Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001"

Transkript

1 za školní rok 2000/200 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, PRAHA 2 TELEFON , ZÁZNAMNÍK / FAX E - MAIL WWW

2 . Přesný název školy Vyšší odborná škola a Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Poslední vydání rozhodnutí: / Zřizovatel Vyšší odborná škola a Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o. Legerova 5, Praha 2 IČO: IZO gymnasium: IZO VOŠ: Výchovně vzdělávací činnost - přehled učebních plánů, číslo schvalovací doložky MŠMT SGJŠ K/0 gymnázium humanitní předměty - čtyřleté, učební plán školy - MŠMT ČR čj / , od č.j /99-22 počínaje.ročníkem Ročník Český jazyk Anglický jazyk Francouzský nebo Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika 2 - Estetická výchova (ve 3. a 4.r. volitelně) 2 2 0/2 2 Tělesná výchova Volitelný předmět ( dle přípravy na VŠ ) *2 CELKEM za rok 2000/200 strana - 2 -

3 SGJŠ K/00 gymnázium - osmileté, učební plán školy - MŠMT ČR čj / , od č.j /99-22 počínaje.ročníkem Ročník Český jazyk Anglický jazyk Francouzský nebo Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis (v 7. roč. volitelně) /2 2 Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova ( v 7. a 8. vol. ) /2 2 Tělesná výchova Volitelný předmět ( dle přípravy na VŠ ) Volitelný předmět ( dle přípravy na VŠ ) Volitelný seminář CELKEM za rok 2000/200 strana - 3 -

4 VOŠ N/003 Stylistika a její tvůrčí využití - tříleté učební plán - MŠMT ČR č.j. 7 3/97-7 Povinné předměty Období Z L Z L Z L Český jazyk a literatura 4s 4zsk 4s 4zsk 4s 4s Absolventská práce Anglická a americká literatura 2s 2zsk 4s 4zsk 2s 2s Anglický jazyk 5s 5zsk 3s 3zsk 3s 3s Hlavní proudy světové literatury 4zsk 4s 4zsk 4s 4zsk Literární teorie, analýza a interpretace uměleckých textů 0s 2s 2zsk 4s 4zsk 2s 2s Rétorika 4s 2s Stylistika a její tvůrčí využití (tvůrčí psaní) 4s 4sk 4s 4sk 4s 4sk Využití počítače při literární tvorbě 2s 2zsk Mezisoučet povinných odborných předmětů Volitelné odborné předměty Počet období Francouzský jazyk 2s 2s 2s 2s 2zsk Modelová literatura 2s 2s 2s 2zsk Německý jazyk 2s 2s 2s 2s 2zsk Vybrané kapitoly ze současné filosofie 2s 2s 2zsk Vývoj divadelní kultury 2s 2s 2s 2zsk Vývoj filmové tvorby 2s 2s 2zsk Vývoj moderního umění 2s 2s 2zsk Vývoj orientálního myšlení a literatury 2s 2s 2zsk Významné osobnosti české kultury 2s 2s 2zsk Základy etiky 2s 2zsk Základy evropského myšlení 2s 2s 2zsk Základy komparatistiky 2s 2zsk Základy politologie 2s 2zsk Základy překladu 2s 2s 2zsk Základy sociologie 2s 2zsk Základy textařské práce 2s 2zsk Základy žurnalistiky 2s 2s 2s 2zsk Minimální celkový počet hodin za rok 2000/200 strana - 4 -

