Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!"

Transkript

1

2 Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY Kmenový obor: 2647M Výpočetní technika Studijní obor 1: M/001 Výpočetní technika Studijní obor 2: M/002 Elektronické počítačové systémy Studijní obor 3: M/003 Informační technologie Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji, které získaly akreditaci k výuce oborů 1 a 2: M/001 Výpočetní technika Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové M/002 Elektronické počítačové systémy SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradební 1029 SPŠ, Trutnov, Školní 101 VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, Pulická 695

3 Č TYŘ LETÝ STUDIJNÍ OBOR DOBRUŠKA Kmenový obor: Kód a název: Určení: Vstupní předpoklady žáků: Přijímací zkoušky: Délka a forma studia: Školné: Učebnice: Praxe: Ukončení: Dosažený stupeň vzdělání: Další rozvoj: Poradna: 2647M Výpočetní technika M/002 Elektronické počítačové systémy Obor je vhodný pro chlapce i dívky Úspěšné ukončení povinné školní docházky v nejvyšším ročníku a zdravotní způsobilost uchazeče UCHAZEČI BUDOU PŘIJATI BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 4 roky, denní studium U TĚCHTO OBORU SE ŠKOLNÉ NEPLATÍ Možno využít služby školy, která zajistí potřebné učebnice včetně dalších školních potřeb se značnými cenovými slevami Ve vyšších ročnících lze vykonávat souvislou praxi v partnerských organizacích zabývajících se výpočetní technikou v místě bydliště Maturitní zkouška, MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ Úplné střední odborné Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy s lektory a doktorandy z vysokých škol. V rámci partnerství naší školy s Univerzitou Hradec Králové budou zájemci cíleně připravovány ke studiu na fakultě Informatiky a managementu pro bakalářský obor Aplikovaná informatika a inženýrský obor Informační management. Škola má vlastní PEDAGOGICKO KINEZIOLOGICKOU PORADNU. Žáci mají možnost za výhodných podmínek průběžně využívat její služby, zejména při odstraňování poruch učení (dys. aj.) Adresa: Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Pulická 695, Dobruška Dny otevřených dveří jsou u nás pro zájemce i veřejnost PRŮBĚŽNĚ. Pro vážné zájemce zajišťujeme atraktivní tématické exkurze u hlavních zaměstnavatelů Orlického a Podorlického regionu. Společnost je registrována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,karmelitská 7, Praha 1, Malá Strana, ve složce 2006 pod pořadovým číslem 020, v souladu s 153 a 154 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tel./fax: Mobil: Web:

4 Metodické přístupy Ve výchovně-vzdělávací práci se omezují popisné metody. Přednost je dávána rozvoji klíčové kompetence k řešení problému, která rozvíjí dále kompetenci pracovní a specifické dovednosti. Soustavně jsou vytvářeny modelové situace, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů. Žákům je vytvářen prostor pro samostatné řešení zadaných problémů s využitím školních laboratoří a dílen, jsou vedeni k používání odborné literatury. Osvojování si encyklopedických znalostí je nahrazeno moderními postupy hledání v informačních zdrojích. To vytváří předpoklady pro samostatné vzdělávání se při respektování norem a bezpečnostních předpisů. Formy výchovně-vzdělávací práce závisí na vyučovacím předmětu a jeho obsahu. Výuka je doplňována exkursemi. Odborné vědomosti, dovednosti a postoje: V odborné složce přípravy absolvent rozvine své kompetence k učení a získá vědomosti o: způsobu zobrazování součástí elektrických a elektronických přístrojů a zařízení, způsobu zobrazování funkčních, přehledových, logických a montážních elektrických schémat i výrobních výkresů včetně využívání grafických podkladů při konstruování, projektování a diagnostice, zákonitostech elektrických a magnetických jevů zejména stejnosměrných a střídavých elektrických obvodů a elektromagnetického pole, lineárních a nelineárních elektronických součástkách, vlastnostech základních elektrotechnických obvodů, o způsobech jejich řešení, o způsobech výpočtů jejich základních parametrů při používání diskrétních i integrovaných prvků, vlastnostech elektrotechnických i elektronických prvků, řešení elektronických obvodů, impulsové technice, v zesilování, generování a třídění signálů, konstrukci počítačů třídy PC a jejich periferiích, využívání výpočetní techniky v rámci stávajícího programového vybavení; důraz se klade na zvládnutí obsluhy počítače třídy PC, jeho optimální konfiguraci, oblasti výpočetní techniky a zpracování informací, tj. v algoritmizaci výpočtů, přípravě dat, programování a orientaci ve výstupních údajích počítače, vlastnostech, druzích, zkoušení a zpracování různých druhů materiálů používaných v elektrotechnice, a to jak při výrobě prvků obvodů, tak i při zpracování konečných výrobků; zvláštní důraz se klade na moderní polovodičové prvky, používání různých druhů měřících přístrojů, různých měřících metod a způsobech zpracování naměřených hodnot, včetně jejich správné interpretace, základních pojmech a vztazích tržní ekonomiky. Dále absolvent v oblasti pracovních kompetencí dokáže: programovat procesory 80x86 pomocí assembleru i vyššího programovacího jazyka (Pascal, C), pracovat s odbornou literaturou a řešit nové problémy pomocí dostupné informační báze (odborná knihovna, Internet atd.). využívat poznatků o: o činnosti základních elektronických obvodů, o měřící technice, o konstrukci elektronických zařízení a konstrukčních logických prvků, o obsluhy osobních počítačů, o architektuře a programování používaných procesorů v počítačích třídy PC,

