Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha Duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. Bc. Marcela Kobernová Karlovy Vary dne

3 Poděkování: Mé poděkování patří zejména Mgr. Ing. Tomáši Prekopovi, který byl mým vedoucím diplomové práce, s prací mi pomáhal, práci jsem s ním konzultovala a tato konzultace mi byla přínosem.

4 Anotace V této diplomové práci se zaměřuji na současný stav finanční gramotnosti a finančního vzdělávání v České republice. Cílem práce je zpracovat problematiku finanční gramotnosti, zjistit jaké instituce se podílejí na zvyšování úrovně finančního vzdělávání a zachytit současný stav finanční gramotnosti v České republice pomocí analýzy. Nejdůleţitější částí práce je vlastní šetření, které mělo za úkol odhalit současnou finanční gramotnost a bylo provedeno pomocí dotazníku. Další důleţitou částí je přehled projektů, které podporují finanční vzdělávání a současný stav moţností pro samouky. Práce obsahuje také doporučení pro zlepšení finanční gramotnosti v České republice. Annotation In this diploma thesis, I focus on the current state of financial literacy and financial education in the Czech Republic. The goal is to handle the issue of financial literacy, to find out which institutions are involved in raising the level of financial education and to chart the present state of financial literacy in the Czech Republic by analysis. The most important part is my own research, which was to detect the current financial literacy and was carried out by questionnaire. Another important part is an overview of projects which support financial education and the current state of possibilities for self-learning. The thesis also includes recommendations for improving financial literacy in the Czech Republic. Klíčová slova Finanční gramotnost, finanční vzdělávání, Ministerstvo financí České republiky, Česká národní banka Keywords Financial literacy, financial education, Finance ministry of the Czech Republic, Czech National Bank

5 OBSAH ÚVOD ÚVOD DO PROBLEMATIKY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PENÍZE A JEJICH ROLE V ŢIVOTĚ ČLOVĚKA Funkce peněz Vliv bohatství na člověka DLUHOVÁ PAST CHARAKTERISTIKA POJMU FINANČNÍ GRAMOTNOST LEGISLATIVNÍ RÁMEC FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PROČ BYCHOM SE MĚLI ZABÝVAT FINANČNÍ GRAMOTNOSTÍ INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE PODPOROU FINANČNÍ GRAMOTNOSTI KDO MÁ ZÁJEM NA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Faktory ovlivňující finanční vzdělávání SUBJEKTY ZABÝVAJÍCÍ SE ZVYŠOVÁNÍM ÚROVNĚ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Subjekty veřejné správy a jejich role podle Národní strategie Ostatní subjekty a jejich role podle Národní strategie ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PŘEHLED PROJEKTŮ PODPORUJÍCÍCH FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TESTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Přehled dokončených výzkumů finanční gramotnosti Možnosti testování vlastní finanční gramotnosti na internetu SOUČASNÝ STAV MOŢNOSTÍ PRO SAMOUKY Možnosti internetu Možnosti finančního vzdělávání z dalších médií Možnosti získávání znalostí z knih Možnosti vzdělávacích kurzů na téma finanční gramotnost... 52

6 5. VÝZNAM FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRIORITY A PRINCIPY FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní oblasti pro budoucnost Principy finančního vzdělávání VLASTNÍ ŠETŘENÍ CHARAKTERISTIKA DOTAZNÍKU VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK ZÁVĚR K DOTAZNÍKU DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ PŘÍLOHA... 91

7 ÚVOD V současné době je finanční gramotnost velmi diskutované téma a rozhodně se není čemu divit. V České republice roste zadluţenost jednotlivých domácností. S tím jsou spojené další problémy, jako je osobní bankrot, ohroţení sociálním vyloučením a kriminalita. Příčinou někdy bývá dlouhodobá nezaměstnanost, kdy domácnosti nejsou na tuto situaci připraveny, nevytvořily si finanční rezervy. Nová doba přináší nové moţnosti, ale také nástrahy v podobě lákavých půjček. Lidé často bohuţel vidí pouze moţnost rychlého získání finančních prostředků, na následky neschopnosti splácet vypůjčené peníze často zapomínají. Při svém studiu na vysoké škole jsem se setkala s mnoha uţitečnými informacemi, které pro mě byly do té doby neznámé. Pro většinu mých vrstevníků, kteří buď nestudují vůbec nebo si zvolili jiný obor, bohuţel neznámé zůstanou, pokud se o toto téma nebudou zajímat sami. Kladla jsem si otázku: Proč by měli mít dostatečné mnoţství znalostí ve finanční oblasti jen absolventi ekonomických škol, ba dokonce ještě úţeji, finančních oborů, kdyţ je v kaţdodenním ţivotě vyuţívá kaţdý? K výběru tohoto tématu mě vedla především otázka, jestli je pro obyvatele tak sloţité se dostat k informacím z této oblasti a jakou úroveň znalostí opravdu mají. Cílem této diplomové práce je zpracovat problematiku finanční gramotnosti, zjistit, jaké instituce se podílejí na zvyšování úrovně finančního vzdělávání, zachytit současný stav finanční gramotnosti v České republice pomocí analýzy. Práci jsem rozdělila do několika částí, které na sebe navazují. První kapitola je věnována uvedení této problematiky a popsání pojmů jako jsou peníze a dluhová past. V druhé kapitole se objevuje charakteristika pojmu finanční gramotnosti, pokračuji popsáním legislativního rámce a následně otázkou: Proč se tímto tématem zabývat?. Třetí kapitola obsahuje subjekty, které se zabývají podporou finanční gramotnosti, a to zejména Ministerstvo financí České republiky, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy a Česká národní banka. Ve čtvrté kapitole se věnuji analýze současného stavu a zjišťování, jaké existují v současné době projekty podporující finanční vzdělávání. Dále se zde zabývám jiţ zmíněnou otázkou, která mě zajímala, a to jaké jsou moţnosti pro samouky. V další kapitole popisuji význam finančního vzdělávání a jeho priority a principy. V šesté kapitole jsem provedla vlastní šetření a objasnila jsem si, jaká je úroveň vzdělanosti v této oblasti. V poslední kapitole předkládám doporučení pro zlepšení finanční gramotnosti v České republice a následně zhodnocuji závěr. 7

8 1. Úvod do problematiky finanční gramotnosti Finanční vzdělávání podporuje prevenci proti předlužování a usměrňuje občany k zajištění na stáří. Na začátku nového tisíciletí jsme svědky rychlého rozvoje finančních sluţeb a současně s tím zaţíváme i poměrně významnou změnu chování české populace. Tradičně konzervativní postoj k úsporám a k zadluţování se postupně mění, roste ochota občanů k zadluţování i tendence k rychlé spotřebě. Tyto tendence jsou naprosto potřebné pro začleňování České republiky do moderních trţních ekonomik, nejsou však zcela bez rizik a vyvolávají naléhavou potřebu alespoň základní orientace občanů ve světě financí. Bohuţel nelze činit kvalifikované rozhodnutí při správě osobních financí a rodinného majetku bez základních ekonomických a finančních znalostí. Toto platí v situaci, kdy si osoba či rodina potřebuje peníze půjčit a stejně tak i pro situaci, kdy chce naopak finanční prostředky investovat. Znalost rizik je zatím relativně nízká i přesto, ţe se finanční rizika stala jedním z hlavních témat dnešního světa. Velká rizika ohroţují především mladou populaci, která je obecně méně konzervativní. Vstup do dospělosti je spojen s řadou změn a rozhodnutí, která mají dost často finanční rozměr a často také dlouhodobý horizont. Je zcela přirozené, ţe dospívající člověk osamostatňující se od rodičů začíná realizovat dlouhodobé investiční záměry s finančními prostředky vypůjčenými často na jedno i více desetiletí. Bylo by však velice nepříjemné, kdyby byla mladá generace dlouhodobě zatíţena následky nesprávných a ukvapených rozhodnutí, učiněných často jen z důvodu nízké finanční gramotnosti. Nejde jen o znalost finančních produktů, ale také o základy fungování trţní ekonomiky. Kaţdý si snad někdy poloţil otázky typu: mám podnikat nebo být zaměstnancem? Mám bydlet ve svém či raději v nájmu? Aby si na tyto otázky byl schopen člověk správně odpovědět, musí mít alespoň základní znalosti o ekonomice a penězích. V České republice se sice můţeme chlubit dobře vzdělanou populací v oblasti humanitní a přírodovědné, ale ve světě peněz to zatím bohuţel neplatí. Mezi hlavní důvody nevzdělanosti v oblasti financí patří například fakt, ţe finanční gramotnost nemůţe mít dostatečnou oporu v domácí výchově, protoţe ani generace rodičů dnešních teenagerů nemohla získat 8

9 dostatečnou zkušenost s finančními produkty běţnými v trţní ekonomice. Rovněţ v oblasti školství chybí učební pomůcky. 1 Můţeme říci, ţe lidé se finančně vzdělávají a to vede k finanční gramotnosti. Finanční vzdělávání je tedy proces, pomocí kterého si investoři a spotřebitelé prohlubují znalosti o produktech na finančním trhu, zvyšují své schopnosti a dovednosti lépe vnímat finanční rizika a příleţitosti a tím dokáţou zlepšit svou finanční situaci. Finanční gramotnost je tedy brána jako osobní odpovědnost za hospodaření s penězi nebo občanská odpovědnost, znalost, dovednost a schopnost, která je potřebná k ţivotu v demokratické společnosti. O osobní bankrot ţádá v současné době téměř kaţdý 650. občan České republiky. Kaţdý měsíc je také podáváno více neţ 1500 nových insolvenčních návrhů. Kaţdodenní realita nám ukazuje, jak nezbytné finanční vzdělání je. Na našich školách není kladen takový důraz na finanční vzdělávání, jaký by si tato problematika zaslouţila. I přesto můţeme říct, ţe se finanční gramotnost konečně začíná ve školách prosazovat. S dluhy je to stejné jako s nemocemi. Mohou člověka oslabit, izolovat, ba dokonce i totálně zničit. Včasná prevence můţe zabránit nepříjemnostem a finanční vzdělávání právě takovou prevencí je Peníze a jejich role v ţivotě člověka Při pohledu na dnešní svět a společnost v níţ ţijeme, by se dalo konstatovat, ţe peníze zde hrají velmi podstatnou roli. Pro člověka ţijícího v současnosti není ani tak překvapivé, ţe se v jeho hodnotové orientaci bohatství či mít hodně peněz a majetku objevuje na předních příčkách a mnohdy předčí i takové morální hodnoty, jako je například mít kvalitní vzdělání či být uznávaný lidmi v okolí. Tyto morální hodnoty byly v nedávné minulosti v popředí. Dneska lidé chápou úspěch spíše z ekonomického hlediska. To znamená mít dobře placené pracovní místo, široké pracovní moţnosti, kariérní postup a hlavně finanční zabezpečenost. To, ţe se v dnešním světě staly peníze součástí hodnotového ţebříčku, nutí jedince k tomu, 1 SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: manuál pro učitele. 1. vyd. Ilustrace Kameel Machart. Praha: Scientia, 2008, 197 s. ISBN HESOVÁ, Alena a Eva ZELENDOVÁ. Finanční gramotnost ve výuce: metodická příručka. Vyd. 1. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP, 2011, 59 s. ISBN

10 aby přehodnotili svůj vztah k penězům a stali se finančně zodpovědnými. Moderní člověk by tedy měl cítit nutnost finančně se vzdělávat, aby v tomto světě obstál. Pro člověka jsou v dnešní době peníze potřebné k tomu, aby mohl ţít, aby si mohl koupit potraviny a věci, které mu slouţí pro jeho nutnou potřebu, jako je například ošacení, vybavení domácnosti nábytkem a přístroji, které mu usnadňují ţivot a ulehčují mnohdy namáhavou a náročnou práci. Bez peněz si uţ prostě nedokáţeme ţivot představit. Peníze jsou nástroj ke směně a jako kaţdý nástroj vyţadují i ony od svého uţivatele řemeslnou zručnost. Ten, kdo s mimi neumí zacházet, se můţe zranit. Platí na ně stejné přísloví jako na oheň jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. Mohou nabývat různých podob, i přesto se nám nejčastěji pod pojmem peníze vybaví jejich monetární podoba čili mince a bankovky. Vznik peněz je spojen se směnou zboţí. Dříve se směňovala věc za věc, následně bylo platidlem zlato a poté vznikly peníze, které se postupem času vyvinuly aţ do dnešní podoby. Peníze mohou mít v dnešní době i jinou podobu neţ monetární a to například podobu šeků, úvěrů, dluhopisů, akcií aţ po pouhá čísla na bankovním účtu Funkce peněz 4 Mezi základní funkce peněz patří: Prostředek směny peníze jsou oběţivo a lze je tedy volně směňovat za zboţí a sluţby. Zúčtovací jednotka slouţí jako univerzální měřítko cen, peníze umoţňují porovnávat hodnoty různých druhů zboţí. Uchovavatel hodnoty umoţňují uchovat hodnotu v čase Vliv bohatství na člověka Být bohatý znamená mít větší osobní svobodu. Bohatství nám dává moc nad vlastním ţivotem, protoţe můţete činit rozhodnutí nezávisle na penězích. Můţete cestovat kam chcete, cokoliv si koupit nebo se věnovat činnostem, které vás naplňují. Na druhou stranu můţe 3 MARTÍNKOVÁ, Eva. (Ne)máte peníze - co s tím?: slabikář rodinných financí. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2003, 151 s. ISBN JUREČKA, Václav. Mikroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 359 s. Expert (Grada). ISBN

