Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 1. Představení Sítě ekologických poraden Síť ekologických poraden České republiky (STEP) byla založena v září Ekologické poradny již po tři předcházející roky ( ) spolupracovaly na společném projektu, zaměřeném na vzájemnou komunikaci a společné vzdělávání, a to zejména v oborech komunikativních. Společně rovněž vytvořily publikaci "Ekologické poradenství", popisující některé základní projekty ekologických poraden. Těžiště činnosti ekologických poraden je preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou. Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí. Ekologické poradenství se tak podílí na vytváření ekologického povědomí obyvatelstva a budování občanských struktur, které působí jako protiváha jednostranným politickým či ekonomickým rozhodnutím. Samotné projekty jednotlivých poraden zasahují do řady oblastí péče o životní prostředí. Projekty "městských" poraden se velmi často zabývají prevencí vzniku odpadů, šetřením vody a energie, spotřebitelským poradenstvím, poradny "venkovského typu" věnují pozornost podpoře trvale udržitelného využívání krajiny a podpoře ekologického zemědělství. Ekologické poradny založily sdružení, jež by posílilo možnosti prosazování společných cílů a napomohlo zlepšit efektivitu jejich práce. Poslání a cíle sdružení jsou následující: prosazuje preventivní ochranu životního prostředí jako princip při rozhodování jednotlivých občanů, orgánů státní správy a samosprávy i podnikatelské sféry podporuje vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a informací svých členů v oblasti ekologického poradenství, napomáhá udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy STEP podílí se na definování a prosazování ekologického poradenství jako profese, pečuje a dbá o kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a pečuje o jejich odborný růst a informovanost. Síť ekologických poraden je členem Evropské asociace ekologických poradců - EcoCounselling Europe. V roce 2013 byly členy STEP tyto ekoporadny: Calla (České Budějovice), Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (Most a Kralupy nad Vltavou), Frank Bold Society (Brno), Hnutí Duha Olomouc, ZO ČSOP Vlašim, Sdružení Krajina (Žďár nad Sázavou), Rosa (České Budějovice), ČSOP Valašské Meziříčí, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER (Horní Maršov, Hradec Králové, Litoměřice), Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty (Veselí nad Moravou), ZO ČSOP Centaurea (Uherský Brod), ZO ČSOP Veronica (Brno a Hostětín), Ekocentrum Brno, Ekoinfocentrum Jihlava, Arnika (Praha, Děčín, Jihlava, Ostrava, České Budějovice, Havířov, Zlín), ZO ČSOP Koniklec (Praha). 2

3 2. Orgány STEP Valná hromada: členské ekoporadny STEP Výkonný výbor: RNDr. Yvonna Gaillyová CSs. (předsedkyně a statutární zástupkyně) Mgr. Kamila Danihelková Mgr. Ing. Petr Ledvina Mgr. Eva Pavlorková Marie Petrů, DiS. Revizorka: Hana Krejčířová do dubna 2013 Silvie Vacková, DiS. od dubna Personální zajištění kanceláře STEP Ing. Kamila Kameníková výkonná ředitelka Mgr. Lucie Grygová koordinátorka projektů, koordinátorka sítě Mgr. Renata Placková koordinátorka projektů, odbornice na zelené úřadování Radka Batelková účetní, finanční manažerka Součet úvazků všech pracovníků kanceláře odpovídal 2,2 plných pracovních úvazků. 4. Přehled činnosti kanceláře STEP 4.1. Standardizovaná činnost - provoz kanceláře STEP ve Frýdku-Místku - tvorba a realizace projektů - správa stránek - organizování valné hromady a zasedání výkonných výborů - propagace STEP a jejich členů - metodická podpora, networking a služby členům STEP - vyhledávání a oslovování nových ekoporaden - jednání na národní úrovni o legislativním zakotvení, financování a podpoře ekoporadenství v ČR (MŽP, spolupráce se Zeleným kruhem, komentování strategií a operačních programů) - během roku 2013 bylo zrealizováno 7 setkání na národní úrovni za účelem podpory a lobbingu za ekoporadenství - STEP v rámci realizace projektů v roce 2013 uskutečnila 7 schůzek s partnery projektů a účastnila se 2 seminářů pro úspěšné žadatele z Blokových grantů (3. a 4. výzva) Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Prosazování podpory ekoporadenství Zástupci STEP jednali s MŽP na zachování ekoporadenství v gesci ministerstva a na zachování základních strategických dokumentů a jejich zakotvení ve vládních dokumentech. 3

