Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií"

Transkript

1 Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. Objednatel CEJIZA, s.r.o. se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ jednající: MUDr. Bořek Semrád, jednatel IČO: DIČ: CZ zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: / (dále jen objednatel ) a 2. Poskytovatel Ing. Pavel Dokulil podnikající pod jménem Ing. Pavel Dokulil místo podnikání: Hanělova 1047/6, Třebíč IČO: DIČ: CZ zapsán(a) v Městský úřad v Třebíči, odbor obecní živnostenský úřad bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Třebíč číslo účtu: / (dále jen poskytovatel ) společně také jako smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií (dále jen smlouva ): I. Úvodní ustanovení 1. Účelem této smlouvy je zabezpečení poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek elektrické energie a dodávek zemního plynu pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem tak, aby objednatel disponoval kvalifikovanými podklady pro činění rozhodnutí v oblasti dodávek elektrické energie a dodávek zemního plynu. 2. Poskytováním služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek elektrické energie a dodávek zemního plynu (dále společně také jako dodávky energií ) se rozumí poskytování kvalifikovaných analytických, poradenských a konzultačních služeb v oblasti dodávek energií tak, aby objednatel mohl přijímat odpovídající rozhodnutí o: - druhu zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude centrální dodávka elektrické energie pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem (dále jen veřejná zakázka na elektrickou energii ); Stránka 1 z 18

2 - druhu zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude centrální dodávka zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem (dále jen veřejná zakázka na zemní plyn ); - stanovení podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky na elektrickou energii a veřejné zakázky na zemní plyn; - ekonomicky nejvýhodnějším řešení nových smluvních vztahů souvisejících s dodávkami energií pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem; - dalších ekonomických a technických otázkách souvisejících s dodávkami energií. 3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Konzultant zadávacího řízení veřejné zakázky na centrální dodávku elektrické energie a centrální dodávku zemního plynu pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem, sp. zn. CEKOEN1013 (dále jen výběrové řízení ) realizované objednatelem jako zadavatelem. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami výběrového řízení a nabídkou poskytovatele podanou v tomto výběrovém řízení. 4. Objednatel jako centrální zadavatel má zájem realizovat zadávací řízení veřejné zakázky na elektrickou energií a veřejné zakázky na zemní plyn. 5. Poskytovatel prohlašuje, že je mu známo, že plnění dle této smlouvy nebude poskytováno pouze objednateli, ale na základě pokynu objednatele též právnickým osobám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen organizace ). 6. Poskytovatel se zavazuje dodržovat při plnění předmětu této smlouvy všechny závazné právní předpisy platné a účinné na území ČR, jakož i přímo použitelné platné a účinné právní předpisy Evropské unie, resp. Evropských společenství. 7. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k plnění v rozsahu dle této smlouvy, a to včetně výkonu všech činností, ke kterým se na základě této smlouvy zavázal. 8. Poskytovatel dále prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky objednatele na plnění dle této smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění objednateli tak, aby byl zajištěn účel této smlouvy. II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli za podmínek stanovených touto smlouvou kvalifikované analytické, poradenské a konzultační služby v oblasti dodávek energií a závazek objednatele uhradit poskytovateli za poskytnuté kvalifikované analytické, poradenské a konzultační služby v oblasti dodávek energií sjednané finanční plnění. 2. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli v rámci služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií zejména dále uvedené činnosti a plnění (dále jen služby ): a) Příprava a vyhotovení podkladů pro sběr dat Poskytovatel se zavazuje zejména: - provést přípravu podkladů pro sběr dat nezbytných pro vypracování analýz a zpráv dle této smlouvy; - podklady pro sběr dat zpracovat do formy formulářů; - formuláře vypracované dle předchozí odrážky předat objednateli Stránka 2 z 18

