8. Topné plyny vlastnosti a klasifikace. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Topné plyny vlastnosti a klasifikace. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D."

Transkript

1 8. Topné plyny vlastnosti a klasifikace Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

2 Základní pojmy Topné plyny - patří mezi látky označované jako paliva. Základní definice plynných paliv říká, že se jedná o látky, které jsou schopny uvolňovat technicky využitelné teplo za ekonomicky a ekologicky přijatelných podmínek. Dále se předpokládá, že jde o látky, které jsou za běžných podmínek (atm. tlak, 20 C) plynné.

3 Základní pojmy Primární paliva (fosilní) získaná přímo z primárních nalezišť, která se přímo bez chemické přeměny dají použít pro získání energie. Odstraňují se pouze nečistoty (voda, sulfan apod.) Sekundární paliva - získávají se zušlechťováním z primárních zdrojů. Zde se mění zásadním způsobem chemické složení paliva a získané produkty se vyznačují vysokým stupněm využitelnosti.

4 Klasifikace topných plynů Základní rozdělení Rozdělení vychází ze spalného tepla (ref. podmínky 0 C, 101,325 kpa) [MJ/m 3 ] Plyny nízko výhřevné (< 16,8) Plyny středně výhřevné (16,8 20,0) Plyny velmi výhřevné (20,0 50,0) Plyny vysoce výhřevné (> 80)

5 Klasifikace topných plynů Základní rozdělení Plyny nízko výhřevné (< 16,8 MJ/m 3 ) Vysokopecní plyn Nízkotlaké generátorové plyny Tlakový energetický plyn Vodík

6 Klasifikace topných plynů Základní rozdělení Plyny středně výhřevné (16,8 20,0 MJ/m 3 ) Svítiplyn Směsný plyn Koksárenský plyn

7 Klasifikace topných plynů Základní rozdělení Plyny velmi výhřevné (20,0 50,0 MJ/m 3 ) Metan Zemní plyn Karbonský plyn Bioplyn, kalové plyny

8 Klasifikace topných plynů Základní rozdělení Plyny vysoce výhřevné (> 80 MJ/m 3 ) Propan Propan- butan Butan

9 Klasifikace topných plynů Svítiplyn plynné palivo s převažujícím obsahem vodíku, vyráběné zplyňováním uhlí. Poprvé se v českých zemích začal používat v Praze v roce 1847 pro veřejné osvětlení. Až do 80. let dvacátého století byl hlavním plynným palivem pro domácí i průmyslové spotřebiče. Výroba svítiplynu byla ukončena v roce 1996, kdy byla celá plynárenská síť převedena na zemní plyn. Zkapalněné uhlovodíkové plyny uhlovodíky parafinické řady, tvořené převážně propanem C 3 H 8 a butanem C 4 H 10. Tyto plyny jsou hlavně získávány jako vedlejší produkt při zpracování ropy. V menší míře pak separací ze zemních plynů bohatých na vyšší uhlovodíky. Koksárenský plyn je vedlejším produktem při vysokoteplotní karbonizaci černého uhlí v koksovnách. Generátorový plyn vyrábí se zplyňováním hnědého uhlí nebo biomasy vzduchem nebo vzduchem a vodní parou. Vysokopecní plyn nebo také kychtový plyn, vzniká jako vedlejší produkt při redukčním procesu ve vysokých pecích, nedokonalým spalováním koksu a uvolněním CO 2 z vápence.

