U S N E S E N Í. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. č. 124-164"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : hod. ukončení : hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30), Mgr. Jaromíra Rusiniková ( příchod v hod.), Luboš Stránský, František Jurčák, Marcela Švecová, Roman Černý, PhDr. Hana Levá, Josef Levý, Miroslav Picka, Mgr. Vladimíra Kábová, Ludvík Grísnik, Veronika Balánová, Zdeňka Heišteinová, Antonín Juříček (příchod v hod.) omluven : František Černý č Usnesení č. 124/13 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje návrh programu 22. zasedání takto: 1. Zahájení schválení programu jednání 2. Volba návrhové komise 3. Ověření zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města Hranice 4. Volba ověřovatelů zápisu 5. Zpráva finančního výboru Zastupitelstva města Hranice 6. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva města Hranice 7. Zpráva osadního výboru Zastupitelstva města Hranice pro část Studánka a Pastviny 8. Kontrola plnění usnesení 9. Schválení rozpočtového opatření č Schválení rozpočtového provizoria na rok Schválení rozpočtového výhledu na rok Schválení rozpočtu Sdružení Ašsko na rok 2014 a rozpočtového výhledu Sdružení Ašsko na rok Schválení odměn zastupitelům, členům komisí a výborů pro rok Schválení termínů zasedání Zastupitelstva města Hranice na rok Převody nemovitostí 16. Udělení výjimek ze Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem nemovitých věcí 17. Schválení změny zřizovací listiny příspěvkové organizace města Základní škola Hranice, okres Cheb 18. Schválení žádostí o dotace z ROP Severozápad na projekt Revitalizace Masarykova náměstí II. etapa Hranice a na projekt Rekonstrukce a přístavba stávající knihovny v Hranicích u Aše 19. Různé Usnesení č. 125/13 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje návrhovou komisi ve složení: PhDr. Hana Levá, Antonín Juříček a Ludvík Grísnik.

2 Usnesení č. 126/13 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí ověření zápisu z 21. zasedání ZM dne ( proti zápisu nebyly žádné námitky ). Usnesení č. 127/13 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje ověřovatele zápisu 22. zasedání zastupitelstva města ve složení: Veronika Balánová a Josef Levý. Usnesení č. 128/13 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí obsah zápisu z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Hranice dne a Usnesení č. 129/13 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí obsah zápisu z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Hranice dne Usnesení č. 130/13 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí obsah zápisu ze schůzky osadního výboru pro část Studánka a Pastviny ze dne Usnesení č. 131/13 V rámci kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Hranice: a) k usnesení ZM č. 113/13, bod c) ze dne starosta vyvolá jednání se Správou železniční dopravní cesty Ústí nad Labem ohledně bezúplatného převodu budovy železniční zastávky v Hranicích na Město Hranice bere na vědomí informaci starosty o podání písemné žádosti dne o bezúplatný převod ( budova č.p. 523 objekt k bydlení na st. p. č. 573 a st. p. č. 573 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m 2, vše v k. ú. Hranice u Aše ) se záměrem města na využití uvedených nemovitostí na pořízení: podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života, a turistické ubytovny v rámci připravované realizace přeshraniční cyklostezky Adorf (SRN ) Hranice. Usnesení č. 132/13 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 7/2013 tak, jak byl předložen starostou města Hranice: příjmy: výdaje: Ost.přij.transf , Ostatní záležitosti poz.kom , Komunální služby , Daň z přidané hodnoty , Činnosti knihovnické , , Veřejné prostranství 1 500, , Nebytové prostory , , Komunikace , Využívání a zneškodňování odpadů , Komunikace , Zastupitelstva obcí ,00

