Hodnocení chování a prosp chu ák - klasifika ní ád.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení chování a prosp chu ák - klasifika ní ád."

Transkript

1 Hodnocení chování a prosp chu ák - klasifika ní ád. Tento klasifika ní ád je sou ástí kolního ádu. Chování áka se klasifikuje t mito stupni: 1. Hodnocení chování Stupe 1 (velmi dobré) : ák se chová v souladu se kolním ádem. Stupe 2 (uspokojivé): ák se dopustil záva n j ího p estupku i opakovan mén vá ných p estupk proti kolnímu ádu. Stupe 3 (neuspokojivý): a) ák se opakovan chová v rozporu se kolním ádem. b) ák hrub poru il ustanovení kolního ádu. 1. Klasifikaci chování áka navrhuje t ídní u itel s p ihlédnutím k návrh m vyu ujících a k ud leným výchovným a káze ským opat ením v p íslu ném klasifika ním období po projednání v pedagogické rad a schvaluje editel koly. Celková klasifikace chování v jednom klasifika ním období nemá vliv na celkovou klasifikaci chování v dal ím klasifika ním období. 2. Výchovná opat ení: výchovnými opat eními jsou pochvaly nebo jiná ocen ní a káze ská opat ení. T ídní u itel m e ud lit na základ vlastního rozhodnutí nebo na základ podn tu ostatních vyu ujících ákovi po projednání s editelem koly pochvalu nebo jiné ocen ní za výrazný projev kolní iniciativy nebo za déletrvající úsp nou práci. P i poru ení povinností stanovených kolním ádem lze podle záva nosti tohoto poru ení studentovi ud lit: - napomenutí t ídního u itele, - d tku t ídního u itele, - d tku editele koly (opakované ud lení d tek je d vodem ke sní ení stupn klasifikace z chování). Posloupnost káze ských opat ení v od vodn ných p ípadech není závazná. Káze ským opat ením, které má právní d sledky pro áka koly, jsou: - podmín né vylou ení áka ze koly, - vylou ení áka ze koly. editel koly m e v p ípad zavin ného poru ení povinností stanovených kolským zákonem nebo kolním ádem rozhodnout o podmín ném vylou ení nebo o vylou ení áka ze studia. V rozhodnutí o podmíne ném vylou ení stanoví editel koly zku ební lh tu a to nejdéle na dobu 1 roku. Dopustí-li se student v pr b hu zku ební lh ty dal ího zavin ného poru ení povinností stanovených kolským zákonem nebo kolním ádem m e editel koly rozhodovat o jeho vylou ení. Zvlá t hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky áka v i pracovník m koly nebo ák m koly se v dy pova ují za záva né zavin né poru ení kolské legislativy - kolského zákona a kolního ádu.

