našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity"

Transkript

1

2 Vážení pøátelé, pøedkládáme Vám výroèní zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 007 Chtìli bychom Vám touto cestou podìkovat za Vaši pøízeò a podporu Dìkujeme i tìm, kteøí v roce 007 využili našich služeb nebo se na nás obrátili s žádostí o radu Budeme rádi, když nám svou pøízeò zachováte i v roce následujícím - stanete se napøíklad našimi pravidelnými pøispìvateli I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity pøi ochranì životního prostøedí Uvítáme také Vaše pøipomínky a námìty Pokud se o èinnosti Hnutí DUHA Olomouc chcete dozvìdìt více, najdìte si naše webové stránky wwwhnutiduhacz/olomouc Mgr Miroslav Kutal, koordinátor (statutární zástupce) Kdo jsme? Hnutí DUHA Olomouc je místní skupinou celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA Bylo založeno v roce 1991, má vlastní právní subjektivitu, samostatnou èinnost i financování V roce 007 mìlo Hnutí DUHA Olomouc pìt stálých zamìstnancù a 45 pravidelných èi pøíležitostných dobrovolníkù Do naší èinnosti se mùže zapojit každý, a aktivní pomocí èi drobným darem Hnutí DUHA s úspìchem prosazuje konkrétní opatøení, jež pøispívají ke zlepšování stavu životního prostøedí Práce Hnutí DUHA zahrnuje jednání s úøady a politiky, návrhy zákonù, kontrolu prùmyslových firem, pomoc lidem, rady domácnostem a vzdìlávání, výzkum, informování novináøù i spolupráci s obcemi Hnutí DUHA je èeským zástupcem Friends of the Earth International, nejvìtšího svìtového sdružení ekologických organizací Shrnutí èinnosti v roce 007 Hnutí DUHA Olomouc v roce 007s úspìchem provozovalo Ekoporadnu, soustøedilo se na ochranu velkých šelem, ochranu lesa, osvìtu v nakládání s odpady, propagaci biopotravin, Fair Trade výrobkù a ekologického zemìdìlství V prùbìhu celého roku jsme vydávali mìsíèník Ekologické listy s pøílohou Olomoucký Biozpravodaj a na støedních školách jsme vyuèovali ekologické výukové programy Jako obèanské sdružení se Hnutí DUHA Olomouc úèastnilo i správních øízení na území Olomouckého kraje, ve kterých oponovalo zámìrùm s negativním dopadem na životní prostøedí Spolupracovali jsme také s øadou institucí a organizací, nejintenzivnìji s Právnickou fakultou UP v rámci pøedmìtu Administrativnì-právní klinika Ekoporadenství Hnutí DUHA Olomouc poskytuje od roku 004 bezplatné ekologické poradenství obèanùm Olomouce a okolí a od roku 005 jsme jako jediný zástupce Olomouckého kraje èlenem Sítì ekologických poraden ÈR STEP V roce 007 jsme zodpovìdìli více než 800 dotazù Nejvíce z oblasti nakládání s odpady, dále napø z oblasti ekologického zemìdìlství, biopotravin, ochrany zelenì, ekologicky-šetrné domácnosti Kromì poradenské èinnosti byly souèasnì realizovány besedy pro veøejnost na rùzná environmentální a spotøebitelská témata Besed probìhlo celkem 8 a navštívilo je zhruba 0 lidí Pøipravili jsme dva Dny otevøených dveøí ekoporadny (pro veøejnost a pro zastupitele místní samosprávy) Vydali jsme informaèní letáky propagující naše ekoporadenské služby v Olomouci, dále Jak na odpady v Olomouci, Ochrana ovzduší na Olomoucku a Ochrana veøejné zelenì Také jsme zaktualizovali Ekomapu Olomouckého kraje a novì vydali brožuru Jak chránit životní prostøedí v Olomouci Pro zástupce obcí a úøadù byly urèeny semináøe na téma Zelené úøadování a Úèast veøejnosti pøi rozhodování ve správních a stavebních øízeních V ekoporadnì jsou stále k dispozici informaèní letáky, èasopisy, knihy s ekologickou tématikou Knihy je možno si vypùjèit nebo zakoupit K pùjèení je zde také wattmetr pro mìøení spotøeby elektrické energie a fréza na zateplování oken Na pracovníky ekoporadny se lidé mohou obracet osobnì, telefonicky, písemnì, em nebo vložením dotazu na internetové adrese Bìhem roku pøedávala ekoporadna svoje zkušenosti novì vzniklým ekoporadnám v Olomouckém kraji, a to v rámci projektu Informaèní centra environmentální výchovy, vzdìlávání a osvìty Pøírodì Olomouckého kraje! (dále jen Pøírodì OK! ) Po celý rok probíhala veøejná sbírka na podporu ekoporadny a nadále je možno ekoporadnu podpoøit darem (blíže webových stránkách) Projekt byl v roce 007 podpoøen v grantovém øízení Ministerstva životního prostøedí Semináøe jsme organizovali pro Hnutí Brontosaurus Jeseník v rámci projektu Pøírodì OK! Hana Kovaøíková, Ekologicko-právní poradenství V roce 007 jsme poskytovali bezplatné ekoprávní poradenství veøejnosti Celkem jsme poradili v 68 pøípadech Radili jsme napø, jaký postup volit v pøípadì nelegální navážky výkopové zeminy a odpadu v prostorách bývalé cihelny v Blatci, jak získat informace o tom, zda byla audio-reklama umístìna v souladu se zákonem, jak zabránit zbyteènému kácení døevin, jak založit obèanské sdružení, jak sepsat petici apod Dominika Kovaøíková,

