Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 1. Představení Sítě ekologických poraden Síť ekologických poraden České republiky (STEP) byla založena v září Ekologické poradny již po tři předcházející roky ( ) spolupracovaly na společném projektu, zaměřeném na vzájemnou komunikaci a společné vzdělávání, a to zejména v oborech komunikativních. Společně rovněž vytvořily publikaci "Ekologické poradenství", popisující některé základní projekty ekologických poraden. Těžiště činnosti ekologických poraden je preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou. Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí. Ekologické poradenství se tak podílí na vytváření ekologického povědomí obyvatelstva a budování občanských struktur, které působí jako protiváha jednostranným politickým či ekonomickým rozhodnutím. Samotné projekty jednotlivých poraden zasahují do řady oblastí péče o životní prostředí. Projekty "městských" poraden se velmi často zabývají prevencí vzniku odpadů, šetřením vody a energie, spotřebitelským poradenstvím, poradny "venkovského typu" věnují pozornost podpoře trvale udržitelného využívání krajiny a podpoře ekologického zemědělství. Ekologické poradny založily sdružení, jež by posílilo možnosti prosazování společných cílů a napomohlo zlepšit efektivitu jejich práce. Poslání a cíle sdružení jsou následující: prosazuje preventivní ochranu životního prostředí jako princip při rozhodování jednotlivých občanů, orgánů státní správy a samosprávy i podnikatelské sféry podporuje vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a informací svých členů v oblasti ekologického poradenství, napomáhá udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy STEP podílí se na definování a prosazování ekologického poradenství jako profese, pečuje a dbá o kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a pečuje o jejich odborný růst a informovanost. Síť ekologických poraden je členem Evropské asociace ekologických poradců - EcoCounselling Europe. V roce 2013 byly členy STEP tyto ekoporadny: Calla (České Budějovice), Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (Most a Kralupy nad Vltavou), Frank Bold Society (Brno), Hnutí Duha Olomouc, ZO ČSOP Vlašim, Sdružení Krajina (Žďár nad Sázavou), Rosa (České Budějovice), ČSOP Valašské Meziříčí, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER (Horní Maršov, Hradec Králové, Litoměřice), Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty (Veselí nad Moravou), ZO ČSOP Centaurea (Uherský Brod), ZO ČSOP Veronica (Brno a Hostětín), Ekocentrum Brno, Ekoinfocentrum Jihlava, Arnika (Praha, Děčín, Jihlava, Ostrava, České Budějovice, Havířov, Zlín), ZO ČSOP Koniklec (Praha). 2

3 2. Orgány STEP Valná hromada: členské ekoporadny STEP Výkonný výbor: RNDr. Yvonna Gaillyová CSs. (předsedkyně a statutární zástupkyně) Mgr. Kamila Danihelková Mgr. Ing. Petr Ledvina Mgr. Eva Pavlorková Marie Petrů, DiS. Revizorka: Hana Krejčířová do dubna 2013 Silvie Vacková, DiS. od dubna Personální zajištění kanceláře STEP Ing. Kamila Kameníková výkonná ředitelka Mgr. Lucie Grygová koordinátorka projektů, koordinátorka sítě Mgr. Renata Placková koordinátorka projektů, odbornice na zelené úřadování Radka Batelková účetní, finanční manažerka Součet úvazků všech pracovníků kanceláře odpovídal 2,2 plných pracovních úvazků. 4. Přehled činnosti kanceláře STEP 4.1. Standardizovaná činnost - provoz kanceláře STEP ve Frýdku-Místku - tvorba a realizace projektů - správa stránek - organizování valné hromady a zasedání výkonných výborů - propagace STEP a jejich členů - metodická podpora, networking a služby členům STEP - vyhledávání a oslovování nových ekoporaden - jednání na národní úrovni o legislativním zakotvení, financování a podpoře ekoporadenství v ČR (MŽP, spolupráce se Zeleným kruhem, komentování strategií a operačních programů) - během roku 2013 bylo zrealizováno 7 setkání na národní úrovni za účelem podpory a lobbingu za ekoporadenství - STEP v rámci realizace projektů v roce 2013 uskutečnila 7 schůzek s partnery projektů a účastnila se 2 seminářů pro úspěšné žadatele z Blokových grantů (3. a 4. výzva) Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Prosazování podpory ekoporadenství Zástupci STEP jednali s MŽP na zachování ekoporadenství v gesci ministerstva a na zachování základních strategických dokumentů a jejich zakotvení ve vládních dokumentech. 3

