Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 1. Představení Sítě ekologických poraden Síť ekologických poraden České republiky (STEP) byla založena v září Ekologické poradny již po tři předcházející roky ( ) spolupracovaly na společném projektu, zaměřeném na vzájemnou komunikaci a společné vzdělávání, a to zejména v oborech komunikativních. Společně rovněž vytvořily publikaci "Ekologické poradenství", popisující některé základní projekty ekologických poraden. Těžiště činnosti ekologických poraden je preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou. Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí. Ekologické poradenství se tak podílí na vytváření ekologického povědomí obyvatelstva a budování občanských struktur, které působí jako protiváha jednostranným politickým či ekonomickým rozhodnutím. Samotné projekty jednotlivých poraden zasahují do řady oblastí péče o životní prostředí. Projekty "městských" poraden se velmi často zabývají prevencí vzniku odpadů, šetřením vody a energie, spotřebitelským poradenstvím, poradny "venkovského typu" věnují pozornost podpoře trvale udržitelného využívání krajiny a podpoře ekologického zemědělství. Ekologické poradny založily sdružení, jež by posílilo možnosti prosazování společných cílů a napomohlo zlepšit efektivitu jejich práce. Poslání a cíle sdružení jsou následující: prosazuje preventivní ochranu životního prostředí jako princip při rozhodování jednotlivých občanů, orgánů státní správy a samosprávy i podnikatelské sféry podporuje vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a informací svých členů v oblasti ekologického poradenství, napomáhá udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy STEP podílí se na definování a prosazování ekologického poradenství jako profese, pečuje a dbá o kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a pečuje o jejich odborný růst a informovanost. Síť ekologických poraden je členem Evropské asociace ekologických poradců - EcoCounselling Europe. V roce 2013 byly členy STEP tyto ekoporadny: Calla (České Budějovice), Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (Most a Kralupy nad Vltavou), Frank Bold Society (Brno), Hnutí Duha Olomouc, ZO ČSOP Vlašim, Sdružení Krajina (Žďár nad Sázavou), Rosa (České Budějovice), ČSOP Valašské Meziříčí, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER (Horní Maršov, Hradec Králové, Litoměřice), Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty (Veselí nad Moravou), ZO ČSOP Centaurea (Uherský Brod), ZO ČSOP Veronica (Brno a Hostětín), Ekocentrum Brno, Ekoinfocentrum Jihlava, Arnika (Praha, Děčín, Jihlava, Ostrava, České Budějovice, Havířov, Zlín), ZO ČSOP Koniklec (Praha). 2

3 2. Orgány STEP Valná hromada: členské ekoporadny STEP Výkonný výbor: RNDr. Yvonna Gaillyová CSs. (předsedkyně a statutární zástupkyně) Mgr. Kamila Danihelková Mgr. Ing. Petr Ledvina Mgr. Eva Pavlorková Marie Petrů, DiS. Revizorka: Hana Krejčířová do dubna 2013 Silvie Vacková, DiS. od dubna Personální zajištění kanceláře STEP Ing. Kamila Kameníková výkonná ředitelka Mgr. Lucie Grygová koordinátorka projektů, koordinátorka sítě Mgr. Renata Placková koordinátorka projektů, odbornice na zelené úřadování Radka Batelková účetní, finanční manažerka Součet úvazků všech pracovníků kanceláře odpovídal 2,2 plných pracovních úvazků. 4. Přehled činnosti kanceláře STEP 4.1. Standardizovaná činnost - provoz kanceláře STEP ve Frýdku-Místku - tvorba a realizace projektů - správa stránek - organizování valné hromady a zasedání výkonných výborů - propagace STEP a jejich členů - metodická podpora, networking a služby členům STEP - vyhledávání a oslovování nových ekoporaden - jednání na národní úrovni o legislativním zakotvení, financování a podpoře ekoporadenství v ČR (MŽP, spolupráce se Zeleným kruhem, komentování strategií a operačních programů) - během roku 2013 bylo zrealizováno 7 setkání na národní úrovni za účelem podpory a lobbingu za ekoporadenství - STEP v rámci realizace projektů v roce 2013 uskutečnila 7 schůzek s partnery projektů a účastnila se 2 seminářů pro úspěšné žadatele z Blokových grantů (3. a 4. výzva) Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Prosazování podpory ekoporadenství Zástupci STEP jednali s MŽP na zachování ekoporadenství v gesci ministerstva a na zachování základních strategických dokumentů a jejich zakotvení ve vládních dokumentech. 3

