Aktualizace Dlouhodobého záměru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Dlouhodobého záměru"

Transkript

1 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Třebíč, srpen 2012

2 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. PRO ROK 2013 Projednán v Akademické radě ZMVŠ dne ve Správní radě ZMVŠ dne schválen v Akademickém senátě ZMVŠ dne Třebíč, srpen 2012

3 Obsah Úvod... 4 Východiska... 4 Priority a konkrétní cíle Aktualizace DZ ZMVŠ Kvalita a relevance Zajištění stabilizace rozvoje ZMVŠ pro následující období Implementace národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání Využívání efektivních forem a metod výuky s ohledem na profil ZMVŠ Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů Příprava kvalitních lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a další tvůrčí činnost Otevřenost Internacionalizace ve vzdělávání Spolupráce s praxí Celoživotní vzdělávání Přístup k vysokoškolskému vzdělání Poradenství na ZMVŠ Propagace a marketing Efektivita a financování Rozvoj materiálně technické základny Rozvoj informačních technologií Odpovědně řízená vysoká škola... 13

4 Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. (dále ZMVŠ) pro rok 2013 (dále jen Aktualizace Dlouhodobého záměru ZMVŠ pro rok 2013 ) vychází v základním konceptu z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období , který zpracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen Dlouhodobý záměr ministerstva ). Obsahuje konkrétní cíle, které ZMVŠ plánuje realizovat jako své priority v roce Jednotlivé cíle jsou uvedeny ve struktuře, která odpovídá jednotlivým prioritním oblastem Dlouhodobého záměru ZMVŠ. Tyto cíle Aktualizace Dlouhodobého záměru ZMVŠ pro 2013 byly stanoveny na základě analýzy současné situace, ve které se nachází jediná soukromá vysoká škola v Kraji Vysočina. ZMVŠ jako jediná soukromá vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina musí rovněž pro definování priorit Aktualizace Dlouhodobého záměru ZMVŠ pro rok 2013 zohlednit potřeby a záměry rozvoje regionu a spolupráci s regionálními partnery, jako jsou podnikatelské subjekty, veřejný sektor a vzdělávací instituce působící na území Kraje Vysočina. Aktualizace Dlouhodobého záměru ZMVŠ pro rok 2013 popisuje konkrétní výsledky realizovaných aktivit a zajištění plnění naplánovaných cílů. Východiska ZMVŠ je jedinou soukromou vysokou školou v Kraji Vysočina. Svoji podstatou je zaměřena na výchovu profesních bakalářů a orientuje se na velmi úzkou spolupráci s podnikatelskými subjekty a správními orgány v Kraji Vysočina. V současné době nabízí prezenční studium ve třech studijních programech a čtyřech bakalářských oborech. V akademickém roce 2011/2012 bylo zapsáno ke studiu v akreditovaných studijních oborech 751 studentů. Výuka probíhala na ZMVŠ Třebíč ve 3 studijních programech: Aplikované vědy a informatika (studijní obor Aplikované informační technologie) Ekonomika a management (studijní obory Informační management, Management a marketing) Hospodářská politika a správa (studijní obor Veřejnosprávní studia) Všechny obory jsou vyučovány v prezenční formě, v kombinované formě výuky u oborů Informační management, Management a marketing a Veřejnosprávní studia. Standardní doba studia bakalářských studijních programů v prezenční i kombinované formě je tři roky. ZMVŠ se dále úspěšně profiluje i v rámci dalších vzdělávacích aktivit, a to zejména na poli činnosti Centra celoživotního vzdělávání a kurzů zajišťovaných prostřednictvím bloků přednášek tzv. Univerzity třetího věku.

