VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice na Hané Školská rada

2 1

3 OBSAH str. 1. Obsah 2 2. Charakteristika školy Školní vzdělávací program Učební plán 1. stupně Učební plán 2. stupně Nepovinné a volitelné předměty Zájmové kroužky, akce sportovního klubu Údaje o pracovnících Seznam pedagogických pracovníků třídnictví, funkce Vzdělávání pedagogických pracovníků Seznam nepedagogických pracovníků působení v organizaci Stav počtu žáků k 30. září Žáci změny počtu v průběhu roku Žáci - přijímací řízení Přehled klasifikací a absencí žáků Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Výchova k volbě povolání - základní program Kontroly vnitřní - hospitační činnost vedení školy Kontroly vnitřní - ostatní kontrolní činnost Kontroly školy Aktivity školy Největší úspěchy školy Projektová činnost školy Rekonstrukce a opravy školy Žákovská rada Školská rada Spolupráce s odbory Prevence sociálně patologických jevů Základní údaje o hospodaření školy Sponzoři školy 55 Příloha: Z webových stránek školy 2

4 I. Základní údaje o škole 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy Žižkov 300, Senice na Hané Odloučené pracoviště Zákostelí 164, Senice na Hané IČ DIČ (CZ) Spojení ředitel zástupce stupeň 2. stupeň družina jídelna Internetové stránky Datové schránky 3hsmsad Právní forma příspěvková organizace, od , č.j /03-21 Zařazení do sítě škol , č.j. 1664/99 Název zřizovatele Obec Senice na Hané, okres Olomouc Základní škola ( ) Součásti školy Školní družina ( ) Školní jídelna ( ) IZO ředitelství Ředitel školy: do RNDr. Bc. Jaromír Vachutka Vedoucí a od Mgr. Kateřina Prucková hospodářští pracovníci Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Růžena Hynková (od do statutární zástupce školy) Mzdová účetní: Eva Hubáčková Ekonomka: Gabriela Konečná Při řízení školy se ředitel školy i zástupkyně ředitele školy řídili platnými zákony, nařízeními a metodickými pokyny vztahujícími se k základnímu školství, dále pak pokyny Krajského úřadu Řízení Olomouckého kraje (odboru školství, mládeže a tělovýchovy), spolupracovali s Obcí Senice na Hané, se SRPŠ (Sdružením rodičů a přátel školy v Senici na Hané), se školskou radou a obvodovými školami. Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), novelizace č.49/2009 Sb. a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním 3

5 stravování. Základní škola poskytuje základní vzdělávání. Zabezpečuje rozvoj rozumové výchovy, rozvoj odborného poznání, škola dbá na zásady vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje také mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. Škola umožňuje žákům i náboženskou výchovu. Základní škola se snaží připravovat žáky pro další studium a praxi. II. Organizace ZŠ ve školním roce 2011/2012 Stupeň Ročník Počet tříd Počet žáků Chlapci Dívky Průměr na třídu , Celkem 1. st , Celkem 2. st Celkem ,0 Vyučování probíhalo podle ŠVP ZV Světozor. Ředitel školy v souladu s učebním plánem a požadavkem hygienika rozdělil třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině byl určen podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Škola zřizovala pro žáky, kteří nezvládali učivo, doučovací skupiny, v nichž pracovali po dobu nezbytně nutnou ke zvládnutí učiva. Někteří žáci na základě doporučení PPP nebo SPC v Olomouci pracovali ve výuce podle individuálních vzdělávacích plánů. Dalším žákům se SPU opět na základě doporučení PPP a na základě souhlasu rodičů bylo umožněno navštěvovat reedukační kroužky. Mimo základní vzdělávání zřizovala škola pro žáky zájmové útvary (kroužky), které vedli učitelé. Během školního roku bylo vedeno 17 kroužků a 2 reedukace. V rozsahu stanoveném vládou byly žákům poskytovány bezplatné učebnice, učební texty a základní školní potřeby. Na škole pracovala pedagogická rada jako poradní orgán ředitele. Členy této rady byli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Škola organizovala ve spolupráci s Obcí Senice na Hané a Plaveckou školou v Olomouci plavecký výcvik pro žáky 1., 2. a 3. třídy, kterého se celkem účastnilo 57 žáků. Z 1. ročníku 20 žáků, z 2. ročníku 16 žáků, 21 žáků ze 3. ročníku. Žáci ročníku se účastnili základního kurzu, žáci 3. ročníku postoupili do kurzu zdokonalovacího. Vzhledem k nepříznivému počasí a nedostatku sněhu se v letošním roce neuskutečnil plánovaný výjezd žáků do lyžařského areálu v Hlubočkách. 4