4 STEP je členem Zeleného kruhu a členem Rady Zeleného kruhu (Yvonna Gaillyová). Společně prosazuje zájmy ekoporadenství na jednáních organizovaných se zástupci veřejné správy, politických reprezentantů a nevládních organizací. Průběžně spolupracujeme v Radě Zeleného kruhu a podílíme se a vyjadřuje k materiálům vydávaným Zeleným kruhem (tiskové zprávy, pozice, komentáře) Vzdělávací aktivity STEP Dle strategického plánu STEP rozvíjí svou činnost v oblasti vzdělávání. V roce 2013 nabízela školení v oblasti environmentálně příznivého provozu institucí jak pro veřejnou správu, tak ekoporadce či veřejnost a připravovala další odborná školení pro ekoporadce, která budou realizována v roce V souvislosti s rozšiřováním nabídky byla zahájena příprava akreditovaných kurzů pro veřejnou správu. V roce 2013 bylo provedeno 16 školení s tematikou environmentálně šetrného provozu institucí se zaměřením na veřejnou správu a ekoporadny. Školení byla realizována pro ekoporadnu Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER (poskytnutí lektora) a pro Magistrát města Opavy (v rámci společného projektu Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy) STEP a elektronická média Revize webhostingu a webových stránek zeleneuradovani.cz: V průběhu roku 2013 došlo ke kompletní revizi stávajících webhostingů a s tím souvisejících mailových adres a placených domén. Došlo ke změně webhostingu. V souvislosti s touto změnou došlo také ke kompletní aktualizaci a celkové renovaci stránek Zřízení facebookových stránek STEP: V březnu 2013 byl zřízen profil na facebookových stránkách za účelem oslovení veřejnosti, studentů, navázání nové spolupráce a propagace členských ekoporaden STEP. Od března do prosince 2013 bylo na facebookových stránkách STEPi zveřejněno 50 příspěvků propagující členské ekoporadny či činnost STEP. 4

5 4.5. Vzdělávání zaměstnanců STEP Během roku 2013 absolvovali zaměstnanci STEP 7 školení ke zvýšení svých znalostí a dovedností. Jednalo se o školení k novému Občanskému zákoníku, Zákoníku práce a pracovnímu právu, přípravě projektů, PR a marketingu, finančnímu řízení a controllingu v NNO Nabídka vlastních služeb (jako součást financování) V roce 2013 bylo osloveno 150 obcí, muzeí, bank či organizací zabývající se ochranou životního prostředí. Institucím byly nabízeny stolní kalendáře s tematikou environmentálně šetrného provozu. STEP dále vypracovala dvě finanční nabídky na realizaci environmentálně šetrného provozu. STEP dále reagovala na několik poptávek po školení s totožnou tematikou, které jsou součástí podaných projektových žádostí. Výsledek bude znám v druhé polovině roku Přehled projektů v roce Podané projekty V roce 2013 byly podány celkem 3 grantové žádosti, z nichž 1 byla úspěšná. Podpořený projekt: Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců - V rámci projektu vznikne nový e-learningový vzdělávací program pro ekoporadce a zájemce o životní prostředí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. - Projekt se zaměřuje na vytvoření a poskytnutí nástrojů pro metodickou a informační podporu ekoporaden prostřednictvím rozšíření vzdělávacího programu o distanční formu. Organizace tak mají možnost získat cenný zdroj aktuálních informací bez nutnosti finančních i časových nákladů na dopravu. - Období realizace: Podpořeno z Blokového grantu Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. - Rozpočet: Kč, grant: Kč Nepodpořené projekty: Podpora podniků při snižování produkce emisí v Moravskoslezském kraji (Dotace pro NNO na rok 2013, MŽP) Otázky a odpovědi k udržitelnému rozvoji (Dotace pro NNO na rok 2014, MŽP) 5.2. Realizované projekty V průběhu roku 2013 byly realizovány následující projekty: 5

