Jak se dostat na ekonomické fakulty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se dostat na ekonomické fakulty"

Transkript

1 Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková ekonomika, finance a účetnictví, marketing nabízí 36 vysokých škol, z toho je 18 soukromých. Obory související s hospodářskou politikou a veřejnou správou nabízí 22 vysokých škol, z toho je třetina soukromých a některé další fakulty se danou problematikou zabývají okrajově, nejedná se o hlavní oblast jejich výuky. Přijímací zkoušky : Přijímací zkoušky z matematiky a cizího jazyka formou písemných testů Úspěšnost přijetí: Na všechny ekonomické obory se každý rok hlásí přes 22 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane asi 60%. Průběh a délka studia : bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), studium managementu, cestovního ruchu, podnikové ekonomiky, financí a účetnictví, marketingu seznamuje studenty se strukturou podniku a jeho částmi,s finančním chodem podniku, marketingem, účetnictvím, základy psychologie a sociologie, základy obchodního práva, řízení zásob. Studium oborů souvisejících s hospodářskou politikou a veřejnou správou probírá právní předpisy a vše, co souvisí se spravováním obecních, krajských i státních úřadů úřady práce, sociálky, živnostenské úřady a další. V oblasti hospodářské politiky se studium zabývá historickou i současnou ekonomickou teorií o fungování trhu, zahraničního obchodu, bankovního systému nebo státního rozpočtu, seznámení s matematickým a statistickým aparátem, který je potřebný k tvorbě ekonomických modelů, ke statistice, analýze a prognózování ekonomických dat a hospodářských ukazatelů. Studium z celkového pohledu tedy seznamuje se způsoby, jak předvídat a jak ovlivňovat hospodářský vývoj ve státě. A jak to vypadá po studiu v praxi : Uplatnění z ekonomických škol je poměrně široké ve státní správě, v bankách, finančních společnostech, v marketingových odděleních různých podniků. Další možnost je pokračovat v doktorandském studiu, zabývat se vědeckou prací nebo vyučovat. Doporučené přípravné kurzy (nulté ročníky) a semestrální kurzy na přijímací zkoušky: JEDNOLETÝ INTENZIVNÍ PŘÍPRAVNÝ KURZ ZAMĚŘENÝ NA EKONOMICKÉ FAKULTY ( nultý ročník MATEMATIKA + CIZÍ JAZYK = VŠE, ČZU, FSV UK a další ekonomické fakulty) ANGLIČTINA - JEDNOLETÝ INTENZIVNÍ PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A K MATURITĚ ( nultý ročník ) Kompletní výběr všech kurzů najdete na