3 b) Vypracování kompletní písemné analýzy stávajících potřeb objednatele a organizací a stávajících smluvních vztahů týkajících se dodávek energií (dále jen písemná analýza ) Poskytovatel se na základě dat sebraných objednatelem a předaných poskytovateli zavazuje vypracovat kompletní písemnou analýzu stávajících potřeb objednatele a organizací a stávajících smluvních vztahů týkajících se dodávek energií, jež musí obsahovat minimálně tyto údaje: - soupis sebraných dat a jejich rekapitulaci vyjadřující potřeby objednatele, resp. jednotlivých organizací, za dobu trvání stávajících smluvních vztahů; - soupis nákladů objednatele, resp. jednotlivých organizací, vynakládaných na dodávky energií dle stávajících smluvních vztahů; - doporučení ekonomicky optimálního řešení dodávek energií pro objednatele a jednotlivé organizace; - další údaje požadované objednatelem. c) Vypracování písemné zprávy pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky na elektrickou energii (dále jen písemná zpráva ) Poskytovatel se na základě dat sebraných objednatelem a předaných poskytovateli zavazuje vypracovat písemnou zprávu, jejímž obsahem budou definice, stanoviska a doporučení pro vypracování zadávací dokumentace veřejné zakázky na elektrickou energii, a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ), jež musí obsahovat minimálně tyto údaje: - definici předmětu veřejné zakázky na elektrickou energii, včetně technických specifikací; - stanovisko o vhodnosti rozdělení veřejné zakázky na elektrickou energii na části; - stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na elektrickou energii; - vymezení účelnosti veřejné zakázky na elektrickou energii; - vymezení technických podmínek veřejné zakázky na elektrickou energii ve vztahu k potřebám objednatele jako veřejného zadavatele a jejich odůvodnění; - definování profesních a technických kvalifikačních předpokladů jako podkladů pro vypracování zadávací dokumentace veřejné zakázky na elektrickou energii, a to stanovením rozsahu požadovaných informací a dokladů, uvedením způsobu prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a vymezením minimální úrovně kvalifikačních předpokladů odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky na elektrickou energii; - odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady; - navržení efektivního způsobu pro hodnocení nabídek stanovením základních, resp. dílčích, hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám objednatele jako veřejného zadavatele a jejich odůvodnění; - další definice, stanoviska a doporučení požadované objednatelem pro vypracování technických a ekonomických částí zadávací dokumentace veřejné zakázky na elektrickou energii. d) Vypracování písemné zprávy pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky na zemní plyn (dále jen písemná zpráva ) Poskytovatel se na základě dat sebraných objednatelem a předaných poskytovateli zavazuje vypracovat písemnou zprávu, jejímž obsahem budou definice, stanoviska a doporučení pro vypracování zadávací dokumentace veřejné zakázky na zemní plyn, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, jež musí obsahovat minimálně tyto údaje: - definici předmětu veřejné zakázky na zemní plyn, včetně technických specifikací; - stanovisko o vhodnosti rozdělení veřejné zakázky na zemní plyn na části; - stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na zemní plyn; - vymezení účelnosti veřejné zakázky na zemní plyn; - vymezení technických podmínek veřejné zakázky na zemní plyn ve vztahu k potřebám objednatele jako veřejného zadavatele a jejich odůvodnění; - definování profesních a technických kvalifikačních předpokladů jako podkladů pro vypracování zadávací dokumentace veřejné zakázky na zemní plyn, a to stanovením Stránka 3 z 18

4 rozsahu požadovaných informací a dokladů, uvedením způsobu prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a vymezením minimální úrovně kvalifikačních předpokladů odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky na zemní plyn; - odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady; - navržení efektivního způsobu pro hodnocení nabídek stanovením základních, resp. dílčích, hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám objednatele jako veřejného zadavatele a jejich odůvodnění; - další definice, stanoviska a doporučení požadované objednatelem pro vypracování technických a ekonomických částí zadávací dokumentace veřejné zakázky na zemní plyn. e) Provádění činnosti technického a ekonomického konzultanta v oblasti dodávek energií při přípravě a v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na elektrickou energii a veřejné zakázky na zemní plyn Poskytovatel se zavazuje zejména: - v případě potřeby poskytnout objednateli veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost při vypracování technických a ekonomických částí zadávací dokumentace veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn; - v případě potřeby poskytnout objednateli veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost v souvislosti s poskytováním dodatečných informací k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn; - na základě rozhodnutí objednatele vykonávat funkce člena a náhradníka člena hodnotící komise, příp. vykonávat činnost poradce na jednání jednotlivých komisí, jejichž členem poskytovatel nebude; - v případě potřeby poskytnout objednateli veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost v souvislosti s žádostmi o objasnění či doplnění informací a dokladů prokazujících splnění kvalifikace, žádostmi o vysvětlení nejasností v nabídkách či žádostmi o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny; - v případě potřeby poskytnout objednateli veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost v souvislosti s rozhodnutími o vyloučení uchazečů, jejichž nabídky byly komisí pro posouzení kvalifikace nebo hodnotící komisí vyřazeny; - v případě potřeby poskytnout objednateli veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost v souvislosti s rozhodnutími o námitkách uchazečů; - v případě potřeby poskytnout objednateli veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost v souvislosti s rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn; - v případě potřeby poskytnout objednateli veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost v souvislosti s vypracováním písemné zprávy zadavatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. f) Provádění činnosti technického a ekonomického konzultanta v oblasti dodávek energií v průběhu plnění veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn Poskytovatel se zavazuje zejména: - koordinovat a dohlížet nad implementací nových smluvních vztahů uzavřených na základě zadávacího řízení veřejné zakázky na elektrickou energii a veřejné zakázky na zemní plyn; - vypracovávat stanoviska a doporučení potřebná pro rozhodnutí objednatele o ekonomických a technických otázkách souvisejících s dodávkami energií. g) Poskytování dalších činností a plnění v oblasti dodávek energií Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli dle jeho pokynů další činnosti a plnění v oblasti dodávek energií potřebná pro dosažení účelu této smlouvy. 3. Poskytování služeb dle této smlouvy se dle výslovné dohody smluvních stran vztahuje pouze k veřejné zakázce na elektrickou energií zadávané na období od a k veřejné zakázce na zemní plyn zadávané na období od Předmětem této smlouvy není dle výslovné Stránka 4 z 18

