le: MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C."

Transkript

1 Dodatek Č. I k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravsk)' kraj a príspčvkové zřizované Jihomoravsk)'m kr~em (dále také jen,.smlouva'") llz:wrcné mezi uvedcn~'rni smluvnimi stranami dne I. II (dále také jen..dod:ltek ). klcr}' v souladu se Č. z:ikonem 513/1991 Sb.. obchodni z,'lkonik, ve znčni pozdčjšich předpisů. uzavřeli 1. smlu\'ni strana Tuto smluvní stranu tvoří subjekty spcdľikované v příloze t:, I léto rťlmcové smlouvy jež zastupuje ccntr:ílní zadavatel - společnost: N<Ízc\'; CE.JlZA, s.r.o. Sídlo: Brno, lerotínovo mill1čstí 3/5. pse le: Jednající: MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C. vložka ((bíle jen,.objednatelé ) 2. smluvní strana N,ízev: Tclefónica Czcch Republic, a.s. (obchodní/irma IIc/WZeee, je-ii právnickou osobou) Sídlo: Za Brumlovkoll 266/2, Praha 4 - Míchle, Zasloupcna/jednajíd: Ing, Roman Št'astll)'. na základč PovUcní ze dne 8,S,ZOll 1(:: DiČ: CZ60193J3ó (pi'ípadně h!forll/ace, ie není pláfcem DPH) Bankovní spojení: UniCrcdit Bank Číslo účtu: /2700 Zaps,ína v obchodním rejslříku vedeném Městsk)"1Ilsoudem v PT<lZl: oddíl B vl 2322 Telefon: Fax: (dúle jen..poskytovatel")

2 Smluvní slrany se dohodly na znení Dodmku Č. I v~'šc uvedené Smlouvy: I. Účel dodatku 1. Účelem IOhoto Dodatku je lipra\'a vztahl. mezi Smluvnímí stranamí zalozena Rámcovou smlouvou o poskytování mobilních rclckol1lunikačnich služeb pro Jihomoravsk~' kraj a príspevkové zřizované Jihol1loravsk)'11l krajem ze dne I I I. II. Přcdmčt dod:llku I. S(.ívající Přiloha č. I Smlouvy Seznam Objedn:t!elú se zrušuje IInahrazuje se novou Přílohou č. I Smlouvy SCZll:UIlObjednatelú. která,,,oři přilohulohoto Doua(ku:1 ln s účinnosti ke dni podpisu (oho\(l Douatku. 2. V z:\pati Prilohy č. 2 Smlouvy Telekomunikační shrlby se opravuje nesprílvliosl \' psaní resp. čislováni a to lak, že v dosavadním texlu z:ipatí se chybné číslo,.3" zrušuje a nahrazuje SpnlVn)'1llčíslem..2"". III. Závěrečná ustano\'ení I. Oslalní ustanovení Smlouvy límto Dodatkem \'~;slovnc nedotčcná se llcmční a zůslávaji v plalnosti. 2. Telllo Dodatek je vyhotoven ve Člyřcch vyhotoveních, z nichž každc m:l platnost orígín.ílu. Jedno vyhotovení obdrží POskYlovmel a Iři vyhotovení převezme centr:\lní zadavatel zastupující všechny Objednalcle. J. Dod:llek nao}'v.í platnosti IIúčinnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany, 4. Smluvní strany se s obsahem tohoto Dodatku ke Sll1louvč scznillníly a souhlasí s ním. V Brně dne V I3rnč dne Za Objednatele \"zastoupení CEJIZA, s.r.o. MUDr. Bořek Semrád, jednatel Za PoskytO\'atele Teleťón1eaCzech cpublie, a.s. Ing. Roman St"astn)'. na ztikladé Pověrení ze dne Příloha: Příloha Č. I Smlouvy Seznam Objcdn:lIclů úcinná dnem podpisu Dodatku č. I.