3 Správní øízení V roce 007 se Hnutí DUHA Olomouc úèastnilo také správních øízení a jiných povolovacích procesù, které mohou mít dopad na životní prostøedí Vyjadøovali jsme se napø k øízení o povolení kácení stromù rostoucích mimo les zabránili jsme neuváženému vykácení množství vzrostlých stromù, zejména v biocentru v Olomouci - Slavonínì a v Pøerovì, kde naši èlenové také pùsobí Vìnovali jsme se kauze nelegálního oøezu stromù u obchodního centra Olomouc CITY uspoøádali happening, podali jsme podnìt k Èeské inspekci životního prostøedí Konatktní osoba: Dominika Kovaøíková, Partnerství v projektu Rozvoj praktických forem výuky na PF UP V roce 007 pokraèoval projekt Rozvoj praktických forem výuky na PF UP, který byl finanènì podpoøen Evropským sociálním fondem, a jehož je Hnutí DUHA Olomouc partnerem V rámci tohoto projektu vykonávali studenti PF UP praxi v ekoporadnì Studenti si tak mohli v praxi vyzkoušet, jak komunikovat s klientem a jak øešit jejich kauzy V rámci tohoto projektu studenti také pøispívali do mìsíèníku Ekologické listy, kde v právním sloupku vysvìtlovali jednotlivé instituty práva životního prostøedí a souvisejících disciplín Dominika Kovaøíková, Ochrana velkých šelem Problematice velkých šelem se v místní skupinì Olomouc vìnujeme od roku 00 (v Hnutí DUHA od roku 1995) Náš projekt sestává z terénní práce monitoringu vlkù, rysù a medvìdù a nelegálních návnad na tyto chránìné šelmy a z práce osvìtové a vzdìlávací Tzv vlèí hlídky se staly v roce 007 akreditovaným projektem v oblasti dobrovolnictví Ministerstva vnitra Kromì mapování šelem dobrovolníci svou pøítomností v terénu znemožòují pøípadné pokusy o nelegální lov vzácných šelem a šíøí osvìtové a informaèní materiály Za poslední ukonèenou sezónu 006/007 probìhlo 180 terénních pochùzek, velké šelmy byly zdokumentovány 7x a byly zaznamenány i další druhy chránìných živoèichù (napø jeøábek lesní, vydra øíèní nebo kulíšek nejmenší) Objevili jsme také nelegální masité návnady a prosadili jsme jejich odstranìní Projektu vlèích hlídek se zúèastnila stovka dobrovolníkù, kteøí byli ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy školeni na dvou úvodních semináøích tzv Zavýjeních Naše osvìtová èinnost se v roce 007 zamìøila na vydání nové brožurky Život s medvìdy, dotisku letáèku Vlk a rys chrání naše lesy, umístìní 5- ti nauèných panelù o velkých šelmách v horách, organizací besed v obcích a mìstech Vydali jsme také pohlednice s motivy velkých šelem, které jsme distribuovali do hor- ských chat a informaèních center v Beskydech Vytvoøili jsme výukový program pro žáky základních a støedních škol, který jsme oduèili v 7-mi tøídách Úèastnili jsme se také nìkolika setkání mysliveckých hospodáøù a spoleènì s Èeskomoravskou mysliveckou jednotou jsme uspoøádali semináøe pro myslivce a lesníky a vydali jsme odbornou publikaci Velké šelmy v èeský lesích Pravidelnì jsme doplòovali a aktualizovali webové stránky wwwselmycz, jejichž návštìvnost se za poslední rok zvýšila o 180 % Pravidelnou komunikací s novináøi (9 tiskových zpráv, min 48 referencí v médiích) jsme podporovali pozitivní vnímání velkých šelem veøejností Úèastnili jsme se jednání a správních øízeních týkající se migraèních koridorù velkých savcù na Jablunkovsku Projekt byl v roce 007 podpoøen v grantovém øízení Ministerstva životního prostøedí, Nadací na ochranu zvíøat, ÈSOP (Program Ochrana biodiverzity), dotací z Ministerstva vnitra a pøíspìvky individuálních dárcù Miroslav Kutal, Lesy Hnutí DUHA se snaží dlouhodobì zlepšovat stav našich lesù Poøádali jsme brigády pro veøejnost, kde dobrovolníci vysazovali listnaté døeviny a jedli bìlokorou Organizaènì jsme se podíleli na pracovních tzv Týdnech pro les v Beskydech a vzdìlávacím Lesoochranáøském táboru, poøádaným centrem Hnutí DUHA Na podzim jsme organizovali tradièní akci Dny pro olomoucký les, jejímž smyslem je ochrana jedle bìlokoré v lesích na Olomoucku pøed pøemnoženou zvìøí Na našich akcích se vìnujeme i osvìtové èinnosti a seznamujeme úèastníky s významem pøirozených lesù a s možnostmi šetrného lesního hospodaøení Úèastnili jsme se také mnohých správních øízení (viz kapitola Správní øízení) Miroslav Kutal, Ekologická výchova Hnutí DUHA Olomouc se zabývá ekologickou výchovou na støedních školách od roku 00 Na našich internetových stránkách wwwhnutiduhacz/olomouc najdete v odkazu ekologická výchova nabídku ekologických výukových programù: Chcete to zabalit (o odpadech), Obnovitelné zdroje energie, Ekologické nakupování, Živý les (umìlý versus pøirozený les), Velké šelmy: máme se jich bát nebo je chránit?, Hra o jablko (srovnání ekologického a bìžného zemìdìlství) Cílem všech ekoprogramù je, aby si žáci odnesli co nejvíce praktických tipù, které mohou využít ve svém životì Nabízíme také výstavy Chcete to zabalit? o odpadech, Krajina na talíøi o ekologickém zemìdìlství a potravinách a Les a lidé V roce 007 na støedních školách probìhlo celkem 10 ekologických výukových programù v rùzných mìstech Olomouckého kraje Na základní škole v Bystrovanech jsme složili spoleènì s dìtmi kompostér a vysvìtlili jim, jak tøídit odpad a co by mìly do kom-

