TERMOCHEMIE, TERMOCHEMICKÉ ZÁKONY, TERMODYNAMIKA, ENTROPIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERMOCHEMIE, TERMOCHEMICKÉ ZÁKONY, TERMODYNAMIKA, ENTROPIE"

Transkript

1 TERMOCHEMIE, TERMOCHEMICKÉ ZÁKONY, TERMODYNAMIKA, ENTROPIE Chemická reakce: Jestliže se za vhodných podmínek vyskytnou 2 látky schopné spolu reagovat, nastane chemická reakce. Při ní z výchozích látek (tzv. reaktantů) vznikají produkty. Během procesu reakce zaniknou staré vazby a vzniknou vazby nové. Při usuzování na energetickou bilanci chemické reakce si musíme povšimnout vlastností chemické vazby. K zániku chemické vazby je třeba vázaným atomům určité množství energie dodat, při vzniku chemické vazby se uvolní určité množství energie. Energie, kterou je třeba dodat k rozštěpení vazby je stejná jako energie, která se uvolní při vzniku této vazby. Nazýváme ji disociační energií vazby (nebo též vazebnou energií). Např. energie, která se uvolní při vzniku vazby H Cl je 432,6 kj.mol -1, pokud bychom chtěli tuto vazbu rozrušit, musíme dodat energii 432,6 kj.mol -1. Většina chemických reakcí probíhá za konstantního tlaku. Reakční teplo za konstantního tlaku (nebo-li změna ENTHALPIE ) se značí H Reakční teplo: je množství tepla, které při chemické reakci vymění soustava s okolím (je vztaženo na 1mol reakčních přeměn) Termodynamika: vědní obor, který se zabývá studiem fyzikálních a chemických dějů spojených s energetickými změnami (zabývá se otázkami: Proč probíhají chemické reakce? Proč spolu některé látky reagují za běžných podmínek, jiné po zahřátí a některé vůbec?...) Termochemie: oblast termodynamiky, která se zabývá studiem tepelného zabarvení chemických reakcí. Exotermické reakce: reakce, při kterých se teplo uvolňuje. Endotermické reakce: reakce, při kterých se teplo spotřebovává (k tomu, aby reakce proběhla musíme teplo dodat) Termochemická rovnice: Chemická rovnice, která obsahuje u každého reaktantu či produktu některý ze symbolů s, l, aq, g. s..symbol pro pevné skupenství l.symbol pro kapalné skupenství aq symbol pro roztok g symbol pro plynné skupenství Často bývají tyto rovnice doplněny také o hodnotu standardního reakčního tepla H Standardní reakční teplo: reakční teplo za standardních podmínek (T= 298 K, p = Pa)

2 Termochemické zákony: 1) LAVOISIER-LAPLACEŮV ZÁKON Standardní reakční teplo přímé a zpětné reakce je až na znaménko stejné. Např: HCl(g) + NH 3 (g) NH 4 Cl (s) NH 4 Cl (s) HCl(g) + NH 3 (g) H = -996 kj reakce exotermická H = 996 kj.reakce endotermická 2) HESSŮV ZÁKON Standardní reakční teplo chemické reakce nezávisí na průběhu a případných mezistupních reakce, ale pouze na počátečním a konečném stavu. ( H 0 298) 1 A + B C A, B reaktany, AB- meziprodukt C- produkt ( H 0 298) 2 ( H 0 298) 3 AB ( H 0 298) 2 + ( H 0 298) 3 = ( H 0 298) 1 Např. C(s) + O 2 (g) CO 2 (g) C(s) +1/2 O 2 (g) CO(g) CO(g) +1/2 O 2 (g) CO 2 (g) ( H 0 298) 1 = -393,7 kj ( H 0 298) 2 = -110 kj ( H 0 298) 3 = -283,7 kj ( H 0 298) 1 C + O 2 C O 2 A, B reaktanty, AB- meziprodukt C- produkt ( H 0 298) 2 ( H 0 298) 3 CO ( H 0 298) 2 + ( H 0 298) 3 = ( H 0 298) kj ,7 kj = -393,7 kj

3 Výpočet standardního reakčního tepla reakce 1) Z vazebných energií H = vazebných energií rozštěpujících se vazeb - vazebných energií vznikajících vazeb.součet 2) Ze standardních slučovacích tepel Slučovací teplo sloučeniny: reakční teplo reakce, při které vzniká 1 mol této sloučeniny přímo z prvků Standardní slučovací teplo sloučeniny: slučovací teplo sloučeniny za standardních podmínek (uvedeno v tabulkách) značíme ( H 0 298) sluč Standardní slučovací tepla prvků jsou nulová ν stechiometrický koeficient ν ( H 0 298) sluč.součet všech standardních slučovacích tepel produktů P ν ( H 0 298) sluč.. součet všech standardních slučovacích tepel reaktantů R ν ( H 0 298) sluč prvky P produkty ν ( H 0 298) sluč H R reaktanty H ν ( H 0 298) sluč = ν ( H 0 298) sluč R P H = ν ( H 0 298) sluč - ν ( H 0 298) sluč P R

