Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, Rajhrad Zřizovatel školy: Město Rajhrad, Masarykova 32, Rajhrad Ředitel školy: PaedDr. Zdeněk Motlíček Všechny druhy školských zařízení : základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna Telefon, , www stránky , 2. Úplná škola (stav ke ) Školní rok Počet tříd Počet Počet ţáků Průměrný počet 2010/2011 ročníků ţáků na třídu 1.stupeň ,50 2.stupeň Celkem ,75 3. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 43 Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 16,67 4. Rada školy (školská rada) zřízená dne Školní vzdělávací program: Škola základ ţivota, od

2 6. Zařízení školního stravování Typ jídelny Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměstnanci školy ostatní Školní jídelna úplná Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 3,54 8. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 3 84 fyzičtí přepočtení 3 2,63 Z činnosti školní družiny : Školní druţina je umístěna v budově Masarykova 96, kde pracují 3 oddělení. Všechna oddělení pracují podle ŠVP pro ŠD, jehoţ obsah navazuje na učivo prvouky podle ŠVP pro ZŠ, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Celý rok provázely děti dvě celoroční hry. I. a II. oddělení putovaly Z pohádky do pohádky a III.oddělení se zapsalo do Školy kosmonautů. Kromě těchto her proběhly ještě následující akce: září Pojďme na hody! A Mimozemšťanská talentmánie říjen Dýňobraní listopad Druţinový pětiboj prosinec Čertovská diskotéka se soutěţemi a Vánoční posezení s nadílkou leden Krmení zvířátek v oboře únor maškarní karneval a Den mateřského jazyka březen Měsíc knih, naše nejoblíbenější duben Velikonoční vaření a Čarodějnický rej květen Turnaj v pexesu a Švihadlový král červen Den dětí s RAFK Rajhrad a noční spaní v druţině Kromě všech těchto akcí děti jako obvykle celý rok ţily pohybem, chodily na vycházky, malovaly, hrály divadlo, zpívaly, tancovaly, četly, povídaly si, hledaly poučení a informace na internetu a procvičovaly učivo. Snaţily se být kamarády, coţ se jim vcelku dařilo. 2

3 9. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 1 60 fyzicky přepočtené 1 0,25 Z činnosti školního klubu : Školní klub se nachází v samostatné budově přímo za školou a disponuje celkovými prostory 400 m. Pravidelná zájmová činnost byla v těchto krouţcích: - gymnastika - dramaťáček (I.,II.,III.) - volejbal - šikulka - vaření - příprava na víceletá gymnázia - muzikál - turistický krouţek - fotbálek - rybářský krouţek - keramika (I.- VII.) - keramika pro rodiče s dětmi (I.,II.) V rámci příleţitostné zájmové činnosti proběhly následující akce: - adventní dílničky (prosinec) - turnaj ve stolním tenise ve smíšené čtyřhře (prosinec) - školní ples (leden) - zimní lyţařský tábor v Karlově (únor) - vystoupení muzikálu Pět holek na krku (únor) - velikonoční dílničky (březen) - maškarní ples (březen) - výjezd táborových pracovníků (duben) - vystoupení Dramaťáčku pro veřejnost a děti MŠ (květen) - Pohádkový les (červen 2011) - výstava keramických výrobků (červen 2011) O prázdninách byly pro děti připraveny tyto tábory: - letní stanový tábor pro starší děti v Borech - letní tábor pro rodiče s dětmi Milovy 3

4 Část II. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 27 Přepočtený počet 23,70 Z toho odborně kvalifikovaných 26 (96,3%) Přepočtený počet 23,25 (98,1%) Odbornou kvalifikaci nesplňují 2 učitelé 2. Počet absolventů s kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili na školu: 1 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muţi Ţeny do 35 let let 4 9 nad 50 let 1 8 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 6 18 Rodičovská dovolená 0 0 4

5 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Metodický 7 Změny v zákonech, vyhláškách 4 Práce se ţáky s SVP 4 ICT práce s programy 70 Celkem Romský asistent: ne 9. Asistent pedagoga: fyzicky: 2 přepočtený úvazek 1,00 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet ţáků Prospěl s Prospěl Neprospěl Neklasifikováni vyznamenáním Celkem za I stupeň Celkem za II stupeň Celkem Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 2 4 1, ,54 školu 5