4 postu dávat Také jsme uspoøádali pøednášku o odpadech pro Charitu Olomouc EVP zajiš uje celkem 8 lektorù: Michaela Kocyánová, Jaroslav Koleèek, Tomáš Sedláèek, Miroslav Kutal, Leona Machalová, Eva Stanovská, Zdeòka Šimková a Pavla Široká Pavla Široká, Ochrana vod Vzhledem k tomu, že v loòském roce pokraèovala pøíprava strategie ochrany a využívání vod pro celou ÈR, tak ani HDO nezahálelo Vydali jsme infolist Krajinu k životu nebo další øeky betonu vìnovaný této problematice na Moravì Rovnìž jsme se zúèastnili nìkolika jednání s Povodím Moravy ohlednì Plánù oblastí povodí, které pøipravuje a prosazovali pøírodì blízká opatøení, jež budou sloužit jako ochrana proti povodním a zároveò prospìjí krajinì Rovnìž jsme úèastníky pøíprav zkapacitnìní koryta Moravy v Olomouci a s úspìchem zde prosazujeme zásahy, jež zajistí, že øeka nejen nebude hrozbou pøi povodních, ale zároveò bude tvoøit zelený pás uvnitø mìsta Spoleènì s Unií pro øeku Moravu jsme spolupoøádali informaèní stan na Den Dunaje (96) a èistili øeku Moravu od PET lahví a jiného odpadu Renata Placková, Ekologické zemìdìlství Aèkoliv jsou biopotraviny stále oblíbenìjší, v èinnosti spojené s jejich propagací jsme nepolevili ani v loòském roce Uspoøádali jsme tradièní exkurze na ekofarmy; úèastníci poznali ekologický chov slepic, skotu, ovcí a hus stejnì jako pìstování biokonopí èi peèení biochleba Na ekojarmarcích v Prostìjovì a Olomouci jsme formou stánku propagovali biopotraviny, které bylo možno ochutnat i nakoupit Vydali jsme brožuru Ekoagroturistika v Olomouckém kraji a Jeseníkách, kde jsou uvedeny desítky ekofarem, jež nabízí i ubytování Místní biopotraviny jste mohli nakoupit v BioKlubu HDO; vloni jím "protekly" desítky litrù biomléka a mléèných výrobkù, stejnì jako pestrý výbìr biozeleniny Renata Placková, Ekologické listy V roce 007 jsme vydali již 8 roèník mìsíèníku Ekologické listy s pøílohou Olomoucký Biozpravodaj, pøièemž jsme postupnì navýšili náklad z 00 ks na 000 ks (400 ks Biozpravodaje) Mìsíèník si klade za cíl informovat veøejnost o otázkách ochrany životního prostøedí na Olomoucku, motivuje k ekologicky šetrnému chování, poskytuje konkrétní rady, jak životní prostøedí úèinnì chránit,, Olomoucký Biozpravodaj mj seznamuje ètenáøe s ekologickými zemìdìlci v kraji U pøíležitosti 10 výroèí moravských povodní jsme v každém èísle uveøejòovali seriál o vodì v krajinì, ve kterém se objevovaly i odborné texty V prùbìhu roku