4 3) Ze standardních spalných tepel Spalné teplo sloučeniny: reakční teplo reakce, při které se 1 mol této sloučeniny zoxiduje na nejstálejší oxidy Standardní spalné teplo sloučeniny: spalné teplo sloučeniny za standardních podmínek (uvedeno v tabulkách).značíme ( H 0 298) sp Standardní spalná tepla prvků nejsou nulová. Standardní spalné teplo H 2 O a CO 2 jsou nulová. ν stechiometrický koeficient ν ( H 0 298) sp.součet všech standardních spalných tepel produktů P ν ( H 0 298) sp.. součet všech standardních spalných tepel reaktantů R ν ( H 0 298) sp reaktanty R nejstálejší oxidy H ν ( H 0 298) sp P produkty H ν ( H 0 298) sp = ν ( H 0 298) sp P R H = ν ( H 0 298) sp - ν ( H 0 298) sp R P Proč probíhají chemické reakce? Tímto se zabývá termodynamika Rozhodujícím faktorem pro uskutečnění daného děje není jen změna energie systému, ale také entropie. Entropie: míra neuspořádanosti systému. Čím je systém neuspořádanější, tím je entropie větší. Entropie se značí S. Změna entropie: S Standardní změna entropie: změna entropie za standardních podmínek Faktory ovlivňující samovolnost děje jsou tedy entropie a entalpie. Vztah mezi entropií a entalpií vyjadřuje GIBBSOVA ENERGIE G.

5 Změnu Gibsovy energie určíme ze vztahu: G = H T S T..teplota (v Kelvinech) Pro standardní změnu Gibsovy energie platí: G = H T S Samovolně probíhají děje, pro něž platí: G < 0 PROCVIČOVÁNÍ a. Jaké množství tepla se uvolní spálením 5,2 g acetylenu, jehož standardní spalné teplo je kj.mol -1? b. 24g uhlíku bylo spáleno na oxid uhličitý. V průběhu reakce se uvolnilo teplo 787,4 kj. Vypočítejte standardní spalné teplo uhlíku a standardní slučovací teplo oxidu uhličitého. c. Vypočítejte standardní slučovací teplo propanu, je-li známo : H 0 sp.c 3 H 8 (g) = kj.mol -1 H 0 sp.c(s) = -393,7 kj.mol -1 H 0 sp.h 2 (g) = -285,8kJ.mol -1 d. Vypočítejte standardní slučovací teplo benzenu, znáte-li : H 0 sp.c(s) = -393,7 kj.mol -1 H 0 sp.h 2 (g) = -285,8 kj.mol -1 H 0 sp.c 6 H 6 (l) = 49 kj.mol -1 e. Jaké teplo se uvolní nebo spotřebuje při hydrogenaci 0,5 litrů propenu za vzniku propanu? Děj probíhá za standardních podmínek. H 0 sl.propenu(g) = 20, 4 kj.mol -1 H 0 sl.propanu(g) = -104,3 kj.mol -1

6 f. Vypočítejte, jaké množství tepla se uvolní případně spotřebuje, při oxidaci 5 dm 3 methanu za předpokladu, že děj probíhá za standardních podmínek. Pro výpočet využijte následující údaje: H 0 sluč.ch 4 (g) = -74, 8 kj.mol -1 H 0 sluč.co 2 (g) = -393,7 kj.mol -1 H 0 sluč.h 2 O(l) = -285,8 kj.mol -1 CH 4 (g) + O 2 (g) CO 2 (g) + H 2 O (l) g. Jaké teplo se uvolní nebo spotřebuje při reakci 2 dm 3 oxidu siřičitého s kyslíkem za vzniku oxidu sírového? Děj probíhá za standardních podmínek. H 0 sluč.so 2 (g) = -296,6 kj.mol -1 H 0 sluč.so 3 (g) = -394,8 kj.mol -1 h. Vypočítejte standardní reakční teplo následující reakce, znáte-li hodnoty vazebných energií CH 4 + F 2 HF + CF 4 Typ vazby Vazebná energie C H 417, 06 kj. mol -1 F F 159,6 kj. mol -1 H F 568,5 kj. mol -1 C F 487,2 kj. mol -1 i. Vypočítejte standardní reakční teplo následující reakce, znáte-li hodnoty vazebných energií CH CH + H 2 CH 3 CH 3 Typ vazby Vazebná energie C H 417, 06 kj. mol -1 C C 839,16 kj. mol -1 H H 435,56 kj. mol -1

7 Řešení: a. Jaké množství tepla se uvolní spálením 5,2 g acetylenu, jehož standardní spalné teplo je kj.mol -1? Vzorec acetylenu je H C C H M (H C C H) = 2. M(C) + 2. M( H) = 2.12 g.mol g.mol -1 = 26 g. mol -1 n(h C C H) = m (H C C H) / M(H C C H) n(h C C H) = 5,2 g / 26 g. mol -1 n((h C C H) = 0, 2 mol Standardní spalné teplo je vztaženo na 1 mol. V našem případě je ale 0,2 mol acetylenu. Jednoduše dopočítáme trojčlenkou. 1 mol kj 0,2 mol. x kj x = 0,2. (-1300) = -260 kj spálením 5,2 g acetylenu se uvolní teplo 260 kj.