6 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2011/2012: 437 Tyto hodiny jsou u 1 ţákyně a řeší je OSV Ţidlochovice. průměr na jednoho ţáka: 1,20 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: ne 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2011/2012 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků 9.ročník 41 niţší ročník 0 Celkem 41 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena ze strany ČŠI ţádná kontrola. Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odloţení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 e, h, i, 44 0 Počet ţáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2011/2012: 47 6

7 Část VI. Další údaje o škole 1. mimoškolní aktivity Součástí školy je Školní klub, popis jeho aktivit a činností je uveden v části I. 2. účast školy v soutěžích sportovní gymnastika atletika minikopaná šplh recitační soutěţ matematická olympiáda pythagoriáda zeměpisná soutěţ dějepisná olympiáda sběr kaštanů sběr šípků 1. místo mladší ţáci okresní kolo 3. místo mladší ţákyně okresní kolo 2.místo mladší chlapci 4.místo mladší dívky 3. místo okrskové kolo 1. místo okrskové kolo jednotlivci účast v okresním kole 2., 3. místo v okresním kole 5. místo v okresním kole 5.,14., 19. místo v okresním kole 3.místo v okresním kole 1500 kg 48,5 kg 3. spolupráce školy s dalšími subjekty okolní školy mateřská škola - spolupráce při přechodu ţáků na spádovou školu, spolupráce při přípravě a realizaci grantů a školení pedagogů - realizace atletického turnaje 4. a 5. tříd - spolupráce při přechodu dětí do 1. třídy ZŠ, vzájemné návštěvy dětí a učitelů, spolupráce při realizaci grantů (depistáţe) - divadlo ţáků dramatického krouţku pro třídy MŠ a veřejnost městská knihovna - účast ţáků na různých besedách, tematických programech, výstavách a krouţcích - přednášky Mgr. Ţiţky v hodinách ČJ, D, Ov okresní archiv - ţáci navštěvují archiv v rámci dějepisu a českého jazyka, projekty Sokol Rajhrad - spolupráce v rámci hodin Tv bruslení, tenis, kopaná okresní preventista - přednášky v oblasti protidrogové prevence Mgr. Cupalová - přednášky v oblasti poruch příjmu potravy Mgr. Cupalová - program Já jsem já z oblasti sebepoznávání Mgr. Cupalová - program Klima třídy p. Cupalové - výchovný program hasičů pro ţáky 2. a 6. tříd Policie ČR PPP firmy - preventivní programy - telefonické konzultace a vyšetřování ţáků s SVP - spolupráce na opravách, vybavení a chodu školy ( Agerit, Walter, PROFITEAM Rajhrad, Školičky Brno, Nová škola firma Elektropráce Karel Procházka, Festuca Rajhradice) 7

8 4. účast žáků a pedagogů na životě v obci PhDr. Malotová členka školské a kulturní komise při MěÚ Rajhrad Mgr. Hurta člen zastupitelstva 5. spolupráce školy s NIDV Brno učitelé ZŠ - účast na seminářích, školeních, Spolupráce s odborovou organizací Odborová organizace je informována o chodu školy i dlouhodobých záměrech ZŠ. 7. péče o talentované žáky Talentovaným ţákům škola věnuje pozornost ve volitelných předmětech, které si ţáci vybírají od 7. ročníku podle svého zájmu a zaměření a také při přípravě ţáků na různé soutěţe a olympiády vyhlašované KrÚ JK a dalšími institucemi. Nadání ţáků se téţ rozvíjí v široké škále krouţků ŠK. V rámci vyučovacích hodin řeší talentovaní ţáci více úkolů a jejich aktivita je směrována k rozvoji jejich samostatného myšlení. 8. péče o problémové žáky Ţákům problémovým a ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována individuální péče ve výuce i mimo ni. Motivováni jsou speciálními metodami (práce s počítačem, výukové hry, speciální pomůcky, projekty,..), pomocí asistentů pedagoga i speciálního pedagoga a nabídkou dyslektických krouţků. Integrovaní ţáci pracují podle individuálních plánů. Dle svého zájmu mohou vyuţít konzultací pedagogů Rodiče jsou školou doporučeni na další odborná pracoviště a poradny. 9. LVK a další aktivity - ţáci 7. a 8. ročníku se účastnili LVK ve dnech LVK pořádal Školní klub v době jarních prázdnin (únor 2012) - Školní klub pořádá na přelomu červenec/srpen 2012 letní tábor pro děti a v červenci prázdninový pobyt pro rodiče s dětmi - pro všechny ţáky jsou připravovány besedy v MLK, výchovné koncerty a divadelní představení - v rámci jednotlivých předmětů probíhají různé výukové programy a odborné exkurze - návštěvy muzeí, archivů a výstav - třídní výlety v květnu a červnu

