Aktualizace Dlouhodobého záměru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Dlouhodobého záměru"

Transkript

1 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Třebíč, srpen 2012

2 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. PRO ROK 2013 Projednán v Akademické radě ZMVŠ dne ve Správní radě ZMVŠ dne schválen v Akademickém senátě ZMVŠ dne Třebíč, srpen 2012

3 Obsah Úvod... 4 Východiska... 4 Priority a konkrétní cíle Aktualizace DZ ZMVŠ Kvalita a relevance Zajištění stabilizace rozvoje ZMVŠ pro následující období Implementace národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání Využívání efektivních forem a metod výuky s ohledem na profil ZMVŠ Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů Příprava kvalitních lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a další tvůrčí činnost Otevřenost Internacionalizace ve vzdělávání Spolupráce s praxí Celoživotní vzdělávání Přístup k vysokoškolskému vzdělání Poradenství na ZMVŠ Propagace a marketing Efektivita a financování Rozvoj materiálně technické základny Rozvoj informačních technologií Odpovědně řízená vysoká škola... 13

4 Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. (dále ZMVŠ) pro rok 2013 (dále jen Aktualizace Dlouhodobého záměru ZMVŠ pro rok 2013 ) vychází v základním konceptu z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období , který zpracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen Dlouhodobý záměr ministerstva ). Obsahuje konkrétní cíle, které ZMVŠ plánuje realizovat jako své priority v roce Jednotlivé cíle jsou uvedeny ve struktuře, která odpovídá jednotlivým prioritním oblastem Dlouhodobého záměru ZMVŠ. Tyto cíle Aktualizace Dlouhodobého záměru ZMVŠ pro 2013 byly stanoveny na základě analýzy současné situace, ve které se nachází jediná soukromá vysoká škola v Kraji Vysočina. ZMVŠ jako jediná soukromá vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina musí rovněž pro definování priorit Aktualizace Dlouhodobého záměru ZMVŠ pro rok 2013 zohlednit potřeby a záměry rozvoje regionu a spolupráci s regionálními partnery, jako jsou podnikatelské subjekty, veřejný sektor a vzdělávací instituce působící na území Kraje Vysočina. Aktualizace Dlouhodobého záměru ZMVŠ pro rok 2013 popisuje konkrétní výsledky realizovaných aktivit a zajištění plnění naplánovaných cílů. Východiska ZMVŠ je jedinou soukromou vysokou školou v Kraji Vysočina. Svoji podstatou je zaměřena na výchovu profesních bakalářů a orientuje se na velmi úzkou spolupráci s podnikatelskými subjekty a správními orgány v Kraji Vysočina. V současné době nabízí prezenční studium ve třech studijních programech a čtyřech bakalářských oborech. V akademickém roce 2011/2012 bylo zapsáno ke studiu v akreditovaných studijních oborech 751 studentů. Výuka probíhala na ZMVŠ Třebíč ve 3 studijních programech: Aplikované vědy a informatika (studijní obor Aplikované informační technologie) Ekonomika a management (studijní obory Informační management, Management a marketing) Hospodářská politika a správa (studijní obor Veřejnosprávní studia) Všechny obory jsou vyučovány v prezenční formě, v kombinované formě výuky u oborů Informační management, Management a marketing a Veřejnosprávní studia. Standardní doba studia bakalářských studijních programů v prezenční i kombinované formě je tři roky. ZMVŠ se dále úspěšně profiluje i v rámci dalších vzdělávacích aktivit, a to zejména na poli činnosti Centra celoživotního vzdělávání a kurzů zajišťovaných prostřednictvím bloků přednášek tzv. Univerzity třetího věku.