11 bohatství i svazovat, protoţe musíte o svůj majetek pečovat, případně se rozhodnete investovat do něčeho, co můţe časem ztratit hodnotu. Existují lidé, kteří si umí své peníze uţít, to znamená, ţe si kupují drahá auta, domy či oblečení a utrácí to, co vydělali. Důvodů, proč takto zacházejí s penězi, můţe být více např. upevnění svého sociálního statutu v očích ostatních, či mají prostě jen rádi kvalitní značkové věci a to si uţívají, protoţe na to mají. Dále jsou tu lidé, kteří mají velké mnoţství finančních prostředků, které si schovávají někde na účtu v bance, a mají strach vydat korunku navíc. Tento typ lidí má dost často pocit, ţe je chce někdo obrat. Většinou si peněz moc neuţívají Dluhová past V době ekonomické krize se řada lidí ocitá ve sloţité finanční situaci a různé půjčky, leasingy a hypotéky je mohou dostat do velkých problémů. Mezi nejrizikovější skupiny patří lidé s niţšími příjmy, často totiţ nezvládají uhradit své závazky a dluhy včas a jejich finanční problémy se ještě více prohlubují. Mnoho lidí má svůj rozpočet doslova našponovaný a pokud je v tomto případě například zaměstnavatel překvapí osobním či plošným sniţováním mezd nebo v nejhorším případě výpovědí, můţou se lehce ocitnout v těţko zvladatelné situaci. Obzvlášť pokud v tu chvíli splácejí dluhy. V těchto případech se lidé bohuţel často zachovají opět špatně a řeší ztrátu příjmů dalšími půjčkami. Lidé, kteří se dostanou do dluhové pasti, bohuţel často neví, jak se znovu postavit na vlastní nohy. Na našem finančním trhu existují různé společnosti provádějící finanční poradenství, ale víme jistě, ţe na nás nechtějí jen vydělat a ţe produkty, které nám nabízejí, jsou pro nás opravdu ty nejvýhodnější, co na trhu seţeneme? Na finančním trhu se také nově objevila Komora správců dluhů, kteří provádějí správu dluhu, která následně vede k oddluţení klienta. Dále existuje moţnost tzv. osobního bankrotu, který je zákonem stanovená forma oddluţení. Ovšem v tomto případě jsou veškeré příjmy dluţníka kontrolovány insolventním správcem a po dobu 5 let ţije na ţivotním minimu, které stanovuje zákon. Protoţe při osobním bankrotu musí za dobu 5 let splatit alespoň 30% ze všech dluhů formou pravidelných měsíčních splátek. 5 5 Dluhová past. In: Žádné dluhy [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 2. Charakteristika pojmu finanční gramotnost Finanční gramotnost byla v České republice, na rozdíl od ostatních gramotností, definována roku 2006 v rámci činnosti mezirezortní Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání. Na této definici se shodly Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy a Česká národní banka ve spolupráci se spotřebitelskými a profesními sdruţeními. Přesná citace definice finanční gramotnosti je v dokumentu Národní strategie finančního vzdělávání 6, která je ústředním dokumentem pro finanční vzdělávání v České republice. Národní strategií se budu blíţe věnovat v jedné z dalších kapitol. Pojem finanční gramotnost vyjadřuje určité dovednosti a znalosti v peněţní oblasti a oblasti finančních produktů. Tyto znalosti jsou nezbytné pro zabezpečení sebe a své rodiny v současné společnosti a pro aktivní vystupování na trhu finančních produktů a sluţeb. Dále také představuje obecné zásady, o kterých by měl kaţdý občan vědět a kterými by se měl také řídit. Tato problematika se týká kaţdého z nás. S penězi a nabídkou finančních produktů by měl umět nakládat kaţdý (jak děti, tak osoby v produktivním věku i starší osoby). Finančně gramotný člověk by se měl orientovat v problematice peněz a cen, včetně spravování finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se ţivotní situace. Měl by umět posoudit nabídky jednotlivých finančních produktů a také správně řídit a spravovat své osobní finance či rodinný rozpočet. Zároveň by si měl uvědomovat, jaké finanční nabídky jsou nebezpečné a vyhnout se tak rizikům spojeným s nevhodnými finančními nabídkami. Finanční gramotnost je specializovanou součástí širší ekonomické gramotnosti, která zahrnuje např. schopnost zajistit si příjem, zvaţovat důsledky osobních rozhodnutí na současném a budoucím příjmu, orientaci na pracovním trhu, schopnost rozhodovat o výdajích atd. Finanční gramotnost, součást ekonomické gramotnosti, formuje dovednosti, znalosti a také hodnotové postoje, které by měl občan mít, aby se dokázal uplatnit v současné společnosti. 6 Národní strategie finančního vzdělávání Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: nancniho_vzdelavani_55251.html 12

13 S finanční gramotností se dále pojí: Gramotnost numerická (především vyuţití matematiky k řešení numerických úloh se vztahem k financím). Gramotnost informační (schopnosti vyhledat, pouţít a vyhodnotit relevantní informace v kontextu). Gramotnost právní (základní orientace v právním systému, přehled o právech a povinnostech, dále také moţnostech, kam se obrátit o pomoc). Rozvoj těchto všech gramotností je také prostředkem k vytváření a posilování ekonomického, právního a politického myšlení občanů. Definice finanční gramotnosti se pak také člení na několik vzájemně se prolínajících sloţek. Jedná se konkrétně o: Peněţní gramotnost představuje pravomoci nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi spojených. Dále správu nástrojů k tomu určených např. běţný účet. Cenová gramotnost představuje pravomoci nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Rozpočtová gramotnost představuje pravomoci nezbytné pro správu osobního či rodinného rozpočtu (schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o rozmisťování finančních zdrojů). Zahrnuje také schopnost zvládat různé ţivotní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zhrnuje vedle výše uvedené obecné sloţky také ještě dvě specializované: - Správu finančních aktiv čili vkladů, investic a pojištění. - Správu finančních závazků, to znamená úvěru nebo leasingu. V obou případech se předpokládá orientace na trhu různě komplikovaných finančních produktů a sluţeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či sluţby porovnávat a volit ty nejvýhodnější s ohledem na konkrétní ţivotní situaci. Uvedená definice se stala podkladem pro Standardy finanční gramotnosti, které jsou součástí Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Standardy finanční gramotnosti vymezují cílový stav úrovně finanční gramotnosti pro základní vzdělávání a pro střední vzdělávání. K tomuto tématu blíţe se dostaneme v jedné z dalších kapitol této práce. 13

14 Kromě výše uvedených tří sloţek jsou nedílnou součástí finanční gramotnosti také nezbytné makroekonomické aspekty (orientace v základních vztazích mezi ekonomickými sektory a porozumění pojmům s tím souvisejících, jako jsou například hrubý domácí produkt, inflace, úroková míra) a oblast daňová. Důvodem je skutečnost, ţe se tyto aspekty významně podílejí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností a tím pádem mají významný vliv na cash flow (peněţní toky) v soukromých financích Legislativní rámec finanční gramotnosti Finanční gramotnost a její zvyšování patří v rámci legislativy do oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu a dále také do oblasti vzdělávání. Státní orgány, které mají v České republice kompetence v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu a finančního vzdělávání, jsou stanoveny těmito zákony a usneseními: Zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 8. - Česká národní banka Usnesení vlády České republiky č ze 7. prosince 2005 o zlepšení podmínek v bankovním sektoru 9. - Ministerstvo financí - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy - Ministerstvo průmyslu a obchodu Usnesení vlády České republiky č. 338 ze dne 10. května 2010 o Národní strategii finančního vzdělávání Ministerstvo financí - Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 NAVRÁTILOVÁ, Petra. Finanční gramotnost: učebnice učitele. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2012, 120 s. ISBN Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. In: Usnesení vlády České republiky č ze 7. prosince 2005 o zlepšení podmínek v bankovním sektoru. In: CR_7_12_2005.pdf Usnesení vlády České republiky č. 338 ze dne 10. května 2010 o Národní strategii finančního vzdělávání. In: %

15 - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Ministerstvo vnitra - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Finanční gramotnost je do českého systému vzdělávání zařazována prostřednictvím tzv. Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro základní a střední školy, které vymezuje zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Proč bychom se měli zabývat finanční gramotností Z různých stran slyšíme zprávy o tom, ţe má veřejnost nedostatečné informace (ať uţ se jedná o znalosti v oblasti legislativní, cizích jazyků nebo historie). Jisté je, ţe čím víc znalostí člověk má, tím lépe, ale kapacita toho, co je moţné znát, je bohuţel omezena. Proč by měla být zrovna finanční gramotnost tím, čemu bychom měli začít věnovat větší pozornost? Hlavní faktory, které ukazují na potřebu finanční gramotnosti jsou: V oblasti finančního trhu jde o rozšiřování nabídky finančních nástrojů, informační asymetrii (spotřebitel je také znevýhodněn tím, ţe na straně prodejce je velmi pečlivě vyškolený profesionál, který je naučen, jak argumentovat, aby dosáhl svého cíle), rostoucí mnoţství poskytovatelů finančních sluţeb. V oblasti plánovaných změn statní politiky jde o důchodový systém, zdravotnictví a školství. V oblasti spojené se změnou ţivotního stylu ve smyslu prodluţování délky ţivota, častější změny zaměstnání, rostoucí rozvodovost, rostoucí vyuţívání úvěrů atd.. Veškeré tyto faktory by samozřejmě nebyly důvodem pro potřebu zvyšování finanční gramotnosti, pokud by jejich úroveň byla vyhovující. Ovšem z různých i světových průzkumů vyplývá, ţe jednotlivci povaţují finanční oblast za těţko srozumitelnou, také často přeceňují své znalosti finančních sluţeb, neplánují dostatečně dopředu nebo nevolí produkty, které odpovídají jejich potřebám. Finančnímu vzdělávání byla do této doby věnována jen malá pozornost. Z vlastní zkušenosti mohu říct, ţe jediné, s čím jsem se během výuky v této oblasti na střední škole potkala, byl 15

16 výpočet úroků z půjčky v hodině matematiky. Musím také zdůraznit, ţe to není tak dlouho co jsem střední školu dokončila. Myslím si, ţe orientace v této oblasti není o nic méně důleţitá neţ třeba znalost informatiky, jazyků nebo dějepisu. Pro uplatnění se v současné společnosti je finanční gramotnost základem Sdělení komise - Finanční vzdělávání. EUR- Lex [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 3. Instituce zabývající se podporou finanční gramotnosti Podle mého názoru, by bylo finančně gramotné obyvatelstvo přínosem pro všechny - stát, finanční instituce, obchody, zaměstnavatele a v první řadě pro obyvatele samotné. V těchto podkapitolách se podívám blíţe na ty, kteří mají na finančně gramotných lidech zájem Kdo má zájem na finanční gramotnosti 12 Vysoká úroveň finanční gramotnosti veřejnosti není pozitivní jen pro jednotlivce, ale také pro finanční instituce, vládní sektor a ekonomiku jako celek. Obrázek 1: Přínosy pro jednotlivé sektory Zdroj: Vlastní grafická úprava přínosů pro jednotlivé sektory 12 NOVESKÝ, Ivan. Slabikář finanční gramotnosti: učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. 1. vyd. Praha: Cofet, 2009, 448 s. ISBN

18 Přínosy pro jednotlivce jsou nejdůleţitější. Pokud se naučí správně vyhodnocovat situaci z dostupných informací, tak je schopen vybrat si pro sebe skutečně vhodný produkt. Díky finančnímu vzdělávání si můţe být jistější při vyhodnocování a rozhodování a nemusí se bránit pořízení některých sluţeb či produktů jen kvůli tomu, ţe toho o nich málo ví, a proto jim nedůvěřuje. Finanční vzdělání jednotlivci pomůţe nejen porozumět informacím, ale také vědět, na co se ptát. Finančně gramotný člověk by v ideálním případě měl díky optimálnímu výběru finančních produktů a rozdělení financí v průběhu ţivota umět lépe uspokojovat nejen své současné, ale i budoucí potřeby. Stejně tak důleţitý je vliv finanční situace na osobní ţivot a ţivotní úroveň. I přes to, ţe se to na první pohled nemusí zdát, i finanční instituce mají zájem na tom, aby jejich klienti byli informovaní. Jedním z důvodů je, ţe pokud si člověk vybere produkt, od kterého čeká něco jiného, neţ na co se produkt opravdu vztahuje (například čeká, ţe pojištění se vztahuje na širší spektrum pojistných událostí, neţ tomu skutečně je), můţe mít pocit, ţe byl podveden, a tím klesne jeho důvěra v podnik, u kterého si produkt sjednal. Dále také tyto instituce nemají zájem na tom, aby jejich klienti neuměli zváţit své limity zadluţení a dostali se třeba do situace, kdy nejsou schopni dostát svým závazkům tj. splácet. Zájem státu souvisí podle mého názoru hlavně se zaváděním nových reforem, ve kterých se objevuje samofinancování v určitých oblastech samotným občanem (nejvíce oblast penzijní). Informace mohou pomoci občanům předejít špatnému rozhodnutí v podobě příliš rizikového investování nebo nedostatečné finanční rezervy či zajištění do budoucna. Dá se předpokládat, ţe občané, kteří budou finančně vzdělanější, budou na reformy připraveni a budou schopni se s nimi lépe vyrovnat nebo dokonce s nimi souhlasit. Druhý zájem státu je v oblasti trhu práce, protoţe člověk, který se dostane do situace, kdy není schopen dostát svým splatným závazkům, se skoro automaticky stává nezaměstnaným a to proto, ţe se mu nevyplatí pracovat na legálním trhu práce z důvodu uvalené exekuce na veškeré příjmy. Přínosy pro hospodářství jsou také často zmiňovány v literatuře a to nejčastěji ve smyslu k finanční stabilitě. Finančně vzdělaný spotřebitel lépe vybere vhodné produkty a sluţby, coţ povede k niţší míře zadluţenosti. Dojde také k diverzifikaci rizik, a proto bezpečnějším úsporám a investicím. Celkově se zefektivní finanční odvětví. Lidé, kteří rozumí investování, mohou zajistit likviditu kapitálovým trhům. 18

19 Faktory ovlivňující finanční vzdělávání V předchozí podkapitole jsem uvedla přínosy, které má finanční vzdělání na vyjmenované subjekty. Ale to, jaký bude jeho konečný vliv na chování jedinců a jak se budou kladné dopady přelévat do celé společnosti, závisí na spoustě dalších faktorů. Psychologické faktory jsou v této souvislosti uváděny nejčastěji. Působí na chování člověka a ten sice můţe být dostatečně poučen o tom, jak by se měl zachovat, ale nemusí mít vůli na to, aby si třeba vytvářel finanční rezervu do budoucna. Nevím, jestli lidem, kteří se ztotoţňují s tezí, ţe ţít se má dneškem a peníze hned utratí, finanční vzdělání pomůţe, protoţe nevím, jak silná je jejich vůle a zda dokáţí vyhrát v bojích s utrácením. Příliš mnoho moţností můţe být také překáţkou v rozhodování se pro tu jednu konkrétní. Řadu z nás dokáţí média zmást ke koupi různých nepotřebných věcí nebo například k přechodu do jiné banky (samozřejmě nemůţu říct, ţe vţdy je to krok špatný, někdy je to naopak dobré řešení pro úsporu peněz). Média zkrátka vědí, jak na nás psychologicky dobře zapůsobit. K dalším patří například trţní vlivy, politická situace v zemi, ţivotní úroveň Subjekty zabývající se zvyšováním úrovně finanční gramotnosti v České republice Nyní se zaměřím na subjekty, které se zabývají zvyšováním úrovně finanční gramotnosti a s tím související Národní strategii a role jednotlivých subjektů Subjekty veřejné správy a jejich role podle Národní strategie 13 Ministerstvo financí vytvořilo v roce 2007 dokument zvaný Strategie finančního vzdělávání. Tato strategie byla prvním koncepčním dokumentem, který řešil problematiku posílení finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Nebyla nazvána Národní strategií a nebyla 13 Národní strategie finančního vzdělávání Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: nancniho_vzdelavani_55251.html 19

20 závazná pro celou státní správu, protoţe se nejednalo o vládou schválenou koncepci. Své cíle, jako nastavit koncepci pro konkrétní aktivity v rezortech financí a školství, splnila. Doporučení mezinárodních organizací, nejvíce od OECD (Organizacion for Economic Cooperation and Development Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zaloţena 1961, cílem je napomáhat ekonomickému rozvoji, potlačovat nezaměstnanost, stabilizovat a rozvíjet mezinárodní finanční trhy) a Evropské komise směřovaly k vytvoření národních strategií schválených vládami daných států s cílem zvýšení povědomí o potřebnosti finančního vzdělávání a nutnosti vytvoření jeho jednotného a koordinovaného systému. Kvůli tomu Ministerstvo financí společně s Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy a Českou národní bankou přistoupily na aktualizaci původní strategie finančního vzdělávání. Tato aktualizace byla následně projednávána v rámci Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání, která podporuje efektivní spolupráci v oblasti finančního vzdělávání a jako Národní strategie finančního vzdělávání byla schválena vládou usnesením ze dne 10. května 2010 Cílem národní strategie je vytvoření uceleného systému finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti v České republice. Strategie vymezuje hlavní problémy a navazující prioritní úkoly v této oblasti, včetně specifických úloh klíčových aktérů s důrazem na roli subjektů veřejné správy. Národní strategie navazuje na řadu koncepčních kroků v oblasti ochrany spotřebitele a vzdělávání obecně, jak u nás, tak na evropské i zahraniční úrovni. 14 Dokument Národní strategie finančního vzdělávání a jeho stručný obsah: 1) Úvod 2) Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky 3) Finanční gramotnost jako souhrn potřebných kompetencí 4) Priority, principy a dvoupilířová struktura finančního vzdělávání 5) Role klíčových subjektů a koordinace aktivit 6) Financování, hodnocení a měření 7) Akční plán 14 Národní strategie finančního vzdělávání Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: nancniho_vzdelavani_55251.html 20

