PF Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem"

Transkript

1 leden 2009 PF 2009 Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Nad Brnem se přehnaly mraky. Hrozilo, že bude pršet nebo případně sněžit. Počasí bylo jak na houpačce. Nakonec vysvitlo slunce. Tak začínalo oficiální otevření venkovního kluziště pod Petrovem na Nových sadech v místech bývalé Malé Ameriky. Za podpory starosty městské části Brno-střed Mgr. Libora Šťástky a organizátora Michaela Svobody proběhla bruslařská soutěž dětí a karneval masek na bruslích. Starosta si s dětmi zabruslil, vyzkoušel kondici dětí i svoji a po ukončení soutěží na ten- Pokračování na str. 2 Vážení spoluobčané, vstupujeme do dalšího z roků, které jsou pro náš národ připomínkou významných historických momentů a výročí. Byť není rok 2009 v tomto ohledu tak pestrý jako ten předešlý osmičkový, frustrující a tíživé okamžiky let 1939 a1969, jakož i listopadové události před dvaceti lety spojené s mnoha nadějemi a pohledy upřenými k bu - doucnosti nelze nevzpomenout. Také právě zahájený rok nastaví ve svém průběhu a závěru zrcadlo našim novým či dlouhodobým novoročním předsevzetím, našemu každodennímu konání a práci. Věřím, že pro většinu z nás bude takovéto bilancování úspěšné. To je cílem mým i cílem týmu radnice městské části Brno-střed. Rekapituluji-li rok právě skončený, jsem rád, že se v jeho konci podařilo mimo jiné rozběhnout projekt výstavby nového bytového domu mezi ulicemi Kopečná a Studánka, dokončit tři nová dětská hřiště v ul. Jana Uhra, Botanická a Křídlovická a také opravy řady městských domů či škol v naší městské části. Tím správným centrem sportovních klání a zároveň příjemného setkávání dětí i dospělých nejrůznějších osudů a příběhů se stává bazén na Kraví hoře, centrem kulturních akcí a neméně zajímavým místem k navštívení pak Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, které se kromě Di - vadla Polárka, Klubu na Leitnerově a Centrem vzdělávání na Nerudově rozrostlo o Centrum volného času na Botanické. I v rámci letošního roku je radnice naší městské části připravena zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb. O probíhajících či nově vznikajících projektech Vás budeme průběžně informovat, a to i na stránkách Zpravodaje. Jeho prostřednictvím se Vás také budeme ptát na Vaše názory, postřehy a pohledy na dění v centrální části Brna. Vážení spoluobčané, byť média i od - borníci nepřisuzují tomuto roku ty nejlepší prognózy, přeji Vám, aby pro Vás byl rokem příjemným a úspěšným. Libor Šťástka starosta MČ BS Dětský karneval str. 3 Sportovní a rekreační areál Kraví hora str. 4, 5 Mikuláš na radnici str. 6, 7 Pozvánka na radniční akce str. 15

