našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity"

Transkript

1

2 Vážení pøátelé, pøedkládáme Vám výroèní zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 007 Chtìli bychom Vám touto cestou podìkovat za Vaši pøízeò a podporu Dìkujeme i tìm, kteøí v roce 007 využili našich služeb nebo se na nás obrátili s žádostí o radu Budeme rádi, když nám svou pøízeò zachováte i v roce následujícím - stanete se napøíklad našimi pravidelnými pøispìvateli I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity pøi ochranì životního prostøedí Uvítáme také Vaše pøipomínky a námìty Pokud se o èinnosti Hnutí DUHA Olomouc chcete dozvìdìt více, najdìte si naše webové stránky wwwhnutiduhacz/olomouc Mgr Miroslav Kutal, koordinátor (statutární zástupce) Kdo jsme? Hnutí DUHA Olomouc je místní skupinou celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA Bylo založeno v roce 1991, má vlastní právní subjektivitu, samostatnou èinnost i financování V roce 007 mìlo Hnutí DUHA Olomouc pìt stálých zamìstnancù a 45 pravidelných èi pøíležitostných dobrovolníkù Do naší èinnosti se mùže zapojit každý, a aktivní pomocí èi drobným darem Hnutí DUHA s úspìchem prosazuje konkrétní opatøení, jež pøispívají ke zlepšování stavu životního prostøedí Práce Hnutí DUHA zahrnuje jednání s úøady a politiky, návrhy zákonù, kontrolu prùmyslových firem, pomoc lidem, rady domácnostem a vzdìlávání, výzkum, informování novináøù i spolupráci s obcemi Hnutí DUHA je èeským zástupcem Friends of the Earth International, nejvìtšího svìtového sdružení ekologických organizací Shrnutí èinnosti v roce 007 Hnutí DUHA Olomouc v roce 007s úspìchem provozovalo Ekoporadnu, soustøedilo se na ochranu velkých šelem, ochranu lesa, osvìtu v nakládání s odpady, propagaci biopotravin, Fair Trade výrobkù a ekologického zemìdìlství V prùbìhu celého roku jsme vydávali mìsíèník Ekologické listy s pøílohou Olomoucký Biozpravodaj a na støedních školách jsme vyuèovali ekologické výukové programy Jako obèanské sdružení se Hnutí DUHA Olomouc úèastnilo i správních øízení na území Olomouckého kraje, ve kterých oponovalo zámìrùm s negativním dopadem na životní prostøedí Spolupracovali jsme také s øadou institucí a organizací, nejintenzivnìji s Právnickou fakultou UP v rámci pøedmìtu Administrativnì-právní klinika Ekoporadenství Hnutí DUHA Olomouc poskytuje od roku 004 bezplatné ekologické poradenství obèanùm Olomouce a okolí a od roku 005 jsme jako jediný zástupce Olomouckého kraje èlenem Sítì ekologických poraden ÈR STEP V roce 007 jsme zodpovìdìli více než 800 dotazù Nejvíce z oblasti nakládání s odpady, dále napø z oblasti ekologického zemìdìlství, biopotravin, ochrany zelenì, ekologicky-šetrné domácnosti Kromì poradenské èinnosti byly souèasnì realizovány besedy pro veøejnost na rùzná environmentální a spotøebitelská témata Besed probìhlo celkem 8 a navštívilo je zhruba 0 lidí Pøipravili jsme dva Dny otevøených dveøí ekoporadny (pro veøejnost a pro zastupitele místní samosprávy) Vydali jsme informaèní letáky propagující naše ekoporadenské služby v Olomouci, dále Jak na odpady v Olomouci, Ochrana ovzduší na Olomoucku a Ochrana veøejné zelenì Také jsme zaktualizovali Ekomapu Olomouckého kraje a novì vydali brožuru Jak chránit životní prostøedí v Olomouci Pro zástupce obcí a úøadù byly urèeny semináøe na téma Zelené úøadování a Úèast veøejnosti pøi rozhodování ve správních a stavebních øízeních V ekoporadnì jsou stále k dispozici informaèní letáky, èasopisy, knihy s ekologickou tématikou Knihy je možno si vypùjèit nebo zakoupit K pùjèení je zde také wattmetr pro mìøení spotøeby elektrické energie a fréza na zateplování oken Na pracovníky ekoporadny se lidé mohou obracet osobnì, telefonicky, písemnì, em nebo vložením dotazu na internetové adrese Bìhem roku pøedávala ekoporadna svoje zkušenosti novì vzniklým ekoporadnám v Olomouckém kraji, a to v rámci projektu Informaèní centra environmentální výchovy, vzdìlávání a osvìty Pøírodì Olomouckého kraje! (dále jen Pøírodì OK! ) Po celý rok probíhala veøejná sbírka na podporu ekoporadny a nadále je možno ekoporadnu podpoøit darem (blíže webových stránkách) Projekt byl v roce 007 podpoøen v grantovém øízení Ministerstva životního prostøedí Semináøe jsme organizovali pro Hnutí Brontosaurus Jeseník v rámci projektu Pøírodì OK! Hana Kovaøíková, Ekologicko-právní poradenství V roce 007 jsme poskytovali bezplatné ekoprávní poradenství veøejnosti Celkem jsme poradili v 68 pøípadech Radili jsme napø, jaký postup volit v pøípadì nelegální navážky výkopové zeminy a odpadu v prostorách bývalé cihelny v Blatci, jak získat informace o tom, zda byla audio-reklama umístìna v souladu se zákonem, jak zabránit zbyteènému kácení døevin, jak založit obèanské sdružení, jak sepsat petici apod Dominika Kovaøíková,

