Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, Rajhrad Zřizovatel školy: Město Rajhrad, Masarykova 32, Rajhrad Ředitel školy: PaedDr. Zdeněk Motlíček Všechny druhy školských zařízení : základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna Telefon, , www stránky , 2. Úplná škola (stav ke ) Školní rok Počet tříd Počet Počet ţáků Průměrný počet 2010/2011 ročníků ţáků na třídu 1.stupeň ,50 2.stupeň Celkem ,75 3. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 43 Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 16,67 4. Rada školy (školská rada) zřízená dne Školní vzdělávací program: Škola základ ţivota, od

2 6. Zařízení školního stravování Typ jídelny Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměstnanci školy ostatní Školní jídelna úplná Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 3,54 8. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 3 84 fyzičtí přepočtení 3 2,63 Z činnosti školní družiny : Školní druţina je umístěna v budově Masarykova 96, kde pracují 3 oddělení. Všechna oddělení pracují podle ŠVP pro ŠD, jehoţ obsah navazuje na učivo prvouky podle ŠVP pro ZŠ, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Celý rok provázely děti dvě celoroční hry. I. a II. oddělení putovaly Z pohádky do pohádky a III.oddělení se zapsalo do Školy kosmonautů. Kromě těchto her proběhly ještě následující akce: září Pojďme na hody! A Mimozemšťanská talentmánie říjen Dýňobraní listopad Druţinový pětiboj prosinec Čertovská diskotéka se soutěţemi a Vánoční posezení s nadílkou leden Krmení zvířátek v oboře únor maškarní karneval a Den mateřského jazyka březen Měsíc knih, naše nejoblíbenější duben Velikonoční vaření a Čarodějnický rej květen Turnaj v pexesu a Švihadlový král červen Den dětí s RAFK Rajhrad a noční spaní v druţině Kromě všech těchto akcí děti jako obvykle celý rok ţily pohybem, chodily na vycházky, malovaly, hrály divadlo, zpívaly, tancovaly, četly, povídaly si, hledaly poučení a informace na internetu a procvičovaly učivo. Snaţily se být kamarády, coţ se jim vcelku dařilo. 2

3 9. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 1 60 fyzicky přepočtené 1 0,25 Z činnosti školního klubu : Školní klub se nachází v samostatné budově přímo za školou a disponuje celkovými prostory 400 m. Pravidelná zájmová činnost byla v těchto krouţcích: - gymnastika - dramaťáček (I.,II.,III.) - volejbal - šikulka - vaření - příprava na víceletá gymnázia - muzikál - turistický krouţek - fotbálek - rybářský krouţek - keramika (I.- VII.) - keramika pro rodiče s dětmi (I.,II.) V rámci příleţitostné zájmové činnosti proběhly následující akce: - adventní dílničky (prosinec) - turnaj ve stolním tenise ve smíšené čtyřhře (prosinec) - školní ples (leden) - zimní lyţařský tábor v Karlově (únor) - vystoupení muzikálu Pět holek na krku (únor) - velikonoční dílničky (březen) - maškarní ples (březen) - výjezd táborových pracovníků (duben) - vystoupení Dramaťáčku pro veřejnost a děti MŠ (květen) - Pohádkový les (červen 2011) - výstava keramických výrobků (červen 2011) O prázdninách byly pro děti připraveny tyto tábory: - letní stanový tábor pro starší děti v Borech - letní tábor pro rodiče s dětmi Milovy 3

4 Část II. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 27 Přepočtený počet 23,70 Z toho odborně kvalifikovaných 26 (96,3%) Přepočtený počet 23,25 (98,1%) Odbornou kvalifikaci nesplňují 2 učitelé 2. Počet absolventů s kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili na školu: 1 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muţi Ţeny do 35 let let 4 9 nad 50 let 1 8 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 6 18 Rodičovská dovolená 0 0 4

5 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Metodický 7 Změny v zákonech, vyhláškách 4 Práce se ţáky s SVP 4 ICT práce s programy 70 Celkem Romský asistent: ne 9. Asistent pedagoga: fyzicky: 2 přepočtený úvazek 1,00 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet ţáků Prospěl s Prospěl Neprospěl Neklasifikováni vyznamenáním Celkem za I stupeň Celkem za II stupeň Celkem Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 2 4 1, ,54 školu 5