3 Příloha č. 1 Smlouvy Seznam Objednatelů JM IČ DIČ Název Ulice PSČ Město/Obec JM_ CZ Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Jílová 36g Brno JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Vídeňská Brno JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská Brno Vídeňská 52 JM_ nejsme plátce DPH JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych Brno JM_ nejsme plátce DPH Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo nám Brno Žerotínovo náměstí 6 JM_ nejsme plátce DPH Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/ Brno JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8 Smetanova Brno JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola se zaměřením na církevní Smetanova Brno hudbu, Brno, Smetanova 14 JM_ nejsme plátci DPH Zámeček Střelice, příspěvková Tetčická 311/ Střelice u Brna JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Rosice, okres Brnovenkov Na Schodech Rosice JM_ nejsme plátce DPH Středisko volného času, Rosice, okres Brno - Žerotínovo náměstí Rosice - končí k venkov JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Hostim, příspěvková Hostim Hostim JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková Jevišovice Jevišovice JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Plaveč, příspěvková Plaveč Plaveč JM_ CZ Nemocnice Znojmo, příspěvková MUDr. Jana Jánského Znojmo 11 JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dvořákova Znojmo Znojmo, Dvořákova 19 JM_ nejsme plátci DPH Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková Přemyslovců Znojmo Příloha č.1 Rámcové smlouvy 1

4 JM_ nejsme plátce DPH Obchodní akademie a Jazyková škola s právem Přemyslovců Znojmo státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Horní Česká Znojmo Znojmo, Horní Česká 15 JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže Znojmo Sokolská Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo Jana Palacha Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Jana Palacha Znojmo zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí Znojmo Komenského náměstí 4 JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 Helceletova Brno JM_ nejsme plátce DPH Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kotlářská Brno Brno, Kotlářská 9 JM_ nejsme plátce DPH Obchodní akademie, Střední odborná škola Kotlářská Brno knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 JM_ CZ Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Sokolská Brno technická, Brno, Sokolská 1 JM_ nejsme plátce DPH Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova Brno Kounicova 16 JM_ CZ Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/ Brno příspěvková kraje JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a Lidická 6a Brno JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše Brno JM_ CZ Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 tř. Kpt. Jaroše Brno JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše Brno tř. Kpt. Jaroše 24 JM_ CZ Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Pontassievská Znojmo Znojmo, Pontassievská 3 JM_ nejsme plátci DPH Dětské centrum Znojmo, příspěvková Mládeže Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Znojmo Rooseveltova Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Středisko služeb školám Znojmo Rudoleckého Znojmo Příloha č.1 Rámcové smlouvy 2

5 JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola technická a Střední odborné Uhelná Znojmo učiliště, Znojmo, Uhelná 6 JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 Hakenova Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Miroslav, okres Znojmo Kostelní Miroslav JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo Komenského nám Miroslav JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Skalice, příspěvková Skalice Skalice, pošta Hostěradice JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Žižkova Brno JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133 Veveří Brno JM_ nejsme plátce DPH Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická Brno Botanická 70 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Palackého Brno Brno, Palackého třída 70 JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Brno, Palackého 68 Palackého 68/ Brno JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Slovanské nám Brno JM_ CZ Střední škola informačních technologií a sociální Purkyňova Brno péče, Brno, Purkyňova 97 JM_ nejsme plátce DPH Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Pionýrská Brno obchodní, Brno, Pionýrská 23 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové Terezy Novákové Brno 2 JM_ CZ LUŽÁNKY-středisko volného času, Brno, Lidická Lidická Brno 50 JM_ CZ Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova Brno Kudelova 8 JM_ CZ Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského nám. 28. října Brno kraje, příspěvková JM_ nejsme plátce DPH Vyšší odborná škola oděvního designu a Francouzská Brno managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101 JM_ nejsme plátce DPH Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Merhautova Brno zdravotnická, Brno, Merhautova 15 JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Brno, Sekaninova 1 Sekaninova Brno Příloha č.1 Rámcové smlouvy 3