4 STEP je členem Zeleného kruhu a členem Rady Zeleného kruhu (Yvonna Gaillyová). Společně prosazuje zájmy ekoporadenství na jednáních organizovaných se zástupci veřejné správy, politických reprezentantů a nevládních organizací. Průběžně spolupracujeme v Radě Zeleného kruhu a podílíme se a vyjadřuje k materiálům vydávaným Zeleným kruhem (tiskové zprávy, pozice, komentáře) Vzdělávací aktivity STEP Dle strategického plánu STEP rozvíjí svou činnost v oblasti vzdělávání. V roce 2013 nabízela školení v oblasti environmentálně příznivého provozu institucí jak pro veřejnou správu, tak ekoporadce či veřejnost a připravovala další odborná školení pro ekoporadce, která budou realizována v roce V souvislosti s rozšiřováním nabídky byla zahájena příprava akreditovaných kurzů pro veřejnou správu. V roce 2013 bylo provedeno 16 školení s tematikou environmentálně šetrného provozu institucí se zaměřením na veřejnou správu a ekoporadny. Školení byla realizována pro ekoporadnu Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER (poskytnutí lektora) a pro Magistrát města Opavy (v rámci společného projektu Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy) STEP a elektronická média Revize webhostingu a webových stránek zeleneuradovani.cz: V průběhu roku 2013 došlo ke kompletní revizi stávajících webhostingů a s tím souvisejících mailových adres a placených domén. Došlo ke změně webhostingu. V souvislosti s touto změnou došlo také ke kompletní aktualizaci a celkové renovaci stránek Zřízení facebookových stránek STEP: V březnu 2013 byl zřízen profil na facebookových stránkách za účelem oslovení veřejnosti, studentů, navázání nové spolupráce a propagace členských ekoporaden STEP. Od března do prosince 2013 bylo na facebookových stránkách STEPi zveřejněno 50 příspěvků propagující členské ekoporadny či činnost STEP. 4

5 4.5. Vzdělávání zaměstnanců STEP Během roku 2013 absolvovali zaměstnanci STEP 7 školení ke zvýšení svých znalostí a dovedností. Jednalo se o školení k novému Občanskému zákoníku, Zákoníku práce a pracovnímu právu, přípravě projektů, PR a marketingu, finančnímu řízení a controllingu v NNO Nabídka vlastních služeb (jako součást financování) V roce 2013 bylo osloveno 150 obcí, muzeí, bank či organizací zabývající se ochranou životního prostředí. Institucím byly nabízeny stolní kalendáře s tematikou environmentálně šetrného provozu. STEP dále vypracovala dvě finanční nabídky na realizaci environmentálně šetrného provozu. STEP dále reagovala na několik poptávek po školení s totožnou tematikou, které jsou součástí podaných projektových žádostí. Výsledek bude znám v druhé polovině roku Přehled projektů v roce Podané projekty V roce 2013 byly podány celkem 3 grantové žádosti, z nichž 1 byla úspěšná. Podpořený projekt: Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců - V rámci projektu vznikne nový e-learningový vzdělávací program pro ekoporadce a zájemce o životní prostředí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. - Projekt se zaměřuje na vytvoření a poskytnutí nástrojů pro metodickou a informační podporu ekoporaden prostřednictvím rozšíření vzdělávacího programu o distanční formu. Organizace tak mají možnost získat cenný zdroj aktuálních informací bez nutnosti finančních i časových nákladů na dopravu. - Období realizace: Podpořeno z Blokového grantu Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. - Rozpočet: Kč, grant: Kč Nepodpořené projekty: Podpora podniků při snižování produkce emisí v Moravskoslezském kraji (Dotace pro NNO na rok 2013, MŽP) Otázky a odpovědi k udržitelnému rozvoji (Dotace pro NNO na rok 2014, MŽP) 5.2. Realizované projekty V průběhu roku 2013 byly realizovány následující projekty: 5