21 V úvodu se hovoří o cíli strategie, který je definován stejně jako v předchozí části této podkapitoly. Finanční vzdělávání je nástrojem ke zvyšování úrovně finanční gramotnosti a k moţnosti spotřebitelů pracovat s informacemi spojenými s finančními trhy k zajištění svých potřeb s ohledem na měnící se ţivotní situace. Tato strategie navazuje na řadu koncepčních kroků v oblasti ochrany spotřebitele a vzdělávání obecně, z hlediska České republiky i na evropské a mezinárodní úrovni. Vychází z doporučení mezinárodních organizací, jako je OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a Evropské unie. Finanční vzdělávání je také jedním ze tří základních pilířů přístupu Ministerstva financí k ochraně spotřebitelů na finančních trzích. V Národní strategii se dále píše o tom, ţe v roce 2008 byla v rámci OECD vytvořena mezinárodní skupina pro finanční vzdělávání International Network on Financial Education INFE, jejímţ hlavním cílem je zvyšování celosvětového povědomí o významu a důleţitosti finančního vzdělávání a v témţe roce byl zprovozněn také mezinárodní webový rozcestník International Getway on Financial Education IGFE, který má slouţit jako jeden ze základních zdrojů informací z oblasti finančního vzdělávání. Dále byla v roce 2008 ustanovena Expertní skupina pro finanční vzdělávání jako poradní a konzultační orgán Evropské komise v této oblasti. Česká národní banka, jakoţto orgán dohledu nad ochranou spotřebitele na finančním trhu, přistupuje k finančnímu vzdělávání jako k prevenci ochrany, a kvůli tomuto se do něj zapojuje svými projekty. Jak jsem jiţ zmínila, dokument národní strategie byl připraven Ministerstvem financí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy a Českou národní bankou. Následně byl projednán Pracovní skupinou pro finanční vzdělávání a odráţí tak součinnost všech zainteresovaných stran (veřejné instituce, profesní sdruţení finančních institucí a sdruţení spotřebitelů). Účelem této strategie není popis realizace konkrétních projektů či programů finančního vzdělávání, nýbrţ jejich zastřešení, a to určením společných cílů, obecných principů a prostředků k jejich dosaţení. Dvoupilířová struktura finančního vzdělávání: Proces finančního vzdělávání v České republice by měl zasáhnout celou populaci. Vzhledem k zásadním rozdílům v přístupu ke vzdělávání ţáků a dospělých je jiţ touto strategií vymezena dvoupilířová struktura finančního vzdělávání, vymezující vzdělávání počáteční (ve smyslu předškolní, základní, střední a vyšší vzdělání) a další (celoţivotní vzdělávání). 21

22 I. pilíř finanční vzdělávání v počátečním vzdělávání: Garantem finančního vzdělávání ţáků v počátečním vzdělávání je stát, zejména prostřednictvím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Odbornou podporu implementace finančního vzdělávání na úrovni počátečním poskytne Ministerstvo financí a Česká národní banka. Na základě usnesení vlády České republiky č.1594 ze dne 7. prosince 2005 připravily Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Tento materiál popisuje proces implementace finančního vzdělávání do počátečního vzdělávání a sestává se z těchto kroků: Vytvoření Standardu finanční gramotnosti pro ţáka 1. a 2. stupně základní školy a pro ţáka střední školy. Zařazení Standardů finanční gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání. Vytvoření metodických doporučení školám pro vzdělávání ţáků a tvorbu a realizaci školních vzdělávacích programů. Zařazení témat finančního vzdělávání do vzdělávacích programů v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Revize Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, a to v souladu s vývojem finančních trhů a potřeb ţáků. II. pilíř finanční vzdělávání občanů v dalším vzdělávání Další vzdělávání je zaměřeno na dospělou populaci, to znamená spotřebitele finančních produktů a sluţeb. Mělo by být zajištěno především soukromým sektorem, zejména prostřednictvím profesních sdruţení finančních institucí a sdruţení spotřebitelů. Svou roli v dalším finančním vzdělávání hrají také subjekty veřejné správy. Základní opatření v oblasti dalšího vzdělávání: Efektivní spolupráce subjektů veřejné správy, profesních sdruţení finančních institucí a sdruţení spotřebitelů v rámci Pracovní skupiny. Revize Standardu finanční gramotnosti dospělého občana v souladu s vývojem na finančních trzích. Vstupní ověření úrovně finanční gramotnosti české populace a přehled existujících projektů finančního vzdělávání. 22

23 Výběr projektů k pokrytí identifikovaných priorit finančního vzdělávání, sloţek finanční gramotnosti cílových skupin a posouzení moţností jejich případných dotačních podpor. Tvorba projektů finančního vzdělávání, jejich průběţná aktualizace a zajištění informovanosti o těchto projektech. Pravidelné monitorování úrovně finanční gramotnosti občanů a mapování projektů v rámci finančního vzdělávání. Role jednotlivých subjektů: Ministerstvo financí České republiky Role Ministerstva financí spočívá v podpoře procesu implementace finančního vzdělávání do rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání vydávaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy a navazujících školních vzdělávacích programů vydávaných řediteli škol a školských zařízení. V oblasti dalšího vzdělávání je úkolem Ministerstva financí zajišťování činností Pracovní skupiny jakoţto nezávislé skupiny. Současně také řídí Výkonný výbor Pracovní skupiny. Dále je Ministerstvo financí nezávazným odborným konzultantem obsahu projektů finančního vzdělávání dospělých. Národní strategie také reagovala na výsledky výzkumu finanční gramotnosti obyvatel České republiky v roce 2007, který byl zadaný Ministerstvem financí s cílem zjistit postoje českých občanů k problematice finančního vzdělávání a míru jejich potřeby se v tomto směru dále vzdělávat. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky Jak jiţ bylo zmíněno i Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy se podílelo na tvorbě Národní strategie popsané výše. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy odpovídá za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy. V rámci Národní strategie se zaměřuje na její první pilíř a mezi jeho hlavní úkoly v základním a středním vzdělávání patří zejména vydání rámcových vzdělávacích programů, které jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Dále také Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ve spolupráci se svými ostatními přímo řízenými organizacemi, jako je Národní ústav odborného vzdělávání a Výzkumný ústav pedagogický zabezpečuje implementaci Standardů finanční gramotnosti do rámcových vzdělávacích 23

24 programů. A to podle odpovídající věkové kategorie ţáků s cílem zvyšovat úroveň jejich finanční gramotnosti a zajišťuje metodickou podporu učitelům prostřednictvím výše uvedených organizací. Národní institut pro další vzdělávání je další přímo řízenou organizací Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, která zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy uděluje zároveň akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů v systému DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) jiným subjektům nabízejícím další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně problematiky finančního vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy je dále také členem Pracovní skupiny a jejího Výkonného výboru. Toto ministerstvo vyhlásilo pro školní rok 2012/ ročník Soutěţe finanční gramotnosti navazující na výuku tohoto předmětu na školách. Předchozích ročníků se účastnilo ţáků základních a středních škol. Soutěţ je rozdělena do dvou kategorií a první kola začala a finálové kolo se konalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracuje se spotřebitelskými sdruţeními a podporuje vzdělávání spotřebitelů jako nejúčinnějšího nástroje ochrany spotřebitelů. Činnost Ministerstva průmyslu a obchodu se zaměřuje mimo jiné na poskytování finanční podpory spotřebitelským organizacím formou dotací určených pro realizaci vybraných projektů, které řeší i problematiku finančního vzdělávání. Dále zajišťuje finanční podporu poradenské činnosti spotřebitelských organizací, především zaměřené na dospělé spotřebitele. Česká národní banka Česká národní banka je aktivní v obou pilířích a podporuje jak finanční, tak i širší ekonomické vzdělávání. V oblasti počátečního vzdělávání se zaměřuje na podporu přípravy pedagogů pro výuku finanční gramotnosti a ekonomických témat na základních a středních školách, a to organizováním a dále lektorským zajištěním vzdělávacích programů v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) týkajících se uvedené problematiky, spoluprací s Rámcovými vzdělávacími programy (RVP) a odbornou podporou projektů univerzit týkajících se zavedení výuky finanční gramotnosti na pedagogických fakultách. 24

25 V pilíři zaměřeném na další vzdělávání realizuje vlastní vzdělávací aktivity s vyuţitím médií, ve spolupráci s univerzitami třetího věku a prostřednictvím svého webu. Při zaměření těchto aktivit vychází i z poznatků získaných při výkonu dohledu nad ochranou spotřebitele na finančním trhu. Současně je Česká národní banka členem Pracovní skupiny a jejího Výkonného výboru. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí se v oblasti finančního vzdělávání zaměřuje na práci se skupinami osob ve ztíţené sociální situaci. Za tímto účelem realizuje vzdělávací modul základního poradenství v oblasti finanční gramotnosti pro zaměstnance úřadů práce. Základní finanční výchova je také obvyklou součástí sociálního poradenství financovaného prostřednictvím neinvestičních dotací na sociální sluţby. Mimo to mohou být kurzy finančního vzdělávání akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí, jako kurzy dalšího vzdělávacího programu v sociálních sluţbách a sociálních pracovníků. Ministerstvo vnitra České republiky Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy odpovědným za koordinaci v oblasti vzdělávacích činností ve státní správě na základě usnesení vlády č ze dne 25. října Do působnosti tohoto resortu spadá zajištění vzdělávání zaměstnanců státní správy a samosprávy. Ministerstvo vnitra zajišťuje činnost Institutu státní správy a Institutu pro místní správy, do jejichţ působnosti patří také oblast vzdělávacích činností ve státní správě a samosprávě. Neméně důleţitá je jeho činnost v oblasti prevence kriminality a extremismu, která má souvislost také s oblastí finanční gramatiky. Obecní úřady Zapojení obcí, respektive obecních úřadů, se jeví rovněţ jako vhodné. A to jak z pohledu posílení finanční gramotnosti jejich zaměstnanců, tak z pohledu jejich interakce s občany a tím pádem moţností zapojení do finančního vzdělávání obyvatelstva. Obecní úřady by měly v hůře dostupných oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti a menším průnikem moderních technologií aktivně působit na místní spolková hnutí a organizace, které by mohly ve své činnosti ovlivnit úroveň určitého základního povědomí svých členů, občanů a celých rodin o problematice finančního trhu. 25

26 Ostatní subjekty a jejich role podle Národní strategie 15 Profesní sdruţení Profesní sdruţení institucí působících na finančním trhu, jako je například organizace zastupující zájmy bank a pojišťoven nebo finančních zprostředkovatelů, hrají důleţitou roli v oblasti informačního servisu pro spotřebitele. Z dlouhodobého hlediska je finančně vzdělaný občan přínosem pro finanční trh a finanční vzdělávání je proto také v zájmu finančních institucí, respektive jejich sdruţení. Sociální partneři Sociální partneři, to znamená odbory a zaměstnavatelé, zastávají stěţejní roli v rámci pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti. Tudíţ mohou v rámci finančního vzdělávání aktivně působit především na zaměstnaneckou veřejnost. Mohou v rámci svých zdrojů zabezpečit aktivity směřující ke zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti finančního vzdělávání. Nestátní neziskové organizace Zejména spotřebitelská sdruţení, organizace působící v sociální oblasti a další neziskové subjekty hrají klíčovou roli v oblasti ochrany spotřebitele a dalším vzdělávání, a to především v nabídce projektů v rámci finančního vzdělávání, aktivním přístupem k transparentnosti nabízených produktů a sluţeb na finančním trhu, poskytováním poradenství občanům a ochranou práv spotřebitelů. Vzdělávací instituce Vzdělávací instituce jsou nositeli nabídky vzdělávacích projektů, ať uţ se jedná o právnické osoby, které vykonávají činnost škol se státem garantovanými rámcovými vzdělávacími programy pro ţáky, nebo vzdělávací instituce jiných zřizovatelů s vlastní nabídkou 15 Národní strategie finančního vzdělávání Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: nancniho_vzdelavani_55251.html 26

27 akreditovaných vzdělávacích programů nebo neakreditovaných projektů pro vybrané cílové skupiny dospělé populace v rámci zvolených priorit finančního vzdělávání. Média Důleţitou roli v rámci finančního vzdělávání hrají také veřejnoprávní a soukromá média, jak z pohledu vzdělávacích článků a pořadů, tak z pohledu poskytování informací v oblasti financí. Další subjekty Mezi jiţ zmíněné subjekty na poli finančního vzdělávání lze zařadit mimo vytyčené skupiny subjektů rovněţ další instituce či organizace. Budou k nim patřit například subjekty, které hledají vhodnou moţnost pro podporu veřejně prospěšných projektů a které shledají podporu vzdělávacích projektů jako odpovídající ukázku jedné z moţných forem sociální odpovědi a nebo příspěvku k rozvoji občanské společnosti např. firemní dárci z řad významných zaměstnavatelů. Významným subjektem jsou dále vysoké školy, a to jak z pohledu podílu na posílení finanční gramotnosti svých studentů, a to zejména studentů vysokých škol ekonomického směru, tak z pohledu jejich moţné účasti na projektech finančního vzdělávání a přípravě budoucích pedagogů. Zajištění efektivní spolupráce a koordinace aktivit Spolupráce na širší úrovni Pro naplnění cílů této strategie a pro zajištění efektivní spolupráce všech výše uvedených skupin subjektů v oblasti finančního vzdělávání je nezbytná existence otevřené platformy, která by umoţnila setkávání všech zainteresovaných subjektů, výměnu informací, zkušeností, diskusi a prvotní koordinaci připravovaných aktivit. Pro tuto úlohu je zde Pracovní skupina pro finanční vzdělávání vedená Ministerstvem financí. V budoucnu by se pak tato pracovní skupina mohla rozšířit o další členy, kteří zastupují subjekty zapojené do finančního vzdělávání, či jsou vzdělávacími odborníky. Mezi úkoly Pracovní skupiny patří zejména: Sdílení informací o nynějších projektech finančního vzdělávání a koncepčních materiálech na národní i mezinárodní úrovni, zpřístupnění těchto informací odborné i 27

