našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity"

Transkript

1

2 Vážení pøátelé, pøedkládáme Vám výroèní zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 007 Chtìli bychom Vám touto cestou podìkovat za Vaši pøízeò a podporu Dìkujeme i tìm, kteøí v roce 007 využili našich služeb nebo se na nás obrátili s žádostí o radu Budeme rádi, když nám svou pøízeò zachováte i v roce následujícím - stanete se napøíklad našimi pravidelnými pøispìvateli I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity pøi ochranì životního prostøedí Uvítáme také Vaše pøipomínky a námìty Pokud se o èinnosti Hnutí DUHA Olomouc chcete dozvìdìt více, najdìte si naše webové stránky wwwhnutiduhacz/olomouc Mgr Miroslav Kutal, koordinátor (statutární zástupce) Kdo jsme? Hnutí DUHA Olomouc je místní skupinou celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA Bylo založeno v roce 1991, má vlastní právní subjektivitu, samostatnou èinnost i financování V roce 007 mìlo Hnutí DUHA Olomouc pìt stálých zamìstnancù a 45 pravidelných èi pøíležitostných dobrovolníkù Do naší èinnosti se mùže zapojit každý, a aktivní pomocí èi drobným darem Hnutí DUHA s úspìchem prosazuje konkrétní opatøení, jež pøispívají ke zlepšování stavu životního prostøedí Práce Hnutí DUHA zahrnuje jednání s úøady a politiky, návrhy zákonù, kontrolu prùmyslových firem, pomoc lidem, rady domácnostem a vzdìlávání, výzkum, informování novináøù i spolupráci s obcemi Hnutí DUHA je èeským zástupcem Friends of the Earth International, nejvìtšího svìtového sdružení ekologických organizací Shrnutí èinnosti v roce 007 Hnutí DUHA Olomouc v roce 007s úspìchem provozovalo Ekoporadnu, soustøedilo se na ochranu velkých šelem, ochranu lesa, osvìtu v nakládání s odpady, propagaci biopotravin, Fair Trade výrobkù a ekologického zemìdìlství V prùbìhu celého roku jsme vydávali mìsíèník Ekologické listy s pøílohou Olomoucký Biozpravodaj a na støedních školách jsme vyuèovali ekologické výukové programy Jako obèanské sdružení se Hnutí DUHA Olomouc úèastnilo i správních øízení na území Olomouckého kraje, ve kterých oponovalo zámìrùm s negativním dopadem na životní prostøedí Spolupracovali jsme také s øadou institucí a organizací, nejintenzivnìji s Právnickou fakultou UP v rámci pøedmìtu Administrativnì-právní klinika Ekoporadenství Hnutí DUHA Olomouc poskytuje od roku 004 bezplatné ekologické poradenství obèanùm Olomouce a okolí a od roku 005 jsme jako jediný zástupce Olomouckého kraje èlenem Sítì ekologických poraden ÈR STEP V roce 007 jsme zodpovìdìli více než 800 dotazù Nejvíce z oblasti nakládání s odpady, dále napø z oblasti ekologického zemìdìlství, biopotravin, ochrany zelenì, ekologicky-šetrné domácnosti Kromì poradenské èinnosti byly souèasnì realizovány besedy pro veøejnost na rùzná environmentální a spotøebitelská témata Besed probìhlo celkem 8 a navštívilo je zhruba 0 lidí Pøipravili jsme dva Dny otevøených dveøí ekoporadny (pro veøejnost a pro zastupitele místní samosprávy) Vydali jsme informaèní letáky propagující naše ekoporadenské služby v Olomouci, dále Jak na odpady v Olomouci, Ochrana ovzduší na Olomoucku a Ochrana veøejné zelenì Také jsme zaktualizovali Ekomapu Olomouckého kraje a novì vydali brožuru Jak chránit životní prostøedí v Olomouci Pro zástupce obcí a úøadù byly urèeny semináøe na téma Zelené úøadování a Úèast veøejnosti pøi rozhodování ve správních a stavebních øízeních V ekoporadnì jsou stále k dispozici informaèní letáky, èasopisy, knihy s ekologickou tématikou Knihy je možno si vypùjèit nebo zakoupit K pùjèení je zde také wattmetr pro mìøení spotøeby elektrické energie a fréza na zateplování oken Na pracovníky ekoporadny se lidé mohou obracet osobnì, telefonicky, písemnì, em nebo vložením dotazu na internetové adrese Bìhem roku pøedávala ekoporadna svoje zkušenosti novì vzniklým ekoporadnám v Olomouckém kraji, a to v rámci projektu Informaèní centra environmentální výchovy, vzdìlávání a osvìty Pøírodì Olomouckého kraje! (dále jen Pøírodì OK! ) Po celý rok probíhala veøejná sbírka na podporu ekoporadny a nadále je možno ekoporadnu podpoøit darem (blíže webových stránkách) Projekt byl v roce 007 podpoøen v grantovém øízení Ministerstva životního prostøedí Semináøe jsme organizovali pro Hnutí Brontosaurus Jeseník v rámci projektu Pøírodì OK! Hana Kovaøíková, Ekologicko-právní poradenství V roce 007 jsme poskytovali bezplatné ekoprávní poradenství veøejnosti Celkem jsme poradili v 68 pøípadech Radili jsme napø, jaký postup volit v pøípadì nelegální navážky výkopové zeminy a odpadu v prostorách bývalé cihelny v Blatci, jak získat informace o tom, zda byla audio-reklama umístìna v souladu se zákonem, jak zabránit zbyteènému kácení døevin, jak založit obèanské sdružení, jak sepsat petici apod Dominika Kovaøíková,