2 2. Hodnocení prosp chu ák Prosp ch áka v jednotlivých vyu ovacích p edm tech se klasifikuje p ti stupni: Stupe 1 výborný Stupe 2 chvalitebný Stupe 3 dobrý Stupe 4 dostate ný Stupe 5 nedostate ný Kritéria stup prosp chu: Stupe 1 výborný ák je schopen samostatn a bezchybn e it zadané úkoly, pracuje tvo iv, je schopen samostatn dedukovat a init nové záv ry ze získaných v domostí; v praktických cvi eních je schopen samostatn a správn pou ívat pom cky, nástroje a p ístroje; je schopen samostatných záv r z provád ných inností. Osvojené v domosti, dovednosti a návyky aplikuje tvo iv v nových úkolech. Stupe 2 chvalitebný ák je schopen samostatn s drobnými chybami e it zadané úkoly, je schopen samostatn reprodukovat získané v domosti a je schopen za pomoci u itele init nové záv ry ze získaných v domostí; v praktických cvi eních je schopen správn pou ívat pom cky, nástroje a p ístroje; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu bez podstatných chyb. Má jen men í nedostatky z hlediska po adavk u ebních osnov. Stupe 3 dobrý ák je schopen správným postupem e it zadané úkoly s drobnými chybami, je schopen reprodukovat získané v domosti; p i jeho innosti je t eba ob asné nápov dy u itele; v praktických cvi eních je schopen správn pou ívat pom cky, nástroje a p ístroje; s nápov dou u itele je schopen vyvodit záv ry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s drobnými nedostatky. Stupe 4 dostate ný ák je schopen s nápov dou u itele e it zadané úkoly; své minimální dovednosti a v domosti aplikuje jen s velkou pomocí u itele. Je schopen pou ívat získané v domosti v dal ím studiu a prohlubovat je. V praktických cvi eních je schopen za pomoci u itele pou ívat pom cky, nástroje a p ístroje; pod vedením u itele je schopen vyvodit záv ry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s vá nými nedostatky, nebo po stanoveném termínu bez podstatných chyb. Projevuje velmi malou snahu a zájem o innost. Stupe 5 nedostate ný ák i s nápov dou u itele nedoká e vy e it zadané úkoly; stupe znalostí, v domostí a dovedností neumo uje pokra ovat v nové osvojovací látce; p i samostatné práci není schopen nazna it ani postup e ení; v praktických cvi eních se dopou tí vá ných omyl, není schopen pou ívat pom cky, nástroje a p ístroje; není schopen ze své innosti vyvodit záv ry ani za pomoci u itele; zadané práce neodevzdává ve stanoveném termínu.

3 3. Získávání podklad pro hodnocení Podklady pro klasifikaci vzd lávacích výsledk a chování áka získává pedagogický pracovník zejména t mito metodami, formami, prost edky: - soustavným sledováním výkon áka a jeho p ipravenosti na vyu ování - r znými druhy zkou ek ( písemné, ústní, grafické, praktické, apod.) - p ihlédnutím k p ístupu áka ke vzd lání, dodr ení termín k odevzdání jednotlivých prací, jejich kompletnosti, mno ství a kvalit, k zájmu áka o p edm t a jeho aktivity související s vyu ovaným p edm tem. - konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky a podle pot eby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden - rozhovory se studentem, zákonnými zástupci studenta 1. Pedagog je povinen vést evidenci o ka dé klasifikaci áka. ák musí být z vyu ovacího p edm tu vyzkou en ústn, písemn nebo prakticky alespo 4x za pololetí. Do klasifikace je mo né zahrnout samostatné práce studenta, jsou-li sou ástí vyu ovacího p edm tu. Písemné práce rozvrhne vyu ující rovnom rn za celý kolní rok, aby se nadm rn nesoust edily do ur itých období. áci mají právo vy ádat si opravenou písemnou práci k nahlédnutí. 2. Klauzurní práce: konají se zpravidla na konci pololetí. Klauzurní práce je komisionální zkou ka z odborného p edm tu, který ve kolním vzd lávacím programu v 1. a 2. ro níku zahrnuje obsahový okruh um lecko-historická a výtvarná p íprava s výjimkou tematického celku 1 a ve 3. a 4. ro níku obsahový okruh návrhová a realiza ní tvorba. Klasifikace t chto prací podstatn ovliv uje známky z p íslu ných odborných p edm t. Bez ú asti na klauzurních pracích není mo né uzav ít klasifikaci za p íslu né období. V p ípad omluvené neú asti na klauzurních pracích editel koly ur í pro jejich konání náhradní termín. Výsledky klauzurních prací se hodnotí patnáctibodovou stupnicí. Komise p i hodnocení vychází z po adí podle kvality prací ák, p i em není vylou eno hodnocení více ák stejným po tem bod. Bodové hodnocení klauzurní práce se p evádí do klasifika ní stupnice takto: bod výborný, bod chvalitebný, 9 7 bod dobrý, 6 4 body dostate ný, mén ne 4 body nedostate ný. 3. Um lecká praxe, plenér: je sou ástí klasifikace p íslu ných odborných p edm t. Bez ú asti na t chto akcích není mo né uzav ít klasifikaci za p íslu né období v odborných p edm tech, kterých se tyto akce týkají. V p ípad omluvené neú asti ur í vedoucí oboru náhradní termín a formu spln ní um lecké praxe a plenéru. Náhradní termín a místo jejího konání lze ur it i na období kolních prázdnin. 4. Na konci 2. pololetí se konají písemné zkou ky z p edm tu D jiny výtvarné kultury. Hodnocení t chto písemných prací se zohlední ve výsledné klasifikaci na konci 2. pololetí nejmén 1/3.