6 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2011/2012: 437 Tyto hodiny jsou u 1 ţákyně a řeší je OSV Ţidlochovice. průměr na jednoho ţáka: 1,20 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: ne 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2011/2012 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků 9.ročník 41 niţší ročník 0 Celkem 41 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena ze strany ČŠI ţádná kontrola. Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odloţení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 e, h, i, 44 0 Počet ţáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2011/2012: 47 6

7 Část VI. Další údaje o škole 1. mimoškolní aktivity Součástí školy je Školní klub, popis jeho aktivit a činností je uveden v části I. 2. účast školy v soutěžích sportovní gymnastika atletika minikopaná šplh recitační soutěţ matematická olympiáda pythagoriáda zeměpisná soutěţ dějepisná olympiáda sběr kaštanů sběr šípků 1. místo mladší ţáci okresní kolo 3. místo mladší ţákyně okresní kolo 2.místo mladší chlapci 4.místo mladší dívky 3. místo okrskové kolo 1. místo okrskové kolo jednotlivci účast v okresním kole 2., 3. místo v okresním kole 5. místo v okresním kole 5.,14., 19. místo v okresním kole 3.místo v okresním kole 1500 kg 48,5 kg 3. spolupráce školy s dalšími subjekty okolní školy mateřská škola - spolupráce při přechodu ţáků na spádovou školu, spolupráce při přípravě a realizaci grantů a školení pedagogů - realizace atletického turnaje 4. a 5. tříd - spolupráce při přechodu dětí do 1. třídy ZŠ, vzájemné návštěvy dětí a učitelů, spolupráce při realizaci grantů (depistáţe) - divadlo ţáků dramatického krouţku pro třídy MŠ a veřejnost městská knihovna - účast ţáků na různých besedách, tematických programech, výstavách a krouţcích - přednášky Mgr. Ţiţky v hodinách ČJ, D, Ov okresní archiv - ţáci navštěvují archiv v rámci dějepisu a českého jazyka, projekty Sokol Rajhrad - spolupráce v rámci hodin Tv bruslení, tenis, kopaná okresní preventista - přednášky v oblasti protidrogové prevence Mgr. Cupalová - přednášky v oblasti poruch příjmu potravy Mgr. Cupalová - program Já jsem já z oblasti sebepoznávání Mgr. Cupalová - program Klima třídy p. Cupalové - výchovný program hasičů pro ţáky 2. a 6. tříd Policie ČR PPP firmy - preventivní programy - telefonické konzultace a vyšetřování ţáků s SVP - spolupráce na opravách, vybavení a chodu školy ( Agerit, Walter, PROFITEAM Rajhrad, Školičky Brno, Nová škola firma Elektropráce Karel Procházka, Festuca Rajhradice) 7

8 4. účast žáků a pedagogů na životě v obci PhDr. Malotová členka školské a kulturní komise při MěÚ Rajhrad Mgr. Hurta člen zastupitelstva 5. spolupráce školy s NIDV Brno učitelé ZŠ - účast na seminářích, školeních, Spolupráce s odborovou organizací Odborová organizace je informována o chodu školy i dlouhodobých záměrech ZŠ. 7. péče o talentované žáky Talentovaným ţákům škola věnuje pozornost ve volitelných předmětech, které si ţáci vybírají od 7. ročníku podle svého zájmu a zaměření a také při přípravě ţáků na různé soutěţe a olympiády vyhlašované KrÚ JK a dalšími institucemi. Nadání ţáků se téţ rozvíjí v široké škále krouţků ŠK. V rámci vyučovacích hodin řeší talentovaní ţáci více úkolů a jejich aktivita je směrována k rozvoji jejich samostatného myšlení. 8. péče o problémové žáky Ţákům problémovým a ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována individuální péče ve výuce i mimo ni. Motivováni jsou speciálními metodami (práce s počítačem, výukové hry, speciální pomůcky, projekty,..), pomocí asistentů pedagoga i speciálního pedagoga a nabídkou dyslektických krouţků. Integrovaní ţáci pracují podle individuálních plánů. Dle svého zájmu mohou vyuţít konzultací pedagogů Rodiče jsou školou doporučeni na další odborná pracoviště a poradny. 9. LVK a další aktivity - ţáci 7. a 8. ročníku se účastnili LVK ve dnech LVK pořádal Školní klub v době jarních prázdnin (únor 2012) - Školní klub pořádá na přelomu červenec/srpen 2012 letní tábor pro děti a v červenci prázdninový pobyt pro rodiče s dětmi - pro všechny ţáky jsou připravovány besedy v MLK, výchovné koncerty a divadelní představení - v rámci jednotlivých předmětů probíhají různé výukové programy a odborné exkurze - návštěvy muzeí, archivů a výstav - třídní výlety v květnu a červnu