28 neodborné veřejnosti, podpora aktivních členů při odborných akcích, jako jsou konference, semináře či workshopy. Koordinace projektů finančního vzdělávání zaloţená na dobrovolné bázi a přispívání k naplňování cílů a principů této strategie. Zajištění výměny zkušeností s projekty finančního vzdělávání. Zajištění formulace doporuční k realizaci aktivit, které vyplývají z této strategie pro subjekty angaţované do oblasti finančního vzdělání. Formulace doporučení k revizi Standardů finanční gramotnosti a budoucím aktualizacím této strategie. Pracovní skupina si můţe zřídit pracovní podskupiny, pokud to bude povaţovat za ţádoucí k realizaci některých aktivit a tím i k efektivnímu dosaţení cíle. Aktivity na uţší úrovni a jejich koordinace Nutnost zřízení orgánu na uţší úrovni je spojena s potřebou operativnější koordinace aktivit a spolupráce při realizaci této strategie. Tímto orgánem je Výkonný výbor Pracovní skupiny. Mezi úkoly Výboru patří: Koordinovat spolupráci subjektů podílejících se na finančním vzdělávání. Podporovat Pracovní skupinu a její efektivní fungování, zejména přípravu jednání a její řízení. Spolupracovat při přípravách a aktualizacích této strategie. Spolupracovat při přípravě stanovisek v rámci zapojení členů Výboru do mezinárodních sítí a skupin pro finanční vzdělávání. Další spolupráce při formulaci návrhu opatření v oblasti tohoto vzdělávání a relevantních koncepčních materiálech na národní i mezinárodní úrovni odborné i neodborné (laické) veřejnosti. Vydávat doporuční pro směřování budoucích projektů finančního vzdělávání a to v zájmu naplnění priorit a cílů této Národní strategie. Konzultování s širší Pracovní skupinou. Členy Výkonného výboru pro Pracovní skupinu jsou zástupci Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Česká národní banka. Koordinace činností výboru podléhá Ministerstvu financí. 28

29 4. Analýza současného stavu finanční gramotnosti V této kapitole popíši, jaké projekty byly (některé z nich stále jsou) realizovány pro podporu finanční gramotnosti v České republice. Jedná se o projekty z evropských fondů, soukromých institucí a zapojení médií do této problematiky Přehled projektů podporujících finanční vzdělávání Tento přehled byl zhotoven a následně vloţen na webové stránky Ministerstva financí České republiky na základě výzvy ze dne 18. července 2012, ve které se Ministerstvo financí jako subjekt odpovědný za koordinaci aktivit v oblasti finančního vzdělávání s ohledem na záměr aktualizovat webovou stránku týkající se projektů finančního vzdělávání obrací na instituce, sdruţení, organizace a jiné subjekty působící v oblasti finančního vzdělávání s ţádostí o zaslání informací o jejich aktuální činnosti čili informace o běţících a plánovaných projektech. Konkrétní programy, projekty a aktivity v oblasti finančního vzdělávání realizují nejen orgány veřejné správy, ale také spotřebitelská sdruţení, neziskové organizace a subjekty finančního trhu a jejich profesní sdruţení, přičemţ na většině projektů se podílí odborně i finančně několik subjektů. 16 EU peníze základním školám 17 Tento projekt zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy a má podporovat projekty jednotlivých škol pomocí 7 vytipovaných témat čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, vyuţívání ICT (informační a komunikační technologie), matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání. Zapojeny jsou všechny základní školy v České republice mimo Prahy. Projekt běţí od roku 2010 a plánovaný konec je v roce Je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a Státním rozpočtem České republiky. Dalším cílem tohoto projektu je podpora rozvoje oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. 16 Projekty finančního vzdělávání. Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 17 EU peníze základním školám. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online] [cit ]. Dostupné z: 29

30 EU peníze středním školám 18 Jde také o projekt Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, který je koncipován stejně, s tím rozdílem, ţe vytipovaných témat je 8 - čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, vyuţívání ICT (informační a komunikační technologie), matematika, odborné kompetence, finanční gramotnost, inkluzivní vzdělávání a mentoring. Projekt probíhá od roku 2011 s plánovaným koncem v roce 2014 a týká se všech středních škol a konzervatoří v České republice mimo Prahy. Financován je ze stejných zdrojů jako předchozí projekt. Podpora implementace finanční gramotnosti do výuky v základním a středním vzdělávání 19 Zde působí instituce Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), která je přímo řízená Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. Cílem je připravit metodická doporučení školám pro výuku finanční gramotnosti, vyhledat a ověřit příklady dobré praxe a zpracovat komentované ukázky úloh z mezinárodního výzkumu PISA (Program pro mezinárodní hodnocení ţáků). Součástí výstupů je Závěrečná zpráva s náměty pro revizi standardů finanční gramotnosti. Národní ústav pro vzdělávání se touto problematikou zabývá jiţ od roku Cílovou skupinou jsou učitelé základního a středního vzdělávání. Projekt proběl v roce 2012 a byl financován z Rozpočtu Národního ústavu pro vzdělávání na rok Česká televize se zapojila do finančního vzdělávání následujícími televizními pořady Den D, Krotitelé dluhů, Finanční abeceda, Černé ovce, Suma Sumárum aneb kde jsou mé peníze, vysílání ČT24, Události, Události a komentáře, Ekonomika ČT24, Studio Burza. Český rozhlas má také rozhlasové pořady podporující finanční gramotnost ČRo Radioţurnál (Byznys dne, Burzy, Projekt finanční gramotnosti), ČRo Praha (Je jaká je, Finanční gramotnost pro 50+), ČRo6 (Člověk a trh, Zaostřeno na finance), ČRo České 18 EU peníze středním školám. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online] [cit ]. Dostupné z: 19 Cesta ke kvalitě: Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Národní ústav pro vzdělávání [online] [cit ]. Dostupné z: 30

31 Budějovice (Finanční gramotnost, Přímá linka), ČRo Středočeský kraj (Vyznejte se v exekucích, Vyznejte se v úvěrech). Společnost AFIZ, o.s. (Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky) 20 je určena pro širokou veřejnost, s cílem stávajícím i budoucím klientům poskytnout srozumitelnou formou informace z oblasti zprostředkování finančních produktů i o produktech samých. AFIZ ukončila v prosinci 2012 projekt s názvem Profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů v České republice, který začínal v září roku Projekt měl formu e-learningu a byl určen pro OSVČ (Osoby samostatně výdělečně činné). Financování proběhlo z EFS (Evropského sociálního fondu) a Státního rozpočtu České republiky. D občanské sdruţení 21 je institucí, která má projektů více a to: Dluhové poradenství, které je určeno pro pracovníky v oblasti sociálních sluţeb a jiné pomáhající profese a pedagogické pracovníky. Projekt má formu vzdělávacího kurzu probíhajícího 8 hodin, který zahrnuje teoretickou přednášku, příklady z praxe, průvodce osobním bankrotem, řízenou diskusi (konkrétněji půjčky ano či ne, výběr poskytovatelů, RPSN (roční procentuelní sazba nákladů), platební neschopnost práva a povinnosti dluţníka, exekuce, osobní bankrot). Kurz je akreditován u Ministerstva průmyslu a sociálních věcí a je financován účastníky kurzu. Dluhové poradenství II je rozšířená forma kurzu pro ukotvení získaných informací a řešení konkrétních situací a probíhá 16 hodin. Finanční gramotnost proti dluhové pasti je projekt určený pro odbornou i laickou veřejnost a jedná se o dluhové poradenství v rámci Občanské poradny. Jsou to bezplatné semináře a besedy pro veřejnost z oblasti dluhového poradenství. Projekt je podpořen Československou obchodní bankou a Poštovní spořitelnou. Další vzdělávání občanů Liberecka probíhá formou interaktivních seminářů na téma finanční gramotnost odpovědný přístup k financím. Semináře jsou určeny pro občany Jablonecka a Liberecka ve věku od 18 do 64 let. Projekt běţí od srpna 2012 a má za cíl zvýšit kvalitu vybraných kompetencí obyvatel Liberecka a Jablonecka a 20 Vzdělávání. Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 21 Nabídka vzdělávacích programů pro rok Občanské sdružení "D" [online] [cit ]. Dostupné z: 31

32 motivovat je k posílení aktivního postoje k dalšímu vzdělávání a ke správnému reagování na ţivotní situace. Občanské sdruţení Evita 22 poskytuje poradenství a kurzy finanční gramotnosti a sociální poradenství, které jsou určeny pro děti, mládeţ, mladé dospělé, osoby se zdravotním postiţením, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí. Projekt je financován z ESF (Evropského sociálního fondu) a běţí od ledna 2011 a je naplánován do červena roku Společnost Generation Europe, o.s. 23 vytvořila netradiční deskovou výukovou hru s doprovodným školením pro učitele o základech finanční gramotnosti a učebnici s komplexním metodickým manuálem pro výuku finanční gramotnosti na školách, oba projekty jsou určeny pro základní a střední školy v České republice a širokou veřejnost. Vytvořeny byly v roce 2011 a financovalo je Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s vlastními zdroji společnosti. Mezi další projekty této společnosti patří například učebnice základů finanční gramotnosti a základů podnikání, Zahrada Velká voda metodický manuál k Základům finanční gramotnosti. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. (IVCP, o.s.) 24 je vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Jejím posláním je vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti a prevence zadluţování. Mezi projekty této společnosti patří: Sociální práce s dluţníky v oblasti exekuce a insolvence, které jako kurzy a prezentace probíhají od února 2012 a jsou určeny pro pracovníky státní správy a nezaměstnané osoby. 22 Naše aktivity. Občanské sdružení Evita [online] [cit ]. Dostupné z: 23 Nabídka metodických materiálů a her pro výuku finanční gramotnosti. Generation Europe Foundation Czech Republic [online] [cit ]. Dostupné z: 24 Vzdělávání. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 32

33 Efektivní sociální práce s dluţníky probíhající také prostřednictvím kurzů od roku Přednášek a besed Příprava na aktivní stáří v Plzni se mohou účastnit všichni dospělí bez věkového omezení jiţ od ledna 2011, tento projekt je financován Plzeňským krajem. Beseda Bezpečný kraj e-bezpečnost a finanční gramotnost je určena pro seniory. Podpora finanční gramotnosti ţáků ZŠ a SŠ ve formě publikace pro pedagogické pracovníky, která je financována také Plzeňským krajem. Občanská poradna Karviná Slezská diakonie 25 Hlavní náplní činnosti Občanské poradny Karviná je poskytování poradenství občanům tak, aby netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných sluţeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poradenství je poskytováno nezávisle, bezplatně, diskrétně a nestranně. Mezi projekty této společnosti patří: Při podpisu lehce, při splácení těţce tyto veřejné besedy a semináře by měly poskytnout dostatek informací o dluhové pasti, smluvních vztazích, produktech finančního trhu a k dalším podobným tématům, která mají za cíl zvyšovat finanční gramotnost. Jsou určeny seniorům, osobám ohroţeným sociálním vyloučením a široké veřejnosti. Tyto besedy a semináře začaly probíhat v roce 2012 a jsou financovány Moravskoslezským krajem. Spolu proti problémům je název pro veřejné besedy, které se zaměřují na ochranu spotřebitele a smluvní strany. Tento projekt je určen pro širokou veřejnost a má instruovat občany regionu jak rozeznat, samostatně řešit a hlavně nepodceňovat naléhavé problémy plynoucí ze současného společenského klimatu. Začátek se datuje v květnu 2011 a plánovaný konec tohoto projektu je v dubnu Dluhové poradenství přestavuje poradenství a semináře pro veřejnost, na kterých se hovoří zejména o předluţení, osobním bankrotu, produktech finančního trhu a uzavírání smluv. Semináře jsou určeny laické i odborné veřejnosti od února 2011 a jsou financovány Československou obchodní bankou a Poštovní spořitelnou. 25 Nabídka poskytované sociální sluţby. Občanská poradna Karviná Slezská diakonie [online] [cit ]. Dostupné z: 33

34 Občanské sdruţení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o.s. 26 usiluje o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti, prostřednictvím poskytování sociálních sluţeb a jiných doprovodných aktivit, v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Přímo pro podporu finanční gramotnosti poskytuje toto sdruţení Dluhové poradenství prostřednictvím besed probíhajících 4x ročně. Tento projekt je podporován společnostmi Československou obchodní bankou, Poštovní spořitelnou, Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem spravedlnosti České republiky a je určen pro dospělé ţijící v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Společnou cestou o.s. 27 je další společností, která svým dluhovým poradenstvím podporuje finanční gramotnost. Zaměřuje se na přednáškovou činnost, bezplatné osobní, telefonické a internetové poradenství k zadluţování, exekucím a oddluţení a tyto činnosti jsou určeny pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Česká asociace pojišťoven (ČAP) 28 má projekty: Webové aplikace pro snazší orientaci veřejnosti kalkulačka pro výpočet minimální pojistné hodnoty nemovitosti, kalkulačka pro výpočet minimální pojistné hodnoty domácnosti, povodňové mapy (aplikace na zjištění míry rizika povodně v zadané lokalitě). Výkladové slovníky cizích pojmů elektronický anglicko-český a německo-český výkladový slovník se snadným vyhledáváním pro veřejnost, který konfrontuje anglický text. Je určen cizincům či studentům odborných škol s finančním a ekonomickým zaměřením. Informační kampaň (únor - měsíc pojištění) je kaţdoroční osvětová kampaň s cílem vysvětlit spotřebitelům detailně vţdy jednu oblast pojistných produktů, vyvrátit mýty, 26 Občanská poradna. SPOLEČNĚ JEKHETANE, o.s [online] [cit ]. Dostupné z: 27 Akreditované vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. Společnou cestou o.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 28 Průvodce pojištěním. Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: Dm 34

35 upozornit na chyby, poradit, jak vybrat vhodný produkt. Témata jsou pojisti ţivot, pojisti majetek, pojisti auto, pojisti rodinu. Kampaně probíhají prostřednictvím TV, rozhlasu, deníků, odborných časopisů, internetových serverů, tiskových zpráv, rozhovorů, vědomostních soutěţí. Internetový portál o pojištění kde můţete najít obecné informace, návody kalkulace, vědomostní testy, slovníky pojmů z oblasti pojištění motorových vozidel, pojištění majetku, ţivotního pojištění a pojištění rodiny. Česká asociace pro finanční řízení 29 Vytvořila projekt v dubnu roku 2012 s názvem Pracovní skupina pro finanční gramotnost. Cílem pracovní skupiny je vytvoření systému podpory pro zvyšování finanční gramotnosti formou elearningových kurzů, spojených s ověřováním znalostí, metodických příruček a dalších podpor. Česká bankovní asociace (ČBA) 30 V roce 2008 vznikl internetový portál Finanční vzdělávání, který zahrnuje slovník základní finanční, bankovní, pojišťovnické a investiční terminologie. Tento projekt si klade za cíl vysvětlit finanční produkty a pojmy, poskytnout základní informace o finančním plánování (ţivotní etapy a situace z hlediska financí). V roce 2010 tato asociace zahájila realizaci druhého projektu a to Kurz rodinných financí pracovní listy pro kaţdou vyučovací hodinu (4+4) s komentářem pro učitele, které jsou určeny pro pedagogy a zprostředkovaně ţáky základních škol. Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) 31 Tato společnost provozuje webové stránky a tiskové zprávy, kde mohou získat základní informace zájemci o leasing, nebankovní úvěr a factoring. Další sluţbou jsou letáky Pracovní skupina pro finanční gramotnost. Česká asociace pro finanční řízení [online] [cit ]. Dostupné z: 30 Finanční vzdělávání: společný vzdělávací projekt finančních asociací a Ministerstva financí ČR. Finanční vzdělávání [online] [cit ]. Dostupné z: 31 Neţ si půjčíte. Česká leasingová a finanční asociace [online] [cit ]. Dostupné z: 35

