Výroční zpráva Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most"

Transkript

1 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost představenstva v roce Složení orgánů společnosti... Vlastnická struktura akcionářů... Organizační struktura společnosti... Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok Úvod... Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie... Odborný útvar Technologické procesy a tvorba krajiny... Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř... Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou... Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum... Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí... Výzkumná a vývojová činnost v roce Ekonomický útvar a správa majetku Podnikatelské aktivity a cíle v roce Podnikatelský záměr pro rok Účetní závěrka za rok Návrh na rozdělení zisku za rok Zpráva dozorčí rady Příloha č. 1: Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Příloha č. 2: Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce, příloha k účetní závěrce a účetní výkazy sestavené k Příloha č. 3: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2010

3 1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, předkládám Vám výroční zprávu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s., která hodnotí vývoj a aktivity společnosti v roce I v tomto roce tak jako v letech předchozích Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. přispíval svojí servisní, expertní i výzkumnou činností k řešení problematiky hnědouhelného hornictví i potřeb regionu. Naplňoval svoji Koncepci rozvoje schválenou valnou hromadou v roce 2006 a to zejména svými službami poskytovanými nejen pro významné akcionáře Czech Coal, a.s. a Severočeské doly a.s., ale také pro ostatní podnikatelské subjekty. I nadále pokračovala spolupráce s významnými výrobními organizacemi v regionu, tj. s Unipetrolem, RPA s.r.o., Českou rafinérskou, a.s. a Dalkií ČR a.s. Výzkumný ústav se dlouhodobě angažuje také v environmentální oblasti a to prostřednictvím Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou, které je již desátý rok významným informačním environmentálním zdrojem, poskytujícím informace v oblasti ochrany životního prostředí nejen v našem regionu, ale i mimo něj. V oblasti výzkumné a vývojové činnosti ústav v roce 2010 úspěšně obstál při řešení deseti výzkumných projektů z veřejných prostředků a vyrovnal se v předepsaných termínech se svými závazky vůči státu, obchodním partnerům i zaměstnancům. Trvalou prioritou ústavu je zajištění kontinuity odborných znalostí a know-how tak, aby kolektiv pracovníků byl připraven přispívat svoji činností k posílení technického pokroku v oblasti hnědouhelného hornictví ve prospěch našich akcionářů. Dosažený hospodářský výsledek v roce 2010 byl nejlepším výsledkem od transformace ústavu v roce Zisk před zdaněním dosáhl výše 15,687 mil. Kč. Ráda bych poděkovala všem pracovníkům ústavu za splnění úkolů v roce 2010 a věřím, že budou usilovat i o splnění úkolů plánovaných a očekávaných v roce Moje poděkování patří také členům představenstva a dozorčí rady, kteří se aktivně podíleli na vedení společnosti s cílem udržet její prosperitu v zájmu všech akcionářů. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., v. r. předseda představenstva 2

4 2 Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Hlavní poslání VÚHU a.s. být klíčovou technicko-inženýrskou a výzkumnou organizací přispívající k rozvoji hnědouhelného hornictví v ČR, promítat své znalosti a zkušenosti do služeb pro hlavní akcionáře i ostatní zákazníky, znalosti získané v oblastech hornictví a zahlazování následků těžby zhodnocovat v ostatních průmyslových oblastech. zhodnocovat získané know-how v ostatních průmyslových odvětvích, vyčlenit adekvátní část prostředků na vytváření předpokladů naplnění této vize, především na zvyšování úrovně know-how, zvyšování úrovně infrastruktury a výchovu mladé generace a na zlepšování systému řízení kvality, politiku, strategii a kulturu společnosti ve všech oblastech podřídit této vizi a vytvářet předpoklady k jejímu trvalému uplatňování, být hlavním regionálním informačním zdrojem v oblasti životního prostředí. Vize získat vedoucí technicko-inženýrskou a výzkumnou pozici v ČR v oblasti hnědouhelného hornictví zvyšováním úrovně know-how a poskytováním integrálních řešení Zaměřujeme se hlavně na tyto cíle technicko-inženýrskými službami v oblasti hnědouhelného hornictví podporovat dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz těžebních společností, být technickým zázemím hlavních akcionářů těžebních společností v oblasti hornictví a zahlazování následků těžby, využívat své schopnosti při poskytování služeb i pro další zákazníky, získat vedoucí pozici ve výzkumu v oblasti hnědouhelného hornictví a zahlazování následků těžby lomových způsobem v ČR, zajišťovat komplexní služby pro hlavní akcionáře a integrovat nakládání s odpady z těžby, přispívat k využívání čistých uhelných technologií v ČR zejména výzkumnou a vývojovou činností, 3

