le: MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C."

Transkript

1 Dodatek Č. I k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravsk)' kraj a príspčvkové zřizované Jihomoravsk)'m kr~em (dále také jen,.smlouva'") llz:wrcné mezi uvedcn~'rni smluvnimi stranami dne I. II (dále také jen..dod:ltek ). klcr}' v souladu se Č. z:ikonem 513/1991 Sb.. obchodni z,'lkonik, ve znčni pozdčjšich předpisů. uzavřeli 1. smlu\'ni strana Tuto smluvní stranu tvoří subjekty spcdľikované v příloze t:, I léto rťlmcové smlouvy jež zastupuje ccntr:ílní zadavatel - společnost: N<Ízc\'; CE.JlZA, s.r.o. Sídlo: Brno, lerotínovo mill1čstí 3/5. pse le: Jednající: MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C. vložka ((bíle jen,.objednatelé ) 2. smluvní strana N,ízev: Tclefónica Czcch Republic, a.s. (obchodní/irma IIc/WZeee, je-ii právnickou osobou) Sídlo: Za Brumlovkoll 266/2, Praha 4 - Míchle, Zasloupcna/jednajíd: Ing, Roman Št'astll)'. na základč PovUcní ze dne 8,S,ZOll 1(:: DiČ: CZ60193J3ó (pi'ípadně h!forll/ace, ie není pláfcem DPH) Bankovní spojení: UniCrcdit Bank Číslo účtu: /2700 Zaps,ína v obchodním rejslříku vedeném Městsk)"1Ilsoudem v PT<lZl: oddíl B vl 2322 Telefon: Fax: (dúle jen..poskytovatel")

2 Smluvní slrany se dohodly na znení Dodmku Č. I v~'šc uvedené Smlouvy: I. Účel dodatku 1. Účelem IOhoto Dodatku je lipra\'a vztahl. mezi Smluvnímí stranamí zalozena Rámcovou smlouvou o poskytování mobilních rclckol1lunikačnich služeb pro Jihomoravsk~' kraj a príspevkové zřizované Jihol1loravsk)'11l krajem ze dne I I I. II. Přcdmčt dod:llku I. S(.ívající Přiloha č. I Smlouvy Seznam Objedn:t!elú se zrušuje IInahrazuje se novou Přílohou č. I Smlouvy SCZll:UIlObjednatelú. která,,,oři přilohulohoto Doua(ku:1 ln s účinnosti ke dni podpisu (oho\(l Douatku. 2. V z:\pati Prilohy č. 2 Smlouvy Telekomunikační shrlby se opravuje nesprílvliosl \' psaní resp. čislováni a to lak, že v dosavadním texlu z:ipatí se chybné číslo,.3" zrušuje a nahrazuje SpnlVn)'1llčíslem..2"". III. Závěrečná ustano\'ení I. Oslalní ustanovení Smlouvy límto Dodatkem \'~;slovnc nedotčcná se llcmční a zůslávaji v plalnosti. 2. Telllo Dodatek je vyhotoven ve Člyřcch vyhotoveních, z nichž každc m:l platnost orígín.ílu. Jedno vyhotovení obdrží POskYlovmel a Iři vyhotovení převezme centr:\lní zadavatel zastupující všechny Objednalcle. J. Dod:llek nao}'v.í platnosti IIúčinnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany, 4. Smluvní strany se s obsahem tohoto Dodatku ke Sll1louvč scznillníly a souhlasí s ním. V Brně dne V I3rnč dne Za Objednatele \"zastoupení CEJIZA, s.r.o. MUDr. Bořek Semrád, jednatel Za PoskytO\'atele Teleťón1eaCzech cpublie, a.s. Ing. Roman St"astn)'. na ztikladé Pověrení ze dne Příloha: Příloha Č. I Smlouvy Seznam Objcdn:lIclů úcinná dnem podpisu Dodatku č. I.

