VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále škola) předkládá v souladu s ustanovení vyhlášky č. 15/2005 Sb. výroční zprávu o činnosti školy, školní stravovny za školní rok 2013/2014 a výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace za rok Vypracoval: Mgr. Martin Mikuš Projednáno v pedagogické radě: Schváleno školskou radou podpis předsedy: 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Organizace studia Zabezpečení provozu Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o počtu žáků Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Údaje o spolupráci se sociálními partnery Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnost Zpráva výchovného poradce Údaje o řízení školy Údaje o zapojení do projektů Základní údaje o hospodaření školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti Závěr

3 1. Základní údaje o škole název: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace sídlo: Broumovská 847/7, Liberec 6, zřizovatel: Statutární město Liberec (Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1) IČO: ředitel školy: PaedDr. Vladimír Bůta Mgr. Věra Dostrašilová (zastupující řed.) od Mgr. Martin Mikuš zástupce ředitele: Mgr. Martin Mikuš Mgr. Věra Dostrašilová od Mgr. Jana Krauseová zařazení do sítě: kapacita školy: Tabulka 1 Základní škola IZO kapacita 580 žáků Školní družina IZO kapacita 180 žáků Školní výdejna IZO žáků spojení: web: tel: školská rada: zřízena (Město Liberec) počet členů: 3 mimoškolní nebo občanská sdružení působící ve škole: Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Základní škole, Liberec, Broumovská 847/7 3

4 2. Organizace studia 2.1 ŠVP Škola vyučovala v roce 2013/14 v ročníku dle vlastního školního vzdělávacího plánu Škola pro všechny. Tento plán je každoročně vyhodnocován pedagogickým sborem. V odloučeném pracovišti na ZŠ Dobiášova 1. C se vyučovalo dle vzdělávacího plánu ŠVP pro ZV Učíme se pro sebe, a to z důvodu plánovaného převodu této třídy pod ZŠ Dobiášova. Tento krok se uskutečnil k Výuka cizích jazyků Tabulka 2 Vyučováni žáci ročníku: Časová dotace: (hodin týdně) Počet žáků: Anglický jazyk 3., 6., , 5., 8. 4 Německý jazyk Francouzský jazyk Výuka angličtiny probíhá ve všech ročnících posilováním počtu hodin disponibilními. V prvním ročníku je hodinová dotace rozložena do dvou polovin dvakrát týdně. Další příležitosti jazykové výuky se uskutečňují formou volitelného předmětu a mimoškolních jazykových kurzů. 2.3 Volitelné a nepovinné předměty Nabídka volitelných předmětů je realizována pro žáky ročníků. Letošní volba volitelných předmětů byla velmi ovlivněna rozhodnutím MŠMT zavést povinný druhý cizí jazyk od 7. tříd. Žáci si z nabízených volitelný předmětů vybírají dva. 8.třída: Německý jazyk, Francouzský jazyk, Anglická konverzace, Angličtina hrou 9.třída: Německý jazyk, Francouzský jazyk, Výtvarné činnosti 2.4 Zájmové kroužky Škola se snaží širokou nabídkou zájmových kroužků přilákat rodiče a jejich děti. Proto se nabídka kroužků v roce 2013/14 výrazně zvýšila. Velká poptávka byla zejména po sportovních kroužcích na prvním stupni, proto vznikly nové kroužky: Sportovní hrátky (1. třídy), Pohybové aktivity ( třída). Většina kroužků je realizována pedagogickými zaměstnanci školy, v některých případech působí na naší škole externí lektoři. 4