9 10. kroužky při ZŠ Krouţky pracují jednak pod Školním klubem a jsou vyjmenovány v kapitole I., jednak v rámci právě probíhajících grantů. Grant Školní poradenství na ZŠ TGM Rajhrad zde pracují 3 dyslektické krouţky Grant ICT v rámci tohoto grantu byla pro ţáky i vyučující připravena série praktických školení (programy Word, Excel, Power-point, Interaktivní tabule,..). Dále mohli ţáci vyuţít třikrát týdně volného přístupu do počítačových učeben po vyučování. Část VII. Zapojení školy do projektů a grantů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby na ZŠ TGM Rajhrad V roce 2009/2010 naše škola zahájila několik projektů. Mezi ně patří Školní poradenství a pedagogicko-psychologické sluţby na ZŠ TGM Rajhrad. Tento projekt spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, v jehoţ rámci je moţné v programovacím období čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie. Náš projekt z OP VK patří do oblasti podpory Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zastupitelstvem Jihomoravského kraje byl schválen jako úspěšný Výše přidělené dotace činila ,17 Kč a spoluúčast zřizovatele v průběhu realizace nebyla poţadována. Celkovým cílem projektu bylo zkvalitnění výuky a vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zajištění nabídky asistenčních, speciálně-pedagogických a logopedických sluţeb pro ţáky ZŠ Rajhrad a ZŠ Hrušovan, částečně i pro ţáky spádových škol. Celý projekt byl rozloţen na dobu 3 let. V první etapě od podpisu smlouvy do srpna 2009 jsme zajistili vhodnou techniku, technologie, učební pomůcky a zařídili pracoviště speciálního pedagoga a logopeda. V této etapě po dohodě s ředitelkou MŠ Rajhrad jsme prováděli depistáţe u předškoláků, další depistáţe provedli učitelé v oblasti logopedie a v oblasti poruch učení. Po tomto diagnostikování cílových skupin byla zahájena vlastní činnost školního poradenského pracoviště, a to od V rámci tohoto pracoviště byl ve škole jedenkrát týdně speciální pedagog, který pracoval se ţáky s SVP. Jedenkrát týdně pracoval ve škole logopedický krouţek. Na 4 hodiny denně jsme zajistili pro potřebné ţáky a třídy 9

