Výroční zpráva Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most"

Transkript

1 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost představenstva v roce Složení orgánů společnosti... Vlastnická struktura akcionářů... Organizační struktura společnosti... Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok Úvod... Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie... Odborný útvar Technologické procesy a tvorba krajiny... Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř... Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou... Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum... Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí... Výzkumná a vývojová činnost v roce Ekonomický útvar a správa majetku Podnikatelské aktivity a cíle v roce Podnikatelský záměr pro rok Účetní závěrka za rok Návrh na rozdělení zisku za rok Zpráva dozorčí rady Příloha č. 1: Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Příloha č. 2: Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce, příloha k účetní závěrce a účetní výkazy sestavené k Příloha č. 3: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2010

3 1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, předkládám Vám výroční zprávu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s., která hodnotí vývoj a aktivity společnosti v roce I v tomto roce tak jako v letech předchozích Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. přispíval svojí servisní, expertní i výzkumnou činností k řešení problematiky hnědouhelného hornictví i potřeb regionu. Naplňoval svoji Koncepci rozvoje schválenou valnou hromadou v roce 2006 a to zejména svými službami poskytovanými nejen pro významné akcionáře Czech Coal, a.s. a Severočeské doly a.s., ale také pro ostatní podnikatelské subjekty. I nadále pokračovala spolupráce s významnými výrobními organizacemi v regionu, tj. s Unipetrolem, RPA s.r.o., Českou rafinérskou, a.s. a Dalkií ČR a.s. Výzkumný ústav se dlouhodobě angažuje také v environmentální oblasti a to prostřednictvím Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou, které je již desátý rok významným informačním environmentálním zdrojem, poskytujícím informace v oblasti ochrany životního prostředí nejen v našem regionu, ale i mimo něj. V oblasti výzkumné a vývojové činnosti ústav v roce 2010 úspěšně obstál při řešení deseti výzkumných projektů z veřejných prostředků a vyrovnal se v předepsaných termínech se svými závazky vůči státu, obchodním partnerům i zaměstnancům. Trvalou prioritou ústavu je zajištění kontinuity odborných znalostí a know-how tak, aby kolektiv pracovníků byl připraven přispívat svoji činností k posílení technického pokroku v oblasti hnědouhelného hornictví ve prospěch našich akcionářů. Dosažený hospodářský výsledek v roce 2010 byl nejlepším výsledkem od transformace ústavu v roce Zisk před zdaněním dosáhl výše 15,687 mil. Kč. Ráda bych poděkovala všem pracovníkům ústavu za splnění úkolů v roce 2010 a věřím, že budou usilovat i o splnění úkolů plánovaných a očekávaných v roce Moje poděkování patří také členům představenstva a dozorčí rady, kteří se aktivně podíleli na vedení společnosti s cílem udržet její prosperitu v zájmu všech akcionářů. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., v. r. předseda představenstva 2

4 2 Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Hlavní poslání VÚHU a.s. být klíčovou technicko-inženýrskou a výzkumnou organizací přispívající k rozvoji hnědouhelného hornictví v ČR, promítat své znalosti a zkušenosti do služeb pro hlavní akcionáře i ostatní zákazníky, znalosti získané v oblastech hornictví a zahlazování následků těžby zhodnocovat v ostatních průmyslových oblastech. zhodnocovat získané know-how v ostatních průmyslových odvětvích, vyčlenit adekvátní část prostředků na vytváření předpokladů naplnění této vize, především na zvyšování úrovně know-how, zvyšování úrovně infrastruktury a výchovu mladé generace a na zlepšování systému řízení kvality, politiku, strategii a kulturu společnosti ve všech oblastech podřídit této vizi a vytvářet předpoklady k jejímu trvalému uplatňování, být hlavním regionálním informačním zdrojem v oblasti životního prostředí. Vize získat vedoucí technicko-inženýrskou a výzkumnou pozici v ČR v oblasti hnědouhelného hornictví zvyšováním úrovně know-how a poskytováním integrálních řešení Zaměřujeme se hlavně na tyto cíle technicko-inženýrskými službami v oblasti hnědouhelného hornictví podporovat dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz těžebních společností, být technickým zázemím hlavních akcionářů těžebních společností v oblasti hornictví a zahlazování následků těžby, využívat své schopnosti při poskytování služeb i pro další zákazníky, získat vedoucí pozici ve výzkumu v oblasti hnědouhelného hornictví a zahlazování následků těžby lomových způsobem v ČR, zajišťovat komplexní služby pro hlavní akcionáře a integrovat nakládání s odpady z těžby, přispívat k využívání čistých uhelných technologií v ČR zejména výzkumnou a vývojovou činností, 3