5 Tabulka 3 - zájmové kroužky ve školním roce 2013/14 Druh zájmového kroužku Počet zájmových kroužků sportovní 6 výtvarný 3 taneční a dramatický 3 jazykový 3 počítačový 3 vaření 1 příprava na střední školu Výuka v oblasti ICT Škola plně využívá moderního počítačového vybavení ve dvou učebnách. Výuka ICT tedy probíhá nejen v 5., 6. a 7. třídách dle ŠVP, ale také průběžně ve všech předmětech. 3. Zabezpečení provozu Škola se nachází na sídlišti Broumovská a v letošním školním roce oslavila 30. výročí založení. Věková křivka obyvatel sídliště kopíruje celoliberecký trend a počet žáků tedy nadále přibývá. Formou státních dotací byla v nedávné době provedena postupná rekonstrukce školy - poslední akce: prostory tříd druhého stupně a tělocvična byla ukončena v roce Rekonstrukce se opravdu podařila a žáci i rodiče velmi kvitují úroveň vybavení tělocvičen, sociálního zařízení, či odborných učeben. Ve všech třídách a kabinetech rekonstruované části je zavedena internetová síť. V letošním roce se nám podařilo ve výhodné akci realizovat nákup a instalaci tří interaktivních tabulí a tím se nám jejich počet k zvýšil na sedm. Dále máme šest dataprojektorů s promítacími plátny a dvě počítačové učebny s celkem 38 pracovními místy. Velkou kaňkou za rekonstrukcí zůstávají nedokončené pavilony CF1 a CF2, tedy ředitelství, družiny a šatny. Celá školní budova tak působí nedokončeně, a protože zmiňované pavilony jsou z hlavní strany, vyvolává pocit, že rekonstrukce proběhla jen v malé části školy. Součástí školy jsou i tři sportovní hřiště. Dvě z toho se nachází přímo v areálu školy. Využívaná jsou nejen školní družinou, ale pedagogy tělesné výchovy. Dále pak velký sportovní areál v ulici Plátenická. Tento areál obsahuje atletický ovál o délce 250 metrů, fotbalové hřiště a sektory na dílčí atletické disciplíny. Tento sportovní areál škola spravuje, ale v posledních letech máme velký problém se zarůstáním antukového atletického oválu plevelem, který se rozrostl do obrovských rozměrů. Problém by se dal vyřešit položením dráhy z tartanové hmoty, potom by byl areál možný využívat i pro sportování veřejnosti, která má jinak na sídlišti Broumovská jen velmi malou nabídku sportovního vyžití. Areál navštěvují kromě naší školy také ZŠ Oblačná, ZŠ Doctrina a ZŠ speciální Gollova. V rámci nedávné rekonstrukce bylo na škole vybaveno mnoho odborných učeben, viz níže, které velmi výrazně zvýšily úroveň vzdělávacího procesu. Kmenové učebny: 19 5

6 tříd. 1. stupeň počet ž. 1. stupeň průměr na třídu tříd 2. stupeň počet ž. 2. Stupeň průměr na třídu VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC, BROUMOVSKÁ 847/7 za školní rok 2013/2014 Tabulka 4 - odborné učebny: Druh odborné učebny Maximální kapacita Z kapacitních důvodů využívána jako kmenová učebna (ano/ne) Poznámka Počítačová učebna 1 23 Ne Počítačová učebna 2 15 Ne dataprojektor Jazyková učebna 1 24 Ne sluchátka a mikrofony Jazyková učebna 2 24 Ne interaktivní tabule Interaktivní učebna 1 30 Ne druhý stupeň Interaktivní učebna 2 30 Ne první stupeň Chemie 30 Ne dataprojektor Přírodopis 30 Ne dataprojektor Fyzika 30 Ne interaktivní projektor Výtvarná výchova 30 Ne Hudební výchova 30 Ne Tabulka 5 - počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce (stav k ) kapacita 26 a méně , Rámcový popis personálního zabezpečení školy V roce 2013/14 proběhla na naší škole poměrně rozsáhlá výměna zaměstnanců. Hlavní důvod byl pochopitelně odchod bývalého pana ředitele Bůty (na vlastní žádost) a paní zástupkyně Dostrašilové (odchod do důchodu) a s tím spojený přesun učitelů M. Mikuše a J. Krauseové do vedení školy. Další změnu způsobil odchod paní učitelky na výtvarnou výchovu na mateřskou dovolenou. Z těchto důvodů byli ve výběrových řízeních vybráni noví zaměstnanci. Ve všech pěti případech se jednalo o pedagogy do 30 let věku, z toho tři byli muži. Dva noví zaměstnanci ještě nemají dokončené pedagogické vzdělání, ale studují a tím splňují podmínky novely zákona o pedagogických pracovnících. Podíl mužů v pedagogickém sboru byl dlouhodobě velkým nedostatkem školy, nyní se již blíží stavu, který bychom si představovali. Velkou změnou byla i výměna na pozici hospodářky školy, kde původní paní hospodářka odešla na vlastní žádost po dlouhodobé nemoci. Na rodičovské dovolené jsou v současné době dvě učitelky. Kvalifikovanost pedagogů je na velmi vysoké úrovni. Všichni, kteří dosud kvalifikovaní nejsou, již zahájili studium a splňují tak podmínky zákona 563/5004 o pedagogických pracovnících. 6

