Předmětové pořádání informací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmětové pořádání informací"

Transkript

1 Předmětové pořádání informací 1. Úvod: obecná metodika předmětové katalogizace Předmětové pořádání informací (též heslování, indexace, předmětové zpracování, verbální pořádání) je druh věcného pořádání informací, kdy slovně vyjádřený obsah, téma či předmět dokumentu je převáděn do více či méně normalizovaných a formalizovaných hesel, klíčových slov, deskriptorů. Předmětový selekční jazyk je selekční jazyk na bázi přirozeného jazyka. Je výrazovým a vyjadřovacím prostředkem předmětové katalogizace. Předmětové selekční jazyky jsou ovládány principem abecedního řazení, tzn. že rododruhové a druho-rodové vztahy mezi názvy nehrají při pořádání roli - jsou jen pomocným prostředkem při odstraňování nedostatků těchto jazyků. Rodo-druhové a druho-rodové vztahy můžeme vyjádřit systémem přidružovacích odkazů: psi baset viz též viz též domácí zvířata anglický buldok argentinská doga baset psi Každý selekční jazyk je konstruován tak, aby odstraňoval nebo usměrňoval homonymii a synonymii. Každému pojmu nebo významu by měl odpovídat právě jeden jazykový výraz. Selekční jazyk vzniká zjednodušením přirozeného jazyka. Dochází k redukci používaných výrazů a slovních tvarů, tvary vzniklé ohýbáním slov se převádějí na tvary základní, některé slovní druhy se zcela vylučují. Speciální prostředky přirozeného jazyka pro parafrázování emocí a expresí se do selekčního jazyka nezařazují. Srovnání: přirozený jazyk X selekční jazyk asymetrický symetrický - jeden pojem více slovy - každému významu přiřadit jeden symbol - jedno slovo více pojmů apelační + komunikační f-ce - nařídit, emoce, přesvědčit asociační spojení skrytá možnost obměny slov nebo vyjádření jen komunikační f-ce asoc. spojení lze vyjádřit zjevně - zvýší se síla jazyka je silně omezena a nežádoucí, např. management X podniky -- řízení; soutěž hospodářská -- strategie X strategie konkurenční 1

2 ústní užití - je brán ohled na fonetiku (d X t) záznamy slova libovolně dlouhá je redundantní (nadbytečný) dominuje podst.jméno a sloveso slovesné kategorie dovede popsat sama sebe (metajazyk) fonetika nezávažná, protože se hledají písemné mnohdy je rovnoměrnost kódu pro slova žádoucí omezujeme redundanci, např. jídla -- příprava dominuje podst. jméno a přídavné jméno nemají slovesné kategorie SJ se popisují přirozeným jazykem pravidla se tvoří před použitím Synonymie (souznačnost slov) = jazykový jev, při němž různé znaky (slova) mají stejný denotát (předmět či jev označený pojmenováním) pro 1 denotát existuje více než 1 znak (slovo) - lexikální - gramatická Lexikální: na označení denotátu lze použít 2 a více slov s rozdílnými kmeny, např.: zápalky X sirky postel X lůžko požárníci X hasiči Gramatická: na označení denotátu jsou použita slova se stejným kmenem, ale jinou morfologií, takže patří k různým gramatickým kategoriím, např.: studenti X studentstvo živočichové X živočišstvo (fauna) letci (množina lidí) X letectvo (+ i množina strojů) Lexikální synonyma, která nás zajímá především, lze rozdělit na: - kontextuální - tematická - pravá a) kontextuální (frazeologická) - slovo je zaměnitelné jen v určitém větném kontextu - např. "hraje si s ohněm, manipuluje, zapaluje " - z hlediska SJ nemá význam b) tematická - synonyma vztahující se ke slovu, jež označuje velmi široké téma - např. "pohybovat se kupředu, jít, běžet, letět " 2

