VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále škola) předkládá v souladu s ustanovení vyhlášky č. 15/2005 Sb. výroční zprávu o činnosti školy, školní stravovny za školní rok 2013/2014 a výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace za rok Vypracoval: Mgr. Martin Mikuš Projednáno v pedagogické radě: Schváleno školskou radou podpis předsedy: 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Organizace studia Zabezpečení provozu Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o počtu žáků Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Údaje o spolupráci se sociálními partnery Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnost Zpráva výchovného poradce Údaje o řízení školy Údaje o zapojení do projektů Základní údaje o hospodaření školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti Závěr

3 1. Základní údaje o škole název: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace sídlo: Broumovská 847/7, Liberec 6, zřizovatel: Statutární město Liberec (Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1) IČO: ředitel školy: PaedDr. Vladimír Bůta Mgr. Věra Dostrašilová (zastupující řed.) od Mgr. Martin Mikuš zástupce ředitele: Mgr. Martin Mikuš Mgr. Věra Dostrašilová od Mgr. Jana Krauseová zařazení do sítě: kapacita školy: Tabulka 1 Základní škola IZO kapacita 580 žáků Školní družina IZO kapacita 180 žáků Školní výdejna IZO žáků spojení: web: tel: školská rada: zřízena (Město Liberec) počet členů: 3 mimoškolní nebo občanská sdružení působící ve škole: Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Základní škole, Liberec, Broumovská 847/7 3

4 2. Organizace studia 2.1 ŠVP Škola vyučovala v roce 2013/14 v ročníku dle vlastního školního vzdělávacího plánu Škola pro všechny. Tento plán je každoročně vyhodnocován pedagogickým sborem. V odloučeném pracovišti na ZŠ Dobiášova 1. C se vyučovalo dle vzdělávacího plánu ŠVP pro ZV Učíme se pro sebe, a to z důvodu plánovaného převodu této třídy pod ZŠ Dobiášova. Tento krok se uskutečnil k Výuka cizích jazyků Tabulka 2 Vyučováni žáci ročníku: Časová dotace: (hodin týdně) Počet žáků: Anglický jazyk 3., 6., , 5., 8. 4 Německý jazyk Francouzský jazyk Výuka angličtiny probíhá ve všech ročnících posilováním počtu hodin disponibilními. V prvním ročníku je hodinová dotace rozložena do dvou polovin dvakrát týdně. Další příležitosti jazykové výuky se uskutečňují formou volitelného předmětu a mimoškolních jazykových kurzů. 2.3 Volitelné a nepovinné předměty Nabídka volitelných předmětů je realizována pro žáky ročníků. Letošní volba volitelných předmětů byla velmi ovlivněna rozhodnutím MŠMT zavést povinný druhý cizí jazyk od 7. tříd. Žáci si z nabízených volitelný předmětů vybírají dva. 8.třída: Německý jazyk, Francouzský jazyk, Anglická konverzace, Angličtina hrou 9.třída: Německý jazyk, Francouzský jazyk, Výtvarné činnosti 2.4 Zájmové kroužky Škola se snaží širokou nabídkou zájmových kroužků přilákat rodiče a jejich děti. Proto se nabídka kroužků v roce 2013/14 výrazně zvýšila. Velká poptávka byla zejména po sportovních kroužcích na prvním stupni, proto vznikly nové kroužky: Sportovní hrátky (1. třídy), Pohybové aktivity ( třída). Většina kroužků je realizována pedagogickými zaměstnanci školy, v některých případech působí na naší škole externí lektoři. 4