5 o operačních systémech, uživatelském software, o programování v jazyce C a Pascalu, o problematice počítačových sítí, o činnosti a programování jednočipových mikropočítačů, o snímačích neelektrických veličin, o systémech průmyslové automatizace a kybernetizace. Možnosti uplatnění absolventa Studijní obor Elektronické počítačové systémy připravuje studenty pro činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti montáže, oživování a provozu prostředků výpočetní techniky. Dále v oblasti prodeje těchto prostředků nebo i v oblasti programování nebo využívání uživatelského software. Jeho uplatnění je možné na těch pracovištích, kde je dominantní používání výpočetní techniky. Absolvent tohoto oboru může pracovat přímo v oblasti: aplikačního software (textové editory, tabulkové kalkulátory, databázové systémy), tvorby jednoduchého programového vybavení ve vyšším programovacím jazyce, diagnostiky výpočetní techniky na místě počítačových techniků při sestavování, oživování a diagnostice počítačů třídy PC, tvorby technického a programového vybavení využívajícího jednočipových mikroprocesorů, vývoje slaboproudých zařízení řízených počítačem, servisu výpočetní techniky. Absolvent studijního oboru Elektronické počítačové systémy je připraven pro uplatnění v odpovídajících pracovních technickohospodářských funkcích. Jeho všestranný rozvoj na škole mu umožní rychlou adaptaci na podmínky praxe a měnící se podmínky společenské reality. Získané úplné střední odborné vzdělání mu umožňuje věnovat se i podnikatelské činnosti. Dosažená úroveň vzdělání mu též umožňuje další studium na vyšší nebo vysoké škole nebo v rámci různých forem dalšího vzdělávání dospělých. Dále se mohou absolventi uplatnit jako školící technici, v oblasti prodeje výpočetní techniky, v oblasti obecného využití výpočetní techniky, při využívání výpočetní techniky v oblasti řízení, v oblasti sběru a zpracování dat, v oblasti techniky měření a regulace, jako operátoři a programátoři počítače a mikropočítače, při řízení jednoduchých procesů a při programování elektronických přístrojů a zařízení. Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování je absolvent připraven pro výkon středních technickohospodářských funkcí v podnicích s elektrotechnickou produkcí, technických činností v podnicích a firmách opírající výrobní technologie o počítačové systémy a jejich použití, v oblasti zpracování dat, v oblasti návrhu, instalace a testování hardwarových a softwarových komponentů osobních počítačů a mikrokontrolerů.