8 b. 24 g uhlíku bylo spáleno na oxid uhličitý. V průběhu reakce se uvolnilo teplo 787,4 kj. Vypočítejte standardní spalné teplo uhlíku a standardní slučovací teplo oxidu uhličitého. M(C) = 12 g.mol -1 n(c) = m(c)/ M(C) n(c) = 24g / 12 g.mol -1 n(c) = 2 mol Standardní spalné teplo je vztaženo na 1 mol. My víme, že při spalování 2 mol uhlíku se uvolnilo teplo 787,4 kj. Jednoduše trojčlenkou přepočítáme na 1 mol. 2moly.-787,4 kj 1mol.x kj x = (-787,4) /2 = -393,7 kj C(s) + O 2 (g) CO 2 (g) Lze říci, že standardní spalné teplo uhlíku je rovno standardnímu slučovacímu teplu oxidu uhličitého (vyvozeno z definice spalného a slučovacího tepla) Standardní spalné teplo uhlíku je rovno -393,7 kj. mol -1 Standardní slučovací teplo oxidu uhličitého je rovno -393,7 kj. mol -1

9 c. Vypočítejte standardní slučovací teplo propanu, je-li známo : H 0 sp.c 3 H 8 (g) = kj.mol -1 H 0 sp.c(s) = -393,7 kj.mol -1 H 0 sp.h 2 (g) = -285,8kJ.mol -1 3 C (s) + 4 H 2 (g) C 3 H 8 (g) (Z definice standardního slučovacího tepla lze napsat tuto rovnici) 3C(s), 4H 2 (g), 5O 2 (g) 3. H 0 sp.c(s) + 4. H 0 sp.h 2 (g) 3 CO 2, 4 H 2 O H 0 sluč C 3 H 8 (g) H 0 sp.c 3 H 8 (g) C 3 H 8 (g), 5O 2 (g) H 0 sluč C 3 H 8 (g) + H 0 sp.c 3 H 8 (g) = 3. H 0 sp.c(s) + 4. H 0 sp.h 2 (g) H 0 sluč C 3 H 8 (g) = 3. H 0 sp.c(s) + 4. H 0 sp.h 2 (g) - H 0 sp.c 3 H 8 (g) H 0 sluč C 3 H 8 (g) = 3. (-393,7) + 4. (-285,8) - (-2200) H 0 sluč C 3 H 8 (g) = -104,3 kj.mol -1 Standardní slučovací teplo propanu je -104,3 kj.mol -1

10 d. Vypočítejte standardní slučovací teplo benzenu, znáte-li : H 0 sp.c(s) = -393,7 kj.mol -1 H 0 sp.h 2 (g) = -285,8 kj.mol -1 H 0 sp.c 6 H 6 (l) = 49 kj.mol -1 6 C (s) + 3 H 2 (g) C 6 H 6 (l) (Z definice standardního slučovacího tepla lze napsat tuto rovnici) 6C(s), 3H 2 (g), 15/2O 2 (g) 6. H 0 sp.c(s) + 3. H 0 sp.h 2 (g) 6 CO 2, 3 H 2 O H 0 sluč C 6 H 6 (l) H 0 sp.c 6 H 6 (l) C 6 H 6 (l), 15/2O 2 (g) H 0 sluč C 6 H 6 (l) + H 0 sp.c 6 H 6 (l) = 6. H 0 sp.c(s) + 3. H 0 sp.h 2 (g) H 0 sluč C 6 H 6 (l) = 6. H 0 sp.c(s) + 3. H 0 sp.h 2 (g) - H 0 sp.c 6 H 6 (l) H 0 sluč C 6 H 6 (l) = 6. (-393,7) + 3. (-285,8) - 49 H 0 sluč C 6 H 6 (l) = -3268,6 kj.mol -1 Standardní slučovací teplo propanu je -3268,6 kj.mol -1

11 e. Jaké teplo se uvolní nebo spotřebuje při hydrogenaci 0,5 litrů propenu za vzniku propanu? Děj probíhá za standardních podmínek. H 0 sluč. propenu(g) = 20, 4 kj.mol -1 H 0 sluč.propanu(g) = -104,3 kj.mol -1 CH 3 CH= CH 2 (g) + H 2 (g) CH 3 CH 2 CH 3 (g) Z definice standardního slučovacího tepla lze napsat tyto rovnice 3C(s) + 3 H 2 (g) CH 3 CH= CH 2 (g) 3C (s) + 4 H 2 (g) CH 3 CH 2 CH 3 (g) 3C(s), 4H 2 (g) H 0 sluč CH 3 CH 2 CH 3 (g) CH 3 CH 2 CH 3 (g) H 0 sluč CH 3 CH= CH 2 (g) H CH 3 CH= CH 2 (g), H 2 (g) H H 0 sluč CH 3 CH= CH 2 (g) = H 0 sluč CH 3 CH 2 CH 3 (g) H = H 0 sluč CH 3 CH 2 CH 3 (g) H 0 sluč CH 3 CH= CH 2 (g) H = -104,3 20, 4 H = -124,7 kj Z chemické rovnice hydrogenace vidíme, že propenu je 1 mol. 1 mol plynné látky zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litrů. V zadání máme uvedeno 0,5 litru plynného propenu. -124,7 kj.1mol 22,4 litru x kj 0,5 litru x = -124,7. 0,5 /22,4 = -2,78 kj Při hydrogenaci 0,5 litrů propenu se uvolní teplo 2,78 kj.