5 Tabulka 3 - zájmové kroužky ve školním roce 2013/14 Druh zájmového kroužku Počet zájmových kroužků sportovní 6 výtvarný 3 taneční a dramatický 3 jazykový 3 počítačový 3 vaření 1 příprava na střední školu Výuka v oblasti ICT Škola plně využívá moderního počítačového vybavení ve dvou učebnách. Výuka ICT tedy probíhá nejen v 5., 6. a 7. třídách dle ŠVP, ale také průběžně ve všech předmětech. 3. Zabezpečení provozu Škola se nachází na sídlišti Broumovská a v letošním školním roce oslavila 30. výročí založení. Věková křivka obyvatel sídliště kopíruje celoliberecký trend a počet žáků tedy nadále přibývá. Formou státních dotací byla v nedávné době provedena postupná rekonstrukce školy - poslední akce: prostory tříd druhého stupně a tělocvična byla ukončena v roce Rekonstrukce se opravdu podařila a žáci i rodiče velmi kvitují úroveň vybavení tělocvičen, sociálního zařízení, či odborných učeben. Ve všech třídách a kabinetech rekonstruované části je zavedena internetová síť. V letošním roce se nám podařilo ve výhodné akci realizovat nákup a instalaci tří interaktivních tabulí a tím se nám jejich počet k zvýšil na sedm. Dále máme šest dataprojektorů s promítacími plátny a dvě počítačové učebny s celkem 38 pracovními místy. Velkou kaňkou za rekonstrukcí zůstávají nedokončené pavilony CF1 a CF2, tedy ředitelství, družiny a šatny. Celá školní budova tak působí nedokončeně, a protože zmiňované pavilony jsou z hlavní strany, vyvolává pocit, že rekonstrukce proběhla jen v malé části školy. Součástí školy jsou i tři sportovní hřiště. Dvě z toho se nachází přímo v areálu školy. Využívaná jsou nejen školní družinou, ale pedagogy tělesné výchovy. Dále pak velký sportovní areál v ulici Plátenická. Tento areál obsahuje atletický ovál o délce 250 metrů, fotbalové hřiště a sektory na dílčí atletické disciplíny. Tento sportovní areál škola spravuje, ale v posledních letech máme velký problém se zarůstáním antukového atletického oválu plevelem, který se rozrostl do obrovských rozměrů. Problém by se dal vyřešit položením dráhy z tartanové hmoty, potom by byl areál možný využívat i pro sportování veřejnosti, která má jinak na sídlišti Broumovská jen velmi malou nabídku sportovního vyžití. Areál navštěvují kromě naší školy také ZŠ Oblačná, ZŠ Doctrina a ZŠ speciální Gollova. V rámci nedávné rekonstrukce bylo na škole vybaveno mnoho odborných učeben, viz níže, které velmi výrazně zvýšily úroveň vzdělávacího procesu. Kmenové učebny: 19 5

6 tříd. 1. stupeň počet ž. 1. stupeň průměr na třídu tříd 2. stupeň počet ž. 2. Stupeň průměr na třídu VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC, BROUMOVSKÁ 847/7 za školní rok 2013/2014 Tabulka 4 - odborné učebny: Druh odborné učebny Maximální kapacita Z kapacitních důvodů využívána jako kmenová učebna (ano/ne) Poznámka Počítačová učebna 1 23 Ne Počítačová učebna 2 15 Ne dataprojektor Jazyková učebna 1 24 Ne sluchátka a mikrofony Jazyková učebna 2 24 Ne interaktivní tabule Interaktivní učebna 1 30 Ne druhý stupeň Interaktivní učebna 2 30 Ne první stupeň Chemie 30 Ne dataprojektor Přírodopis 30 Ne dataprojektor Fyzika 30 Ne interaktivní projektor Výtvarná výchova 30 Ne Hudební výchova 30 Ne Tabulka 5 - počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce (stav k ) kapacita 26 a méně , Rámcový popis personálního zabezpečení školy V roce 2013/14 proběhla na naší škole poměrně rozsáhlá výměna zaměstnanců. Hlavní důvod byl pochopitelně odchod bývalého pana ředitele Bůty (na vlastní žádost) a paní zástupkyně Dostrašilové (odchod do důchodu) a s tím spojený přesun učitelů M. Mikuše a J. Krauseové do vedení školy. Další změnu způsobil odchod paní učitelky na výtvarnou výchovu na mateřskou dovolenou. Z těchto důvodů byli ve výběrových řízeních vybráni noví zaměstnanci. Ve všech pěti případech se jednalo o pedagogy do 30 let věku, z toho tři byli muži. Dva noví zaměstnanci ještě nemají dokončené pedagogické vzdělání, ale studují a tím splňují podmínky novely zákona o pedagogických pracovnících. Podíl mužů v pedagogickém sboru byl dlouhodobě velkým nedostatkem školy, nyní se již blíží stavu, který bychom si představovali. Velkou změnou byla i výměna na pozici hospodářky školy, kde původní paní hospodářka odešla na vlastní žádost po dlouhodobé nemoci. Na rodičovské dovolené jsou v současné době dvě učitelky. Kvalifikovanost pedagogů je na velmi vysoké úrovni. Všichni, kteří dosud kvalifikovaní nejsou, již zahájili studium a splňují tak podmínky zákona 563/5004 o pedagogických pracovnících. 6