3 Správní øízení V roce 007 se Hnutí DUHA Olomouc úèastnilo také správních øízení a jiných povolovacích procesù, které mohou mít dopad na životní prostøedí Vyjadøovali jsme se napø k øízení o povolení kácení stromù rostoucích mimo les zabránili jsme neuváženému vykácení množství vzrostlých stromù, zejména v biocentru v Olomouci - Slavonínì a v Pøerovì, kde naši èlenové také pùsobí Vìnovali jsme se kauze nelegálního oøezu stromù u obchodního centra Olomouc CITY uspoøádali happening, podali jsme podnìt k Èeské inspekci životního prostøedí Konatktní osoba: Dominika Kovaøíková, Partnerství v projektu Rozvoj praktických forem výuky na PF UP V roce 007 pokraèoval projekt Rozvoj praktických forem výuky na PF UP, který byl finanènì podpoøen Evropským sociálním fondem, a jehož je Hnutí DUHA Olomouc partnerem V rámci tohoto projektu vykonávali studenti PF UP praxi v ekoporadnì Studenti si tak mohli v praxi vyzkoušet, jak komunikovat s klientem a jak øešit jejich kauzy V rámci tohoto projektu studenti také pøispívali do mìsíèníku Ekologické listy, kde v právním sloupku vysvìtlovali jednotlivé instituty práva životního prostøedí a souvisejících disciplín Dominika Kovaøíková, Ochrana velkých šelem Problematice velkých šelem se v místní skupinì Olomouc vìnujeme od roku 00 (v Hnutí DUHA od roku 1995) Náš projekt sestává z terénní práce monitoringu vlkù, rysù a medvìdù a nelegálních návnad na tyto chránìné šelmy a z práce osvìtové a vzdìlávací Tzv vlèí hlídky se staly v roce 007 akreditovaným projektem v oblasti dobrovolnictví Ministerstva vnitra Kromì mapování šelem dobrovolníci svou pøítomností v terénu znemožòují pøípadné pokusy o nelegální lov vzácných šelem a šíøí osvìtové a informaèní materiály Za poslední ukonèenou sezónu 006/007 probìhlo 180 terénních pochùzek, velké šelmy byly zdokumentovány 7x a byly zaznamenány i další druhy chránìných živoèichù (napø jeøábek lesní, vydra øíèní nebo kulíšek nejmenší) Objevili jsme také nelegální masité návnady a prosadili jsme jejich odstranìní Projektu vlèích hlídek se zúèastnila stovka dobrovolníkù, kteøí byli ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy školeni na dvou úvodních semináøích tzv Zavýjeních Naše osvìtová èinnost se v roce 007 zamìøila na vydání nové brožurky Život s medvìdy, dotisku letáèku Vlk a rys chrání naše lesy, umístìní 5- ti nauèných panelù o velkých šelmách v horách, organizací besed v obcích a mìstech Vydali jsme také pohlednice s motivy velkých šelem, které jsme distribuovali do hor- ských chat a informaèních center v Beskydech Vytvoøili jsme výukový program pro žáky základních a støedních škol, který jsme oduèili v 7-mi tøídách Úèastnili jsme se také nìkolika setkání mysliveckých hospodáøù a spoleènì s Èeskomoravskou mysliveckou jednotou jsme uspoøádali semináøe pro myslivce a lesníky a vydali jsme odbornou publikaci Velké šelmy v èeský lesích Pravidelnì jsme doplòovali a aktualizovali webové stránky wwwselmycz, jejichž návštìvnost se za poslední rok zvýšila o 180 % Pravidelnou komunikací s novináøi (9 tiskových zpráv, min 48 referencí v médiích) jsme podporovali pozitivní vnímání velkých šelem veøejností Úèastnili jsme se jednání a správních øízeních týkající se migraèních koridorù velkých savcù na Jablunkovsku Projekt byl v roce 007 podpoøen v grantovém øízení Ministerstva životního prostøedí, Nadací na ochranu zvíøat, ÈSOP (Program Ochrana biodiverzity), dotací z Ministerstva vnitra a pøíspìvky individuálních dárcù Miroslav Kutal, Lesy Hnutí DUHA se snaží dlouhodobì zlepšovat stav našich lesù Poøádali jsme brigády pro veøejnost, kde dobrovolníci vysazovali listnaté døeviny a jedli bìlokorou Organizaènì jsme se podíleli na pracovních tzv Týdnech pro les v Beskydech a vzdìlávacím Lesoochranáøském táboru, poøádaným centrem Hnutí DUHA Na podzim jsme organizovali tradièní akci Dny pro olomoucký les, jejímž smyslem je ochrana jedle bìlokoré v lesích na Olomoucku pøed pøemnoženou zvìøí Na našich akcích se vìnujeme i osvìtové èinnosti a seznamujeme úèastníky s významem pøirozených lesù a s možnostmi šetrného lesního hospodaøení Úèastnili jsme se také mnohých správních øízení (viz kapitola Správní øízení) Miroslav Kutal, Ekologická výchova Hnutí DUHA Olomouc se zabývá ekologickou výchovou na støedních školách od roku 00 Na našich internetových stránkách wwwhnutiduhacz/olomouc najdete v odkazu ekologická výchova nabídku ekologických výukových programù: Chcete to zabalit (o odpadech), Obnovitelné zdroje energie, Ekologické nakupování, Živý les (umìlý versus pøirozený les), Velké šelmy: máme se jich bát nebo je chránit?, Hra o jablko (srovnání ekologického a bìžného zemìdìlství) Cílem všech ekoprogramù je, aby si žáci odnesli co nejvíce praktických tipù, které mohou využít ve svém životì Nabízíme také výstavy Chcete to zabalit? o odpadech, Krajina na talíøi o ekologickém zemìdìlství a potravinách a Les a lidé V roce 007 na støedních školách probìhlo celkem 10 ekologických výukových programù v rùzných mìstech Olomouckého kraje Na základní škole v Bystrovanech jsme složili spoleènì s dìtmi kompostér a vysvìtlili jim, jak tøídit odpad a co by mìly do kom-