7 Tabulka 6 - pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé ZŠ) Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 2/1 6/5 3/3 14/14 1/0 26/23 nesplňuje 2/0 1/0 1/0 4/0 Tabulka 7 - pedagogičtí pracovníci (pouze vychovatelé ŠD případně ŠK) 51 až Kvalifikační do 30-ti 31až 40 let 41 až 50 let důchodový předpoklady let věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 1/1 1/1 2/2 2/2 6/6 nesplňuje Tabulka 8 - odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost celkově (k ) Počet (přepočtení na plně zaměstnané) Z toho bez odborné kvalifikace 29,105 2,05 Komentář: Procento kvalifikovaných je téměř 93%. Z počtu 2,05 nekvalifikovaných zahájilo studium učitelství na vysoké škole 1,74. Tabulka 9 specializované činnosti Z toho specializované činnosti Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1 1 školní metodik prevence 2 2 koordinátor školního vzdělávacího programu 1 1 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor environmentální výchovy 0 0 Tabulka 10 - Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň Ročník Celkem Ú % P % O % N % hodin Celkem 1. stupeň

8 Tabulka 11 - Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň Vyučované Celkem Ú % P % O % N % předměty hodin Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Chemie Fyzika Informatika Tělesná výchova Občanská výchova Výchova ke zdraví Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní činnosti Celkem 2. stupeň Komentář: Poměrně vysoké číslo hodin vyučovaných neaprobovanými učiteli na druhém stupni (13%) řešíme. Téměř všichni dotyční učitelé již zahájili a někteří již dokončují svá studia na vysoké škole. Vysvětlivky: N nevyhovující Ú úplná kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy i pro daný vyučovací předmět) O - pouze odborná (učitel splňuje kvalifikaci pro daný předmět, ale nemá kvalifikaci pro daný typ školy) P pedagogická kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět) Tabulka 12 - další vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Typ vzdělávacího programu, studia Pořadatel Počet účastníků Dovednosti s interaktivní tabulí Smart board AV Media 11 Vzdělávání v oblasti sociologických problémů, prevence patologických jevů ve škole, komunikace Mgr. Veselá 18 Vzdělávání v oblasti jazyků (pravidelné jazykové kurzy, konference různé 11 Semináře činnostního učení (kurzy se zaměřením na konkrétní předměty fyzika, chemie, matematika) TUL, NIDV 6 Profesní růst zástupců ředitele NIDV 1 Kvalifikační studium ředitelů NIDV 1 Doplňující didaktické studium německého jazyka UK Praha 1 Výchovné poradenství UK Praha 1 Kombinované studium učitelství 2. stupeň TUL 3 Konference k vedení projektu Comenius NAEP 1 Školení pro zdravotníky škol různé 2 8

9 5. Údaje o počtu žáků Tabulka 13 počty žáků za jednotlivá odloučená pracoviště Pracoviště Celkový Z toho Celkový Z toho ve Individuálně počet tříd speciálních počet žáků speciálních třídách integrovaných ZŠ Broumovská ZŠ Dobiášova Celkem Tabulka 14 - zápis žáků k přijetí do prvního ročníku pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Tabulka 15 - Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 0 0 Tabulka 16 - výkon státní správy rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele školy na základě dle 46, odst. 1 a 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. (přijetí k základnímu vzdělávání) dle 3, odst.. 2a) zákona č. 564/90 Sb. (odklad povinné šk. docházky), následně 37 zák. č. 561/2004 Sb. dle 49 odst. 1 a 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. (přestup žáka) počet Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Tabulka 17 - přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 15 7 Nehodnocen 1 0 z toho počet žáků, u kterých bylo použito slovní hodnocení dle 15 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb. 0 0 Tabulka 18 - údaje o výchovných opatřeních Pololetí Počet žáků PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ PTU pochvala třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele PŘŠ pochvala ředitele školy DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy 9