5 3 Činnost představenstva v roce 2010 Představenstvo jako statutární orgán akciové společnosti se v průběhu roku 2010 sešlo k osmi řádným zasedáním. Představenstvo se systematicky věnovalo všem rozhodujícím otázkám řízení společnosti, zejména hodnocení dosažených výsledků při naplňování podnikatelského záměru roku 2010, racionalizaci a hospodárnosti všech činností, novým podnikatelským aktivitám a dalším otázkám, náležejícím do působnosti představenstva. Představenstvo důsledně respektovalo obecně závazné předpisy, stanovy společnosti a zájmy svých akcionářů. 4

6 4 Složení orgánů společnosti V roce 2010 došlo k následujícím personálním změnám ve složení orgánů společnosti: zánik členství v představenstvu Ing. Erich Grünbaum vznik členství v představenstvu Mgr. Jana Holková K pracovalo představenstvo a dozorčí rada společnosti v následujícím složení: Představenstvo Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - předseda Mgr. Jana Holková - člen Ing. Jiří Kvěš - člen Ing. Vladimír Rouček - člen Ing. Vratislav Vajnar - člen Dozorčí rada Ing. Ivan Dykast, CSc. - předseda doc. Ing. Jan Rančák, CSc. - člen Ing. Pavel Schmidt - člen Ing. Markéta Šetková - člen Ing. Pavel Šitner - člen Ing. Viera Vojtěchová - člen Vedení a.s. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - ředitel Dr. Ing. Lubomír Chytka - technický náměstek Ing. Milan Korenc - ekonomický náměstek Vedení odborných útvarů Ing. Josef Halíř, Ph.D. Geotechnika a hydrogelogie Ing. Pavel Schmidt Akreditovaná zkušební laboratoř Ing. Alena Miletičová Podnikatelské a inovační centrum Ing. Jaromír Täuber Technologické procesy a tvorba krajiny Ing. Renata Zárubová Autorizovaná osoba 242, COV 3066 Ing. Soňa Hykyšová Ekologické centrum Most a Kralupy 5

7 5 Vlastnická struktura akcionářů Vlastnická struktura akcionářů byla k následující: Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu společnosti v % Czech Coal a.s ,580 Severočeské doly a. s. Chomutov ,582 Individuální akcionáři ,393 Ostatní (Investiční fondy, právnické osoby) 313 0,445 Celkem ,000 V roce 2010 nebyly pořízeny žádné vlastní akcie, zatimní listy ani obchodní podíly. 6 Organizační struktura společnosti Organizační struktura platná k Ředitel společnosti Kancelář ředitele Řízení jakosti a controlling Technický náměstek Geotechnika a hydrogeologie Podnikatelské a inovační centrum a správa informací Technologické procesy a tvorba krajiny Autorizovaná osoba Certifikační orgán Ekonomický náměstek Účtárna Personalistika a mzdy Správa majetku Správa sítě Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou Akreditovaná zkušební laboratoř Laboratoř paliv, odpadů a vod Laboratoř technické diagnostiky Laboratoř testování hornin Laboratoř imisních a emisních měření 6

8 7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok Úvod Valná hromada společnosti, konaná dne 4. června 2010, schválila pro rok 2010 podnikatelský záměr a uložila společnosti vytvořit hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč. Společnost v roce 2010 dosáhla zisku před zdaněním ve výši tis. Kč a podařilo se jí překročit plánovaný podnikatelský záměr o tis. Kč. Společnost v roce 2010 vydala celkem 124 odborných posudků a technických zpráv. V roce 2010 společnost splnila všechny finanční závazky vůči státu, partnerům i zaměstnancům a nemusela použít bankovní ani jiné úvěry a výpomoci. Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí. 7

9 7.2 Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie Odborný útvar v roce 2010 řešil problematiku geotechniky a hydrogeologie jednotlivých lokalit severočeské hnědouhelné a sokolovské pánve. Pro akciovou společnost Litvínovská uhelná a.s. byla řešena řada úkolů. Jedním z nich byl monitoring stability bočních svahů lomu ČSA, který je zajišťován v dlouhodobé časové řadě, a dále pak projektové řešení severozápadních svahů lomu ČSA. V oblasti hydrogeologie bylo provedeno vyhodnocení režimního měření v předpolí lomu ČSA, dále analýza anomálních skutečností na pozorovacích vrtech lomu ČSA a analýza stavu odpadního koryta řeky Bíliny včetně odběrů a analýz dnového sedimentu. Pro společnost Vršanská uhelná a.s. byly stěžejní práce zaměřeny na režimní měření pohybů hladiny podzemní vody a na lokalizaci a podrobnou analýzu vrtů bývalých odvodňovacích bariér. Pro výše uvedené uhelné společnosti byla nadále zajišťována mapová evidence a dokumentace území (dataregistr). Pro Severočeské doly a.s. byl řešen významný projekt zaměřený na měření a kontinuální vyhodnocování pórových tlaků ve výsypce Radovesice. Hydrogeologické práce byly rovněž zaměřeny na prostory výsypek Radovesice, Pokrok, Merkur, Prunéřov, Březno. Pro Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. byly prováděny geotechnické práce na vnitřní výsypce lomu Jiří a ve zbytkové jámě lomu Medard-Libík. V roce 2010 se podílel útvar na řešení projektu Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin a výzkumného záměru. Pro MF ČR je dlouhodobě prováděn supervizní dohled sanačních a rekultivačních prací, realizovaných v rámci projektu Vnitřní výsypka II. etapa zatápění zbytkové jámy lomu Chabařovice vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací hnědouhelné společnosti PKÚ s.p. 8