5 Z hlediska dlouhodobě plánovaných aktivit je prioritou rozvoj a stabilizace personálního zabezpečení studijních oborů, rozvoj vědecké a publikační činnosti a rozvoj infrastruktury (byla schválena projektová žádost o poskytnutí dotace na zateplení pláště budovy ze Státního fondu životního prostředí). ZMVŠ dále připravuje inovaci akreditovaných studijních oborů a nové akreditace ve vazbě na aktuální potřeby trhu práce v cílovém regionu. Priority a konkrétní cíle Aktualizace DZ ZMVŠ Kvalita a relevance 1.1. Zajištění stabilizace rozvoje ZMVŠ pro následující období Převážná část stávajících studentů ZMVŠ pochází z Kraje Vysočina, vysoká škola proto usiluje o intenzivní provázanost studijních oborů s potřebami a vývojem trhu práce v našem regionu. Jednou z klíčových priorit je prohloubení spolupráce s Krajem Vysočina, Městem Třebíč, dalšími zakladateli vysoké školy a zejména s budoucími zaměstnavateli absolventů ve veřejném i privátním sektoru. Podíl absolventů, kteří pokračují v navazujícím magisterském studiu na jiných vysokých školách, se pohybuje v průměru kolem 20 procent. Rozhodujícím faktorem, který přispěje ke stabilizaci ZMVŠ, je vysoká míra uplatnitelnosti absolventů na regionálním trhu práce. Na svém třetím zasedání ve dnech června 2012 se Akreditační komise zabývala Západomoravskou vysokou školou v Třebíči, kde konstatovala přetrvávající nedostatečné personální zabezpečení tří studijních oborů. Na základě tohoto zjištění omezila jejich akreditace. Zpráva ze zasedání AK nastartovala rozsáhlý proces vnitřní kontroly. Následně vysoká škola zahájila revizi studijního oboru Management a marketing a přípravu nových studijních oborů, o jejichž akreditaci vysoká škola usiluje. dokončit přípravu reakreditace oboru Management a marketing podat žádost o udělení nové akreditace oboru Udržitelný rozvoj regionu a krajiny, který bude připravován v úzké spolupráci s odbornými pracovišti, jež působí na území Kraje Vysočina podat žádost o udělení nové akreditace oboru Kulturněhistorická studia ve spolupráci s Moravským zemským archivem Brno a zahraničními odbornými pracovišti podat žádost o prodloužení akreditace všech stávajících bakalářských oborů, kterým končí akreditace v říjnu 2013, a to na dostudování stávajících studentů předložení žádosti o reakreditaci oboru Management a marketing předložení žádosti o akreditaci oboru Udržitelný rozvoj regionu a krajiny předložení žádosti o akreditaci oboru Kulturněhistorická studia předložení žádosti o prodloužení stávajících akreditací na dostudování studentů 1.2. Implementace národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání Závěry a doporučení v rámci Individuálního projektu národního Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen IPn a OP VK ) s názvem Q-RAM

6 (tvorba Národního kvalifikačního rámce a jeho pilotní ověření) bude ZMVŠ uplatňovat ve svých vnitřních postupech, a to především při přípravě studijních plánů nových oborů Využívání efektivních forem a metod výuky s ohledem na profil ZMVŠ Hodnocení vysoké školy Akreditační komisí se stalo impulsem pro položení důrazu na využívání moderních a inovativních vzdělávacích metod v rámci prezenčního i kombinovaného studia jednotlivých oborů. Svoji pozitivní roli v tomto ohledu sehrává i intenzivnější spolupráce s budoucími zaměstnavateli a reflexe jejich požadavků na absolventy vysoké školy. ZMVŠ realizuje bakalářské studijní programy a obory, jež jsou charakterizovány kooperací s regionálními odbornými pracovišti v podobě odborných praxí a stáží a realizací bakalářských prací ve vazbě na aktuální otázky. využívat ve výuce jednotlivých předmětů moderní vzdělávací formy a metody podporovat tvůrčí a publikační činnost akademických pracovníků ZMVŠ zapojit studenty do tvůrčích činností vysoké školy aktualizace e-learningových opor pro kombinovanou formu studia ověřování kvality výuky formou vnitřní evaluace zapojení studentů do tvůrčích činností vysoké školy 1.4. Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů ZMVŠ prohloubí spolupráci s budoucími zaměstnavateli absolventů a vytvoří tak platformu pro redefinování potřebných znalostí, dovedností a způsobilostí absolventů, které zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Na celostátní úrovni je zaváděn systém vyhodnocování zaměstnanosti absolventů jednotlivých vysokých škol, zatím podle absolvovaných studijních programů s přihlédnutím k regionálním disparitám v míře nezaměstnanosti podle jednotlivých území okresů, kde mají absolventi trvalé bydliště. Pro plánování počtu přijímaných studentů je potřeba mít k dispozici tato data na úrovni jednotlivých studijních oborů. ZMVŠ sleduje uplatnění absolventů na základě dotazníků, chybí systém pravidelného vyhodnocování praxí studentů, který by se zaměřil především na praktickou využitelnost odborných znalostí a dovedností, které studenti získávají ve výuce. Pro budoucí plánování je nutné, aby ZMVŠ sledovala s větší pozorností uplatnitelnost absolventů stávajících oborů a z těchto důvodů doplnila portfolio své nabídky o další předměty žádané na trhu práce. pokračovat v pravidelném vyhodnocování všech dostupných dat o uplatnitelnosti absolventů ZMVŠ včetně využívání informací od absolventů pokračovat v navazování systematické spolupráce se zaměstnavateli v rámci realizace praxí studentů