3 2219 Komunikace , Služby peněžních ústavů , Základní školy 5 000, Komunální služby , Ostatní zál. kultury , Ost.správa vodní.hosp , Pohřebnictví , Nebytové hospodářství 5 000, Využívání a znešk. odpadů , ,00 Usnesení č. 133/13 Zastupitelstvo města Hranice v souladu s ust. 13 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje provizorní rozpočet města Hranice na rok 2014 s těmito podmínkami: v období rozpočtového provizoria bude město hradit pouze výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným organizacím a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného fungování města. Usnesení č. 134/13 Zastupitelstvo města Hranice v souladu s ust. 3 zák. č. 250/2000 Sb. schvaluje rozpočtový výhled města Hranice na léta následně: rok příjmy 32 mil. Kč 31 mil. Kč tř dotace 3 8 příjmy celkem: 39 mil. Kč 46 mil. Kč výdaje 35 mil. Kč 39 mil. Kč tř výdaje celkem: 39 mil. Kč 46 mil. Kč Usnesení č. 135/13 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje návrh rozpočtu Sdružení Ašsko na rok 2014 a návrh rozpočtového výhledu Sdružení Ašsko na léta ; oba návrhy byly vyvěšeny v písemné i elektronické podobě v době od do Usnesení č. 136/13 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje podle ust. 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, níže uvedený návrh měsíčních odměn v roce 2014: - neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce místostarosty, člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výboru nebo komise a člena zastupitelstva, zpracovaný v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů ( poslední úprava pod č. 375/2010 Sb. od ) a s ustanovením 72, 84 odst. 2, písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: místostarosta ,- Kč člen rady 1.000,- Kč předseda výboru nebo komise 1.000,- Kč člen výboru nebo komise 200,- Kč člen zastupitelstva 100,- Kč

4 Při souběhu několika funkcí se měsíční odměna poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených měsíčních odměn za jednotlivé funkce. V případě náhradníka bude měsíční odměna poskytována ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. Usnesení č. 137/13 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje podle 84 odst. 2, písm. u) zák. o obcích, poskytnutí peněžitého daru panu Petru Turonymu a panu Jaroslavu Moravcovi za výkon funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Hranice ve výši dle návrhu předsedkyně kontrolního výboru ze dne , paní Hoškové, panu Letalíkovi a panu Vondráčkovi za výkon funkce člena osadního výboru pro část Studánka a Pastviny Zastupitelstva města Hranice ve výši dle návrhu předsedkyně osadního výboru ze dne a paní Martině Nové a panu Bc. Ivo Dospíšilovi za výkon funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Hranice ve výši dle návrhu předsedkyně finančního výboru Mgr. Vladimíry Kábové ze dne Usnesení č. 138/13 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje podle ust. 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru starostovi města Hranice panu Miroslavu Pickovi ve výši jeho jedné měsíční odměny uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, za získání sponzorských darů pro Město Hranice v roce Usnesení č. 139/13 Zastupitelstvu města Hranice schvaluje termíny zasedání zastupitelstva v roce 2014 ve dnech: , , , , a , vždy od 17,00 hod. Usnesení č. 140/13 Zastupitelstvu města Hranice schvaluje prodej části p. p. č. 1152/1 ( trvalý travní porost ) o výměře 1300 m 2 v k. ú. Hranice u Aše a v majetku města Hranice panu Miroslavu Sucháčkovi z Hranic za cenu 100,- Kč/m 2. Záměr města prodat uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Hranice v době od do Usnesení č. 141/13 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje prodej p. p. č ( ostatní plocha, neplodná půda ) o výměře 477 m 2 a po geometrickém zaměření část p. p. č. 2/1 ( trvalý travní porost ) o výměře cca 2000 m 2, obojí v k. ú. Pastviny u Studánky a v majetku města Hranice, statutárnímu