V Liberci dne otisk osadního razítka Ing. Jan Musil, náčelník. Jaroslav Šrajbr, místonáčelník. Veronika Lamačová, místonáčelnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Liberci dne 26. 2. 2012 otisk osadního razítka Ing. Jan Musil, náčelník. Jaroslav Šrajbr, místonáčelník. Veronika Lamačová, místonáčelnice"

Transkript

1 Č e s k á t á b o r n i c k á u n i e O s a d a J i z e r a V ý r o č n í z p r á v a V Liberci dne otisk osadního razítka Ing. Jan Musil, náčelník Jaroslav Šrajbr, místonáčelník Veronika Lamačová, místonáčelnice

2 Výroční zpráva České tábornické unie Osada Jizera za rok 2011 Datum: Předkládá: Ing. Jan Musil, náčelník Poděkování: V úvodu chci na tomto místě jménem vedení poděkovat všem členům i přátelům České tábornické unie Osady Jizera, kteří se aktivně podílejí na její činnosti nebo pomáhají v naší práci a jsou ochotni svůj volný čas trávit prací pro děti a mládež. Děkuji a těším se na spolupráci a spoustu společných zážitků v obdobích příštích. Ing. Jan Musil, náčelník 1. Z á k l a d n í i d e n t i f i k a č n í ú d a j e Název: Česká tábornická unie Osada Jizera Právní forma: organizační jednotka občanského sdružení Sídlo: Národní 370, Liberec 8 Registrační číslo organizační jednotky: IČO: DIČ: CZ V dalším textu jen osada. 2. Ú d a j e o s t a t u t á r n í c h o r g á n e c h Rok 2011 byl rokem volebním a dle rozhodnutí sněmu osady konaném v rámci Výročního ohně došlo k personální změně statutárních orgánů osady S t a t u t á r n í o r g á n y d o Náčelník (vedoucí organizační jednotky): Jan Rubeš, statutární zástupce Místonáčelník (zástupce vedoucího organizační jednotky): Ing. Jan Musil, statutární zástupce Místonáčelník (zástupce vedoucího organizační jednotky): Jaroslav Šrajbr, statutární zástupce 2. 2 S t a t u t á r n í o r g á n y o d Náčelník (vedoucí organizační jednotky): Ing. Jan Musil, statutární zástupce Místonáčelník (zástupce vedoucího organizační jednotky): Jaroslav Šrajbr, statutární zástupce Místonáčelnice (zástupkyně vedoucího organizační jednotky): Veronika Lamačová, statutární zástupce 3. C h a r a k t e r i s t i k a ú č e t n í j e d n o t k y 3. 1 C h a r a k t e r i s t i k a Osada Jizera je regionálně působící organizační jednotkou občanského sdružení Česká tábornická unie (ČTU), které je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností. Osada Jizera je v rámci ČTU zařazena do Severočeské oblasti K o n t a k t n í ú d a j e web: adresa: Národní 370, Liberec Č i n n o s t Osada Jizera je zaměřena na mimoškolní volnočasové aktivity pro děti a mládež, zejména ve vztahu k přírodě, jejímu poznávání a ochraně Č l e n s k á z á k l a d n a Osada Jizera má stabilní členskou základnu se zdravým jádrem kmenových členů, kteří se aktivně podílejí na činnosti osady. V roce 2011 měla osada celkem 21 řádných členů, z toho 14 dospělých a 7 dětí. Roční členské příspěvky jsou stanoveny na 250 Kč pro výdělečně činné členy, kterých je 8, a na 150 Kč pro nevýdělečně činné členy, kterých je 13 (děti a důchodci). Celkem bylo v roce 2011 na členských příspěvcích vybráno Kč. Část členských příspěvků je odváděno naší zastřešující organizaci České tábornické unii (Severočeské oblasti), jedná se o 150 Kč za výdělečně činné členy a 80 Kč za nevýdělečně činné členy. Celkem bylo Severočeské oblasti ČTU odvedeno Kč. Osada má též jednoho čestného člena (je též platícím členem), kterým je zakladatel osady a její dlouholetý náčelník Jiří Falco Heřman. V neposlední řadě je nutno uvést početnou skupinu přátel osady (nejedná se o řádné členy), která svou pomocí výrazně přispívá k činnosti osady (dospělí) a pravidelně se účastní akcí a táborů (děti). 2

