Výroční zpráva Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most"

Transkript

1 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost představenstva v roce Složení orgánů společnosti... Vlastnická struktura akcionářů... Organizační struktura společnosti... Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok Úvod... Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie... Odborný útvar Technologické procesy a tvorba krajiny... Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř... Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou... Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum... Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí... Výzkumná a vývojová činnost v roce Ekonomický útvar a správa majetku Podnikatelské aktivity a cíle v roce Podnikatelský záměr pro rok Účetní závěrka za rok Návrh na rozdělení zisku za rok Zpráva dozorčí rady Příloha č. 1: Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Příloha č. 2: Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce, příloha k účetní závěrce a účetní výkazy sestavené k Příloha č. 3: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2010

3 1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, předkládám Vám výroční zprávu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s., která hodnotí vývoj a aktivity společnosti v roce I v tomto roce tak jako v letech předchozích Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. přispíval svojí servisní, expertní i výzkumnou činností k řešení problematiky hnědouhelného hornictví i potřeb regionu. Naplňoval svoji Koncepci rozvoje schválenou valnou hromadou v roce 2006 a to zejména svými službami poskytovanými nejen pro významné akcionáře Czech Coal, a.s. a Severočeské doly a.s., ale také pro ostatní podnikatelské subjekty. I nadále pokračovala spolupráce s významnými výrobními organizacemi v regionu, tj. s Unipetrolem, RPA s.r.o., Českou rafinérskou, a.s. a Dalkií ČR a.s. Výzkumný ústav se dlouhodobě angažuje také v environmentální oblasti a to prostřednictvím Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou, které je již desátý rok významným informačním environmentálním zdrojem, poskytujícím informace v oblasti ochrany životního prostředí nejen v našem regionu, ale i mimo něj. V oblasti výzkumné a vývojové činnosti ústav v roce 2010 úspěšně obstál při řešení deseti výzkumných projektů z veřejných prostředků a vyrovnal se v předepsaných termínech se svými závazky vůči státu, obchodním partnerům i zaměstnancům. Trvalou prioritou ústavu je zajištění kontinuity odborných znalostí a know-how tak, aby kolektiv pracovníků byl připraven přispívat svoji činností k posílení technického pokroku v oblasti hnědouhelného hornictví ve prospěch našich akcionářů. Dosažený hospodářský výsledek v roce 2010 byl nejlepším výsledkem od transformace ústavu v roce Zisk před zdaněním dosáhl výše 15,687 mil. Kč. Ráda bych poděkovala všem pracovníkům ústavu za splnění úkolů v roce 2010 a věřím, že budou usilovat i o splnění úkolů plánovaných a očekávaných v roce Moje poděkování patří také členům představenstva a dozorčí rady, kteří se aktivně podíleli na vedení společnosti s cílem udržet její prosperitu v zájmu všech akcionářů. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., v. r. předseda představenstva 2

4 2 Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Hlavní poslání VÚHU a.s. být klíčovou technicko-inženýrskou a výzkumnou organizací přispívající k rozvoji hnědouhelného hornictví v ČR, promítat své znalosti a zkušenosti do služeb pro hlavní akcionáře i ostatní zákazníky, znalosti získané v oblastech hornictví a zahlazování následků těžby zhodnocovat v ostatních průmyslových oblastech. zhodnocovat získané know-how v ostatních průmyslových odvětvích, vyčlenit adekvátní část prostředků na vytváření předpokladů naplnění této vize, především na zvyšování úrovně know-how, zvyšování úrovně infrastruktury a výchovu mladé generace a na zlepšování systému řízení kvality, politiku, strategii a kulturu společnosti ve všech oblastech podřídit této vizi a vytvářet předpoklady k jejímu trvalému uplatňování, být hlavním regionálním informačním zdrojem v oblasti životního prostředí. Vize získat vedoucí technicko-inženýrskou a výzkumnou pozici v ČR v oblasti hnědouhelného hornictví zvyšováním úrovně know-how a poskytováním integrálních řešení Zaměřujeme se hlavně na tyto cíle technicko-inženýrskými službami v oblasti hnědouhelného hornictví podporovat dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz těžebních společností, být technickým zázemím hlavních akcionářů těžebních společností v oblasti hornictví a zahlazování následků těžby, využívat své schopnosti při poskytování služeb i pro další zákazníky, získat vedoucí pozici ve výzkumu v oblasti hnědouhelného hornictví a zahlazování následků těžby lomových způsobem v ČR, zajišťovat komplexní služby pro hlavní akcionáře a integrovat nakládání s odpady z těžby, přispívat k využívání čistých uhelných technologií v ČR zejména výzkumnou a vývojovou činností, 3