3 - za tematická synonyma mohou být pokládány druhové termíny, jsou-li přiřazovány k rodovému termínu, např.: dopravní prostředky - auta, kola, vlaky, autobusy - z hlediska PH je dobré pojmy asociovat (odkazovat na příbuznost), např.: výtvarné umění viz též malířství, grafika c) pravá - slova, která různě znějí, ale mají stejný denotát, dají se stejně definovat - např.: dospívání, adolescence fotbal, kopaná vojenská cvičení, manévry - v rámci předmětového katalogu nebo báze věcných autorit je nutné (v zájmu toho, aby do systému byly zavedeny principy řízeného slovníku a aby byl jeho selekční jazyk formalizován) zvolit jeden ze synonymních termínů za předmětové heslo a to pak důsledně preferovat na úkor ostatních k němu se vztahujících synonym, jež je třeba označit vylučovacími odkazy Předmětové selekční jazyky se dělí na jazyky prekoordinované a postkoordinované. 2. Typy předmětových selekčních jazyků Prekoordinované SJ: Jejich slovník se skládá nejen z jednotlivých slov, ale i ze sousloví, popřípadě vět. Podstatné je to, že v souslovích a větách jsou jednotlivá slova syntakticky uspořádána již v průběhu pořádání a označování témat dokumentů se děje ještě před uložením do informační paměti. - předmětová hesla tradičního typu - řetězce PH používají bohatou strukturu jména osobní česká -- rod ženský -- jména osobní německá -- srovnání jména osobní německá -- rod ženský -- jména osobní česká -- srovnání - lexikální jednotky získané obsahovou analýzou jsou uváděny do vztahu podle předem stanovených pravidel - syntagmatických, a výsledkem je lineární posloupnost lexikálních jednotek podávající selekční obraz dokumentu Postkoordinované SJ: Vycházejí ze vzájemně izolovaných slov, popřípadě sousloví, a skládají z nich témata dokumentů nebo uživatelských dotazů teprve v průběhu selekce dokumentů - deskriptorové selekční jazyky - klíčová slova (volně tvořená nebo řízená) osobní jména čeština němčina ženský mluvnický rod - lexikální jednotky nejsou vzájemně provázány syntaktickými pravidly 3

4 3. Předmětové zpracování dokumentů - předmětová hesla - podle ČSN PH NK ČR - klíčová slova - tezaury (řízené slovníky) - univerzální (polytematické) - individuální, např. Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě - souborné, např. Polytematický strukturovaný heslář, www katalog Clavius nebo LANius - oborové, např.: - Eurovoc (problematika Evropské unie) - MeSH (lékařství a zdravotnictví) Předmětová hesla - obecně můžeme jimi vyjádřit cokoliv: - osobu: Maciuchová, Hana, korporaci: Moravské divadlo Olomouc Flora Olomouc 2004 Kostel Nejsvětější Trojice (Písek, Česko) - rod, rodina: Slavníkovci (rod) Krylovi (rodina) - název dokumentu: Bible Rukopis zelenohorský Amsterodamská smlouva, 1997 Versailleská mírová smlouva, autor / název: Kafka, Franz, Proces Aristotelés, př. Kr. Politica - věcné téma: psi pěstování okrasných rostlin prusko-rakouská válka, 1866 Lidice, vyhlazení, 1942 Srpen, 1968 dům čp.17 (Dobruška, Česko) Československo -- národní hospodářství etika -- díla do r. 500 Švejk, Josef (literární postava) - geografický název: Hodolany (Olomouc, Česko) Jávské moře Morava, řeka - forma/žánr dokumentu: učebnice základních škol české romány vědecko-fantastické povídky terminologické slovníky 4

5 Předmětové heslo vzniká na základě ukončené obsahové analýzy celého dokumentu, nikoliv jen podle jeho názvu (Šperky ve stříbře). To znamená, že si musíme přečíst úvod, záložku, obsah, zjistit údaje ve slovnících atp. Dodržujeme pravidlo nejužšího pojmu, např. vysoké technické školy ne vysoké školy). Výjimku tvoří použití tzv. kategorie osob: příklad: Kniha o životě Karla Poláčka Poláček, Karel, čeští spisovatelé stol. biografie Kniha o díle Karla Poláčka Poláček, Karel, česká literatura žurnalistika -- Česko literárněvědné rozbory studie Předmětová hesla z období ČSN Předmětová hesla se používala hlavně v předmětových katalozích a kartotékách, v bibliografických záznamech a seznamech, ve věcných rejstřících. Systémy předmětových hesel byly vytvářeny v jednom národním jazyce. Pomocí předmětových hesel se zpracovává převážně odborná literatura (včetně periodických publikací). Krásná jen tehdy, je-li předmětem skutečná osoba nebo událost a jsou-li zachovány známé historické skutečnosti. 1. Sklo -- tříštivost 2. Dřevo -- obrábění 3. Pohřeb žehem 4. Škola -- rodina -- vztahy 5. Železnice -- Čechy 6. Dvořák, Antonín (dramatik) -- hry divadelní a televizní -- bibliografie 7. Hudba vokální chrámová česká 8. Sbory pěvecké dětské slovenské 9. Bankovnictví -- učebnice - školy vys.:univ. -- fak.obchod.podnikatel. 10. Rýže -- pěstování -- Slovensko jižní 11. Rýže -- Slovensko jižní -- pěstování 12. Němcová, Božena: Babička -- rozbory 13. Francie -- Prusko -- války -- r Prusko -- Francie -- války -- r Sochařství indické -- stol. 5. př.n.l.-10. n.l. komentář: 1. podheslo vyjadřuje vlastnost pojmu 2. podheslo vyjadřuje proces 3. případ ustálených spojení, kde těžiště významu je v procesu a nikoli v objektu 4. podheslo vyjadřuje pojem, který je k pojmu v hesle v bezprostředním vztahu 5. podheslo vyjadřuje zeměpisné určení 6. jednoslovný doplněk hesla, víceslovné tematické podheslo, jednoslovné formální podheslo k přesnému vyjádření pojmu je zapotřebí několika přídavných jmen a ta se uvádějí ve sledu, který postupně a logicky upřesňuje (zužuje) pojem vyjádřený substantivem 5