10 7.3 Odborný útvar Technologické procesy a tvorba krajiny Činnost tohoto útvaru se v roce 2010 profilovala do oblastí báňského, strojního a rekultivačního projektování. Nejvýznamnějšími smluvními partnery byly tradičně těžební společnosti Czech Coal a.s., Severočeské doly a.s. a především ČEZ a.s. V oblasti rekultivace krajiny se útvar v roce 2010 zabýval projektovou a inženýrskou činností se zaměřením na zpracování projektových dokumentací pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti pro zajištění vydání správních povolení a autorský dozor při provádění stavby. Pro MF ČR byl také v roce 2010 zajišťován supervizní dohled v rámci Programu řešení ekologických škod. Pro oblast báňského strojírenství je útvar pracovištěm specializovaným na řešení problémů rypných orgánů kolesových a korečkových rýpadel, konstrukci koles a dopravních linek velkostrojů. V útvaru v roce 2010 pokračovalo řešení výzkumného projektu Ministerstva životního prostředí, který se zabývá využitím odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Rovněž pokračovalo řešení projektu Grantové agentury ČR, který se věnuje geologicko-pedologickému a biologickému výzkumu různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizaci rekultivačních přístupů k obnově krajiny. Útvar se rovněž podílel na řešení úkolů výzkumného centra Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin a výzkumného záměru. Pro ČEZ a.s. pokračovaly v roce 2010 práce na nejvýznamnější zakázce celého ústavu a to: Zpracování dokumentace pro realizaci stavby "Odvodnění strusky z EMĚ III, II a ET metodou hydrocyklonů na eletrárnách Mělník" Útvar každoročně organizačně zajišťuje odborný seminář Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného při povrchovém dobývání, kterého se v roce 2010 zúčastnilo 125 specialistů ze 42 odborných firem ČR. 9

11 7.4 Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř Akreditovaná zkušební laboratoř č poskytovala v roce 2010 služby v plném rozsahu své akreditace pro potřeby těžebních společností i ostatní zákazníky, ale také pro vnitřní potřeby ostatních odborných útvarů společnosti. V rámci své působnosti a rozsahu akreditace se zúčastnila v roce 2010 jedenácti testů odborné způsobilosti a mezilaboratorního porovnání. Služby zkušební laboratoře jsou tradičně zaměřeny na rozbory tuhých paliv, odpadů, vody, měření imisí, hluku, vibrací, bezdemontážní diagnostiku, stanovení fyzikálních a mechanických parametrů zemin, produktů po spalování a odsíření. Laboratoř technické diagnostiky (LTD) realizovala v průběhu roku 2010 celou řadu měření elektrických, výkonových a technických parametrů těžební technologie, tj. rýpadel, dopravních linek a zakládačů, měření termovizní, hluku a vibrodiagnostiku pro jednotlivé těžební společnosti Litvínovskou uhelnou a.s., Vršanskou uhelnou a.s., Severočeské doly a.s. a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s., ale i pro další zákazníky. Laboratoř imisních měření (LIEM) prováděla v roce 2010 měření imisí, parametrů pracovního prostředí a související technologická měření, zejména pro uhelné společnosti v regionu. Laboratoř provozuje dlouhodobý systém monitorování polutantů v ovzduší v okolí lomových provozů. Laboratoř paliv, odpadů a vod (LPOV) prováděla rozbory paliv, odpadů, vod a jiných materiálů, včetně odběrů vzorků pro širokou řadu zákazníků. Laboratoř testování hornin (LTH) prováděla testování hornin a dalších materiálů a to zejména pro potřeby Autorizované osoby AO 242. Dále zajišťovala v roce 2010 analytické zázemí pro zkušební provoz realizované stavby Strojní odvodnění strusky metodou hydrocyklonů v elektrárnách Mělník. Útvar akreditované zkušební laboratoře v roce 2010 řešil výzkumný projekt s podporou Grantové agentury ČR zaměřený na konverzi českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík. Dále se tento útvar významně podílel i v roce 2010 na řešení výzkumného záměru Výzkum fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech a výzkumného centra Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin. Akreditovaná zkušební laboratoř řešila i dva výzkumné projekty s podporou Ministerstva životního prostředí Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů a Stanovení koncentrací atmosférického aerosolu s vysokým velikostním a časovým rozlišením za účelem odhadu jeho zdrojů a genotoxity. Od roku 2009 jsou řešeny tímto útvarem i další dva výzkumné projekty v rámci programu TIP s podporou MPO a to Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu a Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu. V roce 2010 vydala akreditovaná zkušební laboratoř celkově 1481 akreditovaných protokolů s výsledky zkoušek a měření. V rámci pověření České obchodní inspekce pro posuzování kvality tuhých paliv bylo v roce 2010 zkušební laboratoří řešeno 6 požadavků ČOI na rozbory a vzorkování paliv. 10