5 Z hlediska dlouhodobě plánovaných aktivit je prioritou rozvoj a stabilizace personálního zabezpečení studijních oborů, rozvoj vědecké a publikační činnosti a rozvoj infrastruktury (byla schválena projektová žádost o poskytnutí dotace na zateplení pláště budovy ze Státního fondu životního prostředí). ZMVŠ dále připravuje inovaci akreditovaných studijních oborů a nové akreditace ve vazbě na aktuální potřeby trhu práce v cílovém regionu. Priority a konkrétní cíle Aktualizace DZ ZMVŠ Kvalita a relevance 1.1. Zajištění stabilizace rozvoje ZMVŠ pro následující období Převážná část stávajících studentů ZMVŠ pochází z Kraje Vysočina, vysoká škola proto usiluje o intenzivní provázanost studijních oborů s potřebami a vývojem trhu práce v našem regionu. Jednou z klíčových priorit je prohloubení spolupráce s Krajem Vysočina, Městem Třebíč, dalšími zakladateli vysoké školy a zejména s budoucími zaměstnavateli absolventů ve veřejném i privátním sektoru. Podíl absolventů, kteří pokračují v navazujícím magisterském studiu na jiných vysokých školách, se pohybuje v průměru kolem 20 procent. Rozhodujícím faktorem, který přispěje ke stabilizaci ZMVŠ, je vysoká míra uplatnitelnosti absolventů na regionálním trhu práce. Na svém třetím zasedání ve dnech června 2012 se Akreditační komise zabývala Západomoravskou vysokou školou v Třebíči, kde konstatovala přetrvávající nedostatečné personální zabezpečení tří studijních oborů. Na základě tohoto zjištění omezila jejich akreditace. Zpráva ze zasedání AK nastartovala rozsáhlý proces vnitřní kontroly. Následně vysoká škola zahájila revizi studijního oboru Management a marketing a přípravu nových studijních oborů, o jejichž akreditaci vysoká škola usiluje. dokončit přípravu reakreditace oboru Management a marketing podat žádost o udělení nové akreditace oboru Udržitelný rozvoj regionu a krajiny, který bude připravován v úzké spolupráci s odbornými pracovišti, jež působí na území Kraje Vysočina podat žádost o udělení nové akreditace oboru Kulturněhistorická studia ve spolupráci s Moravským zemským archivem Brno a zahraničními odbornými pracovišti podat žádost o prodloužení akreditace všech stávajících bakalářských oborů, kterým končí akreditace v říjnu 2013, a to na dostudování stávajících studentů předložení žádosti o reakreditaci oboru Management a marketing předložení žádosti o akreditaci oboru Udržitelný rozvoj regionu a krajiny předložení žádosti o akreditaci oboru Kulturněhistorická studia předložení žádosti o prodloužení stávajících akreditací na dostudování studentů 1.2. Implementace národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání Závěry a doporučení v rámci Individuálního projektu národního Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen IPn a OP VK ) s názvem Q-RAM