4 5. ák, který nesplnil podmínky klasifikace v n kterém z tématických okruh, do kterých jsou u ební osnovy jednotlivých p edm t len ny v daném pololetí, nem e být za toto období hodnocen. 6. Vyu ující oznamuje ákovi výsledek ka dé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projev, výkon, výtvor. Po ústním vyzkou ení oznámí vyu ující ákovi výsledek hodnocení okam it. Výsledky hodnocení písemných zkou ek, prací a praktických inností oznámí nejpozd ji do 14 dn. 7. Nelze-li áka hodnotit na konci prvního pololetí, ur í editel koly pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozd ji do konce ervna. Není-li mo né áka hodnotit ani v náhradním termínu, ák se za první pololetí nehodnotí. 8. Nelze-li áka hodnotit na konci 2.pololetí, ur í editel koly pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 2.pololetí bylo provedeno nejpozd ji do konce zá í následujícího kolního roku. Do doby hodnocení nav t vuje ák nejbli í vy í ro ník. Není-li mo né áka klasifikovat ani do kolního roku, neprosp l. 9. áka nelze z p íslu ného p edm tu klasifikovat, p ekro í-li jeho absence ve vyu ovacím p edm tu limit 30% hodinové dotace. Oklasifikován bude p i dodate né zkou ce. 10. ák, který se k dodate né, náhradní nebo opravné zkou ce v termínu stanoveném editelem koly nedostaví, je povinen (u nezletilého áka jeho zákonný zástupce) ádn a v rohodn p edb n a do t í dn po termínu zkou ky písemn svou neú ast omluvit. Pokud tak neu iní, je hodnocen stupn m nedostate ný. V p ípad hodném zvlá tního z etele m e vyu ující po dohod s editelem koly klasifikovat áka, jeho absence jsou ádn omluveny, na základ p edlo ených prací. 11. Stupe prosp chu (známku) ur uje vyu ující, který vyu uje p íslu ný p edm t. Vychází z klasifika ního ádu. P i stanovení výsledné známky za pololetí ( tvrtletí, apod. ) se tato neur uje na základ aritmetického pr m ru ze známek získaných v ur itém období, nýbr ve výsledné známce je zahrnuta : p ipravenost na výuku, hodnocení domácích prací, hodnocení práce v hodin, aktivní p ístup ve výuce, dodr ování termínu odevzdání zadaných prací, apod. 12. Zpravidla v listopadu a v dubnu se projednávají v pedagogické rad studijní výsledky. 13. Zákonní zástupci áka jsou informováni pr b n o prosp chu a chování studenta zejména: - na t ídních / informa ních / sch zkách - mimo tyto sch zky, jestli e o to zákonní zástupci po ádají - v p ípad mimo ádného zhor ení prosp chu nebo chování, a to bezprost edn a prokazatelným zp sobem / zaji uje t ídní ve spolupráci s jednotlivými vyu ujícími /