6 Rozvoj aktivit Sítě ekologických poraden v Moravskoslezském kraji - Náplň projektu: Vzdělávací, metodická a informační podpora pro poskytovatele poradenství (stávající i potencionální) v regionu Moravskoslezského kraje a prezentace ekoporadenství vůči důležitým regionálním partnerům. - V rámci projektu vznikl unikátní vzdělávací program Environmentální poradenství, který zahrnuje 4 vzdělávací moduly: Environmentální poradenství, Zelené úřadování, Udržitelná spotřeba domácností, Ochrana ovzduší. - Hlavní výstupy projektu: Regionální program vzdělávání ekoporadce v MSK Tvorba 4 vzdělávacích modulů Realizace výstav dobré praxe dvě výstavy (v Ostravě a Frýdku-Místku). - Období realizace: Podpořeno z 1. výzvy Blokového grantu Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. - Rozpočet: Kč, grant: Kč. Modul č.3: Udržitelná spotřeba domácností. Modul č. 4: Ochrana ovzduší. Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy - Projekt se zaměřuje na konkrétní aplikaci principů a postupů udržitelné spotřeby v prostředí většího úřadu (zavedení environmentálně šetrného provozu na Magistrátu městu Opavy) a využití těchto zkušeností pro další organizace na území města Opavy (příspěvkové organizace) - Náplň projektu: Pilotní zavedení environmentálně šetrného provozu ve veřejné instituci včetně jeho ekonomických či organizačních dopadů, zpracování akčního plánu pro MMO, zvýšení informovanosti a přímé ovlivnění chování dalších 6 institucí spadajících pod správu MMO, zpracování vstupních analýz u příspěvkových organizací, propagace zeleného úřadování - V rámci projektu byla realizována informační kampaň a školení pro zaměstnance Magistrátu města Opavy s tématikou environmentálně šetrného provozu instituce. Celkově bylo proškoleno 293 zaměstnanců MMO. - Hlavní výstupy projektu: Propagace a zavedení zeleného úřadování na Magistrátu města Opavy. Zpracování vstupních analýz v 6 příspěvkových organizacích města Opavy Knihovna Petra Bezruče v Opavě, budova Městských lesů Opava. Seniorcentrum Opava, Slezské divadlo Opava, Opavská kulturní organizace, Středisko volného času Opava. - Období realizace: Podpořeno z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo životního prostředí 6

7 - Rozpočet: Kč, grant: Kč Setkání pracovní skupiny, únor Školení zaměstnanců Magistrátu města Opavy, březen Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích - Náplň projektu: Prostřednictvím realizace projektu bude vyvinut nový vzdělávací program pro zaměstnance veřejné správy s tematikou udržitelné spotřeby v institucích - Hlavní výstupy projektu: Vzdělávací program zahrnující 7 vzdělávacích kurzů: Environmentálně příznivý provoz instituce, Environmentálně příznivý provoz institucí krok za krokem, Environmentálně příznivý provoz institucí : od teorie k praxi I., Environmentálně příznivý provoz institucí : od teorie k praxi II, Environmentálně příznivý provoz institucí:příklady a případové studie, Pozitivní komunikace a motivace k dosahování cílů, Jak komunikovat cíl komunikace, zvládání stresu a konfliktních situací.. Akreditace vzdělávacích kurzů u Ministerstva vnitra ČR. Proškolení 140 úředníků v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. - Období realizace: Podpořeno z 3. výzvy Blokového grantu Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. - Rozpočet: Kč, grant: Kč. Workshop lektorů, srpen 2013, Ostrava. Leták s nabídkou vzdělávacích kurzů 7

8 6. Finanční zpráva za rok 2013 Hlavním příjmem v roce 2013 byly dotace z blokových grantů zprostředkovatele Nadace partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Jednalo se o dva projekty Rozvoj aktivit Sítě ekologických poraden v Moravskoslezském kraji (1.výzva BG FNNO), který byl v roce 2013 ukončen a Druhým projektem byl Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích (3.výzva BG FNNO), který je realizován od dubna 2013 do března 2015 Dále STEP intenzivně pracovala na projektu Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy podpořený v rámci Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce (zprostředkovatelem je MŽP) tento projekt započal již v roce 2012 a bude ukončen v březnu Do výnosů se projekty účtují postupně, dle skutečně vyčerpaných nákladů. STEP také čerpala z drobného prodeje služeb, členských příspěvků a příspěvku na společensky účelné pracovní místo, který získala z Úřadu práce České republiky. Náklady STEP jsou zejména náklady řešených projektů. Negativní hospodářský výsledek souvisí především s nepokrytím režijních nákladů organizace, které nebylo možno uplatnit do projektů. Rozvaha ke dni AKTIVA Částka PASIVA Částka Pokladna ,00 Kč Vlastní zdroje ,58 Kč Bankovní účty ,02 Kč Fondy organizace ze ,53 Kč zisku Ostatní pohledávky ,84 Kč Hospodářský výsledek 2 595,21 Kč roku 2013-ztráta Oběžná aktiva ,86 Kč Vlastní zdroje celkem ,32 Kč celkem Náklady příštích 7 496,60 Kč Cizí zdroje celkem ,36 Kč období Výnosy příštích období ,50 Kč AKTIVA CELKEM ,46 Kč PASIVA CELKEM ,46 Kč 8