5 3 Činnost představenstva v roce 2010 Představenstvo jako statutární orgán akciové společnosti se v průběhu roku 2010 sešlo k osmi řádným zasedáním. Představenstvo se systematicky věnovalo všem rozhodujícím otázkám řízení společnosti, zejména hodnocení dosažených výsledků při naplňování podnikatelského záměru roku 2010, racionalizaci a hospodárnosti všech činností, novým podnikatelským aktivitám a dalším otázkám, náležejícím do působnosti představenstva. Představenstvo důsledně respektovalo obecně závazné předpisy, stanovy společnosti a zájmy svých akcionářů. 4

6 4 Složení orgánů společnosti V roce 2010 došlo k následujícím personálním změnám ve složení orgánů společnosti: zánik členství v představenstvu Ing. Erich Grünbaum vznik členství v představenstvu Mgr. Jana Holková K pracovalo představenstvo a dozorčí rada společnosti v následujícím složení: Představenstvo Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - předseda Mgr. Jana Holková - člen Ing. Jiří Kvěš - člen Ing. Vladimír Rouček - člen Ing. Vratislav Vajnar - člen Dozorčí rada Ing. Ivan Dykast, CSc. - předseda doc. Ing. Jan Rančák, CSc. - člen Ing. Pavel Schmidt - člen Ing. Markéta Šetková - člen Ing. Pavel Šitner - člen Ing. Viera Vojtěchová - člen Vedení a.s. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - ředitel Dr. Ing. Lubomír Chytka - technický náměstek Ing. Milan Korenc - ekonomický náměstek Vedení odborných útvarů Ing. Josef Halíř, Ph.D. Geotechnika a hydrogelogie Ing. Pavel Schmidt Akreditovaná zkušební laboratoř Ing. Alena Miletičová Podnikatelské a inovační centrum Ing. Jaromír Täuber Technologické procesy a tvorba krajiny Ing. Renata Zárubová Autorizovaná osoba 242, COV 3066 Ing. Soňa Hykyšová Ekologické centrum Most a Kralupy 5

7 5 Vlastnická struktura akcionářů Vlastnická struktura akcionářů byla k následující: Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu společnosti v % Czech Coal a.s ,580 Severočeské doly a. s. Chomutov ,582 Individuální akcionáři ,393 Ostatní (Investiční fondy, právnické osoby) 313 0,445 Celkem ,000 V roce 2010 nebyly pořízeny žádné vlastní akcie, zatimní listy ani obchodní podíly. 6 Organizační struktura společnosti Organizační struktura platná k Ředitel společnosti Kancelář ředitele Řízení jakosti a controlling Technický náměstek Geotechnika a hydrogeologie Podnikatelské a inovační centrum a správa informací Technologické procesy a tvorba krajiny Autorizovaná osoba Certifikační orgán Ekonomický náměstek Účtárna Personalistika a mzdy Správa majetku Správa sítě Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou Akreditovaná zkušební laboratoř Laboratoř paliv, odpadů a vod Laboratoř technické diagnostiky Laboratoř testování hornin Laboratoř imisních a emisních měření 6

8 7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok Úvod Valná hromada společnosti, konaná dne 4. června 2010, schválila pro rok 2010 podnikatelský záměr a uložila společnosti vytvořit hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč. Společnost v roce 2010 dosáhla zisku před zdaněním ve výši tis. Kč a podařilo se jí překročit plánovaný podnikatelský záměr o tis. Kč. Společnost v roce 2010 vydala celkem 124 odborných posudků a technických zpráv. V roce 2010 společnost splnila všechny finanční závazky vůči státu, partnerům i zaměstnancům a nemusela použít bankovní ani jiné úvěry a výpomoci. Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí. 7

