Výroční zpráva Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most"

Transkript

1 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost představenstva v roce Složení orgánů společnosti... Vlastnická struktura akcionářů... Organizační struktura společnosti... Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok Úvod... Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie... Odborný útvar Technologické procesy a tvorba krajiny... Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř... Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou... Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum... Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí... Výzkumná a vývojová činnost v roce Ekonomický útvar a správa majetku Podnikatelské aktivity a cíle v roce Podnikatelský záměr pro rok Účetní závěrka za rok Návrh na rozdělení zisku za rok Zpráva dozorčí rady Příloha č. 1: Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Příloha č. 2: Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce, příloha k účetní závěrce a účetní výkazy sestavené k Příloha č. 3: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2010

3 1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, předkládám Vám výroční zprávu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s., která hodnotí vývoj a aktivity společnosti v roce I v tomto roce tak jako v letech předchozích Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. přispíval svojí servisní, expertní i výzkumnou činností k řešení problematiky hnědouhelného hornictví i potřeb regionu. Naplňoval svoji Koncepci rozvoje schválenou valnou hromadou v roce 2006 a to zejména svými službami poskytovanými nejen pro významné akcionáře Czech Coal, a.s. a Severočeské doly a.s., ale také pro ostatní podnikatelské subjekty. I nadále pokračovala spolupráce s významnými výrobními organizacemi v regionu, tj. s Unipetrolem, RPA s.r.o., Českou rafinérskou, a.s. a Dalkií ČR a.s. Výzkumný ústav se dlouhodobě angažuje také v environmentální oblasti a to prostřednictvím Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou, které je již desátý rok významným informačním environmentálním zdrojem, poskytujícím informace v oblasti ochrany životního prostředí nejen v našem regionu, ale i mimo něj. V oblasti výzkumné a vývojové činnosti ústav v roce 2010 úspěšně obstál při řešení deseti výzkumných projektů z veřejných prostředků a vyrovnal se v předepsaných termínech se svými závazky vůči státu, obchodním partnerům i zaměstnancům. Trvalou prioritou ústavu je zajištění kontinuity odborných znalostí a know-how tak, aby kolektiv pracovníků byl připraven přispívat svoji činností k posílení technického pokroku v oblasti hnědouhelného hornictví ve prospěch našich akcionářů. Dosažený hospodářský výsledek v roce 2010 byl nejlepším výsledkem od transformace ústavu v roce Zisk před zdaněním dosáhl výše 15,687 mil. Kč. Ráda bych poděkovala všem pracovníkům ústavu za splnění úkolů v roce 2010 a věřím, že budou usilovat i o splnění úkolů plánovaných a očekávaných v roce Moje poděkování patří také členům představenstva a dozorčí rady, kteří se aktivně podíleli na vedení společnosti s cílem udržet její prosperitu v zájmu všech akcionářů. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., v. r. předseda představenstva 2

4 2 Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Hlavní poslání VÚHU a.s. být klíčovou technicko-inženýrskou a výzkumnou organizací přispívající k rozvoji hnědouhelného hornictví v ČR, promítat své znalosti a zkušenosti do služeb pro hlavní akcionáře i ostatní zákazníky, znalosti získané v oblastech hornictví a zahlazování následků těžby zhodnocovat v ostatních průmyslových oblastech. zhodnocovat získané know-how v ostatních průmyslových odvětvích, vyčlenit adekvátní část prostředků na vytváření předpokladů naplnění této vize, především na zvyšování úrovně know-how, zvyšování úrovně infrastruktury a výchovu mladé generace a na zlepšování systému řízení kvality, politiku, strategii a kulturu společnosti ve všech oblastech podřídit této vizi a vytvářet předpoklady k jejímu trvalému uplatňování, být hlavním regionálním informačním zdrojem v oblasti životního prostředí. Vize získat vedoucí technicko-inženýrskou a výzkumnou pozici v ČR v oblasti hnědouhelného hornictví zvyšováním úrovně know-how a poskytováním integrálních řešení Zaměřujeme se hlavně na tyto cíle technicko-inženýrskými službami v oblasti hnědouhelného hornictví podporovat dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz těžebních společností, být technickým zázemím hlavních akcionářů těžebních společností v oblasti hornictví a zahlazování následků těžby, využívat své schopnosti při poskytování služeb i pro další zákazníky, získat vedoucí pozici ve výzkumu v oblasti hnědouhelného hornictví a zahlazování následků těžby lomových způsobem v ČR, zajišťovat komplexní služby pro hlavní akcionáře a integrovat nakládání s odpady z těžby, přispívat k využívání čistých uhelných technologií v ČR zejména výzkumnou a vývojovou činností, 3

