8. Topné plyny vlastnosti a klasifikace. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Topné plyny vlastnosti a klasifikace. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D."

Transkript

1 8. Topné plyny vlastnosti a klasifikace Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

2 Základní pojmy Topné plyny - patří mezi látky označované jako paliva. Základní definice plynných paliv říká, že se jedná o látky, které jsou schopny uvolňovat technicky využitelné teplo za ekonomicky a ekologicky přijatelných podmínek. Dále se předpokládá, že jde o látky, které jsou za běžných podmínek (atm. tlak, 20 C) plynné.

3 Základní pojmy Primární paliva (fosilní) získaná přímo z primárních nalezišť, která se přímo bez chemické přeměny dají použít pro získání energie. Odstraňují se pouze nečistoty (voda, sulfan apod.) Sekundární paliva - získávají se zušlechťováním z primárních zdrojů. Zde se mění zásadním způsobem chemické složení paliva a získané produkty se vyznačují vysokým stupněm využitelnosti.

4 Klasifikace topných plynů Základní rozdělení Rozdělení vychází ze spalného tepla (ref. podmínky 0 C, 101,325 kpa) [MJ/m 3 ] Plyny nízko výhřevné (< 16,8) Plyny středně výhřevné (16,8 20,0) Plyny velmi výhřevné (20,0 50,0) Plyny vysoce výhřevné (> 80)

5 Klasifikace topných plynů Základní rozdělení Plyny nízko výhřevné (< 16,8 MJ/m 3 ) Vysokopecní plyn Nízkotlaké generátorové plyny Tlakový energetický plyn Vodík

6 Klasifikace topných plynů Základní rozdělení Plyny středně výhřevné (16,8 20,0 MJ/m 3 ) Svítiplyn Směsný plyn Koksárenský plyn

7 Klasifikace topných plynů Základní rozdělení Plyny velmi výhřevné (20,0 50,0 MJ/m 3 ) Metan Zemní plyn Karbonský plyn Bioplyn, kalové plyny

8 Klasifikace topných plynů Základní rozdělení Plyny vysoce výhřevné (> 80 MJ/m 3 ) Propan Propan- butan Butan

9 Klasifikace topných plynů Svítiplyn plynné palivo s převažujícím obsahem vodíku, vyráběné zplyňováním uhlí. Poprvé se v českých zemích začal používat v Praze v roce 1847 pro veřejné osvětlení. Až do 80. let dvacátého století byl hlavním plynným palivem pro domácí i průmyslové spotřebiče. Výroba svítiplynu byla ukončena v roce 1996, kdy byla celá plynárenská síť převedena na zemní plyn. Zkapalněné uhlovodíkové plyny uhlovodíky parafinické řady, tvořené převážně propanem C 3 H 8 a butanem C 4 H 10. Tyto plyny jsou hlavně získávány jako vedlejší produkt při zpracování ropy. V menší míře pak separací ze zemních plynů bohatých na vyšší uhlovodíky. Koksárenský plyn je vedlejším produktem při vysokoteplotní karbonizaci černého uhlí v koksovnách. Generátorový plyn vyrábí se zplyňováním hnědého uhlí nebo biomasy vzduchem nebo vzduchem a vodní parou. Vysokopecní plyn nebo také kychtový plyn, vzniká jako vedlejší produkt při redukčním procesu ve vysokých pecích, nedokonalým spalováním koksu a uvolněním CO 2 z vápence.

10 Klasifikace topných plynů Směsné plyny uměle připravená paliva vzniklá smíšením dvou či více druhů plynných paliv, případně smíšením se vzduchem. Účelem mísení je dosažení určité hodnoty výhřevnosti pro spalování v průmyslových spotřebičích. Např: propan - butan (53 %) + vzduch (47 %) jako náhrada zemního plynu; zemní plyn (54 %) + vzduch (46 %) jako náhrada za svítiplyn; koksárenský plyn + vysokopecní plyn jako palivo pro pece v hutních závodech. Bioplyn, skládkový plyn bioplyn vzniká vyhníváním organických látek bez přístupu vzduchu, tzv. anaerobní methanovou fermentací. Skládkový plyn je bioplyn těžený ze skládek tuhých komunálních odpadů. Energoplyn plynné palivo obdobné svítiplynu, vyrábí se tlakovým zplyňováním hnědého uhlí v generátorech typu Lurgi v tlakové plynárně Vřesová, kde se používá jako základní palivo pro paroplynový cyklus. Důlní (karbonský) plyn plyn získávaný odvětráváním (degazací) uhelných dolů. Vodík vyrábí se elektrolýzou vody, při zpracování ropy (95 %), případně rozkladem (reformingem) uhlovodíkových plynných paliv (především zemního plynu). Výhodou tohoto paliva jsou nulové emise CO 2 a nízké emise NO x při spalování.