9 7.2 Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie Odborný útvar v roce 2010 řešil problematiku geotechniky a hydrogeologie jednotlivých lokalit severočeské hnědouhelné a sokolovské pánve. Pro akciovou společnost Litvínovská uhelná a.s. byla řešena řada úkolů. Jedním z nich byl monitoring stability bočních svahů lomu ČSA, který je zajišťován v dlouhodobé časové řadě, a dále pak projektové řešení severozápadních svahů lomu ČSA. V oblasti hydrogeologie bylo provedeno vyhodnocení režimního měření v předpolí lomu ČSA, dále analýza anomálních skutečností na pozorovacích vrtech lomu ČSA a analýza stavu odpadního koryta řeky Bíliny včetně odběrů a analýz dnového sedimentu. Pro společnost Vršanská uhelná a.s. byly stěžejní práce zaměřeny na režimní měření pohybů hladiny podzemní vody a na lokalizaci a podrobnou analýzu vrtů bývalých odvodňovacích bariér. Pro výše uvedené uhelné společnosti byla nadále zajišťována mapová evidence a dokumentace území (dataregistr). Pro Severočeské doly a.s. byl řešen významný projekt zaměřený na měření a kontinuální vyhodnocování pórových tlaků ve výsypce Radovesice. Hydrogeologické práce byly rovněž zaměřeny na prostory výsypek Radovesice, Pokrok, Merkur, Prunéřov, Březno. Pro Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. byly prováděny geotechnické práce na vnitřní výsypce lomu Jiří a ve zbytkové jámě lomu Medard-Libík. V roce 2010 se podílel útvar na řešení projektu Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin a výzkumného záměru. Pro MF ČR je dlouhodobě prováděn supervizní dohled sanačních a rekultivačních prací, realizovaných v rámci projektu Vnitřní výsypka II. etapa zatápění zbytkové jámy lomu Chabařovice vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací hnědouhelné společnosti PKÚ s.p. 8

10 7.3 Odborný útvar Technologické procesy a tvorba krajiny Činnost tohoto útvaru se v roce 2010 profilovala do oblastí báňského, strojního a rekultivačního projektování. Nejvýznamnějšími smluvními partnery byly tradičně těžební společnosti Czech Coal a.s., Severočeské doly a.s. a především ČEZ a.s. V oblasti rekultivace krajiny se útvar v roce 2010 zabýval projektovou a inženýrskou činností se zaměřením na zpracování projektových dokumentací pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti pro zajištění vydání správních povolení a autorský dozor při provádění stavby. Pro MF ČR byl také v roce 2010 zajišťován supervizní dohled v rámci Programu řešení ekologických škod. Pro oblast báňského strojírenství je útvar pracovištěm specializovaným na řešení problémů rypných orgánů kolesových a korečkových rýpadel, konstrukci koles a dopravních linek velkostrojů. V útvaru v roce 2010 pokračovalo řešení výzkumného projektu Ministerstva životního prostředí, který se zabývá využitím odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Rovněž pokračovalo řešení projektu Grantové agentury ČR, který se věnuje geologicko-pedologickému a biologickému výzkumu různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizaci rekultivačních přístupů k obnově krajiny. Útvar se rovněž podílel na řešení úkolů výzkumného centra Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin a výzkumného záměru. Pro ČEZ a.s. pokračovaly v roce 2010 práce na nejvýznamnější zakázce celého ústavu a to: Zpracování dokumentace pro realizaci stavby "Odvodnění strusky z EMĚ III, II a ET metodou hydrocyklonů na eletrárnách Mělník" Útvar každoročně organizačně zajišťuje odborný seminář Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného při povrchovém dobývání, kterého se v roce 2010 zúčastnilo 125 specialistů ze 42 odborných firem ČR. 9