4 postu dávat Také jsme uspoøádali pøednášku o odpadech pro Charitu Olomouc EVP zajiš uje celkem 8 lektorù: Michaela Kocyánová, Jaroslav Koleèek, Tomáš Sedláèek, Miroslav Kutal, Leona Machalová, Eva Stanovská, Zdeòka Šimková a Pavla Široká Pavla Široká, Ochrana vod Vzhledem k tomu, že v loòském roce pokraèovala pøíprava strategie ochrany a využívání vod pro celou ÈR, tak ani HDO nezahálelo Vydali jsme infolist Krajinu k životu nebo další øeky betonu vìnovaný této problematice na Moravì Rovnìž jsme se zúèastnili nìkolika jednání s Povodím Moravy ohlednì Plánù oblastí povodí, které pøipravuje a prosazovali pøírodì blízká opatøení, jež budou sloužit jako ochrana proti povodním a zároveò prospìjí krajinì Rovnìž jsme úèastníky pøíprav zkapacitnìní koryta Moravy v Olomouci a s úspìchem zde prosazujeme zásahy, jež zajistí, že øeka nejen nebude hrozbou pøi povodních, ale zároveò bude tvoøit zelený pás uvnitø mìsta Spoleènì s Unií pro øeku Moravu jsme spolupoøádali informaèní stan na Den Dunaje (96) a èistili øeku Moravu od PET lahví a jiného odpadu Renata Placková, Ekologické zemìdìlství Aèkoliv jsou biopotraviny stále oblíbenìjší, v èinnosti spojené s jejich propagací jsme nepolevili ani v loòském roce Uspoøádali jsme tradièní exkurze na ekofarmy; úèastníci poznali ekologický chov slepic, skotu, ovcí a hus stejnì jako pìstování biokonopí èi peèení biochleba Na ekojarmarcích v Prostìjovì a Olomouci jsme formou stánku propagovali biopotraviny, které bylo možno ochutnat i nakoupit Vydali jsme brožuru Ekoagroturistika v Olomouckém kraji a Jeseníkách, kde jsou uvedeny desítky ekofarem, jež nabízí i ubytování Místní biopotraviny jste mohli nakoupit v BioKlubu HDO; vloni jím "protekly" desítky litrù biomléka a mléèných výrobkù, stejnì jako pestrý výbìr biozeleniny Renata Placková, Ekologické listy V roce 007 jsme vydali již 8 roèník mìsíèníku Ekologické listy s pøílohou Olomoucký Biozpravodaj, pøièemž jsme postupnì navýšili náklad z 00 ks na 000 ks (400 ks Biozpravodaje) Mìsíèník si klade za cíl informovat veøejnost o otázkách ochrany životního prostøedí na Olomoucku, motivuje k ekologicky šetrnému chování, poskytuje konkrétní rady, jak životní prostøedí úèinnì chránit,, Olomoucký Biozpravodaj mj seznamuje ètenáøe s ekologickými zemìdìlci v kraji U pøíležitosti 10 výroèí moravských povodní jsme v každém èísle uveøejòovali seriál o vodì v krajinì, ve kterém se objevovaly i odborné texty V prùbìhu roku