10 Klasifikace topných plynů Směsné plyny uměle připravená paliva vzniklá smíšením dvou či více druhů plynných paliv, případně smíšením se vzduchem. Účelem mísení je dosažení určité hodnoty výhřevnosti pro spalování v průmyslových spotřebičích. Např: propan - butan (53 %) + vzduch (47 %) jako náhrada zemního plynu; zemní plyn (54 %) + vzduch (46 %) jako náhrada za svítiplyn; koksárenský plyn + vysokopecní plyn jako palivo pro pece v hutních závodech. Bioplyn, skládkový plyn bioplyn vzniká vyhníváním organických látek bez přístupu vzduchu, tzv. anaerobní methanovou fermentací. Skládkový plyn je bioplyn těžený ze skládek tuhých komunálních odpadů. Energoplyn plynné palivo obdobné svítiplynu, vyrábí se tlakovým zplyňováním hnědého uhlí v generátorech typu Lurgi v tlakové plynárně Vřesová, kde se používá jako základní palivo pro paroplynový cyklus. Důlní (karbonský) plyn plyn získávaný odvětráváním (degazací) uhelných dolů. Vodík vyrábí se elektrolýzou vody, při zpracování ropy (95 %), případně rozkladem (reformingem) uhlovodíkových plynných paliv (především zemního plynu). Výhodou tohoto paliva jsou nulové emise CO 2 a nízké emise NO x při spalování.

11 Klasifikace topných plynů Klasická plynná paliva (založená na fosilních zdrojích) Svítiplyn Koksárenský plyn Generátorový plyn Vysokopecní plyn Zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) Energoplyn Zemní plyn Alternativní plynná paliva Bioplyn Biomethan Plyn ze zplyňování biomasy (generátorový plyn) Skládkový plyn Vodík (Karbonský plyn)

12 Svítiplyn

13 Svítiplyn Je plynné palivo s převažujícím podílem vodíku, vyráběné zplyňováním hnědého uhlí Počátek výroby umělého plynu z uhlí svítiplynu r V České republice nahrazen zemním plynem Složení svítiplynu (obj. %) H 2 CO CO 2 N 2 výhřevnost 48,2 15,93 9,37 3,39 15,69 MJ/m 3 Obsah vody 13,2 %

14 Svítiplyn Při vdechování způsobuje otravu organizmus (CO) Prováděna detoxikace svítiplynu Při snížení obsahu CO na 3 5% mizí možnost náhodné otravy, snížením na 1% CO se vyloučí možnost sebevražd plynem V praxi se provádělo snížení CO na hranici 5% katalytickou konverzí s vodní parou CO H 2O CO2 H 2 Zvyšování CO 2 snižování spalného tepla (kompenzace přidávání metanu nebo propan butanu)

15 Koksárenský plyn

16 Koksárenský plyn vedlejší produkt při vysokoteplotní karbonizaci černého uhlí v koksovnách Koksárenský plyn vznikající při výrobě koksu je u hutních závodů používán k otopu koksárenských baterií a zbytek technologickým otopům v hutích. Všechen plyn se nespotřebuje pro otop koksovacích komor, což způsobuje problémy zejména u báňských koksoven. Složení koksárenského plynu složka H 2 CH 4 N 2 CO CO 2 C x H y O 2 zbytek výhřevnost obj. % ,5 0, MJ/m 3 roční produkce v ČR cca 1,5 mil. m 3

17 Generátorový plyn

18 Generátorový plyn Se vyráběl zplyňováním tříděného hnědého uhlí vzduchem nebo vzduchem a vodní parou Čištěné generátorové plyny se používají pro otop pecí ve strojírenských, keramických a sklářských podnicích, vápenkách aj. Surový (nečištěný generátorový plyn, obsahující dehet se spaloval. V současné době se již generátorové plyny nepoužívají Složení generátorového plynu složk H 2 CH 4 N 2 CO CO 2 O 2 H 2 O výhřevnost a obj. % 12,4 2,3 38,8 23,2 3,2 0,16 19,9 6,54 MJ/m 3 obsah dehtu 40 g.m -3