5 4. Stručná charakteristika školy Gymnasium: Studium je zaměřeno na humanitní předměty, tedy na literaturu, světové jazyky, historii, společenské vědy, estetickou výchovu a zeměpis. Ale i ostatní předměty se vyučují v celé šíři gymnaziálního studia. Gymnásium je umístěno v budově ZŠ Legerova a má pro svoji činnost odpovídající podmínky. Profil absolventa Absolventi Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého dále pokračují ve studiu převážně na humanitně zaměřených vysokých školách, vyšších odborných školách, či se uplatňují při práci v oblasti kultury, školství a státní správy. Nadstandardní péče Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého vytváří podmínky pro individuální přístup k žákům. Umožňují to počty žáků ve třídách (20 25) i dělení na skupiny při výuce cizích jazyků a od 3. ročníku částečně i při výuce českého jazyka a literatury. V odpoledních hodinách mohou studenti podle svého zájmu navštěvovat nepovinné semináře. SGJŠ spolupracuje se spisovateli, kulturními pracovníky i s odborníky z humanitně zaměřených vysokých škol. Další spolupráce již několik let probíhá s umělecky zaměřeným gymnáziem Bamberg. Vyšší odborná škola: Charakteristika studijního oboru Studium je tříleté, pomaturitní. Studijní plán počítá od samého počátku kromě teoretických předmětů s prací v seminářích, které se zaměřují na praktický výcvik: studenti zkouší na malých plochách nejrůznější autorské postupy, krátké variace na dané téma a v daném stylu. Výsledkem těchto cvičení jsou seminární a nakonec závěrečná absolventská práce. Práce ze seminářů studenti prezentují i na autorském čtení např. v divadélku U panáků nebo v rámci Knižního veletrhu. Své zkušenosti ze semináře mohou využít i v rámci odborné praxe, kterou si plní v redakci časopisu, v produkci divadla, v televizi atd. Některé studentské práce jsou publikovány v novinách a časopisech a také ve vlastním školním periodiku, které bude šířeno i mimo školu. Profesní uplatnění absolventa Absolvent Vyšší odborné školy na základě získaných teoretických i praktických dovedností by měl najít uplatnění v oborech, kde se jakkoli zachází s jazykem a písemným či mluveným projevem, t.j. v novinách, rozhlase a televizi jako autor, redaktor či moderátor. Zmíněné dovednosti připravují absolventy i na případné přijímací zkoušky na umělecky či humanitně zaměřenou vysokou školu. Na základě závěrečné zkoušky z angličtiny minimálně na úrovni First Certificate by pak měl být absolvent schopen oficiálního písemného a mluveného projevu i v angličtině (praktická rétorika), takže může najít uplatnění v politice a veřejném životě. Rozhodne-li se absolvent pro dráhu uměleckou, bude mít kromě zvládnuté mateřštiny ve všech jejích rovinách i základní povědomost o zákonitostech uměleckého psaní. za rok 2000/200 strana - 5 -

6 5. Výuka cizích jazyků Na škole se vyučuje anglický, německý, francouzský a španělský jazyk. Úroveň výuky cizích jazyků je nadprůměrná. Sledovaná výuka plní deklarovaný program školy po stránce obsahové, určité rozdíly jsou v úrovni zpracovaných úkolů. Celková úroveň je nadprůměrná, v jednotlivých seminářích vynikající. 6. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přep.pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí 27 20, 3 26,4 nepedagogičtí b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen c) kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci celkem 29 2 z toho ženy 6 0 d) stálí a externí pracovníci školy stálí pracovníci externí pracovníci celkem 24 z toho ženy 4 4 e) aprobovanost výuky - v % 97,0% f) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku g) nově přijatí absolventi učitelského studia h) nově přijatí absolventi neučitelského studia 0 i) další vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2000/200 strana - 6 -

7 Typ kurzu R. Kania - grant pro učitele AJ v rámci programu Lingua B, Bristol Education Centre M. Moravec - Microsoft SELECT pro školství - Využití VT v integrované výuce - Školy a Internet - Prakt. využití produktu Microsoft P. Přádná Ped.Centrum Pedagogické fakulty - Back to Basics - The American Short Story L.Šmídlová - Mezinárodní vztahy - kurz Učebnice Herber - němčina Počet zúčastněných pracovníků P.Šrůta + Z.Zubíková - Průniky do české literatury 2 J.Havlík - Mezinárodní vztahy M.Řezáč - Současná česká histografie Mgr. E. Berková - Učíme hudební výchovu (Ped. Centrum) Mgr. M. Záruba - Specifické poruchy učení a chování 7. Počet tříd a žáků a) počet tříd k : 4 (8) 5 (4) 2 (VOŠ) k : 5 (8) 6 (4) 3 (VOŠ) k : 74 (8) 90 (4) 50 (VOŠ) k : 88 (8) 33 (4) 60 (VOŠ) studijní obor / kód oboru: délka studia: ročník: počet tříd: počet žáků: forma studia: 79-4-K/ gymnázium - osmileté K/ gymnázium - čtyřleté N/003 2 Stylistika a její tvůrčí využití za rok 2000/200 strana - 7 -