7 Tabulka 6 - pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé ZŠ) Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 2/1 6/5 3/3 14/14 1/0 26/23 nesplňuje 2/0 1/0 1/0 4/0 Tabulka 7 - pedagogičtí pracovníci (pouze vychovatelé ŠD případně ŠK) 51 až Kvalifikační do 30-ti 31až 40 let 41 až 50 let důchodový předpoklady let věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 1/1 1/1 2/2 2/2 6/6 nesplňuje Tabulka 8 - odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost celkově (k ) Počet (přepočtení na plně zaměstnané) Z toho bez odborné kvalifikace 29,105 2,05 Komentář: Procento kvalifikovaných je téměř 93%. Z počtu 2,05 nekvalifikovaných zahájilo studium učitelství na vysoké škole 1,74. Tabulka 9 specializované činnosti Z toho specializované činnosti Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1 1 školní metodik prevence 2 2 koordinátor školního vzdělávacího programu 1 1 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor environmentální výchovy 0 0 Tabulka 10 - Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň Ročník Celkem Ú % P % O % N % hodin Celkem 1. stupeň

8 Tabulka 11 - Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň Vyučované Celkem Ú % P % O % N % předměty hodin Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Chemie Fyzika Informatika Tělesná výchova Občanská výchova Výchova ke zdraví Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní činnosti Celkem 2. stupeň Komentář: Poměrně vysoké číslo hodin vyučovaných neaprobovanými učiteli na druhém stupni (13%) řešíme. Téměř všichni dotyční učitelé již zahájili a někteří již dokončují svá studia na vysoké škole. Vysvětlivky: N nevyhovující Ú úplná kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy i pro daný vyučovací předmět) O - pouze odborná (učitel splňuje kvalifikaci pro daný předmět, ale nemá kvalifikaci pro daný typ školy) P pedagogická kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět) Tabulka 12 - další vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Typ vzdělávacího programu, studia Pořadatel Počet účastníků Dovednosti s interaktivní tabulí Smart board AV Media 11 Vzdělávání v oblasti sociologických problémů, prevence patologických jevů ve škole, komunikace Mgr. Veselá 18 Vzdělávání v oblasti jazyků (pravidelné jazykové kurzy, konference různé 11 Semináře činnostního učení (kurzy se zaměřením na konkrétní předměty fyzika, chemie, matematika) TUL, NIDV 6 Profesní růst zástupců ředitele NIDV 1 Kvalifikační studium ředitelů NIDV 1 Doplňující didaktické studium německého jazyka UK Praha 1 Výchovné poradenství UK Praha 1 Kombinované studium učitelství 2. stupeň TUL 3 Konference k vedení projektu Comenius NAEP 1 Školení pro zdravotníky škol různé 2 8

9 5. Údaje o počtu žáků Tabulka 13 počty žáků za jednotlivá odloučená pracoviště Pracoviště Celkový Z toho Celkový Z toho ve Individuálně počet tříd speciálních počet žáků speciálních třídách integrovaných ZŠ Broumovská ZŠ Dobiášova Celkem Tabulka 14 - zápis žáků k přijetí do prvního ročníku pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Tabulka 15 - Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 0 0 Tabulka 16 - výkon státní správy rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele školy na základě dle 46, odst. 1 a 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. (přijetí k základnímu vzdělávání) dle 3, odst.. 2a) zákona č. 564/90 Sb. (odklad povinné šk. docházky), následně 37 zák. č. 561/2004 Sb. dle 49 odst. 1 a 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. (přestup žáka) počet Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Tabulka 17 - přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 15 7 Nehodnocen 1 0 z toho počet žáků, u kterých bylo použito slovní hodnocení dle 15 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb. 0 0 Tabulka 18 - údaje o výchovných opatřeních Pololetí Počet žáků PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ PTU pochvala třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele PŘŠ pochvala ředitele školy DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy 9

