Hodnocení chování a prosp chu ák - klasifika ní ád.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení chování a prosp chu ák - klasifika ní ád."

Transkript

1 Hodnocení chování a prosp chu ák - klasifika ní ád. Tento klasifika ní ád je sou ástí kolního ádu. Chování áka se klasifikuje t mito stupni: 1. Hodnocení chování Stupe 1 (velmi dobré) : ák se chová v souladu se kolním ádem. Stupe 2 (uspokojivé): ák se dopustil záva n j ího p estupku i opakovan mén vá ných p estupk proti kolnímu ádu. Stupe 3 (neuspokojivý): a) ák se opakovan chová v rozporu se kolním ádem. b) ák hrub poru il ustanovení kolního ádu. 1. Klasifikaci chování áka navrhuje t ídní u itel s p ihlédnutím k návrh m vyu ujících a k ud leným výchovným a káze ským opat ením v p íslu ném klasifika ním období po projednání v pedagogické rad a schvaluje editel koly. Celková klasifikace chování v jednom klasifika ním období nemá vliv na celkovou klasifikaci chování v dal ím klasifika ním období. 2. Výchovná opat ení: výchovnými opat eními jsou pochvaly nebo jiná ocen ní a káze ská opat ení. T ídní u itel m e ud lit na základ vlastního rozhodnutí nebo na základ podn tu ostatních vyu ujících ákovi po projednání s editelem koly pochvalu nebo jiné ocen ní za výrazný projev kolní iniciativy nebo za déletrvající úsp nou práci. P i poru ení povinností stanovených kolním ádem lze podle záva nosti tohoto poru ení studentovi ud lit: - napomenutí t ídního u itele, - d tku t ídního u itele, - d tku editele koly (opakované ud lení d tek je d vodem ke sní ení stupn klasifikace z chování). Posloupnost káze ských opat ení v od vodn ných p ípadech není závazná. Káze ským opat ením, které má právní d sledky pro áka koly, jsou: - podmín né vylou ení áka ze koly, - vylou ení áka ze koly. editel koly m e v p ípad zavin ného poru ení povinností stanovených kolským zákonem nebo kolním ádem rozhodnout o podmín ném vylou ení nebo o vylou ení áka ze studia. V rozhodnutí o podmíne ném vylou ení stanoví editel koly zku ební lh tu a to nejdéle na dobu 1 roku. Dopustí-li se student v pr b hu zku ební lh ty dal ího zavin ného poru ení povinností stanovených kolským zákonem nebo kolním ádem m e editel koly rozhodovat o jeho vylou ení. Zvlá t hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky áka v i pracovník m koly nebo ák m koly se v dy pova ují za záva né zavin né poru ení kolské legislativy - kolského zákona a kolního ádu.

2 2. Hodnocení prosp chu ák Prosp ch áka v jednotlivých vyu ovacích p edm tech se klasifikuje p ti stupni: Stupe 1 výborný Stupe 2 chvalitebný Stupe 3 dobrý Stupe 4 dostate ný Stupe 5 nedostate ný Kritéria stup prosp chu: Stupe 1 výborný ák je schopen samostatn a bezchybn e it zadané úkoly, pracuje tvo iv, je schopen samostatn dedukovat a init nové záv ry ze získaných v domostí; v praktických cvi eních je schopen samostatn a správn pou ívat pom cky, nástroje a p ístroje; je schopen samostatných záv r z provád ných inností. Osvojené v domosti, dovednosti a návyky aplikuje tvo iv v nových úkolech. Stupe 2 chvalitebný ák je schopen samostatn s drobnými chybami e it zadané úkoly, je schopen samostatn reprodukovat získané v domosti a je schopen za pomoci u itele init nové záv ry ze získaných v domostí; v praktických cvi eních je schopen správn pou ívat pom cky, nástroje a p ístroje; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu bez podstatných chyb. Má jen men í nedostatky z hlediska po adavk u ebních osnov. Stupe 3 dobrý ák je schopen správným postupem e it zadané úkoly s drobnými chybami, je schopen reprodukovat získané v domosti; p i jeho innosti je t eba ob asné nápov dy u itele; v praktických cvi eních je schopen správn pou ívat pom cky, nástroje a p ístroje; s nápov dou u itele je schopen vyvodit záv ry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s drobnými nedostatky. Stupe 4 dostate ný ák je schopen s nápov dou u itele e it zadané úkoly; své minimální dovednosti a v domosti aplikuje jen s velkou pomocí u itele. Je schopen pou ívat získané v domosti v dal ím studiu a prohlubovat je. V praktických cvi eních je schopen za pomoci u itele pou ívat pom cky, nástroje a p ístroje; pod vedením u itele je schopen vyvodit záv ry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s vá nými nedostatky, nebo po stanoveném termínu bez podstatných chyb. Projevuje velmi malou snahu a zájem o innost. Stupe 5 nedostate ný ák i s nápov dou u itele nedoká e vy e it zadané úkoly; stupe znalostí, v domostí a dovedností neumo uje pokra ovat v nové osvojovací látce; p i samostatné práci není schopen nazna it ani postup e ení; v praktických cvi eních se dopou tí vá ných omyl, není schopen pou ívat pom cky, nástroje a p ístroje; není schopen ze své innosti vyvodit záv ry ani za pomoci u itele; zadané práce neodevzdává ve stanoveném termínu.