6 Rozvoj aktivit Sítě ekologických poraden v Moravskoslezském kraji - Náplň projektu: Vzdělávací, metodická a informační podpora pro poskytovatele poradenství (stávající i potencionální) v regionu Moravskoslezského kraje a prezentace ekoporadenství vůči důležitým regionálním partnerům. - V rámci projektu vznikl unikátní vzdělávací program Environmentální poradenství, který zahrnuje 4 vzdělávací moduly: Environmentální poradenství, Zelené úřadování, Udržitelná spotřeba domácností, Ochrana ovzduší. - Hlavní výstupy projektu: Regionální program vzdělávání ekoporadce v MSK Tvorba 4 vzdělávacích modulů Realizace výstav dobré praxe dvě výstavy (v Ostravě a Frýdku-Místku). - Období realizace: Podpořeno z 1. výzvy Blokového grantu Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. - Rozpočet: Kč, grant: Kč. Modul č.3: Udržitelná spotřeba domácností. Modul č. 4: Ochrana ovzduší. Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy - Projekt se zaměřuje na konkrétní aplikaci principů a postupů udržitelné spotřeby v prostředí většího úřadu (zavedení environmentálně šetrného provozu na Magistrátu městu Opavy) a využití těchto zkušeností pro další organizace na území města Opavy (příspěvkové organizace) - Náplň projektu: Pilotní zavedení environmentálně šetrného provozu ve veřejné instituci včetně jeho ekonomických či organizačních dopadů, zpracování akčního plánu pro MMO, zvýšení informovanosti a přímé ovlivnění chování dalších 6 institucí spadajících pod správu MMO, zpracování vstupních analýz u příspěvkových organizací, propagace zeleného úřadování - V rámci projektu byla realizována informační kampaň a školení pro zaměstnance Magistrátu města Opavy s tématikou environmentálně šetrného provozu instituce. Celkově bylo proškoleno 293 zaměstnanců MMO. - Hlavní výstupy projektu: Propagace a zavedení zeleného úřadování na Magistrátu města Opavy. Zpracování vstupních analýz v 6 příspěvkových organizacích města Opavy Knihovna Petra Bezruče v Opavě, budova Městských lesů Opava. Seniorcentrum Opava, Slezské divadlo Opava, Opavská kulturní organizace, Středisko volného času Opava. - Období realizace: Podpořeno z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo životního prostředí 6

7 - Rozpočet: Kč, grant: Kč Setkání pracovní skupiny, únor Školení zaměstnanců Magistrátu města Opavy, březen Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích - Náplň projektu: Prostřednictvím realizace projektu bude vyvinut nový vzdělávací program pro zaměstnance veřejné správy s tematikou udržitelné spotřeby v institucích - Hlavní výstupy projektu: Vzdělávací program zahrnující 7 vzdělávacích kurzů: Environmentálně příznivý provoz instituce, Environmentálně příznivý provoz institucí krok za krokem, Environmentálně příznivý provoz institucí : od teorie k praxi I., Environmentálně příznivý provoz institucí : od teorie k praxi II, Environmentálně příznivý provoz institucí:příklady a případové studie, Pozitivní komunikace a motivace k dosahování cílů, Jak komunikovat cíl komunikace, zvládání stresu a konfliktních situací.. Akreditace vzdělávacích kurzů u Ministerstva vnitra ČR. Proškolení 140 úředníků v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. - Období realizace: Podpořeno z 3. výzvy Blokového grantu Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. - Rozpočet: Kč, grant: Kč. Workshop lektorů, srpen 2013, Ostrava. Leták s nabídkou vzdělávacích kurzů 7