10 Tabulka 19 - počty zameškaných hodin (v součtu za I. a II. pololetí) Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Tabulka 20 - počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8. leté 6. leté 4. leté SOŠ SOU SOU OU Neumístěn Celkem gym. gym. gym. obory s mat. obory s mat Údaje o spolupráci se sociálními partnery 7.1. Spolupráce s jinými školskými zařízeními Škola úzce spolupracuje s pedagogickou fakultou Technické univerzity Liberec. Tři učitelé přímo vedli souvislou pedagogickou praxi, dalších osm učitelů a vychovatelek vedlo průběžnou pedagogickou praxi. Škole byl přiznán titul Fakultní škola PF TU a je vedena jako "magnetová", tj. s možností okamžitého použití pro PF. Úzká spolupráce tradičně trvá s blízkými školami. - MŠ Motýlek - společný projekt (návštěva dětí v prvních třídách, návštěva v počítačových učebnách, pomoc při oslavě Dne dětí ) - SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská projekt na podporu technických předmětů a vzdělávání žáků - Gymnázium F. X. Šaldy - spolupráce a poznávání jiných odborných učeben v rámci laboratorních prací - ZŠ Oblačná, ZŠ speciální Gollova, ZŠ Doctrina spolupráce při provozních otázkách školního hřiště Plátenická. 7.2 spolupráce se sociálními institucemi - Pedagogicko-psychologická poradna Liberec Služeb poradny využívají učitelé 1. i 2. stupně při řešení problémů žáků s poruchami učení. Ve spolupráci a po konzultaci s PPP bylo 6 žáků s poruchami učení a chování integrováno byl pro ně vytvořen individuální plán. - Odbory sociální péče Magistrátu města Liberce Vždy šlo o řešení problémů konkrétních žáků s konkrétními kurátorkami. - V klub Liberec a organizace Maják S těmito institucemi dlouhodobě pracujeme na preventivní pomoci mládeži i třídnímu kolektivu. 10

11 7.2. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči byla jednou z věcí, na které jsme se v tomto školním roce zaměřili. Především šlo o sblížení rodičů a pedagogů, a to těmito způsoby: - Uveřejnění služebních ových adres všech pedagogů na webu školy - Organizace akcí pro rodiče: o Vánoční jarmark s akademií (nejen k 30. výročí školy) o Lampionový průvod + pálení čarodějnic o Sportovní den pro děti a rodiče ke Dnu dětí Dále se rodiče mohou zapojit do dění školy prostřednictvím Sdružení rodičů dětí a přátel školy. V každé třídě je zvolen důvěrník, který je pak zástupcem dané třídy v radě SRPDŠ. Všechny výše uvedené novinky byly rodiči hodnoceny velmi pozitivně. 8. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnost 8.1. Přehled významných výchovně vzdělávacích akcí pro žáky Na začátku školního roku jsme tradičně připravili harmonizační dny pro žáky 6. ročníku s výjezdem do Lužických hor, obce Kytlice. Členové tanečního kroužku TYK TAK se dvakrát v průběhu roku zúčastnili soustředění. Jednou ve škole a v době letních prázdnin v Rokytnici nad Jizerou. Mimo tanečních soutěží vystupují žáci na všech akcích školy pro veřejnost. Pravidelný lyžařský výcvikový kurz se pro vybrané žáky prvního stupně uskutečnil začátkem ledna v Rokytnici nad Jizerou. Výcvik pro žáky 7. ročníku se v letošním roce neuskutečnil pro malý počet zájemců. Realizace proběhne v roce 2014/15 společně pro 7. a 8. třídy. Tradičně se žáci jednotlivých tříd zúčastňují kulturních akcí zejména v kulturním středisku Lidové sady a v Naivním divadle. Akce jsou vybírány s ohledem na mezipředmětové vazby, kritériem výběru bývají též zkušenosti s kvalitou akcí v předchozím období. Kolektivy žáků se zúčastnily vesměs úspěšně sportovních postupových soutěží ve florbalu, volejbalu, basketbalu, fotbalu a v dalších sportech. Některá soutěžní kola zajišťovali učitelé naší školy. Celá škola se zúčastnila projektu Česko sportuje moje olympiáda organizovaném Českým olympijským výborem a díky množství vykonaných aktivit (sportovní výsledky, motivační videa, výtvarné plakáty ) vyhrála zájezd do Olympijského parku v Praze na Letné. Tam jelo 40 žáků z celé školy. O celé akci vyšel článek v Libereckém zpravodaji. V rámci projektových dnů jsme oslavili významné výročí Ještědu, všichni žáci se zapojili do projektového dne Zdravá výživa, který byl realizován v rámci projektu Comenius. Žáci se zúčastnili vzdělávacích akcí v rámci prevence sociálně patologických jevů, akcí zdravotní prevence a akcí s ekologickou tématikou. Žáci třídí odpad a škola zajišťuje jeho odvoz. Škola uspořádala první ročník vánočního jarmarku. Tento rok spojený s oslavou 30. výročí založení školy. 11