5 4. Celkové hodnocení Celkové hodnocení se na vysv d ení vyjad uje stupni: a) prosp l(a) s vyznamenáním b) prosp l(a) c) neprosp l(a) d) nehodnocen(a) a) ák prosp l s vyznamenáním, není-li klasifikován v ádném povinném p edm tu hor ím stupn m ne stupe 2 chvalitebný, pr m rný prosp ch z povinných p edm t není hor í ne 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. U v ech obor s výtvarným zam ením (oborová skupina ) je dále podmínkou výborné hodnocení v hlavním odborné p edm tu, který ve kolním vzd lávacím programu v 1.a 2. ro níku zahrnuje obsahový okruh um leckohistorická a výtvarná p íprava s výjimkou tematického celku 1. a ve 3. a 4. ro níku obsahový okruh návrhová a realiza ní tvorba. b) ák prosp l, není-li klasifikace v n kterém povinném p edm tu vyjád ena stupn m 5 nedostate ný. c) ák neprosp l, je-li klasifikace v n kterém povinném p edm tu vyjád ena stupn m 5 nedostate ný. d) ák je nehodnocen, pokud ho není mo né hodnotit z n kterého p edm tu na konci 1. pololetí ani v náhradním termínu. 5. Postup do vy ího ro níku, opakování ro níku Do vy ího ro níku postupuje ák, který na konci druhého pololetí prosp l. 6. Opravné zkou ky ák, jeho prosp ch je na konci druhého pololetí z nejvý e dvou p edm t nedostate ný, koná opravnou zkou ku v termínu ur eném editelem koly, nejpozd ji do konce p íslu ného kolního roku. V p ípad áka tvrtého ro níku vyhoví editel koly ádosti áka o d ív j í termín opravné zkou ky tak, aby po jejím slo ení mohl konat maturitní zkou ku je t v ádném termínu. ák, který je p i opravné zkou ce klasifikován stupn m nedostate ný, neprosp l. ák, který se k opravné zkou ce v termínu stanoveném editelem koly nedostaví, je povinen (u nezletilého áka jeho zákonný zástupce) ádn a v rohodn p edb n a do t í dn po termínu zkou ky písemn svou neú ast omluvit. Pokud tak neu iní, je hodnocen stupn m nedostate ný. Opravná zkou ka je v dy zkou kou komisionální. Ze záva ných d vod m e editel koly ákovi stanovit náhradní termín opravné zkou ky nejpozd ji do konce zá í následujícího kolního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkou ky nav t vuje ák nejbli í vy í ro ník

6 7. Opakování ro níku ák, jeho prosp ch je na konci druhého pololetí nedostate ný ze t í a více p edm t, neprosp l. ák, který na konci druhého pololetí neprosp l, m e po ádat editele koly o povolení opakovat ro ník. Za nezletilého áka podávají tuto ádost rodi e nebo zákonný zástupce. ádost je nutno podat nejpozd ji do konce kolního roku, ve kterém ák neprosp l. Pokud ák neusp l u opravné zkou ky konané v m síci zá í po neúsp né dodate né zkou ce, podává se ádost neprodlen, nejpozd ji do tého kolního roku. editel koly m e, av ak nemusí (podle dosavadních výsledk ve vzd lávání, d vod uvedených v ádosti, doporu ení vyu ujících, po tu ák v p íslu né t íd a dal ích okolností) ádosti vyhov t. Stejný ro ník m e ák opakovat p i neprosp chu pouze jednou. 8. Komisionální zkou ka Komisionální zkou ku koná ák v t chto p ípadech: a) p i zkou ce z odborných p edm t - v 1. a 2. ro níku koná ák komisionální zkou ku z odborného p edm tu, který ve kolním vzd lávacím programu zahrnuje obsahový okruh um lecko-historická a výtvarná p íprava s výjimkou tematického celku 1 a ve 3. a 4. ro níku z odborného p edm tu, který ve kolním vzd lávacím programu zahrnuje obsahový okruh návrhová a realiza ní tvorba. b) koná-li opravné zkou ky, c) koná-li komisionální p ezkou ení. 1. Komisionální zkou ku podle odstavce 1 písm. b) a c) m e ák konat v jednom dni nejvý e jednu. 2. Komisionální zkou ku z d vodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) m e ák ve druhém pololetí konat nejd íve v m síci srpnu p íslu ného kolního roku, pokud zletilý ák nebo zákonný zástupce nezletilého áka nedohodne s editelem koly d ív j í termín; v p ípad áka posledního ro níku vzd lávání vyhoví editel koly ádosti o d ív j í termín v dy. 3. Komise pro komisionální zkou ku je nejmén 3 lenná. leny jmenuje editel koly. Výsledek zkou ky vyhlásí její p edseda ve ejn v den konání zkou ky. Nedovoluje-li rozsah práce nebo technologické postupy absolvovat komisionální zkou ku b hem jednoho dne, vypí e ji editel koly po projednání s vedoucím p íslu ného oboru na dobu nezbytn nutnou pro realizaci práce. Hodnocení a oznámení výsledku komisionální zkou ky prob hne v den odevzdání práce nebo v pracovní den následujícím po dni odevzdání práce. 9. Pochybnosti o správnosti klasifikace Má-li zletilý ák nebo zákonný zástupce nezletilého áka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, m e do 3 pracovních dn ode dne, kdy se o hodnocení prokazateln dozv d l, nejpozd ji v ak do 3 pracovních dn od vydání vysv d ení, po ádat editele koly o p ezkoumání výsledk hodnocení áka; je-li vyu ujícím áka v daném p edm tu editel koly, krajský ú ad. editel koly nebo krajský ú ad na ídí komisionální p ezkou ení áka, které se koná nejpozd ji do 14 dn od doru ení ádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem áka.