6 9. pro rozlišení většího množství formálně příbuzných dokumentů se formální podheslo rozšiřuje o údaj charakterizující zaměření, resp. určení druhu dokumentu pořadí podhesel - podle ČSN je správně Rýže -- pěstování -- Slovensko jižní, nicméně praxe některých katalogizačních agentur se lišila 12. podheslo má formu sběrného prvku PH historický jev nemá charakter oficiálního názvu, uvádí se přednostně zeměpisný název, přičemž vzájemné souřadné vztahy je nutno vyjádřit dvěma předmětovými hesly 15. chronologické podheslo Národní soubor věcných autorit NK ČR (AUV) - báze AUT Báze věcných autorit (AUV) je od r integrovanou součástí báze národních autorit NK ČR (AUT). Obsahuje soubory tematických, geografických a formálních autorit, zpřístupnění souboru chronologických autoritních termínů se připravuje. V rámci této báze je zveřejněn i soubor skupin Konspektu (česká i anglická verze) a soubor autorit pro místa vydání starých tisků. - katalogy a databáze - přehled bází NK ČR - AUT Báze národních autorit NK ČR Soubor věcných autorit je řízený a měnitelný abecedně uspořádaný soubor věcných selekčních údajů - lexikálních jednotek, mezi nimiž jsou vyjádřeny základní sémantické vztahy (ekvivalence: preferovaný a nepreferovaný termín, hierarchie, asociace) - příklad: kvalita potravin - jakost potravin, jantar - minerály, pryskyřice, lesní živočichové - fauna. Součástí autoritního záznamu je notační znak MDT-MRF související s autoritním záhlavím a nezbytný poznámkový aparát (příklad: historiografie, Rusko). Tvar lexikálních jednotek Při výběru se řídíme těmito zásadami: volí se substantivní tvar v 1. pádě, kterým může být - jednoslovné substantivum - kombinatorika - víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří substantivum, a to - adjektivní spojení - paličkovaná krajka - genitivní vazba - teorie množin, geografie cestovního ruchu, psychologie dítěte - předložková vazba - překlady do polštiny, publikace pro děti, práce s mládeží - komplexní termín - dvě souřadně spojená substantiva označující komplexní pojem, tj. vztah daných pojmů, např. rodina a škola; rozklad tohoto komplexního pojmu na jednotlivé dílčí pojmy by vedl ke vzniku nežádoucího ohlasu irelevantních dokumentů Sjednotila se indexace v oblasti literatury: - přívlastek v předmětovém hesle má i funkci etnického přívlastku nejen jazykového - příklad: Studie o estonských překladech básní Vítězslava Nezvala Nezval, Vítězslav, česká poezie nikoli estonská poezie překlady do estonštiny literárněvědné rozbory studie 6