12 7.5 Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV 3066 Výkony Autorizované osoby 242 (AO) a Certifikačního orgánu č (COV), certifikujícího výrobky, byly v roce 2010 prováděny v souladu s Rozhodnutím o autorizaci č. 36/2006 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze ze dne 1. září 2006 a podle Osvědčení o akreditaci k certifikaci výrobků, resp. produktů č. 603/2009 z , č. 63/2010 z a č. 470/2010 z vydaných Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Praha se stanovenou platností do Předměty autorizace a akreditace jsou certifikace výrobků a materiálů v oblastech stavebnictví, povrchového hornictví, rekultivace a strojních a elektrických zařízení v oblastech dobývání a úpravy nerostů a surovin. Na základě realizovaných procesů posouzení shody a certifikace vydala AO v roce 2010 podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějšího předpisu, celkem 7 nových dokumentů Stavební technické osvědčení a u držitelů těchto dokumentů a nálezů Certifikát výrobku dříve vydaných, provedla celkem 16 dohledových auditů nad uplatňovaným systémem řízení výroby v místech výroby. Na základě provedeného posouzení shody se základními požadavky podle ustanovení nařízení vlády č. 176/2008 Sb., realizoval COV celkem 5 certifikačních řízení k vybraným strojním zařízením, zakončených vydáním nálezů Certifikát typu. V souladu s platnými osvědčeními o akreditaci poskytl COV v roce 2010 konzultace a odborné poradenské služby, s respektováním vyloučení střetů zájmů, v oblastech obecně platných variantních postupů při posuzování shody výrobků v regulované sféře, požadavků na technickou dokumentaci k výrobkům, dokladování systémů řízení výroby v certifikovaných systémech nebo způsobů prohlašování shody výrobků se základními požadavky podle platných právních předpisů pro celkem 20 právnických osob z celé České republiky. Přednášková činnost k uplatňování relevantních právních a technických předpisů při posuzování shody resp. certifikaci stanovených výrobků byla v roce 2010 realizována na dvou tematicky zaměřených seminářích. Při výkonech v působnosti ZKUŠEBNY bylo v roce 2010 provedeno v neregulované sféře, v režimu dobrovolné atestace (certifikace), komplexní přezkoušení technických vlastností reprezentativních vzorků nestanovených výrobků vč. posouzení jejich shody s relevantními základními požadavky a přezkoumání úrovní jejich technické dokumentace. Nedílnou součástí realizovaných procesů bylo i posouzení zajištěnosti souvisejících systémů řízení výroby v místech výroby u 15 výrobců. Na základě předmětných činností bylo vydáno v roce 2010 celkem 6 dokumentů Atest o výsledcích průkazních zkoušek vzorku typu a posouzení shody a z předepsaných dohledů nad řádným fungováním systémů řízení výroby, k těmto dříve vydaným dokumentům bylo jejich držitelům vydáno celkem 24 hodnotících zpráv. 11