5 3 Činnost představenstva v roce 2010 Představenstvo jako statutární orgán akciové společnosti se v průběhu roku 2010 sešlo k osmi řádným zasedáním. Představenstvo se systematicky věnovalo všem rozhodujícím otázkám řízení společnosti, zejména hodnocení dosažených výsledků při naplňování podnikatelského záměru roku 2010, racionalizaci a hospodárnosti všech činností, novým podnikatelským aktivitám a dalším otázkám, náležejícím do působnosti představenstva. Představenstvo důsledně respektovalo obecně závazné předpisy, stanovy společnosti a zájmy svých akcionářů. 4

6 4 Složení orgánů společnosti V roce 2010 došlo k následujícím personálním změnám ve složení orgánů společnosti: zánik členství v představenstvu Ing. Erich Grünbaum vznik členství v představenstvu Mgr. Jana Holková K pracovalo představenstvo a dozorčí rada společnosti v následujícím složení: Představenstvo Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - předseda Mgr. Jana Holková - člen Ing. Jiří Kvěš - člen Ing. Vladimír Rouček - člen Ing. Vratislav Vajnar - člen Dozorčí rada Ing. Ivan Dykast, CSc. - předseda doc. Ing. Jan Rančák, CSc. - člen Ing. Pavel Schmidt - člen Ing. Markéta Šetková - člen Ing. Pavel Šitner - člen Ing. Viera Vojtěchová - člen Vedení a.s. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - ředitel Dr. Ing. Lubomír Chytka - technický náměstek Ing. Milan Korenc - ekonomický náměstek Vedení odborných útvarů Ing. Josef Halíř, Ph.D. Geotechnika a hydrogelogie Ing. Pavel Schmidt Akreditovaná zkušební laboratoř Ing. Alena Miletičová Podnikatelské a inovační centrum Ing. Jaromír Täuber Technologické procesy a tvorba krajiny Ing. Renata Zárubová Autorizovaná osoba 242, COV 3066 Ing. Soňa Hykyšová Ekologické centrum Most a Kralupy 5

7 5 Vlastnická struktura akcionářů Vlastnická struktura akcionářů byla k následující: Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu společnosti v % Czech Coal a.s ,580 Severočeské doly a. s. Chomutov ,582 Individuální akcionáři ,393 Ostatní (Investiční fondy, právnické osoby) 313 0,445 Celkem ,000 V roce 2010 nebyly pořízeny žádné vlastní akcie, zatimní listy ani obchodní podíly. 6 Organizační struktura společnosti Organizační struktura platná k Ředitel společnosti Kancelář ředitele Řízení jakosti a controlling Technický náměstek Geotechnika a hydrogeologie Podnikatelské a inovační centrum a správa informací Technologické procesy a tvorba krajiny Autorizovaná osoba Certifikační orgán Ekonomický náměstek Účtárna Personalistika a mzdy Správa majetku Správa sítě Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou Akreditovaná zkušební laboratoř Laboratoř paliv, odpadů a vod Laboratoř technické diagnostiky Laboratoř testování hornin Laboratoř imisních a emisních měření 6

8 7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok Úvod Valná hromada společnosti, konaná dne 4. června 2010, schválila pro rok 2010 podnikatelský záměr a uložila společnosti vytvořit hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč. Společnost v roce 2010 dosáhla zisku před zdaněním ve výši tis. Kč a podařilo se jí překročit plánovaný podnikatelský záměr o tis. Kč. Společnost v roce 2010 vydala celkem 124 odborných posudků a technických zpráv. V roce 2010 společnost splnila všechny finanční závazky vůči státu, partnerům i zaměstnancům a nemusela použít bankovní ani jiné úvěry a výpomoci. Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí. 7