7 singulár a plurál - počitatelná substantiva se uvádějí v plurálu - kočky, omyly - abstrakta, počitatelná substantiva použitá jako abstrakta, názvy vědních oborů se uvádějí v singuláru - odvaha, omyl (filozofie), odvoz odpadků, výtvarné umění dodržuje se přirozený slovosled až na: kyselina sírová, kaštanovník jedlý - tady zůstane tvar invertovaný, protože jde o odborné názvosloví, pro které jsou charakteristické postponované přívlastky pravopisná forma se řídí platnou normou, v případě existence pravopisných dublet se preferuje spíše progresivní podoba psaní velkých a malých písmen - respektujeme pravidla českého pravopisu, v zásadě PH zapisujeme malými písmeny transliterace se řídí platnými normami cizojazyčné výrazy je možné použít - neexistuje-li adekvátní překladový výraz - gender - je-li termín běžně používán v daném vědním oboru - diabetes mellitus zkratky - preferuje se rozepsaná podoba, zkrácená podoba se odkáže - MVS viz meziknihovní výpůjční služba, DPH viz daň z přidané hodnoty, ORL - otorinolaryngologie Ale: syndrom získané imunodeficience viz AIDS - jedná se o běžně ustálené a všeobecně srozumitelné zkratky Zvláštní kapitolou jsou termíny: SMS zprávy, HIV pozitivní, HIV pozitivní děti, virus HIV, MARC 21 formát, CT angiografie, databáze DNA, DNA (nukleová kyselina), DOS (operační systém) synonymie lexikálních jednotek se řeší odkazovým aparátem (odkaz viz) - myš vodní viz hryzec vodní, náboženské písně viz duchovní písně, orchideje viz vstavačovité, ortografie viz pravopis homonymie lexikálních jednotek - různé významy homonym se důsledně rozlišují - specifikací termínu - listy rostlin, nohy viz dolní končetiny - uvedením kvalifikátoru (relátoru) v závorce, závorkové doplnění je součástí deskriptoru - letci, letci (ptáci), zámky, zámky (zámečnictví) Definice, vymezení rozsahu preferovaného termínu je důležitou součástí záznamu věcné autority univerzálního systému, protože v tomto systému se často vyskytují výrazy, které se běžně používají ve více oborech. Struktura sémantických vztahů vztah ekvivalence, který je jedním ze základních předpokladů řízeného slovníku VIZ, např. nordické jazyky viz skandinávské jazyky vztah hierarchie, vyjadřuje poměr podřazenosti a nadřazenosti VIZ TÉŽ BT - nadřazený termín (broader term) NT - podřazený termín (narrower term) např. obdělávání půdy, BT zemědělské práce, NT orba 7

8 vztah asociace, lexikální jednotky spolu významově souvisejí, avšak jejich vztah nelze považovat za vztah hierarchický VIZ TÉŽ RT (related term) např. odběr krve, RT krev, RT transfuze krve, RT dárcovství krve kadeřnictví, RT péče o vlasy Aplikační syntax Pravidla pro tvorbu souboru věcných autorit nabízejí dvě možnosti postupu: 1. autorizovat řetězce předmětových hesel; výhodou postupu je možnost vyjádřit komplexní téma dokumentu výstižně už v prvním plánu, což ve svém důsledku znamená - zachovat informační hodnotu řetězce předmětových hesel a - umožnit snadnější orientaci jedné skupiny uživatelů nevýhodou tohoto postupu je - komplikovanost struktury řetězce PH, která má za následek - nesnadnou orientaci uživatele v případech, kdy se bohatě větvená struktura PH nezobrazí (mizí za obrazovkou), případně se zobrazí na jiném řádku - nedostupnost těchto složitě strukturovaných záznamů pro většinu vyhledávacích služeb - komplikovanost pravidel pro tvorbu předmětového hesla - nesnadná a nákladná údržba takto koncipovaného autoritního souboru - rozdílnost při formulaci dotazu při vyhledávání v databázích 2. autorizovat jednotlivé segmenty předmětových hesel; výhodou postupu je přehlednost záznamů snadná orientace uživatele jednoduchá pravidla pro aplikaci snadnější budování hierarchických struktur snadná údržba homogenní prostředí pro vyhledávání Výzkum realizovaný Národní knihovnou v r prokázal, že v oblasti věcných selekčních jazyků naprosto převládá používání izolovaných lexikálních jednotek, tj. klíčových slov, oborových deskriptorů, polytematických tezaurů a heslářů. Prekoordinovaná PH s rozvinutou strukturou jsou v naprosté menšině a navíc se nejčastěji používají pouze jako alternativní SJ. Znamená to tedy, že při věcném pořádání je dominantní princip postkoordinace. Při konkrétní aplikaci souboru věcných autorit, tj. při ukládání věcných údajů v bibliografickém záznamu, se volí kombinovaný postup (princip prekoordinace a postkoordinace se kříží): tematické selekční prvky se ukládají ve vstupních pozicích - princip postkoordinace (psi, chov domácích zvířat, příručky X psi -- chov -- příručky) výjimkou jsou tematická zpřesnění: dějiny vlastivěda národní hospodářství zahraniční vztahy aspekty (psychologické, duchovní, ekonomické ) 8