2 Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Veřejné vysoké školy: Vysoká škola ekonomická v Praze Je největší univerzitou poskytující ekonomické vzdělání v České republice, která je vysoce hodnocena jak doma, tak v zahraničí. Škola je rozdělena do 6 fakult, v jejichž rámci funguje 50 kateder a 11 specializovaných pracovišť. Studentům nabízí 30 studijních programů a 79 oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Na VŠE studuje v současné době více než studentů. Zájem o studium každoročně výrazně převyšuje kapacitu školy. Loni bylo podáno téměř 17 tisíc přihlášek, přičemž jen v případech bylo rozhodnuto o přijetí ke studiu. Výuku zabezpečuje téměř 700 kvalifikovaných akademických pracovníků (z toho 78 profesorů a 152 docentů) a řada externistů z praxe. Kromě odborných předmětů je velký důraz kladen také na studium cizích jazyků. Zájemci se mohou věnovat studiu angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny, portugalštiny, španělštiny, švédštiny, čínštiny a arabštiny. VŠE poskytuje studentům kvalitní zázemí a dobré podmínky pro studium. Specializovaná knihovna školy obsahuje přes 460 tisíc knih a 550 titulů periodik. Studenti mohou v areálu VŠE využívat téměř počítačů a bezdrátového internetového připojení. Pro mimopražské studenty je na kolejích připraveno asi lůžek. Od příštího akademického roku zahájí svou činnost také Středisko pro handicapované studenty. Škola disponuje vlastním sportovním zázemím. Studenti mohou využívat mimo jiné tenisové kurty či nové fitcentrum. Organizovány jsou rovněž letní a zimní sportovní kurzy. VŠE podporuje také rozličné zájmové aktivity studentů. Kromě řady sportovních oddílů zde působí pěvecký sbor, komorní orchestr, folklórní soubor, filmový klub a dva studentské časopisy. VŠE se úspěšně zapojuje do mezinárodní spolupráce. Škola má téměř 100 partnerských univerzit po celém světě. Patří mezi ně např. London School of Economics, Universität zu Köln nebo Universita Degli Studi di Bologna. Loni škola vyslala do zahraničí přes 300 studentů a téměř 400 zahraničních studentů naopak přijala. VŠE je rovněž členem Společenství evropských manažerských škol CEMS, ve kterém může být z každé země jen jediná univerzita. Absolventi VŠE se velmi dobře uplatňují na trhu práce a zastávají významné funkce jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu, obchodu, marketingu a do oblasti informačních technologií. V loňském výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který se zabýval uplatnitelností absolventů českých vysokých škol na trhu práce, se absolventi VŠE umístili na druhém místě. Současně bylo v rámci VŠE zřízeno Rozvojové a poradenské centrum, jehož posláním je především zprostředkování pracovních míst a stáží ve firmách, pořádání veletrhů pracovních příležitostí a psychologické a kariérové poradenství. Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta (ESF) byla založena roku 1990 jako první polistopadová fakulta Masarykovy univerzity a zahájila výuku v září Během své existence se vyvinula do podoby stabilizované instituce poskytující v současné době ekonomické vzdělání téměř čtyřem tisícům studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Hlavním posláním Ekonomicko-správní fakulty je rozvíjení výuky a výzkumu v oboru ekonomických věd. V oblasti výuky zajišťuje fakulta studium bakalářských a magisterských studijních oborů v prezenční a kombinované formě se zaměřením na ekonomii, ekonomické informační systémy, finanční podnikání, hospodářskou politiku a management, národní a podnikové hospodářství, regionální rozvoj a správu, dále pak na veřejnou ekonomiku. Na fakultě je možno studovat také obor l Administration publique veřejná správa, vyučovaný ve francouzštině, který je připraven ve spolupráci s Univerzitou Rennes ve Francii a je zaměřen na vzdělávání vysoce kvalifikovaných pracovníků pro veřejnou správu. Studenti absolvují odborné stáže a speciální kurzy v českých a francouzských veřejných institucích. Ve spolupráci s Filozofickou a Právnickou fakultou realizuje ESF bakalářské studium v oboru Evropská hospodářská, kulturní a správní studia. S cílem otevřít studium na fakultě pro více zájemců z praxe jsou do studijní nabídky zařazeny i výukové aktivity celoživotního vzdělávání. Výuka v celoživotním vzdělávání je realizována nejen v akreditovaných oborech a programech, ale i další aktivity jsou založeny na kontinuálním doplňování nových znalostí, schopností a kvalifikace. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU v Praze) je vzdělávací a vědecká instituce, která v souladu se zákonem o vysokých školách poskytuje vrcholné univerzitní vzdělání a rozvíjí tvůrčí, vědecké, pedagogické, sociální a kulturní činnosti v duchu národních, demokratických a humanitních tradic. Podílí se na přípravě vysokoškolsky vzdělané inteligence, přispívá k všestrannému rozvoji vzdělanosti. Slezská univerzita v Opavě V současné době zajišťuje výuku na OPF deset kateder: katedra ekonomie, katedra marketingu, katedra managementu a podnikání, katedra financí, katedra účetnictví, katedra matematických metod v ekonomii, katedra informatiky, katedra společenských věd, katedra komunikace a katedra tělesné výchovy. Dvě vědeckovýzkumná pracoviště působící v rámci OPF tvoří Ústav poradenských informací a Ústav malého a středního podnikání. Z dalších útvarů OPF patří k nejvýznamnějším Fakultní odborná knihovna a Informační centrum fakulty. Studentské organizace jsou reprezentovány pobočkou Mezinárodní studentské organizace AIESEC a Nadačním fondem pro kulturu a vzdělanost STUDENT. Při OPF působí Vysokoškolský sportovní klub. Pro studenty prezenčního, distančního a kombinovaného studia jsou k počátku akademického roku 2000/01 připraveny následující studijní programy: Studijní program Hospodářská politika a správa magisterské studijní obory Finance, Bankovnictví, Národohospodářství, Evropská unie, Veřejná ekonomika a správa, Sociální management bakalářské studijní obory Finance, Bankovnictví, Evropská unie, Sociální management, Veřejná ekonomika a správa, Finanční a celní správa, Peněžní a poštovní služby