4 STEP je členem Zeleného kruhu a členem Rady Zeleného kruhu (Yvonna Gaillyová). Společně prosazuje zájmy ekoporadenství na jednáních organizovaných se zástupci veřejné správy, politických reprezentantů a nevládních organizací. Průběžně spolupracujeme v Radě Zeleného kruhu a podílíme se a vyjadřuje k materiálům vydávaným Zeleným kruhem (tiskové zprávy, pozice, komentáře) Vzdělávací aktivity STEP Dle strategického plánu STEP rozvíjí svou činnost v oblasti vzdělávání. V roce 2013 nabízela školení v oblasti environmentálně příznivého provozu institucí jak pro veřejnou správu, tak ekoporadce či veřejnost a připravovala další odborná školení pro ekoporadce, která budou realizována v roce V souvislosti s rozšiřováním nabídky byla zahájena příprava akreditovaných kurzů pro veřejnou správu. V roce 2013 bylo provedeno 16 školení s tematikou environmentálně šetrného provozu institucí se zaměřením na veřejnou správu a ekoporadny. Školení byla realizována pro ekoporadnu Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER (poskytnutí lektora) a pro Magistrát města Opavy (v rámci společného projektu Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy) STEP a elektronická média Revize webhostingu a webových stránek zeleneuradovani.cz: V průběhu roku 2013 došlo ke kompletní revizi stávajících webhostingů a s tím souvisejících mailových adres a placených domén. Došlo ke změně webhostingu. V souvislosti s touto změnou došlo také ke kompletní aktualizaci a celkové renovaci stránek Zřízení facebookových stránek STEP: V březnu 2013 byl zřízen profil na facebookových stránkách za účelem oslovení veřejnosti, studentů, navázání nové spolupráce a propagace členských ekoporaden STEP. Od března do prosince 2013 bylo na facebookových stránkách STEPi zveřejněno 50 příspěvků propagující členské ekoporadny či činnost STEP. 4

5 4.5. Vzdělávání zaměstnanců STEP Během roku 2013 absolvovali zaměstnanci STEP 7 školení ke zvýšení svých znalostí a dovedností. Jednalo se o školení k novému Občanskému zákoníku, Zákoníku práce a pracovnímu právu, přípravě projektů, PR a marketingu, finančnímu řízení a controllingu v NNO Nabídka vlastních služeb (jako součást financování) V roce 2013 bylo osloveno 150 obcí, muzeí, bank či organizací zabývající se ochranou životního prostředí. Institucím byly nabízeny stolní kalendáře s tematikou environmentálně šetrného provozu. STEP dále vypracovala dvě finanční nabídky na realizaci environmentálně šetrného provozu. STEP dále reagovala na několik poptávek po školení s totožnou tematikou, které jsou součástí podaných projektových žádostí. Výsledek bude znám v druhé polovině roku Přehled projektů v roce Podané projekty V roce 2013 byly podány celkem 3 grantové žádosti, z nichž 1 byla úspěšná. Podpořený projekt: Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců - V rámci projektu vznikne nový e-learningový vzdělávací program pro ekoporadce a zájemce o životní prostředí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. - Projekt se zaměřuje na vytvoření a poskytnutí nástrojů pro metodickou a informační podporu ekoporaden prostřednictvím rozšíření vzdělávacího programu o distanční formu. Organizace tak mají možnost získat cenný zdroj aktuálních informací bez nutnosti finančních i časových nákladů na dopravu. - Období realizace: Podpořeno z Blokového grantu Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. - Rozpočet: Kč, grant: Kč Nepodpořené projekty: Podpora podniků při snižování produkce emisí v Moravskoslezském kraji (Dotace pro NNO na rok 2013, MŽP) Otázky a odpovědi k udržitelnému rozvoji (Dotace pro NNO na rok 2014, MŽP) 5.2. Realizované projekty V průběhu roku 2013 byly realizovány následující projekty: 5