6 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41 Vranovská Brno JM_ nejsme plátce DPH Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská Brno Vranovská 65 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Elgartova Brno JM_ nejsme plátce DPH Střední škola umění a designu a Vyšší odborná Husova Brno škola restaurátorská, Brno, Husova 10 JM_ nejsme plátce DPH Domov mládeže a školní jídelna, Brno, Gorkého Gorkého 33/ Brno 33/35 JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pražská 38b Brno stavební, Brno - Bosonohy, Pražská 38b JM_ nejsme plátce DPH Lipka - školské zařízení pro environmentální Lipová Brno vzdělávání, Brno, Lipová 20 JM_ nejsme plátce DPH Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského Boskovice Komenského 5 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Palackého nám Boskovice JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko 17. listopadu Boskovice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Boskovice, okres nám. 9. května Boskovice Blansko JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště nám. 9. května 2a Boskovice André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685 Purkyňova Tišnov JM_ nejsme plátci DPH Nemocnice Tišnov, příspěvková Purkyňova Tišnov JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Na Hrádku Tišnov JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brnovenkov Dvořáčkova Tišnov JM_ nejsme plátce DPH Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského Předklášteří - sloučení Komenského 1200 JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková Šikulova Předklášteří JM_ nejsme plátci DPH Muzeum Brněnska, příspěvková Porta coeli Předklášteří JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola "FORTIKA", Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15 Tišnovská Lomnice u Tišnova Příloha č.1 Rámcové smlouvy 4

7 JM_ nejsme plátci DPH Muzeum Vyškovska, příspěvková Nám. Čsl. Armády Vyškov JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Vyškov Nádražní Vyškov JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám Vyškov JM_ nejsme plátce DPH Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Jungmannova Vyškov Vyškov JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sochorova Vyškov Vyškov, Sochorova 15 JM_ nejsme plátce DPH Střední škola zdravotnická a zemědělskoekonomická, Náměstí Svobody Vyškov Vyškov, náměstí Svobody 50 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, sídl.osvobození Vyškov - nový název Vyškov, sídl. Osvobození 55 JM_ CZ Nemocnice Vyškov, příspěvková Purkyňova Vyškov JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jánská Brno obchodní, Brno, Jánská 22 JM_ CZ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Hybešova Boskovice Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Brno, Křenová 36 Křenová Brno JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 Charbulova Brno JM_ nejsme plátce DPH Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova Brno Charbulova 106 JM_ nejsme plátce DPH Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova Brno Křižíkova 15 JM_ nejsme plátce DPH Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 Nejedlého Brno JM_ nejsme plátce DPH Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně Křižíkova Brno postižené, Brno, Křižíkova 11 JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže Vyškov Brněnská Vyškov JM_ nejsme plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Brno Hybešova Brno JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova Barvičova Brno 54 JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Vídeňská 26/ Brno Brno, Vídeňská 26/28 JM_ nejsme plátce DPH Domov mládeže a školní jídelna, Brno, Klášterského Brno Příloha č.1 Rámcové smlouvy 5

8 Klášterského 4 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11 Slunná Brno JM_ CZ Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená Lomená Brno 44 JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Brno, Štolcova 16 Štolcova Brno JM_ nejsme plátce DPH Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova Brno Šmahova 110 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova Brno Trnkova 81 JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trnkova Brno strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova Brno Brno, Došlíkova 48 JM_ CZ Integrovaná střední škola - Centrum odborné Olomoucká Brno přípravy, Brno, Olomoucká 61 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola speciální, Základní škola speciální Koperníkova 2/ Brno a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4 JM_ nejsme plátce DPH Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní Brno Černopolní 9 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Čenopolní Brno Černopolní 9 JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51 Zeleného Brno JM_ nejsme plátce DPH Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 JM_ CZ Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 JM_ nejsme plátce DPH Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Gellnerova 1 Čichnova 23 Novoměstská 21 Kociánka 6 Vaculíkova 14 Ibsenova 1 Riegrova Brno Brno Brno Brno Brno Brno Šlapanice Příloha č.1 Rámcové smlouvy 6