9 poměry (přírodní, hospodářské, sociální ) díla do r. 500 díla do r přátelé a spolupracovníci geografické okolnosti tématu, pokud nejsou předmětem dokumentu, se zapisují v příslušném podpoli - princip prekoordinace (pěstování lesa -- Srbsko). Používat pro názvy zemí, nadnárodních oblastí a kontinentů výjimkou jsou konkrétní geografické lokality - město, obec, místo, oblast: Církevní umění gotiky a renesance na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku - důvody: - zjednodušení pravidel pro aplikační syntax - kompatibilita záznamů - zvýraznění geografických termínů v BIB záznamech - zařazení do hierarchických struktur - a tedy zapojení odkazového aparátu do procesu vyhledávání chronologické okolnosti tématu, pokud nejsou předmětem dokumentu, se zapisují v příslušném podpoli - princip prekoordinace (čeští spisovatelé stol.) 1. stol. př. Kr. 14. stol stol př. Kr (pro 1. pol. 20. stol., nikoli ) 2001 Funkce notačního znaku MDT v záznamu věcné autority Základní funkcí notačního symbolu v univerzálním systému, kterou můžeme pracovním názvem označit jako fixaci termínu, je určení dominantního oboru, posouzení jeho pozice v univerzu lidského poznání, posouzení jednoznačnosti a systémovosti daného termínu v pojmové struktuře oboru/oborů. Nicméně důležitou funkcí je podpora při tvorbě hierarchické struktury univerzálního souboru, podíl na mezinárodní srozumitelnosti selekčního jazyka. Jako referenční jazyk pomáhá při tvorbě vícejazyčného nástroje. V neposlední řadě, především ve fázi vzniku autoritního souboru, slouží jako kontrola kvality přidělovaných údajů. 9

10 Polytematický strukturovaný heslář - informace Polytematický strukturovaný heslář je původním produktem Státní technické knihovny, který by se mohl stát pokud možno univerzálním prostředkem pro věcnou indexaci dokumentů a současně by měl být nástrojem pro vyhledávání v bázích dat knihoven. Práce na hesláři byly zahájeny v roce Několikrát byly tyto aktivity podpořeny grantovými prostředky MK a MŠMT. Od března r byl PSH distribuován všem zájemcům - knihovnám i komerčním firmám. Tezaurus EUROVOC -informace Tezaurus Eurovoc je vícejazyčný polytematický tezaurus zaměřený na oblast práva a legislativy Evropské unie. Eurovoc lze využít zejména v knihovnách a informačních střediscích specializovaných na právo, legislativu a politiku. V rámci EU se Eurovoc používá v knihovně Evropského parlamentu, Úřadu pro úřední tisky ES a dalších informačních institucích EU. Překlad Eurovocu provedla Parlamentní knihovna ve spolupráci s dalšími institucemi. Parlamentní knihovna je také správcem a distributorem české verze Eurovocu. Tezaurus MeSH Tezaurus Medical Subject headings byl vytvořen Národní lékařskou knihovnou USA a slouží od r Českou verzi spravuje Národní lékařská knihovna ČR. 1

Informační fondy II. předmětové pořádání. Předmětové selekční jazyky

Informační fondy II. předmětové pořádání. Předmětové selekční jazyky Informační fondy II Předmětové pořádání 1 Předmětové selekční jazyky - přehled 2 - obsah dokumentu nebo jednotlivých informacích je vyjádřen slovně - užívá se přirozený jazyk, více či méně formalizovaný

Více

Obsah přednášky. Věcné zpracování dokumentů. Trendy v katalogizaci. Věcná katalogizace

Obsah přednášky. Věcné zpracování dokumentů. Trendy v katalogizaci. Věcná katalogizace Obsah přednášky Věcné zpracování dokumentů Školení Marcela Mátlová kontakt: marcela@vkol.cz tel. 585 205 348 úvod typy předmětových selekčních jazyků klíčová slova předmětová hesla národní soubor věcných

Více

Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů. Literatura a zdroje informací: Věcná katalogizace

Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů. Literatura a zdroje informací: Věcná katalogizace Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz školitel: Marcela Mátlová marcela@vkol.cz tel.: 585 205 348 1 Předmětové pořádání informací - 3 h teorie: klíčová

Více

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol. Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.cz 1 Studijní materiály Základní: prezentace AUT báze národních autorit

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová smekalova@svkos.cz ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE OBSAHOVÁ ANALÝZA DOKUMENTŮ SELEKČNÍ

Více

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR 1 Obsah Úvodní informace Věcné zpřístupnění Charakteristika Potřeby uživatelů Kvalitní popis Efektivní zpřístupnění

Více

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie 2 Lexikální jednotka 2.1 Obecné kategorie Pojmy vyjádřené lexikálními jednotkami patří k těmto obecným kategoriím: a) Konkrétní entity (nositelé vlastností a dějů) b) Abstraktní entity c) Individuální