5 dohody smluvních stran poskytování služeb, jež budou souviset přípravou, realizací a plněním jiných než v předchozí větě uvedených veřejných zakázek na elektrickou energii nebo zemní plyn. 4. Dokumenty zpracované dle odst. 2 tohoto článku předá poskytovatel objednateli vždy po ukončení příslušné činnosti, ke které se tyto dokumenty vztahují, není-li dále stanoveno jinak. 5. Objednatel se zavazuje za poskytování služeb hradit poskytovateli sjednanou odměnu. 6. Předmětem této smlouvy není poskytování právních služeb. III. Doba trvání 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu ode dne jejího uzavření do 3 měsíců od ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na elektrickou energii a veřejné zakázky na zemní plyn. 2. Po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn se poskytovatel zavazuje poskytovat ve vztahu k dodávkám příslušné komodity služby uvedené v čl. II. odst. 2 písm. f) a g) této smlouvy. Bude-li zadávací řízení veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn ukončeno zrušením, zaniká ve vztahu k dodávkám příslušné komodity závazek poskytovat služby uvedené v čl. II. odst. 2 písm. f) a g) této smlouvy ke dni zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na příslušnou komoditu. 3. Uplynutím doby sjednané v předchozích odstavcích tato smlouva zaniká, s výjimkou práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají zavazovat smluvní strany i po zániku této smlouvy. 4. Před uplynutím doby trvání této smlouvy sjednané v tomto článku může být tato smlouva ukončena pouze některým z následujících způsobů: a) písemnou dohodou smluvních stran; b) odstoupením jedné ze smluvních stran ze zákonných důvodů; objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména, ocitne-li se poskytovatel v prodlení s plněním jakékoli povinnosti vyplývající mu z této smlouvy a nezjedná-li nápravu do 7 dnů ode dne doručení písemného upozornění objednatele; c) písemnou výpovědí objednatele dle následující věty. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět, přičemž výpověďní doba činí 1 (jeden) měsíc a počíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. IV. Termíny plnění 1. Poskytovatel je povinen provést přípravu a vyhotovení podkladů pro sběr dat dle čl. II. odst. 2 písm. a) této smlouvy a tyto podklady předat objednateli do 7 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. 2. Poskytovatel je povinen vypracovat písemnou analýzu dle čl. II. odst. 2 písm. b) této smlouvy a tuto písemnou analýzu objednateli předat do 14 dnů ode dne předání dat sebraných objednatelem od organizací na základě podkladů od poskytovatele. 3. Poskytovatel je povinen vypracovat písemné zprávy dle čl. II. odst. 2 písm. c) a d) této smlouvy a tyto písemné zprávy objednateli předat do 21 dnů ode dne předání písemné analýzy dle předchozího odstavce objednateli, nesdělí-li objednatel poskytovateli termín pozdější. Stránka 5 z 18

6 4. Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit poskytovateli lhůtu k předložení shora uvedených dokumentů v případě, že bude vyžadovat přepracování nebo doplnění již předaných dokumentů (podkladů pro sběr dat, písemné analýzy, písemné zprávy), jež jsou podkladem pro vypracování navazujících dokumentů (písemné analýzy, písemných zpráv). 5. Poskytovatel se zavazuje plnit další závazky vyplývající z této smlouvy v termínech stanovených touto smlouvou. Není-li termín pro splnění závazku poskytovatele stanoven touto smlouvou, zavazuje se poskytovatel splnit závazek na základě pokynu objednatele v přiměřené lhůtě určené objednatelem. Nebude-li možné stanovit lhůtu pro splnění závazku ani dle předchozí věty, zavazuje se poskytovatel plnit závazky vyplývající z této smlouvy bez zbytečného odkladu. V. Odměna za poskytování služeb 1. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za splnění celého předmětu smlouvy odměnu ve výši ,- Kč bez DPH (dále jen odměna ). 2. Odměna uvedená v předchozím odstavci je sjednána jako závazná, konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady, které poskytovateli v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy vzniknou. 3. Poskytovateli nepřísluší náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytováním služeb, zejména: a) nákladů na cestovné, b) nákladů spojených s telefony, poštovným apod., c) mzdových nákladů pracovníků poskytovatele, d) nákladů spojených se službami poskytnutými v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn (zejména nákladů na odborné posouzení nabídek a vypracování rekapitulace obsahu nabídek podaných do veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn, zvýšených nákladů vzniklých v souvislosti s případnými námitkami uchazečů podanými v zadávacím řízení veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn, ostatních nákladů vzniklých poskytovateli v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn). 4. K odměně uvedené v odst. 1 tohoto článku bude poskytovatelem plátcem DPH připočtena DPH, a to ve výši stanovené právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. VI. Fakturace a platební podmínky 1. Zálohové platby nejsou sjednány. Odměna za poskytování služeb dle této smlouvy bude hrazena po částech, a to na základě faktur vystavených poskytovatelem následujícím způsobem. Poskytovatel je oprávněn vystavit: a) fakturu na část odměny za poskytování služeb ve výši 40 % po protokolárním předání písemné analýzy a písemných zpráv dle čl. II. odst. 2 písm. b), c) a d) této smlouvy objednateli v objednatelem odsouhlaseném znění; b) fakturu na část odměny za poskytování služeb ve výši 50% po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na elektrickou energii a veřejné zakázky na zemní plyn s výjimkou dle následující věty. Bude-li v době ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn probíhat jakékoli řízení o veřejné zakázce na Stránka 6 z 18