11 Klasifikace topných plynů Klasická plynná paliva (založená na fosilních zdrojích) Svítiplyn Koksárenský plyn Generátorový plyn Vysokopecní plyn Zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) Energoplyn Zemní plyn Alternativní plynná paliva Bioplyn Biomethan Plyn ze zplyňování biomasy (generátorový plyn) Skládkový plyn Vodík (Karbonský plyn)

12 Svítiplyn

13 Svítiplyn Je plynné palivo s převažujícím podílem vodíku, vyráběné zplyňováním hnědého uhlí Počátek výroby umělého plynu z uhlí svítiplynu r V České republice nahrazen zemním plynem Složení svítiplynu (obj. %) H 2 CO CO 2 N 2 výhřevnost 48,2 15,93 9,37 3,39 15,69 MJ/m 3 Obsah vody 13,2 %

14 Svítiplyn Při vdechování způsobuje otravu organizmus (CO) Prováděna detoxikace svítiplynu Při snížení obsahu CO na 3 5% mizí možnost náhodné otravy, snížením na 1% CO se vyloučí možnost sebevražd plynem V praxi se provádělo snížení CO na hranici 5% katalytickou konverzí s vodní parou CO H 2O CO2 H 2 Zvyšování CO 2 snižování spalného tepla (kompenzace přidávání metanu nebo propan butanu)

15 Koksárenský plyn

16 Koksárenský plyn vedlejší produkt při vysokoteplotní karbonizaci černého uhlí v koksovnách Koksárenský plyn vznikající při výrobě koksu je u hutních závodů používán k otopu koksárenských baterií a zbytek technologickým otopům v hutích. Všechen plyn se nespotřebuje pro otop koksovacích komor, což způsobuje problémy zejména u báňských koksoven. Složení koksárenského plynu složka H 2 CH 4 N 2 CO CO 2 C x H y O 2 zbytek výhřevnost obj. % ,5 0, MJ/m 3 roční produkce v ČR cca 1,5 mil. m 3

17 Generátorový plyn

18 Generátorový plyn Se vyráběl zplyňováním tříděného hnědého uhlí vzduchem nebo vzduchem a vodní parou Čištěné generátorové plyny se používají pro otop pecí ve strojírenských, keramických a sklářských podnicích, vápenkách aj. Surový (nečištěný generátorový plyn, obsahující dehet se spaloval. V současné době se již generátorové plyny nepoužívají Složení generátorového plynu složk H 2 CH 4 N 2 CO CO 2 O 2 H 2 O výhřevnost a obj. % 12,4 2,3 38,8 23,2 3,2 0,16 19,9 6,54 MJ/m 3 obsah dehtu 40 g.m -3

19 Vysokopecní plyn

20 Vysokopecní plyn Vysokopecní plyn (VP) nebo také kychtový plyn, vzniká jako vedlejší produkt při redukčním procesu ve vysokých pecích, nedokonalým spalováním koksu a uvolněním CO 2 z vápence. Složení vysokopecního plynu (obj. %) H 2 CO CO 2 N 2 výhřevnost ,7-4,0 MJ/m 3 Veškerý vyrobený vysokopecní plyn se spotřebovává v hutích při výrobě, případně k technologickým ohřevům minoritní složky VP: sirné sloučeniny a kyanidové sloučeniny; plyn rovněž obsahuje velké množství prachu ze vsázky Po vyčištění se vysokopecní plyn často používá jako paliva po obohacení koksárenským plynem nebo zemním plynem (směsný plyn)