8 b) průměrný počet žáků na třídu 79-4-K/00 7, K/0 22, N/ Průměrný počet žáků na učitele 0,34 za celou školu (79-4-K/00, 79-4-K/0,72-42-N/003) 8. Srovnání se školním rokem 999/2000: a) nové obory: -0- b) zrušené obory: -0- c) dobíhající obory Údaje o přijímacím řízení 79-4-K/00 8-leté 79-4-K/0 4-leté počet přihlášených celkem z toho dívek 9 52 počet přijatých po prvním kole 6 22 počet přijatých po druhém kole 2 0 počet přijatých celkem 8 22 Volná místa Prospěch žáků : a) denní studium 4-leté Ročník počet žáků prospěl s prospěl neprospěl opakující vyznamenáním celkem leté Ročník počet žáků prospěl s prospěl neprospěl opakující vyznamenáním celkem b) studium při zaměstnání - neprovozujeme za rok 2000/200 strana - 8 -

9 . Chování žáků vyloučení žáci - denní studium Ročník vyloučení celkem z důvodu prospěchu z důvodu chování z jiných důvodů Celkem - - studium při zaměstnání neprovozujeme snížený stupeň z chování 4-leté Ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování neuspokojiv é Celkem leté Ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování neuspokojiv é Celkem zameškané hodiny 4-leté Školní rok 999/200 Školní rok 2000/200 ročník Počet zameškaných hodin z toho neomluvených průměrný počet zameš. hodin na žáka počet zameškaných hodin z toho neomluvených průměrný počet zameš. hodin na žáka , , , , , , ,3 Celkem , ,3 za rok 2000/200 strana - 9 -

10 8-leté ročník Počet zameškaných hodin Školní rok 999/200 Školní rok 2000/200 z toho neomluvených průměrný počet zameš. hodin na žáka počet zameškaných hodin z toho neomluvených průměrný počet zameš. hodin na žáka , , , , , , , , , Celkem , ,6 2. Výsledky maturitních zkoušek denní studium počet žáků z toho prospěli s prospěli neprospěli opakujících vyznamenáním šk. rok999/ šk.rok 2000/ studium při zaměstnání - neprovozujeme Počet žáků nepřipuštěných k maturitě - 3 (neukončený školní rok). 3. Státní jazykové školy - neprovádíme 4. Přijímací řízení na vyšší typ školy: K nejsou přesné údaje známy. 5. Speciální výchova a vzdělávání V uplynulém školním roce se škola zabývala těmito okruhy činnosti: a/ výchovné problémy studentů pozdní příchody ostrakismus /netolerantní chování/ interpersonální vztahy ve třídě interpersonální vztahy v rodině vztah žák autorita školní neprospěch přestupky proti školnímu řádu b/ osobnostní problémy studentů (špatná sebereflexe, úniky do nemocí, problémy v rodině) za rok 2000/200 strana - 0 -