5 3 Činnost představenstva v roce 2010 Představenstvo jako statutární orgán akciové společnosti se v průběhu roku 2010 sešlo k osmi řádným zasedáním. Představenstvo se systematicky věnovalo všem rozhodujícím otázkám řízení společnosti, zejména hodnocení dosažených výsledků při naplňování podnikatelského záměru roku 2010, racionalizaci a hospodárnosti všech činností, novým podnikatelským aktivitám a dalším otázkám, náležejícím do působnosti představenstva. Představenstvo důsledně respektovalo obecně závazné předpisy, stanovy společnosti a zájmy svých akcionářů. 4

6 4 Složení orgánů společnosti V roce 2010 došlo k následujícím personálním změnám ve složení orgánů společnosti: zánik členství v představenstvu Ing. Erich Grünbaum vznik členství v představenstvu Mgr. Jana Holková K pracovalo představenstvo a dozorčí rada společnosti v následujícím složení: Představenstvo Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - předseda Mgr. Jana Holková - člen Ing. Jiří Kvěš - člen Ing. Vladimír Rouček - člen Ing. Vratislav Vajnar - člen Dozorčí rada Ing. Ivan Dykast, CSc. - předseda doc. Ing. Jan Rančák, CSc. - člen Ing. Pavel Schmidt - člen Ing. Markéta Šetková - člen Ing. Pavel Šitner - člen Ing. Viera Vojtěchová - člen Vedení a.s. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - ředitel Dr. Ing. Lubomír Chytka - technický náměstek Ing. Milan Korenc - ekonomický náměstek Vedení odborných útvarů Ing. Josef Halíř, Ph.D. Geotechnika a hydrogelogie Ing. Pavel Schmidt Akreditovaná zkušební laboratoř Ing. Alena Miletičová Podnikatelské a inovační centrum Ing. Jaromír Täuber Technologické procesy a tvorba krajiny Ing. Renata Zárubová Autorizovaná osoba 242, COV 3066 Ing. Soňa Hykyšová Ekologické centrum Most a Kralupy 5

7 5 Vlastnická struktura akcionářů Vlastnická struktura akcionářů byla k následující: Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu společnosti v % Czech Coal a.s ,580 Severočeské doly a. s. Chomutov ,582 Individuální akcionáři ,393 Ostatní (Investiční fondy, právnické osoby) 313 0,445 Celkem ,000 V roce 2010 nebyly pořízeny žádné vlastní akcie, zatimní listy ani obchodní podíly. 6 Organizační struktura společnosti Organizační struktura platná k Ředitel společnosti Kancelář ředitele Řízení jakosti a controlling Technický náměstek Geotechnika a hydrogeologie Podnikatelské a inovační centrum a správa informací Technologické procesy a tvorba krajiny Autorizovaná osoba Certifikační orgán Ekonomický náměstek Účtárna Personalistika a mzdy Správa majetku Správa sítě Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou Akreditovaná zkušební laboratoř Laboratoř paliv, odpadů a vod Laboratoř technické diagnostiky Laboratoř testování hornin Laboratoř imisních a emisních měření 6

8 7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok Úvod Valná hromada společnosti, konaná dne 4. června 2010, schválila pro rok 2010 podnikatelský záměr a uložila společnosti vytvořit hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč. Společnost v roce 2010 dosáhla zisku před zdaněním ve výši tis. Kč a podařilo se jí překročit plánovaný podnikatelský záměr o tis. Kč. Společnost v roce 2010 vydala celkem 124 odborných posudků a technických zpráv. V roce 2010 společnost splnila všechny finanční závazky vůči státu, partnerům i zaměstnancům a nemusela použít bankovní ani jiné úvěry a výpomoci. Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí. 7