provedla redakce 5 ekospotøebitelských prùzkumù, zamìøených na dostupnost výrobkù z recyklovaného papíru, s logem FSC, EŠV, výrobkù netestovaných na zvíøatech, také na možnost zpìtného odbìru elektrozaøízení v olomouckých prodejnách Rok 007 pøinesl zmìny v provozu internetové verze mìsíèníku: veškeré texty z tištìných èísel jsou k nalezení na webových stránkách wwwekologickelistycz Zpravodaj byl distribuován na 85 míst v Olomouci a okolí (knihovny, infocentra, prodejny zdravé výživy, školská zaøízení apod), pøíloha Olomoucký Biozpravodaj pak samostatnì napø do lékáren èi èekáren lékaøù Ekologické listy vycházely díky grantové podpoøe Ministerstva životního prostøedí a nezanedbatelné nebyly ani pøíjmy z inzercí a dary ètenáøù Libor Praus, Odpady V roce 007 jsme se zamìøili pøedevším na odborné vzdìlávání Probìhlo celkem 5 exkurzí Za odpady kolem Olomouce, Prostìjova, Pøerova, Šumperku a Jeseníku, urèených pro pracovníky obcí, pedagogy, ale i širokou veøejnost Úèastníci mìli možnost si v praxi prohlédnout fungování sbìrových dvorù, dotøiïovacích linek, èistièek odpadních vod, kompostáren a recyklaèních linek Pøedevším zástupcùm obcí a úøadù byla urèena jarní série 5 semináøù Kompostování a tøídìní bioodpad, na kterou jsme navázali 5 podzimními semináøi Sbìrné dvory, drobný nebezpeèný odpad a zpìtný odbìr Slovenský lektor Branislav Moòok na jaøe motivoval úèastníky k zakládání obecních kompostáren, PaedDr Jaroslav Brabec zase na podzim pøítomné zasvìcoval do provozu recyklaèních linek na nebezpeèný odpad Semináøe se konaly v Olomouci, Prostìjovì, Pøerovì, Šumperku a Jeseníku Pro veøejnost jsme vydali letáky Kompost u vás doma a Nebezpeèné odpady Všechny výše zmiòované aktivity jsme organizovali pro ÈSOP Iris Prostìjov v rámci odpadové kampanì projektu Pøírodì OK! Pro obèany našeho mìsta jsme vydali leták s konkrétními informacemi o možnostech tøídìní odpadu Jak na odpady v Olomouci V rámci ekoporadny jsme nabízeli veøejnosti kopírování na recyklovaný papír a pøijímali hliníkový odpad k pozdìjší recyklaci Jiøina Popelková, Fair Trade Spravedlivý obchod Od roku 004 se v rámci ekoporadny zabýváme propagací osvìtou a prodejem Fair Trade výrobkù zboží, jehož výrobci v rozvojových zemích dostali za svou práci spravedlivì zaplaceno Pravidelnì poøádáme každým rokem informaènì prodejní stánek na filmovém festivalu Jeden Svìt a Ekojarmarku v Olomouci V roce 007 jsme s finanèní podporou Olomoucké-