6 Vyučující uspořádali pro žáky školní výlety, exkurze, projektové dny, výchovně vzdělávací pořady, školu v přírodě, příměstský tábor, divadelní představení a další akce, které jsou následně popsány v dalších kapitolách výroční zprávy. Zápis dětí do 1. třídy proběhl v pátek dne K zápisu se dostavilo 22 předškoláků. Z tohoto počtu byly uděleny 3 odklady školní docházky. Do první třídy v novém školním roce 2012/2013 nastoupí pravděpodobně 19 žáků. Součástí školy je školní družina, která má, vzhledem ke zvýšenému zájmu dětí, od září 2006 již 2 oddělení. Školní družinu navštěvovalo v průběhu roku 40 dětí ročníku. Provoz družiny byl na základě zájmu rodičů pouze odpolední. V době prázdnin probíhal na škole týdenní letní tábor, po zbývající dny prázdnin byla družina pro nezájem ze strany rodičů uzavřena. Součástí školy je i školní jídelna, ve které bylo ve školním roce celkem uvařeno a vydáno obědů, z toho pro děti, pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky. Na obědy chodilo ve školním roce celkem 163 žáků (1. tř. 17, 2. tř. 14, 3. tř. 19, 4. tř. 10, 5. tř. 18, 6. tř. 21, 7. tř. 27, 8. tř. 19, 9. tř. 18 žáků), 22 zaměstnanců školy a 18 cizích strávníků. Měsíc Počty uvařených obědů Měsíc Počty uvařených obědů září únor říjen březen listopad duben prosinec květen leden červen Ceny za 1 oběd ve školním roce 2011/2012 žáci ve věku 7 10 let 21,- žáci ve věku let 22,- žáci ve věku nad 14 let 23,- zaměstnanci školy (zbytek příspěvek FKSP) 19,- cizí strávníci 56,- III. Působnost školy: Základní škola Senice na Hané je spádovou vesnickou školou. do 5. ročníku přišli žáci ze ZŠ Cholina do 6. ročníku přišli žáci ze ZŠ Vilémov školu navštěvovali žáci z těchto vesnic a obcí: Senice na Hané, Senička, Cakov, Vilémov, Bílsko, Loučka, Cholina, Odrlice, Dubčany, Náměšť na Hané, Loučany, Litovel. Žáci dojíždějí vlaky a autobusy, k této skutečnosti musí přihlížet také režim školy (zahájení a konec výuky). 5