9 7.2 Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie Odborný útvar v roce 2010 řešil problematiku geotechniky a hydrogeologie jednotlivých lokalit severočeské hnědouhelné a sokolovské pánve. Pro akciovou společnost Litvínovská uhelná a.s. byla řešena řada úkolů. Jedním z nich byl monitoring stability bočních svahů lomu ČSA, který je zajišťován v dlouhodobé časové řadě, a dále pak projektové řešení severozápadních svahů lomu ČSA. V oblasti hydrogeologie bylo provedeno vyhodnocení režimního měření v předpolí lomu ČSA, dále analýza anomálních skutečností na pozorovacích vrtech lomu ČSA a analýza stavu odpadního koryta řeky Bíliny včetně odběrů a analýz dnového sedimentu. Pro společnost Vršanská uhelná a.s. byly stěžejní práce zaměřeny na režimní měření pohybů hladiny podzemní vody a na lokalizaci a podrobnou analýzu vrtů bývalých odvodňovacích bariér. Pro výše uvedené uhelné společnosti byla nadále zajišťována mapová evidence a dokumentace území (dataregistr). Pro Severočeské doly a.s. byl řešen významný projekt zaměřený na měření a kontinuální vyhodnocování pórových tlaků ve výsypce Radovesice. Hydrogeologické práce byly rovněž zaměřeny na prostory výsypek Radovesice, Pokrok, Merkur, Prunéřov, Březno. Pro Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. byly prováděny geotechnické práce na vnitřní výsypce lomu Jiří a ve zbytkové jámě lomu Medard-Libík. V roce 2010 se podílel útvar na řešení projektu Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin a výzkumného záměru. Pro MF ČR je dlouhodobě prováděn supervizní dohled sanačních a rekultivačních prací, realizovaných v rámci projektu Vnitřní výsypka II. etapa zatápění zbytkové jámy lomu Chabařovice vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací hnědouhelné společnosti PKÚ s.p. 8

10 7.3 Odborný útvar Technologické procesy a tvorba krajiny Činnost tohoto útvaru se v roce 2010 profilovala do oblastí báňského, strojního a rekultivačního projektování. Nejvýznamnějšími smluvními partnery byly tradičně těžební společnosti Czech Coal a.s., Severočeské doly a.s. a především ČEZ a.s. V oblasti rekultivace krajiny se útvar v roce 2010 zabýval projektovou a inženýrskou činností se zaměřením na zpracování projektových dokumentací pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti pro zajištění vydání správních povolení a autorský dozor při provádění stavby. Pro MF ČR byl také v roce 2010 zajišťován supervizní dohled v rámci Programu řešení ekologických škod. Pro oblast báňského strojírenství je útvar pracovištěm specializovaným na řešení problémů rypných orgánů kolesových a korečkových rýpadel, konstrukci koles a dopravních linek velkostrojů. V útvaru v roce 2010 pokračovalo řešení výzkumného projektu Ministerstva životního prostředí, který se zabývá využitím odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Rovněž pokračovalo řešení projektu Grantové agentury ČR, který se věnuje geologicko-pedologickému a biologickému výzkumu různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizaci rekultivačních přístupů k obnově krajiny. Útvar se rovněž podílel na řešení úkolů výzkumného centra Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin a výzkumného záměru. Pro ČEZ a.s. pokračovaly v roce 2010 práce na nejvýznamnější zakázce celého ústavu a to: Zpracování dokumentace pro realizaci stavby "Odvodnění strusky z EMĚ III, II a ET metodou hydrocyklonů na eletrárnách Mělník" Útvar každoročně organizačně zajišťuje odborný seminář Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného při povrchovém dobývání, kterého se v roce 2010 zúčastnilo 125 specialistů ze 42 odborných firem ČR. 9