9 10. kroužky při ZŠ Krouţky pracují jednak pod Školním klubem a jsou vyjmenovány v kapitole I., jednak v rámci právě probíhajících grantů. Grant Školní poradenství na ZŠ TGM Rajhrad zde pracují 3 dyslektické krouţky Grant ICT v rámci tohoto grantu byla pro ţáky i vyučující připravena série praktických školení (programy Word, Excel, Power-point, Interaktivní tabule,..). Dále mohli ţáci vyuţít třikrát týdně volného přístupu do počítačových učeben po vyučování. Část VII. Zapojení školy do projektů a grantů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby na ZŠ TGM Rajhrad V roce 2009/2010 naše škola zahájila několik projektů. Mezi ně patří Školní poradenství a pedagogicko-psychologické sluţby na ZŠ TGM Rajhrad. Tento projekt spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, v jehoţ rámci je moţné v programovacím období čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie. Náš projekt z OP VK patří do oblasti podpory Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zastupitelstvem Jihomoravského kraje byl schválen jako úspěšný Výše přidělené dotace činila ,17 Kč a spoluúčast zřizovatele v průběhu realizace nebyla poţadována. Celkovým cílem projektu bylo zkvalitnění výuky a vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zajištění nabídky asistenčních, speciálně-pedagogických a logopedických sluţeb pro ţáky ZŠ Rajhrad a ZŠ Hrušovan, částečně i pro ţáky spádových škol. Celý projekt byl rozloţen na dobu 3 let. V první etapě od podpisu smlouvy do srpna 2009 jsme zajistili vhodnou techniku, technologie, učební pomůcky a zařídili pracoviště speciálního pedagoga a logopeda. V této etapě po dohodě s ředitelkou MŠ Rajhrad jsme prováděli depistáţe u předškoláků, další depistáţe provedli učitelé v oblasti logopedie a v oblasti poruch učení. Po tomto diagnostikování cílových skupin byla zahájena vlastní činnost školního poradenského pracoviště, a to od V rámci tohoto pracoviště byl ve škole jedenkrát týdně speciální pedagog, který pracoval se ţáky s SVP. Jedenkrát týdně pracoval ve škole logopedický krouţek. Na 4 hodiny denně jsme zajistili pro potřebné ţáky a třídy 9