10 asistenta pedagoga. V rámci pracoviště zde bylo pět dyslektických krouţků, z toho tři slouţili ţákům ZŠ Rajhrad. V průběhu kaţdého školního roku byly v Rajhradě v rámci výuky diagnostikovány dvě vybrané třídy a byl zajištěn třídenní pobyt třídního kolektivu mimo prostor školy za asistence a vedení speciálního pedagoga. Aby byl celý projekt úspěšný, byla část finančních prostředků určena na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se ţáky s SVP. Z výše uvedeného vyplývá, ţe projekt měl několik partnerů. Prvním z nich byla ZŠ Hrušovany u Brna, protoţe celý projekt byl velmi rozsáhlý a bylo výhodné, abychom si vzájemně vypomohli poskytnutím odborně způsobilých pracovníků. Dalším partnerem byla PPP Brno-venkov. Za partnery je nutno povaţovat i naše spádové základní školy a mateřské školky. Ověřili jsme si, ţe tento projekt byl smysluplný - pomáhal ţákům se SVP lépe zvládat práci ve škole a orientovat se lépe v daném učivu. To vše bylo kladně přijímáno rodiči i širokou veřejností. V současné době díky spolupráci s Městem Rajhrad probíhá pětiletá udržitelnost projektu. V ní realizujeme všechny výše zmiňované aktivity. ICT technologie pro zkvalitnění výuky na ZŠ TGM Rajhrad Ve školním roce 2010/2011 se rozběhl projekt ICT technologie pro zkvalitnění výuky na ZŠ TGM Rajhrad. Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU. V rámci projektu jsme ve školním roce realizovali tyto aktivity: - volitelný předmět Programování tento volitelný předmět se vyučoval dvakrát týdně v osmých ročnících - krouţky a kurzy ţákům byly nabídnuty tři, a to Angličtina interaktivně, Zeměpisný seminář EU a svět internetem a Počítačový krouţek pro 1. stupeň. Taktéţ jsme realizovali kurzy informatiky pro ţáky. - výroba prezentací a dalších výukových pomůcek formou ICT - výukové prezentace jsou umístěny na našich webových stránkách dle pokynů MŠMT, tím jsou dány k dispozici i ostatním pedagogům ZŠ Rajhrad, spádovým školám i dalším zájemcům. - přístup k ICT technologiím mimo vyučování pro ţáky a pedagogy ţákům ZŠ Rajhrad byl umoţněn přístup do učebny ICT v době mimo vyučování, kde mohli v rámci opakování vyuţívat výukové programy odborných předmětů nebo mohli získávat informace z internetu. - vyuţití webového rozhraní a e-learning - v této aktivitě jsme pořídili nové kvalitnější a přehlednější webové stránky školy. Důleţitým momentem je, ţe na těchto stránkách vznikla e-learningová učebnice. Tato e-learningová učebnice je určena pro výuku volitelného předmětu Programování v 8. ročníku. - proškolení pedagogických pracovníků - těchto kurzů se zúčastnili nejen pedagogičtí zaměstnanci ZŠ Rajhrad, ale v rámci dobré spolupráce se jich účastnili i pedagogičtí zaměstnanci z okolních škol (Rajhradice, Syrovice, Hrušovany). Pro zkvalitnění výuky jsme pořídili výukové programy do interaktivních tabulí za cca Kč. V současné době díky spolupráci s Městem Rajhrad probíhá pětiletá udržitelnost projektu. V ní realizujeme všechny výše zmiňované aktivity. 10