7 3.1. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Od se na základě vzdělávací koncepce č.j / (27002/ ) vyučovalo ve všech ročnících podle ŠVP ZV Světozor. Školní vzdělávací program vznikal během dvou školních roků 2005/2006 a 2006/2007. Následně jsme se snažili program vylepšovat dodatky, které vznikají na základě legislativních změn a nebo nových zkušeností vyučujících. V tomto školním roce byl do ŠVP přidán dodatek k nepovinnému předmětu Hrátky s angličtinou. Školní vzdělávací program je umístěn v ředitelně školy i na školních webových stránkách. Níže je uveden název našeho programu a nejvýstižnější popis a zaměření. SVĚTOZOR Program naší školy je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele, který ve své práci využívá tradiční i moderní metody pedagogiky. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. Světozor je motto, kterým prezentujeme charakteristiku našeho školního vzdělávacího programu, prostě celkový náhled na svět a dění v něm. Podaří-li se nám alespoň částečně uvést do praxe tyto myšlenky, staneme se SVĚTOZORem. Tedy školou, která zírá, to je dívá se s otevřenýma očima do Evropy, přístupna všemu novému, co je pozitivní, kreativní, ochotna se dále učit a zdokonalovat. SVĚT chápání světa v nejširším slova smyslu, my jako součást Evropy, hledání kontaktů v Evropě i ve světě, spolupráce se školami v zahraničí formou dopisů, návštěv, prezentací, spoluúčast učitelů na tvorbě projektů, posílení výuky cizích jazyků od třetí třídy jako důležitý krok pro budoucí život v EU, globální otázky a problémy světa, pochopení vztahů v životě lidí celého světa, chápání odlišností lidí T tolerance, partnerský a tolerantní vztah mezi žáky a učiteli založený na vzájemném respektu, přibírání dětí do spolurozhodování o životě školy, péče o talentované děti O - otevřenost školy dětem, rodičům, veřejnosti, otevřenost obsahem vzdělání, demokratickými principy, nabídkou činností, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, společnými prožitky učitelů, rodičů a žáků, také zapojením školy i jejich absolventů do veřejného života, jejich profesní orientací, samostatným myšlením a odpovědným rozhodováním, chápáním globálních vztahů, pochopením a sžitím s přírodou, souladem s životními a mravními hodnotami ZO vychováváme k zodpovědnosti za své chování, získání jistého penza znalostí, vědomostí, dovedností, návyků a postojů, vedení žáků ke zdravému životnímu stylu R respektování osobnosti žáka, realizace společných akcí, hledání efektivnější cesty při nezdaru, ocenění úspěchů, radost z příjemných a hezkých prožitků - škola v přírodě, výlety, třídní akce, vítání prvňáčků, slavnostní dny, Čertovský rej, Vánoce,, toto vše vhodně doplňováno relaxačními aktivitami 6

8 ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP a z koncepce, která vznikla snahou pedagogického sboru o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec. Vychází z vlastních možností, zkušeností a schopností pedagogického sboru, z požadavků rodičů a navazuje na tradice školy. Společné výchovné a vzdělávací strategie, směřující k utváření klíčových kompetencí, jsou zajišťovány promyšlenými a koordinovanými didaktickými prostředky, od výuky jednotlivých předmětů, přes průřezová témata, až po krátkodobé i dlouhodobé projekty, směřující k aktivnímu přístupu žáků k poznávání a řešení problémů i k rozvoji jejich kritického myšlení. Považujeme za nutné naznačit cestu k zdravému životnímu stylu, vést ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, k zájmu o věci veřejné jak lokálního, tak globálního charakteru. 7

9 UČEBNÍ PLÁN hodinová dotace ročníku (1. stupeň) Povinné předměty Povinné předměty celkem Nepovinné předměty Nepovinné předměty celkem Třída Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů hodin Náboženství 1 1 Sportovní a pohybové aktivity - 1 Hrátky s angličtinou hodiny 8

10 UČEBNÍ PLÁN hodinová dotace ročníku (2. stupeň) Povinné předměty Povinné předměty celkem Třída Český jazyk Cizí jazyk Matematika Občanská výchova Výchova ke zdraví Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelný předmět Týdenní dotace povinných předmětů hodin Nepovinné předměty Náboženství 1 Sportovní hry 1 Nepovinné předměty celkem 2 hodiny 9