3 3. 5 Z á k l a d n y Osada Jizera nemá ve vlastnictví žádnou základnu a užívá pro svou činnost převážně dluhodobě pronajatou základnu v Dolní Světlé (obec Mařenice) v CHKO Lužické hory, kde jsou pořádány zejména letní tábory, dále pak další krátkodobě pronajaté základny, např. terénní základnu Správy CHKO Jizerské hory Tomanka, základnu T.O. Modrá Legie na Spálově, základnu Polní domky v Černousech a další. 4. Z p r á v a o č i n n o s t i o s a d y 4. 1 Z h o d n o c e n í č i n n o s t i V roce 2011 osada uskutečnila celou řadu víkendových akcí, a to hlavně dětských a pracovních. Dále pak oblíbený zimní tábor a tradičním vyvrcholením sezóny byl letní tábor v Lužických horách, který měl 100% obsazenou kapacitu. Letos osada společně s T.O. Severka uspořádala Severočeské kolo tradičního hudebního soutěžního festivalu Porta. V říjnu 2011 jsme začali vydávat osadní informačník s názvem Osada Jizera, který zlepšil informovanost jak členů osady, tak přátel, partnerů a zejména dětí a jejich rodičů L e t n í t á b o r Letní tábor osady se uskutečnil na stálé osadní základně v Dolní Světlé v CHKO Lužické hory pod nejvyšší horou Luž, měl dva turnusy v termínech 1. turnus července 2011 a 2. turnus července Kapacita obou turnusů byla maximálně naplněna, tj. 30 dětí na každém turnuse. Téma celotáborové hry Pán prstenů mělo u dětí úspěch, ale jeho příprava byla z těch náročnějších. Hlavním vedoucím tábora byl Jan Rubeš, držitel osvědčení pro pracovní činnost Vedoucí dětských kolektivů a osvědčení pro pracovní činnost Hlavní vedoucí tábora Z i m n í t á b o r Zimní tábor jsme upořádali společně s T.O. Severka na základně Polní domky v obci Černousy na Frýdlantsku v termínu jarních prázdnin, t.j Zúčastnilo se ho 14 dětí z obou osad. Jako téma celotáborové hry byl zvolen Pochod tučňáků. Hlavním vedoucím tábora byl Jan Rubeš, držitel osvědčení pro pracovní činnost Vedoucí dětských kolektivů a osvědčení pro pracovní činnost Hlavní vedoucí tábora. Technický stav základny už bohužel nevyhovuje našim požadavkům, proto jsme se pro příští rok rozhodli vyhledat jinou základnu V í k e n d o v é a j e d n o d e n n í a k c e V roce 2011 jsme uspořádali řadu víkendových i jednodenních akcí různého zaměření, převážně se jedná o akce pro děti tvořící páteř naší činnosti a akce pracovní, které jsou nezbytné zejména pro provoz základny v Dolní Světlé a zajištění letního tábora. Dále se uskutečnily akce vzdělávací, kulturní a akce pro dospělé. Dětské akce: Jarní sáňkování Pálení čarodějnic na základně T.O. Modrá legie včetně exkurze ve vodní elektrárně Spálov s odborným výkladem Jarní úklid Jizerských hor na základně Tomanka v Jizerských horách 95. výročí protržení přehrady na Bílé Desné na základně Tomanka v Jizerských horách Poslední oheň roku na základně Modrá hvězda na Tanvaldském špičáku Osadní Vánoce na základně Tomanka v Jizerských horách Největší dětská účast na víkendových akcích byla na osadních Vánocích a Posledním ohni. Pracovní akce: Jizerská 50 aneb velkokapacitní šatna pro závodníky Otevření základny v Dolní Světlé Velikonoce v Dolní Světlé Stavba 3D mapy na letní tábor Sekání louky v Dolní Světlé Hlavní stavění tábora Stavění tábora Hlavní bourání tábora Dobourání tábora Dřevo v Dolní Světlé Zavření základny v Dolní Světlé aneb příprava dřeva 3