11 Rozvoj moderní výuky na ZŠ TGM Rajhrad (EU peníze do škol) V současné době realizujeme projekt Rozvoj moderní výuky na ZŠ TGM Rajhrad (EU peníze do škol) Tento projekt se naplno rozběhl v září 2011 a bude probíhat po dobu dvou školních let. V tomto projektu dělíme hodiny literární výchovy a matematiky, ţáci navštěvují nově vzniklé volitelné předměty Anglická konverzace, Chemický seminář a Přírodovědné praktikum. Pro tyto předměty jsme zakoupili počítačovou techniku, výukové programy, beletrii, učebnice a na školním klubu jsme vybudovali ţákovskou knihovnu pro 1.stupeň. Pedagogičtí pracovníci pro zkvalitnění výuky vyrábějí prezentace do dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, výchovy ke zdraví, literatury, informatiky,. Dva pedagogičtí pracovníci navštěvují roční jazykový kurz a mnoho pedagogů jednodenní školení v rámci své aprobace. Modernizace výuky na ZŠ Rajhrad Dne byl schválen projekt vedený v programu ROP Jihovýchod Modernizace výuky na ZŠ Rajhrad. Celková výše projektu činila Kč. Příspěvek Regionální rady Jihovýchod byl Kč, z toho podíl EU byl Kč. Zřizovatel Město Rajhrad přispěl částkou Kč. Celkovým cílem projektu bylo zkvalitnit výuku a vzdělávání žáků modernizací stávajících odborných učeben a vybavením nutnou audiotechnikou a učebními pomůckami. Projekt byl realizován v roce 2009 a na počátku roku byl rozdělen na 4 etapy. V 1. etapě jsme pořídili potřebný nábytek, zařízení tělocvičen a zařízení jedné odborné učebny. V 2. etapě jsme zmodernizovali učebnu fyziky a chemie, laboratoř chemie, nově vybudovali jazykovou učebnu s potřebnou audiotechnikou a dovybavili učebnu přírodopisu, dějepisu a zeměpisu. Ve 3.etapě pokračovala modernizace učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy, keramické dílny a vybavení dílen. Nakoupili jsme drobné učební pomůcky a pořídili nábytek do odborných učeben pro výuku informatiky. Ve 4. etapě jsme zásadním způsobem zmodernizovali 2 stávající učebny informatiky a počítačovou techniku dodali i do části dalších odborných učeben a pedagogickým pracovníkům. Pro ţáky ročníku jsme z projektu pořídili novou učebny informatiky se vším zařízením, včetně dnes jiţ nezbytné interaktivní tabule. Modernizace výuky vycházela z potřeb školního vzdělávacího programu Škola základ ţivota. Taktéţ plně reagovala na dlouhodobě stanovené priority ZŠ TGM Rajhrad (výuka informatiky, cizích jazyků a hudební výchovy) a na předpokládaný nárůst počtu ţáků v důsledku velké bytové výstavby v Rajhradě a ve spádových obcích. Projekt se týkal nejen ţáků ZŠ Rajhrad, ale výsledky projektu byly a jsou prospěšné i pro naše partnery (okolní spádové základní školy ZŠ Rajhradice, ZŠ Syrovice, ZŠ Holasice, ZŠ Opatovice, ZŠ Popovice, sportovní oddíly v Rajhradě, MŠ Rajhrad, občanská sdruţení v Rajhradě,.). V současné době zajišťujeme udržitelnost tohoto projektu. 11

12 Všechny projekty, které realizujeme, jsou pro naši školu velkým přínosem. Část VIII. Evaluace V červnu 2011 proběhl sběr informací k evaluaci, která pak byla vyhodnocena v září Základním cílem bylo získat objektivní informace o úrovni kvality vzdělávání v jednotlivých oblastech výuky a také zjištění úrovně kvality prostředí školy. V oblasti výchovně-vzdělávací vyplynuly následující ukazatele: - daří se udrţet trend náročnosti s přihlédnutím k diferenciaci podle věku, schopností a předpokladů ţáka - efektivita vyučovacího procesu je stále postavena na větším nasazení učitelů neţ ţáků - průběţně se daří eliminovat vysoké kvantum informací v naukových předmětech - na vysoké úrovni je práce se ţáky s SVP i spolupráce s jejich rodiči - podpora environmentální a multikulturní výchovy formou mimoškolních akcí, besed, přípravou a návštěvou kulturních akcí, ) - kvalitní výuka cizích jazyků a informatiky s vyuţitím moderních didaktických pomůcek - podpora výuky hudební a tělesné výchovy (pomůcky, krouţky, soutěţe, vystoupení) - existují určité rezervy ve sjednocení výchovného působení školy a rodiny, je nutné zaměřit se na objektivitu pohledu ze strany rodičů, přesvědčit je o důleţitosti vzdělání pro budoucí ţivot - velmi se daří podpora vyuţití volného času dětí (krouţky, mimoškolní akce ) Oblast materiálně-technická: - postupně se podařilo vybavit obě budovy školy kvalitním nábytkem, moderními didaktickými pomůckami (PC technika, interaktivní tabule, diaprojektory, vizualizéry, výukové počítačové programy ) - proběhla rekonstrukce šaten, školní jídelny, obou hřišť, vybudování učebny v přírodě - nedaří se provést generální opravu sociálního zázemí v obou budovách (finančně velmi nákladné), navrhujeme tuto investici rozdělit do několika etap. Z celkových výsledků, které jsme získali a vyhodnotili, vyplývá, ţe naše škola je plně srovnatelná s jakoukoli jinou školou podobného typu. Postupnými kroky se daří upevnit její postavení a konkurenceschopnost na trhu, zlepšit její image na veřejnosti, nabídku aktivit i výchovně-vzdělávací proces. 12