9 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brnovenkov U Školy Pozořice JM_ CZ Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova Slavkov u Brna Tyršova 479 JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského Malinovského Slavkov u Brna 280, příspěvková JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Štefánikova Boskovice Boskovice, Štefánikova 2 JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Štefánikova 2b Boskovice JM_ nejsme plátci DPH Domov Hvězda, příspěvková Nové Hvězdlice Nové Hvězdlice, p.bohdalice JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Za Humny Kyjov Humny 3304 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní Školní Kyjov 3208 JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nádražní Kyjov automobilní, Kyjov, Nádražní 471 JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín Husova Kyjov JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Komenského Kyjov Kyjov, Komenského 46 JM_ nejsme plátce DPH Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549 Komenského Kyjov JM_ nejsme plátci DPH Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková Strážovská Kyjov JM_ nejsme plátci DPH Domov Horizont, příspěvková Strážovská Kyjov JM_ nejsme plátci DPH Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková Strážovská ulice Kyjov JM_ CZ Nemocnice Kyjov, příspěvková Strážovská Kyjov JM_ CZ Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova Havlíčkova 1223/ Kyjov 1223/17 JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín Sokolská Vracov JM_ CZ Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody 318 JM_ nejsme plátce DPH Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735 náměstí Svobody 318 Přívoz Bzenec Bzenec Příloha č.1 Rámcové smlouvy 7

10 JM_ nejsme plátci DPH Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková Benátky Veselí nad Moravou JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, náměstí Míru Veselí nad Moravou okres Hodonín JM_ CZ Střední odborná škola ekonomická a Střední Kollárova Veselí nad Moravou odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Kollárova Veselí nad Moravou Moravou, Kollárova 1045 JM_ nejsme plátci DPH Paprsek, příspěvková K Čihadlu Velké Opatovice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Pod Strážnicí Velké Opatovice Blansko JM_ nejsme plátce DPH Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Mládežnická Velké Opatovice Velké Opatovice, Mládežnická 430 JM_ nejsme plátci DPH Sociální služby Šebetov, příspěvková Šebetov Šebetov JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko Českobratrská Letovice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko Masarykovo nám Letovice JM_ nejsme plátci DPH Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, Pod klášterem 17/ Letovice příspěvková JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Tyršova Letovice Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500 JM_ nejsme plátci DPH Jihomoravské dětské centrum specializované Křetín, č.p Křetín zdravotní péče, příspěvková JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola při dětské Křetín Křetín ozdravovně, Křetín 12 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova Břeclav Herbenova 4 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium a Jazyková škola s právem státní Sady 28. října Břeclav jazykové zkoušky,břeclav, sady 28. října 1 JM_ CZ Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše nábř.komenského Břeclav a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábř. Komenského 1 JM_ CZ Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží Smetanovo nábř Břeclav 17 JM_ nejsme plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav Bratří Mrštíků Břeclav Příloha č.1 Rámcové smlouvy 8

11 JM_ CZ Nemocnice Břeclav, příspěvková U nemocnice Břeclav JM_ CZ Střední odborná škola vinařská a Střední odborné Sobotní Valtice učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116 JM_ nejsme plátci DPH Emin zámek, příspěvková Hrušovany nad Hrušovany nad Jevišovkou Jevišovkou 275 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Hrušovany nad Anenská Hrušovany nad Jevišovkou Jevišovkou, okres Znojmo JM_ nejsme plátci DPH Domov důchodců Božice, příspěvková Božice Božice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Nad Rybníkem Jedovnice Blansko JM_ CZ Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku Na Větřáku Jedovnice 463 JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bezručova Blansko Blansko, Bezručova 33 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Blansko Zámek Blansko JM_ nejsme plátci DPH SENIOR centrum Blansko, příspěvková Pod Sanatorkou Blansko JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Blansko, Seifertova 13 Seifertova Blansko JM_ nejsme plátce DPH Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27 Žižkova 27/ Blansko JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže Blansko Údolní Blansko JM_ nejsme plátce DPH Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Nad Čertovkou Blansko Blansko, Nad Čertovkou 18 JM_ CZ Sociální služby Vyškov, příspěvková Polní Vyškov JM_ nejsme plátci DPH Pečovatelská služba Vyškov, příspěvková Polní Vyškov JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Mikulov, Nádražní 26 Nádražní Mikulov JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Mikulov, Komenského 7 Komenského Mikulov JM_ nejsme plátce DPH Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6 Purkyňova Mikulov JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav Náměstí Mikulov JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Vrchlického Mikulov Příloha č.1 Rámcové smlouvy 9