11 7.4 Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř Akreditovaná zkušební laboratoř č poskytovala v roce 2010 služby v plném rozsahu své akreditace pro potřeby těžebních společností i ostatní zákazníky, ale také pro vnitřní potřeby ostatních odborných útvarů společnosti. V rámci své působnosti a rozsahu akreditace se zúčastnila v roce 2010 jedenácti testů odborné způsobilosti a mezilaboratorního porovnání. Služby zkušební laboratoře jsou tradičně zaměřeny na rozbory tuhých paliv, odpadů, vody, měření imisí, hluku, vibrací, bezdemontážní diagnostiku, stanovení fyzikálních a mechanických parametrů zemin, produktů po spalování a odsíření. Laboratoř technické diagnostiky (LTD) realizovala v průběhu roku 2010 celou řadu měření elektrických, výkonových a technických parametrů těžební technologie, tj. rýpadel, dopravních linek a zakládačů, měření termovizní, hluku a vibrodiagnostiku pro jednotlivé těžební společnosti Litvínovskou uhelnou a.s., Vršanskou uhelnou a.s., Severočeské doly a.s. a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s., ale i pro další zákazníky. Laboratoř imisních měření (LIEM) prováděla v roce 2010 měření imisí, parametrů pracovního prostředí a související technologická měření, zejména pro uhelné společnosti v regionu. Laboratoř provozuje dlouhodobý systém monitorování polutantů v ovzduší v okolí lomových provozů. Laboratoř paliv, odpadů a vod (LPOV) prováděla rozbory paliv, odpadů, vod a jiných materiálů, včetně odběrů vzorků pro širokou řadu zákazníků. Laboratoř testování hornin (LTH) prováděla testování hornin a dalších materiálů a to zejména pro potřeby Autorizované osoby AO 242. Dále zajišťovala v roce 2010 analytické zázemí pro zkušební provoz realizované stavby Strojní odvodnění strusky metodou hydrocyklonů v elektrárnách Mělník. Útvar akreditované zkušební laboratoře v roce 2010 řešil výzkumný projekt s podporou Grantové agentury ČR zaměřený na konverzi českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík. Dále se tento útvar významně podílel i v roce 2010 na řešení výzkumného záměru Výzkum fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech a výzkumného centra Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin. Akreditovaná zkušební laboratoř řešila i dva výzkumné projekty s podporou Ministerstva životního prostředí Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů a Stanovení koncentrací atmosférického aerosolu s vysokým velikostním a časovým rozlišením za účelem odhadu jeho zdrojů a genotoxity. Od roku 2009 jsou řešeny tímto útvarem i další dva výzkumné projekty v rámci programu TIP s podporou MPO a to Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu a Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu. V roce 2010 vydala akreditovaná zkušební laboratoř celkově 1481 akreditovaných protokolů s výsledky zkoušek a měření. V rámci pověření České obchodní inspekce pro posuzování kvality tuhých paliv bylo v roce 2010 zkušební laboratoří řešeno 6 požadavků ČOI na rozbory a vzorkování paliv. 10

12 7.5 Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV 3066 Výkony Autorizované osoby 242 (AO) a Certifikačního orgánu č (COV), certifikujícího výrobky, byly v roce 2010 prováděny v souladu s Rozhodnutím o autorizaci č. 36/2006 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze ze dne 1. září 2006 a podle Osvědčení o akreditaci k certifikaci výrobků, resp. produktů č. 603/2009 z , č. 63/2010 z a č. 470/2010 z vydaných Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Praha se stanovenou platností do Předměty autorizace a akreditace jsou certifikace výrobků a materiálů v oblastech stavebnictví, povrchového hornictví, rekultivace a strojních a elektrických zařízení v oblastech dobývání a úpravy nerostů a surovin. Na základě realizovaných procesů posouzení shody a certifikace vydala AO v roce 2010 podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějšího předpisu, celkem 7 nových dokumentů Stavební technické osvědčení a u držitelů těchto dokumentů a nálezů Certifikát výrobku dříve vydaných, provedla celkem 16 dohledových auditů nad uplatňovaným systémem řízení výroby v místech výroby. Na základě provedeného posouzení shody se základními požadavky podle ustanovení nařízení vlády č. 176/2008 Sb., realizoval COV celkem 5 certifikačních řízení k vybraným strojním zařízením, zakončených vydáním nálezů Certifikát typu. V souladu s platnými osvědčeními o akreditaci poskytl COV v roce 2010 konzultace a odborné poradenské služby, s respektováním vyloučení střetů zájmů, v oblastech obecně platných variantních postupů při posuzování shody výrobků v regulované sféře, požadavků na technickou dokumentaci k výrobkům, dokladování systémů řízení výroby v certifikovaných systémech nebo způsobů prohlašování shody výrobků se základními požadavky podle platných právních předpisů pro celkem 20 právnických osob z celé České republiky. Přednášková činnost k uplatňování relevantních právních a technických předpisů při posuzování shody resp. certifikaci stanovených výrobků byla v roce 2010 realizována na dvou tematicky zaměřených seminářích. Při výkonech v působnosti ZKUŠEBNY bylo v roce 2010 provedeno v neregulované sféře, v režimu dobrovolné atestace (certifikace), komplexní přezkoušení technických vlastností reprezentativních vzorků nestanovených výrobků vč. posouzení jejich shody s relevantními základními požadavky a přezkoumání úrovní jejich technické dokumentace. Nedílnou součástí realizovaných procesů bylo i posouzení zajištěnosti souvisejících systémů řízení výroby v místech výroby u 15 výrobců. Na základě předmětných činností bylo vydáno v roce 2010 celkem 6 dokumentů Atest o výsledcích průkazních zkoušek vzorku typu a posouzení shody a z předepsaných dohledů nad řádným fungováním systémů řízení výroby, k těmto dříve vydaným dokumentům bylo jejich držitelům vydáno celkem 24 hodnotících zpráv. 11