9 Výsledovka 2013 NÁKLADY 2013 Spotřeba materiálu Cestovné Občerstvení Poštovné Telefony Ostatní služby Nájem Jiné ostatní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Osobní náklady celkem Pojištění za zaměstnance Náklady celkem VÝNOSY 2013 Ostatní služby Služby pro SEVER Horní Maršov Úroky Jiné ostatní výnosy Dary od soukromníků Příspěvky - Nadace Partnerství-Rozvoj aktivit v MSK Příspěvky - Nadace Partnerství-Podpora envir.příznivých opatření ve veřejných institucích Členské příspěvky Provozní dotace - MŽP - EŠP MMO Provozní dotace - úřad práce Výnosy celkem 2 593,00 Kč ,00 Kč 459,00 Kč 2 283,00 Kč 8 262,82 Kč ,96 Kč ,00 Kč ,14 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 851,00 Kč ,92 Kč ,00 Kč ,00 Kč 61,24 Kč 5 188,38 Kč 2 228,00 Kč ,39 Kč ,75 Kč ,00 Kč ,95 Kč ,00 Kč ,71 Kč Hospodářský výsledek ,21 Kč 9

10 7. Členské ekoporadny STEP Řádní členové STEP ArnikaPraha Chlumova 17, Praha 3 tel. a fax: Arnika Děčín Hudečkova Děčín tel. a fax: Arnika České Budějovice Fráni Šrámka České Budějovice tel: a.org rnika.org Arnika Jihlava tel: rg ika.org Arnika Havířov Selská 1329/ Havířov město tel: nika.org Arnika Ostrava tel.: g a.org Arnika Zlín Dlouhá Zlín tel: vendula.zahumens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Fráni Šrámka 1168/ České Budějovice tel.: , EkoCentrum Brno Písečník Brno tel.:

11 Frank Bold Údolní Brno tel.: Pobočka Ostrava Havlíčkovo nábřeží Ostrava tel.: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí Olomouc tel.: Sdružení Krajina Počítky Žďár nad Sázavou tel.: ZO ČSOP Vlašim Pláteníkova Vlašim tel.: Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Senovážné nám České Budějovice tel.: ČSOP Valašské Meziříčí Šafaříkova Valašské Meziříčí tel.: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Horská Horní Maršov tel.:

12 pobočka SEVER Hradec Králové Kavčí plácek 121, Hradec Králové tel.: Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty Bartolomějské náměstí Veselí nad Moravou tel.: pobočka SEVER Litoměřice Masarykova 701/35, Litoměřice tel.: z ZO ČSOP 63/01 Centaurea Větrná Uherský Brod tel.: ZO ČSOP Veronica Panská Brno tel.: Pobočka Centrum Veronica Hostětín Hostětín Bojkovice tel.: /71 ZO ČSOP Koniklec Chvalova Praha 3 tel.: Přidružený člen STEP Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU, a.s. Budovatelů 2830, Most tel.: Zelený telefon: Detašované pracoviště: Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám Kralupy nad Vltavou tel.: Zelený telefon:

13 Čekatel na členství ve STEP Ekoinfocentrum ZO ČSOP Škrétova Jihlava Tel:

14 ADRESÁŘ ČLENŮ STEP název ulice PSČ město telefon web Arnika Chlumova Praha Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Fráni Šrámka 35, České Budějovice ; ČSOP Valašské Meziříčí Šafaříkova Valašské Meziříčí EkoCentrum Brno Písečník Brno Ekoinfocentrum Jihlava Škrétova Jihlava Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU a.s. Budovatelů 2830/ Most Frank Bold Údolní Brno Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Senovážné nám.232/ Sdružení Krajina Počítky Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty České Budějovice Žďár nad Sázavou Horská Horní Maršov Bartolomějské náměstí Veselí nad Moravou ZO ČSOP 63/01 Centaurea Větrná Uherský Brod , ZO ČSOP Veronica Panská Brno ZO ČSOP Vlašim Pláteníkova Vlašim /71 ZO ČSOP Koniklec Chvalova Praha Pobočky: Arnika České Budějovice Fráni Šrámka České Budějovice Arnika Děčín Hudečkova Děčín Arnika Jihlava Arnika Zlín Dlouhá Zlín Arnika Havířov Selská 1329/ Havířov Arnika Ostrava Centrum Veronica Hostětín Hostětín Bojkovice Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám Kralupy nad Vltavou