12 f. Vypočítejte, jaké množství tepla se uvolní případně spotřebuje, při oxidaci 5 dm 3 methanu za předpokladu, že děj probíhá za standardních podmínek. Pro výpočet využijte následující údaje: H 0 sluč.ch 4 (g) = -74, 8 kj.mol -1 H 0 sluč.co 2 (g) = -393,7 kj.mol -1 H 0 sluč.h 2 O(l) = -285,8 kj.mol -1 2 CH 4 (g) +3 O 2 (g) 2 CO 2 (g) +2 H 2 O (l) Z definice standardního slučovacího tepla lze napsat tyto rovnice C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g), v chemické rovnici oxidace methanu máme 2 moly methanu C (s) + O 2 (g) CO 2 (g), v chemické rovnici oxidace methanu máme 2 moly oxidu uhličitého H 2 (g) + 1/2O 2 (g) H 2 O(l), v chemické rovnici oxidace methanu máme 2 moly vody 2C(s), 4H 2 (g), 3O 2 (g) 2. H 0 sluč CO 2 (g) + 2. H 0 sluč H 2 O(l) 2CO 2 (g), 2 H 2 O(l) 2. H 0 sluč CH 4 (g) H CH 4 (g), 3 O 2 (g) H H 0 sluč CH 4 (g) = 2. H 0 sluč CO 2 (g) + 2. H 0 sluč H 2 O(l) H = 2. H 0 sluč CO 2 (g) + 2. H 0 sluč H 2 O(l) 2. H 0 sluč CH 4 (g) H = 2. ( -393,7) + 2. (-285,8) 2. (-74, 8) H = -1209,4 kj Z chemické rovnice oxidace methanu vidíme, že množství methanu jsou 2 moly a tomu pak odpovídá reakční teplo -1209,4 kj. 1 mol plynné látky zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 dm 3. Protože ale máme 2 moly methanu, musíme objem 22,4 dm 3 vynásobit 2. Pomocí trojčlenky pak provedeme přepočet na objem 5 dm ,4 kj.2moly 2. 22,4 dm 3 x kj.5 dm 3 x = -1209,4. 5 /2. 22,4 = -135 kj Při oxidaci 5 dm 3 methanu se uvolní teplo 135 kj.

13 g. Jaké teplo se uvolní nebo spotřebuje při reakci 2 dm 3 oxidu siřičitého s kyslíkem za vzniku oxidu sírového? Děj probíhá za standardních podmínek. H 0 sluč.so 2 (g) = -296,6 kj.mol -1 H 0 sluč.so 3 (g) = -394,8 kj.mol -1 2 SO 2 (g) + 3 O 2 (g) 2 SO 3 (g) Z definice standardního slučovacího tepla lze napsat tyto rovnice S(s) + O 2 (g) SO 2 (g), v chemické rovnici oxidace oxidu siřičitého máme 2 moly oxidu siřičitého S (s) + 3/2O 2 (g) SO 3 (g), v chemické rovnici oxidace oxidu siřičitého máme 2 moly oxidu sírového 2S(s), 3O 2 (g) 2. H 0 sluč SO 3 (g) 2 SO 3 (g) 2. H 0 sluč SO 2 (g) H SO 2 (g), 3 O 2 (g) H H 0 sluč SO 2 (g) = 2. H 0 sluč SO 3 (g) H = 2. H 0 sluč SO 3 (g) 2. H 0 sluč SO 2 (g) H = 2. (-394,8) 2. (-296,6) H = -196,4 kj Z chemické rovnice oxidace oxidu siřičitého vidíme, že oxidu siřičitého jsou 2 moly a tomu pak odpovídá reakční teplo -196,4 kj. 1 mol plynné látky zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 dm 3. Protože ale máme 2 moly oxidu siřičitého, musíme objem 22,4 dm 3 vynásobit 2. Pomocí trojčlenky pak provedeme přepočet na objem 2 dm ,4 kj.2moly 2. 22,4 dm 3 x kj...2 dm 3 x = -196,4. 2 /2. 22,4 = -8,8 kj Při oxidaci 2 dm 3 oxidu siřičitého se uvolní teplo 8,8 kj.