2 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Pokračování ze str. 1 kých nožích rozdal jak vítězům tak poraženým sladké dobroty. Tím oficiálně zahájil Den otevřených dveří na kluzišti, ale i bruslařskou sezonu na ledě. Jmenujme vítěze slalomu: 3. třídy Markéta Řezáčová a Richard Šejn (ZŠ Bakalovo nábř.); 4. třídy Tereza Slanařová (ZŠ Bakalovo nábř.) a Dominik Hejna (ZŠ Křídlovická); 5. třídy Klára Kašparová a Tomáš Štursa (ZŠ Křídlovická); Štafety: Rychlý kužely a soutěže o nejlepší masku Siamské žáby. (red) Starosta (úplně vlevo) táhl dětského hada, aby se děti rozbruslily a závody mohly začít 62. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) projednala a doporučila ZMČ BS schválit návrh rozpočtu HČ a plán příjmů a výdajů VHČ na rok RMČ BS projednala a vzala na vědomí přehled aktuálně volných bytů v domech ve správě MČ Brno-střed a uložila bytovému odboru zajistit veškeré úkony směřující k jejich přidělení dle platných Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna a dle platné Metodiky pronajímání bytů v MČ BS. RMČ BS projednala a schválila zaslání výpovědí z nájmu bytu pro neplacení nájemného a hrubé porušování nájemní smlouvy dle předloženého seznamu a uložila bytovému odboru zaslat ihned výpovědi z nájmu bytu. RMČ BS projednala a schválila žádost o fi nanční prostředky ze státního rozpočtu MF ČR na rok ISPROFIN na akci ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 sanace levé části objektu. RMČ BS projednala a odsouhlasila žádosti na prodloužení termínu dokončení stavby o jeden měsíc Nasvětlení přechodu pro chodce vkřižovatce Lidická-Burešova a Nasvětlení přechodu pro chodce v křižovatce Drobného-Erbenova s novým termínem dokončení zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané v pondělí dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) RMČ BS schválila výběr nejvhodnější zaslané nabídky a návrh smlouvy na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na: Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed, lokalita Veveří-Trnitá. RMČ BS schválila výběr nejvhodnější zaslané nabídky a návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na: Zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi. RMČ BS schválila smlouvu o nájmu pozemku - Vánoční trhy na Moravském náměstí RMČ BS projednala a schválila dočasné řešení krizové situace rodiny Aleny a Zdenka Kubíkových, přidělením bytu na dobu určitou 3 měsíců. RMČ BS schválila výzvu k podání cenové nabídky s oslovením vybraných dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu II. etapa dostavby technologické části koupaliště Sportovního a rekreačního areálu Brno, Kraví hora, p.o. 64. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) RMČ BS projednala a vzala na vědomí výběr bytů ke zveřejnění na Úřední desce MČ BS k opravě vlastním nákladem žadatele a uložila bytovému odboru zajistit zveřejnění nabídky vybraných bytů s termínem ihned. RMČ BS projednala a odsouhlasila žádost o přidělení investiční dotace z rozpočtu města Brna ve výši 4,5 mil. Kč na akci ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 rekonstrukce sociálních zařízení. RMČ BS projednala návrh na dispozici 2 s majetkem a odsouhlasila pronájmem pozemků k.ú. Staré Brno za účelem výstavby polyfunkčního domu, v souladu s RP a ÚPmB po dobu výstavby a následný odprodej po kolaudaci. RMČ BS schválila výzvu k podání cenové nabídky s oslovením vybraných dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu Realizace pracovního zázemí a plnění služeb a činností v rámci uskutečňování veřejně prospěšných prací. RMČ BS nesouhlasila se zrušením lávky pro pěší a cyklisty v ulicích Koliště, Milady Horákové a tř. Kpt. Jaroše. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro KONTAKT bb Brno ve výši Kč na I. ročník závodu pro tělesně postižené děti. RMČ BS schválila výzvu k podání cenové nabídky s oslovením vybraných dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu: Hrnčířská 21, oprava kanalizace a hydroizolace části domu. RMČ BS projednala a schválila oslovení vybraných dodavatelů pro veřejnou zakázku na dodávku Průkazy energetické náročnosti budov ve správě MK ÚMČ Brno-střed. RMČ BS schválila výzvu k podání cenové nabídky s oslovením vybraných dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu: Dvorského 10, 12, oprava ZTI v domech, Příční 6, oprava obvodového zdiva a světlíku. RMČ BS pověřila JUDr. Radka Ondruše, advokáta, zastupováním Statutárního města Brna, městské části Brno-střed ve věci určení a uplatnění nároků SmB a MČ BS, vzešlých z právních vztahů založených smlouvou mezi Statutárním městem Brnem a Ministerstvem obrany ČR o bezúplatném převodu nemovitostí ev. č , jakož i veškerých soudních sporech a správních řízení s danou věcí souvisejících, a to včetně jednání s fyzickými a právnickými osobami, státními orgány a správními úřady. 65. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) RMČ BS schválila závěr pracovní skupiny pro řešení uspořádání Zelného trhu s podporou zachování tradiční podoby náměstí Zelný trh s ohledem na budoucí možné stanovení optimální organizace tržiště z úrovně MČ Brno- -střed. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, o.s., Brno ve výši Kč na vánoční koncert Jakub Jan Ryba. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně ve výši Kč na Přehlídku pěveckých sborů církevních škol. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro Akademické pěvecké sdružení MORAVAN Brno ve výši Kč na dva slavnostní koncerty. RMČ BS vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Průkaz energetické náročnosti budovy Měnínská 4, Zelný trh 14/15/16, Mečová 5 jako nejvhodnější nabídku uchazeče NCL spol. s r.o., Brno a schválila Smlouvu o dílo mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným uchazečem. RMČ BS vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Koupaliště Kraví hora, Brno - II. etapa dostavby technologické části koupaliště Sportovního a rekreačního Pokračování na str. 3