12 Školní výlety se realizují několikadenní sportovními pobyty jednotlivých tříd v závěru školního roku v různých lokalitách. Školní družina každoročně pořádá první prázdninový týden Tábor školní družiny. Letos se tato akce pro 40 dětí uskutečnila v Příchovicích v Jizerských horách. Pro veřejnost, hlavně zájemce o naši školu, se uskutečnil Den otevřených dveří, dále také Lampionový průvod a Den dětí se soutěžemi pro děti i rodiče. V červnu proběhla úvodní schůzka s rodiči přijatých dětí do prvního ročníku. Škola nezapomíná ani na bývalé zaměstnance. Ti jsou zváni na předvánoční společné posezení do školy a na významné akce v průběhu školního roku Mezinárodní akce a projekty V květnu 2013 proběhl zájezd do Paříže, kterého se letos zúčastnilo 38 žáků a dva pedagogové. Tento zájezd probíhá vždy jednou za dva roky a střídá se s jazykově zaměřeným zájezdem do Velké Británie, kde žáci bydlí v hostitelských rodinách. Velkou akcí, která ve škole probíhá, je tříletý projekt Comenius partnerství škol. Spolu s naší školou je v něm zapojeno 7 škol z evropských zemí (Turecko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Polsko, Estonsko). V každé zemi proběhne, nebo již proběhla, schůzka za účasti učitelů i žáků. Každá schůzka má určité téma, které žáci průběžně ztvárňují. Vytvořená díla jsou prezentována nejen na schůzkách, ale společně se zprávou ze zahraniční návštěvy i v místním tisku a televizi. Dlouhodobě spolupracujeme se třemi zahraničními školami. Zakladna šula Žary dvakrát ročně schůzka za účasti 40 žáků každé školy Společný projekt Euroregionu Nisa se školami: - Serbska narodna šula "dr.m.grólmusec" Radwor (Německo) - Szkoła Podstawowa v Rząsinach (Polsko) - Jednou ročně sraz všech tří škol na bázi sportovně vědomostních soutěží Úspěchy žáků Taneční klub TYK TAK: Tým žáků tříd Matěj Ptáček Daniela Joštová Michael Walter Tobiáš Čáp Eliška Laurinová 1. místo na MS Urban Street dance WADF 2 x 3. místo na MČR Taneční skupina roku 2. místo v okresním kole ve vybíjené 1. místo v okresním kole Pythagoriády, kategorie 5. třída 7. místo v okresním kole Matematické olympiády, 7. třída 3. místo v okresním kole Matematického klokana, 3. třída 8. místo v okresním kole olympiády v angličtině, třída 11. místo v okresním kole olympiády v angličtině, třída 12