7 elektrickou energii nebo veřejné zakázce na zemní plyn (zejm. řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže), je poskytovatel oprávněn vystavit fakturu na příslušnou částku až po ukončení všech řízení o veřejné zakázce na elektrickou energii nebo veřejné zakázce na zemní plyn. Bude-li veřejná zakázka na elektrickou energii nebo veřejná zakázka na zemní plyn rozdělena na části, je poskytovatel oprávněn vystavit fakturu dle tohoto písmene až po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn pro všechny částí veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn. c) fakturu na zbývající část odměny za poskytování služeb ve výši 5 % po 3 měsících trvání této smlouvy ve vztahu k oblasti dodávek elektrické energie. Nebude-li tato smlouva trvat po celou dobu stanovenou v předchozí větě, právo poskytovatele na tuto část odměny za poskytování služeb nevnikne. Bude-li zadávací řízení veřejné zakázky na elektrickou energii ukončeno zrušením, právo poskytovatele na tuto část odměny za poskytování služeb nevnikne. d) fakturu na zbývající část odměny za poskytování služeb ve výši 5 % po 3 měsících trvání této smlouvy ve vztahu k oblasti dodávek zemního plynu. Nebude-li tato smlouva trvat po celou dobu stanovenou v předchozí větě, právo poskytovatele na tuto část odměny za poskytování služeb nevnikne. Bude-li zadávací řízení veřejné zakázky na zemní plyn ukončeno zrušením, právo poskytovatele na tuto část odměny za poskytování služeb nevnikne. 2. Faktury daňové doklady (dále jen faktury ) vystavené poskytovatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ). V případě, že poskytovatel není plátcem DPH, musí faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené 13a obchodního zákoníku. 3. Lhůta splatnosti faktur musí činit nejméně 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 4. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo budeli chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 5. Povinnost objednatele zaplatit vyúčtovanou částku je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 6. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě této smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. VII. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli služby dle této smlouvy ode dne uzavření této smlouvy, a to na základě pokynů objednatele. 2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat na pokyn objednatele služby dle této smlouvy i jednotlivým organizacím. Stránka 7 z 18

8 3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby dle této smlouvy podle pokynů objednatele, v souladu s jeho zájmy a postupovat v úzké součinnosti s objednatelem. V případě nevhodných pokynů objednatele je poskytovatel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, jinak ponese poskytovatel odpovědnost za škodu a jinou újmu, která v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli (a)nebo jednotlivým organizacím vznikne. 4. Poskytovatel je povinen, pokud mu objednatel neposkytne v dostatečném předstihu potřebné pokyny, postupovat tak, aby byly řádně chráněny oprávněné zájmy objednatele a organizací, které poskytovatel zná nebo znát má. 5. Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování služeb dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění této smlouvy v souladu s oprávněnými zájmy objednatele a organizací, které zná nebo znát má, oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 6. Poskytovatel je povinen na pokyn objednatele zachytit obsah poskytnutých služeb v písemné podobě v požadovaném počtu vyhotovení. O předání jednotlivých písemných dokumentů (např. analýz, zpráv, stanovisek) vyhotovených poskytovatelem v rámci poskytování služeb dle této smlouvy budou sepisovány písemné předávací protokoly, které budou podepsány oběma smluvními stranami. Příslušný úkon se považuje za provedený sepsáním protokolu dle tohoto odstavce. Místem předání bude sídlo objednatele, případně sídla jednotlivých organizací. 7. Poskytovatel je oprávněn činit právní úkony jménem objednatele pouze na základě pokynů objednatele a plné moci, kterou objednatel poskytovateli v případě potřeby vystaví. 8. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý poskytovat za úplatu všechny služby, jejichž poskytnutí je předmětem této smlouvy. 9. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy. Poskytovatel není v prodlení s plněním svých závazků vyplývajících mu z této smlouvy, pokud nemůže plnit své závazky z důvodů prodlení na straně objednatele nebo v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn z důvodů nečinnosti komise, resp. komisí, to neplatí, je-li nečinnost komise způsobena neplněním závazků poskytovatele souvisejících s jednáním nebo úkony komise, resp. komisí. VIII. Odpovědnost za správnost a úplnost poskytnutých služeb, odpovědnost za škodu, pojištění 1. Poskytovatel odpovídá za správnost a úplnost služeb poskytovaných dle této smlouvy, zejm. za správnost a úplnost jím vypracovaných písemných zpráv, stanovisek, analýz a dalších dokumentů. 2. Poskytovatel odpovídá za škodu nebo jinou újmu, která objednateli nebo jednotlivé organizaci vznikne v důsledku nesprávnosti nebo neúplnosti poskytovatelem poskytnutých služeb dle této smlouvy. 3. Poskytovatel dále odpovídá za škodu, která objednateli nebo jednotlivé organizaci vznikne v důsledku porušení jiných povinností poskytovatele dle této smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů. 4. Poskytovatel je povinen mít ode dne zahájení poskytování poradenských služeb dle této smlouvy a dále po celou dobu trvání této smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících uzavřenou pojistnou Stránka 8 z 18

