Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost"

Transkript

1 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ IČ: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce za rok 214 a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 214 předkládáno valné hromadě 18. května 215 Zpráva představenstva o činnosti za rok 214 Strana 1 (celkem 6)

2 Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás seznámila se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 214, řádné účetní závěrce a s návrhem na rozdělení zisku za rok 214. Předkládaná zpráva shrnuje údaje a skutečnosti, obsažené ve Výroční zprávě za rok 214. Všechny dokumenty, předkládané k projednávání byly uveřejněny v souladu se zákonem č. 9/212 Sb., o obchodních korporacích na webových stránkách společnosti 3 dnů před dnešním konáním VH. Z tohoto důvodu se zaměřím pouze na hlavní body zprávy. 1. Hodnocení činnosti společnosti Podle dlouhodobé orientace společnosti v oblasti poskytovaných odborných služeb byla v průběhu roku 214, tak jako v předchozích letech, zaměřena činnost do již tradičních oblastí - inženýrské, expertní a servisní činnosti, výzkumné a vývojové činnosti, zkušebnictví prezentované službami akreditované zkušební laboratoře a činnosti Autorizované osoby AO 242 a Certifikačního orgánu COV č Aktivity společnosti byly zaměřeny i do oblasti regionální a to zejména činností Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou. V roce 214 odborné útvary společnosti řešily celkem 535 zakázek a 4 výzkumné projekty, které byly řešeny s podporou veřejných prostředků jednotlivých poskytovatelů TA ČR a MŠMT. Za rok 214 byl vytvořen hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč. Celkové výnosy společnosti byly v roce 214 ve výši tis. Kč a byly tvořeny z 93,2 % zakázkovou činností. 5,8 % z celkových výnosů tvořily veřejné prostředky na řešení výzkumných projektů (dotace) a 1 % z celkových výnosů představovalo zhodnocení volných finančních prostředků. Ze struktury celkových výnosů společnosti činil podíl hlavních akcionářů 5,4 %. Severočeské doly a.s. měly podíl na celkových výnosech 27,5 % a Vršanská uhelná a.s. 22,9 %. V roce 214 bylo publikováno 47 odborných sdělení a to jak formou článků v odborných časopisech, tak formou přednášek na odborně zaměřených konferencích a seminářích. Pro publikační činnost byl využíván také odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí, jehož je společnost vydavatelem a který je zařazen do seznamu recenzovaných odborných časopisů Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace. V roce 214 byly zřízeny webové stránky Zpravodaje a vydán Etický kodex Inženýrské, expertní a servisní činnosti Práce a služby z okruhu těchto činností byly poskytovány především těžebním společnostem podle jejich požadavků. V průběhu roku 214 byly činnosti orientovány zejména na: problematiku stability svahů a hydrogeologickou problematiku těžených lokalit a jejich širšího předpolí, monitoring kvality ovzduší v dotčených oblastech povrchových lomů, studie, návrhy, projekty a realizaci investičních akcí zaměřených na redukci prašnosti při těžebních činnostech poradenské a konzultační služby v oblasti posuzování shody výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. a certifikační činnost u stanovených a nestanovených výrobků, technickou diagnostiku strojů, práce v oblasti sanačních a rekultivačních prací na územích postižených důlní činností, vydávání odborného časopisu Zpravodaj Hnědé uhlí a odborné překladatelské služby. Zpráva představenstva o činnosti za rok 214 Strana 2 (celkem 6)