3 Správní øízení V roce 007 se Hnutí DUHA Olomouc úèastnilo také správních øízení a jiných povolovacích procesù, které mohou mít dopad na životní prostøedí Vyjadøovali jsme se napø k øízení o povolení kácení stromù rostoucích mimo les zabránili jsme neuváženému vykácení množství vzrostlých stromù, zejména v biocentru v Olomouci - Slavonínì a v Pøerovì, kde naši èlenové také pùsobí Vìnovali jsme se kauze nelegálního oøezu stromù u obchodního centra Olomouc CITY uspoøádali happening, podali jsme podnìt k Èeské inspekci životního prostøedí Konatktní osoba: Dominika Kovaøíková, Partnerství v projektu Rozvoj praktických forem výuky na PF UP V roce 007 pokraèoval projekt Rozvoj praktických forem výuky na PF UP, který byl finanènì podpoøen Evropským sociálním fondem, a jehož je Hnutí DUHA Olomouc partnerem V rámci tohoto projektu vykonávali studenti PF UP praxi v ekoporadnì Studenti si tak mohli v praxi vyzkoušet, jak komunikovat s klientem a jak øešit jejich kauzy V rámci tohoto projektu studenti také pøispívali do mìsíèníku Ekologické listy, kde v právním sloupku vysvìtlovali jednotlivé instituty práva životního prostøedí a souvisejících disciplín Dominika Kovaøíková, Ochrana velkých šelem Problematice velkých šelem se v místní skupinì Olomouc vìnujeme od roku 00 (v Hnutí DUHA od roku 1995) Náš projekt sestává z terénní práce monitoringu vlkù, rysù a medvìdù a nelegálních návnad na tyto chránìné šelmy a z práce osvìtové a vzdìlávací Tzv vlèí hlídky se staly v roce 007 akreditovaným projektem v oblasti dobrovolnictví Ministerstva vnitra Kromì mapování šelem dobrovolníci svou pøítomností v terénu znemožòují pøípadné pokusy o nelegální lov vzácných šelem a šíøí osvìtové a informaèní materiály Za poslední ukonèenou sezónu 006/007 probìhlo 180 terénních pochùzek, velké šelmy byly zdokumentovány 7x a byly zaznamenány i další druhy chránìných živoèichù (napø jeøábek lesní, vydra øíèní nebo kulíšek nejmenší) Objevili jsme také nelegální masité návnady a prosadili jsme jejich odstranìní Projektu vlèích hlídek se zúèastnila stovka dobrovolníkù, kteøí byli ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy školeni na dvou úvodních semináøích tzv Zavýjeních Naše osvìtová èinnost se v roce 007 zamìøila na vydání nové brožurky Život s medvìdy, dotisku letáèku Vlk a rys chrání naše lesy, umístìní 5- ti nauèných panelù o velkých šelmách v horách, organizací besed v obcích a mìstech Vydali jsme také pohlednice s motivy velkých šelem, které jsme distribuovali do hor- ských chat a informaèních center v Beskydech Vytvoøili jsme výukový program pro žáky základních a støedních škol, který jsme oduèili v 7-mi tøídách Úèastnili jsme se také nìkolika setkání mysliveckých hospodáøù a spoleènì s Èeskomoravskou mysliveckou jednotou jsme uspoøádali semináøe pro myslivce a lesníky a vydali jsme odbornou publikaci Velké šelmy v èeský lesích Pravidelnì jsme doplòovali a aktualizovali webové stránky wwwselmycz, jejichž návštìvnost se za poslední rok zvýšila o 180 % Pravidelnou komunikací s novináøi (9 tiskových zpráv, min 48 referencí v médiích) jsme podporovali pozitivní vnímání velkých šelem veøejností Úèastnili jsme se jednání a správních øízeních týkající se migraèních koridorù velkých savcù na Jablunkovsku Projekt byl v roce 007 podpoøen v grantovém øízení Ministerstva životního prostøedí, Nadací na ochranu zvíøat, ÈSOP (Program Ochrana biodiverzity), dotací z Ministerstva vnitra a pøíspìvky individuálních dárcù Miroslav Kutal, Lesy Hnutí DUHA se snaží dlouhodobì zlepšovat stav našich lesù Poøádali jsme brigády pro veøejnost, kde dobrovolníci vysazovali listnaté døeviny a jedli bìlokorou Organizaènì jsme se podíleli na pracovních tzv Týdnech pro les v Beskydech a vzdìlávacím Lesoochranáøském táboru, poøádaným centrem Hnutí DUHA Na podzim jsme organizovali tradièní akci Dny pro olomoucký les, jejímž smyslem je ochrana jedle bìlokoré v lesích na Olomoucku pøed pøemnoženou zvìøí Na našich akcích se vìnujeme i osvìtové èinnosti a seznamujeme úèastníky s významem pøirozených lesù a s možnostmi šetrného lesního hospodaøení Úèastnili jsme se také mnohých správních øízení (viz kapitola Správní øízení) Miroslav Kutal, Ekologická výchova Hnutí DUHA Olomouc se zabývá ekologickou výchovou na støedních školách od roku 00 Na našich internetových stránkách wwwhnutiduhacz/olomouc najdete v odkazu ekologická výchova nabídku ekologických výukových programù: Chcete to zabalit (o odpadech), Obnovitelné zdroje energie, Ekologické nakupování, Živý les (umìlý versus pøirozený les), Velké šelmy: máme se jich bát nebo je chránit?, Hra o jablko (srovnání ekologického a bìžného zemìdìlství) Cílem všech ekoprogramù je, aby si žáci odnesli co nejvíce praktických tipù, které mohou využít ve svém životì Nabízíme také výstavy Chcete to zabalit? o odpadech, Krajina na talíøi o ekologickém zemìdìlství a potravinách a Les a lidé V roce 007 na støedních školách probìhlo celkem 10 ekologických výukových programù v rùzných mìstech Olomouckého kraje Na základní škole v Bystrovanech jsme složili spoleènì s dìtmi kompostér a vysvìtlili jim, jak tøídit odpad a co by mìly do kom-