3 Příloha č. 1 Smlouvy Seznam Objednatelů JM IČ DIČ Název Ulice PSČ Město/Obec JM_ CZ Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Jílová 36g Brno JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Vídeňská Brno JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská Brno Vídeňská 52 JM_ nejsme plátce DPH JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych Brno JM_ nejsme plátce DPH Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo nám Brno Žerotínovo náměstí 6 JM_ nejsme plátce DPH Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/ Brno JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8 Smetanova Brno JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola se zaměřením na církevní Smetanova Brno hudbu, Brno, Smetanova 14 JM_ nejsme plátci DPH Zámeček Střelice, příspěvková Tetčická 311/ Střelice u Brna JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Rosice, okres Brnovenkov Na Schodech Rosice JM_ nejsme plátce DPH Středisko volného času, Rosice, okres Brno - Žerotínovo náměstí Rosice - končí k venkov JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Hostim, příspěvková Hostim Hostim JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková Jevišovice Jevišovice JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Plaveč, příspěvková Plaveč Plaveč JM_ CZ Nemocnice Znojmo, příspěvková MUDr. Jana Jánského Znojmo 11 JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dvořákova Znojmo Znojmo, Dvořákova 19 JM_ nejsme plátci DPH Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková Přemyslovců Znojmo Příloha č.1 Rámcové smlouvy 1

4 JM_ nejsme plátce DPH Obchodní akademie a Jazyková škola s právem Přemyslovců Znojmo státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Horní Česká Znojmo Znojmo, Horní Česká 15 JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže Znojmo Sokolská Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo Jana Palacha Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Jana Palacha Znojmo zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí Znojmo Komenského náměstí 4 JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 Helceletova Brno JM_ nejsme plátce DPH Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kotlářská Brno Brno, Kotlářská 9 JM_ nejsme plátce DPH Obchodní akademie, Střední odborná škola Kotlářská Brno knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 JM_ CZ Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Sokolská Brno technická, Brno, Sokolská 1 JM_ nejsme plátce DPH Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova Brno Kounicova 16 JM_ CZ Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/ Brno příspěvková kraje JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a Lidická 6a Brno JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše Brno JM_ CZ Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 tř. Kpt. Jaroše Brno JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše Brno tř. Kpt. Jaroše 24 JM_ CZ Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Pontassievská Znojmo Znojmo, Pontassievská 3 JM_ nejsme plátci DPH Dětské centrum Znojmo, příspěvková Mládeže Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Znojmo Rooseveltova Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Středisko služeb školám Znojmo Rudoleckého Znojmo Příloha č.1 Rámcové smlouvy 2

5 JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola technická a Střední odborné Uhelná Znojmo učiliště, Znojmo, Uhelná 6 JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 Hakenova Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Miroslav, okres Znojmo Kostelní Miroslav JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo Komenského nám Miroslav JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Skalice, příspěvková Skalice Skalice, pošta Hostěradice JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Žižkova Brno JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133 Veveří Brno JM_ nejsme plátce DPH Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická Brno Botanická 70 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Palackého Brno Brno, Palackého třída 70 JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Brno, Palackého 68 Palackého 68/ Brno JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Slovanské nám Brno JM_ CZ Střední škola informačních technologií a sociální Purkyňova Brno péče, Brno, Purkyňova 97 JM_ nejsme plátce DPH Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Pionýrská Brno obchodní, Brno, Pionýrská 23 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové Terezy Novákové Brno 2 JM_ CZ LUŽÁNKY-středisko volného času, Brno, Lidická Lidická Brno 50 JM_ CZ Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova Brno Kudelova 8 JM_ CZ Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského nám. 28. října Brno kraje, příspěvková JM_ nejsme plátce DPH Vyšší odborná škola oděvního designu a Francouzská Brno managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101 JM_ nejsme plátce DPH Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Merhautova Brno zdravotnická, Brno, Merhautova 15 JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Brno, Sekaninova 1 Sekaninova Brno Příloha č.1 Rámcové smlouvy 3

6 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41 Vranovská Brno JM_ nejsme plátce DPH Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská Brno Vranovská 65 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Elgartova Brno JM_ nejsme plátce DPH Střední škola umění a designu a Vyšší odborná Husova Brno škola restaurátorská, Brno, Husova 10 JM_ nejsme plátce DPH Domov mládeže a školní jídelna, Brno, Gorkého Gorkého 33/ Brno 33/35 JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pražská 38b Brno stavební, Brno - Bosonohy, Pražská 38b JM_ nejsme plátce DPH Lipka - školské zařízení pro environmentální Lipová Brno vzdělávání, Brno, Lipová 20 JM_ nejsme plátce DPH Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského Boskovice Komenského 5 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Palackého nám Boskovice JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko 17. listopadu Boskovice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Boskovice, okres nám. 9. května Boskovice Blansko JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště nám. 9. května 2a Boskovice André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685 Purkyňova Tišnov JM_ nejsme plátci DPH Nemocnice Tišnov, příspěvková Purkyňova Tišnov JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Na Hrádku Tišnov JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brnovenkov Dvořáčkova Tišnov JM_ nejsme plátce DPH Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského Předklášteří - sloučení Komenského 1200 JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková Šikulova Předklášteří JM_ nejsme plátci DPH Muzeum Brněnska, příspěvková Porta coeli Předklášteří JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola "FORTIKA", Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15 Tišnovská Lomnice u Tišnova Příloha č.1 Rámcové smlouvy 4