7 10. Hodnocení ve vzd lávání podle individuálního vzd lávacího plánu. V individuálním vzd lávacím plánu povoleném z jiných záva ných d vod je ur ena zvlá tní organizace výuky a délka vzd lávání p i zachování obsahu a rozsahu vzd lávání stanoveného kolním vzd lávacím programem. editel koly seznámí áka a zákonného zástupce nezletilého áka s pr b hem vzd lávání podle individuálního vzd lávacího plánu a s termíny zkou ek. 11. Uznání uceleného dosa eného vzd lání áka. Za ucelené dosa ené vzd lání áka se pova uje vzd lávání ve st ední kole, které je dolo eno dokladem o jeho úsp ném ukon ení( maturitní vysv d ení), nebo jiným prokazatelným zp sobem. Doklad o úsp ném ukon ení vzd lávání v zahrani í musí být opat en nostrifika ní dolo kou nebo osv d ením o rovnocennosti dosa eného vzd lání. Uzná-li editel koly dosa ené vzd lání áka, uvolní áka z vyu ování a hodnocení uznaného vzd lání. 12. Uznání áste ného vzd lání áka Za áste né vzd lání áka se pova uje absolvování pouze n kterých ro ník jiné st ední koly. ádost o uznání konkrétního dosa eného vzd lání podává zletilý ák nebo zákonný zástupce nezletilého áka a dokládá ji p íslu nými doklady (doklad o dosa eném vzd lání, v p ípad nutnosti u ební dokumenty absolvovaného vzd lání i jiný podklad, ze kterého lze obsah dosa eného vzd lání zjistit apod.). editel koly posoudí obsah a rozsah absolvovaného vzd lání áka ve vztahu k sou asnému studijnímu, p ípadn ov í znalosti áka (studenta) z p edchozího vzd lání rozdílovou zkou kou. Uzná-li editel koly dosa ené vzd lání áka, uvolní áka z vyu ování a hodnocení v rozsahu uznaného vzd lání. 13. Uvoln ní z výuky ze zdravotních d vod editel koly m e uvolnit áka z ú asti na vyu ování vyu ovacímu p edm tu na základ vyjád ení p íslu ného léka e. Jestli e je ák z výuky n kterého p edm tu (nap. t lesné výchovy) v 1. nebo 2. pololetí uvoln n, není z tohoto p edm tu hodnocen. editel koly m e na základ ádosti zákonného zástupce áka uvolnit áka na dobu vyu ování tohoto p edm tu zcela. 14. Podmínky pro p ipu t ní áka k maturitní zkou ce Maturitní zkou ku m e konat pouze ák, který ve 2. pololetí tvrtého ro níku prosp l. ák musí mít tvrtý ro ník ukon ený, to jest, musí být v jeho 2. pololetí ze v ech povinných p edm t klasifikován. Maturitní zkou ka se skládá ze spole né a profilové ásti. ák získá st ední vzd lání s maturitní zkou kou, jestli e úsp n vykoná ob ásti maturitní zkou ky.