7 zvýšit počet bakalářských prací zpracovaných na konkrétní téma z aplikační sféry získaná data o uplatnitelnosti absolventů a jejich vyhodnocování v každém akademickém roce zefektivnění systému evidence, kontroly a vyhodnocování praxí studentů navázání spolupráce s novými poskytovateli praxí studentů počty bakalářských prací zpracovaných na konkrétní téma z aplikační sféry inovace nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů s ohledem na zvýšení uplatnitelnosti absolventů 1.5. Příprava kvalitních lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a další tvůrčí činnost Podstatným faktorem, který povede ke stabilizaci a dalšímu rozvoji vysoké školy, je vytvoření stabilního kmenového jádra akademických pracovníků. Za tímto účelem hodlá ZMVŠ realizovat cílenou podporu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. ZMVŠ systematicky podporuje postgraduální studium svých pedagogů, kteří participují na zajištění seminářů a cvičení v rámci výuky jednotlivých předmětů a mají předpoklady pro další odborný rozvoj. Důraz je také kladen na zahájení habilitačních řízení kmenových pracovníků ZMVŠ. Platformu pro další rozvoj a nabývání zkušeností v oblasti prezentace výsledků tvůrčí činnosti akademických pracovníků poskytuje odborný časopis Studia Trebicensia vydávaný vysokou školou a dále odborné konference a workshopy zacílené na akreditované obory. pokračovat v podpoře perspektivních akademických pracovníků směřujících k získání titulu Ph.D. nebo k habilitaci uvést do praxe směrnici o odměňování vydanou ředitelem ZMVŠ Třebíč, o. p. s. podporovat akademické pracovníky v přípravě grantových a projektových záměrů spolupracovat s jinými vysokoškolskými a výzkumnými pracovišti v různých oblastech tvůrčí činnosti pravidelné roční vyhodnocování výsledků tvůrčí činnosti cílená podpora akademických pracovníků, kteří studují postgraduální studium, nebo se připravují na habilitační řízení zapojení jednotlivých akademických pracovníků či týmů do externích grantových programů na podporu výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti 2. Otevřenost 2.1. Internacionalizace ve vzdělávání ZMVŠ bude v roce 2013 aktivně podporovat mobility studentů a akademických pracovníků. Za tímto účelem dojde k uzavření nových bilaterálních smluv s partnerskými zahraničními vysokými školami, které realizují obdobně zaměřené

8 studijní programy. Důraz bude kladen zejména na přeshraniční spolupráci s institucemi v Rakousku a Německu. Východiskem pro rozvoj studijních a pracovních pobytů v zahraničí se stane rozšíření pedagogického zabezpečení výuky jazyků o rodilé mluvčí, kteří prohloubí komunikační kompetence studentů s ohledem na zaměření studia. Počet akademických pracovníků a studentů, kteří se zapojují do mobilit, je dlouhodobě nedostatečný. Důvodem je chybějící tradice zahraničního studia studentů ZMVŠ, nedostatečná propagace a systematická koordinace aktivit směřujících k podpoře studijních pobytů a současně nedostatečně rozvinuté komunikační dovednosti studentů v cizích jazycích. založení Centra jazykového vzdělávání, jehož cílem je systematické zajištění výuky jazyků zapojení rodilých mluvčí do výuky konverzace za účelem prohloubení komunikačních dovedností s důrazem na studovanou problematiku uzavření nových bilaterálních smluv s partnerskými pracovišti v zahraničí ustanovení nového koordinátora programu ERASMUS a dalších programů mobilit studentů a pedagogů vytvoření a schválení Statutu Centra jazykového vzdělávání uzavření pracovních smluv s rodilými mluvčími, kteří budou participovat na výuce jazyků nové bilaterální smlouvy s partnerskými pracovišti v zahraničí uzavření pracovní smlouvy s koordinátorem mobilit 2.2. Spolupráce s praxí ZMVŠ nabízí bakalářské studium v akreditovaných programech, které je prakticky orientované a úzce navázané na spolupráci s institucemi v podnikatelském a veřejném sektoru. Součástí studia je realizace praxí u vybraných subjektů převážně v regionu, v němž vysoká škola působí. ZMVŠ bude dále pokračovat v navazování kontaktů a uzavírání smluv o spolupráci s vybranými poskytovateli praxí. V procesu zadávání, realizace a hodnocení kvality studentských praxí budou nastaveny nové kontrolní mechanismy, které povedou k zefektivnění spolupráce s aplikační sférou. Dalším cílem je podpora zapojení odborníků z praxe do výuky v podobě jednorázových přednášek, seminářů a organizací praktických workshopů, které prohloubí praktické znalosti nabyté v povinných akreditovaných předmětech. ZMVŠ bude klást důraz na systematické zadávání témat bakalářských prací ve spolupráci s aplikační sférou a vazbě na aktuální potřeby praxe. Studenti během svého studia na ZMVŠ absolvují odborné praxe v podnikatelském či veřejném sektoru. Řada z nich získá v průběhu praxí také téma své bakalářské práce včetně možnosti využít pro její realizaci informace a zázemí instituce, v níž praxi uskutečnili. V současné době nedochází k dostatečné evaluaci praktických dovedností a způsobilostí, které si studenti v průběhu praxí osvojili. Nedostatečná je rovněž komunikace a získání zpětné vazby od zaměstnavatelů, která by byla implementována