11 3.3. NEPOVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1. Nepovinné předměty Náboženství Skupina Ročník Počet žáků Den výuky Délka výuky Vyučující A B C středa 12,00 hod. 1 hod. P. ThLic. Tomáš Klíč středa 12,55 hod. 1 hod. P. ThLic. Tomáš Klíč středa 13,50 hod. 1 hod. P. ThLic. Tomáš Klíč 9. 3 Hrátky s angličtinou čtvrtek 1 hod. Mgr. Regina Střížová Sportovní a pohybové aktivity (1. stupeň) pondělí 1 hod. Mgr. Lenka Neckářová Sportovní hry (2. stupeň) pátek 2 hod. Mgr. Lenka Neckářová 2. Volitelné předměty Předmět Ročník Třída Pololetí Počet hodin Vyučující týdně Výpočetní technika VII. 1.a 2. 1 Mgr. Jana Střídová Ruský jazyk 7. VII. sk.a 1.a 2. 2 Mgr. Kateřina Prucková Německý jazyk VII. sk. B 1.a 2. 2 Mgr. Růžena Hynková Výpočetní technika VIII. 1.a 2. 1 Mgr. Jana Střídová Ruský jazyk 8. VIII.sk. A 1.a 2. 2 Mgr. Kateřina Prucková Německý jazyk VIII.sk.B 1.a 2. 2 Mgr. Růžena Hynková Seminář z matematiky IX. sk. A 1.a 2. 1 Mgr. Jana Střídová Konverzace z AJ IX. sk. B 1.a 2. 1 Mgr. Regina Střížová Německý jazyk 9. IX.sk.A 1.a 2. 2 Mgr. Růžena Hynková Ruský jazyk IX.sk.B 1.a 2. 2 Mgr. Kateřina Prucková Výpočetní technika IX. 1.a 2. 1 Mgr. Jana Střídová 10

12 3.4. ZÁJMOVÉ KROUŽKY, AKCE SPORTOVNÍHO KLUBU Kroužek Třídy, ročníky Vyučující Kroužek aerobiku Mgr. Monika Kalabisová Kroužek anglického jazyka Mgr. Regina Střížová Hrajeme si s angličtinou 2. PaedDr. Nataša Látalová Kroužek dramatický 6. Mgr. Zdenka Braunerová Kroužek zeměpisný (2. pol.) 6., 7. Mgr. Martin Málek Kroužek hudební PaedDr. Nataša Látalová Kroužek německého jazyka (2. pol.) 7. Mgr. Růžena Hynková Kroužek keramický Mgr. Jana Barabášová Kroužek výtvarný Mgr. Jana Barabášová Kroužek origami Mgr. Regina Střížová Kroužek pěvecký Mgr. Anna Květoňová Kroužek hudební PaedDr. Nataša Látalová Kroužek přírodovědný 5. Mgr. Monika Polášková Kroužek přírodovědný Mgr. Monika Polášková Kroužek přírodovědný Mgr. Renata Kubová Kroužek vaření Mgr. Zdeňka Braunerová Kroužek výtvarně keramický 6., 7. Mgr. Kateřina Prucková (1. pol.) Mgr. Alena Mikulková (2. pol.) Reedukace Mgr. Renata Kubová Reedukace Mgr. Lenka Neckářová vedoucí Mgr. Lenka Neckářová počet členů 56 Sportovní klub Pod jeho hlavičkou proběhly následující soutěže: Senická laťka (1. a 2. st.) - 75 žáků; Silový trojboj (třídní kola) meziškolní 37 žáků ročník 78 žáků Turnaj v přehazované (školní kolo) - Street hockey ČEZ (4. 7. roč.) - 40 žáků 30 dívek roč. Fotbal (5.-9.roč.) soutěž družstev tříd - 45 Turnaj v kopané (žáci 1. stupně) 15 žáků žáků 11