11 c/ spolupráce vedení školy, vyučující, studenti se SPU d/ spolupráce v oblasti volnočasových aktivit - tvorba grantu M.Č. Praha 2 e/ spolupráce s PPP, M centrem a dalšími institucemi f/ sebevzdělávání internet, časopisy, literatura g/ pomoc při výběru dalšího vzdělávání a pracovního uplatnění po absolvování SGJŠ Další okruhy činnosti se škola zabývala i dalšími okruhy činnosti: a/ koordinace programu primární prevence, který na našem SGJŠ realizuje PREV-CENTRUM b/ organizace semináře o primární prevence pro pedagogy c/ organizace semináře o primární prevenci pro rodiče d/ organizace semináře sexuální výchovy pro studenty SGJŠ f/ monitoring tisku a internetových stránek týkajících se prevence nežádoucích návyků a závislostí g/ nástěnky, anonymní schránka apod. Celkový počet klientů za školní rok 2000/200 6 Studenti rodiče učitelé ostatní individuální konzultace intervence doporučení Rada školy Schválení Zprávy o škole Během školního roku 2000/200 se Rada školy sešla dvakrát, ve složení H.Krátká, M.Moravcová, A.Havlíková, L.Sýkorová, S.Poláková (volitelní zástupci) P.Šrůta, R.Kania, A.Krištofová, V.Sedmihradská (jmenovaní zřizovatelem), R.Drábová (ředitelka), V.Krištof (zřizovatel). Mj. se zabývala Výroční zprávou o hospodaření za školní rok 999/2000 a prohloubením spolupráce rodičů a školy. Dne projednala Rada školy VOŠ a SGJŠ Zprávu o škole za školní rok 200/02, kterou předložila ředitel školy Peter Charles Nitsche. Členové Rady poté Zprávu schválili. Zúčastnění: H.Krátká, M.Moravcová, A.Havlíková, L.Sýkorová, p.kurinec, K.Stoklasová (volení zástupci), P.Šrůta, R.Kania, A.Krištofová, L.Vegnerová (jmenování zřizovatelem), Peter Charles Nitsche (ředitel), V.Krištof (zřizovatel). 7. Školní stravování za rok 2000/200 strana - -

12 Stravování studentů probíhá v jídelně ZŠ Legerova. 8. Domov mládeže neprovozujeme 9. Výsledky kontrol ČŠI (Výňatek z poslední inspekční zprávy na škole. Inspekční zpráva VOŠ - Termín inspekce - 2. dubna - 5. dubna 999 Koncepční záměry, plánování Koncepční záměry školy jsou jednoznačně stanoveny, učebním programem realizovány. Činnost školy je plánována, úkoly jsou kontrolovány, frekvence porad odpovídá potřebám školy. Dlouhodobé koncepční záměry školy jsou vynikající. Plnění učebních plánů a učebních osnov, případně jiných schválených učebních dokumentů Realizace učebních plánů a učebních osnov odpovídá schváleným učebním dokumentům. Organizační struktura Organizační struktura odpovídá potřebám efektivního řízení a velikosti VOŠ, úroveň je spíše nadprůměrná. Personální struktura Personální struktura školy je nadprůměrná. Organizace školního roku Odborné a pedagogické řízení školy je nadprůměrné. Kontrolní systém, kontrola a hodnocení Kontrolní systém je promyšlený, má účinnou zpětnou vazbu. Úroveň kontrolního systému je nadprůměrná. Informační systém, vnitřní a vnější Informační systém má spíše nadprůměrnou úroveň. Vedení povinné dokumentace Povinná dokumentace je vedena přehledně, systematicky a je funkční. Vedení pedagogické dokumentace je nadprůměrné. Přidělení finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou využívány účelně a efektivně. Škola má vzhledem k počtu žáků a ke vzdělávacímu programu odpovídající prostorové podmínky. Vybavení především literaturou, odbornými učebnicemi a texty je velmi dobré. Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti jsou nadprůměrné. Výuka cizích jazyků je velmi dobře zabezpečena personálně i po stránce materiálního vybavení. Výuka Úroveň výuky cizích jazyků je nadprůměrná. Sledovaná výuka plní deklarovaný program školy po stránce obsahové, určité rozdíly jsou v úrovni zpracovaných úkolů. Celková úroveň je nadprůměrná, v jednotlivých seminářích vynikající. Výuka odborných povinných i volitelných předmětů plně odpovídá obsahem koncepčním záměrům školy, metodami výuky danému typu školy, celkové má velmi dobrou úroveň, je hodnocena jako nadprůměrná. Praxe Takto pojatá praxe je významným přínosem a dobrou průpravou k budoucí profesi žáků. Hodnocení odborné praxe je spíše nadprůměrná. za rok 2000/200 strana - 2 -