36 otázek pro zodpovědného spotřebitele a Desatero doporučení leasingových společností pro vyhodnocování nabídek operativního leasingu a správy vozových parků. AQE advisors, a.s. 32 Tato společnost má za úkol zvýšit finanční gramotnost zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti finančního řízení rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečný účet, rozpočtový výhled, kontroly plnění rozpočtu, vztahy se zřizovanými organizacemi s cílem identifikovat úspory. Server Bankovnípoplatky.com 33 Kalkulátor bankovních poplatků pro podnikatelské účty nabízí on-line srovnávání nabízených podnikatelských účtů na základě individuálních kritérií, která si kaţdý klient vyplní ve speciálním formuláři, který kombinuje velkou míru detailu voleb a parametrizace. (Této moţnosti na serveru je moţné vyuţívat od ledna 2012). Devizová kalkulačka nabízí další on-line srovnání nabídek, tentokrát kurzů měn (aktivní od června 2012) Soutěţe pro zvyšování finanční gramotnosti pravidelné měsíční soutěţe o ceny (funguje od března 2011). Megatest finanční gramotnosti moţnost otestování vlastní finanční gramotnosti pomocí 60ti otázek (pod záštitou předsedy vlády P. Nečase (začátek v dubnu 2012) Broţura ke zvyšování finanční gramotnosti pro osoby se zdravotním postiţením zaměřeno na úvěry, kreditní karty a test finanční gramotnosti pro osoby se zdravotním postiţením. CSR consult Abeceda rodinných financí 34 je projekt finančního vzdělávání určený široké veřejnosti prostřednictvím seminářů. Projekt chce podpořit pochopení fungování peněz celému 32 AQE - Vzdělávání. AQE advisors, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 33 Finanční gramotnost. Bankovní poplatky [online] [cit ]. Dostupné z: 34 O projektu rodinných financí. Abeceda rodinných financí [online] [cit ]. Dostupné z: 36

37 spektru jejich uţivatelů, od mládeţe aţ po seniory. Jeho dalším cílem je rozvíjet finanční gramotnost občanů a tím pomoci se zlepšením jejich ţivotní úrovně. Zavádí finanční vzdělávání do rodin, do komunit a k sociálně slabším občanům. Seznamuje účastníky kurzů se základními principy hospodaření domácnosti od sestavení rodinného rozpočtu aţ po právní minimum pro kaţdodenní ţivot. Představuje běţně pouţívané finanční produkty v širších souvislostech. Současně stručně a přehledně provádí právy i povinnostmi v pracovně právních vztazích. Všechna témata spojuje v princip zodpovědného rozhodování. Tento projekt začal v roce Finanční kompas 35 je dalším projektem finančního vzdělávání. Cílem tohoto projektu je vyškolit pracovníky pomáhajících profesí a jejich prostřednictvím přispět ke zvýšení finanční gramotnosti obyvatelstva. Projekt tak cílí na zaměstnance občanských poraden, neziskových organizací či státní zaměstnance vybraných skupin. Projekt pomáhá v první řadě sociálním pracovníkům samotným v jejich osobním finančním ţivotě a současně jejich prostřednictvím i klientům, kteří vyuţívají jejich sluţeb v tíţivé situaci. Přednášky a konzultace probíhají během 2 měsíců 3x2 dny a zahrnují práce ve skupinách, společnou diskusi, rozbory případů z praxe a porovnávání různých moţností řešení. Program byl započat prvním kurzem v roce Vzdělávací program je akreditován u Ministerstva práce a sociálních věcí. Témata kurzů: - Rozpočet rozpočet domácnosti, sociální dávky, finanční produkty, bydlení, zodpovědné rozhodování, výběr věřitele, příčiny předluţování, výpočet úroků. - Smlouvy smlouvy, směnky, trestné činy spojené se zadluţováním. - Vymáhání kdyţ dluţník neplatí, vymahačské společnosti, proces vymáhání, registry dluţníků. - Exekuce výkon rozhodnutí, co nelze zabavit, moţná obrana. - Předluţená domácnost cíle poradenství, kroky práce s klientem. - Oddluţení insolventní desatero, oddluţení. 35 O projektu, aneb O čem Kompas je. Finanční kompas [online] [cit ]. Dostupné z: 37

38 Česká spořitelna Moneymanie 36 je vzdělávací portál o penězích a finančních záleţitostech, který je určen pro dospívající mládeţ (14-20). Tento portál zahrnuje informace ze světa financí i praktické rady zábavnou formou, pořádání pravidelných soutěţí, poskytování zajímavých informací, poradnu i moţnost interakce. Byl spuštěn v roce Dnešní finanční svět 37 je vzdělávací program na podporu finanční gramotnosti ţáků základních a středních škol. Program koncepčně a obsahově vychází z Národní strategie finančního vzdělávání a ze Standardu finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání. Významnou měrou přispívá k prohlubování finanční gramotnosti a je servisním programem pro vyučující a zároveň i atraktivním vzdělávacím programem pro jejich ţáky. Česká spořitelna na tomto projektu spolupracuje se společností Terra-klub, o.p.s. od dubna Cílem je nabídnout vhodné učební pomůcky pro ţáky a pomáhat učitelům učit finanční tématiku a pomáhat při jejím začleňování do systému výuky na konkrétních školách v rámci tzv. Školních vzdělávacích programů. Tento projekt zahrnuje také učebnice atlasového typu Dnešní finanční svět pro studenty a ţáky a akreditované metodické semináře pro pedagogy. Aby dluhy nebolely 26 dílný TV seriál vysílaný kaţdý pátek na ČT2, je určen široké veřejnosti a má poskytnout divákům návod, jak se chovat, aby nesklouzli do nejrůznějších finančních pastí a případně jim také poradit, jak se z nich dostat ven. EEIP, a.s. 38 Navigátor bezpečného úvěru je název projektu, který v roce 2011 začala realizovat společnost EEIP ve spolupráci s Universitou Karlovou. Společnost EEIP, a.s. působí především v oblastech fúzí a akvizic, restrukturalizací a firemních financí. Dále se EEIP zabývá zpracováním finančně-ekonomických analýz a hodnocením dopadů regulace. Projekt Navigátor bezpečného úvěru je moţné popsat také jako studii, prezentaci, kampaň v médiích, či tiskové zprávy. Mezi hlavní cíle patří zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, 36 Money radí. Money Mánie [online] [cit ]. Dostupné z: 37 Dnešní finanční svět. Dnešní finanční svět [online] [cit ]. Dostupné z: 38 Navigátor bezpečného úvěru. EEIP, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 38

39 posoudit kvalitu jednotlivých poskytovatelů, nabídnout veřejnosti nástroj, díky němuţ se dají finanční instituce jednoduše porovnat a přispět tak ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti. Partners Financial Services, a.s. Den finanční gramotnosti 39 je projekt zaměřený zejména na finanční vzdělávání obyvatelstva a komunikaci problematiky finanční negramotnosti prostřednictvím médií. Tento projekt funguje od září 2011 a je určen pro ţáky základních škol v posledních 2 ročnících, studenty středních škol v posledních 2 ročnících, dospělé a speciální skupiny (děti v dětských domovech a ţeny vystavené domácímu násilí). Cílem je vytvořit širší platformu spolupracujících institucí a společností, které se pod hlavičkou Dne finanční gramotnosti budou věnovat finančnímu vzdělávání obyvatelstva a sníţení finanční negramotnosti. Společnost Partners se rozhodla poţádat Organizaci OSN (Organizaci spojených národů), respektive UNESCO, aby vyhlásila 8. září Dnem finanční gramotnosti. Cílem tohoto dne je snaha kaţdoročně vyvíjet aktivity směřující ke zvýšení finančního vzdělání populace ČR. Vyhlášení oficiálního Dne OSN nebo UNESCO je dlouhodobý a sloţitý proces a toto byl zatím první krok, od kterého se budou odvíjet další aktivity, tvrdí vedoucí tajemník České komise pro UNESCO. STEM/MARK, a.s. 40 Učinila v roce 2010 kvalitativní výzkum s názvem Finanční gramotnost a jednalo se o českou populaci ve věku 18+ a další kvalitativní výzkum zaměřený na klienty bank v České republice ve věku 18+. V roce 2011 pak učinila kvalitativní výzkum s názvem Průzkum situace a postojů subjektů participujících na finančním vzdělávání v České republice, kde prověřovala zástupce vybraných institucí a organizací. 39 Projekt Den finanční gramotnosti. Den finanční gramotnosti [online] [cit ]. Dostupné z: 40 Finance a bankovnictví. STEN/MARK [online] [cit ]. Dostupné z: 39

40 4.2. Testy finanční gramotnosti V těchto podkapitolách se zaměřím na přehledy dokončených výzkumů finanční gramotnosti prováděné Ministerstvem financí, Českou národní bankou a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a dále na moţnosti testování vlastní finanční gramotnosti na internetu Přehled dokončených výzkumů finanční gramotnosti Kvalitativní výzkum pro Ministerstvo financí (rok 2007) 41 Ministerstvo financí zadalo společnosti STEN/MARK v roce 2007 zpracování výzkumu v oblasti finanční gramotnosti. Cílem bylo zmapovat základní úroveň finanční gramotnosti občanů ČR na základě jejich subjektivního hodnocení a zjistit postoj a potřebu dalšího vzdělávání v oblasti financí. Celkem se výzkumu účastnilo 800 lidí. Hlavní zjištění výzkumu Dospělá populace ČR hodnotí úroveň své finanční gramotnosti známkou 3. Dobře informováni jsou v oblasti financí dvě pětiny dospělých a se svojí úrovní jsou spokojeni, další dvě pětiny jsou informováni průměrně nebo špatně a se svými znalostmi jsou nespokojeni. Zbývající pětina uvedla, ţe o tuto oblast nemá zájem. Pro respondenty je nejdůleţitějším a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací přímo poskytovatel finančního produktu nebo sluţby. Ze školy si ţádné znalosti pro orientaci v oblasti financí neodnesla celá většina respondentů. Většina by uvítala pasivní formy vzdělávání jako je čtení letáků, broţur, článků na internetu a sledování pořadů v TV. Zájem o organizované vzdělávání mají tři čtvrtiny respondentů za podmínky bezplatnosti a bez propagace konkrétních produktů. Rodinný rozpočet tvoří pravidelně čtvrtina domácností a 2/5 nárazově. Správnou míru inflace za poslední rok je schopna odhadnout necelá polovina populace. 41 Výzkumy k finanční gramotnosti. Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 40

41 Kvalitativní výzkum pro Ministerstvo financí a Českou národní banku (rok 2010) 42 Ministerstvo financí a Česká národní banka připravilo šetření zaměřené na zjištění úrovně finanční gramotnosti české populace. Ministerstvo financí zadalo společnosti STEN/MARK v roce 2010 zmapovat finanční gramotnost dospělé populace České republiky na základě objektivních znalostí v oblasti financí, zjistit, nakolik lidé dokáţí tyto znalosti vyuţívat v běţné praxi, a dále zmapovat postoje a chování českého obyvatelstva v souvislosti s rodinnými financemi, úsporami a zajištěním. Závěrečná zpráva z výzkumu je dostupná na stránkách Ministerstva financí. Metodou projektu byl kvalitativní face to face výzkum, standardizované osobní rozhovory a dotazování probíhalo prostřednictvím školených tazatelů. Cílovou skupinou byla dospělá populace České republiky (18 a více let). Dotazování probíhalo od 6. do 29. září 2010 a zúčastnilo se ho 1005 respondentů. Výzkum byl rozdělen do tématických částí, které jsem uvedla v přehledu výsledků. Stručný přehled výsledků výzkumu: Domácí finance O svých vlastních penězích má přehled 92% lidí a v případě domácnosti, kde je více neţ jedna ekonomicky aktivní osoba, má přehled 79% lidí. 44% respondentů rozhoduje o pravidelném hospodaření domácnosti samo a dalších 33% rozhoduje společně s jiným členem domácnosti. Rozpočet domácnosti si tvoří 45% domácností, z nichţ 95% alespoň někdy kontroluje jeho dodrţování. 44% domácností, které si rozpočet sestavují, ho tvoří na měsíc dopředu. Většinu účtenek si schovává 37% lidí. Vytváření rezerv Peníze stranou jako rezervu si nechává pravidelně 60% lidí, z nichţ dvě pětiny je odkládají na běţný účet. 42 Výzkumy k finanční gramotnosti. Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 41

42 57% lidí si tvoří rezervy na nepředvídatelné výdaje a z toho si je opět dvě pětiny nechávají na běţném účtu. Ihned si zakoupit nový draţší spotřebič je schopno 65% domácností. Rezervy pro případ ztráty příjmu si tvoří 35% domácností. 59% lidí jiţ přemýšlelo o zajištění na stáří a z důchodu chce své potřeby ve stáří financovat 45%, z penzijního připojištění 43% a z úspor 30%. Rezervy na stáří si třetina lidí nevytváří a většina z nich říká, ţe není z čeho. Podle svého mínění je na stáří dostatečně zajištěno 44% lidí. Finanční produkty Většina domácností zná velkou škálu finančních produktů, ale vyuţívají většinou jen ty základní. Lidé, kteří si nějaký finanční produkt v posledních dvou letech sjednali, vyuţívali informace od zaměstnanců pobočky, informace nalezené na internetu, doporučení poradcem a známých nepracujících v oblasti financí. Podle svého vyjádření zná rozdíl mezi debetní a kreditní kartou 62% lidí, ti tvrdí, ţe se setkali s oběma pojmy, ale ve skutečnosti tento rozdíl zná jen 52%. 24% lidí vyuţívá kreditní kartu a z nich tři pětiny ji pouţívají na běţné nákupy. Rizika spojená s platební kartou lidé nejčastěji zmiňovali zneuţití (43%), ztrátu (39%) a krádeţ (33%). Internetbanking vyuţívá 33% lidí. Při výběru úvěru je pro většinu nejdůleţitější výše měsíční splátky (80%) a úroková sazba (71%). Chování a zvyklosti ve světě financí Vţdy včas platí své závazky 65% lidí. 63% respondentů si vybírá ze spořících a investičních produktů ty nejméně rizikové. Většina lidí raději spoří, neţ utrácí a pokud na něco nemají, nepůjčují si. S nápadem vzít si na dovolenou úvěr a zaplatit o 20% více nesouhlasí 69% lidí, ale s úvěrem na televizi nesouhlasí jen 35% respondentů. 23% respondentů uvedlo, ţe se jim v posledním roce stalo, ţe jejich příjem nepokrýval ţivotní náklady a polovina z nich to řešila omezením výdajů. Své věřitele by o své platební neschopnosti informovalo s předstihem 64% lidí. 42

43 15% dotazovaných se za poslední rok stalo, ţe nezaplatili včas splátky a 71% z nich to řešilo odloţením platby. Do zjevně podezřelé investiční nabídky by své peníze vloţilo 23% lidí. Znalosti ze světa financí Ţe jsou vklady pojištěny, ví 81% dotazovaných, třetina z nich tvrdí, ţe ví do jaké výše. Ve skutečnosti to ví jen necelá pětina ze všech respondentů. Co znamená zkratka RPSN, ví jen necelá třetina lidí. Správně spočítat úročení úvěru dokáţe jen 17% lidí a třetina lidí zná rozdíl mezi p.m. a p.a.. Míru loňské inflace nedokáţe odhadnout naprostá většina respondentů, ale třetina lidí ví, co by se v případě zvýšení inflace stalo s jejich penězi. Smlouvy a stíţnosti 36% lidí si obdrţenou smlouvu pečlivě přečte a na nejasnosti se zeptá. O málo více neţ desetina lidí rozumí ve smlouvách všemu. Třetině lidí se stalo, ţe jim byla předloţena tak dlouhá smlouva, ţe ji nepřečetli celou. Pouhých 6% lidí si jiţ na nějaký finanční produkt stěţovalo nebo jej reklamovalo. Jen 12% lidí se setkalo s pojmem rozhodčí doloţka. PISA 2012 Program pro mezinárodní hodnocení ţáků 43 Projekt PISA je povaţován za největší a nejdůleţitější mezinárodní výzkum v oblasti měření výsledků vzdělávání, který nyní ve světě probíhá. Tento výzkum je jednou z aktivit OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), do kterého je v současné době zapojeno 68 zemí. Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně kompetencí patnáctiletých ţáků. Tento projekt není primárně zaměřen na zjištění finanční gramotnosti, ale na oblast matematické gramotnosti, která finanční gramotnost zahrnuje. Je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích všechny důleţitě informace o fungování jejich 43 Podrobný popis výzkumu. PISA 2012: Program pro mezinárodní hodnocení žáků [online] [cit ]. Dostupné z: 43