13 4.1. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH Ve školním roce 2011/2012 došlo k několika změnám v personálním obsazení školy. Na počátku školního roku oznámil ředitel školy zřizovateli čerpání dovolené do konce října Statutárním zástupcem jmenoval zástupkyni školy Mgr. Růženu Hynkovou. K odstoupil z funkce ředitele školy a jeho pracovní poměr byl ukončen k Novou ředitelkou školy byla od jmenována Mgr. Kateřina Prucková. Od do nastoupila nová vyučující s aprobací Vv Ov Mgr. Alena Mikulková. Na začátku školního roku nastoupili dva noví pedagogové Mgr. M. Málek a Mgr. Zuzana Čapková, tu vystřídala od října PaedDr. Nataša Látalová. Během školního roku také probíhala praxe dvou studentů PF UP v Olomouci (německý jazyk, matematika, český jazyk, občanská výchova) a studentky Střední školy pedagogické z Přerova, která pracovala v rámci praxe ve školní družině. 1a. Pedagogičtí pracovníci (k ) Celkem Muži Ženy Učitelé Vychovatelé + asistent pedagoga Vyučující náboženství Pedagogičtí pracovníci celkem b. Pedagogičtí pracovníci (k ) Celkem Muži Ženy Učitelé Vychovatelé + asistent pedagoga Vyučující náboženství Pedagogičtí pracovníci celkem Pozn. vyučující náboženství má uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. 2. Správní zaměstnanci a pracovníci školní jídelny: Celkem Muži Ženy Správní zaměstnanci Školník + topič Uklízečky Pracovníci školní jídelny Vedoucí školní jídelny Vedoucí kuchařka Samostatná kuchařka Pomocná pracovnice provozu školní jídelny

14 Během roku tedy došlo k řadě změn ve vyučovaní jednotlivých předmětů i v úvazcích pracovníků. Celkem se na škole odučilo 269 hodin týdně, z toho bylo přiděleno 0 přesčasových hodin a 3 hodiny náboženství (vše týdně). Ze správních zaměstnanců pracovali s neúplným úvazkem 2 uklízečky, dále pak vedoucí školní jídelny a pracovnice provozu školní jídelny. Topič má rozdílný úvazek v období zimního a letního období. Všichni pedagogičtí pracovníci mají k výkonu své funkce požadovanou kvalifikaci. Jedna vychovatelka školní družiny si doplnila kvalifikaci ukončením studia SŠ pedagogické v Přerově. Jedna vyučující ukončila studium koordinátora ICT při NIDV Olomouc. 13

15 4.2. SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ TŘÍDNICTVÍ, FUNKCE Číslo Pedagogický pracovník pracovní zařazení třídní učitel uvádějící učitel vedoucí předmětové komise Jiné funkce 1. Mgr. Jana Barabášová učitelství ŠMVZP učitelka 1. st. 2. metodického sdružení 1. stupně kronikář, vedoucí učitelské knihovny 1. st., výzdoba školy 1. st., propagace školy 2. Mgr. Zdeňka Braunerová Čj Ov učitelka 2. st. koordinátorka ŠVP, vedoucí žákovské a učitelské knihovny 2. st., školní časopis, pomocný sběrový referent 3. Mgr. Zuzana Čapková Učitelství 1. st., Aj od do učitelka 1. st Mgr. Růžena Hynková D - Rj - Nj zástupkyně ředitele školy uvádějící učitel jazyků a dějepisu zástupce velitele CO 5. Bc. Eva Juříková vychovatelka ŠD asistent pedagoga zdravotník školy 6. Mgr. Monika Kalabisová 1. stupeň učitelka 1. st. 4. vedoucí pobytu v přírodě 14

16 7. Mgr. Renata Kubová učitelství ŠMVZP učitelka 1. st. 3. dopravní referent, archivace, plavání 1. st. 8. Mgr. Anna Květoňová 1. stupeň učitelka 1. st. 2. učebnice 1. st., kulturní akce 1. st., zástup za vedení školy v nepřítomnosti, správcovství kabinetu 1. st. 9. PaedDr. Nataša Látalová Čj Hv učitelka 2. st. 5. kulturní akce 2. st. 10. Markéta Mačáková vychovatelka ŠD 11. Mgr. Martin Málek od učitel 2. st. 6. sběrový referent 12. Mgr. Alena Mikulková od do učitelka 2. st. výzdoba 2. stupně 13. Mgr. Lenka Neckářová Čj Tv učitelka 2. st. 7. českého jazyka a výchov koordinátor sociálně patologických jevů, pochodové cvičení (mimořádné situace), Klub mladých čtenářů, AŠSK, lyžařský výcvik 14. Mgr. Monika Polášková Př Ch učitelka 2. st. 9. koordinátor environmentální výchovy, správce školního pozemku 15