3 1.2 Výzkumná a vývojová činnost V roce 214 probíhalo řešení celkem 4 projektů VaV s celkovou výší dotace 4 26 tis. Kč. Z celkového počtu řešených projektů byl 1 projekt řešen s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 3 projekty s podporou Technologické agentury ČR. Poskytnuté finanční prostředky na řešení projektů v roce 214 byly čerpány podle stanovených pravidel poskytovatelů a v souladu s plánovanými aktivitami. Výstupy z řešení výzkumných projektů byly v roce 214 publikovány formou 11 příspěvků v odborných časopisech, 19 přednáškami uvedenými ve sbornících v ČR i zahraničí, byly rovněž vydány 2 certifikované metodiky (certifikační orgán ČBÚ a MZe) Zkušebnictví a činnost akreditované zkušební laboratoře Na úseku zkušebnictví pokračovala činnost Autorizované osoby 242, tj. posuzování shody stanovených a nestanovených výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokračovala i činnost Certifikačního orgánu č. 366 v rámci rozšířené akreditace a certifikace výrobků regulované a neregulované sféry výrobkové certifikace, zaměřená na výrobky stavební, strojní zařízení a elektro zařízení nízkého napětí. Akreditovaná zkušební laboratoř č. 178 poskytovala služby v plném rozsahu své akreditace pro potřeby těžebních společností i ostatní zákazníky, ale také pro vnitřní potřeby ostatních odborných útvarů společnosti. Služby jsou zaměřeny na rozbory tuhých paliv, odpadů, vody, měření imisí, hluku, vibrace, bezdemontážní diagnostiku, stanovení fyzikálních a mechanických parametrů zemin, doprovodných surovin a produktů po spalování a odsíření. Akreditovaná zkušební laboratoř je nadále laboratoří pověřenou Českou obchodní inspekcí pro rozbory tuhých paliv. V roce 214 řešila laboratoř celkem 269 zakázek a vydala 175 akreditovaných protokolů o zkouškách Regionální aktivity Regionální aktivity byly v roce 214 zajišťovány prostřednictvím Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou. Činnost obou center byla tradičně zaměřena na shromažďování, vyhodnocování a poskytování informací o stavu životního prostředí v regionu institucím, podnikům a veřejnosti, a to prostřednictvím dispečerské služby a zeleného telefonu, kdy bylo zodpovězeno více než 3 19 dotazů, které se týkaly převážně kvality ovzduší, ale také oblasti ekoporadenství. V roce 214 bylo vydáno celkem 13 tiskových zpráv a 8 odborných článků. V elektronické verzi byl zpracováván Zpravodaj ECM a Zpravodaj ECK, a to 1x za čtvrtletí; tj. celkem 8 Zpravodajů za rok 214. Mimo to Ekologické centrum Most zpracovalo 4 tematické články na téma ekologie a chemie do novin UNI zaměstnanců skupiny Unipetrol a pro každé vydání novin zaměstnanců společnosti Česká rafinérská a.s. (12 čísel) texty do smogového slovníku. V průběhu roku 214 bylo zorganizováno celkem 5 soutěží na různá témata (odpady, voda, příroda). Po celý rok 214 probíhala soutěž ECM v novinách pro zaměstnance skupiny Unipetrol UNI, pro kterou byly připravovány soutěžní otázky. V roce 214 bylo realizováno celkem 28 seminářů a akcí, kterých se zúčastnilo celkem 651 žáků, studentů, pedagogů i seniorů. V Mostě byly realizovány semináře a programy Těžba a rekultivace, Co dýcháme za podpory Ústeckého kraje a Chemie a životní prostředí s podporou společnosti Česká rafinérská a.s. V Kralupech nad Vltavou byly realizovány semináře s ekologickou tématikou pro základní školy a pro seniory s podporou společností AVE Kralupy s.r.o. a MERO ČR, a.s. Zpráva představenstva o činnosti za rok 214 Strana 3 (celkem 6)