9 7.2 Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie Odborný útvar v roce 2010 řešil problematiku geotechniky a hydrogeologie jednotlivých lokalit severočeské hnědouhelné a sokolovské pánve. Pro akciovou společnost Litvínovská uhelná a.s. byla řešena řada úkolů. Jedním z nich byl monitoring stability bočních svahů lomu ČSA, který je zajišťován v dlouhodobé časové řadě, a dále pak projektové řešení severozápadních svahů lomu ČSA. V oblasti hydrogeologie bylo provedeno vyhodnocení režimního měření v předpolí lomu ČSA, dále analýza anomálních skutečností na pozorovacích vrtech lomu ČSA a analýza stavu odpadního koryta řeky Bíliny včetně odběrů a analýz dnového sedimentu. Pro společnost Vršanská uhelná a.s. byly stěžejní práce zaměřeny na režimní měření pohybů hladiny podzemní vody a na lokalizaci a podrobnou analýzu vrtů bývalých odvodňovacích bariér. Pro výše uvedené uhelné společnosti byla nadále zajišťována mapová evidence a dokumentace území (dataregistr). Pro Severočeské doly a.s. byl řešen významný projekt zaměřený na měření a kontinuální vyhodnocování pórových tlaků ve výsypce Radovesice. Hydrogeologické práce byly rovněž zaměřeny na prostory výsypek Radovesice, Pokrok, Merkur, Prunéřov, Březno. Pro Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. byly prováděny geotechnické práce na vnitřní výsypce lomu Jiří a ve zbytkové jámě lomu Medard-Libík. V roce 2010 se podílel útvar na řešení projektu Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin a výzkumného záměru. Pro MF ČR je dlouhodobě prováděn supervizní dohled sanačních a rekultivačních prací, realizovaných v rámci projektu Vnitřní výsypka II. etapa zatápění zbytkové jámy lomu Chabařovice vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací hnědouhelné společnosti PKÚ s.p. 8

10 7.3 Odborný útvar Technologické procesy a tvorba krajiny Činnost tohoto útvaru se v roce 2010 profilovala do oblastí báňského, strojního a rekultivačního projektování. Nejvýznamnějšími smluvními partnery byly tradičně těžební společnosti Czech Coal a.s., Severočeské doly a.s. a především ČEZ a.s. V oblasti rekultivace krajiny se útvar v roce 2010 zabýval projektovou a inženýrskou činností se zaměřením na zpracování projektových dokumentací pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti pro zajištění vydání správních povolení a autorský dozor při provádění stavby. Pro MF ČR byl také v roce 2010 zajišťován supervizní dohled v rámci Programu řešení ekologických škod. Pro oblast báňského strojírenství je útvar pracovištěm specializovaným na řešení problémů rypných orgánů kolesových a korečkových rýpadel, konstrukci koles a dopravních linek velkostrojů. V útvaru v roce 2010 pokračovalo řešení výzkumného projektu Ministerstva životního prostředí, který se zabývá využitím odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Rovněž pokračovalo řešení projektu Grantové agentury ČR, který se věnuje geologicko-pedologickému a biologickému výzkumu různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizaci rekultivačních přístupů k obnově krajiny. Útvar se rovněž podílel na řešení úkolů výzkumného centra Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin a výzkumného záměru. Pro ČEZ a.s. pokračovaly v roce 2010 práce na nejvýznamnější zakázce celého ústavu a to: Zpracování dokumentace pro realizaci stavby "Odvodnění strusky z EMĚ III, II a ET metodou hydrocyklonů na eletrárnách Mělník" Útvar každoročně organizačně zajišťuje odborný seminář Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného při povrchovém dobývání, kterého se v roce 2010 zúčastnilo 125 specialistů ze 42 odborných firem ČR. 9