11 7.4 Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř Akreditovaná zkušební laboratoř č poskytovala v roce 2010 služby v plném rozsahu své akreditace pro potřeby těžebních společností i ostatní zákazníky, ale také pro vnitřní potřeby ostatních odborných útvarů společnosti. V rámci své působnosti a rozsahu akreditace se zúčastnila v roce 2010 jedenácti testů odborné způsobilosti a mezilaboratorního porovnání. Služby zkušební laboratoře jsou tradičně zaměřeny na rozbory tuhých paliv, odpadů, vody, měření imisí, hluku, vibrací, bezdemontážní diagnostiku, stanovení fyzikálních a mechanických parametrů zemin, produktů po spalování a odsíření. Laboratoř technické diagnostiky (LTD) realizovala v průběhu roku 2010 celou řadu měření elektrických, výkonových a technických parametrů těžební technologie, tj. rýpadel, dopravních linek a zakládačů, měření termovizní, hluku a vibrodiagnostiku pro jednotlivé těžební společnosti Litvínovskou uhelnou a.s., Vršanskou uhelnou a.s., Severočeské doly a.s. a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s., ale i pro další zákazníky. Laboratoř imisních měření (LIEM) prováděla v roce 2010 měření imisí, parametrů pracovního prostředí a související technologická měření, zejména pro uhelné společnosti v regionu. Laboratoř provozuje dlouhodobý systém monitorování polutantů v ovzduší v okolí lomových provozů. Laboratoř paliv, odpadů a vod (LPOV) prováděla rozbory paliv, odpadů, vod a jiných materiálů, včetně odběrů vzorků pro širokou řadu zákazníků. Laboratoř testování hornin (LTH) prováděla testování hornin a dalších materiálů a to zejména pro potřeby Autorizované osoby AO 242. Dále zajišťovala v roce 2010 analytické zázemí pro zkušební provoz realizované stavby Strojní odvodnění strusky metodou hydrocyklonů v elektrárnách Mělník. Útvar akreditované zkušební laboratoře v roce 2010 řešil výzkumný projekt s podporou Grantové agentury ČR zaměřený na konverzi českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík. Dále se tento útvar významně podílel i v roce 2010 na řešení výzkumného záměru Výzkum fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech a výzkumného centra Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin. Akreditovaná zkušební laboratoř řešila i dva výzkumné projekty s podporou Ministerstva životního prostředí Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů a Stanovení koncentrací atmosférického aerosolu s vysokým velikostním a časovým rozlišením za účelem odhadu jeho zdrojů a genotoxity. Od roku 2009 jsou řešeny tímto útvarem i další dva výzkumné projekty v rámci programu TIP s podporou MPO a to Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu a Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu. V roce 2010 vydala akreditovaná zkušební laboratoř celkově 1481 akreditovaných protokolů s výsledky zkoušek a měření. V rámci pověření České obchodní inspekce pro posuzování kvality tuhých paliv bylo v roce 2010 zkušební laboratoří řešeno 6 požadavků ČOI na rozbory a vzorkování paliv. 10