19 Vysokopecní plyn

20 Vysokopecní plyn Vysokopecní plyn (VP) nebo také kychtový plyn, vzniká jako vedlejší produkt při redukčním procesu ve vysokých pecích, nedokonalým spalováním koksu a uvolněním CO 2 z vápence. Složení vysokopecního plynu (obj. %) H 2 CO CO 2 N 2 výhřevnost ,7-4,0 MJ/m 3 Veškerý vyrobený vysokopecní plyn se spotřebovává v hutích při výrobě, případně k technologickým ohřevům minoritní složky VP: sirné sloučeniny a kyanidové sloučeniny; plyn rovněž obsahuje velké množství prachu ze vsázky Po vyčištění se vysokopecní plyn často používá jako paliva po obohacení koksárenským plynem nebo zemním plynem (směsný plyn)

21 Karbonský plyn (důlní)

22 Karbonský plyn plyn získávaný odvětráváním (degazací) uhelných dolů Důlní a degazační plyn je v ČR získáván v Ostravsko-Karvinském regionu ze systémů důlní degazace a z těžebních aktivit OKD, DPB PASKOV v prostorech uzavřených dolů. Koncentrace metanu v karbonském plynu se pohybuje v rozmezí %, výhřevnost je MJ/m 3 V ČR jsou předpokládány zdroje m 3 důlního plynu, z nichž m 3 je ověřeno

23 Karbonský plyn V minulosti byl plyn dopravován plynovodní sítí Severomoravské plynárenské (SMP). V současné době Green gas DPB provozuje autonomní plynovodní síť o délce 121 km. Roční produkce cca 100 mil. m 3 karbonského plynu Odběratelé plynu lze rozdělit podle způsobu využívání plynu do dvou základních skupin: Degazační plyn je využíván jako plyn energetický zdroj (teplárenské provozy). Degazační plyn je používán jako plyn pro technologické procesy při průmyslové výrobě.

24 Energoplyn

25 Energoplyn plynné palivo obdobné svítiplynu, vyrábí se tlakovým zplyňováním hnědého uhlí v generátorech typu Lurgi v tlakové plynárně Vřesová, kde se používá jako základní palivo pro paroplynový cyklus Paroplynová elektrárna Vřesová 2 X 185 MW plynové turbíny Palivo: energoplyn, ZP V provozu od: 1996 z plynu se odstraňují nečistoty procesem RECTISOL (vypírka podchlazeným methanolem) minimální emise znečišťujících látek oproti klasickým uhelným elektrárnám Složení energoplynu H 2 CH 4 CO C 2 H 6 CO 2 N 2 C 3 C 4 O 2 Obj. % ,4 9,3 3,4 0,05 0,1 0,1

26 Zemní plyn

27 Zemní plyn nejrozšířenější druh plynného paliva roční spotřeba v ČR 8,6 mld. m 3 (v roce 2008) 99 % závislost na dovozu - ¾-Rusko; ¼ Norsko (1997) vlastní těžba v ČR cca 1 % (100 mil. m 3 ) Dva základní typy zemních plynů: Zemní plyn H (high) vyznačuje se nízkým obsahem nehořlavých látek (N 2, CO 2 ), jejich celkový obsah leží obvykle pod 5% obj. (Rusko, Norsko, Velká Británie, severní Afrika Alžír, Tunis, Libye) Zemní plyn L (low) vyznačuje se nižším spalným teplem obsahuje nezanedbatelné koncentrace inertních složek (N 2 ), (Holandsko)

28 Vlastnosti topných plynů Spalné teplo a výhřevnost Spalné teplo H S množství tepla, které lze získat dokonalým spálením určitého množství plynu stechiometrickým množstvím kyslíku nebo vzduchu za konstantního tlaku a teploty, přičemž všechny produkty spalování ochlazené na výchozí teplotu jsou v plynném stavu kromě vody (ta zkondenzuje) Výhřevnost H i množství tepla, které lze získat dokonalým spálením určitého množství plynu stechiometrickým množstvím kyslíku nebo vzduchu za konstantního tlaku a teploty, přičemž všechny produkty spalování ochlazené na výchozí teplotu jsou v plynném stavu. Rozdíl mezi spalný teplem a výhřevností je dán kondenzačním teplem vodní páry. Referenční hodnota pro teplotu 25 C činí 1,963 MJ.m -3 vodní páry