provedla redakce 5 ekospotøebitelských prùzkumù, zamìøených na dostupnost výrobkù z recyklovaného papíru, s logem FSC, EŠV, výrobkù netestovaných na zvíøatech, také na možnost zpìtného odbìru elektrozaøízení v olomouckých prodejnách Rok 007 pøinesl zmìny v provozu internetové verze mìsíèníku: veškeré texty z tištìných èísel jsou k nalezení na webových stránkách wwwekologickelistycz Zpravodaj byl distribuován na 85 míst v Olomouci a okolí (knihovny, infocentra, prodejny zdravé výživy, školská zaøízení apod), pøíloha Olomoucký Biozpravodaj pak samostatnì napø do lékáren èi èekáren lékaøù Ekologické listy vycházely díky grantové podpoøe Ministerstva životního prostøedí a nezanedbatelné nebyly ani pøíjmy z inzercí a dary ètenáøù Libor Praus, Odpady V roce 007 jsme se zamìøili pøedevším na odborné vzdìlávání Probìhlo celkem 5 exkurzí Za odpady kolem Olomouce, Prostìjova, Pøerova, Šumperku a Jeseníku, urèených pro pracovníky obcí, pedagogy, ale i širokou veøejnost Úèastníci mìli možnost si v praxi prohlédnout fungování sbìrových dvorù, dotøiïovacích linek, èistièek odpadních vod, kompostáren a recyklaèních linek Pøedevším zástupcùm obcí a úøadù byla urèena jarní série 5 semináøù Kompostování a tøídìní bioodpad, na kterou jsme navázali 5 podzimními semináøi Sbìrné dvory, drobný nebezpeèný odpad a zpìtný odbìr Slovenský lektor Branislav Moòok na jaøe motivoval úèastníky k zakládání obecních kompostáren, PaedDr Jaroslav Brabec zase na podzim pøítomné zasvìcoval do provozu recyklaèních linek na nebezpeèný odpad Semináøe se konaly v Olomouci, Prostìjovì, Pøerovì, Šumperku a Jeseníku Pro veøejnost jsme vydali letáky Kompost u vás doma a Nebezpeèné odpady Všechny výše zmiòované aktivity jsme organizovali pro ÈSOP Iris Prostìjov v rámci odpadové kampanì projektu Pøírodì OK! Pro obèany našeho mìsta jsme vydali leták s konkrétními informacemi o možnostech tøídìní odpadu Jak na odpady v Olomouci V rámci ekoporadny jsme nabízeli veøejnosti kopírování na recyklovaný papír a pøijímali hliníkový odpad k pozdìjší recyklaci Jiøina Popelková, Fair Trade Spravedlivý obchod Od roku 004 se v rámci ekoporadny zabýváme propagací osvìtou a prodejem Fair Trade výrobkù zboží, jehož výrobci v rozvojových zemích dostali za svou práci spravedlivì zaplaceno Pravidelnì poøádáme každým rokem informaènì prodejní stánek na filmovém festivalu Jeden Svìt a Ekojarmarku v Olomouci V roce 007 jsme s finanèní podporou Olomoucké-