9 smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění ve výši minimálně ,- Kč. Porušení v tomto odstavci uvedeného závazku se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 5. Poskytovatel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku do 15 kalendářních dnů ode dne zahájení poskytování služeb dle této smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání této smlouvy do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván. IX. Sankční ujednání 1. Ocitne-li se poskytovatel v prodlení s plněním kterékoli ze svých povinností dle této smlouvy (s výjimkou dle následujících odstavců), zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, v němž trvalo prodlení poskytovatele s plněním takové povinnosti, maximálně však ,- Kč za porušení jednotlivé povinnosti. V případě porušení více povinností se smluvní pokuty sčítají. 2. Poruší-li poskytovatel povinnost uvedenou v čl. VIII. odst této smlouvy, zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti poskytovatele. 3. Poskytovatel odpovídá za zákonný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na elektrickou energii a veřejné zakázky na zemní plyn v rozsahu svých povinností stanovených touto smlouvou a zákonem o veřejných zakázkách. V případě porušení těchto povinností dodavatelem se sjednává smluvní pokuta ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti poskytovatele. 4. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčena povinnost poskytovatele splnit povinnost, jejímž porušením nárok na zaplacení smluvní pokuty objednateli vznikl, ani nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém jejím rozsahu. X. Prohlášení o nepodjatosti, mlčenlivost 1. Poskytovatel prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy není podjat ve smyslu 74 odstavec 7 zákona o veřejných zakázkách. Pokud by v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na elektrickou energii nebo veřejné zakázky na zemní plyn nastaly nové skutečnosti ve vztahu k jeho nepodjatosti, je poskytovatel povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně informovat objednatele. 2. Poskytovatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. 3. Poskytovatel prohlašuje, že je mu známo, že data poskytnutá objednatelem a jednotlivými organizacemi jsou důvěrná a poskytovatel se zavazuje tato data chránit před zveřejněním, neprozradit jejich obsah třetím osobám a neužít je v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta, ani jinak pro své potřeby, ve svůj prospěch nebo prospěch třetích osob. Tato povinnost trvá dle výslovné dohody smluvních stran i po ukončení této smlouvy a vztahuje se na všechny osoby, jež poskytovatel užije při plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy. XI. Ostatní ujednání 1. Poskytovatel se, ve smyslu 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) zavazuje předat Stránka 9 z 18

10 objednateli seznam subdodavatelů poskytovatele, jimž uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Tuto povinnost se poskytovatel zavazuje plnit v souladu s 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách. Toto ustanovení zavazuje smluvní strany dle jejich výslovné dohody i po zániku této smlouvy. 2. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele jako zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách. Poskytovatel dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele jako povinného subjektu dle právních předpisů o svobodném přístupu k informacím. 3. Poskytovatel se zavazuje dodržovat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 4. Smluvní strany této smlouvy výslovně sjednávají, že je-li touto smlouvou vyžadována písemná forma úkonu, je tato forma zachována též tehdy, je-li příslušný úkon učiněn prostřednictvím u. Pro činění písemných úkonů se smluvní strany zavazují využívat kontaktní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a veškeré další kontaktní údaje písemně oznámené druhé smluvní straně. Ustanovení tohoto odstavce se neužije pro změny nebo doplnění této smlouvy, přičemž pro tyto případy platí zvláštní ujednání obsažené v článku XII. odst. 3 této smlouvy. 5. Poskytovatel tímto poskytuje objednateli bezúplatně výhradní oprávnění užít veškerá autorská díla, která vzniknou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy poskytovatelem (tzv. výhradní licence), a to ke všem způsobům užití, jež jsou nezbytné k dosažení účelu vyplývajícího z této smlouvy, objednatel je tak zejm. oprávněn pořizovat kopie autorských děl v neomezeném množství. Oprávnění dle předchozí věty platí celosvětově po celou dobu trvání majetkových práv k předmětným autorským dílům. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn měnit autorská díla specifikovaná v tomto odstavci, spojit tato autorská díla s jiným autorským dílem, jakož i zařadit je do díla souborného dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. XII. Závěrečná ujednání 1. Smluvní strany této smlouvy výslovně sjednávají, že tato smlouva, jakož i všechny vztahy z ní vzniklé nebo s ní související, se budou řídit obchodním zákoníkem, a to zejména upravujícími mandátní smlouvu. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 4. Poskytovatel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní. 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Stránka 10 z 18

11 7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a poskytovateli vyhotovení. Přílohy: Příloha Č. 1 - Seznam organizací V Brně dne V Brně dne za objednatele:... ~hc MUDr. Bořek Semrád jednatel rf CEJIZA, s.r.o. (EJ-----IZA Lerolínovo nám. 3/ Brno tel.: , le: za poskytovate~: / // /...~. Ing. Pavel Do lil Stránka 11 z 18

12 Příloha č. 1 smlouvy Seznam organizací JM IČ DIČ Název příspěvkové organizace SÍDLO JM_ CZ Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Jílová 36g, Brno JM_ není plátce DPH Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Vídeňská 47, Brno JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 Vídeňská 52, Brno JM_ není plátce DPH JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 JM_ není plátce DPH Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8 JM_ není plátce DPH Zámeček Střelice, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace JM_ CZ JM_ CZ JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže Znojmo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 JM_ není plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo JM_ není plátce DPH Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 JM_ není plátce DPH Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 JM_ není plátce DPH JM_ CZ JM_ CZ Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje JM_ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a JM_ není plátce DPH Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 Dornych 2, Brno Jaselská 7/9, Brno Smetanova 8, Brno Tetčická 311/69, Střelice u Brna Na Schodech 239, Rosice Hostim 1, Hostim Jevišovice 104, Jevišovice Plaveč 1, Plaveč MUDr. Jana Jánského 11, Znojmo Dvořákova 19, Znojmo Přemyslovců 8, Znojmo Horní Česká 15, Znojmo Sokolská 8, Znojmo Jana Palacha 6, Znojmo Jana Palacha 8, Znojmo Komenského náměstí 4, Znojmo Helceletova 4, Brno Kotlářská 9, Brno Sokolská 1, Brno Žerotínovo nám. 3/5, Brno Lidická 6a, Brno tř. Kpt. Jaroše 14, Brno JM_ CZ Konzervatoř Brno tř. Kpt. Jaroše 45, Brno JM_ není plátce DPH JM_ CZ Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo JM_ není plátce DPH Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Znojmo JM_ není plátce DPH Střední škola technická Znojmo JM_ není plátce DPH Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 tř. Kpt. Jaroše 24, Brno Pontassievská 3, Znojmo Mládeže 10, Znojmo Rooseveltova 21, Znojmo Uhelná 6, Znojmo Hakenova 18, Znojmo Stránka 12 z 18