13 Část IX. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosaţené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 vých. por. VŠ školní metodik prevence 1 vých. por. VŠ školní psycholog 0 školní speciální pedagog 1 speciální pedagog VŠ b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk výchovný poradce 1 školní metodik 1 prevence školní psycholog 0 školní speciální 1 pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: semináře pořádané PC, KÚ a jinými organizacemi (ÚP) školní metodik prevence semináře pořádané okr. metodikem prevence, PC, Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ) Z tohoto zdroje nebyly škole poskytnuty ţádné finanční prostředky. b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné: 0 3. Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků SPU 5., 6.,8., 9. 5 SPCH 3. 1 Tělesné (zrak., sluch.)

14 celkem 7 Část X. Další důležité informace Hodnocení minimálního preventivního programu 1. Realizaci programu ve škole, koordinaci s vyučujícími, preventivní opatření, proškolování pracovníků a spolupráci s rodiči vede ředitel školy PaedDr. Zdeněk Motlíček a školní metodik prevence PhDr.Ivo Šlauch. 2. MPP na škole probíhal podle osvědčeného programu, který je aktuálně zařazován nejen mimo výuku, ale je i nedílnou součástí mnoha vyučovaných předmětů, jako např. : On, Rv, Pč, Vv, ale i biologie, chemie a dalších. Školní preventivní strategie je součástí ŠVP! Konkrétní akce a programy, které se podařilo zrealizovat ve školním roce: 2. B Klima třídy Klima třídy + sociometrie Klima třídy + sociometrie A Adaptační pobyt A Klima třídy :B Klima třídy A + 7.B Kruhy rozhodnutí, drogy A + 8.B Anorexie A + 9.B Sebepoznání A Klima třídy A + 5.B Klima třídy Poţární ochrana , 6.A,B program s hasiči Beseda o dospívání , 6.A,B dívky 14

15 Pro 8. a 9.ročníky beseda Prevence kriminality, termín bude upřesněn po dohodě s PČR Rajhrad. Dětský den červen 2012, záštita radnice, ukázky práce PČR a hasičských sborů. Škola spolupracuje s PPP Brno-venkov, která většinu preventivních programů zaštiťuje. Na škole funguje dětský klub, který organizuje různé volnočasové aktivity nejen během školního roku, ale i v době volna. Konzultace pro rodiče jsou moţné kdykoliv na základě předchozí domluvy. Ve školním řádu je uveden zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek v areálu školy, rovněţ kyberšikana je v jeho rámci řešena. Část XI. Základní údaje o hospodaření školy 1) Základní ekonomické ukazatele roku 2011 A. státní rozpočet: - náklady Kč - výnosy Kč B. rozpočet MěÚ - náklady Kč - výnosy Kč - hospodářský výsledek Kč C. celkem - náklady Kč - výnosy Kč - hospodářský výsledek Kč 2) Základní ekonomické ukazatele přidělené na rok 2012 A. státní rozpočet k limit prostředků na platy limit prostředků na OPPP NIV celkem během kaţdého kalendářního roku je tento rozpočet několikrát navyšován nebo sniţován, proto NIV celkem bude koncem roku 2012 vyšší. B. rozpočet MěÚ - příspěvek pro školu činí

16 Část XII. Zhodnocení a závěr Základní škola Rajhrad vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Škola základ ţivota. Jako pozitivum se nám jeví to, ţe výuka podle ŠVP plně odpovídá současnému trendu moderního vzdělávání a dává ţákům dobrý základ pro jejich budoucí profesní ţivot. ČŠI hodnotila tento náš program velmi dobře. Dalším velkým kladem je to, ţe se nám daří získávat finanční dotace z různých projektů a grantů. V roce 2012 jsme opět zpracovali další projekt OP VK a doufáme, ţe ho budeme v roce 2013 realizovat.v této oblasti patříme v přepočtu na 1 ţáka k nejúspěšnějším školám v regionu. V Rajhradě dne PaedDr. Zdeněk Motlíček ředitel školy 16

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Stránka č. 1 z 11 Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ve školním roce 2003/2004) a) Název školy, sídlo, právní forma Část I. Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více