11 7.4 Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř Akreditovaná zkušební laboratoř č poskytovala v roce 2010 služby v plném rozsahu své akreditace pro potřeby těžebních společností i ostatní zákazníky, ale také pro vnitřní potřeby ostatních odborných útvarů společnosti. V rámci své působnosti a rozsahu akreditace se zúčastnila v roce 2010 jedenácti testů odborné způsobilosti a mezilaboratorního porovnání. Služby zkušební laboratoře jsou tradičně zaměřeny na rozbory tuhých paliv, odpadů, vody, měření imisí, hluku, vibrací, bezdemontážní diagnostiku, stanovení fyzikálních a mechanických parametrů zemin, produktů po spalování a odsíření. Laboratoř technické diagnostiky (LTD) realizovala v průběhu roku 2010 celou řadu měření elektrických, výkonových a technických parametrů těžební technologie, tj. rýpadel, dopravních linek a zakládačů, měření termovizní, hluku a vibrodiagnostiku pro jednotlivé těžební společnosti Litvínovskou uhelnou a.s., Vršanskou uhelnou a.s., Severočeské doly a.s. a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s., ale i pro další zákazníky. Laboratoř imisních měření (LIEM) prováděla v roce 2010 měření imisí, parametrů pracovního prostředí a související technologická měření, zejména pro uhelné společnosti v regionu. Laboratoř provozuje dlouhodobý systém monitorování polutantů v ovzduší v okolí lomových provozů. Laboratoř paliv, odpadů a vod (LPOV) prováděla rozbory paliv, odpadů, vod a jiných materiálů, včetně odběrů vzorků pro širokou řadu zákazníků. Laboratoř testování hornin (LTH) prováděla testování hornin a dalších materiálů a to zejména pro potřeby Autorizované osoby AO 242. Dále zajišťovala v roce 2010 analytické zázemí pro zkušební provoz realizované stavby Strojní odvodnění strusky metodou hydrocyklonů v elektrárnách Mělník. Útvar akreditované zkušební laboratoře v roce 2010 řešil výzkumný projekt s podporou Grantové agentury ČR zaměřený na konverzi českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík. Dále se tento útvar významně podílel i v roce 2010 na řešení výzkumného záměru Výzkum fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech a výzkumného centra Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin. Akreditovaná zkušební laboratoř řešila i dva výzkumné projekty s podporou Ministerstva životního prostředí Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů a Stanovení koncentrací atmosférického aerosolu s vysokým velikostním a časovým rozlišením za účelem odhadu jeho zdrojů a genotoxity. Od roku 2009 jsou řešeny tímto útvarem i další dva výzkumné projekty v rámci programu TIP s podporou MPO a to Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu a Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu. V roce 2010 vydala akreditovaná zkušební laboratoř celkově 1481 akreditovaných protokolů s výsledky zkoušek a měření. V rámci pověření České obchodní inspekce pro posuzování kvality tuhých paliv bylo v roce 2010 zkušební laboratoří řešeno 6 požadavků ČOI na rozbory a vzorkování paliv. 10

12 7.5 Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV 3066 Výkony Autorizované osoby 242 (AO) a Certifikačního orgánu č (COV), certifikujícího výrobky, byly v roce 2010 prováděny v souladu s Rozhodnutím o autorizaci č. 36/2006 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze ze dne 1. září 2006 a podle Osvědčení o akreditaci k certifikaci výrobků, resp. produktů č. 603/2009 z , č. 63/2010 z a č. 470/2010 z vydaných Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Praha se stanovenou platností do Předměty autorizace a akreditace jsou certifikace výrobků a materiálů v oblastech stavebnictví, povrchového hornictví, rekultivace a strojních a elektrických zařízení v oblastech dobývání a úpravy nerostů a surovin. Na základě realizovaných procesů posouzení shody a certifikace vydala AO v roce 2010 podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějšího předpisu, celkem 7 nových dokumentů Stavební technické osvědčení a u držitelů těchto dokumentů a nálezů Certifikát výrobku dříve vydaných, provedla celkem 16 dohledových auditů nad uplatňovaným systémem řízení výroby v místech výroby. Na základě provedeného posouzení shody se základními požadavky podle ustanovení nařízení vlády č. 176/2008 Sb., realizoval COV celkem 5 certifikačních řízení k vybraným strojním zařízením, zakončených vydáním nálezů Certifikát typu. V souladu s platnými osvědčeními o akreditaci poskytl COV v roce 2010 konzultace a odborné poradenské služby, s respektováním vyloučení střetů zájmů, v oblastech obecně platných variantních postupů při posuzování shody výrobků v regulované sféře, požadavků na technickou dokumentaci k výrobkům, dokladování systémů řízení výroby v certifikovaných systémech nebo způsobů prohlašování shody výrobků se základními požadavky podle platných právních předpisů pro celkem 20 právnických osob z celé České republiky. Přednášková činnost k uplatňování relevantních právních a technických předpisů při posuzování shody resp. certifikaci stanovených výrobků byla v roce 2010 realizována na dvou tematicky zaměřených seminářích. Při výkonech v působnosti ZKUŠEBNY bylo v roce 2010 provedeno v neregulované sféře, v režimu dobrovolné atestace (certifikace), komplexní přezkoušení technických vlastností reprezentativních vzorků nestanovených výrobků vč. posouzení jejich shody s relevantními základními požadavky a přezkoumání úrovní jejich technické dokumentace. Nedílnou součástí realizovaných procesů bylo i posouzení zajištěnosti souvisejících systémů řízení výroby v místech výroby u 15 výrobců. Na základě předmětných činností bylo vydáno v roce 2010 celkem 6 dokumentů Atest o výsledcích průkazních zkoušek vzorku typu a posouzení shody a z předepsaných dohledů nad řádným fungováním systémů řízení výroby, k těmto dříve vydaným dokumentům bylo jejich držitelům vydáno celkem 24 hodnotících zpráv. 11