7 JM_ nejsme plátci DPH Muzeum Vyškovska, příspěvková Nám. Čsl. Armády Vyškov JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Vyškov Nádražní Vyškov JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám Vyškov JM_ nejsme plátce DPH Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Jungmannova Vyškov Vyškov JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sochorova Vyškov Vyškov, Sochorova 15 JM_ nejsme plátce DPH Střední škola zdravotnická a zemědělskoekonomická, Náměstí Svobody Vyškov Vyškov, náměstí Svobody 50 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, sídl.osvobození Vyškov - nový název Vyškov, sídl. Osvobození 55 JM_ CZ Nemocnice Vyškov, příspěvková Purkyňova Vyškov JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jánská Brno obchodní, Brno, Jánská 22 JM_ CZ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Hybešova Boskovice Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Brno, Křenová 36 Křenová Brno JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 Charbulova Brno JM_ nejsme plátce DPH Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova Brno Charbulova 106 JM_ nejsme plátce DPH Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova Brno Křižíkova 15 JM_ nejsme plátce DPH Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 Nejedlého Brno JM_ nejsme plátce DPH Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně Křižíkova Brno postižené, Brno, Křižíkova 11 JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže Vyškov Brněnská Vyškov JM_ nejsme plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Brno Hybešova Brno JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova Barvičova Brno 54 JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Vídeňská 26/ Brno Brno, Vídeňská 26/28 JM_ nejsme plátce DPH Domov mládeže a školní jídelna, Brno, Klášterského Brno Příloha č.1 Rámcové smlouvy 5

8 Klášterského 4 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11 Slunná Brno JM_ CZ Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená Lomená Brno 44 JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Brno, Štolcova 16 Štolcova Brno JM_ nejsme plátce DPH Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova Brno Šmahova 110 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova Brno Trnkova 81 JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trnkova Brno strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova Brno Brno, Došlíkova 48 JM_ CZ Integrovaná střední škola - Centrum odborné Olomoucká Brno přípravy, Brno, Olomoucká 61 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola speciální, Základní škola speciální Koperníkova 2/ Brno a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4 JM_ nejsme plátce DPH Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní Brno Černopolní 9 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Čenopolní Brno Černopolní 9 JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51 Zeleného Brno JM_ nejsme plátce DPH Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 JM_ CZ Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 JM_ nejsme plátce DPH Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Gellnerova 1 Čichnova 23 Novoměstská 21 Kociánka 6 Vaculíkova 14 Ibsenova 1 Riegrova Brno Brno Brno Brno Brno Brno Šlapanice Příloha č.1 Rámcové smlouvy 6

9 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brnovenkov U Školy Pozořice JM_ CZ Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova Slavkov u Brna Tyršova 479 JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského Malinovského Slavkov u Brna 280, příspěvková JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Štefánikova Boskovice Boskovice, Štefánikova 2 JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Štefánikova 2b Boskovice JM_ nejsme plátci DPH Domov Hvězda, příspěvková Nové Hvězdlice Nové Hvězdlice, p.bohdalice JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Za Humny Kyjov Humny 3304 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní Školní Kyjov 3208 JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nádražní Kyjov automobilní, Kyjov, Nádražní 471 JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín Husova Kyjov JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Komenského Kyjov Kyjov, Komenského 46 JM_ nejsme plátce DPH Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549 Komenského Kyjov JM_ nejsme plátci DPH Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková Strážovská Kyjov JM_ nejsme plátci DPH Domov Horizont, příspěvková Strážovská Kyjov JM_ nejsme plátci DPH Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková Strážovská ulice Kyjov JM_ CZ Nemocnice Kyjov, příspěvková Strážovská Kyjov JM_ CZ Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova Havlíčkova 1223/ Kyjov 1223/17 JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín Sokolská Vracov JM_ CZ Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody 318 JM_ nejsme plátce DPH Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735 náměstí Svobody 318 Přívoz Bzenec Bzenec Příloha č.1 Rámcové smlouvy 7

