Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, Dolní Lhota Jako přílohu přidat protidrog.hodnocení Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena pedagogickou radou dne Za ZŠ Mgr. Lasáková Věra 1

2 Část I. Název školy: Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Zřizovatel: Ředitelka : Obec Dolní Lhota zastoupená Mgr. Vladimírem Sobasem Mgr. Věra Lasáková Adresa školy: Čs. tankistů 76, Dolní Lhota Telefon: Fax: e- mail: www: Druh školy: ročník, 2 oddělení školní družiny Vyučovací programy: Základní škola, č.j /96-2 v 5. ročníku ŠVP Škola pro život zdravá škola v ročníku. 2

3 Část II. Charakteristika školy Škola s 1. 5 ročníkem, dvěma odděleními školní družiny. Počet žáků se pohybuje kolem 85. Kromě pěti kmenových učitelek pracují na škole další tři učitelky, které učí na částečný úvazek. V rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, hrazeného z evropských fondů, vyučoval v tomto školním roce angličtinu rodilý mluvčí ze Skotska. Ve škole je celkem sedm učeben, moderní tělocvična, kterou spravuje Obec Dolní Lhota, u školy je víceúčelové hřiště postavené z dotačního titulu regionálního operačního programu, které využívá zejména školní družina v odpoledních hodinách a učitelky tělesné výchovy. Pro relaxaci o přestávkách slouží parčík kolem hlavního vchodu, kde žáci tráví přestávky mezi vyučovacími jednotkami. Ve dvou učebnách byly namontovány interaktivní tabule, které slouží všem ročníkům ke zpestření výuky. Stravování žáků zajišťuje Mateřská škola Dolní Lhota, příspěvková organizaci. Škola nabízí bohatou zájmovou činnost ve formě zájmových kroužků a nepovinného předmětu náboženství. Při vytváření školního vzdělávacího programu a projektů spolupracuje s neziskovými organizacemi, jako např. Policií ČR, Krajským centrem záchranného integrovaného systému v Ostravě, Základní uměleckou školou Háj ve Slezsku, firmou AVE- svoz domovního odpadu, Stanicí mladých přírodovědců v Ostravě, apod. Vyučování probíhá formou krátkodobých a dlouhodobých projektů. Stávající učebny v této době již nevyhovují prostorově aktuálnímu počtu žáků ani moderním vyučovacím metodám. Některé části budovy jsou v havarijním stavu. V letošním školním roce se podařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci a nástavbu školy v hodnotě 19 milionů korun. Při základní škole pracuje rodičovské sdružení, které pomáhá organizovat akce pro děti, jako jsou plesy, dětský den, apod.. Finančně podporuje z výtěžku soutěže, zejména pěveckého sboru. Zaměření školy V rámci projektové výuky se zaměřujeme zejména na prevenci, a to dopravní, požární a výchovu k ochraně životního prostředí. Plnili jsme preventivní programy AJAX a HASÍK ve 2. ročníku, dopravní cyklistické zkoušky ve 4. ročníku. Průběžně jsme sbírali víčka z pet lahví pro postižené občany v Hrabyni, a tím jsme přispěli k udržení vytvořených pracovních míst postižených občanů. Dále jsme sbírali dvakrát ročně starý papír a tetrapaky pro Obec Dolní Lhota. V zimním období sušili žáci pečivo pro lesní zvěř. 3

4 Část III. Výchovné působení: Ve školním roce 2010/2011 prospěli všichni žáci školy. Hodnocení proběhlo známkami, čtyři žáci byli na žádost rodičů v některých předmětech hodnoceni slovně. Byli to zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Plnění učebních osnov:žáci ročníku plnili školní vzdělávací program Škola pro život- zdravá škola. V pátém ročníku byli žáci vyučování podle programu Základní škola. Vyučující zhodnotily celoroční projekty a průřezová témata písemně (viz. příloha). Všechny součástí školní výuky byly splněny. Prospěch v jednotlivých ročnících: Roč. Jč Ma Prv Př Vl Ja Vých. průměr 1. 1,17 1,06 1, ,0 1, ,43 1,12 1, ,0 1, ,43 1,64 1, ,57 1,0 1, ,78 1,40-1,56 1,74 1,60 1,0 1, ,79 1,57-1,50 1,50 1,36 1,0 1,31 Průměr: 1,52 1,36 1,23 1,53 1,62 1,51 1,0 1,21 Absence: Ročník Počet žáků Počet omluvených hodin Průměr na žáka Počet neomluvených hodin , , , , ,79 0 Celkem ,43 0 Výchovná opatření: Ročník Pochvaly Pokárání První 1 2 Druhý 4 0 Třetí 2 0 4