44 školských systémů. Vedle tohoto sleduje téţ vliv školy a rodinného zázemí na jednotlivé sloţky matematické gramotnosti Moţnosti testování vlastní finanční gramotnosti na internetu V této podkapitole jsem provedla šetření na internetu a uvedla příklady testů na finanční gramotnost, které jsem na vlastní kůţi zkusila. Testů finanční gramotnosti je na internetu celá řada, některé jsou lehčí a některé těţší. Kaţdý máme moţnost vyzkoušet své znalosti, ale to uţ je na uváţení kaţdého z nás. Příklady dostupných testů: Aktuálně.cz 44 - test má 10 otázek a jsou zde moţnosti odpovědí a,b,c (otázky např. co je RPSN, revolvingový kontokorentní úvěr, jistina, rozdíl mezi leasingem a úvěrem, kreditní a debetní platební kartou. Idnes.cz 45 - tento test má také 10 otázek a moţnosti odpovědí, ale správně jich můţe být více a otázky i odpovědi jsou delší a sloţitější neţ tomu bylo v prvním případě. Ihned.cz 46 - název testu je: Děsíte ministra financí i vy?, má také 10 otázek s moţnostmi a,b,c, pouze 1 správná (otázky např. kolik byla loňská inflace, od kdy je zaveden osobní bankrot v České republice). Peníze.cz 47 - zde je 9 otázek s moţnostmi z nichţ je správná 1 (otázky týkající se daně z přidané hodnoty, hrubého domácího produktu, stavební spoření, penzijní fondy). Ihned.cz 48 - test velice podobný ostatním má 10 otázek s moţnostmi (otázky týkající se pojištění, odstoupení od smlouvy, výpočty). 44 Vyznáte se v úvěrech? Otestujte si finanční gramotnost. Aktualně.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 45 Jaká je vaše finanční gramotnost? Otestujte se. IDNES.cz: Finance [online] [cit ]. Dostupné z: 46 TEST: Děsíte ministra financí i vy? Vyzkoušejte si svou finanční gramotnost. IHNED.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 47 Test finanční gramotnosti. Finance dnes: víte, co se děje?. Peníze.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 44

45 Nenechsedojit.cz 49 - test má 13 otázek s moţnostmi (otázky např. co jsou bezhotovostní peníze, úrok, bankovní spojení, omezení platby v hotovosti). Idnes.cz 50 - test se nazývá Vyznáte se ve finančních pojmech a zahrnuje 10 otázek s moţnostmi a,b,c (otázky např. co znamená IBAN, clearing, anuita, rozdíl mezi půjčkou a úvěrem atd.) Současný stav moţností pro samouky Kaţdý z nás by měl cítit potřebu se v této oblasti vzdělávat, aby byl schopen odpovědně spravovat svůj majetek, finanční aktiva a závazky i s ohledem na měnící se ţivotní situace. Forem jak se vzdělávat ve finanční gramotnosti je více. Kaţdý si můţe zvolit formu, která mu vyhovuje. Získávat informace prostřednictvím internetu, sledováním publicistických pořadů zaměřených na finanční problematiku či studiem knih a v neposlední řadě účastí na vzdělávacích kurzech. V těchto podkapitolách jsem také provedla šetření na internetu a v dalších médiích a jeho výsledky uvádím níţe Moţnosti internetu Webové stránky Finanční vzdělávání.cz 51 Celý tento server je společným projektem profesních asociací a dalších subjektů působících na finančním trhu v České republice a je podporován Ministerstvem financí. Zaměřuje se na přiblíţení jak fungování finančních produktů, tak na přístupy k řešení potřeb, cílů a situací, které jsou nakonec s penězi vţdy nějak spojeny. Jsou zde popsána a rozebrána témata, jako je 48 Jste finančně gramotní? Udělejte si test, který absolvovali ţáci a studenti. IHNED.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 49 Vyhodnocení znalostí Útraty a platby. Finanční gramotnost [online] [cit ]. Dostupné z: 50 Test: Vyznáte se ve finančních pojmech?. IDNES.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 51 Finanční vzdělávání: společný vzdělávací projekt finančních asociací a Ministerstva financí ČR. Finanční vzdělávání [online] [cit ]. Dostupné z: 45

46 bankovnictví, finanční zprostředkování, investování a finanční připojištění, pojišťovnictví. trhy, leasing, penzijní Webové stránky Finanční gramotnost do škol 52 Na tomto portálu najdeme projekt Finanční gramotnost do škol, který je koncipován jako ucelený nástroj pro učitele základních a středních škol, ale i jako pomůcka pro rodiče a děti, kteří se v tomto tématu chtějí zorientovat a účinně jej vyuţívat. Portál je nezávislý a není zde dovoleno propagovat konkrétní finanční produkty nebo sluţby. Provozující společností je obecně pospěšná společnost yourchance o.p.s., která není primárně vytvořena za účelem zisku. Všechny materiály, které jsou vytvořeny v rámci tohoto projektu, jsou zdarma. Smyslem a cílem projektu je: Zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na základních a středních školách. Ve výukových materiálech vyuţívat praktických zkušeností a informací. Poskytnout ucelené informace k tématu finanční gramotnosti, které budou snadno vyuţitelné při výuce na základních a středních školách. Vytváření a poskytování zajímavých pomůcek podporujících interaktivní přístup k výuce. Umoţnění sdílení zkušeností odborníků z praxe. Podílení se na prevenci předluţování rodin v České republice. Na tomto portálu můţeme volně vyuţívat materiály, které se dají vyuţít pří výuce finanční gramotnosti ve školách či pro pedagogy, dále hry pro celou rodinu či slovník. Další moţností je účastnit se webinářů, coţ jsou semináře, které probíhají online prostřednictvím webové aplikace. Jsou vedeny lektory stejně jako klasické semináře. Většinou začínají vzdělávací částí a poté dává lektor prostor k diskusi a dotazům. Webová aplikace umoţňuje sdílení obrazovky a oboustrannou komunikaci u online přednášek či pracovních setkání s konferencí. Zapojit se dá i aktivně, a to sdílením příkladů dobré praxe. 52 O projektu finanční gramotnost do škol. Finanční gramotnost do škol [online] [cit ]. Dostupné z: 46

47 Webové stránky České národní banky pro všechny.cz 53 Dozvíte se zde, nejen co centrální banka dělá a jak (měnovou politiku, dohled nad finančním trhem, výrobu bankovek a mincí), ale dále vám v sekci osobní finance poskytuje různé informace, jako např. desatero spotřebitele, jak udělat osobní finanční plán, jak zhodnotit reálnost splácení půjčky a témata spoření a investování. Cílem těchto stránek je přispět k tomu, aby se lidé naučili spravovat své osobní finance. Samozřejmě tak, aby dokázali myslet na všechny alternativy, které mohou v rodině nastat, aby hlavně při plánování hypoték a půjček nezapomínali na rezervy. Webové stránky Finanční test národa.cz Tento web má za cíl přeloţit leckdy tu nesrozumitelnou bankovštinu (tedy specifický jazyk, jaký se v souvislosti s penězi ve finančních institucích nezřídka pouţívá) do srozumitelné češtiny tak, aby mu rozuměl opravdu kaţdý. Snaţí se pohlédnout na všechny oblasti lidského ţivota, v němţ peníze hrají svou roli a upozornit na všechna pozitiva i rizika, představit všechny moţnosti, jak se mít lépe a jak si to naplno uţít. Jsou zde volně ke staţení nejrůznější témata k vysvětlení, jako jsou insolvenční řízení, refinancování hypotéky, investiční fondy, phishing atd.. Webové stránky Měšec.cz 54 Na tomto webu je celá řada článků, které radí, jak s penězi nakládat, dále jsou zde různé kalkulačky na výpočty úroků z vkladů či penzijní kalkulačka zhodnocení prostředků penzijního pojištění. 53 Osobní finance. ČNB pro všechny [online] [cit ]. Dostupné z: 54 Váš průvodce finančním světem. Měšec.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 47

48 Moţnosti finančního vzdělávání z dalších médií Televizní pořady podporující finanční gramotnost Suma sumárum aneb snaha o zvýšení finanční gramotnosti vysílá Česká televize a jde o 13 dílný dokument. Kaţdý díl pořadu se podívá do reálné rodiny, kde odborníci odhalí finanční pochybení a poradí jim, jak z problémů ven. Krotitele dluhů vysílá Česká televize, témata jednotlivých dílů se dotýkají nejen dluhů a exekucí, ale i potíţí v podnikání, chronických deficitů domácího rozpočtu či závislosti na nákupech. Den D je pořad vysílaný také Českou televizí a je to v podstatě soutěţ o to, jestli investoři poskytnou navrhovatelům projektů a nových firem své peněţní prostředky a rady. Finanční abeceda vysílá Česká televize. Černé ovce vysílá Česká televize, některá témata jsou zaměřena na finance. Na vlastní oči vysílá Nova, některá témata jsou zaměřena na finance. Reportéři na vaší straně vysílá Prima, některá témata jsou zaměřena na finance. Soukromá dramata vysílá Prima, některá témata jsou zaměřena na finance. Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany, zkráceně Etiminuty a Ekonominuty. 55 Realizátorem projektu je Etické fórum České republiky, o.s. a v jeho rámci se připraví metodiky pro semináře a realizace 2 seminářů, elearningové kurzy, náměty a výroba minipořadů. V průběhu roku 2013 bude vyrobeno a odvysíláno celkem 28 publicistickovzdělávacích pořadů v Českém rozhlase a České televizi s tématikou finanční gramotnosti. Témata pořadů Dluh je rozumný, pokud to není podvod a my máme na jeho splácení, základem hodnocení nákladovosti úvěru je roční úroková sazba, zkrácená fixace a refinancování úvěrů, výhody a nástrahy kreditních karet, nebezpečí podezřele snadných úvěrů, při jednání o úvěru je třeba uvádět pravdivé údaje, registry dluţníků jsou uţitečné i pro dluţníky. 55 Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Etiminuty a ekonominuty [online] [cit ]. Dostupné z: 48

49 Moţnosti získávání znalostí z knih Finanční gramotnost v kostce aneb co Vás neměl kdo naučit Obrázek 2: Ukázka přebalu knihy Finanční gramotnost v kostce. Zdroj: KOCIÁNOVÁ, Helena. Finanční gramotnost v kostce: aneb co Vás neměl kdo naučit. Olomouc: ANAG, 2012, 151 s. ISBN V této knize se dozvíme o základních pojmech, jako je inflace a úroková sazba, produktech denní potřeby (běţný účet, spořící účet, termínované vklady, kreditní karty, kontokorent), spořících produktech (stavební spoření, penzijní pojištění), o investicích, úvěrových produktech (spotřebitelský úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypoteční úvěr), zabezpečení (příjmů, majetku, ţivota), jak poznat kvalitního finančního poradce a jak poznat kvalitní finanční plán. Finanční vzdělávání pro střední školy - se sbírkou řešených příkladů na CD Obrázek 3: Ukázka přebalu knihy Finanční vzdělávání pro střední školy. Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a Luboš SMRČKA. Finanční vzdělávání pro střední školy: se sbírkou řešených příkladů na CD. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xix, 312 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN

50 Zde se můţeme dočíst o finančním vzdělávání a finanční gramotnosti obecně (psychologie peněz), jak je na tom finanční vzdělávání v České republice a jaký vztah má finanční vzdělávání a OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), o faktorech ovlivňujících nutnost finančního vzdělávání, penězích a hospodaření domácnosti, finančních produktech a o ochraně spotřebitele. Na CD si poslechneme o základních typech úročení, penězích (výpočet mzdy, stanovení cen, směna peněz, ukládání peněz na účty), finančních produktech, pojištění a hospodaření s penězi. Výchova k finanční gramotnosti: pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Obrázek 4: Ukázka přebalu knihy Výchova k finanční gramotnosti. Zdroj: KAŠOVÁ, Jitka a Lukáš ISTENČIN. Výchova k finanční gramotnosti. Plzeň: Fraus, ISBN Obsahuje 12 lekcí hospodaření domácnosti, dovolená, kupujeme auto, svět peněz, náklady na bydlení, nové bydlení, zodpovědné zadluţování, výhodné nakupování, spoření a investice, smlouvy. 50

51 Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia - Manuál pro učitele Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit 1 Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit 2 Obrázek 5: Ukázka přebalu knihy Finanční a ekonomická gramotnost - Manuál pro učitele. Obrázek 6: Ukázka přebalu knihy Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 1. Obrázek 7: Ukázka přebalu knihy Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 2. Zdroj: SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: manuál pro učitele. 1. vyd. Ilustrace Kameel Machart. Praha: Scientia, 2008, 197 s. ISBN Zdroj: SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: pracovní sešit. 1. vyd. Ilustrace Kameel Machart. Praha: Scientia, 2008, 75 s. ISBN Zdroj: SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: pracovní sešit. 1. vyd. Ilustrace Kameel Machart. Praha: Scientia, 2008, 60 s. ISBN Všechny tyto tři publikace byly vydány v roce 2008 nakladatelstvím Scientia. Tyto publikace vychází z cílů Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách a zároveň naplňují poţadavky očekávaných výstupů pro téma Stát a hospodářství vzdělávacího oboru Výchova k občanství podle RVP (Rámcových vzdělávacích programů), jsou garantovány Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchova. Autory jsou Michal a Eva Skořepovi. Dočteme se tu, jak nakládat s penězi, pojem inflace či znalost základních práv spotřebitelů. Tyto publikace zakoupila Česká národní banka a zdarma je rozeslala všem základním školám a víceletým gymnáziím po celé České republice. Vyuţívané jsou v předmětu Občanská výchova i samostatně. 51

52 Publikace vztahující se k finančnímu vzdělávání od nakladatelství GRADA Publishing, a.s.: Základy financí Finanční matematika pro kaţdého příklady + CD-ROM Osobní finance řízení financí pro kaţdého Deset způsobů, jak se (ne)nechat připravit o peníze Obrázek 8: Ukázka přebalu knihy Základy financí. Obrázek 9: Ukázka přebalu knihy Finanční matematika pro kaţdého. Obrázek 10: Ukázka přebalu knihy Osobní finance. Obrázek 11: Ukázka přebalu knihy 10 způsobů jak se (ne)nechat připravit o peníze. Zdroj: ČERNOHORSKÝ, Jan a Petr TEPLÝ. Základy financí. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s. ISBN Zdroj: RADOVÁ, Jarmila. Finanční matematika pro každého: příklady. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, 249 s. Finance (Grada). ISBN Zdroj: SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 207 s. Osobní a rodinné finance. ISBN Zdroj: TYL, Tomáš. 10 způsobů, jak se (ne)nechat připravit o peníze. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 222 s. Osobní a rodinné finance. ISBN Moţnosti vzdělávacích kurzů na téma finanční gramotnost Kurzů na téma finanční gramotnost je na trhu celá řada, bohuţel však nejsou zdaleka tak rozšířeny jako například kurzy jazykové. Ve výběru určitého kurzu musíme být velice obezřetní a často si za ním dojet do vzdálenějšího místa. Velice záleţí na lektorech, kteří seminář či kurz přednáší a dále na celkové koncepci kurzu. Nejlepším výběrem je akreditovaný kurz některým ministerstvem, bohuţel většina těchto akreditovaných kurzů je určena pouze pro pedagogy. Některé kurzy jsem jiţ zmínila v předchozí podkapitole o projektech podporujících finanční vzdělávání. 52