6 (tvorba Národního kvalifikačního rámce a jeho pilotní ověření) bude ZMVŠ uplatňovat ve svých vnitřních postupech, a to především při přípravě studijních plánů nových oborů Využívání efektivních forem a metod výuky s ohledem na profil ZMVŠ Hodnocení vysoké školy Akreditační komisí se stalo impulsem pro položení důrazu na využívání moderních a inovativních vzdělávacích metod v rámci prezenčního i kombinovaného studia jednotlivých oborů. Svoji pozitivní roli v tomto ohledu sehrává i intenzivnější spolupráce s budoucími zaměstnavateli a reflexe jejich požadavků na absolventy vysoké školy. ZMVŠ realizuje bakalářské studijní programy a obory, jež jsou charakterizovány kooperací s regionálními odbornými pracovišti v podobě odborných praxí a stáží a realizací bakalářských prací ve vazbě na aktuální otázky. využívat ve výuce jednotlivých předmětů moderní vzdělávací formy a metody podporovat tvůrčí a publikační činnost akademických pracovníků ZMVŠ zapojit studenty do tvůrčích činností vysoké školy aktualizace e-learningových opor pro kombinovanou formu studia ověřování kvality výuky formou vnitřní evaluace zapojení studentů do tvůrčích činností vysoké školy 1.4. Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů ZMVŠ prohloubí spolupráci s budoucími zaměstnavateli absolventů a vytvoří tak platformu pro redefinování potřebných znalostí, dovedností a způsobilostí absolventů, které zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Na celostátní úrovni je zaváděn systém vyhodnocování zaměstnanosti absolventů jednotlivých vysokých škol, zatím podle absolvovaných studijních programů s přihlédnutím k regionálním disparitám v míře nezaměstnanosti podle jednotlivých území okresů, kde mají absolventi trvalé bydliště. Pro plánování počtu přijímaných studentů je potřeba mít k dispozici tato data na úrovni jednotlivých studijních oborů. ZMVŠ sleduje uplatnění absolventů na základě dotazníků, chybí systém pravidelného vyhodnocování praxí studentů, který by se zaměřil především na praktickou využitelnost odborných znalostí a dovedností, které studenti získávají ve výuce. Pro budoucí plánování je nutné, aby ZMVŠ sledovala s větší pozorností uplatnitelnost absolventů stávajících oborů a z těchto důvodů doplnila portfolio své nabídky o další předměty žádané na trhu práce. pokračovat v pravidelném vyhodnocování všech dostupných dat o uplatnitelnosti absolventů ZMVŠ včetně využívání informací od absolventů pokračovat v navazování systematické spolupráce se zaměstnavateli v rámci realizace praxí studentů

7 zvýšit počet bakalářských prací zpracovaných na konkrétní téma z aplikační sféry získaná data o uplatnitelnosti absolventů a jejich vyhodnocování v každém akademickém roce zefektivnění systému evidence, kontroly a vyhodnocování praxí studentů navázání spolupráce s novými poskytovateli praxí studentů počty bakalářských prací zpracovaných na konkrétní téma z aplikační sféry inovace nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů s ohledem na zvýšení uplatnitelnosti absolventů 1.5. Příprava kvalitních lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a další tvůrčí činnost Podstatným faktorem, který povede ke stabilizaci a dalšímu rozvoji vysoké školy, je vytvoření stabilního kmenového jádra akademických pracovníků. Za tímto účelem hodlá ZMVŠ realizovat cílenou podporu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. ZMVŠ systematicky podporuje postgraduální studium svých pedagogů, kteří participují na zajištění seminářů a cvičení v rámci výuky jednotlivých předmětů a mají předpoklady pro další odborný rozvoj. Důraz je také kladen na zahájení habilitačních řízení kmenových pracovníků ZMVŠ. Platformu pro další rozvoj a nabývání zkušeností v oblasti prezentace výsledků tvůrčí činnosti akademických pracovníků poskytuje odborný časopis Studia Trebicensia vydávaný vysokou školou a dále odborné konference a workshopy zacílené na akreditované obory. pokračovat v podpoře perspektivních akademických pracovníků směřujících k získání titulu Ph.D. nebo k habilitaci uvést do praxe směrnici o odměňování vydanou ředitelem ZMVŠ Třebíč, o. p. s. podporovat akademické pracovníky v přípravě grantových a projektových záměrů spolupracovat s jinými vysokoškolskými a výzkumnými pracovišti v různých oblastech tvůrčí činnosti pravidelné roční vyhodnocování výsledků tvůrčí činnosti cílená podpora akademických pracovníků, kteří studují postgraduální studium, nebo se připravují na habilitační řízení zapojení jednotlivých akademických pracovníků či týmů do externích grantových programů na podporu výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti 2. Otevřenost 2.1. Internacionalizace ve vzdělávání ZMVŠ bude v roce 2013 aktivně podporovat mobility studentů a akademických pracovníků. Za tímto účelem dojde k uzavření nových bilaterálních smluv s partnerskými zahraničními vysokými školami, které realizují obdobně zaměřené