8 15. Ostatní V pr b hu st edního vzd lání editel koly rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v t chto p ípadech: a. zm na oboru vzd lání b. p eru ení vzd lání c. opakování ro níku d. uznání p edchozího vzd lání e. individuální studijní plán podle kolského zákona. 561/2004 Sb., v platném zn ní Správní ízení se zahajuje na základ písemné ádosti zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého áka. Ing. Romana Rou alová editelka koly

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola T. G. Masaryka, Rodkovského 2, Blansko ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 1.4.2014 Nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2014 ZSTGM/218/2014

Více

V n i t n í k l a s i f i k a n í á d Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ák (metodický pokyn pro pedagogické pracovníky)

V n i t n í k l a s i f i k a n í á d Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ák (metodický pokyn pro pedagogické pracovníky) St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf V n i t n í k l a s i f i k a n í á d Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ák (metodický pokyn pro pedagogické pracovníky) Úvod Tento Vnit ní klasifika

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků: 1. Pedagogičtí pracovníci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 3. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č. j. 77/2012 Vypracoval: Mgr. Hana Beránková,

Více

Pravidla hodnocení výsledků a chování žáků, příloha č. 1 školního řádu

Pravidla hodnocení výsledků a chování žáků, příloha č. 1 školního řádu Pravidla hodnocení výsledků a chování žáků, příloha č. 1 školního řádu Číslo a verze dokumentu: Zpracoval: Schválil: PSŘ_1_v3 Mgr. Renata Doležalová, Ing. Jitka Tarantová ředitel školy Ing. Miroslav Tarant

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

ÍLOHY 9.1.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDK

ÍLOHY 9.1.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDK 9. PŘÍLOHY 9.1.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 9.2.HODNOCENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 9.3. MINIMÁLLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 9.3.1. HODNOCENÍ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 9.4. KONCEPCE VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků žáků Základní školy a Mateřské školy Heřmanov

Pravidla pro hodnocení výsledků žáků Základní školy a Mateřské školy Heřmanov Pravidla pro hodnocení výsledků žáků Základní školy a Mateřské školy Heřmanov Č.j.07/2013 Pravidla hodnocení ţáků (dále jen Klasifikační řád) základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004

Více

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvod

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvod Vnitřní předpis č.j. GJB: 1176/2015 školní řád Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 ŠKOLNÍ ŘÁD Úvod Ředitel Gymnázia Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, vydává ve smyslu 30 z. č. 561/

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeţí 682, PSČ 500 02

GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeţí 682, PSČ 500 02 GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeţí 682, PSČ 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí Školní řád Tento řád vydává ředitel Gymnázia Rájec-Jestřebí, o. p. s. dle 30 zákona č. 561/2004 Zákon o předškolním, základním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Sídlo: 767 01 Kroměříž, Velehradská 625 Identifikační číslo: 600 003 612 IČO: 25319639 telefon: 573 338 891

Více

GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1 Úvodní ustanovení 2 Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, pravidla společenského

Více

č. 16 / 2011 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

č. 16 / 2011 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ čj. OU-12415/45-2011 SMĚRNICE DĚKANA č. 16 / 2011 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Článek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2012

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2012 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace platný od 1. 9. 2012 Zpracovali: PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy RNDr. Jiří Trávníček, statutární zástupce ředitele

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy 58 VYHLÁŠKA ze dne 10. února 2016 o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 Štefánikova 448 Pardubice 530 02 Telefon: 466 501 534 E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.cz Školní řád Vypracovala: Mgr. Janecká Renata Projednán na pedagogické radě dne:

Více

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2. Školní řád

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2. Školní řád Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Školní řád Školní řád SPŠ Přerov vychází ze zákona 561/2004 Sb. a z vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 13 České republiky ze dne 29.