5 Rozvaha (Bilance) ke dni (v tisících Kè) AKTIVA A Dlouhodobý majetek celkem II Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek IV Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 7 Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 10 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku B Krátkodobý majetek celkem I Zásoby celkem 7 Zboží na skladì a v prodejnách 9 Poskytnuté zálohy na zásoby II Pohledávky celkem 1 Odbìratelé 6 Pohledávky za zamìstnanci III Krátkodobý finanèní majetek celkem 1 Pokladna Úèty v bankách 8 Peníze na cestì IV Jiná aktiva celkem 1 Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období AKTIVA CELKEM Stav k prvnímu dni úèetního období Stav k poslednímu dni úèetního období PASIVA A Vlastní zdroje celkem I Jmìní celkem 1 Vlastní jmìní II Výsledek hospodaøení celkem 1 Úèet výsledku hospodaøení Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B Cizí zdroje celkem III Krátkodobé závazky celkem 1 Dodavatelé 5 Zamìstnanci 6 Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm 9 Ostatní pøímé danì Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé finanèní výpomoci IV Jiná pasiva celkem 1 Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období PASIVA CELKEM x x

6 Výkaz zisku a ztráty ke dni (v tisících Kè) Název položky ANáklady I Spotøebované nákupy celkem 1 Spotøeba materiálu Spotøeba energií 4 Prodané zboží IISlužby celkem 5 Opravy a udržování 6 Cestovné 7 Náklady na reprezentaci 8 Ostatní služby IIIOsobní náklady celkem 9 Mzdové náklady 10 Zákonné sociální pojištìní IV Danì a poplatky celkem 16 Ostatní danì a poplatky VOstatní náklady celkem Manka a škody 4 Jiné ostatní náklady VIOdpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 5 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku VIIPoskytnuté pøíspìvky celkem Poskytnuté èlenské pøíspìvky Náklady celkem hlavní hospodáøská BVýnosy I Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží VIPøijaté pøíspìvky celkem 7 Pøijaté pøíspìvky (dary) Výnosy celkem CVýsledek hospodaøení pøed zdanìním DVýsledek hospodaøení po zdanìní Výsledek hospodaøení po zdanìní celkem Pøijaté granty, dotace a dary v roce 007 (nevyèerpané prostøedky slouží k dokonèení projektù v následujících letech): Donor Ministerstvo životního prostøedí Evropský sociální fond (projekt Právnické fakulty UP) Ministerstvo vnitra Nadace na ochranu zvíøat Nadace Partnerství Olomoucký kraj Dary CELKEM Èástka v Kè