17 15. Mgr. Kateřina Prucková Čj Rj - Nj učitelka 2. st. ředitel školy komise pro nápravu výuk. potíží výchovný poradce, zástup za vedení školy v nepřítomnosti, výzdoba školy 2. st., propagace školy, obecní a školní časopis, BOZP, PO, velitel CO, vedení projektů 16. Mgr. Jana Střídová M Tp učitelka 2. st. 8. uvádějící učitel matematiky a přírodních věd ICT koordinátor, referent AVT, propagace školy v tisku, web. stránky, focení školy 17. Mgr. Regina Střížová D Aj učitelka 2. st. sběrový referent, učebnice 2. st., výchovný poradce 18. RNDr. Bc. Jaromír Vachutka Př Z do ředitel školy rozšířené vedení školy BOZP, PO, velitel CO, vedení projektů 19. P. ThLic. Tomáš Klíč vyučující náboženství 16

18 4.3. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogický pracovník Barabášová Jana Braunerová Zdeňka Hynková Růžena Juříková Eva Kalabisová Monika Kubová Renata Květoňová Anna Vzdělávání Efektivní využití interaktivní tabule SMART BOARD ve výuce Zlatá nit Od dvojic ke kooperativnímu učení Jak využít čtenářskou gramotnost v prvouce v ročníku Vánoční čarování Efektivní využití interaktivní tabule SMART BOARD ve výuce Learning Management Systém škola za školou Od dvojic ke kooperativnímu učení Od dvojic ke kooperativnímu učení SMART Klub krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky Od dvojic ke kooperativnímu učení Zdravotník zotavovacích akcí Brána jazyků otevřená - AJ Efektivní využití interaktivní tabule SMART BOARD ve výuce Ok, So who s Done Their Homework?, Listen Carefully Making Listening Fun Na hudbu trochu jinak Zimní hrátky s hudbou a Vánoční hudební nadílka Vánoční čarování Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku? Jak využit čtenářskou gramotnost v prvouce v ročníku Od dvojic ke kooperativnímu učení Express Way of Learning (with Craig Huxley) Svátky, oslavy a reálie hravě i zábavně v hodinách angličtiny Od dvojic ke kooperativnímu učení Příprava projektů na základní škole a využívání ICT ve výuce na základní škole Les ve škole škola v lese Dysortografie specifická vývojová porucha učení Zlatá nit Od dvojic ke kooperativnímu učení Jak využít čtenářskou gramotnost v prvouce v ročníku 17

19 Látalová Nataša Málek Martin Mačáková Markéta Mikulková Alena Neckářová Lenka Polášková Monika Prucková Kateřina Efektivní využití interaktivní tabule SMART BOARD ve výuce Vánoční čarování Efektivní využití interaktivní tabule SMART BOARD ve výuce Od dvojic ke kooperativnímu učení Písně a hudba ve výuce angličtiny Jak se lidé učí (cizí) jazyky Gramatika pro učitele angličtiny Learning Management Systém škola za školou Kurz první pomoci Kurz první pomoci Od dvojic ke kooperativnímu učení Learning Management Systém škola za školou Od dvojic ke kooperativnímu učení Kurz první pomoci Od dvojic ke kooperativnímu učení Doškolovací seminář pro absolventy specializačních studií pro školní koordinátory EVVO Kurz první pomoci Doškolovací seminář pro absolventy specializačních studií pro školní koordinátory EVVO III. setkání koordinátorů EVVO Olomouckého kraje tematicky zaměřeného k Mezinárodnímu roku udržitelné energie pro všechny Aby nám bylo doma dobře, Příroda v offsidu, Na ptačích křídlech Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce 2011 Školní zahrady, dešťové zahrady Learning Management Systém škola za školou Od dvojic ke kooperativnímu učení Příprava projektů na základní škole a využívání ICT ve výuce na základní škole Novela zákoníku práce ve školské praxi od Čtenářská gramotnost Potřebují dnešní žáci číst knihy? Německý jazyk jako další cizí jazyk Konference Malý labyrint češtiny Malování se sluníčkem Obraz jako komunikace Deutschlehrkurs kombinovaný kurz pro učitele němčiny (Německo Comenius) 18