6 Pojetí a cíle vzdělávacího programu Studijní obor Elektronické počítačové systémy poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání zaměřené na počítačové systémy a jejich aplikaci v oblasti řízení, automatizace a zpracování dat. Zvláštní důraz je kladen na propojení hardwarových a softwarových komponentů v jeden funkční celek. Široce koncipovaný přírodovědný základ a struktura odborných předmětů rozvíjí žákovy klíčové kompetence o významné části elektrotechnického oboru, diagnostice, řízení a umožňuje mu chápat problematiku v širokých souvislostech. Tato skutečnost mu také poskytuje značnou variabilitu v uplatnění se na trhu práce. Důraz je rovněž kladen na ústní a písemný projev, čili rozvoj komunikativní kompetence a to jak v mateřském a cizím jazyce a orientaci v současném ekonomickém dění. Rozvíjeny jsou rovněž návyky ke zvýšení tělesné zdatnosti a k upevňování zdraví. Při zaměření na přístrojová zdravotnická zařízení rozvíjí kompetence absolventů nejen o znalosti obecné, ale především aplikované na počítačové systémy, elektronické systémy v lékařské praxi. Zvláštní důraz je kladen na propojení hardwarových a softwarových komponentů v jeden funkční celek. Charakteristika obsahových složek Charakteristika jednotlivých vzdělávacích složek je stanovena standardem středoškolského vzdělávání schváleného MŠMT ČR. a) všeobecné vzdělání Společenskovědní předměty jsou zaměřeny na rozvíjení komunikativních kompetencí žáka v mateřském i cizím jazyce, osvojení si poznatků literatury, historie, základů filozofie, utváření sociálních, personálních a občanských kompetencí. V českém jazyce a literatuře je preferována kompetence komunikativní. V cizím jazyce je zdůrazňována schopnost hovořit o vybraných tématech a orientovat se v cizojazyčném odborném textu. Přírodovědné předměty jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí k učení a na rozvíjení logického myšlení, představivosti, pečlivosti a přesnosti. Učivo chemie zahrnuje také základy ekologie. Ochrana životního prostředí prostupuje nenásilně všemi předměty. Tělesná výchova je zaměřována na osvojení si návyku pravidelné pohybové aktivity jako předpokladu pro zachování tělesného a duševního zdraví. Plní funkci posilovací a relaxační. b) odborné vzdělávání Odborné předměty rozhodujícím způsobem ovlivňují profil absolventa a jeho budoucí pracovní uplatnění. Odborné předměty poskytují absolventu široký přehled o elektrotechnickém a technickém oboru, směřují absolventa do specifické oblasti elektrotechniky, informatiky. Tyto předměty jsou povinné a navštěvují je všichni žáci. Odborné předměty poskytují vědomosti z oblasti technického zobrazování, funkčních principů strojů a zařízení, vlastností materiálů, jejich řízení a zkoušení, slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky, číslicové techniky, elektrotechnických měření a praxe. Podporují rozvoj logického myšlení, představivosti, zodpovědnost a rozvíjí kompetenci pracovní, pečlivosti, manuální zručnosti a specifických praktických dovedností. Studenti se naučí pracovat s počítačem nejen uživatelským způsobem, ale zvládnou i tvorbu vlastního software zaměřeného na použití počítače v grafických aplikacích, v řízení a diagnostice periferních zařízení. Zvláštní postavení má předmět ekonomika, který poskytuje vědomosti o ekonomickosociálních zákonech, účetnictví, kalkulacích, praktikách managementu a marketingu, rozvíjí zejména kompetence k řešení problémů. V každém odborném předmětu je zařazena úvodní stať popisující metody přístupů k novým informacím, informační zdroje a metodiku učení se příslušnému předmětu. Další skupinu tvoří volitelné předměty, kterými si žák dotváří svůj profil podle oblasti působení po ukončení střední školy. Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji, které mohou vyučovat obor ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY: SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradební 1029 SPŠ, Trutnov, Školní 101 VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, Pulická 695

7 Hlavní odborné předměty: VÝPOČETNÍ TECHNIKA (operační systémy lokálních počítačů, hardware počítačů, kancelářský a grafický software,sítě Internet, periferních zařízeních, novinky v oboru...); PROGRAMOVÁNÍ (programování v jazycích, Pascal, Delphi, C++ apod., programování pomocí SQL, síťové nástroje, Java, Java script atd.); POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (vše o sítích: protokoly přenosu, hardware sítí, konfigurace a správa, síťové servery - instalace, aj.); AUTOMATIZACE (digitální technika pro řízení a regulaci, mikropočítače a mikroprocesory v řízení procesů...); ELEKTRO předměty (od základy elektroniky až k integrovaným obvodům a mikroprocesorům)

8 Orientační učební plán bude operativně upravován v závislosti na vývoji nových technologií v oblasti hardware i software, požadavků partnerských firem a organizací v oboru výpočetní techniky a realizací společných projektů s partnerem Univerzitou Hradec Králové.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - dálkové studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více