21 Karbonský plyn (důlní)

22 Karbonský plyn plyn získávaný odvětráváním (degazací) uhelných dolů Důlní a degazační plyn je v ČR získáván v Ostravsko-Karvinském regionu ze systémů důlní degazace a z těžebních aktivit OKD, DPB PASKOV v prostorech uzavřených dolů. Koncentrace metanu v karbonském plynu se pohybuje v rozmezí %, výhřevnost je MJ/m 3 V ČR jsou předpokládány zdroje m 3 důlního plynu, z nichž m 3 je ověřeno

23 Karbonský plyn V minulosti byl plyn dopravován plynovodní sítí Severomoravské plynárenské (SMP). V současné době Green gas DPB provozuje autonomní plynovodní síť o délce 121 km. Roční produkce cca 100 mil. m 3 karbonského plynu Odběratelé plynu lze rozdělit podle způsobu využívání plynu do dvou základních skupin: Degazační plyn je využíván jako plyn energetický zdroj (teplárenské provozy). Degazační plyn je používán jako plyn pro technologické procesy při průmyslové výrobě.

24 Energoplyn

25 Energoplyn plynné palivo obdobné svítiplynu, vyrábí se tlakovým zplyňováním hnědého uhlí v generátorech typu Lurgi v tlakové plynárně Vřesová, kde se používá jako základní palivo pro paroplynový cyklus Paroplynová elektrárna Vřesová 2 X 185 MW plynové turbíny Palivo: energoplyn, ZP V provozu od: 1996 z plynu se odstraňují nečistoty procesem RECTISOL (vypírka podchlazeným methanolem) minimální emise znečišťujících látek oproti klasickým uhelným elektrárnám Složení energoplynu H 2 CH 4 CO C 2 H 6 CO 2 N 2 C 3 C 4 O 2 Obj. % ,4 9,3 3,4 0,05 0,1 0,1

26 Zemní plyn

27 Zemní plyn nejrozšířenější druh plynného paliva roční spotřeba v ČR 8,6 mld. m 3 (v roce 2008) 99 % závislost na dovozu - ¾-Rusko; ¼ Norsko (1997) vlastní těžba v ČR cca 1 % (100 mil. m 3 ) Dva základní typy zemních plynů: Zemní plyn H (high) vyznačuje se nízkým obsahem nehořlavých látek (N 2, CO 2 ), jejich celkový obsah leží obvykle pod 5% obj. (Rusko, Norsko, Velká Británie, severní Afrika Alžír, Tunis, Libye) Zemní plyn L (low) vyznačuje se nižším spalným teplem obsahuje nezanedbatelné koncentrace inertních složek (N 2 ), (Holandsko)

28 Vlastnosti topných plynů Spalné teplo a výhřevnost Spalné teplo H S množství tepla, které lze získat dokonalým spálením určitého množství plynu stechiometrickým množstvím kyslíku nebo vzduchu za konstantního tlaku a teploty, přičemž všechny produkty spalování ochlazené na výchozí teplotu jsou v plynném stavu kromě vody (ta zkondenzuje) Výhřevnost H i množství tepla, které lze získat dokonalým spálením určitého množství plynu stechiometrickým množstvím kyslíku nebo vzduchu za konstantního tlaku a teploty, přičemž všechny produkty spalování ochlazené na výchozí teplotu jsou v plynném stavu. Rozdíl mezi spalný teplem a výhřevností je dán kondenzačním teplem vodní páry. Referenční hodnota pro teplotu 25 C činí 1,963 MJ.m -3 vodní páry

29 Vlastnosti topných plynů Spalné teplo a výhřevnost Látka H s [MJ.m -3 ] H i [MJ.m -3 ] Methan 39,820 35,882 Ethan 70,319 64,367 Propan 101,421 93,380 n-butan 134, ,080 Ethen (ethylen) 63,526 59,514 Ethin (acetylen) 58,845 56,819 Propen 93,638 87,636 i-buten 126, ,857 Vodík 12,745 10,783 Oxid uhelnatý 12,630 12,630

