Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, Rajhrad Zřizovatel školy: Město Rajhrad, Masarykova 32, Rajhrad Ředitel školy: PaedDr. Zdeněk Motlíček Všechny druhy školských zařízení : základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna Telefon, , www stránky , 2. Úplná škola (stav ke ) Školní rok Počet tříd Počet Počet ţáků Průměrný počet 2010/2011 ročníků ţáků na třídu 1.stupeň ,50 2.stupeň Celkem ,75 3. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 43 Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 16,67 4. Rada školy (školská rada) zřízená dne Školní vzdělávací program: Škola základ ţivota, od

2 6. Zařízení školního stravování Typ jídelny Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměstnanci školy ostatní Školní jídelna úplná Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 3,54 8. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 3 84 fyzičtí přepočtení 3 2,63 Z činnosti školní družiny : Školní druţina je umístěna v budově Masarykova 96, kde pracují 3 oddělení. Všechna oddělení pracují podle ŠVP pro ŠD, jehoţ obsah navazuje na učivo prvouky podle ŠVP pro ZŠ, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Celý rok provázely děti dvě celoroční hry. I. a II. oddělení putovaly Z pohádky do pohádky a III.oddělení se zapsalo do Školy kosmonautů. Kromě těchto her proběhly ještě následující akce: září Pojďme na hody! A Mimozemšťanská talentmánie říjen Dýňobraní listopad Druţinový pětiboj prosinec Čertovská diskotéka se soutěţemi a Vánoční posezení s nadílkou leden Krmení zvířátek v oboře únor maškarní karneval a Den mateřského jazyka březen Měsíc knih, naše nejoblíbenější duben Velikonoční vaření a Čarodějnický rej květen Turnaj v pexesu a Švihadlový král červen Den dětí s RAFK Rajhrad a noční spaní v druţině Kromě všech těchto akcí děti jako obvykle celý rok ţily pohybem, chodily na vycházky, malovaly, hrály divadlo, zpívaly, tancovaly, četly, povídaly si, hledaly poučení a informace na internetu a procvičovaly učivo. Snaţily se být kamarády, coţ se jim vcelku dařilo. 2

3 9. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 1 60 fyzicky přepočtené 1 0,25 Z činnosti školního klubu : Školní klub se nachází v samostatné budově přímo za školou a disponuje celkovými prostory 400 m. Pravidelná zájmová činnost byla v těchto krouţcích: - gymnastika - dramaťáček (I.,II.,III.) - volejbal - šikulka - vaření - příprava na víceletá gymnázia - muzikál - turistický krouţek - fotbálek - rybářský krouţek - keramika (I.- VII.) - keramika pro rodiče s dětmi (I.,II.) V rámci příleţitostné zájmové činnosti proběhly následující akce: - adventní dílničky (prosinec) - turnaj ve stolním tenise ve smíšené čtyřhře (prosinec) - školní ples (leden) - zimní lyţařský tábor v Karlově (únor) - vystoupení muzikálu Pět holek na krku (únor) - velikonoční dílničky (březen) - maškarní ples (březen) - výjezd táborových pracovníků (duben) - vystoupení Dramaťáčku pro veřejnost a děti MŠ (květen) - Pohádkový les (červen 2011) - výstava keramických výrobků (červen 2011) O prázdninách byly pro děti připraveny tyto tábory: - letní stanový tábor pro starší děti v Borech - letní tábor pro rodiče s dětmi Milovy 3

4 Část II. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 27 Přepočtený počet 23,70 Z toho odborně kvalifikovaných 26 (96,3%) Přepočtený počet 23,25 (98,1%) Odbornou kvalifikaci nesplňují 2 učitelé 2. Počet absolventů s kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili na školu: 1 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muţi Ţeny do 35 let let 4 9 nad 50 let 1 8 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 6 18 Rodičovská dovolená 0 0 4

5 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Metodický 7 Změny v zákonech, vyhláškách 4 Práce se ţáky s SVP 4 ICT práce s programy 70 Celkem Romský asistent: ne 9. Asistent pedagoga: fyzicky: 2 přepočtený úvazek 1,00 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet ţáků Prospěl s Prospěl Neprospěl Neklasifikováni vyznamenáním Celkem za I stupeň Celkem za II stupeň Celkem Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 2 4 1, ,54 školu 5