13 9. Zpráva výchovného poradce 9.1 Prevence v oblasti sociálně patologických jevů Záškoláctví: Na prvním stupni nebyl za celý školní rok řešen problém s neomluvenými hodinami. Na druhém stupni byly za 1. pololetí vykázány 4 neomluvené hodiny, za 2. pololetí 29 neomluvených hodin, celkem 33 neomluvených hodin. V podstatě se nevyskytly větší problémy, pouze opakované pozdní příchody a nedodání omluvenky. Krátkodobá záškoláctví byla vždy řešena s rodiči. Výchovná komise řešila několik případů chování žáků, které přesahovalo rámec zásad školního řádu a slušného chování žáků, ať už šlo o vztahy mezi spolužáky, nebo jednání k dospělým. Při dobré spolupráci rodičů se většina negativních jevů dařila odstranit. Prvky šikany se bohužel projevují i na této škole, ale šlo převážně o šikanu lehčího rázu. Včasným řešením se předešlo opakovaným či závažnějším formám projevu šikanování. Škola preventivně projednává tuto problematiku jak s rodiči na třídních schůzkách, tak se žáky formou přednášek, diskusí v hodinách občanské výchovy, výchovy ke zdraví, připomínáním pravidel slušného chování a nutností dodržovat školní řád. Základní pokyny jsou zveřejněny také na webových stránkách školy. Konkrétní sexuální obtěžování řešila škola ve spolupráci s PČR v průběhu března a dubna Protože v okolí školy je několik míst, kde se občas vyskytují úchylní jedinci, oznámila škola několikrát z popudu SRPDŠ žákům toto nebezpečí, většinou diskrétně třídními učiteli a učiteli občanské výchovy, výchovy ke zdraví, případně tělesné výchovy. Prevence drogových závislostí (alkohol, nikotin, drogy) Bohužel je velmi častým jevem kouření našich stávajících i bývalých žáků, ale i dalších mladistvých v prostoru mezi školou a nákupním centrem Korint. Škola má jen velmi omezené možnosti tomu zabránit, přestože se neustále věnujeme prevenci. S drogami jsme se za celý školní rok nesetkali, přesto jsme se zapojili do preventivního programu "Škola bez drog". Prevence školní neúspěšnosti Hlavní oblastí působení školy je výše zmíněná spolupráce s PPP s následnou integrací těchto žáků. Podpora integrace zdravotně postižených žáků Na škole máme jednoho žáka ve třetím ročníku se zdravotním postižením Aspergův syndrom, jenž má z těchto důvodů zpracován individuální vzdělávací plán ve spolupráci s SPC Turnov. Péče o talenty je směřována k individuální přípravě žáků na soutěže, olympiády. 13

14 9.2 Vzdělávací akce organizované pro žáky - pravidelné poučení o bezpečnosti na začátku roku, před zimním obdobím, před všemi prázdninami a před školními výlety - preventivní program "Škola bez drog" - systematická profesní příprava ve spolupráci s Úřadem práce, návštěva veletrhu vzdělávání EDUCA, kariérní poradenství při výběru střední školy, zavedení povinného předmětu v devátém ročníku Volba povolání - Ve spolupráci s Českým červeným křížem a Týmem bezpečnosti Libereckého kraje proběhly pro žáky přednášky na téma Zdravověda první pomoc, kterých se zúčastnili všichni žáci1.stupně ZŠ. - celoroční příprava na zkoušky Průkazů cyklistů - žáci 4. ročníků - vzdělávací a soutěžní program na Dopravním hřišti ve spolupráci s Policií a Červeným křížem pro páté třídy v červnu spolupráce s V klubem program na preventivní pomoc mládeži ve školním kolektivu - spolupráce s organizací Maják o programy Nejsem sám a Formování třídního kolektivu (5. B) o Společně proti kouření osmé třídy o Alkohol a kouření šesté třídy o Sexualita osmé třídy o Pohlavně přenosné choroby devátá třída - ve spolupráci s Policií ČR proběhly pro žáky přednášky na téma: o Kyberšikana všechny třídy druhého stupně o Trestní odpovědnost osmý a devátý ročník 9.3 vzdělávací akce, kterých se zúčastnili pracovníci školy V rámci provozních porad školy proběhly konzultace výchovné poradkyně a metodiček primární prevence na téma - minimální preventivní program, metodika řešení šikany, záškoláctví. Výchovná poradkyně se pravidelně zúčastňuje všech akcí a školení pořádaných pro výchovné poradce. Metodičky prevence se zúčastnily Krajské konference primární prevence, Školního programu proti šikanování. Tabulka 21 speciální pedagogické funkce s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem Školní Speciální Výchovný Metodik Asistent Logoped psycholog pedagog poradce prevence pedagoga