12 7.5 Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV 3066 Výkony Autorizované osoby 242 (AO) a Certifikačního orgánu č (COV), certifikujícího výrobky, byly v roce 2010 prováděny v souladu s Rozhodnutím o autorizaci č. 36/2006 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze ze dne 1. září 2006 a podle Osvědčení o akreditaci k certifikaci výrobků, resp. produktů č. 603/2009 z , č. 63/2010 z a č. 470/2010 z vydaných Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Praha se stanovenou platností do Předměty autorizace a akreditace jsou certifikace výrobků a materiálů v oblastech stavebnictví, povrchového hornictví, rekultivace a strojních a elektrických zařízení v oblastech dobývání a úpravy nerostů a surovin. Na základě realizovaných procesů posouzení shody a certifikace vydala AO v roce 2010 podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějšího předpisu, celkem 7 nových dokumentů Stavební technické osvědčení a u držitelů těchto dokumentů a nálezů Certifikát výrobku dříve vydaných, provedla celkem 16 dohledových auditů nad uplatňovaným systémem řízení výroby v místech výroby. Na základě provedeného posouzení shody se základními požadavky podle ustanovení nařízení vlády č. 176/2008 Sb., realizoval COV celkem 5 certifikačních řízení k vybraným strojním zařízením, zakončených vydáním nálezů Certifikát typu. V souladu s platnými osvědčeními o akreditaci poskytl COV v roce 2010 konzultace a odborné poradenské služby, s respektováním vyloučení střetů zájmů, v oblastech obecně platných variantních postupů při posuzování shody výrobků v regulované sféře, požadavků na technickou dokumentaci k výrobkům, dokladování systémů řízení výroby v certifikovaných systémech nebo způsobů prohlašování shody výrobků se základními požadavky podle platných právních předpisů pro celkem 20 právnických osob z celé České republiky. Přednášková činnost k uplatňování relevantních právních a technických předpisů při posuzování shody resp. certifikaci stanovených výrobků byla v roce 2010 realizována na dvou tematicky zaměřených seminářích. Při výkonech v působnosti ZKUŠEBNY bylo v roce 2010 provedeno v neregulované sféře, v režimu dobrovolné atestace (certifikace), komplexní přezkoušení technických vlastností reprezentativních vzorků nestanovených výrobků vč. posouzení jejich shody s relevantními základními požadavky a přezkoumání úrovní jejich technické dokumentace. Nedílnou součástí realizovaných procesů bylo i posouzení zajištěnosti souvisejících systémů řízení výroby v místech výroby u 15 výrobců. Na základě předmětných činností bylo vydáno v roce 2010 celkem 6 dokumentů Atest o výsledcích průkazních zkoušek vzorku typu a posouzení shody a z předepsaných dohledů nad řádným fungováním systémů řízení výroby, k těmto dříve vydaným dokumentům bylo jejich držitelům vydáno celkem 24 hodnotících zpráv. 11

13 7.6 Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy n/vlt. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou (ECM a K) se stejně jako v předchozích letech zabývalo poskytováním a zpracováním informací o životním prostředí, monitoringem znečištění ovzduší a ekoporadenstvím. Tato činnost vyplývá z dlouhodobých smluv uzavřených s organizacemi, přispívajícími na provoz. Nad rámec těchto smluv se Ekologické centrum věnovalo dalším zakázkám. Ekologické centrum Most a Kralupy funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí, které se kromě monitoringu znečištění ovzduší zaměřuje na regionální témata ochrany životního prostředí, ekoporadenství a environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Ekologické centrum provozuje dvě bezplatné ekoporadenské telefonní linky, prostřednictvím kterých bylo v roce 2010 zodpovězeno 1904 dotazů. Environmentální osvětu veřejnosti zajišťuje centrum také formou vydávání tiskových zpráv a článků. V roce 2010 bylo vydáno 58 tiskových zpráv a 4 čísla elektronického zpravodaje ECM a 4 čísla obdobného zpravodaje ECK. V roce 2010 byly realizovány výukové programy na téma Chemie a životní prostředí, kterých se zúčastnilo 777 studentů základních a středních škol v Ústeckém kraji. V roce 2010 se Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou věnovalo také realizaci následujících projektů: výukový program Zelené nakupování, výukový program Chemie a životní prostředí, odborný seminář Není nám lhostejné životní prostředí nakládání s odpady. Ekologické centrum Most spravuje také webové stránky Výzkumného ústavu a.s. a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci. 7.7 Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum Největší pozornost byla v roce 2010 zaměřena na výkon agenturních činností Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy na podporu výzkumu a vývoje EU (RKO). V roce 2007 byla za finanční podpory MŠMT zahájena v pořadí již třetí etapa působnosti této organizace v regionu NUTS II Severozápad pro období RKO tvoří konsorcium tří subjektů (VÚHU a.s., VŠFS, o.p.s. a Asistenční centrum, a.s.), kde VÚHU a.s., resp. pracoviště Podnikatelské a inovační centrum, sehrává úlohu hlavního řešitele a koordinátora projektu. Činnost je zaměřena na propagaci programů na podporu výzkumu a vývoje a realizaci projektů (především 7. Rámcového programu EU). V souladu s cíli projektu zajišťovala kontaktní organizace na regionální úrovni přednáškovou, propagační a poradenskou činnost, vyhledávání partnerů do projektů a dále zajišťovala správu webových stránek RKO. 12