53 Rozumíme penězům 56 Je projekt určený pro učitele a veřejnost a jeho cílem je přispět ke zvýšení finanční gramotnosti obyvatel České republiky, je podpořen programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. Semináře běţí od roku 2006 a jsou zdarma. Témata seminářů Hospodaření domácnosti, Spoření a investování, Rozumné zadluţování a prevence předluţování, Ochrana spotřebitele, Smlouvy, Pojištění. Konají se v Uherském Hradišti a pořádá je společnost Akropolis, o.s. Kurzy pro veřejnost: Finanční gramotnost aneb Kudy tečou vaše peníze 57 Kurz je určen pro širokou veřejnost, probíhal v březnu 2013 a cena je 2900,- Kč, pro důchodce a studenty denního studia středních a vysokých škol 1900,- Kč. Naučíme se zde nejdůleţitější pojmy (pasiva a aktiva, RPSN, bonita, cashflow, finanční páka, půjčky, úvěry, ), finanční produkty, investování, nahlédneme do zákulisí finančního trhu, rozebereme si běţné ţivotní situace. Zvyšování finanční gramotnosti 58 Během těchto seminářů se účastník seznámí s finančními produkty, smlouvami, postupy při investování a získávání majetku. Cena semináře je 1650,- Kč. Realizátor těchto seminářů je Finanční a poradenská společnost INTER FARS group, s.r.o.. Finanční gramotnost kurzy o tom, co nás ve škole neučili 59 Cílem je, aby se lidé začali více zajímat o vlastní finance, zvýšit motivaci k odpovědnému přístupu k penězům. Projekt realizuje brněnská poradenská společnost ECONOMY RATING a.s a probíhá od 1.června 2012 do 30.října Veškeré vzdělávací a poradenské aktivity 56 Finanční gramotnost. Akropolis [online] [cit ]. Dostupné z: 57 Finanční gramotnost I+ II aneb Kudy tečou vaše peníze". Ing. Jan Korbel [online] [cit ]. Dostupné z: 58 Zvyšování finanční gramotnosti. INTER FARS group, s. r. o.: Finanční a poradenská společnost [online] [cit ]. Dostupné z: 59 Finanční gramotnost proč to děláme a jaký bude výsledek?. Finanční gramotnost [online] [cit ]. Dostupné z: 53

54 jsou pro účastníky zdarma. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Kurzy jsou určeny pro všechny občany České republiky, kteří vstoupili na trh práce, a konají se v Brně, Olomouci, Zlíně a Jihlavě. Na webu uvedeném v poznámce pod čarou je moţné najít také E-kurzy Kurzy pro učitele: Akreditovaný kurz Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy pro výuku finanční gramotnosti 60 Tento kurz je určen pro učitele základních a středních škol, kteří chtějí, aby byla jejich výuka přitaţlivá, zábavná a profesionální. Nabízející společností je společnost KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o.. Kurz se koná v Praze , Brně a Ostravě a stojí 1200,- Kč. Na tento kruz dále navazuje akreditovaný kurz Jak vyučovat finanční gramotnost, který se koná v Praze , Brně a Ostravě a cena je stejná jako u předchozího kurzu. Akreditovaný kurz Finanční gramotnost 61 Hlavním cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace v oblasti financí. Obsahem je základ fin. gramotnosti, finanční produkty, metodika vyučování. Kurz se koná 13., 20. a 27. března 2013 v Turnově a stojí 800,-Kč. Finanční gramotnost srozumitelně a bez překáţek 62 Kurz pořádá splečnost ABC Finančního vzdělávání, o.p.s. v Praze a stojí 1 000,- Kč. Je určen pro učitele základních, středních, vyšších odborných škol a učilišť. Program sleduje 8 klíčových oblastí finančního ţivota. 60 Akreditovaný kurz MŠMT pro výuku finanční gramotnosti. Jak vyučovat finanční gramotnost [online] [cit ]. Dostupné z: 61 Odborné kurzy a DVPP. Vzdělávací centurm Turnov, o.p.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 62 Finanční gramotnost srozumitelně a bez překáţek. Kurzy-vyuka.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 54

55 5. Význam finančního vzdělávání Finanční vzdělávání je klíčovým prvkem v ochraně spotřebitele na finančním trhu a dále efektivní prosazování spotřebitelských práv, jako je zajištění dostupnosti informací v přiměřeném rozsahu a s transparentností, či adekvátní postavení spotřebitele ve smluvním vztahu. Informovaný, vzdělaný občan tedy spotřebitel s vyváţeným postavením ve smluvních vztazích, je plnohodnotným účastníkem na finančním trhu a je schopen přijímat odpovědná rozhodnutí. Finanční vzdělávání v oblasti finančních produktů a sluţeb, které se rychle rozvíjejí, podporuje aktivní roli občana jakoţto spotřebitele a vede ho k pochopení a přijetí osobní odpovědnosti za finanční zajištění jak sebe tak i své rodiny. V širším slova smyslu vede k uvědomění si důsledků socioekonomického vývoje společnosti a to zejména v prevenci předluţení a zajištění se na stáří. V konečném důsledku přispívá finanční vzdělávání k rozvoji české ekonomiky a společnosti jako celku a k udrţitelnému rozvoji. V nedávném období se ukázalo, ţe nedostatečná finanční gramotnost občanů byla také jedním ze spouštěcích mechanismů současné finanční krize a to především ve Spojených státech amerických. Naštěstí na našem retailovém trhu nejsou některé rizikové produkty, které například ve Spojených státech najdete. Negativní dynamické jevy, jako je růst zadluţování obyvatelstva, růst nesplácených pohledávek a exekucí na majetek fyzických osob, jsou více neţ alarmující. Je zde velice významně cítit potřeba klást vyšší důraz na finanční vzdělávání občanů jako takové a zejména pak na jeho kvalitu. 63 Význam finančního vzdělávání potvrdily také závěry odborných diskusí v rámci oficiálních seminářů obou komor Parlamentu České republiky a to na následujících seminářích: Seminář Finanční gramotnost jako nejlepší prevence předluţení občanů v Senátu Parlamentu České republiky dne Seminář Finanční gramotností proti předluţení a krizi v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne Národní strategie finančního vzdělávání Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: nancniho_vzdelavani_55251.html 55

56 Seminář Finanční gramotnost zahájení Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v Senátu Parlamentu České republiky dne Seminář k problematice finanční gramotnosti ţáků základních a středních škol Měření finanční gramotnosti ţáků základních a středních škol v Senátu Parlamentu České republiky dne Finanční gramotnost byla jedním z hlavních témat na konferenci INOVACE VÝUKY, která se uskutečnila března 2012 v Kongresovém centru Olšanka. V programu této konference bylo vystoupení prezidenta Asociace finanční a občanské gramotnosti Ing. Bc. Ivana Noveského se zamyšlením Co na výuce finanční gramotnosti funguje, co méně a proč? 5.1. Priority a principy finančního vzdělávání 64 K tomu, aby byl proces finančního vzdělávání úspěšný, musí být zajištěno, aby jednotlivé vzdělávací aktivity pokrývaly dohromady všechny oblasti finančního trhu a také aby se nezapomnělo na některý sektor, problematiku nebo skupinu občanů. V tomto široce vymezeném předmětu zájmu však můţeme na základě současného vývoje na trhu finančních produktů a sluţeb a v souvislosti s demografickými a sociálními změnami nalézt oblasti, jenţ zasluhují větší pozornost všech subjektů podílejících se na snaze o zvýšení úrovně finanční gramotnosti v České republice Prioritní oblasti pro budoucnost Aktivní a odpovědná účast na finančním trhu Aby občané jako spotřebitelé svou roli na finančním trhu chápali aktivně, je vysoce ţádoucí, a to ať uţ znalostí svých spotřebitelských práv, či přístupem k vyuţívání produktů a sluţeb. Cílem je, aby rozhodování občanů bylo efektivní, k čemuţ je však zapotřebí vedle úplných, 64 Národní strategie finančního vzdělávání Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: nancniho_vzdelavani_55251.html 56

57 správných, transparentních a srovnatelných informací i adekvátní úroveň finanční gramotnosti. Prevence proti předluţení V posledních letech výrazně narůstá zadluţenost českých domácností. Zadluţenost českých domácností zatím nedosahuje takové výše jako ve vyspělých členských státech Evropské unie, nicméně alarmující je dynamika, které v posledních letech dosahuje. Růst zadluţenosti můţeme vidět ve zvýšení počtu domácností, které nejsou schopné splácet své závazky, coţ lze doloţit například stále se zvyšujícím počtem nařízených exekucí. Řada rodin, především s nízkými příjmy, rodin pouze s jedním ţivitelem a dále rodin se špatnou orientací ve finanční problematice, není schopna dluhy splácet a hrozí jim, ţe se dostanou do dluhové spirály. Stále u nás sice zůstává trend zadluţování zejména skupin obyvatel s vysokým příjmem, ale současně roste i zadluţenost skupin s nízkými příjmy, které mají relativně méně úspor a jsou více závislé na sociálních dávkách. Spotřebitelské úvěry vyuţívají především rodiny s nízkými příjmy, u kterých často splátky představují velkou zátěţ. S ohledem na finanční zdraví domácnosti by občané měli být schopni zodpovědně posuzovat své moţnosti a zaměřovat se buď na takové dluhy, které mají z dlouhodobého hlediska charakter investice jako např. hypotéka nebo v případě, ţe jde o spotřebitelské půjčky, aby měli pod kontrolou dluhovou sluţbu. Zajištění na stáří Vzhledem k rychlému stárnutí české populace se v nadcházejících dekádách budoucí důchodci nebudou moci spoléhat jen na státní zabezpečení, jako tomu bylo doposud. Ostatní formy zabezpečení na stáří, například účast v dobrovolném systému penzijního pojištění, budou hrát stále větší roli. K tomu, aby si občané vybrali vhodný produkt nebo formu zajištění na stáří, jsou nezbytné základní znalosti finanční problematiky, jako prevence propadu do státní sociální sítě Principy finančního vzdělávání Princip obecnosti Projekty finančního vzdělávání, mají-li být povaţovány obecně za součást systému finančního vzdělávání a to například pro účely mapování projektů finančního vzdělávání nebo pro účast v případných dotačních schématech, mají svým charakterem rozvíjet a zvyšovat úroveň 57

58 finanční gramotnosti ve smyslu základní orientace a přehledu o finančních produktech či sluţbách, přičemţ se nesmí týkat propagace konkrétních produktů a sluţeb. Princip odbornosti Pro úspěšné a správné šíření finančního vzdělávání je nutné, aby byl jejich obsah konkretizován po odborné stránce a aby byla zajištěna také odborná úroveň vzdělavatelů. Tyto osoby by měly mít dostatečné schopnosti a dovednosti nejen v oblasti vzdělávání, ale také odborné znalosti v oblasti financí. Princip zacílení Konkrétní projekty či programy by měly jasně vymezit cílovou skupinu, pro kterou jsou určeny, a vyuţívat vhodných informačních kanálů vzhledem ke zvolené cílové skupině tak, aby nedocházelo k chybné interpretaci. Ţáci jsou cílovou skupinou patřící do oblasti počátečního vzdělávání, přičemţ musí být současně pokryty všechny sloţky finanční gramotnosti. Při přípravě vzdělávacího programu či projektu v rámci dalšího finančního vzdělávání je jiţ moţné zvolit více zacílený přístup, nicméně je třeba předem zváţit jeho zaměření tak, aby bylo dosaţeno kýţeného účinku, a přitom nebyla na trhu opomenuta některá ze sloţek nebo se naopak zbytečně nepřekrývaly. Zároveň je nutné dodrţovat výše uvedené principy obecnosti a odbornosti. 58

59 6. Vlastní šetření V rámci zpracování diplomové práce na téma analýza finanční gramotnosti jsem se rozhodla zpracovat menší průzkum znalostí v této oblasti formou dotazníku Charakteristika dotazníku Hlavním cílem tohoto šetření je zmapování současného stavu finanční gramotnosti v České republice. Druhotné cíle jsou - zjistit, jestli jsou občané ČR se svou finanční gramotností spokojeni a zda rozumí finančním produktům. Dotazník se skládal z 20 otázek uzavřeného typu s předem danými odpověďmi, anonymně jej vyplnilo celkem 152 respondentů. Celé znění je k dispozici v příloze. Dotazník jsem umístila v elektronické podobě na internetový portál vyplnto.cz v období od do Vyhodnocení jednotlivých otázek 1. Pohlaví: Tabulka a graf 1: Celkový počet respondentů podle pohlaví. Odpověď Počet Procentuelně ţena % muţ % Dotazníku se zúčastnilo 103 ţen a 49 muţů. 59

60 2. Zařazení: Tabulka a graf 2: Celkový počet respondentů podle zařazení. Odpověď Počet Procentuelně pracující 30 - a více % pracující % student % důchodce % Nejvíce se dotazníku zúčastnilo pracujících osob ve věku 30 a více (83), následovali pracující mezi 18 aţ 30 roky (32), na třetím místě studenti (27) a nejméně bylo lidí v důchodovém věku (10). 3. Nejvyšší dosaţené vzdělání: Tabulka a graf 3: Počet respondentů podle vzdělání. Odpověď Počet Procentuelně středoškolské s maturitou % vysokoškolské % vyšší odborné, vysokoškolské Bc % vyučení bez maturity % základní škola % 60

61 Třetí otázka byla zaměřena na zjištění dokončeného stupně vzdělání. Nejvíce dotazovaných mělo středoškolské vzdělání s maturitou (55,26%), vysokoškolské vzdělání (21,05%), dalšími byli respondenti s vyšší odbornou školou či vysokou školou s titulem Bc. (17,11%), následovali vyučení bez maturity (5,26%) a nejméně odpovídalo respondentů pouze se základním vzděláním (1,32%). Můţeme usuzovat, ţe stupeň vzdělání můţe být jedním z faktorů ovlivňujících jejich odpovědi. 4. Jak jste spokojeni se svou finanční gramotností? Tabulka a graf 4: Spokojenost s vlastní finanční gramotností. Odpověď Počet Procentuelně dobrý % chvalitebný % dostatečný % výborný % nedostatečný % 61

62 Odpovědi na čtvrtou otázku vyjadřovaly osobní postoj spokojenosti s vlastními znalostmi v oblasti financí. Nejvíce respondentů hodnotilo své znalosti jako dobré a to v počtu 65 lidí z 152 dotazovaných, chvalitebně se ohodnotilo 53 respondentů, dostatečně 17, výborně 15 a jako nedostatečné vyhodnotili své znalosti 2 dotazovaní. Z výsledku, kdy většina uvedla své znalosti jako dobré, můţeme usuzovat, ţe si respondenti nejsou v této oblasti jistí. 5. Myslíte si, ţe má smysl finančně vzdělávat ţáky na ZŠ? Tabulka a graf 5: Význam finančního vzdělávání ţáků na ZŠ. Odpověď Počet Procentuelně ano % nevím % ne % 62