8 studijní programy. Důraz bude kladen zejména na přeshraniční spolupráci s institucemi v Rakousku a Německu. Východiskem pro rozvoj studijních a pracovních pobytů v zahraničí se stane rozšíření pedagogického zabezpečení výuky jazyků o rodilé mluvčí, kteří prohloubí komunikační kompetence studentů s ohledem na zaměření studia. Počet akademických pracovníků a studentů, kteří se zapojují do mobilit, je dlouhodobě nedostatečný. Důvodem je chybějící tradice zahraničního studia studentů ZMVŠ, nedostatečná propagace a systematická koordinace aktivit směřujících k podpoře studijních pobytů a současně nedostatečně rozvinuté komunikační dovednosti studentů v cizích jazycích. založení Centra jazykového vzdělávání, jehož cílem je systematické zajištění výuky jazyků zapojení rodilých mluvčí do výuky konverzace za účelem prohloubení komunikačních dovedností s důrazem na studovanou problematiku uzavření nových bilaterálních smluv s partnerskými pracovišti v zahraničí ustanovení nového koordinátora programu ERASMUS a dalších programů mobilit studentů a pedagogů vytvoření a schválení Statutu Centra jazykového vzdělávání uzavření pracovních smluv s rodilými mluvčími, kteří budou participovat na výuce jazyků nové bilaterální smlouvy s partnerskými pracovišti v zahraničí uzavření pracovní smlouvy s koordinátorem mobilit 2.2. Spolupráce s praxí ZMVŠ nabízí bakalářské studium v akreditovaných programech, které je prakticky orientované a úzce navázané na spolupráci s institucemi v podnikatelském a veřejném sektoru. Součástí studia je realizace praxí u vybraných subjektů převážně v regionu, v němž vysoká škola působí. ZMVŠ bude dále pokračovat v navazování kontaktů a uzavírání smluv o spolupráci s vybranými poskytovateli praxí. V procesu zadávání, realizace a hodnocení kvality studentských praxí budou nastaveny nové kontrolní mechanismy, které povedou k zefektivnění spolupráce s aplikační sférou. Dalším cílem je podpora zapojení odborníků z praxe do výuky v podobě jednorázových přednášek, seminářů a organizací praktických workshopů, které prohloubí praktické znalosti nabyté v povinných akreditovaných předmětech. ZMVŠ bude klást důraz na systematické zadávání témat bakalářských prací ve spolupráci s aplikační sférou a vazbě na aktuální potřeby praxe. Studenti během svého studia na ZMVŠ absolvují odborné praxe v podnikatelském či veřejném sektoru. Řada z nich získá v průběhu praxí také téma své bakalářské práce včetně možnosti využít pro její realizaci informace a zázemí instituce, v níž praxi uskutečnili. V současné době nedochází k dostatečné evaluaci praktických dovedností a způsobilostí, které si studenti v průběhu praxí osvojili. Nedostatečná je rovněž komunikace a získání zpětné vazby od zaměstnavatelů, která by byla implementována