5 Čtvrtý 1 0 Pátý 2 1 Pochvaly byly uděleny zejména za účast v pěveckých soutěžích a za výborné výsledky ve výuce, pokárání za nepřipravenost a neplnění školních povinností. Integrovaní žáci a starost o vzdělávání. Ve školním roce 2010/2011 bylo integrováno devět žáků s individuálním vzdělávacím plánem sestaveným třídními učitelkami a schváleným zákonnými zástupci žáka ve spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradnou. Žákům byla věnována pozornost asistentů poradny, byli docvičováni jednu hodinu týdně. Poruchy učení byly zohledňovány ve výuce všemi učitelkami. Čtyři žáci byli hodnoceni na žádost rodičů slovně. Někteří žáci byli integrováni klinickou logopedkou, a to z 1 a 2. ročníku. ročník Počet žáků integrovaných asistence 1. 4 Mgr. Lasáková 2. 3 Mgr. Paličková, Mgr. Lasáková 3. 2 Mgr. Peřichová 4. 2 Ing. Herejková Celkem 11 Péče o talentované žáky Každoročně věnujeme pozornost talentovaným žákům. Nabízíme kroužek informatiky, taneční, pěvecký, kde se děti mohou realizovat a předvádět svůj talent na veřejnosti, zejména v tanečním a pěveckém kroužku. Připravovali jsme žáky 5. ročníku na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Pro srovnání úrovně vzdělávání na naší škole jsme využívali testy SCIO. Žákyně pátého ročníku byla vyhodnocena jako nejlepší řešitel Moravskoslezského kraje (viz. webové stránky školy). Jeden žák byl přeřazen pro nadprůměrné nadání na PORG gymnázium a základní škola Mgr. Václava Klause v Ostravě. V průběhu školního roku plnil individuální plán a zúčastňoval se výuky matematiky ve 3. ročníku. Matematicky nadaný žák 3. ročníku plnil osnovy matematiky ze 4. a 5. ročníku. Rodiče nežádali přeřazení na jinou školu. Srovnávací testy, soutěže Každoročně vyplňují žáci 5. ročníku srovnávací testy SCIO, kde si ověřují úroveň svých znalostí. Výsledky rovněž slouží k autoevaluaci školy. Žáci 2. 5.ročníku se každoročně zúčastňují soutěže Matematický klokan. Výsledky byly odeslány do Opavy. Ve škole bylo v tomto školním roce několik úspěšných řešitelů. Během školního roku se členové pěveckého sboru zúčastňovali pěveckých soutěží sólových zpěváků v Ostravě a Opavě. V soutěži sólových zpěváků v Opavě obsadila žákyně naší školy 1. místo v první kategorii, další dvě děvčata 2. místo v první a druhé kategorii. Soutěže Zdatný páťák v Ostravě-Porubě se zúčastnili vybraní žáci 5. ročníku. Plnili lehkoatletické disciplíny: dálku z místa, sprint na 50 m, hod medicimbálem a překážkovou dráhu. Ze 102 žáků se umístili dva z nich na 25. a 33. místě. 5

6 Oblastního kola soutěže mladých cyklistů v Ostravě-Porubě se zúčastnilo šest žáků 4. ročníku. Plnili úkoly z oblasti dopravní výchovy, zdravovědy, jízdy zručnosti a práce s mapou. Umístili se na hezkém čtvrtém místě. Část IV. Údaje o kontrolách V letošním školním roce proběhla veřejnoprávní kontrola ze strany Obce Dolní Lhota na hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Nebyly shledány žádné nedostatky. Část V. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2010/2011 jsme získali finanční prostředky na vzdělávání pro konkurenceschopnost z evropské unie. Celý školní rok jsme vytvářeli inovace, ověřovali ve výuce, dělili vyučovací hodiny ve třídách s větším počtem žáků a využívali jsme moderní techniku, jako jsou počítače a interaktivní tabule. Zkvalitnili jsme výuku zejména v oblasti anglického jazyka, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a přírodovědy. Pedagogové se vzdělávali v tomto školním roce zejména v oblasti protidrogové prevence, práce s programy na interaktivní tabuli a v oblasti ICT. Téma školení Počet hodin Počet pedagogů Interaktivní tabule, programy 5 ICT 1 Protidrogová tématika 1 Ostatní 6