5 Rozvaha (Bilance) ke dni (v tisících Kè) AKTIVA A Dlouhodobý majetek celkem II Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek IV Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 7 Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 10 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku B Krátkodobý majetek celkem I Zásoby celkem 7 Zboží na skladì a v prodejnách 9 Poskytnuté zálohy na zásoby II Pohledávky celkem 1 Odbìratelé 6 Pohledávky za zamìstnanci III Krátkodobý finanèní majetek celkem 1 Pokladna Úèty v bankách 8 Peníze na cestì IV Jiná aktiva celkem 1 Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období AKTIVA CELKEM Stav k prvnímu dni úèetního období Stav k poslednímu dni úèetního období PASIVA A Vlastní zdroje celkem I Jmìní celkem 1 Vlastní jmìní II Výsledek hospodaøení celkem 1 Úèet výsledku hospodaøení Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B Cizí zdroje celkem III Krátkodobé závazky celkem 1 Dodavatelé 5 Zamìstnanci 6 Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm 9 Ostatní pøímé danì Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé finanèní výpomoci IV Jiná pasiva celkem 1 Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období PASIVA CELKEM x x

6 Výkaz zisku a ztráty ke dni (v tisících Kè) Název položky ANáklady I Spotøebované nákupy celkem 1 Spotøeba materiálu Spotøeba energií 4 Prodané zboží IISlužby celkem 5 Opravy a udržování 6 Cestovné 7 Náklady na reprezentaci 8 Ostatní služby IIIOsobní náklady celkem 9 Mzdové náklady 10 Zákonné sociální pojištìní IV Danì a poplatky celkem 16 Ostatní danì a poplatky VOstatní náklady celkem Manka a škody 4 Jiné ostatní náklady VIOdpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 5 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku VIIPoskytnuté pøíspìvky celkem Poskytnuté èlenské pøíspìvky Náklady celkem hlavní hospodáøská BVýnosy I Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží VIPøijaté pøíspìvky celkem 7 Pøijaté pøíspìvky (dary) Výnosy celkem CVýsledek hospodaøení pøed zdanìním DVýsledek hospodaøení po zdanìní Výsledek hospodaøení po zdanìní celkem Pøijaté granty, dotace a dary v roce 007 (nevyèerpané prostøedky slouží k dokonèení projektù v následujících letech): Donor Ministerstvo životního prostøedí Evropský sociální fond (projekt Právnické fakulty UP) Ministerstvo vnitra Nadace na ochranu zvíøat Nadace Partnerství Olomoucký kraj Dary CELKEM Èástka v Kè