9 do aktualizace studijních programů a vedla k zefektivnění a nezbytnému zacílení jednotlivých předmětů na aktuální potřeby praxe. zavést pravidelná setkání pedagogů ZMVŠ a zástupců aplikační sféry všechny nové akreditace a reakreditace stávajících oborů připravovat se zřetelem na požadavky zaměstnavatelů, potřeby rozvoje regionu a trhu práce pokračovat v zapojování odborníků z praxe do pravidelné výuky včetně jednorázových přednášek vytvářet příležitosti ke spolupráci s odborníky z praxe při realizaci tvůrčích a výzkumných aktivit ZMVŠ podporovat zvýšení podílu bakalářských prací zadávaných na konkrétní témata z aplikační sféry nabídnout vhodným odborníkům z praxe možnost zapojení se do vedení a oponování bakalářských prací a seznámit je s metodikou pro vedoucí bakalářské práce formou semináře uzavírat smlouvy o spolupráci s vybranými poskytovateli praxí pravidelné porady pedagogů a zástupců aplikační sféry zapojení zástupců zaměstnavatelů do přípravy nových studijních programů a oborů či do inovace profilových předmětů počty zapojených odborníků z praxe do výuky - přednášky, semináře, workshopy společné realizační týmy tvůrčích a výzkumných projektů, na nichž participují pedagogové školy a zástupci aplikační sféry počet bakalářských prací zaměřených na konkrétní témata z aplikační sféry uzavřené smlouvy o spolupráci s vybranými poskytovateli praxí 2.3. Celoživotní vzdělávání ZMVŠ bude nadále rozvíjet ty činnosti, které akcentují úzkou vazbu vysoké školy na region a vytváří tak ve škole centrum vzdělávacích a kulturních aktivit. V dalších letech dojde k rozvoji a inovaci stávající nabídky vzdělávacích programů ve formě tzv. Univerzity třetího věku a přípravě různých forem dalšího vzdělávání. Ve spolupráci s významnými regionálními partnery bude vytvořena nabídka kurzů profesního vzdělávání pro zájemce ze strany firem či jednotlivců. V rámci jazykových kurzů budou využívány elektronické studijní moduly a metodiky vytvořené v rámci projektu Business English online. Třetím rokem nabízí ZMVŠ zájemcům z řad široké veřejnosti vzdělávání formou Univerzity třetího věku. Dlouhodobě vysoký zájem o tuto aktivitu v oblasti vzdělávání ukazuje na prostor, ve které by měla ZMVŠ zaujmout klíčové místo. Jednotlivé kurzy korespondují nejenom se zaměřením studia v akreditovaných studijních programech, ale vytváří přesah do dalších vědních disciplín. inovovat nabídku kurzů Univerzity třetího věku ověřit spokojenost posluchačů Univerzity třetího věku s navštěvovanými kurzy a jejich připomínky a doporučení implementovat do další nabídky