3 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu je dynamickou složkou univerzity, a to zejména díky své moderně pojaté výuce s orientací na praxi a uplatnění absolventa. Silnou stránkou fakulty je dále aktivní zahraniční spolupráce v oblasti učitelských a studentských mobilit a řešení mezinárodních projektů; fakulta rovněž významně pokročila v internacionalizaci studia. Fakulta má své hlavní sídlo v historické budově v centru Hradce Králové a pro výuku také hojně využívá moderní novou budovu společné výuky, ve které se nacházejí zejména velké přednáškové místnosti a jedna z nejmodernějších univerzitních knihoven v republice. Na fakultě studuje více než 1800 studentů ve třech studijních programech. Úspěšně se rozvíjí mezinárodní spolupráce - v rámci získaných grantů měli a mají pracovníci a studenti možnost krátkodobých studijních pobytů na univerzitách ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Nizozemí, Řecku, Německu, Rakousku, Irsku a Portugalsku. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta připravuje v současné době technicko-ekonomické pracovníky v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Strojírenská technologie, zajišťuje přípravu učitelů v oboru Technická výchova pro Pedagogickou fakultu. Náplní fakulty je také vědecká a výzkumná práce. Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně patří k významným poskytovatelům vysokoškolského technicko - ekonomického vzdělání v zemi. Má přes dva tisíce studentů ve dvou bakalářských, dvou magisterských a jednom doktorském studijním programu. Poskytuje také prestižní studia MBA a řadu programů celoživotního vzdělávání. Fakulta je svým zaměřením orientována i na podporu podnikatelské sféry a širokou nabídkou programů celoživotního vzdělávání umožňuje zvyšování kvalifikace a získání akademického vzdělání také zájemcům z praxe studiem při zaměstnání. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky prošla od svého založení v roce 1995 dynamickým vývojem z pohledu počtu studentů, počtu pracovníků i počtu zabezpečovaných studijních programů. V současné době nabízí ve vzdělávací činnosti v prezenční a kombinované formě studia dva bakalářské, dva navazující magisterské a jeden doktorský studijní program. Rozvíjí formy celoživotního vzdělávání identické bakalářským a navazujícím magisterským studijním programům. Garantuje v rámci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dva bakalářské studijní programy realizované na Vyšší odborné škole ekonomické ve Zlíně v prezenční i kombinované formě. Zejména při výuce v kombinované formě studia a celoživotním vzdělávání jsou postupně aplikovány formy distančního e-learningového studia. Univerzita Pardubice Studenti si mohou vybrat bakalářské, magisterské, případně doktorské studijní programy v oblasti přírodních a technických věd orientované na chemii, chemické technologie, biotechnologie a biochemii, matematiku, elektrotechniku, informatiku, fyziku, problematiku dopravy a spojů a materiálové inženýrství, v oblasti společenských věd na obory ekonomické a veřejnosprávní, filologické, historické, filosofické a sociologické, také obory zdravotnické a související hraniční a interdisciplinární obory, nově také umělecké obory zaměřené na konzervační techniky a restaurování, celkem téměř z padesátky studijních programů s více než stovkou studijních oborů. Většina z nich je koncipována v souladu s Boloňskou deklarací a trendy vysokoškolského vzdělávání ve světě, to znamená ve strukturované podobě. Na tříleté bakalářské studijní programy navazují dvouleté magisterské programy a obory. Tři čtvrtiny všech studentů jsou zapsány do prezenční formy studia, nabízeno je i studium některých programů v kombinované formě. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava V současné době patří dlouhodobě Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava ke třem největším ekonomickým fakultám v České republice, studuje zde více než 5 tisíc studentů. V roce 2007 oslaví 30 let svého trvání, v rámci své existence si vydobyla velmi dobré postavení mezi ekonomickými fakultami v České republice a byla zařazena do A skupiny při hodnocení fakult v akreditačním řízení. Rovněž využívá výhod výuky zabezpečované celoškolskými katedrami, které jsou dobře vybaveny potřebnou infrastrukturou i pedagogy (výuka jazyků, tělesná výchova), studenti využívají zařízení kolejí a menz. Na bakalářské, magisterské a doktorské typy studijních programů navazují kurzy celoživotního vzdělávání, které fakulta organizuje, a společně s John Mores University v Liverpoolu (Velká Británie) nabízí prestižní studium MBA. Má dostatečnou možnost výběru schopných pedagogů, nabízí nadstandardní materiálně technické podmínky ( v roce 2005 uvedení do provozu 4 moderně vybavených počítačových učeben se 130 pracovními stanicemi; odkoupení a rekonstrukce objektu bývalé Agrobanky s cílem zlepšit prostorové podmínky pro výuku na fakultě). Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava je součástí univerzity s dlouhodobou tradicí, která byla založena již v roce Cílem Ekonomické fakulty je vybudování instituce, která bude stát v jedné řadě vysokých škol a vědeckých pracovišť, které budou schopny vychovávat absolventy a připravovat tvůrčí pracovníky, schopné pohybovat se svobodně v Evropě 21. století a podílet se na zajišťování jejího politického a kulturního rozvoje. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně V současné době má univerzita akreditováno 21 studijních programů s 25 studijními obory pro bakalářské studium, 12 studijních programů s 27 studijními obory pro navazující magisterské studium, 13 studijních programů se 17 studijními obory pro pětileté magisterské studium a 19 studijních programů s 29 studijními obory pro doktorské studium. V rámci studijních programů se mohou studenti rovněž individuálně profilovat v řadě odborných předmětů, jejichž obsahová náplň byla upravena s ohledem na potřeby spojené se vstupem České republiky do Evropské unie. Univerzita dále nabízí prostřednictvím výukových programů celoživotního vzdělávání zabezpečení kontinuálního obnovování znalostí a dovedností a získávání nové kvalifikace jak pro její absolventy, tak i pro široký okruh ostatních zájemců. Univerzita obrany Vzdělávací a výchovný proces na Univerzitě obrany je výrazně vojensky orientován. Studenti jsou vedeni k samostatnosti, tvořivosti, vytrvalosti, obětavosti a sebekázni. Výklad studovaných oborů lidského poznání je přednostně zaměřen na vojenské aplikace. Univerzitní vzdělání absolventů je však všestranné a umožňuje jejich široké celoživotní uplatnění ve vojenském i civilním životě.