13 7.6 Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy n/vlt. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou (ECM a K) se stejně jako v předchozích letech zabývalo poskytováním a zpracováním informací o životním prostředí, monitoringem znečištění ovzduší a ekoporadenstvím. Tato činnost vyplývá z dlouhodobých smluv uzavřených s organizacemi, přispívajícími na provoz. Nad rámec těchto smluv se Ekologické centrum věnovalo dalším zakázkám. Ekologické centrum Most a Kralupy funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí, které se kromě monitoringu znečištění ovzduší zaměřuje na regionální témata ochrany životního prostředí, ekoporadenství a environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Ekologické centrum provozuje dvě bezplatné ekoporadenské telefonní linky, prostřednictvím kterých bylo v roce 2010 zodpovězeno 1904 dotazů. Environmentální osvětu veřejnosti zajišťuje centrum také formou vydávání tiskových zpráv a článků. V roce 2010 bylo vydáno 58 tiskových zpráv a 4 čísla elektronického zpravodaje ECM a 4 čísla obdobného zpravodaje ECK. V roce 2010 byly realizovány výukové programy na téma Chemie a životní prostředí, kterých se zúčastnilo 777 studentů základních a středních škol v Ústeckém kraji. V roce 2010 se Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou věnovalo také realizaci následujících projektů: výukový program Zelené nakupování, výukový program Chemie a životní prostředí, odborný seminář Není nám lhostejné životní prostředí nakládání s odpady. Ekologické centrum Most spravuje také webové stránky Výzkumného ústavu a.s. a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci. 7.7 Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum Největší pozornost byla v roce 2010 zaměřena na výkon agenturních činností Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy na podporu výzkumu a vývoje EU (RKO). V roce 2007 byla za finanční podpory MŠMT zahájena v pořadí již třetí etapa působnosti této organizace v regionu NUTS II Severozápad pro období RKO tvoří konsorcium tří subjektů (VÚHU a.s., VŠFS, o.p.s. a Asistenční centrum, a.s.), kde VÚHU a.s., resp. pracoviště Podnikatelské a inovační centrum, sehrává úlohu hlavního řešitele a koordinátora projektu. Činnost je zaměřena na propagaci programů na podporu výzkumu a vývoje a realizaci projektů (především 7. Rámcového programu EU). V souladu s cíli projektu zajišťovala kontaktní organizace na regionální úrovni přednáškovou, propagační a poradenskou činnost, vyhledávání partnerů do projektů a dále zajišťovala správu webových stránek RKO. 12

14 7.8 Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ je odborný časopis, který je svým obsahem zaměřen na prezentaci výzkumných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se k problematice hornictví (těžby, úpravy a užití uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní činnosti), energetiky a ekologie. Posláním časopisu je vytvořit prostor pro publikaci původních prací a pro diskusi o řešených otázkách ve výše uvedených oblastech a zároveň přinášet informace i pro širší veřejnost, zprostředkovávat zkušenosti a přehledy z domova i zahraničí. Odborný časopis je vydáván již od roku 1961 a publikované příspěvky jsou od roku 2005 recenzovány. V roce 2010 došlo v redakční radě k personálním změnám, resp. k jejímu rozšíření o zahraničního člena. Redakční rada pracovala v tomto složení: RNDr. Ing. Josef Valeš - předseda, VÚHU a.s. Ing. Český Vladimír - SU, právní nástupce, a.s. Sokolov Ing. Soňa Hykyšová - VÚHU a.s. Ing. Petr Kolman - Litvínovská uhelná a.s. Ing. Evžen Pichler, CSc. - VÚHU a.s. Ing. Vladimír Rouček - Vršanská uhelná a.s. Ing. Karel Strakoš - Most Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - VÚHU a.s. Ing. Martin Vrubel, Ph.D. - SD a.s. Chomutov doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc., ÚJEP Ústí n/l. Ing. Vlastimil Vozka - Magistrát města Most doc. Ing. Mária Kušnierová, Ph.D. - ÚGt SAV (SR) Od roku 2008 tento odborný časopis splňuje požadavky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace na recenzovaná odborná periodika a byl jejím rozhodnutím zařazen do seznamu časopisů uznávaných pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Zařazení Zpravodaje Hnědé uhlí do tohoto seznamu je významným oceněním kvality časopisu a zároveň přínosem pro autory příspěvků. Časopis vychází čtvrtletně a příspěvky mají rozšířená abstrakta v německém a anglickém jazyce. V roce 2010 bylo ve Zpravodaji Hnědé uhlí uveřejněno 29 odborných publikací. 13