13 Závěry inspekce Učební dokumenty školy jsou předepsaným způsobem schváleny, realizace učebního plánu je v souladu se vzdělávacím programem deklarovaným v učebním plánu a učebních osnovách. Výuka odborných předmětů má velmi dobrou úroveň, personální zabezpečení výuky odpovídá zaměření školy, učitelé jsou převážně spisovatelé, publicisté, známé osobnosti sdělovacích prostředků, odborníci z vysokých škol blízkého zaměření. Škola vede povinnou dokumentaci, dodržuje organizaci školního roku a provádí klasifikaci žáků v souladu se závaznou právní normou. Kontrolní systém je promyšlený, funkční, výsledků kontrol je využíváno pro zvýšení efektivity výuky. Škola má pro výuku dobré prostorové podmínky, výborné vybavení odbornou literaturou, beletrií i učebnicemi a odpovídající materiálně technické zabezpečení výukového programu. Škola se výrazně prezentuje na veřejnosti především pořádáním literární soutěže O cenu Danny Smiřického a dalšími aktivitami. Škola plní funkci, k níž byla zřízena, celková úroveň působnosti školy je hodnocena jako nadprůměrná. 20. Mimoškolní aktivity, soutěže Literární soutěž O cenu Danny Smiřického Ve školním roce 2000/200 proběhl již sedmý ročník literární soutěže O cenu Danny Smiřického. Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol České republiky, práce mohou být z oblasti poezie, prózy či dramatu. Žáci školy uspěli následujícím způsobem: Tereza Gallová Sylva Poláková Jana Schmiedtová Jana Schmiedtová Michal Širůčka.místo v kategorii Poezie ZŠ 2.místo v kategorii Próza SŠ 3.místo v kategorii Próza SŠ 3.místo v kategorii Drama čestné uznání v kategorii Drama Celkem se zúčastnilo 496 soutěžících. V kategorii próza ZŠ 87, próza SŠ 44, poezie ZŠ 59, poezie SŠ 77 a drama 29. V porotě soutěže byli spisovatelé Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, PhDr. Alexandra Berková, Michal Viewegh, Alexandr Kliment, Martin Šafránek, literární kritici dr. Vladimír Novotný, dr. Vladimír Just, pedagogové Mgr. Renáta Drábová, Mgr. Zdeňka Krištofová, Petr Šrůta a další. Určitým ohlédnutím za uplynulými pěti ročníky soutěže se stal Sborník vítězných prací literární soutěže O cenu Danny Smiřického, kde najdeme výsledkové listiny za každý ročník a texty vítězných prací. Předmluvu ke Sborníku napsal JUDr. Pavel Kosatík, který sám několikrát práce hodnotil. Náchodská Prima sezóna Jitka Horáková.místo v Literární soutěži Jana Schmiedtová čestné uznání v Literární soutěži Jaroslav Konáš čestné uznání v Literární soutěži za rok 2000/200 strana - 3 -

14 Do Náchoda na jednotlivé umělecké dílny byli dále nominováni: Literární soutěž: Barbora Korandová, Ondřej Katrák, Magdaléna Heroldová, Michaela Vieweghová, Filip Štys Výtvarná soutěž: Zuzana Menhartová, Barbora Němcová, Kristýna Stoklasová, Jana Schmidtová, Magdalena Heroldová. Divadelní soutěž: Anna Hejmová, Filip Havránek, Tomáš Hudec, David Nitsche, Petr Pucherna, Jan Rous, Jan Kalivoda, Vojtěch Staněk. Klub mladého diváka Studenti všech ročníků velmi aktivně navštěvovali divadelní představení v rámci KMD. Tykadlo Studenti nižších ročníků (prima až tercie) se několikrát zúčastnili televizního diskusního pořadu Tykadlo na ČT. Diskusní témata: Válečné konflikty, Láska, Život ve tmě, Jazyky. Projekt 00 Starší studenti se účastnili promítání filmu Občan Kane v rámci akce Projekt 00 a následné diskuse v televizním pořadu Salon. Exkurze Studenti osmiletého cyklu se zúčastnili několika exkurzí k dějepisu a společenským vědám: Svět ohrožených divochů Náprstkovo muzeum, Terezín, Vyšehrad. Výchovné koncerty Dále pokračovaly návštěvy hudebních představení v kostele sv.šimona a Judy. Masopust Konalo se masopustní veselí v primě propojení lidových tradic, výtvarné výchovy, hudební výchovy a tanečních a pohybových prvků. Divadelní festival Slaný Festivalu se účastnili studenti, kteří jsou členy dramatického kroužku. Předvedli pásmo pohádek Jana Wericha Fimfárum. Výstavy Studenti se zúčastnili v průběhu školního roku mnoha výstav, mj.: Dějiny knihtisku Zrcadlová síň Klementina Sbírka 20.století Veletržní palác W.Blake grafika a knižní texty NG J.Anderle výstava v Kongresovém centru. Divadelní představení V rámci výuky navštívili studenti nižších ročníků osmiletého cyklu divadelní představení Jakub a kouzelná fazole v anglickém jazyce. Studenti vyšších ročníků navštívili mj. i divadelní představení, ve kterých hrály jejich spolužačky Kristýna Dolejšová, Týna Průchová a Jana Schmiedtová. Divadlo Komedie: H.Hesse Stepní vlk za rok 2000/200 strana - 4 -