15 10. Údaje o řízení školy 10.1 Vize a cíle Bývalé vedení školy bohužel nezanechalo žádný strategický dokument v oblasti dlouhodobých cílů. Ředitel se zavazuje vypracovat Dlouhodobý záměr školy na období Tento dokument bude obsahovat strategické cíle školy a vzdělávací strategie stanovené ve střednědobém horizontu. Pro školní rok je zpracován celoroční plán práce školy, který je rozpracováván do měsíčních akčních plánů. V průběhu školního roku jsme přešli k elektronickému plánování s využitím programu Outlook. Systém propojuje osobní diáře pedagogů s celoškolním akčním plánem. Hlavním úkolem zůstává sjednotit pohled pedagogických i ostatních pracovníků školy na cílech, strategiích a celkové filozofii školy Struktura řízení Školu řídí ředitel, jemuž je podřízen jeho statutární zástupce. Širší pedagogické vedení školy dále tvoří výchovná poradkyně, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT, vedoucí vychovatelka a vedoucí provozní jednotky, která koordinuje práci školní výdejny. Řediteli školy jsou podřízeni hospodářka školy a školník, který řídí pracovnice úklidu Informační systémy Pro maximální využívání elektronické sítě pro vnitřní a vnější komunikaci školy pokračovaly v průběhu roku práce na zkvalitnění vybavení ICT technikou. Celý areál školy je pokryt sítí Internet. Vnitřní síť školy o rychlosti 100Mb/sec je dostupná ve všech budovách školy. Ve všech kabinetech a sborovně je pedagogům k dispozici počítač s přístupem k programu Bakaláři, kde je uložena školská matrika. Aktuální informace a zajištění komunikace mezi pedagogy a vedením školy probíhá elektronickou poštou a nástěnkou ve sborovně. Odborná pedagogická diskuze a projednávání záležitostí žáků probíhají formou pohovorů, provozních a pedagogických rad (5krát ročně). Před kanceláří školy je umístěna tabule s aktuálními informacemi pro pracovníky školy a jsou zde k dispozici všechny veřejně dostupné dokumenty školy. Vnější informační systém využívá kvalitních pravidelně aktualizovaných webových stránek školy, měsíčních plánů pro rodiče s náplní školní práce tak, aby rodiče měli přehled o programu jejich dítěte ve škole. Třídní schůzky probíhají pro všechny ročníky 2x ročně. Kromě toho mají rodiče možnost dojednat si konzultace s vyučujícími nebo výchovnými poradci Kultura školy Přestože na škole není zřízena odborová organizace, zajišťují péči o pracující sami pracovníci školy ve spolupráci s vedením na nadstandardní úrovni (společenské a kulturní akce pro současné i pro bývalé zaměstnance, finanční příspěvky FKSP, sledování životních a pracovních jubileí, apod.). Bývalí zaměstnanci školy jsou zváni k předvánočnímu posezení s aktivními pracovníky školy. Na postupném zlepšování pracovního prostředí se stále více podílejí učitelé a ostatní pracovníci školy. Nejde jen o prostředí tříd, ale též kabinetů a dalších prostor školního areálu. 15