13 7.6 Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy n/vlt. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou (ECM a K) se stejně jako v předchozích letech zabývalo poskytováním a zpracováním informací o životním prostředí, monitoringem znečištění ovzduší a ekoporadenstvím. Tato činnost vyplývá z dlouhodobých smluv uzavřených s organizacemi, přispívajícími na provoz. Nad rámec těchto smluv se Ekologické centrum věnovalo dalším zakázkám. Ekologické centrum Most a Kralupy funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí, které se kromě monitoringu znečištění ovzduší zaměřuje na regionální témata ochrany životního prostředí, ekoporadenství a environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Ekologické centrum provozuje dvě bezplatné ekoporadenské telefonní linky, prostřednictvím kterých bylo v roce 2010 zodpovězeno 1904 dotazů. Environmentální osvětu veřejnosti zajišťuje centrum také formou vydávání tiskových zpráv a článků. V roce 2010 bylo vydáno 58 tiskových zpráv a 4 čísla elektronického zpravodaje ECM a 4 čísla obdobného zpravodaje ECK. V roce 2010 byly realizovány výukové programy na téma Chemie a životní prostředí, kterých se zúčastnilo 777 studentů základních a středních škol v Ústeckém kraji. V roce 2010 se Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou věnovalo také realizaci následujících projektů: výukový program Zelené nakupování, výukový program Chemie a životní prostředí, odborný seminář Není nám lhostejné životní prostředí nakládání s odpady. Ekologické centrum Most spravuje také webové stránky Výzkumného ústavu a.s. a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci. 7.7 Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum Největší pozornost byla v roce 2010 zaměřena na výkon agenturních činností Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy na podporu výzkumu a vývoje EU (RKO). V roce 2007 byla za finanční podpory MŠMT zahájena v pořadí již třetí etapa působnosti této organizace v regionu NUTS II Severozápad pro období RKO tvoří konsorcium tří subjektů (VÚHU a.s., VŠFS, o.p.s. a Asistenční centrum, a.s.), kde VÚHU a.s., resp. pracoviště Podnikatelské a inovační centrum, sehrává úlohu hlavního řešitele a koordinátora projektu. Činnost je zaměřena na propagaci programů na podporu výzkumu a vývoje a realizaci projektů (především 7. Rámcového programu EU). V souladu s cíli projektu zajišťovala kontaktní organizace na regionální úrovni přednáškovou, propagační a poradenskou činnost, vyhledávání partnerů do projektů a dále zajišťovala správu webových stránek RKO. 12