15 Divadlo Akropolis: V.Nezval Valerie a týden divů Divadlo v Celetné: J.Topol Kočka na kolejích Sportovní soutěže Studenti se účastnili jak interních sportovních soutěží, tak soutěží organizovaných Prahou 2, např. POPRASK (volejbal, florbal, vybíjená). Pražské dětské olympijské hry Renata Lomnická 3.místo v Literární soutěži Helena Šváchová 3.místo v Literární soutěži Účast studentů ve sportovních soutěžích PDOH 2. Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek. Na škole byl přijat závazný dokument Rámcový program výchovného poradce a metodika prevence na SGJŠ s následujícími body: podpora volnočasových aktivit spolupráce s třídními učiteli pravidelné měsíční schůzky spolupráce s vyučujícími maturitních ročníků /sestavování životopisu pro event. potřeby Úřadů práce při vyhledávání zaměstnání pro neúspěšné uchazeče o VŠ studium/ pomoc při získávání materiálů o vysokých školách dalším a studiu řešení výchovných a osobnostních problémů prostřednictvím individuálních konzultací spolupráce s ostatními institucemi systému pedagogicko-psychologického poradenství práce s nadanými studenty vytvoření programu pro žáky se SPU spolupráce na novém školním řádu pokračování spolupráce s PREV-CENTREM v oblasti primární prevence (zdůraznění problému alkoholu u mládeže a sex.výchovy) vzdělávání učitelů a rodičů v oblasti protidrogové problematiky 22. Cizí státní příslušníci Stát počet žáků Ruská federace Výroční zpráva o hospodaření školy viz příloha za rok 2000/200 strana - 5 -

16 24. Další informace o škole, které považujete za důležité Mezinárodní zkoušky Škola seznámí studenty s mezinárodními zkouškami. Zpočátku Cambridge, TOEFL, PET, státnice a mezinárodní maturita. A Level mezinárodní maturity, může být zařazen jako volitelný předmět do výběru předmětů během závěrečného roku žáka. Hodnocení Každý student dostane písemnou formu hodnocení od každého učitele. Toto hodnocení je pouze podporou tradičního vysvědčení se známkami - 5. Tím se vytvoří bližší komunikace s rodiči. Informační koordinátor Škola zřizuje post informačního koordinátora, který má za úkol informovat všechny učitele každého předmětu o požadavcích, které na ně kladou změny metodologie. Tento koordinátor má funkci také "Poradce ve výběru vzdělání a kariéry". Jedná se o shromáždění a koordinaci veškerých dostupných informací o školách a kurzech v celé republice. Vše bude dostupné učitelům a studentům. Evidence prospěchu nových studentů Škola zřizuje evidenci prospěchu nových studentů. Po přijetí na školu je student monitorován po dobu šesti týdnů. Velmi důležitá je výměna názorů mezi učiteli, žáky a rodiči. V tomto raném období je snazší řešit všechny problémy. WWW, Internet Škola průběžně obnovuje Webové stránky k informování veřejnosti o veškerých aktivitách a událostech, které škola nabízí. Připravuje využívání Internetu pro informování rodičů www stránky, . Kontakty se zahraničím Škola připravuje kontakty podle seznamu škol ve Velké Británii. Pokračuje spolupráce s gymnáziem E.T.A. Hoffmanna v Bambergu. V Praze dne za rok 2000/200 strana - 6 -

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více