4 postu dávat Také jsme uspoøádali pøednášku o odpadech pro Charitu Olomouc EVP zajiš uje celkem 8 lektorù: Michaela Kocyánová, Jaroslav Koleèek, Tomáš Sedláèek, Miroslav Kutal, Leona Machalová, Eva Stanovská, Zdeòka Šimková a Pavla Široká Pavla Široká, Ochrana vod Vzhledem k tomu, že v loòském roce pokraèovala pøíprava strategie ochrany a využívání vod pro celou ÈR, tak ani HDO nezahálelo Vydali jsme infolist Krajinu k životu nebo další øeky betonu vìnovaný této problematice na Moravì Rovnìž jsme se zúèastnili nìkolika jednání s Povodím Moravy ohlednì Plánù oblastí povodí, které pøipravuje a prosazovali pøírodì blízká opatøení, jež budou sloužit jako ochrana proti povodním a zároveò prospìjí krajinì Rovnìž jsme úèastníky pøíprav zkapacitnìní koryta Moravy v Olomouci a s úspìchem zde prosazujeme zásahy, jež zajistí, že øeka nejen nebude hrozbou pøi povodních, ale zároveò bude tvoøit zelený pás uvnitø mìsta Spoleènì s Unií pro øeku Moravu jsme spolupoøádali informaèní stan na Den Dunaje (96) a èistili øeku Moravu od PET lahví a jiného odpadu Renata Placková, Ekologické zemìdìlství Aèkoliv jsou biopotraviny stále oblíbenìjší, v èinnosti spojené s jejich propagací jsme nepolevili ani v loòském roce Uspoøádali jsme tradièní exkurze na ekofarmy; úèastníci poznali ekologický chov slepic, skotu, ovcí a hus stejnì jako pìstování biokonopí èi peèení biochleba Na ekojarmarcích v Prostìjovì a Olomouci jsme formou stánku propagovali biopotraviny, které bylo možno ochutnat i nakoupit Vydali jsme brožuru Ekoagroturistika v Olomouckém kraji a Jeseníkách, kde jsou uvedeny desítky ekofarem, jež nabízí i ubytování Místní biopotraviny jste mohli nakoupit v BioKlubu HDO; vloni jím "protekly" desítky litrù biomléka a mléèných výrobkù, stejnì jako pestrý výbìr biozeleniny Renata Placková, Ekologické listy V roce 007 jsme vydali již 8 roèník mìsíèníku Ekologické listy s pøílohou Olomoucký Biozpravodaj, pøièemž jsme postupnì navýšili náklad z 00 ks na 000 ks (400 ks Biozpravodaje) Mìsíèník si klade za cíl informovat veøejnost o otázkách ochrany životního prostøedí na Olomoucku, motivuje k ekologicky šetrnému chování, poskytuje konkrétní rady, jak životní prostøedí úèinnì chránit,, Olomoucký Biozpravodaj mj seznamuje ètenáøe s ekologickými zemìdìlci v kraji U pøíležitosti 10 výroèí moravských povodní jsme v každém èísle uveøejòovali seriál o vodì v krajinì, ve kterém se objevovaly i odborné texty V prùbìhu roku