10 Tabulka 19 - počty zameškaných hodin (v součtu za I. a II. pololetí) Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Tabulka 20 - počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8. leté 6. leté 4. leté SOŠ SOU SOU OU Neumístěn Celkem gym. gym. gym. obory s mat. obory s mat Údaje o spolupráci se sociálními partnery 7.1. Spolupráce s jinými školskými zařízeními Škola úzce spolupracuje s pedagogickou fakultou Technické univerzity Liberec. Tři učitelé přímo vedli souvislou pedagogickou praxi, dalších osm učitelů a vychovatelek vedlo průběžnou pedagogickou praxi. Škole byl přiznán titul Fakultní škola PF TU a je vedena jako "magnetová", tj. s možností okamžitého použití pro PF. Úzká spolupráce tradičně trvá s blízkými školami. - MŠ Motýlek - společný projekt (návštěva dětí v prvních třídách, návštěva v počítačových učebnách, pomoc při oslavě Dne dětí ) - SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská projekt na podporu technických předmětů a vzdělávání žáků - Gymnázium F. X. Šaldy - spolupráce a poznávání jiných odborných učeben v rámci laboratorních prací - ZŠ Oblačná, ZŠ speciální Gollova, ZŠ Doctrina spolupráce při provozních otázkách školního hřiště Plátenická. 7.2 spolupráce se sociálními institucemi - Pedagogicko-psychologická poradna Liberec Služeb poradny využívají učitelé 1. i 2. stupně při řešení problémů žáků s poruchami učení. Ve spolupráci a po konzultaci s PPP bylo 6 žáků s poruchami učení a chování integrováno byl pro ně vytvořen individuální plán. - Odbory sociální péče Magistrátu města Liberce Vždy šlo o řešení problémů konkrétních žáků s konkrétními kurátorkami. - V klub Liberec a organizace Maják S těmito institucemi dlouhodobě pracujeme na preventivní pomoci mládeži i třídnímu kolektivu. 10

11 7.2. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči byla jednou z věcí, na které jsme se v tomto školním roce zaměřili. Především šlo o sblížení rodičů a pedagogů, a to těmito způsoby: - Uveřejnění služebních ových adres všech pedagogů na webu školy - Organizace akcí pro rodiče: o Vánoční jarmark s akademií (nejen k 30. výročí školy) o Lampionový průvod + pálení čarodějnic o Sportovní den pro děti a rodiče ke Dnu dětí Dále se rodiče mohou zapojit do dění školy prostřednictvím Sdružení rodičů dětí a přátel školy. V každé třídě je zvolen důvěrník, který je pak zástupcem dané třídy v radě SRPDŠ. Všechny výše uvedené novinky byly rodiči hodnoceny velmi pozitivně. 8. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnost 8.1. Přehled významných výchovně vzdělávacích akcí pro žáky Na začátku školního roku jsme tradičně připravili harmonizační dny pro žáky 6. ročníku s výjezdem do Lužických hor, obce Kytlice. Členové tanečního kroužku TYK TAK se dvakrát v průběhu roku zúčastnili soustředění. Jednou ve škole a v době letních prázdnin v Rokytnici nad Jizerou. Mimo tanečních soutěží vystupují žáci na všech akcích školy pro veřejnost. Pravidelný lyžařský výcvikový kurz se pro vybrané žáky prvního stupně uskutečnil začátkem ledna v Rokytnici nad Jizerou. Výcvik pro žáky 7. ročníku se v letošním roce neuskutečnil pro malý počet zájemců. Realizace proběhne v roce 2014/15 společně pro 7. a 8. třídy. Tradičně se žáci jednotlivých tříd zúčastňují kulturních akcí zejména v kulturním středisku Lidové sady a v Naivním divadle. Akce jsou vybírány s ohledem na mezipředmětové vazby, kritériem výběru bývají též zkušenosti s kvalitou akcí v předchozím období. Kolektivy žáků se zúčastnily vesměs úspěšně sportovních postupových soutěží ve florbalu, volejbalu, basketbalu, fotbalu a v dalších sportech. Některá soutěžní kola zajišťovali učitelé naší školy. Celá škola se zúčastnila projektu Česko sportuje moje olympiáda organizovaném Českým olympijským výborem a díky množství vykonaných aktivit (sportovní výsledky, motivační videa, výtvarné plakáty ) vyhrála zájezd do Olympijského parku v Praze na Letné. Tam jelo 40 žáků z celé školy. O celé akci vyšel článek v Libereckém zpravodaji. V rámci projektových dnů jsme oslavili významné výročí Ještědu, všichni žáci se zapojili do projektového dne Zdravá výživa, který byl realizován v rámci projektu Comenius. Žáci se zúčastnili vzdělávacích akcí v rámci prevence sociálně patologických jevů, akcí zdravotní prevence a akcí s ekologickou tématikou. Žáci třídí odpad a škola zajišťuje jeho odvoz. Škola uspořádala první ročník vánočního jarmarku. Tento rok spojený s oslavou 30. výročí založení školy. 11