10 JM_ nejsme plátci DPH Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková Benátky Veselí nad Moravou JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, náměstí Míru Veselí nad Moravou okres Hodonín JM_ CZ Střední odborná škola ekonomická a Střední Kollárova Veselí nad Moravou odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Kollárova Veselí nad Moravou Moravou, Kollárova 1045 JM_ nejsme plátci DPH Paprsek, příspěvková K Čihadlu Velké Opatovice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Pod Strážnicí Velké Opatovice Blansko JM_ nejsme plátce DPH Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Mládežnická Velké Opatovice Velké Opatovice, Mládežnická 430 JM_ nejsme plátci DPH Sociální služby Šebetov, příspěvková Šebetov Šebetov JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko Českobratrská Letovice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko Masarykovo nám Letovice JM_ nejsme plátci DPH Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, Pod klášterem 17/ Letovice příspěvková JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Tyršova Letovice Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500 JM_ nejsme plátci DPH Jihomoravské dětské centrum specializované Křetín, č.p Křetín zdravotní péče, příspěvková JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola při dětské Křetín Křetín ozdravovně, Křetín 12 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova Břeclav Herbenova 4 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium a Jazyková škola s právem státní Sady 28. října Břeclav jazykové zkoušky,břeclav, sady 28. října 1 JM_ CZ Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše nábř.komenského Břeclav a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábř. Komenského 1 JM_ CZ Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží Smetanovo nábř Břeclav 17 JM_ nejsme plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav Bratří Mrštíků Břeclav Příloha č.1 Rámcové smlouvy 8

11 JM_ CZ Nemocnice Břeclav, příspěvková U nemocnice Břeclav JM_ CZ Střední odborná škola vinařská a Střední odborné Sobotní Valtice učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116 JM_ nejsme plátci DPH Emin zámek, příspěvková Hrušovany nad Hrušovany nad Jevišovkou Jevišovkou 275 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Hrušovany nad Anenská Hrušovany nad Jevišovkou Jevišovkou, okres Znojmo JM_ nejsme plátci DPH Domov důchodců Božice, příspěvková Božice Božice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Nad Rybníkem Jedovnice Blansko JM_ CZ Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku Na Větřáku Jedovnice 463 JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bezručova Blansko Blansko, Bezručova 33 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Blansko Zámek Blansko JM_ nejsme plátci DPH SENIOR centrum Blansko, příspěvková Pod Sanatorkou Blansko JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Blansko, Seifertova 13 Seifertova Blansko JM_ nejsme plátce DPH Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27 Žižkova 27/ Blansko JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže Blansko Údolní Blansko JM_ nejsme plátce DPH Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Nad Čertovkou Blansko Blansko, Nad Čertovkou 18 JM_ CZ Sociální služby Vyškov, příspěvková Polní Vyškov JM_ nejsme plátci DPH Pečovatelská služba Vyškov, příspěvková Polní Vyškov JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Mikulov, Nádražní 26 Nádražní Mikulov JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Mikulov, Komenského 7 Komenského Mikulov JM_ nejsme plátce DPH Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6 Purkyňova Mikulov JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav Náměstí Mikulov JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Vrchlického Mikulov Příloha č.1 Rámcové smlouvy 9

12 JM_ CZ Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková Zámek Mikulov JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Mikulov, Školní 1 Školní Mikulov JM_ nejsme plátci DPH Srdce v domě, příspěvková Klentnice Klentnice, pošta Mikulov JM_ nejsme plátce DPH Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Školní Ostrov u Macochy Macochy, Školní 363 JM_ nejsme plátci DPH Zámek Břežany, příspěvková Břežany Břežany JM_ nejsme plátci DPH Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková Tavíkovice Tavíkovice JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Zámek Račice Račice, Zámek 1 JM_ nejsme plátce DPH Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova Brno Vejrostova 2 JM_ nejsme plátce DPH Středisko služeb školám, Velké Pavlovice, okres Hlavní Velké Pavlovice Břeclav JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Hlavní Velké Pavlovice Břeclav JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské Dukelské nám Hustopeče náměstí 7 JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Masarykovo nám Hustopeče Hustopeče, Masarykovo nám. 1 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Komenského Hustopeče Břeclav JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Hrádek 203 Hrádek Hrádek JM_ nejsme plátce DPH Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova Hustopeče - nový název Šafaříkova 24 JM_ nejsme plátci DPH S - centrum Hodonín, příspěvková Na Pískách 4037/ Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Pohořelice, Šumická 727 Šumická Pohořelice JM_ nejsme plátce DPH Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Nad Čertovkou Blansko JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brnovenkov Školní Pohořelice JM_ nejsme plátce DPH Odborné učiliště, Cvrčovice 131 Cvrčovice Cvrčovice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, Školní Moravský Krumlov Příloha č.1 Rámcové smlouvy 10