6 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2011/2012: 437 Tyto hodiny jsou u 1 ţákyně a řeší je OSV Ţidlochovice. průměr na jednoho ţáka: 1,20 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: ne 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2011/2012 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků 9.ročník 41 niţší ročník 0 Celkem 41 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena ze strany ČŠI ţádná kontrola. Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odloţení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 e, h, i, 44 0 Počet ţáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2011/2012: 47 6

7 Část VI. Další údaje o škole 1. mimoškolní aktivity Součástí školy je Školní klub, popis jeho aktivit a činností je uveden v části I. 2. účast školy v soutěžích sportovní gymnastika atletika minikopaná šplh recitační soutěţ matematická olympiáda pythagoriáda zeměpisná soutěţ dějepisná olympiáda sběr kaštanů sběr šípků 1. místo mladší ţáci okresní kolo 3. místo mladší ţákyně okresní kolo 2.místo mladší chlapci 4.místo mladší dívky 3. místo okrskové kolo 1. místo okrskové kolo jednotlivci účast v okresním kole 2., 3. místo v okresním kole 5. místo v okresním kole 5.,14., 19. místo v okresním kole 3.místo v okresním kole 1500 kg 48,5 kg 3. spolupráce školy s dalšími subjekty okolní školy mateřská škola - spolupráce při přechodu ţáků na spádovou školu, spolupráce při přípravě a realizaci grantů a školení pedagogů - realizace atletického turnaje 4. a 5. tříd - spolupráce při přechodu dětí do 1. třídy ZŠ, vzájemné návštěvy dětí a učitelů, spolupráce při realizaci grantů (depistáţe) - divadlo ţáků dramatického krouţku pro třídy MŠ a veřejnost městská knihovna - účast ţáků na různých besedách, tematických programech, výstavách a krouţcích - přednášky Mgr. Ţiţky v hodinách ČJ, D, Ov okresní archiv - ţáci navštěvují archiv v rámci dějepisu a českého jazyka, projekty Sokol Rajhrad - spolupráce v rámci hodin Tv bruslení, tenis, kopaná okresní preventista - přednášky v oblasti protidrogové prevence Mgr. Cupalová - přednášky v oblasti poruch příjmu potravy Mgr. Cupalová - program Já jsem já z oblasti sebepoznávání Mgr. Cupalová - program Klima třídy p. Cupalové - výchovný program hasičů pro ţáky 2. a 6. tříd Policie ČR PPP firmy - preventivní programy - telefonické konzultace a vyšetřování ţáků s SVP - spolupráce na opravách, vybavení a chodu školy ( Agerit, Walter, PROFITEAM Rajhrad, Školičky Brno, Nová škola firma Elektropráce Karel Procházka, Festuca Rajhradice) 7

8 4. účast žáků a pedagogů na životě v obci PhDr. Malotová členka školské a kulturní komise při MěÚ Rajhrad Mgr. Hurta člen zastupitelstva 5. spolupráce školy s NIDV Brno učitelé ZŠ - účast na seminářích, školeních, Spolupráce s odborovou organizací Odborová organizace je informována o chodu školy i dlouhodobých záměrech ZŠ. 7. péče o talentované žáky Talentovaným ţákům škola věnuje pozornost ve volitelných předmětech, které si ţáci vybírají od 7. ročníku podle svého zájmu a zaměření a také při přípravě ţáků na různé soutěţe a olympiády vyhlašované KrÚ JK a dalšími institucemi. Nadání ţáků se téţ rozvíjí v široké škále krouţků ŠK. V rámci vyučovacích hodin řeší talentovaní ţáci více úkolů a jejich aktivita je směrována k rozvoji jejich samostatného myšlení. 8. péče o problémové žáky Ţákům problémovým a ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována individuální péče ve výuce i mimo ni. Motivováni jsou speciálními metodami (práce s počítačem, výukové hry, speciální pomůcky, projekty,..), pomocí asistentů pedagoga i speciálního pedagoga a nabídkou dyslektických krouţků. Integrovaní ţáci pracují podle individuálních plánů. Dle svého zájmu mohou vyuţít konzultací pedagogů Rodiče jsou školou doporučeni na další odborná pracoviště a poradny. 9. LVK a další aktivity - ţáci 7. a 8. ročníku se účastnili LVK ve dnech LVK pořádal Školní klub v době jarních prázdnin (únor 2012) - Školní klub pořádá na přelomu červenec/srpen 2012 letní tábor pro děti a v červenci prázdninový pobyt pro rodiče s dětmi - pro všechny ţáky jsou připravovány besedy v MLK, výchovné koncerty a divadelní představení - v rámci jednotlivých předmětů probíhají různé výukové programy a odborné exkurze - návštěvy muzeí, archivů a výstav - třídní výlety v květnu a červnu