63 V páté otázce se 90,13% respondentů shodlo, ţe má význam finančně vzdělávat ţáky uţ na základních školách. 5,92% uvedlo, ţe nevědí a pouhá 3,95% dotazovaných si myslí, ţe to nemá význam. Jsem ráda, ţe tak velká většina respondentů sdílí stejný názor jako já. 6. Orientujete se v nabídce bankovních produktů? Tabulka a graf 6: Orientace v nabídce bankovních produktů. Odpověď Počet Procentuelně ano % nevím % ne % Další otázka byla zaměřena na orientaci respondentů v oblasti nabídky bankovních produktů. Necelých 50 procent (49,34%) dotazovaných je přesvědčeno, ţe se v nabídce orientuje. Dalších 28,29% zhodnotilo, ţe nevědí, zda se v bankovních produktech vyznají či nikoli a 22,37% přiznalo, ţe se v nabídce neorientuje. Výsledek odpovědí na tuto otázku mě překvapil. Nepředpokládala jsem, ţe zhruba polovina je v bankovních produktech nejistá. Myslím si, ţe by se v této oblasti měly banky snaţit o přehlednější a snáze pochopitelné nabídky produktů. 63

64 7. Rozumíte pojmům z finanční oblasti? Tabulka a graf 7: Porozumění pojmům z finanční oblasti. Odpověď Počet Procentuelně ano % nevím % ne % Podobně dopadla i další otázka, ve které 48,68% dotazovaných uvedlo, ţe rozumí pojmům z finanční oblasti a zbylých 51,32% uvedlo, ţe neví či nerozumí těmto pojmům. 8. Tvoříte si rodinný či osobní rozpočet? Tabulka a graf 8: Tvoření rodinných a osobních rozpočtů. Odpověď Počet Procentuelně ano, ale nepravidelně % ne, protoţe nechci % ano, pravidelně % ne, protoţe nevím, jak na to % 64

65 Osmá otázka se týkala tvorby rodinného či osobního rozpočtu. Zjištěno bylo, ţe si pravidelně tvoří rozpočet jen 24,34% dotazovaných, dalších 48,03% si také rozpočet tvoří, ale jen nepravidelně. Rozpočet si netvoří 27,64%, z toho 1,32% z důvodu, ţe neví, jak na to, a co mne velmi překvapilo, ţe 26,32% si rozpočet netvoří, protoţe nechce. Z vlastní zkušenosti vím, ţe tvoření rozpočtu napomáhá finanční stabilitě naší domácnosti. 9. Jaké z uvedených produktů vyuţíváte: Tabulka a graf 9: Vyuţívání jednotlivých finančních produktů respondenty. Odpověď Počet Procentuelně běţný účet % penzijní připojištění % stavební spoření % ţivotní pojištění % spotřebitelský úvěr % hypoteční úvěr % neţivotní pojištění % podílové fondy % investiční nástroje (futures, swapy, dluhopisy) % leasing % nebankovní půjčky (Cetelm, Cofidis, Provident) % ţádný % 65

66 Tato otázka měla za úkol zmapovat jaké finanční produkty respondenti vyuţívají. Téměř všichni mají běţný účet (148 ze 152 respondentů). Svou oblibu má penzijní připojištění (116) a stavební spoření (89). Ţivotně pojištěna je zhruba polovina (79), myslela jsem si, ţe tento produkt vyuţívá více lidí. Naopak jsem přepokládala, ţe spotřebitelský úvěr vyuţívá větší počet osob neţ přiznali dotazovaní (23). Hypotečního úvěru vyuţívá 22 dotazovaných. Na rozdíl od spotřebitelského úvěru, který je drahý a většinou je vyuţíván na věci, které člověk nutně nepotřebuje, hypoteční úvěr slouţí k zajištění bydlení, coţ pro budoucnost jedince představuje i určitou rezervu v zajištění na stáří. Respondentům bych doporučila méně vyuţívat spotřebitelské úvěry. Produkt neţivotního pojištění vyuţívá 19 respondentů, podílové fondy 17, do produktů investičních nástrojů jako jsou futurem, swapy, dluhopisy investovalo 6 respondentů. Leasing má 5 lidí, k nebankovním půjčkám se přihlásili 3, coţ mě potěšilo, protoţe těmto institucím nevěřím a připadají mi nesolidní. Pouze 1 respondent přiznal, ţe nevyuţívá ţádný z uvedených produktů. 66

67 10. Tvoříte si rezervy? Tabulka a graf 10: Tvoření rezerv respondentů. Odpověď Počet Procentuelně ano % ne % V 10. otázce uvedlo 78,95% dotazovaných, ţe si rezervy tvoří na rozdíl od 25,05%, kteří si rezervy netvoří. Tento poměr jsem při zadávání předpokládala. Úplně kaţdý by se měl zamyslet nad svou budoucností a zajistit si dostatečné rezervy pro případ nenadálých finančních výdajů. 11. Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou? Tabulka a graf 11: Rozdíl mezi kreditní a debetní kartou. Odpověď Počet Procentuelně kreditní karta se neváţe k účtu a jde o typ úvěru, zatímco % debetní karta je k běţnému účtu a lze přes ni také čerpat úvěr debetní karta je splátkovou kartou a kreditní karta je k % běţnému účtu ţádný rozdíl mezi nimi není % u debetní karty stačí při platbě podpis, u kreditní musíte zadávat PIN kód % 67

68 Jedenáctá otázka byla první z otázek zaměřujících se na skutečné vědomosti respondentů. Zde měli respondenti uvést, jaký rozdíl je mezi kreditní a debetní kartou. 59,21% dotazovaných zvolilo správnou odpověď, tento počet se mi zdá nízký vzhledem k tomu, ţe se kreditní a debetní karty staly součástí kaţdodenního ţivota. Debetní kartu jako splátkovou označilo 30,92% respondentů, ţádný rozdíl mezi nimi nevnímá 6,58% a 3,29% si myslí, ţe u debetní karty stačí při platbě podpis, zatímco u kreditní musíte zadávat PIN kód. 12. Jaký údaj nejlépe ukazuje, kolik bude půjčka opravdu stát? Tabulka a graf 12: Nejvhodnější ukazatel ceny půjčky. Odpověď Počet Procentuelně RPSN % úroková sazba % jistina + poplatky % poměr úroků k předpokládané inflaci % 68

69 Respondenti měli v otázce číslo 12 vyhodnotit, jaký údaj nejlépe ukazuje, kolik bude půjčka stát. Zde opět zodpověděla většina správně, ţe je to roční procentuelní sazba nákladů (67,11%), přesto, ţe tuto otázku bylo schopno 1O2 dotazovaných z celkového počtu 152 zodpovědět správně, zbylých 50 respondentů nemá šanci si při výběru produktů správně vyčíslit cenu produktu a srovnatelně porovnat s ostatními nabídkami. 13. Co je to jistina? Tabulka a graf 13: Pojem jistina podle respondentů Odpověď Počet Procentuelně částka, ze které se počítá úrok, jde o dosud nesplacenou část dluhu % část ceny zboţí pořizovaného na splátky, kterou klient hradí % předem v hotovosti nevím % pevně stanovené platby ve shodné výši a ve stanovených termínech % 69

70 Co je jistina? Takto zněla otázka číslo 13. Z odpovědí vyplynulo, ţe pouhých 45,39% dotazovaných tomuto pojmu rozumí. 15,79% zvolilo odpověď nevím a zbytek respondentů odpovědělo špatně. U této otázky bych čekala více správných odpovědí, protoţe se mi další uvedené moţnosti zdají málo pravděpodobné. Myslím si, ţe většina z 33,55% dotazovaných, kteří odpověděli, ţe je jistina část ceny zboţí pořizovaného na splátky, má zkušenosti s takovýmto prodejem, kdy na místě uhradí první část splátky a dále splácí pravidelnými splátkami. Zřejmě si tento pojem zaměnili se zmíněnou první splátkou. 14. V čem spočívá výhoda koupi na úvěr před leasingem? Tabulka a graf 14: V čem podle dotazovaných spočívá výhoda úvěru před leasingem. Odpověď Počet Procentuelně u úvěru se kupující stává vlastníkem vozidla okamţitě a u leasingu % aţ po splacení nevím % úrok z úvěru si mohu odečíst z daní, to u leasingu nejde % leasing je draţší neţ úvěr % 70

71 Z následujících odpovědí na otázku výhody koupě na úvěr před leasingem vyplývá, ţe v této oblasti se většina respondentů celkem době orientuje. Správně odpovědělo 121 dotázaných. Nevím zvolilo 14 dotázaných. Chybně odpovědělo dohromady 17 osob. Zdá se, ţe tyto pojmy jsou respondentům bliţší a pochopitelnější. 15. Co je termínovaný účet? Tabulka a graf 15: Pojem termínovaný účet. Odpověď Počet Procentuelně účet, ze kterého mohu hotovost vybrat jen v určitém termínu, tedy % po uplynutí předem dohodnutého období účet, jehoţ úročení se mění během roku podle jasně daných % termínů, termíny jsou vypisovány rok dopředu nevím % účet, kam mohu uloţit peníze jen ve vybrané dny % 71

72 Pojem termínovaný účet není respondentům neznámý, vyplynulo to z odpovědí na otázku číslo ,92% uvedlo správnou odpověď, 13,82% se v odpovědi zmýlilo. Ţe neví, se přiznalo 5,26%, tuto odpověď volilo v předchozích otázkách více respondentů a to nám potvrzuje fakt, ţe tento pojem není respondentům neznámý. 16. Jaká instituce má na starosti kontrolu a dohled nad bankami? Tabulka a graf 16: Instituce pověřené kontrolou a dohledem nad bankami. Odpověď Počet Procentuelně Česká národní banka % Ministerstvo financí % nikdo není touto činností pověřen % Česká bankovní asociace % 72

73 V otázce číslo 16 jsem se chtěla od respondentů dozvědět, zda mají povědomí o tom, kdo provádí kontrolu a dohled nad bankami. Většina dotazovaných zde opět odpověděla správně. Celých 85,53% zaškrtlo Českou národní banku. Ţe je touto činností pověřeno Ministerstvo financí, si myslelo 7,89% a Českou bankovní asociaci zvolilo 1,97% respondentů. 4,61% se domnívá, ţe touto činností není pověřen nikdo. Za správností mínění v této oblasti by mohlo být časté zmiňování České národní banky v různých médiích (např. ve zprávách či v rádiích) 17. Co je to anuita? Tabulka a graf 17: Pojem anuita podle dotazovaných. Odpověď Počet Procentuelně stejná výše pravidelné splátky úvěru (zahrnuje úrok i úmor/jistinu) % nevím % výše splátek jistiny bez úroků % výše úroků % V otázce, co je to anuita, si je hodně dotazovaných nejistých, o tomto faktu vypovídá vysoké procento odpovědí nevím. Tuto odpověď zvolilo 63 respondentů. Více lidí sice odpovědělo správně a to v počtu 68, ale takto vysoký počet odpovědi nevím se z celého dotazníku objevuje jen u této otázky. Špatnou odpověď zvolilo 13,81% respondentů. S tímto pojmem se podle výsledků nejspíš dotazovaní moc často nesetkávají. 73

74 18. Co je úrok při poskytnutí úvěru z hlediska dluţníka? Tabulka a graf 18: Význam slova úrok z úvěru z pozice dluţníka Odpověď Počet Procentuelně cena za zajištění a pouţití cizích peněz % navýšení ceny zboţí, protoţe je nakupováno přes úvěr % nevím % poplatek bance za zpracování úvěrové smlouvy % Z odpovědí na otázku, co je úrok z hlediska dluţníka, jsem získala pocit, ţe se respondenti nezamysleli nad uvedenými moţnostmi. Správná odpověď se mi zdála jednoznačná, přesto dost z nich odpovídalo nesmyslně. Správnou odpověď znalo 60,53% respondentů. Neumím si vysvětlit, proč 19,08% respondentů zvolilo odpověď navýšení ceny zboţí. Souvisí to snad s jiţ zmiňovaným nákupem zboţí na splátky, jak jsem uvedla v otázce číslo 13? 19. Bankovní spojení klienta tvoří údaje: Tabulka a graf 19: Údaje tvořící bankovní spojení klienta. Odpověď Počet Procentuelně předčíslí účtu, číslo účtu a za lomítkem identifikace banky % nevím % číslo napsané na kreditní kartě % 74

75 S ohledem na to, ţe 148 respondentů uvedlo v otázce číslo 9, ţe vyuţívají běţný účet, přepokládala jsem, ţe stejný počet uvede i správnou odpověď. Můj předpoklad se odchýlil o 4 respondenty, kteří i přestoţe vlastní běţný účet, tak neznají základní pojmem, se kterým se do styku určitě dostat museli. 20. Co je to konsolidace dluhu? Tabulka a graf 20: Pojem konsolidace dluhu. Odpověď Počet Procentuelně sloučení více nesplacených dluhů do jednoho s cílem sníţit finanční % zatíţení, ušetřit na poplatcích za vedení více úvěrů, případně rozloţit splátky na delší nebo kratší dobu nevím % převod dluhů do konsolidační agentury, prostřednictvím které dojde % k jejich splacení ze státních prostředků osobní bankrot a následné oddluţení podle insolventního zákona % 75

76 Vybrat správnou definici k pojmu konsolidace dluhu, to byl úkol poslední 20. otázky. Ţe jde o sloučení více nesplacených dluhů do jednoho a tím pádem správnou odpověď znalo 78,29% respondentů. 5,92% zvolilo špatnou moţnost a odpověď neznalo 15,79% respondentů. V tomto případě jsem očekávala větší neznalost respondentů. V televizních reklamách sice dost často slýcháme od bank o sloučení dluhů, ale pojem konsolidace ve sdělení však nezazní Závěr k dotazníku Myslím si, ţe dotazníkové šetření prověřující finanční gramotnost respondentů nedopadlo nejhůře. Správná odpověď byla ve všech otázkách zvolena největším počtem dotazovaných. Nicméně test bych zhodnotila jako jednodušší. Podle mého názoru mohli respondenti dojít ke správným moţnostem i vylučovací metodou. Bohuţel však nemohu říct, ţe finanční gramotnost mých respondentů je dostačující. Většina respondentů ohodnotila svou finanční gramotnost jako dobrou, z čehoţ usuzuji, ţe by měli mít snahu se ve svých vědomostech o finanční gramotnosti zlepšit. 76

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání... 4 3 Co se rozumí finanční gramotností definice a současný stav... 5 3.1

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název projektu: Příjemce dotace:

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

www.financnivzdelavani.cz

www.financnivzdelavani.cz www.financnivzdelavani.cz Společný vzdělávací projekt finančních asociací, ČNB a MFČR Tisková konference k oficiálnímu spuštění www-stránek Praha, 22. ledna 2008 Programový obsah tiskové konference Úvodní

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

Měření úrovně finanční gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a žáků středních škol. Soutěž Finanční gramotnost 2. ročník - školní rok 2010 / 2011

Měření úrovně finanční gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a žáků středních škol. Soutěž Finanční gramotnost 2. ročník - školní rok 2010 / 2011 Měření úrovně finanční gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a žáků středních škol Soutěž Finanční gramotnost 2. ročník - školní rok 2010 / 2011 Celorepubliková finále proběhnou 3. května 2011 (I.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více