12 JM_ CZ Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková Zámek Mikulov JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Mikulov, Školní 1 Školní Mikulov JM_ nejsme plátci DPH Srdce v domě, příspěvková Klentnice Klentnice, pošta Mikulov JM_ nejsme plátce DPH Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Školní Ostrov u Macochy Macochy, Školní 363 JM_ nejsme plátci DPH Zámek Břežany, příspěvková Břežany Břežany JM_ nejsme plátci DPH Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková Tavíkovice Tavíkovice JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Zámek Račice Račice, Zámek 1 JM_ nejsme plátce DPH Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova Brno Vejrostova 2 JM_ nejsme plátce DPH Středisko služeb školám, Velké Pavlovice, okres Hlavní Velké Pavlovice Břeclav JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Hlavní Velké Pavlovice Břeclav JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské Dukelské nám Hustopeče náměstí 7 JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Masarykovo nám Hustopeče Hustopeče, Masarykovo nám. 1 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Komenského Hustopeče Břeclav JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Hrádek 203 Hrádek Hrádek JM_ nejsme plátce DPH Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova Hustopeče - nový název Šafaříkova 24 JM_ nejsme plátci DPH S - centrum Hodonín, příspěvková Na Pískách 4037/ Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Pohořelice, Šumická 727 Šumická Pohořelice JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Nad Čertovkou Blansko JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brnovenkov Školní Pohořelice JM_ nejsme plátce DPH Odborné učiliště, Cvrčovice 131 Cvrčovice Cvrčovice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, Školní Moravský Krumlov Příloha č.1 Rámcové smlouvy 10

13 okres Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola obchodní a Střední odborné nám. Klášterní Moravský Krumlov učiliště řemesel, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168 Smetanova Moravský Krumlov JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres nám.t.g.masaryka Moravský Krumlov Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Krumlovská Ivančice dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská 25 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, Palackého nám Ivančice okres Brno-venkov JM_ nejsme plátce DPH Středisko volného času, Ivančice, okres Brnovenkov Komenského nám Ivančice JM_ CZ Nemocnice Ivančice, příspěvková Široká Ivančice JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká Ivančice Ivančice, Široká 42 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány Ivančice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brnovenkov nám.13.prosince Oslavany JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Nádražní Židlochovice Brno-venkov JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova Židlochovice JM_ CZ Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 530 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brnovenkov JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Zastávka, příspěvková JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brnovenkov Masarykova 198 Sadová 530 Komenského 4 Sportovní 432 U Školy 39 Zahradní Rajhrad Želešice Ořechov Zastávka Zastávka u Brna Kuřim Příloha č.1 Rámcové smlouvy 11

14 JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno - venkov Jungmannova Kuřim JM_ CZ Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru 22 nám. Míru Tišnov JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Dolní Bojanovice Dolní Bojanovice Hodonín JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková tř. Bří Čapků Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí náměstí B. Martinů Hodonín B. Martinů 5 JM_ nejsme plátce DPH Středisko volného času Hodonín Nám. B. Martinů Hodonín JM_ nejsme plátci DPH Zelený dům pohody, příspěvková P. Jilemnického 2923/ Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín Jilemnického Hodonín JM_ CZ Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Lipová alej Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Středisko volného času, Pohořelice, okres Brnovenkov Dlouhá Pohořelice JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Vřesovice Ježov Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243 JM_ nejsme plátci DPH Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková Zámecké nám Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Legionářů Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Hodonín Horní Valy Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Obchodní akademie a Jazyková škola s právem Velkomoravská Hodonín státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13 JM_ CZ Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Úprkova Hodonín příspěvková JM_ nejsme plátce DPH Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova Hodonín - nový název Brandlova 32 JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1 Jarošova Hodonín JM_ nejsme plátci DPH Domov na Jarošce, příspěvková Jarošova Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková Sídlištní Hodonín - nový název Příloha č.1 Rámcové smlouvy 12