3 3. Získávání podklad pro hodnocení Podklady pro klasifikaci vzd lávacích výsledk a chování áka získává pedagogický pracovník zejména t mito metodami, formami, prost edky: - soustavným sledováním výkon áka a jeho p ipravenosti na vyu ování - r znými druhy zkou ek ( písemné, ústní, grafické, praktické, apod.) - p ihlédnutím k p ístupu áka ke vzd lání, dodr ení termín k odevzdání jednotlivých prací, jejich kompletnosti, mno ství a kvalit, k zájmu áka o p edm t a jeho aktivity související s vyu ovaným p edm tem. - konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky a podle pot eby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden - rozhovory se studentem, zákonnými zástupci studenta 1. Pedagog je povinen vést evidenci o ka dé klasifikaci áka. ák musí být z vyu ovacího p edm tu vyzkou en ústn, písemn nebo prakticky alespo 4x za pololetí. Do klasifikace je mo né zahrnout samostatné práce studenta, jsou-li sou ástí vyu ovacího p edm tu. Písemné práce rozvrhne vyu ující rovnom rn za celý kolní rok, aby se nadm rn nesoust edily do ur itých období. áci mají právo vy ádat si opravenou písemnou práci k nahlédnutí. 2. Klauzurní práce: konají se zpravidla na konci pololetí. Klauzurní práce je komisionální zkou ka z odborného p edm tu, který ve kolním vzd lávacím programu v 1. a 2. ro níku zahrnuje obsahový okruh um lecko-historická a výtvarná p íprava s výjimkou tematického celku 1 a ve 3. a 4. ro níku obsahový okruh návrhová a realiza ní tvorba. Klasifikace t chto prací podstatn ovliv uje známky z p íslu ných odborných p edm t. Bez ú asti na klauzurních pracích není mo né uzav ít klasifikaci za p íslu né období. V p ípad omluvené neú asti na klauzurních pracích editel koly ur í pro jejich konání náhradní termín. Výsledky klauzurních prací se hodnotí patnáctibodovou stupnicí. Komise p i hodnocení vychází z po adí podle kvality prací ák, p i em není vylou eno hodnocení více ák stejným po tem bod. Bodové hodnocení klauzurní práce se p evádí do klasifika ní stupnice takto: bod výborný, bod chvalitebný, 9 7 bod dobrý, 6 4 body dostate ný, mén ne 4 body nedostate ný. 3. Um lecká praxe, plenér: je sou ástí klasifikace p íslu ných odborných p edm t. Bez ú asti na t chto akcích není mo né uzav ít klasifikaci za p íslu né období v odborných p edm tech, kterých se tyto akce týkají. V p ípad omluvené neú asti ur í vedoucí oboru náhradní termín a formu spln ní um lecké praxe a plenéru. Náhradní termín a místo jejího konání lze ur it i na období kolních prázdnin. 4. Na konci 2. pololetí se konají písemné zkou ky z p edm tu D jiny výtvarné kultury. Hodnocení t chto písemných prací se zohlední ve výsledné klasifikaci na konci 2. pololetí nejmén 1/3.