10 asistenta pedagoga. V rámci pracoviště zde bylo pět dyslektických krouţků, z toho tři slouţili ţákům ZŠ Rajhrad. V průběhu kaţdého školního roku byly v Rajhradě v rámci výuky diagnostikovány dvě vybrané třídy a byl zajištěn třídenní pobyt třídního kolektivu mimo prostor školy za asistence a vedení speciálního pedagoga. Aby byl celý projekt úspěšný, byla část finančních prostředků určena na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se ţáky s SVP. Z výše uvedeného vyplývá, ţe projekt měl několik partnerů. Prvním z nich byla ZŠ Hrušovany u Brna, protoţe celý projekt byl velmi rozsáhlý a bylo výhodné, abychom si vzájemně vypomohli poskytnutím odborně způsobilých pracovníků. Dalším partnerem byla PPP Brno-venkov. Za partnery je nutno povaţovat i naše spádové základní školy a mateřské školky. Ověřili jsme si, ţe tento projekt byl smysluplný - pomáhal ţákům se SVP lépe zvládat práci ve škole a orientovat se lépe v daném učivu. To vše bylo kladně přijímáno rodiči i širokou veřejností. V současné době díky spolupráci s Městem Rajhrad probíhá pětiletá udržitelnost projektu. V ní realizujeme všechny výše zmiňované aktivity. ICT technologie pro zkvalitnění výuky na ZŠ TGM Rajhrad Ve školním roce 2010/2011 se rozběhl projekt ICT technologie pro zkvalitnění výuky na ZŠ TGM Rajhrad. Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU. V rámci projektu jsme ve školním roce realizovali tyto aktivity: - volitelný předmět Programování tento volitelný předmět se vyučoval dvakrát týdně v osmých ročnících - krouţky a kurzy ţákům byly nabídnuty tři, a to Angličtina interaktivně, Zeměpisný seminář EU a svět internetem a Počítačový krouţek pro 1. stupeň. Taktéţ jsme realizovali kurzy informatiky pro ţáky. - výroba prezentací a dalších výukových pomůcek formou ICT - výukové prezentace jsou umístěny na našich webových stránkách dle pokynů MŠMT, tím jsou dány k dispozici i ostatním pedagogům ZŠ Rajhrad, spádovým školám i dalším zájemcům. - přístup k ICT technologiím mimo vyučování pro ţáky a pedagogy ţákům ZŠ Rajhrad byl umoţněn přístup do učebny ICT v době mimo vyučování, kde mohli v rámci opakování vyuţívat výukové programy odborných předmětů nebo mohli získávat informace z internetu. - vyuţití webového rozhraní a e-learning - v této aktivitě jsme pořídili nové kvalitnější a přehlednější webové stránky školy. Důleţitým momentem je, ţe na těchto stránkách vznikla e-learningová učebnice. Tato e-learningová učebnice je určena pro výuku volitelného předmětu Programování v 8. ročníku. - proškolení pedagogických pracovníků - těchto kurzů se zúčastnili nejen pedagogičtí zaměstnanci ZŠ Rajhrad, ale v rámci dobré spolupráce se jich účastnili i pedagogičtí zaměstnanci z okolních škol (Rajhradice, Syrovice, Hrušovany). Pro zkvalitnění výuky jsme pořídili výukové programy do interaktivních tabulí za cca Kč. V současné době díky spolupráci s Městem Rajhrad probíhá pětiletá udržitelnost projektu. V ní realizujeme všechny výše zmiňované aktivity. 10