3 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Pokračování ze str. 2 areálu Brno, Kraví hora, p.o. jako nejvhodnější nabídku uchazeče UNISTAV a.s., Brno a schválila smlouvu mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným dodavatelem. 14. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno (výběr z usnesení) Dle koaliční dohody byl na 14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (dále je ZMČ BS) navržen jediný kandidát na nového člena rady městské části Brno-střed (za klub ODS) pan Josef Kameníček, který byl na základě veřejné volby zvolen členem Rady městské části Brno-střed. ZMČ BS schválila rozpočet a plán příjmů a výdajů městské části Brno-střed na rok 2009 a uložila ekonomickému odboru neprodleně provést rozpis schváleného rozpočtu na rok ZMČ BS projednala a schválila vyřazení domů Bratislavská 36a a Bratislavská 60 ze seznamu domů doporučených k prodeji. ZMČ BS souhlasila se záměrem změny ÚPZ Kraví hora, spočívající ve změně funkční plochy městské zeleně, plochy parků ZP, na plochu rekreační zeleně ZR, s překryvnou funkcí sport a rekreace, na vyjmenovaných částech pozemků Veveří, obec Brno, za účelem přestavby a stabilizace stávající dočasné stavby mládežnického hřiště pro softbal a baseball za podmínky, že hřiště bude volně přístupné pro okolní školy v dopoledních hodinách, pro ostatní zájemce po dohodě s vlastníky hřiště. ZMČ BS schválila harmonogram zasedání ZMČ BS na rok (red) Zemřel profesor Jaroslav Mezník V závěru loňského roku, 28. listopadu, nás opustil bývalý děkan Filozofické fakulty v Brně prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc, odborník na historii a držitel řady ocenění, ale především člověk s velkým renomé a osobní statečností, jehož životní pouť nebyla jednoduchá. Bylo pro mne proto ctí být na začátku prosince při posledním rozloučení s touto výraznou brněnskou osobností; množství zúčastněných bylo jasným důkazem, že jeho dílo, odkaz a hodnoty, které reprezentoval, zůstanou natrvalo v paměti nás všech. Mgr. Libor Šťástka Nové agendy Czech Point Bodové hodnocení řidičů Seznam kvalifikovaných dodavatelů Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH. Správní poplatky první strana 100 Kč a každá další 50 Kč. Všechny výpisy jsou včetně ověřovací doložky. (red) Novým radním městské části Brno-střed se stal bývalý starosta Josef Kameníček Rada městské části Brno-střed je od středy 17. prosince opět kompletní, jedenáctičlenná. Novým radním byl na zasedání zastupitelstva zvolen bývalý starosta Josef Kameníček (ODS). Doplnil tak uvolněné místo po MUDr. Dagmar Hrubé, která odstoupila z vedení radnice v červenci loňského roku. Kolegy Kameníčka si vážím jak pro jeho vlastnosti a kredit, který v Brně má, tak pro jeho velmi důkladné znalosti fungování me cha - nismů nejen naší městské části, ale i ce - lého města, řekl starosta Mgr. Libor Šťástka. V době, kdy byl Josef Kameníček starostou, se realizovalo množství projektů, které zrekapituloval v rozhovoru pro Zpravodaj městské části Brno-střed: Podařilo se nám zrekonstruovat a dostavět Sportovní a rekreační areál na Kraví hoře. Centrum Brna zdobí krásně upravený prostor mezi Červeným kostelem, JAMU a lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, naši senioři využívají dům s pečovatelskou službou na Křenové, v rámci projektu komunitního bydlení byly na Cejlu a na Bratislavské zrekonstruovány nové byty a samostatnou kapitolu tvoří naše investice do školství: bazén se slanou vodou a sportoviště na Horní ulici, hřiště na Kotlářské, rekonstrukce základní školy na Křídlovické ulici nebo jídelna na náměstí Míru. Dále bych připomněl naši průběžnou péči o zeleň, rekonstrukci parku na nám. 28. října či opravy dětských hřišť, ale i psího výběhu na Kraví hoře. Josef Kameníček se narodil v roce 1942 ve Kvasicích u Kroměříže. Od svých dvanácti let žije v Brně. Vystudoval gymnázium a po vojenské základní službě, kterou strávil na Slovensku, absolvoval při zaměstnání brněnskou Šuřku, tedy Školu uměleckých řemesel. V podniku Oděvy Brno pak postupně pracoval jako návrhář, vedoucí výtvarník a vedoucí reklamního střediska, souběžně se věnoval užité i volné grafice. Po revoluci byl několik let na volné noze, v roce 1993 byl jmenován vedoucím živnostenského úřadu ÚMČ Brno-střed. Do politického života vstoupil v roce 1990, kdy byl zvolen do Zastupitelstva městské části Brno-střed, v roce 1998 se stal starostou a tuto funkci zastával do května 2005, kdy rezignoval ze zdravotních důvodů. Do komunálních voleb v roce 2006 byl členem Rady městské části Brno-střed, v nynějším volebním období byl zastupitelem. (red) 3