30 Spalování topných plynů Spalovací pochody skupinu oxidačních chemických reakcí spojený s uvolněním množství tepla (silně exotermická reakce) C H zo xco y 2 Skutečný průběh je složitější skupinové reakce vznikají přechodně vysoce reaktivní radikály. Radikály reagují s molekulami reakční směsi podstatně rychleji než by probíhala reakce mezi dvěma druhy molekul. Během reakčního řetězce se koncentrace radikálů obnovuje, u některých typů spalovacích reakcí narůstá geometrickou řadou spalovací reakce patří mezi nejrychlejší chemické reakce vůbec a po počáteční iniciaci se samovolně udržují v chodu H X Y O

31 Spalování topných plynů Nejjednodušší schéma poskytuje spalování vodíku. Důsledkem vnější iniciace (rozžhavený drát, elektrická jiskra,malý plamínek, atd.), tj. dodáním počáteční energie stykem s molekulami látek s vyšším energetickým obsahem dojde k tepelnému štěpení molekuly vodíku na radikály (atomární vodík). Setkání silně reaktivního radikálu vodíku s molekulou kyslíku vede ke vzniku dalších radikálů: OH* (hydroxyl) a O* (atomární kyslík). Reakcí s molekulami vodíku poskytují konečný produkt vodu ve formě vodní páry a obnovuje se, resp. narůstá koncentrace atomárního vodíku jako nositele řetězové reakce.

32 Spalování topných plynů Spalování uhlovodíků probíhá složitěji (základem zůstává stejný princip řetězové reakce). Reakce lze rozdělit do 4 skupin: Dehydrogenace a vytváření alkylů Štěpení delších molekul uhlovodíků na C 1 až C 2 fragmenty Oxidace alkylů na formaldehyd CH 2 O (obecně aldehydy) Oxidace aldehydů na CO 2 (přes meziprodukt CO) a H 2 O Čím vyšší uhlovodík, tím více kombinací dílčích reakcí může nastat

33 Spalování topných plynů Vysvětlení některých nepříznivých okolností doprovázející spalování uhlovodíků Formaldehyd látka poškozující lidské zdraví a životní prostředí. Objevuje se ve spalinách pokud nebyly splněny podmínky pro oxidaci na CO 2 a H 2 O. Nebylo k dispozici dostatečné množství O 2, došlo k ochlazení s přerušením průběhu řetězových reakcí, působení vysokých teplot v plameni byla příliš krátká na dokončení reakcí

34 Spalování topných plynů Oxid uhelnatý přítomnost může být způsobena nedostatkem kyslíku, rychlejší ochlazení spalin. Tvorba sazí tvorba souvisí se stádiem odštěpování vodíku z molekuly uhlovodíku (dehydrogenaci) může pokračovat až na vytvoření uhlíkového skeletu. Vzniklé částice (μm) se při průchodu plamenem rozžhavují a vyhořívají od povrchu dovnitř. Při styku s chladnějšími kovovými součástkami nebo plochami dochází k přerušení řetězce. Ochlazení částice a jejímu vyloučení ve formě sazí. Oxidy dusíku vznikají při spalování plynných paliv se vzduchem při teplotách plamene vyšších než 1100 C. Oxid siřičitý vzniká při spalování plynných paliv vyráběných z uhlí (generátorový plyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn). Benzpyren polycyklycký aromát, vzniká pyrolýzou při spalování uhlovodíků při nedostatku spalovacího vzduchu

35 Vznícení a zápalná teplota Pro nastartování spalovacích reakcí s řetězovým průběhem - dodání energie. Tato počáteční energie z vnějšího zdroje má dvojí význam: Vede k vytvoření počáteční koncentrace aktivních částic radikálů potřebných pro zreagování nejbližších podílů plynu se vzduchem Zvýší energetický obsah směsi a tím i její teplotu nad nutnou mezní hodnotu (zápalnou teplotu) Vznícení pochod, který vede k rozběhnutí spalovacích reakcí a k realizaci plamene Důsledkem vznícení je plamen. Plamen optický jev, zviditelňuje pásmo intenzivně probíhajících spalovacích reakcí. V reakční vrstvě dochází ke vzniku záření v rozsáhlém pásmu vlnových délek. Nejvíce zastoupeno záření infračervené oblasti>viditelné>ultrafialové