13 okres Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola obchodní a Střední odborné nám. Klášterní Moravský Krumlov učiliště řemesel, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168 Smetanova Moravský Krumlov JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres nám.t.g.masaryka Moravský Krumlov Znojmo JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Krumlovská Ivančice dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská 25 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, Palackého nám Ivančice okres Brno-venkov JM_ nejsme plátce DPH Středisko volného času, Ivančice, okres Brnovenkov Komenského nám Ivančice JM_ CZ Nemocnice Ivančice, příspěvková Široká Ivančice JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká Ivančice Ivančice, Široká 42 JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány Ivančice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brnovenkov nám.13.prosince Oslavany JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Nádražní Židlochovice Brno-venkov JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova Židlochovice JM_ CZ Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198 JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 530 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brnovenkov JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Zastávka, příspěvková JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brnovenkov Masarykova 198 Sadová 530 Komenského 4 Sportovní 432 U Školy 39 Zahradní Rajhrad Želešice Ořechov Zastávka Zastávka u Brna Kuřim Příloha č.1 Rámcové smlouvy 11

14 JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno - venkov Jungmannova Kuřim JM_ CZ Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru 22 nám. Míru Tišnov JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Dolní Bojanovice Dolní Bojanovice Hodonín JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková tř. Bří Čapků Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí náměstí B. Martinů Hodonín B. Martinů 5 JM_ nejsme plátce DPH Středisko volného času Hodonín Nám. B. Martinů Hodonín JM_ nejsme plátci DPH Zelený dům pohody, příspěvková P. Jilemnického 2923/ Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín Jilemnického Hodonín JM_ CZ Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Lipová alej Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Středisko volného času, Pohořelice, okres Brnovenkov Dlouhá Pohořelice JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Vřesovice Ježov Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243 JM_ nejsme plátci DPH Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková Zámecké nám Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Legionářů Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola Hodonín Horní Valy Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Obchodní akademie a Jazyková škola s právem Velkomoravská Hodonín státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13 JM_ CZ Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Úprkova Hodonín příspěvková JM_ nejsme plátce DPH Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova Hodonín - nový název Brandlova 32 JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1 Jarošova Hodonín JM_ nejsme plátci DPH Domov na Jarošce, příspěvková Jarošova Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková Sídlištní Hodonín - nový název Příloha č.1 Rámcové smlouvy 12

15 JM_ CZ Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková Purkyňova Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín Radějovská Strážnice JM_ nejsme plátce DPH Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova Masarykova Strážnice 379 JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Strážnice, příspěvková Preláta Horného Strážnice JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Strážnice, okres Preláta Horného Strážnice Hodonín JM_ CZ Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890 Skácelova Strážnice JM_ nejsme plátce DPH Střední odborná škola oděvní a Střední odborné Úprkova Strážnice učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové ul.bož.hrejsové Strážnice 1255 JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou okres Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hutník Veselí nad Moravou Hodonín JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Bří. Mrštíků Klobouky u Brna Břeclav JM_ nejsme plátci DPH LILA Domov pro postižené děti Otnice, Boženy Němcové Otnice příspěvková JM_ CZ Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Sokolnice Sokolnice JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková Zámecká Sokolnice JM_ nejsme plátce DPH Gymnázium, Bučovice, Součkova 500 Součkova Bučovice JM_ nejsme plátce DPH Obchodní akademie, Bučovice, Komenského Komenského nám Bučovice náměstí 211 JM_ nejsme plátci DPH Habrovanský zámek, příspěvková Habrovany Habrovany pošta Rousínov JM_ nejsme plátce DPH Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko Ronovská Adamov JM_ nejsme plátce DPH Dětský domov, Hodonín u Kunštátu 48 Hodonín u Kunštátu Lysice JM_ nejsme plátci DPH Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková Zámecká Černá Hora Příloha č.1 Rámcové smlouvy 13

16 JM_ nejsme plátce DPH Duhovka - středisko volného času Břeclav Lidická Břeclav JM_ CZ Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/ Brno Příloha č.1 Rámcové smlouvy 14

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel Dodatek c. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními

Více

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy: Eviden~ní~Islo: 606964 Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby

Více

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem.