4 Západočeská univerzita v Plzni Soukromé vysoké školy: Akademie Sting Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství Anglo-americká vysoká škola,o.p.s Bankovní institut vysoká škola Praha Evropský polytechnický institut Škoda auto a.s. vysoká škola Soukromá vysoká škola ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní Vysoká škola hotelová Vysoká škola Karla Engliše Vysoká škola obchodní Vysoká škola podnikání University of New York in Prague, s.r.o. Vysoká škola ekonomie a managamentu, s.r.o. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Středočeský vysokoškolský institut Rašínova vysoká škola Newton College, a.s. B.I.B.S. Brno Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Moravská vysoká škola Olomouc Doporučené učebnice ke studiu: Matematika - podklady k maturitě a k přijímacím zkouškám na ekonomické fakulty Autor: RNDr. J. Holinka PhD, Mgr. G. Gajdová Rozsah: 205 stran A4 Největší přípravná publikace matematiky pro přijímací zkoušky a důkladnou přípravu k maturitě. Obsahuje přehledné zopakování veškerého středoškolského učiva matematiky, včetně názorného výkladu učiva, příkladů s řešením a velkého množství procvičovacích testů, které svojí skladbou odpovídají přijímacímu řízení na vysoké školy. Na závěr jsou uvedeny přijímací testy "nanečisto" od Vysoké školy ekonomické a jiných ekonomických vysokých škol. Cena: 219 Kč Objednat Podrobné informace Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE pro rok 2007 Autor: Kolektiv autorů Rozsah: 100 stran A4 Kniha reaguje na změnu přijímacích testů VŠE z matematiky (proběhla 2004). Obsahuje vypracované, okomentované a vyřešené varianty přijímacích testů VŠE z matematiky. Seznámíte se s typovými příklady, které používá VŠE u přijímacích zkoušek. Řešení je i s postupem a komentářem. Pokud se hlásíte na VŠE rozhodně vám doporučujeme zakoupení této knihy. Cena: 249 Kč (běžná cena 289 Kč) Objednat Podrobné informace