29 Vlastnosti topných plynů Spalné teplo a výhřevnost Látka H s [MJ.m -3 ] H i [MJ.m -3 ] Methan 39,820 35,882 Ethan 70,319 64,367 Propan 101,421 93,380 n-butan 134, ,080 Ethen (ethylen) 63,526 59,514 Ethin (acetylen) 58,845 56,819 Propen 93,638 87,636 i-buten 126, ,857 Vodík 12,745 10,783 Oxid uhelnatý 12,630 12,630

30 Spalování topných plynů Spalovací pochody skupinu oxidačních chemických reakcí spojený s uvolněním množství tepla (silně exotermická reakce) C H zo xco y 2 Skutečný průběh je složitější skupinové reakce vznikají přechodně vysoce reaktivní radikály. Radikály reagují s molekulami reakční směsi podstatně rychleji než by probíhala reakce mezi dvěma druhy molekul. Během reakčního řetězce se koncentrace radikálů obnovuje, u některých typů spalovacích reakcí narůstá geometrickou řadou spalovací reakce patří mezi nejrychlejší chemické reakce vůbec a po počáteční iniciaci se samovolně udržují v chodu H X Y O

31 Spalování topných plynů Nejjednodušší schéma poskytuje spalování vodíku. Důsledkem vnější iniciace (rozžhavený drát, elektrická jiskra,malý plamínek, atd.), tj. dodáním počáteční energie stykem s molekulami látek s vyšším energetickým obsahem dojde k tepelnému štěpení molekuly vodíku na radikály (atomární vodík). Setkání silně reaktivního radikálu vodíku s molekulou kyslíku vede ke vzniku dalších radikálů: OH* (hydroxyl) a O* (atomární kyslík). Reakcí s molekulami vodíku poskytují konečný produkt vodu ve formě vodní páry a obnovuje se, resp. narůstá koncentrace atomárního vodíku jako nositele řetězové reakce.

32 Spalování topných plynů Spalování uhlovodíků probíhá složitěji (základem zůstává stejný princip řetězové reakce). Reakce lze rozdělit do 4 skupin: Dehydrogenace a vytváření alkylů Štěpení delších molekul uhlovodíků na C 1 až C 2 fragmenty Oxidace alkylů na formaldehyd CH 2 O (obecně aldehydy) Oxidace aldehydů na CO 2 (přes meziprodukt CO) a H 2 O Čím vyšší uhlovodík, tím více kombinací dílčích reakcí může nastat

33 Spalování topných plynů Vysvětlení některých nepříznivých okolností doprovázející spalování uhlovodíků Formaldehyd látka poškozující lidské zdraví a životní prostředí. Objevuje se ve spalinách pokud nebyly splněny podmínky pro oxidaci na CO 2 a H 2 O. Nebylo k dispozici dostatečné množství O 2, došlo k ochlazení s přerušením průběhu řetězových reakcí, působení vysokých teplot v plameni byla příliš krátká na dokončení reakcí

34 Spalování topných plynů Oxid uhelnatý přítomnost může být způsobena nedostatkem kyslíku, rychlejší ochlazení spalin. Tvorba sazí tvorba souvisí se stádiem odštěpování vodíku z molekuly uhlovodíku (dehydrogenaci) může pokračovat až na vytvoření uhlíkového skeletu. Vzniklé částice (μm) se při průchodu plamenem rozžhavují a vyhořívají od povrchu dovnitř. Při styku s chladnějšími kovovými součástkami nebo plochami dochází k přerušení řetězce. Ochlazení částice a jejímu vyloučení ve formě sazí. Oxidy dusíku vznikají při spalování plynných paliv se vzduchem při teplotách plamene vyšších než 1100 C. Oxid siřičitý vzniká při spalování plynných paliv vyráběných z uhlí (generátorový plyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn). Benzpyren polycyklycký aromát, vzniká pyrolýzou při spalování uhlovodíků při nedostatku spalovacího vzduchu