13 JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže, Miroslav, okres Znojmo JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133 Kostelní 202, Miroslav Komenského nám.1, Miroslav Skalice 1, Skalice, pošta Hostěradice Žižkova 55, Brno Veveří 133, Brno JM_ není plátce DPH Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 Botanická 70, Brno JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70 JM_ není plátce DPH Základní škola, Brno, Palackého 68 JM_ není plátce DPH Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 JM_ CZ JM_ není plátce DPH Gymnázium Brno-Řečkovice Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Palackého 70, Brno Palackého 68/70, Brno Slovanské nám. 7, Brno Purkyňova 97, Brno Terezy Novákové 2, Brno JM_ CZ LUŽÁNKY-středisko volného času, Brno, Lidická 50 Lidická 50, Brno JM_ CZ Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Kudelova 8, Brno JM_ CZ JM_ není plátce DPH Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 JM_ není plátce DPH Základní škola, Brno, Sekaninova 1 JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41 JM_ není plátce DPH Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 JM_ není plátce DPH Gymnázium, Brno, Elgartova 3 JM_ CZ JM_ není plátce DPH Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno JM_ není plátce DPH Domov mládeže a školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 nám. 28. října 23, Brno Merhautova 15, Brno Sekaninova 1, Brno Vranovská 41, Brno Vranovská 65, Brno Elgartova 3, Brno Kaloudova 30, Brno Husova 10, Brno Gorkého 33/35, Brno JM_ CZ Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Pražská 38b, Brno JM_ CZ Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 JM_ není plátce DPH Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 JM_ není plátce DPH Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a JM_ není plátce DPH Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685 JM_ není plátce DPH Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov JM_ není plátce DPH Dětský domov, Vranov, Žižkova 160 Lipová 20, Brno Komenského 5, Boskovice Palackého nám.1, Boskovice 17. listopadu 1, Boskovice náměstí 9. května 7, Boskovice nám. 9. května 2a, Boskovice Purkyňova 1685, Tišnov Purkyňova 279, Tišnov Na Hrádku 20, Tišnov Dvořáčkova 316, Tišnov Žižkova 160, Vranov JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace Šikulova 1438, Předklášteří JM_ není plátce DPH Muzeum Brněnska, příspěvková organizace Porta coeli 1001, Předklášteří Stránka 13 z 18

14 JM_ není plátce DPH Střední odborná škola Fortika JM_ není plátce DPH Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov JM_ není plátce DPH Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Vyškov, sídl. Osvobození 55 Tišnovská 15, Lomnice u Tišnova Nám. Čsl. armády 2, Vyškov Komenského 16/5, Vyškov Jungmannova 2, Vyškov Sochorova 15, Vyškov sídl.osvobození 55, Vyškov JM_ CZ Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 36, Vyškov JM_ CZ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 JM_ není plátce DPH Gymnázium, Brno, Křenová 36 JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 JM_ není plátce DPH Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno Hybešova 53, Boskovice Křenová 36, Brno Charbulova 84, Brno Charbulova 106, Brno JM_ není plátce DPH Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 Křižíkova 15, Brno JM_ není plátce DPH Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže Vyškov JM_ není plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Brno JM_ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54 JM_ CZ JM_ není plátce DPH Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 JM_ není plátce DPH Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11 Nejedlého 3, Brno Brněnská 7, Vyškov Hybešova 15, Brno Barvičova 54, Brno Hybešova 15, Brno Vídeňská 26/28, Brno Klášterského 4, Brno Slunná 11, Brno JM_ CZ Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Lomená 44, Brno JM_ není plátce DPH Základní škola, Brno, Štolcova 16 JM_ není plátce DPH Střední škola grafická Brno JM_ není plátce DPH JM_ CZ JM_ není plátce DPH JM_ CZ JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81 Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4 JM_ není plátce DPH Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51 JM_ není plátce DPH JM_ CZ JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Štolcova 16, Brno Šmahova 110, Brno Trnkova 81, Brno Trnkova 113, Brno Došlíkova 48, Brno Olomoucká 61, Brno Koperníkova 2/4, Brno Zeleného 51, Brno Gellnerova 1, Brno Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno Čichnova 23, Brno Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21 Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Novoměstská 21, Brno Vaculíkova 14, Brno Ibsenova 1, Brno Riegrova 17, Šlapanice Stránka 14 z 18