11 Rozvoj moderní výuky na ZŠ TGM Rajhrad (EU peníze do škol) V současné době realizujeme projekt Rozvoj moderní výuky na ZŠ TGM Rajhrad (EU peníze do škol) Tento projekt se naplno rozběhl v září 2011 a bude probíhat po dobu dvou školních let. V tomto projektu dělíme hodiny literární výchovy a matematiky, ţáci navštěvují nově vzniklé volitelné předměty Anglická konverzace, Chemický seminář a Přírodovědné praktikum. Pro tyto předměty jsme zakoupili počítačovou techniku, výukové programy, beletrii, učebnice a na školním klubu jsme vybudovali ţákovskou knihovnu pro 1.stupeň. Pedagogičtí pracovníci pro zkvalitnění výuky vyrábějí prezentace do dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, výchovy ke zdraví, literatury, informatiky,. Dva pedagogičtí pracovníci navštěvují roční jazykový kurz a mnoho pedagogů jednodenní školení v rámci své aprobace. Modernizace výuky na ZŠ Rajhrad Dne byl schválen projekt vedený v programu ROP Jihovýchod Modernizace výuky na ZŠ Rajhrad. Celková výše projektu činila Kč. Příspěvek Regionální rady Jihovýchod byl Kč, z toho podíl EU byl Kč. Zřizovatel Město Rajhrad přispěl částkou Kč. Celkovým cílem projektu bylo zkvalitnit výuku a vzdělávání žáků modernizací stávajících odborných učeben a vybavením nutnou audiotechnikou a učebními pomůckami. Projekt byl realizován v roce 2009 a na počátku roku byl rozdělen na 4 etapy. V 1. etapě jsme pořídili potřebný nábytek, zařízení tělocvičen a zařízení jedné odborné učebny. V 2. etapě jsme zmodernizovali učebnu fyziky a chemie, laboratoř chemie, nově vybudovali jazykovou učebnu s potřebnou audiotechnikou a dovybavili učebnu přírodopisu, dějepisu a zeměpisu. Ve 3.etapě pokračovala modernizace učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy, keramické dílny a vybavení dílen. Nakoupili jsme drobné učební pomůcky a pořídili nábytek do odborných učeben pro výuku informatiky. Ve 4. etapě jsme zásadním způsobem zmodernizovali 2 stávající učebny informatiky a počítačovou techniku dodali i do části dalších odborných učeben a pedagogickým pracovníkům. Pro ţáky ročníku jsme z projektu pořídili novou učebny informatiky se vším zařízením, včetně dnes jiţ nezbytné interaktivní tabule. Modernizace výuky vycházela z potřeb školního vzdělávacího programu Škola základ ţivota. Taktéţ plně reagovala na dlouhodobě stanovené priority ZŠ TGM Rajhrad (výuka informatiky, cizích jazyků a hudební výchovy) a na předpokládaný nárůst počtu ţáků v důsledku velké bytové výstavby v Rajhradě a ve spádových obcích. Projekt se týkal nejen ţáků ZŠ Rajhrad, ale výsledky projektu byly a jsou prospěšné i pro naše partnery (okolní spádové základní školy ZŠ Rajhradice, ZŠ Syrovice, ZŠ Holasice, ZŠ Opatovice, ZŠ Popovice, sportovní oddíly v Rajhradě, MŠ Rajhrad, občanská sdruţení v Rajhradě,.). V současné době zajišťujeme udržitelnost tohoto projektu. 11

12 Všechny projekty, které realizujeme, jsou pro naši školu velkým přínosem. Část VIII. Evaluace V červnu 2011 proběhl sběr informací k evaluaci, která pak byla vyhodnocena v září Základním cílem bylo získat objektivní informace o úrovni kvality vzdělávání v jednotlivých oblastech výuky a také zjištění úrovně kvality prostředí školy. V oblasti výchovně-vzdělávací vyplynuly následující ukazatele: - daří se udrţet trend náročnosti s přihlédnutím k diferenciaci podle věku, schopností a předpokladů ţáka - efektivita vyučovacího procesu je stále postavena na větším nasazení učitelů neţ ţáků - průběţně se daří eliminovat vysoké kvantum informací v naukových předmětech - na vysoké úrovni je práce se ţáky s SVP i spolupráce s jejich rodiči - podpora environmentální a multikulturní výchovy formou mimoškolních akcí, besed, přípravou a návštěvou kulturních akcí, ) - kvalitní výuka cizích jazyků a informatiky s vyuţitím moderních didaktických pomůcek - podpora výuky hudební a tělesné výchovy (pomůcky, krouţky, soutěţe, vystoupení) - existují určité rezervy ve sjednocení výchovného působení školy a rodiny, je nutné zaměřit se na objektivitu pohledu ze strany rodičů, přesvědčit je o důleţitosti vzdělání pro budoucí ţivot - velmi se daří podpora vyuţití volného času dětí (krouţky, mimoškolní akce ) Oblast materiálně-technická: - postupně se podařilo vybavit obě budovy školy kvalitním nábytkem, moderními didaktickými pomůckami (PC technika, interaktivní tabule, diaprojektory, vizualizéry, výukové počítačové programy ) - proběhla rekonstrukce šaten, školní jídelny, obou hřišť, vybudování učebny v přírodě - nedaří se provést generální opravu sociálního zázemí v obou budovách (finančně velmi nákladné), navrhujeme tuto investici rozdělit do několika etap. Z celkových výsledků, které jsme získali a vyhodnotili, vyplývá, ţe naše škola je plně srovnatelná s jakoukoli jinou školou podobného typu. Postupnými kroky se daří upevnit její postavení a konkurenceschopnost na trhu, zlepšit její image na veřejnosti, nabídku aktivit i výchovně-vzdělávací proces. 12