35 Vznícení a zápalná teplota Pro nastartování spalovacích reakcí s řetězovým průběhem - dodání energie. Tato počáteční energie z vnějšího zdroje má dvojí význam: Vede k vytvoření počáteční koncentrace aktivních částic radikálů potřebných pro zreagování nejbližších podílů plynu se vzduchem Zvýší energetický obsah směsi a tím i její teplotu nad nutnou mezní hodnotu (zápalnou teplotu) Vznícení pochod, který vede k rozběhnutí spalovacích reakcí a k realizaci plamene Důsledkem vznícení je plamen. Plamen optický jev, zviditelňuje pásmo intenzivně probíhajících spalovacích reakcí. V reakční vrstvě dochází ke vzniku záření v rozsáhlém pásmu vlnových délek. Nejvíce zastoupeno záření infračervené oblasti>viditelné>ultrafialové

36 Vznícení a zápalná teplota Plamen představuje uvolněné záření v oblasti viditelného světla. Plamen je viditelným projevem vznícení a probíhajících spalovacích reakcí. Zápalná teplota minimální teplota na, kterou je třeba zahřát teoretickou směs plynu se vzduchem, aby došlo ke vznícení směsi a objevení plamene. Látka Zápalná teplota [ C] Methan 540 Ethan 515 Propan 450 n-butan 405 Oxid uhelnatý 400 Vodík 605

37 Meze zápalnosti Vymezují rozmezí objemového složení plynu a vzduchu, které shoří po zahřátí na zápalnou teplotu v kterémkoliv místě směsi. Dolní mez zápalnosti L d představuje nejnižší objemovou koncentraci plynu ve směsi se vzduchem, při kterém dochází ke vznícení. Horní mez zápalnosti L h představuje nejvyšší objemovou koncentraci plynu ve směsi se vzduchem, při kterém dochází ke vznícení. Meze zápalnosti pro vzduch [20 C, Pa], se zvyšujím tlakem a teplotou se meze zápalnosti rozšiřují Látka L d [%obj.] L h [%obj.] Methan 5,00 15,0 Ethan 3,00 12,5 Propan 2,12 9,35 Butan 1,86 8,41 Vodík 4,00 72,4 Oxid uhelnatý 12,5 74,5

38 Záměnnost topných plynů Shrnuje požadavky na bezporuchový provoz plynových spotřebičů. Záměnné plyny lze v plynových spotřebičích bezporuchově spalovat místo plynu původně určeného (bez výměny hořáků nebo jejich částí a bez použití přídavných zařízení) Rozdělení topných plynů do třech skupin: 1. Plyny typu svítiplyn 2. Plyny typu zemní plyn 3. Plyny typu propan butan Dále se zahrnují tři základní hlediska: Stálost tepelného příkonu Zajištění stability plamene Posouzení jakosti spalování (náchylnost k tvorbě sazí)

39 Wobbeho číslo K hodnocení záměnnosti plynu (1926) W H S d Podmínkou záměnnosti je shodnost nebo pouze malý rozdíl ve Wobbeho číslech posuzovaných plynů. Jednotka Wobbeho čísla je MJ.m -3 Wobbeho číslo se vypočítává ze známého spalného tepla a relativní hutnoty plynu nebo na speciálních přístrojích Wobbemetrech.

40 Delbourgova metoda hodnocení záměnnosti Početně grafická metoda záměnnosti plynu (1951), na základě známého složení plynu se vypočítávají základní parametry, pro které se pak z grafického znázornění zjišťuje, zda vyhovují požadavkům záměnnosti. Základem jsou dva indexy: Korigované Wobbeho číslo W (obsahuje dva korekční faktory, na viskozitu a na obsah kyslíku) Spalovací potenciál C (obsahuje korekční faktor na obsah kyslíku, obsah vyšších uhlovodíků, charakteristický koeficient tabelovaný pro uhlovodíkové složky, obsah vyšších uhlovodíků vyšších než methan [% obj.])