16 Investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendia Provozní náklady Celkem Schválený hosp. výsledek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC, BROUMOVSKÁ 847/7 za školní rok 2013/ Údaje o zapojení do projektů Tabulka 22 zapojení do projektů Název projektu Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ Comenius Partnerství škol Dotační titul ESF - OPVK NAEP Dům zahraničních služeb 12. Základní údaje o hospodaření školy Příjemce / Partner SML Liberec ZŠ Liberec, Broumovská Získané prostředky ,-Kč Tabulka 23 mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel ESF - OPVK školní pomůcky, SW, mzdy NAEP (projekt Comenius) cestovní výlohy, pojištění dary Tabulka 24 - z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ Státní dotace Dotace obce Poplatky Hosp. Ostatní Celkem žáků činnost Tabulka 25 - z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část včetně ŠJ Údaje o výsledcích inspekční činnosti Krajská hygienická stanice Libereckého kraje provedla dvě kontroly ( a ) vykonané podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 255/2012 Sb. O kontrole (kontrolní řád). Obě kontroly nenašly žádná pochybení byla odborem kontroly a interního auditu statutárního města Liberec provedena následná kontrola zaměřená na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole organizace uskutečněné v roce Nedostatky a nápravná opatření byla splněna částečně. Ve dnech byla odborem kontroly a interního auditu statutárního města Liberec provedena veřejnosprávní kontrola ve smyslu ustanovení 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 255/2012 S., zákon o kontrole (kontrolní řád). Na základě provedené kontroly byla započata jednání o změně účetní firmy. Více v přílohách. 16

17 14. Závěr Jsme škola bez konkrétního zaměření, jak říká náš ŠVP škola pro všechny. Přesto máme své cíle a priority. První z nich je výuka jazyků, primárně angličtiny, a proto máme oproti RVP tyto hodiny významně posíleny. S výukou angličtiny začínáme již od první třídy. Dále se snažíme žákům umožňovat zahraniční kontakty, a to zejména formou výměnného projektu Comenius, který je na naší škole již podruhé v krátké době, a také formou kroužků s rodilými mluvčími. Druhou prioritou je posílení vztahu dětí ke sportu. Věříme, že tak je dokážeme odlákat od nástrah, jakými jsou pro dnešní mládež drogy, alkohol, nebo počítačové hry. Tento bod realizujeme pomocí velkého množství sportovních zájmových kroužků, ale i mimoškolních akcí, jako jsou lyžařské výcviky, školy v přírodě apod. Snažíme se také otevřít školní hřiště Plátenická v odpoledních hodinách pro veřejnost. Ale to s sebou přináší nemalé náklady na údržbu a ostrahu. Tyto náklady bychom chtěli v příštích letech řešit pomocí dotačních zdrojů. Naplnění školy žáky oproti kapacitě je na 73%. Díky rekonstrukci máme několik původně kmenových učeben předělaných na odborné (viz. Tabulka 4). Tím sice výrazně snižujeme kapacitu školy, ale zároveň zvyšujeme úroveň výuky. Demografický trend patrný v celém Liberci ukazuje na velký počet dětí v mateřských školkách. Na tuto situaci se snažíme připravit pomocí žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalých šaten na tři kmenové třídy. Tento projekt by se měl realizovat do dvou let, což by zvýšilo kapacitu školy a plně by pokrylo plánované navýšení počtu žáků. Velkou výhodou školy je možnost pronájmu nebytových prostor. Ta je dána především nedokončenou rekonstrukcí jídelny, která byla původně připravována jako vývařovna se spoustou skladovacích prostor, ale nyní slouží pouze jako výdejna. Tyto volné prostory můžeme pronajímat v rámci doplňkové činnosti a utržené peníze nám pomáhají vylepšit napnutý provozní rozpočet. Tato částka je využívána především na zkvalitnění prostředí školy (dovybavení tříd, odborných učeben ) a školního hřiště. Naopak velkým mínusem naší školy je nedokončená rekonstrukce hlavního bloku. V něm se nachází ředitelství, sborovny, družiny a jedna počítačová místnost. To přináší problémy nejen z hlediska plýtvání energiemi (zastaralost topného systému, nezateplení fasády ), ale i z hlediska reprezentativního. Tato strana je čelní, nejvíce viditelná, a proto výrazně zhoršuje celkové vnímání školy lidmi a nevytváří pozitivní image. Ve spolupráci s Magistrátem města Liberec se snažíme tuto situaci řešit a věříme, že se to v dohledné době podaří. 17

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Osnova je v souladu s ustanovením 10

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více