4 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Sportovní a rekreační areál Kraví hora vybudovaný městskou částí Brno-střed Historie Areál letního koupaliště na Kraví hoře, pocházejícího ze šedesátých let minulého století, patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a oddechová místa v Brně, proto i dnešní název Sportovní a rekreační areál Kraví hora příspěvková organizace městské části Brno-střed. Jako výletní místo slouží nejen pro obyvatele Brna již řadu desetiletí. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na panorama města v čele se známou dominantou hradu Špilberk a katedrály sv. Petra a Pavla. V současnosti v sobě areál spojuje možnost odpočinku v moderním a přitom nanejvýš přírodním prostředí. Projekt rekonstrukce začal v roce a realizace byla dokončena v roce 2004, kdy byl areál slavnostně otevřen. atrakci v kombinaci se dřevem nazvanou pyramida. V zimním období je ve venkovním areálu umístněna mobilní ledová plocha. Letní areál návštěvníkům nabízí bezplatně samoobslužné skříňky na uložení šatstva, občerstvení a drobné hry, např. stolní fotbal. Kapacita venkovního bazénu je 1400 lidí na hodinu. Obsazenost včetně teploty vody a vzduchu se návštěvníci dozví z info panelů umístěných uvnitř i venku. Dalším odloučeným sportovištěm spadajícím do našeho areálu je kluziště na ulici Nové sady v centru města. Vstupenkový systém umožňuje návštěvníkům vlastnícím předplatné čipové karty návštěvu těchto zařízení podle své volby. K rozšíření nabídky pro návštěvníky je v budoucnu plánováno vybudování minigolfu, hřiště na petanque a tobogánu. Také máme zájem rozšířit dětskou část areálu o další atrakce. Krátká procházka areálem Vnitřní bazén nová hala s bezbariérovým přístupem nabízí návštěvníkům šestidráhový 25metrový bazén hluboký 1,8 m s teplotou vody C. Dětský hrátkový bazén 12,5 m 8 m s hloubkou 1,1 m a teplotou C. Součástí hrátkového bazénu jsou tři vodní masážní chrliče a perlička. Relaxační zónu tvoří vířivka 5 6 m s podvodním barevným osvětlením a parní kabina pro 20 osob. V kryté hale je možnost úschovy kol a kočárků, odpočinková místnost pro nejmenší děti, trezory pro cenné věci a občerstvení. Nově bylo také v prostorách klimatizované kavárny bezplatně zpřístupněno WiFi připojení (sara_kh). Krytý bazén je vhodný jak pro relaxaci tak i sportovní plavání. Místo u nás najdou všichni lidé bez rozdílu věku. Bazén je dobře přístupný i pro osoby s handicapem. Jsou zde upraveny převlékárny, WC a sprchy. Celková kapacita vnitřního areálu je 165 osob na hodinu.vstup je regulován turnikety. Využití se nabízí široké veřejnosti, ale také organizacím, školám a školkám. Venkovní letní areál nabízí 50 m nerezový bazén s vodními atrakcemi (vodní lavice,vodní masážní chrliče, duha), také tři dráhy pro kondiční plavání a skluzavku. Dětský bazének nabízí perličku, vodního ježka, hříbek a samozřejmě skluzavku. K příjemnému slunění se nabízí venkovní travnaté terasy v okolí bazénů včetně dřevěných lehátek. Přístup k bazénům je opět bezbariérový. Sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, travnaté hřiště a dva beach volejbalové kurty přímo lákají návštěvníky ke sportování. V zadní, klidnější části letního areálu najdou naši nejmenší návštěvníci velké pískoviště a lanovou 4 Provozní doba: Areál je otevřen celoročně 349 dnů v roce. Vnitřní bazén funguje denně od srpna do konce června. Venkovní bazén je otevřen denně zpravidla v období červen až polovina září. Areál je v rámci zabezpečení střežen kamerovým systémem. Kvalitní technologie vody včetně systému ozonizace a UV lampy vytváří ve spojení s nerezovými vanami křišťálově čistou vodu i při velkém zatížení. Veškeré aktuální informace o provozu areálu najdete na: telefonním čísle , nebo nám své dotazy a náměty můžete psát na ovou adresu K dispozici je také přímo elektronický infopanel ve vstupní hale. Plavání posiluje jak tělo, tak i ducha. Hlavně v podzimních a zimních měsících bazén přitahuje milovníky sportovního i kondičního plavání, které v mnohém přerůstá v budování pout na celý život. Velkým pomocníkem je jak naše městská část jako zřizovatel vycházející všemožně podobným akcím vstříc díky obsluze sportovního areálu, tak i několika sportovních nadšenců včele s Michaelem Svobodou, který dokázal zopakovat, ale hlavně vygradovat setkání školské mládeže s handicapovanými sportovci na setkání plné nádherných emocí, ale i spojit na plaveckém kolbišti mládež s dospělými a tak přinášet pro mládež lepší vzor, který při zápolení a zdolávání překážek s dospělými přichází snad automaticky. Na další straně přinášíme krátký fotoseriál ze tří podzimních a zimních akcí:

5 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Setkání bez hranic Strážníci brněnské městské policie, jako obhájci loňského prvenství, a další dospěláci se v rekreačním areálu Kraví hory zúčastnili plavecké show určené pro dívky a chlapce z dětských domovů. Druhý ročník akce s názvem Setkání bez hranic, které pořádala AC Atletika Brno a Dětský domov Dagmar, byl slavnostně odstartován v 9 hodin a šlo v něm nejen o sportovní setkání 250 dětí z dětských domovů, handicapovaných dětí a 100 dospělých z řad vrcholových sportovců, policistů, hasičů a záchranářů, ale i o vyzkoušení dalších znalostí a vědomostí nejen pro zábavu, ale i přístupnější formou vedoucí k sebevzdělání. Celá plavecká show se protáhla až do 14 hodin a síly v něm změřil v řadě plaveckých disciplín nespočet zástupců nejrůznějších brněnských institucí a také handicapovaných dětí, které si na závěr odnesly spoustu dárků, medailí a pohárů a jak je vidno z fotografií draly se o medaile jako lvi. Brněnský drak plavecký závod pro paralympijská mláďata i draky Závod byl zařazen do série Českého poháru tělesně postižených plavců 2008 a zúčastnilo se ho 80 plavců, z toho většina v dětském a mládežnickém věku. Na startu jsme viděli paralympijské reprezentanty, kteří nemohli startovat v Pekingu, ačkoliv měli výkonnost lepší než někteří nominovaní. V bazénu závodil čtyřnásobný železný muž z Havaje Zbyněk Švehla, první Evropan na vozíku, který závod v Mekce triatlonu v Koně na Havaji v roce 2003 dokončil. Závod na Kraví hoře začal od 8.30 a končil něco po hodině. Nad závodem převzal záštitu starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, který na slavnostním zahájení všem 80 závodníkům popřál mnoho úspěchů a projevil obdiv nad jejich sportovním duchem, který nebojuje jen v překonávání sama sebe, ale i handicapu. Pořadatel závodů bylo občanské sdružení Kontakt bb, které můžete blíže poznat na 10 straně dnešního Zpravodaje. O pohár Svrateckého údolí plavecká show Areál na Kraví hoře zažil nebývale bouřlivou atmosféru při 5. ročníku plavecké show O pohár Svrateckého údolí pod patronací Mgr. Libora Šťástky, starosty MČ Brno - střed, Mgr. Aleše Kvapila, starosty Žabovřesk, Karla Hledíka, starosty Komína a Ing. Svatopluka Beneše, starosty Bystrce z brněnských MČ. Kromě dětí a mládeže ve věku let ze základních škol města Brna se letos sešli ve velmi bohaté sestavě handicapovaní plavci ze SK Kociánka a Kontaktu bb. Mohutné povzbuzování provázelo každého jak zdravého, tak handicapovaného plavce od začátku až do konce. To, co pak brněnský bazén zažil při tzv. štafetě dospěláků, kdy všechny děti obklopily bazén a své ze svých MČ, MP Brno, Správy JMK a HZS JMK, to se hned tak nevidí i neslyší. Poděkování patří Kateřině Svobodové za servis. (Štafeta pod taktovkou starosty Libora Šťástky nezklamala a ještě překvapila zajímavým plaveckým oblečením viz snímky.) (red) 5

6 Stalo se v naší městské části To je cesta k Mikuláši a Mikulášoviny Na radnici městské části Brno-střed dorazil Mikuláš. Děti měli možnost vyzkoušet své pohybové i rukodělné dovednosti, pochlubit se tím, jak jsou hodné i jak jim to jde ve škole, a samozřejmě si z radnice odnést sladkosti. Mikulášoviny na radnici byly první z chystaných radničních akcí pro veřejnost, informace o dalším chystaném radničním programu najdete na straně 15. Radnice L.P prosince pátého Vyrob si vánoční ozdoby, řetěz, Ty se čerta nebojíš? Co o něm víš? Zásah a jdeš dál Utíkej, honí tě čert divokej A do pytle 6

7 Stalo se v naší městské části Osoby a obsazení: Mikuláš... Libor Šťástka Anděl... Dušan Pazdírek Čertice... Pavla Klímová Pomocní čerti a andělé... děti Jelínkovy Moderátor... Pavel Jan Riedl Opravdu pěkné vysvědčení Pojď, anděla již známe. Mikuláš čeká Pohled do nebe Andělský otec a syn To je od radnice, nebo od Mikuláše? Hmm. Splněno 7

8 RENAX BRNO, s.r.o. A+A RENAX, s.r.o. Přízová BRNO Inzerce Levně, profesionálně, s pojištěním STĚHOVÁNÍ domácností, kanceláří, těžkých břemen (trezory, klavíry, stroje) VYKLÍZENÍ prostor a likvidace pozůstalosti AUTODOPRAVA skříňovými vozy tel.: mob: Hlaváčova 6, Brno (anglická a česká třída, individuální přístup) Den otevřených dveří: hodin Zápis: hodin Vánoční a novoroční přání Tepláren Brno Krásné prožití vánočních svátků v teple vašeho domova a do no vého roku hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů vám přejí Teplárny Brno. Otevřeli jsme pro vás nové pobočky: Kleinův palác Náměstí Svobody 15, Brno tel Interspar Vídeňská 89a, Brno, 1. patro tel termínovaný vklad 4% p.a. Poskytujeme bankovní služby pro soukromou i remní klientelu, rychle a spolehliv, sindividuálním p ístupem ke každému klientovi. Srde n Vás zveme do nov otev ené pobo ky v Králov Poli, na Palackého t íd 80, tel: , ALOE VERA kvalitní nápoje očistné a hubnoucí kůry kosmetika. přivýdělek podnikání PORADENSTVÍ ZDARMA NABÍDKA SPOLUPRÁCE Informace: p. Muchová, , Lidická 9, Brno, tel Každý 20. litr sud.vína ZDARMA CELOSTNÍ MEDICÍNA DETOXIKACE ORGANISMU Hledání skutečných příčin nemocí a jejich odstraňování MUDr. Zuzana LEWANDOWSKÁ objednávky klientů: tel Starobrněnská 3, Brno 8