10 vytvořit nabídku vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance firem působících v regionu realizovat přípravné kurzy v cizích jazycích využívat metodiky a moduly vytvořené v rámci projektu Business English online nově vytvořené a inovované kurzy Univerzity třetího věku analýza spokojenosti posluchačů Univerzity třetího věku nabídka vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance firem přípravné kurzy cizích jazyků aplikace metodik a modulů vytvořených v rámci projektu Business English online při výuce cizích jazyků 2.4. Přístup k vysokoškolskému vzdělání Akreditace nových oborů povede vzhledem k jejich zaměření nejenom k nárůstu kvality, ale současně také ke zvýšení požadavků na studenta, poklesu počtu uchazečů a také k vyšší neúspěšnosti v průběhu studia. Z toho důvodu budou uchazečům nabízeny přípravné jazykové a odborné kurzy. Pro uchazeče o studium bude organizován Den otevřených dveří s prezentací jednotlivých forem a oborů studia. Pro usnadnění orientace v budově ZMVŠ bude vytvořen nový navigační systém. Průběžně budou také aktualizovány informace o nabídce studia formou tištěných propagačních materiálů, webové prezentace a propagací na sociálních sítích. Vzhledem k přetrvávajícím obtížím spojeným s dlouhodobým zajištěním stabilního jádra kmenových pracovníků stávajících oborů a klesající potřebě absolventů těchto oborů na trhu práce prochází ZMVŠ procesem přípravy nových studijních oborů, které povedou k nárůstu kvality a budou v souladu s požadavky zaměstnavatelské praxe v regionu. podporovat studenty přírodovědných a technických studijních oborů uspořádat Dny otevřených dveří realizovat přípravné jazykové a odborné kurzy vytvořit nový orientační systém v budově vysoké školy aktualizovat informační materiály o nabídce studia ZMVŠ vytvoření nových akreditací zaměření na přírodovědné a technické studijní obory Den otevřených dveří přípravné jazykové a odborné kurzy nový orientační systém v budově ZMVŠ aktualizované informační materiály o nabídce studia ZMVŠ 2.5. Poradenství na ZMVŠ V průběhu studia bude studentům nadále poskytována studijní a psychologicko-sociální podpora formou poradenství. Na počátku studia absolvují studenti úvodní adaptační seminář, který sníží riziko neúspěšnosti a poskytne studentům základní orientaci v jejich právech a povinnostech, harmonogramu studia a podmínkách úspěšného zakončení jeho

11 dílčích částí. ZMVŠ bude usilovat o trvale udržitelné zlepšování podmínek pro úspěšné studium a nabízet další podpůrné aktivity, které zvýší uplatnitelnost absolventa na trhu práce. Součástí poradenství je také podpora mimořádně nadaných studentů v jejich úsilí o navazující magisterské studium. Studijní oddělení poskytuje studentům informace týkající se jejich studijních povinností a podílí se na zajištění úvodního adaptačního semináře pro studenty prvního ročníku. Jeho činnost této oblasti doplňuje psychologicko-sociální poradenství. Doposud nebyla dostatečně rozvinuta podpora v oblasti kariérního poradenství nezbytná pro zajištění vysoké uplatnitelnosti absolventů. podporovat sociálně znevýhodněné studenty formou stipendií pravidelně analyzovat studijní neúspěšnost studentů a její příčiny zkvalitňovat a inovovat studijní materiály, metodické pomůcky a studijní opory pro kombinovanou formu studia podporovat mimořádně nadané studenty v jejich snaze pokračovat v navazujících magisterských studiích vytvořit systém kariérního poradenství udělování prospěchových, sociálních a ubytovacích stipendií analýza studijní neúspěšnosti studentů a jejích příčin zkvalitnění a inovace studijních opor a metodických pomůcek analýza uplatnění absolventů v praxi i v navazujícím magisterském studiu pokračování poradenské činnosti pro studenty, a to především pro oblast studijní a psychologicko-sociální vytvoření systému kariérního poradenství 2.6. Propagace a marketing ZMVŠ připravuje akreditaci nových studijních oborů, které povedou ke zvýšení kvality vzdělávání a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V souvislosti s tímto záměrem bude vytvořena nová marketingová strategie zacílená na absolventy středních škol, kteří splňují předpoklady pro další studium na ZMVŠ. V souladu s marketingovým plánem ZMVŠ na rok 2013 budou realizovány jednotlivé kroky prezentace aktivit ZMVŠ a současně budou definovány konkrétní kompetence a odpovědnosti jednotlivých součástí a zaměstnanců vysoké školy. Marketingová strategie bude zacílena nejenom na absolventy středních škol, ale také na další odborné a vzdělávací instituce působící v regionu a na širokou veřejnost s cílem vytvořit na vysoké škole vzdělávací a kulturní centrum regionu. ZMVŠ připraví novou internetovou prezentaci a zaměří se na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. ZMVŠ organizuje celou řadu kulturních a vzdělávacích aktivit. Je třeba, aby přijala systémový přístup k těmto akcím v úzké spolupráci se vzdělávacími a kulturními institucemi města Třebíč a širokého okolí a tak zaujala významnější postavení ve sféře vzdělávání a kultury. Stávající webová prezentace ZMVŠ neodpovídá aktuálním požadavkům vysoké školy. V souvislosti s novou profilací ZMVŠ je třeba využívat moderní marketingové a