12 Školní výlety se realizují několikadenní sportovními pobyty jednotlivých tříd v závěru školního roku v různých lokalitách. Školní družina každoročně pořádá první prázdninový týden Tábor školní družiny. Letos se tato akce pro 40 dětí uskutečnila v Příchovicích v Jizerských horách. Pro veřejnost, hlavně zájemce o naši školu, se uskutečnil Den otevřených dveří, dále také Lampionový průvod a Den dětí se soutěžemi pro děti i rodiče. V červnu proběhla úvodní schůzka s rodiči přijatých dětí do prvního ročníku. Škola nezapomíná ani na bývalé zaměstnance. Ti jsou zváni na předvánoční společné posezení do školy a na významné akce v průběhu školního roku Mezinárodní akce a projekty V květnu 2013 proběhl zájezd do Paříže, kterého se letos zúčastnilo 38 žáků a dva pedagogové. Tento zájezd probíhá vždy jednou za dva roky a střídá se s jazykově zaměřeným zájezdem do Velké Británie, kde žáci bydlí v hostitelských rodinách. Velkou akcí, která ve škole probíhá, je tříletý projekt Comenius partnerství škol. Spolu s naší školou je v něm zapojeno 7 škol z evropských zemí (Turecko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Polsko, Estonsko). V každé zemi proběhne, nebo již proběhla, schůzka za účasti učitelů i žáků. Každá schůzka má určité téma, které žáci průběžně ztvárňují. Vytvořená díla jsou prezentována nejen na schůzkách, ale společně se zprávou ze zahraniční návštěvy i v místním tisku a televizi. Dlouhodobě spolupracujeme se třemi zahraničními školami. Zakladna šula Žary dvakrát ročně schůzka za účasti 40 žáků každé školy Společný projekt Euroregionu Nisa se školami: - Serbska narodna šula "dr.m.grólmusec" Radwor (Německo) - Szkoła Podstawowa v Rząsinach (Polsko) - Jednou ročně sraz všech tří škol na bázi sportovně vědomostních soutěží Úspěchy žáků Taneční klub TYK TAK: Tým žáků tříd Matěj Ptáček Daniela Joštová Michael Walter Tobiáš Čáp Eliška Laurinová 1. místo na MS Urban Street dance WADF 2 x 3. místo na MČR Taneční skupina roku 2. místo v okresním kole ve vybíjené 1. místo v okresním kole Pythagoriády, kategorie 5. třída 7. místo v okresním kole Matematické olympiády, 7. třída 3. místo v okresním kole Matematického klokana, 3. třída 8. místo v okresním kole olympiády v angličtině, třída 11. místo v okresním kole olympiády v angličtině, třída 12