9 Inzerce PRODUCENT filmu BOBULE Správa inzertních ploch Brno-střed, Žabovřesky, Bohunice, Starý Lískovec, Královo Pole, Šalina tel.: tel.: Přijmeme prodavače/ky pro prodejny potravin PRAMEN BRNĚNKA: Brno-střed: Lidická 5, Cihlářská 26/28, Vaňkovo nám.1a, nám. Míru 1 Brno-Královo Pole: Slovinská 1, Purkyňova 35d Brno-Kohoutovice: Libušina tř. 23 Dobré ohodnocení a podmínky, dvousměnný provoz, zaučíme. Tel. č.: , mail: 9

10 Rozhovor KONTAKT bb v roce 10. narozenin vypustil I. Brněnského DRAKA Do Rekreačního a sportovního areálu Kraví hora se první listopadový den sjelo 80 plavců s tělesným postižením z celé republiky, aby na plaveckém závodě I. Brněnský DRAK přetavili celoroční vybrušování techniky plaveckých způsobů do výsledných časů. V jednom bazénu se sešli zkušení plavci, kteří již naši zemi reprezentovali na mítincích nejvyšší světové úrovně s nejmladšími dětmi, které závodit teprve začínají. Drtivá většina z nich svoje plavecké začátky spojuje s občanským sdružením KONTAKT bb, které díky unikátní metodice Kovář-Nevrkla ví, jak naučit plavat i osoby s nejtěžšími typy tělesného postižení, a to jak vrozených vad, tak osob po úraze. Týdenní pobytová akce pro děti ve Strakonicích Plavci SK KONTAKT BRNO na I. Brněnském DRAKOVI Historie KONTAKT bb práce a úspěchy Historie plavání bez bariér se odvíjí právě od setkání autorů metodiky v době, kdy Martin Kovář usedl po úraze na vozík. Díky spolupráci s Janem Nevrklou vznikl plavecký program, který dal před 10 lety vzniknout občanskému sdružení KONTAKT bb a Martina Kováře vynesl až na sportovní vrchol, když v roce 2004 na paralympiádě v Aténách získal tři zlaté medaile. V současné době KONTAKT bb působí ve střediscích v Praze, Brně, Karlových Varech, Českých Budějovicích a Ostravě a ročně se do programu zapojí okolo 500 osob při počtu 12 pracovníků a spolupráci téměř stovky proškolených dobrovolníků. Na výuku plavání, kterou sdružení nabízí tělesně postiženým jako sociální službu, navazují další činnosti týdenní pobytové akce s výukou plavání, organizace plaveckých závodů a další sportovní a společenská setkání. Na regionální úrovni KONTAKT bb spolupracuje se sportovními kluby, jejichž vznik inicioval. Mohli bychom měřit úspěch sdružení třeba 51 medailemi ze tří paralympiád a čtyř mistrovství světa, které získali plavci v průběhu 10 let existence. Samozřejmě nás tento úspěch těší, důležitější však zůstává fakt, že ti, co s námi kdysi plavat začínali, rádi v programu zůstávají a stále k nim přibývají nováčci všech věkových skupin, svěřuje se Mgr. Jan Nevrkla. Proč je právě plavání mezi tělesně postiženými tolik vyhledávanou aktivitou? Pro člověka upoutaného na vozík je možnost pohybu bez jakýchkoli pomůcek naprosto jedinečný pocit. Dalo by se říct, že dopřává dosud nepoznanou volnost a svobodu pohybu, nehledě na rehabilitační dopad. Pro mě osobně setkání s KONTAKTEM bb znamenalo velkou pobídku k aktivnímu životu a zapojení se do společnosti, říká Ing. Michal Crhonek, plavec brněnského střediska a člen dozorčí rady sdružení, který je s diagnózou DMO z velké části závislý na pomoci druhých. Co do budoucnosti? KONTAKT bb začíná druhou desítku své existence a jeho hlavní snahou bude udržet program pro handicapované nejméně ve stejném rozsahu a stále pracovat na profesionalizaci činnosti při zachování osobního přístupu k jednotlivcům. Na co se tedy mohou plavci těšit v roce 2009? Kromě celoročního plaveckého výcviku připravujeme v únoru týdenní pobytovou akci pro mládež ve 10 Svitavách, v dubnu první plavecký závod III. ročníku Českého poháru plavání tělesně postižených. Na přelomu května a června dostanou nejlepší plavci možnost využít domácí atmosféry a mezinárodní konkurence na chomutovském EUROWAVES Poháru pro všechny Evropany, který sdružení pořádá. A pak se tradičně sejdeme se stovkou plavců ve strakonickém plaveckém areálu na třech po sobě jdoucích týdenních pobytech, bez kterých už si mnozí léto nedokážou představit, nastiňuje program vedoucí brněnského střediska Mgr. Jana Nastoupilová. Tyto velké celorepublikové akce doplňují regionální činnosti, které svým plavcům nabízejí jednotlivá střediska. Vztah k Brnu a k městské části Brno-střed? Jedno z největších a nejaktivnějších středisek se nachází právě v Brně. O jeho vznik se zasloužil Roman Vojáček, který se k zakladatelské dvojici Kovář-Nevrkla v roce 1993 přidal a program prvotně zaměřený na poúrazové stavy rozšířil také o plavání pro děti s vrozenými vadami. Po letech aktivní práce zastává v současné době funkci supervizora programu a chod sdružení ovlivňuje z pozice místopředsedy. Plavání pro 80 tělesně postižených osob probíhá v Brně v bazénech na Kraví hoře, Za Lužánkami a v Kuřimi, výuku a navazující programy připravují 3 pracovnice a do činnosti je zapojeno okolo 30 dobrovolníků. Vážný problém, se kterým se brněnské středisko KON- TAKTU bb potýká, je nedostatek bazénů. Máme obavy, že připravovaná rekonstrukce kuřimského bazénu problémy ještě prohloubí a my budeme muset naši nabídku plavání minimalizovat, přestože již dnes nedokážeme uspokojit všechny zájemce. Proto jsme rádi za prostor, který máme na Kraví hoře. Ten našim klientům vyhovuje také z hlediska bezbariérovosti, což rozhodně není běžné, říká vedoucí střediska Nastoupilová. Chtěli bychom poděkovat městské části Brno-střed v čele se starostou Mgr. Liborem Šťástkou, za dobré podmínky nejen pro celoroční výuku, ale také za podporu dalších akcí, např. pre mié - rového ročníku plaveckého závodu Brněnský DRAK, dodává. Marta Vojáčková, KONTAKT bb, Brno