městu Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, Karlovy Vary, IČ: , za cenu 100,- Kč/m 2. Záměr města prodat uvedené pozemky byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Hranice v době od do Usnesení č. 142/13 Zastupitelstvo města Hranice v souvislosti s plánovanými úpravami části Masarykova náměstí v Hranicích schvaluje po geometrickém zaměření směnu - části p. p. č. 232/5 ( ostatní plocha ) o výměře 283 m 2, v k. ú. Hranice u Aše a ve vlastnictví města Hranice, v ceně 100,- Kč/m 2, za - p. p. č. 232/3 ( ostatní plocha ) o výměře 216 m 2 a p. p. č. 232/2 ( ostatní plocha ) o výměře 67 m 2, obě v k. ú. Hranice u Aše a ve vlastnictví pana Františka Černého z Hranic, v ceně 100,- Kč/m 2. Záměr města směnit uvedený pozemek byl zveřejněn ve dnech až

5 Usnesení č. 143/13 Zastupitelstvo města Hranice po projednání schvaluje předložený návrh kupní smlouvy ( č.j.: KRPP /ČJ SU ) mezi Českou republikou - Policií ČR, krajským ředitelstvím policie plzeňského kraje ( prodávající ) a městem Hranice ( kupující ), jejímž předmětem je prodej a koupě plechových kotců pro psy na st. p. č v k. ú. Hranice u Aše ( zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 250 ) pro potřeby JPO Hranice za dohodnutou cenu ,- Kč. Usnesení č. 144/13 Zastupitelstvo města Hranice po projednání návrhu smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 81/08 na Město Hranice, předloženého Krajským pozemkovým úřadem pro Karlovarský kraj dne , schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č ( ostatní plocha, ostatní komunikace ) o výměře 899 m 2 v k. ú. Hranice u Aše z majetku České republiky ( příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, IČ: ) do majetku města Hranice. Usnesení č. 145/13 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí usnesení Rady města Hranice č. 606/13 ze dne , kterým bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy mezi městem Hranice ( pronajímatel ) a obchodní firmou ITES spol. s r.o., se sídlem Jaroslava Šípka 486, Stochov, IČ: ( nájemce ), kterou Město Hranice v souladu se zřizovací listinou pronajímá na dobu od na dobu neurčitou prostory kotelny o celkové podlahové výměře 72 m 2 v budově Základní školy Hranice, okres Cheb, za účelem provozování zařízení pro výrobu a distribuci tepla, a uděluje výjimku ze Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem nemovitých věcí nájemné ve výši 1,- Kč za kalendářní rok. Záměr města pronajmout uvedený nebytový prostor byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Hranice v době od do Usnesení č. 146/13 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí usnesení Rady města Hranice č. 531/13 ze dne , kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí mezi městem Hranice a Farmou Pastviny s.r.o., se sídlem Trojmezí 173, Hranice, IČ: ( pozemky o celkové výměře m 2 v k. ú. Studánka u Aše a m 2 v k. ú. Pastviny u Studánky ) a uděluje výjimku ze Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem nemovitých věcí pronájem pozemků na dobu 7 let, tj. od do Usnesení č. 147/13 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí usnesení Rady města Hranice č. 532/13 ze dne , kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí mezi městem Hranice a Farmou Trojmezí a.s., se sídlem Trojmezí 173, Hranice, IČ: ( pozemky o celkové výměře m 2 v k. ú. Hranice u Aše a m 2 v k. ú. Trojmezí ) a uděluje výjimku ze Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem nemovitých věcí pronájem pozemků na dobu 7 let, tj. od do