13 9. Zpráva výchovného poradce 9.1 Prevence v oblasti sociálně patologických jevů Záškoláctví: Na prvním stupni nebyl za celý školní rok řešen problém s neomluvenými hodinami. Na druhém stupni byly za 1. pololetí vykázány 4 neomluvené hodiny, za 2. pololetí 29 neomluvených hodin, celkem 33 neomluvených hodin. V podstatě se nevyskytly větší problémy, pouze opakované pozdní příchody a nedodání omluvenky. Krátkodobá záškoláctví byla vždy řešena s rodiči. Výchovná komise řešila několik případů chování žáků, které přesahovalo rámec zásad školního řádu a slušného chování žáků, ať už šlo o vztahy mezi spolužáky, nebo jednání k dospělým. Při dobré spolupráci rodičů se většina negativních jevů dařila odstranit. Prvky šikany se bohužel projevují i na této škole, ale šlo převážně o šikanu lehčího rázu. Včasným řešením se předešlo opakovaným či závažnějším formám projevu šikanování. Škola preventivně projednává tuto problematiku jak s rodiči na třídních schůzkách, tak se žáky formou přednášek, diskusí v hodinách občanské výchovy, výchovy ke zdraví, připomínáním pravidel slušného chování a nutností dodržovat školní řád. Základní pokyny jsou zveřejněny také na webových stránkách školy. Konkrétní sexuální obtěžování řešila škola ve spolupráci s PČR v průběhu března a dubna Protože v okolí školy je několik míst, kde se občas vyskytují úchylní jedinci, oznámila škola několikrát z popudu SRPDŠ žákům toto nebezpečí, většinou diskrétně třídními učiteli a učiteli občanské výchovy, výchovy ke zdraví, případně tělesné výchovy. Prevence drogových závislostí (alkohol, nikotin, drogy) Bohužel je velmi častým jevem kouření našich stávajících i bývalých žáků, ale i dalších mladistvých v prostoru mezi školou a nákupním centrem Korint. Škola má jen velmi omezené možnosti tomu zabránit, přestože se neustále věnujeme prevenci. S drogami jsme se za celý školní rok nesetkali, přesto jsme se zapojili do preventivního programu "Škola bez drog". Prevence školní neúspěšnosti Hlavní oblastí působení školy je výše zmíněná spolupráce s PPP s následnou integrací těchto žáků. Podpora integrace zdravotně postižených žáků Na škole máme jednoho žáka ve třetím ročníku se zdravotním postižením Aspergův syndrom, jenž má z těchto důvodů zpracován individuální vzdělávací plán ve spolupráci s SPC Turnov. Péče o talenty je směřována k individuální přípravě žáků na soutěže, olympiády. 13

14 9.2 Vzdělávací akce organizované pro žáky - pravidelné poučení o bezpečnosti na začátku roku, před zimním obdobím, před všemi prázdninami a před školními výlety - preventivní program "Škola bez drog" - systematická profesní příprava ve spolupráci s Úřadem práce, návštěva veletrhu vzdělávání EDUCA, kariérní poradenství při výběru střední školy, zavedení povinného předmětu v devátém ročníku Volba povolání - Ve spolupráci s Českým červeným křížem a Týmem bezpečnosti Libereckého kraje proběhly pro žáky přednášky na téma Zdravověda první pomoc, kterých se zúčastnili všichni žáci1.stupně ZŠ. - celoroční příprava na zkoušky Průkazů cyklistů - žáci 4. ročníků - vzdělávací a soutěžní program na Dopravním hřišti ve spolupráci s Policií a Červeným křížem pro páté třídy v červnu spolupráce s V klubem program na preventivní pomoc mládeži ve školním kolektivu - spolupráce s organizací Maják o programy Nejsem sám a Formování třídního kolektivu (5. B) o Společně proti kouření osmé třídy o Alkohol a kouření šesté třídy o Sexualita osmé třídy o Pohlavně přenosné choroby devátá třída - ve spolupráci s Policií ČR proběhly pro žáky přednášky na téma: o Kyberšikana všechny třídy druhého stupně o Trestní odpovědnost osmý a devátý ročník 9.3 vzdělávací akce, kterých se zúčastnili pracovníci školy V rámci provozních porad školy proběhly konzultace výchovné poradkyně a metodiček primární prevence na téma - minimální preventivní program, metodika řešení šikany, záškoláctví. Výchovná poradkyně se pravidelně zúčastňuje všech akcí a školení pořádaných pro výchovné poradce. Metodičky prevence se zúčastnily Krajské konference primární prevence, Školního programu proti šikanování. Tabulka 21 speciální pedagogické funkce s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem Školní Speciální Výchovný Metodik Asistent Logoped psycholog pedagog poradce prevence pedagoga