5 Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE - kompletní soubor variant přijímacích zkoušek v roce 2006 Autor: Kaňka, Kaňková Rozsah: 86 stran A4 Doporučeno lektorkou na kurz Ekonomie!!! Tato publikace obsahuje kompletní soubor variant přijímacích zkoušek z matematiky v roce U všech variant jsou uvedeny výsledky. Cena: 89 Kč Objednat Podrobné informace Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE - třetí přepracované vydání Autor: Marta Rosická, Lada Eliášová Rozsah: 180 stran B5 Doporučená kniha na přípravné kurzy na ekonomické fakulty Cena: 176 Kč Objednat Podrobné informace Testy k přijímacím zkouškám na VŠE v Praze - francouzština, španělština, italština Autor: Pierre Brouland, doc. PhDr. Hlavičková, CSc. Rozsah: 115 stran A5 Ukázky testů k přijímacím zkouškám z francouzštiny, španělštiny a italštiny do magisterského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Soubor ukázkových testů vychází z formy i obsahu vstupních testů použitých. Jejich cílem je seznámit se základními gramatickými jevy a s vybranými nejfrekventovanějšími lexikálními okruhy, jejichž znalost se předpokládá při přijímacích zkouškách. Připojený klíč s řešením umožní snadnou kontrolu každé položky. Tento materiál je rovněž učební pomůckou v přípravných kursech, které pořádá Centrum doktorských a manažerských studií VŠE. Cena: 105 Kč Objednat Podrobné informace Chcete se dostat na ekonomickou fakultu? 1. díl - matematika Autor: M. Lampart Rozsah: 171 stran A5 Matematika (1. díl) - kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na ekonomických fakultách, obsahuje teoretické shrnutí problematiky příkladů z minulých přijímacích zkoušek s řešením. Cena: 199 Kč Objednat Podrobné informace Chcete se dostat na ekonomickou fakultu? 2. díl - ekonomický přehled Autor: I. Kotlán, P. Skalka, P. Kotlán Rozsah: 179 stran A5 Ekonomický přehled (2. díl) - kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na ekonomických fakultách, obsahuje teoretické shrnutí problematiky příkladů z minulých přijímacích zkoušek s řešením. Cena: 199 Kč Objednat Podrobné informace Knihy si můžete objednat na kde najdete dalších 350 učebnic a testů na všechny obory a fakulty.

6 Zdarma poradenství - poradíme Vám : Jak vybrat vysokou školu Jak se připravit na přijímací zkoušky Jak se připravit na maturitu A zodpovíme všechny další otázky osobně v naší agentuře AMOS, telefonicky, mailem Mnoho dobrých rad najdete: Časopis Kam Po Maturitě - Katalog pomaturitního vzdělávání, který obdržíte jako maturant u svého výchovné poradce 2x ročně (říjen a leden) nebo v elektronické podobě na

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Vysoké školy v České republice

Vysoké školy v České republice istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ.

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ. číslo 23 / září 2014 n 35 Kč slavíme 16 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ JAK SE PŘIpraVIT NA PŘIJÍMací ZKOUŠKY A MatURITU DNY OteVŘenÝCH DVEŘÍ DO KOnce ROKU

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 23. 1. 2014 Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 2 vysoké školy vysoké školy hospodářské noviny hodnotí 60 fakult Na kterou školu zamířit po maturitě julie Daňková julie.dankova@economia.cz

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více