36 Vznícení a zápalná teplota Plamen představuje uvolněné záření v oblasti viditelného světla. Plamen je viditelným projevem vznícení a probíhajících spalovacích reakcí. Zápalná teplota minimální teplota na, kterou je třeba zahřát teoretickou směs plynu se vzduchem, aby došlo ke vznícení směsi a objevení plamene. Látka Zápalná teplota [ C] Methan 540 Ethan 515 Propan 450 n-butan 405 Oxid uhelnatý 400 Vodík 605

37 Meze zápalnosti Vymezují rozmezí objemového složení plynu a vzduchu, které shoří po zahřátí na zápalnou teplotu v kterémkoliv místě směsi. Dolní mez zápalnosti L d představuje nejnižší objemovou koncentraci plynu ve směsi se vzduchem, při kterém dochází ke vznícení. Horní mez zápalnosti L h představuje nejvyšší objemovou koncentraci plynu ve směsi se vzduchem, při kterém dochází ke vznícení. Meze zápalnosti pro vzduch [20 C, Pa], se zvyšujím tlakem a teplotou se meze zápalnosti rozšiřují Látka L d [%obj.] L h [%obj.] Methan 5,00 15,0 Ethan 3,00 12,5 Propan 2,12 9,35 Butan 1,86 8,41 Vodík 4,00 72,4 Oxid uhelnatý 12,5 74,5

38 Záměnnost topných plynů Shrnuje požadavky na bezporuchový provoz plynových spotřebičů. Záměnné plyny lze v plynových spotřebičích bezporuchově spalovat místo plynu původně určeného (bez výměny hořáků nebo jejich částí a bez použití přídavných zařízení) Rozdělení topných plynů do třech skupin: 1. Plyny typu svítiplyn 2. Plyny typu zemní plyn 3. Plyny typu propan butan Dále se zahrnují tři základní hlediska: Stálost tepelného příkonu Zajištění stability plamene Posouzení jakosti spalování (náchylnost k tvorbě sazí)

39 Wobbeho číslo K hodnocení záměnnosti plynu (1926) W H S d Podmínkou záměnnosti je shodnost nebo pouze malý rozdíl ve Wobbeho číslech posuzovaných plynů. Jednotka Wobbeho čísla je MJ.m -3 Wobbeho číslo se vypočítává ze známého spalného tepla a relativní hutnoty plynu nebo na speciálních přístrojích Wobbemetrech.

40 Delbourgova metoda hodnocení záměnnosti Početně grafická metoda záměnnosti plynu (1951), na základě známého složení plynu se vypočítávají základní parametry, pro které se pak z grafického znázornění zjišťuje, zda vyhovují požadavkům záměnnosti. Základem jsou dva indexy: Korigované Wobbeho číslo W (obsahuje dva korekční faktory, na viskozitu a na obsah kyslíku) Spalovací potenciál C (obsahuje korekční faktor na obsah kyslíku, obsah vyšších uhlovodíků, charakteristický koeficient tabelovaný pro uhlovodíkové složky, obsah vyšších uhlovodíků vyšších než methan [% obj.])

41 Delbourgova metoda hodnocení záměnnosti

42

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Organická chemie Uhlovodíky Ročník 8. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma základní uhlovodíky.

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Zdanění plynných paliv spotřební a ekologickou daní Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Ing. Josef BŘEZINA, CSc Anotace: Příspěvek je zaměřen na zdanění plynných paliv spotřební daní

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce Termochemie Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona U = Q + W U změna vnitřní energie Q teplo W práce Teplo a práce dodané soustavě zvyšují její

Více

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

O zemním plynu část 1

O zemním plynu část 1 Co je zemní plyn O zemním plynu část 1 1) Vznik zemního plynu Na vznik zemního plynu existuje více teorií. Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský

Více

Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků

Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků 1. PROJEKTY ŘEŠENÉ S PODPOROU GA ČR Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků GA105/09/1554 Ukončení prosinec 2012 GA ČR Spoluřešitel

Více

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny M Ý T Y A F A K T A o problematice zemního plynu, o jeho zdrojích, možnostech použití a jeho cenách Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, ve spolupráci