13 7.6 Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy n/vlt. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou (ECM a K) se stejně jako v předchozích letech zabývalo poskytováním a zpracováním informací o životním prostředí, monitoringem znečištění ovzduší a ekoporadenstvím. Tato činnost vyplývá z dlouhodobých smluv uzavřených s organizacemi, přispívajícími na provoz. Nad rámec těchto smluv se Ekologické centrum věnovalo dalším zakázkám. Ekologické centrum Most a Kralupy funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí, které se kromě monitoringu znečištění ovzduší zaměřuje na regionální témata ochrany životního prostředí, ekoporadenství a environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Ekologické centrum provozuje dvě bezplatné ekoporadenské telefonní linky, prostřednictvím kterých bylo v roce 2010 zodpovězeno 1904 dotazů. Environmentální osvětu veřejnosti zajišťuje centrum také formou vydávání tiskových zpráv a článků. V roce 2010 bylo vydáno 58 tiskových zpráv a 4 čísla elektronického zpravodaje ECM a 4 čísla obdobného zpravodaje ECK. V roce 2010 byly realizovány výukové programy na téma Chemie a životní prostředí, kterých se zúčastnilo 777 studentů základních a středních škol v Ústeckém kraji. V roce 2010 se Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou věnovalo také realizaci následujících projektů: výukový program Zelené nakupování, výukový program Chemie a životní prostředí, odborný seminář Není nám lhostejné životní prostředí nakládání s odpady. Ekologické centrum Most spravuje také webové stránky Výzkumného ústavu a.s. a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci. 7.7 Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum Největší pozornost byla v roce 2010 zaměřena na výkon agenturních činností Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy na podporu výzkumu a vývoje EU (RKO). V roce 2007 byla za finanční podpory MŠMT zahájena v pořadí již třetí etapa působnosti této organizace v regionu NUTS II Severozápad pro období RKO tvoří konsorcium tří subjektů (VÚHU a.s., VŠFS, o.p.s. a Asistenční centrum, a.s.), kde VÚHU a.s., resp. pracoviště Podnikatelské a inovační centrum, sehrává úlohu hlavního řešitele a koordinátora projektu. Činnost je zaměřena na propagaci programů na podporu výzkumu a vývoje a realizaci projektů (především 7. Rámcového programu EU). V souladu s cíli projektu zajišťovala kontaktní organizace na regionální úrovni přednáškovou, propagační a poradenskou činnost, vyhledávání partnerů do projektů a dále zajišťovala správu webových stránek RKO. 12

14 7.8 Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ je odborný časopis, který je svým obsahem zaměřen na prezentaci výzkumných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se k problematice hornictví (těžby, úpravy a užití uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní činnosti), energetiky a ekologie. Posláním časopisu je vytvořit prostor pro publikaci původních prací a pro diskusi o řešených otázkách ve výše uvedených oblastech a zároveň přinášet informace i pro širší veřejnost, zprostředkovávat zkušenosti a přehledy z domova i zahraničí. Odborný časopis je vydáván již od roku 1961 a publikované příspěvky jsou od roku 2005 recenzovány. V roce 2010 došlo v redakční radě k personálním změnám, resp. k jejímu rozšíření o zahraničního člena. Redakční rada pracovala v tomto složení: RNDr. Ing. Josef Valeš - předseda, VÚHU a.s. Ing. Český Vladimír - SU, právní nástupce, a.s. Sokolov Ing. Soňa Hykyšová - VÚHU a.s. Ing. Petr Kolman - Litvínovská uhelná a.s. Ing. Evžen Pichler, CSc. - VÚHU a.s. Ing. Vladimír Rouček - Vršanská uhelná a.s. Ing. Karel Strakoš - Most Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - VÚHU a.s. Ing. Martin Vrubel, Ph.D. - SD a.s. Chomutov doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc., ÚJEP Ústí n/l. Ing. Vlastimil Vozka - Magistrát města Most doc. Ing. Mária Kušnierová, Ph.D. - ÚGt SAV (SR) Od roku 2008 tento odborný časopis splňuje požadavky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace na recenzovaná odborná periodika a byl jejím rozhodnutím zařazen do seznamu časopisů uznávaných pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Zařazení Zpravodaje Hnědé uhlí do tohoto seznamu je významným oceněním kvality časopisu a zároveň přínosem pro autory příspěvků. Časopis vychází čtvrtletně a příspěvky mají rozšířená abstrakta v německém a anglickém jazyce. V roce 2010 bylo ve Zpravodaji Hnědé uhlí uveřejněno 29 odborných publikací. 13