9 10. kroužky při ZŠ Krouţky pracují jednak pod Školním klubem a jsou vyjmenovány v kapitole I., jednak v rámci právě probíhajících grantů. Grant Školní poradenství na ZŠ TGM Rajhrad zde pracují 3 dyslektické krouţky Grant ICT v rámci tohoto grantu byla pro ţáky i vyučující připravena série praktických školení (programy Word, Excel, Power-point, Interaktivní tabule,..). Dále mohli ţáci vyuţít třikrát týdně volného přístupu do počítačových učeben po vyučování. Část VII. Zapojení školy do projektů a grantů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby na ZŠ TGM Rajhrad V roce 2009/2010 naše škola zahájila několik projektů. Mezi ně patří Školní poradenství a pedagogicko-psychologické sluţby na ZŠ TGM Rajhrad. Tento projekt spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, v jehoţ rámci je moţné v programovacím období čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie. Náš projekt z OP VK patří do oblasti podpory Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zastupitelstvem Jihomoravského kraje byl schválen jako úspěšný Výše přidělené dotace činila ,17 Kč a spoluúčast zřizovatele v průběhu realizace nebyla poţadována. Celkovým cílem projektu bylo zkvalitnění výuky a vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zajištění nabídky asistenčních, speciálně-pedagogických a logopedických sluţeb pro ţáky ZŠ Rajhrad a ZŠ Hrušovan, částečně i pro ţáky spádových škol. Celý projekt byl rozloţen na dobu 3 let. V první etapě od podpisu smlouvy do srpna 2009 jsme zajistili vhodnou techniku, technologie, učební pomůcky a zařídili pracoviště speciálního pedagoga a logopeda. V této etapě po dohodě s ředitelkou MŠ Rajhrad jsme prováděli depistáţe u předškoláků, další depistáţe provedli učitelé v oblasti logopedie a v oblasti poruch učení. Po tomto diagnostikování cílových skupin byla zahájena vlastní činnost školního poradenského pracoviště, a to od V rámci tohoto pracoviště byl ve škole jedenkrát týdně speciální pedagog, který pracoval se ţáky s SVP. Jedenkrát týdně pracoval ve škole logopedický krouţek. Na 4 hodiny denně jsme zajistili pro potřebné ţáky a třídy 9