15 JM_ CZ Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková Purkyňova Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín Radějovská Strážnice JM_ nejsme plátce DPH Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova Masarykova Strážnice 379 JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Strážnice, příspěvková Preláta Horného Strážnice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Strážnice, okres Preláta Horného Strážnice Hodonín JM_ CZ Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890 Skácelova Strážnice JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola oděvní a Střední odborné Úprkova Strážnice učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové ul.bož.hrejsové Strážnice 1255 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou okres Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hutník Veselí nad Moravou Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Bří. Mrštíků Klobouky u Brna Břeclav JM_ nejsme plátci DPH LILA Domov pro postižené děti Otnice, Boženy Němcové Otnice příspěvková JM_ CZ Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Sokolnice Sokolnice JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková Zámecká Sokolnice JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Bučovice, Součkova 500 Součkova Bučovice JM_ nejsme plátce DPH Obchodní akademie, Bučovice, Komenského Komenského nám Bučovice náměstí 211 JM_ nejsme plátci DPH Habrovanský zámek, příspěvková Habrovany Habrovany pošta Rousínov JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko Ronovská Adamov JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Hodonín u Kunštátu 48 Hodonín u Kunštátu Lysice JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková Zámecká Černá Hora Příloha č.1 Rámcové smlouvy 13

16 JM_ nejsme plátce DPH Duhovka - středisko volného času Břeclav Lidická Břeclav JM_ CZ Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/ Brno Příloha č.1 Rámcové smlouvy 14

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem.

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem. r(::'h~e.>,za " ~1--:~tA!r(rol:nQ~zr:'a~,~ '-U ~IC;23353242. ( f'-[' Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO:

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO: Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomuníkačních služeb pro Jíhomoravský kraj a příspěvkové organízace zřízované Jíhomoravským krajem, případně pro další právnícké osoby zřízované Jíhomoravským

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13.

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2014/2015 1. Corny atletický pohár 2. Kopaná VI. A Organizátor: AC Atletika Brno Termín: 17.

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. ledna 2016 Boskovice

Více

dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.

dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Adresář je koncipován podle jednotlivých typů sociálních služeb, tak jak jsou uvedeny

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tento adresář vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Bystřany. České Budějovice. Dvůr Králové. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Bystřany. České Budějovice. Dvůr Králové. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. ledna 2016 Boskovice

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje

Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje Tabulka č. 12: Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje Okres / Sídlo Okres Blansko Blansko Bezručova 52 nn plynová 1 22 Blansko Jasanová, kotelna

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II. registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00052, realizovaného na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni IV. Školy v Plzni IV. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni 2. Ženský učitelský ústav v Plzni 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni 4. Cvičná škola při muž. učitelském ústavu v Plzni 5.

Více

PROFIL UNIVERZITY. Největší technická univerzita v České republice (24 000 studentů) Nejstarší česká vysoká škola na Moravě (založena 1899)

PROFIL UNIVERZITY. Největší technická univerzita v České republice (24 000 studentů) Nejstarší česká vysoká škola na Moravě (založena 1899) PROFIL UNIVERZITY Největší technická univerzita v České republice (24 000 studentů) Nejstarší česká vysoká škola na Moravě (založena 1899) Prestižní ocenění ECTS a DS Label již od roku 2009 Dlouhodobě

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo HAVÍŘOV HAVÍŘOV 1. ZUŠ Bohuslava Martinů Na Schodech

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12451-96/ČJ-2015-0600VZ

Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12451-96/ČJ-2015-0600VZ Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12451-96/ČJ-2015-0600VZ k veřejné zakázce: Realizace úspor energie, zateplení objektu ubytovny a OOP Židenice, tř. Kpt. Jaroše 17, 602 00 Brno Zadavatel o shora uvedené

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti:

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Pobočka VoZP ČR v Ústí nad Labem Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Oznámení o

Více

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1)

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1) obec část obce domácnosti Brno Bohunice Ukrajinská 565 Brno Bohunice Ukrajinská 691 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 475 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 436 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 548 Brno Bohunice

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015

Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015 Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015 2015-1-CZ01-KA219-013852 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 2015-1-CZ01-KA219-013860 Střední škola obchodu,