6 Usnesení č. 148/13 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje s účinností od ) dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace: Základní škola, okres Cheb, ze dne , 2.) úplné znění zřizovací listiny ze dne Usnesení č. 149/13 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí usnesení Rady města Hranice č. 607/13 ze dne , kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne uzavřené mezi městem Hranice ( zřizovatelem ) a Základní školou Hranice, okres Cheb ( příspěvková organizace města ), kterým se s účinností od zrušuje část III. smlouvy ( Vymezení majetkových práv ) a doplňuje část II. smlouvy ( Předmět smlouvy ) o movitý majetek; majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace budou nadále vymezena ve zřizovací listině ze dne ( do je předmětná smlouva součástí zřizovací listiny ). Usnesení č. 150/13 Zastupitelstvo města Hranice - schvaluje podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt Revitalizace Masarykova náměstí II. etapa Hranice ve výši ,- Kč celkových nákladů, - schvaluje zajištění spolufinancování projektu Revitalizace Masarykova náměstí II. etapa Hranice ve výši min ,- Kč, tj. 15% z celkových způsobilých nákladů, - schvaluje zajištění předfinancování projektu Revitalizace Masarykova náměstí II. etapa Hranice ve výši ,- Kč, tj. 100% z celkových nákladů. Usnesení č. 151/13 Zastupitelstvo města Hranice - schvaluje podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt Rekonstrukce a přístavba stávající knihovny v Hranicích u Aše ve výši ,- Kč celkových nákladů, - schvaluje zajištění spolufinancování projektu Rekonstrukce a přístavba stávající knihovny v Hranicích u Aše ve výši min ,- Kč, tj. 15% z celkových způsobilých nákladů, - schvaluje zajištění předfinancování projektu Rekonstrukce a přístavba stávající knihovny v Hranicích u Aše ve výši ,- Kč, tj. 100% z celkových nákladů. Usnesení č. 152/13 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 5.023,- Kč, která je poskytována Karlovarským krajem formou Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na odbornou přípravu pro jednotku SDH města Hranice v roce Usnesení č. 153/13 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí usnesení Rady města Hranice č. 614/13 ze dne , kterým byla zrušena usnesení rady č. 372/13 ze dne a č. 382/13 ze dne přijata k projektu Digitální mapy veřejné správy ( DMVS ), který

7 je součástí projektu Rozvoj služeb egovernmentu Karlovarského kraje a po projednání neschvaluje předložený návrh Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje. Usnesení č. 154/13 Zastupitelstvo města Hranice po projednání schvaluje předložené Smlouvy o partnerství, uzavřené mezi městem Hranice ( nositel projektu ) a městem Jáchymov, se sídlem Náměstí Republiky 1, Jáchymov, IČ: , obcí Krásná, se sídlem Krásná 196, Krásná, IČ: a obcí Hazlov, se sídlem Hazlov 31, Hazlov, IČ: ( partner ), kde předmětem jednotlivých smluv bude vzájemná spolupráce konzultační činnost při přípravě a realizaci projektového záměru města Hranice tak, aby byl projekt úspěšný ( projektový záměr Revitalizace Masarykova náměstí II. Etapa Hranice ). Usnesení č. 155/13 Zastupitelstvo města Hranice po projednání schvaluje předložené Smlouvy o partnerství, uzavřené mezi městem Hranice ( nositel projektu ) a obcí Krásná, se sídlem Krásná č.p. 196, Krásná, IČ: , Základní školou Hranice, se sídlem Husova 414, Hranice, IČ: a obcí Hazlov, se sídlem Hazlov 31, Hazlov, IČ: ( partner ), kde předmětem jednotlivých smluv bude vzájemná spolupráce konzultační činnost při přípravě a realizaci projektového záměru města Hranice tak, aby byl projekt úspěšný ( projektový záměr Rekonstrukce a přístavba stávající knihovny v Hranicích u Aše ). Usnesení č. 156/13 Zastupitelstvo města Hranice po projednání schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi městem Jáchymov, se sídlem Náměstí Republiky 1, Jáchymov, IČ: ( nositel projektu ) a městem Hranice ( partner ), jejímž předmětem bude vzájemná spolupráce konzultační činnost při přípravě a realizaci projektového záměru města Jáchymov tak, aby byl projekt úspěšný ( projektový záměr Revitalizace historického jádra města Jáchymov etapa I.C ). Usnesení č. 157/13 Zastupitelstvo města Hranice po projednání schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi obcí Hazlov, se