15 7.9 Výzkumná a vývojová činnost v roce 2010 Využití odborných výzkumných a vývojových kapacit ústavu je podmíněno úspěšnými výběrovými řízeními ve veřejných soutěžích a získáním finanční podpory na vědu a výzkum z veřejných prostředků. V roce 2010 probíhalo řešení celkem 10 projektů VaV s celkovou výší dotace tis. Kč. Z celkového počtu řešených projektů byly 2 projekty řešeny s podporou Grantové agentury ČR, 4 výzkumné projekty s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 2 projekty s podporou Ministerstva životního prostředí a 2 projekty s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Poskytnuté finanční prostředky na řešení projektů byly čerpány podle stanovených pravidel poskytovatelů. Při hodnocení předávaných dílčích zpráv poskytovateli nebyly shledány žádné nedostatky jak po stránce věcného plnění, tak z hlediska čerpání finančních prostředků, resp. uznaných nákladů. Výstupy z řešení výzkumných projektů byly v roce 2010 publikovány formou 31 příspěvky v odborných časopisech, 32 přednáškami ve sbornících v ČR i zahraničí. 1 výstup byl chráněn dle zvláštních předpisů (užitný vzor). Projekt MŽP SP-1a Stanovení koncentrací atmosférického areosolu s vysokým velikostním a časovým rozlišením za účelem odhadu jeho zdrojů a genotoxicity. Řešitelem projektu je UK Praha, VÚHU a.s. je spoluřešitelem. Výše podpory z veřejných prostředků v roce 2010 činila tis. Kč. Projekt MPO FR-TI1/537 - Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu. Řešení projektu bylo zahájeno v roce 2009, výše podpory v roce 2010 činila 950 tis. Kč. Projekt MPO FR-TI1/170 - Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu. Řešení projektu bylo zahájeno v roce 2009, výše podpory činila 860 tis. Kč. V průběhu roku 2010 probíhalo řešení celkem 2 standardních grantových projektů. Grantová agentura ČR poskytla na jejich řešení podporu v celkové výši tis. Kč. V roce 2010 poskytlo MŠMT institucionální podporu na rozvoj ve výši 692 tis. Kč. Výzkumný záměr MSM Využití fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím hnědého uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech. VÚHU a.s. je jediným řešitelem, doba řešení: Výše podpory z veřejných prostředků pro rok 2010 činila tis. Kč. CV 1M Centrum integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin. VÚHU a.s. je spoluřešitelem (hlavním řešitelem projektu je VŠB-TU Ostrava, HGF), doba řešení: Výše účelové podpory z veřejných prostředků v roce 2010 činila celkem tis. Kč. Projekt MŽP SP/2f2/98/07 - Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Nositelem projektu je VÚV v.v.i. - pobočka Ostrava a VÚHU a.s. je řešitelem pro oblast 03 - Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv. Výše podpory z veřejných prostředků činila v roce 2010 celkem tis. Kč. Projekt MŠMT OK Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy podpory výzkumu a vývoje EU Výše podpory v roce 2010 činila 545 tis. Kč. 14

16 7.10 Ekonomický útvar a správa majetku Ekonomické a finanční výsledky akciové společnosti dosažené v roce 2010 lze považovat za velmi úspěšné. Společnost vytvořila zisk před zdaněním ve výši tis. Kč při celkových výnosech tis. Kč a nákladech tis. Kč. Dosažený hospodářský výsledek je nejvyšší od vzniku resp. transformace společnosti v roce Plánovaný hospodářský výsledek ve výši tis. Kč byl překročen o tis. Kč a ve srovnání s rokem 2009 byl hospodářský výsledek překročen o 776 tis. Kč. V oblasti oprav a udržování společnost v roce 2010 vynaložila prostředky v celkové výši tis. Kč (opravy ze zákonné rezervy tis. Kč, opravy vozového parku 340 tis. Kč, běžné opravy staveb v areálu společnosti 645 tis. Kč a opravy strojů a zařízení 932 tis. Kč). Pro srovnání s rokem předcházejícím byly v oblasti oprav vynaloženy vyšší náklady o cca 0,5 mil. Kč. V oblasti investic společnost vynaložila roce 2010 prostředky ve výši 9,1 mil. Kč. Převážná část investičních výdajů ve výši 8,5 mil. Kč byla vynaložena na rekonstrukci monitorovacích stanovišť na měření prašnosti a částka 0,46 mil. Kč byla investována do stavebních úprav laboratoří. Pro srovnání s rokem předcházejícím byly v oblasti investic vynaloženy nižší prostředky o cca 8 mil. Kč. V roce 2010 byl průměrný počet zaměstnanců 82. Mzdové náklady na pracovníka činily 409 tis. Kč. Ze sociálního fondu společnost opětovně jako v roce 2009 poskytla příspěvek formou Unišeků ve výši 2 tis. Kč na zaměstnance. Dále byly ze sociálního fondu poskytovány bezúročné půjčky zaměstnancům. O výsledcích plnění podnikatelského záměru pro rok 2010 v oblasti hospodářského výsledku a o stavu majetku i závazků společnosti k vypovídají v hodnotovém vyjádření účetní výkazy - Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha (v plném rozsahu). Další podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 2010 jsou pak patrné z Přílohy k účetní závěrce. Společnost byla po celý rok v platební schopnosti. Část disponibilních finančních prostředků zhodnotila společnost pořízením státních dluhopisů (splatnost 2015) a část volných zdrojů společnost zhodnocuje v produktech KB etrading a ČSOB Spořící účet. Ukazatel Ukazatel rentability vlast. kapitálu (%) 10,1 9,7 Podíl zisku na zákl. kapitálu (%) 16,6 17,6 Ukazatel rentability tržeb (%) 17,6 21 Ukazatel ziskové marže (%) 13,7 16,6 Ukazatel nákladovosti (%) 82,4 79 Čistý zisk na akcii (Kč) HV před zdaněním (tis. Kč) Zisk po zdanění (tis. Kč) Celkové výkony (tis. Kč) Vlastní výkony (tis. Kč) Přidaná hodnota (tis. Kč) Přidaná hodnota na 1 prac. (tis. Kč) Celkové výkony ponížené o veřejné prostředky Vlastní výkony = celkové výkony - externí kooperace 15