4 5. ák, který nesplnil podmínky klasifikace v n kterém z tématických okruh, do kterých jsou u ební osnovy jednotlivých p edm t len ny v daném pololetí, nem e být za toto období hodnocen. 6. Vyu ující oznamuje ákovi výsledek ka dé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projev, výkon, výtvor. Po ústním vyzkou ení oznámí vyu ující ákovi výsledek hodnocení okam it. Výsledky hodnocení písemných zkou ek, prací a praktických inností oznámí nejpozd ji do 14 dn. 7. Nelze-li áka hodnotit na konci prvního pololetí, ur í editel koly pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozd ji do konce ervna. Není-li mo né áka hodnotit ani v náhradním termínu, ák se za první pololetí nehodnotí. 8. Nelze-li áka hodnotit na konci 2.pololetí, ur í editel koly pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 2.pololetí bylo provedeno nejpozd ji do konce zá í následujícího kolního roku. Do doby hodnocení nav t vuje ák nejbli í vy í ro ník. Není-li mo né áka klasifikovat ani do kolního roku, neprosp l. 9. áka nelze z p íslu ného p edm tu klasifikovat, p ekro í-li jeho absence ve vyu ovacím p edm tu limit 30% hodinové dotace. Oklasifikován bude p i dodate né zkou ce. 10. ák, který se k dodate né, náhradní nebo opravné zkou ce v termínu stanoveném editelem koly nedostaví, je povinen (u nezletilého áka jeho zákonný zástupce) ádn a v rohodn p edb n a do t í dn po termínu zkou ky písemn svou neú ast omluvit. Pokud tak neu iní, je hodnocen stupn m nedostate ný. V p ípad hodném zvlá tního z etele m e vyu ující po dohod s editelem koly klasifikovat áka, jeho absence jsou ádn omluveny, na základ p edlo ených prací. 11. Stupe prosp chu (známku) ur uje vyu ující, který vyu uje p íslu ný p edm t. Vychází z klasifika ního ádu. P i stanovení výsledné známky za pololetí ( tvrtletí, apod. ) se tato neur uje na základ aritmetického pr m ru ze známek získaných v ur itém období, nýbr ve výsledné známce je zahrnuta : p ipravenost na výuku, hodnocení domácích prací, hodnocení práce v hodin, aktivní p ístup ve výuce, dodr ování termínu odevzdání zadaných prací, apod. 12. Zpravidla v listopadu a v dubnu se projednávají v pedagogické rad studijní výsledky. 13. Zákonní zástupci áka jsou informováni pr b n o prosp chu a chování studenta zejména: - na t ídních / informa ních / sch zkách - mimo tyto sch zky, jestli e o to zákonní zástupci po ádají - v p ípad mimo ádného zhor ení prosp chu nebo chování, a to bezprost edn a prokazatelným zp sobem / zaji uje t ídní ve spolupráci s jednotlivými vyu ujícími /

5 4. Celkové hodnocení Celkové hodnocení se na vysv d ení vyjad uje stupni: a) prosp l(a) s vyznamenáním b) prosp l(a) c) neprosp l(a) d) nehodnocen(a) a) ák prosp l s vyznamenáním, není-li klasifikován v ádném povinném p edm tu hor ím stupn m ne stupe 2 chvalitebný, pr m rný prosp ch z povinných p edm t není hor í ne 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. U v ech obor s výtvarným zam ením (oborová skupina ) je dále podmínkou výborné hodnocení v hlavním odborné p edm tu, který ve kolním vzd lávacím programu v 1.a 2. ro níku zahrnuje obsahový okruh um leckohistorická a výtvarná p íprava s výjimkou tematického celku 1. a ve 3. a 4. ro níku obsahový okruh návrhová a realiza ní tvorba. b) ák prosp l, není-li klasifikace v n kterém povinném p edm tu vyjád ena stupn m 5 nedostate ný. c) ák neprosp l, je-li klasifikace v n kterém povinném p edm tu vyjád ena stupn m 5 nedostate ný. d) ák je nehodnocen, pokud ho není mo né hodnotit z n kterého p edm tu na konci 1. pololetí ani v náhradním termínu. 5. Postup do vy ího ro níku, opakování ro níku Do vy ího ro níku postupuje ák, který na konci druhého pololetí prosp l. 6. Opravné zkou ky ák, jeho prosp ch je na konci druhého pololetí z nejvý e dvou p edm t nedostate ný, koná opravnou zkou ku v termínu ur eném editelem koly, nejpozd ji do konce p íslu ného kolního roku. V p ípad áka tvrtého ro níku vyhoví editel koly ádosti áka o d ív j í termín opravné zkou ky tak, aby po jejím slo ení mohl konat maturitní zkou ku je t v ádném termínu. ák, který je p i opravné zkou ce klasifikován stupn m nedostate ný, neprosp l. ák, který se k opravné zkou ce v termínu stanoveném editelem koly nedostaví, je povinen (u nezletilého áka jeho zákonný zástupce) ádn a v rohodn p edb n a do t í dn po termínu zkou ky písemn svou neú ast omluvit. Pokud tak neu iní, je hodnocen stupn m nedostate ný. Opravná zkou ka je v dy zkou kou komisionální. Ze záva ných d vod m e editel koly ákovi stanovit náhradní termín opravné zkou ky nejpozd ji do konce zá í následujícího kolního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkou ky nav t vuje ák nejbli í vy í ro ník