8 6. Finanční zpráva za rok 2013 Hlavním příjmem v roce 2013 byly dotace z blokových grantů zprostředkovatele Nadace partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Jednalo se o dva projekty Rozvoj aktivit Sítě ekologických poraden v Moravskoslezském kraji (1.výzva BG FNNO), který byl v roce 2013 ukončen a Druhým projektem byl Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích (3.výzva BG FNNO), který je realizován od dubna 2013 do března 2015 Dále STEP intenzivně pracovala na projektu Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy podpořený v rámci Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce (zprostředkovatelem je MŽP) tento projekt započal již v roce 2012 a bude ukončen v březnu Do výnosů se projekty účtují postupně, dle skutečně vyčerpaných nákladů. STEP také čerpala z drobného prodeje služeb, členských příspěvků a příspěvku na společensky účelné pracovní místo, který získala z Úřadu práce České republiky. Náklady STEP jsou zejména náklady řešených projektů. Negativní hospodářský výsledek souvisí především s nepokrytím režijních nákladů organizace, které nebylo možno uplatnit do projektů. Rozvaha ke dni AKTIVA Částka PASIVA Částka Pokladna ,00 Kč Vlastní zdroje ,58 Kč Bankovní účty ,02 Kč Fondy organizace ze ,53 Kč zisku Ostatní pohledávky ,84 Kč Hospodářský výsledek 2 595,21 Kč roku 2013-ztráta Oběžná aktiva ,86 Kč Vlastní zdroje celkem ,32 Kč celkem Náklady příštích 7 496,60 Kč Cizí zdroje celkem ,36 Kč období Výnosy příštích období ,50 Kč AKTIVA CELKEM ,46 Kč PASIVA CELKEM ,46 Kč 8

9 Výsledovka 2013 NÁKLADY 2013 Spotřeba materiálu Cestovné Občerstvení Poštovné Telefony Ostatní služby Nájem Jiné ostatní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Osobní náklady celkem Pojištění za zaměstnance Náklady celkem VÝNOSY 2013 Ostatní služby Služby pro SEVER Horní Maršov Úroky Jiné ostatní výnosy Dary od soukromníků Příspěvky - Nadace Partnerství-Rozvoj aktivit v MSK Příspěvky - Nadace Partnerství-Podpora envir.příznivých opatření ve veřejných institucích Členské příspěvky Provozní dotace - MŽP - EŠP MMO Provozní dotace - úřad práce Výnosy celkem 2 593,00 Kč ,00 Kč 459,00 Kč 2 283,00 Kč 8 262,82 Kč ,96 Kč ,00 Kč ,14 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 851,00 Kč ,92 Kč ,00 Kč ,00 Kč 61,24 Kč 5 188,38 Kč 2 228,00 Kč ,39 Kč ,75 Kč ,00 Kč ,95 Kč ,00 Kč ,71 Kč Hospodářský výsledek ,21 Kč 9

10 7. Členské ekoporadny STEP Řádní členové STEP ArnikaPraha Chlumova 17, Praha 3 tel. a fax: Arnika Děčín Hudečkova Děčín tel. a fax: Arnika České Budějovice Fráni Šrámka České Budějovice tel: a.org rnika.org Arnika Jihlava tel: rg ika.org Arnika Havířov Selská 1329/ Havířov město tel: nika.org Arnika Ostrava tel.: g a.org Arnika Zlín Dlouhá Zlín tel: vendula.zahumens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Fráni Šrámka 1168/ České Budějovice tel.: , EkoCentrum Brno Písečník Brno tel.:

11 Frank Bold Údolní Brno tel.: Pobočka Ostrava Havlíčkovo nábřeží Ostrava tel.: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí Olomouc tel.: Sdružení Krajina Počítky Žďár nad Sázavou tel.: ZO ČSOP Vlašim Pláteníkova Vlašim tel.: Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Senovážné nám České Budějovice tel.: ČSOP Valašské Meziříčí Šafaříkova Valašské Meziříčí tel.: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Horská Horní Maršov tel.:

12 pobočka SEVER Hradec Králové Kavčí plácek 121, Hradec Králové tel.: Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty Bartolomějské náměstí Veselí nad Moravou tel.: pobočka SEVER Litoměřice Masarykova 701/35, Litoměřice tel.: z ZO ČSOP 63/01 Centaurea Větrná Uherský Brod tel.: ZO ČSOP Veronica Panská Brno tel.: Pobočka Centrum Veronica Hostětín Hostětín Bojkovice tel.: /71 ZO ČSOP Koniklec Chvalova Praha 3 tel.: Přidružený člen STEP Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU, a.s. Budovatelů 2830, Most tel.: Zelený telefon: Detašované pracoviště: Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám Kralupy nad Vltavou tel.: Zelený telefon:

13 Čekatel na členství ve STEP Ekoinfocentrum ZO ČSOP Škrétova Jihlava Tel:

14 ADRESÁŘ ČLENŮ STEP název ulice PSČ město telefon web Arnika Chlumova Praha Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Fráni Šrámka 35, České Budějovice ; ČSOP Valašské Meziříčí Šafaříkova Valašské Meziříčí EkoCentrum Brno Písečník Brno Ekoinfocentrum Jihlava Škrétova Jihlava Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU a.s. Budovatelů 2830/ Most Frank Bold Údolní Brno Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Senovážné nám.232/ Sdružení Krajina Počítky Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty České Budějovice Žďár nad Sázavou Horská Horní Maršov Bartolomějské náměstí Veselí nad Moravou ZO ČSOP 63/01 Centaurea Větrná Uherský Brod , ZO ČSOP Veronica Panská Brno ZO ČSOP Vlašim Pláteníkova Vlašim /71 ZO ČSOP Koniklec Chvalova Praha Pobočky: Arnika České Budějovice Fráni Šrámka České Budějovice Arnika Děčín Hudečkova Děčín Arnika Jihlava Arnika Zlín Dlouhá Zlín Arnika Havířov Selská 1329/ Havířov Arnika Ostrava Centrum Veronica Hostětín Hostětín Bojkovice Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám Kralupy nad Vltavou

15 Frank Bold - pobočka Ostrava pobočka SEVER Horní Maršov pobočka SEVER Hradec Králové Havlíčkovo nábřeží Ostrava Horská Horní Maršov Kavčí plácek Hradec Králové pobočka SEVER Litoměřice Masarykova Litoměřice

16 8. Tabulkový přehled o činnosti členských organizací AKTUALIZACE PORADEN STEP ZA ROK 2013 název celkový počet dotazů počet vzdělávacích akcí počet účastníků počet vydaných titulů počet otv. hodin pro veřejnost/týden Arnika Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ČSOP Valašské Meziříčí Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno EkoCentrum Brno Ekoinfocentrum Jihlava Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno EC MOST celkem Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU a.s cca Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou cca Frank Bold Rosa - Společnost pro ekologické informace 33 Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno a aktivity, o.p.s. Sdružení Krajina Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER celkem pobočka SEVER Horní Maršov pobočka SEVER Hradec Králové pobočka SEVER Litoměřice Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ZO ČSOP 63/01 Centaurea Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno ZO ČSOP Veronica ZO ČSOP Vlašim /71 ZO ČSOP Koniklec CELKEM

17 název dotazů celkem kauz OP - Příroda, krajina, rostliny, živočic hové VZ - Ovzduší, hluk, světelné znečištěn í VO - Voda EN - Energie, ochrana klimatu, stavitelst ví OD - Odpady DO - Doprava, cyklostez ky, turistika SP - Domácno st, ekospotř ebitel, značení ZE - Zemědělství, zahrádkářst ví PR - Právo, účast veřejnosti IN - Průmysl, těžba, dobrovolné nástroje RR - Region ální rozvoj a rozvoj komun it ZU - Zelené úřadován í ZP - Životní prostře dí obecně, stav složek OS - Ostatní Arnika celkem Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ČSOP Valašské Meziříčí EkoCentrum Brno Ekoinfocentrum Jihlava EC MOST celkem Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Frank Bold Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Sdružení Krajina NE NE