7 ho kraje uskuteènili projekt Snídanì Fair a Bio v Olomouci Hlavní myšlenkou bylo formou ochutnávek lidem pøiblížit Fair Trade a ekologické zemìdìlství a seznámit je s jejich produkty a producenty Probìhly celkem 4 akce a byl vydán informaèní leták Fair Trade Spravedlivý obchod Podìkování patøí firmám, které poskytly zdarma své výrobky mlékárnì Olma, biopekárnì Zemenka Sedlèany, Pekaøství Leština, Jiøímu Dvoøákovi, SEMIX PLUSO, SIVO spol, Josefu Sklenáøovi a firmì DELIKOMAT, která podpoøila vydání zmínìného letáku Iva Rašnerová, Další èinnost: V minulých letech jsme uspìli ve výbìrových øízeních, které vypsaly nevládní organizace ÈSOP RS Iris a Hnutí Brontosaurus Jeseníky v rámci projektu Informaèního centra environmetální výchovy, vzdìlávání a osvìty Pøírodì Olomouckého kraje Pøírodì OK Formou zakázky bylo bìhem roku uspoøádáno nìkolik semináøù a besed a vytvoøeno nìkolik osvìtových publikací pro veøejnost Svou èinnost každoroènì prezentujeme na Ekojarmarku v rámci Ekologických dnù Olomouc, v roce 007 jsme zde prodávali biopotraviny a lidé mìli možnost navštívit Ekoporadnu na ulici V rámci historicky prvního roèníku celostátního Týdne opravdových plen v ÈR jsme olomoucké maminky v naší Ekoporadnì seznamovali s moderními látkovými plenami, které jsou šetrné k životnímu prostøedí, zdraví dítìte i rodinnému rozpoètu Podìkování Kromì organizací a institucí zmínìných výše, za spolupráci dìkujeme také Správì CHKO Beskydy, Lesní správì Šternberk, ÈSOP Valašské Meziøíèí, o s Beskydèan, Rose - jihoèeské spoleènosti pro ekologické informace a aktivity, o p s, Muzeu regionu Valašsko ve Vsetínì, tiskárnì TiNa, výrobci snìžnic Brod Trade a všem pøíznivcùm, drobným dárcùm a dobrovolníkùm Hnutí DUHA Olomouc Dolní námìstí Olomouc tel/fax: wwwhnutiduhacz/olomouc Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Otevírací doba Ekoporadna: po, út, èt: 1 - st: 10-1 pá: 10-1 Vydáno v èervnu 008 Ilustrace: Iva Rašnerová, sazba: J K Jureèka Tisk: Tiskárna TiNa Navrátilová Danuše tø Míru 19, Olomouc

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Život s medvìdy. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc. Medvìd hnìdý se po letech znovu zabydlel

Život s medvìdy. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc. Medvìd hnìdý se po letech znovu zabydlel Život s medvìdy Medvìd hnìdý se po letech znovu zabydlel v Beskydech. Èeská republika se tak stala další evropskou zemí, kde má tato nejvìtší evropská šelma svùj domov. Tato publikace vám pøiblíží život

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný.

POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný. POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný. Nikdy jej nejspíš nenapadne takovou věc ničit, ale spíše si bude vážit

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1

CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1 CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1 PROÈ PRÁVÌ CHØÁSTAL POLNÍ? Tuto otázku si zøejmì položí vìtšina z vás, kterým se tato brožurka dostane do rukou. Cožpak nejsou mnohem ohroženìjší druhy jako tøeba orlové,

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více