7 Část VI. Přehled o pracovnících školy Jméno, příjmení funkce věk aprobace úvazek Mgr. Lasáková Věra ředitelka 58 NŠ r., DV 1,0 Mgr. Bajgarová Jiřina učitelka 60 Bio-Tv pro ,6 Buroňová Jana školnice 49 Výuční list 1,0 Ing. Herejková Jana učitelka 44 VVP 2.st. 1,0 Holaňová Dana vychovatelka 48 vychovatelství 0,86 Holaňová Dana učitelka 48 vychovatelství 0,23 Mgr. Paličková Danuše učitelka 58 Nš ročník 1,0 Mgr. Peřichová Kateřina učitelka 39 ZŠ 1.st. 1,0 Schwanová Dagmar vychovatelka 57 vychovatelství 0,92 Schwanová Dagmar učitelka 57 vychovatelství 0,23 Soukupová Petra uklízečka 34 Výuční list 0,5 Mgr. Tvrzová Marie učitelka 48 Nš 1. 5.r. 1,0 Christopher Bryen Gilliland učitel 32 Rodilý mluvčí 0,10 Máchová Dagmar katechetka Certifikát, studium VŠ 0,10 Aktivity vyučujících Mgr. Věra Lasáková - Vyučovala 13 hodin ve 4. ročníku - Členka obecního zastupitelstva, předsedkyně sociální komise - Členka SRPŠ při ZŠ - Pracovala jako asistentka Speciálního pedagogického centra v Ostravě-oblast logopedie - Starala se o získávání financí z evropských fondů 7

8 - Pomáhala s organizací akcí pro děti Mgr. Jiřina Bajgarová - Vyučovala na zkrácený úvazek - Metodicky vedla akce ke Dni Země a projekt Zdravé zuby - Zúčastňovala se exkurzí a organizovala ekologickou vycházku - Pomáhala na akcích pro děti Mgr. Danuše Paličková - pracovala jako pokladní v ZŠ - vedla příruční knihovnu - starala se o žákovskou knihovnu - dále se vzdělávala - pracovala jako asistentka PPP - pracovala jako zdravotník ve škole - starala se o výzdobu chodby v patře budovy Ing. Jana Herejková - Vyučovala v 5. ročníku - Vedla kroužek informatiky - Vedla kroužek taneční - Archivářka v ZŠ - Vystupovala s dětmi na veřejnosti - Koordinátor informačních technologií - Starala se o výzdobu chodby v přízemí - Dále se vzdělávala - Pracovala jako asistent PPP Dana Holaňová - Starala se o výzdobu vstupu do školy 8

9 - Vyráběla dárečky pro slavnostní příležitosti - Vedla kroužek Hra na klávesy a sportovní - Pracovala jako protidrogový koordinátor - Dále se vzdělávala - Doprovázela pěvecký sbor na klavír na koncertech sboru Mgr. Kateřina Peřichová - Vyučovala ve 3. ročníku - Evidovala učebnice pro žáky a vyřizovala objednávky - Pracovala ve sboru pro občanské záležitosti - Pracovala jako asistent PPP - Vedla kroužek angličtiny - Dále se vzdělávala - Starala se o klub čtenářů - Zúčastňovala se akcí pro děti Dagmar Schwanová - Vedla zájmový kroužek pěvecký a hra na flétnu - Vedla kroužek sportovní - Spolupracovala se sborem pro občanské záležitosti - Pomáhala ředitelce školy s organizačními záležitostmi - Organizovala pěvecké soutěže - Pomáhala na akcích pro děti Mgr. Marie Tvrzová - Vyučovala v 1. ročníku - Dále se vzdělávala - Starala se o environmentální výchovu ve škole 9

10 - Pomáhala doplňovat webové stránky školy - Zúčastňovala se akcí organizovaných pro děti Údaje o dalším vzdělávání pedagogů Jméno pedagoga Počet hodin školení ve školním roce Mgr. Věra Lasáková Mgr. Bajgarová Jiřina Ing. Herejková Jana Holaňová Dana Mgr. Paličková Danuše Mgr. Peřichová Kateřina Schwanová Dagmar Mgr. Tvrzová Marie Část VII. Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí o odkladu školní docházky: 4 Dodatečný odklad školní docházky: 1 10