14 h. Vypočítejte standardní reakční teplo následující reakce, znáte-li hodnoty vazebných energií CH 4 +4 F 2 4 HF + CF 4 Typ vazby Vazebná energie C H 417, 06 kj. mol -1 F F 159,6 kj. mol -1 H F 568,5 kj. mol -1 C F 487,2 kj. mol -1 H = vazebných energií rozštěpujících se vazeb - vazebných energií vznikajících vazeb H = (4. C H + 4. F F ) (4. H F + 4.C F ) H = (4. 417, ,6 ) (4. 568, ,2) H = -1916,16 kj Standardní reakční teplo reakce je -1916,16 kj.

15 i. Vypočítejte standardní reakční teplo následující reakce, znáte-li hodnoty vazebných energií CH CH + 2H 2 CH 3 CH 3 Typ vazby Vazebná energie C H 417, 06 kj. mol -1 C C 839,16 kj. mol -1 H H 435,56 kj. mol -1 C C 348,6 kj. mol -1 H = vazebných energií rozštěpujících se vazeb - vazebných energií vznikajících vazeb H =( 1. C C + 2. C H + 2. H H ) (1. C C + 6. C H ) H = (839, , ,56 ) ( 348, , 06 ) H = -306,56 kj Standardní reakční teplo reakce je -306,56 kj.

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce Termochemie Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona U = Q + W U změna vnitřní energie Q teplo W práce Teplo a práce dodané soustavě zvyšují její

Více

Termochemie. Verze VG

Termochemie. Verze VG Termochemie Verze VG Termochemie Termochemie je oblast termodynamiky zabývající se studiem tepelného zabarvení chemických reakcí. Reakce, při kterých se teplo uvolňuje = exotermní. Reakce, při kterých

Více

Tepelné reakce podle tepelné bilance

Tepelné reakce podle tepelné bilance 1Termochemie a výpočet reakčního tepla termochemie reakční teplo H termochemické rovnice termochemické zákony výpočet reakčního tepla z disociač ních energií vazeb, z termochemických rovnic, ze standartních

Více

1. Termochemie - příklady 1. ročník

1. Termochemie - příklady 1. ročník 1. Termochemie - příklady 1. ročník 1.1. Urči reakční teplo reakce: C (g) + 1/2 O 2 (g) -> CO (g), ΔH 1 =?, známe-li C (g) + O 2 (g) -> CO 2 (g) ΔH 2 = -393,7 kj/mol CO (g) + 1/2 O 2 -> CO 2 (g) ΔH 3 =

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 4 - žákovská verze Téma: Tepelné zabarvení chemických reakcí. Mgr. Kateřina Dlouhá. Student a konkurenceschopnost

CHEMIE. Pracovní list č. 4 - žákovská verze Téma: Tepelné zabarvení chemických reakcí. Mgr. Kateřina Dlouhá. Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 4 - žákovská verze Téma: Tepelné zabarvení chemických reakcí Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Kateřina Dlouhá Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C? TERMOCHEMIE Reakční entalpie při izotermním průběhu reakce, rozsah reakce 1 Kolik tepla se uvolní (nebo spotřebuje) při výrobě 2,2 kg acetaldehydu C 2 H 5 OH(g) = CH 3 CHO(g) + H 2 (g) (a) při teplotě

Více

Energie v chemických reakcích

Energie v chemických reakcích Energie v chemických reakcích Energetická bilance reakce CH 4 + Cl 2 = CH 3 Cl + HCl rozštěpení vazeb vznik nových vazeb V chemických reakcích dochází ke změně vazeb mezi atomy. Vazebná energie uvolnění

Více

8. Chemické reakce Energetika - Termochemie

8. Chemické reakce Energetika - Termochemie - Termochemie TERMOCHEMIE oddíl termodynamiky Tepelné zabarvení chemických reakcí Samovolnost chemických reakcí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti - Termochemie TERMOCHEMIE

Více

TERMOCHEMIE. Entalpie H = Údaj o celkové... látky, není možné ji změřit, ale můžeme měřit... entalpie: H

TERMOCHEMIE. Entalpie H = Údaj o celkové... látky, není možné ji změřit, ale můžeme měřit... entalpie: H Entalpie = Údaj o celkové... látky, není možné ji změřit, ale můžeme měřit... entalpie: Změna entalpie = Změna energie v reakci, k níž dochází při konstantních..., reaktanty a produkty jsou stejné... (energie

Více

Úlohy: 1) Vypočítejte tepelné zabarvení dané reakce z následujících dat: C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g)

Úlohy: 1) Vypočítejte tepelné zabarvení dané reakce z následujících dat: C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) Úlohy: 1) Vypočítejte tepelné zabarvení dané reakce z následujících dat: C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) C 2 H 4(g) + 3O 2(g ) 2CO 2(g) +2H 2 O (l) H 0 298,15 = -1410,9kJ.mol -1 2C 2 H 6(g) + 7O 2(g) 4CO

Více

Termochemie. Katedra materiálového inženýrství a chemie A Ing. Martin Keppert Ph.D.