15 7.9 Výzkumná a vývojová činnost v roce 2010 Využití odborných výzkumných a vývojových kapacit ústavu je podmíněno úspěšnými výběrovými řízeními ve veřejných soutěžích a získáním finanční podpory na vědu a výzkum z veřejných prostředků. V roce 2010 probíhalo řešení celkem 10 projektů VaV s celkovou výší dotace tis. Kč. Z celkového počtu řešených projektů byly 2 projekty řešeny s podporou Grantové agentury ČR, 4 výzkumné projekty s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 2 projekty s podporou Ministerstva životního prostředí a 2 projekty s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Poskytnuté finanční prostředky na řešení projektů byly čerpány podle stanovených pravidel poskytovatelů. Při hodnocení předávaných dílčích zpráv poskytovateli nebyly shledány žádné nedostatky jak po stránce věcného plnění, tak z hlediska čerpání finančních prostředků, resp. uznaných nákladů. Výstupy z řešení výzkumných projektů byly v roce 2010 publikovány formou 31 příspěvky v odborných časopisech, 32 přednáškami ve sbornících v ČR i zahraničí. 1 výstup byl chráněn dle zvláštních předpisů (užitný vzor). Projekt MŽP SP-1a Stanovení koncentrací atmosférického areosolu s vysokým velikostním a časovým rozlišením za účelem odhadu jeho zdrojů a genotoxicity. Řešitelem projektu je UK Praha, VÚHU a.s. je spoluřešitelem. Výše podpory z veřejných prostředků v roce 2010 činila tis. Kč. Projekt MPO FR-TI1/537 - Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu. Řešení projektu bylo zahájeno v roce 2009, výše podpory v roce 2010 činila 950 tis. Kč. Projekt MPO FR-TI1/170 - Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu. Řešení projektu bylo zahájeno v roce 2009, výše podpory činila 860 tis. Kč. V průběhu roku 2010 probíhalo řešení celkem 2 standardních grantových projektů. Grantová agentura ČR poskytla na jejich řešení podporu v celkové výši tis. Kč. V roce 2010 poskytlo MŠMT institucionální podporu na rozvoj ve výši 692 tis. Kč. Výzkumný záměr MSM Využití fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím hnědého uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech. VÚHU a.s. je jediným řešitelem, doba řešení: Výše podpory z veřejných prostředků pro rok 2010 činila tis. Kč. CV 1M Centrum integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin. VÚHU a.s. je spoluřešitelem (hlavním řešitelem projektu je VŠB-TU Ostrava, HGF), doba řešení: Výše účelové podpory z veřejných prostředků v roce 2010 činila celkem tis. Kč. Projekt MŽP SP/2f2/98/07 - Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Nositelem projektu je VÚV v.v.i. - pobočka Ostrava a VÚHU a.s. je řešitelem pro oblast 03 - Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv. Výše podpory z veřejných prostředků činila v roce 2010 celkem tis. Kč. Projekt MŠMT OK Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy podpory výzkumu a vývoje EU Výše podpory v roce 2010 činila 545 tis. Kč. 14