14 7.8 Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ je odborný časopis, který je svým obsahem zaměřen na prezentaci výzkumných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se k problematice hornictví (těžby, úpravy a užití uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní činnosti), energetiky a ekologie. Posláním časopisu je vytvořit prostor pro publikaci původních prací a pro diskusi o řešených otázkách ve výše uvedených oblastech a zároveň přinášet informace i pro širší veřejnost, zprostředkovávat zkušenosti a přehledy z domova i zahraničí. Odborný časopis je vydáván již od roku 1961 a publikované příspěvky jsou od roku 2005 recenzovány. V roce 2010 došlo v redakční radě k personálním změnám, resp. k jejímu rozšíření o zahraničního člena. Redakční rada pracovala v tomto složení: RNDr. Ing. Josef Valeš - předseda, VÚHU a.s. Ing. Český Vladimír - SU, právní nástupce, a.s. Sokolov Ing. Soňa Hykyšová - VÚHU a.s. Ing. Petr Kolman - Litvínovská uhelná a.s. Ing. Evžen Pichler, CSc. - VÚHU a.s. Ing. Vladimír Rouček - Vršanská uhelná a.s. Ing. Karel Strakoš - Most Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - VÚHU a.s. Ing. Martin Vrubel, Ph.D. - SD a.s. Chomutov doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc., ÚJEP Ústí n/l. Ing. Vlastimil Vozka - Magistrát města Most doc. Ing. Mária Kušnierová, Ph.D. - ÚGt SAV (SR) Od roku 2008 tento odborný časopis splňuje požadavky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace na recenzovaná odborná periodika a byl jejím rozhodnutím zařazen do seznamu časopisů uznávaných pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Zařazení Zpravodaje Hnědé uhlí do tohoto seznamu je významným oceněním kvality časopisu a zároveň přínosem pro autory příspěvků. Časopis vychází čtvrtletně a příspěvky mají rozšířená abstrakta v německém a anglickém jazyce. V roce 2010 bylo ve Zpravodaji Hnědé uhlí uveřejněno 29 odborných publikací. 13

15 7.9 Výzkumná a vývojová činnost v roce 2010 Využití odborných výzkumných a vývojových kapacit ústavu je podmíněno úspěšnými výběrovými řízeními ve veřejných soutěžích a získáním finanční podpory na vědu a výzkum z veřejných prostředků. V roce 2010 probíhalo řešení celkem 10 projektů VaV s celkovou výší dotace tis. Kč. Z celkového počtu řešených projektů byly 2 projekty řešeny s podporou Grantové agentury ČR, 4 výzkumné projekty s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 2 projekty s podporou Ministerstva životního prostředí a 2 projekty s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Poskytnuté finanční prostředky na řešení projektů byly čerpány podle stanovených pravidel poskytovatelů. Při hodnocení předávaných dílčích zpráv poskytovateli nebyly shledány žádné nedostatky jak po stránce věcného plnění, tak z hlediska čerpání finančních prostředků, resp. uznaných nákladů. Výstupy z řešení výzkumných projektů byly v roce 2010 publikovány formou 31 příspěvky v odborných časopisech, 32 přednáškami ve sbornících v ČR i zahraničí. 1 výstup byl chráněn dle zvláštních předpisů (užitný vzor). Projekt MŽP SP-1a Stanovení koncentrací atmosférického areosolu s vysokým velikostním a časovým rozlišením za účelem odhadu jeho zdrojů a genotoxicity. Řešitelem projektu je UK Praha, VÚHU a.s. je spoluřešitelem. Výše podpory z veřejných prostředků v roce 2010 činila tis. Kč. Projekt MPO FR-TI1/537 - Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu. Řešení projektu bylo zahájeno v roce 2009, výše podpory v roce 2010 činila 950 tis. Kč. Projekt MPO FR-TI1/170 - Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu. Řešení projektu bylo zahájeno v roce 2009, výše podpory činila 860 tis. Kč. V průběhu roku 2010 probíhalo řešení celkem 2 standardních grantových projektů. Grantová agentura ČR poskytla na jejich řešení podporu v celkové výši tis. Kč. V roce 2010 poskytlo MŠMT institucionální podporu na rozvoj ve výši 692 tis. Kč. Výzkumný záměr MSM Využití fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím hnědého uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech. VÚHU a.s. je jediným řešitelem, doba řešení: Výše podpory z veřejných prostředků pro rok 2010 činila tis. Kč. CV 1M Centrum integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin. VÚHU a.s. je spoluřešitelem (hlavním řešitelem projektu je VŠB-TU Ostrava, HGF), doba řešení: Výše účelové podpory z veřejných prostředků v roce 2010 činila celkem tis. Kč. Projekt MŽP SP/2f2/98/07 - Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Nositelem projektu je VÚV v.v.i. - pobočka Ostrava a VÚHU a.s. je řešitelem pro oblast 03 - Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv. Výše podpory z veřejných prostředků činila v roce 2010 celkem tis. Kč. Projekt MŠMT OK Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy podpory výzkumu a vývoje EU Výše podpory v roce 2010 činila 545 tis. Kč. 14