41 Delbourgova metoda hodnocení záměnnosti

42

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: základní údaje

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: základní údaje Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: základní údaje Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1242_základní_údaje_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH PRINCIPY POUŽÍVANÝCH TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ VELKOKAPACITNÍ REALIZACE TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Výpočet objemu spalin

Výpočet objemu spalin Výpočet objemu spalin Ing. Vladimír Neužil, CSc. KONEKO marketing, spol. s r. o., Praha 2012 1. Teoretické základy výpočtu objemu spalin z jejich složení Při spalování paliv se mění v palivu obsažená chemicky

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: úvod a historie

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: úvod a historie Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: úvod a historie Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1241_úvod_a_historie_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014 PALIVA Bc. Petra Váňová 2014 Znáte odpověď? Která průmyslová paliva znáte? koks benzín líh svítiplyn nafta Znáte odpověď? Jaké jsou výhody plynných paliv oproti pevným? snadný transport nízká teplota vzplanutí

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Přehled technologii pro energetické využití biomasy Přehled technologii pro energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek Seminář BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE 6. - 7.6. 2006, Hotel Montér, Ostravice Z principiálního hlediska lze rozlišit několik způsobů získávání

Více

Co je BIOMASA? Ekologická definice

Co je BIOMASA? Ekologická definice BIOMASA Co je BIOMASA? Ekologická definice celkový objem všech organismů vyskytujících se v určitém okamžiku na určitém místě všechny organismy v sobě mají chemicky navázanou energii Slunce. Co je BIOMASA?

Více

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZEMNÍ PLYN Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_11 Název materiálu: Paliva, spalování paliv Tematická oblast: Vytápění 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace uvádí a popisuje význam, druhy a použití

Více

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Pyrolýza jde o progresivní způsob získávání energie, přičemž nemalou výhodou je možnost likvidace mnohých těžko odstranitelných odpadů šetrným

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Fosilní zdroje

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie Autor: Ivo Vymětal Pracovní list 1 Přeměny energie 1. Podle vzoru doplň zdroje a druhy energie, které se uplatní v popsaných dějích. Využij seznamu: Žárovka napájená z tepelné elektrárny. Slunce Rostliny

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Emise oxidu uhličitého

Emise oxidu uhličitého Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Emise oxidu uhličitého Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Červenec 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4 METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-6 ALKANY Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / 2

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Podstata procesu výpal uhličitanu vápenatého při teplotách mezi 900 a 1300 o C reaktivita vápna závisí zejména

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.05

Více

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů 2005. Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů 2005. Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů Příloha 1/A Podpisy zdrojů 2005 Ostravská oblast Střední Čechy a Praha Spalovna Malešice Pražské služby a.s - spalovna Malešice (závod 14) ČKD Dukla, parní kotel na spalování TKO, 36 t/h ČKD Dukla, parní

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1244_spalování_plynů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2011 BRNO 14.3. až 26.3. 2011 Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw Stanislav Veselý, Alexander Tóth EKOL, spol. s r.o., Brno Kogenerační jednotka se

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

DUM VY_52_INOVACE_12CH27 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

1. PROCES A PODMÍNKY HOŘENÍ, HOŘLAVÉ LÁTKY

1. PROCES A PODMÍNKY HOŘENÍ, HOŘLAVÉ LÁTKY 1. PROCES A PODMÍNKY HOŘENÍ, HOŘLAVÉ LÁTKY V této kapitole se dozvíte: Jak lze definovat hoření? Jak lze vysvětlit proces hoření? Jaké jsou základní podmínky pro hoření? Co jsou hořlavé látky (hořlaviny)

Více

Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D. Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D. Důvod založení Asociace byla založena s posláním zvýšit v České republice důvěryhodnost