10 asistenta pedagoga. V rámci pracoviště zde bylo pět dyslektických krouţků, z toho tři slouţili ţákům ZŠ Rajhrad. V průběhu kaţdého školního roku byly v Rajhradě v rámci výuky diagnostikovány dvě vybrané třídy a byl zajištěn třídenní pobyt třídního kolektivu mimo prostor školy za asistence a vedení speciálního pedagoga. Aby byl celý projekt úspěšný, byla část finančních prostředků určena na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se ţáky s SVP. Z výše uvedeného vyplývá, ţe projekt měl několik partnerů. Prvním z nich byla ZŠ Hrušovany u Brna, protoţe celý projekt byl velmi rozsáhlý a bylo výhodné, abychom si vzájemně vypomohli poskytnutím odborně způsobilých pracovníků. Dalším partnerem byla PPP Brno-venkov. Za partnery je nutno povaţovat i naše spádové základní školy a mateřské školky. Ověřili jsme si, ţe tento projekt byl smysluplný - pomáhal ţákům se SVP lépe zvládat práci ve škole a orientovat se lépe v daném učivu. To vše bylo kladně přijímáno rodiči i širokou veřejností. V současné době díky spolupráci s Městem Rajhrad probíhá pětiletá udržitelnost projektu. V ní realizujeme všechny výše zmiňované aktivity. ICT technologie pro zkvalitnění výuky na ZŠ TGM Rajhrad Ve školním roce 2010/2011 se rozběhl projekt ICT technologie pro zkvalitnění výuky na ZŠ TGM Rajhrad. Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU. V rámci projektu jsme ve školním roce realizovali tyto aktivity: - volitelný předmět Programování tento volitelný předmět se vyučoval dvakrát týdně v osmých ročnících - krouţky a kurzy ţákům byly nabídnuty tři, a to Angličtina interaktivně, Zeměpisný seminář EU a svět internetem a Počítačový krouţek pro 1. stupeň. Taktéţ jsme realizovali kurzy informatiky pro ţáky. - výroba prezentací a dalších výukových pomůcek formou ICT - výukové prezentace jsou umístěny na našich webových stránkách dle pokynů MŠMT, tím jsou dány k dispozici i ostatním pedagogům ZŠ Rajhrad, spádovým školám i dalším zájemcům. - přístup k ICT technologiím mimo vyučování pro ţáky a pedagogy ţákům ZŠ Rajhrad byl umoţněn přístup do učebny ICT v době mimo vyučování, kde mohli v rámci opakování vyuţívat výukové programy odborných předmětů nebo mohli získávat informace z internetu. - vyuţití webového rozhraní a e-learning - v této aktivitě jsme pořídili nové kvalitnější a přehlednější webové stránky školy. Důleţitým momentem je, ţe na těchto stránkách vznikla e-learningová učebnice. Tato e-learningová učebnice je určena pro výuku volitelného předmětu Programování v 8. ročníku. - proškolení pedagogických pracovníků - těchto kurzů se zúčastnili nejen pedagogičtí zaměstnanci ZŠ Rajhrad, ale v rámci dobré spolupráce se jich účastnili i pedagogičtí zaměstnanci z okolních škol (Rajhradice, Syrovice, Hrušovany). Pro zkvalitnění výuky jsme pořídili výukové programy do interaktivních tabulí za cca Kč. V současné době díky spolupráci s Městem Rajhrad probíhá pětiletá udržitelnost projektu. V ní realizujeme všechny výše zmiňované aktivity. 10

11 Rozvoj moderní výuky na ZŠ TGM Rajhrad (EU peníze do škol) V současné době realizujeme projekt Rozvoj moderní výuky na ZŠ TGM Rajhrad (EU peníze do škol) Tento projekt se naplno rozběhl v září 2011 a bude probíhat po dobu dvou školních let. V tomto projektu dělíme hodiny literární výchovy a matematiky, ţáci navštěvují nově vzniklé volitelné předměty Anglická konverzace, Chemický seminář a Přírodovědné praktikum. Pro tyto předměty jsme zakoupili počítačovou techniku, výukové programy, beletrii, učebnice a na školním klubu jsme vybudovali ţákovskou knihovnu pro 1.stupeň. Pedagogičtí pracovníci pro zkvalitnění výuky vyrábějí prezentace do dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, výchovy ke zdraví, literatury, informatiky,. Dva pedagogičtí pracovníci navštěvují roční jazykový kurz a mnoho pedagogů jednodenní školení v rámci své aprobace. Modernizace výuky na ZŠ Rajhrad Dne byl schválen projekt vedený v programu ROP Jihovýchod Modernizace výuky na ZŠ Rajhrad. Celková výše projektu činila Kč. Příspěvek Regionální rady Jihovýchod byl Kč, z toho podíl EU byl Kč. Zřizovatel Město Rajhrad přispěl částkou Kč. Celkovým cílem projektu bylo zkvalitnit výuku a vzdělávání žáků modernizací stávajících odborných učeben a vybavením nutnou audiotechnikou a učebními pomůckami. Projekt byl realizován v roce 2009 a na počátku roku byl rozdělen na 4 etapy. V 1. etapě jsme pořídili potřebný nábytek, zařízení tělocvičen a zařízení jedné odborné učebny. V 2. etapě jsme zmodernizovali učebnu fyziky a chemie, laboratoř chemie, nově vybudovali jazykovou učebnu s potřebnou audiotechnikou a dovybavili učebnu přírodopisu, dějepisu a zeměpisu. Ve 3.etapě pokračovala modernizace učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy, keramické dílny a vybavení dílen. Nakoupili jsme drobné učební pomůcky a pořídili nábytek do odborných učeben pro výuku informatiky. Ve 4. etapě jsme zásadním způsobem zmodernizovali 2 stávající učebny informatiky a počítačovou techniku dodali i do části dalších odborných učeben a pedagogickým pracovníkům. Pro ţáky ročníku jsme z projektu pořídili novou učebny informatiky se vším zařízením, včetně dnes jiţ nezbytné interaktivní tabule. Modernizace výuky vycházela z potřeb školního vzdělávacího programu Škola základ ţivota. Taktéţ plně reagovala na dlouhodobě stanovené priority ZŠ TGM Rajhrad (výuka informatiky, cizích jazyků a hudební výchovy) a na předpokládaný nárůst počtu ţáků v důsledku velké bytové výstavby v Rajhradě a ve spádových obcích. Projekt se týkal nejen ţáků ZŠ Rajhrad, ale výsledky projektu byly a jsou prospěšné i pro naše partnery (okolní spádové základní školy ZŠ Rajhradice, ZŠ Syrovice, ZŠ Holasice, ZŠ Opatovice, ZŠ Popovice, sportovní oddíly v Rajhradě, MŠ Rajhrad, občanská sdruţení v Rajhradě,.). V současné době zajišťujeme udržitelnost tohoto projektu. 11