14 7.8 Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ je odborný časopis, který je svým obsahem zaměřen na prezentaci výzkumných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se k problematice hornictví (těžby, úpravy a užití uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní činnosti), energetiky a ekologie. Posláním časopisu je vytvořit prostor pro publikaci původních prací a pro diskusi o řešených otázkách ve výše uvedených oblastech a zároveň přinášet informace i pro širší veřejnost, zprostředkovávat zkušenosti a přehledy z domova i zahraničí. Odborný časopis je vydáván již od roku 1961 a publikované příspěvky jsou od roku 2005 recenzovány. V roce 2010 došlo v redakční radě k personálním změnám, resp. k jejímu rozšíření o zahraničního člena. Redakční rada pracovala v tomto složení: RNDr. Ing. Josef Valeš - předseda, VÚHU a.s. Ing. Český Vladimír - SU, právní nástupce, a.s. Sokolov Ing. Soňa Hykyšová - VÚHU a.s. Ing. Petr Kolman - Litvínovská uhelná a.s. Ing. Evžen Pichler, CSc. - VÚHU a.s. Ing. Vladimír Rouček - Vršanská uhelná a.s. Ing. Karel Strakoš - Most Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - VÚHU a.s. Ing. Martin Vrubel, Ph.D. - SD a.s. Chomutov doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc., ÚJEP Ústí n/l. Ing. Vlastimil Vozka - Magistrát města Most doc. Ing. Mária Kušnierová, Ph.D. - ÚGt SAV (SR) Od roku 2008 tento odborný časopis splňuje požadavky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace na recenzovaná odborná periodika a byl jejím rozhodnutím zařazen do seznamu časopisů uznávaných pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Zařazení Zpravodaje Hnědé uhlí do tohoto seznamu je významným oceněním kvality časopisu a zároveň přínosem pro autory příspěvků. Časopis vychází čtvrtletně a příspěvky mají rozšířená abstrakta v německém a anglickém jazyce. V roce 2010 bylo ve Zpravodaji Hnědé uhlí uveřejněno 29 odborných publikací. 13

15 7.9 Výzkumná a vývojová činnost v roce 2010 Využití odborných výzkumných a vývojových kapacit ústavu je podmíněno úspěšnými výběrovými řízeními ve veřejných soutěžích a získáním finanční podpory na vědu a výzkum z veřejných prostředků. V roce 2010 probíhalo řešení celkem 10 projektů VaV s celkovou výší dotace tis. Kč. Z celkového počtu řešených projektů byly 2 projekty řešeny s podporou Grantové agentury ČR, 4 výzkumné projekty s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 2 projekty s podporou Ministerstva životního prostředí a 2 projekty s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Poskytnuté finanční prostředky na řešení projektů byly čerpány podle stanovených pravidel poskytovatelů. Při hodnocení předávaných dílčích zpráv poskytovateli nebyly shledány žádné nedostatky jak po stránce věcného plnění, tak z hlediska čerpání finančních prostředků, resp. uznaných nákladů. Výstupy z řešení výzkumných projektů byly v roce 2010 publikovány formou 31 příspěvky v odborných časopisech, 32 přednáškami ve sbornících v ČR i zahraničí. 1 výstup byl chráněn dle zvláštních předpisů (užitný vzor). Projekt MŽP SP-1a Stanovení koncentrací atmosférického areosolu s vysokým velikostním a časovým rozlišením za účelem odhadu jeho zdrojů a genotoxicity. Řešitelem projektu je UK Praha, VÚHU a.s. je spoluřešitelem. Výše podpory z veřejných prostředků v roce 2010 činila tis. Kč. Projekt MPO FR-TI1/537 - Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu. Řešení projektu bylo zahájeno v roce 2009, výše podpory v roce 2010 činila 950 tis. Kč. Projekt MPO FR-TI1/170 - Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu. Řešení projektu bylo zahájeno v roce 2009, výše podpory činila 860 tis. Kč. V průběhu roku 2010 probíhalo řešení celkem 2 standardních grantových projektů. Grantová agentura ČR poskytla na jejich řešení podporu v celkové výši tis. Kč. V roce 2010 poskytlo MŠMT institucionální podporu na rozvoj ve výši 692 tis. Kč. Výzkumný záměr MSM Využití fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím hnědého uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech. VÚHU a.s. je jediným řešitelem, doba řešení: Výše podpory z veřejných prostředků pro rok 2010 činila tis. Kč. CV 1M Centrum integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin. VÚHU a.s. je spoluřešitelem (hlavním řešitelem projektu je VŠB-TU Ostrava, HGF), doba řešení: Výše účelové podpory z veřejných prostředků v roce 2010 činila celkem tis. Kč. Projekt MŽP SP/2f2/98/07 - Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Nositelem projektu je VÚV v.v.i. - pobočka Ostrava a VÚHU a.s. je řešitelem pro oblast 03 - Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv. Výše podpory z veřejných prostředků činila v roce 2010 celkem tis. Kč. Projekt MŠMT OK Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy podpory výzkumu a vývoje EU Výše podpory v roce 2010 činila 545 tis. Kč. 14