6 7. Opakování ro níku ák, jeho prosp ch je na konci druhého pololetí nedostate ný ze t í a více p edm t, neprosp l. ák, který na konci druhého pololetí neprosp l, m e po ádat editele koly o povolení opakovat ro ník. Za nezletilého áka podávají tuto ádost rodi e nebo zákonný zástupce. ádost je nutno podat nejpozd ji do konce kolního roku, ve kterém ák neprosp l. Pokud ák neusp l u opravné zkou ky konané v m síci zá í po neúsp né dodate né zkou ce, podává se ádost neprodlen, nejpozd ji do tého kolního roku. editel koly m e, av ak nemusí (podle dosavadních výsledk ve vzd lávání, d vod uvedených v ádosti, doporu ení vyu ujících, po tu ák v p íslu né t íd a dal ích okolností) ádosti vyhov t. Stejný ro ník m e ák opakovat p i neprosp chu pouze jednou. 8. Komisionální zkou ka Komisionální zkou ku koná ák v t chto p ípadech: a) p i zkou ce z odborných p edm t - v 1. a 2. ro níku koná ák komisionální zkou ku z odborného p edm tu, který ve kolním vzd lávacím programu zahrnuje obsahový okruh um lecko-historická a výtvarná p íprava s výjimkou tematického celku 1 a ve 3. a 4. ro níku z odborného p edm tu, který ve kolním vzd lávacím programu zahrnuje obsahový okruh návrhová a realiza ní tvorba. b) koná-li opravné zkou ky, c) koná-li komisionální p ezkou ení. 1. Komisionální zkou ku podle odstavce 1 písm. b) a c) m e ák konat v jednom dni nejvý e jednu. 2. Komisionální zkou ku z d vodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) m e ák ve druhém pololetí konat nejd íve v m síci srpnu p íslu ného kolního roku, pokud zletilý ák nebo zákonný zástupce nezletilého áka nedohodne s editelem koly d ív j í termín; v p ípad áka posledního ro níku vzd lávání vyhoví editel koly ádosti o d ív j í termín v dy. 3. Komise pro komisionální zkou ku je nejmén 3 lenná. leny jmenuje editel koly. Výsledek zkou ky vyhlásí její p edseda ve ejn v den konání zkou ky. Nedovoluje-li rozsah práce nebo technologické postupy absolvovat komisionální zkou ku b hem jednoho dne, vypí e ji editel koly po projednání s vedoucím p íslu ného oboru na dobu nezbytn nutnou pro realizaci práce. Hodnocení a oznámení výsledku komisionální zkou ky prob hne v den odevzdání práce nebo v pracovní den následujícím po dni odevzdání práce. 9. Pochybnosti o správnosti klasifikace Má-li zletilý ák nebo zákonný zástupce nezletilého áka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, m e do 3 pracovních dn ode dne, kdy se o hodnocení prokazateln dozv d l, nejpozd ji v ak do 3 pracovních dn od vydání vysv d ení, po ádat editele koly o p ezkoumání výsledk hodnocení áka; je-li vyu ujícím áka v daném p edm tu editel koly, krajský ú ad. editel koly nebo krajský ú ad na ídí komisionální p ezkou ení áka, které se koná nejpozd ji do 14 dn od doru ení ádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem áka.