9 do aktualizace studijních programů a vedla k zefektivnění a nezbytnému zacílení jednotlivých předmětů na aktuální potřeby praxe. zavést pravidelná setkání pedagogů ZMVŠ a zástupců aplikační sféry všechny nové akreditace a reakreditace stávajících oborů připravovat se zřetelem na požadavky zaměstnavatelů, potřeby rozvoje regionu a trhu práce pokračovat v zapojování odborníků z praxe do pravidelné výuky včetně jednorázových přednášek vytvářet příležitosti ke spolupráci s odborníky z praxe při realizaci tvůrčích a výzkumných aktivit ZMVŠ podporovat zvýšení podílu bakalářských prací zadávaných na konkrétní témata z aplikační sféry nabídnout vhodným odborníkům z praxe možnost zapojení se do vedení a oponování bakalářských prací a seznámit je s metodikou pro vedoucí bakalářské práce formou semináře uzavírat smlouvy o spolupráci s vybranými poskytovateli praxí pravidelné porady pedagogů a zástupců aplikační sféry zapojení zástupců zaměstnavatelů do přípravy nových studijních programů a oborů či do inovace profilových předmětů počty zapojených odborníků z praxe do výuky - přednášky, semináře, workshopy společné realizační týmy tvůrčích a výzkumných projektů, na nichž participují pedagogové školy a zástupci aplikační sféry počet bakalářských prací zaměřených na konkrétní témata z aplikační sféry uzavřené smlouvy o spolupráci s vybranými poskytovateli praxí 2.3. Celoživotní vzdělávání ZMVŠ bude nadále rozvíjet ty činnosti, které akcentují úzkou vazbu vysoké školy na region a vytváří tak ve škole centrum vzdělávacích a kulturních aktivit. V dalších letech dojde k rozvoji a inovaci stávající nabídky vzdělávacích programů ve formě tzv. Univerzity třetího věku a přípravě různých forem dalšího vzdělávání. Ve spolupráci s významnými regionálními partnery bude vytvořena nabídka kurzů profesního vzdělávání pro zájemce ze strany firem či jednotlivců. V rámci jazykových kurzů budou využívány elektronické studijní moduly a metodiky vytvořené v rámci projektu Business English online. Třetím rokem nabízí ZMVŠ zájemcům z řad široké veřejnosti vzdělávání formou Univerzity třetího věku. Dlouhodobě vysoký zájem o tuto aktivitu v oblasti vzdělávání ukazuje na prostor, ve které by měla ZMVŠ zaujmout klíčové místo. Jednotlivé kurzy korespondují nejenom se zaměřením studia v akreditovaných studijních programech, ale vytváří přesah do dalších vědních disciplín. inovovat nabídku kurzů Univerzity třetího věku ověřit spokojenost posluchačů Univerzity třetího věku s navštěvovanými kurzy a jejich připomínky a doporučení implementovat do další nabídky

10 vytvořit nabídku vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance firem působících v regionu realizovat přípravné kurzy v cizích jazycích využívat metodiky a moduly vytvořené v rámci projektu Business English online nově vytvořené a inovované kurzy Univerzity třetího věku analýza spokojenosti posluchačů Univerzity třetího věku nabídka vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance firem přípravné kurzy cizích jazyků aplikace metodik a modulů vytvořených v rámci projektu Business English online při výuce cizích jazyků 2.4. Přístup k vysokoškolskému vzdělání Akreditace nových oborů povede vzhledem k jejich zaměření nejenom k nárůstu kvality, ale současně také ke zvýšení požadavků na studenta, poklesu počtu uchazečů a také k vyšší neúspěšnosti v průběhu studia. Z toho důvodu budou uchazečům nabízeny přípravné jazykové a odborné kurzy. Pro uchazeče o studium bude organizován Den otevřených dveří s prezentací jednotlivých forem a oborů studia. Pro usnadnění orientace v budově ZMVŠ bude vytvořen nový navigační systém. Průběžně budou také aktualizovány informace o nabídce studia formou tištěných propagačních materiálů, webové prezentace a propagací na sociálních sítích. Vzhledem k přetrvávajícím obtížím spojeným s dlouhodobým zajištěním stabilního jádra kmenových pracovníků stávajících oborů a klesající potřebě absolventů těchto oborů na trhu práce prochází ZMVŠ procesem přípravy nových studijních oborů, které povedou k nárůstu kvality a budou v souladu s požadavky zaměstnavatelské praxe v regionu. podporovat studenty přírodovědných a technických studijních oborů uspořádat Dny otevřených dveří realizovat přípravné jazykové a odborné kurzy vytvořit nový orientační systém v budově vysoké školy aktualizovat informační materiály o nabídce studia ZMVŠ vytvoření nových akreditací zaměření na přírodovědné a technické studijní obory Den otevřených dveří přípravné jazykové a odborné kurzy nový orientační systém v budově ZMVŠ aktualizované informační materiály o nabídce studia ZMVŠ 2.5. Poradenství na ZMVŠ V průběhu studia bude studentům nadále poskytována studijní a psychologicko-sociální podpora formou poradenství. Na počátku studia absolvují studenti úvodní adaptační seminář, který sníží riziko neúspěšnosti a poskytne studentům základní orientaci v jejich právech a povinnostech, harmonogramu studia a podmínkách úspěšného zakončení jeho