16 7.10 Ekonomický útvar a správa majetku Ekonomické a finanční výsledky akciové společnosti dosažené v roce 2010 lze považovat za velmi úspěšné. Společnost vytvořila zisk před zdaněním ve výši tis. Kč při celkových výnosech tis. Kč a nákladech tis. Kč. Dosažený hospodářský výsledek je nejvyšší od vzniku resp. transformace společnosti v roce Plánovaný hospodářský výsledek ve výši tis. Kč byl překročen o tis. Kč a ve srovnání s rokem 2009 byl hospodářský výsledek překročen o 776 tis. Kč. V oblasti oprav a udržování společnost v roce 2010 vynaložila prostředky v celkové výši tis. Kč (opravy ze zákonné rezervy tis. Kč, opravy vozového parku 340 tis. Kč, běžné opravy staveb v areálu společnosti 645 tis. Kč a opravy strojů a zařízení 932 tis. Kč). Pro srovnání s rokem předcházejícím byly v oblasti oprav vynaloženy vyšší náklady o cca 0,5 mil. Kč. V oblasti investic společnost vynaložila roce 2010 prostředky ve výši 9,1 mil. Kč. Převážná část investičních výdajů ve výši 8,5 mil. Kč byla vynaložena na rekonstrukci monitorovacích stanovišť na měření prašnosti a částka 0,46 mil. Kč byla investována do stavebních úprav laboratoří. Pro srovnání s rokem předcházejícím byly v oblasti investic vynaloženy nižší prostředky o cca 8 mil. Kč. V roce 2010 byl průměrný počet zaměstnanců 82. Mzdové náklady na pracovníka činily 409 tis. Kč. Ze sociálního fondu společnost opětovně jako v roce 2009 poskytla příspěvek formou Unišeků ve výši 2 tis. Kč na zaměstnance. Dále byly ze sociálního fondu poskytovány bezúročné půjčky zaměstnancům. O výsledcích plnění podnikatelského záměru pro rok 2010 v oblasti hospodářského výsledku a o stavu majetku i závazků společnosti k vypovídají v hodnotovém vyjádření účetní výkazy - Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha (v plném rozsahu). Další podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 2010 jsou pak patrné z Přílohy k účetní závěrce. Společnost byla po celý rok v platební schopnosti. Část disponibilních finančních prostředků zhodnotila společnost pořízením státních dluhopisů (splatnost 2015) a část volných zdrojů společnost zhodnocuje v produktech KB etrading a ČSOB Spořící účet. Ukazatel Ukazatel rentability vlast. kapitálu (%) 10,1 9,7 Podíl zisku na zákl. kapitálu (%) 16,6 17,6 Ukazatel rentability tržeb (%) 17,6 21 Ukazatel ziskové marže (%) 13,7 16,6 Ukazatel nákladovosti (%) 82,4 79 Čistý zisk na akcii (Kč) HV před zdaněním (tis. Kč) Zisk po zdanění (tis. Kč) Celkové výkony (tis. Kč) Vlastní výkony (tis. Kč) Přidaná hodnota (tis. Kč) Přidaná hodnota na 1 prac. (tis. Kč) Celkové výkony ponížené o veřejné prostředky Vlastní výkony = celkové výkony - externí kooperace 15

17 Struktura nákladů v roce % 3 % 7 % 11 % 7 % externí kooperace ostatní služby 5 % ostatní náklady (rezervy, daně...) odpisy majetku spotřeba materiálu a energie 56 % opravy a údržba osobní náklady Struktura výnosů v roce % 2 % finanční výnosy státní dotace, granty zakázková činnost 80 % Vývoj HV před zdaněním v období Vývoj přidané hodnoty v období