6 Rozvoj aktivit Sítě ekologických poraden v Moravskoslezském kraji - Náplň projektu: Vzdělávací, metodická a informační podpora pro poskytovatele poradenství (stávající i potencionální) v regionu Moravskoslezského kraje a prezentace ekoporadenství vůči důležitým regionálním partnerům. - V rámci projektu vznikl unikátní vzdělávací program Environmentální poradenství, který zahrnuje 4 vzdělávací moduly: Environmentální poradenství, Zelené úřadování, Udržitelná spotřeba domácností, Ochrana ovzduší. - Hlavní výstupy projektu: Regionální program vzdělávání ekoporadce v MSK Tvorba 4 vzdělávacích modulů Realizace výstav dobré praxe dvě výstavy (v Ostravě a Frýdku-Místku). - Období realizace: Podpořeno z 1. výzvy Blokového grantu Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. - Rozpočet: Kč, grant: Kč. Modul č.3: Udržitelná spotřeba domácností. Modul č. 4: Ochrana ovzduší. Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy - Projekt se zaměřuje na konkrétní aplikaci principů a postupů udržitelné spotřeby v prostředí většího úřadu (zavedení environmentálně šetrného provozu na Magistrátu městu Opavy) a využití těchto zkušeností pro další organizace na území města Opavy (příspěvkové organizace) - Náplň projektu: Pilotní zavedení environmentálně šetrného provozu ve veřejné instituci včetně jeho ekonomických či organizačních dopadů, zpracování akčního plánu pro MMO, zvýšení informovanosti a přímé ovlivnění chování dalších 6 institucí spadajících pod správu MMO, zpracování vstupních analýz u příspěvkových organizací, propagace zeleného úřadování - V rámci projektu byla realizována informační kampaň a školení pro zaměstnance Magistrátu města Opavy s tématikou environmentálně šetrného provozu instituce. Celkově bylo proškoleno 293 zaměstnanců MMO. - Hlavní výstupy projektu: Propagace a zavedení zeleného úřadování na Magistrátu města Opavy. Zpracování vstupních analýz v 6 příspěvkových organizacích města Opavy Knihovna Petra Bezruče v Opavě, budova Městských lesů Opava. Seniorcentrum Opava, Slezské divadlo Opava, Opavská kulturní organizace, Středisko volného času Opava. - Období realizace: Podpořeno z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo životního prostředí 6

7 - Rozpočet: Kč, grant: Kč Setkání pracovní skupiny, únor Školení zaměstnanců Magistrátu města Opavy, březen Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích - Náplň projektu: Prostřednictvím realizace projektu bude vyvinut nový vzdělávací program pro zaměstnance veřejné správy s tematikou udržitelné spotřeby v institucích - Hlavní výstupy projektu: Vzdělávací program zahrnující 7 vzdělávacích kurzů: Environmentálně příznivý provoz instituce, Environmentálně příznivý provoz institucí krok za krokem, Environmentálně příznivý provoz institucí : od teorie k praxi I., Environmentálně příznivý provoz institucí : od teorie k praxi II, Environmentálně příznivý provoz institucí:příklady a případové studie, Pozitivní komunikace a motivace k dosahování cílů, Jak komunikovat cíl komunikace, zvládání stresu a konfliktních situací.. Akreditace vzdělávacích kurzů u Ministerstva vnitra ČR. Proškolení 140 úředníků v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. - Období realizace: Podpořeno z 3. výzvy Blokového grantu Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. - Rozpočet: Kč, grant: Kč. Workshop lektorů, srpen 2013, Ostrava. Leták s nabídkou vzdělávacích kurzů 7

8 6. Finanční zpráva za rok 2013 Hlavním příjmem v roce 2013 byly dotace z blokových grantů zprostředkovatele Nadace partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Jednalo se o dva projekty Rozvoj aktivit Sítě ekologických poraden v Moravskoslezském kraji (1.výzva BG FNNO), který byl v roce 2013 ukončen a Druhým projektem byl Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích (3.výzva BG FNNO), který je realizován od dubna 2013 do března 2015 Dále STEP intenzivně pracovala na projektu Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy podpořený v rámci Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce (zprostředkovatelem je MŽP) tento projekt započal již v roce 2012 a bude ukončen v březnu Do výnosů se projekty účtují postupně, dle skutečně vyčerpaných nákladů. STEP také čerpala z drobného prodeje služeb, členských příspěvků a příspěvku na společensky účelné pracovní místo, který získala z Úřadu práce České republiky. Náklady STEP jsou zejména náklady řešených projektů. Negativní hospodářský výsledek souvisí především s nepokrytím režijních nákladů organizace, které nebylo možno uplatnit do projektů. Rozvaha ke dni AKTIVA Částka PASIVA Částka Pokladna ,00 Kč Vlastní zdroje ,58 Kč Bankovní účty ,02 Kč Fondy organizace ze ,53 Kč zisku Ostatní pohledávky ,84 Kč Hospodářský výsledek 2 595,21 Kč roku 2013-ztráta Oběžná aktiva ,86 Kč Vlastní zdroje celkem ,32 Kč celkem Náklady příštích 7 496,60 Kč Cizí zdroje celkem ,36 Kč období Výnosy příštích období ,50 Kč AKTIVA CELKEM ,46 Kč PASIVA CELKEM ,46 Kč 8