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem. r(::'h~e.>,za " ~1--:~tA!r(rol:nQ~zr:'a~,~ '-U ~IC;23353242. ( f'-[' Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. Objednatel CEJIZA, s.r.o. se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 60200

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále také

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO:

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO: Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomuníkačních služeb pro Jíhomoravský kraj a příspěvkové organízace zřízované Jíhomoravským krajem, případně pro další právnícké osoby zřízované Jíhomoravským

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Baťův kanál Informační centrum, Zámecká 2, Veselí nad Moravou www.batacanal.cz Mail: abk@batacanal.cz Tel.: 420 518 325 330, Bílé Karpaty Vzdělávací a

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13.

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2014/2015 1. Corny atletický pohár 2. Kopaná VI. A Organizátor: AC Atletika Brno Termín: 17.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin den Ʃ Typ - podtyp události Adresa OD DO 1 1 TECHNICKÁ POMOC-ČERPÁNÍ VODY Hodonín, Velká nad Veličkou 12.09.2014 03:35:46 12.09.2014 05:15:14 2 2 TECHNICKÁ

Více

Požadavky na rozpočet výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč)

Požadavky na rozpočet výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč) Str. č.1 Požadavky na výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace v oblasti školství Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola,

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 Okres Blansko - BK TJ ČKD Blansko TJ Minerva Boskovice TJ Habrůvka SK Jedovnice TJ Sokol Křetín FK Best Kunštát TJ Sokol Letovice TJ Ostrov u Macochy SK Rájec - Jestřebí

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Celkové pořadí Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a

Více

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji MUDr. Oldřich Ryšavý člen Rady Jihomoravského kraje, pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti zdravotnictví a lázeňství 25.5.2011, Laa an der Thaya Zdravotnická

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ OSNOVA : MŠMT ČR : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Aktuality Tiskové zprávy Kontakt Dotazy Mapa serveru Odkazy Vyhledávání O úřadu Dokumenty Ekonomika školství Evropský

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Koch Martin ZUŠ Kyjov, Jungmannova 292 Irena Kudelová 3. místo 19,2 Virdzeková Viktorie Soukromá ZUŠ Blansko MgA. Jana Balážová Hybešova 1

Koch Martin ZUŠ Kyjov, Jungmannova 292 Irena Kudelová 3. místo 19,2 Virdzeková Viktorie Soukromá ZUŠ Blansko MgA. Jana Balážová Hybešova 1 Výsledková listina Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír, tř. Kpt. Jaroše 24 20. - 21. 3. 2014 0. kategorie Bína Samuel ZUŠ Brno, Veveří 133 MgA. Elena Knápková 1. místo (náhradník do ústř. kola) 22,8

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2014/2015 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 12. 6. 2015 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Příloha č. 1 k č.j. HSBM-427-03/2015 Specifikace veřejné zakázky

Příloha č. 1 k č.j. HSBM-427-03/2015 Specifikace veřejné zakázky Příloha č. 1 k č.j. HSBM-427-03/2015 Specifikace veřejné zakázky Operační program: Integrovaný operační program Identifikace výzvy: Výzva č. 11 Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/11.07817 Krajský standardizovaný

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 Praha 5 15300 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Budišov nad Budišovkou. Bystřany. České Budějovice. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. ledna 2016 Boskovice

Více

Seznam Dalších účastníků

Seznam Dalších účastníků Příloha č. 3 Seznam Dalších účastníků Organizace Adresa PSČ Město IČ Dětský domov Čtyřlístek, Planá Zámecká 853 34815 70842540 Dětský domov DOMINO, Vojanova 22 31800 49778170 Dětský domov, Horšovský Týn

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 602 00 MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem 28353242 CZ28353242

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 602 00 MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem 28353242 CZ28353242 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. CEJIZA, s.r.o. Sídlo: Zastoupena: IČO: DIČ:, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 602 00 MUDr. Bořkem Semrádem,

Více

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800 Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 41-44-M/01 Zahradnictví Na Polabí 411 Mělník Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 600007383

Více

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost F 442 Agroprojekt, projektový a inženýrský podnik, Brno 1953-1966 1 - Přístupný 322 1029 F 385 Bioveta, n.p. Ivanovice na Hané 1918-1984 2 - Částečně přístupný 358, 2424 591 Družstvo pro zvelebení zemědělské

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 15. 11. 2013) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Gymnázium Boženy Němcové,