15 JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov JM_ CZ Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 JM_ není plátce DPH Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 JM_ není plátce DPH Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b JM_ není plátce DPH Domov Hvězda, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304 JM_ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 JM_ není plátce DPH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471 JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín JM_ není plátce DPH Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov U Školy 386, Pozořice Tyršova 479, Slavkov u Brna Štefánikova 2, Boskovice Štefánikova 2b, Boskovice Nové Hvězdlice 200, Nové Hvězdlice, p.bohdalice Za Humny 3304, Kyjov Školní 3208, Kyjov Nádražní 471, Kyjov Husova 370, Kyjov Komenského 549, Kyjov JM_ není plátce DPH Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1095, Kyjov JM_ není plátce DPH Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov JM_ CZ Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247, Kyjov JM_ CZ Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, Kyjov JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín JM_ CZ Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec JM_ není plátce DPH Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH JM_ CZ JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 JM_ není plátce DPH Paprsek, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko JM_ není plátce DPH Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko JM_ není plátce DPH Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Sokolská 896, Vracov náměstí Svobody 318, Bzenec Benátky 32, Veselí nad Moravou náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou Kollárova 1669, Veselí nad Moravou Kollárova 1045, Veselí nad Moravou K Čihadlu 679, Velké Opatovice Pod Strážnicí 499, Velké Opatovice Šebetov 1, Šebetov Českobratrská 5, Letovice Masarykovo nám. 29, Letovice Pod klášterem 17/55, Letovice JM_ CZ Masarykova střední škola Letovice Tyršova 500, Letovice JM_ není plátce DPH Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 JM_ není plátce DPH JM_ CZ Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav JM_ není plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav Křetín, č.p. 12, Křetín Herbenova 4, Břeclav Sady 28. října 1, Břeclav nábř.komenského 1, Břeclav Bratří Mrštíků 30, Břeclav JM_ CZ Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U nemocnice 1, Břeclav JM_ CZ Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116 Sobotní 116, Valtice JM_ není plátce DPH Emin zámek, příspěvková organizace Hrušovany nad Jevišovkou 275, Stránka 15 z 18

16 JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo JM_ není plátce DPH Domov důchodců Božice, příspěvková organizace Hrušovany nad Jevišovkou Anenská 210, Hrušovany nad Jevišovkou Božice 188, Božice JM_ CZ Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Na Větřáku 463, Jedovnice JM_ není plátce DPH Střední škola technická a gastronomická Blansko JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Blansko JM_ není plátce DPH SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Gymnázium Blansko JM_ není plátce DPH Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27 JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže Blansko JM_ není plátce DPH Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18 Bezručova 33, Blansko Zámek 3, Blansko Pod Sanatorkou 3, Blansko Seifertova 13, Blansko Žižkova 27/1919, Blansko Údolní 2, Blansko Nad Čertovkou 18, Blansko JM_ CZ Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1-3, Vyškov JM_ není plátce DPH Dětský domov, Mikulov, Nádražní 26 JM_ není plátce DPH Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7 JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav Nádražní 26, Mikulov Komenského 7, Mikulov Náměstí 28, Mikulov JM_ CZ Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace Zámek 1, Mikulov JM_ není plátce DPH Základní škola, Mikulov, Školní 1 JM_ není plátce DPH Srdce v domě, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Zámek Břežany, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1 JM_ není plátce DPH Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2 JM_ není plátce DPH Středisko služeb školám, Velké Pavlovice, okres Břeclav JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav JM_ není plátce DPH JM_ CZ Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav JM_ není plátce DPH Základní škola, Hrádek 203 Školní 1, Mikulov Klentnice 81, Klentnice, pošta Mikulov Břežany 1, Břežany Tavíkovice 153, Tavíkovice Zámek 1, Račice Vejrostova 2, Brno Hlavní 28, Velké Pavlovice Hlavní 30, Velké Pavlovice Dukelské nám.7, Hustopeče Masarykovo nám. 1, Hustopeče Komenského 4, Hustopeče Hrádek 203, Hrádek JM_ není plátce DPH Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24 Šafaříkova 24, Hustopeče JM_ není plátce DPH S - centrum Hodonín, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Základní škola, Pohořelice, Šumická 727 JM_ není plátce DPH Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Na Pískách 4037/11, Hodonín Šumická 727, Pohořelice Nad Čertovkou 17, Blansko JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov Školní 462, Pohořelice JM_ není plátce DPH Odborné učiliště, Cvrčovice 131 JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo JM_ není plátce DPH Střední škola dopravy, obchodu a služeb JM_ není plátce DPH Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168 Cvrčovice 131, Cvrčovice Školní 139, Moravský Krumlov nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov Smetanova 168, Moravský Stránka 16 z 18

17 JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brnovenkov JM_ není plátce DPH Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov Krumlov nám.t.g.masaryka 35, Moravský Krumlov Palackého nám.27, Ivančice Zemědělská 2, Ivančice JM_ CZ Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, Ivančice JM_ není plátce DPH Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Široká 42, Ivančice JM_ není plátce DPH Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Lány 2, Ivančice nám.13.prosince 12, Oslavany JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov Nádražní 232, Židlochovice JM_ není plátce DPH Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, Židlochovice JM_ CZ Střední zahradnická škola Rajhrad Masarykova 198, Rajhrad JM_ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 530 JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno - venkov Sadová 530, Želešice Sportovní 432, Zastávka U Školy 39, Zastávka u Brna Zahradní 1529, Kuřim Jungmannova 1084, Kuřim JM_ CZ Střední škola a Základní škola Tišnov nám. Míru 22, Tišnov JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Středisko volného času Hodonín JM_ není plátce DPH Zelený dům pohody, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín tř. Bří Čapků 1, Hodonín Nám. B. Martinů 5, Hodonín P. Jilemnického 2923/1, Hodonín Jilemnického 2, Hodonín JM_ CZ Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Lipová alej 21, Hodonín JM_ není plátce DPH Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno-venkov JM_ není plátce DPH Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243 Dlouhá 39, Pohořelice Vřesovice 243, Ježov JM_ není plátce DPH Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 9, Hodonín JM_ není plátce DPH JM_ CZ JM_ není plátce DPH Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 32 JM_ není plátce DPH Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1 JM_ není plátce DPH Domov na Jarošce, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace Legionářů 1, Hodonín Úprkova 2, Hodonín Brandlova 32, Hodonín Jarošova 1, Hodonín Jarošova 3, Hodonín Sídlištní 2, Hodonín JM_ CZ Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Purkyňova 11, Hodonín JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín JM_ není plátce DPH Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Strážnice, okres Hodonín Radějovská 848, Strážnice Masarykova 379, Strážnice Preláta Horného 515, Strážnice Preláta Horného 509, Strážnice Stránka 17 z 18