provedla redakce 5 ekospotøebitelských prùzkumù, zamìøených na dostupnost výrobkù z recyklovaného papíru, s logem FSC, EŠV, výrobkù netestovaných na zvíøatech, také na možnost zpìtného odbìru elektrozaøízení v olomouckých prodejnách Rok 007 pøinesl zmìny v provozu internetové verze mìsíèníku: veškeré texty z tištìných èísel jsou k nalezení na webových stránkách wwwekologickelistycz Zpravodaj byl distribuován na 85 míst v Olomouci a okolí (knihovny, infocentra, prodejny zdravé výživy, školská zaøízení apod), pøíloha Olomoucký Biozpravodaj pak samostatnì napø do lékáren èi èekáren lékaøù Ekologické listy vycházely díky grantové podpoøe Ministerstva životního prostøedí a nezanedbatelné nebyly ani pøíjmy z inzercí a dary ètenáøù Libor Praus, Odpady V roce 007 jsme se zamìøili pøedevším na odborné vzdìlávání Probìhlo celkem 5 exkurzí Za odpady kolem Olomouce, Prostìjova, Pøerova, Šumperku a Jeseníku, urèených pro pracovníky obcí, pedagogy, ale i širokou veøejnost Úèastníci mìli možnost si v praxi prohlédnout fungování sbìrových dvorù, dotøiïovacích linek, èistièek odpadních vod, kompostáren a recyklaèních linek Pøedevším zástupcùm obcí a úøadù byla urèena jarní série 5 semináøù Kompostování a tøídìní bioodpad, na kterou jsme navázali 5 podzimními semináøi Sbìrné dvory, drobný nebezpeèný odpad a zpìtný odbìr Slovenský lektor Branislav Moòok na jaøe motivoval úèastníky k zakládání obecních kompostáren, PaedDr Jaroslav Brabec zase na podzim pøítomné zasvìcoval do provozu recyklaèních linek na nebezpeèný odpad Semináøe se konaly v Olomouci, Prostìjovì, Pøerovì, Šumperku a Jeseníku Pro veøejnost jsme vydali letáky Kompost u vás doma a Nebezpeèné odpady Všechny výše zmiòované aktivity jsme organizovali pro ÈSOP Iris Prostìjov v rámci odpadové kampanì projektu Pøírodì OK! Pro obèany našeho mìsta jsme vydali leták s konkrétními informacemi o možnostech tøídìní odpadu Jak na odpady v Olomouci V rámci ekoporadny jsme nabízeli veøejnosti kopírování na recyklovaný papír a pøijímali hliníkový odpad k pozdìjší recyklaci Jiøina Popelková, Fair Trade Spravedlivý obchod Od roku 004 se v rámci ekoporadny zabýváme propagací osvìtou a prodejem Fair Trade výrobkù zboží, jehož výrobci v rozvojových zemích dostali za svou práci spravedlivì zaplaceno Pravidelnì poøádáme každým rokem informaènì prodejní stánek na filmovém festivalu Jeden Svìt a Ekojarmarku v Olomouci V roce 007 jsme s finanèní podporou Olomoucké-