16 7.10 Ekonomický útvar a správa majetku Ekonomické a finanční výsledky akciové společnosti dosažené v roce 2010 lze považovat za velmi úspěšné. Společnost vytvořila zisk před zdaněním ve výši tis. Kč při celkových výnosech tis. Kč a nákladech tis. Kč. Dosažený hospodářský výsledek je nejvyšší od vzniku resp. transformace společnosti v roce Plánovaný hospodářský výsledek ve výši tis. Kč byl překročen o tis. Kč a ve srovnání s rokem 2009 byl hospodářský výsledek překročen o 776 tis. Kč. V oblasti oprav a udržování společnost v roce 2010 vynaložila prostředky v celkové výši tis. Kč (opravy ze zákonné rezervy tis. Kč, opravy vozového parku 340 tis. Kč, běžné opravy staveb v areálu společnosti 645 tis. Kč a opravy strojů a zařízení 932 tis. Kč). Pro srovnání s rokem předcházejícím byly v oblasti oprav vynaloženy vyšší náklady o cca 0,5 mil. Kč. V oblasti investic společnost vynaložila roce 2010 prostředky ve výši 9,1 mil. Kč. Převážná část investičních výdajů ve výši 8,5 mil. Kč byla vynaložena na rekonstrukci monitorovacích stanovišť na měření prašnosti a částka 0,46 mil. Kč byla investována do stavebních úprav laboratoří. Pro srovnání s rokem předcházejícím byly v oblasti investic vynaloženy nižší prostředky o cca 8 mil. Kč. V roce 2010 byl průměrný počet zaměstnanců 82. Mzdové náklady na pracovníka činily 409 tis. Kč. Ze sociálního fondu společnost opětovně jako v roce 2009 poskytla příspěvek formou Unišeků ve výši 2 tis. Kč na zaměstnance. Dále byly ze sociálního fondu poskytovány bezúročné půjčky zaměstnancům. O výsledcích plnění podnikatelského záměru pro rok 2010 v oblasti hospodářského výsledku a o stavu majetku i závazků společnosti k vypovídají v hodnotovém vyjádření účetní výkazy - Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha (v plném rozsahu). Další podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 2010 jsou pak patrné z Přílohy k účetní závěrce. Společnost byla po celý rok v platební schopnosti. Část disponibilních finančních prostředků zhodnotila společnost pořízením státních dluhopisů (splatnost 2015) a část volných zdrojů společnost zhodnocuje v produktech KB etrading a ČSOB Spořící účet. Ukazatel Ukazatel rentability vlast. kapitálu (%) 10,1 9,7 Podíl zisku na zákl. kapitálu (%) 16,6 17,6 Ukazatel rentability tržeb (%) 17,6 21 Ukazatel ziskové marže (%) 13,7 16,6 Ukazatel nákladovosti (%) 82,4 79 Čistý zisk na akcii (Kč) HV před zdaněním (tis. Kč) Zisk po zdanění (tis. Kč) Celkové výkony (tis. Kč) Vlastní výkony (tis. Kč) Přidaná hodnota (tis. Kč) Přidaná hodnota na 1 prac. (tis. Kč) Celkové výkony ponížené o veřejné prostředky Vlastní výkony = celkové výkony - externí kooperace 15

17 Struktura nákladů v roce % 3 % 7 % 11 % 7 % externí kooperace ostatní služby 5 % ostatní náklady (rezervy, daně...) odpisy majetku spotřeba materiálu a energie 56 % opravy a údržba osobní náklady Struktura výnosů v roce % 2 % finanční výnosy státní dotace, granty zakázková činnost 80 % Vývoj HV před zdaněním v období Vývoj přidané hodnoty v období

18 Podnikatelské aktivity a cíle v roce 2011 Podnikatelské aktivity společnosti budou v roce 2011 rozvíjeny v souladu se zpracovanou Koncepcí rozvoje VÚHU, a.s. schválenou valnou hromadou v roce Deklarované cíle jsou postupně naplňovány. Hlavní cíle společnosti pro rok 2011 Zajišťovat soulad s požadavky akreditačních pravidel v oblasti zkušebnictví (akreditovaná laboratoř č. 1078), autorizované osoby AO 242 a certifikačního orgánu COV 3066, Realizovat investiční program v rozsahu, který zajistí podmínky pro činnost společnosti v dalších letech (zejména obnova a inovace přístrojového vybavení a techniky), Dosáhnout maximálních finančních výnosů volných peněžních prostředků v souladu s rozhodnutím představenstva o využívání vhodných produktů finančního trhu, Aktivně působit v hodnotících orgánech poskytovatelů dotací v oblasti vědy, výzkumu a inovací (MŠMT, MPO, Výzkumný fond pro uhlí a ocel v EU, WEC - World Energy Council), Zajišťovat odborný růst zaměstnanců a to zejména zapojením do výzkumných projektů řešených s podporou veřejných finančních prostředků, Realizovat plán výcviku zaměstnanců a rozvíjet odborné týmy Podnikatelský záměr pro rok 2011 Představenstvo společnosti schválilo usnesením č. 2 zápisu č. 123/2010 ze dne Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2011 v následujících parametrech: hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč, v oblasti investiční politiky nepřekročit investice ve výši tis. Kč, v oblasti oprav a údržby nepřekročit výši tis. Kč, v oblasti mzdových nákladů nepřekročit výši tis. Kč. 17