7 ho kraje uskuteènili projekt Snídanì Fair a Bio v Olomouci Hlavní myšlenkou bylo formou ochutnávek lidem pøiblížit Fair Trade a ekologické zemìdìlství a seznámit je s jejich produkty a producenty Probìhly celkem 4 akce a byl vydán informaèní leták Fair Trade Spravedlivý obchod Podìkování patøí firmám, které poskytly zdarma své výrobky mlékárnì Olma, biopekárnì Zemenka Sedlèany, Pekaøství Leština, Jiøímu Dvoøákovi, SEMIX PLUSO, SIVO spol, Josefu Sklenáøovi a firmì DELIKOMAT, která podpoøila vydání zmínìného letáku Iva Rašnerová, Další èinnost: V minulých letech jsme uspìli ve výbìrových øízeních, které vypsaly nevládní organizace ÈSOP RS Iris a Hnutí Brontosaurus Jeseníky v rámci projektu Informaèního centra environmetální výchovy, vzdìlávání a osvìty Pøírodì Olomouckého kraje Pøírodì OK Formou zakázky bylo bìhem roku uspoøádáno nìkolik semináøù a besed a vytvoøeno nìkolik osvìtových publikací pro veøejnost Svou èinnost každoroènì prezentujeme na Ekojarmarku v rámci Ekologických dnù Olomouc, v roce 007 jsme zde prodávali biopotraviny a lidé mìli možnost navštívit Ekoporadnu na ulici V rámci historicky prvního roèníku celostátního Týdne opravdových plen v ÈR jsme olomoucké maminky v naší Ekoporadnì seznamovali s moderními látkovými plenami, které jsou šetrné k životnímu prostøedí, zdraví dítìte i rodinnému rozpoètu Podìkování Kromì organizací a institucí zmínìných výše, za spolupráci dìkujeme také Správì CHKO Beskydy, Lesní správì Šternberk, ÈSOP Valašské Meziøíèí, o s Beskydèan, Rose - jihoèeské spoleènosti pro ekologické informace a aktivity, o p s, Muzeu regionu Valašsko ve Vsetínì, tiskárnì TiNa, výrobci snìžnic Brod Trade a všem pøíznivcùm, drobným dárcùm a dobrovolníkùm Hnutí DUHA Olomouc Dolní námìstí Olomouc tel/fax: wwwhnutiduhacz/olomouc Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Otevírací doba Ekoporadna: po, út, èt: 1 - st: 10-1 pá: 10-1 Vydáno v èervnu 008 Ilustrace: Iva Rašnerová, sazba: J K Jureèka Tisk: Tiskárna TiNa Navrátilová Danuše tø Míru 19, Olomouc

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Vážení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 2007. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň a podporu. Děkujeme i těm, kteří v roce 2007 využily

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc za rok 2003 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Kdo jsme? Autoøi pøíspìvkù: Mgr Jiøina Popelková Bc Klára Kratochvílová Mgr Dominika Glacová Miroslav Kutal Iva Rašnerová

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více