18 JM_ CZ Střední škola Strážnice J. Skácela 890, Strážnice JM_ není plátce DPH Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové 1255 JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav JM_ není plátce DPH LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace ul.bož.hrejsové 1255, Strážnice Velká nad Veličkou 461, Velká nad Veličkou Hutník 1495, Veselí nad Moravou Bří. Mrštíků 2, Klobouky u Brna Boženy Němcové 151, Otnice JM_ CZ Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Sokolnice 496, Sokolnice JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice JM_ není plátce DPH Habrovanský zámek, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Dětský domov, Hodonín u Kunštátu 48 JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace JM_ není plátce DPH Duhovka - středisko volného času Břeclav Zámecká 57, Sokolnice Součkova 500, Bučovice Habrovany 1, Habrovany pošta Rousínov Hodonín u Kunštátu 48, Lysice Zámecká 1, Černá Hora Lidická 4, Břeclav JM_ CZ Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno Stránka 18 z 18

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel Dodatek c. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy: Eviden~ní~Islo: 606964 Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby

Více

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C.

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C. Dodatek Č. I k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravsk)' kraj a príspčvkové zřizované Jihomoravsk)'m kr~em (dále také jen,.smlouva'") llz:wrcné mezi uvedcn~'rni

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Smlouva o poskytování právních služeb při realizaci projektu s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Smlouva o poskytování právních služeb při realizaci projektu s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky jsou zpracovány ve formě návrhu smlouvy. Uchazeč je povinen předložit jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky jeden podepsaný návrh smlouvy. Obsah obchodních

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Smlouva. Příloha č. 2 zadávací dokumentace. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. úřad městského obvodu

Smlouva. Příloha č. 2 zadávací dokumentace. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. úřad městského obvodu Příloha č. 2 zadávací dokumentace Statutární město Ostrava o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

I, -. cl '" u -' Smluvní strany f ^ÚúSi

I, -. cl ' u -' Smluvní strany f ^ÚúSi KUMSP80J9UQJ I, -. cl '" u -' m^i^\yúx.}i}aiíčur''' Smluvní strany f ^ÚúSi 1. Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, ředitelem krajského úřadu IČ: 70890692

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUÍ1SP00SHDCN Veřejná zakázka č. 150 / 2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15 dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

SMLOUVA. Příloha 2. České vysoké učení technické v Praze Sídlo: Zikova 4 /1905, 160 00 Praha 6 Právní forma: vysoká škola/univerzita

SMLOUVA. Příloha 2. České vysoké učení technické v Praze Sídlo: Zikova 4 /1905, 160 00 Praha 6 Právní forma: vysoká škola/univerzita Příloha 2 SMLOUVA O PŘÍPRAVĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK A ADMINISTRACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PŘI REALIZACI PROJEKTU POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PRO CENTRUM VOZIDEL UDRŽITELNÉ MOBILITY uzavřená dále uvedeného dne, měsíce

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále také

Více

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 20 žáků s 2 členným pedagogickým doprovodem (20+2 v Německu)

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 20 žáků s 2 členným pedagogickým doprovodem (20+2 v Německu) Příloha č. 4 Návrh smlouvy na veřejnou zakázku s názvem: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 2 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 20 žáků s 2 členným pedagogickým doprovodem (20+2 v Německu)

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

KUMSP00SF26C. Smlouva o poskytování služeb mainten^free

KUMSP00SF26C. Smlouva o poskytování služeb mainten^free KUMSP00SF26C Smlouva o poskytování služeb mainten^free í 0 Veřejná zakázka 192/2015!!.?^ KííAJ - MíAJSKÝCŘ URADÍ I. Smluvní strany 1, Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. řyna 117, 702 18 Ostrava zastoupen:

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem.

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem. r(::'h~e.>,za " ~1--:~tA!r(rol:nQ~zr:'a~,~ '-U ~IC;23353242. ( f'-[' Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouva příkazní. zastoupené náměstkem: Ing. Jiřím Hrabinou Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Smlouva příkazní. zastoupené náměstkem: Ing. Jiřím Hrabinou Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Číslo smlouvy příkazce: /2015/ÚHAaSŘ příkazní Smluvní strany Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava zastoupené náměstkem: Ing. Jiřím Hrabinou Ing. Jiří Datinský Vilová 867, 735 32

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva na zhotovení Tisk měsíčníku Hláska

Smlouva na zhotovení Tisk měsíčníku Hláska STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Smlouva na zhotovení Tisk měsíčníku Hláska Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535 Číslo účtu:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS č. ev. ČSÚ: 246-2013-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika Český statistický úřad se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více