Termochemie. Katedra materiálového inženýrství a chemie A Ing. Martin Keppert Ph.D. Termochemie Ing. Martin Keppert Ph.D. Katedra materiálového inženýrství a chemie keppert@fsv.cvut.cz A 329 http://tpm.fsv.cvut.cz/ Termochemie: tepelné jevy při chemických reakcích Chemická reakce: CH

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 15.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 15.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 15.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

7.TERMODYNAMIKA. 7) Doplň údaj o reakčním teple(tepelným zabarvením rce).

7.TERMODYNAMIKA. 7) Doplň údaj o reakčním teple(tepelným zabarvením rce). Termodynamika 7.TERMODYNAMIKA 1) Vysvětli pojem termodynamika, druhy soustav (uveď příklady), stavové veličiny (uveď druhy-měřitelné stavové veličiny a stavové fce, příklady, vysvětli rozdíl) 2) Co je

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 10

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 10 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

= 2,5R 1,5R =1,667 T 2 =T 1. W =c vm W = ,5R =400,23K. V 1 =p 2. p 1 V 2. =p 2 R T. p 2 p 1 1 T 1 =p 2 1 T 2. =p 1 T 1,667 = ,23

= 2,5R 1,5R =1,667 T 2 =T 1. W =c vm W = ,5R =400,23K. V 1 =p 2. p 1 V 2. =p 2 R T. p 2 p 1 1 T 1 =p 2 1 T 2. =p 1 T 1,667 = ,23 15-17 Jeden mol argonu, o kterém budeme předpokládat, že se chová jako ideální plyn, byl adiabaticky vratně stlačen z tlaku 100 kpa na tlak p 2. Počáteční teplota byla = 300 K. Kompresní práce činila W

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor RNDr. Miroslav Štefan Tematická oblast Chemie obecná termodynamika Ročník 1. ročník Datum tvorby 22.4.2014 Anotace

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Ch - Chemické reakce a jejich zápis

Ch - Chemické reakce a jejich zápis Ch - Chemické reakce a jejich zápis Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

Obsah Chemická reakce... 2 PL:

Obsah Chemická reakce... 2 PL: Obsah Chemická reakce... 2 PL: Vyčíslení chemické rovnice - řešení... 3 Tepelný průběh chemické reakce... 4 Rychlost chemických reakcí... 4 Rozdělení chemických reakcí... 4 1 Chemická reakce děj, při němž

Více

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE ZÁKLADNÍ POJMY : Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu): CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O CH 4, O 2 jsou reaktanty; CO 2, H 2 O jsou produkty; čísla 2 jsou stechiometrické

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-18 Téma: Chemické reakce Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Chemické reakce Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD CHEMICKÉ REAKCE chemická

Více

Termodynamika - Formy energie

Termodynamika - Formy energie Termodynamika - Formy energie Energetické přeměny při chemických a fyzikálních procesech, přenos energie mezi látkami, vzájemné přeměny různých druhů energie, Rozhoduje pouze počáteční a konečný stav Nezávisí

Více

stechiometrický vzorec, platné číslice 1 / 10

stechiometrický vzorec, platné číslice  1 / 10 Základní chemické zákony Chemické zákony, látkové množství, atomová a molekulová hmotnost, stechiometrický vzorec, platné číslice http://z-moravec.net 1 / 10 Zákony zachování Zákon zachování hmoty Lavoisier,

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/ Úvod do teorie spalování tuhých paliv Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/ Zkušebna Výzkumného energetického centra Web: http://vec.vsb.cz/zkusebna Základy spalování tuhých

Více

FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika

FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika ermodynamika jako vědní disciplína Základní zákony termodynamiky Práce, teplo a energie Vnitřní energie a entalpie Chemická termodynamika Definice termodynamiky

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

Dynamická podstata chemické rovnováhy

Dynamická podstata chemické rovnováhy Dynamická podstata chemické rovnováhy Ve směsi reaktantů a produktů probíhá chemická reakce dokud není dosaženo rovnovážného stavu. Chemická rovnováha má dynamický charakter protože produkty stále vznikají

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 CHEMICKÉ VÝPOČTY Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 12 6 C Značí se M r Vypočítá se jako součet relativních atomových hmotností

Více

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015 Máte před sebou pracovní list. Téma : CHEMICKÝ DĚJ Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky:

Více

Fyzikální chemie. 1.2 Termodynamika

Fyzikální chemie. 1.2 Termodynamika Fyzikální chemie. ermodynamika Mgr. Sylvie Pavloková Letní semestr 07/08 děj izotermický izobarický izochorický konstantní V ermodynamika rvní termodynamický zákon (zákon zachování energie): U Q + W izotermický

Více

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10 Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.

Více

EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCE

EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCE EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 21. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

p st plyny 1 čistétuhél.akap.

p st plyny 1 čistétuhél.akap. bak-08=1/1 R=8.314 = 8.314JK 1 mol 1 Reakce v ideální plynné fázi ( K=exp rg ) m = RT i a ν i i a i = { pi p st = y ip p st plyny 1 čistétuhél.akap. y i = n i n (g) n (g) = i {plyny} Pozn.:Součetpřesplynyjevč.inertů!Čistékapalinyatuhélátkymají

Více

Atomistická teorie (Dalton, 1803)

Atomistická teorie (Dalton, 1803) Atomistická teorie (Dalton, 1803) Zákon stálých poměrů slučovacích: hmotnosti prvků tvořících čistou látku jsou k sobě vždy ve stejném poměru, bez ohledu na to jakým způsobem látka vznikla. Některé prvky

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Systém a okolí 1.2 Vlastnosti systému 1.3 Vybrané základní veličiny 1.3.1 Množství 1.3.2 Délka 1.3.2 Délka 1.4 Vybrané odvozené veličiny 1.4.1 Objem 1.4.2 Hustota 1.4.3 Tlak 1.4.4

Více

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter.