17 Struktura nákladů v roce % 3 % 7 % 11 % 7 % externí kooperace ostatní služby 5 % ostatní náklady (rezervy, daně...) odpisy majetku spotřeba materiálu a energie 56 % opravy a údržba osobní náklady Struktura výnosů v roce % 2 % finanční výnosy státní dotace, granty zakázková činnost 80 % Vývoj HV před zdaněním v období Vývoj přidané hodnoty v období

18 Podnikatelské aktivity a cíle v roce 2011 Podnikatelské aktivity společnosti budou v roce 2011 rozvíjeny v souladu se zpracovanou Koncepcí rozvoje VÚHU, a.s. schválenou valnou hromadou v roce Deklarované cíle jsou postupně naplňovány. Hlavní cíle společnosti pro rok 2011 Zajišťovat soulad s požadavky akreditačních pravidel v oblasti zkušebnictví (akreditovaná laboratoř č. 1078), autorizované osoby AO 242 a certifikačního orgánu COV 3066, Realizovat investiční program v rozsahu, který zajistí podmínky pro činnost společnosti v dalších letech (zejména obnova a inovace přístrojového vybavení a techniky), Dosáhnout maximálních finančních výnosů volných peněžních prostředků v souladu s rozhodnutím představenstva o využívání vhodných produktů finančního trhu, Aktivně působit v hodnotících orgánech poskytovatelů dotací v oblasti vědy, výzkumu a inovací (MŠMT, MPO, Výzkumný fond pro uhlí a ocel v EU, WEC - World Energy Council), Zajišťovat odborný růst zaměstnanců a to zejména zapojením do výzkumných projektů řešených s podporou veřejných finančních prostředků, Realizovat plán výcviku zaměstnanců a rozvíjet odborné týmy Podnikatelský záměr pro rok 2011 Představenstvo společnosti schválilo usnesením č. 2 zápisu č. 123/2010 ze dne Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2011 v následujících parametrech: hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč, v oblasti investiční politiky nepřekročit investice ve výši tis. Kč, v oblasti oprav a údržby nepřekročit výši tis. Kč, v oblasti mzdových nákladů nepřekročit výši tis. Kč. 17

19 8 Účetní závěrka za rok 2010 VÚHU a. s., jako právnická osoba účtuje od svého vzniku v soustavě podvojného účetnictví a účetní závěrku roku 2010 provedla podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a českých účetních standardů. Odvodové a daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu a dalším oprávněným subjektům byly řádně a včas plněny. Účetní závěrka za rok 2010 byla v souladu s obecně závaznými předpisy ověřena dne auditorkou Ing. Dagmar Švecovou, číslo oprávnění KAČR V souladu s ustanovením článku 40 stanov společnosti byla účetní závěrka předložena dozorčí radě k přezkoumání. Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. je přílohou č. 1 Výroční zprávy. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami je přílohou č. 2 této Výroční zprávy. 18

20 9 Návrh na rozdělení zisku za rok 2010 V souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti předkládá představenstvo valné hromadě návrh na následující rozdělení zisku za rok 2010: A. Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2010 Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění) a) splatná - z běžné činnosti - z mimořádné činnosti b) odložená Zisk po zdanění ,95 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,95 Kč B. Návrh na rozdělení zisku podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti povinný minimální příděl do rezervního fondu společnosti 5% z čistého zisku ke schválení valnou hromadou - dividendy - příděl do sociálního fondu - tantiémy - příděl do fondu technického rozvoje - do nerozděleného zisku ,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,25 Kč Zisk po zdanění celkem ,95 Kč Odůvodnění návrhu na rozdělení zisku, část B2 V důsledku zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, je podle 28, odst. 2, písm. d) povinen uchazeč o podporu veškerý zisk po zdanění a případném povinném přídělu do rezervního fondu využívat pouze k podpoře výzkumu. Proto po povinném přídělu do rezervního fondu je navrženo celý zisk ponechat v nerozděleném zisku. 19

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

Výroční zpráva 2012. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva 2012. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost představenstva v roce 2012... Složení

Více

Výroční zpráva 2011. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva 2011. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost

Více

Výroční zpráva Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výroční zpráva 2014 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Cíle Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.... Činnost představenstva v roce

Více

Výroční zpráva 2013. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva 2013. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Cíle Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.... Činnost představenstva v roce 2013... Složení

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost. se sídlem v Mostě, Budovatelů 2830, PSČ 434 37 IČ: 44569181 VÝROČNÍ ZPRÁVA.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost. se sídlem v Mostě, Budovatelů 2830, PSČ 434 37 IČ: 44569181 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, Budovatelů 2830, PSČ 434 37 IČ: 44569181 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Obsah 1 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 2 Poslání Výzkumného

Více

Výroční zpráva Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Cíle Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.... Činnost představenstva v roce 2015... Složení

Více

Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků

Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků 1. PROJEKTY ŘEŠENÉ S PODPOROU GA ČR Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků GA105/09/1554 Ukončení prosinec 2012 GA ČR Spoluřešitel

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Z Á S A D Y. Při zabezpečování čerpání finančních prostředků a kontrole jejich užití bude postupováno podle těchto zásad. I.

Z Á S A D Y. Při zabezpečování čerpání finančních prostředků a kontrole jejich užití bude postupováno podle těchto zásad. I. březen 2016 Z Á S A D Y čerpání a kontroly užití finančních prostředků uvolněných z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účastí státu v obchodních společnostech, a to na úhradu nákladů a

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výzva I. Inovační vouchery. Mgr. Marie Štambaská, červen 2016

Výzva I. Inovační vouchery. Mgr. Marie Štambaská, červen 2016 Výzva I. Inovační vouchery Mgr. Marie Štambaská, červen 2016 Inovační vouchery Inovační vouchery jsou určeny malým a středním podnikům (MSP) pro zahájení či zintenzivnění svých vlastních inovačních aktivit.

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, Budovatelů 2830, PSČ 434 37 IČ: 44569181 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 8 9

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období Strana 1 (celkem 31)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období Strana 1 (celkem 31) za období 1.4.2005 31.3.2006 Strana 1 (celkem 31) Vypracoval: Ing. Michal Šlachta Podklady poskytl: Richard Smolík, Ing. Renáta Pavelková, Ing. Václav Klaška Datum: 20.7.2006 Strana 2 z 29 1 OBSAH 1 OBSAH

Více

60 let zkoušení v SZZPLS

60 let zkoušení v SZZPLS STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ, a.s. 60 let zkoušení v SZZPLS Seminář s diskusí Homologace a typové schvalování zemědělských a lesnických vozidel k provozu na pozemních

Více

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál)

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál) Program 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, IV. volební období 2012-2016 dne 25. 4. 2016 od 10.00 hodin - konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje (návrh ) 1. Zahájení, určení zapisovatelů

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01M1QJO Čj.: MSK 30963/2016 Sp. zn.: KON/12136/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 785/2015 ze dne: List 1 z 6

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 785/2015 ze dne: List 1 z 6 Akreditovaný subjekt podle 17065:2013: List 1 z 6 Certifikace produktů (zahrnuje hmotné produkty, procesy, služby) Hmotné produkty 1 Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů Granulát

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Souhrn připomínek k materiálům pro 267. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, uplatněných v rámci vnitřního připomínkového řízení

Souhrn připomínek k materiálům pro 267. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, uplatněných v rámci vnitřního připomínkového řízení Souhrn připomínek k materiálům pro 267. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, uplatněných v rámci vnitřního připomínkového řízení 267/A4 Výsledek posouzení výzkumných organizací Fáze 1..Číslo Prof.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách.

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách. Představenstvo akciové společnosti ALA, a.s. Řepníky se sídlem v Řepníkách 126, PSČ 538 65, IČ 474 68 513 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pracoviště Pardubice, oddíl

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Výroční zpráva za rok společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Výroční zpráva za rok společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Výroční zpráva za rok 2015 společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Obsah výroční zprávy Zpráva nezávislého auditora 1. Základní identifikační údaje 2. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0358/2016. Pozměňovací návrh. Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0358/2016. Pozměňovací návrh. Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE A8-0358./16 16 Čl. 1 bod -1 (nový) Čl. 3 bod 1 písm. g Znění navržené Komisí -1) V čl. 3 bodu 1 se ruší písmeno g); Nedávno zveřejněné publikace EU označují roponosnou břidlici za nekonvenční palivo spíše

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 Strana 1 (celkem 21) 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 3. Základní identifikační údaje o společnosti.. 4. Organizační členění akciové

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 CENTRUM PRO VÝZKUM ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ LITOSFÉRY Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 podle 30 zákona o veřejných výzkumných institucích, č. 341/2005 Sb. V Úvalech dne 22.6.2012 Obsah

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í z 37. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 1. 10.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více