sídlem Hazlov 31, Hazlov, IČ: ( nositel projektu ) a městem Hranice ( partner ), jejímž předmětem bude vzájemná spolupráce konzultační činnost při přípravě a realizaci projektového záměru obce Hazlov tak, aby byl projekt úspěšný ( projektový záměr Hazlovské centrum sportu a volného času ). Usnesení č. 158/13 Zastupitelstvo města Hranice po projednání schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi obcí Krásná, se sídlem Krásná 196, Krásná, IČ: ( nositel projektu ) a městem Hranice ( partner ), jejímž předmětem bude vzájemná spolupráce konzultační činnost při přípravě a realizaci projektového záměru obce Krásná tak, aby byl projekt úspěšný ( projektový záměr Realizace úprav veřejných prostranství obce Krásná ). Usnesení č. 159/13 Zastupitelstvo města Hranice po projednání schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi obcí Staré Sedlo, se sídlem Zámecká 100, Staré Sedlo, IČ: ( nositel projektu ) a městem Hranice ( partner ), jejímž předmětem bude vzájemná

8 spolupráce konzultační činnost při přípravě a realizaci projektového záměru obce Staré Sedlo tak, aby byl projekt úspěšný ( projektový záměr Stavební úpravy a přístavba šaten TJ Staré Sedlo ). Usnesení č. 160/13 Zastupitelstvo města Hranice s účinností od : - schvaluje předložený návrh vnitřního předpisu města Hranice Směrnice č. 1/2013 pro provedení inventarizace, a současně - zrušuje dosavadní vnitřní předpis Směrnice č. 1/2009 k provedení inventarizace majetku a závazků. Usnesení č. 161/13 Zastupitelstvo města Hranice po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 76/13 ze dne tak, že částku ,- Kč v položce příjmy v rozpočtovém opatření č. 4 nahrazuje částkou ,- Kč a současně schvaluje změnu v zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Hranice dne na straně 4. Usnesení č. 162/13 Zastupitelstvo města Hranice ukládá předsedům jednotlivých výborů zastupitelstva předložit do písemné zprávy o činnosti výborů v roce 2013 a plány práce výborů na rok Usnesení č. 163/13 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí písemnou výpověď Ašských služeb, s.r.o. ze smlouvy o využívání systému nakládání s komunálním odpadem č. 30/1996 ke dni a současně schvaluje předložený návrh smlouvy o realizaci zakázky: Svoz a likvidace separovaného a komunálního odpadu pro Město Hranice, kterým obchodní společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, Praha, zastoupena jednatelem Mgr. Romanem Mužíkem a Jiřím Nováčkem, IČ: ( provozovatel ), bude provádět pro Město Hranice ( objednatel ) v době od do služby v oblasti sběru, odvozu a odstranění separovaných a komunálních odpadů za podmínek smlouvou dále stanovených za celkovou cenu za 36 měsíců ve výši ,- Kč včetně DPH ( tj. měsíčně ,80 Kč včetně DPH ). Usnesení č. 164/13 Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí informaci starosty města o následujících usneseních Rady města Hranice: - č. 536/13 ze dne schváleno uzavření smlouvy o dílo mezi městem Hranice ( objednatel ) a obchodní firmou TERCOM s.r.o. se sídlem Wolkerova 2483/16, Cheb, IČ: , zast. jednatelem Dušanem Šturmem ( zhotovitel ), jejímž předmětem je provedení výměny dvou dveří ( vchodové a vnitřní ) v objektu kulturního zařízení BESEDA v Hranicích za dohodnutou cenu ,- Kč včetně DPH, - č. 538/13 ze dne schválena změna usnesení č. 499/13 ze dne výše finančního příspěvku na akce osadního výboru pořádané v průběhu roku 2014 se upravuje z částky ,- Kč na ,- Kč,