19 8 Účetní závěrka za rok 2010 VÚHU a. s., jako právnická osoba účtuje od svého vzniku v soustavě podvojného účetnictví a účetní závěrku roku 2010 provedla podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a českých účetních standardů. Odvodové a daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu a dalším oprávněným subjektům byly řádně a včas plněny. Účetní závěrka za rok 2010 byla v souladu s obecně závaznými předpisy ověřena dne auditorkou Ing. Dagmar Švecovou, číslo oprávnění KAČR V souladu s ustanovením článku 40 stanov společnosti byla účetní závěrka předložena dozorčí radě k přezkoumání. Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. je přílohou č. 1 Výroční zprávy. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami je přílohou č. 2 této Výroční zprávy. 18

20 9 Návrh na rozdělení zisku za rok 2010 V souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti předkládá představenstvo valné hromadě návrh na následující rozdělení zisku za rok 2010: A. Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2010 Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění) a) splatná - z běžné činnosti - z mimořádné činnosti b) odložená Zisk po zdanění ,95 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,95 Kč B. Návrh na rozdělení zisku podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti povinný minimální příděl do rezervního fondu společnosti 5% z čistého zisku ke schválení valnou hromadou - dividendy - příděl do sociálního fondu - tantiémy - příděl do fondu technického rozvoje - do nerozděleného zisku ,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,25 Kč Zisk po zdanění celkem ,95 Kč Odůvodnění návrhu na rozdělení zisku, část B2 V důsledku zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, je podle 28, odst. 2, písm. d) povinen uchazeč o podporu veškerý zisk po zdanění a případném povinném přídělu do rezervního fondu využívat pouze k podpoře výzkumu. Proto po povinném přídělu do rezervního fondu je navrženo celý zisk ponechat v nerozděleném zisku. 19

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků

Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků 1. PROJEKTY ŘEŠENÉ S PODPOROU GA ČR Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků GA105/09/1554 Ukončení prosinec 2012 GA ČR Spoluřešitel

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti AKADEMIE za období červenec 2011 až červen 2012 Tato výroční zpráva byla projednána na společném zasedání správní a dozorčí rady konaném dne 19. července 2012

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

za období 1.4.2006 31.3.2007

za období 1.4.2006 31.3.2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 1.4.2006 31.3.2007 Vypracoval: Lucie Kružicová Podklady poskytl: Richard Smolík, Ing. Renáta Pavelková, Ing. Václav Klaška, Ing. Michal Šlachta Datum: 20.7.2007 Strana 1 z 29 1

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 1 Agregovaná skupina Agregované výkazy k 31. prosinci 2009 byly sestaveny agregací výkazů společností Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003

Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003 Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003 I. Popis společnosti 1. Základní údaje Název společnosti: WEST BROKERS a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Plzeň, Purkyňova 25, č.p. 1008, PSČ: 30100 IČO:

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Podrobné finanční výsledky skupiny Czech Coal Výkazy sestavené dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví /IFRS/ k 31. 12. 2010. I. Základní ekonomické údaje

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč PŘÍLOHA k účetní závěrce k 31.12.2011 R.JELINEK GROUP SE Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč I. Obecné údaje Právní forma právnické osoby : evropská společnost Název společnosti : R.JELINEK GROUP

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Výroční zpráva 2009

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Výroční zpráva 2009 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva za rok 2009 str. 1 / 25 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva I. Základní údaje o společnosti II. Údaje o základním kapitálu

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 emitenta kótovaného cenného papíru za první pololetí roku 2007 17.8.2007 Obsah Popisná část pololetní zprávy... 5 Stav a vývojové tendence podnikatelské

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více