18 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER celkem pobočka SEVER Horní Maršov pobočka SEVER Hradec Králové pobočka SEVER Litoměřice Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ZO ČSOP 63/01 NE Centaurea ZO ČSOP Veronica (včetně Hostětína) ZO ČSOP Vlašim 01/71 ZO ČSOP Koniklec CELKEM OP - Příroda, krajina, rostliny, živočichové; VZ - Ovzduší, hluk, světelné znečištění; VO Voda; EN - Energie, ochrana klimatu, stavitelství; OD Odpady; DO - Doprava, cyklostezky, turistika; SP - Domácnost, ekospotřebitel, značení; ZE - Zemědělství, zahrádkářství; PR - Právo, účast veřejnosti; IN - Průmysl, těžba, dobrovolné nástroje; RR - Regionální rozvoj a rozvoj komunit; ZU - Zelené úřadování; ZP - Životní prostředíobecně, stav složek; OS Ostatní 18

19 Témata ekoporadenských dotazů Počet Téma kauz OP VZ VO EN OD DO SP ZE PR IN RR ZU ZP OS Legenda: OP - Příroda, krajina, rostliny, živočichové; VZ - Ovzduší, hluk, světelné znečištění; VO Voda; EN - Energie, ochrana klimatu, stavitelství; OD Odpady; DO - Doprava, cyklostezky, turistika; SP - Domácnost, ekospotřebitel, značení; ZE - Zemědělství, zahrádkářství; PR - Právo, účast veřejnosti; IN - Průmysl, těžba, dobrovolné nástroje; RR - Regionální rozvoj a rozvoj komunit; ZU - Zelené úřadování; ZP - Životní prostředíobecně, stav složek; OS Ostatní 19

20 8. Poděkování Síť ekologických poraden děkuje všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, kteří se v loňském roce podíleli na aktivitách STEP. Všem níže uvedeným děkujeme za podporu a přízeň v roce 2013: Nadace Partnerství Ministerstvo životního prostředí Magistrát města Opavy Zelený kruh Mgr. Kamila Danihelková Ing. Josef Horák Mgr. Vladislav Kos Mgr. Šárka Hermanová Tiskárna Kleinwachter V neposlední řadě děkuje Síť ekologických poraden za spolupráci a aktivní přístup všem členským ekoporadnám, zvláště pak členům výkonného výboru a revizorkám Haně Krejčířové a Silvii Vackové. ZO ČSOP Veronica Frank Bold Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER ZO ČSOP Vlašim 20

21 Arnika Calla - Sdružení pro záchranu prostředí EkoCentrum Brno Hnutí DUHA Olomouc Sdružení Krajina Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. ČSOP Valašské Meziříčí ZO ČSOP 63/01 Centaurea 01/71 ZO ČSOP Koniklec Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU, a.s. Ekoinfocentrum ZO ČSOP 21

22 22

23 23

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI STEP ZA ROK 2012 Posláním a cíli Sítě ekologických poraden (STEP) je prosazování preventivní ochrany životního prostředí jako principu

Více

O Síti ekologických poraden STEP. Orgány STEP v roce 2014. Revizorka: Silvie Vacková, DiS. Valná hromada: členské ekoporadny STEP.