15 10. Údaje o řízení školy 10.1 Vize a cíle Bývalé vedení školy bohužel nezanechalo žádný strategický dokument v oblasti dlouhodobých cílů. Ředitel se zavazuje vypracovat Dlouhodobý záměr školy na období Tento dokument bude obsahovat strategické cíle školy a vzdělávací strategie stanovené ve střednědobém horizontu. Pro školní rok je zpracován celoroční plán práce školy, který je rozpracováván do měsíčních akčních plánů. V průběhu školního roku jsme přešli k elektronickému plánování s využitím programu Outlook. Systém propojuje osobní diáře pedagogů s celoškolním akčním plánem. Hlavním úkolem zůstává sjednotit pohled pedagogických i ostatních pracovníků školy na cílech, strategiích a celkové filozofii školy Struktura řízení Školu řídí ředitel, jemuž je podřízen jeho statutární zástupce. Širší pedagogické vedení školy dále tvoří výchovná poradkyně, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT, vedoucí vychovatelka a vedoucí provozní jednotky, která koordinuje práci školní výdejny. Řediteli školy jsou podřízeni hospodářka školy a školník, který řídí pracovnice úklidu Informační systémy Pro maximální využívání elektronické sítě pro vnitřní a vnější komunikaci školy pokračovaly v průběhu roku práce na zkvalitnění vybavení ICT technikou. Celý areál školy je pokryt sítí Internet. Vnitřní síť školy o rychlosti 100Mb/sec je dostupná ve všech budovách školy. Ve všech kabinetech a sborovně je pedagogům k dispozici počítač s přístupem k programu Bakaláři, kde je uložena školská matrika. Aktuální informace a zajištění komunikace mezi pedagogy a vedením školy probíhá elektronickou poštou a nástěnkou ve sborovně. Odborná pedagogická diskuze a projednávání záležitostí žáků probíhají formou pohovorů, provozních a pedagogických rad (5krát ročně). Před kanceláří školy je umístěna tabule s aktuálními informacemi pro pracovníky školy a jsou zde k dispozici všechny veřejně dostupné dokumenty školy. Vnější informační systém využívá kvalitních pravidelně aktualizovaných webových stránek školy, měsíčních plánů pro rodiče s náplní školní práce tak, aby rodiče měli přehled o programu jejich dítěte ve škole. Třídní schůzky probíhají pro všechny ročníky 2x ročně. Kromě toho mají rodiče možnost dojednat si konzultace s vyučujícími nebo výchovnými poradci Kultura školy Přestože na škole není zřízena odborová organizace, zajišťují péči o pracující sami pracovníci školy ve spolupráci s vedením na nadstandardní úrovni (společenské a kulturní akce pro současné i pro bývalé zaměstnance, finanční příspěvky FKSP, sledování životních a pracovních jubileí, apod.). Bývalí zaměstnanci školy jsou zváni k předvánočnímu posezení s aktivními pracovníky školy. Na postupném zlepšování pracovního prostředí se stále více podílejí učitelé a ostatní pracovníci školy. Nejde jen o prostředí tříd, ale též kabinetů a dalších prostor školního areálu. 15