5 Rozvaha (Bilance) ke dni (v tisících Kè) AKTIVA A Dlouhodobý majetek celkem II Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek IV Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 7 Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 10 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku B Krátkodobý majetek celkem I Zásoby celkem 7 Zboží na skladì a v prodejnách 9 Poskytnuté zálohy na zásoby II Pohledávky celkem 1 Odbìratelé 6 Pohledávky za zamìstnanci III Krátkodobý finanèní majetek celkem 1 Pokladna Úèty v bankách 8 Peníze na cestì IV Jiná aktiva celkem 1 Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období AKTIVA CELKEM Stav k prvnímu dni úèetního období Stav k poslednímu dni úèetního období PASIVA A Vlastní zdroje celkem I Jmìní celkem 1 Vlastní jmìní II Výsledek hospodaøení celkem 1 Úèet výsledku hospodaøení Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B Cizí zdroje celkem III Krátkodobé závazky celkem 1 Dodavatelé 5 Zamìstnanci 6 Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm 9 Ostatní pøímé danì Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé finanèní výpomoci IV Jiná pasiva celkem 1 Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období PASIVA CELKEM x x

6 Výkaz zisku a ztráty ke dni (v tisících Kè) Název položky ANáklady I Spotøebované nákupy celkem 1 Spotøeba materiálu Spotøeba energií 4 Prodané zboží IISlužby celkem 5 Opravy a udržování 6 Cestovné 7 Náklady na reprezentaci 8 Ostatní služby IIIOsobní náklady celkem 9 Mzdové náklady 10 Zákonné sociální pojištìní IV Danì a poplatky celkem 16 Ostatní danì a poplatky VOstatní náklady celkem Manka a škody 4 Jiné ostatní náklady VIOdpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 5 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku VIIPoskytnuté pøíspìvky celkem Poskytnuté èlenské pøíspìvky Náklady celkem hlavní hospodáøská BVýnosy I Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží VIPøijaté pøíspìvky celkem 7 Pøijaté pøíspìvky (dary) Výnosy celkem CVýsledek hospodaøení pøed zdanìním DVýsledek hospodaøení po zdanìní Výsledek hospodaøení po zdanìní celkem Pøijaté granty, dotace a dary v roce 007 (nevyèerpané prostøedky slouží k dokonèení projektù v následujících letech): Donor Ministerstvo životního prostøedí Evropský sociální fond (projekt Právnické fakulty UP) Ministerstvo vnitra Nadace na ochranu zvíøat Nadace Partnerství Olomoucký kraj Dary CELKEM Èástka v Kè