Více

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Exkurze do elektrárny Dětmarovice Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN Přírodní zdroje organických sloučenin můžeme rozdělit do 2 základních skupin: 1) RECENTNÍ (současné) např. dřevo, živočišné tkáně 2) FOSILNÍ (pravěké) ropa, zemní

Více

Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman

Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman 1 Základní typy podniků jsou znázorněny na následujícím

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ Doplňte k názvu derivátu uhlovodíku charakteristickou skupinu: alkohol Název derivátu Charakteristická skupina nitroderivát karboxylová kyselina aldehyd halogenderivát keton Doplňte

Více

Hlásiče požáru a detekce nebezpečných plynů

Hlásiče požáru a detekce nebezpečných plynů Česká asociace hasičských důstojníků Hasičský záchranný sbor České republiky Hlásiče požáru a detekce nebezpečných plynů Jak se účinně chránit proti přítomnosti nebezpečných plynů a požárům v domácnostech.

Více

THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA

THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA Čupera J. Ústav základů techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY SPOLEHLIVOST ŽIVOTNOST ZÁRUKY BIOPLYNOVÉ STANICE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SKLÁDKY PRŮMYSL KOMFORT FLEXIBILITA APLIKACE VÝKONY MOTORY KONTAKTY SLYŠELI JSTE, ŽE KOGENERACE JE JEDNODUCHÁ.

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Z historie využití plynu - svítiplyn

Z historie využití plynu - svítiplyn VNĚJŠÍ PLYNOVOD TĚŽBA ZP, DRUHY PLYNŮ, MĚŘENÍ A REGULACE, PŘÍPOJKY Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Z historie využití plynu - svítiplyn osvětlení: - od 1816 ve světě

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec

Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec Základní pojmy Zemní plyn /Natural Gas, Erdgas, Gaz naturel, Природный газ/ = přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţ ujícím podílem metanu CH 4 a

Více

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Ing. Jan Koloničný, Ph.D., Ing. David Kupka Abstrakt Při spalování uhlovodíkových paliv v bezemisních parních cyklech, tzv. čistých technologiích,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY Pavel Šimáček, Milan Pospíšil Vysoká škola chemickotechnologická v Praze ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V EU DO R. 2020 Snížení emisí z dopravy o 80 % (v porovnání s r. 1995) Klíčové

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Možnosti výroby elektřiny z biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Možnosti výroby elektřiny z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Najser Žilinská univerzita 22.-23.5.2007 23.5.2007 Cíle summitu EU pro rok 2020 20 % energie

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06)

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06) CS 15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie C 387/5 Sdělení Komise, kterým se mění sdělení Komise Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata.

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. Dr. Ján Pásztor, Ing. Karel Šec Ph.D., Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Tel./fax 272760432,272768569,272773356-7, nicoletcz@nicoletcz.cz

Více

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách.

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách. Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách. Pro zájemce, kteří se v rámci agendy potýkají se specifickými

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Vodík CH_103_Vodík Autor: PhDr. Jana Langerová

Vodík CH_103_Vodík Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět t energie Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha To je náš svět. A jiný nemáme... Několik čísel: V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9. 1.Redoxní reakce - Charakteristika redoxních reakcí - Oxidační a redukční činidlo ná pojmy oxidace, redukce, redox reakce, dokáže

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

Energetické služby a poradenství

Energetické služby a poradenství Energetické služby a poradenství Energetické služby a poradenství pro 4. ročník středních odborných škol Učební texty pro studijní obor Technik energetických zařízení budov O projektu REFUGE Energetické

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

OBSAH. 1. Jednací řád rady státního fondu životního prostředí České republiky 2

OBSAH. 1. Jednací řád rady státního fondu životního prostředí České republiky 2 ROČNÍK XXII ŘÍJEN A LISTOPAD 2012 ČÁSTKA 10 a 11 OBSAH JEDNACÍ ŘÁD 1. Jednací řád rady státního fondu životního prostředí České republiky 2 NÁRODNÍ PROGRAM MONITOROVÁNÍ 2. Národní program monitorování

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více