16 Investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendia Provozní náklady Celkem Schválený hosp. výsledek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC, BROUMOVSKÁ 847/7 za školní rok 2013/ Údaje o zapojení do projektů Tabulka 22 zapojení do projektů Název projektu Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ Comenius Partnerství škol Dotační titul ESF - OPVK NAEP Dům zahraničních služeb 12. Základní údaje o hospodaření školy Příjemce / Partner SML Liberec ZŠ Liberec, Broumovská Získané prostředky ,-Kč Tabulka 23 mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel ESF - OPVK školní pomůcky, SW, mzdy NAEP (projekt Comenius) cestovní výlohy, pojištění dary Tabulka 24 - z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ Státní dotace Dotace obce Poplatky Hosp. Ostatní Celkem žáků činnost Tabulka 25 - z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část včetně ŠJ Údaje o výsledcích inspekční činnosti Krajská hygienická stanice Libereckého kraje provedla dvě kontroly ( a ) vykonané podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 255/2012 Sb. O kontrole (kontrolní řád). Obě kontroly nenašly žádná pochybení byla odborem kontroly a interního auditu statutárního města Liberec provedena následná kontrola zaměřená na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole organizace uskutečněné v roce Nedostatky a nápravná opatření byla splněna částečně. Ve dnech byla odborem kontroly a interního auditu statutárního města Liberec provedena veřejnosprávní kontrola ve smyslu ustanovení 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 255/2012 S., zákon o kontrole (kontrolní řád). Na základě provedené kontroly byla započata jednání o změně účetní firmy. Více v přílohách. 16

17 14. Závěr Jsme škola bez konkrétního zaměření, jak říká náš ŠVP škola pro všechny. Přesto máme své cíle a priority. První z nich je výuka jazyků, primárně angličtiny, a proto máme oproti RVP tyto hodiny významně posíleny. S výukou angličtiny začínáme již od první třídy. Dále se snažíme žákům umožňovat zahraniční kontakty, a to zejména formou výměnného projektu Comenius, který je na naší škole již podruhé v krátké době, a také formou kroužků s rodilými mluvčími. Druhou prioritou je posílení vztahu dětí ke sportu. Věříme, že tak je dokážeme odlákat od nástrah, jakými jsou pro dnešní mládež drogy, alkohol, nebo počítačové hry. Tento bod realizujeme pomocí velkého množství sportovních zájmových kroužků, ale i mimoškolních akcí, jako jsou lyžařské výcviky, školy v přírodě apod. Snažíme se také otevřít školní hřiště Plátenická v odpoledních hodinách pro veřejnost. Ale to s sebou přináší nemalé náklady na údržbu a ostrahu. Tyto náklady bychom chtěli v příštích letech řešit pomocí dotačních zdrojů. Naplnění školy žáky oproti kapacitě je na 73%. Díky rekonstrukci máme několik původně kmenových učeben předělaných na odborné (viz. Tabulka 4). Tím sice výrazně snižujeme kapacitu školy, ale zároveň zvyšujeme úroveň výuky. Demografický trend patrný v celém Liberci ukazuje na velký počet dětí v mateřských školkách. Na tuto situaci se snažíme připravit pomocí žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalých šaten na tři kmenové třídy. Tento projekt by se měl realizovat do dvou let, což by zvýšilo kapacitu školy a plně by pokrylo plánované navýšení počtu žáků. Velkou výhodou školy je možnost pronájmu nebytových prostor. Ta je dána především nedokončenou rekonstrukcí jídelny, která byla původně připravována jako vývařovna se spoustou skladovacích prostor, ale nyní slouží pouze jako výdejna. Tyto volné prostory můžeme pronajímat v rámci doplňkové činnosti a utržené peníze nám pomáhají vylepšit napnutý provozní rozpočet. Tato částka je využívána především na zkvalitnění prostředí školy (dovybavení tříd, odborných učeben ) a školního hřiště. Naopak velkým mínusem naší školy je nedokončená rekonstrukce hlavního bloku. V něm se nachází ředitelství, sborovny, družiny a jedna počítačová místnost. To přináší problémy nejen z hlediska plýtvání energiemi (zastaralost topného systému, nezateplení fasády ), ale i z hlediska reprezentativního. Tato strana je čelní, nejvíce viditelná, a proto výrazně zhoršuje celkové vnímání školy lidmi a nevytváří pozitivní image. Ve spolupráci s Magistrátem města Liberec se snažíme tuto situaci řešit a věříme, že se to v dohledné době podaří. 17

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více