12 Všechny projekty, které realizujeme, jsou pro naši školu velkým přínosem. Část VIII. Evaluace V červnu 2011 proběhl sběr informací k evaluaci, která pak byla vyhodnocena v září Základním cílem bylo získat objektivní informace o úrovni kvality vzdělávání v jednotlivých oblastech výuky a také zjištění úrovně kvality prostředí školy. V oblasti výchovně-vzdělávací vyplynuly následující ukazatele: - daří se udrţet trend náročnosti s přihlédnutím k diferenciaci podle věku, schopností a předpokladů ţáka - efektivita vyučovacího procesu je stále postavena na větším nasazení učitelů neţ ţáků - průběţně se daří eliminovat vysoké kvantum informací v naukových předmětech - na vysoké úrovni je práce se ţáky s SVP i spolupráce s jejich rodiči - podpora environmentální a multikulturní výchovy formou mimoškolních akcí, besed, přípravou a návštěvou kulturních akcí, ) - kvalitní výuka cizích jazyků a informatiky s vyuţitím moderních didaktických pomůcek - podpora výuky hudební a tělesné výchovy (pomůcky, krouţky, soutěţe, vystoupení) - existují určité rezervy ve sjednocení výchovného působení školy a rodiny, je nutné zaměřit se na objektivitu pohledu ze strany rodičů, přesvědčit je o důleţitosti vzdělání pro budoucí ţivot - velmi se daří podpora vyuţití volného času dětí (krouţky, mimoškolní akce ) Oblast materiálně-technická: - postupně se podařilo vybavit obě budovy školy kvalitním nábytkem, moderními didaktickými pomůckami (PC technika, interaktivní tabule, diaprojektory, vizualizéry, výukové počítačové programy ) - proběhla rekonstrukce šaten, školní jídelny, obou hřišť, vybudování učebny v přírodě - nedaří se provést generální opravu sociálního zázemí v obou budovách (finančně velmi nákladné), navrhujeme tuto investici rozdělit do několika etap. Z celkových výsledků, které jsme získali a vyhodnotili, vyplývá, ţe naše škola je plně srovnatelná s jakoukoli jinou školou podobného typu. Postupnými kroky se daří upevnit její postavení a konkurenceschopnost na trhu, zlepšit její image na veřejnosti, nabídku aktivit i výchovně-vzdělávací proces. 12

13 Část IX. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosaţené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 vých. por. VŠ školní metodik prevence 1 vých. por. VŠ školní psycholog 0 školní speciální pedagog 1 speciální pedagog VŠ b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk výchovný poradce 1 školní metodik 1 prevence školní psycholog 0 školní speciální 1 pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: semináře pořádané PC, KÚ a jinými organizacemi (ÚP) školní metodik prevence semináře pořádané okr. metodikem prevence, PC, Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ) Z tohoto zdroje nebyly škole poskytnuty ţádné finanční prostředky. b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné: 0 3. Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků SPU 5., 6.,8., 9. 5 SPCH 3. 1 Tělesné (zrak., sluch.)