Více

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5 OP muži Strachotín - Přibice 1:2, Popice - Fk Valtice 0:0, Březí - Novosedly B 0:0, Pohořelice - Hustopeče 1:1, Mor. N. Ves - Nikolčice 3:2, Ch. N. Ves - V. Bílovice 1:3, Nosislav - Cvrčovice 2:4 1 Hustopeče

Více

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8 OP muži Novosedly B - Přibice 5:2, Fk Valtice - Hustopeče 0:3, Strachotín - Nikolčice 3:3, Popice - V. Bílovice 1:3, Březí - Cvrčovice 3:2, Pohořelice - Nosislav 1:0, Mor. N. Ves - Ch. N. Ves 3:3 1 Hustopeče

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tento adresář vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III., který je financován z Evropského sociálního

Více

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 Mezi stěžejní zákony pro výkon sociální práce na obci patří zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně. Počet respondentů: 650

Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně. Počet respondentů: 650 Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně Počet respondentů: 650 Zpracovala: Katedra environmentálních studií Fakulta sociálních studií,

Více

Dějepisná olympiáda, kategorie ZŠ

Dějepisná olympiáda, kategorie ZŠ Dějepisná olympiáda, kategorie ZŠ Výsledková listina Brno venkov termín konání: 26.01.2010 Místo konání: Gymnázium Tišnov, Na Hrádku 20 pořadí: jméno: škola: rok narození: bodů: 1 Jakub Kříž Základní škola

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.

dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Adresář je koncipován podle jednotlivých typů sociálních služeb, tak jak jsou uvedeny

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Olympiáda v českém jazyce, kategorie ZŠ

Olympiáda v českém jazyce, kategorie ZŠ Olympiáda v českém jazyce, kategorie ZŠ Výsledková listina Brno venkov termín konání: 13.2010 Místo konání: Hotel Besední dům Ivančice, Tesařovo nám. 1 pořadí: jméno: škola: rok narození: bodů: 1 Hana

Více

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6.

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6. ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6. 2010 Možnosti spolupráce s obcemi Smlouva vytvoření místa zpětného odběru umístění

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: 1<:'0:

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: 1<:'0: Rámcová smlouva o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, uzavřená

Více

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Bystřany. České Budějovice. Dvůr Králové. SENIOR centrum Blansko, p.o.

Přehled certifikovaných zařízení. Blansko. Boskovice. Bystřany. České Budějovice. Dvůr Králové. SENIOR centrum Blansko, p.o. Přehled certifikovaných zařízení Blansko SENIOR centrum Blansko, p.o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko Certifikát konzultováno ČALS pro domov se zvláštním režimem je platný do 17. ledna 2016 Boskovice

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009 SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009 Gymnázium F.Palackého Masarykova 450 Neratovice 27711 Gymnázium Chodovická 2250 Praha 9 19300 Masarykovo gymnázium Jičínská 528 Příbor 74258 Gymnázium Nad Alejí 1952

Více

obecný tel.: 549 122 0xx, kde poslední dvojčíslí udává konkrétní klapku, kterou lze nalézt v sekci v sekci Profesoři na GML.

obecný tel.: 549 122 0xx, kde poslední dvojčíslí udává konkrétní klapku, kterou lze nalézt v sekci v sekci Profesoři na GML. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Adresa Gymnázium Matyáše Lercha Žižkova 55 616 00 Brno obecný tel.: 549 122 0xx, kde poslední dvojčíslí udává konkrétní klapku, kterou lze nalézt v sekci v sekci

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo HAVÍŘOV HAVÍŘOV 1. ZUŠ B.Martinů Na Schodech 1 728

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 13. ročník celoročního integračního, sportovního a charitativního projektu Vysokého učení technického v Brně TENTO MATERIÁL JE VYHODNOCENÍM A PODĚKOVÁNÍM PROJEKTU BRNO A

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. 53-44-M/03 Asistent zubního technika Alšovo nábřeží 6 Praha 1 Hlavní město Praha 600020665 Alšovo nábřeží 6

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. 53-44-M/03 Asistent zubního technika Alšovo nábřeží 6 Praha 1 Hlavní město Praha 600020665 Alšovo nábřeží 6 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 600004694 79-41-K/41 Gymnázium Jindřišská 36 Praha 1 Hlavní město Praha

Více

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822. úřadu

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822. úřadu Pardubický kraj Krajský úřad č.j. KrÚ 33287/2013 Dodatečná informace č. 1 pro otevřené řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Zajištění