7 ho kraje uskuteènili projekt Snídanì Fair a Bio v Olomouci Hlavní myšlenkou bylo formou ochutnávek lidem pøiblížit Fair Trade a ekologické zemìdìlství a seznámit je s jejich produkty a producenty Probìhly celkem 4 akce a byl vydán informaèní leták Fair Trade Spravedlivý obchod Podìkování patøí firmám, které poskytly zdarma své výrobky mlékárnì Olma, biopekárnì Zemenka Sedlèany, Pekaøství Leština, Jiøímu Dvoøákovi, SEMIX PLUSO, SIVO spol, Josefu Sklenáøovi a firmì DELIKOMAT, která podpoøila vydání zmínìného letáku Iva Rašnerová, Další èinnost: V minulých letech jsme uspìli ve výbìrových øízeních, které vypsaly nevládní organizace ÈSOP RS Iris a Hnutí Brontosaurus Jeseníky v rámci projektu Informaèního centra environmetální výchovy, vzdìlávání a osvìty Pøírodì Olomouckého kraje Pøírodì OK Formou zakázky bylo bìhem roku uspoøádáno nìkolik semináøù a besed a vytvoøeno nìkolik osvìtových publikací pro veøejnost Svou èinnost každoroènì prezentujeme na Ekojarmarku v rámci Ekologických dnù Olomouc, v roce 007 jsme zde prodávali biopotraviny a lidé mìli možnost navštívit Ekoporadnu na ulici V rámci historicky prvního roèníku celostátního Týdne opravdových plen v ÈR jsme olomoucké maminky v naší Ekoporadnì seznamovali s moderními látkovými plenami, které jsou šetrné k životnímu prostøedí, zdraví dítìte i rodinnému rozpoètu Podìkování Kromì organizací a institucí zmínìných výše, za spolupráci dìkujeme také Správì CHKO Beskydy, Lesní správì Šternberk, ÈSOP Valašské Meziøíèí, o s Beskydèan, Rose - jihoèeské spoleènosti pro ekologické informace a aktivity, o p s, Muzeu regionu Valašsko ve Vsetínì, tiskárnì TiNa, výrobci snìžnic Brod Trade a všem pøíznivcùm, drobným dárcùm a dobrovolníkùm Hnutí DUHA Olomouc Dolní námìstí Olomouc tel/fax: wwwhnutiduhacz/olomouc Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Otevírací doba Ekoporadna: po, út, èt: 1 - st: 10-1 pá: 10-1 Vydáno v èervnu 008 Ilustrace: Iva Rašnerová, sazba: J K Jureèka Tisk: Tiskárna TiNa Navrátilová Danuše tø Míru 19, Olomouc

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Vážení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 2007. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň a podporu. Děkujeme i těm, kteří v roce 2007 využily

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 75021498 Název: ZŠ Hrubèice AKTIVA CELKEM 2 094 583,48 1 611 827,42 482 756,06 462 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70947121 Název: Svazek obcí Moravia AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Obec Øepeè AKTIVA CELKEM 24 448

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež AKTIVA CELKEM 64

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00853143 Název: Obec Zborov AKTIVA CELKEM 15

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 12 / 2010 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko AKTIVA CELKEM 2 779 163,62 2 779 163,62 396 577,73

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 67438539 Název: DSO Broumovsko AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 12 / 2011 IÈO: 293806 Název: Mìstys Vranov nady Dyjí AKTIVA CELKEM 77 406 274,28 18

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h11m26s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 12 / 2011 IÈO: 4499278520 Název: Statutární mìsto Brno, mìstská èást Brno-Líšeò SOR1

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 7 840

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 00253979 Název: Mìsto Cheb NS: Mìsto Cheb Mìsto Cheb

Více

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / )

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00231401 Název: Mìsto Benešov NS: 00231401 Mìsto

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00600261 Název: Obec Èernín AKTIVA CELKEM 20 796

Více

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00251984 Název: Mìsto Vodòany NS: 00251984 Mìsto

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 75110636 Název: DSO Kompostárna Únanov

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

AKTIVA CELKEM , , , ,80

AKTIVA CELKEM , , , ,80 Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 1 074 125 013,10 193 347 347,23 880 777 665,87 904 132 980,80 A. Stálá aktiva 1 020 896 969,80 192 411

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A K T I V A B

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2012 IÈO: 71203354 Název: Mariánskolázeòsko, dobrovolný

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 9 / 2012 IÈO: 00282103 Název: Mìsto Modøice Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Želechovice nad Døevnicí, 4.kvìtna 68 76311 Želechovice nad Døevnicí,, IÈ:75158094 sestaven k : 31.12.2011

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÙ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÙ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÙ SOUDRŽNOSTI Obec Mutìnice, Masarykova 200 69611 Mutìnice, Obec, IÈ:00285145 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kè,

Více

Licence: D2GW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D2GW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v Kè) Období: 13 / 2006 IÈO: 241121 Název: Mesto Cernosice A. Stálá aktiva 01 480 073 322,17 528 899

Více

Licence: DLJW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: DLJW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v Kè) Období: 6 / 2007 IÈO: 00261459 Název: Mìsto Krásná Lípa A. Stálá aktiva 01 522 762 851,07 549

Více

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302899 Název: Obec Libina A. Stálá aktiva 01 232

Více

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00302899 Název: Obec Libina A. Stálá aktiva 01 242

Více

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008)

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00532177 Název: Obec Skrchov øádná mimoøádná mezitimní

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc za rok 2003 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Kdo jsme? Autoøi pøíspìvkù: Mgr Jiøina Popelková Bc Klára Kratochvílová Mgr Dominika Glacová Miroslav Kutal Iva Rašnerová

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více