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) M g r. D a g m a r S m é k a l o v á s m e k a l o v a @ s v k o s. c z ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE

Více

Věcné zpracování. Souborný katalog - staré tisky, duben

Věcné zpracování. Souborný katalog - staré tisky, duben Věcné zpracování Katalogizace podle pravidel AACR2 se zvláštním přihlédnutím ke katalogizaci starých tisků a k minimálnímu záznamu pro Souborný katalog ČR Marie.Balikova@nkp.cz Souborný katalog - staré

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné zpracování Prosinec 2014 Marie.Balikova@nkp.cz Program Věcné údaje v bibliografickém záznamu Požadavky uživatelů Význam Kvalita Schválení Doporučeného záznamu rozšířeného minimálně

Více

Postup zpracování autorit. Soubor věcných národních autorit. Struktura záznamu - formát MARC 21. Struktura záznamu - formát UNIMARC

Postup zpracování autorit. Soubor věcných národních autorit. Struktura záznamu - formát MARC 21. Struktura záznamu - formát UNIMARC Soubor věcných národních autorit Kooperativní tvorba a využívání spolupráce přes Z39.50 (nealephovské knihovny) Školitel: Marcela Mátlová marcela@vkol.cz tel.: 585 205 348 Postup zpracování autorit vytváření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2014 INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Tezaurus Medical Subject Headings

Tezaurus Medical Subject Headings Tezaurus Medical Subject Headings Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví I. 8. listopadu 2016, Emauzský klášter, Praha Tezaurus Medical

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Co je MeSH Tezaurus Medical Subject Headings Řízený slovník termínů z biomedicíny Produkt U.S. National

Více

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Bod programu: Věcné zpracování (možnosti obohacování dříve dodaných záznamů) Marie.Balikova@nkp.cz Pracovní skupina pro SK, 7.3.

Více

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí.

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 Listopad 1997 Terminologie - Slovník ČSN ISO 1087 01 0501 Terminology - Vocabulary Terminologie - Vocabulaire Terminologielehre - Begriffe Tato norma je identická s ISO

Více

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika MeSH Medical Subject Headings (MeSH) je kontrolovaný slovník

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Knihovnické procesy - akvizice - zpracování - uchovávání - zpřístupňování 1 2 Katalog - definice - tvorba dokumentografického fondu, tj. sekundárních dokumentů (katalogů a

Více

Věcná katalogizace. PhDr.Milada Píšková

Věcná katalogizace. PhDr.Milada Píšková Věcná katalogizace Věcná katalogizace PhDr.Milada Píšková Věcná katalogizace Věcné pořádání informací (indexace) dílčí proces vstupního zpracování informací,vychází z obsahové analýzy dokumentu t.j. informace

Více

6 Organizační aspekty vypracování tezauru (s přihlédnutím k tomu, jak jsem postupoval já)

6 Organizační aspekty vypracování tezauru (s přihlédnutím k tomu, jak jsem postupoval já) 6 Organizační aspekty vypracování tezauru (s přihlédnutím k tomu, jak jsem postupoval já) 6.1 Metody shromažďování lexikálních jednotek Před samotným shromažďováním lexikálních jednotek by měl mít tvůrce

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

Příloha č. 1. Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016

Příloha č. 1. Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016 Příloha č. 1 Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016 Návrhy na úpravu Konspektového schématu K aktualizaci Konspektového schématu přišly od členů PS čtyři připomínky 1) definovat novou skupinu

Více

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) PŘÍLOHA Č. 1 Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 ÚVOD Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) vycházejí ze stejnojmenných zásad publikovaných

Více

VIKBA11 Selekční jazyky 1

VIKBA11 Selekční jazyky 1 VIKBA11 Selekční jazyky 1 Úvod do problematiky Přednáška č. 2 (kombinované studium) 9.11.2007 Filozofická fakulta Masarykova Univerzity, Kabinet knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví podzim

Více

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Poznámka: Tento dokument vychází z návrhů obsažených v diplomové práci věnované PSH, která byla obhájena na Ústavu informačních

Více

Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích. Mgr. Vladimír Kebza

Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích. Mgr. Vladimír Kebza Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích Mgr. Vladimír Kebza Obsah příspěvku úvod do problematiky čistě farmaceutické klasifikační soustavy (ATC, NDC, DIN) klasifikační systémy

Více

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška 184 PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška Anotace Národní lékařská knihovna v Praze (dále jen NLK) se již od roku 2000 zabývá budováním

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 ÚVOD Polytematický strukturovaný heslář (PSH) je spravován referátem PSH v Národní technické knihovně (NTK) a jeho údržba

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ICS 01. 140. 20 ČESKÁ NORMA Leden 1996

ICS 01. 140. 20 ČESKÁ NORMA Leden 1996 ICS 01. 140. 20 ČESKÁ NORMA Leden 1996 Dokumentace POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ A ROZVÍJENÍ JEDNOJAZYČNÝCH TEZAURŮ ČSN 01 0193 Documentation - Guidelines for the establishment and development of monolingual

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 05.05.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

Použití této techniky se v tezaurech nedoporučuje.