11 Školní příloha / Informace úřadu, rady a zastupitelstva / Stalo se v naší městské části Ač na to mnozí v této hektické době zapomínají, advent by měl být především časem, který trávíme v přítomnosti své rodiny, časem přípravy na nadcházející Vánoce v klidu a beze spěchu. Tuto myšlenku si 11. prosince 2008 připomněli rodiče, děti i učitelé ze Základní školy Kotlářská již tradičním Dnem světel. V podvečer se sešli v potemnělé budově školy všichni, kteří chtěli prožít hezké chvilky se svými blízkými. Školu jako každým rokem ozářilo světlo svíček a provonělo chvojí a vánoční cukroví, kterým naši nejstarší žáci devátých ročníků, uvítali příchozí. Děti, těšící se na oblíbené každoroční dílny, přivedly nejen své rodiče, ale i sourozence a mnohdy i prarodiče a ostatní členy rodiny. Každý, kdo vstoupil, se mohl zapojit a slepit jedno očko do vánočního řetězu symbolizujícího sounáležitost všech, kteří patří k naší škole. K nahlédnutí a obdivu lákala vánoční výstavka výrobků, které vyrobily děti a paní vychovatelky ve školní družině. Celá sborovna se na pár dní proměnila v překrásnou výstavní síň. Všichni tady mohli najít inspiraci k vánoční výzdobě svých domovů, Den světel na Základní škole Kotlářská 4 mnohé výrobky svou krásou a provedením předčily i dekorace od profesionálů, které najdete za výlohami obchodů. Ve vyzdobených třídách děti a jejich doprovod čekala nabídka drobností, které připomínají nejkrásnější svátky v kalendářním roce, Vánoce. Ti, kteří přišli, putovali školou a vyráběli si drobné dárečky, kterými jistě potěší své nejbližší. Návštěvníci se setkali i s výrobou vánočních svíček z krásně vonícího včelího vosku. Vytvářeli svícny, zvonečky ohlašující návštěvu Ježíška, krajkové andílky, svícny a pekly se i chutné perníčky. Děti si mohly vyzkoušet jejich pečení nanečisto, až je budou připravovat doma, jistě jim tato zkušenost přijde vhod. Stejně jako využijí vytvořené p.f. do nového roku. Do tvoření se zapojili i rodiče, pěkný pohled byl na tatínky, kteří vyráběli se svými dětmi přáníčka, možná pro maminky. Ti, kteří se pokusili prožít předvánoční atmosféru trochu jinak, se mohli zastavit ve třídě, která se proměnila v oázu klidu a pohody. Mohli během své cesty adventní spirálou se světlem a svým přáním, které si napsali na hvězdičku, projít cestu rozjímání a pozastavení se v tak náročném období jakou je právě předvánoční čas. Někteří dospělí se nechali unést atmosférou natolik, že jim ukápla i slza a dojmy byly natolik silné, že si odnášeli domů nejen to skutečné, reálné vyrobené, ale i duchovní, pocitové. To, co člověk k prožití vánočního času nezbytně potřebuje pocit sounáležitosti a radosti, pocit, že někomu mohu udělat radost a potěšit ho svým dárkem a svou přítomností. Závěr krásného odpoledne, až téměř večera, zpříjemnili žáci svým hudebním vystoupením s klavírním doprovodem. Společně jsme s dětmi zazpívali tradiční vánoční koledy a písně. Velcí i malí odcházeli dojatí a připravení přenést vánoční světlo do svých domovů. Předvánoční čas na ZŠ Kotlářská je již tradičně věnován mnoha činnostem, u kterých je dětem, případně rodičům hezky. Přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný nový rok. Doufáme, že za rok se opět sejdeme a prožijeme znovu kouzlo předvánoční nálady. Učitelé ZŠ Kotlářská 4 V městské části Brno-střed dojde k redukci počtu provozoven s výherními hracími přístroji Na území městské části Brno-střed se v roce 2009 změní postup v povolování výherních hracích přístrojů (dále jen VHP). Z celkového počtu 138 heren