O Síti ekologických poraden STEP. Orgány STEP v roce 2014. Revizorka: Silvie Vacková, DiS. Valná hromada: členské ekoporadny STEP. Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH O Síti ekologických poraden STEP... 3 Orgány STEP v roce 2014... 3 Činnost STEP... 4 STEP jako metodické centrum... 4 STEP jako partner podporující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SÍTĚ EKOLOGICKÝCH PORADEN STEP, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SÍTĚ EKOLOGICKÝCH PORADEN STEP, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA SÍTĚ EKOLOGICKÝCH PORADEN STEP, z.s. 2015 Úvodní slovo Síť ekologických poraden od svého vzniku sdružuje ekoporadny a ekoporadce, pracuje na stabilizaci a profesionalizaci tohoto oboru,

Více

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI STEP ZA ROK 2009 1. Standardizované činnosti STEP - provoz kanceláře STEP v Ostravě (běžná administrativa, komunikace s členy) - tvorba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012 Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období Konference 20.9.2012 ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JMK ANNO JMK Zájmové sdružení právnických osob založené

Více

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 AKTIVITY A ČINNOSTI STEP V ROCE 2007 Současné aktivity STEP sledují dlouhodobé cíle a poslání organizace, která má charakter profesního sdružení. Jako

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1 Zpráva o činnosti STEP za rok 2008 Přehled akcí: 8.1. Zelené úřadování, Jičín, lektorka K. 17., 18, 24., Semináře Zelené úřadování pro pracovníky olomouckého

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s.,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., ZA ROK 2015 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 1. března 2014. Beleco, z.s., je nástupnickou organizací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Enviromentální vzdělávání v podmínkách ČR Banská Bystrica,

Enviromentální vzdělávání v podmínkách ČR Banská Bystrica, Enviromentální vzdělávání v podmínkách ČR Banská Bystrica, 1. 12. 2011 Strategické dokumenty Státní politika ŽP Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Akční plán

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 1 OBSAH Základní informace...... 3 Cíle a poslání STEP...... 3 Formy činností STEP...... 3 Řízení organizace...... 4 Aktivity a činnosti STEP v roce 2006......

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s.,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., ZA ROK 2014 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 1. března 2014. Beleco, z.s., je nástupnickou organizací

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2012 Hostětín 4, 687 71 Bojkovice tel. 572 641 040 tbk@tradicebk.cz, http://www.tradicebk.cz Tradice Bílých Karpat jsou dobrovolným, nevládním

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Instand o.s., Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách OBSAH: 1. PŘEDSTAVENÍ O.S INSTAND, SHRNUTÍ ROKU 2008... 2 1.1 POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Koncept Smart Cities z pohledu MŽP

Koncept Smart Cities z pohledu MŽP Koncept Smart Cities z pohledu MŽP Pavla Vidanová Ministerstvo životního prostředí ISSS 2017 Hradec Králové, 3. dubna 2017 Environmentální aspekty Smart Cities Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 11/2013, Horní Lomná Cíle projektu: zjištění potřeb občanů vyhodnocení

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu

Zpráva o výsledcích výběrového procesu Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 3 Název priority Číslo opatření 3.3 Název opatření Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo výzvy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Samostatné oddělení regionálních pracovišť MMR. Činnost oddělení

Samostatné oddělení regionálních pracovišť MMR. Činnost oddělení Samostatné oddělení regionálních pracovišť MMR /SORP/ Činnost oddělení RNDr. Ivo Ryšlavý 1 Organizační začlenění v rámci MMR Náměstek ministra pro regionální, územní a bytovou politiku: Ing. Miroslav Kalous

Více

Organizace se v roce 2014 podílela v souladu se stanovami na následující hlavní činnosti, vedlejší hospodářská činnost nebyla provozovaná.

Organizace se v roce 2014 podílela v souladu se stanovami na následující hlavní činnosti, vedlejší hospodářská činnost nebyla provozovaná. Výroční zpráva Rok 2014 Organizace Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. Základní verze (prostý text) IČ 22666516 Sídlo: Jihlava, Telečská 1802/68, 586 01 Web centrumjihlava.cz (zde uvedeny další kontaktní

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Program jednání: 1. Zahájení 2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2015 3. Výroční

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracoval Jan Dražský Florian říjen 2015 IDENTIFIKACE SUBJEKTU do 13. 5. 2015 od 13. 5. 2015 Název: Český Západ Místní partnerství, o.s.

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více