11 Počet rozhodnutí o přijetí do ZŠ : 25 Počet rozhodnutí o schválení individuálního vzdělávacího plánu: 7 Počet rozhodnutí o prominutí úplaty ve školní družině: 0 Část VIII: Další údaje o škole: Školní družina Počet zapsaných žáků: 54 Pracovní doba Ranní družina: 6,30 7,45 Odpolední : 11,40 16,15 Náplň činnosti školní družiny Rekreační činnost: žáci pobývali na hřišti u školy nebo v tělocvičně. Podnikali výlety do okolí, zejména na Hýlov. Hudební činnost: žáci byli zapojeni do kroužků hra na flétnu, hra na klávesy a pěvecký, zúčastňovali se pěveckých soutěží a přehlídek v rámci regionu. Sportovní činnost: sportovní kroužek byl v místní tělocvičně dvakrát týdně pod vedením obou vychovatelek. V chladnějším období žáci využívali saunu při místní tělocvičně. Výtvarná činnost: děti pod vedením vychovatelky vyráběly dárečky pro budoucí prvňáky, výzdobu na školní chodby a do oken a malovali výkresy s mysliveckou tématikou, s tématikou požární ochrany. Práce na PC: v době nepříznivého počasí využívali žáci školní družiny výukové programy v počítačové učebně nebo se dívali na pohádky v multifunkční třídě. Účast školy v pěveckých soutěžích Název: místo konání: umístění: Ostravský skřivánek: Ostrava- Poruba 2. místo 11

12 Opavský skřivánek: Opava 1.místo, dvě 2. místa Ve školním roce 2010/2011 jsme se nezúčastnili mezinárodní soutěže v Olomouci z finančních důvodů. I když tuto soutěž pomáhá financovat rodičovské sdružení a obec, náklady překračují možnosti školy. Proto jsme se rozhodli, že se zúčastníme až v dalším školním roce. Přehled zájmových útvarů Název zájmového útvaru Počet žáků vedoucí pěvecký 29 Dagmar Schwanová informatika 14 Ing. Jana Herejková angličtina hrou 17 Mgr. Kateřina Peřichová taneční 13 Ing. Jana Herejková sportovní 18 Dana Holaňová, Dagmar Schwanová Hra na klávesy 3 Dana Holaňová Hra na flétnu 3 Dagmar Schwanová Na další zájmové kroužky nemá škola dostatek prostor. Nejdůležitější akce školy ve školním roce 2010/2011 Název účast Ve spolupráci Návštěva lesní školy ročník Stanice mladých přírodovědců AJAX 2. ročník Policie ČR Výlet ŠD na Hýlov ročník - Exkurze do ZOO Ostrava 3. a 5. r. - Natáčení pro televizi NOE 4. ročník Televizní štáb ve škole Beseda s cizinkou-multikult.vých. Celá škola - Návštěva planetaria Celá škola - Vítání občánků Pěvecký sbor Sbor pro obč.záležitosti Beseda o Ugandě Celá škola Návštěvník Ugandy Mikulášská besídka ve škole Celá škola-projekt - Návštěva knihovny Celá škola Knihovnice obecní úřad D.Lhota Návštěva kina Celá škola Kino Klimkovice Živý betlém Celá škola Katechetkou ze ZŠ Projekt: Betlém může být všude Celá škola Katechetka ZŠ Akce: Lampiony štěstí Celá škola SRPŠ Matematická olympiáda Žáci 3. a 5.ročníku ZŠ Ostrava-Poruba Pythagoriáda Žáci 3. a 5. ročníku ZŠ Ostrava-Poruba Ostravský skřivánek Žákyně 1. a 3.roč. Dům dětí a mládeže Vzpomínka na T.G.M. u pomníku Celá škola Kulturní komise OÚ Opavský skřivánek Žákyně 1.,3.,4.,5.r. Dům dětí a mládeže Opava Recitační soutěž Všechny ročníky - Zdatný páťák Vybraní žáci 5.r. ZŠ Ostrava-Poruba 12