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter. CHEMICKÁ ENERGETIKA Energetickou stránkou soustav a změnami v těchto soustavách se zabývá fyzikální disciplína termodynamika. Z široké oblasti obecné termodynamiky se chemická termodynamika zajímá o chemické

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

soustava - část prostoru s látkovou náplní oddělená od okolí skutečnými nebo myšlenými stěnami okolí prostor vně uvažované soustavy

soustava - část prostoru s látkovou náplní oddělená od okolí skutečnými nebo myšlenými stěnami okolí prostor vně uvažované soustavy Soustava soustava - část prostoru s látkovou náplní oddělená od okolí skutečnými nebo myšlenými stěnami okolí prostor vně uvažované soustavy Okolí Hraniční plocha Soustava Soustava Rozdělení podle vztahu

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ]

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ] KINETIKA JEDNODUCHÝCH REAKCÍ Různé vyjádření reakční rychlosti a rychlostní konstanty 1 Rychlost reakce, rychlosti přírůstku a úbytku jednotlivých složek Rozklad kyseliny dusité je popsán stechiometrickou

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Katalýza / inhibice. Katalýza. Katalyzátory. Inhibitory. katalyzátor: Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce. Homogenní

Katalýza / inhibice. Katalýza. Katalyzátory. Inhibitory. katalyzátor: Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce. Homogenní Katalýza Katalýza / inhibice Homogenní acidobazická (katalyzátor: H + nebo OH - ) autokatalýza (katalyzátor: produkt reakce) selektivní (katalyzátor: enzym) Ovlivnění rychlosti chemické reakce pomocí katalyzátoru

Více

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Chemické výpočty 11 Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Ing. Martin Pižl Skupina koordinační chemie místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web:

Více

CHEMICKÝ DĚJ do 7.50 hodin kabinet chemie B1 Odevzdání před termínem na hodinách chemie VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO

CHEMICKÝ DĚJ do 7.50 hodin kabinet chemie B1 Odevzdání před termínem na hodinách chemie VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO Máte před sebou PRACOVNÍ LIST 1 CHEMICKÝ DĚJ Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky:

Více

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO. OBECNÁ CHEMIE Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO burda@karlov.mff.cuni.cz HMOTA, JEJÍ VLASTNOSTI A FORMY Definice: Každý hmotný objekt je charakterizován dvěmi vlastnostmi

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor, transparenty,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Obecná chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Látkové množství, molární hmotnost VY_32_INOVACE_01.pdf

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY autoři, obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Kluci z chemického kroužku chystají ke dni otevřených dveří balón, který má obsah 10 litrů. Potřebují jej naplnit vodíkem, který

Více

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze 2. Chemické rovnice Chemická rovnice je schématický zápis chemického děje (reakce), který nás informuje o reaktantech (výchozích látkách), produktech, dále o stechiometrii reakce tzn. o vzájemném poměru

Více

2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ

2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ 2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ Úloha 2-1 Řád reakce a rychlostní konstanta integrální metodou stupeň přeměny... 2 Úloha 2-2 Řád reakce a rychlostní konstanta integrální metodou... 2 Úloha 2-3

Více

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce Stechiometrický (empirický) vzorec vyjadřuje základní složení sloučeniny udává, z kterých prvků se sloučenina skládá a v jakém poměru jsou atomy těchto prvků

Více

Rychlost chemické reakce A B. time. rychlost = - [A] t. [B] t. rychlost = Reakční rychlost a stechiometrie A + B C; R C = R A = R B A + 2B 3C;

Rychlost chemické reakce A B. time. rychlost = - [A] t. [B] t. rychlost = Reakční rychlost a stechiometrie A + B C; R C = R A = R B A + 2B 3C; Rychlost chemické reakce A B time rychlost = - [A] t rychlost = [B] t Reakční rychlost a stechiometrie A + B C; R C = R A = R B A + 2B 3C; 1 1 R A = RB = R 2 3 C Př.: Určete rychlost rozkladu HI v následující

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 5. CHEMICKÉ REAKCE Je děj při kterém v molekulách reagujících látek dochází k zániku některých vazeb a ke vzniku vazeb nových. Produkty rekce mají jiné chemické

Více

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter.