16 7.10 Ekonomický útvar a správa majetku Ekonomické a finanční výsledky akciové společnosti dosažené v roce 2010 lze považovat za velmi úspěšné. Společnost vytvořila zisk před zdaněním ve výši tis. Kč při celkových výnosech tis. Kč a nákladech tis. Kč. Dosažený hospodářský výsledek je nejvyšší od vzniku resp. transformace společnosti v roce Plánovaný hospodářský výsledek ve výši tis. Kč byl překročen o tis. Kč a ve srovnání s rokem 2009 byl hospodářský výsledek překročen o 776 tis. Kč. V oblasti oprav a udržování společnost v roce 2010 vynaložila prostředky v celkové výši tis. Kč (opravy ze zákonné rezervy tis. Kč, opravy vozového parku 340 tis. Kč, běžné opravy staveb v areálu společnosti 645 tis. Kč a opravy strojů a zařízení 932 tis. Kč). Pro srovnání s rokem předcházejícím byly v oblasti oprav vynaloženy vyšší náklady o cca 0,5 mil. Kč. V oblasti investic společnost vynaložila roce 2010 prostředky ve výši 9,1 mil. Kč. Převážná část investičních výdajů ve výši 8,5 mil. Kč byla vynaložena na rekonstrukci monitorovacích stanovišť na měření prašnosti a částka 0,46 mil. Kč byla investována do stavebních úprav laboratoří. Pro srovnání s rokem předcházejícím byly v oblasti investic vynaloženy nižší prostředky o cca 8 mil. Kč. V roce 2010 byl průměrný počet zaměstnanců 82. Mzdové náklady na pracovníka činily 409 tis. Kč. Ze sociálního fondu společnost opětovně jako v roce 2009 poskytla příspěvek formou Unišeků ve výši 2 tis. Kč na zaměstnance. Dále byly ze sociálního fondu poskytovány bezúročné půjčky zaměstnancům. O výsledcích plnění podnikatelského záměru pro rok 2010 v oblasti hospodářského výsledku a o stavu majetku i závazků společnosti k vypovídají v hodnotovém vyjádření účetní výkazy - Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha (v plném rozsahu). Další podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 2010 jsou pak patrné z Přílohy k účetní závěrce. Společnost byla po celý rok v platební schopnosti. Část disponibilních finančních prostředků zhodnotila společnost pořízením státních dluhopisů (splatnost 2015) a část volných zdrojů společnost zhodnocuje v produktech KB etrading a ČSOB Spořící účet. Ukazatel Ukazatel rentability vlast. kapitálu (%) 10,1 9,7 Podíl zisku na zákl. kapitálu (%) 16,6 17,6 Ukazatel rentability tržeb (%) 17,6 21 Ukazatel ziskové marže (%) 13,7 16,6 Ukazatel nákladovosti (%) 82,4 79 Čistý zisk na akcii (Kč) HV před zdaněním (tis. Kč) Zisk po zdanění (tis. Kč) Celkové výkony (tis. Kč) Vlastní výkony (tis. Kč) Přidaná hodnota (tis. Kč) Přidaná hodnota na 1 prac. (tis. Kč) Celkové výkony ponížené o veřejné prostředky Vlastní výkony = celkové výkony - externí kooperace 15