12 komunikační nástroje. V současné době není ve škole vytvořena pozice koordinátora marketingových a PR aktivit. Propagační materiály využívané dlouhodobě vysokou školou ztrácí svoji vypovídací hodnotu a schopnost oslovit cílovou skupinu. Spolupráce se středními a vyššími odbornými školami není systematická, vytvořené kontakty nejsou pravidelně obnovovány, což znesnadňuje informovanost o studijní nabídce. vytvořit novou strategii marketingových a propagačních aktivit stanovit jednotlivé kroky při zavádění marketingové strategie s určením odpovědností jednotlivých součástí a zaměstnanců vysoké školy vytvořit systém komunikace a spolupráce s vybranými středními a vyššími odbornými školami a dalšími odbornými a vzdělávacími institucemi v regionu vytvořit novou internetovou prezentaci ZMVŠ zefektivnit komunikaci prostřednictvím sociálních sítí nová strategie marketingových a propagačních aktivit harmonogram jednotlivých kroků kompetencí a odpovědností v oblasti marketingu a PR pravidelná setkání se zástupci vybraných středních a vyšších odborných škol a dalších odborných a vzdělávacích institucí v regionu nová internetová prezentace ZMVŠ navázaná spolupráce s mediální a PR agenturou, která formou outsorcingu zajistí propagaci aktivit ZMVŠ 3. Efektivita a financování 3.1. Rozvoj materiálně technické základny V rámci investičních akcí se ZMVŠ bude soustředit na dlouhodobě plánované aktivity směřující k revitalizaci objektu vysoké školy, zejména zateplení budovy školy a výměnu oken za účelem snížení energetické náročnosti provozu a zlepšení podmínek v učebních prostorách. Stávající plášť budovy neodpovídá požadavkům na efektivní ekonomický provoz. zateplit vnější plášť budovy ZMVŠ a provést výměnu oken vnější plášť budovy ZMVŠ je zateplen a proběhla výměna oken 3.2. Rozvoj informačních technologií Udržovat stávající počet učeben na ZMVŠ v požadovaném provozním stavu. Obměna starších, nevyhovujících a nefunkčních zařízení. Jsou provozovány tři učebny vybaveny výpočetní technikou. Dále je k dispozici výpočetní technika v knihovně ZMVŠ. Každý zaměstnanec má k dispozici výpočetní techniku.

13 provádět průběžnou výměnu starších, nevyhovujících a nefunkčních zařízení výměna starších, nevyhovujících a nefunkčních zařízení 3.3. Odpovědně řízená vysoká škola V souvislosti s novou orientací vysoké školy dojde k zefektivnění vnitřního uspořádání a vymezení konkrétních kompetencí, odpovědností a systému hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti jednotlivých pracovníků ZMVŠ. Nové vedení vysoké školy provedlo v souvislosti s procesem hodnocení ZMVŠ ze strany Akreditační komise podrobnou analýzu personálního zabezpečení studia, finančních toků a administrativních procesů. ukázala potřebu podstatné revize struktury vysoké školy, komunikace mezi jednotlivými složkami, administrativních procesů a jejich provázanosti na vnitřní uspořádání školy. vytvoření nové Směrnice o odměňování akademických pracovníků vytvoření efektivní struktury vnitřního uspořádání vysoké školy revize finančních toků, nájemních smluv a administrativních procesů zefektivnit komunikaci mezi jednotlivými složkami ZMVŠ vytvořená Směrnice o odměňování akademických pracovníků vytvořená efektivní struktura vnitřního uspořádání vysoké školy revize finančních toků, nájemních smluv a administrativních procesů zavedení systému pravidelných porad ZMVŠ V Třebíči dne ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D. rektor ZMVŠ

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více