11 dílčích částí. ZMVŠ bude usilovat o trvale udržitelné zlepšování podmínek pro úspěšné studium a nabízet další podpůrné aktivity, které zvýší uplatnitelnost absolventa na trhu práce. Součástí poradenství je také podpora mimořádně nadaných studentů v jejich úsilí o navazující magisterské studium. Studijní oddělení poskytuje studentům informace týkající se jejich studijních povinností a podílí se na zajištění úvodního adaptačního semináře pro studenty prvního ročníku. Jeho činnost této oblasti doplňuje psychologicko-sociální poradenství. Doposud nebyla dostatečně rozvinuta podpora v oblasti kariérního poradenství nezbytná pro zajištění vysoké uplatnitelnosti absolventů. podporovat sociálně znevýhodněné studenty formou stipendií pravidelně analyzovat studijní neúspěšnost studentů a její příčiny zkvalitňovat a inovovat studijní materiály, metodické pomůcky a studijní opory pro kombinovanou formu studia podporovat mimořádně nadané studenty v jejich snaze pokračovat v navazujících magisterských studiích vytvořit systém kariérního poradenství udělování prospěchových, sociálních a ubytovacích stipendií analýza studijní neúspěšnosti studentů a jejích příčin zkvalitnění a inovace studijních opor a metodických pomůcek analýza uplatnění absolventů v praxi i v navazujícím magisterském studiu pokračování poradenské činnosti pro studenty, a to především pro oblast studijní a psychologicko-sociální vytvoření systému kariérního poradenství 2.6. Propagace a marketing ZMVŠ připravuje akreditaci nových studijních oborů, které povedou ke zvýšení kvality vzdělávání a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V souvislosti s tímto záměrem bude vytvořena nová marketingová strategie zacílená na absolventy středních škol, kteří splňují předpoklady pro další studium na ZMVŠ. V souladu s marketingovým plánem ZMVŠ na rok 2013 budou realizovány jednotlivé kroky prezentace aktivit ZMVŠ a současně budou definovány konkrétní kompetence a odpovědnosti jednotlivých součástí a zaměstnanců vysoké školy. Marketingová strategie bude zacílena nejenom na absolventy středních škol, ale také na další odborné a vzdělávací instituce působící v regionu a na širokou veřejnost s cílem vytvořit na vysoké škole vzdělávací a kulturní centrum regionu. ZMVŠ připraví novou internetovou prezentaci a zaměří se na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. ZMVŠ organizuje celou řadu kulturních a vzdělávacích aktivit. Je třeba, aby přijala systémový přístup k těmto akcím v úzké spolupráci se vzdělávacími a kulturními institucemi města Třebíč a širokého okolí a tak zaujala významnější postavení ve sféře vzdělávání a kultury. Stávající webová prezentace ZMVŠ neodpovídá aktuálním požadavkům vysoké školy. V souvislosti s novou profilací ZMVŠ je třeba využívat moderní marketingové a