20 Snižování agresivity žáků s využitím her učitele Střídová Jana Střížová Regina Learning Management Systém škola za školou Od dvojic ke kooperativnímu učení SMART Klub krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky Kurz první pomoci Příprava projektů na základní škole a využívání ICT ve výuce na základní škole Moderní prezentace prostřednictvím interaktivní tabule Learning Management Systém škola za školou Od dvojic ke kooperativnímu učení Kurz první pomoci Moderní prezentace prostřednictvím interaktivní tabule Express Way of Learning (with Craig Huxley) Svátky, oslavy a reálie hravě i zábavně v hodinách angličtiny Ok, So who s Done Their Homework?, Listen Carefully Making Listening Fun Metodika angličtiny na 1. stupni ZŠ Specifické poruchy učení základní kurz 19

21 4.4. SEZNAM NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Číslo Nepedagogický pracovník Zaměření 1. Alena Havlíčková uklízečka v budově 2. stupně 2. Pavel Hrachovina školník, topič 3. Jitka Hrachovinová uklízečka v budově 2. stupně, pomocná pracovnice ve školní kuchyni 4. Eva Kouřilová vedoucí školní jídelny 5. Drahomíra Králová 6. Miroslava Maksantová pracovnice ve školní kuchyni a pracovnice obchodního provozu pracovnice ve školní kuchyni (vedoucí školní kuchyně) a pracovnice obchodního provozu 7. Jitka Vičarová uklízečka v budově 1. stupně 20

22 5.1. STAV POČTU ŽÁKŮ K 30. ZÁŘÍ 2011 Stupeň školy Třída Počet žáků Chlapci Dívky I II III IV V VI VII VIII IX Celkem

23 5.2. ŽÁCI - ZMĚNY POČTU V PRŮBĚHU ROKU K jsme přivítali 21 prvňáčků, 3 žáky ze ZŠ Vilémov, kteří přestoupili do 6. ročníku, 1 žák přestoupil ze ZŠ Cholina do 5. ročníku. Naše škola měla k žáků. Ročník Počet příchozích žáků k Počet příchozích žáků během škol. roku Počet odcházejících žáků během škol. roku Počet odcházejících žáků na konci škol. roku I II III IV V VI VII VIII IX Celkem Celkem příchozí žáci 27 Celkem odcházející žáci 29 Celkový rozdíl -2 22

24 5.3. ŽÁCI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ I. Výběr povolání V tomto školním roce byli někteří žáci devátého ročníku přijati ke studiu na středních školách bez vykonání přijímací zkoušky, a to na základě prospěchu ze základní školy (žáci splnili požadovaný průměr). Přijímací zkoušku v 1. kole vykonávalo pouze sedm žáků 9. ročníku a tři žáci 5. ročníku. Kromě jednoho žáka 5. ročníku byli všichni přijati na vybrané školy, jeden žák po odvolání. Rodiče byli jako každoročně na třídních schůzkách informováni výchovným poradcem o průběhu a správném postupu při přijímacím řízení. Další konzultace probíhaly po předchozí domluvě individuálně. Další údaje čerpali žáci také prostřednictvím materiálů Úřadu práce v Olomouci a také v rámci vyučovacího předmětu Volba povolání, který je součástí pracovních činností v 8. ročníku. Kromě toho nabídla škola žákům další možnosti k zamyšlení nad svou budoucností. Žáci 9. třídy navštívili v říjnu 2011 Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Olomouci. Seznámili se zde s jeho činností a zopakovali si základní informace o průběhu přijímacího řízení v tomto školním roce. Měli také možnost zhodnotit své osobní dovednosti a schopnosti ve vazbě na vybraný studijní směr a rovněž si mohli odnést materiály, které jim poskytovaly důležité informace o pro ně zajímavých povoláních. Dále se naši žáci v listopadu zúčastnili přehlídky studijních a učebních oborů Olomouckého kraje Scholaris a Dne otevřených dveří na SŠ zemědělské v Olomouci. Pro žáky 8. ročníku byla zorganizována exkurze do PANAVu a pro další zájemce exkurze do Sigmundovy SŠ strojírenské v Lutíně. Žáci společně s rodiči využívali Dnů otevřených dveří v jednotlivých školách, o nichž byli ve škole informováni prostřednictvím letáků a propagačních materiálů na nástěnce věnované výběru povolání. II. Přijímací řízení Ve školním roce 2011/2012 se přijímacího řízení zúčastnilo celkem 27 žáků: z 5. ročníku 3 žáci z 8. ročníku 1 žák z 9. ročníku 23 žáci 23