4 2. Majetek společnosti Společnost v roce 214 vynaložila na investice celkem tis. Kč a 745 tis. Kč do oblasti oprav a údržby majetku. 3. Vlastnická struktura společnosti SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ Ve vlastnické struktuře akcionářů společnosti nedošlo v roce 214 ke změnám - akcionář Vršanská uhelná a.s. vlastní ks akcií, tj. podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 44,58 %, Severočeské doly a.s. vlastní ks akcií a podíl na základním kapitálu společnosti činí 44,582 %. Individuální akcionáři vlastní ks akcií, tj. podíl 1,271 % a ostatní (právnické osoby, fondy) vlastní 399 akcií, tj. podíl,567 %. 4. Organizační uspořádání společnosti V průběhu roku 214 nedošlo ke změně v organizační struktuře společnosti. 5. Výsledky hospodaření Představenstvo společnosti schválilo dne po předchozím souhlasu dozorčí rady pro rok 214 podnikatelský záměr, který uložil společnosti vytvořit hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč. Společnost v roce 214 dosáhla zisku před zdaněním ve výši tis. Kč a podařilo se jí překročit plánovaný podnikatelský záměr o cca 11 %. V roce 214 činily tržby společnosti tis. Kč a náklady 67 5 tis. Kč. Podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 214 jsou patrné z Přílohy k účetní závěrce, která je nedílnou částí Výroční zprávy za rok 214. Společnost byla po celý rok 214 v platební schopnosti a plnila všechny finanční závazky vůči státu, partnerům i zaměstnancům a nemusela použít bankovní ani jiné úvěry a výpomoci. Účetní závěrka za rok 214 VÚHU a. s., jako právnická osoba účtuje od svého vzniku v soustavě podvojného účetnictví a účetní závěrku roku 214 provedla podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 5/22 Sb. a českých účetních standardů. Odvodové a daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu a dalším oprávněným subjektům byly řádně a včas plněny. Účetní závěrka za rok 214 byla v souladu s obecně závaznými předpisy ověřena auditorskou společností AUDIDA, s.r.o., IČ , auditorské oprávnění č V souladu s ustanovením článku 13 stanov společnosti byla účetní závěrka předložena dozorčí radě k přezkoumání. Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Na základě provedeného auditu v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky vydala auditorská společnost k účetní závěrce zprávu následujícího znění: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 214 v souladu s českými účetními předpisy. Auditorská společnost ověřila také soulad Výroční zprávy za rok 214 s výše uvedenou účetní závěrkou se závěrem, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Zpráva představenstva o činnosti za rok 214 Strana 4 (celkem 6)

5 Návrh na rozdělení zisku za rok 214 V souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti předkládá představenstvo valné hromadě návrh na následující rozdělení zisku vytvořeného za rok 214: A. Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 214 Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění) a) splatná - z běžné činnosti - z mimořádné činnosti b) odložená Zisk po zdanění Kč , , 877, ,63 B. Návrh na rozdělení zisku 1. podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti příděl do rezervního fondu společnosti z čistého zisku 2. ke schválení valnou hromadou - dividendy - příděl do sociálního fondu - tantiémy - příděl do fondu rozvoje - do nerozděleného zisku Zisk celkem 1, , ,63 Tento návrh na rozdělení zisku byl přezkoumán dozorčí radou společnosti. Po přídělu do sociálního fondu je navrženo v nerozděleném zisku ponechat částku ,63 Kč. 6. Zpráva o vztazích za rok 214 Představenstvo společnosti zpracovalo zprávu o vztazích za rok 214, která byla prověřena auditorskou společností AUDIDA, s.r.o., auditorské oprávnění č Poskytování plnění a protiplnění v roce 214 probíhalo na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Auditor konstatoval, že na základě jejího prověření nebyly zjištěny žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok Podnikatelské aktivity a cíle v roce 215 Podnikatelské aktivity společnosti budou v roce 215 rozvíjeny v souladu se zpracovanou Koncepcí rozvoje VÚHU, a.s. schválenou dozorčí radou v roce 211. Deklarované cíle jsou postupně naplňovány. Hlavní cíle společnosti pro rok 215: Zajišťovat soulad s požadavky akreditačních pravidel v oblasti zkušebnictví (akreditovaná laboratoř č. 178), autorizované osoby AO 262 a certifikačního orgánu COV č. 366; Zpráva představenstva o činnosti za rok 214 Strana 5 (celkem 6)

6 Realizovat investiční program v rozsahu, který zajistí podmínky pro činnost společnosti v dalších letech (zejména obnova a inovace přístrojového vybavení a techniky); Aktivně působit v hodnotících orgánech poskytovatelů dotací v oblasti vědy, výzkumu a inovací (MŠMT, TA ČR, Výzkumný fond pro uhlí a ocel v EU, Euracoal); Zajišťovat odborný růst zaměstnanců a to zejména zapojením do výzkumných projektů řešených s podporou veřejných finančních prostředků; Zpracoval: Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. Zpráva představenstva o činnosti za rok 214 Strana 6 (celkem 6)

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti AKADEMIE za období červenec 2011 až červen 2012 Tato výroční zpráva byla projednána na společném zasedání správní a dozorčí rady konaném dne 19. července 2012

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 2009 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI [3] Předmět podnikání společnosti [5]

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více