Více

KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE VE HŘE NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE 27. 3. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘÍČNÁ FLÉTNA 0. KATEGORIE

KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE VE HŘE NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE 27. 3. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘÍČNÁ FLÉTNA 0. KATEGORIE KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE VE HŘE NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE 27. 3. 205 VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘÍČNÁ FLÉTNA 0. KATEGORIE KOTRLOVÁ Anna. cena/2,40 J. Kouřilová/ZUŠ Letovice 2 VETCHÁ Marie 2. cena/8,00 R.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7339/ENV/15 Mgr. Indráková/l.2559 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje

Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje Tabulka č. 12: Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje Okres / Sídlo Okres Blansko Blansko Bezručova 52 nn plynová 1 22 Blansko Jasanová, kotelna

Více

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tento adresář vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního

Více

VÝROČNÍ PORADA Kouty nad Desnou, 27. 8. 2010

VÝROČNÍ PORADA Kouty nad Desnou, 27. 8. 2010 Grantový projekt Jihomoravského kraje č. CZ.1.07/1.1.02/01.0029 Institut experimentálních technologií 1 Řešitelské pracoviště: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně VÝROČNÍ

Více

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví Střední školy v Pardubickém kraji přihlášené k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 Místo

Více

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 2023. Seminář 28.5. 2015

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 2023. Seminář 28.5. 2015 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 2023 Seminář 28.5. 2015 V roce 2007 byly stanoveny čtyři opatření, které byly definovány jako klíčové pro rozvoj cyklistické dopravy na

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo HAVÍŘOV HAVÍŘOV 1. ZUŠ B.Martinů Na Schodech 1 702

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 411 Pojízdné občerstvení Zdeněk Tesař 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední

Více

VI. Setkání starostů Jihomoravského kraje. Tereza Ulverová Provozní ředitelka

VI. Setkání starostů Jihomoravského kraje. Tereza Ulverová Provozní ředitelka VI. Setkání starostů Jihomoravského kraje Tereza Ulverová Provozní ředitelka STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO ČR domácí spotřebiče,

Více

Školy a zařízení, kterým bylo uděleno označení FŠ (FZ) PdF MU (akt. k 7. 11. 2014)

Školy a zařízení, kterým bylo uděleno označení FŠ (FZ) PdF MU (akt. k 7. 11. 2014) Školy a zařízení, kterým bylo uděleno označení FŠ (FZ) PdF MU (akt. k 7. 11. 2014) Dohoda o vzájemné spolupráci na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015 mezi PdF MU a: Č.: Fakultní škola, zařízení: 1 Základní

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno 01 II/427 Moravský Písek průtah, I. Stavba závod, Tovární 3, 620 00 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod, Jahodová 60, 620 00 KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál Vodohospodářské stavby, společnost

Více

Místo Název. Provozovatel

Místo Název. Provozovatel FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 1205022 600100 BLANSKO Blansko Kulturní středisko města Blanska Hybešova 1 678 01 Blansko 163848 CZ163848 Datum zdanitelného plnění: 30.06.2012 Datum vystavení: 11.07.2012 KINO

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2015

Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Vzdělání a řemeslo 2015 01.00 Vzdělávací zařízení GAUDEO CB s.r.o. 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 2001 Dopravní politika Jihomoravského kraje 2002 Schválení standardů veřejné dopravy -počet spojů, dostupnost zastávek,

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

Regionální železniční doprava v Brněnské aglomeraci a Jihomoravském kraji v roce 2030. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Regionální železniční doprava v Brněnské aglomeraci a Jihomoravském kraji v roce 2030. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Regionální železniční doprava v Brněnské aglomeraci a Jihomoravském kraji v roce 2030 Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 OBSAH PŘEDN EDNÁŠ ÁŠKY KY JM2 1. Stručné seznámení s IDS JMK JM3 2. Problematika

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II. registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00052, realizovaného na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

Úřední zprávy JmKFS č. 29 ze dne 10.4.2015

Úřední zprávy JmKFS č. 29 ze dne 10.4.2015 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 542 212 886 Fax: 542 212 906 E-mail: sekretar@jmkfs.cz Úřední zprávy JmKFS č. 29 ze dne 10.4.2015 STK

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 15. ročník celoročního, mezinárodního, integračního, sportovního a charitativního projektu Vysokého učení technického v Brně TENTO MATERIÁL JE VYHODNOCENÍM A PODĚKOVÁNÍM

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Více