18 Podnikatelské aktivity a cíle v roce 2011 Podnikatelské aktivity společnosti budou v roce 2011 rozvíjeny v souladu se zpracovanou Koncepcí rozvoje VÚHU, a.s. schválenou valnou hromadou v roce Deklarované cíle jsou postupně naplňovány. Hlavní cíle společnosti pro rok 2011 Zajišťovat soulad s požadavky akreditačních pravidel v oblasti zkušebnictví (akreditovaná laboratoř č. 1078), autorizované osoby AO 242 a certifikačního orgánu COV 3066, Realizovat investiční program v rozsahu, který zajistí podmínky pro činnost společnosti v dalších letech (zejména obnova a inovace přístrojového vybavení a techniky), Dosáhnout maximálních finančních výnosů volných peněžních prostředků v souladu s rozhodnutím představenstva o využívání vhodných produktů finančního trhu, Aktivně působit v hodnotících orgánech poskytovatelů dotací v oblasti vědy, výzkumu a inovací (MŠMT, MPO, Výzkumný fond pro uhlí a ocel v EU, WEC - World Energy Council), Zajišťovat odborný růst zaměstnanců a to zejména zapojením do výzkumných projektů řešených s podporou veřejných finančních prostředků, Realizovat plán výcviku zaměstnanců a rozvíjet odborné týmy Podnikatelský záměr pro rok 2011 Představenstvo společnosti schválilo usnesením č. 2 zápisu č. 123/2010 ze dne Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2011 v následujících parametrech: hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč, v oblasti investiční politiky nepřekročit investice ve výši tis. Kč, v oblasti oprav a údržby nepřekročit výši tis. Kč, v oblasti mzdových nákladů nepřekročit výši tis. Kč. 17

19 8 Účetní závěrka za rok 2010 VÚHU a. s., jako právnická osoba účtuje od svého vzniku v soustavě podvojného účetnictví a účetní závěrku roku 2010 provedla podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a českých účetních standardů. Odvodové a daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu a dalším oprávněným subjektům byly řádně a včas plněny. Účetní závěrka za rok 2010 byla v souladu s obecně závaznými předpisy ověřena dne auditorkou Ing. Dagmar Švecovou, číslo oprávnění KAČR V souladu s ustanovením článku 40 stanov společnosti byla účetní závěrka předložena dozorčí radě k přezkoumání. Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. je přílohou č. 1 Výroční zprávy. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami je přílohou č. 2 této Výroční zprávy. 18

20 9 Návrh na rozdělení zisku za rok 2010 V souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti předkládá představenstvo valné hromadě návrh na následující rozdělení zisku za rok 2010: A. Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2010 Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění) a) splatná - z běžné činnosti - z mimořádné činnosti b) odložená Zisk po zdanění ,95 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,95 Kč B. Návrh na rozdělení zisku podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti povinný minimální příděl do rezervního fondu společnosti 5% z čistého zisku ke schválení valnou hromadou - dividendy - příděl do sociálního fondu - tantiémy - příděl do fondu technického rozvoje - do nerozděleného zisku ,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,25 Kč Zisk po zdanění celkem ,95 Kč Odůvodnění návrhu na rozdělení zisku, část B2 V důsledku zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, je podle 28, odst. 2, písm. d) povinen uchazeč o podporu veškerý zisk po zdanění a případném povinném přídělu do rezervního fondu využívat pouze k podpoře výzkumu. Proto po povinném přídělu do rezervního fondu je navrženo celý zisk ponechat v nerozděleném zisku. 19

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

Výroční zpráva 2012. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva 2012. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost představenstva v roce 2012... Složení

Více

Výroční zpráva 2011. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva 2011. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost

Více

Výroční zpráva 2013. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva 2013. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Cíle Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.... Činnost představenstva v roce 2013... Složení

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost. se sídlem v Mostě, Budovatelů 2830, PSČ 434 37 IČ: 44569181 VÝROČNÍ ZPRÁVA.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost. se sídlem v Mostě, Budovatelů 2830, PSČ 434 37 IČ: 44569181 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, Budovatelů 2830, PSČ 434 37 IČ: 44569181 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Obsah 1 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 2 Poslání Výzkumného

Více

Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků

Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků 1. PROJEKTY ŘEŠENÉ S PODPOROU GA ČR Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků GA105/09/1554 Ukončení prosinec 2012 GA ČR Spoluřešitel

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, Budovatelů 2830, PSČ 434 37 IČ: 44569181 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 8 9

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008. Ateliéry Bonton Zlín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008. Ateliéry Bonton Zlín a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Ateliéry Bonton Zlín a.s. Obsah: 1. Základní identifikační údaje 2. Vývoj společnosti za uplynulý rok 3. Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 4. Ostatní informace k aktivitám

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Program valné hromady PTC Praha a.s.

Program valné hromady PTC Praha a.s. Program valné hromady PTC Praha a.s. 1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý. Orgány valné

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více