4 Akce pro dospělé: Lyžovačka na Javorníku - všesportovní areál Obří sud Javorník Babí léto v Dolní Světlé Vzdělávací akce: Školení táborových pracovníků v Dolní Světlé Kulturní akce: Porta - Severočeské kolo v kulturním centru Vratislavice nad Nisou 4. 5 Vz d ě l á v á n í v e d o u c í c h Vzdělávání členů osady pracujících s dětmi je jednou z našich priorit, proto jim každoročně nabízíme možnosti vzdělávání a získání příslušných osvědčení, zejména v oblasti práce s dětmi, vedení akcí a táborů a v oblasti zdravotní. Letos absolvovali 2 naši členové školení normy Zdravotník zotavovacích akcí u Českého červeného kříže, které je opravňuje k vykonávání funkce táborového zdravotníka. Jako každý rok také proběhlo osadní školení všech táborových pracovníků, na kterém několik lektorů znovu přibližuje základy zdravovědy, pedagogiky, bezpečnosti a další důležité věci pro práci na táboře I n f o r m a č n í k a n á l y Pro co nejlepší informovanost členů osady, přátel, dětí i rodičů provozuje osada své webové stránky na adrese na kterých lze nalézt nejen aktuální informace o akcích a táborech včetně elektronických přihlášek, ale i webovou osadní kroniku a fórum pro sdílení názorů a řešení aktuálních témat. Pro včasnou informovanost dále naše tisková mluvčí Lenka Heřmánková rozesílá ové zprávy z upozorněním na připravované akce a další aktuality. Náš nejnovější informační kanál představuje paradoxně technologicky nejstarší médium a to je tisk. V říjnu 2012 vyšlo 1. číslo osadního časopisu s názvem Osada Jizera, u kterého plánujeme půlroční periodu a který přináší obsáhlé články, fotografie a zajímavosti z naší činnosti, přehled akcí na následující období, články z dávné historie osady a další zajímavosti. Časopis distribuujeme v tištěné i elektronické podobě Z h o d n o c e n í f i n a n č n í s i t u a c e Finanční rok 2011 byl zakončen mírným záporným hospodářským výsledkem, který však nijak neohrožuje další chod osady, podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze. Dále uvádíme přehled dotací, grantů a sponzorských darů. Dotace V roce 2011 osada přijala pro svoji činnost od MŠMT prostřednictvím České tábornické unie následující dotace: dotace na letní tábor: ,- Kč dotace na zimní tábor: 2.940,- Kč dotace na Severočeské kolo festivalu Porta: 8.000,- Kč dotace na hospodářskosprávní výdaje: 2.606,- Kč Granty a sponzorské dary V roce 2011 osada nezískala pro svoji činnost žádný grant či sponzorský dar P ř e d p o k l á d a n ý v ý v o j č i n n o s t i p r o d a l š í o b d o b í Pro období následující bychom rádi kontinuálně pokračovali v naší činnosti a zejména v založeném trendu zvyšování zájmu dětí o naši činnost, rádi bychom drželi vysokou kvalitativní laťku našich akcí a táborů minimálně na stejné úrovni jako v roce 2011 a zlepšili propagaci a informovanost o naší osadě a nabídce atraktivního programu pro děti a mládež. 5. Z p r á v a r e v i z n í k o m i s e Revidované období: leden až prosinec 2011 Revizorka: Věra Šrajbrová Účetnictví osady za rok 2011 vyhotovila: Lucie Beyerová Forma vedení účetnictví: jednoduché účetnictví Předložené doklady za dané období: bankovní výpisy, daňové doklady, pokladna Revize proběhla ve dnech: 22. a Revizorka Věra Šrajbrová zkontrolovala osadní účetnictví za účetní období 2011 a potvrzuje jeho správnost. V Liberci dne Věra Šrajbrová, revizorka 4

5 6. P ř í l o h y 6. 1 P ř e h l e d o p ř í j m e c h a v ý d a j í c h Hospodaření osady v účetním období 2011 skončilo se ztrátou ve výši 2.215,- Kč. Příjmy za účetní období 2011 Výdaje za účetní období 2011 členské příspěvky Kč potraviny Kč účastnické poplatky za akce Kč materiál Kč účastnické poplatky za zimní tábor Kč služby Kč účastnické poplatky za letní tábor Kč cestovné a doprava Kč vstupné Kč nájemné Kč pronájem Kč personální výdaje Kč dotace Kč členské příspevky Kč úroky 10 Kč CELKEM Kč CELKEM Kč Příjmy za účetní období 2011 Výdaje za účetní období 2011 členské příspěvky účastnické poplatky za ZT vstupné dotace účastnické poplatky za akce účastnické poplatky za LT pronájem úroky potraviny služby nájemné členské příspevky materiál cestovné a doprava personální výdaje 6. 2 P ř e h l e d o m a j e t k u a z á v a z c í c h Majetek na počátku na konci Závazky na počátku na konci hmotný majetek 0 Kč 0 Kč úvěry a půjčky 0 Kč 0 Kč nehmotný majetek 0 Kč 0 Kč ostatní závazky 0 Kč 0 Kč peníze na bank. účtu Kč Kč peníze v pokladně Kč Kč CELKEM Kč Kč CELKEM 0 Kč 0 Kč 5

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2014 KLUB PATHFINDER

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2014 KLUB PATHFINDER VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2014 KLUB PATHFINDER Úvodem Vážené čtenářky a čtenáři, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu za rok 2014. Je to již dvacet let ode dne založení Klubu Pathfinder v České republice.

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika Výroční zpráva CA-JB (Centra AMAVET Junior Brno) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20

Více

POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný.

POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný. POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný. Nikdy jej nejspíš nenapadne takovou věc ničit, ale spíše si bude vážit

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více