9 - č. 539/13 ze dne schválena změna usnesení č. 504/13 ze dne výše finančního příspěvku na činnost Sdružení určené dětem v roce 2014 se upravuje z částky ,- Kč na ,- Kč, - č. 540/13 ze dne schváleno poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Hranice ve výši ,- Kč na uspořádání multikulturní akce pod názvem Hranice OPEN Air Fest v roce 2014, kterou pořádá pan Pavel Novotný z Krásné u Aše, - č. 556/13 ze dne schváleno zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh v rámci výzvy operačního programu Životní prostředí a analýzy potenciálu produkce odpadu obchodní firmou FLEXI PROJEKT s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha Smíchov, IČ: , na zakázku Zefektivnění svozu bioodpadu převážně z údržby zeleně za cenu ,- Kč ( po předání projektu na SFŽP ) a 4% z částky přiznané dotace ( splatné pouze v případě schválení dotace řídicím orgánem ), - č. 559/13 ze dne schváleno po výběrovém řízení uzavření smlouvy o dílo mezi městem Hranice ( objednatel ) a obchodní firmou TERCOM s.r.o. se sídlem Wolkerova 2483/16, Cheb, IČ: , zast. jednatelem Dušanem Šturmem ( zhotovitel ), jejímž předmětem je provedení stavby: Zateplení ZŠ v Hranicích podle projektové dokumentace ( zpracované společností BioPlan Consult s.r.o. ) za cenu ,- Kč včetně DPH. - č. 561/13 ze dne schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem Hranice ( kupující ) a firmou MIKEŠ-zahradní a komunální technika Tomáš Mikeš, B. Němcové 117, Blatná, IČ: ( prodávající ) na dodávku příslušenství ke stroji EGHOLM City Ranger 2250 podle objednávky města Hranice ze dne ( mulčovací sekačka, cepová sekačka, zameták sněhu, posypová nástavba, radlice na sníh rovná s gumovou lištou, a sněhová fréza ) za celkovou částku ,40 Kč ( včetně DPH ), - č. 562/13 ze dne schváleno uzavření smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, kterou se fond v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší, zavazuje poskytnout městu Hranice dotaci ve výši ,- Kč na akci Čisté ulice ve městě Hranice. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D a bude činit maximálně ,90,- Kč. Dotace představuje 5% celkových způsobilých výdajů, které činí ,- Kč a 5% celkových způsobilých veřejných výdajů, které činí ,- Kč, - č. 565/13 ze dne schváleno uzavření smlouvy o výpůjčce, kterou Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje ( půjčitel ) předá městu Hranice ( vypůjčiteli ) k bezplatnému užívání po dobu od do část p. p. č. 3889/1 ( ostatní plocha, silnice ) o výměře 130 m 2 v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí části Masarykova náměstí v Hranicích v rámci akce Revitalizace centrálního území města Hranice ( výměna povrchu této části komunikace asfalt za dlažbu ), - č. 566/13 ze dne odsouhlasena výpůjčka pozemkové parcely č. 174/2 ( ostatní plocha ) o výměře 3038 m 2 v k. ú. Studánka u Aše a ve vlastnictví města Hranice panu Thomasi Roglerovi ze SRN na dobu určitou, tj. od do , za účelem bezplatné postupné úpravy zanedbaného stavu bývalého hřbitova, kde jsou uloženy ostatky jeho příbuzných,

10 - č. 586/13 ze dne schváleno uzavření smlouvy o dílo mezi městem Hranice ( objednavatel ) a firmou Jan VOŽŇÁK, STŘEŠNÍ SYSTÉMY Montáže a rekonstrukce, V Polích 28, IČ: ( zhotovitel ), jejímž předmětem je provedení opravy části vyhořelé střechy na nebytovém domě č.p. 784 v Ruské ulici v Hranicích za cenu ,- Kč včetně DPH v termínu do , - č. 588/13 ze dne schváleno po provedeném výběrovém řízení uzavření smlouvy o dílo mezi městem Hranice ( objednavatel ) a firmou Luděk Buchar topenářské práce, Koperníkova 1969/9, Aš, IČ: ( zhotovitel ), jejímž předmětem je provedení rekonstrukce sociálního zařízení v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží v objektu Základní školy Hranice za cenu ,- Kč včetně DPH, - č. 621/13 ze dne schváleno uzavření smlouvy o dílo mezi městem Hranice a obchodní firmou Jan VOŽŇÁK, se sídlem V Polích 28, IČ: za účelem zajištění zimní údržby na určených pozemních komunikacích v územním obvodu města Hranice v době od do , - č. 631/13 ze dne vzat na vědomí dopis hejtmana Karlovarského kraje ze dne pod č.j.: 643/HE/13, kterým informuje starostu města Hranice o výši finančního příspěvku státu na výkon státní správy v Hranicích na rok 2014 ( ,- Kč ). František JURČÁK Miroslav PICKA místostarosta města starosta města

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více