9 Výsledovka 2013 NÁKLADY 2013 Spotřeba materiálu Cestovné Občerstvení Poštovné Telefony Ostatní služby Nájem Jiné ostatní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Osobní náklady celkem Pojištění za zaměstnance Náklady celkem VÝNOSY 2013 Ostatní služby Služby pro SEVER Horní Maršov Úroky Jiné ostatní výnosy Dary od soukromníků Příspěvky - Nadace Partnerství-Rozvoj aktivit v MSK Příspěvky - Nadace Partnerství-Podpora envir.příznivých opatření ve veřejných institucích Členské příspěvky Provozní dotace - MŽP - EŠP MMO Provozní dotace - úřad práce Výnosy celkem 2 593,00 Kč ,00 Kč 459,00 Kč 2 283,00 Kč 8 262,82 Kč ,96 Kč ,00 Kč ,14 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 851,00 Kč ,92 Kč ,00 Kč ,00 Kč 61,24 Kč 5 188,38 Kč 2 228,00 Kč ,39 Kč ,75 Kč ,00 Kč ,95 Kč ,00 Kč ,71 Kč Hospodářský výsledek ,21 Kč 9

10 7. Členské ekoporadny STEP Řádní členové STEP ArnikaPraha Chlumova 17, Praha 3 tel. a fax: Arnika Děčín Hudečkova Děčín tel. a fax: Arnika České Budějovice Fráni Šrámka České Budějovice tel: a.org rnika.org Arnika Jihlava tel: rg ika.org Arnika Havířov Selská 1329/ Havířov město tel: nika.org Arnika Ostrava tel.: g a.org Arnika Zlín Dlouhá Zlín tel: vendula.zahumens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Fráni Šrámka 1168/ České Budějovice tel.: , EkoCentrum Brno Písečník Brno tel.:

11 Frank Bold Údolní Brno tel.: Pobočka Ostrava Havlíčkovo nábřeží Ostrava tel.: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí Olomouc tel.: Sdružení Krajina Počítky Žďár nad Sázavou tel.: ZO ČSOP Vlašim Pláteníkova Vlašim tel.: Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Senovážné nám České Budějovice tel.: ČSOP Valašské Meziříčí Šafaříkova Valašské Meziříčí tel.: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Horská Horní Maršov tel.:

12 pobočka SEVER Hradec Králové Kavčí plácek 121, Hradec Králové tel.: Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty Bartolomějské náměstí Veselí nad Moravou tel.: pobočka SEVER Litoměřice Masarykova 701/35, Litoměřice tel.: z ZO ČSOP 63/01 Centaurea Větrná Uherský Brod tel.: ZO ČSOP Veronica Panská Brno tel.: Pobočka Centrum Veronica Hostětín Hostětín Bojkovice tel.: /71 ZO ČSOP Koniklec Chvalova Praha 3 tel.: Přidružený člen STEP Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU, a.s. Budovatelů 2830, Most tel.: Zelený telefon: Detašované pracoviště: Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám Kralupy nad Vltavou tel.: Zelený telefon:

13 Čekatel na členství ve STEP Ekoinfocentrum ZO ČSOP Škrétova Jihlava Tel:

14 ADRESÁŘ ČLENŮ STEP název ulice PSČ město telefon web Arnika Chlumova Praha Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Fráni Šrámka 35, České Budějovice ; ČSOP Valašské Meziříčí Šafaříkova Valašské Meziříčí EkoCentrum Brno Písečník Brno Ekoinfocentrum Jihlava Škrétova Jihlava Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU a.s. Budovatelů 2830/ Most Frank Bold Údolní Brno Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Senovážné nám.232/ Sdružení Krajina Počítky Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty České Budějovice Žďár nad Sázavou Horská Horní Maršov Bartolomějské náměstí Veselí nad Moravou ZO ČSOP 63/01 Centaurea Větrná Uherský Brod , ZO ČSOP Veronica Panská Brno ZO ČSOP Vlašim Pláteníkova Vlašim /71 ZO ČSOP Koniklec Chvalova Praha Pobočky: Arnika České Budějovice Fráni Šrámka České Budějovice Arnika Děčín Hudečkova Děčín Arnika Jihlava Arnika Zlín Dlouhá Zlín Arnika Havířov Selská 1329/ Havířov Arnika Ostrava Centrum Veronica Hostětín Hostětín Bojkovice Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám Kralupy nad Vltavou

15 Frank Bold - pobočka Ostrava pobočka SEVER Horní Maršov pobočka SEVER Hradec Králové Havlíčkovo nábřeží Ostrava Horská Horní Maršov Kavčí plácek Hradec Králové pobočka SEVER Litoměřice Masarykova Litoměřice