Použití této techniky se v tezaurech nedoporučuje. 3 Sousloví 3.1 Obecně Obecně se má za to, že lexikální jednotky mají vyjadřovat jednoduché popř. jednolité pojmy a že sousloví je třeba rozložit na jednodušší prvky s výjimkou těch případů, kdy by rozklad

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

PROJEKT INTERPI V ROCE 2014

PROJEKT INTERPI V ROCE 2014 PROJEKT INTERPI V ROCE 2014 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 26. 27. 11. 2014 Marie Balíková, Miroslav Kunt, Jana Šubová, Nadežda Andrejčíková Obsah Projekt INTERPI aktivity v roce 2014

Více

Pracovní setkání věcné zpracování

Pracovní setkání věcné zpracování Pracovní setkání věcné zpracování sdílená katalogizace Cluster Praha, 10.12. 2007 Program Informace o současných aktivitách a prioritách věcného zpřístupnění v jednotlivých institucích Používání zpracovatelských

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Kartotéky Augusta Sedláčka

Kartotéky Augusta Sedláčka Kartotéky Augusta Sedláčka Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů Olga Čiperová AiP BEROUN s.r.o. Projekt DF 12 P010VV019 Historický ústav Akademie věd České republiky digitalizace

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Indexační pravidla pro práci s Polytematickým strukturovaným heslářem (PSH)

Indexační pravidla pro práci s Polytematickým strukturovaným heslářem (PSH) Indexační pravidla pro práci s Polytematickým strukturovaným heslářem (PSH) Poznámka: Tento dokument vychází z návrhů obsažených v diplomové práci věnované PSH, která byla obhájena na Ústavu informačních

Více

Témata této a předchozí přednášky. Důležité pojmy. Typy systémů organizace znalostí

Témata této a předchozí přednášky. Důležité pojmy. Typy systémů organizace znalostí Témata této a předchozí přednášky Důležité pojmy Organizace informací a znalostí Sémantická a lingvistická problematika zpracování informací a znalostí Indexování Selekční jazyky Pojmový model 1 pojem,

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-76/4- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

Nové orgány na postupu

Nové orgány na postupu Nové orgány na postupu Pěstování celých orgánů z kmenových buněk je v současnosti oblíbené. Základní postup, který biologové používají, je vesměs podobný. Aby se kmenová buňka změnila ve správný buněčný

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

VĚCNÝ POPIS PRO OBORY ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ TEZAURY AGROVOC A AGROTERM

VĚCNÝ POPIS PRO OBORY ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ TEZAURY AGROVOC A AGROTERM VĚCNÝ POPIS PRO OBORY ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ TEZAURY AGROVOC A AGROTERM Petra Pejšová Veronika Vozková, Ústav zemědělských a potravinářských informací Zemědělská a potravinářská knihovna Základní

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 2. prosince 2015 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové Základy

Více

Vyjádření notace MDT-MRF

Vyjádření notace MDT-MRF Vyjádření notace MDT-MRF Notaci věcně související se slovním výrazem označujícím předmět nebo formu dokumentu (termínem) lze vyjádřit : hlavním znakem jednoduchým 902.2 -- archeologické výzkumy složeným

Více

Základy vyhledávání odborné literatury

Základy vyhledávání odborné literatury Základy vyhledávání odborné literatury Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz 1. Moravská zemská knihovna v Brně www.mzk.cz MZK v číslech Knihovní fond:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Databáze TDKIV Výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů

Více

Jak na Medline efektivně

Jak na Medline efektivně Univerzita Karlova v Praze Jak na Medline efektivně MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. Ústav vědeckých informací, UK 2.LF Ústav výpočetní techniky UK Seminář Informační medicínské zdroje a způsoby vyhledávání

Více

VY_32_INOVACE_11.3.17.CJL

VY_32_INOVACE_11.3.17.CJL Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Mgr. Lenka Dvořáková Český jazyk Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Slovní zásoba pracovní list Ročník: 1. 4. Datum