12 komunikační nástroje. V současné době není ve škole vytvořena pozice koordinátora marketingových a PR aktivit. Propagační materiály využívané dlouhodobě vysokou školou ztrácí svoji vypovídací hodnotu a schopnost oslovit cílovou skupinu. Spolupráce se středními a vyššími odbornými školami není systematická, vytvořené kontakty nejsou pravidelně obnovovány, což znesnadňuje informovanost o studijní nabídce. vytvořit novou strategii marketingových a propagačních aktivit stanovit jednotlivé kroky při zavádění marketingové strategie s určením odpovědností jednotlivých součástí a zaměstnanců vysoké školy vytvořit systém komunikace a spolupráce s vybranými středními a vyššími odbornými školami a dalšími odbornými a vzdělávacími institucemi v regionu vytvořit novou internetovou prezentaci ZMVŠ zefektivnit komunikaci prostřednictvím sociálních sítí nová strategie marketingových a propagačních aktivit harmonogram jednotlivých kroků kompetencí a odpovědností v oblasti marketingu a PR pravidelná setkání se zástupci vybraných středních a vyšších odborných škol a dalších odborných a vzdělávacích institucí v regionu nová internetová prezentace ZMVŠ navázaná spolupráce s mediální a PR agenturou, která formou outsorcingu zajistí propagaci aktivit ZMVŠ 3. Efektivita a financování 3.1. Rozvoj materiálně technické základny V rámci investičních akcí se ZMVŠ bude soustředit na dlouhodobě plánované aktivity směřující k revitalizaci objektu vysoké školy, zejména zateplení budovy školy a výměnu oken za účelem snížení energetické náročnosti provozu a zlepšení podmínek v učebních prostorách. Stávající plášť budovy neodpovídá požadavkům na efektivní ekonomický provoz. zateplit vnější plášť budovy ZMVŠ a provést výměnu oken vnější plášť budovy ZMVŠ je zateplen a proběhla výměna oken 3.2. Rozvoj informačních technologií Udržovat stávající počet učeben na ZMVŠ v požadovaném provozním stavu. Obměna starších, nevyhovujících a nefunkčních zařízení. Jsou provozovány tři učebny vybaveny výpočetní technikou. Dále je k dispozici výpočetní technika v knihovně ZMVŠ. Každý zaměstnanec má k dispozici výpočetní techniku.

13 provádět průběžnou výměnu starších, nevyhovujících a nefunkčních zařízení výměna starších, nevyhovujících a nefunkčních zařízení 3.3. Odpovědně řízená vysoká škola V souvislosti s novou orientací vysoké školy dojde k zefektivnění vnitřního uspořádání a vymezení konkrétních kompetencí, odpovědností a systému hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti jednotlivých pracovníků ZMVŠ. Nové vedení vysoké školy provedlo v souvislosti s procesem hodnocení ZMVŠ ze strany Akreditační komise podrobnou analýzu personálního zabezpečení studia, finančních toků a administrativních procesů. ukázala potřebu podstatné revize struktury vysoké školy, komunikace mezi jednotlivými složkami, administrativních procesů a jejich provázanosti na vnitřní uspořádání školy. vytvoření nové Směrnice o odměňování akademických pracovníků vytvoření efektivní struktury vnitřního uspořádání vysoké školy revize finančních toků, nájemních smluv a administrativních procesů zefektivnit komunikaci mezi jednotlivými složkami ZMVŠ vytvořená Směrnice o odměňování akademických pracovníků vytvořená efektivní struktura vnitřního uspořádání vysoké školy revize finančních toků, nájemních smluv a administrativních procesů zavedení systému pravidelných porad ZMVŠ V Třebíči dne ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D. rektor ZMVŠ

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 Brno, květen 2015 OBSAH I. VÝCHODISKA PRO FORMULACI

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 /po změnách a navýšení/ Východiska pro zpracování institucionálního rozvojového plánu jsou Dlouhodobý záměr

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové na období 2011-2015 Úvod Zřízení Ústavu sociální práce navázalo

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Západomoravské vysoké školy TŘEBÍČ, o.p.s. pro

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více