13 Návštěva dopravního hřiště v OVA 4. ročník Policie ČR Zdobení kraslic Celá škola SRPŠ Dopravní zkoušky Cyklista 4. ročník Policie ČR Sběr starého papíru Celá škola Firma AVE-odvoz odpadů Vítání občánků Pěvecký sbor Sbor pro obč.záležitosti- OÚ Den Země Celá škola Firma AVE Výstava k osvobození-návštěva Celá škola Kulturní komise OÚ Akce k osvobození na obci Pěvecký sbor Kulturní komise Návštěva ZŠ ve Velké Polomi 5. ročník ZŠ Velká Polom Koncert ZUŠ a pěveckého sboru Pěvecký sbor ZUŠ Háj ve Slezsku Cyklistické zkoušky 4. ročník S Policií Velká Polom Ukázková hodina-angličtina Děti z kroužku - Školní výlet Kozlovice a 5.r. SRPŠ- finančně Školní výlet ZOO 1.ročník SRPŠ- finančně Ukázka výcviku psů Celá škola Policie ČR Dětský den Celá škola SRPŠ Výlet školní družiny na Hýlov Školní družina - Závěrečný večírek 5.ročník - Sokolníci Celá škola Myslivecké sdružení Stříbrnice Florbalový turnaj 4.a 5.ročník - Spolupráce se subjekty Rodičovské sdružení při Základní škole v Dolní Lhotě plní funkci velkého pomocníka při financování soutěží, odměn, dárků pro odcházející děti a děti budoucí první třídy, organizuje akce pro děti a rodiče, pomáhá škole finančně. Účetní firma Ing. Jana Herejková zpracovává mzdy a účetní agendu. Mateřská škola Dolní Lhota je v neustálém kontaktu se základní školou, stará se o stravu žáků a zaměstnanců. Obecní úřad Dolní Lhota bezplatně pronajímá místnosti obecního domu pro činnost školy a SRPŠ, přispívá finančně na pěvecké soutěže a na činnost rodičovského sdružení. Policie ČR ve Velké Polomi zahájila díky odbornému vedení policistů prevence besedy pro žáky 2. ročníku pod názvem AJAX. Policisté se zúčastňují zkoušek Cyklista svým odborným vedením a dohledem. Biskupství Opavsko-ostravské dodává projekty u příležitosti Vánoc a Velikonoc. Škola spolupracuje zejména s katechetkou paní Máchovou. 13

14 Rada školy je tvořena třemi členy. Předsedkyní rady byla v tomto školním roce Mgr. Danuše Paličková. Záměry školy v oblasti výchovy a vzdělávání Už dva roky využíváme víceúčelové hřiště u základní školy vybudované z prostředku EU. Po slavnostním otevření v září 2009 bylo využíváno zejména pro činnost školní družiny. Tím jsme mohli plnit vzdělávací program školní družiny. Protože školu tíží nedostatek prostor, usilovali jsme o získání finančních prostředků z Regionálního operačního programu MS kraje. V loňském roce se nepodařilo dotaci získat, v letošním roce byly finanční prostředky schváleny. Ve školním roce 2011/2012 proběhne rozsáhlá rekonstrukce, kdy získáme kvalitnější učebnu výpočetní techniky, velkou místnost pro školní družinu, větší učebnu (přibývají žáci, stávající učebny všechny velikostně nevyhovují). Co se týká vzdělávání, budeme ve školním roce 2011/2012 pokračovat se zaváděním školního vzdělávacího programu Škola pro život zdravá škola v 5.ročníku. Do stávajícího programu jsme zakomponovali etickou a sexuální výchovu, hodně se věnujeme environmentální výchově. Připravujeme žáky na plynulý přechod na 2. stupeň včetně srovnávání znalostí prostřednictvím testů. Povedeme žáky k úctě k dospělým, pomoci postiženým, poukážeme na nebezpečí drog a jiných návykových látek, budeme se zabývat dopravní tématikou, ekologickou výchovou, rozborem nebezpečných situací, které by žáky mohly potkat v běžném životě, a to vše prostřednictvím projektového vyučování. Nadále budeme sbírat tetrapaky, starý papír, vršky z PET lahví, v zimním období staré pečivo pro lesní zvěř. Stále máme zájem otvírat školu veřejnosti, prezentovat úspěchy žáků i pedagogů, pracovat pro občany ve veřejných funkcích a podporovat spolupráci s rodičovským sdružením. Materiální oblast V tomto školním roce využijeme dotace získané na rekonstrukci školy, vybavíme učebny moderním nábytkem, novými počítači. Zakoupíme již třetí interaktivní tabuli pro zkvalitnění výuky. Postupně zakoupíme stavitelné lavice a židle pro všechny žáky, aby vyhovovaly hygienickým normám. Rádi bychom zakoupili kvalitní učebnice, ale rozpočet je tak nízký, že nám to nedovoluje. Část VIII. 14

15 Výroční zpráva školy byla schválena pedagogickou radou, byla odevzdána zřizovateli a k nahlédnutí předána školské radě. Rodiče ji mají k dispozici na webových stránkách 15

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Osnova je v souladu s ustanovením 10

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více