Více

Vyhledávání v souborných katalozích

Vyhledávání v souborných katalozích Vyhledávání v souborných katalozích Jiskra Jindrová jiskra.jindrova@nkp.cz Souborný katalog ČR CASLIN česká a slovenská informační síť» budován od roku 1995» více než 6 mil. záznamů Funkce» Sdílená katalogizace»

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

MARC 21. Úvod. Údaje věcného popisu. Varianty věcného zpřístupnění. Typologie údajů. VK Olomouc a soubory národních autorit. Školení -červen 2006

MARC 21. Úvod. Údaje věcného popisu. Varianty věcného zpřístupnění. Typologie údajů. VK Olomouc a soubory národních autorit. Školení -červen 2006 MARC 21 Údaje věcného popisu Školení -červen 2006 Marcela Mátlová VK Olomouc Prezentace Úvod neklade si za cíl v úplnosti shromáždit všechny informace o struktuře formátu obsahuje základní pravidla potřebná

Více

Úvod do problematiky. Mgr. Josef Schwarz Filozofická fakulta Masarykova Univerzity, Kabinet knihovnictví - podzim 2007

Úvod do problematiky. Mgr. Josef Schwarz Filozofická fakulta Masarykova Univerzity, Kabinet knihovnictví - podzim 2007 VIKBA11 Selekční jazyky 1 Úvod do problematiky Přednáška č. 3 (kombinované studium) 30.11.2007 Filozofická fakulta Masarykova Univerzity, Kabinet knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví podzim

Více

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický OBSAH Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický Úvod Rozdělení jazykového rozboru Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání Fonémy a varianty Monofonémové hodnocení hláskových komplexů Dvoufonémové

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-9/- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

Pilotní řešení. AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová 28.11.2011-1 -

Pilotní řešení. AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová 28.11.2011-1 - ZDOKONALENÍ VIRTUÁLNÍHO BADATELSKÉHO PROSTŘEDÍ MANUSCRIPTORIA - VYUŽITÍ TEZAURŮ A DATABÁZÍ AUTORIT AGREGOVANÝCH CERL PRO VYHLEDÁVÁNÍ V MANUSCRIPTORIU Pilotní řešení Zpráva AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová

Více

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE?

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? Libuše Machačová, Vědecká knihovna Olomouc Úvod Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) patří ke knihovnám s právem povinného výtisku, proto většinu přírůstků

Více

Informační zdroje v síti ČVUT

Informační zdroje v síti ČVUT Informační zdroje v síti ČVUT Fakulta strojní ČVUT v Praze Mgr. Zdeňka Civínová Ústřední knihovna ČVUT v Praze Říjen 2016 rešeršní strategie jak hledat knihy jak hledat články jak hledat na webu služby

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR Aleph 9.5.2012 Program Co je nového v Alephu Změny v bázi autorit Elektronické knihy a Vufind Aleph a Google Přechod na vyšší verzi Alephu Aleph základní

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU GABRIELA FILIPOVÁ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Metoda Konspekt KONSPEKT Standard pro popis, hodnocení a porovnávání knihovních fondů 26 předmětových

Více

Retrospektivní katalogizace LCCS. Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz

Retrospektivní katalogizace LCCS. Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Retrospektivní katalogizace LCCS Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Jednání Rady PSH, 10. 12. 2008 Rada PSH, 10. 12. 2008 1 2. 5. 2005 Porada složená ze zástupců Státní technické

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA Marie Balíková, Národní knihovna ČR Tento informativní příspěvek navazuje na článek ze sborníku Knihovny současnosti 2004. 1 Pro věcné katalogizátory a indexátory

Více

Věcné zpracování v NK ČR

Věcné zpracování v NK ČR Věcné zpracování v NK ČR Marie.Balikova@nkp.cz M. Balíková, NK ČR UISK duben 2010 1 Stručná charakteristika činnosti oddělení ONVAZ Věcná katalogizace a věcné autority v současném prostředí Projekty metoda

Více

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu Informační fond Informační fondy I Úvod do předmětu 1 - průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů - odborně zpracován, organizován a uchováván - slouží k uspokojování informačních

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-77/7-. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis,

Více

II. METODICKÁ ČÁST 1

II. METODICKÁ ČÁST 1 II. METODICKÁ ČÁST 1 LEGISLATIVA Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO International Organization for Standardization) je celosvětovou organizací, jejímž hlavním posláním je vypracovávání mezinárodních

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnnou zprávu o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů

Více

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Co jsme si slíbili Trochu teorie (informační potřeby, typy informací, informační dokumenty) Trochu praxe

Více