Více

Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015

Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015 Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015 2015-1-CZ01-KA219-013852 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 2015-1-CZ01-KA219-013860 Střední škola obchodu,

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Březen 2012 Zadavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zpracovatel: KUSTOD s.r.o. Horní Libchava 10,

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 0 ;; TENTO MATERIÁL JE VYHODNOCENÍM A PODĚKOVÁNÍM PROJEKTU BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC LEDEN DUBEN 2012. DÍKY VÁM VŠEM. BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC www.vutvbrne-festival.rajce.net TENTO PROJEKT A

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OKRESE HRADEC KRÁLOVÉ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OKRESE HRADEC KRÁLOVÉ říjen 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. Floristická střední škola,

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011

Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011 Autobusy zajištující mimořádnou dopravu budou označeny číslem vlakové

Více

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina závěrečná zpráva Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina říjen 2013 EUROPEAN UNION European Regional

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Mgr. Věra Veselá. ochbkvesela@quick.cz. Mgr. Ludmila Sedláková vedoucí odboru sociálních věcí. Nad Čertovkou 17. poradna@pppblansko.

Mgr. Věra Veselá. ochbkvesela@quick.cz. Mgr. Ludmila Sedláková vedoucí odboru sociálních věcí. Nad Čertovkou 17. poradna@pppblansko. Blansko Centrum pro matku a dítě Sladkovského 2b, Blansko, 678 01 516 411 400 516 417 351 604 716 021 Mgr. Věra Veselá ochbkvesela@quick.cz Domov důchodců Pod sanatorkou 3 Blansko 678 01 516 410 208 Městský

Více

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadávací dokumentace veřejné zakázky "Živelní pojištění" Účinnost pojištění: 1.7.2013 Doba

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18 11000 Praha 1 Hlavní město Praha Českoslovanská

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Městské a krajské kolo v plavání středních škol

Městské a krajské kolo v plavání středních škol ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Městské a krajské kolo v plavání středních škol výsledky Datum: Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Lesná Brno 1 Bazén: 25 m, 6 dráh Měření: stopky, ruční

Více

Ubytování pro zaměstnance resortu MO a civilní veřejnost

Ubytování pro zaměstnance resortu MO a civilní veřejnost U Prioru 8, Praha 6, 6 00, tel:+40 97 / fax: +40 97 8 Email: podatelna@svbf.cz, sekretariat@svbf.cz, Internet: www.svbf.cz Ubytování pro zaměstnance resortu MO a civilní veřejnost 48 49'9.858"N, 4 '40.07"E

Více

Týden sociálních služeb v Diecézní charitě Brno

Týden sociálních služeb v Diecézní charitě Brno Týden sociálních služeb v Diecézní charitě Brno Charita název akce termín konání místo konání služba Blansko Koláč pro hospic 8.10.2014, 9-16 Rožmitálová ul. Blansko, Masarykovo náměstí Boskovice Hospicová

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009,

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek Zastupitelstvo města Třebíče se na svém 20. zasedání dne 16. dubna 2009 usneslo

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

LIPŮVKA (Brno-Venkov) ROUSÍNOV (Brno-Venkov) VYŠKOV (Brno-Venkov) KUŘIM (Brno-Venkov)

LIPŮVKA (Brno-Venkov) ROUSÍNOV (Brno-Venkov) VYŠKOV (Brno-Venkov) KUŘIM (Brno-Venkov) BO Brno a okolí Každý měsíc na jiné místě Kromě klasického vylepení nabízí naše nové billboardové plochy možnost navěšení billboadrového banneru, díky němuž můžete být dle vlastního uvážení vidět každý

Více

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR Název organizace Adresa Kraj IČ DIČ Telefon Zástupce email 1 emai 2 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 Senovážné náměstí

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením Škola Vyšší odborná škola sociálně právní Jahodová 2800/44 106 00 Praha-Záběhlice Vyšší odborná škola publicistiky

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou 7. listopadu 2013 Čisté ovzduší, nízké ceny bytů, kvalitní infrastruktura, průměrný plat v horní části žebříčku a dobrý

Více