7 10. Hodnocení ve vzd lávání podle individuálního vzd lávacího plánu. V individuálním vzd lávacím plánu povoleném z jiných záva ných d vod je ur ena zvlá tní organizace výuky a délka vzd lávání p i zachování obsahu a rozsahu vzd lávání stanoveného kolním vzd lávacím programem. editel koly seznámí áka a zákonného zástupce nezletilého áka s pr b hem vzd lávání podle individuálního vzd lávacího plánu a s termíny zkou ek. 11. Uznání uceleného dosa eného vzd lání áka. Za ucelené dosa ené vzd lání áka se pova uje vzd lávání ve st ední kole, které je dolo eno dokladem o jeho úsp ném ukon ení( maturitní vysv d ení), nebo jiným prokazatelným zp sobem. Doklad o úsp ném ukon ení vzd lávání v zahrani í musí být opat en nostrifika ní dolo kou nebo osv d ením o rovnocennosti dosa eného vzd lání. Uzná-li editel koly dosa ené vzd lání áka, uvolní áka z vyu ování a hodnocení uznaného vzd lání. 12. Uznání áste ného vzd lání áka Za áste né vzd lání áka se pova uje absolvování pouze n kterých ro ník jiné st ední koly. ádost o uznání konkrétního dosa eného vzd lání podává zletilý ák nebo zákonný zástupce nezletilého áka a dokládá ji p íslu nými doklady (doklad o dosa eném vzd lání, v p ípad nutnosti u ební dokumenty absolvovaného vzd lání i jiný podklad, ze kterého lze obsah dosa eného vzd lání zjistit apod.). editel koly posoudí obsah a rozsah absolvovaného vzd lání áka ve vztahu k sou asnému studijnímu, p ípadn ov í znalosti áka (studenta) z p edchozího vzd lání rozdílovou zkou kou. Uzná-li editel koly dosa ené vzd lání áka, uvolní áka z vyu ování a hodnocení v rozsahu uznaného vzd lání. 13. Uvoln ní z výuky ze zdravotních d vod editel koly m e uvolnit áka z ú asti na vyu ování vyu ovacímu p edm tu na základ vyjád ení p íslu ného léka e. Jestli e je ák z výuky n kterého p edm tu (nap. t lesné výchovy) v 1. nebo 2. pololetí uvoln n, není z tohoto p edm tu hodnocen. editel koly m e na základ ádosti zákonného zástupce áka uvolnit áka na dobu vyu ování tohoto p edm tu zcela. 14. Podmínky pro p ipu t ní áka k maturitní zkou ce Maturitní zkou ku m e konat pouze ák, který ve 2. pololetí tvrtého ro níku prosp l. ák musí mít tvrtý ro ník ukon ený, to jest, musí být v jeho 2. pololetí ze v ech povinných p edm t klasifikován. Maturitní zkou ka se skládá ze spole né a profilové ásti. ák získá st ední vzd lání s maturitní zkou kou, jestli e úsp n vykoná ob ásti maturitní zkou ky.

8 15. Ostatní V pr b hu st edního vzd lání editel koly rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v t chto p ípadech: a. zm na oboru vzd lání b. p eru ení vzd lání c. opakování ro níku d. uznání p edchozího vzd lání e. individuální studijní plán podle kolského zákona. 561/2004 Sb., v platném zn ní Správní ízení se zahajuje na základ písemné ádosti zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého áka. Ing. Romana Rou alová editelka koly

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice kolní ád je vydán v souladu s 30 zákona. 561/2004 Sb. o p ed kolním, základním, st edním a vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

ŠKOLNÍ ÁD. Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o., Legerova 5, 120 00 PRAHA 2

ŠKOLNÍ ÁD. Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o., Legerova 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o., Legerova 5, 120 00 PRAHA 2 ŠKOLNÍ ÁD : 25140108 Tel.: 224262464 E-mail:info@skvorecky.cz http://www.sgjs.cz 2 ŠKOLNÍ ÁD Obsah Obsah...3 Obecná ustanovení...4

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku . j.: 007 EX 3897/08-40 Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku Soudní exekutor Mgr. Kamil Bran ík, Exekutorský ú ad Hodonín (dále jen exekutor) rozhodl ve v ci exekuce oprávn ného: M

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

ZÁSADY STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA VUT

ZÁSADY STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA VUT ZÁSADY STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA VUT Obsah KAPITOLA PRVNÍ: Základní ustanovení a definice pojm KAPITOLA DRUHÁ: Formy, organizace a ú astníci doktorského studia lánek 2: Doktorský studijní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Územní plán Habartov

Územní plán Habartov Územní plán Habartov Zm na. 1 Záznam o ú innosti Zm na. 1 Územního plánu Habartov Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo m sta Habartov Datum nabytí ú innosti: Oprávn ná ú ední osoba po

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více