15 Frank Bold - pobočka Ostrava pobočka SEVER Horní Maršov pobočka SEVER Hradec Králové Havlíčkovo nábřeží Ostrava Horská Horní Maršov Kavčí plácek Hradec Králové pobočka SEVER Litoměřice Masarykova Litoměřice

16 8. Tabulkový přehled o činnosti členských organizací AKTUALIZACE PORADEN STEP ZA ROK 2013 název celkový počet dotazů počet vzdělávacích akcí počet účastníků počet vydaných titulů počet otv. hodin pro veřejnost/týden Arnika Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ČSOP Valašské Meziříčí Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno EkoCentrum Brno Ekoinfocentrum Jihlava Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno EC MOST celkem Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU a.s cca Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou cca Frank Bold Rosa - Společnost pro ekologické informace 33 Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno a aktivity, o.p.s. Sdružení Krajina Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER celkem pobočka SEVER Horní Maršov pobočka SEVER Hradec Králové pobočka SEVER Litoměřice Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ZO ČSOP 63/01 Centaurea Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno ZO ČSOP Veronica ZO ČSOP Vlašim /71 ZO ČSOP Koniklec CELKEM

17 název dotazů celkem kauz OP - Příroda, krajina, rostliny, živočic hové VZ - Ovzduší, hluk, světelné znečištěn í VO - Voda EN - Energie, ochrana klimatu, stavitelst ví OD - Odpady DO - Doprava, cyklostez ky, turistika SP - Domácno st, ekospotř ebitel, značení ZE - Zemědělství, zahrádkářst ví PR - Právo, účast veřejnosti IN - Průmysl, těžba, dobrovolné nástroje RR - Region ální rozvoj a rozvoj komun it ZU - Zelené úřadován í ZP - Životní prostře dí obecně, stav složek OS - Ostatní Arnika celkem Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ČSOP Valašské Meziříčí EkoCentrum Brno Ekoinfocentrum Jihlava EC MOST celkem Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Frank Bold Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Sdružení Krajina NE NE

18 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER celkem pobočka SEVER Horní Maršov pobočka SEVER Hradec Králové pobočka SEVER Litoměřice Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ZO ČSOP 63/01 NE Centaurea ZO ČSOP Veronica (včetně Hostětína) ZO ČSOP Vlašim 01/71 ZO ČSOP Koniklec CELKEM OP - Příroda, krajina, rostliny, živočichové; VZ - Ovzduší, hluk, světelné znečištění; VO Voda; EN - Energie, ochrana klimatu, stavitelství; OD Odpady; DO - Doprava, cyklostezky, turistika; SP - Domácnost, ekospotřebitel, značení; ZE - Zemědělství, zahrádkářství; PR - Právo, účast veřejnosti; IN - Průmysl, těžba, dobrovolné nástroje; RR - Regionální rozvoj a rozvoj komunit; ZU - Zelené úřadování; ZP - Životní prostředíobecně, stav složek; OS Ostatní 18

19 Témata ekoporadenských dotazů Počet Téma kauz OP VZ VO EN OD DO SP ZE PR IN RR ZU ZP OS Legenda: OP - Příroda, krajina, rostliny, živočichové; VZ - Ovzduší, hluk, světelné znečištění; VO Voda; EN - Energie, ochrana klimatu, stavitelství; OD Odpady; DO - Doprava, cyklostezky, turistika; SP - Domácnost, ekospotřebitel, značení; ZE - Zemědělství, zahrádkářství; PR - Právo, účast veřejnosti; IN - Průmysl, těžba, dobrovolné nástroje; RR - Regionální rozvoj a rozvoj komunit; ZU - Zelené úřadování; ZP - Životní prostředíobecně, stav složek; OS Ostatní 19

20 8. Poděkování Síť ekologických poraden děkuje všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, kteří se v loňském roce podíleli na aktivitách STEP. Všem níže uvedeným děkujeme za podporu a přízeň v roce 2013: Nadace Partnerství Ministerstvo životního prostředí Magistrát města Opavy Zelený kruh Mgr. Kamila Danihelková Ing. Josef Horák Mgr. Vladislav Kos Mgr. Šárka Hermanová Tiskárna Kleinwachter V neposlední řadě děkuje Síť ekologických poraden za spolupráci a aktivní přístup všem členským ekoporadnám, zvláště pak členům výkonného výboru a revizorkám Haně Krejčířové a Silvii Vackové. ZO ČSOP Veronica Frank Bold Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER ZO ČSOP Vlašim 20