16 8. Tabulkový přehled o činnosti členských organizací AKTUALIZACE PORADEN STEP ZA ROK 2013 název celkový počet dotazů počet vzdělávacích akcí počet účastníků počet vydaných titulů počet otv. hodin pro veřejnost/týden Arnika Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ČSOP Valašské Meziříčí Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno EkoCentrum Brno Ekoinfocentrum Jihlava Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno EC MOST celkem Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU a.s cca Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou cca Frank Bold Rosa - Společnost pro ekologické informace 33 Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno a aktivity, o.p.s. Sdružení Krajina Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER celkem pobočka SEVER Horní Maršov pobočka SEVER Hradec Králové pobočka SEVER Litoměřice Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ZO ČSOP 63/01 Centaurea Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno Neevidováno ZO ČSOP Veronica ZO ČSOP Vlašim /71 ZO ČSOP Koniklec CELKEM

17 název dotazů celkem kauz OP - Příroda, krajina, rostliny, živočic hové VZ - Ovzduší, hluk, světelné znečištěn í VO - Voda EN - Energie, ochrana klimatu, stavitelst ví OD - Odpady DO - Doprava, cyklostez ky, turistika SP - Domácno st, ekospotř ebitel, značení ZE - Zemědělství, zahrádkářst ví PR - Právo, účast veřejnosti IN - Průmysl, těžba, dobrovolné nástroje RR - Region ální rozvoj a rozvoj komun it ZU - Zelené úřadován í ZP - Životní prostře dí obecně, stav složek OS - Ostatní Arnika celkem Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ČSOP Valašské Meziříčí EkoCentrum Brno Ekoinfocentrum Jihlava EC MOST celkem Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Frank Bold Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Sdružení Krajina NE NE

18 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER celkem pobočka SEVER Horní Maršov pobočka SEVER Hradec Králové pobočka SEVER Litoměřice Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ZO ČSOP 63/01 NE Centaurea ZO ČSOP Veronica (včetně Hostětína) ZO ČSOP Vlašim 01/71 ZO ČSOP Koniklec CELKEM OP - Příroda, krajina, rostliny, živočichové; VZ - Ovzduší, hluk, světelné znečištění; VO Voda; EN - Energie, ochrana klimatu, stavitelství; OD Odpady; DO - Doprava, cyklostezky, turistika; SP - Domácnost, ekospotřebitel, značení; ZE - Zemědělství, zahrádkářství; PR - Právo, účast veřejnosti; IN - Průmysl, těžba, dobrovolné nástroje; RR - Regionální rozvoj a rozvoj komunit; ZU - Zelené úřadování; ZP - Životní prostředíobecně, stav složek; OS Ostatní 18

19 Témata ekoporadenských dotazů Počet Téma kauz OP VZ VO EN OD DO SP ZE PR IN RR ZU ZP OS Legenda: OP - Příroda, krajina, rostliny, živočichové; VZ - Ovzduší, hluk, světelné znečištění; VO Voda; EN - Energie, ochrana klimatu, stavitelství; OD Odpady; DO - Doprava, cyklostezky, turistika; SP - Domácnost, ekospotřebitel, značení; ZE - Zemědělství, zahrádkářství; PR - Právo, účast veřejnosti; IN - Průmysl, těžba, dobrovolné nástroje; RR - Regionální rozvoj a rozvoj komunit; ZU - Zelené úřadování; ZP - Životní prostředíobecně, stav složek; OS Ostatní 19

20 8. Poděkování Síť ekologických poraden děkuje všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, kteří se v loňském roce podíleli na aktivitách STEP. Všem níže uvedeným děkujeme za podporu a přízeň v roce 2013: Nadace Partnerství Ministerstvo životního prostředí Magistrát města Opavy Zelený kruh Mgr. Kamila Danihelková Ing. Josef Horák Mgr. Vladislav Kos Mgr. Šárka Hermanová Tiskárna Kleinwachter V neposlední řadě děkuje Síť ekologických poraden za spolupráci a aktivní přístup všem členským ekoporadnám, zvláště pak členům výkonného výboru a revizorkám Haně Krejčířové a Silvii Vackové. ZO ČSOP Veronica Frank Bold Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER ZO ČSOP Vlašim 20

21 Arnika Calla - Sdružení pro záchranu prostředí EkoCentrum Brno Hnutí DUHA Olomouc Sdružení Krajina Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. ČSOP Valašské Meziříčí ZO ČSOP 63/01 Centaurea 01/71 ZO ČSOP Koniklec Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU, a.s. Ekoinfocentrum ZO ČSOP 21

22 22

23 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010 Prohlašuji,

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více