13 Část IX. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosaţené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 vých. por. VŠ školní metodik prevence 1 vých. por. VŠ školní psycholog 0 školní speciální pedagog 1 speciální pedagog VŠ b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk výchovný poradce 1 školní metodik 1 prevence školní psycholog 0 školní speciální 1 pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: semináře pořádané PC, KÚ a jinými organizacemi (ÚP) školní metodik prevence semináře pořádané okr. metodikem prevence, PC, Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ) Z tohoto zdroje nebyly škole poskytnuty ţádné finanční prostředky. b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné: 0 3. Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků SPU 5., 6.,8., 9. 5 SPCH 3. 1 Tělesné (zrak., sluch.)

14 celkem 7 Část X. Další důležité informace Hodnocení minimálního preventivního programu 1. Realizaci programu ve škole, koordinaci s vyučujícími, preventivní opatření, proškolování pracovníků a spolupráci s rodiči vede ředitel školy PaedDr. Zdeněk Motlíček a školní metodik prevence PhDr.Ivo Šlauch. 2. MPP na škole probíhal podle osvědčeného programu, který je aktuálně zařazován nejen mimo výuku, ale je i nedílnou součástí mnoha vyučovaných předmětů, jako např. : On, Rv, Pč, Vv, ale i biologie, chemie a dalších. Školní preventivní strategie je součástí ŠVP! Konkrétní akce a programy, které se podařilo zrealizovat ve školním roce: 2. B Klima třídy Klima třídy + sociometrie Klima třídy + sociometrie A Adaptační pobyt A Klima třídy :B Klima třídy A + 7.B Kruhy rozhodnutí, drogy A + 8.B Anorexie A + 9.B Sebepoznání A Klima třídy A + 5.B Klima třídy Poţární ochrana , 6.A,B program s hasiči Beseda o dospívání , 6.A,B dívky 14

15 Pro 8. a 9.ročníky beseda Prevence kriminality, termín bude upřesněn po dohodě s PČR Rajhrad. Dětský den červen 2012, záštita radnice, ukázky práce PČR a hasičských sborů. Škola spolupracuje s PPP Brno-venkov, která většinu preventivních programů zaštiťuje. Na škole funguje dětský klub, který organizuje různé volnočasové aktivity nejen během školního roku, ale i v době volna. Konzultace pro rodiče jsou moţné kdykoliv na základě předchozí domluvy. Ve školním řádu je uveden zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek v areálu školy, rovněţ kyberšikana je v jeho rámci řešena. Část XI. Základní údaje o hospodaření školy 1) Základní ekonomické ukazatele roku 2011 A. státní rozpočet: - náklady Kč - výnosy Kč B. rozpočet MěÚ - náklady Kč - výnosy Kč - hospodářský výsledek Kč C. celkem - náklady Kč - výnosy Kč - hospodářský výsledek Kč 2) Základní ekonomické ukazatele přidělené na rok 2012 A. státní rozpočet k limit prostředků na platy limit prostředků na OPPP NIV celkem během kaţdého kalendářního roku je tento rozpočet několikrát navyšován nebo sniţován, proto NIV celkem bude koncem roku 2012 vyšší. B. rozpočet MěÚ - příspěvek pro školu činí

16 Část XII. Zhodnocení a závěr Základní škola Rajhrad vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Škola základ ţivota. Jako pozitivum se nám jeví to, ţe výuka podle ŠVP plně odpovídá současnému trendu moderního vzdělávání a dává ţákům dobrý základ pro jejich budoucí profesní ţivot. ČŠI hodnotila tento náš program velmi dobře. Dalším velkým kladem je to, ţe se nám daří získávat finanční dotace z různých projektů a grantů. V roce 2012 jsme opět zpracovali další projekt OP VK a doufáme, ţe ho budeme v roce 2013 realizovat.v této oblasti patříme v přepočtu na 1 ţáka k nejúspěšnějším školám v regionu. V Rajhradě dne PaedDr. Zdeněk Motlíček ředitel školy 16

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více