21 Arnika Calla - Sdružení pro záchranu prostředí EkoCentrum Brno Hnutí DUHA Olomouc Sdružení Krajina Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. ČSOP Valašské Meziříčí ZO ČSOP 63/01 Centaurea 01/71 ZO ČSOP Koniklec Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU, a.s. Ekoinfocentrum ZO ČSOP 21

22 22

23 23

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI STEP ZA ROK 2009 1. Standardizované činnosti STEP - provoz kanceláře STEP v Ostravě (běžná administrativa, komunikace s členy) - tvorba

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV

Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV Činnosti uznané jako enviro-praxe Přímo výchovná práce s dětmi v oblasti přírodovědné a ekologické výchově vč. turistických

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Zpráva o činnosti Asociace 2008 2010 Úkoly APIC na rok 2008 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008 1. SW pro IC V průběhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Krajský koordinátor environmentálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvod Stěžejní aktivity v roce 2011 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Úvod Lehký společenský optimismus, který na tomto místě zazněl v minulé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Výzva k předkládání projektových žádostí

Výzva k předkládání projektových žádostí Výzva k předkládání projektových žádostí v programu Škola pro udržitelný život Zuzana Eliška Veselá 18. 3. 2013 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004

Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004 Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004 Výroční zprávu vypracoval dne: 28.4.2005 Tomáš Hodek, předseda sdružení Obsah: 1. Zpráva o činnosti sdružení 2. Zpráva o financování činnosti sdružení

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Síť ekologických poraden Czech Eco-Counselling Network STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Síť ekologických poraden Czech Eco-Counselling Network STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Síť ekologických poraden Czech Eco-Counselling Network STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 OBSAH Základní informace...... 2 Cíle a poslání STEP...... 2 Formy činností STEP...... 2 Řízení organizace......

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

! Zpráva!o!výsledcích!3.!výzvy!Blokového!grantu!!Fondu!pro!nestátní!neziskové! organizace!!! I.#Identifikace#programu#a#výzvy#

! Zpráva!o!výsledcích!3.!výzvy!Blokového!grantu!!Fondu!pro!nestátní!neziskové! organizace!!! I.#Identifikace#programu#a#výzvy# Zprávaovýsledcích3.výzvyBlokovéhograntu Fondupronestátníneziskové organizace I.#Identifikace#programu#a#výzvy# Názevprogramu Číslovýzvykpředkládánížádostí Prioritníoblasti Datumvyhlášenívýzvy Datumukončenípříjmužádostí

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 ASOCIACE KŘESŤANSKÝCH SDRUŽENÍ MLÁDEŽE Výroční zpráva za rok 2001 Je vlastní lidské přirozenosti především pak mladým hledat Absolutno, smysl a naplnění života. Drazí mladí nespokojujte se s ničím menším

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Mezinárodní noc pro netopýry 2013

Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry se koná již posedmnácté na přelomu srpna a září na řadě míst v Evropě odkud se díky oslavám Roku netopýra v roce 2012 rozšířila i na další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002. Obsah. A. Úvodní informace B. Zdravá města C. NSZM ČR D. Interní chod organizace E. Externí spolupráce. A.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002. Obsah. A. Úvodní informace B. Zdravá města C. NSZM ČR D. Interní chod organizace E. Externí spolupráce. A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Obsah A. Úvodní informace B. Zdravá města C. NSZM ČR D. Interní chod organizace E. Externí spolupráce A. Úvodní informace V roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní

Více

Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 1. Úvod Jednalo se hlasování správní rady Asociace metodou per-rollam prostřednictvím e-mailu. Žádost o hlasování byla

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Portedo o.p.s. 0 1) Historie společnosti Společnost Portedo o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 19. července 2013 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Ochranné pomůcky 1 000 Kč 0 Kč Léky a zdravotnický materiál 0 Kč 0 Kč Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 Kč 2 000 Kč

Ochranné pomůcky 1 000 Kč 0 Kč Léky a zdravotnický materiál 0 Kč 0 Kč Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 Kč 2 000 Kč Projekt na MŽP ČR a MHMP na roky 2007-8. 1. Název projektu: Předcházej a recykluj 2. Výchozí stav problému. Charakterizujte problém a předmět projektu. Základem dobrého odpadového hospodářství je tzv.

Více