17 Struktura nákladů v roce % 3 % 7 % 11 % 7 % externí kooperace ostatní služby 5 % ostatní náklady (rezervy, daně...) odpisy majetku spotřeba materiálu a energie 56 % opravy a údržba osobní náklady Struktura výnosů v roce % 2 % finanční výnosy státní dotace, granty zakázková činnost 80 % Vývoj HV před zdaněním v období Vývoj přidané hodnoty v období

18 Podnikatelské aktivity a cíle v roce 2011 Podnikatelské aktivity společnosti budou v roce 2011 rozvíjeny v souladu se zpracovanou Koncepcí rozvoje VÚHU, a.s. schválenou valnou hromadou v roce Deklarované cíle jsou postupně naplňovány. Hlavní cíle společnosti pro rok 2011 Zajišťovat soulad s požadavky akreditačních pravidel v oblasti zkušebnictví (akreditovaná laboratoř č. 1078), autorizované osoby AO 242 a certifikačního orgánu COV 3066, Realizovat investiční program v rozsahu, který zajistí podmínky pro činnost společnosti v dalších letech (zejména obnova a inovace přístrojového vybavení a techniky), Dosáhnout maximálních finančních výnosů volných peněžních prostředků v souladu s rozhodnutím představenstva o využívání vhodných produktů finančního trhu, Aktivně působit v hodnotících orgánech poskytovatelů dotací v oblasti vědy, výzkumu a inovací (MŠMT, MPO, Výzkumný fond pro uhlí a ocel v EU, WEC - World Energy Council), Zajišťovat odborný růst zaměstnanců a to zejména zapojením do výzkumných projektů řešených s podporou veřejných finančních prostředků, Realizovat plán výcviku zaměstnanců a rozvíjet odborné týmy Podnikatelský záměr pro rok 2011 Představenstvo společnosti schválilo usnesením č. 2 zápisu č. 123/2010 ze dne Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2011 v následujících parametrech: hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč, v oblasti investiční politiky nepřekročit investice ve výši tis. Kč, v oblasti oprav a údržby nepřekročit výši tis. Kč, v oblasti mzdových nákladů nepřekročit výši tis. Kč. 17

19 8 Účetní závěrka za rok 2010 VÚHU a. s., jako právnická osoba účtuje od svého vzniku v soustavě podvojného účetnictví a účetní závěrku roku 2010 provedla podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a českých účetních standardů. Odvodové a daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu a dalším oprávněným subjektům byly řádně a včas plněny. Účetní závěrka za rok 2010 byla v souladu s obecně závaznými předpisy ověřena dne auditorkou Ing. Dagmar Švecovou, číslo oprávnění KAČR V souladu s ustanovením článku 40 stanov společnosti byla účetní závěrka předložena dozorčí radě k přezkoumání. Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. je přílohou č. 1 Výroční zprávy. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami je přílohou č. 2 této Výroční zprávy. 18

20 9 Návrh na rozdělení zisku za rok 2010 V souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti předkládá představenstvo valné hromadě návrh na následující rozdělení zisku za rok 2010: A. Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2010 Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění) a) splatná - z běžné činnosti - z mimořádné činnosti b) odložená Zisk po zdanění ,95 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,95 Kč B. Návrh na rozdělení zisku podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti povinný minimální příděl do rezervního fondu společnosti 5% z čistého zisku ke schválení valnou hromadou - dividendy - příděl do sociálního fondu - tantiémy - příděl do fondu technického rozvoje - do nerozděleného zisku ,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,25 Kč Zisk po zdanění celkem ,95 Kč Odůvodnění návrhu na rozdělení zisku, část B2 V důsledku zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, je podle 28, odst. 2, písm. d) povinen uchazeč o podporu veškerý zisk po zdanění a případném povinném přídělu do rezervního fondu využívat pouze k podpoře výzkumu. Proto po povinném přídělu do rezervního fondu je navrženo celý zisk ponechat v nerozděleném zisku. 19

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 2009 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI [3] Předmět podnikání společnosti [5]

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více