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých

Více

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí Pilotní jednotka EZOB Programový projekt výzkumu a vývoje MPO IMPULS na léta 2008 2010 Projekt ev. č.: FI-IM5/156

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Pyrolýzní technologie pro možnosti energetického a materiálového využití odpadů

Pyrolýzní technologie pro možnosti energetického a materiálového využití odpadů Pyrolýzní technologie pro možnosti energetického a materiálového využití odpadů Petr Pavlík a;b a VŠB Technická Univerzita Ostrava, Centrum ENET Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. SPALOVÁNÍ A KOTLE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často

Více

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50 TECHNICKÉ MOŽNOSTI A VYBAVENOST ZDROJŮ PRO SPOLUSPALOVÁNÍ TAP Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní TAP = tuhé alternativní palivo = RDF = refuse derived fuel, popř. SRF = specified recovered

Více

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Zdanění plynných paliv spotřební a ekologickou daní Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Ing. Josef BŘEZINA, CSc Anotace: Příspěvek je zaměřen na zdanění plynných paliv spotřební daní

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_SZ_20. 9. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Zplyňování Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Statním rozpočtem ČR Technologie zpracování biomasy

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška Rafinace pohonných hmot, zpracování sulfanu, výroba vodíku

Více

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Organická chemie Uhlovodíky Ročník 8. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma základní uhlovodíky.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 PARAMO Pardubice Vypracoval: Mgr. Radek Matuška Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace PARAMO,

Více

Název: Potřebujeme horkou vodu

Název: Potřebujeme horkou vodu Tradiční a nové způsoby využití energie Název: Potřebujeme horkou vodu Seznam příloh Obrázky k rozlosování žáků do náhodných skupin Motivační texty 1 až 5 Pracovní list Potřebujeme horkou vodu Graf naměřených

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemických procesů Akademie věd ČR Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem Michael

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3)

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s. Nádražní 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 12 Obsah 1. Wynn s HP 3, obsahuje antioxydanty, které předcházejí

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Uhlí Ch_033_Paliva_Uhlí Autor: Ing. Mariana Mrázková

Uhlí Ch_033_Paliva_Uhlí Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1202_základní_pojmy_2_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry. VY_52_INOVACE_03_08_CH_KA 1. ROPA ZDROJE UHLOVODÍKŮ Doplň do textu chybějící pojmy: a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

Využití vodíku v dopravě

Využití vodíku v dopravě Využití vodíku v dopravě Vodík - vlastnosti nejběžnější prvek ve vesmíru (90 % všech atomů a 75 % celkové hmotnosti) na Zemi hlavně ve formě sloučenin (hlavně voda H 2 O) hořlavý plyn lehčí než vzduch

Více

Herní otázky a jejich řešení:

Herní otázky a jejich řešení: Herní otázky a jejich řešení: 1) Kde v přírodě můžeme najít methan? Methan je plyn, který je hlavní součástí zemního plynu, tvoří se také při přeměnách uhlí a dále vzniká mikrobiálním rozkladem celulosy

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie eplárna s plynovou turbínou ORGRZ, a.s., DIIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 1 eplárna s plynovou turbínou Obsah

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

KRAJSKÉ INTEGROVANÉ CENTRUM VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

KRAJSKÉ INTEGROVANÉ CENTRUM VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÉ INTEGROVANÉ CENTRUM VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Plánovaný projekt v rámci optimalizace krajského systému integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem Obsah krajský

Více

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce Termochemie Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona U = Q + W U změna vnitřní energie Q teplo W práce Teplo a práce dodané soustavě zvyšují její

Více

Alternativní paliva 2006. DNES a ZÍTRAZ. Výzkumný. ústav

Alternativní paliva 2006. DNES a ZÍTRAZ. Výzkumný. ústav Alternativní paliva 2006 Hnědé uhlí v České republice: DNES a ZÍTRAZ Ing. Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, Energetické zdroje v ČR Energetické zdroje v České republice: ropa zemní

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více