Více

58/2016 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN

58/2016 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN 58/2016 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. února 2016 o státních zkoukách z grafických disciplín a o změně vyhláky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo kolství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen SŠ ) se řídí, mimo jiné, následujícími

Více

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.)

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) Článek 1 Úvodní ustanovení pro studenty (dále jen řád ) upravuje průběh disciplinárního řízení a ukládání sankcí za porušení povinností

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Č.j.: ZSSTRAZ 369/2011 Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: 1. 2 Skartační

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 1/2012 o přijímacím řízení ve znění Dodatku č. 1 z 3. října 2012 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška

Více

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Oznámení zám ru V souladu s ust. 39 odst. 1 zákona. 128/2000 Sb. o obcích ve zn ní pozd jších p edpis oznamuje obec Jino any sv j zám r pronajmout tento nemovitý

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Fotograf kód a název oboru: 34-56-L/01 FOTOGRAF 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 7 2. Profil absolventa... 8 2.1.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel

Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel 1. Náležitosti přihlášky ke zkoušce: údaje o žadateli: - příjmení, jméno, titul; - datum narození a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 263/14 Vypracoval: Schválil: Kolektiv pedagogů Mgr. Věra Řípová, ředitelka

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ OS 75/08/10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2010 OBSAH 1 ÚČEL... 3 2 PŮSOBNOST... 3 3 DEFINICE POJMŮ... 3 3.1 Hodnocení žáků... 3 3.2 Modulová výuka... 3 3.3 Klíčové kompetence... 3 3.4

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace 1 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace Každý žák (žákyně) se dobrovolným rozhodnutím studovat na Gymnáziu v Karviné zavazuje dodržovat

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 153/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Školní řád upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole podrobnosti o

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Badatelský řád Archivu České televize v Praze

Badatelský řád Archivu České televize v Praze Název vnitřního předpisu Badatelský řád Archivu České televize v Praze Typ vnitřního předpisu OFPŘ Číslo 34 ze dne 14. 10. 2013 Účinnost ode dne vydání Účinnost do neurčito Účel předpisu Naplnění příslušných

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ZE DNE 29. ČERVENCE 2015 Vnitřní předpisy Ostravské univerzity v Ostravě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst.

Více

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla )

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla ) (dále jen Pravidla ) Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pokud vznikne majetkový spor mezi stranami, tedy mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále jen strany ), může tento spor v souladu se zákonem č. 216/1994

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád

Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád Údaje o organizaci: adresa: Komenského 555, Nová Paka 509 01 telefon: 493 722 420 e-mail: skola@zsnovapaka.cz IČO: 049305620 identifikátor: 600 092 127

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. čj. ČŠIL-453/14-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. čj. ČŠIL-453/14-L PROTOKOL O KONTROLE čj. ČŠIL-453/14-L o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád Školní řád Školní řád Integrované střední školy, Rakovník, Na Jirkově 2309 je určen pro vnitřní potřebu školy a je pro všechny subjekty zúčastněné na výchovném procesu závazný. Všichni zúčastnění jsou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení. Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300

Školní řád. Úvodní ustanovení. Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Ředitel školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 04. Základní informace k životní situaci Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Lubomír Mičinský, ředitel školy Schválil: Mgr. Lubomír

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

- 1 - VYHLÁŠKA ministerstva stavebnictví ze dne 28. června 1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

- 1 - VYHLÁŠKA ministerstva stavebnictví ze dne 28. června 1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 77/1965 Sb. - 1 - VYHLÁŠKA ministerstva stavebnictví ze dne 28. června 1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů Ministerstvo stavebnictví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy,

Více

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Školní řád. Čl. 1 Účel školního řádu

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Školní řád. Čl. 1 Účel školního řádu 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Školní řád Čl. 1 Účel školního řádu 1) Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení Řád školy - SM01 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 26.8.2015 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 32/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Obsah:

Více