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter. CHEMICKÁ ENERGETIKA Energetickou stránkou soustav a změnami v těchto soustavách se zabývá fyzikální disciplína termodynamika. Z široké oblasti obecné termodynamiky se chemická termodynamika zajímá o chemické

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) 1 Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) 1 mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve

Více

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol n... látkové množství látky (mol) M... molární hmotnost látky (g/mol) m... hmotnost látky (m) III. Výpočty z chemických rovnic chemické rovnice umožňují vypočítat množství jednotlivých látek, které se

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 OKRESNÍ KOLO. Kategorie D. Teoretická část Řešení

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 OKRESNÍ KOLO. Kategorie D. Teoretická část Řešení Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 OKRESNÍ KOLO Kategorie D Teoretická část Řešení Úloha 1 Bezpečnostní předpisy MarsCity II 16 bodů 1) Vybrané činnosti: a) Zvracení na mramorovou

Více

Úloha 1 Stavová rovnice ideálního plynu. p V = n R T. Látkové množství [mol]

Úloha 1 Stavová rovnice ideálního plynu. p V = n R T. Látkové množství [mol] TEORETICKÁ ČÁST (60 BODŮ) Úloha 1 Stavová rovnice ideálního plynu 1 bodů 1. Objem [m ] Univerzální plynová konstanta 8,145 J K 1 mol 1 p V n R T Tlak [Pa] Látkové množství [mol] Termodynamická teplota

Více

MAGISTERSKÝ VÝBĚR úloh ze sbírek

MAGISTERSKÝ VÝBĚR úloh ze sbírek MAGISTERSKÝ VÝBĚR úloh ze sbírek Příklady a úlohy z fyzikální chemie I a II (VŠCHT Praha 2000 a VŠCHT Praha 2002) (http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/sbfchold.html) k nimž je doplněno zanedbatelné množství

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ Datum (období) tvorby: 28. 11. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Látkové množství n poznámky 6.A GVN Látkové množství n poznámky 6.A GVN 10. září 2007 charakterizuje látky z hlediska počtu částic (molekul, atomů, iontů), které tato látka obsahuje je-li v tělese z homogenní látky N částic, pak látkové

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25. Obsah Obecná chemie II. 1. Látkové množství Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11 2. Směsi Rozdělení směsí 16 Separační metody 20 3. Chemické výpočty Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25 Koncentrace

Více

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy 1 FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy OSNOVA 1. KAPITOLY Termodynamická soustava Energie, teplo,

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Nultá věta termodynamická

Nultá věta termodynamická TERMODYNAMIKA Nultá věta termodynamická 2 Práce 3 Práce - příklady 4 1. věta termodynamická 5 Entalpie 6 Tepelné kapacity 7 Vnitřní energie a entalpie ideálního plynu 8 Výpočet tepla a práce 9 Adiabatický

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

DUM VY_52_INOVACE_12CH27 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Chemické reakce. Beránek Pavel 1.KŠPA

Chemické reakce. Beránek Pavel 1.KŠPA Chemické reakce Beránek Pavel 1.KŠPA Co je to chemická reakce? Chemický proces, při kterém dochází ke změně chemické struktury chemických látek Vstupující látky = reaktanty Vystupující látky = produkty

Více

Chemická reakce. výchozí látky (reaktanty)

Chemická reakce. výchozí látky (reaktanty) Chemická reakce - chemické vazby vznikají v důsledku snahy atomů (obecně jakýchkoli soustav) snižovat svou energii v jiných podmínkách může docházet ke vzniku nových vazeb tento děj označujeme jako chemickou

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 12.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Entropie, S. Entropie = míra obsazení dostupných energetických stavů, míra tepelných efektů u reverzibilních dějů

Entropie, S. Entropie = míra obsazení dostupných energetických stavů, míra tepelných efektů u reverzibilních dějů Entropie, S Entropie = míra obsazení dostupných energetických stavů, míra tepelných efektů u reverzibilních dějů Reverzibilní děj = malou změnou podmínek lze jeho směr obrátit Ireverzibilní děj Spontánní

Více

Valenční elektrony a chemická vazba

Valenční elektrony a chemická vazba Valenční elektrony a chemická vazba Ve vnější energetické hladině se nacházejí valenční elektrony, které se mohou podílet na tvorbě chemické vazby. Valenční elektrony často znázorňujeme pomocí teček kolem

Více

A až E, s těmito váhami 6, 30, 15, 60, 15, což znamená, že distribuce D dominuje.

A až E, s těmito váhami 6, 30, 15, 60, 15, což znamená, že distribuce D dominuje. Příklad 1 Vypočtěte počet způsobů rozdělení 18 identických objektů do 6 boxů s obsahem 1,0,3,5,8,1 objektů a srovnejte tuto váhu s konfigurací, kdy je každý box obsazen třemi objekty. Která konfigurace

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Spontánní procesy. Probíhají bez zásahu z vnějšku Spontánní proces může být rychlý nebo pomalý

Spontánní procesy. Probíhají bez zásahu z vnějšku Spontánní proces může být rychlý nebo pomalý Spontánní procesy Probíhají bez zásahu z vnějšku Spontánní proces může být rychlý nebo pomalý Termodynamika možnost, spontánnost, směr reakce výchozí a konečný stav Stavová funkce S - entropie Změna entropie

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více