektivnit komunikaci mezi jednotlivými složkami ZMVŠ vytvořená Směrnice o odměňování akademických pracovníků vytvořená efektivní struktura vnitřního uspořádání vysoké školy revize finančních toků, nájemních smluv a administrativních procesů zavedení systému pravidelných porad ZMVŠ V Třebíči dne ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D. rektor ZMVŠ

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. pro rok 2011

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. pro rok 2011 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2018

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2018 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2018 Vědecká rada FZS TUL projednala dne 20. listopadu 2017 Akademický senát FZS TUL schválil dne

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019 Vědecká rada FZS TUL projednala dne 2. října 2018 Akademický senát FZS TUL schválil dne 10.

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ A VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2017 \ Á / Fakulta zdravotnických studií» PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2017 VR FZS TUL projednala dne 16. května 2017 AS FZS TUL schválil

Více

Aktualizace pro rok 2014

Aktualizace pro rok 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Hornicko-geologické fakulty VŠB TUO na období 2011-2015 Aktualizace pro rok 2014 Ostrava, 2014 ÚVOD

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci na období

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci na období Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci na období 2016-2020 LIBEREC, listopad 2015 Obsah Úvod...3 I. Prioritní

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

REALIZACE Strategického záměru

REALIZACE Strategického záměru REALIZACE Strategického záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2017 Realizaci Strategického záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP na

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2007 Jihlava, říjen

Více

Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na rok 2019

Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na rok 2019 Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na rok 2019 Úvod Předkládaný Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo nám. 885/14, Opava, Česká republika

Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo nám. 885/14, Opava, Česká republika Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo nám. 885/14, 746 01 Opava, Česká republika Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí

Více

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA 1.1 Profilace a diverzifikace studijních programů koordinaci přijímacích

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo nám. 885/14, Opava, Česká republika

Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo nám. 885/14, Opava, Česká republika Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo nám. 885/14, 746 01 Opava, Česká republika Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Obsah Poslání Ekonomické fakulty Priority Ekonomické fakulty Vzdělávání a pedagogická činnost... 2

Obsah Poslání Ekonomické fakulty Priority Ekonomické fakulty Vzdělávání a pedagogická činnost... 2 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR EKONOMICKÉ FAKULTY 2015-2019 0 OBSAH Obsah... 1 Poslání Ekonomické fakulty... 1 Priority Ekonomické fakulty... 2 1 Vzdělávání a pedagogická činnost... 2 2 Výzkum a aplikace vědeckovýzkumných

Více

REALIZACE Strategického záměru

REALIZACE Strategického záměru REALIZACE Strategického záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2018 Realizaci Strategického záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP na

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO PRO ROK 2018 V plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí

Více

AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně PRO ROK 2016 Schváleno AS FRRMS MENDELU dne 15. 4. 2016

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

Obsah Poslání Ekonomické fakulty Priority Ekonomické fakulty... 2

Obsah Poslání Ekonomické fakulty Priority Ekonomické fakulty... 2 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR EKONOMICKÉ FAKULTY 2015-2019 0 OBSAH Obsah... 1 Poslání Ekonomické fakulty... 1 Priority Ekonomické fakulty... 2 1 Vzdělávání a pedagogická činnost... 2 2 Výzkum a aplikace vědeckovýzkumných

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Priorita 2: Diverzita a dostupnost vzdělávání

Priorita 2: Diverzita a dostupnost vzdělávání Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro rok 2017 Obsah 1. Úvod 2 2. Priority

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro roky

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro roky Čj.: VSPJ/06125/2018 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro roky 2019 2020 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 2. října 2018 Schválený ve Správní radě VŠPJ dne 25. října 2018 Jihlava,

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro roky

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro roky Čj.: VSPJ/03298/2015 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro roky 2016 2018 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 13. října 2015 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 22. října 2015

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

pro rok 2015 AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

pro rok 2015 AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR EKONOMICKÉ FAKULTY

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR EKONOMICKÉ FAKULTY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR EKONOMICKÉ FAKULTY 2011-2014 0 OBSAH 1 Poslání Ekonomické fakulty... 1 2 Priority Ekonomické fakulty... 2 2.1 Vzdělávání a pedagogická činnost... 2 2.2 Výzkum a aplikace vědeckovýzkumných

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO PRO ROK 2017 V plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

PRIORITA 1: ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

PRIORITA 1: ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ FAKULTA RESTAUROVÁNÍ Aktualizace strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice pro rok 2018 KLÍČOVÉ

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Plán realizace Strategického záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na rok 2017

Plán realizace Strategického záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na rok 2017 Plán realizace Strategického záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na rok 2017 Předloženo k projednání Akademickému senátu PdF OU dne 9. 1. 2017 Zpracoval: doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., děkan

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 12. 9. 2017 PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH

Více

PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2017 PRIORITNÍ CÍLE PLÁNU REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2017 PRIORITNÍ CÍLE PLÁNU REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU Plán realizace strategického záměru Fakulty veřejných politik v Opavě pro rok 2017 PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2017 Plánovaná opatření Plánu realizace strategického záměru Fakulty veřejných politik v Opavě

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty veřejných politik v Opavě pro období roku

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK Fakulty zdravotnických studií

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK Fakulty zdravotnických studií PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2018 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Vytvářet podmínky pro dosažení výrazného kvalifikačního růstu všech členů kateder a laboratoří, zejména v habilitačním

Více

Institucionální rozvojový plán pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán pro rok 2013 Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/12/00204 12/05995 Institucionální rozvojový plán pro rok 2013 (projednaný ve Správní radě a Akademickém senátu VŠPJ) Dle Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2017 Brno, květen 2016 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Hlavními prioritami ministerstva pro rok 2015 jsou:

Hlavními prioritami ministerstva pro rok 2015 jsou: Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na léta

Dlouhodobý záměr Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na léta Dlouhodobý záměr Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na léta 2011 2015 Úvod a východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr FP TUL na léta 2011 2015 vychází z

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty sportovních studií na rok 2014

Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty sportovních studií na rok 2014 Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty sportovních studií na rok 2014 Projednáno v AS FSpS dne 11. 03. 2014 1 Oblast A. Vzdělávání Cíl 1A: Legislativní příprava a zahájení spolupráce s vnitřní akreditační

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2018 Brno, květen 2017 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2011

Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2011 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY MEZINÁRODNÍCH A

PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY MEZINÁRODNÍCH A PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA, O.P.S. ze dne 27. června 2017

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. NA ROK 2018

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. NA ROK 2018 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. NA ROK 2018 Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoké školy sociálně správní

Více

Č. j. KR/11/ /05730

Č. j. KR/11/ /05730 Č. j. KR/11/00244 11/05730 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2012 Projednána

Více

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy polytechnické Jihlava

Vnitřní předpisy Vysoké školy polytechnické Jihlava Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. června 2017

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

1. Kvalita a relevance

1. Kvalita a relevance Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2013 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více