25 Umístění Škola Celkem Chlapci Dívky 1. Gymnázium Gymnázium Litovel osmileté Obchodní akademie, Olomouc Ekonomické lyceum, Olomouc Studijní obory na SOŠ a SOU 4. Učební obory na SOŠ a SOU SPŠE, Olomouc Střední zdravotnická škola, Olomouc Střední škola technická a obchodní, Olomouc SPŠ strojnická, Olomouc Střední škola technická, Mohelnice SOŠ lesnická a strojírenská, Šternberk Střední odborná škola, Litovel Sigmundova SŠS, Lutín SOŠ obchodu a služeb, Olomouc SŠ polytechnická, Olomouc CELKEM

26 5.4. PŘEHLEDY KLASIFIKACÍ A ABSENCÍ ŽÁKŮ PŘEHLED KLASIFIKACE A ABSENCE ŽÁKŮ: ŠKOLNÍ ROK: 2011/2012 POLOLETÍ: 1. Třídy Žáků celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Budou opakovat ročník Hodnocen slovně Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Ředitelská důtka Snížená známka z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Počet zameškaných hodin Z toho neomluvených

27 PŘEHLED KLASIFIKACE A ABSENCE ŽÁKŮ: ŠKOLNÍ ROK: 2011/2012 POLOLETÍ: 2. Třídy Žáků celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Budou opakovat ročník Hodnocen slovně Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Ředitelská důtka Snížená známka z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Počet zameškaných hodin Z toho neomluvených

28 I. POLOLETÍ šk. roku 2011/2012 Stupeň Třída Třídní učitel Počet žáků Chlapců Dívek Průměr třídy I. Barabášová Jana ,0 II. Květoňová Anna , III. Kubová Renata ,159 IV. Kalabisová Monika ,192 V. Látalová Nataša ,260 VI. Málek Martin VII. Neckářová Lenka ,640 VIII. Střídová Jana ,820 IX. Polášková Monika ,716 II. POLOLETÍ šk. roku 2011/2012 Stupeň Třída Třídní učitel Počet žáků Chlapců Dívek Průměr třídy I. Barabášová Jana ,061 II. Květoňová Anna , III. Kubová Renata ,290 IV. Kalabisová Monika ,263 V. Látalová Nataša ,255 VI. Málek Martin , VII. Neckářová Lenka ,771 VIII. Střídová Jana ,793 IX. Polášková Monika ,816 V průběhu 2. pololetí došlo k obrovskému nárůstu absence žáků ve vyučování, a to jak na 1., tak na 2. stupni. Není to způsobeno jen stále častějšími žádostmi rodičů o uvolnění z vyučování z důvodu dřívější letní dovolené a sníženou imunitou některých žáků, ale také benevolentností rodičů vzhledem k docházce jejich dětí do školy (a to především u žáků 9. ročníku) a vzrůstajícím problémem s neomluvenými hodinami. V příštím roce bude v tomto ohledu nezbytná apelace na rodiče na třídních schůzkách, větší aktivita třídních učitelů při spojení s rodiči, bližší spolupráce s výchovným poradcem a také se sociálním úřadem a Policií České republiky. 27

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více