14 celkem 7 Část X. Další důležité informace Hodnocení minimálního preventivního programu 1. Realizaci programu ve škole, koordinaci s vyučujícími, preventivní opatření, proškolování pracovníků a spolupráci s rodiči vede ředitel školy PaedDr. Zdeněk Motlíček a školní metodik prevence PhDr.Ivo Šlauch. 2. MPP na škole probíhal podle osvědčeného programu, který je aktuálně zařazován nejen mimo výuku, ale je i nedílnou součástí mnoha vyučovaných předmětů, jako např. : On, Rv, Pč, Vv, ale i biologie, chemie a dalších. Školní preventivní strategie je součástí ŠVP! Konkrétní akce a programy, které se podařilo zrealizovat ve školním roce: 2. B Klima třídy Klima třídy + sociometrie Klima třídy + sociometrie A Adaptační pobyt A Klima třídy :B Klima třídy A + 7.B Kruhy rozhodnutí, drogy A + 8.B Anorexie A + 9.B Sebepoznání A Klima třídy A + 5.B Klima třídy Poţární ochrana , 6.A,B program s hasiči Beseda o dospívání , 6.A,B dívky 14

15 Pro 8. a 9.ročníky beseda Prevence kriminality, termín bude upřesněn po dohodě s PČR Rajhrad. Dětský den červen 2012, záštita radnice, ukázky práce PČR a hasičských sborů. Škola spolupracuje s PPP Brno-venkov, která většinu preventivních programů zaštiťuje. Na škole funguje dětský klub, který organizuje různé volnočasové aktivity nejen během školního roku, ale i v době volna. Konzultace pro rodiče jsou moţné kdykoliv na základě předchozí domluvy. Ve školním řádu je uveden zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek v areálu školy, rovněţ kyberšikana je v jeho rámci řešena. Část XI. Základní údaje o hospodaření školy 1) Základní ekonomické ukazatele roku 2011 A. státní rozpočet: - náklady Kč - výnosy Kč B. rozpočet MěÚ - náklady Kč - výnosy Kč - hospodářský výsledek Kč C. celkem - náklady Kč - výnosy Kč - hospodářský výsledek Kč 2) Základní ekonomické ukazatele přidělené na rok 2012 A. státní rozpočet k limit prostředků na platy limit prostředků na OPPP NIV celkem během kaţdého kalendářního roku je tento rozpočet několikrát navyšován nebo sniţován, proto NIV celkem bude koncem roku 2012 vyšší. B. rozpočet MěÚ - příspěvek pro školu činí

16 Část XII. Zhodnocení a závěr Základní škola Rajhrad vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Škola základ ţivota. Jako pozitivum se nám jeví to, ţe výuka podle ŠVP plně odpovídá současnému trendu moderního vzdělávání a dává ţákům dobrý základ pro jejich budoucí profesní ţivot. ČŠI hodnotila tento náš program velmi dobře. Dalším velkým kladem je to, ţe se nám daří získávat finanční dotace z různých projektů a grantů. V roce 2012 jsme opět zpracovali další projekt OP VK a doufáme, ţe ho budeme v roce 2013 realizovat.v této oblasti patříme v přepočtu na 1 ţáka k nejúspěšnějším školám v regionu. V Rajhradě dne PaedDr. Zdeněk Motlíček ředitel školy 16

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 I. Základní charakteristika školy Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad Charakterstika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 PaedDr. Zdeněk Motlíček ředitel školy 1 Výroční zpráva školy za rok 2015/2016 I. Základní charakteristika

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva o ZŠ Svitávka za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o ZŠ Svitávka za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o ZŠ Svitávka za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa: Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, 679 32

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více