a restaurací, kde jsou VHP umístěny, by zhruba v 35 případech mohlo dojít k tomu, že nebude uděleno povolení k jejich provozování. Důvodem je zpřesnění pojmu sousedství podle Metodické příručky pro povolovací orgány obcí k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů, kterou v listopadu 2008 rozeslalo pod č.j. 34/92005/2008 Ministerstvo financí ČR, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění totiž stanoví, že provozování VHP nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož ani v sousedství uvedených budov. A zatímco podle doposud užívaného právního výkladu se považovaly za sousedství pouze sousedící budovy, nově bude tento okruh vymezen vzdáleností 100 metrů. U heren, kterých se změna týká, bude provedeno místní šetření pro zjištění přesné vzdálenosti, uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Ministerstvo financí Úřadu městské části Brno-střed telefonicky potvrdilo, že stejný výklad sousedství bude aplikovat i při povolování videoloterijních terminálů. Počet provozoven s výherními hracími přístroji na území městské části Brno-střed se postupně snižuje, protože ubývá míst, kde je možné je povolit. Příjmy z VHP do rozpočtu městské části Brno-střed činily v roce v roce 2006 cca 40 miliónů a v roce 2007 cca 55 miliónů. Rok 2008 ještě není celý zaúčtován, nicméně podle kvalifikovaných odhadů se předpokládá, že vybraná částka bude nižší než v roce Městská část nezpoplatňuje ani nepovoluje rulety a herní videoterminály, což je v kompetenci 11 ministerstva financí. Uvítali bychom takovou změnu právní úpravy, abychom mohli regulovat i tato zařízení, řekl starosta. (red) Posezení v době Vánoc Příjemnou atmosféru Vánoc navodily dívky ze Střední zdravotní školy na Lipové, když přišly zazpívat našim seniorkám z DPS Lipová. Tamní středisko pořádá občas podobná setkání a tak přispívá něčím navíc, co nevyplývá z běžné praxe a povinností. Děkujeme jak budoucím sestrám, tak pracovnicím pečovatelské služby, že se tak starají. (red) Zápis do 1. třídy na SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská se koná ve dnech a od 8.00 do hodin Telefonní spojení: / kp.208 nebo / kp. 208 Nabízíme: třídy s malým počtem žáků, individuální přístup pedagogů, výuku prostorové orientace a samostatného pohybu,výuku práce na počítači a psaní na klávesnici. Předměty speciální péče: náprava SPU, logopedie, muzikoterapie (metoda FMT), rozšířenou vý - uku hry na hudební nástroje. Zájmové kroužky: angličtina, keramika, další. Poradenské služby školního psychologa a SPC. Těšíme se na vás! Spojení: tramvaj č. 1, trolejbusy č. 25, 26, 37, autobusy č. 52, 68, 44, 84 zastávka Pisárky (red)

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Za tajemstvím ulic Nový historický seriál o osobnostech, po kterých nesou jména žižkovské adresy. Čtěte na straně 7. Lipanská 9 hotovo!

Za tajemstvím ulic Nový historický seriál o osobnostech, po kterých nesou jména žižkovské adresy. Čtěte na straně 7. Lipanská 9 hotovo! RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 ROČNÍK 16 2 0 0 7 Č Í S L O 2 Z D A R M A L I S T Y M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 3 w w w. p r a h a 3. c z Rozhovor o školách Představy místostarosty Jiřího Matuška o budoucnosti

Více

Městský úřad Klimkovice

Městský úřad Klimkovice Městský úřad Klimkovice Březen 2012 Z obsahu tohoto čísla: Slovo starosty: Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté 1. Slovo starosty 2. Lázeňské okénko 3. Dopravní komise 4.-5. Nízkoemisní zóna 6. Normální

Více